za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 10 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. (v textu jen zákon) a v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. (v textu jen vyhláška) Název školy: Sídlo školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Střední průmyslová škola Volyně Resslova 440, Volyně Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích RNDr. Jiří Homolka 15. září 2012

2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole...3 2) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku...3 3) Popis personálního zabezpečení činnosti školy...4 4) Údaje o přijímacím řízení...4 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků...4 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů...4 7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků...5 8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti...5 9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ) Základní údaje o hospodaření školy ) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ) Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů ) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi ) Zázemí školy, specifické podmínky, spádovost školy, plánovaný výhled a cíle

3 1) Základní údaje o škole Název: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Identifikátor zařízení: IZO: IČ: Adresa: Resslova 440, Volyně Odloučené pracoviště: Domov mládeže, Domova mládeže 597, Volyně Telefon: , , xx Fax: Internet, stránka: Charakteristika školy: Organizace poskytuje výchovu a střední vzdělání s maturitní zkouškou, které zahrnuje všeobecné, specifické odborné vzdělání a náročnou praktickou přípravu, zabezpečuje ubytování žáků. Zřizovatel: Právní forma: Ředitel školy: Školská rada: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích příspěvková organizace RNDr. Jiří Homolka Ing. Petr Červený, Ing. Bc. Marie Hrdinová, Mgr. Ivana Jandová, Marie Kratinová, Ing. Václav Valhoda, Ing. František Volmut 2) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Přehled učebních plánů pro aktivní obory v příslušném školním roce zařazené v rejstříku škol a školských zařízení rozhodnutím MŠMT č.j / ze dne 19. prosince 2007 včetně schvalovacích doložek MŠMT M / 01 Nábytkářská a dřevařská výroba č.j / Školní vzdělávací program: Interiérová tvorba, navrhování nábytku a dřevěné konstrukce Zaměření: Interiérová tvorba a navrhování nábytku Zaměření: Dřevěné konstrukce M / 01 Stavebnictví č.j / Školní vzdělávací program: Stavebnictví 3

4 Zaměření: Pozemní stavitelství Zaměření: Pozemní stavitelství a architektura M / 01 Technická zařízení budov č.j / Školní vzdělávací program: Vnitřní prostředí budov M / 11 Design interiéru č.j / Školní vzdělávací program: Design interiéru 3) Popis personálního zabezpečení činnosti školy Všichni pedagogičtí pracovnící splňují požadavky v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění. 4) Údaje o přijímacím řízení Proti přijímacímu řízení na SPŠ nebylo řešeno žádné odvolání. 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků jsou vedeny v systému SAS a vstup do přehledu je podmíněn heslem. K maturitním zkouškám ve školním roce 2011/2012 bylo připuštěno 96,25% žáků. V profilové (školní) části byla úspěšnost 97,50%, u společné (státní) části maturitní zkoušky byla úspěšnost 97,50%. Všichni žáci volili základní úroveň. 6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Pověřeným pracovníkem prevence sociálně patologických jevů na úseku školy je pan Milan Šperl, DiS., na úseku domova mládeže paní vychovatelka Jaroslava Štěpánková. Pro všechny žáky bylo uskutečněno několik přednášek či besed s lékaři, pracovníky protidrogové prevence. V rámci protidrogové prevence se na domově mládeže uskutečnila beseda žáků s učiteli na téma: Barma a jihovýchodní Asie. Pro žáky 1. ročníků byl v září 2011 ve spolupráci s Kontaktním a krizovým centrem Strakonice a Občanským sdružením Prevent zorganizován adaptační kurz pod názvem "Šedesátka" (akce se zúčastnilo celkem 110 žáků). Na tuto akci v únoru 2012 volně navázal motivační blok prevence. Ve spolupráci o. s. Prezent se uskutečnily dva intervenční programy, jejichž cílem bylo rozkrýt vztahy ve třídě (DI 2. zúčastnilo se 28 žáků) a posílit protidrogovou prevenci (NDK 3.B účast 18 žáků). V květnu 2012 byl pro žáky druhých ročníků připraven zážitkový program Za školou ve spolupráci s o.s. AZ Outdoor Vimperk, Policií ČR, Armádou ČR, ČČK a K - Centrem. (účast 85 žáků druhých ročníků). Na zmíněné akce volně navazovaly Šedesátka plus pro třídy DI 1., PS 2.B a VPB 2. v podmínkách vodácké turistiky (účast 47 žáků). V podobném duchu se organizovala aktivita pod názvem Inspirace na prázdniny pro třídu DI 2. (účast 22 žáků). Po celý školní rok byla pro žáky k dispozici knihovnička AIDS a drogy. Pro podmínky obou sdružených škol (VOŠ, SPŠ) byl zaktualizován s účinností od 1. září 2011 Program proti šikanování, který je neoddělitelnou součástí Minimálního preventivního programu. Kromě výchozích materiálů k programu proti šikanování včetně odkazů na příslušné webové stránky jsou zde rozpracované konkrétní kroky celoškolní koncepce prevence sociálně 4

5 patologických jevů. Současně byl vytvořen krizový plán pro scénář první pomoci u počátečních stádií šikanování a u pokročilé šikany. Ve školním roce 2011/2012 ve škole ani domově mládeže nebyly zaznamenány žádné projevy šikany. 7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo v souladu s 160 odst. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V rozpočtovém roce 2011 byly použity prostředky v celkové výši 6 205,- Kč. Z uvedených prostředků bylo 1 188,- Kč použito na akce akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kromě zmíněných prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo z vlastních zdrojů příspěvkové organizace vyčleněno dalších 5 017,- Kč na vzdělávání zaměstnanců školy (převážně učitelů odborných předmětů). 8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) pro žáky - přístup na Internet ve školní knihovně v odpoledních a podvečerních hodinách, vysokorychlostní připojení na domově mládeže - přístup do učeben výpočetní techniky v odpoledních a podvečerních hodinách - sportovní utkání v odbíjené a florbalu mezi žáky a učiteli, - organizovaná sportovní činnost pod vedením ped. pracovníků DM - florbalový turnaj tříd - futsalový turnaj žáků ubytovaných na DM - sportovní dny v závěru školního roku - školní turnaje ve stolním tenise, florbalu a badmintonu - sportovní utkání se školou ze SRN - školní výstava žákovských studentských prací - příležitostná setkání s odborníky z praxe (poradní sbor školy) - výstava klauzurních prací žáků uměleckého oboru v areálu školy - nepovinný předmět řízení motorových vozidel - pro žáky všech ročníků (financováno z mimorozpočtových zdrojů) - plánované vzdělávací činnosti nad rámec učebních plánů (výuka specializace dřevěné konstrukce a interiérová tvorba, kurz řezbářství, účast na výstavách a veletrzích zaměřených na studovaný obor) - péče o zaostávající žáky - konzultační hodiny všech učitelů, doučovací kroužky z předmětů podle momentální potřeby, spolupráce mezi vychovateli a učiteli - péče o výjimečně nadané žáky - volitelné předměty matematika a fyzika pro žáky čtvrtých ročníků, kroužek designu pro výtvarně nadané žáky - založení Ateliéru při předmětu výtvarná příprava pro žáky a studenty, kteří se zajímají o výtvarné umění za pomoci bývalých absolventů školy a současných studentů Fakulty architektury ČVUT v Praze - všichni absolventi obdrželi společně s maturitním vysvědčením Europass, který by jim měl usnadnit vstup na trh práce (verze v českém a anglickém jazyce) 5

6 - Snowboardový kurz pro žáky třetích ročníků - Kubova Huť - 19 žáků - Lyžařský výcvikový kurz pro žáky školy - Lipno nad Vltavou - 27 žáků - ve zvláštních případech škola spolupracuje s PPP a SPC - exkurze žáků všech tříd do podniků podle studovaného oboru, návštěva divadla žáků čtvrtých ročníků v Praze, přednášky zástupců různých firem (Bramac, Heluz, Kronospan, Hettich, Stomix, Ekoplastik, Ciur, Mafell, Bellus, Fermacell, H + L, Hasit, BLUM, Schiedel, PENATUS, ) pro žáky přímo v budově školy, přednáška odborníků z Finska, Německa, Slovenska, Slovinska, Kanady, Rakouska, Velké Británie, Lucemburska a Švýcarska o dřevostavbách - tematická exkurze žáků všech oborů v rámci výuky dějepisu a společenských věd do Terezína a Lidic - exkurze žáků uměleckého oboru na Designblok 2011 v Praze (přehlídka českého i světového současného designu); haptická výtvarná výstava nejen pro nevidomé Po tmě ; výstava Slovanské epopeje od Alfonse Muchy; výstava The Human Body exhibition Praha - příprava na 3. ročník kresbu figury; výstava Pragointeriér 2012, výstava amerického fotografa A. Feiningera v Domě U Kamenného zvonu; výstava studentských prací studentů ČVUT v galerii moderního umění DOX; výstava klauzurních prací studentů VŠUP Praha se zaměřením na design a architekturu; výstava současného amerického kontroverzního fotografa Davida LaChapella; výstava v galerii Na shledanou výtvarnice Marie Blábolilové a performera Tomáše Vaňka - návštěva žáků uměleckého oboru na výstavě malíře Jakuba Shikanedera ve Valdštejnské jízdárně s důrazem na jeho ztvárnění interiérů a architektury; výstava Blanky Matragi v Obecním domě v Praze; výstava koláží a kreseb moderního anglického malíře F. Bacona; návštěva expozice Bienále moderního umění v galerii Rudolfinum ; Muzeum kubismu v Celené ulici a výstava grafik A. Warhola - návštěva designové dílny automobilky Volkswagen a galerie starých mistrů ve Zwingeru - podle zájmu žáků se pořádají zájezdy na vybraná divadelní představení - tematická exkurze pro žáky a studenty studující německý jazyk do Drážďan účast 45 žáků a studentů - odborná exkurze žáků do Itálie se zaměřením na výtvarná díla a antické památky (Benátky, Pisa, Florencie, Řím, Vatikán a Pompeje) - výlety všech tříd v posledním týdnu školního roku (mimo rozpočet školy) - pro žáky 1.ročníků uskutečněn týdenní sportovně-cykloturistický kurz ve Vrbně u Blatné - výstava fotografií ve školní knihovně Český Krumlov dnes - výstava fotografií žákyně třetího ročníku uměleckého oboru Lucie Vincíkové Výstava fotografií - žákyně třetího ročníku uměleckého oboru Moniky Matouškové - výstavy grafických prací žáků ve školním areálu Výstava výtvarných prací žáků uměleckého oboru spojená s výstavou jejich výrobků ve školních dílnách. 6

7 Výstava maturitních prací žáků oboru zpracování dřeva - Vánoční koncert studentů VOŠ a SPŠ Volyně - pásmo s vystoupením žáků školy před svými spolužáky, kamarády a učiteli v hlavní posluchárně školy - HAPPY FEST - květnové vystoupení obou školních hudebních skupin na koupališti ve Volyni - návštěva divadelních představení v sále Na Nové - návštěva filmů v rámci výuky českého jazyka - každá třída 1x za pololetí - účast v projektu Film a škola - odpolední představení vybraných filmů - vytváření loutek z ponožek na akci Kofola - Dobronožky s podporou neslyšících - školní výstava papírových svítidel pod názvem Budiž světlo - seznam kroužků: - řezbářství - práce se dřevem - výtvarný při DM - florbalu - odbíjené - basketbalu - lakrosu - badmintonu - futsalu b) pro učitele - častá účast na akcích metodického a odborného charakteru (odborné semináře, exkurze do výrobních závodů, výstavy apod.) - setkání se školami v Hranicích a Bystřici p/h. o vedlejších prázdninách - výměna zkušeností - volejbalové a florbalové odpoledne učitelů VOŠ a SPŠ - krátkodobá stáž učitelů odborných předmětů na Slovensku - články učitelů v odborných časopisech - většina učitelů odborných předmětů se vzdělávala ve svém oboru formou samostudia a návštěvou přednášek a seminářů pořádaných vysokými školami a institucemi neakreditovanými MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - tvorba vlastních učebních textů učiteli školy - edice učebnic pro střední průmyslové školy stavební Stavební mechanika - Ing. Lubomír Jelínek, Ing. Petr Červený a Ing. Ladislav Doul Dřevěné a kovové konstrukce - Ing. Lubomír Jelínek - recenze učebnic pro stavební obory autorů ze Stavební fakulty ČVUT - recenze učebnic pro dřevozpracující obory autorů z Dřevařské fakulty TU Zvolen c) dvoudenní 16. ročník mezinárodní konference Dřevostavby 2012 pro širokou odbornou veřejnost, žáky a pedagogy školy za účasti devětatřiceti přednášejících odborníků z České republiky, Slovenska, Švýcarska, Německa, Finska, Polska, Rakouska, Velké Británie, Lucemburska a Kanady; celá akce se pořádala za významné 7

8 podpory Kanadského velvyslanectví v Praze a osobní účasti velvyslankyně Kanady pro Českou a Slovenskou republiku Valerie Raymond, navíc pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a hejtmana Jihočeského kraje d) spolupráce se zahraničními školami Berufsschule Vilshofen (Bavorsko), Technická univerzita Zvolen, Višja strokovna šola Maribor (Slovinsko) e) spolupráce s odbornými školami stejného zaměření v Bystřici pod Hostýnem, Českých Budějovicích, Hranicích na Moravě, Kadani a Praze, spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) v Praze a MŠMT na vyhodnocení vzorového školního vzdělávacího programu pro dřevozpracující obory v rámci projektu PILOT S za finanční podpory Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu, spolupráce s TU Zvolen (od 1.září 2005 zřízení detašovaného pracoviště v areálu VOŠ a SPŠ Volyně), ČVUT Praha, VUT Brno, ČZU Praha, MZLU Brno, Centrem pasivních domů Brno, Cechem čalouníků a dekoratérů, Asociací českých nábytkářů, Společenstvem dřevozpracujících podniků ČR, s bývalým NIDV Praha (pobočky v Plzni a v Českých Budějovicích), Hospodářskou komorou České republiky a Městem Volyně. Škola velmi úzce spolupracuje s Nadací dřevo pro život. g) environmentální vzdělávání Pověřeným pracovníkem je Mgr. Dušan Pilík, který v souladu s metodickým pokynem MŠMT, aktualizoval a doplnil k 1. září 2011 program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, jenž je k dispozici všem pracovníkům školy. h) účast školy v soutěžích a olympiádách garantovaných MŠMT: - soutěž Matematický klokan - dvě kategorie s celkovou účastí 64 žáků - Středoškolské hry v basketbalu - okresní kolo - chlapci 2. místo - Přebor středních škol v šachu - krajské kolo - chlapci 5. místo - Středoškolské hry ve volejbalu - okresní kolo - dívky 4. místo - Středoškolské hry ve florbalu - chlapci - okresní kolo - 5. místo - Středoškolské hry ve fotbalu - chlapci - okresní kolo - 2. místo - Středoškolské hry ve stolním tenise - okresní kolo - pořadatelství, chlapci 2. místo - Středoškolské hry ve stolním tenise - okresní kolo - pořadatelství, dívky 3. místo - Středoškolské hry v atletice - chlapci - 3. místo v okresním kole - Středoškolské hry v atletice - dívky - 2. místo v okresním kole - Středoškolské hry v plavání - chlapci - 3. místo v okresním kole i) účast školy v soutěžích vyhlašovaných mimo garance MŠMT: - účast na Běhu naděje, zúčastnilo se 43 žáků - firemní soutěž MAYER CZ o nejlepší grafický návrh designu potahové látky na dětskou židli; celkem hodnoceno 139 grafických návrhů a z deseti nejlepších návrhů bylo osm žáků uměleckého oboru VOŠ a SPŠ Volyně; vítězný návrh s významným finančním oceněním patřil slečně Kamil Pipkové ze třídy DI 2. 8

9 - výtvarná soutěž Teendesign vypsaná Ústavem umění a designu Západočeské univerzity v Plzni - do užšího výběru se dostala Kateřina Farková ze třídy DI 2. s kolekcí fotografií - Soutěž o nejlepší projekt vyhlášená firmou Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. pro studenty třetích a čtvrtých ročníků stavebních škol - ocenění třech soutěžních prací (ve školním kole předloženo celkem 9 projektů) - školní soutěž na logo nově připravované konference Interiéry vítězný návrh Barbory Lhotové ze třídy DI 1. - školní soutěž o nové logo školy - sportovní dny VOŠ a SPŠ Volyně (turnaj tříd ve futsalu, florbalu, volejbalu a stolním tenisu) j) nadační fond Při škole je zřízen Nadační fond VOŠ a SPŠ Volyně za účelem podpory modernizace výchovně - vzdělávacího procesu a následného zvyšování úrovně výuky, spolupráce s mezinárodními a tuzemskými organizacemi, podpory organizačního zabezpečení vzdělávacích a kulturních akcí pořádaných VOŠ a SPŠ Volyně a podpory ochrany a tvorby životního prostředí. Do nadačního fondu přispívají firmy a soukromí podnikatelé ze stavebnictví a z podniků dřevozpracujícího průmyslu. Členové správní rady: p. Miroslav Jeřábek, Mgr. Ivo Kopka, Ing. Ilona Zemanová. V současné době změna Statutu Nadačního fondu při VOŠ a SPŠ Volyně umožňuje podporování sociálně slabších a talentovaných žáků a studentů obou škol. k) prezentace školy Ve školním roce 2011 / 2012 škola pořádala "Dny otevřených dveří" spojené s "Přípravnými testy k přijímacím zkouškám z matematiky" a Talentovými zkouškami nanečisto v termínech: pátek 4. listopadu 2011 od 8.00 do hodin sobota 5. listopadu 2011 od 8.00 do hodin sobota 26. listopadu 2011 od 8.00 do hodin pátek 13. ledna 2012 od 8.00 do hodin Škola se zúčastnila výstavy "Vzdělání a řemeslo" v Českých Budějovicích. Mimo tyto akce se prezentovala na burzách středních škol pořádaných okresními hospodářskými komorami (Strakonice, Prachatice, Písek, Jindřichův Hradec, Klatovy a Tábor). 9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2011/2012 na nebyla Českou školní inspekcí ani na jedné součásti školy provedena kontrolní inspekce. 9

10 10) Základní údaje o hospodaření školy Údaje o hospodaření školy jsou uváděny za obě součásti. příjmy dotace vlastní příjmy doplňková činnost celkem v tis. Kč celkové příjmy , , , ,42 poplatky od zletilých žáků, studentů, rodičů nebo jejich zákonných zástupců - školné VOŠ 0,00 818,85 0,00 818,85 - ubytování na DM 0, ,33 0, ,33 ostatní příjmy , , , ,24 výdaje hlavní činnost doplňková činnost celkem v tis. Kč investiční výdaje 378,27 0,00 378,27 neinvestiční výdaje , , ,02 z toho: náklady na platy pracovníků školy ,63 255, ,04 ostatní osobní náklady 1 227,13 257, ,29 zákonné odvody zdrav. a sociál. pojištění 7 658,16 86, ,99 výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky 527,62 0,00 527,62 stipendia 0,00 0,00 0,00 ostatní provozní náklady 7 992,82 787, ,08 V roce 2011 vykázala škola hospodářský výsledek - zisk ve výši 214,768 tis. Kč, z toho 75,520 tis. Kč v hlavní činnosti a 139,248 tis. Kč v doplňkové činnosti. Investiční výdaje byly použity na následující akce: Pořízení osobního automobilu - 320,00 tis. Kč Pořízení rekuperační jednotky do učeben výpočetní techniky z důvodů snížení hladiny CO 2-382,94 tis. Kč Oprava koupelny ve školní bytě - 115,00 tis. Kč Realizace protiradonových opatření v areálu školních dílen (byla získána dotace z Ministerstva financí v souladu s vyhláškou č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování) - 522,90 tis. Kč Použití investičního fondu v souladu s 66, odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů ,00 tis. Kč. 10

11 Na rozvojový program MŠMT Hustota a specifika (UZ ) ,00 Kč z toho platy ,00 Kč. Na rozvojový program MŠMT Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním (UZ ) ,00 Kč z toho platy ,00 Kč. Program MŠMT Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky (UZ ) ,00 Kč. Program MŠMT Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období (UZ ) ,00 Kč, bylo vyčerpáno ,00 Kč a vráceno 1 417,00 Kč (za neopravené práce žáků, kteří nepostoupili do posledního ročníku vzdělávání). Účelové prostředky byly vyčerpány dle rozpočtu. Výsledky kontrol hospodaření Kontrola hospodaření Odborem školství, mládeže a tělovýchovy KÚ v Českých Budějovicích byla prováděna průběžně. Sporné položky v rozpočtu byly vždy konzultovány s ekonomickým oddělením. V září 2011 provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Strakonice kontrolu pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění a neshledala žádné nedostatky. Následujícího měsíce byla Státním okresním archivem Strakonice provedena kontrola vedení archiválií se shodným výsledkem (bez závad). V říjnu 2011 byla Krajskou hygienickou stanicí se sídlem v Českých Budějovicích provedena kontrola zaměřená na dodržování kategorizace zaměstnanců v souladu s platnými předpisy. Kontrola proběhla bez závad. Ještě téhož měsíce byla provedena inspekční návštěva pracovníky Evropského účetního dvora z Lucemburku spojená s hloubkovým auditem ve vztahu k projektu Snížení energetické náročnosti škol a školských zařízení Jihočeského kraje ve Volyni. Z kontroly nebyl žádný výstup (bude se zpracovávat závěrečná zpráva pro Radu ministrů Evropy z auditů v několika zemích EU), ale vedoucí kontrolní skupiny navrhl zařadit tento projekt jako příklad dobré praxe v rámci evropského projektu Inteligentní energie pro Evropu. V listopadu 2011 se uskutečnilo místní šetření Finančním úřadem ve Strakonicích za účelem ověřování obratu rozhodného pro zákonnou registraci k dani z přidané hodnoty. Šetření proběhlo bez nedostatků. V lednu 2012 byla provedena kontrola Českou inspekcí životního prostředí zaměřená na dodržování povinností provozování stacionárního zdroje, které vyplývají ze zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů. Kontrola proběhla bez závad a nápravných opatření. Koncem měsíce ledna navštívil školu Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích. Důvodem návštěvy byla kontrola dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů, předpisů BOZP a předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví. Kontrola shledala pouze drobné nedostatky, které byly ještě v jejím průběhu odstraněny a pro školu nebyla uložena žádná nápravná opatření. 11

12 V květnu 2012 byla provedena Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR Územní pracoviště Strakonice kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování povinností plátce pojistného. Bez závad. 11) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se ve školním roce 2011/2012 úspěšně zapojila do mezinárodního projektu ERASMUS pod hlavičkou NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy) a získala pro nadcházející školní rok EUR. Zapojení bylo zaměřeno na součást vyšší odborná škola s cílem zajistit pracovní stáže pro studenty VOŠ v zemích Evropské unie. 12) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Zapojení školy do dalšího vzdělávání je pod hlavičkou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Za pořadatelství dvoudenní mezinárodní konference s problematikou dřevostaveb jsou zmíněnou institucí přiznány dva body v rámci projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Do této skupiny pochopitelně patří i velká skupina učitelů odborných předmětů stavebních škol v rámci celé České republiky, kteří se konference, nad kterou převzalo záštitu Ministerstvo životního prostředí České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a hejtman Jihočeského kraje, zúčastňují. Podpora celoživotního učení je rovněž realizována prostřednictvím dálkové formy vzdělávání na součásti vyšší odborná škola. Na základě návrhu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu v Českých Budějovicích byla škola zařazena do projektu UNIV 2, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání v Praze a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Cílem projektu je proměna školy v centrum celoživotního učení se zaměřením na obory zpracování dřeva. Ve školním roce 2010/2011 proběhl pilotní program zaměřený na dřevostavby a dřevěné konstrukce ve spolupráci s Pilou Martinice. Vzdělávací program obsahoval 100 kontaktních hodin a zúčastnilo se jej deset účastníků. Na jeho realizaci se podílel celý řešitelský tým projektu UNIV 2, kde převažují učitelé odborných předmětů a učitelé, kteří mají zkušenosti se vzděláváním dospělých. 13) Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů A) Projekt schválený v rámci výzvy OPŽP - prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie Projekt schválený Ministerstvem životního prostředí ČR pod názvem Snížení energetické náročnosti škol a školských zařízení Jihočeského kraje ve Volyni byl zahájen v lednu Plánovaná úsporná opatření se dotkla všech škol a školských zařízení ve Volyni s výjimkou Mateřské školy v ulici Pod Malsičkou. Velká část prostředků se týkala rekonstrukce kotelny na Děkanském vrchu, která zásobuje teplem a teplou užitkovou vodou domovy mládeže obou volyňských středních škol, areál Dětského domova Volyně, Školní jídelnu Volyně i obě budovy ZŠ Volyně. Pozitivní je hlavně dopad na životní prostředí města Volyně, protože dříve spalované hnědé uhlí nahradila biomasa, plyn a tepelné čerpadlo. Ve všech vytápěných objektech jsou zřízeny nové předávací stanice a uskutečnila se kompletní rekonstrukce teplovodních rozvodů k nim. Současně bylo realizováno zateplení domovů mládeže a výměna oken. Nejzásadnější změny proběhly na průmyslové škole, kde bylo provedeno kompletní zateplení všech objektů školy spojené s výměnou oken. V rámci rekonstrukce byla realizována i celková výměna otopné soustavy a likvidace kotelny na lehký topný olej v areálu školy v Resslově ulici. Rekonstrukce 12

13 v žádném případě nenarušila funkcionalistický ráz budovy z třicátých let minulého století. Celkově by rekonstrukce vedle ekonomického efektu z úspor stále finančně náročnějších energií měla přinést zvýšení komfortu pro studenty ubytované na domovech mládeže a zlepšení podmínek pro výuku. Rekonstrukce, na které se kromě evropských fondů a Státního fondu životního prostředí ČR významně finančně podílel i Jihočeský kraj, trvala až do listopadu Realizací všech navržených opatření došlo ke snížení emisí CO 2 o cca 3080 t/rok a k úspoře energie cca GJ/rok. Kolaudační souhlas k užívání stavby byl vydán s výjimkou objektu kotelny v areálu domovů mládeže 23. února Následně po peripetiích s prodloužením zkušebního provozu kotelny i zde byl vydán kolaudační souhlas dne 12. srpna V současné době probíhá monitorovací období, kde by se měly prokázat předpokládané úspory energií a finančních prostředků. B) Projekt schválený v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Hlavním cílem projektu je rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast prostřednictvím vytvoření a realizace výukového programu s názvem DEN S OBNOVITELNYMI ZDROJI NA SPŠ VOLYNĚ. Specifickými cíli projektu jsou: - vytvoření a zpracování speciálního výukového programu s formou exkurze se zaměřením na udržitelný rozvoj a obnovitelné zdroje - realizace výukového programu pro žáky ZŠ tříd - zvyšování motivace žáků ZŠ tříd pro vzdělávání se v technických oborech zaměřených na využití obnovitelných zdrojů - podpora vybraných technických oborů (zejména stavebních oborů se zaměřením na dřevěné konstrukce) zaměřených na využití obnovitelných zdrojů - motivovat ZŠ, aby implementovaly téma obnovitelných zdrojů a udržitelného rozvoje do svých ŠvP - zvýšit povědomí v oblasti obnovitelných zdrojů a udržitelného rozvoje. Environmentání výchova patří mezi základní průřezová témata, která by měla být zařazována do školních vzdělávacích programů škol. V současné době není koncepce výuky v oblasti udržitelného rozvoje a obnovitelných zdrojů na základních školách ujednocena, povědomí základních škol a jejich žáků v oblasti obnovitelných zdrojů je stále přes poměrně dost velkou propagaci malé. V Jihočeském kraji nemají dosud žáci ZŠ možnost navštívit komplexně vybavené centrum, ve kterém se mohou seznámit s konkrétním využitím obnovitelných zdrojů, podívat se, jak funguje např. kotelna na spalování biomasy, a zároveň se informovat o možnostech uplatnění na trhu práce v případě volby technického oboru pro své další studium. Výukový program DEN S OBNOVITELNÝMI ZDROJI NA SPŠ VOLYNĚ rozšíří tímto nabídku v oblasti environmentálně zaměřených programů v Jihočeském kraji o jedinečný program, který v sobě kloubí témata udržitelného rozvoje podaná zábavnou formou s praktickými ukázkami nejnovějších metod v oblasti zpracování biomasy, dřevěných konstrukcí, nízkoenergetických a pasivních staveb apod. a ukázky uplatnění technicky vzdělaných odborníků na trhu práce. V rámci přípravy a realizace programu VOS a SPŠ Volyně spolupracuje s partnerskými organizacemi - odborníky a praktiky v oblasti udržitelného rozvoje a trhu práce. Kromě partnerů projektu (Nadace dřevo pro život a Seven, o.p.s.) jsou to další významné instituce v oboru (Krajská energetická agentura Jihočeského kraje, Společenstvo dřevozpracujícího průmyslu České republiky apod.), či z oboru trhu práce a zaměstnavatelů (Úřad práce ve Strakonicích, Hospodářská komora ČR apod.). Na základě informací od partnerských organizací bude výukový program pro žáky ZŠ neustále aktualizován o nejnovější data a poznatky z oboru. 13

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 10 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. (v textu jen zákon) a v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. (v textu jen vyhláška)

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. (v textu jen zákon) a v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. (v textu jen vyhláška)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Jana Sigmunda 242, 783 49 Lutín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 V Lutíně dne 14. září 2013 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Masarykovo nám. 2 509 27 Nová Paka Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ

výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ výroční zpráva o činnosti školy Školská rada SOŠ září 2012...1 Úvod... 5 Základní údaje o škole...7 Zřízení školských rad... 9 Přehled oborů vzdělání...10 Přehled pracovníků školy...12 Údaje o přijímacím

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školská rada VOŠ říjen 2011 Obsah: Úvod a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání. c) Přehled pracovníků školy. d) Údaje o přijímacím řízení. e) Údaje o výsledcích

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2011 2012 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace Kollárova 2, 736 01 Havířov Podlesí www.ssstav-havirov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsahuje: a) základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-185/11-H Název právnické osoby Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední vykonávající činnost školy: odborné učiliště,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2013 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Střední průmyslová škola Rakovník

Střední průmyslová škola Rakovník Střední průmyslová škola Rakovník Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009-2010 Strana 1 (celkem 13) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Střední průmyslová

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více