1. Právo k duševnímu vlastnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Právo k duševnímu vlastnictví"

Transkript

1 1. Právo k duševnímu vlastnictví Duševní vlastnictví jako celek je nástrojem rozvoje celé společnosti, umožňuje pokrok technický kulturní i obecněji socioekonomický. Ve své šíři zahrnuje vynálezy, ochranné známky, ale i autorská díla, výkony výkonných umělců a mnohé další výsledky tvůrčí činnosti člověka. Práva k takovým výsledkům se pak dělí na práva průmyslová, kam náleží například výše zmiňované vynálezy, ale i ochranné známky, průmyslové a užitné vzory atd. a na práva autorská a práva s autorským právem související. Práva průmyslová jsou na rozdíl od práv autorských založena na formálním principu, tedy pro získání ochrany právem je třeba splnění určitých formálních náležitostí, zatímco evropský (kontinentální) systém autorských práv je založen na principu neformálnosti. Pro úplnost zmiňuj definici duševního vlastnictví tak, jak ji na svých stránkách uvádí Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO): duševní vlastnictví je vlastnictví k nehmotnému statku, které se na základě obecného souhlasu považuje jak za duševní svou povahou, tak i zasluhující ochrany 1.1. Práva autorská a práva s autorským právem související Autorské právo prošlo za poslední roky poměrně rychlým vývojem z větší části zapříčiněným potřebou reflexe překotného technického rozvoje jak v národní, tak i komunitární legislativě. Nový Autorský zákon č. 121/2000 Sb., (dála jen AZ ), je tak dovršením snah o unifikaci českého právního řádu s právem Evropské unie, a to zejména tzv. informační směrnicí (2001/29/ES), resale směrnicí (2001/84/ES) a nejnověji směrnicí o vymáhání práv duševního vlastnictví, která však byla do zákona začleněna až pozdějšími novelizacemi. Rekodifikovaný zákon byl do dnešní doby novelizován zatím čtyřikrát. Je možno říci, že současná česká právní úprava na poli autorských práv a práv souvisejících s právem autorským je plně v souladu s právem Evropské unie. AZ vychází z principů kontinentálního autorského práva, je tedy založen na principu neformálnosti vzniku autorských práv a jejich konstitutivním převodu. Autorem díla je vždy a pouze osoba fyzická. Autorské dílo je zákonem popsáno jako dílo literární, umělecké a vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno ve smysly vnímatelné podobě. Pro vznik ochrany tedy není třeba splnění jakýchkoliv formálních náležitostí ani zachycení díla na hmotný substrát.. Z ochrany jsou vyjmuta díla úřední (právní předpisy, rozhodnutí, veřejné listiny, obecní listiny, atp.) a výtvory tradiční lidové kultury. Autorem díla může být pouze osoba fyzická, nemusí být však způsobilá k právním úkonům. Jinými slovy autorem díla může být např. i osoba před dovršením plnoletosti, tedy věku 18 let. Pro nakládání s dílem však způsobilost k právním úkonům zapotřebí je, proto za nezletilé osoby nebo za osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům jednají jejich zákonní zástupci. Pokud dílo vzniklo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů, jež se odehrávala před dokončením díla, jedná se o dílo spoluautorské a práva z něj náleží všem autorům společně a nerozdílně. Spoluautorem podle AZ není ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady technické, administrativní nebo odborné povahy. Pokud jsou dvě dokončená díla následně spojena, vzniká dílo spojené, nikoliv dílo spoluautorské. Ke spojení děl musí dát autoři souhlas. Autorská práva jako celek se dělí na práva majetková a práva osobnostní. Práva majetková lze charakterizovat, jako právo dílo užít a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva. Autorský zákon pak ustanovuje jediný smluvní typ sloužící k poskytnutí oprávnění k užití díla, a to smlouvu licenční. Oproti minulé úpravě nevyžaduje

2 zákonodárce k platnosti smlouvy splnění množství obligatorních náležitostí, v rámci licenční smlouvy musí být jen jasně definován předmět smlouvy a cena, za kterou je licence poskytnuta. Licence může být také nově poskytnuta bezúplatně, ale je třeba tuto vůli zakotvit výslovně právě v licenční smlouvě. Opomenutí vymezení některých podmínek licence nesankcionuje zákonodárce neplatností smlouvy, ale náhradou za ustanovení zákonné. Písemnou formu vyžaduje zákon pouze u licencí výhradních. Ochrana majetkových práv autorských trvá po dobu život autora a 70 let po jeho smrti, což je zcela v souladu s mezinárodními úmluvami, jakož i legislativou ostatních států Evropské unie. Po uplynutí této lhůty se dílo stává tzv. volným. Osobnostní práva jsou typická pro kontinentální systém autorských práv, jsou spojena s osobou autora a ze zákona jsou nepřevoditelná. Patří sem například právo autora osobovat si autorství a právo na to, aby dílo nebylo užito způsobem snižujícím jeho hodnotu. Osobnostní práva autora obecně smrtí autora zanikají, ale zákon nově stanoví, že po smrti autora si nikdo nesmí osobovat autorství k jeho dílu a dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu. Tato postmortální ochrana trvá časově neomezeně. Z obecného pravidla o užití autorských děl existuje celá řada výjimek (v odborné terminologii mimosmluvní instituty užití autorských děl), kdy zákonodárce řeší konflikt mezi právy autora a celospolečenským zájmem na užití děl ve prospěch společnosti. Výjimky, popisují situace, za kterých je možno užít dílo bez souhlasu autora a bez placení autorské odměny. Vzhledem k tomu, že se skutečně jedná o výjimky ze zákona, je potřeba vždy vykládat tato ustanovení v souladu s tzv. třístupňovým testem. Výjimky a omezení jsou z pohledu práva Evropské unie řešeny tzv. Informační směrnicí, z výjimek které byly implementovány českým národním právem, bych ráda uvedla tyto nejdůležitější: -Pořízení rozmnoženiny, záznamu, nebo napodobeniny díla pro osobní potřebu zákonodárce tu umožňuje pořízení rozmnoženiny pro osobní potřebu. Osobní potřeba bývá evropskou legislativou vykládána jako soukromí fyzické osoby a užití k účelům, které nejsou ať již přímo nebo nepřímo komerční ve smyslu dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Vyjmuty z tohoto ustanovení jsou počítačové programy, databáze a architektonická díla, jejichž rozmnoženinu pro osobní potřebu pořídit nelze. -Citace toto ustanovení umožňuje v odůvodněné míře uvést výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle. Je však nutno uvést jméno autora, název díla a popř. pramen, odkud je čerpáno. -Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci školních představení autorské dílo lze užít v rámci školního představení, ve kterém účinkují výlučně žáci, studenti nebo učitelé školy. Podmínkou takového užití je však pořádání takové akce nikoliv za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského prospěchu. Při využívání zákonných výjimek je třeba mít na paměti, že tyto se vztahují pouze na díla zveřejněná, a že osobnostní práva autorská zůstávají zachována. Kromě autorských práv chrání AZ i tzv. práva související s autorským právem, mezi která patří i práva výkonných umělců. Předmětem práv výkonných umělců jsou umělecké výkony, jimiž umělci provádějí umělecká díla. Uvedení různých subjektů výkonů v AZ (herci, zpěváci, hudebníci, tanečníci, dirigenti, sbormistři, režiséři) má význam jen příkladný. Pojmovou náležitostí výkonu výkonného umělce jako předmětu tohoto práva však je, aby šlo o individuální umělecký výkon. Předmětem práva výkonného umělce je umělecký výkon jako nehmotný statek. Tento nehmotný statek je třeba odlišovat od hmotného substrátu, na němž je umělecký výkon zachycen.

3 Pro úplnost je třeba uvést i ostatní práva s autorským právem souvisejícím, kterými jsou práva výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, práva rozhlasových a televizních vysílatelů, práva pořizovatelů databází, práva zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu. U těchto ostatních práv souvisejících chybí osobnostní povaha práv, proto na rozdíl od práv autorů a výkonných umělců neobsahují tato práva osobnostní složku. Jen velmi stručně bych ráda zmínila i principielní rozdíly mezi kontinentálním (evropským) pojetím autorských práv a anglo-americkým systémem copyrightu. Copyrightový systém je narozdíl od evropského založen na formálních principech tedy pro získání ochrany byla historicky požadována registrace, která se v dnešních dnech transformovala do požadavku zachycení díla na hmotném substrátu, institut osobnostních práv je velmi omezený, což umožňuje translativní převod práv a osobou autora může být i osoba právnická. Z mezinárodních úmluv na poli autorských práv bych ráda zmínila Revidovanou úmluvu Bernskou (původně z roku 1886, poslední pařížská revize z roku 1971), Všeobecnou úmluvu o autorském právu z roku 1952, Římskou úmluvu z roku 1961 (upravuje oblast práv souvisejících s právem autorským). Z novějších bych pak ráda zmínila Smlouvu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o právu autorském (1996) a Smlouvu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (1996). 1.2.Průmyslová práva (industrial property rights, industrial property) Podstata průmyslových práv Autorské právo tradičně (alespoň v kontinentálním pojetí, např. v České republice) chrání jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora fyzické osoby, tedy výsledek, k němuž může v zásadě dojít jen jediná konkrétní fyzická osoba. Naproti tomu průmyslová práva ve své podstatě chrání předměty, ke kterým může současně dojít vícero osob. Tak např. k novému technickému řešení mohou díky objektivně platným fyzikálním zákonům dojít současně třeba dva vynálezci. Následkem toho je třeba řešit, komu z těchto dvou vynálezců bude náležet dané průmyslové právo. Řešení spočívá v tzv. právu priority (priority rights), podle něhož právo bude náležet tomu, kdo první přihlásí daný předmět k ochraně dle zásady first filed, first served. Průmyslová práva jsou tak oproti autorskému právu popř. právům souvisejícím s právem autorským (related rights) založena na principu formálním, tzn. k jejich vzniku je třeba formální zápis do veřejného rejstříku spravovaného úřadem průmyslového vlastnictví. Každému zápisu musí předcházet řízení, v němž úřad průmyslového vlastnictví provádí průzkum přihlášky předmětu průmyslových práv a mimo jiné bere v potaz i starší práva dotčených třetích osob. Trvání průmyslových práv je vždy časově omezeno, např. u patentů je světovým standardem 20 let bez možnosti dalšího prodloužení. Naopak např. doba trvání ochrany ochranných známek ve standardní délce 10 let může být neomezeně obnovována.

4 Mezinárodní ochrana Stejně jako oblast autorských a souvisejících práv, jsou i práva průmyslová založena na zásadě teritoriality. Tzn. vznik a obsah konkrétního průmyslového práva je dán právem země, kde se domáháme ochrany. Protože zásada teritoriality implikuje rozdílnost právních úprav v jednotlivých státech a tím značné překážky při zajištění ochrany a v mezinárodním obchodě, je nutné zásadu teritoriality různými právními nástroji překonávat. Za prvé, byly uzavřeny mezinárodní smlouvy, které postavily cizince naroveň tuzemcům (zásada národního zacházení national treatment) popř. jim poskytly doložku nejvyšších výhod (most-favoured-nation treatment). Tyto smlouvy, povětšinou spravované Světovou organizací duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organisation WIPO), zároveň zavedly minimální úroveň ochrany. Základní mezinárodní smlouvou je zde Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva), na níž navazují novější mezinárodní smlouvy, např. Dohoda TRIPS tvořící jeden z pilířů Světové obchodní organizace (WTO). V Evropské unii byly přijaty směrnice, které harmonizovaly oblast ochranných známek, průmyslových vzorů a topografií polovodičových prvků a to ve vyšší úrovni ochrany, než mezinárodní smlouvy. Za druhé, byly uzavřeny mezinárodní smlouvy, na jejichž základě bylo umožněno zjednodušené získání mezinárodní ochrany prostřednictvím jedné mezinárodní přihlášky účinné pro více států. Založen byl tak tzv. Madridský systém mezinárodních ochranných známek či obdobný Lisabonský systém pro zeměpisná označení a Haagský systém pro průmyslové vzory. Všechny tyto systémy jsou spravovány WIPO. V oblasti patentů došlo k zjednodušení mezinárodních přihlášek na základě Patent Cooperation Treaty (PCT). V Evropě pak je možno na základě jedné přihlášky získat evropský patent pro vícero zemí. Pokud by tyto mezinárodní instrumenty neexistovaly, musely by být pro získání ochrany v zahraničí podány národní přihlášky v každém jednotlivém státě. Stále však jde jen o zjednodušení přihlašování, kde na základě jedné mezinárodní přihlášky se získá svazek národních práv např. národních ochranných známek. Za třetí, na půdě Evropské unie byl vytvořen nadnárodní systém ochranných známek Společenství (Community Trade Marks) a vzorů Společenství (Community Designs), kde lze na základě jedné přihlášky získat samostatnou ochrannou známku či průmyslový vzor s jednotnými účinky v celé EU. Jde o dosud nejvyšší stupeň překonání teritoriality na světě. Třídění průmyslových práv Průmyslová práva resp. průmyslové vlastnictví zahrnují dvě základní kategorie: 1) Práva k výsledkům tvůrčí činnosti, mezi něž náleží: - patenty na vynálezy (patents) - užitné vzory (utility models) - průmyslové vzory (industrial designs) - topografie polovodičových prvků (topographies of semiconductor products) - práva k novým odrůdám rostlin 2) Práva na označení, mezi něž náleží: - ochranné známky (trade marks)

5 - označení původu a zeměpisná označení (appellation of origin and geographical indications) - obchodní firmy (commercial names) Následně se zaměříme na základní na jednotlivé druhy průmyslových práv (s výjimkou topografií polovodičových prvků a práv k novým odrůdám rostlin, které nejsou v praxi příliš frekventované). Patenty Patenty se udělují na vynálezy (technická řešení), které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Podmínka novosti (novelty) vynálezu je dána, není-li vynález součástí stavu techniky, přičemž za stav techniky je vše, k čemu byl přede dnem vzniku práva přednosti (tj. podání patentové přihlášky) umožněn přístup veřejnosti (jde o světovou novost). Vynálezecká výše (inventive step) musí dosahovat takové úrovně, aby vynález nevyplýval pro odborníka zřejmým způsobem ze stavu techniky. Právo na patent má původce vynálezu, tedy ten, kdo vynález vytvořil vlastní tvůrčí prací. Frekventovanými patenty jsou dnes např. farmaceutické patenty (pharmaceutical patents), biotechnologické patenty (biotechnological patents) či kontraverzní softwarové patenty. Právní úprava v České republice: zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů Právní úprava v Evropě: Mnichovská úmluva o udělování evropských patentů (nejde o komunitární institut, nicméně zapojeny jsou všechny země EU); směrnice č. 44/1998 o právní ochraně biotechnologických vynálezů; nařízení č. 1768/1992 a č. 1610/1996 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčiva a přípravky na ochranu rostlin (supplementary protection certificate for medicinal products and plant protection products) Mezinárodní regulace: Pařížská unijní úmluva; Smlouva o patentové spolupráci (Patent Cooperation Treaty) - PCT; smlouva o patentovém právu (Patent Law Treaty) Užitné vzory Užitné vzory (utility models, Gebrauchsmuster) chrání oproti vynálezům nová a průmyslově využitelná technická řešení, která jsou na nižší vynálezecké výši a přesahují alespoň rámec pouhé odborné dovednosti (typickým příkladem je např. nářadí). Proto se jim někdy říká malé patenty. Smyslem ochrany užitným vzory je poskytnutí rychlé a levné ochrany předmětům kvalitativně nižší úrovně než vynálezy. V České republice je zápis užitného vzoru omezen na dobu 10 let (tedy ½ patentové ochrany) bez možnosti dalšího prodlužování. V celosvětovém měřítku zná institut užitných vzorů jen omezený počet států, např. Německo či Česká republika. Právní úprava v České republice: zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů Právní úprava v Evropské unii: žádná Mezinárodní regulace: Pařížská unijní úmluva; Dohoda TRIPS

6 Průmyslové vzory Průmyslové vzory, jakožto předmět průmyslového výtvarnictví - designérství, stojí na pomezí práv autorských a práv průmyslových. Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku nebo jeho částí, spočívající např. ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Průmyslový vzor je způsobilý ochrany (zápisu), je-li nový a má-li individuální povahu. Doba trvání ochrany je maximálně 25 let. Právě u průmyslových vzorů dochází často k souběhu ochrany téhož předmětu právy autorskými a právem k průmyslovému vzoru. Typickým příkladem průmyslových vzorů jsou nové vzory textilu. Právní úprava v České republice: zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů Právní úprava v Evropské unii: směrnice č. 71/98 o právní ochraně průmyslových vzorů; nařízení č. 6/2002 o průmyslovém vzoru Společenství (vedle registrovaných vzorů chrání za určitých podmínek i nezapsané vzory Společenství) Mezinárodní regulace: Pařížská unijní úmluva; Haagská dohoda o mezinárodním přihlašování průmyslových vzorů a modelů; Dohoda TRIPS Ochranné známky (trade marks) Ochrannou známkou může být jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal (pak jde o tzv. prostorové známky), pokud je toto označení způsobilé odlišit výroky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Právě uvedená rozlišovací funkce je základním znakem ochranných známek. Zásadně jsou chráněny jen zapsané ochranné známky, ovšem tzv. všeobecně známé známky (well-known trade marks) jsou chráněny bez ohledu na svůj zápis. Právní úprava v České republice: zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů Právní úprava v Evropské unii: tzv. první známková směrnice č. 104/89, nařízení č. 207/2009, o ochranné známce Společenství (dříve téměř totožné nařízení č. 40/1994) Mezinárodní regulace: Pařížská unijní úmluva; Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek a Madridský Protokol; Dohoda TRIPS; Smlouva o známkovém právu (Trademark Law Treaty) Označení původu a zeměpisná označení (appellation of origin and geographical indications) Označením původu je název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území. Podstatou je zde tedy zvláštní kvalifikovaný vztah mezi vlastnostmi výrobku a určitým územím. Zeměpisné označení se od označení původu liší jen tím, tento vztah je volnější. Důraz na ochranu tohoto práva je kladen zejména v zemích tzv. starého světa (např. Evropa).

7 Právní úprava v České republice: zákon 452/2001 Sb., o ochraně označení půodu a zeměpisných označení, ve znění pozdějších předpisů Právní úprava v Evropské unii: nařízení č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin Mezinárodní regulace: Pařížská unijní úmluva; Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a jejich mezinárodním zápisu; Dohoda TRIPS Obchodní firmy (commercial names) Obchodní firma je název, pod kterým podnikatel vystupuje navenek. V České republice je nutný zápis do obchodního rejstříku. Obchodní firma se často prolíná s právem k ochranné známce. Nicméně jde o samostatné průmyslové právo, jemuž je poskytnuta ochrana typicky na základě zvláštní úpravy a/nebo prostřednictvím regulace proti nekalé soutěže (unfair competition). Právní úprava v České republice: zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Právní úprava v Evropské unii: žádná Mezinárodní regulace: Pařížská unijní úmluva; Dohoda TRIPS

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV Irena Holcová Veronika Křesťanová Martin Voborník Informační materiál pro učitele k výuce na základních a středních školách 2 OBSAH I. Duševní vlastnictví.. 2 II. Autorské právo.

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal

Ochrana práv duševního vlastnictví. Ing. Tomáš Badal Ochrana práv duševního vlastnictví Ing. Tomáš Badal Připravil: Ing. Tomáš Badal Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Ochrana práv duševního vlastnictví Foto: Lukáš Krajíček Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:klasterni_knihovn

Více

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III Úvod Porušování autorského práva je současnou společností všeobecně tolerováno a pro mnohé se stalo běžnou

Více

Náhrada škody při porušení autorských práv

Náhrada škody při porušení autorských práv Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Náhrada škody při porušení autorských práv diplomová práce Autor: Tomáš Chrastil Finance, Evropská unie Vedoucí práce: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. Praha

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Jakub Dohnal Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ. rychlokurz. JUDr. Jiří Pleva

PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ. rychlokurz. JUDr. Jiří Pleva PRÁVA AUTORSKÁ A PRŮMYSLOVÁ rychlokurz JUDr. Jiří Pleva PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ z anglického intellectual property česky také právo k nehmotným statkům (X věci movité a nemovitosti) výtvory lidského

Více

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci e-gov 28. 08. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace...

Více

422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů

422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů 422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů Předkládají: Ing. Alena Foukalová, daňový poradce, č. osvědčení 557 MVDr. Milan Vodička, daňový poradce, č. osvědčení 1366 Mgr.

Více

PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII

PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII PROBLEMATIKA AUTORSKÉHO PRÁVA V KOMERČNÍ KARTOGRAFII ING. MILADA SVOBODOVÁ Praha, 2013 Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím, Confucius (čínský filosof, politik a

Více

Veřejná konzultace k revizi pravidel autorského práva v EU Obsah

Veřejná konzultace k revizi pravidel autorského práva v EU Obsah Veřejná konzultace k revizi pravidel autorského práva v EU Obsah I. Úvod... 2 A. Kontext konzultace... 2 B. Jak předložit odpovědi na tento dotazník... 3 C. Ochrana údajů... 3 II. Práva a fungování jednotného

Více

ČÁST F ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY

ČÁST F ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY OBSAH ZVLÁŠTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH 3 1. Zahájení správního řízení ve věci ochranných známek 4 1.1 Podání ve věci 4 1.2 Forma podání 4 1.3 Doručování 5 2. Postup

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Definice druhů výsledků

Definice druhů výsledků Definice druhů výsledků Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI 1) databáze RIV. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument využít. Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

Plzeň. Národní knihovna ČR

Plzeň. Národní knihovna ČR Služby knihoven a autorský zákon 2.6.2010 2010 Plzeň Vít Richter Zdeněk Matušík Národní knihovna ČR Novela autorského zákona, č. 216/2006 Sb. 1. Vliv ICT na vztah knihoven a autorského zákona 2. Jak vykládat

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní fórum Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův

Více

Obecná část nového občanského zákoníku

Obecná část nového občanského zákoníku nového občanského zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé právo, reg.

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Příloha č. 6 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Jana Hájková

Příloha č. 6 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Jana Hájková Příloha č. 6 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Jana Hájková K problematice zpracovávání osobních údajů pro účely ochrany práva autorského, resp. majetkových práv s ním souvisejících, a pro účely

Více