neviděli a neodstranili, budiž pokládáno za nic a P: Nyní, v přítomnosti našich drahých a přátel, mající před

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "neviděli a neodstranili, budiž pokládáno za nic a P: Nyní, v přítomnosti našich drahých a přátel, mající před"

Transkript

1 0. Anulace chamecu (kol chamira) a zažehnutí svící P: Požehnaný jsi Hospodine, Bože náš, králi světa, že jsi nás posvětil svými příkazy a přikázals zničit vše kvašené. V: Všechen kvas a vše co podléhá zkvašení, co jsme neviděli a neodstranili, budiž pokládáno za nic a rovno zemskému prachu. P: Nyní, v přítomnosti našich drahých a přátel, mající před očima znamení naší radosti, se shromažďujeme k posvátné slavnosti. S celým domem izraelským, chceme všichni, staří i mladí, spojující minulost a budoucnost, opět naslouchat Božímu povolání k bohoslužbě a na toto povolání poslušně odpovědět. V prožívání příběhu, které je určen pro všechny národy, a jenž ještě není uzavřen, se dnes shromažďujeme slavit tuto Paschu, jak je psáno: Budete dbát na ustanovení o nekvašených chlebech, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše oddíly z egyptské země. Na tento den budete bedlivě dbát. To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení. Zapálí se 7 svící. Požehnán jsi, Hospodine, Bože náš, Vládče vesmíru, který jsi nás zachoval při životě, a my tak můžeme opět slavit tuto slavnost. Když zažeháváme tato sváteční světla, vyprošujeme si Boží světlo v našem středu, abychom tak mohli nově spatřit smysl dnešní slavnosti. Kéž nás tato světla, která jsme právě zapálili, prozáří naše životy, abychom užívali svých schopností, které jsi nám zdarma daroval, abychom pomáhali a ne škodili, abychom milovali a ne nenáviděli, abychom žehnali a ne proklínali, abychom sloužili Tobě, Bože náš, dárče svobody. 1

2 1. Požehnání (kadeš) P: Příběh naší spásy nám říká, že Bůh svá zaslíbení svobody dával svému lidu různými způsoby a různými slovy. Čtyřmi poháry plodu vinné révy slavíme a připomínáme si čtvero Božích zaslíbení daných Izraeli i nám: vyvedení z vnějšího útlaku, vysvobození z vnitřní nesvobody, záchranu z nebezpečí a přijetí za vlastní. Poprve se naplní pohár vínem P: Požehnaný jsi Hospodine, Bože náš, Králi světa, stvořiteli plodu vinné révy. Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, Králi světa, jenž nás vyvolil a vyvýšil mezi všemi národy a vyzdvihl nás nad všechny jazyky a jenž nás posvětil svými příkazy. Ve své lásce jsi nám dal, Hospodine, Bože náš, svátky radosti a veselé sváteční chvíle, svátek nekvašených chlebů, tento nádherný den posvátného shromáždění, svátek naší svobody, na památku vyvedení z otroctví. Vpravdě jsi nás vyvolil a posvětil mezi všemi národy a ve své lásce jsi nám dal své svaté svátky pro radost a veselí. V: Požehnaný jsi, Hospodine, jenž posvěcuješ svůj lid a svátky. Pohár se vypije, čte se Ex 6:2-8 nebo Dt 6:1-9. Ex 6:2-8: Bůh promluvil k Mojžíšovi a ujistil ho: "Já jsem Hospodin. Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh všemohoucí. Ale své jméno Hospodin jsem jim nedal poznat. Ustavil jsem s nimi také svou smlouvu, že jim dám kenaanskou zemi, zemi jejich putování, kde pobývali jako hosté. Rovněž jsem uslyšel sténání Izraelců, které si Egypťané podrobili v otroctví, a rozpomenul jsem se na svou smlouvu. Proto řekni Izraelcům: Já jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptské roboty, vysvobodím vás z vašeho otroctví a vykoupím vás vztaženou 2 Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé! Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš. Bůh nám dává svoje požehnání. Nechť se ho bojí všechny dálavy země! 14. Závěr sederu (micra) Předsedající pronáší závěrečnou modlitbu: P: I kdyby naše ústa byla tak plná chvalozpěvů, jako je moře plné vody, náš jazyk tak plný velebení, jak početné jsou jeho vlny, naše rty tak plné chvály, jak široce se prostírá obzor, i kdyby naše oči zářily jako slunce a měsíc, i kdyby se naše paže rozpínaly v modlitbě jako křídla orlů nebeských a i kdyby naše nohy byly rychlé jako nohy jelenů, stále bychom nebyli s to ti poděkovat, Hospodine, Bože náš, a velebit tvé jméno, Králi náš, za jeden jediný z tisíce tisíců a desetitisíců darů, znamení a zázraků, které jsi vykonal pro nás a pro naše otce během celých našich dějin. A proto ať údy, které jsi uspořádal, duch a duše, jež jsi nám vdechl, a jazyk, který jsi nám vložil do úst, vzdávají díky a žehnají, velebí a oslavují, vynášejí a opěvují, posvěcují a uctívají tvé jméno, Králi náš, navěky. Celé shromáždění uzavírá v židovské rodině zvolání Příští rok nashledanou v Jeruzalémě! (le-shana ha-ba a be-irushalajim habenuja!). Pak mohou volitelně následovat písně, říkanky a jiný volný program. 15

3 nevydají hlásku. Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá. Izraeli, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem. Áronův dome, doufej v Hospodina, je tvou pomocí a štítem. Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná: žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu, žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým. Hospodin ať vás rozmnoží, vás i vaše syny! Jste Hospodinovi požehnaní; on učinil nebesa i zemi. Nebesa, ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem. Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha. Avšak my budeme Hospodinu dobrořečit nyní i navěky. Haleluja. Pak se pozdvihne 4. pohár: P: Pozvedáme nyní tento čtvrtý pohár, pohár díkůvzdání za Boží trvalé, věrné a proměňující přijetí. Požehnán jsi, Hospodine, Bože náš, Vládče vesmíru, který jsi nás přijal za vlastní a dovolil Tě nazývat Otcem. Chceme Tě nyní společně chválit a oslavovat tvé milosrdenství, které je trvá navěky. P: Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, Králi světa, stvořiteli plodů vinné révy! Vypije se 4. pohár, symbolicky se otevřou dveře pro proroka Eliáše. Může se říkat Ž 67. Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář! Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása! Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé! Ať se národy radují, ať zaplesají, neboť soudíš lidi podle práva, spravuješ národy země. 14 paží a velkými soudy. Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvede z egyptské roboty. Dovedu vás do země, kterou jsem přísežně slíbil dát Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Vám ji dám do vlastnictví. Já jsem Hospodin." 2. Omytí rukou (urchac) Účastníci (nebo jen předsedající) si poprvé omývají ruce (např. koluje nádobka s vodou a utěrkou), při tom se čte Ž 24 nebo Ž 139. Ž 24:3-6 Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě. Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář - toť Jákob. Ž 139:11-18 Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země. Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. Jak si vážím divů, které konáš, Bože! Nesmírný je jejich počet, sčetl bych je, ale je jich víc než písku. Sotva procitnu, jsem s tebou. 3. Jezení zeleniny (karpas) P: Dnes neslavíme jen svátek jara jako času lásky, ale především svátek svobody a podivuhodné záchrany, kterou Bůh obdaroval nás, kteří jsme byli otroky v Egyptě. Proto nemůžeme zapomenout na mnohá utrpení, která naše nesvoboda s sebou nesla a často ještě přináší i dnes. 3

4 Nemůžeme zapomenout, že i dnes je život často ponořen do moře utrpení a slz. Ať nám i toto ponoření karpasu do slané vody připomene naše spojení si lidmi, kteří i dnes trpí v otroctví. P: Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi světa, stvořiteli plodů země. V: Požehnaný jsi, Hospodine, který nám setřeš každou slzu z očí. Jí se kořenová zelenina namočená v misce slané vody. Může se číst z Písně písní 2: nebo Dt 6: Dt 26:5-9 Ty pak promluvíš před Hospodinem, svým Bohem, takto: "Můj otec byl Aramejec bloudící bez domova, sestoupil do Egypta a s hrstkou lidí tam pobýval jako host. Tam se stal velikým, zdatným a početným národem. Ale Egypťané s námi zle nakládali, trýznili nás a tvrdě nás zotročovali. Tu jsme úpěli k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel, shlédl na naše pokoření, plahočení a útlak. Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou a vztaženou paží, za veliké hrůzy, se znameními a zázraky, a přivedl nás na toto místo a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem. 4. Lámání chleba (jachac) P: Nyní rozlomím prostřední maces na dvě části. Jednu z nich odložíme jako afikoman. Později se o něj budeme dělit, podobně jako se za starých časů naši předkové dělili o velikonočního beránka při bohoslužbě v Jeruzalémě. Dělení se o chléb vytváří přátelské pouto mezi všemi lidmi kdekoli na světě. P: Toto je chléb nouze, který jedli naši předkové v egyptské zemi. Každý, kdo je hladov, ať přijde a pojí, každý, kdo je v nouzi, ať přijde a slaví Pesach. Předsedající rozlomí prostřední maces a ukryje jeho část (afikoman). 4 živou nadějí Božího lidu bylo, že Eliáš přijde o svátcích Paschy a ohlásí příchod mesiáše, syna Davidova. Proto z tohoto kalichu tradičně nikdo nepil.) P: Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, Králi světa, jenž živíš celý svět svou dobrotou, milostí, láskou a soucitem, jenž dáváš pokrm každému tvoru, protože trvalá je tvá láska. Díky tvé velké dobrotě nám nikdy nescházela obživa a nebude nám scházet na věky věků. To pro tvé veliké jméno, neboť ty živíš vše, staráš se o vše, všemu prokazuješ dobro a připravuješ stravu pro všechna svá stvoření, která jsi stvořil. Požehnaný jsi, Hospodine, jenž všechny sytíš. V: Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi světa, stvořiteli plodu vinné révy. Vypije se třetí pohár. Potom se může číst Ž 128. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách! Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře. Tvá žena bude jak plodná réva uvnitř tvého domu, tvoji synové jak olivové ratolesti kolem tvého stolu. Hle, jak bývá požehnáno muži, jenž se bojí Hospodina. Hospodin ať požehná ti ze Sijónu, abys viděl dobro Jeruzaléma po všechny dny svého žití, abys uviděl syny svých synů. Pokoj s Izraelem! 13. Chvalozpěv (halel) Nalije se čtvrtý pohár a čte se z Ž ( halelové žalmy). Ž 115 Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost! Proč by měly pronárody říkat: "Kde je ten jejich Bůh?" Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná. Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí, mají uši, a neslyší, mají nosy, a necítí, rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z hrdla 13

5 10. Prostírání stolu (šulchan orech) Jí se vlastní sváteční večeře, nejprve vejce, pak všechno ostatní. Co nám připomíná toto vejce? Toto vejce je symbolem oběti smíru a symbolem zármutku. Připomíná nám, že jeruzalémský Chrám, místo zápalných obětí, již nestojí, a proto oběti již nejsou obětovány. Avšak vejce je také symbolem nového života a naděje a připomíná nám, že Boží milost není omezena na chrámové oběti. Čeho je tato kost symbolem? Je to symbol velikonočního beránka, který byl v Egyptě zabit, aby naše děti mohly žít, a kterého naši předkové jedli v dobách Chrámu. Připomíná nám nejen velikou Boží milost, se kterou nás obdarovává životem, a ne smrtí, ale také naše povolání na dar života poslušně odpovědět. 11. Hledání a snězení skrytého (cafún) Hledá se skrytá část macesu (afikoman), po nalezení je snězena a sní se i ostatní zbytky macesů. Hostitel krátce vysvětlí smysl hledání afikomanu (symbol skrytého mesiáše a jistoty jeho příchodu), které pak ihned následuje (případně současně s přípravou čela stolu pro slavení eucharistie). Pokud nenásleduje slavení eucharistie, hostitel afikoman rozláme na malé kousky a všem rozdá k poslednímu soustu hostiny a dnešní noci (rozdávání může být provázeno či následováno zpěvem č. 4 z přílohy, Hinne ma tov ). 12. Modlitba po jídle (barech, birkat hamazon) Nalije se třetí pohár vína (nalije se zároveň kalich pro Eliáše). (P: Tento pohár je tradičně určen pro proroka Eliáše, který neuzřel smrti, ale byl vzat do nebe v ohnivém voze. Stálou a Vyprávění o Exodu (magid) Naplní se podruhé pohár vínem (zatím se nepije) P: Tímto druhým pohárem oslavujeme vysvobození, které Bůh daroval nám samotným. V této darované svobodě můžeme v Bohu děkovat, chválit jej, uctívat jej a radovat se v něm. On nás provedl spoutanosti ke svobodě, od bolesti k radosti, od temnoty ke světlu, od otroctví ke vykoupení. Nejmladší účastník: Proč je tato noc jiná, než všechny ostatní noci? - proč jiné noci jíme jak kvašený, tak nekvašený chléb, ale tuto noc jen nekvašený? - proč jiné noci jíme všechnu zeleninu, ale této noci jen hořkou? - proč jiné noci ani jednou neponořujeme do slané vody, ale této noci dvakrát? - proč jiné noci jíme běžným způsobem, ale této noci hodujeme obzvlášť slavnostně? P: Byli jsme v Egyptě otroky, ale Hospodin, náš Bůh, nás osvobodil. Proto vzdáme chválu Hospodinu, našemu Bohu. Čte se Ex nebo kratší varianta Ex 12-13:10 Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi: "Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem v roce. Vyhlaste celé izraelské pospolitosti: Desátého dne tohoto měsíce si každý vezmete beránka podle svých rodů, beránka na rodinu. Kdyby byla rodina malá a na beránka by nestačila, přibere si každý souseda, který bydlí nejblíže jeho rodiny, aby doplnil počet osob. Podle toho, kolik kdo sní, stanovíte počet na beránka. Budete mít beránka bez vady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo z koz. Budete jej opatrovat až do čtrnáctého dne tohoto měsíce. Navečer 5

6 bude celé shromáždění izraelské pospolitosti beránky zabíjet. Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nadpraží u domů, v nichž jej budou jíst. Tu noc budou jíst maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými bylinami. Nebudete z něho jíst nic syrového ani vařeného ve vodě, nýbrž jen upečené na ohni s hlavou i s nohama a vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do rána. Co z něho zůstane do rána, spálíte ohněm. Budete jej jíst takto: Budete mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce. Sníte jej ve chvatu. To bude Hospodinův hod beránka. Tu noc projdu egyptskou zemí a všecko prvorozené v egyptské zemi pobiji, od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin. Na domech, v nichž budete, budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi. Ten den vám bude dnem pamětním, budete jej slavit jako slavnost Hospodinovu. Budete jej slavit po všechna svá pokolení. To je provždy platné nařízení. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby. Hned prvního dne odstraníte ze svých domů kvas. Každý, kdo by od prvního do sedmého dne jedl něco kvašeného, bude z Izraele vyobcován. Prvního dne budete mít bohoslužebné shromáždění. I sedmého dne budete mít bohoslužebné shromáždění. V těch dnech se nebude konat žádné dílo. Smíte si připravit jen to, co každý potřebuje k jídlu. Budete dbát na ustanovení o nekvašených chlebech, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše oddíly z egyptské země. Na tento den budete bedlivě dbát. To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení. Od večera čtrnáctého dne prvního měsíce budete jíst nekvašené chleby až do večera jedenadvacátého dne téhož měsíce. Po sedm dní se nenajde ve vašich domech kvas. Každý, kdo by jedl něco kvašeného, bude vyobcován z pospolitosti Izraele, i host a domorodec. Nebudete jíst nic kvašeného. Ve všech svých obydlích budete jíst nekvašené chleby." 6 milosrdenství je věčné ). 8. Jezení hořkých bylin (maror) P: Požití těchto hořkých bylin kéž nám připomene hořkost našeho otroctví v Egyptě. Až je budeme jíst, dopřejme si zakusit hořkou chuť slz soucitu s našimi otci a matkami prožívajícími tak velkou bolest. Avšak prolévejme slzy také pro ty, kteří jsou ještě i dnes stále zotročeni a ještě nezakusili záchranu, kterou přináší náš milostivý Bůh. P: Požehnán jsi, Hospodine, Bože náš, králi světa, že jsi nás posvětil svými příkazy a dal jsi nám příkaz o pojídání hořkých bylin. Jí se hořké byliny (salát apod.) namáčené v charosetu. 9. Sendvič (korech) Jí se zbylý maces namáčený do charosetu a přikusovaný s hořkými bylinami. P: Stejně, jako si připomínáme hořkost otroctví, tak si také chceme připomenout naději, kterou máme v Hospodinu. Může se číst Ž 23. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. 11

7 Činy Hospodinovy jsou velké, vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli. Velebné a důstojné je jeho dílo, jeho spravedlnost trvá navždy. On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování. Dal potravu těm, kdo se ho bojí, navěky je pamětliv své smlouvy. Svému lidu ohlásil své mocné činy, že mu dá dědictví pronárodů. Činy jeho rukou jsou pravda a právo, všechna jeho ustanovení jsou věrná, spolehlivá navěky a navždy, pravdou a přímostí vytvořená. Seslal svému lidu vykoupení, ustanovil navěky svou smlouvu; svaté, bázeň budící je jeho jméno. Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy! 6. Uvývání rukou (rechac) P: Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, Králi světa, že jsi nás posvětil svými příkazy a dal jsi nám příkaz o omývání rukou. Všichni si umyjí ruce. 7. Jezení nekvašeného chleba (moci maca) Předsedající rozláme horní a zbytek prostředního macesu: P: Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, Králi světa, že jsi nás posvětil svými příkazy a dal jsi nám příkaz o pojídání nekvašeného chleba. V: Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, Králi světa, že vyvádíš ze země chléb. Jí se první maces, při tom se může číst Ž 136 (např. odpovídat...jeho 10 Mojžíš svolal všechny izraelské starší a řekl jim: "Jděte si vzít kus z bravu podle vašich čeledí a zabijte velikonočního beránka. Potom vezměte svazek yzopu, namočte jej v misce s krví a krví z misky potřete nadpraží a obě veřeje. Ať nikdo z vás až do rána nevychází ze dveří svého domu. Až Hospodin bude procházet zemí, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nadpraží a na obou veřejích. Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel zhoubce a udeřil na vás. Dbejte na toto ustanovení. To je provždy platné nařízení pro tebe i pro tvé syny. Až přijdete do země, kterou vám Hospodin dá, jak přislíbil, dbejte na tuto službu. Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, odpovíte:»je to velikonoční obětní hod Hospodinův. On v Egyptě pominul domy synů Izraele. Když udeřil na Egypt, naše domy vysvobodil.«" Lid padl na kolena a klaněl se. Izraelci pak odešli a učinili přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi a Áronovi přikázal. Když nastala půlnoc, pobil Hospodin v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozeného syna faraónova, který seděl na jeho trůnu, až po prvorozeného syna zajatce v žalářní kobce, i všechno prvorozené z dobytka. Tu farao v noci vstal, i všichni jeho služebníci a všichni Egypťané, a v celém Egyptě nastal veliký křik, protože nebylo domu, kde by nebyl mrtvý. Ještě v noci povolal Mojžíše a Árona a řekl: "Seberte se a odejděte z mého lidu, vy i Izraelci. Jděte, služte Hospodinu, jak jste žádali. Vezměte také svůj brav i skot, jak jste žádali, a jděte. Vyproste požehnání i pro mne." Egypťané naléhali na lid a spěchali s jeho propuštěním ze země, protože si říkali: "Všichni pomřeme!" Lid tedy vzal těsto ještě nevykynuté, zabalil díže do plášťů a nesl na ramenou. Izraelci jednali podle Mojžíšova rozkazu; vyžádali si též od Egypťanů stříbrné a zlaté šperky a pláště. A Hospodin zjednal lidu přízeň v očích Egypťanů a oni jim vyhověli. Tak vyplenili Egypt. Izraelci vytáhli z Ramesesu do Sukótu, kolem šesti set tisíc pěších mužů kromě dětí. Vyšlo s nimi také mnoho přimíšeného lidu a obrovská stáda bravu a skotu. 7

8 Z těsta, které vynesli z Egypta, napekli nekvašené podpopelné chleby, protože ještě nevykynulo. Byli totiž z Egypta vyhnáni a nemohli otálet. Ani potravu na cestu si nestačili připravit. Doba pobytu, kterou Izraelci v Egyptě strávili, byla čtyři sta třicet let. Když uplynulo čtyři sta třicet let, přesně na den vyšly všechny Hospodinovy zástupy z egyptské země. Byla to noc jejich bdění pro Hospodina, když je vyváděl z egyptské země. Tato noc je všem synům Izraele po všechna pokolení nocí bdění pro Hospodina. Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi: "Toto je nařízení o hodu beránka: Nebude z něho jíst žádný cizinec. Ale bude jej jíst každý služebník koupený za stříbro, bude-li obřezán. Přistěhovalec ani nádeník jej jíst nebude. Musí být sněden v témž domě. Z jeho masa nevyneseš nic z domu; žádnou jeho kost nezlámete. Tak to bude dělat celá izraelská pospolitost. Jestliže by u tebe pobýval host a chtěl by připravit Hospodinu hod beránka, nechť je u něho obřezán každý mužského pohlaví a potom bude smět přistoupit a tak učinit a bude jako domorodec v zemi. Ale žádný neobřezanec jej jíst nebude. Stejný řád bude platit pro domorodce i pro hosta, který bude pobývat mezi vámi." Všichni Izraelci učinili přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi a Áronovi přikázal. Právě v ten den vyvedl Hospodin Izraelce seřazené po oddílech z egyptské země. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Posvěť mi všechno prvorozené, co mezi Izraelci otvírá lůno, ať z lidí či z dobytka. Je to moje!" Mojžíš řekl lidu: "Pamatujte na tento den, kdy jste vyšli z Egypta, z domu otroctví. Hospodin vás odtud vyvedl pevnou rukou. Proto se nesmí jíst nic kvašeného. Vycházíte dnes, v měsíci ábíbu. Až tě Hospodin uvede do země Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Chivejců a Jebúsejců, o níž se zavázal tvým otcům přísahou, že ji dá tobě, zemi oplývající mlékem a medem, budeš v ní tohoto měsíce konat tuto službu: Sedm dní budeš jíst nekvašené chleby. Sedmého dne bude slavnost Hospodinova. Nekvašené chleby se budou jíst po sedm dní. Nespatří se u tebe nic kvašeného, na celém tvém území se u tebe nespatří žádný kvas. 8 V onen den svému synovi oznámíš:»to je pro to, co mi prokázal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta«. A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby v tvých ústech zůstal Hospodinův zákon, neboť pevnou rukou tě vyvedl Hospodin z Egypta. Budeš dbát na toto nařízení ve stanovený čas rok co rok. -- P: Rabín Gamliel říkával: Nesplnil svou povinnost, kdo by o svátcích Pesach nepromluvil o těchto třech věcech: pesachové oběti, nekvašeném chlebu a hořkých bylinách. P: Proč pojídali naši předkové oběť zvanou pesach? V: Protože Svatý, buď požehnán, překročil domy našich předků v Egyptě. P: Z jakého důvodu jíme tyto macesy? V: Protože když je Svatý, buď požehnán, vykoupil, nestačilo jim vykynout těsto. P: Proč jíme tuto trpkou zeleninu? V: Proto, že Egypťané ztrpčovali život našich předků otroctvím. P (pozdvihne pohár s vínem): Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, Králi světa, jenž jsi nás vykoupil, že jsi vykoupil naše předky z Egypta, a nám dal dosáhnout této noci, abychom v ní jedli macesy a trpké byliny. V: Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, Králi světa, stvořiteli vinné révy! Všichni vypijí druhý pohár (může se číst Ž 111). Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění. 9

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání.

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. (velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. Všichni: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. (vynechává se v postě)

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

3. A jako je Brit rozseta v dvaačtyřiceti spojeních téhož semene, tak je i tesané a svaté jméno zaseto v dvaačtyřicíti písmenech popisujících akt

3. A jako je Brit rozseta v dvaačtyřiceti spojeních téhož semene, tak je i tesané a svaté jméno zaseto v dvaačtyřicíti písmenech popisujících akt Ediční poznámka: Text, který dále naleznete, je kompozitem několika původců různých dob a různé kvality. Základním textem je samotný Zohar, monumentální dílo, o jehož původ se stále vedou spory. Jisté

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

POSELSTVÍ KNIHY MALACHIÁŠ

POSELSTVÍ KNIHY MALACHIÁŠ ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat úctu Hospodinu. POSELSTVÍ KNIHY MALACHIÁŠ HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Hospodin miluje svůj lid, který ho však nectí tak, jak by měl. Božím řešením je 1. a 2. Kristův příchod. A. ÚVOD

Více

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval:

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval: Příběh o Líle Rámo, stejně jako během bdělého stavu nemají v sobě objekty dříve viděné ve snu (ačkoli během snění se objekty zdály být pevné a hmotné) nic hmotného, tak se i tento svět zdá být hmotný,

Více

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux z latinského originálu Vita secunda přeložil a upravil otec Bernard Vojáček, OCist. Ve Vyšším Brodě L.P. 1949 1 Úvodem

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/ CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? Co je to vlastně církev? Ano, víme, že Písmo říká, že církev je Tělo Kristovo a každý z nás jsme jedním z jeho údů. Co to ale znamená? Na našich

Více

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I 31 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY Úvod Pouze rok po ukončení Roku růžence přichází nová iniciativa Svatého otce: Rok eucharistie

Více

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto.

POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. POHÁDKY ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA vám přináší esperanto. Pohádky vypráví dětem babičky, dědové a rodiče na celém světě. Český esperantista Theodor Kilián požádal své přátele, roztroušené po celém světě, aby

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ Červen 2011, č. 31 Cena 80 Kč JAK DOKÁZAT, ŽE JSTE MUŽ OTEC A SYN HAŠTEŘENÍ ČAS S DĚTMI O LENOSTI JAK VYBUDOVAT VZTAH S DĚTMI ZE ZÁPISNÍKU MLADÝCH OBSAH: Úvodník 1 Jak dokázat,

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Obsah. Autor a redakce: Jaroslav Fogl, SDB 1STRUKTURA LITURGIÍ...2

Obsah. Autor a redakce: Jaroslav Fogl, SDB 1STRUKTURA LITURGIÍ...2 Autor a redakce: Jaroslav Fogl, SDB Obsah 1STRUKTURA LITURGIÍ......2 2EUCHARISTIE...3 2.1USTAVENÍ EUCHARISTIE...3 2.1.1Poslední večeře......3 2.1.2Liturgie...3 2.2STRUKTURA SLAVENÍ EUCHARISTIE (ZÁPADNÍ

Více

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré.

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. www.milujte.se 21/ 2012 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan 15,12 Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. blahoslavený

Více

Dan Millman Zákony Ducha

Dan Millman Zákony Ducha EMINENT Dan Millman Zákony Ducha OD DANA MILLMANA V NAKLADATELSTVÍ EMINENT VYŠLO ČÍSLA ŽIVOTA NEVŠEDNÍ OKAMŽIKY Doporučené internetové adresy www.eminent.cz www.regencrace.cz Dan Millman Zákony Ducha Cesta

Více