Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Nesme všechny kříže radostně a ochotně. Musíme ukazovat světu, co nám dává víra a v Koho věříme.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Nesme všechny kříže radostně a ochotně. Musíme ukazovat světu, co nám dává víra a v Koho věříme."

Transkript

1 Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR březen 2010 Nesme všechny kříže radostně a ochotně. Musíme ukazovat světu, co nám dává víra a v Koho věříme. Kardinál Josef Beran

2 Zamyšlení Obnova Na počátku Modliteb matek měla naše zakladatelka Veronika během modlitby obraz velkého vodopádu a pod ním Betlém Svatou rodinu. Později zjistila, ţe ji Pán Jeţíš tímto obrazem ujišťuje, ţe skrze Modlitby matek vylije na celou zem vodopádem Ducha svatého. Matka Veroniky byla sedm let ochrnutá a leţela nehybně na lůţku, nemohla mluvit a dorozumívali se s ní prostřednictvím písmen, která jí ukazovali, a ona slabým kývnutím dávala najevo souhlas. A právě tuto ţenu Bůh pouţil, aby sdělila Veronice a jejímu bratrovi Mauriceovi důleţité poselství o MM. Asi po šesti letech mlčení náhle pronesla před Veronikou, která byla u ní: Pán mně řekl, ţe přes MM dojde k obnově Církve. Tuto větu zopakovala ještě jednou, kdyţ byla kolem ní shromáţděna její rodina. Pak uţ do smrti nepromluvila. Byla to tradiční katolička, která nikdy nepouţívala větu jako Pán mi řekl. Milé sestry, v předminulém zpravodaji jsme uveřejnily dvě svědectví - o obrácení farnosti a o vytrvalosti v modlitbě. Co vedlo ke změně? Dvě staré ţeny si uvědomily zoufalý stav farnosti ani jeden mladý člověk v kostele. Povzbuzeny Boţím slovem vyzvaly ostatní starší farníky, aby se modlili za obnovu. Chopili se zbraní, které nám Bůh nabízí - modlitby a postu - a zvítězili. Není to výzva i pro nás? Vyberme si - jednotlivé skupinky - město, čtvrť nebo farnost - a s vytrvalostí nám matkám vlastní - bojujme. Modlitbu i s obrázkem vodopádů Vám rády zašleme. Na sdělení o Vašem rozhodnutí se těší Rufi a ostatní matky 2

3 Duchovní okénko Boţí zaslíbení pro mé děti Pokud máte starost o své děti, denně se za ně modlete a opírejte se o Boţí zaslíbení. 1)Jemiáš 31, Toto praví Hospodin: Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť je tu mzda za to, co jsi vykonala, je výrok Hospodinův, však oni se vrátí z nepřátelské země. Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinův. Synové se vrátí na své území. Nebeský Otče, děkuji Ti zatvé slovo týkající se mých dětí. Dal jsi je našemu hnutí Modlitby matek hned na počátku. Tvé slovo říká, ţe budu odměněna za svou práci a mé děti se vrátí z nepřátelské země. 2) Izaiáš 54, 13 Všichni tví synové budou Hospodinovými učedníky, hojnost zjednám tvým synům. Slíbil jsi, ţe budeš jejich učitelem, ţe jim zjednáš hojnost pokoje. 3) Ţalm 112, 1-2 Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou má zálibu v Jeho přikázáních. Jeho potomci se stanou bohatýry v zemi, pokolení přímých bude požehnáno. Protoţe jsem si oblíbila tvá přikázání, říkáš, ţe mé děti budou den za dnem zaţívat Tvé poţehnání. 4 ) Izaiáš 44, 3-5 Já vyliji své vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vyliji svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou. Porostou jak mezi trávou, budou jako topoly při tekoucích vodách. Onen řekne: Jsem Hospodinův, další si 3

4 napíše na ruku: Jsem Hospodinův a dá si čestné jméno Izrael. Slíbil jsi, ţe vyliješ svého Ducha a své poţehnání na mé potomky, a oni jednoho dne řeknou: Já jsem Hospodinův. 5) Izaiáš 49, Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále. Tvoji synové už pospíchají. Ti, kdo tě bořili a ničili, od tebe odtáhnou. Řekl jsi, ţe na ně nikdy nezapomeneš, protoţe jejich jména jsou vyryta do tvých dlaní, a ţe zničíš cokoli, co se snaţí zničit mé děti. 6) Izaiáš 49, 25 Hospodin praví toto: "I bohatýru je možno vzít zajatce, co pobral ukrutní, může uniknout. Já s tvými odpůrci povedu spor, já spásu dám tvým synům. Otče, slíbil jsi, ţe vysvobodíš mé děti,. a já si toto zaslíbení přivlastňuji. 7) Iziáš 59, 21 Vykupitel přijde k Sijonu, k těm, kdo se v Jákobovi odvrátili od nevěrností, je výrok Hospodinův. Já pak s nimi uzavřu tuto smlouvu, praví Hospodin: Můj duch, který na tobě spočívá, a má slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých ani z úst tvého potomstva ani z úst potomstva tvého potomstva od nynějška až na věky, praví Hospodin. 8) Ţalm 103, 17 Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů. Pane, vyprošuji svým dětem, aby se odvrátily od svých nevěrností a měly pravou bázeň Boţí. Tys řekl, ţe tvůj Duch, který je ve mně, a Tvá slova, která jsi vloţil do mých úst, neodejdou od mých úst ani od úst mých dětí a vnoučat a Tvá věčná láska s nimi bude na věky. Děkuji ti, Pane, za Tvá drahá zaslíbení o mých dětech. Přivlastňuji si je a pevně věřím, ţe je pro mě naplníš. Amen 4

5 Slovo papeže Poselství papeţe Benedikta XVI. k postní době 2010 Bůh dává spravedlnost na základě víry v Jeţíše Krista (srov. Ř 3, 21 22) Drazí bratři a sestry, církev nás kaţdý rok v postní době vybízí, abychom se podívali na svůj ţivot ve světle evangelního učení. V tomto roce bych vám rád předloţil několik úvah, které se týkají závaţného tématu spravedlnosti, a za základ si vzal výrok sv. Pavla: Bůh dává spravedlnost na základě víry v Ježíše Krista (Ř 3, 21 22). Spravedlnost: dare cuique suum Na prvním místě bych se chtěl věnovat významu slova spravedlnost, které v běţném uţívání znamená dát kaţdému, co mu náleţí dare cuique suum podle proslulého výroku Ulpiana, římského právníka z 3. století. Tato známá definice však neupřesňuje, v čem spočívá toto suum, které je třeba kaţdému dát. To, co je pro člověka zásadní, nelze zajistit právně. Aby kaţdý mohl ţít ţivot v plnosti, potřebuje něco hlubšího, více osobního, co lze získat pouze jako dar. Dalo by se říci, ţe jde o to, aby člověk ţil z té lásky, kterou mu můţe dát jen sám Bůh, protoţe je stvořen podle jeho obrazu a podoby. Hmotná dobra jsou samozřejmě uţitečná a potřebná. Ostatně sám Jeţíš pečoval o nemocné, sytil zástupy, které ho následovaly, a bezpochyby neschvaluje nezájem, který i dnes posílá na smrt stovky milionů lidí kvůli nedostatku potravin, vody a zdravotní péče. Přesto však distributivní spravedlnost nedává člověku všechno, co mu náleţí. Ještě mnohem více neţ chléb totiţ člověk potřebuje Boha. Sv. Augustin k tomu říká, ţe pokud je spravedlnost ctností, která dává každému, co mu náleží kde je pak spravedlnost u člověka, když opouští pravého Boha.1 Odkud pochází nespravedlnost? Evangelista Marek nám předává Jeţíšova slova pronesená během tehdejšího sporu o tom, co je čisté a nečisté: Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází 1 De civitate Dei XIX, 21. 5

6 zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky (Mk 7, 15,21). Kromě bezprostředního problému jídla můţeme v reakci farizeů objevit stálé lidské pokušení dávat původu zla vnější příčinu. Při bliţším pohledu zjistíme, ţe mnoho moderních ideologií z tohoto předpokladu vychází: jelikoţ nespravedlnost přichází zvnějšku, stačí odstranit vnější příčiny, které brání naplnění spravedlnosti. Tento způsob myšlení, jak nás upozorňuje Jeţíš, je naivní a krátkozraký. Nespravedlnost, důsledek zla, nemá výlučně vnější příčiny. Její původ je v lidském srdci, kde člověk nalézá základ tajemné účasti na zlu. Ţalmista to bolestně rozpoznává: Vždyť jsem se narodil s vinou, v hříchu mě počala má matka (Ţ 51, 7). Ano, člověk je oslaben hlubokým zraněním, které umenšuje jeho schopnost vejít ve společenství s druhým. Přirozeně je otevřený svobodnému sdílení, ale objevuje v sobě překvapivě mohutnou sílu, která ho svádí, aby se uzavřel do sebe a stavěl se nad druhé a proti nim. Jde o egoismus, důsledek prvotního hříchu. Adam a Eva byli svedeni satanovou lţí. Tím, ţe se zmocnili tajemného ovoce, porušili Boţí přikázání. Důvěru v lásku nahradili podezřívavostí a rivalitou, přijímání a očekávání od druhého s důvěrou úzkostnou snahou brát a být soběstačný (srov. Gn 3, 1 6), čímţ si způsobili pocit neklidu a nejistoty. Jak se člověk můţe vymanit z tohoto egoistického tíhnutí a otevřít se lásce? Spravedlnost a s e dāqāh V moudrosti Izraele najdeme hlubokou souvislost mezi vírou v Boha, který slabého pozvedá z prachu (Ţ 113, 7), a spravedlností vůči bliţnímu. Slovo s e dāqāh, které v hebrejštině označuje ctnost spravedlnosti, úţasně vystihuje tento vztah. S e dāqāh totiţ na jedné straně znamená úplné přijetí vůle Boha Izraele a na druhé straně spravedlnost vůči bliţnímu (srov. Ex 20, 12 17), obzvlášť vůči chudáku, cizinci, sirotku a vdově (srov. Dt 10, 18 19). Tyto dva významy jsou mezi sebou propojeny, protoţe dát chudému znamená pro Izraelitu pouze oplatit to, co pro něj udělal Bůh, který má soucit s bídou svého lidu. Není náhodou, ţe Zákon byl Mojţíšovi na Sinaji darován po přejití Rudého moře. Poslušnost Zákonu totiţ předpokládá víru v Boha, který jako první slyšel křik svého lidu a sestoupil, aby ho vysvobodil z moci Egypta (srov. Ex 3, 8). Bůh je vnímavý ke křiku toho, kdo je v nouzi, ale na oplátku ţádá, aby se mu naslouchalo. Vyţaduje spravedlnost vůči chudému (srov. Sir 4, 4 5,8 9), cizinci (srov. Ex 22, 20), otroku (srov. Dt 15, 12 18). Pro konání spravedlnosti je nezbytné opustit sen o soběstačnosti, o onom hlubokém soustředění na sebe, které plodí nespravedlnost. Jinými slovy, je třeba přijmout exodus hlubší neţ ten Mojţíšův, je třeba osvobodit srdce, čehoţ litera Zákona není sama schopna. Existuje tedy pro člověka nějaká naděje na spravedlnost? Kristus, Boţí spravedlnost Hlásání radostné zvěsti plně odpovídá na lidskou touhu po spravedlnosti. Apoštol sv. 6

7 Pavel to zdůrazňuje ve svém Listu Římanům: V nynější době se stalo zřejmým, že Bůh dává spravedlnost nezávisle na Zákonu na základě víry v Ježíše Krista, a to všem, kdo věří. Rozdílu není. Vždyť všichni jsou hříšníky a nedostává se jim Boží slávy. Z jeho milosti však docházejí ospravedlnění zdarma, protože je vykoupil Kristus Ježíš. Aby Bůh ukázal svou spásnou spravedlnost, ustanovil ho jako smírnou oběť v jeho krvi, která působí skrze víru (Ř 3, 21 25). Jaká je tedy Kristova spravedlnost? Je to především spravedlnost pocházející z milosti, kde člověk není spasitel a neuzdravuje ani sebe sama, ani druhé. Skutečnost, ţe obmytí se naplňuje v krvi Kristově, znamená, ţe člověk není od tíţe svých vin osvobozen osobními oběťmi, nýbrţ láskyplným gestem Boha, který jde aţ tak daleko, ţe zakusí prokletí vyhrazené člověku, aby mu dal poţehnání vyhrazené Bohu (srov. A 3, 13 14). Dalo by se však hned namítnout: co je to za spravedlnost, jestliţe spravedlivý umírá za viníka a viník naopak dostává poţehnání, které patří spravedlivému? Ţe by kaţdý dostal opak toho, co mu náleţí? Ve skutečnosti se zde Boţí spravedlnost projevuje jako hluboce odlišná od lidské spravedlnosti. Bůh za nás ve svém Synu zaplatil výkupné, cenu skutečně závratnou. Tváří v tvář spravedlnosti kříţe se člověk můţe bouřit, protoţe představuje lidskou nesoběstačnost, jeho závislost na někom jiném, aby mohl být plně sám sebou. Obrátit se ke Kristu, věřit evangeliu totiţ nakonec znamená, ţe se člověk musí zříci iluze soběstačnosti a tak objevit a přijmout to, ţe potřebuje druhé a Boha, potřebuje Boţí odpuštění a přátelství. Tak pochopíme, ţe víra je naprosto odlišná od něčeho přirozeného, jednoduchého a zřejmého. Je třeba mít pokoru, abychom přijali, ţe pouze někdo druhý nás můţe osvobodit od našeho vlastního já a darovat nám na oplátku sebe sama. Toto se zvláštním způsobem uskutečňuje ve svátostech smíření a eucharistie. Díky působení Krista můţeme vejít do větší spravedlnosti, spravedlnosti lásky (srov. Ř 13, 8 10), spravedlnosti toho, kdo se v jakékoli situaci pokládá spíš za dluţníka neţ za věřitele, protoţe přijal víc, neţ v co mohl doufat. Na základě této zkušenosti je křesťan vybízen, aby se zapojil do utváření spravedlivých společností, kde všichni dostávají to, co je nezbytné k ţivotu podle lidské důstojnosti, a kde je spravedlnost oţivována láskou. Drazí bratři a sestry, postní doba vrcholí velikonočním třídenním, během něhoţ budeme v tomto roce opět slavit Boţí spravedlnost, která je plností lásky, daru a spásy. Ať je tato doba pokání pro kaţdého křesťana dobou skutečného obrácení a niterného poznání Kristova tajemství, který přišel naplnit veškerou spravedlnost. Tímto pozdravem všem z celého srdce uděluji své apoštolské poţehnání. Vatikán 30. října 2009 Benedikt XVI. 7

8 Ohlédnutí Triduum v Sedlčanech Pátek Kněz při dopolední mši pouţil mešní formulář za rodiny. V úvodu oznámil věřícím, ţe tento den je prvním dnem modlitebního tridua hnutí Modliteb matek, kdy se matky na celém světě spojují v modlitbách - hlavně za děti. Přizval všechny přítomné, aby se připojili aspoň střelnými modlitbami během víkendu.v úkonu kajícnosti jsem ještě s jednou členkou MM u ambonu přečetla modlitbu za odpuštění z kníţečky MM, ještě trochu rozšířenou - předem od něj schválenou. Do proseb byla zařazena přímluva za MM. Kněz také velice pěkně zařadil MM i do promluvy. Plánovaly jsme pouze v naší skupince zdrţet se po mši 5 10 min a pomodlit se společně nějaké modlitby z kníţeček MM, poprosit za poţehnání při organizování tridua, vzít si Slovo Boţí pro kaţdou z nás a domluvit se na dalším. Situace se vyvinula tak, ţe kdyţ jsme viděly zájem přítomných, rozhodly jsme se přizvat je k této modlitbě. Zůstala jich většina a kaţdá ráda přečetla nějakou modlitbu (kromě dvou, které nechtěly číst nahlas). Na závěr jsme se spojili v kruhu (i dva muţi), jako to vţdy děláváme ve skupince a jak se to občas kdysi dělalo i v kostele. Vloţili jsme vše o srdce Panny Marie a Pána Jeţíše, poprosili jsme Ducha sv. o slovo na cestu. Kaţdý si odnesl lísteček s citátem z Bible. Z ohlasů od lidí jsem se ještě týţ den dozvěděla, jak tím vším byli hluboce osloveni. Sobota Mše sv. V Domově důchodců v hod byla zaměřena na MM. Přede mší členky MM lidem dají lístečky, případně napíší, co jim obyvatelé DD nadiktují. Seznámí je krátce se spiritualitou MM jaký význam má psaní jmen svých blízkých na lístečky. Po obecných přímluvách budou opět zařazeny 1 2 prosby MM. Po přímluvách dvě členky MM vyberou do košíčku od lidí lístečky připravené před mší a ponesou je s obětními dary. Před poţehnáním dostanou přítomní lísteček s citátem z Písma. Kaţdý si vybere z košíčku (všichni se přitom budou modlit k Duchu svatému, aby Bůh kaţdého oslovil ŢIVĚ). Lístečky budou napsány větším písmem s ohledem na zrak přítomných. 8

9 Dopadlo to skvěle. Včera jsem byla rozhozená, padaly klacky pod nohy, ale Pán Bůh opět ukázal, ţe na co my nestačíme, On dokonale nareţíruje. Bylo trochu zmatků, někde se muselo zaimprovizovat, ale PLODY jsme sbíraly uţ na dnešní skupince v Domově důchodců. Přišla jedna, která nás před lety opustila, další, která byla oslovena modlitbami i naší "agitací" po dnešní mši (za hnutí MM na celém světě) a dvě nové babičky z Domova důchodců. Jedna přišla sama oslovena včerejší mší v DD a moc se o všechno zajímala, vzala si starší Zpravodaje na čtení a říkala, ţe je tam nová (2 měsíce) a nevěděla, ţe do kaple můţe i mimo mši. Tu druhou jsem "sbalila" na chodbě s tím, ţe kdyţ se jí to nebude líbit, můţe kdykoli odejít. Vydrţela celé setkání (hodinu a půl) a vypadala také nadšeně. Teprve po jejím odchodu se někdo divil, kde se tam vzala, ţe prý je "nevěřící".tak byly zase slyšet naše zpěvy a modlitby z kaple "na plné pecky". Ale to nejhezčí bylo nakonec. Vţdy po modlitbách z kníţečky MM otvíráme Písmo - modlíme se k Duchu sv. a přitom losujeme, která náhodně otevře a přečte. Přijde-li někdo nový, má přednost. Tentokrát byly čtyři (i s tou staronovou) a Bůh všechny čtyři úryvky vybral (jako téměř vţdy) tak, abychom cítily jeho láskyplnou přítomnost: 1. uloţení Pána Jeţíše do hrobu, kámen je zavalen.. 2. po Vzkříšení Pán Jeţíš posílá učedníky do celého světa a tam kde je nepřijmou, mají si setřást prach a jít hlásat radostnou zvěst jinam (to se nám v DD také občas děje) 3. učedníci konají zázraky, mají moc uzdravovat nemocné 4. Sára, dříve neplodná, najednou má syna a potomstvo se rozrůstá...bůh je věrný a své sliby plní, i kdyţ my občas padáme a selháváme...byla tam zmínka i o matkách... Tak po únavě a starostech mám zase spoustu elánu. Neděle Mše sv. v sedlčanském kostele uspořádána podobně jako v sobotu v Domově důchodců. 9

10 Triduum maminek z Prostějova - Krasic Na Modlitby maminek se scházíme pravidelně kaţdé pondělí jiţ od září I kdyţ jsme vnitřně uţ delší dobu cítily, ţe bychom mohly a měly uspořádat triduum, neměly jsme k tomu dlouhou dobu dostatek odvahy. První modlitební triduum jsme vykonaly v lednu tohoto roku. ( ledna) Setkávaly jsme se kaţdý den v 17 hod a poté byla vţdy moţnost zúčastnit se mše svaté v kostele sv. Petra a Pavla. Velkým poţehnáním bylo uţ jenom to, ţe jsme se konečně odhodlaly a ţe se opravdu celé setkání podařilo uskutečnit. Myslím, ţe snad všechny z nás na sobě pocítily přítomnost Ducha svatého a poznaly jsme, ţe Duch Svatý nám opravdu pomáhal a vedl nás. Kaţdý den tridua měla na starost vţdy dvojice maminek. Vše jsme si připravovaly a modlily se za to, ale nervozita a obavy, aby vše dobře dopadlo, přesto byly. Triduum bylo nakonec pro všechny VELKOU posilou a povzbuzením do kaţdého dne. MĚLY JSME Z NĚJ RADOST!! Modlitby a úryvky z písma svatého jsme prokládaly hrou na kytaru a písněmi ze zpěvníku Koinonia. Texty písní měly vţdy všichni k dispozici. Společné pro všechny dny tridua bylo vzývání Ducha svatého na začátku. PÁTEK: první den jsme věnovaly pokání za naše hříchy. Vykonaly jsme Kříţovou cestu a rozjímaly nad Boţím slovem ţalm 51. Nejdůleţitějším momentem bylo Odevzdání provinění: postupně jsme přistupovaly ke kříţi a kaţdá sama za sebe jsme odprošovala Pána (jak to kaţdý cítil-buď v duchu a nebo nahlas svými slovy.) Odevzdávaly jsme Bohu všechna svá provinění a selhání vůči svým dětem, rodině a bliţním. Bylo aţ dojemné, jak se někteří dokázali otevřít a nahlas pojmenovat, co je tíţilo. Jako symbol svých hříchů jsme kaţdá sama za sebe pokládaly k patě kříţe malou trnovou korunu (vyrobenou z větviček trnky.) A uvědomovaly jsme si, ţe i my jsme ukřiţovaly! Kaţdá maminka mohla také u kříţe pouţít modlitbu, která tam byla umístěna a přečíst ji buď nahlas, nebo v duchu (kancionál 039) Trnovou korunku si pak kaţdý mohl odnést domů, aby mu tento moment stále připomínala. SOBOTA: Tento den jsme svěřily pod ochranu sv. Pavla a Panny Marie. Začaly jsme vzýváním Ducha sv. Zazpívaly jsme sekvenci Přijď ó Duchu přesvatý. Přečetly jsme si některé citáty z listů sv. Pavla, pouţily některé modlitby z broţurky "Hodina zázraků", zazpívaly píseň Pokánní čiňte a připojily osobní přímluvy, zaměřené 10

11 na zástupné pokání za celý svět. Na závěr jsme se pomodlily Korunku k Boţímu milosrdenství. NEDĚLE: Třetí den byl dnem chval a díků za vše, čím nás Bůh obdaroval. Děkovaly jsme za dar mateřství a vzdávaly chválu za veškerá dobra, která jsme dostaly nejenom my, ale i naše rodiny. Přistupovaly jsme ke kříţí a děkovaly vlastními slovy kaţdá sama za sebe. Na konci setkání jsme kaţdá přistoupila ke košíčku, kde bylo na lístcích ve tvaru srdce rozepsáno ovoce Ducha Svatého. Kaţdá jsme si odnesla jeden lístek s důvěrou, ţe právě toto ovoce si vyprosíme. Ovocem Ducha Svatého je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrţenlivost. (Gal 5, 22) Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůţete dělat nic. (Jan 15, 5) maminky MM z Prostějova První Modlitební triduum v Českém Těšíně Po delším úsilí a vytrvalých modlitbách v našich osmi skupinkách Modliteb matek v Českém Těšíně jsme se konečně my - matky, babičky, duchovní mámy - odhodlaly, ţe se ve farnosti ukáţeme farníkům i kněţím, abychom tak začaly dělat to, co je v našem hnutí Modliteb matek taky jednou z povinností. Kaţdého čtvrt roku jsme zvány, abychom s pomocí Ducha svatého se po tři dny modlily, svolávaly poţehnání na ty, kdo působí ve světě zlo a zraňují naše děti, abychom se naučily milovat lidi proto, ţe je miluje Bůh, abychom Boha chválily a děkovaly za vše, co dostáváme... Přípravný tým především mladých maminek, celým srdcem zapálených pro Modlitby matek, se sešel s předstihem, aby dohodnul vše potřebné. Vţdyť jsme triduum organizovaly poprvé a pořádně jsme nevěděly, jak se všeho ujmout! Předtím jsme si uţ dohodly, ţe pro zahájení našeho prvního tridua v Českém Těšíně pozveme Růţenku Fialovou, koordinátorku hnutí z Brna. Skupinky se přihlásily pro sluţbu v jednotlivých 11

12 dnech a začaly pracovat na přípravě. Velmi pěkný plakátek s programem, který svolával všechny farníky na první modlitební triduum ve farnosti Český Těšín přichystala mladá maminka Jana. Mottem na plakátku byla hlavní idea hnutí: Láska matek proměňuje svět. Sjednoceny v modlitbě ochráníme naše děti. Mottem pak jednotlivých dnů byla slova ţalmu připadající na jednotlivé dny v liturgickém kalendáři, a posuďte sami, jak tato slova byla výstiţná! Pátek, první den, modlitby pokání za vlastní hříchy: Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se (Ţl 57). Sobota, druhý den, pokání za hříchy světa: Bože, rozjasni svou tvář a budeme spaseni (Ţl 80). Neděle, den chval a díků za poţehnání a veškerá dobra: Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život (Ţl 19). Po tři dny byli zváni ke společné modlitbě všichni, kterým není lhostejný osud našich dětí, vnuků, světa. První den setkání, jak jsem jiţ napsala, byl dnem pokání za naše vlastní hříchy. Sešly jsme se při adoraci v kostele a před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní jsme prosily Milosrdného Jeţíše za odpuštění hříchů. Základem modlitby po všechny tři dny byla naše kníţečka Modliteb matek. Individuelně pak vţdy skupinky, které měly na starosti daný den, přidaly něco svého. Modlitby byly prokládány písněmi za doprovodu kytary. S jakou láskou a opravdovou usebraností se maminky modlily a zpívaly! Jak dobré je před Tebou být. Jak dobré je s Tebou žít! Přijď, přijď Duchu svatý, vzýváme Tě, přijď k nám Pro dokreslení atmosféry byl v pátek na schody před oltář poloţen na pruh látky velký kříţ z břízy, který donesla maminka ze starokatolické církve a pod který jsme pokládaly připravené kameny, které symbolizovaly náš vlastní hřích. Rozţaté svíce pak symbolizovaly naději a milost, kterou dává Jeţíš v odpuštění hříchů. Tento první den modliteb byl uveden přednáškou Růţenky Fialové a Františky Dvořákové, které přijaly pozvání a které se nám věnovaly s velkou láskou rovněţ při besedě po páteční mši svaté v sálce pod farou. Růţenka nás vyzvala k vytrvalosti v modlitbě s vědomím, ţe na kaţdé modlitební setkání jdeme především za Jeţíšem, který nikdy nechybí. Budeme-li si toho vědomy, pak se nám bude jednodušeji rozhodovat, zda jít se modlit nebo dát přednost jiné aktivitě. Nakonec nám popřála radost z modlitby, vedení Duchem svatým a mocnou Boţí ochranu. Taky poděkovala za milé přijetí a za obětavou práci při organizování aktivit Modliteb matek. Velmi ocenila zvláště zájem mladých maminek, kterých je u nás v Českém Těšíně, díky Bohu, opravdu hodně. Kéţ všechny vytrvají a zapálí další! Jako dáreček si Růţenka odváţela hrníček s kytičkami v podobě kabátku s nápisem Český Těšín a měšcem peněz, které maminky anonymně věnovaly s velkou štědrostí pro potřeby hnutí. Druhý den jsme se shromáţdily opět v kostele, a to hodinu před večerní mši svatou a před Obrazem Boţího Milosrdenství jsme setrvávaly v prosebných modlitbách za děti a za celý svět. Ve chvíli odevzdání jsme poklekly před obrazem a na symboly paprsků - červenou a bílou stuhu jsme ukládaly rozţaté svíce, které jsme zapálily od velikonočního paškálu, který připomíná přítomnost Jeţíše uprostřed nás. Ó přijď, Pane můj, Ty znáš prosbu mou, přijď a vyslyš můj hlas 12

13 Poslední den, neděle, pak byl vyvrcholením společných modliteb matek, kdy jsme se sešly před mši svatou v sálce pod farou, abychom Boha chválily a děkovaly za všechna dobrodiní obdrţená do této chvíle Shromáţdily jsme se před kříţem, pod ním na stole stála velká svíce, kytice červených růţí a košík. Na zemi pak bylo z papírových květů poskládáno srdce, do kterého jsme při odevzdávání dětí ukládaly hořící svíčky. Atmosféra byla úţasná - pokoj, láska, souznění duší. Pánu chválu vzdej a jméno jeho chval. Pánu chválu vzdej, jen On Ti život dá Po mši svaté jsme se v sálce pod farou sešly znovu, a to na společném agapé, kde nechyběli tatínkové ani děti. Velký dík patří všem, kteří se zapojili do tohoto modlitebního tridua, které jsme měli poprvé v Českém Těšíně, jak jste si určitě všimli o týden dřív, neţ probíhaly modlitby po celém světě. Věříme však, ţe dobrý Bůh ve své lásce naše modlitby přijal. Ta následující modlitební tridua, která se pravidelně konají po celém světě poslední pátky aţ neděle ve čtvrtletí jsme uţ naplánovaly a nechaly zapsat do farního kalendáře v těch správných termínech. Velký dík patří Otci Janovi Adamíkovi, který po všechny tři dny slouţil mše svaté a taky z ambonu seznámil s hnutím Modliteb matek ostatní farníky. Ostatně taky neopomenul vyzvat k modlitbám otce, kteří se modlí za své děti zapojení do jiţ fungujícího hnutí Modliteb otců. Tečkou a ohlédnutím za prvním těšínským triduem, ať je několik vět k zamyšlení, které stáhnul z internetu ze stránek Modliteb matek a které pouţil na závěr mše svaté náš Otec Jan : Cítíte se někdy jako matka, která nezvládá tak docela věci, jak by chtěla nebo jak si naplánovala? Řiďte se srdcem Neexistuje něco jako dokonalá matka, jako dokonalé dítě! Tak děkujme Bohu za Ježíše, který je dokonalý a který nás žádá, abychom přinesly všechna břemena a problémy k Němu a On je vezme na svá bedra. On zaplatil cenu za všechny naše nedokonalosti a hříchy a proměnil nás v nové stvoření. On vynahradí naše selhání a postaví nás zpět na nohy, abychom pokračovaly na cestě k Němu!!! Důležité je se nevzdávat! Za těšínské maminky napsala Jana Machandrová 13

14 Ohlédnutí za Hromniční poutí matek ve Šternberku 6. února 2010 Motto: vzal ho do náručí a takto chválil Boha (L 2, 28) Kdyţ jsem poprvé před rokem zaţila, co je to být na Hromniční pouti matek ve Šternberku, nechtěla jsem si nechat ujít tuto jedinečnou příleţitost být na této demonstraci LÁSKY, na kterou zvala Římskokatolická farnost Šternberk a hnutí Modlitby matek znovu pro tento rok 2010 na 1. sobotu měsíce února. Plakátek na tuto pouť jsem vyvěsila ve farnosti, prostřednictvím internetu rozeslala na známé adresy, osobně pozvala mnohé maminky a čekala, zda se někdo ke mně přidá. Byl pátek a stále ţádná odezva, ale já jsem věděla, čím dál jasněji, ţe já jedu! Vlakový spoj jsem měla vyhledaný a věřila jsem, ţe mi Pán pošle do cesty někoho, kdo mi pomůţe najít cestu od vlaku do Městského kulturního domu, kde letos probíhala celá pouť, neboť pro realizaci projektu Obnova interiéru chrámu Zvěstování P. Marie ve Šternberku je chrám na dobu rekonstrukce uzavřen a pan farář jen dodal, ţe ani pro příští rok ještě nemáme počítat s návštěvou v chrámě. Je pravda, ţe nám chyběla ta úţasná atmosféra chrámu se vzrušujícím průvodem - ofěrou maminek s rozţatými svícemi kolem oltáře. Ale bylo nám zase pro změnu teplo a místo svíce jsme tím více zapálili svá srdce a v duchu jsme obětovali své děti Bohu a jako Maria jsme vše uchovávali ve svých srdcích. Proč Hromniční pouť právě ve Šternberku? Tento starobylý zvyk obětování svíce pochází z první poloviny 18. století, kdy se Morava obávala pruského vpádu. 1. února 1741 přinesly do klášterního, dnes farního kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku dvě ţeny voskovou svíci o váze 21 liber, to je asi 10 kg, jako oběť Matce Boţí, aby skrze její přímluvu byly uchráněny od nepřátel. Tuto tradici šternberských matek obnovil se svými farníky Otec Červenka v roce Před sochou Šternberské Madony obětují ţeny a matky velkou obětní svíci a prosí Matku Boţí za ochranu a dar víry pro své děti a odvrácení zla od svých rodin. Rok od roku stále více ţen z blízkého i dalekého okolí přijíţdí na tuto jedinečnou pouť. Co jsem si odnesla z té letošní pouti já? Neopakovatelný záţitek, který se hluboko zaryl do mého srdce. Uţ při modlitbě růţence - desátku obětování Dítěte Jeţíše v chrámě, mě tak silně zasáhla slova A tvou vlastní duší pronikne meč, ţe jsem mnohé ve svém ţivotě pochopila. Dále pak při mši svaté a přednášce s Otcem Koukalem z komunity Blahoslavenství z Dolan jsem spolu s ostatními matkami byla obdarována jeho nesmírným darem slova. Otec nám přiblíţil Kristovu lásku a osobní modlitbu v ţivotě 14

15 ţeny a matky, ukázal nám cestu ke svatosti. Vtaţeni do oběti Kristovy, který nás - své milované dcery - shromáţdil kolem sebe, aby nám plný něhy a milosrdenství daroval ţivot, jsme mu plni vděčnosti děkovali, ţe vzal na sebe naše lidství, aby nám rozuměl, aby nám pomáhal. Pro nahlášené účastníky nechyběl ani oběd, pro všechny pak káva, čaj a k tomu spousta dobrot, které s láskou připravily místní kuchařinky. Po obědě byl dán prostor k přednášce naší milé Růţenky Fialové, která hovořila o hnutí Modlitby matek, o potřebě modlitby ve společenství, o potřebě svědectví ţivota, o vytrvalosti v modlitbě. Na promluvu Růţenky pak navázal s přednáškou otec Koukal a my jsme s velkou dychtivostí naslouchali, protoţe uţ při promluvě při mši svaté jsme poznali, ţe Otec se má s námi o co podělit! Nádhernou atmosféru pouti dokreslovala hudba, která naše srdce naladila na tu nejlíbeznější strunu, strunu Boţí lásky, která proudila bez přestání. Na závěr dle stanoveného programu proběhla adorace s modlitbou odevzdání dětí Jeţíši. Kdyţ jsme se po závěrečném poţehnání rozcházeli zpět do svých domovů, nejedné mamince se leskly oči dojetím a srdce jásalo radostí, jak dobrý je Bůh, jak nás má rád. Dáváš mi lásku vzácnou, dáváš mi přátelství, vždyť mám teď touhu jasnou, jít na tvé nádvoří, chválit tvé svaté jméno, přebývat v tvých hlubinách, v srdci mít lásku tvou, jenom s ní žít. Jana Machandrová 15

16 Postní obnova v Kroměříţi Obnova jedinců i celé společnosti Postní doba je velmi příhodná pro uspořádání obnovy. Nosným tématem byl verš osmdesátého ţalmu Boţe obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni, informoval o náplni setkání P. Josef Červenka. Poté upozornil, ţe rekolekce jsou odezvou na slova zakladatelky hnutí Modliteb matek sestry Veroniky Williams z Anglie. Vloni totiţ připomněla, ţe se v poslední době často objevuje slovo obnova. Veronika cítí, ţe je to Boţí volání k lidem, aby se upřímně modlili. Bůh můţe a chce věci změnit, pokud budou věřící ve svých modlitbách upřímní. Vyţaduje to ale oddanost a vytrvalost. Věřím, ţe těm, kdo přijali spiritualitu Hnutí modliteb matek a otců, jde o obnovu jejich dětí, kněţí, národa, celé společnosti a samozřejmě i jich samotných. Obnova člověka je cestou ke spáse, připomněl hlavní důvod rekolekcí morkovický farář. S velkým zájmem se setkaly především přednášky psychiatričky MUDr. Jitky Krausové z Pastorálně terapeutické poradny v Olomouci. Smyslem postní doby je nové obnovení rozhodnutí pro Krista, obnovení víry, vztahu k Bohu, lidem i k sobě samému. V průběhu času totiţ stále propadáme deformacím ve všech těchto oblastech, takţe je třeba stálá reforma, znovuutváření se směrem do obrazu, kterým se máme stát a to je obraz Boţí, upozornila psychiatrička. Kontakt na paní doktorku Krausovou: tel Předat velení Nejvyššímu. Střípky z přednášky MUDr. Jitky Krausové Lenka Fojtíková Věřit evangeliu, to znamená věřit dobré zprávě. Dobrá zpráva je, ţe Bůh mě miluje. Někdo se můţe ptát: Aţ tak? Za mě poloţil ţivot? I s tím, co o mně ví, mě miluje? Odpovězme si: Věřím skutečně evangeliu? Je to pro mě dobrá zpráva? Věřím tomu, ţe Bůh chce moje štěstí? Nevnímám Boha jako toho, kdo je soudce, policajt, 16

17 ten, který čeká, aţ zakopnu? To potom není dobrá zpráva pro mě, pokud takto Boha vnímám. To je hrubé zkreslení obrazu Boha Otce. Moje vnímání Boha ovlivňuje i to, kdo a jak mi zprostředkoval víru, a také to, jaký byl můj vlastní táta. Patologický obraz Boha nám mohl předat táta, který byl surový, tyran,.. který třeba sexuálně zneuţíval dítě - tady je ţivot zraněn ve své podstatě, důstojnosti a nutně se promítá i do mého vztahu k Bohu Otci. Otec alkoholik, otec, na kterého nikdy nebyl spoleh, na to, jaký bude. Otec slaboch, otec nadměrně vyţadující, který mě přijímal, jen kdyţ jsem dokonale naplňoval jeho představy. To všechno přenášíme na Boha Otce. Jaký obraz Boha Otce předávám já svým dětem??? Kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříţ a následuj mě Co to znamená zapři sám sebe? Je to trénink, askeze, cvičení. Kdyţ si nikdy nic neodepřu a přijde v ţivotě situace, kdy se budu muset osvědčit, tak to nezvládnu, kdyţ nebudu trénovaná v odříkání. Zapři sám sebe neznamená jen shromaţďování sebezáporů. Znamená to PŘEDAT VELENÍ NEJVYŠŠÍMU. Ve středu mého ţivota nebudu já, ale Bůh. Kdo z nás nechce, aby bylo po jeho? Která z Vás, milé dámy, se nepokoušela vychovat manţela? Zapři: JÁ a podle MĚ. Kříţ je to, co se protiví mým přáním, představám, co já chci, co se mně chce Kříţ nám kříţí naše plány. Kristus říká, vezmi svůj kříţ na sebe. Lidé často odstrkují svůj kříţ. Brání se mu jako se brání dítě, kdyţ má dostat injekci. Šije sebou, kope, ale bolí to méně?? Někdo nám rád podsouvá: kříţ nemusí být, křesťan můţe ţít bez kříţe, vţdyť křesťanství je o lásce, o pokoji, máme se milovat, kříţ nesl Kristus, ty uţ nemusíš, nenamáhej se, jde to i bez kříţe znáte ten hlas? Nevykroutíme se z toho. Není křesťan bez kříţe. Jak říkali naši předkové: Není domečka bez kříţečka. Kaţdý ho má. I ten, o kom si myslíme, ţe ho nemá. Můţe mít velmi těţký kříţ vnitřního utrpení. 17

18 Nesení kříţe a kříţe Někdy si svůj kříţ ztěţujeme, zvětšujeme si ho, táhneme si další svůj kříţ a stěţujeme si, ţe je nad naše síly. Sami si ho zvětšujeme. Jak? Svými představami: Strach nám můţe kříţ velmi ztíţit. Říká se, ţe strach má velké oči. Kdyţ se něčeho bojíme, tak to naroste. Čím víc se bojíme kříţe, ţe nás v tom Pán nechá, tím víc strach zvětšuje náš kříţ. Opět je tady někdo, kdo má rád náš strach a místo: Nebojte se! nám našeptává: ty by ses měl bát, neuneseš ten svůj kříţ Pýcha nám můţe ztěţovat náš kříţ. Naše představa, ţe musíme nést kříţ hrdinně, radostně, nesmíme dát najevo ţádnou slabost. Jenom já sám musím nést svůj kříţ. Ale Pán měl na kříţové cestě Veroniku a Šimona a nechal si od nich pomoci. My odmítáme, nechceme přijmout pomoc a tím si svůj kříţ zvětšujeme. No to teda ne, ty to neděláš z lásky, tak to nechci, abys mi pomáhal Kdo jsme my? Víc neţ Kristus? To je pýcha. On přijal i neochotnou pomoc Šimonovu. Šimon mu s radostí na pomoc nespěchal Sebelítost nám ztěţuje náš kříţ. To kdyţ se lituju a srovnávám svůj kříţ s jinými. Kdyţ člověk pod kříţem padá, měl by se ujistit, jestli nese jen svůj kříţ, a uvědomit si, ţe Pán si nechal pomoci i od toho, kdo to neudělal s radostí, ţe Pán pod kříţem padal. Co jsme my? Víc neţ Kristus? Píše se, ţe se Šimon stal svatým. Copak my víme, ţe kdyţ dovolíme druhým, aby nám pomohli, i kdyţ to dělají jen z povinnosti..moţná to bude k jejich spáse.. Setkání s kněţími i jejich rodinami Hlavním iniciátorem setkání byl P. Josef Červenka. V sobotu odpoledne bylo do programu zařazeno v rámci Roku kněţí svědectví kněţí a jejich rodičů. Mladí kněţí vzpomínali na to, kdo a jak je ovlivnil při rozhodování a rozpoznávání jejich povolání ke kněţství. Rodiče zase vzpomínali, jak oni přijímali skutečnost, ţe jejich syn bude knězem. 18

19 Chvíle váţné, střídaly salvy smíchu, to kdyţ třeba maminka P. Červenky na rovinu řekla, ţe byli taková normální rodina, nebyli takoví kór svatí proto je překvapilo, ţe jejich syn si zvolil tuto ţivotní cestu. Pak kdyţ P. Josef vzpomínal, jak před listopadem 1989 pořádal pod hlavičkou SSM (Socialistický svaz mládeţe) zájezd do Prahy ke kardinálu Tomáškovi, otřásal se sál smíchem. P. Josef vzpomněl i na svého kmotra, který prý do kostela moc nechodil, ale byl to jasný, zásadový člověk. Jemu se ještě dřív neţ rodičům a bratrovi svěřil s tím, ţe se chce sát knězem. Tento kmotr s ním rozebral pohled na kněţství z takových stran jako pak uţ nikdo jiný a je mu za to i po letech vděčný. Tři měsíce po své primici jej P. Josef zaopatřoval. Jeho zpověď na konci ţivota byla tak upřímná a silná, ţe P. Josef plakal víc neţ on. P. Josef vyjádřil svou vděčnost za toto povolání, i kdyţ nebylo vţdy všechno ideální. Cítí, jaké poţehnání to přineslo do jeho rodiny, jak i jeho táta, který dříve do kostela moc nechodil, začal pravidelně chodit ke svátostem, a i kdyţ zemřel náhle ve svých 58 letech, byl na setkání s Kristem připravený. Jeden z mladých kněţí zase vzpomněl, ţe pro něj byla jedním z impulzů k povolání jeho prababička, se kterou v rodině vyrůstal. Aţ do vysokého věku se o ni starala celá rodina a on ji viděl denně s růţencem a je přesvědčen, ţe to byly její modlitby, které mu vyprosily kněţství. A navíc viděl, ţe ţivot není jenom všechno krásné, ale ţe k ţivotu patří i oběť, obtíţe stáří. Chci poděkovat svým rodičům, ţe si vzali prababičku na starost, ocenil mladý kněz. Novokněţí pak vloţili ruce nad shromáţdění matek a otců a dali nám své poţehnání. Jana Ilčíková 19

20 Svědectví Zázrak zrození Zrození malého miminka je opravdu ten největší zázrak, ale já bych vám ráda přiblíţila zrození naší skupinky Modliteb matek. Vím, ţe nepíšu nic převratného, ale pro mě má vznik naší skupinky velký význam a tak mě napadlo se s vámi podělit. Jsem z Brna. Asi před třemi roky jsem byla náhodou pozvána svou švagrovou na jejich skupinku MM v Praze. Záhy jsem pochopila, ţe účast někoho cizího není úplně samozřejmá, ţe s účastí musí souhlasit kaţdá maminka z dané skupinky. Takţe aţ později mi došlo, jaké pocty se mi dostalo. Moc se mi tam líbilo! Sešly jsme se v bytě u jedné z maminek dokonce společně s dětmi. To mě opravdu dostalo. Scházet se, modlit se a ještě s dětmi to je skvělé, ani není potřeba věčně někoho shánět na hlídání! Atmosféra tam byla moc příjemná. Pak jsem na toto setkání nějak pozapomněla. Jen občas se ve mě ozvala touha modlit se s nějakými maminkami společně a pravidelně. Později jsem se získala kontakt na Růţenku Fialovou, tak jsem ji zavolala, ţe bych asi chtěla zaloţit skupinku. Růţenka mi řekla, ţe se mám na ten úmysl měsíc modlit. Tak jsem se pár dní snaţila, ale nevytrvala jsem. Brala jsem to jako své selhání a ţe na to přeci nemám, abych něco zakládala. Asi po roce to ve mně zase začalo hlodat: Co kdybys zaloţila skupinku? Jen s tím rozdílem, ţe uţ jsem měla dokonce v hlavě i maminky, které bych oslovila. Znovu jsem kontaktovala Růţenku tentokrát mailem, psala jsem, ţe nevím co dělat, ale ţe Modlitby matek mi stále nedají spát. Odpověď mě opravdu překvapila. Růţenka mi dala najevo, ţe to je ten správný impuls a ţe to nebude jen tak samo sebou, kdyţ mi to nedá spát. Byla jsem hrozně šťastná a ucítila jsem velkou úlevu a radost, ţe se blíţím ke splnění svého snu. Co nejdříve jsem oslovila holky a všechny do jedné souhlasily! Z počátku nás bylo pět a časem jsme přibraly ještě jednu maminku. Scházíme se jednou týdně od loňských Velikonoc a jsou to moc krásná setkávání, která nás vzájemně obohacují a posilují. A scházíme se s dětmi a opravdu to funguje! Musím říct, ţe je to s nimi občas dost náročné a hlučné, ale jde to. Děti uţ si na to docela zvykly, uţ tak moc nevyrušují. Dokonce si na MM i hrají a vyrábějí si kapličky. Nikdy se ţádnému z dětí během setkávání nic váţného nestalo.v současné době řešíme dělení skupinky. Je nás s dětmi 20

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm. Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux 30.9. 2013 v 18.00 v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

42 hodinová modlitební stráž

42 hodinová modlitební stráž 42 hodinová modlitební stráž Hlavní téma modliteb: Evangelizace Zveme vás, abyste se připojili ke 42 hodinové modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od 5.10. 18:00 do 7.10. 12:00

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Bůh vzor skutečného otcovství

Bůh vzor skutečného otcovství 1 Bůh vzor skutečného otcovství Otče, tys poslal na svět svého jednorozeného Syna, aby nás vysvobodil z otroctví hříchu. Ukaž svou otcovskou lásku také nám všem, kdo toužebně očekáváme tvou pomoc, a doveď

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ

MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ MODLITBA V NALÉHAVÉ POTŘEBĚ Modlitba zahrnuje sedm dní. Pokud jde o velmi vážnou věc, je možné se ji modlit opakovaně 7 týdnů. 50. den byl seslán Duch svatý. 50tý rok byl milostivým létem Božím. O cokoli

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

SVÁTOSTI. Milost Boží. Milost posvěcující

SVÁTOSTI. Milost Boží. Milost posvěcující SVÁTOSTI Milost Boží Lidé stojící mimo Církev vidí často jen její organizační stránku, ale nechápou její vnitřní tajemství. Církev je na prvním místě zprostředkovatelkou neviditelné Boží milosti. Hlavním

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

Slavnosti a svátky Páně podle liturgické doby

Slavnosti a svátky Páně podle liturgické doby Obsah Slavnosti a svátky Páně podle liturgické doby 25. XII. Narození Páně v noci... 2 25. XII. Narození Páně ve dne... 4 1. I. Matky Boží, Panny Marie... 5 sv. Rodiny... 6 6. I. Zjevení Páně... 7 Křtu

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více