Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem"

Transkript

1 Hornicko-geologická fakulta, VŠB TU Ostrava Institut geodézie a důlního měřictví Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Podle zákona č.265/1992 Sb.o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem se k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí České republiky zapisuje vlastnické právo, zástavní právo (podzástavní právo), právo odpovídající věcnému břemeni a předkupní právo s účinky věcného práva. Zástavní právo Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku prodeje zástavy. Zástavou může být věc movitá i nemovitá, podnik nebo jiná hromadná věc, soubor věcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo, pokud to jeho povaha připouští, byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona, obchodní podíl, cenný papír nebo předmět průmyslového vlastnictví. (občanský zákoník č.40/1964 Sb.) Eviduje se : zástava (nemovitost, jednotka), výše jistiny zajištěné pohledávky, popřípadě podíl na pohledávce vyjádřený zlomkem, procentem nebo výší části jistiny, údaje o vlastníkovi (spoluvlastníkovi) nemovitosti nebo jednotky údaje o zástavním dlužníkovi, doba, na kterou je právo sjednáno, listina, která je podkladem pro zápis do KN Zástavní právo je vyznačeno v části listu vlastnictví C. Podzástavní právo Předkupní právo Podzástavní právo vznikne zastavením pohledávky zajištěné zástavním právem, jestliže je zástavou věc. Ke vzniku podzástavního práva není potřeba souhlasu vlastníka zastavené věci. Podzástavní právo je proti němu účinné, jen když jeho vznik byl písemně ohlášen. Jestliže je zastavená pohledávka zajištěna zástavním právem k nemovité věci nebo bytu či nebytovému prostoru, vzniká podzástavní právo vkladem do KN. Kdo prodá věc s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke koupi, kdyby ji chtěl prodat, má předkupní právo. Eviduje se : údaje o zatížené nemovitosti nebo jednotce, údaje o oprávněném z předkupního práva, údaje o vlastníku (spoluvlastníku) zatížené nemovitosti nebo jednotky, doba, na kterou bylo právo sjednáno, listina, která byla podkladem pro zápis do KN. Předkupní právo je vyznačeno v části listu C listu vlastnictví. Právo věcného břemene Jedna z forem omezení vlastnického práva vlastníka nemovité věci (in rem) nebo ve prospěch určité osoby (in personam). V institutu věcné břemeno vystupují tyto osoby : Povinnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem příslušné (zatížené) nemovitosti a která je povinna strpět uplatňování práv odpovídajících věcným břemenům. Způsoby vzniku věcného břemene : 1. písemnou smlouvou (nejčastěji), 2. na základě závěti v dědickém řízení, 3. schválenou dohodou dědiců, 4. rozhodnutím příslušného orgánu, 5. ze zákona, 6. výkonem práva (vydržením). Oprávněnou osobou je konkrétně určená fyzická nebo právnická osoba, v jejíž prospěch se věcné břemeno zřizuje. 1

2 Písemná smlouva o věcném břemeni musí být srozumitelná, určitá, konkrétní a úplná a musí obsahovat : přesné vymezení rozsahu věcného břemene, rozsah a způsob výkonu věcného břemene, přesné označení účastníků, lokalizace nemovitosti (k.ú., obec, parcelní číslo), zřízení věcného břemene za úplatu, bezúplatně, dohoda o přiměřených nákladech oprávněné osoby, doba trvání věcného břemene :» konkrétní časové údaje,» stanovení podmínky, datum uzavření smlouvy a ověřené podpisy účastníků. Ze zákona vznikají věcná břemena : stavby a provoz podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu, telekomunikace, ochranná pásma vod, ochranné pásmo geodetických bodů (č.200/1994 Sb.) dráhy (č.26/1994 Sb.). Zánik věcného břemene : 1. písemnou smlouvou, 2. rozhodnutím příslušného orgánu, 3. ze zákona, 4. splynutím 5. uplynutím doby nebo splněním rozvazovací podmínky, 6. promlčením. Z hlediska KN je možno věcná břemena rozdělit na 1. věcná břemena nevyznačovaná v KN, 2. věcná břemena vyznačovaná v KN 1. u nichž se k zápisu nevyhotovuje geometrický plán (zatěžují celou nemovitost) 2. u nichž k zápisu do KN je nutný GP (zatěžují část nemovitosti). Věcné břemeno se vyznačuje v SPI a dnes i v SGI jako jedna z vrstev DKM na požádání. Věcné břemeno je vyznačeno v části C listu vlastnictví osoby povinné v v části B1 listu vlastnictví oprávněné osoby. Věcná břemena omezení vlastnického práva : věcné břemeno cesty, věcné břemeno chůze, věcné břemeno jízdy, věcné břemeno provádění opravy plotu, zdi, střechy atd., věcné břemeno vedení stoky, kanálu, potrubí, podzemních a nadzemních vedení apod. věcné břemeno spoluužívání studny, žumpy, průjezdu apod. věcné břemeno čerpání vody, věcné břemeno dolování.. Věcná břemena oprávněné osoby : právo bytu, bydlení, právo výměnku, právo užívání.. Vedení vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem vychází z těchto zásad : 1. zásada konstitutivní (intabulační zápis do veřejné knihy), 2. zásada dispoziční (daný k dispozici), 3. zásada legality (odpovídající zákonu), 4. zásada priority (prvenství), 5. zásada formální publicity, 6. zásada veřejné víry, 7. zásada oficiality. Zápisy nebo výmaz práv k nemovitostem se rozumí : 1. vkladem, 2. záznamem, 3. poznámkou. 2

3 Vklad je úkon katastrálního úřadu, který má za následek vznik, zánik nebo změnu práva k nemovitostem. Vklad je zápis do katastrálního operátu a lze ho provést na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu. Práva se mění, vznikají a zanikají dnem vkladu do KN. Předmětem vkladu jsou práva zapisovaná do katastru na základě : a) smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti, b) smlouvy o zástavním právu a podzástavním právu k nemovitosti, c) smlouvy o věcném břemeni, d) smlouvy o předkupním právu k nemovitosti s účinky věcného práva, e) prohlášení vlastníka budovy podle zákona o vlastnictví bytu, neníli prohlášení přílohou smlouvy o převodu vlastnického práva k první převáděné jednotce, f) smlouvy o převodu jednotky, g) dohody o vydání věci uzavřené podle zvláštního předpisu (rehabilitace), h) prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem o vložení nemovitosti do základního kapitálu obchodní společnosti nebo do jiného obdobného jmění právnické osoby i) dohody o vypořádání společného jmění manželů, j) dohody o změně stanoveného rozsahu společného jmění manželů, týkají-li se konkrétní nemovitosti, k) dohody všech vlastníků jednotek v domě o změně vlastnictví jednotek na podílové spoluvlastnictví budovy, l) prohlášení vlastníka všech jednotek v domě o zrušení vymezení jednotek v domě a změně vlastnictví jednotek na vlastnictví budovy, m) dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, n) smlouvy o výstavbě, jejíž součástí je převod spoluvlastnických podílů na pozemku. 3

4 Přílohou návrhu musí být : 1. listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru nebo její úředně ověřený opis v počtu o dva větším než je počet účastníků řízení; součástí listiny je GP, 2. plná moc, je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem, 3. výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, pokud je účastníkem právnická osoba 4. listina, prokazující oprávnění vlastníka nebo jiné oprávněné osoby z právního vztahu nakládat s předmětem právního úkonu, jehož účinky nastaly před nabývací titul, 5. úředně ověřený překlad listiny, pokud listina není sepsána v českém jazyce. Záznam K návrhu na vklad k bytovému nebo nebytovému prostoru se přikládá : listina, na základě níž má být zapsáno právo k jednotce, půdorys všech podlaží, popřípadě jejich schémata určuje polohu jednotky, podlahovou plochu jednotek a tzv.společných prostor, kopie nabídky k převodu bytu jeho nájemci, potvrzení bytového družstva, že nabyvatel uhradil částku, která odpovídá nesplaceným úvěrům na převáděný byt nebo nebytový prostor, Záznam je úkon katastrálního úřadu, který nemá vliv na vznik, změnu a zánik práva k nemovitostem. Vznik, změna a zánik práv probíhá jinde, katastrální úřad je pouze zaznamenává. Má pouze evidenční charakter. Práva, která vznikla, změnila se nebo zanikla ze zákona, rozhodnutím státního orgánu, příklepem licitátora ve veřejné dražbě, vydržením.. Záznamem se do KN zapisují právní vztahy k nemovitostem na základě listin vyhotovených státními orgány a jiných listin, které podle zvláštních předpisů potvrzují nebo osvědčují právní vztahy. Listinou, která potvrzuje právní vztahy, se rozumí a) listina, o které zvláštní předpis stanoví, že potvrzuje nebo osvědčuje právní vztahy, b) listina, na jejímž základě se provádí zápis do KN při převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, c) pravomocné rozhodnutí státního orgánu, z jehož výroku vyplývá obsah zápisu, d) jiné opatření, kterým se na základě zvláštního právního předpisu zřizuje, převádí, mění nebo ruší právo k nemovitostem, e) smlouva či dohoda, jejíž právní účinností dochází ke vzniku, změně nebo zániku práva k nemovitostem f) výpis z obchodního rejstříku, který prokazuje sloučení, splynutí nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva nebo přeměnu obchodní společnosti v jinou formu obchodní společnosti nebo na družstvo a naopak, g) výpis z jiného zákonem určeného rejstříku, který prokazuje sloučení, splynutí, rozdělení nebo změnu právní formy jiných právnických osob, h) listina, která prokazuje, že došlo ke sloučení, splynutí, rozdělení nebo změně právní formy právnické osoby, u které nedochází k přeměně zápisem do zákonem stanoveného rejstříku. 4

5 Poznámka Poznámka je úkon katastrálního úřadu, který nemá vliv na vznik, zánik nebo změnu práva k nemovitostem. Má pouze signalizační charakter a upozorňuje, že o nemovitosti bylo zahájeno řízení nebo vlastník nemovitosti má určité omezení dispozičních práv. Poznámku zapíše katastrální úřad na základě doručeného rozhodnutí nebo oznámení : soudu, správce daně, správce podniku, vyvlastňovacího úřadu, soudního exekutora, osoby oprávněné provádět veřejné dražby, k doloženému návrhu toho, v jehož prospěch má být poznámka zapsána na základě návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti a zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti, exekučního příkazu k prodeji nemovitosti, usnesení o dražební vyhlášce o prodeji nemovitosti, usnesení o prohlášení konkurzu, žádosti o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám podané u příslušného vyvlastňovacího úřadu. Zápisy jiných práv k nemovitostem právo hospodaření s majetkem státu, právo trvalého užívání, správa nemovitostí ve vlastnictví státu vykonávaná Pozemkovým fondem České republiky oprávnění městských částí statutárních měst hospodařit se svěřeným majetkem.. Zápisy dalších práv se provádí jako záznam, listiny určené k zápisu se zaznamenávají v protokolu o záznamech. Zápis jiných údajů katastru na podkladě listiny dokládající skutečnosti, které jsou podle zákona obsahem katastru (ohlášení vlastníka nebo jiné oprávněné osoby popř. doložené rozhodnutím státního orgánu), informace vyšetřené katastrálním úřadem (obnova KO, revize KN) nebo převzaté z jiných informačních systémů. Příklady zápisů jiných údajů katastru : změna druhu pozemku (orná půda na louku, orné půdy na zahradu, trvalé travní porosty na ornou půdu..), změna způsobu využití nemovitosti, změna příjmení vlastníka, změna údajů způsobu ochrany nemovitosti. Katastrální úřad zaznamenává listiny v protokolu o záznamech. Po zápisu uloží listinu do sbírky listin. Informace o zahájení PÚ vymaže katastrální úřad na základě doručeného rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Informaci o schválení návrhu pozemkových úprav vymaže katastrální úřad na základě doručení pravomocného rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům. 5

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů.

12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. 12. Katastr nemovitostí ČR. Organizace zeměměřické služby ČR. Oceňování zeměměřických výkonů. 12.1 Katastr nemovitostí. 12.1.1 Historie KN na území ČR. 12.1.2 Současně platné právní předpisy pro KN. 12.1.3

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník: NAXOS a.s. se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5 IČ: 26445867 zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci U s n e s e n í Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5, na

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 UPOZORNĚNÍ: pro přiznání daně z nemovitostí do zdaňovacího období roku 2013 včetně použijte tiskopis Přiznání k dani

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

Věcná práva v novém občanském zákoníku

Věcná práva v novém občanském zákoníku Věcná práva v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OSNOVA: Definice občanského práva, prameny Předmět úprava a její základní zásady Osoby Zastoupení Věci a jejich rozdělení Právní skutečnosti Věcná práva vlastnictví, spoluvlastnictví,

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Používání slov

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Způsoby nabývání vlastnictví

Způsoby nabývání vlastnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Způsoby nabývání vlastnictví Bakalářská práce Autor: Lucie Brabcová právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr.

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled)

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) 1. Právní úprava: a) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále stavební

Více

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku)

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Katastrálnímu úřadu pro Katastrální pracoviště počet příloh: Potvrzuji zánik práva odpovídajícího věcnému břemeni k níže

Více

Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů

Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů 1. Postup při provádění stav. úprav členy - nájemci

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře

Kancelářský řád. HLAVA PRVNÍ Kancelář notáře Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. m) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více