za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. (v textu jen zákon) a v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. (v textu jen vyhláška) Název školy: Sídlo školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Střední průmyslová škola Volyně Resslova 440, Volyně Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích RNDr. Jiří Homolka 15. září 2014

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole...3 2) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku...3 3) Popis personálního zabezpečení činnosti školy...4 4) Údaje o přijímacím řízení...4 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků...4 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů...4 7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků...5 8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti...5 9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ) Základní údaje o hospodaření školy ) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ) Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů ) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi ) Zázemí školy, specifické podmínky, spádovost školy, plánovaný výhled a cíle

3 1) Základní údaje o škole Název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Identifikátor zařízení: IZO: IČ: Adresa: Resslova 440, Volyně Odloučená pracoviště: Domov mládeže, Domova mládeže 597, Volyně Telefon: Fax: Internet, stránka: Charakteristika školy: Školní jídelna, Školní 716, Volyně , , xx Organizace poskytuje výchovu a střední vzdělání s maturitní zkouškou, které zahrnuje všeobecné, specifické odborné vzdělání a náročnou praktickou přípravu, zabezpečuje ubytování a stravování žáků. Zřizovatel: Právní forma: Ředitel školy: Školská rada: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích příspěvková organizace RNDr. Jiří Homolka Ing. Petr Červený, Ing. Bc. Marie Hrdinová, Mgr. Ivana Jandová, Marie Kratinová, Ing. Václav Valhoda, Ing. František Volmut 2) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Přehled učebních plánů pro aktivní obory v příslušném školním roce zařazené v rejstříku škol a školských zařízení rozhodnutím MŠMT č.j / ze dne 19. prosince 2007 včetně schvalovacích doložek MŠMT M / 01 Nábytkářská a dřevařská výroba č.j / Školní vzdělávací program: Interiérová tvorba, navrhování nábytku a dřevěné konstrukce Zaměření: Interiérová tvorba a navrhování nábytku Zaměření: Dřevěné konstrukce M / 01 Stavebnictví č.j / Školní vzdělávací program: Stavebnictví 3

4 Zaměření: Pozemní stavitelství Zaměření: Pozemní stavitelství a architektura M / 01 Technická zařízení budov č.j / Školní vzdělávací program: Vnitřní prostředí budov M / 11 Design interiéru č.j / Školní vzdělávací program: Design interiéru 3) Popis personálního zabezpečení činnosti školy Všichni pedagogičtí pracovnící splňují požadavky v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění. 4) Údaje o přijímacím řízení Proti přijímacímu řízení na SPŠ nebylo řešeno žádné odvolání. 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků jsou vedeny v systému SAS a vstup do přehledu je podmíněn heslem. K maturitním zkouškám ve školním roce 2013/2014 bylo připuštěno 96,97% žáků. V profilové (školní) části byla úspěšnost 97,92%, u společné (státní) části maturitní zkoušky byla úspěšnost 93,75%. 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Pověřeným pracovníkem prevence sociálně patologických jevů na úseku školy je pan Milan Šperl, DiS., na úseku domova mládeže paní vychovatelka Jaroslava Štěpánková. Pro všechny žáky bylo uskutečněno několik přednášek či besed s lékaři, pracovníky protidrogové prevence. V rámci protidrogové prevence se na domově mládeže uskutečnila beseda žáků s učiteli. Pro žáky 1. ročníků byl v září 2014 ve spolupráci s lektory spolku DO SVĚTA zorganizován v Střelských Hošticích adaptační kurz pod názvem "Šedesátka" (akce se zúčastnilo celkem 73 žáků). V červnu 2014 byl pro žáky druhých ročníků připraven zážitkový program Za školou ve spolupráci s o.s. AZ Outdoor Vimperk, Policií ČR, Armádou ČR a ČČK (účast 62 žáků druhých ročníků). V podobném duchu se organizovala aktivita zaměřená na základy vodní turistiky pod názvem Zkouška na prázdniny, které se zúčastnilo 50 žáků ze tří tříd. Po celý školní rok byla pro žáky k dispozici knihovnička AIDS a drogy. Pro podmínky obou sdružených škol (VOŠ, SPŠ) byl zaktualizován s účinností od 1. září 2013 Program proti šikanování, který je neoddělitelnou součástí Minimálního preventivního programu. Kromě výchozích materiálů k programu proti šikanování včetně odkazů na příslušné webové stránky jsou zde rozpracované konkrétní kroky celoškolní koncepce prevence sociálně patologických jevů. Současně byl vytvořen krizový plán pro scénář první pomoci u počátečních stádií šikanování a u pokročilé šikany. Ve školním roce 2013/2014 ve škole ani domově mládeže nebyly zaznamenány žádné projevy šikany. 4

5 7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo v souladu s 160 odst. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V rozpočtovém roce 2012 byly použity prostředky v celkové výši ,- Kč. Z uvedených prostředků bylo 2 700,- Kč použito na akce akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kromě zmíněných prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo z vlastních zdrojů příspěvkové organizace vyčleněno dalších ,- Kč na vzdělávání zaměstnanců školy (převážně učitelů odborných předmětů, školení v grafických programech). 8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) pro žáky - přístup na Internet ve školní knihovně v odpoledních a podvečerních hodinách, vysokorychlostní připojení na domově mládeže - přístup do učeben výpočetní techniky v odpoledních a podvečerních hodinách - sportovní utkání v odbíjené a florbalu mezi žáky a učiteli, - organizovaná sportovní činnost pod vedením ped. pracovníků DM - florbalový turnaj tříd - futsalový turnaj žáků ubytovaných na DM - sportovní dny v závěru školního roku - školní turnaje ve stolním tenise, florbalu a badmintonu - školní výstava žákovských a studentských prací - příležitostná setkání s odborníky z praxe (poradní sbor školy) - výstava klauzurních prací žáků uměleckého oboru v areálu školy - nepovinný předmět řízení motorových vozidel - pro žáky všech ročníků (financováno z mimorozpočtových zdrojů) - plánované vzdělávací činnosti nad rámec učebních plánů (výuka specializace dřevěné konstrukce a interiérová tvorba, kurz řezbářství, účast na výstavách a veletrzích zaměřených na studovaný obor) - péče o zaostávající žáky - konzultační hodiny všech učitelů, doučovací kroužky z předmětů podle momentální potřeby, spolupráce mezi vychovateli a učiteli - péče o výjimečně nadané žáky - volitelný předmět cvičení z matematiky pro žáky čtvrtých ročníků, kroužek designu pro výtvarně nadané žáky, kroužek řezbářství - všichni absolventi obdrželi společně s maturitním vysvědčením Europass, který by jim měl usnadnit vstup na trh práce (verze v českém a anglickém jazyce) - Snowboardový kurz pro žáky třetích ročníků - Kubova Huť - 20 žáků - Lyžařský výcvikový kurz pro žáky školy - Lipno nad Vltavou - 17 žáků - ve zvláštních případech škola spolupracuje s PPP a SPC - exkurze žáků všech tříd do podniků podle studovaného oboru, návštěva divadla žáků čtvrtých ročníků v Praze, přednášky zástupců různých firem (Bramac, Heluz, Kronospan, CPD, HELUZ, Ekoplastik, Ciur, Mafell, 5

6 Fermacell, Hasit, BLUM, Schiedel, PENATUS, ) pro žáky přímo v budově školy - přednáška odborníků z České republiky, Finska, Velké Británie, Belgie, Německa, Slovenska, Kanady, Rakouska a Švýcarska o dřevostavbách - tematická exkurze žáků všech oborů v rámci výuky dějepisu a společenských věd do Dachau (SRN), Muzea na demarkační linii Rokycany - exkurze žáků uměleckého oboru na Designblok 2013 v Praze (přehlídka českého i světového současného designu); aktivní účast - interaktivní výstava ve Sladovně Písek spojená s workshopem a prezentací prací žáků a studentů školy - interaktivní expozice dřevařství Dřevák Modrava spojená s výstavou žákovských a studentských prací - odborná exkurze na výstavu nábytku a interiérů FOR - INTERIOR 2013 v PVA Letňany - výstava žákovských a studentských prací v rámci konferencí Interiéry 2013 a Dřevostavby výstava ERA Svět Praha (výstava společenských stolků žáků třídy DI 4. a výstava němých sluhů žáků třídy DI 3.) - exkurze žáků uměleckého oboru do Prahy (Pražské vily, Národní galerie, výstava B. Rynek a R. Burton, ) - návštěva výstavy ve volyňské Galerii Na Shledanou ; exkurze do Městského muzea ve Volyni; - návštěva pražského Veletržního paláce se stálou expozicí umění 20. století - návštěva Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou - návštěva Fakulty umění a designu na ZU v Plzni - výstava studentského designu - návštěva výstavy prací žáků SUPŠ Nový Bor v Maltézském sále Strakonického hradu - podíl na realizaci výstavy LES - příběhy pěti stromů v písecké Sladovně (Petra Bokrošová, Veronika Kupcová, Veronika Růžičková, Marcela Šourková a Veronika Švehlová - všechny ze třídy DI 3.) - výlety všech tříd v posledním týdnu školního roku (mimo rozpočet školy) - pro žáky 1.ročníků uskutečněn týdenní sportovně-cykloturistický kurz ve Vrbně u Blatné - podle zájmu žáků se pořádají zájezdy na vybraná divadelní představení (Národní divadlo; Divadlo v Dlouhé, Divadlo ABC, Hybernia, ) - pořadatelství výtvarné soutěže na výzdobu sálu Na Nové pod hlavičkou Městského kulturního střediska Volyně - realizace reliéfu ve školních dílnách - Monika Klecanová DI 4. - výstava fotografií ve školní knihovně Výstava fotografií - slečna Hanka Drsová studentka druhého ročníku uměleckého oboru - výstavy grafických prací žáků ve školním areálu Výstava klauzurních prací žáků uměleckého oboru spojená s výstavou jejich výrobků v hlavní posluchárně. 6

7 Výstava maturitních prací žáků oboru zpracování dřeva - koncert Pod věží - lednové vystoupení obou školních hudebních skupin - návštěva divadelních představení v sále Na Nové - série studentských přednášek pod vedením PhDr. Miloslavy Beranové s názvem Dobrodruzi na cestách Dominikánská republika - studentka Tereza Holečková VS 2. Slovinsko a Banát - student Václav Křepelák VS 2. Z Oslo do Trondheimu - student Marek Kykal VS 2. Exkurze za italskými památkami - žáci Lukáš Lízal a Jan Krátký ze třídy PS 3.A Životní styl - Straight edge - student Robert Trefný VS 2. Thajský box studenti Ondřej Smaha a Vojtěch Bubeníček VS 2. - odborná exkurze žáků třetího ročníku dřevozpracujícího oboru na Moravu (Houfek Golčův Jeníkov, Sapeli Jihlava, TON Bystřice pod Hostýnem a TON Holešov, SWN Moravia Mladoňovice) - odborná exkurze do firmy HAAS Fertigbau Chanovice - odborná exkurze do firmy ATREA Jablonec nad Nisou spojená s návštěvou 13 pasivních domů v obci Koberovy u Turnova - odborná exkurze pro žáky stavebních oborů do firmy TONDACH ve Stodu - návštěva stavebního veletrhu a veletrhů WOODTEC a MOBITEX Brno - odborná exkurze do Horního Rakouska zaměřená na úspory energií a obnovitelné zdroje pod hlavičkou ENERGY CENTRE České Budějovice (výtopna na biomasu ve Freistadtu, veřejná budova v pasivním standardu Golf Club St. Oswald, rodinný dům v pasivním standardu v Unterweitersdorfu) - návštěva žáků 3. a 4. ročníků stavebních oborů veletrhu ExpoEnergy - Energiesparmesse Wels v Horním Rakousku - tematický zájezd pro žáky 2. a 3. ročníků v rámci podpory výuky anglického jazyka do Londýna v období podzimních prázdnin - návštěva filmů v rámci výuky českého jazyka - každá třída 1x za pololetí - účast v projektu Film a škola - dopolední představení vybraných filmů - seznam kroužků: - řezbářství - práce se dřevem - florbalu - odbíjené - basketbalu - lakrosu - badmintonu - futsalu b) pro učitele - častá účast na akcích metodického a odborného charakteru (odborné semináře, exkurze do výrobních závodů, výstavy apod.) - setkání se školami v Hranicích a Bystřici pod Hostýnem o vedlejších prázdninách - výměna zkušeností - volejbalové a florbalové odpoledne učitelů VOŠ a SPŠ - krátkodobá stáž učitelů odborných předmětů na Slovensku 7

8 - články učitelů v odborných časopisech - většina učitelů odborných předmětů se vzdělávala ve svém oboru formou samostudia a návštěvou přednášek a seminářů pořádaných vysokými školami a institucemi neakreditovanými MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - tvorba vlastních učebních textů učiteli školy - edice učebnic pro střední průmyslové školy stavební Stavební mechanika - Ing. Lubomír Jelínek, Ing. Petr Červený a Ing. Ladislav Doul Dřevěné a kovové konstrukce - Ing. Lubomír Jelínek - recenze učebnic pro dřevozpracující obory autorů z Dřevařské fakulty TU Zvolen c) dvoudenní 18. ročník mezinárodní konference Dřevostavby 2014 pro širokou odbornou veřejnost, žáky a pedagogy školy za účasti osmatřiceti přednášejících odborníků z České republiky, Slovenska, Švýcarska, Německa, Finska, Belgie, Rakouska, Velké Británie a Kanady; celá akce se pořádala za významné podpory obchodní kanceláře velvyslanectví Rakouska v Brně, navíc pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a hejtmana Jihočeského kraje d) jednodenní 2. ročník mezinárodní konference Interiéry 2013 pro širokou odbornou veřejnost, žáky a pedagogy školy za účasti jednadvaceti přednášejících odborníků z České republiky, Slovenska a Španělska e) spolupráce se zahraničními školami Berufsschule Vilshofen (Bavorsko), Technická univerzita Zvolen, Technische Hochschule Deggendorf (Bavorsko), Technologie Campus Freyung (Bavorsko) a Višja strokovna šola Maribor (Slovinsko) f) spolupráce s odbornými školami stejného zaměření v Bystřici pod Hostýnem, Českých Budějovicích, Hranicích na Moravě, Kadani a Praze, spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) v Praze a MŠMT na dalším vyhodnocení vzorového školního vzdělávacího programu pro dřevozpracující obory v rámci projektu PILOT S za finanční podpory Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu, spolupráce s TU Zvolen (od 1.září 2005 zřízeno detašované pracoviště v areálu VOŠ a SPŠ Volyně), ČVUT Praha, VUT Brno, ČZU Praha, MZLU Brno, TU Ostrava, VUT Bratislava, TU Košice, Centrem pasivního domu Brno, Cechem čalouníků a dekoratérů, Asociací českých nábytkářů, Společenstvem dřevozpracujících podniků ČR, s bývalým NIDV Praha (pobočky v Plzni a v Českých Budějovicích), Hospodářskou komorou České republiky, Jihočeskou hospodářskou komorou a Městem Volyně. Škola velmi úzce spolupracuje s Nadací dřevo pro život. g) environmentální vzdělávání Pověřeným pracovníkem je Mgr. Dušan Pilík, který v souladu s metodickým pokynem MŠMT, aktualizoval a doplnil k 1. září 2013 program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, jenž je k dispozici všem pracovníkům školy. 8

9 h) účast školy v soutěžích a olympiádách garantovaných MŠMT: - soutěž Matematický klokan - dvě kategorie s celkovou účastí 46 žáků - Středoškolské hry v basketbalu - okresní kolo - chlapci 6. místo - Středoškolské hry v basketbalu 3 x 3 - okresní kolo - chlapci 2. místo - Středoškolské hry ve florbale - okresní kolo - chlapci nepostoupili ze skupiny - Středoškolské hry ve volejbalu - okresní kolo - chlapci 3. místo - Středoškolské hry ve florbalu - chlapci - okresní kolo místo - Středoškolské hry ve stolním tenise - okresní kolo - pořadatelství, chlapci 2. místo - Středoškolské hry ve stolním tenise - okresní kolo - pořadatelství, dívky 3. místo - Středoškolské hry v atletice - chlapci - 1. místo v okresním kole - Středoškolské hry v atletice - chlapci - 4. místo v krajském kole i) účast školy v soutěžích vyhlašovaných mimo garance MŠMT: - účast na Poháru Josefa Masopusta ve fotbale - chlapci 3. místo - Národní cena za studentský design - cena veřejnosti Stolek VITALITY - Aneta Zeiserová absolventka třídy DI 4. - Laureát soutěže studentský design vyhlášené Fakultou umění a designu Západočeské univerzity v Plzni - policový systém MA PO - Iveta Tesařová absolventka třídy DI 4. - Soutěž vyhlášená ČVUT Praha s názvem HOLKY, POZOR - 2. místo s prací Ježek v kleci - Lucie Farkašová ze třídy DI 4. - umělecká soutěž Mít své místo. Židé a Romové - naši spolužáci před holocaustem a dnes - první místo v konkurenci 233 prací ze 46 škol Chrystyna Volodymyrivna Fadějeva a Tereza Chocholoušková - obě ze třídy DI ročník - Soutěž o nejlepší projekt vyhlášená firmou Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. pro studenty třetích a čtvrtých ročníků stavebních škol - ocenění třech soutěžních prací (ve školním kole předloženo celkem 6 projektů) - Středoškolská soutěž YTONG pořádané firmou Xella CZ, s. r. o. - první místo získal Daniel Koryčan - žák třídy PS 4.A (ve školním kole vyhodnoceno celkem 5 projektů) - vedoucí Ing. Ladislava Neumitková - středoškolská soutěž Život pod střechou pořádané firmou VELUX Česká republika, s. r. o. - školního kola se zúčastnilo celkem 6 žáků; žákovi Pavlu Janečkovi ze třídy PS 3.B bylo uděleno zvláštní ocenění poroty - sportovní dny VOŠ a SPŠ Volyně (turnaj tříd ve futsalu, florbalu, volejbalu a stolním tenisu) j) nadační fond Při škole je zřízen Nadační fond VOŠ a SPŠ Volyně za účelem podpory modernizace výchovně - vzdělávacího procesu a následného zvyšování úrovně výuky, spolupráce s mezinárodními a tuzemskými organizacemi, podpory organizačního zabezpečení vzdělávacích a kulturních akcí pořádaných VOŠ a SPŠ Volyně a podpory ochrany a tvorby životního prostředí. Do nadačního fondu přispívají firmy a soukromí podnikatelé ze stavebnictví a z podniků dřevozpracujícího průmyslu. Členové správní rady: p. Miroslav Jeřábek, Mgr. Ivo Kopka, Ing. Ilona Zemanová. V současné době změna Statutu Nadačního fondu při VOŠ a SPŠ Volyně umožňuje podporování sociálně slabších a talentovaných žáků a studentů obou škol. 9

10 k) prezentace školy Ve školním roce 2013 / 2014 škola pořádala "Dny otevřených dveří" spojené s "Přípravnými testy k přijímacím zkouškám z matematiky" a Talentovými zkouškami nanečisto v termínech: pátek 18. října 2013 od 8.00 do hodin sobota 19. října 2013 od 8.00 do hodin sobota 23. listopadu 2013 od 8.00 do hodin pátek 10. ledna 2014 od 8.00 do hodin Škola se zúčastnila výstavy "Vzdělání a řemeslo" v Českých Budějovicích. Mimo tyto akce se prezentovala na burzách středních škol pořádaných okresními hospodářskými komorami (Strakonice, Prachatice, Písek, Jindřichův Hradec, Klatovy a Tábor). 9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2013/2014 nebyla Českou školní inspekcí ani na jedné součásti školy provedena kontrolní inspekce. 10) Základní údaje o hospodaření školy Údaje o hospodaření školy jsou uváděny za obě součásti. příjmy dotace vlastní příjmy doplňková činnost celkem v tis. Kč celkové příjmy , , , ,03 poplatky od zletilých žáků, studentů, rodičů nebo jejich zákonných zástupců - školné VOŠ 0,00 643,20 0,00 643,20 - ubytování na DM 0, ,22 0, ,22 ostatní příjmy , , , ,61 výdaje hlavní činnost doplňková činnost celkem v tis. Kč investiční výdaje 1 920,30 0, ,30 neinvestiční výdaje , , ,62 z toho: náklady na platy pracovníků školy ,50 148, ,65 ostatní osobní náklady 1 150,30 121, ,78 zákonné odvody zdrav. a sociál. pojištění 8 107,35 50, ,72 výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky 311,72 0,00 311,72 stipendia 0,00 0,00 0,00 ostatní provozní náklady ,11 915, ,75 10

11 V roce 2013 vykázala škola hospodářský výsledek - zisk ve výši 223,03 tis. Kč, z toho 111,09 tis. Kč v hlavní činnosti a 111,94 tis. Kč v doplňkové činnosti. Investiční výdaje byly použity v celkové výši 1 920,30 tis. Kč na následující akce: Pořízení pozemků v blízkosti školní kotelny - 266,74 tis. Kč. Přeložka VN pro realizaci projektu Vzdělávací středisko (nadregionálního významu) pro zpracovatelský průmysl - 368,38 tis. Kč. Oprava podlahy v tělocvičně - 294,27 tis. Kč. Zpracování studie na kongresové centrum ve spolupráci s TH Deggendorf - 59,29 tis. Kč. Použití investičního fondu v souladu s 66, odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - 808,04 tis. Kč. Výstavba haly v rámci projektu z ROP Vzdělávací středisko (nadregionálního významu) pro zpracovatelský průmysl - 123,58 tis. Kč (faktura za prosinec 2013). Výsledky kontrol hospodaření Kontrola hospodaření Odborem školství, mládeže a tělovýchovy KÚ v Českých Budějovicích byla prováděna průběžně. Sporné položky v rozpočtu byly vždy konzultovány s ekonomickým oddělením. V září 2013 se uskutečnila Okresní správou sociální zabezpečení Strakonice kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrola proběhla bez závad a nebyla uložena žádná nápravná opatření. V říjnu 2013 byla Krajskou hygienickou stanicí se sídlem v Českých Budějovicích provedena kontrola zaměřená na dodržování povinností podle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 252/2004 Sb. s důrazem na zajišťování pitné vody a pravidelné rozbory vody dodávané ze školní studny. Kontrola proběhla s drobnou výtkou, která byla odstraněna opravou dávkovače dezinfekčního prostředku, což bylo potvrzeno následným rozborem pitné vody. V březnu 2014 byla Krajskou hygienickou stanicí se sídlem v Českých Budějovicích (oblastním pracovištěm Strakonice) provedena kontrola zaměřená na dodržování povinností podle zákona č. 262/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., zákona č. 373/2011 Sb. a vyhlášky č. 79/2013 Sb. Kontrola proběhla bez závad. Začátkem července 2014 se uskutečnilo místní šetření Finančním úřadem pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, Územním pracovištěm Strakonice podle zákona č. 280/2009 Sb. v souvislosti s plátcovstvím DPH po sloučení se subjektem Školní jídelna Volyně, Školní 716, Volyně. V červenci 2014 se uskutečnily tři kontroly Krajskou hygienickou stanicí se sídlem v Českých Budějovicích zaměřené na dodržování hygienických předpisů ve školní jídelně a na domově mládeže v souvislosti s letními tábory firmy ZR GAMES a zdravotními komplikacemi několika zúčastněných dětí. Kontroly neshledaly žádná pochybení a organizaci nebyly uloženy žádné sankce, pouze doporučení, jejichž splnění byla potvrzena následnou kontrolou. 11

12 11) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se ve školním roce 2013/2014 úspěšně zapojila do mezinárodního projektu ERASMUS pod hlavičkou NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy) a získala EUR. Zapojení bylo zaměřeno na součást vyšší odborná škola s cílem zajistit pracovní stáže pro studenty VOŠ v zemích Evropské unie. 12) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Zapojení školy do dalšího vzdělávání je pod hlavičkou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Za pořadatelství dvoudenní mezinárodní konference s problematikou dřevostaveb jsou zmíněnou institucí přiznány dva body v rámci projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Do této skupiny pochopitelně patří i velká skupina učitelů odborných předmětů stavebních škol v rámci celé České republiky, kteří se konference, nad kterou převzalo záštitu Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a hejtman Jihočeského kraje, zúčastňují. Podpora celoživotního učení je rovněž realizována prostřednictvím dálkové formy vzdělávání na součásti vyšší odborná škola. V říjnu 2013 se uskutečnil druhý ročník mezinárodního semináře Interiéry 2013, kde opět řada odborných učitelů z různých škol si rozšířila znalosti v oboru. Akce bude usilovat o zařazení do kategorie celoživotního vzdělávání v rámci Asociace českých nábytkářů a připravované Asociace návrhářů a designérů. 13) Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů A) Projekt připravovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, konkrétně oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Obecným cílem projektu je zlepšení podmínek vzdělávání a kvality výuky v oborech dřevozpracujícího průmyslu a stavebnictví, které by odpovídaly aktuálnímu technologickému pokroku v této oblasti. Bude vybudováno vzdělávací centrum nadregionálního významu pro zpracovatelský průmysl, zaměřené na strojní zpracování dřeva, které v nabídce počátečního i dalšího vzdělávání chybí. Díky tomu dojde ke zvýšení perspektivy budoucího uplatnění žáků střední školy a studentů VOŠ, zlepšení připravenosti studentů partnerských středních a vysokých škol pro následné uplatnění v praxi, zlepšení podmínek aplikovaného výzkumu v oblasti dřevostaveb, zlepšení nabídky kvalitně připravených pracovníků v oborech stavebnictví a dřevostaveb na trhu práce, zvýšení konkurenceschopnosti a efektivity českých stavebních a dřevozpracujících firem, odstranění bariéry bránící modernizaci stavebních postupů při zachování přidané hodnoty tesařských konstrukcí. V neposlední řadě projekt přispěje k ekologizaci stavebních procesů díky vyššímu podílu dřeva jako stavebního materiálu za účelem vytváření podmínek pro zdravé bydlení s využitím materiálu z kategorie obnovitelných zdrojů. Předkládaný projektový záměr má za cíl napravit současný nevyhovující stav absence výuky zpracování dřeva za pomoci moderních CNC výrobních linek a vysokou poptávku na trhu práce po této odbornosti. Projekt má širokou podporu ze strany dřevozpracujícího průmyslu Jihočeského kraje, ale i z celé České republiky, jak dokládá široká platforma partnerů projektu. Projekt ke zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu dále přispívá rozvojem kapacit aplikovaného výzkumu, pro který bude nová linka na zpracování dřeva rovněž využívána. Projekt vychází z analogie vývoje na sousedních trzích Rakouska a Německa. 12

13 V současné době probíhá zkušební provoz a připravuje se závěrečná monitorovací zpráva a celkové vyúčtování projektu. B) Projekt schválený v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), prioritní osa 7.1, oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (šablony pro střední školy). Hlavním cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na střední škole. Škola získala prostředky ve výši ,00 Kč, které z velké části byly využity na nákup nové výpočetní techniky a na zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (v celkové výši ,00 Kč včetně DPH). V současné době škola má schválenou závěrečnou monitorovací zprávu a připravují se podklady pro celkové uzavření projektu. C) V listopadu 2013 byl v rámci programu Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko schválen díky spolupráci s Technische Hochschule Deggendorf projekt Přeshraniční vzdělávací středisko pro využití obnovitelných zdrojů a šetrného zacházení se zdroji energií ve výši EUR. Cílem projektu je rekonstruovat prostor bývalé školní kotelny na lehký topný olej na přednáškový sál pro 150 lidí a využít know - how bavorské vysoké školy k dalšímu rozvoji školních vzdělávacích programů na úrovni středního i vyššího odborného vzdělávání. Současně by mělo dojít k posílení pozice školy v terciárním sektoru vzdělávání ve vztahu k nově akreditovanému vzdělávacímu programu N/07 Nízkoenergetické a pasivní objekty. Kromě výše uvedených prostředků poskytnutých z Evropské unie budou při realizaci projektu použity vlastní prostředky příspěvkové organizace (zejména na vyhotovení projektové dokumentace a vybavení nejmodernější audiovizuální a projekční technikou včetně zařízení pro tlumočení). Vlastní prostor vzdělávacího střediska bude sloužit pro přednáškovou činnost a konference na témata zabývající se obnovitelnými zdroji a šetrného zacházení se zdroji energií. I nadále se předpokládá, že stěžejní roli bude hrát bavorský partner - Technická vysoká škola v Deggendorfu. Uvedený koncept je v souladu s přijatým závazkem Evropské unie snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20% v porovnání oproti roku 1990, snížit ve svých zemích spotřebu energie o 20% a dosáhnout u celkové spotřeby energie 20% podílu z obnovitelných zdrojů (tzv. cíle '). Tento dokument ukládá členským státům povinnost zajistit do 31. prosince 2020 při navrhování všech nových budov téměř nulovou spotřebu energie (u nových budov využívaných nebo vlastněných orgány veřejné moci dokonce do 31. prosince 2018). Současně se předpokládá zavedení systému certifikace energetické náročnosti budov a podpory zavádění inteligentních měřících systémů při nové výstavbě nebo větších změnách stávajících budov. Vzhledem k zaměření německého partnera a jeho významným úspěchům v oblasti aplikovaného výzkumu v uvedeném oboru je možné hovořit o mimořádném přínosu nejen pro českého partnera, ale i pro celou příhraniční oblast zvláště z české strany. Významnou roli pro splnění podmínek udržitelnosti vzdělávacího střediska může sehrát zapojení dalších partnerů na české straně, kteří by mohli zprostředkovat další transfer pro oboustranně výhodnou spolupráci. V nejbližší budoucnosti je plánovaná třístranná spolupráce mezi Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT (www.uceeb.cz), Technickou vysokou školou v Deggendorfu a VOŠ a SPŠ ve Volyni (škola již spolupracovala s UCEEB na projektu SolarDecathlon 2013), kde bude možné využít částečně synergických efektů ve vazbě na Vzdělávací středisko (nadregionálního významu) pro zpracovatelský průmysl, které je vybudováno v blízkosti školy z prostředků ROP NUTS II Jihozápad. Současně bude možné využít i široké spolupráce s Technickou univerzitou ve Zvolenu (Slovenská republika), která má 13

14 od roku 2005 na Vyšší odborné škole ve Volyni zřízeno detašované pracoviště a obě instituce mají společně akreditované vzdělávací programy až do stupně bakalář. Navíc zástupci nově připravované samostatné katedry dřevostaveb Dřevařské fakulty TU Zvolen již deklarovali mimořádný zájem o spolupráci s bavorským partnerem právě prostřednictvím VOŠ Volyně a jejího přeshraničního vzdělávacího střediska. Prostor střediska, které bude využívané v době mimo společné konference a semináře jako showroom pro prezentaci přednášených témat, vyspělých německých (bavorských) technologií a výsledků aplikovaného výzkumu, bude zároveň sloužit jako reprezentativní prostor pro návštěvníky školy (například při dnech otevřených dveří, oslavách založení školy, ) s cílem podporovat zájem o technologie vedoucí k obnovitelným zdrojům energií, úsporám energií, potažmo o technické vzdělávání. 14) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi Na škole nepůsobí žádná odborová organizace. 15) Zázemí školy, specifické podmínky, spádovost školy, plánovaný výhled a cíle Zázemí školy: - hlavní budova z roku 1933, tělocvična z roku 1983, učebnový pavilon z roku 1961, přestavěný v roce dva pavilony domova mládeže z roku hala pro průmyslové zpracování dřeva včetně nejmodernější CNC technologie Specifické podmínky: - vlastní kotelna na biomasu a zemní plyn pro vytápění všech spravovaných objektů (hlavní budova, učebnový pavilon, vzdělávací středisko, domov mládeže a školní jídelna), DM SŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Volyně, DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně a ZŠ Volyně - rozsáhlý areál truhlářských a instalačních dílen - pozemek o rozloze 2,5 ha - vybavenost učebními pomůckami je díky dlouholeté tradici na slušné úrovni Spádový obvod školy: - obor nábytkářská a dřevařská výroba školní vzdělávací program: Interiérová tvorba, navrhování nábytku a dřevěné konstrukce zaměření: interiérová tvorba a navrhování nábytku dřevěné konstrukce a dřevostavby - celé Čechy - obor stavebnictví školní vzdělávací program: Stavebnictví zaměření: pozemní stavitelství a architektura pozemní stavitelství - okresy ST, KT, PT, PI, PB 14

15 - obor technická zařízení budov školní vzdělávací program: Vnitřní prostředí budov - okresy ST, KT, PT, PI, PB - obor design interiéru školní vzdělávací program: Design interiéru - kraje Jihočeský, Karlovarský, Plzeňský, Středočeský a Vysočina Na střední průmyslové škole má škola zájem zachovat všechny dosavadní studijní obory. Obor zpracování dřeva se školním vzdělávacím programem Interiérová tvorba, navrhování nábytku a dřevěné konstrukce a prostřednictvím uměleckého oboru Design interiéru má škola v úmyslu postupně zkompletovat paletu profesního vzdělávání v oblasti zpracování dřeva. Pro všechny uvedené záměry má škola odpovídající personální i materiální zázemí. Cílem je vybudovat "silnou" školu, která má dominantní nadregionální postavení při výchově a vzdělávání techniků se středoškolským vzděláním zakončeným maturitou ve stavebních oborech a oborech zpracování dřeva a zachovat její dosavadní spádovou oblast. K tomu by měla přispět ještě užší spolupráce s příslušnou podnikatelskou sférou zastoupenou Hospodářskou komorou ČR. Škola chce udržovat stálou úroveň odpovídající její tradici, nízký počet absolventů na úřadech práce a úspěšnost svých absolventů při dalším studiu na vysokých a vyšších odborných školách. Ve Volyni 15. září 2014 RNDr. Jiří Homolka ředitel školy Výroční zpráva byla projednána a schválena na jednání Školské rady při Střední průmyslové škole, Volyně, Resslova 440 dne 2. října

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školská rada VOŠ říjen 2011 Obsah: Úvod a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání. c) Přehled pracovníků školy. d) Údaje o přijímacím řízení. e) Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y říjen 2012 O b s a h: I. Základní údaje

Více

a) základní údaje o škole

a) základní údaje o škole Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (a hospodaření školy za hospodářský rok 2012) dle

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ 628 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 O B S A H 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4

Více

Střední průmyslová škola Rakovník

Střední průmyslová škola Rakovník Střední průmyslová škola Rakovník Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009-2010 Strana 1 (celkem 13) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Střední průmyslová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.Box 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Vypracoval: Mgr.

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školská rada VOŠ

Výroční zpráva o činnosti školy. Školská rada VOŠ Výroční zpráva o činnosti školy Školská rada VOŠ září 2012 2 Obsah... 1 Obsah... 3 Úvod... 5 Základní údaje o škole... 7 Zřízení školských rad... 8 Přehled oborů vzdělání... 9 Vyšší odborná škola:... 9

Více