ZÁPIS o průběhu druhého zasedání Zastupitelstva obce Tučapy konaného dne v 19,00 hodin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS o průběhu druhého zasedání Zastupitelstva obce Tučapy konaného dne 27. 6. 2012 v 19,00 hodin."

Transkript

1 ZÁPIS o průběhu druhého zasedání Zastupitelstva obce Tučapy konaného dne v 19,00 hodin. Starosta zahájil druhé zasedání zastupitelstva obce Tučapy v roce 2012 (dále jen zastupitelstvo obce) a všechny přivítal. Starosta konstatoval, že jednání bylo řádně svoláno a dle presenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva (omluvena p. Grošek a p. Hronek). Jednání je usnášeníschopné. Zápis z minulého zasedání byl podepsaný ověřovateli, kteří ho podepsali bez výhrad. Zápisem z dnešního jednání pověřil starosta paní Irenu Dvořákovou, za ověřovatele zápisu byli jmenováni p. Radoslav Škůrek a PhDr. Jan Adamec. Všichni jmenovaní pověření přijali bez výhrad. Prezenční listiny (členové zastupitelstva obce a hosté) příloha č. 1 zápisu. Starosta nechal hlasovat o tom, že zastupitelstvo obce bude v souladu s jednacím řádem hlasovat o diskusi ke každému bodu samostatně. Návrh na usnesení č. 1/2 : Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje diskusi ke každému bodu samostatně. Pro 7 - Brandýs, Sedláček, Adamec, Brtníček, Takácsová, Škůrek, Zdržel se - 0. Usnesení č. 1/2: Návrh byl přijat. Starosta obce seznámil přítomné s navrženým programem jednání a vznesl dotaz, zda má někdo návrh na doplnění. P. Brtníček požádal o doplnění dvou mimořádných návrhů jako samostatných bodů do programu jednání: 1. bod - Žádost SK JUNIOR o vydání písemného souhlasu ZO s výstavbou freestylového hřiště na části pozemku p.č. 2011/6 v majetku obce 2. bod Vysvětlení starosty obce nad některými pasážemi Úvodního slova Občasníku obce dále pan Brtníček uvedl, že respektuje to, že pokud zastupitelstvo obce, ho v těchto bodech přehlasuje, že nebude zájem toto projednávat, jsou to pro 1

2 něho tak důležité body, pak rád požádá ve spolupráci s ostatními členy zastupitelstva o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva ve lhůtě 21 dnů. P. vznesla dotaz, zda k1. bodu na doplnění programu je doložen písemný podklad. Odpovídá p. Brtníček vzhledem k tomu, že je p. Jandlová nemocná, nebylo možné písemný podklad dodat v řádné lhůtě zastupitelům před konáním jednání ZO. Písemný podklad je nachystaný, ale nebude dříve předložen, dokud nebude bod zařazen do programu jednání. Starosta nechal hlasovat o zařazení do programu jednání doplněného bodu č. 1 - Žádost SK JUNIOR o vydání písemného souhlasu ZO s výstavbou freestylového hřiště na části pozemku p.č. 2011/6 v majetku obce Pro 7 - Brandýs, Sedláček, Adamec, Brtníček, Takácsová, Škůrek, Zdržel se - 0. Usnesení č. 2/2: Návrh byl přijat. Doplněný bod č. 1 - Žádost SK JUNIOR o vydání písemného souhlasu ZO s výstavbou freestylového hřiště na části pozemku p.č. 2011/6 v majetku obce byl zařazen do programu dnešního jednání ZO Tučapy. Starosta nechal hlasovat o zařazení do programu jednání doplněného bodu č. 2. Vysvětlení starosty obce nad některými pasážemi Úvodního slova Občasníku obce Pro 5 - Brandýs, Adamec, Brtníček, Takácsová, Proti 2 - Sedláček, Škůrek Zdržel se - 0. Usnesení č. 3/2: Návrh byl přijat. Doplněný bod č. 2 - Vysvětlení starosty obce nad některými pasážemi Úvodního slova Občasníku obce byl zařazen do programu dnešního jednání ZO Tučapy. Tyto doplněné body budou zařazeny za bod č. 10. původně předloženého programu jednání, a to jako bod č. 11. a č. 12. programu před poslední bod programu - Závěr. 2

3 P. Brtníček rozdal písemný materiál k doplněného bodu č. 11 programu jednání - Žádost SK JUNIOR o vydání písemného souhlasu ZO s výstavbou freestylového hřiště na části pozemku p.č. 2011/6 v majetku obce Starosta nechal hlasovat o schválení programu jednání: Program jednání: 1. Zahájení, určení ověřovatele zápisu (95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 3. Zpráva starosty a zpráva o výstavbě kanalizace 4. Projednání zprávy o přezkumu hospodaření za rok Schválení závěrečného účtu obce za rok Schválení rozpočtového opatření č. 2 a 3/ Zpráva o zpracovaných dotacích 8. Schválení zadání územního plánu obce 9. Projednání směny a prodej pozemků p.č. 1534/12 o výměře 55 m 2 za pozemek p.č. 2102/14 o výměře 23 m 2 a prodej pozemku p.č. 1534/11 o výměře 47 m 2 za 50,- Kč/m Zpráva o provozování vodovodu Tučapy 11. Žádost SK JUNIOR o vydání písemného souhlasu ZO s výstavbou freestylového hřiště na části pozemku p.č. 2011/6 v majetku obce 12. Vysvětlení starosty obce nad některými pasážemi Úvodního slova Občasníku obce 13. Závěr Návrh na usnesení č. 4/2: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje program jednání. Pro 8 - Brandýs, Sedláček, Adamec, Brtníček, Hronek, Škůrek, Grošek Zdržel se - 0. Usnesení č. 4/2: Usnesení bylo schváleno. 3

4 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání Kontrolu usnesení a úkolů provedl starosta obce: 1. Povést Interní VŘ pro potřeby zastupitelstva obce na případného nového dodavatele všech energií pro budovy v majetku obce. Je třeba součinnost s p. účetní, která je dlouhodobě na neschopence. Úkol trvá. 2. Vyhodnocení oprav komunální techniky za rok Je třeba součinnost s p. účetní, která je dlouhodobě na neschopence. Úkol trvá. Zastupitelstvo obce Tučapy bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů z minulých zasedání. 3. Zpráva starosty a zpráva o výstavbě kanalizace Starosta obce přednesl zprávu starosty. viz příloha zápisu č. 2 Návrh na usnesení č. 5/2: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje prodej hasičského automobilu Garant 32 nejvyšší nabídce. Starosta nechal o návrhu hlasovat : Pro 7 - Brandýs, Sedláček, Adamec, Brtníček, Takácsová, Škůrek, Zdržel se 0 Usnesení č. 5/2 bylo schváleno. Starosta obce přednesl zprávu o výstavbě kanalizace: viz příloha zápisu č. 3 Diskuse: Takácsová dotaz na propočet výše stočného odpověděl starosta výši stočného vypočítá program Brtníček dotaz na datum kolaudace srpen 2012? odpovídá starosta v současné době probíhá kolaudační řízení, toto nabude právní moci 4

5 v polovině července Až budou legislativně ošetřeny všechny právní dokumenty, bude teprve probíhat připojování občanů. Takácsová dotaz na dobu záruky odpovídá starosta - záruční lhůta je jednak na kanalizaci a jednak na komunikaci, toto je ošetřeno ve smlouvě starosta občanům obce byl distribuován seznam firem, které provádí protlaky a zemní práce Portík jaký je stav k dnešnímu dni v oblasti víceprací? odpovídá starosta rozpočet je čerpán tak, jak byl schválený, včetně schválených rezerv pro účely kanalizace. Kompletní stav bude znám po vyhotovení závěrečného vyhodnocení akce Portík částka za připojení na ČOV byla součástí rozpočtu na realizaci akce kanalizace nebo je to částka navíc? odpovídá starosta tato částka byla schválena na minulém zasedání ZO Takácsová vznesla návrh na svolání pracovní schůzky ZO, než bude uskutečněna konečná platba, kde budou porovnány provedené platby s původní cenovou nabídkou odpovídá starosta faktury být zaplaceny musí být, akce po stránce finanční bude vyhodnocena v listopadu Platby jsou rozděleny na platby za kanalizaci a platby za komunikaci. Faktury jsou založeny, není problém se sejít ke kontrole Portík obrubníky, které byly položeny nové kdo platil? odpovídá starosta platila firma Zastupitelstvo obce Tučapy bere na vědomí zprávu starosty a zprávu o výstavbě kanalizace. 4. Projednání zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2011 Starosta informoval, že byl audit hospodaření obce za rok 2011, formální nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání byly odstraněny, byl proveden přezkum celého účetnictví, inventur a dalších dokladů a zápisů. Vzhledem k nepřítomnosti p. účetní Jandlové pro nemoc se konání auditu účastnila p. a dále byl přítomen starosta. O přezkum hospodaření za rok 2012 bylo požádáno v termínu uloženém zákonem. Zastupitelstvo obce vzalo informace přednesené starostou na vědomí. 5

6 5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2011 Ing. Sedláček seznámil přítomné s dokumentem závěrečného účtu za rok Všichni členové zastupitelstva obdrželi písemný materiál osobně k prostudování 3 dny před konáním jednání ZO. Diskuse: Brtníček dotaz, jak dlouho bude p. Jandlová ještě v pracovní neschopnosti a to z toho důvodu, že by rád v průběhu srpna - září svolal jednání kontrolního výboru, ke kterému by potřeboval od p. účetní nachystat podkladové materiály, týkající se kanalizace, závěrečného účtu obce odpovídá starosta pravděpodobný termín uschopnění p. účetní je v polovině července. Starosta konstatoval, že vzhledem ke zprávě auditora, ve které se hovoří, že doporučuje schválení závěrečného účtu obce za rok 2011 bez výhrad, nechal hlasovat. Návrh na usnesení č. 6/2: Zastupitelstvo obce uzavírá účetní rok 2011, schvaluje zprávu auditora a schvaluje závěrečný účet obce Tučapy za rok 2011 bez výhrad. Pro 6 - Brandýs, Sedláček, Adamec, Takácsová, Škůrek, Zdržel se 1 - Brtníček Usnesení č. 6/2 bylo schváleno. 6. Schválení rozpočtového opatření č. 2 a 3/2012 Ing. Sedláček seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2012. Všichni členové zastupitelstva obdrželi písemný materiál osobně k prostudování 3 dny před konáním jednání ZO. viz příloha zápisu č. 5 Diskuse: Brtníček na minulém jednání ZO bylo dohodnuto, že bude zpracována studie využitelnosti, údržby komunální techniky, v úvodním slově starosty bylo řečeno, že toto není splněno, proč tedy schvalovat položku na nákup čtyřkolového traktoru? odpovídá starosta rozpočet musí být vyrovnaný, proto se položky upravují rozpočtovým opatřením a pokud se nevyčerpají, řeší se novým rozpočtovým opatřením. Pokud zatížíme rozpočet na straně příjmů, musíme udělat 6

7 adekvátní vyvážení na straně výdajů. Není v žádném případě podmíněno tím, že položka musí být vyčerpána v plné výši. Ing. Sedláček seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3/2012. Všichni členové zastupitelstva obdrželi písemný materiál osobně k prostudování 3 dny před konáním jednání ZO. viz příloha zápisu č. 6 Diskuse: Brtníček dotaz na položku roční prohlídka kotle prodejna - odpovídá starosta jedná se o kotel umístěný v tělocvičně. - dotaz na položku obrubníky chaloupky ,- Kč - - jedná se o obrubníky po pravé straně směrem od Svobodového nahoru? odpovídá starosta - jedná se o obrubníky, které jsou složeny v areálu za obchodem. - vysvětluje položku nákup pryžových obrubníků na dětské hřiště Portík dotaz k položkám rozpočtu na rok 2012, které byly zveřejněny v občasníku obce odpovídá starosta rozpočet na rok 2012 byl již schválen, upravené položky se schvalují rozpočtovými opatřeními. P. Portík se dotazuje na schválenou položku na tělovýchovu a zájmovou činnost ve výši ,- Kč, která je dle jeho názoru poměrně vysoká. odpovídá starosta muselo by se rozklíčovat dle jednotlivých výdajů. Návrh na usnesení č. 7/2: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012 a č. 3/2012. Pro 6 - Brandýs, Sedláček, Adamec, Takácsová, Škůrek, Zdržel se 1 - Brtníček Usnesení č. 7/2 bylo schváleno. 7. Zpráva o zpracovaných dotacích Informace o podaných dotacích v roce podala p. : 1. Žádost o dotace z rozpočtu JMK PRV- DT 8 dotace na úroky z úvěrů na investiční akce Žádáno ,- Kč Schválená dotace: ,- Kč 7

8 Návrh na usnesení č. 8/2: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK PRV DT 8 ve výši ,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s JMK. Pro 7 - Brandýs, Sedláček, Adamec, Brtníček, Takácsová, Škůrek, Zdržel se 0 Usnesení č. 8/2 bylo schváleno. 2. Žádost o dotaci z MMR, program POV, dotační titul č. 2 Název projektu: Dětské hřiště na zahradě MŠ Tučapy Celkové výdaje projektu: , - Kč Dotace 70%: ,- Kč Vlastní zdroje: ,- Kč Akce je na vybavení zahrady MŠ Tučapy hracími prvky. Žádost byla podpořena v plné výši žádosti. Vzhledem k tomu, že je třeba doložit podklady pro vystavení Limitky a Rozhodnutí, je třeba schválit přijetí této dotace. podotkla, že dotace byla zpracována ve spolupráci se zaměstnanci MŠ a ZŠ. Diskuse: Brtníček dotační částka je určena pouze na herní prvky nebo je možno použít i na oplocení a terénní úpravy odpovídá celkové výdaje obsahují nákup, montáž a dopravu pouze herních prvků. Není možné z této částky hradit nic jiného. zdůraznila, že každá žádost o finanční prostředky znamená pro obecní rozpočet vyčlenění částky na spolupodíl k dané dotaci na realizaci projektu. Dále informovala, že herní prvky byly voleny bez dopadových ploch. Brtníček dotaz, zda existuje od p. Potáčové návrh celé plochy odpovídá v současné době se projektem řeší zahrada školky. V další fázi se bude řešit zahrada školní, případně pokud bude zájem, tak prostranství nad hřištěm s umělým povrchem. Brtníček zahrada u školky je velká a bude potřeba udělat svahové úpravy 8

9 odpovídá prvky nejsou řešeny na svahu viz vizualizace, která je součástí cenové nabídky nechala kolovat k nahlédnutí a seznámení se s návrhem. dále uvedla, že na svahu zatím prvky umístěny nebudou, do budoucna je možno zde použít například lanovou prolízačku s využitím právě sklonu svahu. Pokud by se jednalo o úpravu svahu, bylo by to finančně nákladnější a v současné době nelze na tuto akci vyčlenit z rozpočtu prostředky. starosta prvky včetně řešení dopadových ploch a bezpečnosti byly konzultovány před podáním žádosti Návrh na usnesení č. 9/2: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu MMR programu POV, dotační titul 2 ve výši ,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem Rozhodnutí MMR a dále ZO pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem. Pro 7 - Brandýs, Sedláček, Adamec, Brtníček, Takácsová, Škůrek, Zdržel se 0 Usnesení č. 9/2 bylo schváleno. 3. Žádost o dotaci z PRV osa IV. Leader Opatření IV.1.2 Název opatření Realizace místní rozvojové strategie. Název projektu: Nářaďovna pro sportovní areál Tučapy. Celkové výdaje projektu: ,- Kč Nezpůsobilé výdaje: ,- Kč (DPH) Způsobilé výdaje projektu: ,- Kč Dotace činí 90%: ,- Kč Vlastní zdroje obce: ,- Kč Z projektu bude pořízena stavební buňka, která bude umístěna rovnoběžně se stěnou od Frimlového a bude propojena chodbou, aby se nemuselo chodit venkem bude navazovat na celou místnost tělocvičny. starosta doplnil informace o technické údaje projektu - v současné době probíhá administrace žádosti na SZIF. 9

10 Diskuse: Brtníček dotaz - dotační částka ,- Kč je již odsouhlasena? odpovídá projekt je před podpisem smlouvy. Jedná se o projekt podaný přes MAS Společná cesta, osa IV Leader, kde může být žadatelem jak obec, tak NNO. Brtníček dotaz účelnost čerpání dotace je podmíněnou nákupem jenom stavební buňky? Nelze použít finance na pevnou stavbu? odpovídá na stavební akce čerpat lze, ovšem při podání žádosti musí být vyřízeno právoplatné stavební povolení, což v našem případě nebylo možné. Proto byla volena původně diskutovaná varianta pořízení stavební buňky. Návrh na usnesení č. 10/2: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ze SZIF ve výši ,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy na RO SZIF Brno. Pro 7 - Brandýs, Sedláček, Adamec, Brtníček, Takácsová, Škůrek, Zdržel se 0 Usnesení č. 10/2 bylo schváleno. 8. Schválení zadání územního plánu obce P. Brandýs a p. podali informace týkající se zadání nového územního plánu obce Tučapy a zdůraznili změny, které by měly vejít v platnost od roku Starosta dále informoval o možných dotačních titulech na pořízení ÚP, včetně základní podmínky územní plán nesmí být schválen, pokud bude podávána žádost o dotaci. Všichni členové zastupitelstva obdrželi písemný materiál osobně k prostudování 3 dny před konáním jednání ZO. Diskuse: Brtníček, Novotný je možné ještě podávat žádosti a připomínky občanů na změnu ploch pro bydlení? odpovídá připomínky občanů je možno podávat, protože v současné době jsme teprve ve fázi zadání ÚP obce. 10

11 Návrh na usnesení č.11/2: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje v samostatné působnosti podle 6 odst.5 část b) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, toto zadání Územního plánu Tučapy. Pořízení Územního plánu bude hrazeno ze zůstatku roku 2012, rozpočtovým opatřením. Pro 7 - Brandýs, Sedláček, Adamec, Brtníček, Takácsová, Škůrek, Zdržel se 0 Usnesení č. 11 /2 bylo schváleno. Na žádost p. Brtníčka ZO přesunulo projednání bodu č Žádost SK JUNIOR o vydání písemného souhlasu ZO s výstavbou freestylového hřiště na části pozemku p.č. 2011/6 v majetku obce P. Brtníček přečetl žádost o vydání souhlasu s výstavbou freestylového hřiště na pozemku p.č. 2011/6 v majetku obce žadatel SK JUNIOR TUČAPY občanské sdružení. viz příloha zápisu č. 7 Dále pan Brtníček přednesl zdůvodnění podávané žádosti s tím, že vlastníkem nadále bude obec Tučapy. Diskuse: Adamec reaguje na p. Brtníčka, který poukázal na nevhodnost lokality, kde p.adamec navezl hlínu pro účely využívání mládeží na volnočasové aktivity - pan Adamec zdůraznil, že jeho aktivita byla podložena zájmem dětí. Nicméně v důsledku mládež svým slibům nedostála a žádnou pomoc nevykonala. Brtníček uvedl, že mládež má zájem o navrhovanou lokalitu, proto je třeba zájmu dětí využít a podpořit dotaz jakým způsobem budou řešeny případné úrazy, protože pozemek dle návrhu zůstane v majetku obce? odpovídá Brtníček provozování sportu bude na vlastní riziko, pozemek bude volně přístupný - dotaz na formulaci usnesení odpovídá Brtníček - není třeba formulovat usnesení, pokud neznám rozhodnutí členů zastupitelstva dotaz, proč tato akce není ošetřena formou nájmu části pozemku za účelem užívání SK JUNIOR TUČAPY? 11

12 starosta pokud má dát souhlas s výstavbou potřebuje vyjádření kompetentního odborníka - Brtníček kdo je považován za kompetentní osobu? - starosta ten, kdo se touto problematikou zabývá, který určí, za jakých podmínek lze pozemek k navrhovanému účelu užívat Portík souhlasí s návrhem nájmu pozemku Takácsová navrhuje schválit souhlas s terénními úpravami, namísto s výstavbou starosta podává návrh, aby byl dodán návrh s vyznačením zamýšlených terénních úprav a poté bude dotčená část pozemku pronajata SK JUNIOR TUČAPY. Dále starosta zdůraznil, že se nesmí kopat do země, protože v této lokalitě vede vodovod. Návrh na usnesení č.12/2: Zastupitelstvo obce Tučapy dává do užívání část pozemku p.č. 2011/6 dle předloženého návrhu za účelem užívání SK JUNIOR TUČAPY. Pro 7 - Brandýs, Sedláček, Adamec, Brtníček, Takácsová, Škůrek, Zdržel se 0 Usnesení č. 12 /2 bylo schváleno. Úkol: p. Takácsová dodá mapku s vyznačením pozemku schváleného do nájmu. 9. Projednání směny a prodej pozemků p.č. 1534/12 o výměře 55 m 2 za pozemek p.č. 2102/14 o výměře 23 m 2 a prodej pozemku p.č. 1534/11 o výměře 47 m 2 za 50,- Kč/m 2 Starosta seznámil přítomné s materiálem k tomuto bodu jednání, který obdrželi všichni členové zastupitelstva písemně 3 dny před konáním jednání ZO. Jedná se o část pozemku v silnici před domem č.p.129, část pozemku ve vjezdu domu č.p. 129 a část pozemku v zahradě domu č.p Návrh na usnesení č.13/2: Zastupitelstvo obce Tučapy schvaluje směnu pozemků p.č. 1534/12 o výměře 55 m 2 za pozemek p.č. 2102/14 o výměře 23 m 2 a prodej pozemku p.č. 1534/11 o výměře 47 m 2 za 50,- Kč/m 2 Pro 7 - Brandýs, Sedláček, Adamec, Brtníček, Takácsová, Škůrek, Zdržel se 0 Usnesení č. 13 /2 bylo schváleno. 12

13 10. Zpráva o provozování vodovodu Tučapy Starosta podal informace týkající se provozování vodovodu Tučapy s tím, že výše vodného je 35,- Kč s DPH, VaK Vyškov má 36,50 Kč. Velký skok ve zvýšení způsobilo zvednutí DPH z 10 na 14%. Všichni členové zastupitelstva obdrželi písemný materiál osobně k prostudování 3 dny před konáním jednání ZO. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provozování vodovodu a výši vodného 35,- Kč s DPH. 12. Vysvětlení starosty obce nad některými pasážemi Úvodního slova Občasníku obce P. Brtníček žádá starostu o vysvětlení Úvodního slova starosty obce v Občasníku a to zodpovězení otázky jak si představuje ideální spolupráci s aktivní neziskovou organizací působící v obci. SK JUNIOR TUČAPY se považuje za aktivní NNO, která pracuje celoročně s mládeží a pořádá akce. odpovídá starosta všem požadavkům SK JUNIOR bylo ze strany obce vyhověno, - pan Brtníček si dále sám na svoji otázku odpověděl. starosta aktivní NNO v okolních obcích jsou schopny si žádat o granty na svoje projekty a v případě kladného vyřízení je dotčená obec schopna tyto akce předfinancovat nebo zaplatit formou daru NNO spolupodíl k dotační částce. Portík řeší otázku neodstranění závad na dětském hřišti odpovídá starosta závady byly odstraněny až po roce. Dále p. Portík uvádí, že koše na basket byly od obce přislíbeny, ale doposud nebyly pořízeny odpovídá starosta proběhla konzultace s p. Tvrdým ohledně umístění košů, bylo třeba provést následné kroky, které nebyly po dohodě učiněny. Zastupitelstvo obce bere na vědomí vysvětlení starosty obce nad některými pasážemi Úvodního slova Občasníku obce. 13

14 13. Závěr Portík kdo má na starosti úklid u rybníka? odpovídá starosta p. Lžičař Lžičař koše a nádoby, které byly umístěny u rybníka za účelem sběru odpadků, byly následně vysypány a odpadky rozházeny. starosta koše u rybníka budou umístěny a zároveň i v celé obci, ale až závěrečných terénních úpravách po akci kanalizace Portík požaduje vyřešit omezení rychlosti směrem ke škole a k pekárně starosta bude probíhat jednání na vyřešení situace Úkol pro starostu obce: zpracovat návrh dopravního omezení směrem k pekárně a ke škole v obci Tučapy. Starosta obce zakončil jednání ve hod. Zapsala: Irena Zápis vyhotoven dne Starosta obce: Miloslav Brandýs Ověřovatelé : Ing. Jaroslav Sedláček.. Jana Takácsová.. PŘÍLOHY: 1. Prezenční listiny zastupitelstvo, hosté 2. Zpráva starosty 3. Zpráva o výstavbě kanalizace 4. Závěrečný účet obce za rok RO č. 2/ RO č. 3/

15 7. Žádost o vydání souhlasu s výstavbou freestylového hřiště 15

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/47/13, konaného dne 24.07.2013 od 16.00 hod. v kanceláři starosty - Švihov, nám. Dr.E.Beneše 38. Zasedání

Více

ZÁPIS č. 2/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany

ZÁPIS č. 2/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany ZÁPIS č. 2/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Skřivany Místo konání: OÚ Skřivany Dne: 7.3.2011 Od: 18.00 hodin Ukončeno: 20.10 hodin PŘÍTOMNI: V. Futera, Mgr. J. Suchánek, M. Novák, L. Zima,

Více

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu.

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis č. 1/2007 Zahájení 17:00 hod. Přítomni: Hrabec, Nožička P., Nožička M., Pršala, Čmelík, Šimek (do 19:00hod)

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010

Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010 Zápis z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 6.5.2010 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová,

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 3 konané dne 16. 12. 2014 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 15. 3. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 15. 3. 2016 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 15. 3. 2016 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 19:09 hodin přítomni:

Více

ZÁPIS o průběhu prvého zasedání Zastupitelstva obce Tučapy konaného dne 20. 3. 2013 v 19,00 hodin.

ZÁPIS o průběhu prvého zasedání Zastupitelstva obce Tučapy konaného dne 20. 3. 2013 v 19,00 hodin. ZÁPIS o průběhu prvého zasedání Zastupitelstva obce Tučapy konaného dne 20 3 2013 v 19,00 hodin Starosta zahájil prvé zasedání zastupitelstva obce Tučapy v roce 2013 (dále jen zastupitelstvo obce) a všechny

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 31. 10. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 31. 10. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 31. 10. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Místostarostka Marie Štolová zahájila zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin.

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Radek Kašík, Bedřich

Více

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov

Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Město Švihov Zastupitelstvo města Švihov Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Švihov č. Z/13/11, konaného dne 11.05.2011 od 16.00 hod. na radnici Švihov č.p. 38.. Zasedání Zastupitelstva města Švihov

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 23.2.2015 v 18:00 Ve Studené dne 24.2.2015 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593

OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 18.2.2016 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš, p.

Více

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Jednací řád Republikové rady seniorů ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ (dále jen OSŽ) upravuje

Více

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Č.j.: 222/15/Vl./3 Datum: 2015-06-29 Začátek: 18:30 hod Přítomno členů ZO: Ing. Václav Fink, p. Stanislav Drda, Mgr. Renata Štollová, p. Anna Kocourková,

Více

Obec Kostice. Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce 27. dubna 2015

Obec Kostice. Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce 27. dubna 2015 1 Obec Kostice Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce 27. dubna 2015 2 Zápis o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 27.4.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, E. Křivancová, J. Křivanec,

Více

Z Á P I S z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 20.08.2015 od 19,30 hodin v klubovně na Michnovce

Z Á P I S z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 20.08.2015 od 19,30 hodin v klubovně na Michnovce Z Á P I S z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 20.08.2015 od 19,30 hodin v klubovně na Michnovce Přítomní členové zastupitelstva obce: Marek Veselý, MUDr. Aleš Rybka, Bc.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ctiboř Ze dne 20. 1. 2015 od 17:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ctiboř Ze dne 20. 1. 2015 od 17:00 hodin. Přítomni: Dle prezenční listiny Místo konání: Ctiboř 70, 347 01 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ctiboř Ze dne 20. 1. 2015 od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Město Pohořelice. Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008

Město Pohořelice. Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008 Město Pohořelice Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008 Účast zastupitelů při zahájení: 14 při zahájení, celkem 16 Počet přítomných občanů: 4 Hosté: Bc. Novák, vedoucí finančního

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 Přítomni: František Kubiš, Jaroslav Bradáč, Jaroslav Bradáč ml., Milena Dellingerová, Tomáš Naňka, Petr Novák, Stanislav

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz. Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 138/2012, konaného

Více

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5

Z Á P I S. Praha-Lysolaje, Kovárenská 8/5 Z Á P I S z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Lysolaje konaného dne 7. března 2012, od 18:00 hodin v budově Úřadu městské části Praha-Lysolaje, kancelář starosty (1. patro) Praha-Lysolaje,

Více

Z á p i s č. 1/2011. Přítomni členové zastupitelstva: Luboš Hartl, Jindra Vondráková, Miloslav Vondráček, Radek Talpa,

Z á p i s č. 1/2011. Přítomni členové zastupitelstva: Luboš Hartl, Jindra Vondráková, Miloslav Vondráček, Radek Talpa, Strana č. 1/4 Obecní úřad Jezdovice Z á p i s č. 1/2011 z veřejného jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 5. 1. 2011 v 18.00 hod. v sále kulturního domu v Jezdovicích Přítomni členové zastupitelstva:

Více

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015

Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015 Zápis z jednání Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina č. 3/2015 konaného dne 24. 4. 2015 Přítomni: 1. Karel Pačiska (předseda) 5. Pavel Nevrkla (místopředseda) 2. Radim Švejda

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

Veřejné zasedání č. 18/ 2010

Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Dne 15.9.2010 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 15.1. 2016 od 19.00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 15.1. 2016 od 19.00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 15.1. 2016 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Omluven: Jiří Svoboda cca

Více

U 17.12.2008 U 72 ZMP

U 17.12.2008 U 72 ZMP U s n e s e n í z 19.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 17.12.2008 U 72 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady města Planá od 17.jednání. 2. informaci o kontrole plnění uložených úkolů.

Více

Zápis zastupitelstva 2004-03

Zápis zastupitelstva 2004-03 Zápis zastupitelstva 2004-03 Zápis č. 03-2004 ze zasedání Zastupitelstva obce Kozlovice konaného dne 13. 5. 2004 v 18.00 hodin v místnosti bývalé pošty v budově OÚ Přítomno: 14 členů zastupitelstva Nepřítomen:

Více

Zápis z 32. zasedání zastupitelstva obce Třemešná, konaného dne 26. 6. 2014

Zápis z 32. zasedání zastupitelstva obce Třemešná, konaného dne 26. 6. 2014 Zápis z 32. zasedání zastupitelstva obce Třemešná, konaného dne 26. 6. 2014 Přítomní: dle prezenční listiny Omluveni: Z. Pecháček, R. Sova, J.Ondruszová Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Žerotice, konaného dne 27. 11. 2010 v 19. 00 hod. v místnosti Obecního úřadu Žerotice

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Žerotice, konaného dne 27. 11. 2010 v 19. 00 hod. v místnosti Obecního úřadu Žerotice Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Žerotice, konaného dne 27. 11. 2010 v 19. 00 hod. v místnosti Obecního úřadu Žerotice Starosta Mgr. Jindřich Nožka zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce

Více

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00-21.15 hod. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením 103 odst.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň ze dne 4.10.2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň ze dne 4.10.2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň ze dne 4.10.2010 Poslanci: Fišer, Ing.Horák, Podval, Ing.Dubský, Urbanová Omluveni: Baloun, David Zapisovatel: Podval Ověřovatelé zápisu: Ing.Dubský, Urbanová

Více

Zápis č. 8 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 8. 10. 2015

Zápis č. 8 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 8. 10. 2015 Zápis č. 8 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 8. 10. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) Bohuslav Matouš (5) - omluven Teodor

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, zvolených ve volbách 10. a 11.10.2014 (viz prezenční listina), omluven Jiří Pecl, pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková,

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 20. 2. 2014

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 20. 2. 2014 Zápis č. 25 Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 20. 2. 2014 Schůze začala v 18 hodin Přítomni: p. Mašek, p. Šimková, p. Hudecová, p. Pilous, p. Kadlec,, p. Routa. P. Říha Omluveni: p. Rendlová,

Více

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 ZÁPIS ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. které se uskutečnilo dne 26. 10. 2015 od 8:00 hod. v sídle spolku v Třanovicích, čp.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 3/2014 konaného dne 29.9.2014 Přítomni : ing. Skalický J., Hladík O., Hrůza T., Janda P., Karfíková M., Koťová J.,

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 15.09.2014 v 17:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 9 členů ZM dle prezenční listiny Karel Šust MUDr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 6. 6. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 6. 6. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 6. 6. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ

MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Úřad městyse, Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ Zápis č. 7/2014 ze zasedání Zastupitelstva městyse Lázně Toušeň, konaného dne 17. 12. 2014 od 19.00 hodin v zasedací

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Dokument č.: Datum vyvěšení: Datum sejmutí: ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Konaného dne: 12.11.2010 Číslo: 010/2010 Ověřovatelé: Ing. Petr SAMEK Martin JUKL Přítomní zastupitelé:

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin.

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Dne 25.07.2011 Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka

Více

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Článek 1 Název spolku 1. Název spolku zní: Spolek bubakov.net 2. Povolená zkratka názvu: bubakov.net 3. Sídlo spolku je: Havlíčkova 500, 271 01 Nové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 01.10.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS. o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 28.6.2012 na Obecním úřadě v Bezkově

ZÁPIS. o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 28.6.2012 na Obecním úřadě v Bezkově ZÁPIS o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 28.6.2012 na Obecním úřadě v Bezkově Starosta obce zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov v roce 2012 v 19.00 hod. a přivítal

Více

Z Á P I S o průběhu 6.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 30.6.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 6.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 30.6.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 6.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 30.6.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 6.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí Zápis 3/2009 Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Vyžrálek Milan, Souček jiří

Více

Zápis č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Plaňany, které se konalo 4. listopadu 2003 v l8 hodin v jídelně základní školy Plaňany

Zápis č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Plaňany, které se konalo 4. listopadu 2003 v l8 hodin v jídelně základní školy Plaňany Zápis č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Plaňany, které se konalo 4. listopadu 2003 v l8 hodin v jídelně základní školy Plaňany Přítomni: Petr Brůžek, Martin Charvát, Ladislav Krouman, Bohuslav

Více

Zápis číslo 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 26. března 2014

Zápis číslo 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 26. března 2014 Obec Libotov 2014 Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 zsxa6xn Zápis číslo 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 26. března

Více

OBECNÍ ÚŘAD HNANICE Znojemská 113, 66902 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz

OBECNÍ ÚŘAD HNANICE Znojemská 113, 66902 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz OBECNÍ ÚŘAD HNANICE Znojemská 113, 66902 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 128/2011, konaného dne 17. května

Více

Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Bc. Martin Frei Neomluveni : - PROGRAM ZASEDÁNÍ

Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Bc. Martin Frei Neomluveni : - PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 34. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 29. června 2011 v 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : viz presenční listina Omluveni

Více

Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 15 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 4. 10. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne z 5.9.2003 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod ZÁPIS z jednání zastupitelstva obce Hnanice ze dne 11.3.2010 o 17.00 hod., číslo zápisu 115/2009, které se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Hnanice. Bod č. 1 Technický bod Přítomni: Jiří

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Příloha č. I PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTAČNÍHO PROGRAMU Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2016 I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady

Více

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala Z á p i s z 30. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2012 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka (N2.903) RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Více

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Na úvod starosta obce Petr Šváb přivítal zastupitele a hosty. Zasedání

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009

Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009 Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová,

Více

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin

Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky. 15. října 2008 od 17.00 hodin OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Z Á Z N A M z jednání zastupitelstva obce Čakovičky Termín konání : 15. října 2008

Více

Zápis z 22. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky konaného dne 29.6. 2010 v 19hod.

Zápis z 22. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky konaného dne 29.6. 2010 v 19hod. Zápis z 22. Veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky konaného dne 29.6. 2010 v 19hod. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky se konalo dne 29.6.2010 v kulturním domě v Kosteleckých

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 25. 9. 2014 od 18,00 hod. v sále pohostinství Na Nové Přítomno: 9 členů dle presenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Určení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 10 obce Starý Poddvorov, konaného dne 15. 7. 2015.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 10 obce Starý Poddvorov, konaného dne 15. 7. 2015. Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 10 obce Starý Poddvorov, konaného dne 15. 7. 2015. Přítomni: 6 členů dle prezenční listiny Nepřítomni: Josef Jež, Eduard Gertner Omluveni: Vít Sasínek Zasedání bylo

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Program: Zápis z XI. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. března 2016 v Jílovicích. Zasedání řídil: Hosté: starosta Jiří Witzany

Program: Zápis z XI. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. března 2016 v Jílovicích. Zasedání řídil: Hosté: starosta Jiří Witzany Zápis z XI. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. března 2016 v Jílovicích Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Hosté: Omluveni: zasedací místnost obce Jílovice 19.00 hod. starosta Jiří

Více

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 12. 4. 2016 od 19.30 hodin v kulturním domě.

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 12. 4. 2016 od 19.30 hodin v kulturním domě. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 12. 4. 2016 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení závěrečného účtu za rok 2015 3. Schválení účetní

Více

Zápis č.4/2015 1/7. ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 16.6.2015

Zápis č.4/2015 1/7. ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 16.6.2015 1/7 Zápis č.4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Sebečice ze dne 16.6.2015 Přítomni : p.fiala Tomáš, p.mazal Bronislav, pí.rodinová Božena, p.ing Cajthaml František, p.suchý Marek, p.mazal Michal, p.jaroš

Více

Zastupitelstvo 23.11.2012

Zastupitelstvo 23.11.2012 Zastupitelstvo 23.11.2012 Obsah: 1. Zahájení 2. Volba zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení program zasedání 3. Schválení závěrečného účtu za rok 2011 4. Úprava odměny zastupitelů obce 5. Schválení

Více

Město Pohořelice. Zápis z VII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.9. 2007

Město Pohořelice. Zápis z VII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.9. 2007 Město Pohořelice Zápis z VII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.9. 2007 Účast zastupitelů: 17, při zahájení 14 Omluven: Počet přítomných občanů: 3 Zahájení: 16.00 hodin ad 1) Zahájení Zasedání

Více

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Třetí veřejné

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch Vymezení Fiche Podpora

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz. Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 134/2011, konaného

Více

Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici

Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici 1 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva města v Jistebnici, konaného v Domě hasičů v Jistebnici Jistebnice, dne 19.02. 2015, začátek 19:00 hodin Přítomni: pp. Dinda Karel, Dolejší Jaroslav, Mgr. Horčičková

Více

Zápis z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 13.4.2016 od 18.00 hodin

Zápis z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 13.4.2016 od 18.00 hodin Zápis z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 13.4.2016 od 18.00 hodin Přítomni: p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS., p. Lubomír Kopecký,

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS 1 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo Obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 10.12.2013 v 17.00 hod. ve společenské místnosti

Více

Z Á P I S z 23. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 04. 11. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 23. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 04. 11. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 23. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 04. 11. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18:05 hodin Přítomni zastupitelé: 9 Omluveni zastupitelé: 0

Více

Zápis č. 15-03/2012 a přijatá usnesení

Zápis č. 15-03/2012 a přijatá usnesení Zápis č. 15-03/2012 a přijatá usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu, dne 21.3.2012, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce a

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 18. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 9. 3. 2016 Čas zasedání: 19:10 21:30 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: Ondřej Ryba,

Více

Zápis č. 1/2015. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno

Zápis č. 1/2015. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 19. března 2015 od 18.00 hodin 1. Úvodní slovo Schůzi zahájil v 18.15 hodin starosta obce Ing. Milan Žďárek, poté předal

Více

Zápis 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá, konaného dne 8. 11. 2012 v 18.30 hod. v kanceláři OÚ Libá.

Zápis 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá, konaného dne 8. 11. 2012 v 18.30 hod. v kanceláři OÚ Libá. Zápis 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Libá, konaného dne 8. 11. 2012 v 18.30 hod. v kanceláři OÚ Libá. Přítomní zastupitelé: K. Halla, J. Kühn, J. Najmanová, O. Semotánová, M. Sirakova, M. Vondrášek

Více

U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: U 87 ZMP schválilo: U 88 ZMP rozhodlo:

U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: U 87 ZMP schválilo: U 88 ZMP rozhodlo: U s n e s e n í ze 22.jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 13.5.2009 U 86 ZMP bere na vědomí: 1. zprávu o práci Rady od 21.jednání ZMP. 2. splnění úkolu uloženého usnesením č. 85/1 3. informaci

Více

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

1. Zahájení zasedání zastupitelstva OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice ouzernoseky@iol.cz Zápis č. 25/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 17.7.2014 od 18.00 hod. zasedací místnost Obecního úřadu Velké Žernoseky

Více

Město Rosice. Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012

Město Rosice. Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012 Město Rosice Kontrolní výbor zastupitelstva města Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012 Přítomni: JUDr. Polák, pan Světlík, Bc.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Navýšení základního kapitálu společnosti NTV cable s.r.o. pro rok 2013 2. Smlouva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 25.1.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 25.1.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 25.1.2013 Č.j.:OZ 25-1/2013 Ověřovatelé zápisu: Petr Havel, Martin Jedlička Zápis provedla: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Jana Starinská,

Více

Zápis č. 3/2015 Z Valné hromady SOTM, konané 11. srpna 2015 v 17.00 hodin v sídle SOTM

Zápis č. 3/2015 Z Valné hromady SOTM, konané 11. srpna 2015 v 17.00 hodin v sídle SOTM Zápis č. 3/2015 Z Valné hromady SOTM, konané 11. srpna 2015 v 17.00 hodin v sídle SOTM Valná hromada byla řádně svolána, předseda konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zástupců obcí, je tedy

Více

Bašnice 3 508 01 Hořice

Bašnice 3 508 01 Hořice KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006.

K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006. Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 8 Datum: 1.10.2008 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 1.10.2008 Program: 1. Rozpočtová opatření 2. Příprava výběrového řízení na zhotovitele Zahradní II

Více

OBEC VCHYNICE. se sídlem Obecní úřad Vchynice Vchynice č. p. 46, 410 02 Lovosice

OBEC VCHYNICE. se sídlem Obecní úřad Vchynice Vchynice č. p. 46, 410 02 Lovosice OBEC VCHYNICE se sídlem Obecní úřad Vchynice Vchynice č. p. 46, 410 02 Lovosice ZÁPIS č. 6/2008 Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 15. prosince 2008 od 18.30 hodin Přítomni: Ing. Jana

Více

z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 15. května 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 15. května 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 15. května 2013 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň Přítomni: Omluveni: 11 členů zastupitelstva města: Bc. David

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 5.4.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 5.4.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 5.4.2013 Č.j.:OZ 27-3/2013 Ověřovatelé zápisu: Petr Havel, Martin Jedlička Zápis provedla: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Jana Starinská,

Více