Výroční zpráva 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.: Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2009/2010 Vypracoval ředitel školy společně s pedagogickým sborem Jazykovou korekturu provedli členové předmětové komise ČJ pod vedením Mgr. Marcely Antonínové Pedagogická rada projednala finální znění této výroční zprávy dne 26. srpna 2010 Školská rada schválila tuto výroční zprávu dne razítko.. Mgr. Bc. Vladimír Škuta v. r., ředitel školy

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy, školská rada Charakteristika školy Zájmové kroužky Personální zabezpečení činnosti školy Statistika. 2.2 Charakteristika pedagogického sboru. 3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 3.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 3.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace individuální vzdělávací akce Studium k prohlubování odborné kvalifikace hromadné vzdělávací akce Samostudium Charakteristika DVPP. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o přijetí absolventů na SŠ Statistika. 4.2 Charakteristika zápisu do prvního ročníku. 4.3 Přijetí absolventů školy na SŠ Průběh a výsledky vzdělávání žáků Hospitační činnost Souhrnná zjištění z hospitační a kontrolní činnosti 5.3 Charakteristika průběhu vzdělávání žáků závěry 5.4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného základního stupně vzdělání 5.5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku 2009/ Charakteristika hodnocení výsledků vzdělávání žáků Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 6.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky pro vzdělávání pro žáky se SVP 6.3 Charakteristika vzdělávání žáků se SVP 7. Údaje o prevenci rizikového chování žáků (prevenci sociálně patologických jevů) Činnosti ŠMP Řešení projevů rizikového chování žáků ve škole Spolupráce školy s ostatními subjekty v oblasti primární prevence Minimální preventivní program ve školním roce 2009/ Zameškané vyučovací hodiny žáků Úrazy žáků.. 8. Spolupráce školy s rodiči a ostatními partnery školy Formy spolupráce Ostatní partneři s nimiž škola aktivně v tomto školním roce spolupracovala 9. Materiálně-technické podmínky vzdělávání. 9.1 Materiálně-technické podmínky vzdělávání Změny v materiálně-technickém zázemí školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Účast a umístění žáků v soutěžích, olympiádách, přehlídkách apod Akce školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 12. Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 14. Předložené a školou realizované projekty Projekty a akce realizované z vlastních zdrojů Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi 16. Zpráva o činnosti školní družiny za rok 2009/ Příloha - Údaje o hospodaření školy strana

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Adresa školy Pražská 2817, Mělník IČ Bankovní spojení /0300 DIČ CZ RED IZO Telefon , , Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Název a adresa zřizovatele Město Mělník, náměstí Míru 1, Mělník Součásti školy Základní škola, školní družina, od školní klub IZO ředitelství Vedení školy Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy, statutární orgán Mgr. Bedřiška Frundlová, zástupce ŘŠ pro II. stupeň, zástupce statutárního orgánu Mgr. Radislava Jiřičková, zástupce ŘŠ pro I. stupeň Blanka Šmídová, vedoucí vychovatelka školní družiny Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Poskytování základního vzdělání Obor vzdělávání, který škola vyučuje (dle školského rejstříku) Kód oboru: C/001 Popis oboru: Základní škola 1.2 Součásti školy, školská rada součásti školy kapacita Základní škola (dále též ZŠ) 958 Školní družina (dále též ŠD) 323 Školní klub (dále též ŠK) od Rejstřík škol neuvádí 3

4 Školská rada předseda Kasáček Karel zvolen zák. zástupci žáků členové Mgr. Stočková Klára jmenována zřizovatelem školy Tichá Božena Veiglová Irena Mgr. Hronková Iva Mgr. Liptáková Jiřina jmenována zřizovatelem školy zvolena zák. zástupci žáků zvolena pedagogickými pracovníky školy zvolena pedagogickými pracovníky školy 1.3 Charakteristika školy Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace (dále též škola) je velká městská škola sídlištního typu, založená v roce Je úplnou základní školou, která ve školním roce 2009/2010 poskytovala základní vzdělání 466 dětem v 1. až 9. postupném ročníku. Výuka probíhala v 11 třídách na 1. stupni a v 10 třídách na 2. stupni ZŠ (stav k ). Vzdělávání žáků ve škole probíhalo ve všech třídách ZŠ podle vlastního Školního vzdělávacího programu platného od , zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího program pro základní vzdělávání. Vzdělávaní žáků ve školní družině probíhalo podle vlastního Školního vzdělávacího programu školní družiny, platného od Škola poskytuje úplné základní vzdělání dětem ve věku 6 až 15 let. Zvláštní pozornost věnuje žákům talentovaným a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro tyto žáky pedagogové s odbornou specializací připravují individuální výchovně vzdělávací plány a specializovanou výuku vybraných předmětů. Specializované hodiny českého jazyka a logopedické nácviky patří již k tradici ZŠ a přinášejí velmi dobré výsledky. Ve škole pracuje školní psycholog. Ve školním roce 2009/2010 využívali 3 žáci služeb asistenta pedagoga. Vedle 21 kmenových učeben se žáci vzdělávali ve 24 odborných učebnách (4 jazyková učebna, 3 PC učebna s připojením k internetu, 4 učebna s interaktivní tabulí, 2 tělocvična, 1 pracovní dílna, 1 výtvarná dílna, 1 keramická dílna, 1 učebna přírodopisu, 1 učebna chemie s chemickou laboratoří, 1 učebna fyziky, 1 učebna dějepisu, 1 učebna hudební výchovy, 1 učebna pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 1 divadelní sál, 1 cvičná kuchyňka). Součástí školy je školní družina. Výchova dětí ve školní družině probíhala ve třech odděleních v samostatných učebnách (hernách). Od 16. března byl škole nově zapsán do rejstříku škol a školských zařízení školní klub, na nějž v tomto školním roce nebyly ze státního rozpočtu škole přiděleny finanční prostředky. Proto zájmové útvary, které ve škole aktivně pracovaly, byly vedeny přímo pod základní školou. Základním vnitřním dokumentem, kterým se škola řídí je vedle školních vzdělávacích programů Školní řád, který vymezuje všechny základní oblasti činnosti školy. Školní řád je zveřejněn na internetových stránkách školy (www.zsjm-me.cz) a na veřejně přístupném místě ve škole. Od byl jmenován do funkce nový ředitel školy Mgr. Vladimír Škuta. 4

5 Při řízení školy je využíváno především participativních metod. Hlavním poradním orgánem ředitele školy je pedagogická rada, s níž ředitel projednává veškeré důležité pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Pedagogickou radu tvořili v období školního roku 2009/2010 všichni pedagogičtí pracovníci školy. Pedagogická rada se sešle v tomto školním roce celkem na 28 zasedáních, z nichž čtyři se konaly u příležitosti uzavření příslušného čtvrtletí. Ředitel školy při svém rozhodování k názorům pedagogické rady přihlížel. 1.4 Zájmové kroužky ve školním roce 2009/2010 č. název kroužku období činnosti 1. Francouzský jazyk 2009/ Keramický kroužek 2009/ Karate 2009/ Tanec - roztleskávačky 2009/ Laboratorní chemie 2009/ Mladý zdravotník 2009/ Sportovní hry 2009/ Logopedický nácvik 2009/ Sportovní hry 2009/ Počítače 2009/ Vaření 2009/ Florbal 2009/ Anihrátky 2009/ Modré divadélko 2009/ Stepaerobic 2009/ Taneční kroužek 2009/ Výtvarný kroužek 1. pololetí 2009/ Házená 1. pololetí 2009/2010 Kroužky navštěvovalo celkem 266 žáků naší školy. 5

6 2. Personální zabezpečení činnosti školy 2.1 Statistika celkem z toho muži Počet vyučujících ZŠ 34 4 Počet vychovatelek ŠD 3 0 Počet asistentů pedagoga 4 0 Počet vedoucích zájmových útvarů 17 2 Počet nepedagogických pracovníků 8 1 Počet pedagogických pracovníků ZŠ a ŠD ve věku pod 30 let 6 2 Počet pedagogických pracovníků ZŠ a ŠD ve věku nad 50 let 16 0 Počet pedagogických pracovníků ZŠ a ŠD - důchodců Charakteristika pedagogického sboru Většina pedagogických pracovníků splňuje zákonem požadovanou kvalifikaci, dvě učitelky prvního stupně si ji doplňovaly studiem zákonem stanovené vysoké školy. Čtyři vyučující splňují kvalifikační předpoklady pro jiný stupeň základní školy, než na kterém působí, jeden absolvoval vysokou školu nepedagogického směru a v současné době se připravuje k doplňkovému pedagogickému studiu. Nekvalifikovaná učitelka druhého stupně (ve věku nad 50 let) má ve výuce svých předmětů již šestnáctiletou prai; nekvalifikovaná učitelka prvního stupně vystudovala vychovatelství na střední pedagogické škole. Nedostatek kvalifikovaných učitelů cizích jazyků v tomto školním roce přetrvává z minulých let a byl nově jmenovaným ředitelem školy strategicky řešen jako jedna z priorit personálního zajištění výuky. Mezi kvalifikovanými učiteli jsou i učitelé se státní zkouškou ze speciální pedagogiky. Osvědčení o absolvovaném ročním kurzu ADN (Ambulantní dyslektický nácvik) mají někteří vyučující 1. stupně. Pedagogové důchodového věku působili ve škole převážně na výpomoc (zkrácený úvazek, dočasně). 3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 3.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Počet pracovníků a) Studium v oblasti pedagogických věd 2 b) Studium pro asistenta pedagoga 0 c) Studium pro ředitele škol 1 d) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 0 6

7 3.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Počet pracovníků a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 1 b) Studium pro výchovné poradce 0 c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních 0 technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů 0 e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů 0 f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy Studium k prohlubování odborné kvalifikace individuální vzdělávací akce Předmět Počet kurzů v 1. pololetí Počet kurzů v 2. pololetí Pedagogika a psychologie 11 9 Sociálně patologické jevy 3 1 Informační a komunikační technologie 4 5 Interaktivní výuka 3 2 Český jazyk 1 3 Cizí jazyk 2 0 Matematika 1 4 Přírodovědné předměty 5 6 Humanitní předměty 0 0 Předměty výchovného zaměření 4 4 Školský management 4 9 BOZP 4 0 Celkem Studium k prohlubování odborné kvalifikace hromadné vzdělávací akce pořádané ve škole pro celý pedagogický sbor (akce probíhaly většinou během dnů prázdnin nebo po vyučování) Předmět Počet kurzů v 1. pololetí Počet kurzů v 2. pololetí Pedagogika a psychologie 2 4 Sociálně patologické jevy 1 1 Informační a komunikační technologie 0 1 Interaktivní výuka 3 2 Autoevaluace 0 1 7

8 BOZP 1 Celkem Samostudium Škola se zapojila do projektu Virtuální knihovna, kde se inspirovali pracemi svých kolegů z jiných škol ČR a využívali je k samostudiu i k novelizaci svých příprav na výuku. Všichni pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávali také formou samostudia, a to převážně studiem knih a publikací z oblasti pedagogických věd, a to jak z vlastních zdrojů školy, tak se zdrojů eterních (knihovny, soukromé sbírky učitelů apod.). Byly také prostudovány časopisy a sborníky, které škola pro pedagogy zajišťuje nebo které byly vyučujícím k dispozici z jiných zdrojů. Velmi oblíbeným zdrojem informací se staly pro naše učitelky a učitele různé pedagogické internetové portály a obdobné webové prezentace, shromažďující nejnovější teoretické a praktické poznatky z oblasti pedagogiky a didaktiky pro základní školu (např. www. rvp.cz a mnoho jiných), k čemuž bylo hojně využito nadstandardní ICT zázemí školy. Závěry, získané poznatky a kompetence vyučujících byly pak konzultovány a předávány, jak v rámci každodenní neformální spolupráce mezi pedagogy, tak na jednání pedagogických rad či v rámci programů schůzek předmětových komisí. Toto samostudium bylo korigováno a směrováno vedením školy. Cílem samostudia bylo buď plnění stanovených priorit (viz Koncepční záměr rozvoje školy), nebo operativní momentální potřeby školy. 3.6 Charakteristika DVPP V průběhu prvního i druhého pololetí absolvoval každý pedagogický pracovník školy alespoň dvě vzdělávací akce v rámci DVPP. Celkem byli vzděláváni všichni pedagogičtí pracovníci během prvního pololetí na 168 akcích, v druhém pololetí na 217 akcích (tzn. všechny vzdělávací akce, včetně společných na každého pracovníka). Průměrně absolvoval každý pedagogický pracovník v prvním pololetí téměř 5 vzdělávacích akcí, ve druhém více než 6. Společné vzdělávací akce DVPP probíhaly v budově školy ve školící místnosti s interaktivní tabulí; tyto akce byly většinou pořádány v době, kdy mají žáci prázdniny a vyučující se mohli vzdělávání věnovat celý den. Účast na těchto akcích byla vždy ze strany pedagogických pracovníků aktivní. Přednášeli lektoři na velmi vysoké úrovni, převážně patřili k nejvýznamnějším autorům publikací vycházejících v ČR. Jejich vzdělávací akce byly pedagogickým sborem následně hodnoceny na jednání pedagogických rad. Akce byly takto hodnoceny vždy jako přínosné, většina pedagogů uváděla, že akce a jejich očekávání a potřeby. Individuální vzdělávací akce v rámci DVPP byly pořádány zpravidla v Mělníku nebo v Praze. Těchto akcí se zúčastnil většinou jeden (pouze výjimečně dva či více) pedagogický pracovník. Následně pak byly získané informace, dovednosti a poznatky předávány v rámci jednání pedagogických rad či jednání předmětových komisí ostatním pracovníkům školy. Tím bylo zajištěno co nejefektivnější využití finančních prostředků investovaných do DVPP. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o přijetí absolventů na SŠ 4.1 Statistika celkem z toho dívek Počet žáků, kteří se dostavili k zápisu celkem

9 Počet žáků, kteří se dostavili k zápisu poprvé Počet žáků, kteří se dostavili k zápisu po dřívějším odkladu 11 4 Počet žáků přijatých Počet žáků jimž byla docházka odložena Charakteristika zápisu do prvního ročníku Základním principem zápisu žáků bylo respektování rovného přístupu ke vzdělávání. Zápis k povinné školní docházce probíhal v řádném termínu ve dnech 9. a , náhradní termín byl stanoven na Vlastnímu zápisu předcházela řízená marketingová kampaň, jejímž základem byla opakovaná inzerce školy v místním tisku (Mělnický deník, Týdeník Mělnicko, Mělnická Radnice), v němž škola informovala o své vzdělávací nabídce. Veškeré konkrétní informace o zápisu škola zveřejnila také na svých internetových stránkách, na nástěnce v budově školy i na několika prosklených dveřích, kde bylo možné si je přečíst i z venkovních prostor školy. Veřejnost měla také možnost před obdobím zápisu navštívit školu v rámci dne otevřených dveří, kterého se zúčastnilo přes 100 účastníků, převážně rodičů budoucích prvňáčků. Rodiče žáků ze spádového obvodu školy byli o místě a termínu zápisu informováni také osobním dopisem spolu s pozvánkou k zápisu. Do školy byli přijati také všichni zájemci z mimospádových obvodů a okolních obcí. Oproti loňskému školnímu roku se počet žáků zapsaných do prvního ročníků zdvojnásobil (při minulém zápise v roce 2008 byli zapsáni celkem 32 žáci). Počet 64 zapsaných žáků vyžaduje ve školním roce 2010/2011 otevřít tři první třídy a zvýšit počet oddělení školní družiny ze stávajících tří na čtyři. 4.3 Přijetí absolventů školy na SŠ a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku 1 0 b) na SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátého ročníku přijato: Elektrotechnika Informatické Strojírenské Chemické Stavebnictví Gymnázia a výpočetní obory obory obory a geodézie technika Doprava a spoje Zdravotní školy Ekonomika a podnikání Zemědělství a lesnictví Gastronomie, hotelnictví a turismus Umělecké školy Ostatní nezařazené obory celkem

10 c) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátého ročníku z nižších ročníků 15 6 d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Průběh a výsledky vzdělávání žáků 5.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací (*) Vedení školy (ředitel, zástupce pro I. st., zástupce 112 pro II. st.) Ostatní (vzájemné hospitace vyučujících včetně náslechů rodičů, studentů pedagogických fakult 232 a ostatních partnerů) Celkem 345 (*) uvedené údaje jsou v souladu se zápisy v třídních knihách 5.2 Souhrnná zjištění z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků + (objevuje se ve většině či ve všech hodinách) konkretizace cílů ve sledované výuce + návaznost probíraného učiva na předcházející témata + Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem + účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky + Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin + sledování a plnění stanovených cílů (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje) 10

11 podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného + respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění + individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, eperimentování, manipulování, objevování, + - práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální + vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací + - účelnost aplikovaných metod + respektování individuálního tempa, možnost relaace žáků + vhodná forma kladení otázek + Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku + - propojení teorie s praí (v činnostech žáků) + využívání zkušeností žáků + kladný vliv hodnocení na motivaci žáků + využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace + - osobní příklad pedagoga + Interakce a komunikace pozitivní klima třídy + akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem + - možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse + vzájemné respektování, výchova k toleranci + vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům + dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení + respektování individuálních schopností žáků + využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků + - ocenění pokroku + - zdůvodnění hodnocení žáků učitelem + vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem + využití klasifikačního řádu Charakteristika průběhu vzdělávání žáků závěr kontrolní a hospitační činnosti vedení školy Nástroje hodnocení průběhu vzdělávání: Vedení školy klade na objektivní zjišťování úrovně průběhu vzdělávání velmi vysoký důraz. Tato úroveň je zjišťována především hospitacemi (namátkovými, předem neohlášenými) ve vyučovacích hodinách, dále také kratšími náslechy částí vyučovacích hodin nebo 11

12 projektových celků, konzultacemi hospitantů a v neposlední řadě také pohospitačními rozhovory s vyučujícími. Úroveň vzdělávání a jeho neustálé vylepšování je také předmětem diskusí vedení školy s vyučujícími na pedagogických radách a vzájemnými diskusemi mezi vyučujícími v rámci předmětových komisí a metodického sdružení. K zjišťování kvality vzdělávání využívá vedení školy také pravidelnou kontrolu výstupů žáků (žákovské knížky, sešity, kontrolní práce, apod.) a vedení pedagogické dokumentace vyučujícími. Souhrnné závěrečné zjištění: V hospitovaných vyučovacích hodinách byly rozvíjeny kompetence žáků většinou standardním nebo nadstandardním způsobem. Sledované hodiny byly pro žáky přínosné, mnohé měly mimořádně vysokou úroveň. Vyučující vedli žáky ke kritickému a tvořivému myšlení, žáci měli prostor pro formulování a sdělování svých zjištění, názorů i poznatků. Byly využívány prvky vedoucí k rozvoji čtenářské i finanční gramotnosti a k obohacování slovní zásoby. Tyto činnosti byly v průběhu sledovaných hodin zařazovány účelně a v dostatečné míře. Formy výuky byly účelné. Převažovala frontální výuka s prvky individuálního přístupu, u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále též SVP) vyučující efektivně aplikovali individualizovanou výuku a tito žáci byli vhodně podporováni. Velmi často byla využitá výuka diferencovaná, kooperativní a projektová, využití času bylo vždy efektivní Aktivita žáků v průběhu hospitací měla různou úroveň od velmi vysoká až po průměrnou. Výuka byla vždy dostatečně názorná, žáci efektivně a samostatně pracovali jak s vlastními informačními zdroji a pomůckami, tak také se zdroji poskytovanými vyučujícími. Žákům je běžně k dispozici odborná literatura, slovníky, tabulky, encyklopedie apod. Pouze v některých hodinách učitelky vhodně využívaly sebehodnocení žáků. Průběžně byli žáci motivováni pochvalou a pozitivním oceněním jejich výkonu, ale také možností dle vlastních schopností samostatně pracovat na zlepšování svých vědomostí. Při výuce je využíváno nadstandardních materiálních podmínek žáci pracují rutinně a systematicky s ICT, přírodními materiály i dalšími pomůckami. Jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu, posilována je environmentální výchova. Vyučující se úspěšně snaží podporovat žáky v aktivní účasti na vzdělávání, rozvíjí jejich sociální i komunikativní dovednosti, vedou žáky ke komplenímu využívání získaných poznatků. Jako motivační prvek slouží pochvala a ocenění výkonů žáků i jejich sebehodnocení. Žáci byli v mnoha sledovaných hodinách vhodně vedeni k týmové spolupráci. 5.4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného základního stupně vzdělání Osvojení si strategie učení a motivace pro celoživotní učení výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX. A % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 IX. B % 33,33 16,67 38,89 11,11 0,00 18 IX. C % 80,00 20,00 0,00 0,00 0, ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ročník

13 % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 69,86 9,59 17,81 2,74 0, Tvořivé myšlení, logické uvažování, řešení problémů výborně chvalitebně dobře dostatečně ne IX. A % 66,67 12,50 20,83 0,00 0,00 IX. B % 27,78 27,78 38,89 5,56 0,00 IX. C % 95,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 61,64 12,33 24,66 1,37 0,00 celkem žáků Všestranná, účinná a otevřená komunikace výborně chvalitebně dobře dostatečně ne IX. A % 79,17 20,83 0,00 0,00 0,00 IX. B % 50,00 38,89 11,11 0,00 0,00 IX. C % 80,00 20,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 67,12 21,92 10,96 0,00 0,00 celkem žáků Schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých výborně chvalitebně dobře dostatečně ne IX. A % 95,83 4,17 0,00 0,00 0,00 IX. B % 83,33 16,67 0,00 0,00 0,00 celkem žáků

14 IX. C % 95,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. ročník % 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 84,93 8,22 6,85 0,00 0, Projevování svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňování svých práv a plnění svých povinností výborně chvalitebně dobře dostatečně ne IX. A % 95,83 4,17 0,00 0,00 0,00 IX. B % 77,78 11,11 11,11 0,00 0,00 IX. C % 70,00 30,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. ročník % 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 76,71 13,70 9,59 0,00 0,00 celkem žáků Aktivní projevování zodpovědnosti (rozvíjení a ochrana) za své fyzické, duševní a sociální zdraví výborně chvalitebně dobře dostatečně ne IX. A % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX. B % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX. C % 85,00 15,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 20,00 80,00 0,00 0,00 CELKEM % 87,67 5,48 6,85 0,00 0,00 celkem žáků

15 Tolerance a ohleduplnost k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, schopnost soužití s ostatními lidmi výborně chvalitebně dobře dostatečně ne IX. A % 95,83 4,17 0,00 0,00 0,00 IX. B % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX. C % 95,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 90,41 2,74 6,85 0,00 0,00 celkem žáků Rozvíjení vlastních schopností v souladu s reálnými možnostmi a jejich uplatňování spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní a profesní orientaci výborně chvalitebně dobře dostatečně ne IX. A % 70,83 29,17 0,00 0,00 0,00 IX. B % 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 IX. C % 95,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. ročník % 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 68,49 24,66 6,85 0,00 0,00 celkem žáků

16 5.5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku 2009/2010 I. stupeň I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B V.C celkem CHOVÁNÍ Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování KLASIFIKACE Žáci se samými jedničkami Žáci s vyznamenáním Žáci, kteří neprospěli (v rámci celkového hodnocení) Žáci, kt. jsou nehodnoceni (v rámci celkové hodnocení) Žáci, kt. jsou nehodnoceni v některém konkrétním předmětu Žáci, jejichž prospěch se zhoršil v předmětu o 2 a více stupňů oproti hodnocení na konci předchozího pololetí. Žáci z rizikem neúspěšnosti (2 a více dostatečných)

17 II. stupeň VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B VIII.C IX.A IX.B IX.C celkem CHOVÁNÍ Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování KLASIFIKACE Žáci se samými jedničkami Žáci s vyznamenáním Žáci, kteří neprospěli (v rámci celkového hodnocení) Žáci, kt. jsou nehodnoceni Žáci, kt. jsou nehodnoceni v některém konkrétním předmětu Žáci, jejichž prospěch se zhoršil v předmětu o 2 a více stupňů oproti hodnocení na konci předchozího pololetí. Žáci z rizikem neúspěšnosti (2 a více dostatečných, ve čtvrtletí včetně 3-4 a 4+, nepočítají se 3-, 4-, 4-5 a 5+) Charakteristika hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klíčovou roli mezi všemi evaluačními činnostmi zaujímá hodnocení a klasifikace žáka učitelem. Přímo v průběhu výchovně vzdělávacího procesu (a také souhrnně za určité konkrétní vzdělávací období) poskytoval učitel žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných výstupů (vedoucích ke klíčovým kompetencím). 17

18 Při hodnocení žáka neměla přednost žádná forma. Při výběru vhodné formy hodnocení zvažovali vyučující její motivační dopad na žáka s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti. Hodnocení žáka vycházelo z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení bylo vždy pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. Na konci školního roku bylo vydáno žákovi vysvědčení, za první pololetí byl místo vysvědčení vydán žákovi výpis z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení bylo vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen klasifikace). V posledním roce plnění školní docházky (na konci prvního pololetí) vydala škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání. Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělávání, možnostech žáka a jeho nadání, předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka, chování žáka v průběhu povinné školní docházky a dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka. Výstupní hodnocení vydala škola na konci prvního pololetí také žákovi v pátém a sedmém ročníku, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Hlavním účelem hodnocení a klasifikace bylo pozitivně motivovat žáka a poskytnout mu nezbytnou zpětnou vazbu. Žáci si zpětnou vazbu vytvářeli i sami, a učili se tak vlastnímu kritickému sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Pro tyto evaluační formy vytvářeli vyučující (všude, kde je to jen trochu možné) dostatečný prostor. 6. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 6.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postižení I. stupeň 13 skup. 7, indiv zdravotní znevýhodnění I. stupeň 17 individuální 0 sociální znevýhodnění I. stupeň zdravotní postižení II. stupeň 12 individuální 12 zdravotní znevýhodnění II. stupeň 44 individuální 0 sociální znevýhodnění II. stupeň 2 individuální Podmínky pro vzdělávání pro žáky se SVP Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám ano částečně ne 18

19 zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, školního psychologa, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ano částečně ne individuální nebo skupinová péče přípravné třídy pomoc asistenta třídního učitele menší počet žáků ve třídě odpovídající metody a formy práce specifické učebnice a materiály pravidelná komunikace a zpětnou vazbu spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky Podmínky pro vzdělávání žáků talentovaných ano částečně ne jsou ve škole žáci diagnostikovaní školským poradenským zařízením jako mimořádně nadaní? jsou ve škole vzděláváni žáci talentovaní? individuální nebo skupinová péče přípravné třídy výběrové třídy odpovídající metody a formy práce specifické učebnice a materiály pravidelná komunikace a zpětnou vazbu spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky 6.3 Charakteristika vzdělávání žáků se SVP Škola se věnuje soustavně vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a připravuje orientační šetření a návrhy na další péči o tyto žáky. Průběžně spolupracuje s odborem sociálních věcí a zdravotnictví a ostatními partnery. Využívá disponibilních hodin Čj a M dle aktuálních potřeb žáků, kteří jsou zařazováni do skupin. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je zajišťována diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžná) a intervenční činnost (např. zjišťování sociálního klimatu ve třídách a škole pomocí dotazníkového šetření, aj.). Žákům se zdravotním postižením jsou připravovány podmínky pro integraci ve škole, výchovný poradce koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinuje vzdělávací opatření u těchto žáků. Vedle klasických metod byly ve školním roce 2009/2010 zprostředkovány i nové metody pedagogické diagnostiky a intervence, např. muzikoterapie. V rámci metodické pomoci pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s talentovanými žáky apod. byla realizována spolupráce s různými organizacemi, např. s Asociací pomáhající lidem s autismem. Průběžně byly poskytovány informace o činnosti školy v oblasti školního poradenství, o jeho zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jeho služeb žáky a jejich zákonnými zástupci. Odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči dalších poradenských 19

20 zařízeních byly systematicky shromažďovány a zajištěny v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Při vlastní výuce jsou žáci se SVP podporováni různými způsoby, podle toho, které metody či formy jsou v dané hodině používány. Upřednostněna je mluvená forma výuky, doplňování gramatiky do pracovních listů, popř. možnost konzultací mimo vyučování, pozitivní motivace během výuky, pracovní listy, ústní zkoušení, více času na vypracování daného úkolu, kopírovaná cvičení, nepřetěžování domácími úkoly, ocenění snahy a zájmu o předmět, při písemných pracích mohou žáci nejen se SVP používat gramatické přehledy a slovníky, často je využívaná forma doplňovacích cvičení či práce ve dvojicích. Vhodně a taktně je tolerováno písmo a grafická úprava. Speciální vzdělávací potřeby žáků jsou v některých případech zohledňovány také předáváním okopírovaných zápisů, map a zadání testů. Někdy jsou zápisy prováděny na ICT. Testy bývají zadávány formou výběru správných odpovědí z několika možností. Je brán ohled na individuální možnosti týkající se pracovního tempa a velmi často využíváme pochvaly i za nepatrný pokrok a úspěch. Při vzdělávání v rámci výtvarné výchovy bývá využíváno speciálních technik např. PC, kreslení v přírodě, malba na velkou plochu, skupinová kresba. Na prvním stupni jsou navíc také využívány výukové, reedukační programy na PC, dyslektické čítanky, čtenářské tabulky, trojhranný program a pod dohledem školního psychologa různé hry. Kontrolu a hodnocení podpory žákům se SVP provádí pravidelně vedení školy při hospitacích, na jednání pedagogických rad a konzultacemi se žáky. Během školního roku bylo uspořádáno setkání všech žáků druhého stupně školy se SVP s ředitelem školy a se zástupkyní, kdy bylo z hlediska žáků diskutováno jak probíhá tato podpora a následně v pedagogické radě byla přijata příslušná opatření. 7. Údaje o prevenci rizikového chování žáků (prevenci sociálně patologických jevů) Zpracovala školní metodička prevence (dále též ŠMP) 7.1 Činnosti školní metodičky prevence a) na začátku školního roku (přípravný týden, září, říjen) Vypracování rozboru úrazovosti za školní rok 2008/2009 Opatření ke snížení úrazovosti ve školním roce 2009/2010 Plán primární prevence na školní rok 2009/2010 Vytvoření programu proti šikanování součást Minimálního preventivního programu (MPP) Vypracování krizového plánu školy součást MPP v současné době jsou k dispozici doporučené postupy školy ohledně konzumace, nálezu, distribuce tabákových výrobků, alkoholu a OPL. Dále jak řešit případy související s krádežemi,vandalismem, šikanováním apod. Vše najdeme v příslušných metodických pokynech MŠMT. Tvorba Minimálního preventivního programu na školní rok 2009/2010, vyhodnocení účinnosti MPP konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj sociálně komunikativních dovedností. 20

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více