V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U"

Transkript

1 Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část. Výrobek neobsahuje žádné uživatelem opravitelné součástky. Všechny opravy svěřte do rukou odborného personálu. Odpojte přívodní napájecí kabel ze zdroje elektrického proudu před jakoukoli manipulací s výrobkem, nebo pokud plánujete výrobek na delší dobu nepoužívat. 2. Výrobce nebude odpovědný za poškození výrobku způsobeným jakoukoli náhradou nebo modifikací výrobku a jeho součástek bez autorizace výrobce nebo autorizovaného subjektu. 3. Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Pro výměnu baterie používejte pouze stejný nebo ekvivalentní typ baterie. UPOZORNĚNÍ Obrázek blesku se symbolem šipky v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele, že je ve výrobku přítomno "nebezpečné napětí", které může být dostatečné ke zranění osob elektrickým proudem. Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele, že je potřeba dodržovat důležité instrukce pro ovládání a údržbu výrobku. Tyto instrukce jsou obsaženy v literatuře dodávané s výrobkem. Přístroj nesmí být vystaven účinkům tekutin a nesmí se na něho pokládat objekty obsahující tekutiny, jako jsou například vázy. 1

2 Bezpečnostní pokyny POZNÁMKY 1. Pozorně si přečtěte instrukce. 2. Instrukce si uschovejte pro pozdější použití. 3. Řiďte se všemi doporučeními a výstrahami. 4. Všechny instrukce pečlivě dodržujte. 5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody. 6. Čistěte přístroj pouze suchým hadříkem. 7. Nezakrývejte žádné ventilační otvory přístroje. Okolí přístroje udržujte dobře větrané. Nepokládejte přístroj na postele, sedačky nebo jakékoli jiné objekty, které blokují ventilaci. Instalaci provádějte v souladu s instrukcemi výrobce. 8. Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla jako jsou radiátory, teplotní čidla, vařiče a další zařízení (včetně audio zesilovačů). 9. Přečtěte si a dodržujte instrukce za účelem správné a bezpečné instalace a propojení zařízení. 10. Přístroj nesmí být vystaven účinkům tekutin a nesmí se na něho pokládat objekty obsahující tekutiny, jako jsou například vázy. 11. Elektrická zásuvka by měla být k dispozici v bezprostřední blízkosti přístroje a hlavní přívodní kabel by měl být lehce přístupný. 12. Zabraňte poškození přívodního kabelu, hlavně v jeho bodě výstupu z přístroje. 13. Používejte pouze příslušenství a připevňovací doplňky specifikované výrobcem. 14. Přístroj používejte pouze s doplňky prodávanými výrobcem společně s přístrojem. 15. Odpojte přístroj ze sítě během bouřky a také pokud plánujete přístroj delší dobu nepoužívat. 16. Všechny opravy nechte provést odborným personálem. Oprava bude nutná, pokud byl přístroj jakkoli poškozen, jako je například poškození elektrického přívodního kabelu nebo poškození tekutinami, a nebo pokud přístroj nepracuje správně a nebo byl upuštěn na zem. 2

3 Bezpečnostní pokyny Upozornění Nedodržování instrukcí pro vyvarování se následujících potencionálně nebezpečných situací může mít za následek úraz nebo škodu na majetku. Přístroj je navržen tak, aby podával informace o trasách. Přístroj neumí rozpoznat uzávěrky na cestách, hustotu provozu, počasí a jiné faktory ovlivňující bezpečnost nebo načasování jízdy. Používejte přístroj pouze jako navigační pomůcku. Nesnažte se přístroj používat za účelem přesných měření směru, vzdáleností, lokality nebo topografie. Tento výrobek nesmí být používán jako systém signalizace blízkosti země u navigace letadel. Obrázky v tomto návodu mají pouze referenční charakter a mohou se lišit od aktuálního výrobku. 3

4 Příslušenství Seznam příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ JMÉNO POČET KUSŮ Síťový AC adaptér 1 Automobilový DC adaptér 1 Připevňovací držák 1 Připevňovací sedlo 1 USB kabel 1 Uživatelská příručka 1 Tužka ukazatel 1 POZNÁMKA Všechna příslušenství a jejich odpovídající sériová čísla mohou být pozměněna bez předchozího upozornění, a to z inovačních důvodů. 4

5 Hlavní jednotka Přední a boční panel 1. LCD displej 2. Tlačítko POWER Stiskněte tlačítko POWER po delší dobu k aktivaci nebo deaktivaci pohotovostního režimu (režim Standby). 3. Zdířka pro SD kartu Vložte SD kartu do této zdířky. 4. Konektor pro sluchátka Konektor slouží k připojení sluchátek. Při připojení sluchátek k tomuto konektoru dojte k automatickému vypnutí reproduktoru. 5. Zdrojový konektor pro napětí DC 5V Konektor slouží k připojení adaptéru pro automobilový cigaretový zapalovač, který je součástí balení výrobku. 5

6 Hlavní jednotka Spodní panel 6. Zdířka USB Zdířka se používá k připojení USB zařízení. Zadní panel 7. Tlačítko RESET Tlačítko RESET se používá k restartování celého systému přístroje. 8. Konektor pro zapojení GPS antény Konektor se používá k připojení externí GPS antény. 6

7 Systémová propojení Vždy se před každým připojením externího zařízení přesvědčte, zda je hlavní jednotka přístroje a všechna k němu připojená externí příslušenství vypnuta nebo odpojena od elektrického zdroje. Připojení k externí GPS anténě Jednotka přístroje zahrnuje konektor pro externí GPS anténu, která umožňuje zachytit GPS signál v případě jeho špatného příjmu v automobilu. Jeden konec kabelu externí GPS antény se zapojí do konektoru na hlavní jednotce přístroje a druhý konec kabelu s vlastní GPS anténou se umístí na střeše vozidla pomocí přísavky. Vložení SD karty Jednotka přístroje zahrnuje zdířku pro SD kartu, která umožňuje vložení SD karty jak je znázorněno na obrázku níže: 7

8 Systémová propojení Připojení k externímu zařízení USB Jednotka přístroje zahrnuje zdířku USB, která umožňuje jeho připojení k počítači přes USB rozhraní a tím aktualizaci map. Viz. obrázek níže pro znázornění: 1. Nejprve nainstalujte ActiveSync software, který je součástí DVD. 2. Zapněte jednotku přístroje. 3. Propojte přístroj s počítačem pomocí dodávaného USB kabelu. V aplikaci "My Computer" (Počítač) se objeví položka "Mobile Device" (Mobilní zařízení). Připojení ke sluchátkům Připojte sluchátka ke konektoru na pravé straně přístroje. Při připojení sluchátek ke konektoru na přístroji se automaticky vypne jeho reproduktor. Poznámka: Nepřiměřeně hlasitý poslech přes sluchátka může poškodit sluch. Proto před připojením sluchátek k přístroji snižte jeho hlasitost a pak ji dle potřeby nastavte. 8

9 Elektrické napájení Použití síťového AC adaptéru Přístroj je dodáván s AC adaptérem pro jeho napájení a nabíjení jeho baterie. 1. Připojte AC adaptér k pravé straně přístroje do konektoru označeného "DC 5V IN" jak je zobrazeno vpravo. 2. Zasuňte dvou-kontaktní zástrčku napájecího kabelu do uzemněné elektrické zásuvky. Poznámka: Před zapojením do sítě přístroj vypněte. Při použití síťového AC adaptéru bude LCD displej jasnější a světlejší než při pouhém použití s jeho dobíjecí baterií. Použití automobilového DC adaptéru Adaptér pracuje s automobilovým cigaretovým zapalovačem. Připojte kabel adaptéru cigaretového zapalovače do příslušného konektoru na přístroji a jeho druhý konec zasuňte do zástrčky pro zapalovač o napětí DC 5V. Viz obrázek vpravo. adaptér automobilového cigaretového zapalovače Pozor Nepoužívejte přistroj během řízení automobilu. Umístěte přístroj na správné místo za účelem jeho pohodlného sledování. Při startování vozidla odpojte přístroj od adaptéru cigaretového zapalovače. Váš přenosný GPS přístroj je vybaven vestavěnou dobíjecí baterií. Viz. informace v následující části. 9

10 Elektrické napájení Informace k dobíjecí baterii Váš přenosný GPS přístroj je vybaven vestavěnou dobíjecí baterií. Před prvním použitím baterii úplně nabijte. Nabíjecí doba se pohybuje v rozmezí 3,5 hodiny. Plně nabitá baterie vydrží asi 3 hodiny při plném používání. Pracovní podmínky dobíjecí baterie a bezpečnostní opatření Nová baterie musí být plně nabita před prvním použitím. Baterie má být nabíjena a používána v teplotním rozmezí 0 37 C. Zajistěte dobrou ventilaci přístroje abyste zabránili jeho přehřátí. Nepokládejte přístroj na postele, sedačky nebo jiná místa, která by mohla bránit ventilaci přístroje. Při slabé baterii se objeví indikace na LCD displeji a zhruba za pět minut se přístroj automaticky vypne. Dobíjení baterie Baterie musí být dobíjena pouze přiloženým adaptérem. 10

11 Připevňovací doplňky Při používání ve vozidle je možno použít dodávaná připevňovací zařízení (připevňovací držák a připevňovací sedlo) k připevnění jednotky přístroje v automobilu. Pro připevnění proveďte následující kroky: Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3 1. Viz. Obrázek 1. Podle obrázku nasuňte připevňovací sedlo na připevňovací držák. 2. Viz. Obrázek 2. Nejprve položte spodní hranu přístroje na připevňovací sedlo. Potom stiskněte obě tlačítka ve směru šipek 1 a mezitím tlačte na připevňovací sedlo směrem dopředu a tím zajistíte přístroj v držáku. 3. Viz. Obrázek 3. Zvedněte páčku přísavky a potom přísavku přitlačte na přední sklo automobilu. Podle šipky 1 zatlačte na páčku přísavky. Potom natočte přístroj do správné polohy. Pokud chcete připevnit přístroj na přístrojovou desku automobilu, musíte použít adhesivní disk: 1) Na přístrojové desce vyberte čisté a suché místo. 2) Zezadu adhesivního disku odlepte jeho ochrannou vložku. 3) Připevněte adhesivní disk na přístrojovou desku. 4) Připevněte držák k adhesivnímu disku. 11

12 Odstraňování závad V případě menších problémů proveďte kroky uvedené v následujících tabulkách předtím, než budete kontaktovat zákaznickou podporu. Pokud předpokládáte, že se přístroj porouchal, ihned ho vypněte ze zdroje a odpojte od něho napájecí kabel. Nikdy se sami nepokoušejte přístroj opravovat, protože to může být nebezpečné. PROBLÉM MOŽNÁ ZÁVADA MOŽNÉ ŘEŠENÍ uživateli se nedaří přístroj zapnout adaptér není správně připojen vestavěná nabíjecí baterie je slabá připojte adaptér správným způsobem zapojte přístroj k adaptéru nebo jeho pomocí dobijte baterii chybí zvuk hlasitost může být ztlumena zvyšte hlasitost nebo zapněte výstup zvuku chybí obraz jas může být ztlumen nastavte jas na LCD displeji přístroj není schopen přijímat satelitní signál nebo podávat orientaci přístroj může být blokován nějakou budovou nebo kovovým předmětem používejte přístroj pouze venku; pokud používáte přístroj v automobilu, použijte externí GPS anténu 12

13 Odstraňování závad PROBLÉM MOŽNÁ ZÁVADA MOŽNÉ ŘEŠENÍ přístroj nejprve signál přijímá, ale později ne; přijímaný signál není stabilní vestavěná nabíjecí baterie je slabá přístroj může být blokován nějakou clonou, například papírem na tepelnou izolaci otáčení přístroje může být nadměrné software v přístroji může pracovat nesprávně zapojte přístroj k adaptéru nebo jeho pomocí dobijte baterii odstraňte clonu zabraňte nadměrnému otáčení přístroje znovu zapněte přístroj Další možnosti: Statické nebo externí rušení může způsobit nesprávnou činnost přístroje. Za účelem obnovení správné činnosti, vypněte přístroj, vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky, potom kabel do zásuvky opětně zastrčte a přístroj restartujte. Pokud se i potom problémy vyskytují, vypněte přístroj, vytáhněte napájecí kabel a kontaktujte příslušné servisní středisko nebo kvalifikovaného technika. 13

14 Technická data velikost TFT displeje frekvenční charakteristika odstup audio signálu a šumu audio zkreslení + šum kanálový odstup dynamický rozsah napájení spotřeba rozměry hmotnost 3,5 palců 20Hz ~ 20kHz 65dB -20dB (1kHz) 70dB (1kHz) 80dB (1kHz) AC 100 ~ 240V, 50/60Hz; DC 5V < 8W 100 mm x 76 mm x 22 mm (D*Š*H) přibližně 0,25 kg DESIGN A TECHNICKÁ DATA MOHOU BÝT POZMĚNĚNA BEZ UPOZORNĚNÍ 14

15 Všeobecné nastavení Všeobecné nastavení Po zapnutí přístroje displej za malou chvíli zobrazí hlavní nabídku (viz. obrázek níže): V hlavní nabídce je pět položek k výběru. Klepněte na odpovídající položku pro vstoupení do této položky. Klepněte na pro vstup do režimu Navigace; klepněte na pro vstup do režimu Nastavení; klepněte na pro vstup do režimu MP3 Přehrávač; klepněte na pro vstup do režimu MP4 Přehrávač; klepněte na pro vstup do režimu Prohlížeč fotografií. Nabídka nastavení Klepněme na pro vstup do Nabídky nastavení (viz. obrázek níže): V této nabídce klepněte na pro návrat do hlavní Nabídky nastavení. 15

16 Všeobecné nastavení Jazyk V Nabídce nastavení klepněte na obrázku uvedeného níže: pro vstup do nastavení Jazyka (Language) dle Klepněte na tlačítka pro výběr jazyka. Potom klepněte na tlačítko pro potvrzení nebo klepněte na tlačítko pro zrušení. Podsvícení V Nabídce nastavení klepněte na dle obrázku uvedeného níže: pro vstup do nastavení Podsvícení (Backlight) Klepněte na první skupinu tlačítek pro nastavení stupně podsvícení. Klepněte na druhou skupinu tlačítek pro nastavení režimu spánku. Je k dispozici 6 předvoleb pro režim spánku (--/5/10/30/60/120): --: Systém udržuje podsvícení stále zapnuté a nevstoupí do režimu spánku. 5: Systém udržuje podsvícení po dobu 5 minut a potom vstoupí do režimu spánku. 10: Systém udržuje podsvícení po dobu 10 minut a potom vstoupí do režimu spánku. 30: Systém udržuje podsvícení po dobu 30 minut a potom vstoupí do režimu spánku. 60: Systém udržuje podsvícení po dobu 1 hodiny a potom vstoupí do režimu spánku. 120: Systém udržuje podsvícení po dobu 2 hodin a potom vstoupí do režimu spánku. Po ukončení nastavení klepněte na pro potvrzení nebo na pro zrušení. 16

17 Všeobecné nastavení Datum & Čas V Nabídce nastavení klepněte na pro vstup do nastavení Data & Času (Date & Time) za účelem změny aktuálního časového pásma (viz. obrázek níže): Klepněte na tlačítka pro výběr správného Časového pásma (Time Zone). Klepněte na tlačítka Datové skupiny pro výběr správného data a klepněte na tlačítka Časové skupiny pro výběr správného času. Klepněte na pro návrat. Displej V Nabídce nastavení klepněte na a objeví se zobrazení (viz. obrázek níže): Opatrně zatlačte na střed terčíku. Toto opakujte i při posunu terčíku po displeji. Tato položka se používá ke kalibraci citlivosti dotykového displeje. Klepněte na střed terčíku "+" během jeho posunu po displeji. Pokaždé když se dotknete středu terčíku "+", tak terčík po každém jeho pohybu v následujícím cyklu zmizí: střed horní levý roh dolní levý roh dolní pravý roh horní pravý roh. Klepněte na displej pro návrat do Nabídky nastavení. Poznámka: Pokud terčík "+" nezmizí, musíte opětovně provést kalibraci displeje. 17

18 Všeobecné nastavení Napájení V Nabídce nastavení klepněte na pro vstup do režimu Napájení (Power) kde naleznete aktuální stav nabití baterie (viz. obrázek níže): Nabídka napájení zobrazí aktuální stav nabití baterie. Klepněte na pro návrat. Hlasitost V Nabídce nastavení klepněte na pro vstup do režimu nastavení Hlasitosti (Volume) za účelem nastavení hlasitosti přístroje (viz. obrázek níže): Klepněte na tlačítka pro nastavení hlasitosti. Potom klepněte na tlačítko pro potvrzení nebo na tlačítko pro zrušení. 18

19 Prohlížeč obrázků Jednotka vašeho navigačního přístroje je vybavena zdířkou pro SD kartu a podporuje prohlížení obrázků v JPEG formátu. Můžete si vložit SD kartu se svými JPEG fotografiemi nebo obrázky a věnovat se jejich prohlížení. Poznámka: Neukládejte si soubory ve formátu JPEG do paměti Flash. Paměť Flash se používá k ukládání informací o mapách. Nepokoušejte se otevírat jednotku paměti Flash, protože by mohlo dojít ke ztrátě dat o mapách. Vložte do přístroje SD kartu se soubory JPEG a potom klepněte na tlačítko v Nabídce nastavení pro vstup do režimu Prohlížeče obrázků (viz. obrázek níže): V nabídce klepněte na tlačítko pro vstup do nabídky složek (viz. obrázek níže): V nabídce složek dvakrát klepněte na ikonu paměťové karty pro otevření složky; obrázky uložené na paměťové kartě se zobrazí v seznamu na displeji (viz. obrázek níže): 19

20 Prohlížeč obrázků Pokud je seznam souborů delší než jedna stránka displeje, klepněte na šipku směřující nahoru pro zobrazení předchozí stránky a na šipku směřující dolů pro zobrazení následující stránky. Klepněte na tlačítko pro návrat do předchozí nabídky. Klepněte na obrázek pro jeho výběr a klepněte na tlačítko pro potvrzení výběru. V seznamu obrázků dvakrát klepněte na obrázek pro jeho zobrazení na displeji (viz. obrázek níže): Následující tlačítka v nabídce Prohlížeče obrázků umožňují specifikaci zobrazení: Klepněte na tlačítko pro rotaci obrázku. Klepněte na pro předchozí obrázek; klepněte na pro následující obrázek. Klepněte na tlačítka, pro zvětšení nebo zmenšení obrázku. Klepněte na tlačítko pro zobrazení obrázku v režimu plné obrazovky; dvakrát znovu klepněte na obrazovku pro návrat do hlavní nabídky Prohlížeče obrázků. Klepněte na tlačítko pro návrat do seznamu obrázků. 20

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem IC-1549USB TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2 Ovládání prostřednictvím

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Nastavení funkcí 6 Zapojení 6 Nastavení

Více

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-427DVR Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM

DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM HYUNDAI TELECOM DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM Instalační a uživatelský návod Než začnete s montáží zařízení, důkladně si přečtěte tento návod a uschovejte ho pro budoucí použití. HYU-0001-1 HYUNDAI TELECOM.DOC

Více

II. Přehled výrobku 1. Rozhraní a vzhled. 1. Ethernet 2. USB Host 3. USB rozhraní 4. Slot na SD kartu 5. Směr vložení SD karty

II. Přehled výrobku 1. Rozhraní a vzhled. 1. Ethernet 2. USB Host 3. USB rozhraní 4. Slot na SD kartu 5. Směr vložení SD karty GK-7000 Manuál Bezpečnostní instrukce: Pečlivě udržujte váš systém, abyste tak zajistili jeho delší životnost a snižili riziko poškození. - Nenechte přístroj pracovat ve vlhkém nebo extrémně teplém prostředí.

Více

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso K získání informací o různých funkcích digitálního fotorámečku Intenso následujte prosím tento návod. CZ - 1 1) Rozložení tlačítek na zadní straně přístroje

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

GPS Navigace JETT 3501. Návod k použití PŘEDMLUVA

GPS Navigace JETT 3501. Návod k použití PŘEDMLUVA GPS Navigace JETT 3501 Návod k použití PŘEDMLUVA Jsme rádi, že využíváte náš navigační přístroj JETT 3501, který mimo hlavní funkce navigace, nabízí také přehrávání audio souborů a videa, prohlížení fotek

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT50 BT25 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Montáž monitoru... 3. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru...3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 5 Úprava

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT2200 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Uživatelská příručka 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 5 Tabulka výchozího nastavení 6 Specifikace 7 Detail konektoru kabelu

Více

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje...

Obsah. Upozornění... 2. Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2. Obsah balení... 3. Návod k instalaci... 3. Úprava nastavení displeje... Obsah Upozornění... 2 Zvláštní poznámky k LCD monitorům... 2 Obsah balení... 3 Návod k instalaci... 3 Montáž monitoru... 3 Odpojení monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Připojení zařízení... 6 Zapnutí

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Elektronické dveřní kukátko Model: DVK 5080 Před použitím si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Představení Elektronické digitální dveřní

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

DI-WAY Digitální dveřní kukátko se zvonkem 29ZVC01

DI-WAY Digitální dveřní kukátko se zvonkem 29ZVC01 DI-WAY Digitální dveřní kukátko se zvonkem 29ZVC01 Instruktážní manuál I.Představení II.Popis III.Funkce IV.Postup instalace V.Provozní instrukce VI.Specifikace VII.varování I.Představení Děkujeme za nákup

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití Braun DigiFrame 7001 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice K získání informací o různých funkcích digitálního fotorámečku Intenso následujte prosím tento návod. CZ - 1 1) Rozložení tlačítek na zadní

Více

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon v propisce nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení:

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení: Návod k použití Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady 1. Před prvním použitím zařízení se seznamte s tímto návodem. 2. Uchovejte si tento návod

Více

Panther 600 Mini Bateriový generátor

Panther 600 Mini Bateriový generátor Panther 600 Mini Bateriový generátor Děkujeme Vá za zakoupení bateriového generátoru Fomei Panther 600 Mini. Bateriový generátor Vám umožní fotografovat na jakémkoli místě při stejném principu fotografování

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

VC613-3 SMART SAFE CAM

VC613-3 SMART SAFE CAM VC613-3 SMART SAFE CAM POPIS SMART SAFE CAM je unikátní bezpečnostní systém který Vám přináší spoustu výhod. Pokud zabudovaný PIR senzor zaznamená pohyb, zaktivuje světlo a záběry kamery jsou tak kvalitnější.

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x Uživatelská příručka 2009, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

1. Pokyny Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku a poté uložte na bezpečném místě pro budoucí potřebu a údržbu.

1. Pokyny Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku a poté uložte na bezpečném místě pro budoucí potřebu a údržbu. 1. Pokyny Přečtěte si prosím pozorně uživatelskou příručku a poté uložte na bezpečném místě pro budoucí potřebu a údržbu. 1.1 Důležité upozornění (1) Tento výrobek není hračka, jedná se o elektronické

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

KVT-522DVD KVT-522DVDY

KVT-522DVD KVT-522DVDY MONITOR S DVD PŘIJÍMAČEM KVT-522DVD KVT-522DVDY KVT-50DVDRY INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Czech/00 (KEE) Postup instalace/příslušenství 1. Aby nedošlo ke zkratu, vyjměte klíč ze zapalování a z baterie odpojte svorku

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy.

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy. NÁVOD K POUŽITÍ 1. UPOZORNĚNÍ 1.1 Informace Před používáním si přečtěte následující informace. 1.2 Bezpečnostní informace 1. Během řízení vždy sledujte silniční provoz. 2. Během jízdy neměňte nastavení

Více

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál

2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. Uživatelský manuál 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení: # # # - Intimidator Spot LED 150# - napájecí kabel # # # - 2 ks držáků## # # - záruční list # # # - 2 ks šroubů## # # - uživatelský

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Návod k obsluze CZ 2 Úvod Děkujeme vám za zakoupení MT4026 U-DRIVE DVR. Jedná se o speciální kameru k natáčení filmů z pohledu řidiče auta. Širokoúhlá čočka, HD video

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2 Bezpečnostní opatření Umístění Použití přístroje v následujících místech může způsobit poškození a nefunkčnost. Na přímém slunečním světle Na místech s extrémními teplotami a vlhkostí

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti

Více

Průvodce rychlým spuštěním

Průvodce rychlým spuštěním Průvodce rychlým spuštěním Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation Dodávané položky Zkontrolujte prosím obsah balení. s Sluchátka (1) s USB kabel (1) s Držák

Více

PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY ŘADY ART 7

PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY ŘADY ART 7 PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY ŘADY ART 7 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Přečtěte si tyto pokyny. 2. Uschovejte si tyto pokyny. 3 Dbejte všech varování. 4 Dodržujte všechny pokyny. 5.

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

DDX5022 DDX5022Y INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

DDX5022 DDX5022Y INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA MONITOR S DVD PŘEHRÁVAČEM A ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM DDX5022 DDX5022Y INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Czech/00 (KEE) Příslušenství 1...1 2...2 3...1 2 DDX5022/DDX5022Y Postup instalace 1. Aby nedošlo ke zkratu, vyjměte

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení Návod k obsluze Obsah Obsah balení Hlavní funkce Specifikace Prvky a funkce Základní ovládání Zapnutí / vypnutí Zapnutí / vypnutí displeje Nabíjení Připojení k PC a použití jako externí DAC Uživatelské

Více

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí Nahrávání z rádia nebo CD na kazetu Viz strana 8 Nechte se ukolébat k spánku a poté vzbudit Viz strana 9 Obsah Nastavení

Více

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE TENTO NÁVOD. Návod si uchovejte pro nahlédnutí v budoucnu.

Více

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka SS760 Zvukoměr Uživatelská příručka Nákupem tohoto digitálního zvukoměru jste zvýšili přesnost svých měření. Ačkoliv je tento zvukoměr složitý a citlivý přístroj, jeho robustnost umožňuje dlouhodobé využití.

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

Jinke. Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Elektronická kniha. www.jinke.

Jinke. Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Elektronická kniha. www.jinke. www.jinke.cz Jinke UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. Elektronická kniha Verze 1.0 Obsah Obsah Bezpečnostní upozornění... 1 Popis

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AUTOKAMERA CARCAM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD MONITOR EC2204 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 1. Základní charakteristika 3 2. Vybalení 3 2. Montáž 3 3. Nastavení monitoru 4 4. Specifikace LCD monitoru 12 5. Řešení problémů 13 6. Dodatek 4 Bezpečnostní

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Inspiron 14 5000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ -1- Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

XSL-V80P Videozvonek ZONEWAY

XSL-V80P Videozvonek ZONEWAY XSL-V80P Videozvonek ZONEWAY Uživatelská příručka www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz Před instalací zařízení si prosím přečtete tyto informace: 1. Obsah balení Název Počet ks Vnitřní jednotka 1 Venkovní

Více