za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. (v textu jen zákon) a v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. (v textu jen vyhláška) Název školy: Sídlo školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Střední průmyslová škola Volyně Resslova 440, Volyně Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích RNDr. Jiří Homolka 15. září 2014

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole...3 2) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku...3 3) Popis personálního zabezpečení činnosti školy...4 4) Údaje o přijímacím řízení...4 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků...4 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů...4 7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků...5 8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti...5 9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ) Základní údaje o hospodaření školy ) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ) Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů ) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi ) Zázemí školy, specifické podmínky, spádovost školy, plánovaný výhled a cíle

3 1) Základní údaje o škole Název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Identifikátor zařízení: IZO: IČ: Adresa: Resslova 440, Volyně Odloučená pracoviště: Domov mládeže, Domova mládeže 597, Volyně Telefon: Fax: Internet, stránka: Charakteristika školy: Školní jídelna, Školní 716, Volyně , , xx Organizace poskytuje výchovu a střední vzdělání s maturitní zkouškou, které zahrnuje všeobecné, specifické odborné vzdělání a náročnou praktickou přípravu, zabezpečuje ubytování a stravování žáků. Zřizovatel: Právní forma: Ředitel školy: Školská rada: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích příspěvková organizace RNDr. Jiří Homolka Ing. Petr Červený, Ing. Bc. Marie Hrdinová, Mgr. Ivana Jandová, Marie Kratinová, Ing. Václav Valhoda, Ing. František Volmut 2) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Přehled učebních plánů pro aktivní obory v příslušném školním roce zařazené v rejstříku škol a školských zařízení rozhodnutím MŠMT č.j / ze dne 19. prosince 2007 včetně schvalovacích doložek MŠMT M / 01 Nábytkářská a dřevařská výroba č.j / Školní vzdělávací program: Interiérová tvorba, navrhování nábytku a dřevěné konstrukce Zaměření: Interiérová tvorba a navrhování nábytku Zaměření: Dřevěné konstrukce M / 01 Stavebnictví č.j / Školní vzdělávací program: Stavebnictví 3

4 Zaměření: Pozemní stavitelství Zaměření: Pozemní stavitelství a architektura M / 01 Technická zařízení budov č.j / Školní vzdělávací program: Vnitřní prostředí budov M / 11 Design interiéru č.j / Školní vzdělávací program: Design interiéru 3) Popis personálního zabezpečení činnosti školy Všichni pedagogičtí pracovnící splňují požadavky v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění. 4) Údaje o přijímacím řízení Proti přijímacímu řízení na SPŠ nebylo řešeno žádné odvolání. 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků jsou vedeny v systému SAS a vstup do přehledu je podmíněn heslem. K maturitním zkouškám ve školním roce 2013/2014 bylo připuštěno 96,97% žáků. V profilové (školní) části byla úspěšnost 97,92%, u společné (státní) části maturitní zkoušky byla úspěšnost 93,75%. 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Pověřeným pracovníkem prevence sociálně patologických jevů na úseku školy je pan Milan Šperl, DiS., na úseku domova mládeže paní vychovatelka Jaroslava Štěpánková. Pro všechny žáky bylo uskutečněno několik přednášek či besed s lékaři, pracovníky protidrogové prevence. V rámci protidrogové prevence se na domově mládeže uskutečnila beseda žáků s učiteli. Pro žáky 1. ročníků byl v září 2014 ve spolupráci s lektory spolku DO SVĚTA zorganizován v Střelských Hošticích adaptační kurz pod názvem "Šedesátka" (akce se zúčastnilo celkem 73 žáků). V červnu 2014 byl pro žáky druhých ročníků připraven zážitkový program Za školou ve spolupráci s o.s. AZ Outdoor Vimperk, Policií ČR, Armádou ČR a ČČK (účast 62 žáků druhých ročníků). V podobném duchu se organizovala aktivita zaměřená na základy vodní turistiky pod názvem Zkouška na prázdniny, které se zúčastnilo 50 žáků ze tří tříd. Po celý školní rok byla pro žáky k dispozici knihovnička AIDS a drogy. Pro podmínky obou sdružených škol (VOŠ, SPŠ) byl zaktualizován s účinností od 1. září 2013 Program proti šikanování, který je neoddělitelnou součástí Minimálního preventivního programu. Kromě výchozích materiálů k programu proti šikanování včetně odkazů na příslušné webové stránky jsou zde rozpracované konkrétní kroky celoškolní koncepce prevence sociálně patologických jevů. Současně byl vytvořen krizový plán pro scénář první pomoci u počátečních stádií šikanování a u pokročilé šikany. Ve školním roce 2013/2014 ve škole ani domově mládeže nebyly zaznamenány žádné projevy šikany. 4

5 7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo v souladu s 160 odst. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V rozpočtovém roce 2012 byly použity prostředky v celkové výši ,- Kč. Z uvedených prostředků bylo 2 700,- Kč použito na akce akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kromě zmíněných prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo z vlastních zdrojů příspěvkové organizace vyčleněno dalších ,- Kč na vzdělávání zaměstnanců školy (převážně učitelů odborných předmětů, školení v grafických programech). 8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) pro žáky - přístup na Internet ve školní knihovně v odpoledních a podvečerních hodinách, vysokorychlostní připojení na domově mládeže - přístup do učeben výpočetní techniky v odpoledních a podvečerních hodinách - sportovní utkání v odbíjené a florbalu mezi žáky a učiteli, - organizovaná sportovní činnost pod vedením ped. pracovníků DM - florbalový turnaj tříd - futsalový turnaj žáků ubytovaných na DM - sportovní dny v závěru školního roku - školní turnaje ve stolním tenise, florbalu a badmintonu - školní výstava žákovských a studentských prací - příležitostná setkání s odborníky z praxe (poradní sbor školy) - výstava klauzurních prací žáků uměleckého oboru v areálu školy - nepovinný předmět řízení motorových vozidel - pro žáky všech ročníků (financováno z mimorozpočtových zdrojů) - plánované vzdělávací činnosti nad rámec učebních plánů (výuka specializace dřevěné konstrukce a interiérová tvorba, kurz řezbářství, účast na výstavách a veletrzích zaměřených na studovaný obor) - péče o zaostávající žáky - konzultační hodiny všech učitelů, doučovací kroužky z předmětů podle momentální potřeby, spolupráce mezi vychovateli a učiteli - péče o výjimečně nadané žáky - volitelný předmět cvičení z matematiky pro žáky čtvrtých ročníků, kroužek designu pro výtvarně nadané žáky, kroužek řezbářství - všichni absolventi obdrželi společně s maturitním vysvědčením Europass, který by jim měl usnadnit vstup na trh práce (verze v českém a anglickém jazyce) - Snowboardový kurz pro žáky třetích ročníků - Kubova Huť - 20 žáků - Lyžařský výcvikový kurz pro žáky školy - Lipno nad Vltavou - 17 žáků - ve zvláštních případech škola spolupracuje s PPP a SPC - exkurze žáků všech tříd do podniků podle studovaného oboru, návštěva divadla žáků čtvrtých ročníků v Praze, přednášky zástupců různých firem (Bramac, Heluz, Kronospan, CPD, HELUZ, Ekoplastik, Ciur, Mafell, 5

6 Fermacell, Hasit, BLUM, Schiedel, PENATUS, ) pro žáky přímo v budově školy - přednáška odborníků z České republiky, Finska, Velké Británie, Belgie, Německa, Slovenska, Kanady, Rakouska a Švýcarska o dřevostavbách - tematická exkurze žáků všech oborů v rámci výuky dějepisu a společenských věd do Dachau (SRN), Muzea na demarkační linii Rokycany - exkurze žáků uměleckého oboru na Designblok 2013 v Praze (přehlídka českého i světového současného designu); aktivní účast - interaktivní výstava ve Sladovně Písek spojená s workshopem a prezentací prací žáků a studentů školy - interaktivní expozice dřevařství Dřevák Modrava spojená s výstavou žákovských a studentských prací - odborná exkurze na výstavu nábytku a interiérů FOR - INTERIOR 2013 v PVA Letňany - výstava žákovských a studentských prací v rámci konferencí Interiéry 2013 a Dřevostavby výstava ERA Svět Praha (výstava společenských stolků žáků třídy DI 4. a výstava němých sluhů žáků třídy DI 3.) - exkurze žáků uměleckého oboru do Prahy (Pražské vily, Národní galerie, výstava B. Rynek a R. Burton, ) - návštěva výstavy ve volyňské Galerii Na Shledanou ; exkurze do Městského muzea ve Volyni; - návštěva pražského Veletržního paláce se stálou expozicí umění 20. století - návštěva Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou - návštěva Fakulty umění a designu na ZU v Plzni - výstava studentského designu - návštěva výstavy prací žáků SUPŠ Nový Bor v Maltézském sále Strakonického hradu - podíl na realizaci výstavy LES - příběhy pěti stromů v písecké Sladovně (Petra Bokrošová, Veronika Kupcová, Veronika Růžičková, Marcela Šourková a Veronika Švehlová - všechny ze třídy DI 3.) - výlety všech tříd v posledním týdnu školního roku (mimo rozpočet školy) - pro žáky 1.ročníků uskutečněn týdenní sportovně-cykloturistický kurz ve Vrbně u Blatné - podle zájmu žáků se pořádají zájezdy na vybraná divadelní představení (Národní divadlo; Divadlo v Dlouhé, Divadlo ABC, Hybernia, ) - pořadatelství výtvarné soutěže na výzdobu sálu Na Nové pod hlavičkou Městského kulturního střediska Volyně - realizace reliéfu ve školních dílnách - Monika Klecanová DI 4. - výstava fotografií ve školní knihovně Výstava fotografií - slečna Hanka Drsová studentka druhého ročníku uměleckého oboru - výstavy grafických prací žáků ve školním areálu Výstava klauzurních prací žáků uměleckého oboru spojená s výstavou jejich výrobků v hlavní posluchárně. 6

7 Výstava maturitních prací žáků oboru zpracování dřeva - koncert Pod věží - lednové vystoupení obou školních hudebních skupin - návštěva divadelních představení v sále Na Nové - série studentských přednášek pod vedením PhDr. Miloslavy Beranové s názvem Dobrodruzi na cestách Dominikánská republika - studentka Tereza Holečková VS 2. Slovinsko a Banát - student Václav Křepelák VS 2. Z Oslo do Trondheimu - student Marek Kykal VS 2. Exkurze za italskými památkami - žáci Lukáš Lízal a Jan Krátký ze třídy PS 3.A Životní styl - Straight edge - student Robert Trefný VS 2. Thajský box studenti Ondřej Smaha a Vojtěch Bubeníček VS 2. - odborná exkurze žáků třetího ročníku dřevozpracujícího oboru na Moravu (Houfek Golčův Jeníkov, Sapeli Jihlava, TON Bystřice pod Hostýnem a TON Holešov, SWN Moravia Mladoňovice) - odborná exkurze do firmy HAAS Fertigbau Chanovice - odborná exkurze do firmy ATREA Jablonec nad Nisou spojená s návštěvou 13 pasivních domů v obci Koberovy u Turnova - odborná exkurze pro žáky stavebních oborů do firmy TONDACH ve Stodu - návštěva stavebního veletrhu a veletrhů WOODTEC a MOBITEX Brno - odborná exkurze do Horního Rakouska zaměřená na úspory energií a obnovitelné zdroje pod hlavičkou ENERGY CENTRE České Budějovice (výtopna na biomasu ve Freistadtu, veřejná budova v pasivním standardu Golf Club St. Oswald, rodinný dům v pasivním standardu v Unterweitersdorfu) - návštěva žáků 3. a 4. ročníků stavebních oborů veletrhu ExpoEnergy - Energiesparmesse Wels v Horním Rakousku - tematický zájezd pro žáky 2. a 3. ročníků v rámci podpory výuky anglického jazyka do Londýna v období podzimních prázdnin - návštěva filmů v rámci výuky českého jazyka - každá třída 1x za pololetí - účast v projektu Film a škola - dopolední představení vybraných filmů - seznam kroužků: - řezbářství - práce se dřevem - florbalu - odbíjené - basketbalu - lakrosu - badmintonu - futsalu b) pro učitele - častá účast na akcích metodického a odborného charakteru (odborné semináře, exkurze do výrobních závodů, výstavy apod.) - setkání se školami v Hranicích a Bystřici pod Hostýnem o vedlejších prázdninách - výměna zkušeností - volejbalové a florbalové odpoledne učitelů VOŠ a SPŠ - krátkodobá stáž učitelů odborných předmětů na Slovensku 7

8 - články učitelů v odborných časopisech - většina učitelů odborných předmětů se vzdělávala ve svém oboru formou samostudia a návštěvou přednášek a seminářů pořádaných vysokými školami a institucemi neakreditovanými MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - tvorba vlastních učebních textů učiteli školy - edice učebnic pro střední průmyslové školy stavební Stavební mechanika - Ing. Lubomír Jelínek, Ing. Petr Červený a Ing. Ladislav Doul Dřevěné a kovové konstrukce - Ing. Lubomír Jelínek - recenze učebnic pro dřevozpracující obory autorů z Dřevařské fakulty TU Zvolen c) dvoudenní 18. ročník mezinárodní konference Dřevostavby 2014 pro širokou odbornou veřejnost, žáky a pedagogy školy za účasti osmatřiceti přednášejících odborníků z České republiky, Slovenska, Švýcarska, Německa, Finska, Belgie, Rakouska, Velké Británie a Kanady; celá akce se pořádala za významné podpory obchodní kanceláře velvyslanectví Rakouska v Brně, navíc pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a hejtmana Jihočeského kraje d) jednodenní 2. ročník mezinárodní konference Interiéry 2013 pro širokou odbornou veřejnost, žáky a pedagogy školy za účasti jednadvaceti přednášejících odborníků z České republiky, Slovenska a Španělska e) spolupráce se zahraničními školami Berufsschule Vilshofen (Bavorsko), Technická univerzita Zvolen, Technische Hochschule Deggendorf (Bavorsko), Technologie Campus Freyung (Bavorsko) a Višja strokovna šola Maribor (Slovinsko) f) spolupráce s odbornými školami stejného zaměření v Bystřici pod Hostýnem, Českých Budějovicích, Hranicích na Moravě, Kadani a Praze, spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) v Praze a MŠMT na dalším vyhodnocení vzorového školního vzdělávacího programu pro dřevozpracující obory v rámci projektu PILOT S za finanční podpory Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu, spolupráce s TU Zvolen (od 1.září 2005 zřízeno detašované pracoviště v areálu VOŠ a SPŠ Volyně), ČVUT Praha, VUT Brno, ČZU Praha, MZLU Brno, TU Ostrava, VUT Bratislava, TU Košice, Centrem pasivního domu Brno, Cechem čalouníků a dekoratérů, Asociací českých nábytkářů, Společenstvem dřevozpracujících podniků ČR, s bývalým NIDV Praha (pobočky v Plzni a v Českých Budějovicích), Hospodářskou komorou České republiky, Jihočeskou hospodářskou komorou a Městem Volyně. Škola velmi úzce spolupracuje s Nadací dřevo pro život. g) environmentální vzdělávání Pověřeným pracovníkem je Mgr. Dušan Pilík, který v souladu s metodickým pokynem MŠMT, aktualizoval a doplnil k 1. září 2013 program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, jenž je k dispozici všem pracovníkům školy. 8

9 h) účast školy v soutěžích a olympiádách garantovaných MŠMT: - soutěž Matematický klokan - dvě kategorie s celkovou účastí 46 žáků - Středoškolské hry v basketbalu - okresní kolo - chlapci 6. místo - Středoškolské hry v basketbalu 3 x 3 - okresní kolo - chlapci 2. místo - Středoškolské hry ve florbale - okresní kolo - chlapci nepostoupili ze skupiny - Středoškolské hry ve volejbalu - okresní kolo - chlapci 3. místo - Středoškolské hry ve florbalu - chlapci - okresní kolo místo - Středoškolské hry ve stolním tenise - okresní kolo - pořadatelství, chlapci 2. místo - Středoškolské hry ve stolním tenise - okresní kolo - pořadatelství, dívky 3. místo - Středoškolské hry v atletice - chlapci - 1. místo v okresním kole - Středoškolské hry v atletice - chlapci - 4. místo v krajském kole i) účast školy v soutěžích vyhlašovaných mimo garance MŠMT: - účast na Poháru Josefa Masopusta ve fotbale - chlapci 3. místo - Národní cena za studentský design - cena veřejnosti Stolek VITALITY - Aneta Zeiserová absolventka třídy DI 4. - Laureát soutěže studentský design vyhlášené Fakultou umění a designu Západočeské univerzity v Plzni - policový systém MA PO - Iveta Tesařová absolventka třídy DI 4. - Soutěž vyhlášená ČVUT Praha s názvem HOLKY, POZOR - 2. místo s prací Ježek v kleci - Lucie Farkašová ze třídy DI 4. - umělecká soutěž Mít své místo. Židé a Romové - naši spolužáci před holocaustem a dnes - první místo v konkurenci 233 prací ze 46 škol Chrystyna Volodymyrivna Fadějeva a Tereza Chocholoušková - obě ze třídy DI ročník - Soutěž o nejlepší projekt vyhlášená firmou Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. pro studenty třetích a čtvrtých ročníků stavebních škol - ocenění třech soutěžních prací (ve školním kole předloženo celkem 6 projektů) - Středoškolská soutěž YTONG pořádané firmou Xella CZ, s. r. o. - první místo získal Daniel Koryčan - žák třídy PS 4.A (ve školním kole vyhodnoceno celkem 5 projektů) - vedoucí Ing. Ladislava Neumitková - středoškolská soutěž Život pod střechou pořádané firmou VELUX Česká republika, s. r. o. - školního kola se zúčastnilo celkem 6 žáků; žákovi Pavlu Janečkovi ze třídy PS 3.B bylo uděleno zvláštní ocenění poroty - sportovní dny VOŠ a SPŠ Volyně (turnaj tříd ve futsalu, florbalu, volejbalu a stolním tenisu) j) nadační fond Při škole je zřízen Nadační fond VOŠ a SPŠ Volyně za účelem podpory modernizace výchovně - vzdělávacího procesu a následného zvyšování úrovně výuky, spolupráce s mezinárodními a tuzemskými organizacemi, podpory organizačního zabezpečení vzdělávacích a kulturních akcí pořádaných VOŠ a SPŠ Volyně a podpory ochrany a tvorby životního prostředí. Do nadačního fondu přispívají firmy a soukromí podnikatelé ze stavebnictví a z podniků dřevozpracujícího průmyslu. Členové správní rady: p. Miroslav Jeřábek, Mgr. Ivo Kopka, Ing. Ilona Zemanová. V současné době změna Statutu Nadačního fondu při VOŠ a SPŠ Volyně umožňuje podporování sociálně slabších a talentovaných žáků a studentů obou škol. 9

10 k) prezentace školy Ve školním roce 2013 / 2014 škola pořádala "Dny otevřených dveří" spojené s "Přípravnými testy k přijímacím zkouškám z matematiky" a Talentovými zkouškami nanečisto v termínech: pátek 18. října 2013 od 8.00 do hodin sobota 19. října 2013 od 8.00 do hodin sobota 23. listopadu 2013 od 8.00 do hodin pátek 10. ledna 2014 od 8.00 do hodin Škola se zúčastnila výstavy "Vzdělání a řemeslo" v Českých Budějovicích. Mimo tyto akce se prezentovala na burzách středních škol pořádaných okresními hospodářskými komorami (Strakonice, Prachatice, Písek, Jindřichův Hradec, Klatovy a Tábor). 9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2013/2014 nebyla Českou školní inspekcí ani na jedné součásti školy provedena kontrolní inspekce. 10) Základní údaje o hospodaření školy Údaje o hospodaření školy jsou uváděny za obě součásti. příjmy dotace vlastní příjmy doplňková činnost celkem v tis. Kč celkové příjmy , , , ,03 poplatky od zletilých žáků, studentů, rodičů nebo jejich zákonných zástupců - školné VOŠ 0,00 643,20 0,00 643,20 - ubytování na DM 0, ,22 0, ,22 ostatní příjmy , , , ,61 výdaje hlavní činnost doplňková činnost celkem v tis. Kč investiční výdaje 1 920,30 0, ,30 neinvestiční výdaje , , ,62 z toho: náklady na platy pracovníků školy ,50 148, ,65 ostatní osobní náklady 1 150,30 121, ,78 zákonné odvody zdrav. a sociál. pojištění 8 107,35 50, ,72 výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky 311,72 0,00 311,72 stipendia 0,00 0,00 0,00 ostatní provozní náklady ,11 915, ,75 10

11 V roce 2013 vykázala škola hospodářský výsledek - zisk ve výši 223,03 tis. Kč, z toho 111,09 tis. Kč v hlavní činnosti a 111,94 tis. Kč v doplňkové činnosti. Investiční výdaje byly použity v celkové výši 1 920,30 tis. Kč na následující akce: Pořízení pozemků v blízkosti školní kotelny - 266,74 tis. Kč. Přeložka VN pro realizaci projektu Vzdělávací středisko (nadregionálního významu) pro zpracovatelský průmysl - 368,38 tis. Kč. Oprava podlahy v tělocvičně - 294,27 tis. Kč. Zpracování studie na kongresové centrum ve spolupráci s TH Deggendorf - 59,29 tis. Kč. Použití investičního fondu v souladu s 66, odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - 808,04 tis. Kč. Výstavba haly v rámci projektu z ROP Vzdělávací středisko (nadregionálního významu) pro zpracovatelský průmysl - 123,58 tis. Kč (faktura za prosinec 2013). Výsledky kontrol hospodaření Kontrola hospodaření Odborem školství, mládeže a tělovýchovy KÚ v Českých Budějovicích byla prováděna průběžně. Sporné položky v rozpočtu byly vždy konzultovány s ekonomickým oddělením. V září 2013 se uskutečnila Okresní správou sociální zabezpečení Strakonice kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrola proběhla bez závad a nebyla uložena žádná nápravná opatření. V říjnu 2013 byla Krajskou hygienickou stanicí se sídlem v Českých Budějovicích provedena kontrola zaměřená na dodržování povinností podle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 252/2004 Sb. s důrazem na zajišťování pitné vody a pravidelné rozbory vody dodávané ze školní studny. Kontrola proběhla s drobnou výtkou, která byla odstraněna opravou dávkovače dezinfekčního prostředku, což bylo potvrzeno následným rozborem pitné vody. V březnu 2014 byla Krajskou hygienickou stanicí se sídlem v Českých Budějovicích (oblastním pracovištěm Strakonice) provedena kontrola zaměřená na dodržování povinností podle zákona č. 262/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., zákona č. 373/2011 Sb. a vyhlášky č. 79/2013 Sb. Kontrola proběhla bez závad. Začátkem července 2014 se uskutečnilo místní šetření Finančním úřadem pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, Územním pracovištěm Strakonice podle zákona č. 280/2009 Sb. v souvislosti s plátcovstvím DPH po sloučení se subjektem Školní jídelna Volyně, Školní 716, Volyně. V červenci 2014 se uskutečnily tři kontroly Krajskou hygienickou stanicí se sídlem v Českých Budějovicích zaměřené na dodržování hygienických předpisů ve školní jídelně a na domově mládeže v souvislosti s letními tábory firmy ZR GAMES a zdravotními komplikacemi několika zúčastněných dětí. Kontroly neshledaly žádná pochybení a organizaci nebyly uloženy žádné sankce, pouze doporučení, jejichž splnění byla potvrzena následnou kontrolou. 11

12 11) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se ve školním roce 2013/2014 úspěšně zapojila do mezinárodního projektu ERASMUS pod hlavičkou NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy) a získala EUR. Zapojení bylo zaměřeno na součást vyšší odborná škola s cílem zajistit pracovní stáže pro studenty VOŠ v zemích Evropské unie. 12) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Zapojení školy do dalšího vzdělávání je pod hlavičkou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Za pořadatelství dvoudenní mezinárodní konference s problematikou dřevostaveb jsou zmíněnou institucí přiznány dva body v rámci projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Do této skupiny pochopitelně patří i velká skupina učitelů odborných předmětů stavebních škol v rámci celé České republiky, kteří se konference, nad kterou převzalo záštitu Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a hejtman Jihočeského kraje, zúčastňují. Podpora celoživotního učení je rovněž realizována prostřednictvím dálkové formy vzdělávání na součásti vyšší odborná škola. V říjnu 2013 se uskutečnil druhý ročník mezinárodního semináře Interiéry 2013, kde opět řada odborných učitelů z různých škol si rozšířila znalosti v oboru. Akce bude usilovat o zařazení do kategorie celoživotního vzdělávání v rámci Asociace českých nábytkářů a připravované Asociace návrhářů a designérů. 13) Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů A) Projekt připravovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, konkrétně oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Obecným cílem projektu je zlepšení podmínek vzdělávání a kvality výuky v oborech dřevozpracujícího průmyslu a stavebnictví, které by odpovídaly aktuálnímu technologickému pokroku v této oblasti. Bude vybudováno vzdělávací centrum nadregionálního významu pro zpracovatelský průmysl, zaměřené na strojní zpracování dřeva, které v nabídce počátečního i dalšího vzdělávání chybí. Díky tomu dojde ke zvýšení perspektivy budoucího uplatnění žáků střední školy a studentů VOŠ, zlepšení připravenosti studentů partnerských středních a vysokých škol pro následné uplatnění v praxi, zlepšení podmínek aplikovaného výzkumu v oblasti dřevostaveb, zlepšení nabídky kvalitně připravených pracovníků v oborech stavebnictví a dřevostaveb na trhu práce, zvýšení konkurenceschopnosti a efektivity českých stavebních a dřevozpracujících firem, odstranění bariéry bránící modernizaci stavebních postupů při zachování přidané hodnoty tesařských konstrukcí. V neposlední řadě projekt přispěje k ekologizaci stavebních procesů díky vyššímu podílu dřeva jako stavebního materiálu za účelem vytváření podmínek pro zdravé bydlení s využitím materiálu z kategorie obnovitelných zdrojů. Předkládaný projektový záměr má za cíl napravit současný nevyhovující stav absence výuky zpracování dřeva za pomoci moderních CNC výrobních linek a vysokou poptávku na trhu práce po této odbornosti. Projekt má širokou podporu ze strany dřevozpracujícího průmyslu Jihočeského kraje, ale i z celé České republiky, jak dokládá široká platforma partnerů projektu. Projekt ke zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu dále přispívá rozvojem kapacit aplikovaného výzkumu, pro který bude nová linka na zpracování dřeva rovněž využívána. Projekt vychází z analogie vývoje na sousedních trzích Rakouska a Německa. 12

13 V současné době probíhá zkušební provoz a připravuje se závěrečná monitorovací zpráva a celkové vyúčtování projektu. B) Projekt schválený v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), prioritní osa 7.1, oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (šablony pro střední školy). Hlavním cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na střední škole. Škola získala prostředky ve výši ,00 Kč, které z velké části byly využity na nákup nové výpočetní techniky a na zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (v celkové výši ,00 Kč včetně DPH). V současné době škola má schválenou závěrečnou monitorovací zprávu a připravují se podklady pro celkové uzavření projektu. C) V listopadu 2013 byl v rámci programu Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko schválen díky spolupráci s Technische Hochschule Deggendorf projekt Přeshraniční vzdělávací středisko pro využití obnovitelných zdrojů a šetrného zacházení se zdroji energií ve výši EUR. Cílem projektu je rekonstruovat prostor bývalé školní kotelny na lehký topný olej na přednáškový sál pro 150 lidí a využít know - how bavorské vysoké školy k dalšímu rozvoji školních vzdělávacích programů na úrovni středního i vyššího odborného vzdělávání. Současně by mělo dojít k posílení pozice školy v terciárním sektoru vzdělávání ve vztahu k nově akreditovanému vzdělávacímu programu N/07 Nízkoenergetické a pasivní objekty. Kromě výše uvedených prostředků poskytnutých z Evropské unie budou při realizaci projektu použity vlastní prostředky příspěvkové organizace (zejména na vyhotovení projektové dokumentace a vybavení nejmodernější audiovizuální a projekční technikou včetně zařízení pro tlumočení). Vlastní prostor vzdělávacího střediska bude sloužit pro přednáškovou činnost a konference na témata zabývající se obnovitelnými zdroji a šetrného zacházení se zdroji energií. I nadále se předpokládá, že stěžejní roli bude hrát bavorský partner - Technická vysoká škola v Deggendorfu. Uvedený koncept je v souladu s přijatým závazkem Evropské unie snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20% v porovnání oproti roku 1990, snížit ve svých zemích spotřebu energie o 20% a dosáhnout u celkové spotřeby energie 20% podílu z obnovitelných zdrojů (tzv. cíle '). Tento dokument ukládá členským státům povinnost zajistit do 31. prosince 2020 při navrhování všech nových budov téměř nulovou spotřebu energie (u nových budov využívaných nebo vlastněných orgány veřejné moci dokonce do 31. prosince 2018). Současně se předpokládá zavedení systému certifikace energetické náročnosti budov a podpory zavádění inteligentních měřících systémů při nové výstavbě nebo větších změnách stávajících budov. Vzhledem k zaměření německého partnera a jeho významným úspěchům v oblasti aplikovaného výzkumu v uvedeném oboru je možné hovořit o mimořádném přínosu nejen pro českého partnera, ale i pro celou příhraniční oblast zvláště z české strany. Významnou roli pro splnění podmínek udržitelnosti vzdělávacího střediska může sehrát zapojení dalších partnerů na české straně, kteří by mohli zprostředkovat další transfer pro oboustranně výhodnou spolupráci. V nejbližší budoucnosti je plánovaná třístranná spolupráce mezi Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT (www.uceeb.cz), Technickou vysokou školou v Deggendorfu a VOŠ a SPŠ ve Volyni (škola již spolupracovala s UCEEB na projektu SolarDecathlon 2013), kde bude možné využít částečně synergických efektů ve vazbě na Vzdělávací středisko (nadregionálního významu) pro zpracovatelský průmysl, které je vybudováno v blízkosti školy z prostředků ROP NUTS II Jihozápad. Současně bude možné využít i široké spolupráce s Technickou univerzitou ve Zvolenu (Slovenská republika), která má 13

14 od roku 2005 na Vyšší odborné škole ve Volyni zřízeno detašované pracoviště a obě instituce mají společně akreditované vzdělávací programy až do stupně bakalář. Navíc zástupci nově připravované samostatné katedry dřevostaveb Dřevařské fakulty TU Zvolen již deklarovali mimořádný zájem o spolupráci s bavorským partnerem právě prostřednictvím VOŠ Volyně a jejího přeshraničního vzdělávacího střediska. Prostor střediska, které bude využívané v době mimo společné konference a semináře jako showroom pro prezentaci přednášených témat, vyspělých německých (bavorských) technologií a výsledků aplikovaného výzkumu, bude zároveň sloužit jako reprezentativní prostor pro návštěvníky školy (například při dnech otevřených dveří, oslavách založení školy, ) s cílem podporovat zájem o technologie vedoucí k obnovitelným zdrojům energií, úsporám energií, potažmo o technické vzdělávání. 14) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi Na škole nepůsobí žádná odborová organizace. 15) Zázemí školy, specifické podmínky, spádovost školy, plánovaný výhled a cíle Zázemí školy: - hlavní budova z roku 1933, tělocvična z roku 1983, učebnový pavilon z roku 1961, přestavěný v roce dva pavilony domova mládeže z roku hala pro průmyslové zpracování dřeva včetně nejmodernější CNC technologie Specifické podmínky: - vlastní kotelna na biomasu a zemní plyn pro vytápění všech spravovaných objektů (hlavní budova, učebnový pavilon, vzdělávací středisko, domov mládeže a školní jídelna), DM SŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Volyně, DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně a ZŠ Volyně - rozsáhlý areál truhlářských a instalačních dílen - pozemek o rozloze 2,5 ha - vybavenost učebními pomůckami je díky dlouholeté tradici na slušné úrovni Spádový obvod školy: - obor nábytkářská a dřevařská výroba školní vzdělávací program: Interiérová tvorba, navrhování nábytku a dřevěné konstrukce zaměření: interiérová tvorba a navrhování nábytku dřevěné konstrukce a dřevostavby - celé Čechy - obor stavebnictví školní vzdělávací program: Stavebnictví zaměření: pozemní stavitelství a architektura pozemní stavitelství - okresy ST, KT, PT, PI, PB 14

15 - obor technická zařízení budov školní vzdělávací program: Vnitřní prostředí budov - okresy ST, KT, PT, PI, PB - obor design interiéru školní vzdělávací program: Design interiéru - kraje Jihočeský, Karlovarský, Plzeňský, Středočeský a Vysočina Na střední průmyslové škole má škola zájem zachovat všechny dosavadní studijní obory. Obor zpracování dřeva se školním vzdělávacím programem Interiérová tvorba, navrhování nábytku a dřevěné konstrukce a prostřednictvím uměleckého oboru Design interiéru má škola v úmyslu postupně zkompletovat paletu profesního vzdělávání v oblasti zpracování dřeva. Pro všechny uvedené záměry má škola odpovídající personální i materiální zázemí. Cílem je vybudovat "silnou" školu, která má dominantní nadregionální postavení při výchově a vzdělávání techniků se středoškolským vzděláním zakončeným maturitou ve stavebních oborech a oborech zpracování dřeva a zachovat její dosavadní spádovou oblast. K tomu by měla přispět ještě užší spolupráce s příslušnou podnikatelskou sférou zastoupenou Hospodářskou komorou ČR. Škola chce udržovat stálou úroveň odpovídající její tradici, nízký počet absolventů na úřadech práce a úspěšnost svých absolventů při dalším studiu na vysokých a vyšších odborných školách. Ve Volyni 15. září 2014 RNDr. Jiří Homolka ředitel školy Výroční zpráva byla projednána a schválena na jednání Školské rady při Střední průmyslové škole, Volyně, Resslova 440 dne 2. října

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. (v textu jen zákon) a v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. (v textu jen vyhláška)

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 10 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. (v textu jen zákon) a v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. (v textu jen vyhláška)

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 10 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. (v textu jen zákon) a v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. (v textu jen vyhláška)

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s.

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. Sektorová dohoda pro obor strojírenství Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. podpis Sektorová dohoda pro obor strojírenství v Jihočeském kraji byla slavnostně podepsána dne 4. dubna 2012 na Krajském

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 Sokolovská 1507, 356 05 Sokolov Identifikátor školy: 600 072

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se:

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se: Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nabývá účinnosti od 1. srpna 2009. Vyhláška

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Petrovice, okres Příbram

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Petrovice, okres Příbram Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Petrovice, okres Příbram Petrovice 196, 262 55 Petrovice u Sedlčan Identifikátor školy:

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více