II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016"

Transkript

1 II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období pracovní verze k projednání ve skupinách projednáno s veřejností na společném jednání všech pracovních skupin dne projednáno v RM dne Pracovní verze k projednání v ZM Dokument vznikl v procesu komunitního plánování sociálních služeb leden 2011 květen 2013

2 Zpracovatelský tým: Na zpracování 2. plánu rozvoje sociálních služeb města Rýmařova se podíleli členové dvou pracovních skupin složených ze zástupců poskytovatelů, uživatelů sociálních služeb i zástupci města Rýmařova. Tvorbu plánu koordinovala a finální dokument zpracovala: Bc. Iveta Podzemná, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Rýmařov 2

3 Obsah 1. Úvod 4 2. PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT HLAVNÍ PŘÍNOS PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 7 3. PRŮBĚH PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÝMAŘOVĚ HISTORIE KP A ZPRACOVÁNÍ PLÁNU V RÝMAŘOVĚ MONITORING VYHODNOCENÍ L. PLÁNU 8 4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POPIS SOUČASNÉHO STAVU MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ POPIS CÍLOVÉ SKUPINY POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ORGANIZACE SDRUŽUJÍCÍ OSOBY CÍLOVÉ SKUPINY SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CÍLE A PRIORITY SKUPINA SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA A OBČANÉ SE ZVLÁŠTNÍMI POTŘEBAMI POPIS CÍLOVÉ SKUPINY POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ORGANIZACE SDRUŽUJÍCÍ OSOBY CÍLOVÉ SKUPINY SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA A OBČANÉ SE ZVLÁŠTNÍMI POTŘEBAMI CÍLE A PRIORITY SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA A OBČANÉ SE ZVLÁŠTNÍMI POTŘEBAMI UDRŽITELNOST PROCESU A ZMĚNY V PLÁNU INDIKÁTOR UDRŽITELNOSTI PROCESU MONITOROVÁNÍ AKTIVIT A HODNOTÍCÍ ZPRÁVY 59 3

4 1.ÚVOD Vážení občané, právě se Vám dostává do rukou 2. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova. Cílem tohoto plánu je zajistit udržení a kvalitu sociálních služeb v Rýmařově na období let 2013 až Komunitní plánování obecně představuje postup, který usnadňuje řešení složitých společenských, mravních a ekonomických vztahů v nejrůznějších oblastech. Při přípravě tohoto dokumentu jsme na základě vzájemné dohody definovali, co je potřeba udělat, aby se sociální služby v místě staly kvalitní, dostupné a efektivní. Dalším krokem bude naplnění těchto priorit, tj. uskutečnění záměrů pracovních skupin. Materiál je výsledkem aktivní spolupráce odborníků z jednotlivých pracovních skupin a uživatelů sociálních služeb. Nedílnou součástí celého procesu zpracování byla též účast veřejnosti. Na závěr mi dovolte ještě jednou poděkovat všem, kteří se dosud do procesu komunitního plánování sociálních služeb zapojili, protože bez nich bychom střednědobý plán nedokázali sestavit. Zároveň bych rád vyzval všechny ostatní, kteří mají co říci, ať neváhají a do procesu se zapojí vítáme každého, kdo má zájem spolupracovat na tvorbě efektivního systému sociálních služeb. Společně toho dokážeme mnohem víc a mnohem rychleji. Ing. Jaroslav Kala místostarosta 4

5 2. PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Základní filozofií pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb je zajišťování jejich dostupnosti, kvality a efektivity. Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků, které obec na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní. Díky plánování služeb lze vytvořit v každé obci systém služeb podle existujících i předpokládaných potřeb, v odpovídající kvalitě a v souladu s místními specifiky. Co jsou sociální služby? Sociální služby jsou činnosti poskytující osobám nebo skupinám osob, v nepříznivé sociální situaci, podporu při začleňování do běžného života a ochranu před sociálním vyloučením. Tyto činnosti jsou realizovány v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou nejčastěji domovy důchodců, domovy - penziony pro důchodce, ústavy pro osoby se zdravotním postižením, stacionáře, zařízení pečovatelské služby, domy na půl cesty, azylové domy a domovy pro matky s dětmi, poradny pro rodinu a mezilidské vztahy, kontaktní centra a ubytovny - noclehárny. Sociální služby se mohou osobám poskytovat v jejich domácím prostředí, tedy formou terénní služby, ambulantně v různých typech center nebo formou pobytu v zařízení sociálních služeb Základní principy plánování sociálních služeb Zásady a principy, které jsou při procesu plánování sociálních služeb respektovány a které tvoří základ pro všechny aktivity bez ohledu na místo, kde jsou realizovány: Partnerství a spolupráce Potřeby a cíle všech účastníků jsou stejně důležité a mají stejnou váhu. Názorům všech stran musí být dopřáno stejného prostoru. Partnerství je budováno z lokální úrovně směrem k úrovni kraje, případně republiky. Na horizontální úrovni se jedná o zapojování dalších partnerů mimo oblast sociálních služeb (orgány veřejné správy, podnikatelské subjekty, profesní organizace, např. ze sféry zdravotnictví, školství, regionálního rozvoje atd.). 5

6 Zapojování místního společenství Při zapojování místního společenství je nutné hledat různé metody a formy oslovení a zapojení tak, aby nabídka ke spolupráci byla srozumitelná. Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Cílem komunikace s veřejností je zajistit průhlednost a zřetelnost aktivit a získání její dostatečné důvěry, aby byla ochotna sdělit svůj názor poskytovat zpětnou vazbu podněty. Hledání nových lidských a finančních zdrojů. Nelze zapomínat na spolupráci s podnikateli, která může být oboustranně přínosná, na význam práce dobrovolníků, svépomocných skupin, domácích pečovatelů včetně sousedské výpomoci. Plánování sociálních služeb je jedním z nástrojů pro zlepšení kvality života v obci Princip rovnosti V rámci procesu plánování sociálních služeb je nutné od počátku zapojovat místní společenství. Nikdo nesmí být vylučován ani diskriminován. Každý má právo starat se o věci veřejné. Práce s informacemi. Je nezbytné zajistit rovný přístup k informacím uvnitř řídící struktury a zajistit předávání informací veřejnosti. Budou - li informace pravidelně předávány, bude možné očekávat relevantní připomínky a podněty. Je nutné stanovit, jak bude možné vznášet připomínky a jak bude s připomínkami nakládáno. Průběh zpracování KP je stejně důležitý jako výsledný dokument. KP nezpracovává skupina expertů. Proces KP znamená vyhledávání, zapojování a diskusi různých lidí. Tento proces umožňuje, aby navržený systém sociálních služeb byl jedinečný a neopakovatelný a plně odpovídal místním podmínkám a zdrojům. Zohlednění již vytvořené a osvědčené spolupráce. Dobře fungující spolupráce může být inspirací pro ostatní účastníky. Prohloubení spolupráce mezi všemi účastníky přináší kvalitnější nabídku sociálních služeb. Potřeby, priority a směry rozvoje jsou stanoveny lidmi, kteří v obci žijí Posláním sociálních služeb je pomáhat lidem při řešení jejich nepříznivé sociální situace, reagovat adresně na existující potřeby. Kdo jiný může říci, jaké služby mají v obci existovat (být k dispozici) a jakým způsobem mají být poskytovány, než obyvatelé obce, kteří služby využívají nebo mohou využívat. 6

7 Komunitní plánování sociálních služeb umožňuje reagovat na typické a neopakovatelné místní podmínky rozmanitým způsobem. Kompromis přání a možností Kompromisní řešení mezi tím, co bychom chtěli, a tím, co si můžeme dovolit, lze nalézt na konci jednání mezi zúčastněnými. Daleko udržitelnější je však řešení konsenzuální, které nalezneme na konci procesu vyjednávání mezi spolupracujícími partnery. Ať tak či onak, reálné je takové řešení, které odpovídá zdrojům, jež máme k dispozici HLAVNÍ PŘÍNOS PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám a zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb. Zvyšuje zapojení občanů do rozhodovacích procesů v obci tím, že zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb(uživatele, poskytovatele, zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb. Podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli. Podporuje jen potřebné služby, čímž zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Financování sociálních služeb je v České republice založeno na tzv. principu vícezdrojového financování. Sociální služby jsou za prvé financovány přímo od jejich uživatelů (např. úhrada za stravu, ubytování a péči apod.) a za druhé z dotačních řízení ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a obce. Vedle výše zmíněných zdrojů mohou poskytovatelé sociálních služeb využívat i platby od zdravotních pojišťoven (ale to pouze u služeb, kde to zákon stanovuje), dále také ze Strukturálních fondů Evropské unie, nadací a nadačních fondů, sponzorů a dalších dárců. Prostředky ze státního rozpočtu určené k financování sociálních služeb každoročně klesají a zdaleka neodpovídají oprávněným požadavkům poskytovatelů sociálních služeb. Většina sociálních služeb je poskytována bez úhrady a je tedy většinou závislá na příspěvcích z veřejných rozpočtů. 7

8 3. PRŮBĚH PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÝMAŘOVĚ 3.1. Historie KP a zpracování plánu v Rýmařově První schůzka komunitního plánování se ustkutečníla v květnu 2006, byla vytvořena triáda plánu sociálních služeb. Z finančních prostředků získaných z dotace MSK v roce 2006 bylo provedeno dotazníkové šetření u veřejnosti a vydán Katalog sociálních služeb. Na pravidelných schůzkách byly vytvořeny základní dokumenty KP jako jednací řád a ustanoveny 2 pracovní skupiny skupina Senioři a zdravotně postižení a skupina Děti, mládež, rodina a občané se zvláštními potřebami. Tyto skupiny na svých jednání formovaly vznik priorit prvního komunitního plánu sociálních služeb. Pro přiblížení KP veřejnosti byly konány některé doprovodné akce k prezentaci komunitního plánování i sociálních služeb vůbec. V listopadu 2007 se uskutečnila soutěž pro děti od 12 let o vytvoření loga komunitního plánování. Vítězný návrh a další 2 návrhy, které se umístily na 2. a 3. místě byly odměněny finančními poukázkami a drobnými cenami. Od roku 2010 jsou pořádány každým rokem Dny zdraví a sociálních služeb". Cílem této aktivity je seznámit veřejnost, uživatele i potencionální uživatele s možnostmi pomoci, informovat o tom, jak se žije s handicapem, umožnit poskytovatelům sociálních služeb prezentaci svých zařízení Monitoring vyhodnocení 1. plánu míra splnění cílů, opatření a aktivit za období Pro další plánování sociálních služeb je nezbytný proces evaluace, tedy zhodnocení naplnění předchozího plánu. Evaluace je nezbytná nejen pro tvorbu nového dokumentu, ale také pro poskytnutí zpětné vazby všem aktérům komunitního plánování. V následující tabulce je uveden stručný přehled aktivit prvního střednědobého plánu a popsán způsob jejich naplnění. 8

9 Tabulka: Plnění aktivit prvního střednědobého plánu Opatření Aktivity Míra naplnění plánu Denní centrum Kouzelná buřinka zachování stávajících služeb Mapování bariér jako podpora sociální integrace Rozšíření informačního systému pro seniory a občany zdravotně postižené Chráněné bydlení pro mentálně postižené občany Zajištění trvalého provozu centra, finanční zajištění služby,personáls odpovídajícím vzděláním, zkvalitnění služeb v návaznosti na Standardy kvality sociálních služeb, propagace činnosti Vytvoření pracovní skupiny Bariery, analýzy objektů a komunikací, vytvoření strategického plánu odstranění bariér Okénko pro seniory a zdravotně postižené v místním tisku Besedy na téma prevence Informování prostřednictvím letáků a katalogu Pořádání akcí k propagaci sociálních služeb Vybudovat chráněné bydlení v Rýmařově formou vícepokojového bytu se společnou kuchyní a soc. zařízením a místností pro celodenní službu Zřídit zařízení o více pokojích s vlastním sociálním zařízením a společnou kuchyní, místnost pro celodenní službu Sociální asistence Získání prostor pro poskytování služby a jejich vybavení, navázání spolupráce s OSPOD, tvorba metodiky, výběr zaměstnance sociálního asistenta a jeho zaškolení, registrace služby Vytipování rodin v součinnosti s OSPOD, zahájení činnosti v rodinách Azylový dům pro muže Výběr vhodných prostor ke vzniku zařízení Personální zajištění Vyhledání a získání vhodných prostor pro zřízení tohoto typu sociální služby Vytvořenía zpracování programu (metodika) pro azylový dům Projekt pro získání pracovníků rekvalifikace a vzdělávání Azylové ubytování pro rodiny s dětmi Preventivní programy pro školy Výběr vhodných prostor ke vzniku zařízení, personální zajištění Plošné mapování rizika výskytu SPJ dotazník o výskytu a latenci užívání legálních i Opatření splněno. opaření nebylo splněno, byla vytvořena skupina Bariery, z řad členů této skupiny se však nenašel nikdo ochotný organizovat setkání a zpracovávat výsledky jednání, opatření k odstraňování barier ve městě jsou prováděna v souladu s platnými stavebními předpisy v místním tisku je vždy možné prezentovat informace pro tyto cílové skupiny, bylo uspořádáno několik besed pro seniory a zdr. postižené, každoročně jsou pořádány dny zdraví a sociálních služeb Moravskoslezský kraj obdržel od Města Rýmařov objekt bývalé mateřské školy, je připravena rekonstrukce tohoto objektu s plánovaným otevřením Chráněného bydlení pro mentálně postižené občany s vysokou mírou podpory otevření zařízení je plánováno v roce 2015 Opatření splněno, sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi provozuje Slezská diakonie, k registraci služby došlo v říjnu 2008 Opatření splněno, sociální službu Azylový dům Bethel provozuje Slezská diakonie, k registraci služby došlo v roce 2009 Opatření nebylo splněno, zřízení této služby nebylo schváleno již v komisi SVaZ, kdy zastupitelé nepodpořili vznik tohoto zařízení Opatření nebylo splněno, garant tohoto opatření Pedagogicko psychologická 9

10 nelegálních drog, násilí, vanadalismu a agresivity, způsob trávení volného času, spokojenost se školním prostředím.mapování rizik výskytu SPJ SŠ.Intervence ve vybraných třídách. Individuální péče o vybrané klienty poradna Bruntál neobdržela dotaci na realizaci tohoto projektu, tudíž plánovaný výzkum nebyl proveden. 10

11 Organizační struktura plánování sociálních služeb v Rýmařově Zastupitelstvo města Rada města Vedoucí odboru sociálních věcí Manažer plánování sociálních služeb Skupina senioři a zdravotně postižení Skupina děti, mládež, rodina a občané se zvláštními potřebami 11

12 4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Sociodemografické podmínky území se přímo promítají do dvou těchto pilířů tj. do hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel území. Zaměstnanost (především v regionálním pohledu spádových regionů pohybu za prací) má prvořadý význam pro hospodářskou prosperitu většiny sídel, včetně řešeného území. Tyto podmínky doplňuje např. i vývoj mzdové úrovně v regionu, struktura zaměstnanosti, či podmínky pohybu za prací. Hospodářské podmínky se tak obvykle rozhodujícím způsobem podílejí na obytné atraktivitě (rozvoji trvalého bydlení) a sociálně demografickém vývoji (zejména migraci mladých rodin). Sociodemografické podmínky území Na sociodemografickém vývoji se projevují především: Poloha v podhorské krajině s omezenou dopravní dostupností, ale značnou rekreační atraktivitou území. Vysoká úroveň nezaměstnanosti v širším regionu. Počet obyvatel Rýmařova včetně místních částí od r do Počet obyvatel z toho ženy ve věku 0-14 celkem z toho ženy ve věku celkem z toho ženy ve věku celkem z toho ženy ve věku 65 a více let celkem z toho ženy * počet obyvatel podle evidence MěÚ

13 Odstě-hovaní Přistěhovaní Zemřelí Narození Pro vývoj počtu obyvatel v minulosti (po r.1869) je charakteristický pokles počtu obyvatel už do období 1. světové války, podobně jako u mnoha jiných obcí a sídel v tzv. pohraničí. Tento pokles v době probíhající průmyslové revoluce odrážel neatraktivní podmínky bydlení v řešeném území, jeho relativní přelidnění a rychlejší rozvoj jiných měst, která přinášela lepší nabídku pracovních příležitostí, ale i vyšší hladinu výdělků a mnohdy i kvalitnější bydlení. Výrazný pokles počtu obyvatel po 2. světové válce částečně nahradil následující růst, který trval až do začátku devadesátých let minulého století. Rozsáhlá výstavba bytových domů nabízela před rokem 1990 dotované, tj. levné bydlení, které podporovalo migraci obyvatel z menších obcí do Rýmařova. Tab. Vývoj počtu obyvatel v posledních letech v řešeném území* Počet obyvatel k Přírůstek (úbytek) Počet obyvatel k Rok celkem v tom v tom ve věku přiro- stěhocelkový celkem muži ženy zený váním *zdroj : ČSÚ Počet trvale bydlících obyvatel Rýmařova v posledních letech mírně klesá; na začátku roku 2007 zde bylo podle sdělení MěÚ 9011 trvale bydlících obyvatel, podle průběžné statistiky ČSÚ byl tento počet nižší (rozdíly mezi těmito dvěmi druhy evidence jsou běžné). Tento vývoj je možno hodnotit z širších demografických hledisek ve městech jako běžný, obvyklý. Po r se v ČR rychle rozvíjela zejména menší příměstská sídla v atraktivním přírodním a rekreačním prostředí a v dobrém dopravním napojení, v menší míře pak atraktivní rekreační sídla. Naopak většina měst (i velmi atraktivních např. Praha, Brno) vykazovala pokles počtu obyvatel. Otázkou je především rychlost poklesu počtu obyvatel ve městech a výhled vývoje. 13

14 Zastoupení obyvatel narozených v obci je nad průměrem okresu, ale pod průměrem ČR, což vyplývá zejména z poválečného dosídlování pohraničí. Tato skutečnost se promítá i do nižší sociální soudržnosti obyvatel. Obtížně vyhodnotitelnou skutečností je poměrně značné množství osob mimo byty a zařízení. Osoby mimo byty a zařízení jsou osoby, které byly sečteny jako trvale či dlouhodobě bydlící v nouzových obydlích, mobilních objektech, rekreačních chatách, chalupách (tj. v objektech, které nejsou součástí bytového fondu) nebo byly sečteny v obytných domech, ale mimo byty (nouzové ubytování v nebytovém prostoru). V této kategorii jsou zahrnuty i osoby, které podle zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel mají místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny nebo v sídle zvláštní matriky. Tab. Věková struktura obyvatel Rýmařov (údaje dle sčítání domů a bytů 2011) Celkem muži ženy Obyvatelstvo celkem z toho ve věku 80 a více let *zdroj ČSÚ Věková struktura obyvatel řešeného území je stále spíše příznivá. Podíl předproduktivní věkové skupiny (0-14 let) je sice nižší než průměr okresu Bruntál, ale vyšší než průměr ČR. Podíl obyvatel v poproduktivním věku byl ve stejném období 14,9%, zatímco průměr okresu Bruntál byl nepříznivější 15,2%. Tyto skutečnosti do značné míry vytvářejí možnosti růstu počtu obyvatel přirozenou měnou (tj. že počet narozených bude vyšší než počet zemřelých). V dlouhodobém výhledu však podíl obyvatel nad 60 let dále výrazně poroste, podíl dětí bude stagnovat či klesat (i při eventuálním mírném růstu počtu obyvatel). Vzhledem k výše uvedenému je možno předpokládat stagnaci až pokles počtu obyvatel v Rýmařově na úroveň cca 8900 obyvatel do r

15 Předpokládaný vývoj počtu obyvatel je podmíněn jak zvýšením nabídky pracovních míst v celém regionu, tak i zlepšením atraktivity vlastního bydlení v řešeném území (především dalším zlepšením obytného prostředí, ale i ochranou obytné a rekreační atraktivity území, při současném vytváření předpokladů pro hospodářský rozvoj území). Hospodářské podmínky území Jak již bylo uvedeno, hospodářské podmínky území a celého regionu jsou obvykle rozhodujícím faktorem pro další vývoj jednotlivých obcí. Nejinak je tomu i v řešeném území. Rozhodující význam má nabídka pracovních míst a na ni vázaná úroveň nezaměstnanosti v celém regionu pohybu za prací. Údaje z roku 1991 uváděly v Rýmařově 5070 ekonomicky aktivních obyvatel (za prací vyjíždělo 1115 osob), v roce ekonomicky aktivních, za prací vyjíždělo 1291 osob. Dojížďka z roku 2001 nebyla odsud publikována (v r do Rýmařova dojíždělo za prací 1072 osob). Počet pracovních míst v řešeném území klesal, v současnosti se jedná asi cca o 3800 míst, a to zejména ve službách, obchodu a průmyslu. Obyvatelé Rýmařova vyjížděli a vyjíždějí za prací především do Břidličné a do Bruntálu. Tab. Ekonomická aktivita obyvatel (podle definitivních výsledků sčítání z r. 2011) Celkem muži ženy Ekonomicky aktivní celkem zaměstnaní z toho podle postavení v zaměstnání zaměstnanci zaměstnavatelé pracující na vlastní účet pracující důchodci ženy na mateřské ze zaměstnaných dovolené v tom: nezaměstnaní Ekonomicky neaktivní celkem nepracující důchodci z toho žáci, studenti, učni Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

16 Okres Bruntál patří z hlediska dlouhodobé úrovně nezaměstnanosti k výrazně postiženým okresům v rámci Moravskoslezského kraje, nadprůměrně při srovnání v rámci celé České republiky. Dlouhodobě je řazen mezi strukturálně postižené regiony Tab. Nezaměstnanost Kontaktní pracoviště ÚP Rýmařov měsíc ke konci měsíce ženy z toho absolvensti a mladiství OZP dosažitelní ROK 2012 Míra nezaměstnanosti v % leden ,5 březen ,2 červen ,7 září prosinec ,8 ROK 2013 PNO** v % leden ,3 únor ,4 březen ,2 *zdroj ÚP **PNO = Podíl nezaměstnaných osob - nový uakazatel registrované nezaměstnanosti (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku let ze všech obyvatel v témže věku). Tab. Počet dávek hmotné nouze vyplacených Úřadem práce Počet opakovaných dávek - hmotná nouze k k Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Počet jednorázových dávek - MOP k k Mimořádná okamžitá pomoc *zdroj ÚP 16

17 5. SÍŤ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POPIS SOUČASNÉHO STAVU Síť sociálních služeb na území města Rýmařova je tvořena pobytovými sociálními službami a sítí terénních, ambulantních a dalších služeb v sociální oblasti. Tato síť sociálních služeb slouží jako podklad pro financování sociálních služeb z obecních rozpočtů pro dané území. Zařazení do sítě sociálních služeb není deklarací výše finanční podpory. 5.1.Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb Jak vyplývá z provedené sociodemografické analýzy a z finanční analýzy poskytovatelů sociálních služeb, je největším poskytovatelem sociálních služeb na území města Rýmařova Diakonie ČCE, která poskytuje 6 registrovaných sociálních služeb, a to především pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Dalším významným poskytovatelem je Slezská diakonie, která zajišťuje 2 potřebné sociální služby Nezastupitelné místo mají i další poskytovatelé, a to např. Centrum pro zdravotně postižené MSK fond ohrožených dětí a další poskytovatelé. V sociálních službách je zaměstnáno také nezanedbatelné množství osob. Tabulka: Počet pracovníků u poskytovatelů sociálních služeb registrovaných na území města Rýmařov a pracovníků služeb návazných přepočtený na úvazky údaje za rok 2012 Název organizace Počet zaměstnanců /úvazků a název služby Diakonie ČCE Pečovatelská služba + Lidická 7,8 Diakonie ČCE DOS Moravice 23,4 Diakonie ČCE SDT Buřinka 3,9 SPMP Centrum Kouzelná buřinka DPP Český červený kříž ošacovací středisko 0 Centrum MSK Poradna pro os. zdrav. postižené 1/1 Fond ohrožených dětí AMT centrum Bruntál 8 SRNM Komunitní centrum Rýmařov 4 Slezská diakonie Azylový dům Bethel 5/3,5 Slezská diakonie sociální asistence 3/2,3 17

18 Tabulka: Přehled o počtu uživatelů u poskytovatelů sociálních a návazných služeb registrovaných na území města Rýmařova údaje za rok 2012 Název organizace Počet klientů z Rýmařova Diakonie ČCE Pečovatelská služba + Lidická 140 Diakonie ČCE DOS Moravice 13 Diakonie ČCE SDT Buřinka 13 SPMP Centrum Kouzelná buřinka 13 Český červený kříž ošacovací středisko 300 Centrum MSK Poradna pro os. zdrav. postižené 30 Fond ohrožených dětí AMT centrum Bruntál 17 SRNM Komunitní centrum Rýmařov 50 Slezská diakonie Azylový dům Bethel 28 Slezská diakonie sociální asistence MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI Výzkum, který mapoval potřeby sociálních služeb veřejnosti, proběhl v prosinci 2011 na reprezentativním vzorku 700 respondentů. Předmětem sociologického šetření a jeho hlavním cílem bylo provést mapování potřeb občanů (veřejnosti) a identifikovat jejich názory, postoje a požadavky v sociální oblasti. 18

19 128 Otázka č.1 Představte si, že se ocitnete v situaci, kdy potřebujete využít nějakou sociální službu. Kde byste se informoval/a? obrátím se na člověka, který se s podobným problémem setkal vyhledám pomoc v rodině nebo u přátel zeptám se na městském úřadě obrátím se na představitele církve nevím / bez odpovědi kontaktuji organizaci o které vím, že podobné služby poskytuje získám informace z internetu obrátím se na ošetřujícího lékaře zeptám se v informačním centru jiné zdroje (vypište): Otázka č.1 Představte si, že se ocitnete v situaci, kdy potřebujete využít nějakou sociální službu. Kde byste se informoval/a? počet odpovědí % obrátím se na člověka, který se s podobným problémem setkal 64 16,24% kontaktuji organizaci o které vím, že podobné služby poskytuje ,49% vyhledám pomoc v rodině nebo u přátel 33 8,38% získám informace z internetu 49 12,44% zeptám se na městském úřadě 56 14,21% obrátím se na ošetřujícího lékaře 38 9,64% obrátím se na představitele církve 4 1,02% zeptám se v informačním centru 15 3,80% nevím / bez odpovědi 7 1,78% jiné zdroje (vypište): 0 0% celkem: % 19

20 Otázka č.2 Označte prosím všechny služby a zájmové organizace, které v současné době Vy osobně nebo člen Vaší rodiny využíváte sociální hospitalizace týdenní stacionář Dolní Moravice pečovatelská služba, osobní asistence sociálně terapeutická dílna domácí ošetřovatelská péče (návštěva zdravotní sestry) dům s pečovatelskou službou kavárnička pro seniory služby místní organizace svazu tělesně postižených Rýmařov poradenské centrum pro zdravotně postižené (na DPS Revoluční ul.) zájmové organizace (Jiskra, SVČ...) služby sociální asistence Sluníčko Kouzelná buřinka azylový dům komunitní centrum pro romskou mládež dětský domov Domov odpočinku ve stáří Dolní Moravice nevyužívám žádnou službu jiné (vypište): cvičení s dětmi - vícekrát v týdnu Otázka č.2 Označte prosím všechny služby a zájmové organizace, které v současné době Vy osobně nebo člen Vaší rodiny využíváte počet odpovědí % sociální hospitalizace 9 2,65% týdenní stacionář Dolní Moravice 4 1,18% pečovatelská služba, osobní asistence 40 11,80% sociálně terapeutická dílna 6 1,77% domácí ošetřovatelská péče (návštěva zdravotní sestry) 19 5,60% dům s pečovatelskou službou 18 5,31% kavárnička pro seniory 10 2,95% služby místní organizace svazu tělesně postižených Rýmařov 2 0,60% poradenské centrum pro zdravotně postižené (na DPS Revoluční ul.) 8 2,36% zájmové organizace (Jiskra, SVČ...) 29 8,55% služby sociální asistence 7 2,07% Sluníčko 1 0,30% Kouzelná buřinka 16 4,72% azylový dům 9 2,65% komunitní centrum pro romskou mládež 0 0% dětský domov 0 0% Domov odpočinku ve stáří Dolní Moravice 15 4,42% nevyužívám žádnou službu ,77% jiné (vypište): cvičení s dětmi - vícekrát v týdnu 1 0,30% celkem: % 20

21 Otázka č.3 Jak jste s poskytovanými sociálními službami spokojen/a? spokojen/a spíše nespokojen/a nevím / bez odpovědi spíše spokojen/a nespokojen/a Pokud jste nespokojeni, uveďte proč: Otázka č.3 Jak jste s poskytovanými sociálními službami spokojen/a? počet odpovědí % spokojen/a 99 35,61% spíše spokojen/a 57 20,50% spíše nespokojen/a 9 3,24% nespokojen/a 10 3,60% nevím / bez odpovědi ,05% Pokud jste nespokojeni, uveďte proč: 0 0% celkem: % 21

22 Otázka č.4 V čem potřebujete Vy nebo člen Vaší rodiny pomoci v sociální oblasti, co Vás nejvíce trápí? bydlení nemám práci, nedostatek pracovních příležitostí nedostatek peněz na základní potřeby (ošacení, jídlo, bydlení) problémy s alkoholem problémy s návykovými látkami špatná dopravní obslužnost, nedostatečná pracovní kvalifikace jiné (vypište): Chráněné bydlení, dostupnost lékařských služeb Otázka č.4 V čem potřebujete Vy nebo člen Vaší rodiny pomoci v sociální oblasti, co Vás nejvíce trápí? počet odpovědí % bydlení 47 16,15% nemám práci, nedostatek pracovních příležitostí ,83% nedostatek peněz na základní potřeby (ošacení, jídlo, bydlení) 74 25,43% problémy s alkoholem 6 2,06% problémy s návykovými látkami 3 1,03% špatná dopravní obslužnost, nedostatečná pracovní kvalifikace 46 15,81% jiné (vypište): Chráněné bydlení, dostupnost lékařských služeb 2 0,69% celkem: % 22

23 Otázka č. 5 Na otázku jaké sociální služby v Rýmařově a okolí byste uvítal/a dotazovaní odpovídali:» poradna pro alkoholiky odpověděl 1 dotazující» paní na hlídání odpověděl 1 dotazující» lepší zdravotnictví (fungující nemocnice, pohotovost) odpověděl 1 dotazující» rozšířit soc. služby hlavně pro ty, co nemohou už skoro nic odpověděl 1 dotazující» APLA centrum pro děti s autismem odpověděl 1 dotazující» více aktivit pro mládež odpověděl 1 dotazující» příprava studených jídel odpověděl 1 dotazující» rozvoz obědů pro seniory odpověděl 1 dotazující» pomoc občanům v nouzi finanční i bydlení odpověděl 1 dotazující» právnické a finanční poradenství odpověděl 1 dotazující» služby pro seniory a bezdomovce odpověděl 1 dotazující» denní stacionář pro seniory odpověděl 1 dotazující» kontakt se seniory, individuální informace o tom, na co mají nárok, co konkrétně by mohli využívat odpověděl 1 dotazující» vytvoření chráněného bydlení - odpověděli 2 dotazující» pomoc seniorům při jednorázových pracích (úklid sněhu, malování, stěhování, opravy, skládání uhlí, dělání dříví) - odpověděli 2 dotazující» školky, jesle odpověděli 3 dotazující» soc. služby v Rýmařově a okolí jsou dostatečné - odpověděli 3 dotazující» místní autobusová doprava (aut. nádraží nemocnice) - odpověděli 3 dotazující 23

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Frenštát pod Radhoštěm "Hledat a najít, to je to největší napětí a uspokojení, které může člověku život poskytnout. Každý člověk by měl

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova na období let 2014 2018 OBSAH ÚVOD... 1 1 Analýza města Sokolova... 4 1.1 Obecná charakteristika území... 4 1.2 Demografické údaje a sociální problémy... 5

Více

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013 Komunitní plán Města Mimoně období 2008-2013 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala všem, bez jejichž přispění by 1. komunitní plán sociálních služeb města Mimoně nemohl vzniknout. Za podporu procesu komunitního

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatelé: Petra Musilová, projektová manažerka MěÚ Česká Lípa Bc. Eva Stehlíková, ředitelka Sociálních služeb města České Lípy, p.o. 1 Obsah: 1 Úvod

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH

Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA KUTNÁ HORA NA OBDOBÍ LET 2014 2016 Městský úřad Kutná Hora Odbor

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU

ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A PŘÍBUZNÝCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU 2010 2015 Obsah: 1. Úvod 4 2. Demogafická struktura 4 3. Proces komunitního

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ PRO OBDOBÍ 2015 2016

PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ PRO OBDOBÍ 2015 2016 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ PRO OBDOBÍ 2015 2016 Sociální služby města Velké Meziříčí Zdenky Vorlové 2001 594 01 Velké Meziříčí I. OBSAH I. OBSAH... 2 II. ÚVODNÍ SLOVO... 3 III.

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více