II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016"

Transkript

1 II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období pracovní verze k projednání ve skupinách projednáno s veřejností na společném jednání všech pracovních skupin dne projednáno v RM dne Pracovní verze k projednání v ZM Dokument vznikl v procesu komunitního plánování sociálních služeb leden 2011 květen 2013

2 Zpracovatelský tým: Na zpracování 2. plánu rozvoje sociálních služeb města Rýmařova se podíleli členové dvou pracovních skupin složených ze zástupců poskytovatelů, uživatelů sociálních služeb i zástupci města Rýmařova. Tvorbu plánu koordinovala a finální dokument zpracovala: Bc. Iveta Podzemná, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Rýmařov 2

3 Obsah 1. Úvod 4 2. PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT HLAVNÍ PŘÍNOS PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 7 3. PRŮBĚH PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÝMAŘOVĚ HISTORIE KP A ZPRACOVÁNÍ PLÁNU V RÝMAŘOVĚ MONITORING VYHODNOCENÍ L. PLÁNU 8 4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POPIS SOUČASNÉHO STAVU MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ POPIS CÍLOVÉ SKUPINY POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ORGANIZACE SDRUŽUJÍCÍ OSOBY CÍLOVÉ SKUPINY SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ CÍLE A PRIORITY SKUPINA SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA A OBČANÉ SE ZVLÁŠTNÍMI POTŘEBAMI POPIS CÍLOVÉ SKUPINY POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ORGANIZACE SDRUŽUJÍCÍ OSOBY CÍLOVÉ SKUPINY SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA A OBČANÉ SE ZVLÁŠTNÍMI POTŘEBAMI CÍLE A PRIORITY SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA A OBČANÉ SE ZVLÁŠTNÍMI POTŘEBAMI UDRŽITELNOST PROCESU A ZMĚNY V PLÁNU INDIKÁTOR UDRŽITELNOSTI PROCESU MONITOROVÁNÍ AKTIVIT A HODNOTÍCÍ ZPRÁVY 59 3

4 1.ÚVOD Vážení občané, právě se Vám dostává do rukou 2. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova. Cílem tohoto plánu je zajistit udržení a kvalitu sociálních služeb v Rýmařově na období let 2013 až Komunitní plánování obecně představuje postup, který usnadňuje řešení složitých společenských, mravních a ekonomických vztahů v nejrůznějších oblastech. Při přípravě tohoto dokumentu jsme na základě vzájemné dohody definovali, co je potřeba udělat, aby se sociální služby v místě staly kvalitní, dostupné a efektivní. Dalším krokem bude naplnění těchto priorit, tj. uskutečnění záměrů pracovních skupin. Materiál je výsledkem aktivní spolupráce odborníků z jednotlivých pracovních skupin a uživatelů sociálních služeb. Nedílnou součástí celého procesu zpracování byla též účast veřejnosti. Na závěr mi dovolte ještě jednou poděkovat všem, kteří se dosud do procesu komunitního plánování sociálních služeb zapojili, protože bez nich bychom střednědobý plán nedokázali sestavit. Zároveň bych rád vyzval všechny ostatní, kteří mají co říci, ať neváhají a do procesu se zapojí vítáme každého, kdo má zájem spolupracovat na tvorbě efektivního systému sociálních služeb. Společně toho dokážeme mnohem víc a mnohem rychleji. Ing. Jaroslav Kala místostarosta 4

5 2. PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Základní filozofií pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb je zajišťování jejich dostupnosti, kvality a efektivity. Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků, které obec na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných konzultací plán, který je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní. Díky plánování služeb lze vytvořit v každé obci systém služeb podle existujících i předpokládaných potřeb, v odpovídající kvalitě a v souladu s místními specifiky. Co jsou sociální služby? Sociální služby jsou činnosti poskytující osobám nebo skupinám osob, v nepříznivé sociální situaci, podporu při začleňování do běžného života a ochranu před sociálním vyloučením. Tyto činnosti jsou realizovány v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou nejčastěji domovy důchodců, domovy - penziony pro důchodce, ústavy pro osoby se zdravotním postižením, stacionáře, zařízení pečovatelské služby, domy na půl cesty, azylové domy a domovy pro matky s dětmi, poradny pro rodinu a mezilidské vztahy, kontaktní centra a ubytovny - noclehárny. Sociální služby se mohou osobám poskytovat v jejich domácím prostředí, tedy formou terénní služby, ambulantně v různých typech center nebo formou pobytu v zařízení sociálních služeb Základní principy plánování sociálních služeb Zásady a principy, které jsou při procesu plánování sociálních služeb respektovány a které tvoří základ pro všechny aktivity bez ohledu na místo, kde jsou realizovány: Partnerství a spolupráce Potřeby a cíle všech účastníků jsou stejně důležité a mají stejnou váhu. Názorům všech stran musí být dopřáno stejného prostoru. Partnerství je budováno z lokální úrovně směrem k úrovni kraje, případně republiky. Na horizontální úrovni se jedná o zapojování dalších partnerů mimo oblast sociálních služeb (orgány veřejné správy, podnikatelské subjekty, profesní organizace, např. ze sféry zdravotnictví, školství, regionálního rozvoje atd.). 5

6 Zapojování místního společenství Při zapojování místního společenství je nutné hledat různé metody a formy oslovení a zapojení tak, aby nabídka ke spolupráci byla srozumitelná. Nikdo nesmí být vylučován a diskriminován. Cílem komunikace s veřejností je zajistit průhlednost a zřetelnost aktivit a získání její dostatečné důvěry, aby byla ochotna sdělit svůj názor poskytovat zpětnou vazbu podněty. Hledání nových lidských a finančních zdrojů. Nelze zapomínat na spolupráci s podnikateli, která může být oboustranně přínosná, na význam práce dobrovolníků, svépomocných skupin, domácích pečovatelů včetně sousedské výpomoci. Plánování sociálních služeb je jedním z nástrojů pro zlepšení kvality života v obci Princip rovnosti V rámci procesu plánování sociálních služeb je nutné od počátku zapojovat místní společenství. Nikdo nesmí být vylučován ani diskriminován. Každý má právo starat se o věci veřejné. Práce s informacemi. Je nezbytné zajistit rovný přístup k informacím uvnitř řídící struktury a zajistit předávání informací veřejnosti. Budou - li informace pravidelně předávány, bude možné očekávat relevantní připomínky a podněty. Je nutné stanovit, jak bude možné vznášet připomínky a jak bude s připomínkami nakládáno. Průběh zpracování KP je stejně důležitý jako výsledný dokument. KP nezpracovává skupina expertů. Proces KP znamená vyhledávání, zapojování a diskusi různých lidí. Tento proces umožňuje, aby navržený systém sociálních služeb byl jedinečný a neopakovatelný a plně odpovídal místním podmínkám a zdrojům. Zohlednění již vytvořené a osvědčené spolupráce. Dobře fungující spolupráce může být inspirací pro ostatní účastníky. Prohloubení spolupráce mezi všemi účastníky přináší kvalitnější nabídku sociálních služeb. Potřeby, priority a směry rozvoje jsou stanoveny lidmi, kteří v obci žijí Posláním sociálních služeb je pomáhat lidem při řešení jejich nepříznivé sociální situace, reagovat adresně na existující potřeby. Kdo jiný může říci, jaké služby mají v obci existovat (být k dispozici) a jakým způsobem mají být poskytovány, než obyvatelé obce, kteří služby využívají nebo mohou využívat. 6

7 Komunitní plánování sociálních služeb umožňuje reagovat na typické a neopakovatelné místní podmínky rozmanitým způsobem. Kompromis přání a možností Kompromisní řešení mezi tím, co bychom chtěli, a tím, co si můžeme dovolit, lze nalézt na konci jednání mezi zúčastněnými. Daleko udržitelnější je však řešení konsenzuální, které nalezneme na konci procesu vyjednávání mezi spolupracujícími partnery. Ať tak či onak, reálné je takové řešení, které odpovídá zdrojům, jež máme k dispozici HLAVNÍ PŘÍNOS PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám a zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb. Zvyšuje zapojení občanů do rozhodovacích procesů v obci tím, že zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb(uživatele, poskytovatele, zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb. Podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli. Podporuje jen potřebné služby, čímž zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Financování sociálních služeb je v České republice založeno na tzv. principu vícezdrojového financování. Sociální služby jsou za prvé financovány přímo od jejich uživatelů (např. úhrada za stravu, ubytování a péči apod.) a za druhé z dotačních řízení ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a obce. Vedle výše zmíněných zdrojů mohou poskytovatelé sociálních služeb využívat i platby od zdravotních pojišťoven (ale to pouze u služeb, kde to zákon stanovuje), dále také ze Strukturálních fondů Evropské unie, nadací a nadačních fondů, sponzorů a dalších dárců. Prostředky ze státního rozpočtu určené k financování sociálních služeb každoročně klesají a zdaleka neodpovídají oprávněným požadavkům poskytovatelů sociálních služeb. Většina sociálních služeb je poskytována bez úhrady a je tedy většinou závislá na příspěvcích z veřejných rozpočtů. 7

8 3. PRŮBĚH PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RÝMAŘOVĚ 3.1. Historie KP a zpracování plánu v Rýmařově První schůzka komunitního plánování se ustkutečníla v květnu 2006, byla vytvořena triáda plánu sociálních služeb. Z finančních prostředků získaných z dotace MSK v roce 2006 bylo provedeno dotazníkové šetření u veřejnosti a vydán Katalog sociálních služeb. Na pravidelných schůzkách byly vytvořeny základní dokumenty KP jako jednací řád a ustanoveny 2 pracovní skupiny skupina Senioři a zdravotně postižení a skupina Děti, mládež, rodina a občané se zvláštními potřebami. Tyto skupiny na svých jednání formovaly vznik priorit prvního komunitního plánu sociálních služeb. Pro přiblížení KP veřejnosti byly konány některé doprovodné akce k prezentaci komunitního plánování i sociálních služeb vůbec. V listopadu 2007 se uskutečnila soutěž pro děti od 12 let o vytvoření loga komunitního plánování. Vítězný návrh a další 2 návrhy, které se umístily na 2. a 3. místě byly odměněny finančními poukázkami a drobnými cenami. Od roku 2010 jsou pořádány každým rokem Dny zdraví a sociálních služeb". Cílem této aktivity je seznámit veřejnost, uživatele i potencionální uživatele s možnostmi pomoci, informovat o tom, jak se žije s handicapem, umožnit poskytovatelům sociálních služeb prezentaci svých zařízení Monitoring vyhodnocení 1. plánu míra splnění cílů, opatření a aktivit za období Pro další plánování sociálních služeb je nezbytný proces evaluace, tedy zhodnocení naplnění předchozího plánu. Evaluace je nezbytná nejen pro tvorbu nového dokumentu, ale také pro poskytnutí zpětné vazby všem aktérům komunitního plánování. V následující tabulce je uveden stručný přehled aktivit prvního střednědobého plánu a popsán způsob jejich naplnění. 8

9 Tabulka: Plnění aktivit prvního střednědobého plánu Opatření Aktivity Míra naplnění plánu Denní centrum Kouzelná buřinka zachování stávajících služeb Mapování bariér jako podpora sociální integrace Rozšíření informačního systému pro seniory a občany zdravotně postižené Chráněné bydlení pro mentálně postižené občany Zajištění trvalého provozu centra, finanční zajištění služby,personáls odpovídajícím vzděláním, zkvalitnění služeb v návaznosti na Standardy kvality sociálních služeb, propagace činnosti Vytvoření pracovní skupiny Bariery, analýzy objektů a komunikací, vytvoření strategického plánu odstranění bariér Okénko pro seniory a zdravotně postižené v místním tisku Besedy na téma prevence Informování prostřednictvím letáků a katalogu Pořádání akcí k propagaci sociálních služeb Vybudovat chráněné bydlení v Rýmařově formou vícepokojového bytu se společnou kuchyní a soc. zařízením a místností pro celodenní službu Zřídit zařízení o více pokojích s vlastním sociálním zařízením a společnou kuchyní, místnost pro celodenní službu Sociální asistence Získání prostor pro poskytování služby a jejich vybavení, navázání spolupráce s OSPOD, tvorba metodiky, výběr zaměstnance sociálního asistenta a jeho zaškolení, registrace služby Vytipování rodin v součinnosti s OSPOD, zahájení činnosti v rodinách Azylový dům pro muže Výběr vhodných prostor ke vzniku zařízení Personální zajištění Vyhledání a získání vhodných prostor pro zřízení tohoto typu sociální služby Vytvořenía zpracování programu (metodika) pro azylový dům Projekt pro získání pracovníků rekvalifikace a vzdělávání Azylové ubytování pro rodiny s dětmi Preventivní programy pro školy Výběr vhodných prostor ke vzniku zařízení, personální zajištění Plošné mapování rizika výskytu SPJ dotazník o výskytu a latenci užívání legálních i Opatření splněno. opaření nebylo splněno, byla vytvořena skupina Bariery, z řad členů této skupiny se však nenašel nikdo ochotný organizovat setkání a zpracovávat výsledky jednání, opatření k odstraňování barier ve městě jsou prováděna v souladu s platnými stavebními předpisy v místním tisku je vždy možné prezentovat informace pro tyto cílové skupiny, bylo uspořádáno několik besed pro seniory a zdr. postižené, každoročně jsou pořádány dny zdraví a sociálních služeb Moravskoslezský kraj obdržel od Města Rýmařov objekt bývalé mateřské školy, je připravena rekonstrukce tohoto objektu s plánovaným otevřením Chráněného bydlení pro mentálně postižené občany s vysokou mírou podpory otevření zařízení je plánováno v roce 2015 Opatření splněno, sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi provozuje Slezská diakonie, k registraci služby došlo v říjnu 2008 Opatření splněno, sociální službu Azylový dům Bethel provozuje Slezská diakonie, k registraci služby došlo v roce 2009 Opatření nebylo splněno, zřízení této služby nebylo schváleno již v komisi SVaZ, kdy zastupitelé nepodpořili vznik tohoto zařízení Opatření nebylo splněno, garant tohoto opatření Pedagogicko psychologická 9

10 nelegálních drog, násilí, vanadalismu a agresivity, způsob trávení volného času, spokojenost se školním prostředím.mapování rizik výskytu SPJ SŠ.Intervence ve vybraných třídách. Individuální péče o vybrané klienty poradna Bruntál neobdržela dotaci na realizaci tohoto projektu, tudíž plánovaný výzkum nebyl proveden. 10

11 Organizační struktura plánování sociálních služeb v Rýmařově Zastupitelstvo města Rada města Vedoucí odboru sociálních věcí Manažer plánování sociálních služeb Skupina senioři a zdravotně postižení Skupina děti, mládež, rodina a občané se zvláštními potřebami 11

12 4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Sociodemografické podmínky území se přímo promítají do dvou těchto pilířů tj. do hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel území. Zaměstnanost (především v regionálním pohledu spádových regionů pohybu za prací) má prvořadý význam pro hospodářskou prosperitu většiny sídel, včetně řešeného území. Tyto podmínky doplňuje např. i vývoj mzdové úrovně v regionu, struktura zaměstnanosti, či podmínky pohybu za prací. Hospodářské podmínky se tak obvykle rozhodujícím způsobem podílejí na obytné atraktivitě (rozvoji trvalého bydlení) a sociálně demografickém vývoji (zejména migraci mladých rodin). Sociodemografické podmínky území Na sociodemografickém vývoji se projevují především: Poloha v podhorské krajině s omezenou dopravní dostupností, ale značnou rekreační atraktivitou území. Vysoká úroveň nezaměstnanosti v širším regionu. Počet obyvatel Rýmařova včetně místních částí od r do Počet obyvatel z toho ženy ve věku 0-14 celkem z toho ženy ve věku celkem z toho ženy ve věku celkem z toho ženy ve věku 65 a více let celkem z toho ženy * počet obyvatel podle evidence MěÚ

13 Odstě-hovaní Přistěhovaní Zemřelí Narození Pro vývoj počtu obyvatel v minulosti (po r.1869) je charakteristický pokles počtu obyvatel už do období 1. světové války, podobně jako u mnoha jiných obcí a sídel v tzv. pohraničí. Tento pokles v době probíhající průmyslové revoluce odrážel neatraktivní podmínky bydlení v řešeném území, jeho relativní přelidnění a rychlejší rozvoj jiných měst, která přinášela lepší nabídku pracovních příležitostí, ale i vyšší hladinu výdělků a mnohdy i kvalitnější bydlení. Výrazný pokles počtu obyvatel po 2. světové válce částečně nahradil následující růst, který trval až do začátku devadesátých let minulého století. Rozsáhlá výstavba bytových domů nabízela před rokem 1990 dotované, tj. levné bydlení, které podporovalo migraci obyvatel z menších obcí do Rýmařova. Tab. Vývoj počtu obyvatel v posledních letech v řešeném území* Počet obyvatel k Přírůstek (úbytek) Počet obyvatel k Rok celkem v tom v tom ve věku přiro- stěhocelkový celkem muži ženy zený váním *zdroj : ČSÚ Počet trvale bydlících obyvatel Rýmařova v posledních letech mírně klesá; na začátku roku 2007 zde bylo podle sdělení MěÚ 9011 trvale bydlících obyvatel, podle průběžné statistiky ČSÚ byl tento počet nižší (rozdíly mezi těmito dvěmi druhy evidence jsou běžné). Tento vývoj je možno hodnotit z širších demografických hledisek ve městech jako běžný, obvyklý. Po r se v ČR rychle rozvíjela zejména menší příměstská sídla v atraktivním přírodním a rekreačním prostředí a v dobrém dopravním napojení, v menší míře pak atraktivní rekreační sídla. Naopak většina měst (i velmi atraktivních např. Praha, Brno) vykazovala pokles počtu obyvatel. Otázkou je především rychlost poklesu počtu obyvatel ve městech a výhled vývoje. 13

14 Zastoupení obyvatel narozených v obci je nad průměrem okresu, ale pod průměrem ČR, což vyplývá zejména z poválečného dosídlování pohraničí. Tato skutečnost se promítá i do nižší sociální soudržnosti obyvatel. Obtížně vyhodnotitelnou skutečností je poměrně značné množství osob mimo byty a zařízení. Osoby mimo byty a zařízení jsou osoby, které byly sečteny jako trvale či dlouhodobě bydlící v nouzových obydlích, mobilních objektech, rekreačních chatách, chalupách (tj. v objektech, které nejsou součástí bytového fondu) nebo byly sečteny v obytných domech, ale mimo byty (nouzové ubytování v nebytovém prostoru). V této kategorii jsou zahrnuty i osoby, které podle zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel mají místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny nebo v sídle zvláštní matriky. Tab. Věková struktura obyvatel Rýmařov (údaje dle sčítání domů a bytů 2011) Celkem muži ženy Obyvatelstvo celkem z toho ve věku 80 a více let *zdroj ČSÚ Věková struktura obyvatel řešeného území je stále spíše příznivá. Podíl předproduktivní věkové skupiny (0-14 let) je sice nižší než průměr okresu Bruntál, ale vyšší než průměr ČR. Podíl obyvatel v poproduktivním věku byl ve stejném období 14,9%, zatímco průměr okresu Bruntál byl nepříznivější 15,2%. Tyto skutečnosti do značné míry vytvářejí možnosti růstu počtu obyvatel přirozenou měnou (tj. že počet narozených bude vyšší než počet zemřelých). V dlouhodobém výhledu však podíl obyvatel nad 60 let dále výrazně poroste, podíl dětí bude stagnovat či klesat (i při eventuálním mírném růstu počtu obyvatel). Vzhledem k výše uvedenému je možno předpokládat stagnaci až pokles počtu obyvatel v Rýmařově na úroveň cca 8900 obyvatel do r

15 Předpokládaný vývoj počtu obyvatel je podmíněn jak zvýšením nabídky pracovních míst v celém regionu, tak i zlepšením atraktivity vlastního bydlení v řešeném území (především dalším zlepšením obytného prostředí, ale i ochranou obytné a rekreační atraktivity území, při současném vytváření předpokladů pro hospodářský rozvoj území). Hospodářské podmínky území Jak již bylo uvedeno, hospodářské podmínky území a celého regionu jsou obvykle rozhodujícím faktorem pro další vývoj jednotlivých obcí. Nejinak je tomu i v řešeném území. Rozhodující význam má nabídka pracovních míst a na ni vázaná úroveň nezaměstnanosti v celém regionu pohybu za prací. Údaje z roku 1991 uváděly v Rýmařově 5070 ekonomicky aktivních obyvatel (za prací vyjíždělo 1115 osob), v roce ekonomicky aktivních, za prací vyjíždělo 1291 osob. Dojížďka z roku 2001 nebyla odsud publikována (v r do Rýmařova dojíždělo za prací 1072 osob). Počet pracovních míst v řešeném území klesal, v současnosti se jedná asi cca o 3800 míst, a to zejména ve službách, obchodu a průmyslu. Obyvatelé Rýmařova vyjížděli a vyjíždějí za prací především do Břidličné a do Bruntálu. Tab. Ekonomická aktivita obyvatel (podle definitivních výsledků sčítání z r. 2011) Celkem muži ženy Ekonomicky aktivní celkem zaměstnaní z toho podle postavení v zaměstnání zaměstnanci zaměstnavatelé pracující na vlastní účet pracující důchodci ženy na mateřské ze zaměstnaných dovolené v tom: nezaměstnaní Ekonomicky neaktivní celkem nepracující důchodci z toho žáci, studenti, učni Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

16 Okres Bruntál patří z hlediska dlouhodobé úrovně nezaměstnanosti k výrazně postiženým okresům v rámci Moravskoslezského kraje, nadprůměrně při srovnání v rámci celé České republiky. Dlouhodobě je řazen mezi strukturálně postižené regiony Tab. Nezaměstnanost Kontaktní pracoviště ÚP Rýmařov měsíc ke konci měsíce ženy z toho absolvensti a mladiství OZP dosažitelní ROK 2012 Míra nezaměstnanosti v % leden ,5 březen ,2 červen ,7 září prosinec ,8 ROK 2013 PNO** v % leden ,3 únor ,4 březen ,2 *zdroj ÚP **PNO = Podíl nezaměstnaných osob - nový uakazatel registrované nezaměstnanosti (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku let ze všech obyvatel v témže věku). Tab. Počet dávek hmotné nouze vyplacených Úřadem práce Počet opakovaných dávek - hmotná nouze k k Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Počet jednorázových dávek - MOP k k Mimořádná okamžitá pomoc *zdroj ÚP 16

17 5. SÍŤ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POPIS SOUČASNÉHO STAVU Síť sociálních služeb na území města Rýmařova je tvořena pobytovými sociálními službami a sítí terénních, ambulantních a dalších služeb v sociální oblasti. Tato síť sociálních služeb slouží jako podklad pro financování sociálních služeb z obecních rozpočtů pro dané území. Zařazení do sítě sociálních služeb není deklarací výše finanční podpory. 5.1.Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb Jak vyplývá z provedené sociodemografické analýzy a z finanční analýzy poskytovatelů sociálních služeb, je největším poskytovatelem sociálních služeb na území města Rýmařova Diakonie ČCE, která poskytuje 6 registrovaných sociálních služeb, a to především pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Dalším významným poskytovatelem je Slezská diakonie, která zajišťuje 2 potřebné sociální služby Nezastupitelné místo mají i další poskytovatelé, a to např. Centrum pro zdravotně postižené MSK fond ohrožených dětí a další poskytovatelé. V sociálních službách je zaměstnáno také nezanedbatelné množství osob. Tabulka: Počet pracovníků u poskytovatelů sociálních služeb registrovaných na území města Rýmařov a pracovníků služeb návazných přepočtený na úvazky údaje za rok 2012 Název organizace Počet zaměstnanců /úvazků a název služby Diakonie ČCE Pečovatelská služba + Lidická 7,8 Diakonie ČCE DOS Moravice 23,4 Diakonie ČCE SDT Buřinka 3,9 SPMP Centrum Kouzelná buřinka DPP Český červený kříž ošacovací středisko 0 Centrum MSK Poradna pro os. zdrav. postižené 1/1 Fond ohrožených dětí AMT centrum Bruntál 8 SRNM Komunitní centrum Rýmařov 4 Slezská diakonie Azylový dům Bethel 5/3,5 Slezská diakonie sociální asistence 3/2,3 17

18 Tabulka: Přehled o počtu uživatelů u poskytovatelů sociálních a návazných služeb registrovaných na území města Rýmařova údaje za rok 2012 Název organizace Počet klientů z Rýmařova Diakonie ČCE Pečovatelská služba + Lidická 140 Diakonie ČCE DOS Moravice 13 Diakonie ČCE SDT Buřinka 13 SPMP Centrum Kouzelná buřinka 13 Český červený kříž ošacovací středisko 300 Centrum MSK Poradna pro os. zdrav. postižené 30 Fond ohrožených dětí AMT centrum Bruntál 17 SRNM Komunitní centrum Rýmařov 50 Slezská diakonie Azylový dům Bethel 28 Slezská diakonie sociální asistence MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI Výzkum, který mapoval potřeby sociálních služeb veřejnosti, proběhl v prosinci 2011 na reprezentativním vzorku 700 respondentů. Předmětem sociologického šetření a jeho hlavním cílem bylo provést mapování potřeb občanů (veřejnosti) a identifikovat jejich názory, postoje a požadavky v sociální oblasti. 18

19 128 Otázka č.1 Představte si, že se ocitnete v situaci, kdy potřebujete využít nějakou sociální službu. Kde byste se informoval/a? obrátím se na člověka, který se s podobným problémem setkal vyhledám pomoc v rodině nebo u přátel zeptám se na městském úřadě obrátím se na představitele církve nevím / bez odpovědi kontaktuji organizaci o které vím, že podobné služby poskytuje získám informace z internetu obrátím se na ošetřujícího lékaře zeptám se v informačním centru jiné zdroje (vypište): Otázka č.1 Představte si, že se ocitnete v situaci, kdy potřebujete využít nějakou sociální službu. Kde byste se informoval/a? počet odpovědí % obrátím se na člověka, který se s podobným problémem setkal 64 16,24% kontaktuji organizaci o které vím, že podobné služby poskytuje ,49% vyhledám pomoc v rodině nebo u přátel 33 8,38% získám informace z internetu 49 12,44% zeptám se na městském úřadě 56 14,21% obrátím se na ošetřujícího lékaře 38 9,64% obrátím se na představitele církve 4 1,02% zeptám se v informačním centru 15 3,80% nevím / bez odpovědi 7 1,78% jiné zdroje (vypište): 0 0% celkem: % 19

20 Otázka č.2 Označte prosím všechny služby a zájmové organizace, které v současné době Vy osobně nebo člen Vaší rodiny využíváte sociální hospitalizace týdenní stacionář Dolní Moravice pečovatelská služba, osobní asistence sociálně terapeutická dílna domácí ošetřovatelská péče (návštěva zdravotní sestry) dům s pečovatelskou službou kavárnička pro seniory služby místní organizace svazu tělesně postižených Rýmařov poradenské centrum pro zdravotně postižené (na DPS Revoluční ul.) zájmové organizace (Jiskra, SVČ...) služby sociální asistence Sluníčko Kouzelná buřinka azylový dům komunitní centrum pro romskou mládež dětský domov Domov odpočinku ve stáří Dolní Moravice nevyužívám žádnou službu jiné (vypište): cvičení s dětmi - vícekrát v týdnu Otázka č.2 Označte prosím všechny služby a zájmové organizace, které v současné době Vy osobně nebo člen Vaší rodiny využíváte počet odpovědí % sociální hospitalizace 9 2,65% týdenní stacionář Dolní Moravice 4 1,18% pečovatelská služba, osobní asistence 40 11,80% sociálně terapeutická dílna 6 1,77% domácí ošetřovatelská péče (návštěva zdravotní sestry) 19 5,60% dům s pečovatelskou službou 18 5,31% kavárnička pro seniory 10 2,95% služby místní organizace svazu tělesně postižených Rýmařov 2 0,60% poradenské centrum pro zdravotně postižené (na DPS Revoluční ul.) 8 2,36% zájmové organizace (Jiskra, SVČ...) 29 8,55% služby sociální asistence 7 2,07% Sluníčko 1 0,30% Kouzelná buřinka 16 4,72% azylový dům 9 2,65% komunitní centrum pro romskou mládež 0 0% dětský domov 0 0% Domov odpočinku ve stáří Dolní Moravice 15 4,42% nevyužívám žádnou službu ,77% jiné (vypište): cvičení s dětmi - vícekrát v týdnu 1 0,30% celkem: % 20

21 Otázka č.3 Jak jste s poskytovanými sociálními službami spokojen/a? spokojen/a spíše nespokojen/a nevím / bez odpovědi spíše spokojen/a nespokojen/a Pokud jste nespokojeni, uveďte proč: Otázka č.3 Jak jste s poskytovanými sociálními službami spokojen/a? počet odpovědí % spokojen/a 99 35,61% spíše spokojen/a 57 20,50% spíše nespokojen/a 9 3,24% nespokojen/a 10 3,60% nevím / bez odpovědi ,05% Pokud jste nespokojeni, uveďte proč: 0 0% celkem: % 21

22 Otázka č.4 V čem potřebujete Vy nebo člen Vaší rodiny pomoci v sociální oblasti, co Vás nejvíce trápí? bydlení nemám práci, nedostatek pracovních příležitostí nedostatek peněz na základní potřeby (ošacení, jídlo, bydlení) problémy s alkoholem problémy s návykovými látkami špatná dopravní obslužnost, nedostatečná pracovní kvalifikace jiné (vypište): Chráněné bydlení, dostupnost lékařských služeb Otázka č.4 V čem potřebujete Vy nebo člen Vaší rodiny pomoci v sociální oblasti, co Vás nejvíce trápí? počet odpovědí % bydlení 47 16,15% nemám práci, nedostatek pracovních příležitostí ,83% nedostatek peněz na základní potřeby (ošacení, jídlo, bydlení) 74 25,43% problémy s alkoholem 6 2,06% problémy s návykovými látkami 3 1,03% špatná dopravní obslužnost, nedostatečná pracovní kvalifikace 46 15,81% jiné (vypište): Chráněné bydlení, dostupnost lékařských služeb 2 0,69% celkem: % 22

23 Otázka č. 5 Na otázku jaké sociální služby v Rýmařově a okolí byste uvítal/a dotazovaní odpovídali:» poradna pro alkoholiky odpověděl 1 dotazující» paní na hlídání odpověděl 1 dotazující» lepší zdravotnictví (fungující nemocnice, pohotovost) odpověděl 1 dotazující» rozšířit soc. služby hlavně pro ty, co nemohou už skoro nic odpověděl 1 dotazující» APLA centrum pro děti s autismem odpověděl 1 dotazující» více aktivit pro mládež odpověděl 1 dotazující» příprava studených jídel odpověděl 1 dotazující» rozvoz obědů pro seniory odpověděl 1 dotazující» pomoc občanům v nouzi finanční i bydlení odpověděl 1 dotazující» právnické a finanční poradenství odpověděl 1 dotazující» služby pro seniory a bezdomovce odpověděl 1 dotazující» denní stacionář pro seniory odpověděl 1 dotazující» kontakt se seniory, individuální informace o tom, na co mají nárok, co konkrétně by mohli využívat odpověděl 1 dotazující» vytvoření chráněného bydlení - odpověděli 2 dotazující» pomoc seniorům při jednorázových pracích (úklid sněhu, malování, stěhování, opravy, skládání uhlí, dělání dříví) - odpověděli 2 dotazující» školky, jesle odpověděli 3 dotazující» soc. služby v Rýmařově a okolí jsou dostatečné - odpověděli 3 dotazující» místní autobusová doprava (aut. nádraží nemocnice) - odpověděli 3 dotazující 23

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin projektu v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Přítomni: Program: Ing. J. Frič, H. Křivohlavá, Bc. A. Kleinerová, K. Karásek, H. Bílá, M. Kříž, M.

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Společné setkání skupiny senioři a zdravotně postižení. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 15. 6. 2007

Společné setkání skupiny senioři a zdravotně postižení. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 15. 6. 2007 Společné setkání skupiny senioři a zdravotně postižení projektu v regionu Klatovsko 15. 6. 2007 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Sociodemografická analýza 3) SWOT analýza skupiny

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Základní informace: Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb města Kolína Registrační číslo

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Mgr. Martina Baranová ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. E-mail: martina.baranova@accendo.cz Tel.: + 420 603 520 577 Web: www.accendo.cz

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje 1. Úvodní informace Analýza platných komunitních plánů slouží jako

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Konicka byl předložen 8.9.2006 a doporučen k financování rozhodnutím ZOK

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

1. Název organizace:.

1. Název organizace:. ÚDAJE O ZŘIZOVATELI 1. Název organizace:. 2. Forma právní subjektivity: občanské sdružení nadace, nadační fond obecně prospěšná společnost organizace zřízená státem církevní právnická osoba organizace

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet).

- 1 - dobrovolníci.. jiní (vypište o koho se jedná a počet). TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA Dotazník pro poskytovatele sociálních služeb obyvatelům Nového Města na

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2015

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2015 Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok (dále jen Akční plán) je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA. Pracovní skupina: Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA. Pracovní skupina: Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA Pracovní skupina: Občané ohrožení sociálním vyloučením a sociálně vyloučení Témata pro 4. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb

Více

Analýza sociálních služeb obce Bolatice

Analýza sociálních služeb obce Bolatice Analýza sociálních služeb obce Bolatice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí ~ nt -, * * ** * * ** evropský sociální * fond v ČR EVROPSKÁUNIE PJ-i'i OPER~ČNí PROGRAM LlDSKE ZDROJE Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí Vážení spoluobčané, naším hlavním

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více