Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace"

Transkript

1 školní vzdělávací program M/01 Mechanizace a služby - zaměření DSS - Dopravní a servisní služby M/01 Mechanizace a služby Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

2 PLACE HERE M/01 Mechanizace a služby - zaměření DSS - Dopravní a servisní M/01 Mechanizace a služby Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP M/01 Mechanizace a služby - zaměření DSS - Dopravní a servisní Datum Název M/01 Mechanizace a služby Platnost Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Délka studia v letech: 4 Název školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa Krnov, Opavská 49 IČ REDIZO Kontakty Ředitel Wasserbauer Petr Jaromír Pavlíček Telefon Fax www Zřizovatel Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Adresa Ostrava, 28. října 117 IČ Telefon www datum, podpis, razítko 2

3 41-45-M/01 Mechanizace a služby Profil absolventa 2 Profil absolventa Škola PROFIL ABSOLVENTA Absolvent se uplatní v mechanizovaných provozech zemědělské prvovýroby při využívání zemědělské techniky a zabezpečování její provozní spolehlivosti a oprav, v podnicích zabývajících se opravami zemědělské a lesnické techniky, diagnostickou a servisní činností, dále i v oblasti prodeje zemědělské, dopravní a manipulační techniky, v samostatné podnikatelské činnosti v oblasti mechanizovaných služeb a dalších služeb pro zemědělství a pro rozvoj venkova, v ochraně a tvorbě krajiny, v hospodaření s odpady, jakož i v podnicích zajišťujících provoz dopravní a manipulační techniky a mobilních strojů. Absolvent se uplatní zejména jako zemědělský technik, vedoucí nebo technik v opravnách a zařízeních poskytujících další servisní služby, prodejce zemědělské techniky a pracovník v poradenských službách, jako farmář nebo samostatný podnikatel v obchodu se zemědělskou technikou, náhradními díly, nářadím a materiálem pro provoz této techniky, v kovovýrobě či renovacích, jako technik v dopravních firmách, v obchodnětechnických útvarech podniků, ve státní a obecní správě apod. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B, C. Organizace vzdělávání Délka a forma vzdělávání Tento obor vzdělání se realizuje v této formě vzdělávání:, Krnov, Opavská 49 Název ŠVP M/01 Mechanizace a služby - zaměření DSS - Dopravní a servisní Platnost Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru M/01 Mechanizace a služby Forma vzdělávání denní forma vzdělávání 3

4 41-45-M/01 Mechanizace a služby Profil absolventa 5 Dle znění zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon). Podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných jsou dále upraveny vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb. 6 Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Profilová část je plně v kompetenci ředitele školy. Skládá se: ze 2 nebo 3 povinných zkoušek z možností konat až 2 nepovinné zkoušky Profilové zkoušky se konají formou: písemnou, praktickou zkoušky, ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, maturitní práce (veřejná prezentace na odborné téma) před zkušební maturitní komisí Jedna zkouška může být rovněž kombinací uvedených forem (může se skládat z písemné části a z maturitní práce s obhajobou nebo z praktické zkoušky a ústní zkoušky). Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu. Skladba i forma profilových zkoušek musí vycházet z profilu daného studijního oboru. Rozhodnutí o parametrech profilové části musí ředitel školy zveřejnit nejpozději 7 měsíců před konáním první profilové zkoušky. Počet povinných profilových zkoušek stanoví pro každý obor rámcový vzdělávací program (). Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, když uspěje u všech jejích povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z předmětu, z něhož neuspěl. Žák koná opravnou zkoušku vždy pouze z toho předmětu, z něhož neuspěl. Vzhledem k tomu, že provedení a parametry profilové části maturitní zkoušky jsou plně v kompetenci konkrétních středních škol, bližší informace lze získat výhradně na příslušné střední škole. Klíčové kompetence Kompetence k učení ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí 4

5 41-45-M/01 Mechanizace a služby Profil absolventa využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání Kompetence k řešení problémů volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky Komunikativní kompetence vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě) chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení Personální a sociální kompetence ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých 5

6 41-45-M/01 Mechanizace a služby Profil absolventa přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku Občanské kompetence a kulturní povědomí jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle Matematické kompetence 6

7 41-45-M/01 Mechanizace a služby Profil absolventa správně používat a převádět běžné jednotky nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) používat pojmy kvantifikujícího charakteru provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií učit se používat nové aplikace komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením Odborné kompetence Vykonávat, organizovat a řídit pracovní činnosti v provozu mechanizačních parků využívali soustavu energetických prostředků řešili technicky i organizačně problémy dopravy a manipulace s materiály a navrhovali vhodné sestavy dopravních prostředků s technologickou vazbou na pracovní stroje sestavovali mechanizované linky pro zabezpečení technologických operací a organizovali provoz mechanizovaných služeb odborná připravenost k řízení motorových vozidel skupiny T, B, C a složitých samojízdných strojů navrhovali vhodné mechanizační a organizační zabezpečení technologických postupů pro pěstování plodin a organizovali provoz odpovídajících strojů a zařízení obsluhovali dispečerská zařízení a příslušnou sdělovací techniku, využívali soustavu GPS pro činnost strojů navrhovali strojní linky pro zpracování rostlinných produktů navrhovali stroje a zařízení pro skladování produktů rostlinné výroby, pohonných hmot a dalších materiálů, zabezpečovali mechanizovanou manipulaci s těmito hmotami Mechanizačně vybavit provozní stavby a řídit činnosti související s provozem stájové mechanizace prováděli mechanizovanou sklizeň, konzervaci a skladování krmiv prováděli instalace a seřízení dávkovačů pro automatizované zakládání krmných dávek s využitím aplikovaných programů navrhovali stroje a strojní linky pro skladování, uchovávání a další zpracování živočišných produktů 7

8 41-45-M/01 Mechanizace a služby Profil absolventa instalovali dojírny a dojicí automaty, udržovali jejich provozuschopnost posuzovali mikroklima objektů pro zvířata a zabezpečovali spolehlivý provoz ventilace a klimatizace navrhovali vhodné mechanizační vybavení provozních staveb pro ošetřování a krmení zvířat šetrně uplatňovali mechanizaci při práci se zvířaty, měli zodpovědný přístup ke zvířatům a zabezpečovali uplatňování prvků welfare Zajišťovat provozní spolehlivost a efektivní využívání techniky uplatňovali organizační a technická opatření vedoucí k maximálnímu možnému využití výkonnosti zemědělské techniky kontrolovali technický stav používaných strojů a zařízení s cílem zajistit jejich plnou provozní spolehlivost při co nejnižších provozních nákladech sledovali vývoj zemědělské techniky a usilovali o modernizaci mechanizačních prostředků pro jednotlivé technologické procesy Zajišťovat výrobu strojů a zařízení, provádět servisní a opravárenskou činnost dodržovali zásady technického zobrazování, kótování, tolerování a značení jakosti povrchu podle technické dokumentace, při znázorňování strojních součástí využívali počítačů a kreslicích programů uplatňovali znalosti elektroniky a počítačové techniky v oblasti automatizace, ovládali palubní počítače strojů a využívali jejich diagnostických možností pro zlepšení výkonu a kvality práce včasnými opatřeními předcházeli pracovním úrazům a nemocem z povolání v souvislosti s používáním strojů a zařízení prováděli zaškolení řidičů traktorů a samojízdných strojů, kontrolu obsluhy a údržby těchto energetických prostředků odborná připravenost pro svařování materiálů na úrovni základních svářečských operací navrhovali antikorozní ochranu strojů a využívali tribotechnická měření v preventivní péči o stroje prováděli opravy a renovaci dílů běžnými metodami ovládali diagnostické metody a práci s diagnostickými přístroji pro stanovení termínu racionální opravy používali měřicí elektrotechnické metody, hodnotili elektrotechnická zařízení především z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem aplikovali znalost strojních součástí při návrzích strojů, výrobě nářadí a při opravách a pracovali přitom s katalogy normalizovaných součástí a náhradních dílů prováděli základní operace mechanického i tepelného zpracování kovů a plastů řešili základní silové výpočty využívali výkresovou dokumentaci strojů při jejich údržbě, seřízení, opravách a explotaci volili technické materiály na základě jejich vlastností a požadovaných vlastností výrobků, navrhovali nejvhodnější způsoby jejich zpracování a volili postup zhotovení součástí s využitím strojírenských technologií správně používali přípravky a měřidla a volili vhodné způsoby kontroly a měření základních technických veličin a kvality materiálu 8

9 41-45-M/01 Mechanizace a služby Profil absolventa řešili základní úlohy statiky tuhých těles a využívali znalostí základních druhů namáhání při výpočtu napětí a deformací strojních součástí a při jejich dimenzování určovali kinematické veličiny při pohybu přímočarém, rotačním a složeném Vykonávat, organizovat a řídit činnosti související s ochranou a tvorbou krajiny, ekologickým zemědělstvím a rozvojem venkova prováděli mechanizovanou přípravu ploch pro zakládání a údržbu zeleně ve volné krajině a v intravilánu zabezpečovali šetrnou mechanizační činností ochranu a tvorbu krajiny respektovali pásma ochrany vody a omezení platná v chráněných územích při nasazení dopravní, lesnické a stavební mechanizace, hospodařili v těchto oblastech v souladu s příslušnými předpisy při zpracování a ukládání odpadních hmot realizovali provoz mechanizace v podmínkách ekologického zemědělství zabezpečovali svěřený úsek výroby s cílem nepoškozovat pracovní a životní prostředí z technických zdrojů a minimalizovali znehodnocování půdy používáním těžké mechanizace Vykonávat ekonomické činnosti a podnikatelské aktivity využívali marketingových nástrojů k prezentaci podniku, nabídce produktů a služeb sestavovali operativní a dlouhodobější plány posuzovali ekonomické ukazatele výroby, a to i z hlediska mezinárodních vztahů, navrhovali konkrétní opatření zabezpečovali nákup surovin a materiálů a odbyt produktů a služeb vyhotovovali účetní doklady sestavovali kalkulace výrobků a služeb vedli provozní evidenci užívanou v jednotlivých úsecích výroby a využívali tyto podklady k běžným organizačním opatřením řídili daný úsek a využívali odborných služeb poskytovaných jinými subjekty Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem znali systém péče státu o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce) byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 9

10 41-45-M/01 Mechanizace a služby Profil absolventa dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana) chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady efektivně hospodařili se svými finančními prostředky znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení 10

11 41-45-M/01 Mechanizace a služby Charakteristika školy 3 Charakteristika školy Název školy Adresa Krnov, Opavská 49 Název ŠVP M/01 Mechanizace a služby - zaměření DSS - Dopravní a servisní Platnost Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Kód a název oboru M/01 Mechanizace a služby Délka studia v letech: 4 Charakteristika školy je školou s nadregionální působností. Svou dlouholetou tradicí je zaměřena na vzdělávací aktivity v oblasti motorových vozidel, mechanizace a automatizace strojů a strojních zařízení, elektroniky a diagnostiky automobilů, informačních a komunikačních technologii, ekonomiky a podnikání pro absolventy základních škol a absolventy maturitních a učebních oborů. Významným úkolem školy je realizace celoživotního vzdělávání a profesních rekvalifikací v oblasti přípravy svářečů a řidičů profesionálů pro potřeby a požadavky strojírenských firem, dopravních a logistických firem regionu a celé České republiky. V roce 2005 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, splnila náročná kritéria pro udělení mezinárodní certifikace IES/International Education Society/, která žákům školy zajišťuje uznání a uplatnění dosaženého vzdělání ve všech oborech studia v zemích Evropské unie. Škola plní funkci Trvalé vzdělávací základny Ministerstva zemědělství České republiky v primárním a celoživotním vzdělávání pro venkovský prostor. Žáci školy se pravidelně a aktivně zapojují do odborných soutěží a olympiád, ve kterých dosahují trvale velmi dobrých výsledků /například soutěže Automechanik Junior, Zlatý pohár Linde-svařování, Jízda zručnosti traktorem, Středoškolská odborná činnost, program Achievement-mladé podnikání, matematické a jazykové olympiády /. Ve škole se vzdělává přibližně 500 žáků v 17 třídách v pěti studijních a učebních oborech řádného denního studia a zajišťuje v projektech a programech celoživotního vzdělávání a rekvalifikací zvyšování odborné kvalifikace přibližně 100 pracovníků strojírenských a dopravních firem regionu. Co škola žákům nabízí, co může žák v průběhu studia získat: a) učňovské vzdělání oborech: H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1,5 leté studium (řidič profesionál) b) maturitní vzdělání ve studijních oborech: M/01 Mechanizace a služby zaměření: Výpočetní technika a automatizace mechanizovaných procesů Dopravní a servisní služby Technická administrativa L/01 Autotronik M/01 Ekonomika a podnikání c/ komplexní teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti elektroniky a diagnostiky motorových vozidel /spolupráce s firmami BOSCH, DAF, ATAL, ŠKODA, HUNDAI /. d/ získání řidičských oprávnění skupin B, C v rámci výuky ve vlastní autoškole /vybavena nákladními automobily DAF, RENAULT a osobními automobily OPEL, ŠKODA /. ( za výhodou cenu lze získat řidičské oprávnění skupiny E ) 11

12 41-45-M/01 Mechanizace a služby Charakteristika školy e/ získání svářečských kvalifikací všech používaných metod a jejich periodickou obnovu s možnosti realizace státní svářečské zkoušky podle evropské normy EN-287 ve vlastní svářečské škole ( za výhodnou cenu v rámci jednotlivých kurzů ) f/ získání odborných znalostí v oblasti ekonomiky, účetnictví, práva, marketingu a firemního managementu g/ moderně vybavené učebny pro teoretickou výuku a odborný výcvik /elektrotechniky, ICT, elektroniky, cizích jazyků, diagnostiky, měření emisí, svařování, auto-trenažéru, svařování,./. h/ zapojení do programů ACHIEVEMENT-MLADÉ PODNIKÁNÍ, NÚOV předmět Fiktivní firmy, výměnných stáží v programech LEONARDO DA VINCI a SOKRATES, /. ch/ komplexní služby žákům v průběhu studia /celodenní stravování, ubytování na domově mládeže, sportovní aktivity v areálu tvořeném tělocvičnami, travnatým fotbalovým hřištěm, tenisovým kurtem, hřištěm pro plážový volejbal, hernou pro stolní tenis, atletickou dráhou, posilovnou, hřištěm na badminton, hudební místností, /. 12

13 41-45-M/01 Mechanizace a služby Charakteristika ŠVP 4 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Krnov, Opavská 49 Název ŠVP M/01 Mechanizace a služby - zaměření DSS - Dopravní a servisní Platnost Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Kód a název oboru M/01 Mechanizace a služby Délka studia v letech: 4 1. Základní údaje k studijnímu oboru Kód a název oboru: M/01 Název ŠVP: Mechanizace a služby Zaměření: Dopravní a servisní služby Délka vzdělání: 4 roky Forma studia: denní Datum platnosti: Vstupní předpoklady žáků Do prvního ročníku studia se přijímají žáci a další uchazeči, kteří úspěšně ukončili základní školu a prokázali zdravotní způsobilost. Další podmínky přijímacího řízení stanoví ředitel školy. 3. Délka vzdělávacího programu a forma studia Jedná se o čtyřleté denní studium. 4. Pojetí a cíle vzdělávacího programu Vzdělávací program studijního oboru mechanizace a služby se zaměřením na dopravní a servisní služby vzdělává a vychovává žáky pro oblast činností souvisejících se zabezpečováním provozu automobilů a jejich přípojných vozidel, pracovních mobilních strojů a jejich příslušenství. Cílem studijního oboru je připravit žáky pro činnosti technicko-hospodářských pracovníků v oblasti využití techniky užívané v dopravě, stavebnictví, lesnictví, zemědělství a v dalších odvětvích národního hospodářství. 5. Charakteristika obsahových složek výuky: Vzdělávací program je založen na všeobecně vzdělávacím základu a odborném základu. Všeobecný základ je zastoupen všeobecně vzdělávacími předměty: český jazyk, cizí jazyk, dějepis, občanská nauka, právo, fyzika, chemie, matematika,, tělesná výchova, ekonomika, informační a komunikační technologie. Odborný základ tvoří tyto předměty: agrobiologie, využití přírodních zdrojů, zpracování a využití odpadů, technické kreslení, CAD, strojní součásti, servis a opravy, mechanika, motorová vozidla, stroje a zařízení, elektrotechnika a automatizace, logistika a dopravní zeměpis. Znalosti získané v těchto předmětech může absolvent tohoto studijního oboru využít i v případném pokračování ve studiu na vyšší nebo vysoké škole. Jazykové vzdělávání Rozvíjí především komunikativní dovednosti žáků a učí je kultivovaně se vyjadřovat ústně i písemně v českém jazyce nebo v cizím jazyce a efektivně pracovat s textem jako se zdrojem informací. Realizuje se v předmětech: český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk. Společenskovědní vzdělávání 13

14 41-45-M/01 Mechanizace a služby Charakteristika ŠVP Připravuje žáky na život v současné společnosti, učí je hlouběji porozumět společenským jevům a fungování této společnosti. Kultivuje historické, právní a ekonomické vědomí žáků a přispívá k jejich mediální gramotnosti. Realizuje se v předmětech: dějepis, občanská nauka, právo. Ekonomické vzdělávání Toto vzdělávání rozvíjí ekonomické myšlení žáků a umožňuje jim pochopit mechanismus fungování tržní ekonomiky. Studenti porozumí podstatě podnikatelské činnosti a principu hospodaření podniku. Realizuje se v předmětu: ekonomika. Matematické vzdělávání Cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat matematiku v různých životních situacích - v dalším vysokoškolském studiu, v odborné složce vzdělávání, v osobním životě, budoucím zaměstnání, volném čase apod. Realizuje se v předmětu: matematika. Estetické vzdělávání Přispívá především ke kultivaci osobnosti žáků v oblasti estetické, emociální a sociální. Formuje jejich vztah k uměleckým hodnotám a umění, podílí se na rozvoji duchovního života. Realizuje se v předmětu: a má mezipředmětovou návaznost na dějepis. Přírodovědné a ekologické vzdělávání Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnějšímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Realizuje se v předmětech: fyzika a chemie. Vzdělávání pro zdraví Tato oblast je zaměřena na podporu fyzického a psychického zdraví žáků, na vytváření pozitivního vztahu k vlastnímu zdraví, na posilování fyzické zdatnosti a volních vlastností žáků. Cílem je vybavit žáky dovednostmi a znalostmi, jež jsou potřebné pro vlastní tělesný rozvoj, k aktivní a preventivní péči o zdraví a bezpečnost, naučit je zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví, učit je vyrovnávat jednostrannou pracovní zátěž a nedostatek pohybu. Důraz se klade také na výchovu proti závislostem (na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, hracích automatech, počítačových hrách aj. Realizuje se v předmětu: tělesná výchova, ve sportovních kurzech organizovaných školou a v mimoškolních sportovních akcích. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je podpora počítačové gramotnosti žáků, jejich příprava na efektivní využívání informačních a komunikačních prostředků v běžném osobním životě i pro pracovní účely jako zdroje informací a prostředku dalšího vzdělávání. Žáci porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným programovým vybavením. Realizuje se v předmětu: informační a komunikační technologie. Odborné vzdělávání Odborné vzdělávání je koncipováno ve dvou částech. Jednu tvoří teoretické předměty, druhou pak praktická cvičení. Praktické cvičení se realizuje formou cvičení ve škole, odborným výcvikem ve školních dílnách, individuální a učební praxí studentů v průběhu školního roku, formou exkurzí a souvislou odbornou praxí během maturitních zkoušek. Absolvování této 14

15 41-45-M/01 Mechanizace a služby Charakteristika ŠVP souvislé odborné praxe (v 1., 2. a 3. ročníku) je nutnou podmínkou pro postup do vyššího ročníku. V teoretickém vyučování se realizuje v předmětech: agrobiologie, využití přírodních zdrojů, zpracování a využití odpadů, technické kreslení, CAD, strojní součásti, servis a opravy, mechanika, elektrotechnika a automatizace, logistika, dopravní zeměpis, motorová vozidla. V praktickém vyučování se realizuje v předmětech: servis a opravy cvičení, motorová vozidla cvičení, stroje a zařízení cvičení. 6. Klíčové kompetence Jedná se o soubor schopností, znalostí a s nimi souvisejících postojů a hodnot, které jsou obecně uplatnitelné, mohou být využívány u každé práce bez ohledu na získanou kvalifikaci, a také v osobním životě. Přispívají tedy k lepší zaměstnavatelnosti absolventů. U žáků jsou rozvíjeny tyto klíčové kompetence: komunikativní - vhodně se vyjadřovat, myšlenky formulovat srozumitelně a souvisle, umět naslouchat jiným, kultivovaně diskutovat, vypracovávat přiměřeně náročné texty a jiné písemnosti, zpracovávat jednoduché texty a souvislé práce (protokoly, práce seminární nebo projektové), prezentovat je a obhajovat, používat vhodné stylistické a jazykové prostředky včetně odborné terminologie, číst s porozuměním a efektivně zpracovávat informace získané četbou, vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury chování a projevu; personální - kriticky hodnotit vlastní osobnost, umět se rozhodovat a plánovat svůj život, efektivně se učit a plánovat zásady duševní hygieny, využívat zkušenosti jiných lidí, přijímat rady a kritiku, dále se vzdělávat, pečovat o svůj duševní a fyzický rozvoj, odhadovat své možnosti a stanovovat si přiměřené cíle, reálně plánovat a řídit své učení, pracovní činnost a kariérní růst; sociální - přizpůsobovat se životním a pracovním podmínkám, pracovat samostatně i v týmu, přijímat a plnit odpovědně úkoly, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem; k řešení problémů - porozumět zadání úkolu, určit podstatu problému, získat a zhodnotit informace a navrhnout optimální řešení, provádět plánování, kontrolu činnosti a hodnocení dosažených výsledků; k využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi - pracovat s osobním počítačem a programovým vybavením, učit se poznávat nové aplikace, komunikovat elektronickou poštou, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména z celosvětové sítě Internet, nacházet v textu a vybírat požadované informace, pracovat s informacemi; aplikovat základní matematické postupy - používat správně pojmy kvantifikujícího charakteru, zvolit odpovídající matematické postupy a techniky a používat vhodné algoritmy k řešení, využívat různé formy grafického znázornění reálných situací, správně používat a převádět jednotky, používat funkční vztahy při řešení praktických úkolů; k pracovnímu uplatnění - získat pozitivní vztah k práci, mít přehled o možnostech uplatnění se na trhu práce v daném oboru a povolání, umět vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, znát práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků a osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Důležitá je aplikace vhodných metod a forem práce se žáky jak při teoretické tak i praktické výuce, jak ve škole, tak i v prostorách dílen, případně v dalších provozech. Velký význam má i zájmová činnost žáků, zahraniční praxe, exkurze, zapojení v projektovém vyučování. Metoda projektového vyučování spočívá v zadávání a řešení žákovských projektů, které navazují na teoretické vědomosti 15

16 41-45-M/01 Mechanizace a služby Charakteristika ŠVP a praktické dovednosti, integrují je a umožňují jejich praktické uplatnění. Projekty jsou zpracovávány především z odborných předmětů. Projekt podporuje i týmovou práci. Většinu činností žáci vykonávají ve svém volném čase při získávání informací, komunikaci s partnery a řešení úkolů. Každý žák má určitý úkol a také spoluodpovědnost. Vyučující působí jako poradci, konzultanti a pozorovatelé. Projekty jsou zadávány nejčastěji ve třetím ročníku a jsou prezentovány a vyhodnocovány v pololetí čtvrtého ročníku. Výkony žáků v projektech ovlivňují jejich klasifikaci v praktické odborné části maturitní zkoušky. 7. Průřezová témata Jedná se o témata, jež mají vysoký společenský význam, pro který zaujímají nezastupitelné místo v celkovém rozvoji osobnosti žáka. Mají výrazně formativní charakter, a proto jsou průběžně začleňována do školního vzdělávacího programu. Prolínají celým vyučovacím procesem, a to jak ve výuce začleněním do obsahu vyučovacích předmětů a žákovských projektů, tak i dalšími aktivitami - semináři, besedami, exkurzemi, přímými pracovními činnostmi žáků, výchovně vzdělávacími a společenskými akcemi a podobně. Účinnost působení průřezových témat ovlivňují ve velké míře učitelé svými postoji k vlastní práci, spoluprací s žáky, přístupy k řešení problémů, názory a aktivitou. Občan v demokratické společnosti Charakteristika tématu Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace je demokratické klima školy, které je otevřené rodičům a k širší občanské komunitě v místě školy. Přínos tématu k naplňování cílů vzdělávacího programu K odpovědnému a demokratickému občanství je třeba mít dostatečně rozvinuté klíčové kompetence (komunikativní a personální kompetence, kompetence k řešení problémů a k práci s informacemi), proto je jejich rozvíjení při výchově demokratickému občanství velmi významné. Obsah tématu a jeho realizace Výchova k odpovědnému a aktivnímu občanství v demokratické společnosti zahrnuje vědomosti a dovednosti z těchto oblastí: - osobnost a její rozvoj; - komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů; - společnost - její různí členové a společenské skupiny, kultura, - náboženství; historický vývoj (především v 19. a 20. století); - stát, politický systém, politika, soudobý svět; - masová média; - morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita; - právo pro všední den (potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život). Realizace tohoto tématu spočívá v: vytvoření demokratického prostředí ve třídě a ve škole, které je založeno na vzájemném respektování, spolupráci, účasti a dialogu; stanovení priorit výchovy založené na znalosti osobnosti žáků (názory, postoje, prostředí, možnosti školy); rozvíjení sociálních a osobnostních kompetencí a hodnot žáků při výchově a vzdělávání; zapojení žáků a školy do aktivit poznávajících fungování demokracie v praxi (život v obci, politika samosprávy); využívání informací sdělovacích prostředků pro výuku a jejich posouzení. Je třeba, aby si žáci uvědomili, že demokracie je možná jen tehdy, mají-li občané osobnostní kvality a předpoklady pro její fungování. Proto je nezbytné vychovávat žáky ke zdvořilosti a slušnosti. Člověk a životní prostředí 16

17 41-45-M/01 Mechanizace a služby Charakteristika ŠVP Charakteristika tématu Zákon o životním prostředí uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání mají vést k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Přínos tématu k naplňování cílů vzdělávacího programu Téma Člověk a životní prostředí vychází z komplexního chápání vztahů člověka a prostředí a integruje poznatky zahrnuté do jednotlivých složek, oblastí a okruhů vzdělávání. Většinou se jedná o okruhy zaměřené na materiálové a energetické zdroje, kvalitu pracovního prostředí, vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví a na řídící činnosti, ale i technologické metody a pracovní postupy. Obsah tématu a jeho realizace Téma Člověk a životní prostředí integruje poznatky a dovednosti začleněné do jednotlivých složek, oblastí a okruhů všeobecného i odborného vzdělávání. Obsah tématu je možno rozdělit do níže uvedených obsahových celků. Jedná se o tyto obsahové okruhy: - základní biologické poznatky - stavba, funkce a typy buněk, děje v buňkách, základy genetiky, vlastnosti organismů; - základy obecné ekologie - organismus a prostředí, adaptace a tolerance organismů, abiotické a biotické podmínky života v přírodě, zdroje energie a látek v přírodě, koloběh látek v přírodě, výživa a potravní vztahy, koncentrace škodlivin v potravním řetězci, jedinec, druh, populace a jejich vztahy, početnost populace, společenstva, ekosystémy, biosféra, základy krajinné ekologie, ovlivňování krajiny člověkem; - ekologie člověka - vývoj člověka, vliv činností člověka na prostředí, růst lidské populace a globální problémy, demografie, vlivy prostředí na lidské zdraví, ochrana zdraví, dobrovolná a vynucená zdravotní rizika, problematika drog, význam zdravé životosprávy, hodnotové orientace člověka a mezilidských vztahů pro celkový životní styl jedince a společnosti; - životní prostředí člověka - vymezení pojmu životní prostředí, monitoring, životní prostředí člověka, vlivy člověka na ovzduší a klima, skleníkový jev, ozónová vrstva, znečištění ovzduší - plyny, kyselé srážky, smog, znečištění ovzduší vnitřních prostorů, emise, imise, využívání a znečišťování vody, čištění vody, zdravotní rizika ze znečištěné vody, půda a její složení, změna struktury půdy a její poškozování, ochrana půdy, produkce potravin, zdroje energie a látek, vztah zdroje a suroviny, rozdělení přírodních zdrojů z hlediska jejich obnovitelnosti a vyčerpatelnosti, odpady - vznik, druhy, zneškodňování, způsoby minimalizace vzniku odpadu, vliv člověka na živou přírodu -devastace lesů, kácení tropických lesů, snižování druhové rozmanitosti; - ochrana přírody, prostředí a krajiny - biologická rozmanitost Země, utváření pocitu osobní, občanské a profesní odpovědnosti za stav životního prostředí, úloha státu při řešení problémů životního prostředí, ochrana rostlin a živočichů, ochrana přírody a krajiny, chráněná území, nástroje společnosti na ochranu prostředí, právní předpisy ČR a EU, mezinárodní úmluvy, strategie trvale udržitelného rozvoje, realizace péče o životní prostředí; - ekologické aspekty pracovní činnosti v odvětvích a povoláních zahrnutých v daném oboru vzdělání. Realizace tohoto tématu spočívá v: pochopení zásadního významu přírody a životního prostředí pro člověka; povědomí o základních ekologických zákonitostech a negativních dopadech působení člověka na přírodu; budování takových postojů a hodnotových orientací žáků, na jejichž základě budou utvářet svůj budoucí životní způsob a styl v intencích udržitelného rozvoje a ekologicky přijatelných hledisek. Proto je třeba: - vést žáky k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí; - vytvářet u žáků úctu k živé a neživé přírodě, úctu k životu v jeho jednotlivých formách a respektovat život jako nejvyšší hodnotu; - aktivně se zapojit do ochrany a zlepšování životního prostředí; efektivně pracovat s informacemi - jednat hospodárně, ale uplatňovat nejen ekonomická kritéria, ale i kritéria ekologická. Veškerý odpad je důsledně tříděn a shromažďován v nádobách a prostorech k tomu určených. Odděleně je ukládán nebezpečný odpad podle druhů, označován stanoveným způsobem a odborně likvidován příslušnými firmami. 17

18 41-45-M/01 Mechanizace a služby Charakteristika ŠVP Člověk a svět práce Charakteristika tématu Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv. Přínos tématu k naplňování cílů vzdělávacího programu Hlavním cílem průřezového tématu je vybavit žáka znalostmi a kompetencemi, které mu pomohou optimálně využít svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění na trhu práce a pro budování profesní kariéry. Obsah tématu a jeho realizace Obsah tématu je možné rozdělit do následujících obsahových celků: - hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce - pracovní činnosti, pracovní prostředky, pracoviště, mzda, pracovní doba, možnosti kariéry, společenská prestiž apod., jejich aplikace na jednotlivé alternativy uplatnění po absolvování příslušného oboru vzdělání a navazujících směrů vyššího a vysokoškolského studia, vztah k zájmům, studijním výsledkům, schopnostem, vlastnostem a zdravotním předpokladům žáků; - trh práce, jeho ukazatele, všeobecné vývojové trendy, požadavky zaměstnavatelů; - soustava školního vzdělávání v ČR, návaznosti jednotlivých druhů vzdělávání po absolvování střední školy, význam a možnosti dalšího profesního vzdělávání včetně rekvalifikací, nutnost celoživotního učení, možnosti studia v zahraničí; - informace jako kritéria rozhodování o další profesní a vzdělávací dráze, vyhledávání a posuzování informací o povoláních, o vzdělávací nabídce, o nabídce zaměstnání, o trhu práce; - písemná i verbální prezentace sebe sama při vstupu na trh práce, sestavování žádostí o zaměstnání a odpovědí na inzeráty, psaní profesních životopisů, vyplňování dotazníků a personálních testů, jednání s potenciálním zaměstnavatelem, přijímací pohovory, výběrová řízení, nácvik konkrétních situací; - zákoník práce, pracovní poměr, pracovní smlouva, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, mzda, její složky a výpočet, možnosti zaměstnání v zahranič; - soukromé podnikání, podstata a formy podnikání, rozdíly mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, výhody a rizika podnikání, nejčastější formy podnikání, činnosti, s nimiž je třeba při podnikání počítat, orientace v živnostenském zákoně a obchodním zákoníku; - podpora státu sféře zaměstnanosti, informační, poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti volby povolání a hledání zaměstnání a rekvalifikací, podpora nezaměstnaným; - práce s tiskem a dalšími informačními médii při vyhledávání pracovních příležitostí. Realizace tohoto tématu spočívá v: doplnění znalostí a dovedností žáků získaných v odborné složce vzdělávání pro orientaci a uplatnění se ve světě práce; osvojení kompetence aktivně rozhodovat o vlastní profesní kariéře, uplatnit se na trhu práce a přizpůsobit se jeho změnám; motivaci žáků k odpovědnosti za vlastní život a významu vzdělávání pro úspěšnou kariéru; významu profesní mobility a rekvalifikací, potřeby sebevzdělávání a celoživotního učení. Jednotlivé obsahové celky vhodně začleňujeme do odpovídajících odborných i všeobecně vzdělávacích vyučovacích předmětů. V rámci odborné praxe se žáci seznámí s konkrétními podmínkami v různých podnicích. Žáci maturitního ročníku mají každoročně organizovanou návštěvu pracovníků úřadu práce, od kterých se dozvídají konkrétní informace a rady týkající se oblasti povolání, zaměstnaní a trhu práce. Informační a komunikační technologie Charakteristika tématu Informační a komunikační technologie v dnešní době již pronikají prakticky do všech oborů a uplatňují se na všech úrovních činností. Proto je nutné promítnout požadavky na dovednost pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií 18

19 41-45-M/01 Mechanizace a služby Charakteristika ŠVP do vzdělávání. Žáci se naučí efektivně využívat prostředků informačních a komunikačních technologií při řešení úloh, k přípravě na vyučování a vytvoří si nezbytný základ pro jejich využití při dalším sebevzděláváni, při výkonu povolání a v neposlední řadě i v běžném živote, a to i v oblastech svých osobních zájmů. Důležité je osvojení si práce s informacemi, jejich získávání z většího počtu zdrojů, následné třídění a posuzování z hlediska kvality a věrohodnosti. Získané informace se žáci naučí dále obsahově a graficky tvořivě zpracovávat. Přínos tématu k naplňování cílů vzdělávacího programu Dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií mají podpůrný charakter ve vztahu ke všem složkám kurikula. Cílem je naučit žáky používat základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání. Rovněž je důležité naučit žáky pracovat s informacemi a s komunikačními prostředky. Obsah tématu a jeho realizace Výuka je zařazena především do předmětu informační a komunikační technologie. Znalosti a dovednosti získané v tomto předmětu jsou využívány a dále rozvíjeny v ostatních předmětech. Realizace tohoto tématu obecně spočívá v: používání a zdokonalování schopností žáků při efektivním využívání prostředků informačních a komunikačních technologií v běžném každodenním životě; připravenosti žáků využívat uvedené prostředky v rámci specifik odborné kvalifikace. K tomuto tématu máme ve škole vhodné a dostatečné vybavení počítači v odborných učebnách a na domově mládeže. Prosazujeme využití výpočetní techniky i v jiných předmětech, odborných i všeobecně vzdělávacích. 8. Organizace výuky Studium je organizováno jako čtyřleté denní. Součástí studia jsou i praktická cvičeni v prostorách dílen a odborná praxe. Organizační zabezpečení je v kompetenci školy. Při praxích a cvičeních se tvoří skupiny žáků, u řízení vozidel probíhá individuální výcvik dle platné vyhlášky. Maturitní zkouška se organizuje v souladu s platnými předpisy. Lyžařské zájezdy, letní výcvikový kurzy, odborné exkurze, sportovní a jiné soutěže i kulturní akce jsou organizačně zajišťovány pověřeným učitelem ve spolupráci s vedením školy. Škola udržuje v rámci evropských projektů partnerství se Živnostenským spolkem v německém Karbenu. V rámci této spolupráce se uskutečňují pravidelné pracovní a studijní stáže studentů mechanizačního oboru v německých automobilových firmách a podnicích. 9. Metodické přístupy Metody a formy vzdělání volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětu a ke konkrétní situaci ve vyučovacím procesu. Ve výuce je žádoucí uplatňovat různé aktivizační metody, které napomáhají vytvoření požadovaných klíčových, odborných a dalších kompetencí a dovedností, podporují nadání co největší skupiny žáků a zvyšují jejich předpoklady pro vysokoškolské studium i zájem o profilující obory vzdělávání a vědní obory. Jsou to například metody auto didaktické (techniky samostatného učení a práce), problémového vyučování, dialogické metody, metody demonstrační, simulační nebo metody týmové práce. Metody a postupy odpovídají potřebám a zkušenostem jednotlivých pedagogů. Zařazení jednotlivých metod do školního vzdělávacího programu je konkretizováno až na úrovni vyučovacích předmětů. 10. Strukturace vzdělávacího programu Obsah vzdělávání je strukturován do vyučovacích předmětů, jejichž obsah je vymezen v učebních osnovách. Vyučovací předměty jsou všeobecně vzdělávací a odborné. jednotlivých předmětů jsou zpracovány rámcově. V učebních osnovách jsou kromě učiva vymezeny také očekávané výstupy, a to jednak jako cíle, k nimž by měla výuka v daném předmětu směřovat, jednak jako konkrétní výsledky 19

20 41-45-M/01 Mechanizace a služby Charakteristika ŠVP osvojení učiva, kterých by měl žák na určité úrovni, odpovídající jeho schopnostem a učebním předpokladům, dosáhnout a být schopen je prokázat. 11. Hodnocení žáků a diagnostika Hodnocení žáků je prováděno na základě klasifikačního rádu, který je součástí vnitřního řádu školy. Klasifikace v jednotlivých předmětech je výsledkem průběžného sledování a posouzení znalostí žáka za příslušné klasifikační období. Požadované výsledky vzdělávání jsou přiměřené učebním osnovám a profilu absolventa školy. V předmětech teoretických nebo s převahou teorie učitel hodnotí proporcionálně jak ústní, tak písemný projev a jiné výkony žáka při vyučování. Hodnocení je konkrétněji rozpracováno na úrovni jednotlivých předmětů. Srovnání vědomostí žáků v rámci školy je zajištěno tzv. ředitelskými výstupními testy z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka, které píší žáci 1. až 3. ročníků. Formy diagnostiky a hodnocení: ústní zkoušení písemné zkoušení didaktické testy písemné práce samostatné práce hodnocení aktivity 12. Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Žáci mimořádně nadaní Podpora mimořádně nadaných žáků má zásadní význam nejen pro žáky samotné, ale i pro společnost, a proto těmto žákům věnujeme zvýšenou pozornost. Nadaní žáci se mohou na naší škole velmi často zapojit i do různých soutěží organizovaných školou. Jejich vítězové pak postupují do krajských a celostátních kol. Naši žáci se účastní soutěží v cizích jazycích, Celostátní matematické soutěže studentů SOŠ, Olympiády v českém jazyce, Matematického klokana a Studentské odborné činnosti. Při přípravě na tyto soutěže se jim jejich vyučující nadstandardně věnují po vyučování formou konzultací. U žáků mimořádně nadaných je třeba mimo standardních postupů zařadit do výuky tyto metody: problémové a projektové vyučování; práci s informačními technologiemi; práce v SOČ; samostudium, individuální vzdělávací plán. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Studijní obor mohou studovat i žáci s určitým zdravotním postižením. Podle druhu postižení budou ze strany školy vytvořeny vhodné podmínky pro odstranění znevýhodnění žáka. Obor mohou studovat žáci s následujícím postižením: se zrakovým postižením; s postižením sluchu a vadami řeči; se specifickými vývojovými poruchami učení Vyučovací metody jsou závislé na úrovni žáků a zkušenostech pedagogů. Cílem je využívat co nejvíce aktivizačních metod. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním, umožňuje škola vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Škola se podílí na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní včetně poradenské pomoci školy nebo pedagogicko-psychologické poradny. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním, je zajištěno spoluprací s pedagogicko-psychologickou poradnou a výchovným poradcem. Škola se podílí na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní (zapůjčení učebních pomůcek, možnost využívání 20

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika ŠVP 8 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 8.

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika ŠVP 8 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 8. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika ŠVP 8 3.1 Popis materiálního a personálního zajištění výuky 8 4 Učební plán

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - 2011 - Kopie 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. [ Albert Einstein ] Střední škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 ŠVP 41-55-H01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 1 PLATNOST OD 1.9.2012 Obsah 1.Identifikační údaje... 3 2.Profil absolventa... 4 2.1 Pracovní

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 Školní vzdělávací program pro obor čtyřletého studia mechanizace a služby

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 Školní vzdělávací program pro obor čtyřletého studia mechanizace a služby nám. Míru, Tišnov, 5 Školní vzdělávací program pro obor čtyřletého studia mechanizace a služby nám. Míru, Tišnov, 5 Školní vzdělávací program pro obor čtyřletého studia mechanizace a služby Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKOLOGIE A LOGIE 1601M/01 1. Identifikační údaje Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace adresa: U Jezu 7, 74101 Nový Jičín zřizovatel: Moravskoslezský

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník

Školní vzdělávací program. Zahradník. Obor vzdělání. 41-52-H/01 Zahradník Školní vzdělávací program Zahradník Obor vzdělání 4-5-H/0 Zahradník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA

STROJÍRENSKÁ TECHNICKÁ ADMINISTRATIVA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: STROJÍRENSKÁ

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/01 dálkové RVP: 64-41-L/51... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNATIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Stravovací služby KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65 51 H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka

Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka Školní vzdělávací program Obchodní manažer/ka CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové Verze platná od 1.9. 2012 1 Obsah 1 Úvodní identifikační údaje... 9 2 Profil absolventa...

Více