Výroční zpráva 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.: Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2009/2010 Vypracoval ředitel školy společně s pedagogickým sborem Jazykovou korekturu provedli členové předmětové komise ČJ pod vedením Mgr. Marcely Antonínové Pedagogická rada projednala finální znění této výroční zprávy dne 26. srpna 2010 Školská rada schválila tuto výroční zprávu dne razítko.. Mgr. Bc. Vladimír Škuta v. r., ředitel školy

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy, školská rada Charakteristika školy Zájmové kroužky Personální zabezpečení činnosti školy Statistika. 2.2 Charakteristika pedagogického sboru. 3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 3.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 3.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace individuální vzdělávací akce Studium k prohlubování odborné kvalifikace hromadné vzdělávací akce Samostudium Charakteristika DVPP. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o přijetí absolventů na SŠ Statistika. 4.2 Charakteristika zápisu do prvního ročníku. 4.3 Přijetí absolventů školy na SŠ Průběh a výsledky vzdělávání žáků Hospitační činnost Souhrnná zjištění z hospitační a kontrolní činnosti 5.3 Charakteristika průběhu vzdělávání žáků závěry 5.4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného základního stupně vzdělání 5.5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku 2009/ Charakteristika hodnocení výsledků vzdělávání žáků Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 6.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky pro vzdělávání pro žáky se SVP 6.3 Charakteristika vzdělávání žáků se SVP 7. Údaje o prevenci rizikového chování žáků (prevenci sociálně patologických jevů) Činnosti ŠMP Řešení projevů rizikového chování žáků ve škole Spolupráce školy s ostatními subjekty v oblasti primární prevence Minimální preventivní program ve školním roce 2009/ Zameškané vyučovací hodiny žáků Úrazy žáků.. 8. Spolupráce školy s rodiči a ostatními partnery školy Formy spolupráce Ostatní partneři s nimiž škola aktivně v tomto školním roce spolupracovala 9. Materiálně-technické podmínky vzdělávání. 9.1 Materiálně-technické podmínky vzdělávání Změny v materiálně-technickém zázemí školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Účast a umístění žáků v soutěžích, olympiádách, přehlídkách apod Akce školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 12. Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 14. Předložené a školou realizované projekty Projekty a akce realizované z vlastních zdrojů Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi 16. Zpráva o činnosti školní družiny za rok 2009/ Příloha - Údaje o hospodaření školy strana

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Adresa školy Pražská 2817, Mělník IČ Bankovní spojení /0300 DIČ CZ RED IZO Telefon , , Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Název a adresa zřizovatele Město Mělník, náměstí Míru 1, Mělník Součásti školy Základní škola, školní družina, od školní klub IZO ředitelství Vedení školy Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy, statutární orgán Mgr. Bedřiška Frundlová, zástupce ŘŠ pro II. stupeň, zástupce statutárního orgánu Mgr. Radislava Jiřičková, zástupce ŘŠ pro I. stupeň Blanka Šmídová, vedoucí vychovatelka školní družiny Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Poskytování základního vzdělání Obor vzdělávání, který škola vyučuje (dle školského rejstříku) Kód oboru: C/001 Popis oboru: Základní škola 1.2 Součásti školy, školská rada součásti školy kapacita Základní škola (dále též ZŠ) 958 Školní družina (dále též ŠD) 323 Školní klub (dále též ŠK) od Rejstřík škol neuvádí 3

4 Školská rada předseda Kasáček Karel zvolen zák. zástupci žáků členové Mgr. Stočková Klára jmenována zřizovatelem školy Tichá Božena Veiglová Irena Mgr. Hronková Iva Mgr. Liptáková Jiřina jmenována zřizovatelem školy zvolena zák. zástupci žáků zvolena pedagogickými pracovníky školy zvolena pedagogickými pracovníky školy 1.3 Charakteristika školy Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace (dále též škola) je velká městská škola sídlištního typu, založená v roce Je úplnou základní školou, která ve školním roce 2009/2010 poskytovala základní vzdělání 466 dětem v 1. až 9. postupném ročníku. Výuka probíhala v 11 třídách na 1. stupni a v 10 třídách na 2. stupni ZŠ (stav k ). Vzdělávání žáků ve škole probíhalo ve všech třídách ZŠ podle vlastního Školního vzdělávacího programu platného od , zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího program pro základní vzdělávání. Vzdělávaní žáků ve školní družině probíhalo podle vlastního Školního vzdělávacího programu školní družiny, platného od Škola poskytuje úplné základní vzdělání dětem ve věku 6 až 15 let. Zvláštní pozornost věnuje žákům talentovaným a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro tyto žáky pedagogové s odbornou specializací připravují individuální výchovně vzdělávací plány a specializovanou výuku vybraných předmětů. Specializované hodiny českého jazyka a logopedické nácviky patří již k tradici ZŠ a přinášejí velmi dobré výsledky. Ve škole pracuje školní psycholog. Ve školním roce 2009/2010 využívali 3 žáci služeb asistenta pedagoga. Vedle 21 kmenových učeben se žáci vzdělávali ve 24 odborných učebnách (4 jazyková učebna, 3 PC učebna s připojením k internetu, 4 učebna s interaktivní tabulí, 2 tělocvična, 1 pracovní dílna, 1 výtvarná dílna, 1 keramická dílna, 1 učebna přírodopisu, 1 učebna chemie s chemickou laboratoří, 1 učebna fyziky, 1 učebna dějepisu, 1 učebna hudební výchovy, 1 učebna pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 1 divadelní sál, 1 cvičná kuchyňka). Součástí školy je školní družina. Výchova dětí ve školní družině probíhala ve třech odděleních v samostatných učebnách (hernách). Od 16. března byl škole nově zapsán do rejstříku škol a školských zařízení školní klub, na nějž v tomto školním roce nebyly ze státního rozpočtu škole přiděleny finanční prostředky. Proto zájmové útvary, které ve škole aktivně pracovaly, byly vedeny přímo pod základní školou. Základním vnitřním dokumentem, kterým se škola řídí je vedle školních vzdělávacích programů Školní řád, který vymezuje všechny základní oblasti činnosti školy. Školní řád je zveřejněn na internetových stránkách školy (www.zsjm-me.cz) a na veřejně přístupném místě ve škole. Od byl jmenován do funkce nový ředitel školy Mgr. Vladimír Škuta. 4

5 Při řízení školy je využíváno především participativních metod. Hlavním poradním orgánem ředitele školy je pedagogická rada, s níž ředitel projednává veškeré důležité pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Pedagogickou radu tvořili v období školního roku 2009/2010 všichni pedagogičtí pracovníci školy. Pedagogická rada se sešle v tomto školním roce celkem na 28 zasedáních, z nichž čtyři se konaly u příležitosti uzavření příslušného čtvrtletí. Ředitel školy při svém rozhodování k názorům pedagogické rady přihlížel. 1.4 Zájmové kroužky ve školním roce 2009/2010 č. název kroužku období činnosti 1. Francouzský jazyk 2009/ Keramický kroužek 2009/ Karate 2009/ Tanec - roztleskávačky 2009/ Laboratorní chemie 2009/ Mladý zdravotník 2009/ Sportovní hry 2009/ Logopedický nácvik 2009/ Sportovní hry 2009/ Počítače 2009/ Vaření 2009/ Florbal 2009/ Anihrátky 2009/ Modré divadélko 2009/ Stepaerobic 2009/ Taneční kroužek 2009/ Výtvarný kroužek 1. pololetí 2009/ Házená 1. pololetí 2009/2010 Kroužky navštěvovalo celkem 266 žáků naší školy. 5

6 2. Personální zabezpečení činnosti školy 2.1 Statistika celkem z toho muži Počet vyučujících ZŠ 34 4 Počet vychovatelek ŠD 3 0 Počet asistentů pedagoga 4 0 Počet vedoucích zájmových útvarů 17 2 Počet nepedagogických pracovníků 8 1 Počet pedagogických pracovníků ZŠ a ŠD ve věku pod 30 let 6 2 Počet pedagogických pracovníků ZŠ a ŠD ve věku nad 50 let 16 0 Počet pedagogických pracovníků ZŠ a ŠD - důchodců Charakteristika pedagogického sboru Většina pedagogických pracovníků splňuje zákonem požadovanou kvalifikaci, dvě učitelky prvního stupně si ji doplňovaly studiem zákonem stanovené vysoké školy. Čtyři vyučující splňují kvalifikační předpoklady pro jiný stupeň základní školy, než na kterém působí, jeden absolvoval vysokou školu nepedagogického směru a v současné době se připravuje k doplňkovému pedagogickému studiu. Nekvalifikovaná učitelka druhého stupně (ve věku nad 50 let) má ve výuce svých předmětů již šestnáctiletou prai; nekvalifikovaná učitelka prvního stupně vystudovala vychovatelství na střední pedagogické škole. Nedostatek kvalifikovaných učitelů cizích jazyků v tomto školním roce přetrvává z minulých let a byl nově jmenovaným ředitelem školy strategicky řešen jako jedna z priorit personálního zajištění výuky. Mezi kvalifikovanými učiteli jsou i učitelé se státní zkouškou ze speciální pedagogiky. Osvědčení o absolvovaném ročním kurzu ADN (Ambulantní dyslektický nácvik) mají někteří vyučující 1. stupně. Pedagogové důchodového věku působili ve škole převážně na výpomoc (zkrácený úvazek, dočasně). 3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 3.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Počet pracovníků a) Studium v oblasti pedagogických věd 2 b) Studium pro asistenta pedagoga 0 c) Studium pro ředitele škol 1 d) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 0 6

7 3.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Počet pracovníků a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 1 b) Studium pro výchovné poradce 0 c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních 0 technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů 0 e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů 0 f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy Studium k prohlubování odborné kvalifikace individuální vzdělávací akce Předmět Počet kurzů v 1. pololetí Počet kurzů v 2. pololetí Pedagogika a psychologie 11 9 Sociálně patologické jevy 3 1 Informační a komunikační technologie 4 5 Interaktivní výuka 3 2 Český jazyk 1 3 Cizí jazyk 2 0 Matematika 1 4 Přírodovědné předměty 5 6 Humanitní předměty 0 0 Předměty výchovného zaměření 4 4 Školský management 4 9 BOZP 4 0 Celkem Studium k prohlubování odborné kvalifikace hromadné vzdělávací akce pořádané ve škole pro celý pedagogický sbor (akce probíhaly většinou během dnů prázdnin nebo po vyučování) Předmět Počet kurzů v 1. pololetí Počet kurzů v 2. pololetí Pedagogika a psychologie 2 4 Sociálně patologické jevy 1 1 Informační a komunikační technologie 0 1 Interaktivní výuka 3 2 Autoevaluace 0 1 7

8 BOZP 1 Celkem Samostudium Škola se zapojila do projektu Virtuální knihovna, kde se inspirovali pracemi svých kolegů z jiných škol ČR a využívali je k samostudiu i k novelizaci svých příprav na výuku. Všichni pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávali také formou samostudia, a to převážně studiem knih a publikací z oblasti pedagogických věd, a to jak z vlastních zdrojů školy, tak se zdrojů eterních (knihovny, soukromé sbírky učitelů apod.). Byly také prostudovány časopisy a sborníky, které škola pro pedagogy zajišťuje nebo které byly vyučujícím k dispozici z jiných zdrojů. Velmi oblíbeným zdrojem informací se staly pro naše učitelky a učitele různé pedagogické internetové portály a obdobné webové prezentace, shromažďující nejnovější teoretické a praktické poznatky z oblasti pedagogiky a didaktiky pro základní školu (např. www. rvp.cz a mnoho jiných), k čemuž bylo hojně využito nadstandardní ICT zázemí školy. Závěry, získané poznatky a kompetence vyučujících byly pak konzultovány a předávány, jak v rámci každodenní neformální spolupráce mezi pedagogy, tak na jednání pedagogických rad či v rámci programů schůzek předmětových komisí. Toto samostudium bylo korigováno a směrováno vedením školy. Cílem samostudia bylo buď plnění stanovených priorit (viz Koncepční záměr rozvoje školy), nebo operativní momentální potřeby školy. 3.6 Charakteristika DVPP V průběhu prvního i druhého pololetí absolvoval každý pedagogický pracovník školy alespoň dvě vzdělávací akce v rámci DVPP. Celkem byli vzděláváni všichni pedagogičtí pracovníci během prvního pololetí na 168 akcích, v druhém pololetí na 217 akcích (tzn. všechny vzdělávací akce, včetně společných na každého pracovníka). Průměrně absolvoval každý pedagogický pracovník v prvním pololetí téměř 5 vzdělávacích akcí, ve druhém více než 6. Společné vzdělávací akce DVPP probíhaly v budově školy ve školící místnosti s interaktivní tabulí; tyto akce byly většinou pořádány v době, kdy mají žáci prázdniny a vyučující se mohli vzdělávání věnovat celý den. Účast na těchto akcích byla vždy ze strany pedagogických pracovníků aktivní. Přednášeli lektoři na velmi vysoké úrovni, převážně patřili k nejvýznamnějším autorům publikací vycházejících v ČR. Jejich vzdělávací akce byly pedagogickým sborem následně hodnoceny na jednání pedagogických rad. Akce byly takto hodnoceny vždy jako přínosné, většina pedagogů uváděla, že akce a jejich očekávání a potřeby. Individuální vzdělávací akce v rámci DVPP byly pořádány zpravidla v Mělníku nebo v Praze. Těchto akcí se zúčastnil většinou jeden (pouze výjimečně dva či více) pedagogický pracovník. Následně pak byly získané informace, dovednosti a poznatky předávány v rámci jednání pedagogických rad či jednání předmětových komisí ostatním pracovníkům školy. Tím bylo zajištěno co nejefektivnější využití finančních prostředků investovaných do DVPP. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o přijetí absolventů na SŠ 4.1 Statistika celkem z toho dívek Počet žáků, kteří se dostavili k zápisu celkem

9 Počet žáků, kteří se dostavili k zápisu poprvé Počet žáků, kteří se dostavili k zápisu po dřívějším odkladu 11 4 Počet žáků přijatých Počet žáků jimž byla docházka odložena Charakteristika zápisu do prvního ročníku Základním principem zápisu žáků bylo respektování rovného přístupu ke vzdělávání. Zápis k povinné školní docházce probíhal v řádném termínu ve dnech 9. a , náhradní termín byl stanoven na Vlastnímu zápisu předcházela řízená marketingová kampaň, jejímž základem byla opakovaná inzerce školy v místním tisku (Mělnický deník, Týdeník Mělnicko, Mělnická Radnice), v němž škola informovala o své vzdělávací nabídce. Veškeré konkrétní informace o zápisu škola zveřejnila také na svých internetových stránkách, na nástěnce v budově školy i na několika prosklených dveřích, kde bylo možné si je přečíst i z venkovních prostor školy. Veřejnost měla také možnost před obdobím zápisu navštívit školu v rámci dne otevřených dveří, kterého se zúčastnilo přes 100 účastníků, převážně rodičů budoucích prvňáčků. Rodiče žáků ze spádového obvodu školy byli o místě a termínu zápisu informováni také osobním dopisem spolu s pozvánkou k zápisu. Do školy byli přijati také všichni zájemci z mimospádových obvodů a okolních obcí. Oproti loňskému školnímu roku se počet žáků zapsaných do prvního ročníků zdvojnásobil (při minulém zápise v roce 2008 byli zapsáni celkem 32 žáci). Počet 64 zapsaných žáků vyžaduje ve školním roce 2010/2011 otevřít tři první třídy a zvýšit počet oddělení školní družiny ze stávajících tří na čtyři. 4.3 Přijetí absolventů školy na SŠ a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku 1 0 b) na SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátého ročníku přijato: Elektrotechnika Informatické Strojírenské Chemické Stavebnictví Gymnázia a výpočetní obory obory obory a geodézie technika Doprava a spoje Zdravotní školy Ekonomika a podnikání Zemědělství a lesnictví Gastronomie, hotelnictví a turismus Umělecké školy Ostatní nezařazené obory celkem

10 c) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátého ročníku z nižších ročníků 15 6 d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Průběh a výsledky vzdělávání žáků 5.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací (*) Vedení školy (ředitel, zástupce pro I. st., zástupce 112 pro II. st.) Ostatní (vzájemné hospitace vyučujících včetně náslechů rodičů, studentů pedagogických fakult 232 a ostatních partnerů) Celkem 345 (*) uvedené údaje jsou v souladu se zápisy v třídních knihách 5.2 Souhrnná zjištění z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků + (objevuje se ve většině či ve všech hodinách) konkretizace cílů ve sledované výuce + návaznost probíraného učiva na předcházející témata + Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem + účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky + Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin + sledování a plnění stanovených cílů (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje) 10

11 podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného + respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění + individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, eperimentování, manipulování, objevování, + - práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální + vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací + - účelnost aplikovaných metod + respektování individuálního tempa, možnost relaace žáků + vhodná forma kladení otázek + Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku + - propojení teorie s praí (v činnostech žáků) + využívání zkušeností žáků + kladný vliv hodnocení na motivaci žáků + využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace + - osobní příklad pedagoga + Interakce a komunikace pozitivní klima třídy + akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem + - možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse + vzájemné respektování, výchova k toleranci + vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům + dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení + respektování individuálních schopností žáků + využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků + - ocenění pokroku + - zdůvodnění hodnocení žáků učitelem + vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem + využití klasifikačního řádu Charakteristika průběhu vzdělávání žáků závěr kontrolní a hospitační činnosti vedení školy Nástroje hodnocení průběhu vzdělávání: Vedení školy klade na objektivní zjišťování úrovně průběhu vzdělávání velmi vysoký důraz. Tato úroveň je zjišťována především hospitacemi (namátkovými, předem neohlášenými) ve vyučovacích hodinách, dále také kratšími náslechy částí vyučovacích hodin nebo 11

12 projektových celků, konzultacemi hospitantů a v neposlední řadě také pohospitačními rozhovory s vyučujícími. Úroveň vzdělávání a jeho neustálé vylepšování je také předmětem diskusí vedení školy s vyučujícími na pedagogických radách a vzájemnými diskusemi mezi vyučujícími v rámci předmětových komisí a metodického sdružení. K zjišťování kvality vzdělávání využívá vedení školy také pravidelnou kontrolu výstupů žáků (žákovské knížky, sešity, kontrolní práce, apod.) a vedení pedagogické dokumentace vyučujícími. Souhrnné závěrečné zjištění: V hospitovaných vyučovacích hodinách byly rozvíjeny kompetence žáků většinou standardním nebo nadstandardním způsobem. Sledované hodiny byly pro žáky přínosné, mnohé měly mimořádně vysokou úroveň. Vyučující vedli žáky ke kritickému a tvořivému myšlení, žáci měli prostor pro formulování a sdělování svých zjištění, názorů i poznatků. Byly využívány prvky vedoucí k rozvoji čtenářské i finanční gramotnosti a k obohacování slovní zásoby. Tyto činnosti byly v průběhu sledovaných hodin zařazovány účelně a v dostatečné míře. Formy výuky byly účelné. Převažovala frontální výuka s prvky individuálního přístupu, u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále též SVP) vyučující efektivně aplikovali individualizovanou výuku a tito žáci byli vhodně podporováni. Velmi často byla využitá výuka diferencovaná, kooperativní a projektová, využití času bylo vždy efektivní Aktivita žáků v průběhu hospitací měla různou úroveň od velmi vysoká až po průměrnou. Výuka byla vždy dostatečně názorná, žáci efektivně a samostatně pracovali jak s vlastními informačními zdroji a pomůckami, tak také se zdroji poskytovanými vyučujícími. Žákům je běžně k dispozici odborná literatura, slovníky, tabulky, encyklopedie apod. Pouze v některých hodinách učitelky vhodně využívaly sebehodnocení žáků. Průběžně byli žáci motivováni pochvalou a pozitivním oceněním jejich výkonu, ale také možností dle vlastních schopností samostatně pracovat na zlepšování svých vědomostí. Při výuce je využíváno nadstandardních materiálních podmínek žáci pracují rutinně a systematicky s ICT, přírodními materiály i dalšími pomůckami. Jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu, posilována je environmentální výchova. Vyučující se úspěšně snaží podporovat žáky v aktivní účasti na vzdělávání, rozvíjí jejich sociální i komunikativní dovednosti, vedou žáky ke komplenímu využívání získaných poznatků. Jako motivační prvek slouží pochvala a ocenění výkonů žáků i jejich sebehodnocení. Žáci byli v mnoha sledovaných hodinách vhodně vedeni k týmové spolupráci. 5.4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného základního stupně vzdělání Osvojení si strategie učení a motivace pro celoživotní učení výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX. A % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 IX. B % 33,33 16,67 38,89 11,11 0,00 18 IX. C % 80,00 20,00 0,00 0,00 0, ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ročník

13 % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 69,86 9,59 17,81 2,74 0, Tvořivé myšlení, logické uvažování, řešení problémů výborně chvalitebně dobře dostatečně ne IX. A % 66,67 12,50 20,83 0,00 0,00 IX. B % 27,78 27,78 38,89 5,56 0,00 IX. C % 95,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 61,64 12,33 24,66 1,37 0,00 celkem žáků Všestranná, účinná a otevřená komunikace výborně chvalitebně dobře dostatečně ne IX. A % 79,17 20,83 0,00 0,00 0,00 IX. B % 50,00 38,89 11,11 0,00 0,00 IX. C % 80,00 20,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 67,12 21,92 10,96 0,00 0,00 celkem žáků Schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých výborně chvalitebně dobře dostatečně ne IX. A % 95,83 4,17 0,00 0,00 0,00 IX. B % 83,33 16,67 0,00 0,00 0,00 celkem žáků

14 IX. C % 95,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. ročník % 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 84,93 8,22 6,85 0,00 0, Projevování svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňování svých práv a plnění svých povinností výborně chvalitebně dobře dostatečně ne IX. A % 95,83 4,17 0,00 0,00 0,00 IX. B % 77,78 11,11 11,11 0,00 0,00 IX. C % 70,00 30,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. ročník % 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 76,71 13,70 9,59 0,00 0,00 celkem žáků Aktivní projevování zodpovědnosti (rozvíjení a ochrana) za své fyzické, duševní a sociální zdraví výborně chvalitebně dobře dostatečně ne IX. A % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX. B % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX. C % 85,00 15,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 20,00 80,00 0,00 0,00 CELKEM % 87,67 5,48 6,85 0,00 0,00 celkem žáků

15 Tolerance a ohleduplnost k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, schopnost soužití s ostatními lidmi výborně chvalitebně dobře dostatečně ne IX. A % 95,83 4,17 0,00 0,00 0,00 IX. B % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX. C % 95,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 90,41 2,74 6,85 0,00 0,00 celkem žáků Rozvíjení vlastních schopností v souladu s reálnými možnostmi a jejich uplatňování spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní a profesní orientaci výborně chvalitebně dobře dostatečně ne IX. A % 70,83 29,17 0,00 0,00 0,00 IX. B % 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 IX. C % 95,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. ročník % 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 68,49 24,66 6,85 0,00 0,00 celkem žáků

16 5.5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku 2009/2010 I. stupeň I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B V.C celkem CHOVÁNÍ Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování KLASIFIKACE Žáci se samými jedničkami Žáci s vyznamenáním Žáci, kteří neprospěli (v rámci celkového hodnocení) Žáci, kt. jsou nehodnoceni (v rámci celkové hodnocení) Žáci, kt. jsou nehodnoceni v některém konkrétním předmětu Žáci, jejichž prospěch se zhoršil v předmětu o 2 a více stupňů oproti hodnocení na konci předchozího pololetí. Žáci z rizikem neúspěšnosti (2 a více dostatečných)

17 II. stupeň VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B VIII.C IX.A IX.B IX.C celkem CHOVÁNÍ Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování KLASIFIKACE Žáci se samými jedničkami Žáci s vyznamenáním Žáci, kteří neprospěli (v rámci celkového hodnocení) Žáci, kt. jsou nehodnoceni Žáci, kt. jsou nehodnoceni v některém konkrétním předmětu Žáci, jejichž prospěch se zhoršil v předmětu o 2 a více stupňů oproti hodnocení na konci předchozího pololetí. Žáci z rizikem neúspěšnosti (2 a více dostatečných, ve čtvrtletí včetně 3-4 a 4+, nepočítají se 3-, 4-, 4-5 a 5+) Charakteristika hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klíčovou roli mezi všemi evaluačními činnostmi zaujímá hodnocení a klasifikace žáka učitelem. Přímo v průběhu výchovně vzdělávacího procesu (a také souhrnně za určité konkrétní vzdělávací období) poskytoval učitel žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných výstupů (vedoucích ke klíčovým kompetencím). 17

18 Při hodnocení žáka neměla přednost žádná forma. Při výběru vhodné formy hodnocení zvažovali vyučující její motivační dopad na žáka s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti. Hodnocení žáka vycházelo z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení bylo vždy pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. Na konci školního roku bylo vydáno žákovi vysvědčení, za první pololetí byl místo vysvědčení vydán žákovi výpis z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení bylo vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen klasifikace). V posledním roce plnění školní docházky (na konci prvního pololetí) vydala škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání. Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělávání, možnostech žáka a jeho nadání, předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka, chování žáka v průběhu povinné školní docházky a dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka. Výstupní hodnocení vydala škola na konci prvního pololetí také žákovi v pátém a sedmém ročníku, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Hlavním účelem hodnocení a klasifikace bylo pozitivně motivovat žáka a poskytnout mu nezbytnou zpětnou vazbu. Žáci si zpětnou vazbu vytvářeli i sami, a učili se tak vlastnímu kritickému sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Pro tyto evaluační formy vytvářeli vyučující (všude, kde je to jen trochu možné) dostatečný prostor. 6. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 6.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postižení I. stupeň 13 skup. 7, indiv zdravotní znevýhodnění I. stupeň 17 individuální 0 sociální znevýhodnění I. stupeň zdravotní postižení II. stupeň 12 individuální 12 zdravotní znevýhodnění II. stupeň 44 individuální 0 sociální znevýhodnění II. stupeň 2 individuální Podmínky pro vzdělávání pro žáky se SVP Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám ano částečně ne 18

19 zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, školního psychologa, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ano částečně ne individuální nebo skupinová péče přípravné třídy pomoc asistenta třídního učitele menší počet žáků ve třídě odpovídající metody a formy práce specifické učebnice a materiály pravidelná komunikace a zpětnou vazbu spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky Podmínky pro vzdělávání žáků talentovaných ano částečně ne jsou ve škole žáci diagnostikovaní školským poradenským zařízením jako mimořádně nadaní? jsou ve škole vzděláváni žáci talentovaní? individuální nebo skupinová péče přípravné třídy výběrové třídy odpovídající metody a formy práce specifické učebnice a materiály pravidelná komunikace a zpětnou vazbu spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky 6.3 Charakteristika vzdělávání žáků se SVP Škola se věnuje soustavně vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a připravuje orientační šetření a návrhy na další péči o tyto žáky. Průběžně spolupracuje s odborem sociálních věcí a zdravotnictví a ostatními partnery. Využívá disponibilních hodin Čj a M dle aktuálních potřeb žáků, kteří jsou zařazováni do skupin. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je zajišťována diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžná) a intervenční činnost (např. zjišťování sociálního klimatu ve třídách a škole pomocí dotazníkového šetření, aj.). Žákům se zdravotním postižením jsou připravovány podmínky pro integraci ve škole, výchovný poradce koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinuje vzdělávací opatření u těchto žáků. Vedle klasických metod byly ve školním roce 2009/2010 zprostředkovány i nové metody pedagogické diagnostiky a intervence, např. muzikoterapie. V rámci metodické pomoci pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s talentovanými žáky apod. byla realizována spolupráce s různými organizacemi, např. s Asociací pomáhající lidem s autismem. Průběžně byly poskytovány informace o činnosti školy v oblasti školního poradenství, o jeho zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jeho služeb žáky a jejich zákonnými zástupci. Odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči dalších poradenských 19

20 zařízeních byly systematicky shromažďovány a zajištěny v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Při vlastní výuce jsou žáci se SVP podporováni různými způsoby, podle toho, které metody či formy jsou v dané hodině používány. Upřednostněna je mluvená forma výuky, doplňování gramatiky do pracovních listů, popř. možnost konzultací mimo vyučování, pozitivní motivace během výuky, pracovní listy, ústní zkoušení, více času na vypracování daného úkolu, kopírovaná cvičení, nepřetěžování domácími úkoly, ocenění snahy a zájmu o předmět, při písemných pracích mohou žáci nejen se SVP používat gramatické přehledy a slovníky, často je využívaná forma doplňovacích cvičení či práce ve dvojicích. Vhodně a taktně je tolerováno písmo a grafická úprava. Speciální vzdělávací potřeby žáků jsou v některých případech zohledňovány také předáváním okopírovaných zápisů, map a zadání testů. Někdy jsou zápisy prováděny na ICT. Testy bývají zadávány formou výběru správných odpovědí z několika možností. Je brán ohled na individuální možnosti týkající se pracovního tempa a velmi často využíváme pochvaly i za nepatrný pokrok a úspěch. Při vzdělávání v rámci výtvarné výchovy bývá využíváno speciálních technik např. PC, kreslení v přírodě, malba na velkou plochu, skupinová kresba. Na prvním stupni jsou navíc také využívány výukové, reedukační programy na PC, dyslektické čítanky, čtenářské tabulky, trojhranný program a pod dohledem školního psychologa různé hry. Kontrolu a hodnocení podpory žákům se SVP provádí pravidelně vedení školy při hospitacích, na jednání pedagogických rad a konzultacemi se žáky. Během školního roku bylo uspořádáno setkání všech žáků druhého stupně školy se SVP s ředitelem školy a se zástupkyní, kdy bylo z hlediska žáků diskutováno jak probíhá tato podpora a následně v pedagogické radě byla přijata příslušná opatření. 7. Údaje o prevenci rizikového chování žáků (prevenci sociálně patologických jevů) Zpracovala školní metodička prevence (dále též ŠMP) 7.1 Činnosti školní metodičky prevence a) na začátku školního roku (přípravný týden, září, říjen) Vypracování rozboru úrazovosti za školní rok 2008/2009 Opatření ke snížení úrazovosti ve školním roce 2009/2010 Plán primární prevence na školní rok 2009/2010 Vytvoření programu proti šikanování součást Minimálního preventivního programu (MPP) Vypracování krizového plánu školy součást MPP v současné době jsou k dispozici doporučené postupy školy ohledně konzumace, nálezu, distribuce tabákových výrobků, alkoholu a OPL. Dále jak řešit případy související s krádežemi,vandalismem, šikanováním apod. Vše najdeme v příslušných metodických pokynech MŠMT. Tvorba Minimálního preventivního programu na školní rok 2009/2010, vyhodnocení účinnosti MPP konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj sociálně komunikativních dovedností. 20

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013/2014 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013/2014 Vypracoval

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2010/2011 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2010/2011 Vypracoval

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více