Výroční zpráva 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2009/2010"

Transkript

1 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.: Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2009/2010 Vypracoval ředitel školy společně s pedagogickým sborem Jazykovou korekturu provedli členové předmětové komise ČJ pod vedením Mgr. Marcely Antonínové Pedagogická rada projednala finální znění této výroční zprávy dne 26. srpna 2010 Školská rada schválila tuto výroční zprávu dne razítko.. Mgr. Bc. Vladimír Škuta v. r., ředitel školy

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy, školská rada Charakteristika školy Zájmové kroužky Personální zabezpečení činnosti školy Statistika. 2.2 Charakteristika pedagogického sboru. 3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 3.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 3.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace individuální vzdělávací akce Studium k prohlubování odborné kvalifikace hromadné vzdělávací akce Samostudium Charakteristika DVPP. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o přijetí absolventů na SŠ Statistika. 4.2 Charakteristika zápisu do prvního ročníku. 4.3 Přijetí absolventů školy na SŠ Průběh a výsledky vzdělávání žáků Hospitační činnost Souhrnná zjištění z hospitační a kontrolní činnosti 5.3 Charakteristika průběhu vzdělávání žáků závěry 5.4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného základního stupně vzdělání 5.5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku 2009/ Charakteristika hodnocení výsledků vzdělávání žáků Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 6.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky pro vzdělávání pro žáky se SVP 6.3 Charakteristika vzdělávání žáků se SVP 7. Údaje o prevenci rizikového chování žáků (prevenci sociálně patologických jevů) Činnosti ŠMP Řešení projevů rizikového chování žáků ve škole Spolupráce školy s ostatními subjekty v oblasti primární prevence Minimální preventivní program ve školním roce 2009/ Zameškané vyučovací hodiny žáků Úrazy žáků.. 8. Spolupráce školy s rodiči a ostatními partnery školy Formy spolupráce Ostatní partneři s nimiž škola aktivně v tomto školním roce spolupracovala 9. Materiálně-technické podmínky vzdělávání. 9.1 Materiálně-technické podmínky vzdělávání Změny v materiálně-technickém zázemí školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Účast a umístění žáků v soutěžích, olympiádách, přehlídkách apod Akce školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. 12. Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 14. Předložené a školou realizované projekty Projekty a akce realizované z vlastních zdrojů Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi 16. Zpráva o činnosti školní družiny za rok 2009/ Příloha - Údaje o hospodaření školy strana

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Adresa školy Pražská 2817, Mělník IČ Bankovní spojení /0300 DIČ CZ RED IZO Telefon , , Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Název a adresa zřizovatele Město Mělník, náměstí Míru 1, Mělník Součásti školy Základní škola, školní družina, od školní klub IZO ředitelství Vedení školy Mgr. Vladimír Škuta, ředitel školy, statutární orgán Mgr. Bedřiška Frundlová, zástupce ŘŠ pro II. stupeň, zástupce statutárního orgánu Mgr. Radislava Jiřičková, zástupce ŘŠ pro I. stupeň Blanka Šmídová, vedoucí vychovatelka školní družiny Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Poskytování základního vzdělání Obor vzdělávání, který škola vyučuje (dle školského rejstříku) Kód oboru: C/001 Popis oboru: Základní škola 1.2 Součásti školy, školská rada součásti školy kapacita Základní škola (dále též ZŠ) 958 Školní družina (dále též ŠD) 323 Školní klub (dále též ŠK) od Rejstřík škol neuvádí 3

4 Školská rada předseda Kasáček Karel zvolen zák. zástupci žáků členové Mgr. Stočková Klára jmenována zřizovatelem školy Tichá Božena Veiglová Irena Mgr. Hronková Iva Mgr. Liptáková Jiřina jmenována zřizovatelem školy zvolena zák. zástupci žáků zvolena pedagogickými pracovníky školy zvolena pedagogickými pracovníky školy 1.3 Charakteristika školy Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace (dále též škola) je velká městská škola sídlištního typu, založená v roce Je úplnou základní školou, která ve školním roce 2009/2010 poskytovala základní vzdělání 466 dětem v 1. až 9. postupném ročníku. Výuka probíhala v 11 třídách na 1. stupni a v 10 třídách na 2. stupni ZŠ (stav k ). Vzdělávání žáků ve škole probíhalo ve všech třídách ZŠ podle vlastního Školního vzdělávacího programu platného od , zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího program pro základní vzdělávání. Vzdělávaní žáků ve školní družině probíhalo podle vlastního Školního vzdělávacího programu školní družiny, platného od Škola poskytuje úplné základní vzdělání dětem ve věku 6 až 15 let. Zvláštní pozornost věnuje žákům talentovaným a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro tyto žáky pedagogové s odbornou specializací připravují individuální výchovně vzdělávací plány a specializovanou výuku vybraných předmětů. Specializované hodiny českého jazyka a logopedické nácviky patří již k tradici ZŠ a přinášejí velmi dobré výsledky. Ve škole pracuje školní psycholog. Ve školním roce 2009/2010 využívali 3 žáci služeb asistenta pedagoga. Vedle 21 kmenových učeben se žáci vzdělávali ve 24 odborných učebnách (4 jazyková učebna, 3 PC učebna s připojením k internetu, 4 učebna s interaktivní tabulí, 2 tělocvična, 1 pracovní dílna, 1 výtvarná dílna, 1 keramická dílna, 1 učebna přírodopisu, 1 učebna chemie s chemickou laboratoří, 1 učebna fyziky, 1 učebna dějepisu, 1 učebna hudební výchovy, 1 učebna pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 1 divadelní sál, 1 cvičná kuchyňka). Součástí školy je školní družina. Výchova dětí ve školní družině probíhala ve třech odděleních v samostatných učebnách (hernách). Od 16. března byl škole nově zapsán do rejstříku škol a školských zařízení školní klub, na nějž v tomto školním roce nebyly ze státního rozpočtu škole přiděleny finanční prostředky. Proto zájmové útvary, které ve škole aktivně pracovaly, byly vedeny přímo pod základní školou. Základním vnitřním dokumentem, kterým se škola řídí je vedle školních vzdělávacích programů Školní řád, který vymezuje všechny základní oblasti činnosti školy. Školní řád je zveřejněn na internetových stránkách školy (www.zsjm-me.cz) a na veřejně přístupném místě ve škole. Od byl jmenován do funkce nový ředitel školy Mgr. Vladimír Škuta. 4

5 Při řízení školy je využíváno především participativních metod. Hlavním poradním orgánem ředitele školy je pedagogická rada, s níž ředitel projednává veškeré důležité pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Pedagogickou radu tvořili v období školního roku 2009/2010 všichni pedagogičtí pracovníci školy. Pedagogická rada se sešle v tomto školním roce celkem na 28 zasedáních, z nichž čtyři se konaly u příležitosti uzavření příslušného čtvrtletí. Ředitel školy při svém rozhodování k názorům pedagogické rady přihlížel. 1.4 Zájmové kroužky ve školním roce 2009/2010 č. název kroužku období činnosti 1. Francouzský jazyk 2009/ Keramický kroužek 2009/ Karate 2009/ Tanec - roztleskávačky 2009/ Laboratorní chemie 2009/ Mladý zdravotník 2009/ Sportovní hry 2009/ Logopedický nácvik 2009/ Sportovní hry 2009/ Počítače 2009/ Vaření 2009/ Florbal 2009/ Anihrátky 2009/ Modré divadélko 2009/ Stepaerobic 2009/ Taneční kroužek 2009/ Výtvarný kroužek 1. pololetí 2009/ Házená 1. pololetí 2009/2010 Kroužky navštěvovalo celkem 266 žáků naší školy. 5

6 2. Personální zabezpečení činnosti školy 2.1 Statistika celkem z toho muži Počet vyučujících ZŠ 34 4 Počet vychovatelek ŠD 3 0 Počet asistentů pedagoga 4 0 Počet vedoucích zájmových útvarů 17 2 Počet nepedagogických pracovníků 8 1 Počet pedagogických pracovníků ZŠ a ŠD ve věku pod 30 let 6 2 Počet pedagogických pracovníků ZŠ a ŠD ve věku nad 50 let 16 0 Počet pedagogických pracovníků ZŠ a ŠD - důchodců Charakteristika pedagogického sboru Většina pedagogických pracovníků splňuje zákonem požadovanou kvalifikaci, dvě učitelky prvního stupně si ji doplňovaly studiem zákonem stanovené vysoké školy. Čtyři vyučující splňují kvalifikační předpoklady pro jiný stupeň základní školy, než na kterém působí, jeden absolvoval vysokou školu nepedagogického směru a v současné době se připravuje k doplňkovému pedagogickému studiu. Nekvalifikovaná učitelka druhého stupně (ve věku nad 50 let) má ve výuce svých předmětů již šestnáctiletou prai; nekvalifikovaná učitelka prvního stupně vystudovala vychovatelství na střední pedagogické škole. Nedostatek kvalifikovaných učitelů cizích jazyků v tomto školním roce přetrvává z minulých let a byl nově jmenovaným ředitelem školy strategicky řešen jako jedna z priorit personálního zajištění výuky. Mezi kvalifikovanými učiteli jsou i učitelé se státní zkouškou ze speciální pedagogiky. Osvědčení o absolvovaném ročním kurzu ADN (Ambulantní dyslektický nácvik) mají někteří vyučující 1. stupně. Pedagogové důchodového věku působili ve škole převážně na výpomoc (zkrácený úvazek, dočasně). 3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 3.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Počet pracovníků a) Studium v oblasti pedagogických věd 2 b) Studium pro asistenta pedagoga 0 c) Studium pro ředitele škol 1 d) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 0 6

7 3.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Počet pracovníků a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 1 b) Studium pro výchovné poradce 0 c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních 0 technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů 0 e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů 0 f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy Studium k prohlubování odborné kvalifikace individuální vzdělávací akce Předmět Počet kurzů v 1. pololetí Počet kurzů v 2. pololetí Pedagogika a psychologie 11 9 Sociálně patologické jevy 3 1 Informační a komunikační technologie 4 5 Interaktivní výuka 3 2 Český jazyk 1 3 Cizí jazyk 2 0 Matematika 1 4 Přírodovědné předměty 5 6 Humanitní předměty 0 0 Předměty výchovného zaměření 4 4 Školský management 4 9 BOZP 4 0 Celkem Studium k prohlubování odborné kvalifikace hromadné vzdělávací akce pořádané ve škole pro celý pedagogický sbor (akce probíhaly většinou během dnů prázdnin nebo po vyučování) Předmět Počet kurzů v 1. pololetí Počet kurzů v 2. pololetí Pedagogika a psychologie 2 4 Sociálně patologické jevy 1 1 Informační a komunikační technologie 0 1 Interaktivní výuka 3 2 Autoevaluace 0 1 7

8 BOZP 1 Celkem Samostudium Škola se zapojila do projektu Virtuální knihovna, kde se inspirovali pracemi svých kolegů z jiných škol ČR a využívali je k samostudiu i k novelizaci svých příprav na výuku. Všichni pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávali také formou samostudia, a to převážně studiem knih a publikací z oblasti pedagogických věd, a to jak z vlastních zdrojů školy, tak se zdrojů eterních (knihovny, soukromé sbírky učitelů apod.). Byly také prostudovány časopisy a sborníky, které škola pro pedagogy zajišťuje nebo které byly vyučujícím k dispozici z jiných zdrojů. Velmi oblíbeným zdrojem informací se staly pro naše učitelky a učitele různé pedagogické internetové portály a obdobné webové prezentace, shromažďující nejnovější teoretické a praktické poznatky z oblasti pedagogiky a didaktiky pro základní školu (např. www. rvp.cz a mnoho jiných), k čemuž bylo hojně využito nadstandardní ICT zázemí školy. Závěry, získané poznatky a kompetence vyučujících byly pak konzultovány a předávány, jak v rámci každodenní neformální spolupráce mezi pedagogy, tak na jednání pedagogických rad či v rámci programů schůzek předmětových komisí. Toto samostudium bylo korigováno a směrováno vedením školy. Cílem samostudia bylo buď plnění stanovených priorit (viz Koncepční záměr rozvoje školy), nebo operativní momentální potřeby školy. 3.6 Charakteristika DVPP V průběhu prvního i druhého pololetí absolvoval každý pedagogický pracovník školy alespoň dvě vzdělávací akce v rámci DVPP. Celkem byli vzděláváni všichni pedagogičtí pracovníci během prvního pololetí na 168 akcích, v druhém pololetí na 217 akcích (tzn. všechny vzdělávací akce, včetně společných na každého pracovníka). Průměrně absolvoval každý pedagogický pracovník v prvním pololetí téměř 5 vzdělávacích akcí, ve druhém více než 6. Společné vzdělávací akce DVPP probíhaly v budově školy ve školící místnosti s interaktivní tabulí; tyto akce byly většinou pořádány v době, kdy mají žáci prázdniny a vyučující se mohli vzdělávání věnovat celý den. Účast na těchto akcích byla vždy ze strany pedagogických pracovníků aktivní. Přednášeli lektoři na velmi vysoké úrovni, převážně patřili k nejvýznamnějším autorům publikací vycházejících v ČR. Jejich vzdělávací akce byly pedagogickým sborem následně hodnoceny na jednání pedagogických rad. Akce byly takto hodnoceny vždy jako přínosné, většina pedagogů uváděla, že akce a jejich očekávání a potřeby. Individuální vzdělávací akce v rámci DVPP byly pořádány zpravidla v Mělníku nebo v Praze. Těchto akcí se zúčastnil většinou jeden (pouze výjimečně dva či více) pedagogický pracovník. Následně pak byly získané informace, dovednosti a poznatky předávány v rámci jednání pedagogických rad či jednání předmětových komisí ostatním pracovníkům školy. Tím bylo zajištěno co nejefektivnější využití finančních prostředků investovaných do DVPP. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o přijetí absolventů na SŠ 4.1 Statistika celkem z toho dívek Počet žáků, kteří se dostavili k zápisu celkem

9 Počet žáků, kteří se dostavili k zápisu poprvé Počet žáků, kteří se dostavili k zápisu po dřívějším odkladu 11 4 Počet žáků přijatých Počet žáků jimž byla docházka odložena Charakteristika zápisu do prvního ročníku Základním principem zápisu žáků bylo respektování rovného přístupu ke vzdělávání. Zápis k povinné školní docházce probíhal v řádném termínu ve dnech 9. a , náhradní termín byl stanoven na Vlastnímu zápisu předcházela řízená marketingová kampaň, jejímž základem byla opakovaná inzerce školy v místním tisku (Mělnický deník, Týdeník Mělnicko, Mělnická Radnice), v němž škola informovala o své vzdělávací nabídce. Veškeré konkrétní informace o zápisu škola zveřejnila také na svých internetových stránkách, na nástěnce v budově školy i na několika prosklených dveřích, kde bylo možné si je přečíst i z venkovních prostor školy. Veřejnost měla také možnost před obdobím zápisu navštívit školu v rámci dne otevřených dveří, kterého se zúčastnilo přes 100 účastníků, převážně rodičů budoucích prvňáčků. Rodiče žáků ze spádového obvodu školy byli o místě a termínu zápisu informováni také osobním dopisem spolu s pozvánkou k zápisu. Do školy byli přijati také všichni zájemci z mimospádových obvodů a okolních obcí. Oproti loňskému školnímu roku se počet žáků zapsaných do prvního ročníků zdvojnásobil (při minulém zápise v roce 2008 byli zapsáni celkem 32 žáci). Počet 64 zapsaných žáků vyžaduje ve školním roce 2010/2011 otevřít tři první třídy a zvýšit počet oddělení školní družiny ze stávajících tří na čtyři. 4.3 Přijetí absolventů školy na SŠ a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku 1 0 b) na SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátého ročníku přijato: Elektrotechnika Informatické Strojírenské Chemické Stavebnictví Gymnázia a výpočetní obory obory obory a geodézie technika Doprava a spoje Zdravotní školy Ekonomika a podnikání Zemědělství a lesnictví Gastronomie, hotelnictví a turismus Umělecké školy Ostatní nezařazené obory celkem

10 c) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátého ročníku z nižších ročníků 15 6 d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Průběh a výsledky vzdělávání žáků 5.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací (*) Vedení školy (ředitel, zástupce pro I. st., zástupce 112 pro II. st.) Ostatní (vzájemné hospitace vyučujících včetně náslechů rodičů, studentů pedagogických fakult 232 a ostatních partnerů) Celkem 345 (*) uvedené údaje jsou v souladu se zápisy v třídních knihách 5.2 Souhrnná zjištění z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků + (objevuje se ve většině či ve všech hodinách) konkretizace cílů ve sledované výuce + návaznost probíraného učiva na předcházející témata + Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem + účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky + Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin + sledování a plnění stanovených cílů (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje) 10

11 podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného + respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění + individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, eperimentování, manipulování, objevování, + - práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální + vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací + - účelnost aplikovaných metod + respektování individuálního tempa, možnost relaace žáků + vhodná forma kladení otázek + Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku + - propojení teorie s praí (v činnostech žáků) + využívání zkušeností žáků + kladný vliv hodnocení na motivaci žáků + využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace + - osobní příklad pedagoga + Interakce a komunikace pozitivní klima třídy + akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem + - možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse + vzájemné respektování, výchova k toleranci + vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům + dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení + respektování individuálních schopností žáků + využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků + - ocenění pokroku + - zdůvodnění hodnocení žáků učitelem + vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem + využití klasifikačního řádu Charakteristika průběhu vzdělávání žáků závěr kontrolní a hospitační činnosti vedení školy Nástroje hodnocení průběhu vzdělávání: Vedení školy klade na objektivní zjišťování úrovně průběhu vzdělávání velmi vysoký důraz. Tato úroveň je zjišťována především hospitacemi (namátkovými, předem neohlášenými) ve vyučovacích hodinách, dále také kratšími náslechy částí vyučovacích hodin nebo 11

12 projektových celků, konzultacemi hospitantů a v neposlední řadě také pohospitačními rozhovory s vyučujícími. Úroveň vzdělávání a jeho neustálé vylepšování je také předmětem diskusí vedení školy s vyučujícími na pedagogických radách a vzájemnými diskusemi mezi vyučujícími v rámci předmětových komisí a metodického sdružení. K zjišťování kvality vzdělávání využívá vedení školy také pravidelnou kontrolu výstupů žáků (žákovské knížky, sešity, kontrolní práce, apod.) a vedení pedagogické dokumentace vyučujícími. Souhrnné závěrečné zjištění: V hospitovaných vyučovacích hodinách byly rozvíjeny kompetence žáků většinou standardním nebo nadstandardním způsobem. Sledované hodiny byly pro žáky přínosné, mnohé měly mimořádně vysokou úroveň. Vyučující vedli žáky ke kritickému a tvořivému myšlení, žáci měli prostor pro formulování a sdělování svých zjištění, názorů i poznatků. Byly využívány prvky vedoucí k rozvoji čtenářské i finanční gramotnosti a k obohacování slovní zásoby. Tyto činnosti byly v průběhu sledovaných hodin zařazovány účelně a v dostatečné míře. Formy výuky byly účelné. Převažovala frontální výuka s prvky individuálního přístupu, u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále též SVP) vyučující efektivně aplikovali individualizovanou výuku a tito žáci byli vhodně podporováni. Velmi často byla využitá výuka diferencovaná, kooperativní a projektová, využití času bylo vždy efektivní Aktivita žáků v průběhu hospitací měla různou úroveň od velmi vysoká až po průměrnou. Výuka byla vždy dostatečně názorná, žáci efektivně a samostatně pracovali jak s vlastními informačními zdroji a pomůckami, tak také se zdroji poskytovanými vyučujícími. Žákům je běžně k dispozici odborná literatura, slovníky, tabulky, encyklopedie apod. Pouze v některých hodinách učitelky vhodně využívaly sebehodnocení žáků. Průběžně byli žáci motivováni pochvalou a pozitivním oceněním jejich výkonu, ale také možností dle vlastních schopností samostatně pracovat na zlepšování svých vědomostí. Při výuce je využíváno nadstandardních materiálních podmínek žáci pracují rutinně a systematicky s ICT, přírodními materiály i dalšími pomůckami. Jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu, posilována je environmentální výchova. Vyučující se úspěšně snaží podporovat žáky v aktivní účasti na vzdělávání, rozvíjí jejich sociální i komunikativní dovednosti, vedou žáky ke komplenímu využívání získaných poznatků. Jako motivační prvek slouží pochvala a ocenění výkonů žáků i jejich sebehodnocení. Žáci byli v mnoha sledovaných hodinách vhodně vedeni k týmové spolupráci. 5.4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného základního stupně vzdělání Osvojení si strategie učení a motivace pro celoživotní učení výborně chvalitebně dobře dostatečně ne celkem žáků IX. A % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 IX. B % 33,33 16,67 38,89 11,11 0,00 18 IX. C % 80,00 20,00 0,00 0,00 0, ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0, ročník

13 % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 69,86 9,59 17,81 2,74 0, Tvořivé myšlení, logické uvažování, řešení problémů výborně chvalitebně dobře dostatečně ne IX. A % 66,67 12,50 20,83 0,00 0,00 IX. B % 27,78 27,78 38,89 5,56 0,00 IX. C % 95,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 61,64 12,33 24,66 1,37 0,00 celkem žáků Všestranná, účinná a otevřená komunikace výborně chvalitebně dobře dostatečně ne IX. A % 79,17 20,83 0,00 0,00 0,00 IX. B % 50,00 38,89 11,11 0,00 0,00 IX. C % 80,00 20,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 67,12 21,92 10,96 0,00 0,00 celkem žáků Schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých výborně chvalitebně dobře dostatečně ne IX. A % 95,83 4,17 0,00 0,00 0,00 IX. B % 83,33 16,67 0,00 0,00 0,00 celkem žáků

14 IX. C % 95,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. ročník % 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 84,93 8,22 6,85 0,00 0, Projevování svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňování svých práv a plnění svých povinností výborně chvalitebně dobře dostatečně ne IX. A % 95,83 4,17 0,00 0,00 0,00 IX. B % 77,78 11,11 11,11 0,00 0,00 IX. C % 70,00 30,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. ročník % 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 76,71 13,70 9,59 0,00 0,00 celkem žáků Aktivní projevování zodpovědnosti (rozvíjení a ochrana) za své fyzické, duševní a sociální zdraví výborně chvalitebně dobře dostatečně ne IX. A % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX. B % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX. C % 85,00 15,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 20,00 80,00 0,00 0,00 CELKEM % 87,67 5,48 6,85 0,00 0,00 celkem žáků

15 Tolerance a ohleduplnost k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, schopnost soužití s ostatními lidmi výborně chvalitebně dobře dostatečně ne IX. A % 95,83 4,17 0,00 0,00 0,00 IX. B % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IX. C % 95,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 90,41 2,74 6,85 0,00 0,00 celkem žáků Rozvíjení vlastních schopností v souladu s reálnými možnostmi a jejich uplatňování spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní a profesní orientaci výborně chvalitebně dobře dostatečně ne IX. A % 70,83 29,17 0,00 0,00 0,00 IX. B % 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 IX. C % 95,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5. ročník % 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. ročník % 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 8. ročník % 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 CELKEM % 68,49 24,66 6,85 0,00 0,00 celkem žáků

16 5.5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků na konci školního roku 2009/2010 I. stupeň I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B V.C celkem CHOVÁNÍ Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování KLASIFIKACE Žáci se samými jedničkami Žáci s vyznamenáním Žáci, kteří neprospěli (v rámci celkového hodnocení) Žáci, kt. jsou nehodnoceni (v rámci celkové hodnocení) Žáci, kt. jsou nehodnoceni v některém konkrétním předmětu Žáci, jejichž prospěch se zhoršil v předmětu o 2 a více stupňů oproti hodnocení na konci předchozího pololetí. Žáci z rizikem neúspěšnosti (2 a více dostatečných)

17 II. stupeň VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B VIII.C IX.A IX.B IX.C celkem CHOVÁNÍ Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování KLASIFIKACE Žáci se samými jedničkami Žáci s vyznamenáním Žáci, kteří neprospěli (v rámci celkového hodnocení) Žáci, kt. jsou nehodnoceni Žáci, kt. jsou nehodnoceni v některém konkrétním předmětu Žáci, jejichž prospěch se zhoršil v předmětu o 2 a více stupňů oproti hodnocení na konci předchozího pololetí. Žáci z rizikem neúspěšnosti (2 a více dostatečných, ve čtvrtletí včetně 3-4 a 4+, nepočítají se 3-, 4-, 4-5 a 5+) Charakteristika hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klíčovou roli mezi všemi evaluačními činnostmi zaujímá hodnocení a klasifikace žáka učitelem. Přímo v průběhu výchovně vzdělávacího procesu (a také souhrnně za určité konkrétní vzdělávací období) poskytoval učitel žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se mu daří dosahovat dílčích konkretizovaných výstupů (vedoucích ke klíčovým kompetencím). 17

18 Při hodnocení žáka neměla přednost žádná forma. Při výběru vhodné formy hodnocení zvažovali vyučující její motivační dopad na žáka s ohledem na jeho individuální vlohy a vlastnosti. Hodnocení žáka vycházelo z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení bylo vždy pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. Na konci školního roku bylo vydáno žákovi vysvědčení, za první pololetí byl místo vysvědčení vydán žákovi výpis z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení bylo vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen klasifikace). V posledním roce plnění školní docházky (na konci prvního pololetí) vydala škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání. Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělávání, možnostech žáka a jeho nadání, předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka, chování žáka v průběhu povinné školní docházky a dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka. Výstupní hodnocení vydala škola na konci prvního pololetí také žákovi v pátém a sedmém ročníku, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Hlavním účelem hodnocení a klasifikace bylo pozitivně motivovat žáka a poskytnout mu nezbytnou zpětnou vazbu. Žáci si zpětnou vazbu vytvářeli i sami, a učili se tak vlastnímu kritickému sebehodnocení a hodnocení svých spolužáků. Pro tyto evaluační formy vytvářeli vyučující (všude, kde je to jen trochu možné) dostatečný prostor. 6. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 6.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postižení I. stupeň 13 skup. 7, indiv zdravotní znevýhodnění I. stupeň 17 individuální 0 sociální znevýhodnění I. stupeň zdravotní postižení II. stupeň 12 individuální 12 zdravotní znevýhodnění II. stupeň 44 individuální 0 sociální znevýhodnění II. stupeň 2 individuální Podmínky pro vzdělávání pro žáky se SVP Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám ano částečně ne 18

19 zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami působení speciálního pedagoga ve škole, školního psychologa, případně asistenta pedagoga v případě potřeby spolupráce s rodiči Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ano částečně ne individuální nebo skupinová péče přípravné třídy pomoc asistenta třídního učitele menší počet žáků ve třídě odpovídající metody a formy práce specifické učebnice a materiály pravidelná komunikace a zpětnou vazbu spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky Podmínky pro vzdělávání žáků talentovaných ano částečně ne jsou ve škole žáci diagnostikovaní školským poradenským zařízením jako mimořádně nadaní? jsou ve škole vzděláváni žáci talentovaní? individuální nebo skupinová péče přípravné třídy výběrové třídy odpovídající metody a formy práce specifické učebnice a materiály pravidelná komunikace a zpětnou vazbu spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky 6.3 Charakteristika vzdělávání žáků se SVP Škola se věnuje soustavně vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a připravuje orientační šetření a návrhy na další péči o tyto žáky. Průběžně spolupracuje s odborem sociálních věcí a zdravotnictví a ostatními partnery. Využívá disponibilních hodin Čj a M dle aktuálních potřeb žáků, kteří jsou zařazováni do skupin. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je zajišťována diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžná) a intervenční činnost (např. zjišťování sociálního klimatu ve třídách a škole pomocí dotazníkového šetření, aj.). Žákům se zdravotním postižením jsou připravovány podmínky pro integraci ve škole, výchovný poradce koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinuje vzdělávací opatření u těchto žáků. Vedle klasických metod byly ve školním roce 2009/2010 zprostředkovány i nové metody pedagogické diagnostiky a intervence, např. muzikoterapie. V rámci metodické pomoci pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s talentovanými žáky apod. byla realizována spolupráce s různými organizacemi, např. s Asociací pomáhající lidem s autismem. Průběžně byly poskytovány informace o činnosti školy v oblasti školního poradenství, o jeho zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jeho služeb žáky a jejich zákonnými zástupci. Odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči dalších poradenských 19

20 zařízeních byly systematicky shromažďovány a zajištěny v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Při vlastní výuce jsou žáci se SVP podporováni různými způsoby, podle toho, které metody či formy jsou v dané hodině používány. Upřednostněna je mluvená forma výuky, doplňování gramatiky do pracovních listů, popř. možnost konzultací mimo vyučování, pozitivní motivace během výuky, pracovní listy, ústní zkoušení, více času na vypracování daného úkolu, kopírovaná cvičení, nepřetěžování domácími úkoly, ocenění snahy a zájmu o předmět, při písemných pracích mohou žáci nejen se SVP používat gramatické přehledy a slovníky, často je využívaná forma doplňovacích cvičení či práce ve dvojicích. Vhodně a taktně je tolerováno písmo a grafická úprava. Speciální vzdělávací potřeby žáků jsou v některých případech zohledňovány také předáváním okopírovaných zápisů, map a zadání testů. Někdy jsou zápisy prováděny na ICT. Testy bývají zadávány formou výběru správných odpovědí z několika možností. Je brán ohled na individuální možnosti týkající se pracovního tempa a velmi často využíváme pochvaly i za nepatrný pokrok a úspěch. Při vzdělávání v rámci výtvarné výchovy bývá využíváno speciálních technik např. PC, kreslení v přírodě, malba na velkou plochu, skupinová kresba. Na prvním stupni jsou navíc také využívány výukové, reedukační programy na PC, dyslektické čítanky, čtenářské tabulky, trojhranný program a pod dohledem školního psychologa různé hry. Kontrolu a hodnocení podpory žákům se SVP provádí pravidelně vedení školy při hospitacích, na jednání pedagogických rad a konzultacemi se žáky. Během školního roku bylo uspořádáno setkání všech žáků druhého stupně školy se SVP s ředitelem školy a se zástupkyní, kdy bylo z hlediska žáků diskutováno jak probíhá tato podpora a následně v pedagogické radě byla přijata příslušná opatření. 7. Údaje o prevenci rizikového chování žáků (prevenci sociálně patologických jevů) Zpracovala školní metodička prevence (dále též ŠMP) 7.1 Činnosti školní metodičky prevence a) na začátku školního roku (přípravný týden, září, říjen) Vypracování rozboru úrazovosti za školní rok 2008/2009 Opatření ke snížení úrazovosti ve školním roce 2009/2010 Plán primární prevence na školní rok 2009/2010 Vytvoření programu proti šikanování součást Minimálního preventivního programu (MPP) Vypracování krizového plánu školy součást MPP v současné době jsou k dispozici doporučené postupy školy ohledně konzumace, nálezu, distribuce tabákových výrobků, alkoholu a OPL. Dále jak řešit případy související s krádežemi,vandalismem, šikanováním apod. Vše najdeme v příslušných metodických pokynech MŠMT. Tvorba Minimálního preventivního programu na školní rok 2009/2010, vyhodnocení účinnosti MPP konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj sociálně komunikativních dovedností. 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva 2010/2011 V Liberci 31. 8. 2011 Výroční zprávu za školní rok 2010/11: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy pedagogická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠI H-855/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola, Doudleby nad Orlicí Dukelská

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více