1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí"

Transkript

1 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky, ekonomických cvičení, základů práva a výpočetní techniky. Obecným cílem předmětu je aplikovat znalosti získané v ekonomických předmětech v situacích blízkých praxi, naučit žáky pracovat s počítačovými programy, které jsou pro tyto potřeby vytvořeny. Zejména se jedná o práci s účetními počítačovými programy a balíčkem kancelářských programů, zejména Excel a Word Charakteristika učiva Probíraným učivem mají žáci získat vědomosti a dovednosti dlouhodobější povahy, aby z nich mohli vycházet v měnících se podmínkách ekonomické praxe. Žáci jsou vedeni k dalšímu vzdělávání a prohlubování svých znalostí, nejen studiem odborné literatury, ale především procvičováním nabytých znalostí a dovedností, které upotřebí na trhu práce. Učivo je zaměřeno na: - seznámení s účetními programy obecně a s vybraným účetním programem, ve kterém se žáci seznámí se zadáváním úvodních dat a s tvorbou dokumentů ve všech modulech; - praktické účtování, ve kterém žáci aplikují poznatky z oblasti daňové a účetní; - ekonomické výpočty prováděné v programech Excel a Word; - zpracování souvislého příkladu v podobě fiktivní firmy. Učební osnova je zpracována pro vyučování v rozsahu 1 týdenní vyučovací hodiny ve 2. až 4. ročníku denního 4letého studia. U 5letého dálkového studia je zpracována v rozsahu 8 konzultací ve 2. až 5. ročníku Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Výuka je zaměřena na praktické využití základních ekonomických vědomostí při řešení ekonomických problémů v typických životních situacích. Žák je schopen řešit modelové ekonomické situace s konkrétním zadáním z praxe. Výuka směřuje k tomu, aby žáci: - měli vhodnou míru sebevědomí; - jednali odpovědně a přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání; - tvořili si vlastní úsudek; - dokázali se lépe uplatnit na trhu práce Výukové strategie V hodinách jsou využívány následující metody a formy práce: - výklad doprovázený praktickou ukázkou pomocí dataprojektoru se současným prováděním činností na počítači; - diskuze k jednotlivým tématům s využitím znalostí žáků z běžného života; - samostatná popř. skupinová práce žáků; - uplatňování a využívání mezipředmětových vztahů ( účetnictví, ekonomika, právo, informační technologie atd. ). 1

2 1.5. Hodnocení výsledků žáků Žáci se hodnotí z ústního i písemného projevu. Při hodnocení žáků jsou používány standardní metody podle školních kriterií. Důraz je kladen na schopnost vysvětlit obecný pojem v logické souvislosti, zohledňuje se i přehled o aktuálních událostech. Při hodnocení se dále bere v úvahu aktivita při hodinách, schopnost komentovat a zobecnit ekonomickou situaci v návaznosti na učivo, souvislost a přesnost vyjadřování a argumentace. Hodnocení je prováděno v souladu se školním klasifikačním řádem Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, odborných kompetencí a k aplikaci průřezových témat Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili následující klíčové a odborné kompetence a aplikovali uvedená průřezová témata Klíčové kompetence Kompetence k učení Absolventi by měli být schopni: - mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání. Komunikativní kompetence Absolventi by měli být schopni: - vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat; - formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně; - zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata; - vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Personální a sociální kompetence Absolventi by měli být schopni: - posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích; - reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; - ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí; - přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Absolventi by měli být schopni: - mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; 2

3 - mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; - mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Absolventi by měli být schopni: - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií; - pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením; - učit se používat nové aplikace; - pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých mediích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií; - uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotný Odborné kompetence Zajišťovat typické podnikové činnosti V rámci této kompetence je nutno zaměřit výuku na to, aby absolventi: - zabezpečovali hlavní činnost oběžným a popř. dlouhodobým majetkem; - zajišťovali zásobování; - zpracovávali doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, - zaměstnanců, prodeje a hlavní činnosti; - vedli podnikovou administrativu. Efektivně hospodařit s finančními prostředky V rámci této kompetence je nutno zaměřit výuku na to, aby absolventi: - orientovali se v subjektech finančního trhu, činnosti bank a v obchodování s cennými papíry; - sestavovali kalkulace výrobků a služeb, znali principy tvorby cen; - orientovali se v daňovém systému a uměli vypočítat daňovou povinnost; - vypočítávali a odváděli zákonné odvody; - sestavovali platební kalendář; - účtovali pohledávky, závazky, náklady, výnosy; - prováděli účetní závěrku a uzávěrku. Zajišťovat obchodní činnost podniku V rámci této kompetence je nutno zaměřit výuku na to, aby absolventi: - prováděli a zajišťovali nákup a prodej zboží. 3

4 Průřezová témata Člověk a svět práce K aplikaci průřezového tématu přispívá předmět tím, že realizuje a rozvíjí následující obsahové celky: - hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce, jejich aplikace na jednotlivé alternativy uplatnění po absolvování příslušného oboru vzdělávání a navazujících směrů vyššího a vysokoškolského studia (druhý, třetí, čtvrtý a pátý ročník); - zákoník práce, pracovní poměr, pracovní smlouva, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, mzda, její složky a výpočet, možnosti zaměstnání v zahraničí (třetí ročník). Informační a komunikační technologie K aplikaci průřezového tématu přispívá předmět tím, že realizuje a rozvíjí následující obsahové celky: - pochopení základních principů IKT (druhý ročník); - cvičení v odborných učebnách VT (druhý, třetí, čtvrtý a pátý ročník) Mezipředmětové vztahy - Právo - Účetnictví - Ekonomická cvičení - Ekonomika - Manažering a marketing - Manažerské praktikum 4

5 2. Rozpis učiva denní 4leté studium Celková hodinová dotace: 98 hodin 2.1. Rozpis učiva 2. ročník Výsledky vzdělávání - žák - vysvětlí význam AEP pro praxi - popíše druhy účetních programů - popíše druhy ostatních ekonomických programů - popíše jednotlivé moduly programu - provede spuštění program - provede zálohování programu - provede obnovení dat ze zálohy - vytvoří faktury přijaté i vydané a zaúčtuje je - vytvoří pokladní doklady a zaúčtuje je - vytvoří interní doklady a zaúčtuje je - zapíše údaje z bankovních výpisů a zaúčtuje je - provede účetní závěrku - používá tisk všech dokumentů, které vytvořil - vytváří deníkové sestavy a tiskne je - sestaví rozvahu a výkaz zisku a ztráty a vytiskne je Hodinová dotace 1. Úvod do AEP 3 Úvod do AEP. Rozdělení ekonomických programů. 2. Seznámení se strukturou vybraného účetního programu 3. Tvorba dokumentů 12 Tvorba faktur. Tvorba pokladních dokladů. Tvorba interních dokladů. Práce s bankovními výpisy. Účetní závěrka. 4. Tvorba sestav a tisků 12 Tisk dokumentů. Tvorba deníkových sestav a jejich tisk. Tvorba rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 5. Závěrečné opakování 2 5 5

6 2.2. Rozpis učiva 3. ročník Výsledky vzdělávání žák - sestaví samostatně jednotlivé dokumenty a vytiskne je - navrhne samostatně jednotlivé sestavy a vytiskne je - zapíše všechny požadované údaje o účtované účetní jednotce - sestaví účtový rozvrh a zapíše vstupní částky - aplikuje prakticky všechny účetní případy získané výukou účetnictví - používá správné moduly programu pro účetní případy - aplikuje program Excel pro ekonomické výpočty osvojené v ekonomických předmětech - aplikuje program Word pro ekonomické výpočty osvojené v ekonomických předmětech Hodinová dotace 1. Opakování 8 Opakování tvorby dokumentů. Opakování tvorby sestav a tisků. 2. Účtování souvislého příkladu 14 Údaje o účetní jednotce. Tvorba účtového rozvrhu. Postupné účtování v návaznosti na vědomosti získané výukou účetnictví. 3. Ekonomické výpočty 10 Výpočty v programu Excel. Výpočty v programu Word. 4. Závěrečné opakování 2 6

7 2.3. Rozpis učiva 4. ročník Výsledky vzdělávání žák - ukáže na opakovacím příkladu připravenost pro další postupy - doloží schopnost řešit obtížné a málo frekventované účetní případy - doloží schopnost využít získané vědomosti z ekonomických předmětů v praxi - vypracuje souvislý příklad fiktivního podniku na základě zadaných i samostatně získaných informací Hodinová dotace 1. Opakování 4 Opakovací příklad. 2. Účtování zvláštních a obtížných účetních případů 3. Zpracování uceleného příkladu ve formě fiktivního podniku Založení, vznik a činnost fiktivního podniku. Vedení agendy v podniku: - pokladna; - fakturace; - bankovní operace; - dlouhodobý majetek; - mzdy; - daňová evidence. Zhodnocení činnosti fiktivního podniku. 4. Závěrečné opakování před maturitní zkouškou

8 3. Rozpis učiva dálkové 5leté studium Celkový počet konzultací: Rozpis učiva 2. ročník Výsledky vzdělávání - žák - vysvětlí význam AEP pro praxi - popíše druhy účetních programů - popíše druhy ostatních ekonomických programů - popíše jednotlivé moduly programu - provede spuštění program - provede zálohování programu - provede obnovení dat ze zálohy - vytvoří faktury přijaté i vydané a zaúčtuje je - vytvoří pokladní doklady a zaúčtuje je - vytvoří interní doklady a zaúčtuje je - zapíše údaje z bankovních výpisů a zaúčtuje je - provede účetní závěrku - používá tisk všech dokumentů, které vytvořil - vytváří deníkové sestavy a tiskne je - sestaví rozvahu a výkaz zisku a ztráty a vytiskne je Počet konzultací 1. Úvod do AEP 1 Úvod do AEP. Rozdělení ekonomických programů. 2. Seznámení se strukturou vybraného účetního programu 3. Tvorba dokumentů 3 Tvorba faktur. Tvorba pokladních dokladů. Tvorba interních dokladů. Práce s bankovními výpisy. Účetní závěrka. 4. Tvorba sestav a tisků 2 Tisk dokumentů. Tvorba deníkových sestav a jejich tisk. Tvorba rozvahy a výkazu zisku a ztráty. 5. Závěrečné opakování 1 1 8

9 3.2. Rozpis učiva 3. ročník Výsledky vzdělávání - žák - sestaví samostatně jednotlivé dokumenty a vytiskne je - navrhne samostatně jednotlivé sestavy a vytiskne je - zapíše všechny požadované údaje o účtované účetní jednotce - sestaví účtový rozvrh a zapíše vstupní částky - aplikuje prakticky všechny účetní případy získané výukou účetnictví - používá správné moduly programu pro účetní případy Počet konzultací 1. Opakování 1 Opakování tvorby dokumentů. Opakování tvorby sestav a tisků. 2. Účtování souvislého příkladu 6 Údaje o účetní jednotce. Tvorba účtového rozvrhu. Postupné účtování v návaznosti na vědomosti získané výukou účetnictví. 3. Závěrečné opakování 1 9

10 3.3. Rozpis učiva 4. ročník Výsledky vzdělávání žák - ukáže na opakovacím příkladu připravenost pro další postupy Počet konzultací 1. Opakování 1 Opakovací příklad. - doloží schopnost řešit obtížné a málo frekventované účetní případy - aplikuje program Excel pro ekonomické výpočty osvojené v ekonomických předmětech - aplikuje program Word pro ekonomické výpočty osvojené v ekonomických předmětech 2. Účtování zvláštních a obtížných účetních případů 3. Ekonomické výpočty Výpočty v programu Excel. Výpočty v programu Word Závěrečné opakování 2 10

11 3.4. Rozpis učiva 5. ročník Výsledky vzdělávání - žák - ukáže na opakovacím příkladu připravenost pro další postupy - doloží schopnost využít získané vědomosti z ekonomických předmětů v praxi - vypracuje souvislý příklad fiktivního podniku na základě zadaných i samostatně získaných informací Počet konzultací 1. Opakování 1 Opakovací příklad 2. Zpracování uceleného příkladu ve formě fiktivního podniku Založení, vznik a činnost fiktivního podniku. Vedení agendy v podniku: - pokladna; - fakturace; - bankovní operace; - dlouhodobý majetek; - mzdy; - daňová evidence. Zhodnocení činnosti fiktivního podniku. 3. Závěrečné opakování před praktickou maturitní zkouškou