Legislativa v telekomunikacích. 5. přednáška

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Legislativa v telekomunikacích. 5. přednáška 9.3.2016"

Transkript

1 Legislativa v telekomunikacích 5. přednáška

2 Obsah přednášky Autorský zákon Typy licencí Slidy z Matěj Myška (ČVUT) Přednáška Úvod do práva duševního vlastnictví Video: Matěj Myška, Sdílení jako možnost - Creative Commons c3ec03db057dd2636c3bbae624f395a8b63e19.pdf 2

3 Právo duševního vlastnictví Majetek tvoří fyzické (hmotné) nebo duševní (nehmotné) statky vlastněné určitou konkrétní osobou, firmou nebo institucí, s nimiž může skutečný majitel volně nakládat. Dlouhodobý majetek Hmotný Nemovitý, svázaný s půdou, jako pozemky, budovy a vlastněné prostory; movitý, kam patří fyzické předměty, jako jsou výrobní stroje, automobily, zařízení nebo materiál. Nehmotný tvoří patentované technologické postupy (tzv. know-how) nebo duševní vlastnictví chráněné autorským zákonem (autorská práva). Finanční tvoří peníze, cenné papíry a podobná aktiva. Oběžný majetek Zásoby Pohledávky Peněžní prostředky 3

4 Právo duševního vlastnictví Duševní tvůrčí činnost činnost FO, která vede ke vzniku nehmotných statků jako majetkových hodnot skutečných a potenciálních nejde o rutinní, strojovou činnost, která nevede k vytvoření osobitého a původního objektu a díla Nehmotný statek - výsledek duševní činnosti myšlenka a způsob jejího vyjádření praktická implementace jméno nebo označení musí být vyjádřeny srozumitelně pro člověka v dokumentaci na obrazovce počítače zahráním hudební skladby nikoli jen v hlavě tvůrce! 4

5 Právo duševního vlastnictví Duševní vlastnictví představuje majetek nehmotné povahy, který je výsledkem procesu lidského myšlení. Mezi něj lze zařadit souhrny myšlenek, námětů, návodů a řešení, jak měnit či pozměňovat okolní nebo vnitřní svět člověka. Za duševní vlastnictví však lze považovat jen to, co je neopakovatelné a dostatečně originální. Hodnota duševního vlastnictví závisí zejména na míře jeho následné využitelnosti a přínosu pro jedince i společnost a schopnost vyvolání tvorby dalších (materiálních či nemateriálních) produktů. 5

6 Právo duševního vlastnictví Právo duševního vlastnictví samostatné odvětví patří do občansko-právních vztahů právní úprava je roztříštěna do mnoha předpisů vnitrostátních, mezinárodních Právní úpravu týkající se duševního vlastnictví lze dělit na dva celky, a to na autorská práva (autorský zákon) a práva průmyslového vlastnictví. V ČR spadá ochrana autorského práva, práv souvisejících a práv pořizovatele databáze do působnosti Ministerstva kultury, ochrana práv průmyslových do působnosti Úřadu průmyslového vlastnictví. 6

7 Právo duševního vlastnictví Autorskoprávní ochrana je neformální - ke vzniku autorského práva není třeba registrace, protože autorské právo vzniká již automaticky okamžikem vytvoření díla. Průmyslové vlastnictví - formální registrace je podmínkou vzniku ochrany patenty, užitné a průmyslové vzory, zlepšovací návrhy či ochranné známky, označení původu a zeměpisné označení výrobků, obchodní jména, ochrana proti nekalé soutěži, know-how, topografie polovodičových obvodů a v některých zemích rovněž odrůdy rostlin a plemena zvířat. 7

8 Právo duševního vlastnictví Význam ochrany duševního vlastnictví byl poprvé formulován v Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1883 a v Bernské dohodě o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 1886, s cílem zabránit neoprávněnému užití ochraňovaných nehmotných statků. Podle zakládací listiny Světové organizace duševního vlastnictví z r. 1967, se vztahuje pojem duševní vlastnictví na: Literární, umělecká a vědecká díla umělecká vystoupení, zvukové a rozhlasové záznamy vynálezy ze všech oblastí lidského snažení vědecké objevy průmyslové vzory obchodní známky, obchodní jména a označení ochranu proti nekalé soutěži veškerá další práva spojená s duševní činností v oblasti průmyslové, vědecké, literární nebo umělecké 8

9 Právní prameny autorského práva Listina základních práv a svobod - práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem čl Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) n%c3%adk+%28nov%c3%bd%29 Vyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl z roku _liter%c3%a1rn%c3%adch_a_um%c4%9bleck%c3%bdch_d%c4%9bl 9

10 Právní prameny autorského práva Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském z roku 1996 (WCT) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů 10

11 Autorské dílo Dílo (dle 2 AZ) (chráněné dle AZ) je jakkoli vnímatelné dílo, které je výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti fyzické osoby (autora), tj. díla literární, vědecká a umělecká, která vznikla tvůrčí činností autora vyjádřená ve vnímatelné podobě. Autorská práva - vztahují se na díla umělecká (básně, povídky, romány, hudební díla, obrazy, fotografie a filmy). Mezi autorská práva patří ve většině evropských zemí i tzv. copyright - právo související s vytvářením kopií z literárních či uměleckých děl, včetně knih, maleb, fotografií nebo filmů. Autorskými právy (upravenými autorským zákonem) jsou chráněna také vědecká pojednání a některé počítačové programy. 11

12 Autorské dílo Autorská díla jsou např.: díla slovesná vyjádřená písmem, slovem (báseň) díla divadelní určená ke scénickému provedení slovesná, pantomima díla hudební - tóny spojené v určité harmonické celky díla výtvarná včetně architektonických, užitného umění, sochy, malby, scéna v divadle díla filmová vč. TV a videa díla fotografická díla kartografická díla počítačových programů 12

13 Autorské dílo Autorské dílo není např.: 2 odst. 6. AZ zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě. tj. např. denní zpravodajství úřední díla, spisy, rozhodnutí právní předpisy veřejné listiny státní normy 13

14 Autor Autor - fyzická (ne právnická osoba!), která dílo vytvořila Zákonná domněnka autorství ( 6 AZ) - autorem díla je osoba, jejíž pravé jméno je obvyklým způsobem uvedeno na díle nebo je u díla uvedeno v rejstříku předmětů ochrany vedeném příslušným kolektivním správcem, není-li prokázán opak Autorské právo tj. absolutní právo autora na ochranu autorství - obsahuje nedotknutelnost díla právo na označení díla - dílo má často svůj název a je sním spjato jméno autora právo nakládat s dílem udílet svolení s užitím Dále autor má nárok na odměnu za tvůrčí práci, a to při každém užití díla autor se může vzdát práva na odměnu pouze ujednáním ve smlouvě pokud toto ujednání ve smlouvě chybí, považuje se za neplatnou 14

15 Autorská práva osobnostní Osobnostní práva ( 11 AZ) Autorství - právo osobovat si autorství, včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má být autorství uvedeno při zveřejnění a dalším užití díla, je-li uvedení autorství při takovém užití obvyklé; Zveřejnění Nedotknutelnost, zejména právo udělit svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu do díla; Autor za svého života nemůže převést osobnostní práva ani se jich jinak vzdát a smrtí autora tato práva zanikají (např. je nelze dědit). 15

16 Autorská práva osobnostní Postmortální ochrana autorského práva - autorská jsou díla specifickým způsobem chráněna i po smrti autora. Na základě 11 odst. 5 nesmí být ani po smrti autora jeho dílo užito způsobem, který by snižoval jeho hodnotu, je-li to obvyklé, autor díla musí být uveden, a nikdo si nesmí osobovat autorství díla. Postmortální ochrana autorského práva mají právo uplatňovat osoby autorovi blízké, právnická osoba sdružující autory a příslušný kolektivní správce, je časově neomezená a trvá i po uplynutí doby trvání majetkových autorských práv. 16

17 Autorská práva majetková Majetková práva Právo dílo užít - v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru, anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Svolit k užití - právo udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu práva užít dílo (smlouvou). Právem dílo užít (dle 12 AZ) je: právo na rozmnožování díla; právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla; právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla; právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla; právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla; právo na sdělování díla veřejnosti, zejména; právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos provozování díla; právo na vysílání díla rozhlasem či televizí; právo na přenos rozhlasového nebo televizního díla; právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla Majetkových práv se nelze vzdát ( 26 AZ), ale 70 let po smrti autora zanikají -> volné dílo (Bernská úmluva vyžaduje délku ochrany minimálně 50 let po smrti autora) 17

18 Díla se zvláštním právním režimem Zaměstnanecké Kolektivní Dílo na objednávku Školní Dílo audiovizuální Počítačové programy 18

19 Zaměstnanecké dílo - 58 AZ Není-li sjednáno jinak, zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli nebo z pracovního vztahu mezi družstvem a jeho členem (zaměstnanecké dílo). Zaměstnavatel může právo výkonu podle tohoto odstavce postoupit třetí osobě pouze se svolením autora, ledaže se tak děje při prodeji podniku nebo jeho části. 19

20 Zaměstnanecké dílo - 58 AZ Zaměstnanecké dílo je dílo, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli Zaměstnavatel, který poskytuje zaměstnanci pro jeho autorskou tvorbu nezbytné zázemí a prostředky, následně přejímá ekonomickou odpovědnost za využití výsledků jeho tvůrčí činnosti je oprávněn k výkonu majetkových práv k dílu. Autorova osobnostní práva k zaměstnaneckému dílu zůstávají nedotčena. Právo na dodatečnou přiměřenou odměnu (ne u softwaru!) Možnost smluvní úpravy Počítačové programy, databáze a kartografická díla vždy díla zaměstnanecká. 20

21 Kolektivní dílo 59 AZ Kolektivním dílem je dílo, na jehož tvorbě se podílí více autorů, které je vytvářeno z podnětu a pod vedením fyzické nebo právnické osoby a uváděno na veřejnost pod jejím jménem, přičemž příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného užití. 21

22 Kolektivní dílo 59 AZ Více autorů Dílo vzniká pod vedením FO či PO Uváděno na veřejnost pod jejím jménem Příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného užití Kolektivními díly jsou zejména díla kartografická, jejichž jednotlivé příspěvky nejsou schopny samostatného užití. Naopak dle výslovného ustanovení autorského zákona kolektivním dílem nejsou díla audiovizuální. x Souborné dílo (soubor nezávislých děl nebo jiných prvků, který způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu splňuje podmínky podle ustanovení 2 odst. 1 autorského zákona - Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným) 22

23 Dílo na objednávku 61 AZ Je-li dílo autorem vytvořené na základě smlouvy o dílo (dílo vytvořené na objednávku), platí, že autor poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, není-li sjednáno jinak. K užití díla nad rámec takového účelu je objednatel oprávněn pouze na základě licenční smlouvy, nevyplývá-li z tohoto zákona jinak. Není-li sjednáno jinak, autor může dílo vytvořené na objednávku užít a poskytnout licenci jinému, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele.! Pro počítačové programy!, databáze a kartografická díla je režim díla na objednávku vyloučen (jsou vždy díly zaměstnaneckými). 23

24 Školní dílo 60 AZ (1) Škola má za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla ( 35 odst. 3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez závažného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u soudu. (2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy. (3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle okolností až do jejich skutečné výše 24

25 Školní dílo 60 AZ Dílo vzniklé při plnění školních povinností studentem Škola může užít pro vnitřní potřebu (nekomerčně) Ale NE SOFTWARE! 66 odst. 7 AZ Další užití právo na licenci za obvyklých podmínek Soudní nahrazení projevu vůle při odmítnutí ze strany studenta Omezení volné dispozice studenta dílem oprávněnými zájmy školy Úhrada nákladů školy pokud má student komerční užitek, nutno zohlednit užití pro vnitřní potřebu školy 25

26 Školní dílo 60 AZ V rámci své závěrečné práce (BP, DP) vytvoříte nějakou aplikaci, nějaký software. Máte právo ji zveřejnit pod některou z tzv. Open Source licencí, pokud to není v rozporu s oprávněnými zájmy školy a se školou není uzavřena licence. Jestliže byl software vyvinut v rámci studentské práce (ke splnění studijních povinností), jde o školní dílo a autor má nárok rozhodnout o jeho užití, pokud neposkytl licenci škole a nebo pokud to není v rozporu se zájmy školy. Škola se ale může domáhat uzavření licence i dodatečně (není stanoven termín, kdy o ni může studenta žádat), případně požadovat náhradu nákladů na vytvoření tohoto softwaru. Je účelné, aby se tedy student nejprve dohodnul se školou, případně se informoval, jestli škola licenci bude chtít a tím předejít budoucím konfliktům. Stejně tak by student měl informovat školu, že chce prodat licenci. 26

27 Citační licence - 31 AZ Do práva autorského nezasahuje ten, kdo: a) v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle, b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem, c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu; vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen. 27

28 Výjimky a omezení autorského práva Právo dílo užít je výlučným majetkovým právem autora a k užití díla třetí osobou je nutný autorův souhlas. Pro uplatnění výjimek a omezení se vždy uplatní tzv. třístupňový test, tedy výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze: 1. Ve zvláštních případech stanovených autorským zákonem; a 2. pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití; a 3. pokud užitím díla nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. Dle autorského zákona lze autorské dílo bez souhlasu autora užít: pokud autor díla zemřel před více než 70 lety; v rámci volného užití; v rámci tzv. zákonné licence. 28

29 Výjimka užití díla školního ( 35 odst. 3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení (školní dílo). X 66 odst. 7 AutZ Ustanovení 35 se na počítačový program nevztahují. Tj. škola nebo školské či vzdělávací zařízení se nestávají ze zákona vykonavateli majetkových autorských práv ke školnímu dílu (počítačovému programu), přičemž však mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla 29

30 Volné užití 30 AZ Za užití díla ve smyslu autorského zákona se nepovažuje užití díla pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla. Pozor!!! To však neplatí, pokud jde o rozmnoženinu počítačového programu či elektronické databáze, rozmnoženinu či napodobeninu díla architektonického stavbou a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu. Je-li pro vlastní potřebu zhotovena rozmnoženina nebo napodobenina výtvarného díla, musí být jako taková vždy zřetelně označena. Pokud jde o tiskové rozmnoženiny, do práva autorského nezasahuje fyzická osoba, která pro svou osobní potřebu, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která pro svou vlastní vnitřní potřebu, ten, kdo na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby, ten, kdo na objednávku pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky, a pokud řádně a včas zaplatí odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu. Uvedená výjimka se nevztahuje na případy vydaných notových záznamů díla hudebního či hudebně dramatického, tj. ani pro osobní potřebu fyzické osoby, ani pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby nelze zhotovit tiskovou rozmnoženinu vydaného notového záznamu díla hudebního či hudebně dramatického!!!

31 Volné užití 30 AZ Rozmnoženina díla fyzickou osobou pro osobní potřebu Díla zveřejněná! Nekomerčně NE počítačové programy, databáze, noty, architektonické dílo stavbou Pozor na třístupňový test - 29 AZ 31

32 Počítačové programy 65, 66 AZ (1) Počítačový program, bez ohledu na formu jeho vyjádření, včetně přípravných koncepčních materiálů, je chráněn jako dílo literární. (2) Myšlenky a principy, na nichž je založen jakýkoli prvek počítačového programu, včetně těch, které jsou podkladem jeho propojení s jiným programem, nejsou podle tohoto zákona chráněny. Vzhledem k tomu, že počítačové programy jsou chráněny jako dílo literární, obsahuje AZ ve vztahu k těmto dílům taxativní výčet dovolených jednání oprávněného uživatele počítačového programu, která omezují výlučná práva autora. 32

33 Autor softwaru Software je dílo zaměstnanecké. Autor - vždy programátor (tedy fyzická osoba) nebo každý člen z týmu programátorů. Vykonavatelem majetkových práv je zaměstnavatel Software i databáze ( 88) jsou vyloučeny z volného užití, 30 AZ (nelze pro vlastní potřebu pořizovat rozmnoženiny) Obecně jsou autorská práva k omezena Ve prospěch zaměstnavatele (nebo objednatele) zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu..." ( 58 odst. 1 autorského zákona), zaměstnavatel (resp. objednatel) je oprávněn poskytovat licenci k software v celém rozsahu. Dále 58 odst. 4. A v jistém smyslu ve prospěch školy Vytvoření SW na objednávku Udělení licence Postoupení výkonu majetkových práv 33

34 Formy ochrany software Soukromé právo Občanské právo: smlouvy Právo duševního vlastnictví: licence, patenty, ochranné známky, AZ Obchodní právo: nekalá soutěž, obchodní tajemství Veřejné právo Trestní právo 34

35 Přehled legislativy Legislativa EU Směrnice 2009/24/ES Směrnice 96/9/ES Směrnice 95/46/ES Úmluva Rady Evropy o počítačové kriminalitě České právo Autorský zákon Občanský zákoník Trestní zákoník Zákon o ochranných známkách / o informačních systémech veřejné správy / o elektronických komunikacích / o ochraně osobních údajů 35

36 Ochrana SW v jednotlivých fázích Smlouva o utajení Smlouva o analýze Smlouva o vývoji a implementaci SW Licenční smlouva Smlouva o servisu a údržbě 36

37 Licence Upravuje Zákon 89/2012 Sb. Občanský zákoník v oddíle 5, Licencí se v právu duševního vlastnictví obecně rozumí svolení čili oprávnění k využívání nehmotného statku jinou osobou, aniž by došlo k jeho zcizení. Licenční kontrakt, je tedy především kontraktem, ve kterém je uděleno licenční právo činit něco, co by bylo za normálních okolností porušením práva duševního vlastnictví. Pro dispozici s nehmotnými statky je nejdůležitější licence smluvní, poskytovaná licenční smlouvou. licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví Obvykle mívá povahu adhezní smlouvy: smlouva, jejíž znění může strana, jež smlouvu nepřipravovala, pouze přijmout nebo odmítnout typické pro SW, jež si uživatel stahuje z internetu (click-wrap / browse through smlouvy) 37

38 Druhy licenčních smluv Výhradní, nevýhradní Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, má se za to, že jde o licenci nevýhradní. V případě výhradní licence autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen, není-li sjednáno jinak, se i sám zdržet výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil. Poskytuje-li se licence jako výhradní, musí mít licenční smlouva písemnou formu. Zákonná, nucená Úplatná, neúplatná Individuální, kolektivní, hromadné Omezené, neomezené (Časová, Územní, Účel, Množství. atp.) Zákon nevyžaduje písemnou formu licenční smlouvy, kromě licencí výhradních a těch, které se zapisují do veřejných seznamů 38

39 Typy softwarových licencí Proprietární Freeware Shareware Public domain Free software Copyleft Open Source software Demo Adware OEM software Creative Commons 39

40 Proprietární software SW, který nesplňuje podmínky pro free software je distribuován bez zdrojového kódu a bez možnosti jej měnit, autor nebo případně osoba, která vykonává autorské právo, ponechává pro sebe veškerá práva k dílu a licencí uděluje pouze práva nezbytná k užívání díla, je poskytován za úplatu, typická je distribuce na médiu, lze také zakoupit produkt na internetu a následně ho stáhnout přímo do počítače oprávněného uživatele. Příkladem takového software budiž nejznámější MS Windows či prohlížeč stejné společnosti Internet Explorer. Může být také freeware a shereware 40

41 Freeware, shareware, demo, Freeware: SW bez zdrojového kódu, ovšem bezúplatně zdarma, v plné verzi a na neomezenou dobu, ovšem velmi často pouze pro nekomerční užití Shareware: SW na zkoušku (později poplatek, registrace), šiřitelné za stejných podmínek Shareware je softwarem s uzavřeným zdrojovým kódem, avšak prvotní distribuce probíhá bez jakéhokoliv poplatku. Nicméně, po uplynutí předem stanovené doby, zde dochází k zablokování nebo omezení funkčnosti softwaru. Pro pokračování v užívání musí uživatel zpravidla zaplatit autorovi poplatek nebo vyplnit registraci. Po tomto úkonu zpravidla obdrží od autora aktivační kód nebo licenční klíč ve formě malého souboru Demo: SW na zkoušku s omezenými funkcemi Adware: SW zdarma, pokud bude v SW zobrazována reklama 41

42 Public Domain Public Domain - SW, který není chráněn autorským právem je tedy ekvivalentem volného díla ve smyslu ustanovení 28 odst. 1 AZ - volné dílo, u něhož uplynula doba ochrany majetkových práv a může tak být užíváno bez dalšího i pro komerční účely. Nemá smysl vzhledem k dlouhému trvání aut. práv (70 let po smrti) 42

43 Copyleft Modifikovaný software, jehož všechny kopie a úpravy musí být šířeny jako původní software modifikovaný původní free software nemůže být šířen následně jako proprietární software. Licencím, které obsahují copyleft, se někdy říká virální licence, neboť daný software nakazí a veškerá odvozená díla musí být poté takto licencována. Hlavním využitím copyleftu je znemožnění zahrnutí daného zdrojového kódu např. do proprietárního produktu. V případě copyleftové doložky je tedy autorské právo fakticky použito k zachování rozsahu licenčních podmínek k počítačovému programu (způsobů a rozsahu užití počítačového programu) ve všech dalších (pod)licencích pro všechny další nabyvatele. 43

44 Copy Free software Copyfree má symbolizovat osvobození ode všech restrikcí přinášených jak autorským právem, tak copyleftem. Iniciativa Copyfree analyzuje jednotlivé texty licencí a ověřuje, jestli splňují její požadavky: svobodné použití svobodné šíření svobodné změny a odvozená díla svobodné kombinování díla s jinými všeobecné použití. Filozofií tohoto hnutí je požadavek, aby byla zaručena práva dělat s dílem úplně cokoli nejenom uživatelům, ale i vývojářům, kteří na jeho základě dále něco vytvářejí. Podobně jako copyleft se i princip copyfree uplatňuje především u SW, není ale vyloučeno (spíše je doporučováno) jeho použití na jakákoli jiná autorská díla. 44

45 Další pojmy OEM Software je součástí dodávaného HW a jeho používání je vázáno na používání HW Licence je omezena na počítač (na jeho základní desku) do kterého jste instalaci provedli (včetně aktivace) EULA (End-user license agreement) - licence pro koncového uživatele určující, co uživatel smí a nesmí dělat (zpravidla u proprietárního softwaru). FPP (FPP - Full Package Product) - software v krabici 45

46 Free software Free software (svobodný software) svoboda spustit program za jakýmkoli účelem svoboda studovat, jak program pracuje, a měnit jej tak, aby dělal, co si přejete (předpokladem je přístup ke zdrojovému kódu) svoboda dále šířit kopie a pomoct tak někomu jinému svoboda šířit vámi změněný program a tím dát celé komunitě šanci využít vaše změny (předpokladem je opět přístup ke zdrojovému kódu) Každý je oprávněn daný SW používat za jakýmkoli účelem (soukromým / komerčním) Oprávnění zkoumat a přizpůsobovat SW (přístup ke zdrojovému kódu) Volná distribuce SW Oprávnění program měnit vylepšovat a dále distribuovat Nutnost držet se jinak licenčních podmínek, možnost žádat úplatu 46

47 Free software Free software vzniká ve velké komunitě kolem Free Software Foundation (FSF) nezisková organizace založená Richardem Stallmanem v r za účelem propagace a rozšiřování svobody uživatelů počítačů a obrany jejich práv vydání první GNU GPL (General Public License, dále jen GPL ) licence 47

48 Open Source software Open source aplikace, jsou volně šiřitelé aplikace, u kterých je znám (otevřen) zdrojový kód. Koncovému uživateli (nabyvateli licence) je softwarový kód zpřístupněn jak technicky, kdy jej může bez omezení typu DRM (Digital Rights Management) dále studovat, upravovat a vylepšovat a zároveň je mu tento kód řádně zpřístupněn licencí, takže tyto své úpravy a vylepšení může dále, v souladu s licenčním ujednáním, šířit. Jako modelový příklad open source lze uvést systém Linux či prohlížeč Mozilla Firefox. 48

49 Open Source software Volné další šíření Zdrojový kód Odvozená díla Integrita zdrojového kódu autora Zákaz diskriminace osob / skupin / podle činnosti Aplikovatelnost licenčního ujednání Licenční podmínky nesmí být určeny pouze pro konkrétní SW Zákaz zásahu do práv k jinému SW Technologická neutralita licence 49

50 Open Source software Uvedenou definici vytvořila a spravuje Open Source Initiative, což je nezisková organizace, která se zabývá hlavně zjišťováním a potvrzováním, že daná licence je opravdu open source. K tomu vlastní ochrannou známku OSI certified, jejíž použití umožňuje takto prověřeným projektům. Zároveň vede seznam licencí, které definici open source splňují. OSI se původně oddělila z FSF. Její zakladatelé se snažili přiblížit free software komerčním subjektům, aby do této oblasti dostali kapitál. Komunita se zabývá méně zabývat filozofií a více marketingem. 50

51 Free and open source software Mezi FSF a OSI panuje určitá rivalita konkurenčním vztah odlišný náhledem na samotnou filozofii tvorby neproprietárního softwaru. FSF mnohem více propaguje svobodu uživatele a význam slova free v názvu a snaží se o eticky správný přístup k vývoji, distribuci a užívání softwaru. Oproti tomu OSI se specializuje spíše na ekonomickou prospěšnost otevřených zdrojových kódů a spolupráce na projektech, kterou mohou využít i komerční společnosti. V praxi ovšem není moc rozdílů, proto se někdy pro označení celé této skupiny programů používá termín free and open source software (FOSS) 51

52 Struktura licence - ujednání Specifikace stran Definice použitých termínů Specifikace software Užití software, účel, způsob Práva a povinnosti: rozsah licence (čas, množství, území), odměna, výhradnost, odpovědnost za škodu, převod licence, způsoby zániku 52

53 Licence zakázaná ujednání Uživateli (nabyvateli licence) nelze v licenci zakázat (AZ to povoluje! 66): Stálé nebo dočasné rozmnožování, překlad, zpracování, úpravy a jakékoliv jiné změny počítačového programu pokud se jedná o úkony nezbytné k tomu, aby umožnily oprávněnému nabyvateli užívat počítačový program způsobem, ke kterému je určen, včetně opravy chyb. Oprávněnému uživateli počítačového programu nemůže být smluvně bráněno, aby z něho pořizoval záložní rozmnoženinu, pokud je nezbytná pro užívání programu. 53

54 Licence zakázaná ujednání Uživateli (nabyvateli licence) nelze v licenci zakázat: Zkoumat, studovat nebo zkoušet funkčnost programu za účelem zjištění myšlenek a zásad, které jsou základem kteréhokoliv z prvků programu. Rozmnožovat kód nebo překládat formy tohoto kódu nezbytné pro získání informací o interoperabilitě nezávisle vytvořeného počítačového programu s jinými programy. ALE Informace získané při této činnosti nesmějí být poskytnuty jiným osobám, ledaže je to nezbytné k dosažení vzájemného funkčního propojení nezávisle vytvořeného počítačového programu, ani využity k jiným účelům než k dosažení vzájemného funkčního propojení nezávisle vytvořeného počítačového programu. Dále nesmějí být tyto informace využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití počítačového programu podobného tomuto počítačovému programu v jeho vyjádření nebo k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu právo autorské. 54

55 Open Source Licence GNU General Public License BSD License MIT License Apache License Mozilla Public License Common Development and Distribution License European Union Public Licence 55

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Ochrana software Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 5 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 81/2005 Sb., č.

Více

Autorský zákon v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce. Vladimír Šmíd

Autorský zákon v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce. Vladimír Šmíd Autorský zákon v souvislosti s využíváním cizích děl při výuce Vladimír Šmíd 1 Co je to dílo? Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem

Více

AUTORSKÉ PRÁVO. Literatura, zdroj informací. 1) zákon č. 121/2000 Sb. (tzv. autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

AUTORSKÉ PRÁVO. Literatura, zdroj informací. 1) zákon č. 121/2000 Sb. (tzv. autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů AUTORSKÉ PRÁVO Ing. Tomáš Kostka UNIV 2 KRAJE; TWS_02 Literatura, zdroj informací 1) zákon č. 121/2000 Sb. (tzv. autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2) Aplikace autorského zákona ve školách (č.j.

Více

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy Text zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ

Více

Základy autorského práva

Základy autorského práva INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy autorského práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 19. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých

Více

Autorské právo & Open data

Autorské právo & Open data Autorské právo & Open data Alena Vondráková, Jan Brus alena.vondrakova@upol.cz, jan.brus@upol.cz 9. září 2014 PRAHA Projekt je realizován za finanční podpory TA ČR. Využití open dat pro komerční účely

Více

Autorský zákon a autorská etika

Autorský zákon a autorská etika ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Autorský zákon a autorská etika Zpracovala: Mgr. Michaela Morysková ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT - Květen 2010 - Při psaní odborných publikací, mezi něž vysokoškolské závěrečné

Více

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Předmluvy V 1. KAPITOLA Úvod 1 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Právo duševního vlastnictví 2 Autorské právo (copyright) a software 3 Právo průmyslového vlastnictví 3 Vynález 4 Dodatkové ochranné osvědčení

Více

Část I. Úvod. Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j. : KR/12/00113-12/02262

Část I. Úvod. Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j. : KR/12/00113-12/02262 Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j. : KR/12/00113-12/02262 Směrnice k ochraně a realizaci práv duševního vlastnictví jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací nebo vytvořeného jinak na Vysoké škole polytechnické

Více

Obsah. Univerzita Palackého v Olomouci. Pojem autorského práva (2) Pojem autorského práva (1) Z historie (1) Z historie (2) Pavel Tůma

Obsah. Univerzita Palackého v Olomouci. Pojem autorského práva (2) Pojem autorského práva (1) Z historie (1) Z historie (2) Pavel Tůma Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo Pavel Tůma Obsah A. Pojem, historie, prameny,zásady B. Předmět autorské dílo C. Subjekt autor D. Obsah osobnostní absolutní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Autorské právo Pavel Tůma Obsah A. Pojem, historie, prameny,zásady B. Předmět autorské dílo C. Subjekt autor D. Obsah osobnostní absolutní

Více

Ochrana duševního vlastnictví Autorská práva ve vazbě na metodiku tvorby didaktických materiálů

Ochrana duševního vlastnictví Autorská práva ve vazbě na metodiku tvorby didaktických materiálů Ochrana duševního vlastnictví Autorská práva ve vazbě na metodiku tvorby didaktických materiálů PROJEKT UČITELÉ ONLINE, reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0014 Mgr. Jaroslava Barbara Sporková http://sporkova.spytech.cz

Více

Open Source Programování

Open Source Programování Softwarové licence Open Source Programování http://rtime.felk.cvut.cz/osp/ Pavel Píša http://cmp.felk.cvut.cz/~pisa Michal Sojka František Vacek DCE FEL ČVUT Copyright 2004 2010, Pavel

Více

Svobodný software, open source, licence. Michal Dočekal

Svobodný software, open source, licence. Michal Dočekal , open source, licence Michal Dočekal 2011 Právní doložka Právní doložka autor není právník autor neručí za pravdivost uvedených informací autor neručí za jakékoliv případné škody způsobené uvedenými informaci

Více

Legislativa v telekomunikacích. 4. přednáška 2.3.2016

Legislativa v telekomunikacích. 4. přednáška 2.3.2016 Legislativa v telekomunikacích 4. přednáška 2.3.2016 1 Obsah přednášky 2.3.2016 Elektronické podatelny, datové schránky, Právo IT softwarové a internetové právo Elektronická kontraktace (smlouvy) Autorský

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY A NÁSTRAHY PŘI OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV. Karel Čada karel.cada@seznam.cz

PRAKTICKÉ POSTUPY A NÁSTRAHY PŘI OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV. Karel Čada karel.cada@seznam.cz PRAKTICKÉ POSTUPY A NÁSTRAHY PŘI OCHRANĚ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV Karel Čada karel.cada@seznam.cz Nehmotné statky Právo na ochranu osobnosti svoboda občanská čest osobní jméno projevy osobnosti člověka Autorské

Více

Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb.

Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb. Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ČÁST PRVNÍ Právo autorské a práva

Více

Creative Commons v ČR, Open Access, Horizont Přehled. Creative Commons, otevřený přístup a program Horizont (ZÁKLADNÍ POJMY)

Creative Commons v ČR, Open Access, Horizont Přehled. Creative Commons, otevřený přístup a program Horizont (ZÁKLADNÍ POJMY) Creative Commons v ČR, Open Access, Horizont 2020 Matěj Myška @matejmyska creativecommons.cz Přehled (Základní pojmy) Open Access Horizont 2020 Realizace Open Access Právo Creative Commons Infrastrukutra

Více

Novela autorského zákona č. 216/2006 Sb. obecně, ve vztahu ke kolektivní správě a ke knihovnám

Novela autorského zákona č. 216/2006 Sb. obecně, ve vztahu ke kolektivní správě a ke knihovnám Novela autorského zákona č. 216/2006 Sb. obecně, ve vztahu ke kolektivní správě a ke knihovnám Osnova přednášky 1. stručný historický exkurz obecně k problémům předchozího znění a důvodům novely 2. Stručný

Více

umět definovat pojem autor, uživatel, dílo; schopni aplikovat autorský zákon a další legislativu v internetové praxi.

umět definovat pojem autor, uživatel, dílo; schopni aplikovat autorský zákon a další legislativu v internetové praxi. POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 MÉDIUM, UŽIVATEL A AUTOR zi va tel u Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

Autorský zákon Dílo Jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora Objektivní vyjádření trvale nebo dočasně, bez ohledu na rozsah, účel nebo význam (kvalitu) a formu Vzniká okamžikem vyjádření Ochrana od vzniku

Více

Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ. Resumé. Resumé. Právní úprava

Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ. Resumé. Resumé. Právní úprava Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA Resumé OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ V polovodičovém průmyslu je pro vyrobení integrovaného obvodu s požadovanou funkcí základním řešením rozmístění obvodových

Více

Právo a informatika. Václav Jirovský. vjirovsky@vjirovsky.cz

Právo a informatika. Václav Jirovský. vjirovsky@vjirovsky.cz Právo a informatika Václav Jirovský vjirovsky@vjirovsky.cz Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Gymnázium prof.

Více

Autorské právo

Autorské právo Autorské právo 16. 10. 2012 Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. Elektronická advokátní kancelář, Ostrava Zaměření workshopu Ochrana autorského práva v souvislosti s odbornými publikacemi internetem Obsah workshopu

Více

VY_32_INOVACE_INF.18. Otevřený software

VY_32_INOVACE_INF.18. Otevřený software VY_32_INOVACE_INF.18 Otevřený software Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Otevřený software (anglicky open-source

Více

Licence. J. Vrzal, verze 0.8

Licence. J. Vrzal, verze 0.8 Licence J. Vrzal, verze 0.8 Základní pojmy Public domain Svobodný software (Free software) Open Source software Freeware Shareware Proprietární software Public domain (volné dílo) Díla takto označená nepodléhají

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Historie počítačů, hardware a algoritmizace,

Více

Software Simatic IT Specifické podmínky produktu

Software Simatic IT Specifické podmínky produktu Software Simatic IT Specifické podmínky produktu Společnost Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jedna z jejích koncernových společností, které působí pod některou z variant označení

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie k softwarovým licencím

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie k softwarovým licencím Odborné vyjádření Rozsudek Soudního dvora Evropské unie k softwarovým licencím zásada vyčerpání platí pro všechny prvně prodané programy Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-128/11, UsedSoft

Více

Metodický dopis č. 28. Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv

Metodický dopis č. 28. Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv Č. j.: MSMT- 48486/2013 Metodický dopis č. 28 Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv Zpracoval Ověřil Schválil Platné od Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 17. 12. 13 J. Baťková

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání veøejného výbìrového øízení Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Rekonstrukce místnosti è.420 v objektu

Více

3. Setkání ředitelů aktivita A1. RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. 3. 9. 2015

3. Setkání ředitelů aktivita A1. RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. 3. 9. 2015 3. Setkání ředitelů aktivita A1 RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. 3. 9. 2015 Obsah KA4 autoevaluace / profil skola21 KA1 A2 konzultace s pedagogickými pracovníky o zapojení ICT A3 setkání metodiků ICT KA2 Školení

Více

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000

Více

AUTORSKÉ PRÁVO V KARTOGRAFII UŽITÍ KARTOGRAFICKÝCH DĚL

AUTORSKÉ PRÁVO V KARTOGRAFII UŽITÍ KARTOGRAFICKÝCH DĚL AUTORSKÉ PRÁVO V KARTOGRAFII UŽITÍ KARTOGRAFICKÝCH DĚL ING. MILADA SVOBODOVÁ Ostrava 2014 Obsah přednášky I. Co je předmětem práva autorského II. Co není předmětem práva autorského III. Podstata ochrany

Více

Licenční smlouvy, licenční ujednání

Licenční smlouvy, licenční ujednání Licenční smlouvy, licenční ujednání Licenční smlouva je právní úkon, kterým autor poskytuje nabyvateli licenci (autorský zákon). Softwarová licence je právní nástroj, který umožňuje používat nebo redistribuovat

Více

Obchodní a platební podmínky Super Noty, s.r.o.

Obchodní a platební podmínky Super Noty, s.r.o. Obchodní a platební podmínky Super Noty, s.r.o. Provozovatelem internetového obchodu Supernoty.cz je společnost Super Noty, s.r.o. Sídlo společnosti: Janáčkovo nábřeží 1153/13, Smíchov, 150 00 Praha 5

Více

SMLUVNÍ PRÁVO PIRÁTEM SNADNO A RYCHLE (LICENČNÍ ZÁVAZEK)

SMLUVNÍ PRÁVO PIRÁTEM SNADNO A RYCHLE (LICENČNÍ ZÁVAZEK) SMLUVNÍ PRÁVO PIRÁTEM SNADNO A RYCHLE (LICENČNÍ ZÁVAZEK) Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. verze 1.4 (2014) Ivo Telec,

Více

Licenční smlouva. 1. Úvodní ustanovení. 2. Obsah Licence

Licenční smlouva. 1. Úvodní ustanovení. 2. Obsah Licence Licenční smlouva 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMAX COM, s.r.o., se sídlem Křídlovická 42/26, 603 00 Brno, Česká republika, IČ: 26958066, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně dne

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 11 0:40 Legální a nelegální operační systém a software Počítačové

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 IKT AUTORSKÝ ZÁKON Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Užití cizího díla ve výuce. Matěj Myška

Užití cizího díla ve výuce. Matěj Myška Užití cizího díla ve výuce Matěj Myška 102870 Obsah I. Dílo a práva k němu II. Užití cizího díla III. FAQ I. Dílo a práva k němu Dílo ( 2)» Předpoklady:» Literární nebo jiné dílo umělecké nebo vědecké»

Více

Autorskoprávní ochrana designu

Autorskoprávní ochrana designu Autorskoprávní ochrana designu JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity únor 2012, Brno 1 Kde lze nalézt právní úpravu? zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Ochrana počítačových programů

Ochrana počítačových programů Ochrana počítačových programů Dílo (2) Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Za dílo souborné se považuje databáze, která je

Více

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy

ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě. Předmět úpravy ZÁKON ze dne 2011 o zdravotnické záchranné službě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a

Více

SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW

SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW Příloha č. 5 vzor smlouvy o dodávce HW, SW a poskytnutí licencí k SW SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními 409 a násl.,

Více

Svět svobodného softwaru

Svět svobodného softwaru Svět svobodného softwaru Jinonický informační pondělek 15. října 2012 Václav Jansa ÚISK FF UK vaclav.jansa@gmail.com Vznik svobodného softwaru Podmíněn komunikací a sdílením informací Počátky v univerzitních

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY OBSAH: ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět úpravy a působnost Článek 2 - Definice pojmů Článek 3 - Šíření burzovních informací ČÁST

Více

Licence software. Přednáška číslo 10

Licence software. Přednáška číslo 10 Licence software Přednáška číslo 10 Přehled softwarových licencí Snaha odstranit zmatení pojmů free software X public domain Nelze podat úplný výčet objevují se nové druhy licencí lišící se v detailech

Více

Pozn.: Tučně vyznačené části textu ještě nejsou účinné a nabudou účinnosti udělením příslušného oprávnění k výkonu kolektivní správy.

Pozn.: Tučně vyznačené části textu ještě nejsou účinné a nabudou účinnosti udělením příslušného oprávnění k výkonu kolektivní správy. divadelní a literární agentura občanské sdružení ROZÚČTOVACÍ ŘÁD ze dne 9.4.2003 ve znění usnesení a jiných změn přijatých valnou hromadou DILIA konanou dne 6.4.2004 a 27. 4. 2005 a 26. 4. 2006 a 25. 4.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Působnost Nebude-li s nákupním oddělením společnosti Valeo (dále jen Nákupní oddělení ) dohodnuto jinak, vztahují se tyto všeobecné obchodní podmínky na veškeré nákupy výrobků

Více

KA 7.2 Ochrana duševního vlastnictví

KA 7.2 Ochrana duševního vlastnictví KA 7.2 Ochrana duševního vlastnictví Tento výstup byl vytvořen v rámci realizace projektu Zefektivnění činnosti Technologické agentury ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací a podpora posilování

Více

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam,

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, film, vysílání, databáze, ale také o programové vybavení.

Více

Ochrana duševního vlastnictví. Metodika II

Ochrana duševního vlastnictví. Metodika II Ochrana duševního vlastnictví Metodika II Ochrana duševního vlastnictví Metodika II Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich

Více

Základní principy Open Source

Základní principy Open Source Základní principy Open Source Erika Orlitová GISAT Svobodný software Free software podle definice Free Software Foundation (Nadace pro svobodný software) je počítačový program který je možné svobodně používat,

Více

2. KAPITOLA Základní terminologie

2. KAPITOLA Základní terminologie 2. KAPITOLA Základní terminologie Právo duševního vlastnictví; Autorské právo (copyright) a software; Právo průmyslového vlastnictví; Vynález; Dodatkové ochranné osvědčení; Užitný vzor; Topografie polovodičových

Více

AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU. www.medialnivychova.org

AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU. www.medialnivychova.org AUTORSKÁ PRÁVA NA INTERNETU Otázky, které se nám honí hlavou... Co je a co není autorské dílo? Jak si můžu legálně stahovat/kopírovat hudbu a filmy? Jaká práva má autor na své dílo? Kde najdu obrázky a

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1004 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

Výtah z autorského zákona. Zdeněk Žabokrtský

Výtah z autorského zákona. Zdeněk Žabokrtský Výtah z autorského zákona Zdeněk Žabokrtský Autorské právo ve smyslu objektivním: soubor právních norem upravujících vytvoření a užití díla ve smyslu subjektivním: autorova oprávnění ve vztahu k vytvoření

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (EULA) PRO YSOFT SAFEQ. Y Soft Corporation, a.s.

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (EULA) PRO YSOFT SAFEQ. Y Soft Corporation, a.s. LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM (EULA) PRO YSOFT SAFEQ Y Soft Corporation, a.s. Verze č. Licenční smlouvy s koncovým uživatelem: EULA V 5 Datum účinnosti této verze Licenční smlouvy s koncovým uživatelem:

Více

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Ochrana osobních údajů ( 1 48) Hlava I Úvodní ustanovení

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII RNDr. Alena VONDRÁKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci alena.vondrakova@upol.cz AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII Tato prezentace byla podpořena v rámci projektu ESF reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0078

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Vibrostation funguje. Můj příběh.

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Vibrostation funguje. Můj příběh. PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Vibrostation funguje. Můj příběh. I. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Vibrostation funguje. Můj příběh. o možnost vyhrát jeden z 100 kusů poukázek na 7 x cvičení

Více

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATABÁZE METADAT MICHAL REINÖHL m ichal@re inohl.cz 7. R O Č NÍK KO NFERENCE O Š E D É L I T E R AT U Ř E A R E P OZ I TÁ Ř Í CH Prezentace je dostupná pod licencí

Více

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 2000/101 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101/2000 ve znění 250/2014 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

Návrh smlouvy o dílo

Návrh smlouvy o dílo Návrh smlouvy o dílo Smluvní strany: [NÁZEV / JMÉNO A PŘÍJMENÍ] se sídlem / místem podnikání [ ] IČO/DIČ: [ ] zápis ve veřejném rejstříku vedeném [ ] soudem v [ ], sp. zn. [ ] zastoupen [ ] (dále jen zhotovitel

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Průmyslové vzory

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Průmyslové vzory Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Průmyslové vzory Petr Prchal Průmyslové vlastnictví Technická řešení patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, topografie Práva na označení

Více

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /.

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského

Více

Objednací obchodní podmínky. Siemens Healthcare, s.r.o.

Objednací obchodní podmínky. Siemens Healthcare, s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto objednací obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský

Více

SOUTĚŽ O NÁVRH LOGA OSLAV 750 LET EXISTENCE MĚSTA JESENÍKU

SOUTĚŽ O NÁVRH LOGA OSLAV 750 LET EXISTENCE MĚSTA JESENÍKU Město Jeseník vyhlašuje SOUTĚŽ O NÁVRH LOGA OSLAV 750 LET EXISTENCE MĚSTA JESENÍKU veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.,

Více

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Mgr. Alena Kodrasová, právník KUDRLIČKA & SEDLÁK Advokátní, patentová a známková kancelář, České Budějovice Ochrana software PRÁVNÍ ÚPRAVA Národní úprava -Zákon č. 121/2000 Sb., AZ -Výrazná novela č. 216/2006

Více

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení 1 Předmět úpravy Tento

Více

Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dalších novelizovaných zákonů VI.

Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dalších novelizovaných zákonů VI. Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dalších novelizovaných zákonů VI. - 2 - zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje

Více

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 127/2005 Sb. - o elektronických komunikacích - stav k 31.12.2014 127/2005 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2005 o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických

Více

Obchodnı podmı nky. Kopii VOP a fakturu obdrží Objednatel jako přílohu smlouvy o dílo na zadanou emailovou adresu.

Obchodnı podmı nky. Kopii VOP a fakturu obdrží Objednatel jako přílohu smlouvy o dílo na zadanou emailovou adresu. Obchodnı podmı nky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytnutí služeb. Na jedné straně je společnost Aseta, s.r.o.

Více

Úplné znění. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s vyznačením navrhovaných změn ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona

Více

LICENCOVÁNÍ WIKIPEDIE

LICENCOVÁNÍ WIKIPEDIE Wikipedie z hlediska autorského práva LICENCOVÁNÍ WIKIPEDIE Petr Kadlec Co je to Wikipedie? Wikipedie je to snad ví každý, ne? Přispívá do ní velké množství autorů váš příspěvek

Více

Č.j. VP/S 130/02-160 V Brně dne 13. ledna 2003

Č.j. VP/S 130/02-160 V Brně dne 13. ledna 2003 Č.j. VP/S 130/02-160 V Brně dne 13. ledna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30.10.2002 na základě žádosti České republiky - Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 25.10.2002

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky SMLOUVA ODÍLO dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslosmlouvyobjednatele:15/237-0 Číslosmlouvyzhotovitele: Česká republika -Úřadvlády České republiky sesídlem: nábř. E.Beneše128/4, Praha1, PSČ118

Více

INO/40/01/001831/2009

INO/40/01/001831/2009 INO/40/01/001831/2009 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU PRAŽSKÉHO CENTRA KARTOVÝCH SLUŽEB uzavřená mezi následujícími stranami Hlavní město Praha jako Garant a HAGUESS, a.s. jako Správce i OBSAH 1 OBECNÁ USTANOVENÍ...6

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Servisní služby pro Oracle technologie MF Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba jednající

Více

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku. ze dne 31. října 1996,

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku. ze dne 31. října 1996, USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE HLAVA I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE HLAVA I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

EXPLOSIA A.S. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ

EXPLOSIA A.S. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ EXPLOSIA A.S. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ platné od 1.1.2014 1. VÝKLAD 1.1 Definice. Pro účely těchto Podmínek se následujícími pojmy rozumí: Pracovní den: den (kromě soboty, neděle nebo státního

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-07

Identifikátor materiálu: ICT-3-07 Identifikátor materiálu: ICT-3-07 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Licencování, ochrana autorských práv Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí

Více

a které umožňují rozebrání a nové sestavení výrobku,

a které umožňují rozebrání a nové sestavení výrobku, Zákon č. 207/2000 Sb., ze dne 21. června 2000, o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Software Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Co je to software Základní dělení software Počítačový program a autorský zákon Užitečné adresy a zdroje informací

Více

Porušování autorského práva na Internetu

Porušování autorského práva na Internetu České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakalářská práce Porušování autorského práva na Internetu Martin Vízner Vedoucí práce: Doc. Ing. Róbert Lórencz, CSc. Studijní program: Elektronika

Více

99 % všech desktopů na platformě MS Windows

99 % všech desktopů na platformě MS Windows Svobodný software 99 % všech desktopů na platformě MS Windows Monopol!!! Jaké z toho plynou nevýhody? Jaké z toho plynou výhody? source code zdrojový kód obsah souboru nebo souborů napsaný v určitém programovacím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 126 RozeslaÂna dne 10. srpna 2006 Cena KcÏ 34,± OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 126 RozeslaÂna dne 10. srpna 2006 Cena KcÏ 34,± OBSAH: RocÏnõÂk 2006 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 126 RozeslaÂna dne 10. srpna 2006 Cena KcÏ 34,± OBSAH: 398. UÂ plneâ zneï nõâ zaâkona cï. 121/2000 Sb., o praâvu autorskeâm, o praâvech souvisejõâcõâch

Více

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů PRAVIDLA PŘÍSTUPU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla přístupu na regulovaný trh RM-S (dále Pravidla přístupu ) stanovují podmínky přístupu účastníků k obchodování na regulovaném trhu. (2) Pravidla přístupu

Více