MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Provozně ekonomická fakulta STAROVĚKÝ EGYPT. Seminární práce. Mgr. Jana Bobčíková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Provozně ekonomická fakulta STAROVĚKÝ EGYPT. Seminární práce. Mgr. Jana Bobčíková"

Transkript

1 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta STAROVĚKÝ EGYPT Seminární práce Brno 2011 Mgr. Jana Bobčíková

2 Obsah 2 Obsah 1 Úvod Zeměpisná poloha Historie Předdynastická doba Archaická doba Stará říše První přechodné období Střední říše Druhé přechodné období Nová říše Třetí přechodné období Pozdní doba Architektura Světské stavby Obytné domy a sídliště Paláce Sakrální stavby Mastaba Skalní hrobky Chrámové komplexy Pyramidové komplexy Literatura... 15

3 Úvod 3 1 Úvod Již dlouhou dobu se zajímám o historii Egypta a to především o období starověku. Toto téma je mi velmi rozmanité, avšak já jsem se ve své práci zaměřila na následující oblasti. Svoji práci jsem rozdělila do tří částí. V první části popisuji zeměpisnou polohu Egypta, ve druhé jeho historický vývoj. Poslední část věnuji architektuře, která je pro Egypt a tuto dobu charakteristická.

4 Zeměpisná poloha 4 2 Zeměpisná poloha Egypt se nachází v severovýchodní části Afriky. Jeho rozloha činí téměř km 2. Přirozenou hranicí je na severu Středozemní moře a na východě Rudé moře. Ve středověku se za jižní hranici považovaly první nilské peřeje u dnešního Asuánu, zatímco dnešní jižní hranice probíhá poblíž druhého nilského kataraktu u Wádí Halfy. Západní hranicí byl řetěz oáz v Západní Libyjské poušti. Nilské katarakty byly určeny v době faraonského Egypta. V současné době není úplně jisté, kde přesně se nacházely, ale jejich přibližná poloha je známa. První nilský katarakt se nachází jižně od Asuánu, druhý u Wádí Halfy, třetí poblíž dvacáté rovnoběžky, čtvrtý a pátý zhruba ve stejné poloze na osmnácté rovnoběžce a šestý několik kilometrů severně od Chartúmu (hlavní město Súdánu). Území, kde vznikla a po celá tisíciletí se rozvíjela staroegyptská civilizace, však tvořilo pouze úzké úrodné nilské údolí, sevřené na východě horami Východní arabské pouště a na západě rozlehlými písečnými pláněmi Západní pouště a spolu s nimi široká bažinatá nilská delta ležící mezi dnešní Káhirou a Středozemním mořem. Je zajímavé, že toto území zabírá pouze 4 % celkové rozlohy Egypta. Tuto oblast s úrodnou černozemí vždy staří Egypťané nazývali Kemet neboli Černá zem. V současné době se také Egypťané drží více v okolí úrodného údolí Nilu, jako by zdědili pověstný strach a hrůzu svých dávných předků z nebezpečné pouště, která představovala obávanou říši zla, ovládanou bohem bouří Sutechem. Významnou roli má také Fajjúmská oáza, která se nachází přibližně 100 km jihozápadně od Káhiry. Již od 3. tisíciletí před Kristem do ní začali Egypťané přivádět vodu z Nilu pomocí umělého kanálu. Svůj zvláštní přírodní ráz získal Egypt v době přibližně před lety, kdy došlo k dlouhodobým změnám podnebí. Díky jarnímu tání sněhu na Etiopské vysočině a prudkým dešťům se veletok Nil začal pravidelně vylévat ze svých břehů a po dobu čtyř měsíců (červen září) zaplavoval celé své údolí až po oblast delty a tyto záplavy s sebou přinášely tmavé úrodné bahno a hlínu, což vedlo k zavlažování a zúrodňování nilských břehů. Pravidelná a dostatečná nilská záplava vždy byla zárukou přežití.

5 Historie 5 3 Historie Celé období egyptského státu lze rozdělit do několika kratších úseků. Již ve 3. století před Kr. rozdělil egyptský kněz Maneth vládu panovníků do 31. dynastií. Novodobí egyptologové ještě navíc rozdělili panování faraonů podle výraznějších rysů doby jejich vlády a stability státu na Předdynastickou dobu, Archaickou dobu, Starou říši, První přechodné období, Střední říši, Druhé přechodné období, Novou říši, Třetí přechodné období a Pozdní dobu. Navíc přidali Řeckou dobu, což je období po dobytí Egypta Alexandrem Velikým, a tato vládnoucí dynastie je brána jako 32. Nejstarší egyptský stát vznikl někdy okolo 3. tisíciletí před Kr. V čele státu stál panovník jediný žijící bůh na zemi. Tento panovník měl podle královského protokolu pět jmen, která definovala blíže jeho postavení a vztah k ochranným božstvům státu: 1. trůní jméno Král Horního a Dolního Egypta 2. Horovo jméno faraon byl pozemským vtělením sokolího boha nebes Hora 3. Zlatý Hor původ tohoto titulu je nejasný 4. Obě paní supice Nechbeta a kobra Vadžeta, ochranné bohyně horno a dolnoegyptské koruny 5. Reův syn panovník byl považován za syna slunečního boha Rea Pokud jde o označení panovníka jako faraona, jde o hebrejskou podobu egyptského slova per aa jež znamená velký dům a původně značil obydlí panovníka a až v období 18. dynastie byl přijat jako označení pro panovníka Předdynastická doba ( př. Kr.) Jednalo se o období, kdy se teprve začal rozvíjet život v okolí Nilu. Lidé pěstovali obilí, chovali dobytek a vyráběli především užitkovou keramiku a kamenné nástroje pro zemědělství a lov. Tato doba je rozdělena do období Nakáda i III a 0. dynastie. Nakáda se označuje podle hornoegyptské lokality Nakády, kde byla nalezena důležitá rozlehlá pohřebiště, díky kterým mohli archeologové tato období rozdělit. Nejzajímavější z předdynastické doby je období Nakáda III., v níž došlo k velkému rozmachu řemesel a umění a také se datuje vznik prvního egyptského státu. V této době byl také velký rozmach obchodních styků se syropalestinskou oblastí a Sinajským poloostrovem. To vedlo k diferenciaci obyvatelstva a byl určen jeden vedoucí člověk, panovník. Díky tomu máme doložena některá jména z tzv. nulté dynastie. Významným panovníkem byl Štír I. Do doby jeho vlády je datován vznik písma, který je doložen souborem téměř 200 drobných štítků převážně ze slonoviny a kamene. Štítky jsou popsány z jedné strany a to většinou značkami představujícími lidské postavy, zvířata, rostliny a počítací čárky. Každý štítek měl malý otvor, jímž

6 Historie 6 byl původně provlečen provázek. Použité značky mají prokazatelně fonetický význam. Jednou z tehdejších klíčových událostí bylo vítězství egyptského vládce Narmera nad obyvateli delty a tím k definitivnímu sjednocení země. Tato událost je znázorněna na slavné břidlicové Narmerově paletě, která sloužila k roztírání líčidel a také měla pamětní ráz. Reliéfová výzdoba na přední straně je rozvržena do tří vodorovných pásů. V prostředním je zobrazen panovník a to jednou s bílou korunou Horního Egypta a podruhé s červenou Dolního Egypta, což jasně vyjadřuje myšlenku sjednocení obou zemí jedním vládcem. Do této doby se jih a sever rozvíjely samostatně a byl mezi nimi velký rozdíl Archaická doba ( př. Kr.) v této době již začal egyptský stát plně politicky, hospodářsky a kulturně působit. Datuje se vláda prvních dvou dynastií. V čele jednotného egyptského státu stál panovník, jenž byl jediným žijícím bohem na zemi a pánem všeho a všech. Novým sídelním městem se staly Bílé zdi, dosud však nevíme, jak vůbec toto město vypadalo. V Archaické době byla celá země rozdělena do krajů (nomů). Jejich počet se postupně ustálil na čtyřiceti dvou. Zemi spravovali úředníci, kteří byli z okruhu panovníkovy rodiny. Panovníci si nechávali stavět dva pohřební komplexy jeden náboženský a druhý skutečný. Základem těchto komplexů byla mastaba, která byla předzvěstí stupňovitých pyramid. Významnějším panovníkem byl Meni, který je pokládán za zakladatele 1. dynastie. Meni upevnil sjednocený Egyptský stát a zasloužil se o další rozvoj ekonomiky a hospodářství státu Stará říše ( př. Kr.) Zahrnuje vládu králů dynastie a je považována za nejstabilnější období. Někdy je také nazývána Obdobím stavitelů pyramid díky gigantickým stavebním projektům, které velmi ovlivnily celé hospodářství. Sídelním městem byl Mennofer (řecky Memfis). Zakladatelem 3. dynastie byl faraon Necerichet (Džoser). Vládl okolo 20 let a proslavil ho především jeho pyramidový komplex v Sakkáře se stupňovitou pyramidou v centru. Tato stavba vešla do dějin architektury, protože je to první stavba, v níž bylo použito ve velkém množství kamene jako stavebního materiálu. Za stavitele komplexu je považován Džoserův syn, vezír a lékař Imhotep. Je zřejmé, že pyramidový komplex krále Džosera inspiroval i pozdější dynastie panovníků, kteří po jeho vzoru stavěli pyramidy jako své příbytky na věčný život. Jedním z nich byl také zakladatel 4. dynastie Snofru, který si nechal vystavět dokonce tři pyramidové komplexy dvě v Dahšúru (Lomenou a Červenou pyramidu) a jednu

7 Historie 7 v Medúmu. U prvních dvou pyramid je vidět jak postupně přechází ze stupňovité pyramidy (Červená) k hladkému jehlanovitému tvaru (Lomená). Jedním ze sedmi divů starověku je Chufuova pyramida v Gíze. Chufu byl synem Snofrua. Jedná se o největší z pyramid. Má již tvar hladkého jehlanu. Je vystavěna z vápence a byla obložena leštěným bílým vápencem. Ten se však nedochoval. Zbytky tohoto obložení jsou částečně viditelné na menší z gízských pyramid, na Rachefově pyramidě. Rachef byl synem Chufua. Rachef nechal vystavět svou pyramidu na vyvýšenině, a tudíž vypadá vyšší. Do doby vlády tohoto panovníka se také datuje stavba Sfingy. Další Chufuův syn Menkaure si nechal postavit třetí gízskou pyramidu, která je však ze všech tří nejmenší. Za zakladatele 5. dynastie Veserkafa vrcholil v Egyptě sluneční kult boha Rea. Důležité je, že Veserkaf si jako první z panovníků nechal postavit velký sluneční chrám severně od Abúsíru. Panovníci 5. dynastie si opět stavěli velké pyramidové komplexy. Hlavní činnost v pyramidovém komplexu se soustřeďovala především na kultovní službu duchu zemřelého vládce. Nejednalo se pouze o přísun potravin, ale také především o rozmanité obřady související se svátky bohů. Svůj pyramidový komplex si nechali panovníci Veserkaf a Venis vystavět v Sakkáře, ostatní panovníci 5. dynastie především v Abúsíru. Zdaleka ne všechny pyramidy se dochovaly v takovém stavu jako Gízské. Z některých zbyla jen nevzhledná hromádka písku a kamení. Takové jsou bohužel také pyramidy v Abúsíru. Zakladatelem 6. dynastie byl Teti. Byl pravděpodobně zetěm Venise. Jeho Horovo jméno naznačuje, že snad již v době jeho vlády politická a ekonomická situace v zemi byla velmi nestabilní. Jeho nástupce Pepi I. se ještě snažil různými sňatky s dcerami vlivných pánů upevnit situaci v zemi. Pepi II. nastoupil na trůn v šesti letech a vládl neuvěřitelných 94 let. Za jeho vlády již začali přebírat správu nomarchové. Stará říše byla velkou epochou egyptských dějin. Vznikla v ní monumentální díla stavitelského i sochařského umění. Všechno k čemu Egypťané v umění a písemnictví dospěli, bylo jejich výtvorem a objevem, což je neuvěřitelné První přechodné období ( př. Kr.) Jedná se o dobu vlády dynastie, kdy některé dynastie vládly souběžně, protože Egyptský stát byl opět rozdělen na severní a jižní část. Většinou se jednalo o panovníky, kteří vládli jen velmi krátkou dobu a nezanechali po sobě žádné výraznější památky. V době 1. přechodného období byla dokonce otřesena i víra v posmrtný život a snaha o uchování těla před rozpadem. Na konci období zahájili důsledný boj o znovusjednocení Egypta vládci jihoegyptského Vesetu. Z nich vzešla 11. dynastie, které se skutečně podařilo sjednotit znesvářené státy. Důležitým jménem při sjednocování byl panovník Mentuhotep II. Jeho vládou začíná období Střední říše.

8 Historie Střední říše ( př. Kr.) Mentuhotep II. znovu obnovil nejen silný egyptský vliv v Núbii, kam podnikl nejedno válečné tažení, ale také obchodní styky s Byblem. Sídelním městem byl hornoegyptský Veset, kde se vystřídali panovníci 11. dynastie. Z Vesetu se stalo významné náboženské město. Stavěly se tu chrámy rozličným bohům a také na protějším břehu v Der-el-Bahrí si nechal Mentuhotep II. vystavět svou hrobku. Mentuhotep III. ještě více upevnil politickou a hospodářskou stabilitu státu, obnovil výpravy do země Punt, ze které získávali bohaté exotické plody a také stavební materiál. Nástup 12. dynastie znamenal přesunutí sídelního města více na sever, kde zakladatel této dynastie Amenemhet I. založil město Ictauej (poblíž dnešního Lištu). Klíčovou zemědělskou oblastí se stala oáza Fajjúm. Také panovníci 12. dynastie si ještě nechávali postavit pyramidy jako věčné příbytky, ale ty již nebyly stavěné z kamene, ale pouze z nepálených cihel. Období 12. dynastie je označováno jako zlatý věk egyptské literatury. V této epoše panovníci vysílali četné výpravy do vzdálených míst, jež měly za úkol přivést nejen drahé kameny, ale také vzácné stavební materiály. O těchto výpravách se dozvídáme ze skalních kreseb u nalezišť drahých kamenů. Střední říše končí vládou Amenemheta IV. a jeho sestry Sebekneferu Druhé přechodné období ( př. Kr.) Jde o období vlády dynastie. Tyto dynastie se velmi rychle střídají a 13. dynastie má dokonce přes padesát panovníků vládnoucích ne déle jak 3 roky. Jde o období nadvlády Hyksósů, kteří si vystavěli vlastní hlavní město v deltě Nilu. Nejsou známi nějací významnější panovníci Nová říše ( př. Kr.) Nová říše je obdobím hlavního města Vesetu a hlavně slunečního boha Amona, kterému vládci Vesetu připisují zásluhy na poražení Hyksósů a opětovnému spojení Egypta v jednotný stát. Je to doba vlády dynastie. Jde o zlatý věk Egypta. Amonovi byl vystavěn veliký chrám v Karnaku a kněží se stali nejvyššími osobami po faraonovi ve státě. Veset byl označován za město živých, zatímco na opačném západním břehu Nilu bylo rozlehlé pohřebiště, dnes známé jako Údolí králů se svými skalními hrobkami a obrovskými chrámy označovanými jako paláce miliónů let. Za prvního panovníka pochovaného v Údolí králů je považován Thutmose I. Jeho vnuk Thutmose III. vytvořil z Egypta skutečnou světovou velmoc rozkládající se od Eufratu až po 4. nilský katarakt. Velikostí státu ho již žádný panovník nedokázal překonat a dokonce nedokázal ani udržet. Významným panovníkem byl také Amenhotep III., který proslul svojí architektonickou činností. Proslulé jsou jeho dvě

9 Historie 9 kolosální sochy známé jako Memnonovy kolosy, které zdobily vchod do jeho zádušního chrámu. Z řady panovníků, kteří podporovali kult Amona, se vymyká syn Amenhotepa III. Achnaton (původně Amenhotep IV.). Oslabil velikou moc Amonových chrámů a ustanovil nového boha Atona, boha slunečního kotouče. Své sídelní město přestěhoval do Achetatonu (dnešní Tel-el-Amarna). Achnatonovou manželkou byla krásná Nefertiti, která ho v jeho vládě velmi podporovala. Za jejich nástupce Smenkarea dochází už k postupnému úpadku Atonova kultu a za vlády Tutanchatona Atonův kult zaniká. Amonovi kněží opět přichází k moci a donutili krále změnit jméno na Tutanchamon a hlavní město se opět přesunuje do Vesetu. Tento panovník vládl 9 let a zemřel mladý, je však znám díky objevu jeho hrobky, která nebyla vykradena a obsahovala celou pohřební výbavu. Poslední panovník 18. dynastie Haremheb určil za svého nástupce velitele svých vojsk Paramesse, který založil 19. dynastii a vládl pod jménem Ramesse I. Jeho vládou začalo významné období označované jako Ramessovské. Nejvýznamnějším panovníkem této doby a jistě i celého starověkého Egypta byl Ramesse II., který vládl dlouhých 67 let. Za své vlády vybudoval v deltě nové sídelní město Piramesse s velkým přístavem, který měl velký význam pro zahraniční obchod. Jeho rozsáhlá stavební činnost je citelná po celém Egyptě. Známý je jeho zádušní chrám Ramesseum, chrámy v Abú Simbelu a také největší hrobka v Údolí králů. Ramesse II. byl také velkým válečníkem. Nejznámější je jeho bitva s chetitským králem Muvatallišem u Kadeše, která dala vzniknout dlouholeté smlouvě mezi oběma státy o míru a která se dodržela až do konce Ramessovské doby. Ramesse byl také obklopen početnou královskou rodinou. Jeho hlavní manželkou byla Nefertari, pro kterou nechal postavit menší z chrámů v Abú Simbelu a která je majitelkou nejkrásnější hrobky v Údolí královen. Na sklonku 19. dynastie nastala chaotická situace a vlády se na čas ujal núbijský místokrál. Byl však poražen a za vlády 20. dynastie byl opět nastolen pořádek. Nejsilnějším panovníkem 20. dynastie byl Ramesse III., který byl ještě uznávaným i v okolních státech. Na konci 20. dynastie, za vlády Ramesse XI., vypukl v zemi neklid a hladomor. Tím končí slavná doba Nové říše a vlastně i období velkých stavitelů Třetí přechodné období ( př. Kr.) Nástupem Ramessova zetě Nesbanebdžeda začíná vláda 21. dynastie a doba 3. přechodného období. Panovníci 21. dynastie byli podle titulů vládci celého Egypta, ve skutečnosti však ovládali pouze deltu Nilu. Na ostatním území vládli Amonovi kněží. Sídelním městem byl Tanis ve Východní deltě, u kterého bylo i královské pohřebiště 21. a 22. dynastie. Toto pohřebiště se výrazně lišilo od pohřebišť předchozích období. Bylo totiž součástí chrámového komplexu, z důvodu nedostatku místa. Deltu totiž každoročně zalévaly záplavy a chrám byl

10 Historie 10 jediným místem, kam voda nezasáhla. Hlavním rysem 3. přechodné doby byla roztříštěnost Egyptského státu na samostatné územní celky, ovládané místními vládci a kněžími Pozdní doba ( př. Kr) Od doby nástupu 25. dynastie po dobytí Egypta Alexandrem Velikým už Egypt není tak stabilním a velkým státem jak dříve. Do tohoto období spadá také nadvláda núbijských vládců, jež skončila vypleněním Vesetu. V Pozdní době vyniká vláda 26. dynastie, která se někdy nazývá sajská renesance. Tito panovníci měli sídelní město v Sájích (dnešní Sá el-hagar). Typickým znakem této doby je hledání vzoru ve staré říši. Upadá také moc Amonových kněží. Za vlády Psammetika I. dochází opět k sjednocení Egypta a navázání obchodních vztahů se syropalestinou. V podobném duchu pokračoval také jeho syn Neko II. Dokázal soupeřit s rozrůstající se Babylonskou říší a díky svým zahraničním stykům s Féničany ovládal moře kolem svého státu. To mu umožnilo opět pořádat výpravy do vzdálené země Punt. Jako prvního jej také napadlo spojit Rudé moře s řekou Nil a tím urychlit lodní dopravu. V Pozdní době byl velmi rozšířen kult posvátných býků Hapiů, načež upozornil objev jejich pohřebiště poblíž Sakkáry. Do něj byly balzamovaní býci ukládáni již od vlády Amenhotepa III. Do období vlády 26. dynastie spadá založení Amonova chrámů v Sívě s jeho slavnou věštírnou, kterou navštívil také Alexandr Veliký. Posledním velkým panovníkem 26. dynastie byl Ahmose II. Přivedl stát k hospodářskému rozkvětu a dokázal uzavřít spojenectví s Řeckem a zajistit tak obranu Egyptského státu před Peršany. Perské říši však Egypt neunikl a v roce 525 př. Kr. bylo poraženo faraonovo vojsko a chvíli na to padl i Mennofer a tím byl Egypt plně pod nadvládou Peršanů. V čele perského vojska stál Vedžahorresnet, jehož šachtový hrob objevila česká expedice v Abú Síru. Jde o neobvyklou stavbu z vápencových bloků, kterou v podzemí tvoří důmyslný systém šachet. Vlastní pohřební komora obsahovala žulový sarkofág. Do pohřební výbavy patřily také vešebty, což byly malé fajánsové sošky, které měly po smrti zesnulého za něj pracovat na onom světě. Po porážce perského vojska u Marathónu v roce 490 př. Kr. se rozhořely boje o obnovu Egyptského státu. Poslední dvě egyptské dynastie 29. a 30. zakončují období egyptské samostatnosti. Po nich nastupuje 31. dynastie, která je již perská a ničí v Egyptě veškeré staré památky, protože v Egyptě vidí svého nepřítele. V roce 333 př. Kr. dobyl Egypt Alexandr Makedonský a Egypťané v něm vidí osvoboditele od perské nadvlády. Tím také končí pozdní doba.

11 Architektura 11 4 Architektura Egyptská architektura se dělí na stavby sakrální a stavby světské. K sakrálním stavbám patří chrámové komplexy a hrobky či hroby, světské stavby reprezentují obytné domy či opevnění. Paláce zaujímají zvláštní místo mezi oběma těmito styly. Světské stavby byly ryze účelové, ale sakrální stavby mají, coby sídla bohů a místa posledního odpočinku vyšší než pouze účelovou funkci. Z náboženského hlediska jsou zárukou věčného života. Základním stavebním materiálem pro sakrální stavby byl kámen pískovec, žula, vápenec, křemenec tedy materiály, na něž byly bohaté lomy podél břehů Nilu. Tyto trvanlivé materiály se používaly, protože byly odolné proti vodě a větru. Pro světské stavby se používaly spíše sušené hliněné cihly, rákosové rohože nebo dřevo. Sídliště byla stavěna na místě dnešních měst a díky použitému stavebnímu materiálu byla často přestavována. Dnešní jednoduché obytné domy v Egyptě se použitým materiálem a stavební architekturou stále podobají těm starověkým. Chrámové a pohřební komplexy se rozkládají na okraji oblasti úrodné země a pouště. Protože jsou z trvanlivého stavebního materiálu, často se stávalo, že některé starší stavby byly rozebrány a materiál použit na nové chrámové stavby. Některé chrámy byly naopak dále rozšiřovány Světské stavby Obytné domy a sídliště Byly zhotovovány ze sušených cihel vyrobených z nilského bahna. Stěny domů byly na několika místech vyztuženy dřevem, dveře zakryty rohoží upletenou z rákosí. Kámen se používal pouze na dveřní prahy, zárubně, základy sloupů a okenních mříží. V Předdynastické době se jednalo o domy o jedné místnosti, které byly pravoúhlého nebo oválného tvaru. Z nich se v Archaické době vyvinul dům o několika místnostech seskupený kolem vnitřního dvora, na kterém pracovali. V pozdější době si vyšší hodnostáři stavěli rozlehlé obytné komplexy s několika halami, místnostmi a byty pro služebnictvo. Lépe situovaní řemeslníci bydleli ve středně velkých obytných domech, např. řemeslníci z vesnice Der-el-Medína. Domy byly z venku omítnuty bílou nebo žlutou barvou Paláce Byly stavěny pouze ze sušených cihel z nilského bahna. Proto se také do dnešní doby zachovalo pouze několik zbytků palácových staveb, přestože si všichni faraoni budovali více než jeden palác. Každý palác byl velkou usedlostí s vlastním správním Část palácové výzdoby

12 Architektura 12 a hospodářským systémem. V každém paláci se nacházel velký obytný dům, několik kuchyní, lázně, spíže a rozlehlé zahrady. Na ochranu faraona byl palácový komplex zvenčí zajištěn jako pevnost. Palác byl sídlem vlády, a tedy v něm nesměla chybět audienční síň, trůnní sál a archiv s knihovnou, kam se ukládala faraonova korespondence a posvátné svitky. Paláce byly zvenčí natřeny na bílo a zevnitř byly bohatě zdobeny výjevy z přírody a barevnými dlaždicemi Sakrální stavby Faraon musel mít za svého života vystavěný majestátní palác a samozřejmě i jeho věčný příbytek musel být majestátní. Ve Staré a Střední říši se jednalo o pyramidové komplexy, jejichž jádrem byla pyramida. Slovo pyramida je vlastně řeckého původu, ale není jasný jeho původ. Egyptské slovo označující pyramidy znamená moře. Předchůdcem pyramidy však byla mastaba, což v překladu znamená lavice. Ve všech těchto stavbách je vyjádřen jeden společný princip: hrob je negací samotné smrti, druhé nesmrtelné fáze života krále, božího syna Mastaba Je nejstarším typem náhrobní architektury ve Starém Egyptě. Jedná se o pravoúhlou stavbu obdélníkového půdorysu, jejíž stěny se sbíhaly ke středu. Byla postavena nad podzemním hrobem. Mastaba nahradila oválné zemní hroby obvyklé pro Předdynastickou dobu. Nejdříve byla výsadou krále, ale v pozdější době si mastabu nechávali vystavět i vyšší hodnostáři. V nadzemní části, které se říká superstruktura, bývala chodba a zdobená kaple, v jejíž západní stěně byly umístěny tzv. nepravé dveře, které byly považovány za symbolickou bránu na onen svět. Na obětní stoly, které byly umístěny před nepravými dveřmi, se kladly obětiny určené duchu zemřelého, který přicházel na svět těmito dveřmi. Vedle kaple byla ještě zvláštní uzavřená místnost zvaná serdab (arabsky sklep), která byla spojena s vnějškem jenom několika malými štěrbinami, a v níž se nacházela socha zesnulého, který tak mohl zůstávat ve styku s vnějším světem a přijímat obětiny. Nadzemní část byla spojená s podzemní částí, tzv. substrukturou, šachtou, ze které vedla chodba do pohřební komory se sarkofágem. Tato část mastaby byla při pohřbu uzavřena a zasypána, aby nebyl rušen klid zesnulého Skalní hrobky První skalní hrobky byly založeny pro vysoké úředníky 4. dynastie. Skalnaté hory kolem Nilu vytvářely ideální místo pro tesané hrobky. Podobně jako u obytného domu se i do hrobu vstupuje přes malý dvorek a za ním je

13 Architektura 13 kultovní místo. Pohřební komora byla uzavřena a umístěna na konci skalní hrobky. Královské skalní hrobky jsou vybaveny přepychověji. Nejznámější skalní hrobky leží v Údolí králů, což je hluboká severozápadně orientovaná rozsedlina ve vápencovém masívu Libyjského pohoří. Má dvě části: Západní údolí (obsahuje 4 hrobky, z toho 2 královské) a Údolí králů (58 hrobek). Jako první byl na tomto místě pohřben pravděpodobně Thutmose I. (18. dynastie) a jako poslední Rammesse XI. (20. dynastie). Půdorys královských hrobek je složitý a každá z nich má svoji specifickou podobu. Přesto se v každé z nich najdou společné rysy. Jsou to různá schodiště, sestupná chodba vedoucí do pilířových síní a pohřební komora určená pro králův sarkofág. V pilířových síních se nacházely pilíře džed, které symbolizovaly páteř Usira. Výzdoba hrobky se netýkala všedního života, ale pouze posmrtného života a cesty, kterou faraon musel podniknout a četné zkoušky, které musel podstoupit, aby dosáhl Usirova království. Témata výzdob jsou tedy pro všechny hrobky společné. Jsou to magické texty a zaříkadla doplněné zobrazeními Chrámové komplexy Chrámová architektura se v Egyptě vyvíjela poměrně pozdě. Z počátku období Staré říše nacházíme pouze malé jednoduché cihlové chrámy, ve kterých je již vidět prostorové rozčlenění pozdějších chrámů. Každý egyptský chrám má pylon (vstupní brána), sloupové nádvoří, sloupový sál, sál s obětním stolem, sál s bárkou a sanktuárium. Chrámy se začínaly stavět od vnitřku a postupovalo se směrem Pylon chrámu Amenhotepa III. ven, a proto se každý chrám mohl dále rozšiřovat. V sanktuáriu se nacházela schrána, v níž byl uzavřen obraz boha, kterému byl chrám zasvěcen a kam ho denně chodili zdravit nejvyšší kněží a panovník. Stěny a stropy chrámu byly bohatě zdobeny reliéfními výjevy náboženských scén a významných událostí a hieroglyfickými nápisy. V pozdější době se v komplexech nacházelo také posvátné jezírko určené pro rituální omývání kněží a často se zde nacházela i chrámová zahrada. Každý egyptský panovník měl za úkol si vystavět nejen svůj vlastní příbytek, ale také zvelebovat příbytky bohů, tedy chrámové komplexy. Celý chrámový komplex byl obehnán zdí ze sušených cihel často dekorovaný lomeným vzorem, což představovalo původní pravodstvo. Speciálním chrámem byly svatyně zasvěcené slunečnímu bohu Reovi, tzv. sluneční chrámy. Vznikaly jen občas a měly odlišné formy. Byly stavěny s údolním chrámem, vzestupnou cestou a kultovním místem. Srdcem svatyně byl otevřený

14 Architektura 14 dvůr, na jehož konci stál na vysokém podstavci obelisk obložený žulou. U tohoto obelisku bylo obětováno slunečnímu bohu a to ze všech jeho čtyř stran Pyramidové komplexy Prvním pyramidovým komplexem byl pohřební areál faraona Džosera (3. dynastie) v Sakkáře, jehož srdce tvoří šestistupňová pyramida. Ve 4. dynastii se však prosadil tvar jednoduchého hladkého jehlanu a také se ustálil celý soubor staveb tvořících pyramidový komplex. Vstupní část pyramidového komplexu tvořil údolní chrám umístěný na okraji nilského údolí, jenž zároveň sloužil jako přístaviště pro připluvší lodě. Poblíž údolního chrámu se také nacházelo pyramidové město, kde bydlel personál pyramidového komplexu, kněží a úředníci. Z údolního chrámu vedla vzestupná cesta zdobená reliéfy, která byla osvětlena úzkými průzory ve stropě. Ta ústila do zádušního chrámu zesnulého panovníka, kam mu kněží denně nosili obětiny. Mumie panovníka byla v den pohřbu uložena do kamenného sarkofágu v pohřební komoře, která se nacházela v nitru pyramidy. Vstup do pyramidy se nacházel nejčastěji v severní části pyramidy. Součástí pyramidového komplexu byla ještě malá, tzv. satelitní pyramida, jejíž význam není dosud znám. Část se zádušním chrámem a pyramidami byla ještě obehnána vysokou ohradní zdí. Někdy se u pyramidového komplexu nacházely jámy, ve kterých byly umístěny tzv. Reovy bárky. Na vrchol pyramidy se kladla miniaturní pyramida, která se nazývá pyramidion. Pyramidion bylo vyrobeno ze speciálního kamene, ve Staré říši to byl diorit, žula nebo kvalitní vápenec, a následně bylo popsáno texty a symboly. Scény z Abúsíru napovídají, že pyramidion bylo posledním architektonickým prvkem umístěným na pyramidu a bylo tam pravděpodobně umístěno během oslav za přítomnosti panovníka. Umístění pyramidionu bylo oficiálním ukončením stavebních prací na pyramidovém komplexu. Pyramidové komplexy měly také svůj vlastní výzdobný program. Z jednoduchých stél nesoucích královská jména, jež byly vztyčeny před hrobkami králů, se v průběhu Staré říše rozvinul složitý výzdobný program. Ten měl zajistit posmrtný život panovníka a také měl udržet vesmírný řád. Na stěnách pyramidových komplexů bylo znázorňováno pět kategorií výjevů. První kategorií byly výjevy potvrzující panovníkovu nadvládu, např. vyobrazení krále na lovu nebo pobíjejícího nepřátele. Druhou byly výjevy, na nichž se král ztotožňuje s božstvy. Účelem těchto scén je znázornit panovníka jako boha Hora ve společnosti ostatních božstev. Další kategorií jsou výjevy ze svátku sed. Čtvrtou kategorií jsou obětní scény, na kterých je faraon zobrazen, jak obětuje bohům. Poslední kategorií jsou obětiny od božstev pro krále. Jde o poslední scénu v řadě reliéfů. Vždy se odehrává v obětní síni a vyobrazuje krále přijímajícího od božstev obětiny a božskou podstatu.

15 Literatura 15 5 Literatura Davies, W. V.: Egyptské hieroglyfy Čtení v minulosti, Litera, Volvox Globator, Praha 2002 Lázňovská M., Hessová L.: Egypťané a první civilizace, Euromedia, Praha 2000 Hüttlová, J.: Poklady egyptských hrobů z dějin papyru a papyrových nálezů, Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, Praha 1919 Martellová, H. M.: Svět ve starověku, Fragment, Havlíčkův Brod 2003 Siliotti, A.: Údolí králů Thébská pohřebiště a chrámy, Rebo Productions, Čestlice 1998 Siliotti, A.: Egypt chrámy, bohové a lidé, Rebo Productions, Čestlice 1994 Tomek, J.: Bohové a faraoni, Albatros, Praha 2000 Vachala, B.: Egypt, Stručná historie států, Libri, Praha 2003 Vachala, B.: 77 zajímavostí ze Starého Egypta, Albatros, Praha 1989 Vachala, B.: Egyptské hieroglyfy Dar boha, vědění a moudrosti, Vesmír, březen 2002, roč. 81, č. 3, s Verner, M.: Ztracené pyramidy, zapomenutí faraoni, Abúsír, Academia, Praha 1994 Vymazalová, H.: Odraz úřednické praxe v úlohách Rhindova matematického papyru, Pražské egyptologické studie 2, Praha 2003, s Zamarovský, V.: Jejich veličenstva pyramidy, Perfect, Praha 2006 Zornová, O.: Jak je poznáme? Umění Egypťanů, Euromedia, Praha 2005 Starověký Egypt < [září 2007] Starověký Egypt a jeho historie < [leden 2008] Egyptologie, Egypt < [listopad 2007] PlanetMath < [říjen 2008]

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě STAROVĚKÝ EGYPT 1) 2) 3) Česká egyptologie František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě Zbyněk Žába žák Františka Lexy. podílel se na založení Československého

Více

Chronologie. + mezi ně řazená mezidobí (přechodná období- první, druhé, třetí..)

Chronologie. + mezi ně řazená mezidobí (přechodná období- první, druhé, třetí..) STAROVĚKÝ EGYPT Starověký Egypt O Despocie O Významná, nejstarší starověká civilizace O Středomoří, Přední východ (podél Nilu) O Vznik 1. egyptskou dynastií 3 500 př. n. l. O Trvání více než 3 tisíce let

Více

Starověký Egypt. Marečková&Kotrbová

Starověký Egypt. Marečková&Kotrbová Starověký Egypt Marečková&Kotrbová Starověký Egypt Architektura Datace 2778-332 př. n. l. sjednocení Egypta dobytí Alexandrem Velikým 28. - 21. stol. př. n. l. - Stará říše 31. - 17. stol. př. n. l. -

Více

EGYPTSKÁ SVĚTSKÁ ARCHITEKTURA

EGYPTSKÁ SVĚTSKÁ ARCHITEKTURA EGYPTSKÁ SVĚTSKÁ ARCHITEKTURA VY_32_INOVACE_DVK1118 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Starověké umění DVK / 1. ročník Charakteristika egyptské architektury, obrazová prezentace

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1.

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1. Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Vývoj nekrálovských hrobek 2. a 1. tisíciletí Petra Maříková Vlčková 15.12.2015 První přechodné období

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj chrámové architektury

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Vývoj chrámové architektury Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Vývoj chrámové architektury Petra Maříková Vlčková 12.01.2016 Funkce chrámů: Mnoho vzájemně se proplétajících

Více

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Mastaba z doby 3. dynastie Hlavním úkolem pro tuto sezónu bylo ověření několika teorií o vývoji nekrálovských hrobek

Více

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více

GEOGRAFICKÝ POPIS A HISTORICKÁ GEOGRAFIE STARÉHO EGYPTA. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 2014 02.12.2014

GEOGRAFICKÝ POPIS A HISTORICKÁ GEOGRAFIE STARÉHO EGYPTA. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 2014 02.12.2014 GEOGRAFICKÝ POPIS A HISTORICKÁ GEOGRAFIE STARÉHO EGYPTA Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 2014 02.12.2014 HISTORICKÁ GEOGRAFIE Vědní disciplína studující proměny geografického prostoru v čase; interdisciplinární

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/! http://pinhigh.info/adventuretravel/egypt/nileriversunset.jpg Území starovkého Egypta se rozprostíralo podél Nilu, druhé nejvtšíeky na svt (6695

Více

Raný paleolit - abbévillien Sekery př. n. l.

Raný paleolit - abbévillien Sekery př. n. l. 1 Pravěké umění Raný paleolit - abbévillien Sekery 800 000 př. n. l. opracované kamennými palicemi 1 Pravěké umění Raný paleolit - acheluléen Sekery 150 000 př. n. l. opracované kamennými a dřevěnými palicemi,

Více

STARÁ ŘÍŠE II CHUFU. Velká pyramida v Gíze RACHEF MENKAURE CHUFU

STARÁ ŘÍŠE II CHUFU. Velká pyramida v Gíze RACHEF MENKAURE CHUFU CHUFU STARÁ ŘÍŠE II Éra stavitelů pyramid několik vojenských expedic: Sinaj nápisy ve Wádí Magháře Núbie dioritové lomy SZ od Abú Simbelu Elefantina těžba červené žuly špatná historická pověst: Papyrus

Více

Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie. Předmět: Dějiny umění. Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE. Předdynastické období: př.n.l.

Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie. Předmět: Dějiny umění. Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE. Předdynastické období: př.n.l. Otázka: Umění starověkého Egypta a Mezopotámie Předmět: Dějiny umění Přidal(a): Sandra EGYPT PERIODIZACE Předdynastické období: 5.000-2.700 př.n.l. Stará říše: 2.800-2.100 př.n.l. Střední říše: 2.100-1.600

Více

Encyklopedie starověkého Egypta. Miroslav Verner Ladislav Bareš Břetislav Vachala

Encyklopedie starověkého Egypta. Miroslav Verner Ladislav Bareš Břetislav Vachala Encyklopedie starověkého Egypta Miroslav Verner Ladislav Bareš Břetislav Vachala Nakladatelství Libri Praha 2007 Rukopis publikace byl připraven v rámci vědecko-výzkumného záměru Ministerstva školství,

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Mezopotámie Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Okolo 5. tisíciletí př. n. l. se usazují v okolí řek Eufrat a Tigris indoevropské a semitohamitské kmeny. Na tomto území (oblast od pobřeží Středozemního

Více

Úvod do egyptské archeologie Stará říše (OK) Snofru Médúmu Dahšúr, Lomená pyramida Dahšúr, Červená pyramida Gíza Chufu Rachef Menkaure

Úvod do egyptské archeologie Stará říše (OK) Snofru Médúmu Dahšúr, Lomená pyramida Dahšúr, Červená pyramida Gíza Chufu Rachef Menkaure Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Královská zádušní architektura Staré říše, Prvního přechodného období a Střední říše Petra Maříková

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4.

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4. VÝTVARNÁ KULTURA 4. EGYPT a další vývoj písma www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá EGYPT a další Egypt vývoj a další písma vývoj písma Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1.0/1.4.00/21.1279 Šablona: III/2 Sada: JJ XIX.08 Ověřeno ve výuce Třída: VI. Datum: 14.2.011 Starověký Egypt Test Vzdělávací oblast:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Zpáteční let z Oaxacy jako by trval celou věčnost origami

Zpáteční let z Oaxacy jako by trval celou věčnost origami Zpáteční let z Oaxacy jako by trval celou věčnost, ale obávám se, že se mi zdál nekončený jen kvůli Jitčině rozladěnosti. Ale co na tom, dostali jsme so domů a život se vrátil do běžných kolejí. Co běžných,

Více

VÝVOJ NEKRÁLOVSKÝCH HROBEK 2. A 1. TISÍCILETÍ

VÝVOJ NEKRÁLOVSKÝCH HROBEK 2. A 1. TISÍCILETÍ VÝVOJ NEKRÁLOVSKÝCH HROBEK 2. A 1. TISÍCILETÍ Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 2015/2016 2015-12-15 PRVNÍ PŘECHODNÉ OBDOBÍ A STŘEDNÍ ŘÍŠE Zdůraznění regionálních tradic: architektura náboženství Texty

Více

Tutanchamon. Velké pátrání po faraonech

Tutanchamon. Velké pátrání po faraonech Tutanchamon Velké pátrání po faraonech 1 2 Kateřina Konrádová 26. 9. 2013 Egypt dnes Egypt je dnes arabská republika v severovýchodní Africe, ležící na řece Nil. Hlavním městem je Káhira. Na západě hraničí

Více

Starověký Egypt. Přírodní a životní podmínky

Starověký Egypt. Přírodní a životní podmínky Starověký Egypt - stát s nejdelšími dějinami v historii cca 3000 let - starověcí Egypťané své říši říkali Ta Meri = Země milovaná - dnešní název, pochází z řeckého slova Aigyptos = chrám boha Ptaha Přírodní

Více

Kultura a umění 01. DĚJINY KULTURY A UMĚNÍ - starověk. Otázka číslo: 1. Zikkuraty jsou: stupňovité věže sumerských chrámů

Kultura a umění 01. DĚJINY KULTURY A UMĚNÍ - starověk. Otázka číslo: 1. Zikkuraty jsou: stupňovité věže sumerských chrámů Kultura a umění 01 DĚJINY KULTURY A UMĚNÍ - starověk Otázka číslo: 1 Zikkuraty jsou: stupňovité věže sumerských chrámů výtvarná reliéfní orientální díla destičky se záznamy o hospodaření připojené dobyté

Více

Mytologie spojená s každoročními přírodními jevy: každoroční záplavy na Nilu byly požehnáním i důvodem k obavám

Mytologie spojená s každoročními přírodními jevy: každoroční záplavy na Nilu byly požehnáním i důvodem k obavám Mytologie spojená s každoročními přírodními jevy: každoroční záplavy na Nilu byly požehnáním i důvodem k obavám úrodné nánosy z etiopských a súdánských výšin do nížinného Egypta byly pro Egypťany životně

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická. Achnatonova náboženská reforma pokus o monoteismus ve starém Egyptě. Helena Davidová

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická. Achnatonova náboženská reforma pokus o monoteismus ve starém Egyptě. Helena Davidová Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Achnatonova náboženská reforma pokus o monoteismus ve starém Egyptě Helena Davidová Bakalářská práce 2008 1 2 3 Abstrakt Práce se v úvodní kapitole věnuje stručnému

Více

BOHOVÉ A BOŽSKÉ BYTOSTI A JEJICH POVAHA. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň ZS 2017: Úvod do staroegyptskéh o náboženství BOHOVÉ A PANOVNÍCI

BOHOVÉ A BOŽSKÉ BYTOSTI A JEJICH POVAHA. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň ZS 2017: Úvod do staroegyptskéh o náboženství BOHOVÉ A PANOVNÍCI BOHOVÉ A BOŽSKÉ BYTOSTI A JEJICH POVAHA Petra Maříková Vlčková 22.11.2017 U3V Plzeň ZS 2017: Úvod do staroegyptskéh o náboženství BOHOVÉ A PANOVNÍCI ATON A MONOTEISMUS V EGYPTĚ Pojetí všeobjímajícího božstva

Více

Džoser. architekt slavné pyramidy,

Džoser. architekt slavné pyramidy, EGYPTŠTÍ PANOVNÍCI Džoser - přesunul hlavní město do Mennoferu - vládl v období tzv. Staré říše Imhotep Džoserův syn, architekt slavné pyramidy, vezír, kněz z a mudrc Nefertari Ramesse II. (1279 12131213

Více

Grafická úprava Jana Tikovská, Praha 2014 ALENA VITÁKOVÁ TVORBA 1984-2014

Grafická úprava Jana Tikovská, Praha 2014 ALENA VITÁKOVÁ TVORBA 1984-2014 Grafická úprava Jana Tikovská, Praha 2014 ALENA VITÁKOVÁ TVORBA 1984-2014 Starověký Egypt očima Aleny Vitákové Bez nadsázky můžeme říci, že Egypt se svou pozoruhodnou starověkou civilizací a kulturou doslova

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU

ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU STAROVĚK ÚVOD DO PROBLEMATIKY STAROVĚKU nejstarší civilizační centra: Mezopotámie (Eufrat, Tigris) Egypt (Nil) vznikají města, písmo společnost se sociálně diferencuje; řídící, donucovací, kontrolní a

Více

Ateliér Katky VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ www.atelier.malby.sk - 1 - Egypt. Bohové a báje

Ateliér Katky VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ www.atelier.malby.sk - 1 - Egypt. Bohové a báje Ateliér Katky VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ www.atelier.malby.sk - 1 - Egypt Řekne-li se starověk, většina lidí si asi představí siluetu pyramid utopených v písku pouště, tajemné sochy s nenapodobitelným jemným

Více

URBANISMUS PYRAMIDOVÁ MĚSTA MEMFIS

URBANISMUS PYRAMIDOVÁ MĚSTA MEMFIS Petra Maříková Vlčková 29.-30.03.2012 Egypt a střední Evropa URBANISMUS STARÉ, STŘEDNÍ A NOVÉ ŘÍŠE URBANISMUS definice města/městské aglomerace? geomorfologie osídlení v Egyptě Gezíra Levue Tell Na okraji

Více

ACHNATON. Miloš Matula

ACHNATON. Miloš Matula ACHNATON a NEFERTITI, faraoni Slunce Miloš Matula Miloš Matula ACHNATON a NEFERTITI, faraoni Slunce MM Production 2010 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Miloš Matula, 2010 MM Production,

Více

č. 5 ZV LMP Člověk a společnost 2. stupeň D popsat život v době nejstarších civilizací ročník 6.

č. 5 ZV LMP Člověk a společnost 2. stupeň D popsat život v době nejstarších civilizací ročník 6. č. 5 název Opakování znalostí o starověkých státech Egypt a Dálný východ anotace Opakování znalostí o starověkých civilizacích v Egyptě a na Dálném východě. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Více

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT STAROVĚKÝ EGYPT Klíčová slova: sjednocení, Nil, zemědělství, záplavové a závlahové hospodářství, společnost, faraon, pyramidy, Gíza, řemeslo, bydlení, vzdělání, hieroglyfy, věda, mumifikace, mnohobožství,

Více

Faraóni exodu. Hebrejové a Hyksósové Josef v Egyptě. Znal Mojžíš Ramesse II.?

Faraóni exodu. Hebrejové a Hyksósové Josef v Egyptě. Znal Mojžíš Ramesse II.? Faraóni exodu přepis přednášky francouzského historika, publicisty a křesťana Jean Marie van Halsta z cyklu Bible a archeologie, použité biblické citace pochází z Českého ekumenického překladu, PBK označuje

Více

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a Obsah Předmluva Dějiny Babylónie Předehra Starobabylónské období ( před n. l.) Isin a Larsa Ešnunna a Elam Mari a Jamchad Asýrie Babylón na počátku vzestupu Babylón za Chammu-rabiho Chammu-rabiho nástupci

Více

ÚVOD, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A KOŘENY KRÁLOVSKÉ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURY

ÚVOD, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A KOŘENY KRÁLOVSKÉ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURY ÚVOD, ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE A KOŘENY KRÁLOVSKÉ ZÁDUŠNÍ ARCHITEKTURY Petra Maříková Vlčková Úvod do egyptské archeologie U3V Plzeň, zimní semestr 2015 22.09.2015 CÍLE PŘEDNÁŠKOVÉHO CYKLU Seznámit posluchače

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Královská zádušní architektura II: Druhé přechodné období, Nová říše Petra Maříková Vlčková 20.10.2015

Více

Egyptologie. Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze.

Egyptologie. Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze. Egyptologie. Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze. Muzeum Komenského v Přerově a Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádají výstavu Egyptologie. Úspěchy české

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT. Výtvarná výchova Třída V.A, 1.A Téma hodiny

CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT. Výtvarná výchova Třída V.A, 1.A Téma hodiny Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_And001 Vypracoval(a),

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Stará říše. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: srpen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Stará říše. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: srpen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Stará říše Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: srpen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověkého Egypta z období

Více

STARÁ ŘÍŠE STARÁ ŘÍŠE Éra stavitelů pyramid

STARÁ ŘÍŠE STARÁ ŘÍŠE Éra stavitelů pyramid STARÁ ŘÍŠE Éra stavitelů pyramid STARÁ ŘÍŠE období 3.-6. dynastie starší literatura: 4.-8. dynastie X rozhodující pro zařazení dynastií do OK kulturní výdobytky = vývoj architektury absolutní chronologie:

Více

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM v ONDŘEJ ŠMERDA aaa eee Vývoj latinkového (typografického) i SŠOGD písma LYSÁ NAD L ABEM 2014 Copyright Ondřej Šmerda, 2014 ÚVOD Tato učebnice si klade za cíl popsat vznik a vývoj typografického a tedy

Více

URBANISMUS URBANISMUS STARÉ, STŘEDNÍ A NOVÉ ŘÍŠE

URBANISMUS URBANISMUS STARÉ, STŘEDNÍ A NOVÉ ŘÍŠE Petra Maříková Vlčková 29.-30.03.2012 Egypt a střední Evropa URBANISMUS STARÉ, STŘEDNÍ A NOVÉ ŘÍŠE URBANISMUS definice města/městské aglomerace? geomorfologie osídlení v Egyptě Gezíra Levue Tell Na okraji

Více

VÝVOJ NEKRÁLOVSKÉ HROBKY VE 3. TISÍCILETÍ VELKÁ POHŘEBIŠTĚ STARÉ ŘÍŠE

VÝVOJ NEKRÁLOVSKÉ HROBKY VE 3. TISÍCILETÍ VELKÁ POHŘEBIŠTĚ STARÉ ŘÍŠE VÝVOJ NEKRÁLOVSKÉ HROBKY VE 3. TISÍCILETÍ VELKÁ POHŘEBIŠTĚ STARÉ ŘÍŠE Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň 01.12.2015 NEJNOVĚJŠÍ VÝZKUM V KV 62 TUTANCHAMONOVA HROBKA Snímkování: infračervené spektrum, georadar

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

Pracovní list Zkrácená verze

Pracovní list Zkrácená verze Pracovní list Zkrácená verze 2 1. Objev Tutanchamonovy hrobky Text A Údolí králů Údolí králů leží ve městě mrtvých (nekropoli) na západním břehu Nilu naproti Thébám (dnes nazávaným Luxor). Byli zde pohřbeni

Více

SVĚT MĚSTSKÝCH CENTER STARÉHO EGYPTA II Obraz egyptské společnosti na příkladu Achetatonu a Dér el-medíny Petra Maříková Vlčková

SVĚT MĚSTSKÝCH CENTER STARÉHO EGYPTA II Obraz egyptské společnosti na příkladu Achetatonu a Dér el-medíny Petra Maříková Vlčková SVĚT MĚSTSKÝCH CENTER STARÉHO EGYPTA II Obraz egyptské společnosti na příkladu Achetatonu a Dér el-medíny Petra Maříková Vlčková 11.04.2018 U3V Plzeň, LS 2018 THÉBY MĚSTO BOHŮ Založení: OK (5. dynastie

Více

Souhrnná chronologie 5. dynastie

Souhrnná chronologie 5. dynastie 5. DYNASTIE Důsledky plynoucí z prosazení již dříve známého kultu slunečního boha Rea do oficiální státní ideologie na počátku 5. dynastie bývají v egyptologické literatuře nepřiměřeně zdůrazňovány a zhusta

Více

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín na prodej Barokní perla INVALIDOVNA BAROKNÍ KLENOT V BLÍZKOSTI CENTRA PRAHY Rozsáhlý historický objekt ležící v širším centru Prahy s výbornou dopravní dostupností.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ EGYPT

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STAROVĚKÝ EGYPT Poloha Tím nejdůležitějším pro umístění a bohatství starověkého Egypta byla řeka Nil. Vine se Egyptem od Etiopských hor až k deltě u Středozemního moře a přináší zemi život. Na Nilu dochází k pravidelným

Více

Gymnázium Jana Nerudy

Gymnázium Jana Nerudy Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Mongolsko Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 Michal Brychta Obsah 1. Současné Mongolsko. 3 1.1. Obecné údaje

Více

Nová říše. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Nová říše. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Nová říše Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověkého Egypta z období

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE KULTURA STAROVĚKÉHO EGYPTA

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE KULTURA STAROVĚKÉHO EGYPTA Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE KULTURA STAROVĚKÉHO EGYPTA Autor práce: Alena Zachová, IX. A Vedoucí práce: Mgr. Jan Kyznar Školní rok: 2009/2010 Úvod Toto téma

Více

STAROVĚKÝ EGYPT FARAONI, BOHOVÉ A PYRAMIDY

STAROVĚKÝ EGYPT FARAONI, BOHOVÉ A PYRAMIDY STAROVĚKÝ EGYPT FARAONI, BOHOVÉ A PYRAMIDY Starověký EGYPT KDE? severo-východní Afrika MOŘE? Středozemní a Rudé moře ŘEKA? nejúrodnější je údolí řeky Nil pravidelné záplavy v době tání sněhu CO STAVĚLI?

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2014/2015. Úvod do egyptské historie Střední říše. Petra Maříková Vlčková 21.04.

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2014/2015. Úvod do egyptské historie Střední říše. Petra Maříková Vlčková 21.04. Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2014/2015 Úvod do egyptské historie Střední říše Petra Maříková Vlčková 21.04.2015 Střední říše (MK): Panovníci 12. dynastie: Amenemhet I.,

Více

Amarnská doba a závěr 18. dynastie. Amarnské období podle místa nového hlavního města založeného

Amarnská doba a závěr 18. dynastie. Amarnské období podle místa nového hlavního města založeného 1 Amarnská doba a závěr 18. dynastie Amarnské období podle místa nového hlavního města založeného Amenhotepovým synem a nástupcem, Amenhotepem IV. (Achnatonem). Zahrnuje dobu jeho vlády a nástupců: Smenchkarea,

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

předbě edb žně ve stejných místnostech

předbě edb žně ve stejných místnostech ADMINISTRATIVA STARÁ ŘÍŠE éra stavitelů pyramid Petra Maříková Vlčková 29.03.2010 Egypt a střední Evropa datum nahrazení výuky upřesněno během tohoto týdne, sledujte nástěnku u katedry předběžně 19.04.

Více

BOHOVÉ A BOŽSKÉ BYTOSTI A JEJICH POVAHA. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň ZS 2017: Úvod do staroegyptskéh o náboženství

BOHOVÉ A BOŽSKÉ BYTOSTI A JEJICH POVAHA. Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň ZS 2017: Úvod do staroegyptskéh o náboženství BOHOVÉ A BOŽSKÉ BYTOSTI A JEJICH POVAHA Petra Maříková Vlčková 08.11.2017 U3V Plzeň ZS 2017: Úvod do staroegyptskéh o náboženství MEMFIDSKÁ THEOLOGIE Mennofer (Inebu-hedž Bílé zdi, Memfis, Mítrahína) starověké

Více

Historie číselných soustav

Historie číselných soustav Historie číselných soustav Pravěcí lidé si při počítání vystačili s prsty na rukou. Přibližně před 6000 lety však došlo ke změně. Na Středním východě se lidé naučili ochočovat si zvířata a pěstovat plodiny

Více

Starověký Egypt zrození stylu a kánonu. Mgr. Pavla Hrdinová Tišnov 2016

Starověký Egypt zrození stylu a kánonu. Mgr. Pavla Hrdinová Tišnov 2016 Starověký Egypt zrození stylu a kánonu Mgr. Pavla Hrdinová Tišnov 2016 Sumerové a Egypt, klínové písmo a hieroglyfy již kolem r. 3500 př. Kr. budovali na Blízkém Východě Sumerové veliká města a stavěli

Více

EGYPTSKÁ SPOLEČNOST A JEJÍ STRUKTURA I

EGYPTSKÁ SPOLEČNOST A JEJÍ STRUKTURA I EGYPTSKÁ SPOLEČNOST A JEJÍ STRUKTURA I P E T R A M A Ř Í KO VÁ V L Č KO VÁ S P O L E Č N O S T A K U LT U R A S TA R É H O E G Y P TA U 3 V P L Z E Ň LS 2018 3 1. 0 1. 2 0 1 8 ADMINISTRATIVA o V přednáškovém

Více

a vodovody v poušti Satelitní snímkování v egyptské archeologii ARCHEOLOGIE MIROSLAV BÁRTA VLADIMÍR BRŮNA

a vodovody v poušti Satelitní snímkování v egyptské archeologii ARCHEOLOGIE MIROSLAV BÁRTA VLADIMÍR BRŮNA ARCHEOLOGIE Vposledních dvou desetiletích nachází dálkový průzkum Země široké uplatnění. Miliony diváků sledují na satelitních snímcích předpověď počasí, letecká fotografie ukazuje z netradičního úhlu

Více

ZLATÝ VĚK. HATŠEPSUT/ THUTMOSE III. AMENHOTEP III. U3V ZS 2018: IMPERIÁLNÍ EGYPT. DĚJINY NOVÉ ŘÍŠE A JEJÍ ÚPADEK PETRA MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ

ZLATÝ VĚK. HATŠEPSUT/ THUTMOSE III. AMENHOTEP III. U3V ZS 2018: IMPERIÁLNÍ EGYPT. DĚJINY NOVÉ ŘÍŠE A JEJÍ ÚPADEK PETRA MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ ZLATÝ VĚK. HATŠEPSUT/ THUTMOSE III. AMENHOTEP III. U3V ZS 2018: IMPERIÁLNÍ EGYPT. DĚJINY NOVÉ ŘÍŠE A JEJÍ ÚPADEK PETRA MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ 10.10.2018 VLÁDA THUTMOSE III. A KRÁLOVNY HATŠEPSUT (asi 1479-1425)

Více

Pro potřeby výuky vytvořila Mgr. Lenka Hrubá ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Pro potřeby výuky vytvořila Mgr. Lenka Hrubá ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pro potřeby

Více

STARÁ ŘÍŠE. Éra stavitelů pyramid

STARÁ ŘÍŠE. Éra stavitelů pyramid STARÁ ŘÍŠE Éra stavitelů pyramid STARÁ ŘÍŠE období 3.-6. dynastie starší literatura: 4.-8. dynastie X rozhodující pro zařazení dynastií do OK kulturní výdobytky = vývoj architektury absolutní chronologie:

Více

První polovina 18. dynastie

První polovina 18. dynastie 1 První polovina 18. dynastie ČASOVÉ VYMEZENÍ NOVÉ ŘÍŠE, cca 1569-1070 BC Počátek Nové říše zakladatel: Ahmose I., jehož vítězství nad Hyksósy z něj učinilo zakladatele 18. dynastie vyobrazení oslav svátku

Více

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Staroegyptský urbanismus

Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016. Úvod do egyptské archeologie Staroegyptský urbanismus Západočeská univerzita v Plzni Univerzita třetího věku ak. rok 2015/2016 Úvod do egyptské archeologie Staroegyptský urbanismus Petra Maříková Vlčková 22.09.2015 Urbanismus: Egyptská civilizace je civilizací

Více

Vstupní brána - Portál

Vstupní brána - Portál Vstupní brána - Portál Vstupní brány znázorňují hranici, oddělují prostory: prostor vnějšího světa od prostoru domácí intimity; prostor hluku od prostoru ticha; prostor každodenního života od hlubokých

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Obsah. Tiráž" 4. Příběhy starého Izraele" 5 IZRAEL" 6

Obsah. Tiráž 4. Příběhy starého Izraele 5 IZRAEL 6 Obsah Tiráž" 4 Příběhy starého Izraele" 5 IZRAEL" 6 První příběh O TOM, JAK VZNIKL PODLE IZRAELCŮ SVĚT A VŠECHNY JEHO DIVY A KTERAK PRVNÍ LIDÉ DOSTALI DAREM RÁJ A JAK HO POZBYLI" 9 Druhý příběh V NĚMŽ

Více

DÉR EL-MEDÍNA VESNICE ŘEMESLNÍKŮ

DÉR EL-MEDÍNA VESNICE ŘEMESLNÍKŮ Obraz egyptské společnosti na příkladu Dér el- Medíny a svět umělců v Tell el-amarně Petra Maříková Vlčková 25.04.2018 U3V Plzeň, LS 2018 DÉR EL-MEDÍNA VESNICE ŘEMESLNÍKŮ Jedno z plánovaných sídlišť řemeslníků

Více

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Panama J O S E F O P A T R N Ý N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., 2004 Libri, 2004 ISBN 80-7277-216-3 Obsah

Více

SVĚT MĚSTSKÝCH CENTER STARÉHO EGYPTA Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň, LS 2018

SVĚT MĚSTSKÝCH CENTER STARÉHO EGYPTA Petra Maříková Vlčková U3V Plzeň, LS 2018 SVĚT MĚSTSKÝCH CENTER STARÉHO EGYPTA Petra Maříková Vlčková 28.03.2018 U3V Plzeň, LS 2018 Městská centra urbanismus starého Egypta Egyptská civilizace je civilizací bez měst Město: egyptsky niut Komplexní

Více

I. Nûco tady nesedí. Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do

I. Nûco tady nesedí. Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do I. Nûco tady nesedí Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do doby kolem 4 000 let př. n. l. Za úsvit civilizace se obecně považuje období, kdy skončila tzv. neolitická revoluce, což bylo

Více

Egypt údolí řeky Nil dvě až tři sklizně

Egypt údolí řeky Nil dvě až tři sklizně Egypt druhá nejstarší civilizace ve Středomoří (trvala cca 3 tis. let) pol. 3 tis. př. n. l. savany, bujná příroda i zvěř úrodné údolí řeky Nil záplavy posléze systémy rozvádějící vodu do sušších oblastí

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

ÚVOD, TERMINOLOGIE A KOŘENY NOVÉ ŘÍŠE U3V ZS 2018: IMPERIÁLNÍ EGYPT. DĚJINY NOVÉ ŘÍŠE A JEJÍ ÚPADEK PETRA MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ

ÚVOD, TERMINOLOGIE A KOŘENY NOVÉ ŘÍŠE U3V ZS 2018: IMPERIÁLNÍ EGYPT. DĚJINY NOVÉ ŘÍŠE A JEJÍ ÚPADEK PETRA MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ ÚVOD, TERMINOLOGIE A KOŘENY NOVÉ ŘÍŠE U3V ZS 2018: IMPERIÁLNÍ EGYPT. DĚJINY NOVÉ ŘÍŠE A JEJÍ ÚPADEK PETRA MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ 26.09.2018 ADMINISTRATIVA o V přednáškovém cyklu posluchači získají přehled o

Více

Napoleon Bonaparte (stručný životopis)

Napoleon Bonaparte (stručný životopis) Napoleon Bonaparte (stručný životopis) narodil se 15. srpna 1769 ve městě Ajaccio ve zchudlé šlechtické rodině na Korsice (krátce předtím připojené k Francii) = malý Korsičan studoval různé vojenské školy

Více

tutanchamon - shrnutí JEHO HROB A POKLADY

tutanchamon - shrnutí JEHO HROB A POKLADY tutanchamon - shrnutí 2 1. Odkrytí Tutanchamonovy hrobky Text A Údolí králů Údolí králů leží na západním břehu Nilu naproti starověkým Thébám, dnešnímu Luxoru, kdysi sídlu faraonů. Západní břeh byl také

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Autor práce: Tereza Fořtová, IX. tř. Vedoucí práce: Mgr. Blanka Posavádová Školní rok: 2012/2013 Úvod Zámek Blatná

Více

Egypt a Mezopotámie nesmrtelnost v obrazu

Egypt a Mezopotámie nesmrtelnost v obrazu Egypt a Mezopotámie nesmrtelnost v obrazu Mezopotámie Mezopotámie bývá považována za kolébku dějin. Její civilizace vznikla přibližně 3500 př.n.l. a trvala zhruba do roku 1600 př.n.l. Označení Mezopotámie

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

4. DYNASTIE. Souhrnná chronologie 4. dynastie

4. DYNASTIE. Souhrnná chronologie 4. dynastie 4. DYNASTIE Počátek 4. dynastie se v různých chronologiích liší o 95 let, konec již jen o 45 let. Délka její vlády je odhadována na 100 až 170 let, průměrně 135 let, což je ve srovnání s 3. dynastií téměř

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona: Název materiálu: Autor: CZ.1.07/1.4.00/21.3569 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_14

Více

NÁBOŽENSKÁ A ZÁDUŠNÍ LITERATURA

NÁBOŽENSKÁ A ZÁDUŠNÍ LITERATURA NÁBOŽENSKÁ A ZÁDUŠNÍ LITERATURA Petra Maříková Vlčková 11.12.2017 U3V Plzeň ZS 2017: Úvod do staroegyptskéh o náboženství 1 LITURGICKÉ TEXTY Velmi málo ucelených informací na stěnách chrámů: tzv. průvodce

Více

Divy světa. Anotace: Hodina slouží k seznámení žáků 5. třídy se světovou kulturou na interaktivní tabuli v hodinách výtvarné výchovy.

Divy světa. Anotace: Hodina slouží k seznámení žáků 5. třídy se světovou kulturou na interaktivní tabuli v hodinách výtvarné výchovy. Divy světa Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_08 Tématický celek: Historie a umění Autor: Kateřina Pospíšilová

Více

DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP)

DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP) 1 DRUHÉ PŘECHODNÉ OBDOBÍ (2IP) Podle Manéthóna 6 dynastií (1590-1890 let, 217 vládců) versus Turínský královský seznam (6 sloupců z nichž každý mohl obsahovat až 30 jmen) a další prameny dnes: cca 1650-1550

Více

PETRA MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ

PETRA MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ POHŘEBNÍ ZVYKLOSTI NEKRÁLOVSKÝCH HODNOSTÁŘŮ PETRA MAŘÍKOVÁ VLČKOVÁ Společnost a kultura starého Egypta, U3V Plzeň LS 2018 14.03.2018 SMYSL POČÍNÁNÍ Zajištění posmrtné existence X pouze pro malý výsek tehdejší

Více

Me M z e o z p o o p t o á t m á i m e i e

Me M z e o z p o o p t o á t m á i m e i e Starověk Vznik kultury se odvíjí od vzniku písma. K tomu došlo již 3-4000 let př.n.l. v Sumeru,posléze v Egyptě, a ve středním Turecku (tehdejší říše Chetitů) - tedy v úrodných oblastech, kde volně rostly

Více

RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH

RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen 2012 VY_32_INOVACE_DVK22/14 Obrazová dokumentace, základní charakterizace CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY RENESANČNÍ ARCHITEKTURY Zdivo

Více

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Hostivické památky Rybníky v Hostivici Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Archeologické nálezy z celého území Hostivice i okolí dokládají, že zdejší krajina v pramenné oblasti Litovického

Více

Srovnání historických období pracovní listy

Srovnání historických období pracovní listy VY_52_INOVACE_CVSD2_29_4B Ročník: 4. Srovnání historických období pracovní listy Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Tento výukový materiál je určen pro skupinovou práci

Více