etiquet e etiquette

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "etiquet e etiquette 01 2011"

Transkript

1

2 úvod Etiketa Z francouzského étiquette, lístek, štítek) může znamenat: - štítek s označením obsahu, nebo - pravidla zdvořilého chování. Etiketa je vysoce konvenční záležitost a je tedy v každé společnosti a v každém prostředí odlišná. Přesto se téměř vždy soustřeďuje na několik hlavních okruhů: - držení těla a gest, - oblečení a účesu, - pozdravu a gest při setkání a loučení, - chování při jídle, - chování vůči osobám druhého pohlaví, - řeči a rozhovoru. Etika Z řeckého slova mrav), nebo též teorie morálky je filozofickou disciplínou, která zkoumá morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy. Etika je disciplínou praktické filozofie. Etika se zabývá teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby prostřednictvím svobodné vůle. Hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Na rozdíl od morálky, která je blíže konkrétním pravidlům, se etika snaží najít společné a obecné základy, n a nichž morálka stojí, popř. usiluje morálku zdůvodnit

3 úvod První dojem Často bývá rozhodující a často představuje rozdíl mezi úspěchem či propadákem. Existují průkazná fakta o tom, že horní hranice k vytvoření prvního dojmu je okolo čtyř minut. Ačkoliv se to zdá být nesmyslně krátká doba pro vytvoření úsudku o druhé osobě, existují názory, že je ještě příliš optimistická. K trvalému ohodnocení druhého stačí prý pouhých 120 vteřin společného setkání. Pozdravte, a to i v případě, že se neobracíte k nikomu konkrétnímu. Pokud uvidíte někoho, s kým máte přátelské vztahy, stačí letmo pozdvihnout obočí. Pomalu a sebevědomě kráčejte prostorem, rozhlížejte se po místnosti, nedívejte se pouze před sebe a neklopte oči k zemi. Musíte také myslet na to, abyste se podvědomě nemračili, ale usmívali se druzí se pak na Vás budou také usmívat. Vyberte si skupinku lidí, která se vám zdá sympatická, či kde znáte alespoň nějakou osobu. Přistupte k ní a bez ostychu se pozdravte, představte a dovolte se, zda můžete přisednout. Během pohovoru z velké části hovoří také tazatel a právě v těchto chvílích je nejdůležitější řeč těla, nikoliv Vaše slova. Uchazeč je aktivní především nonverbálně a reaguje pomocí zrakového kontaktu, výrazu v obličeji, gest a kývání hlavou. Je proto důležité navázat oční kontakt, který vyvolává pocit důvěryhodnosti. Klopení očí působí submisivně a vyhýbání se očnímu kontaktu vyvolává pocit nejistoty. V počáteční fázi jakéhokoliv setkání se ovšem nikdy na nikoho upřeně nedívejte déle než tři vteřiny, jinak můžete vyvolat pocit nepřátelství či agresivity. Podívejte se a potom zrakový kontakt krátce přerušte pohledem dolů. Během této krátké doby je nedostatek času pro působení pomocí mluveného slova. Prakticky všechny informace jsou navzájem předávány pomocí řeči těla. A když si jednou utvoříme nějaký úsudek o jiné osobě, jen těžko ho pak měníme. První dojmy jsou tak rozhodující v každodenním životě a přijímací pohovory nejsou žádnou výjimkou. Jsou klíčové pro vytvoření trvalých společenských vztahů, obchodního úspěchu či sexuálního uspokojení. Jak tedy vytvořit ideální první dojem? Do místnosti vstupujte vždy vzpřímeně a s hlavou vzhůru. Správné držení těla a chůze o vás mnohé prozradí. Rovné držení těla vyjadřuje dobré sebevědomí, shrbené naopak. Hospodařte s každou vteřinou prvního setkání. Nemyslete si, že špatný dojem lze snadno později opravit. Pozdější náprava věcí je o něco těžší než uvést je hned zpočátku do pořádku. Nebuďte přespříliš znepokojeni tím, co se říká při formálních setkáních. Být dobrým posluchačem je skutečně účinnější způsob, jak udělat dobrý dojem, než být nadaným řečníkem. Buďte si vědomi čehokoli, čím byste mohli vyvolávat u druhých negativní pocity - i když třeba neobjektivně a nespravedlivě - a snažte se tyto vlastnosti překonat. Také si buďte vědomi toho, čím můžete na druhé působit pozitivně, a na těchto svých silných stránkách stavte. A na závěr - nejjistější způsob, jak si o vás ostatní mohou vytvořit špatný úsudek během prvních dvou minut, je mít sám na sebe špatný názor. Výchozí bod pro zajištění příznivého prvního dojmu je mít sebedůvěru, která vychází z vědomí, že máme o sobě dobré mínění a realistický obraz

4 spolecenské ˇ vztahy Etika a společenská významnost Ve společnosti je vždy společensky významnější žena, starší nebo nadřízený. Při setkání se všemi by měla mít přednost žena, pak starší muž a profesní nadřízenost zůstává v pozadí. V případě, že není jasné, kdo je společensky významnější, není vhodné dlouhé váhání a raději situaci vyřešíme po svém. Společensky významná je i osoba slavná nebo jinak významná. Společensky významnější osoba podává ruku vždy jako první méně významné osobě. Společensky méně významná osoba by měla přenechat čestnější místo u stolu významnější osobě. Čestnější místo jak při chůzi, tak u stolu se nachází vždy vpravo. Existují i vyjímky, kdy společensky významnější osoba není vpravo od méně významné osoby a to v případě, že je to pro ni méně výhodné (např. když by místo vpravo bylo na konci řady nebo když je sousedem od pohledu nedůvěryhodná nebo podivná osoba apod.) Společensky významnější osoba vždy usedá jakok první, vstupuje do dveří jako první, na shodech jde vždycky společensky méně významná osoba níže než osoba významnější, zejména kvůli bezpečnosti významnější osoby. Muž by nikdy neměl nechat ženu sbírat spadlý předmět. Oslovování Oslovujeme vždy tak, jak si to daná osoba přeje. Ženy oslovujeme paní bez ohledu na to, zda-li jsou vdané. Oslovení slečno si dovolujeme pouze vůči velmi mladé dívce nebo pokud si o to žena sama řekne. Akademické tituly používáme zejména v prostředí, kde jsou obvyklé nebo víme-li, jak jsou důležité pro osloveného. Při takovémto oslovení musíme znát titul s jistotou přesně. Titul používáme při oslovení pouze jeden, i kdyby jich měl dotyčný více, oslovujeme akademickými tituly nikoliv vědeckými hodnostmi (akademické tituly jsou na vizitkách před jménem, vědecké hodnosti převážně za jménem), oslovujeme vždy titulem, hodností nebo funkcí nejvýznamnější. Tykání nabízí vždy osoba společensky významnější, proto jej nemůžeme prakticky odmítnout V našich zemích je běžné oslovovat druhou stranu při komunikaci buď běžným oslovením - pane, paní, slečno, akademickým titulem, pokud ho oslovovaný vlastní - pane inženýre, paní doktorko nebo funkčním titulem - pane vedoucí, paní ředitelko. Správné je oslovování v 5. pádě, tedy pane Nováku, pane doktore Součku. Platí, že má-li žena akademický titul, oslovujeme ji paní, i když není provdaná. Nejvýznamnější je titul akademický, poziční a pak běžné oslovení

5 spolecenské ˇ vztahy Problematika oslovování podle titulů 1. Absolventi bakalářského studia získávají tituly Bc. (bakalář), případně Bc.A (bakalář umění). Tímto titulem obvykle lidi neoslovujeme. 3. Absolventi magisterských studijních programů mohou v oblasti svého studia udělat rigorózní zkoušku, a pokud ji úspěšně složí, získávají za studium v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd titul PhDr. (doktor filozofie), za studium v oblasti práv titul JUDr. (doktor práv), v oblasti přírodních věd titul RNDr. (doktor přírodních věd), ve farmacii titul PharmDr. (doktor farmacie) a v teologii titul ThDr. (doktor teologie). Oslovujeme je pane doktore. 2. Absolventi magisterských studijních programů získávají v ekonomických, technických, zemědělských, lesnických a vojenských oborech tituly Ing. (inženýr), případně Ing. arch. (inženýr architekt). Oslovujeme je pane inženýre. V oblasti medicíny získávají absolventi tituly MUDr. (doktor medicíny), MDDr. (zubní lékař), nebo MVDr. (doktor veterinární medicíny). Oslovujeme je pane doktore. Absolventi magisterských studijních programů v ostatních oblastech získávají titul Mgr. (magistr), případně MgA. (magistr umění). Oslovujeme je pane magistře. 4. Absolventi doktorských studijních programů (takzvaného postgraduálního studia) získávají tituly dvojího druhu, píšou se za jménem. Absolventi mohou nabýt buď titulu Ph.D. (doktor), nebo Th.D. (doktor teologie). Oslovujeme je pane doktore. Setkat se můžete i s tituly udělovanými v minulosti, např. CSc. (kandidát věd). 5. Nejvyššími možnými tituly jsou tituly doc. (docent) a prof. (profesor). Získávají je akademičtí pracovníci, kteří působí na vysokých školách. Oslovujeme je pane docente,nebo pane profesore. Obecně platí, že všechny pedagogy oslovujeme jejich nejvyšší dosaženou hodností. To znamená, že pokud má pedagog titul docent i titul profesor, oslovujeme jej pane profesore. Podání ruky Podání ruky patří po celém světě k nejrozšířenější formě pozdravu. Kdysi podání ruky dokazovalo, že dotyčný nedrží v ruce zbraň. Zásadně si nepodáváme ruku v sedě, přes stůl nebo do kříže. Pokud se nám ruka potí, nenápadně si ji utřeme do kapesníku v kapse. Nepodáváme ruku zašpiněnou od práce, v sádře ani v rukavici, výjimkou jsou dámy, které si rukavice mohou ponechat. Slabý stisk vždy zanechává špatný dojem, stejně je tomu však i s příliš pevným stiskem. Netřeseme rukou nepřiměřeně dlouho a vyhneme se i familiárního poplácávání po rameně. Pamatujte také na to, abyste levou ruku neměli v kapse nebo na jiném nevhodném místě. Měla by být viditelná a otevřená. Při intimnějším kontaktu můžete levou ruku položit druhé straně na předloktí, loket nebo rameno. Ruku podáváme s mírným úsměvem a úklonem hlavy, díváme se přitom do očí, ruce jsou mírně nad úrovní pasu, stisk ruky je pevný, ale ne drtivý a netrvá déle než jednu vteřinu. Podáváme vždy pravou ruku i v případě, že oba zdravící se lidé jsou leváci, výjimku tvoří pouze skauti, kteří si podávají levou ruku, jelikož je blíže srdci. Podání ruky je druhem pozdravu a k pozdravu patří oční kontakt. Je nepřípustné někomu podat ruku a přitom se dotyčnému nedívat do očí. Ruku nabízí vždy osoba společensky významnější. Při zdravení párů začíná vždy žena společensky významnější a podává ruku ženě méně významné, pak jejímu muži, žena z méně významného páru podá ruku muži z významnějšího páru a nakonec podá významnější muž ruku méně významnému. Společensky významnější osoba se sama rozhodne, komu ruku podá a komu nikoliv. Při podávání ruky muž vždy stojí, v případě, že sedí, musí si stoupnout, avšak dáma může při podání ruky zůstat sedět. Nepodáváme ruku, když protějšek právě jí. Nepřijmout podávanou ruku je hrubou neslušností, jestliže pro to nejsou zcela zřejmé nebo známé důvody

6 etiketa Kancelář Přijímací pohovor V navštívené místnosti se bez vyzvání neposadíme, výjimkou je nadřízená pozice, která na vyzvání čekat nemusí, avšak dovolit se je zdvořilé. Podřízení by při vstupu nadřízeného nebo jakékoli návštěvy měli povstat. Pokud jsme úředníci nebo jiné osoby jednající se zákazníky, měli bychom při vstupu zákazníka též vstát, toto samozřejmě neplatí u přepážky. Před návštěvou úřadu nebo obchodním jednáním mobilní telefon vypínáme. Rušivý vstup do probíhajícího jednání je nevhodný, pokud nejde o právě projednávanou věc. Pro obě strany je závazné dodržovat slovo a dohodnuté termíny Na domluvené schůzky, obchodní jednání a veškerá úřední jednání chodíme přesně, tedy ne s předstihem ani se zpožděním. Ve velkých firmách, kde s klientem jednáme individuálně, je malé občerstvení samozřejmostí (alespoň káva nebo sklenice minerálky). Pozornost k ženám a obtěžování razantně rozlišujeme, nikdy nesmíme obtěžovat, ale vždy musíme být pozorní a galantní. Obtěžování (též zvané harašení) je jen to, co druhého obtěžuje, co mu vadí. Tykání nabízí vždy společensky významnější osoba té méně významné (tzn. žena muži, starší mladšímu, nadřízený podřízenému). Nabídnuté tykání se nedá přímo odmítnout, jelikož bychom mohli druhou osobu urazit, avšak můžeme nabídnout, že sami budeme nadále raději nadřízenému vykat. Promoce - jméno osoby s menší předností - zajímavost o ní - jméno osoby s vyšší prioritou - zajímavosti o ní Měli byste zajít na místo, kam se chystáte na pohovor a zjistit styl oblékání (a firemní kulturu), pokud chcete mít jistotu co si vzít na sebe. Přijďte na čas. Když se objevíte dříve než deset minut před začátkem schůzky, zasáhnete do časového rozvrhu a dalších aktivit vašeho protějšku. Ujistěte se, že víte, kam jdete a jak dlouho to bude trvat, než se tam dostanete. Jak začít? Navažte oční kontakt, usmějte se a natáhněte svou ruku ihned, jakmile vidíte ten samý pohyb u svého protějšku. První slova, která vypustíte z pusy, by měla být děkuji (třeba za pozvání k pohovoru) a tazatelovo jméno to si samozřejmě dopředu zjistěte a pamatujte. Pokud Vám nebylo řečeno, kam si máte sednout, zeptejte se. Jestliže dostanete na výběr mezi pohovkou a židlí, zvolte židli. Když je rozhovor u konce, poděkujte opět osobě za setkání, oslovte opět jménem a potřeste rukou. K honosnému prostředí patří i důstojné chování hostů. Tmavé obleky, světlé košile a kravaty jsou u pánů samozřejmostí a i oblečení dam tomu odpovídá. Ke gratulacím, pozdravům a předávání květin dochází až po skončení ceremonií a vesměs i v jiném prostoru než slavnostní auly. V průběhu ceremonie se netleská a negratuluje nahlas. Nejvhodnějším vyjádřením blahopřání zůstávají květiny. Vše ostatní by mělo přijít až při slavnostním obědě, který se hodí uspořádat. Samotné dary by neměly být nijak zvlášť okázalé

7 etiketa Představování Vázání kravaty Obecná pravidla - přednost ženy před mužem - přednost staršího před mladším - řednost výše postaveného před níže posta veným - představujeme vždy nejprve člověku s vyšší prioritou, ten se rozhoduje, zda podá ruku - přednost šéfa na území firmy znamená, že nadřízenému představuji návštěvy, on první podává ruku, on první usedá k jednání a dává pokyn k jeho zahájení a ukončení. Reakcí by mělo být vyslovení pozdravu, popřípadě vyjádření potěšení ze seznámení, opětování podání ruky. Pravidla představování dvou lidí Způsobů na uvazování kravat je řada, mezi nejznámější však patří Four in Hand nebo tzv. Long. Tento uzel je úzký, částečně nesymetrický a provedením nejjednodušší, proto je zřejmě tak používaný. Nejlépe vypadá na mužích s kratším krkem. Opak Longu je Windsorský uzel. Tento široký trojúhelníkový uzel vyzařuje sebevědomí, proto je vhodný zejména k pracovním pohovorům. Uzel se líbí a sluší asi každému, ale nejvíce vynikne na postavách s delším krkem. O něco skromnější variantou je poloviční Windsorský uzel tzv. Manhattan. Jedná se o trojúhelníkový symetrický a nejlépe vypadá s širšími kravatami. Jako univerzální střed mezi Windsorem a Longem se může řadit méně známý Prattský uzel nebo také zvaný Shelby. Vhodný ke každé košili, ale lépe vypadá na širších kravatách. Pokud by se někdo chtěl ještě více odlišit, může vyhledat návod na uvázání méně známých uzlů. Mezi ně patří uzel Oriental, St. Andrew a Princ Albert. - pozdrav - zřetelné jméno - fráze vyjadřující potěšení ze seznámení - pravidla při představování tří a více lidí - vstupní frázi k seznámení

8 Postup jak uvázat kravatu na Windsorský uzel 1) Stoupněte si před zrcadlo a začněte širším koncem kravaty (W). Širší konec kravaty by měl být přibližně o 30 cm delší, než užší konec kravaty (N). 2) Překřižte širší konec kravaty přes užší konec kravaty. 3) Protáhněte širší konec kravaty skrz oko mezi kravatou a límečkem košile. 4) Širší konec kravaty dejte zpátky na levou stranu. etiketa 5) Protáhněte širší konec kravaty pod úžším koncem kravaty na pravou stranu, poté zpět skrz oko mezi límečkem košile a kravatou na pravou stranu. Rub kravaty by měl být směrem od vašeho těla. 6) Přetáhněte širší konec kravaty přes úžší konec kravaty z pravé strany na levou stranu. 7) Nyní protáhněte široký konec kravaty skrz oko mezi kravatou a límečkem košile. 8) Protáhněte širší konec kravaty dolů skrz přední část kravatového uzlu. 9) Nakonec oběma rukama opatrně utahujte uzel kravaty směrem k límečku košile

9 lidé Dress Code Řekni mi co nosíš a já ti řeknu, jaký jsi? Oblečení je součástí naší osobnosti, ať už si to považujeme za důležité či nikoliv. Odívání vždy bylo, je a zřejmě i bude ovlivněno a utvářeno módou, kulturou, etiketou, historií a tradicí. Oblečení jako i ostatní aspekty lidského fyzického vzhledu mají jistý sociální význam, s odlišnými pravidly a očekáváními v závislosti na okolnostech a příležitosti. Oblečení daného jedince nám často může mnohé napovědět a je určitou reprezentací člověka na venek v rámci jeho sociální interakce. Existují teda jistá pravidla oblékání, která se objevují téměř od počátku vzniku společnosti. Slovní spojení Dress Code představuje soubor pravidel pro styl oblékání přijatelný v určitém prostředí. Dress code lze chápat jako psaná, častěji však nepsaná pravidla oblékání představující styl, který vhodně reprezentuje danou příležitost či sociální příslušnost. vyjadřovat nesouhlasit s kulturními normami a tradiční vírou, stejně jako osobní nezávislost. Oblečení totiž ji dávno neplní pouze ochranou funkci, ale mnoho funkcí jiných. To co máme na sobě, jak máme upravené vlasy nebo i tělo je výrazovým prostředkem, kterým lze demonstrovat naše pohlaví, příjmy, společenské postavení a povolání, osobní přesvědčení, kulturní, politickou, etnickou a náboženskou příslušnost nebo vlastní postoj, manželský stav, sexuální dostupnost i sexuální orientaci, životní přístup Móda je hra a odívání a mnoho dalších věcí podléhá velmi rychle trendům, stačí se podívat na to, jak vypadlo běžné oblečení v evropské kultuře před 150 lety, kdy ženy kalhoty opravdu nenosily. V mnoha společnostech lidé vysokého postavení nosili speciální oblečení a doplňky jako symboly jejich sociální status. V dávných dobách římští senátoři nosili oděvy speciální fialové barvy apod. Nebo pokud se podíváme do dávných dob byl rozdíl mezi příslušníky a šlechty a obyčejného lidu velmi znatelný. Dress code obecně není žádné univerzální pravidlo, ale jeho podoba a forma se liší podle příležitosti a místa, a je silně ovlivněna kulturní a politickou situací, geografickou polohou, historií, tradicí, náboženstvím apod. Jak již bylo řečeno dress code jsou spíše nepsaná pravidla avšak na daném území obecně uznávaná, která mohou být i vynutitelná nebo předepsaná. Né vždy se tedy můžeme svobodně rozhodnout co si právě oblékneme a kam takto oblečení půjdeme. Oděvy mohou také

10 lidé Styl oblékání a dress code je pro různé kultury různý a je dobré to respektovat. Čína, Indie, africké kmeny, arabské země Některé oblečení nebo jeho části, či přílišné odhalování někdy nejsou vhodné nebo dokonce i zakázané při pobytu na veřejnosti. Francie a její současná etnická a antidiskriminační politika mohou do značné míry ilustrovat tuto situaci. Mezi typické příležitosti, kde je nutné respektovat jistý dress code patří například svatby, pohřby, společensky významné události, business setkání, rauty, plesy, firemní jednání či meeting a další speciální akce nebo návštěvy lepších podniků čí hraní golfu Některé profese či povolání mají dress code zcela jasně předepsaný a specifikovaný - pracovníci v bance, managmentu, dále zaměstnanci, jejichž úkolem je reprezentovat společnost ve styku s veřejností a klienty či na mezinárodní úrovni. Né vždy jak však toto dodržováno a názory na to co je či není vhodné nebo elegantní jsou dosti individuální zejména u né tak formálních aktivit. Armáda, policie, hasiči obvykle nosí uniformy, stejně jako zaměstnanci v mnoha průmyslových odvětvích nebo i školní děti a univerzitní studenti. Někdy jediná část oděvu nebo doplněk může deklarovat zaměstnání nebo postavení. Na druhou stranu dress code je praktický, protože vlastně víte, co si máte obléci. Není nejpříjemnější, pokud někam přijdete a zjistíte, že jste nedostatečně a nevhodně oblečeni nebo naopak, že ta večerní róba je asi příliš. White tie nebo ultra formal dress code Tato forma oblečení je nutná pro vysoce formální, společensky významnou událost, která muži diktuje frak s vestou, bílého motýlka a lakýrky na nohy. Žena se neobejde bez večerních šatů, které sahají až na zem. White tie je tím nejpřísnějším dress codem, dejte si proto opravdu záležet a dodržte ho do puntíku!

11 lidé Formal dress code Toto heslo v podstatě znamená totéž jako výraz Black Tie, ale dovoluje větší odlehčení - tedy například smoking jen s košilí a místo dlouhých šatů krátké koktejlky či večerní kostým. Semi-formal dress code Tento pojem příliš konkrétní informaci neobnáší a je dost ošemetný. Smoking a velké večerní nejsou vhodné a outfit se spíš řídí hodinou, kdy se akce koná. Přes den jsou nevhodnější pouzdrové šaty, formální kostýmek, elegantní byznys styl. U něj ležérnější tzv. vycházkový oblek. Po šesté hodině večer by měl mít džentlmen černý oblek. Jeho protějšek společenské koktejly z atraktivního materiálu, nebo malé černé. Coctail dress code Tady už název jasně říká, o jaký outfit by se mělo u ženy jednat. Koktejly podle Koktejly podle klasického protokolu doplňují lodičky na podpatku a malá kabelka. Black Tie Creative dress code Pod tímto pojmem se skrývá informace, že jde o společenskou formální událost, která nás ve volbě šatů až tak striktně neomezuje a dává prostor pro osobitost, módní kreace. Samozřejmě v efektním a slavnostním balení. Pánové např. mohou mít smoking s černou košilí bez motýlku. A dámy si mohou pohrát se žhavými módními trendy a ty nápaditě aplikovat ve společensti. Casual dress code Výraz, který lze přeložit jako nedbalá elegance má však jasné mantinely. Nedbalou elegancí se v případě Casual dress rozhodně nemyslí šortky či džíny a triko s potiskem. Ve společnosti se pod tímto heslem míní separátní saka kombinovaná s tričky s límcem či měkkými košilemi bez vázanky. Nebo mokasíny na bosých nohou bez ponožek. V dámském podání jsou to letní šaty, kalhoty, krátké sukně, sexy topy... Casual dress code se také často užívá ve spojení volný pracovní styl, který se používá při méně závazných příležitostech. Často je Casual dress code povolený pro lidi, kteří nepřicházejí do styku s veřejností, např. v kancelářích. Jindy naopak firmy organizují například jeden den v týdnu, kdy prohlásí povolení přijít v Casual oblečení

12 dress code Dress Code White Tie Black Tie Formal Creative Black Tie

13 inspirace

14 inspirace

15 inspirace

16 inspirace

17 inspirace

18 Jak se neobléci na zkoušku? fotostory

19 Jak se neobléci na zkoušku? fotostory

20 Jak se neobléci na zkoušku? fotostory

21 Jak se obléci na zkoušku? fotostory

Učitel, etiketa. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Učitel, etiketa. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Učitel, etiketa a kvalifikační standard RNDr. Vladimír Kostka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích anotace Příspěvek se zabývá problematikou požadavků na vystupování a chování učitele

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních IMAGE LEKTORA Zpracovala: Preisslerová Miroslava Co je to image? způsob komunikace s vaším okolím image podává zprávu o vašem postavení, životním stylu a našich hodnotách způsob oblékání, volba doplňků,

Více

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice. MODUL 1 KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 1 V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace.

Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace. Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace. 1. Pach místo vůně Jestli je něco, co může ženu zákonitě odpudit, je to právě nepříliš vonící mužské

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15 OBSAH iii VOD STR. 1 Kapitola 1 str. 3 KOMUNIKACE STR. 3 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 CO JE TO SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 4 DESATERO FALEŠNÝCH PŘEDSTAV O SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ - TEST

SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ - TEST Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 SPOLEČENSKÉ

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka MACHÁTOVÁ Název materiálu: Pravidla pro psaní textů Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 10.

Více

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP TYPY KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Bakalářská práce (spojená se získáním titulů Bc., BcA.) Diplomová práce (spojená se získáním titulů Mgr., MgA., Ing.)

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Vyšší odborné školy Pomaturitní studium Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

Akademické tituly (ČR, 2013)

Akademické tituly (ČR, 2013) Akademické tituly (ČR, 2013) Čestné akademické tituly dr. h. c. (mult.) honoris causa (multa) čestný čestný át, mult. znamená, že dotyčný je držitelem více čestných átů Tento titul nelze získat na základě

Více

Akademické tituly (ČR, 2011)

Akademické tituly (ČR, 2011) Akademické tituly (ČR, 2011) Čestné akademické tituly dr. h. c. (mult.) honoris causa (multa) čestný čestný át, mult. znamená, že dotyčný je držitelem více čestných átů Tento titul nelze získat na základě

Více

Thajsko1. Populace: 63, 038, 247 (Prosinec 2007) Jazyky:

Thajsko1. Populace: 63, 038, 247 (Prosinec 2007) Jazyky: Thajsko Populace: 63, 038, 47 (Prosinec 007) Jazyky: Thajština (Oficiální jazyk), Mandarínština, laoština, malajština, monkhmerština a vietnamština (menšinové jazyky), Angličtina (hlavní cizí jazyk) Informace

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty

Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty Lekce 12 Kupujeme oblečení a boty 12.1 Struktury Potřebuju menší džíny. Vedle náměstí je obchod. Myslím, že.. Musím si je zkusit. Kde si je můžu zkusit? Podívejte se. Líbí se mi. Sluší ti/vám. Jakou máte

Více

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Roman@vkol.cz Neprobíhá ve stejném čase - nejdříve dokument někdo napíše, později si ho někdo

Více

Příloha krojového řádu č. 1

Příloha krojového řádu č. 1 Junák svaz skautů a skautek ČR Příloha krojového řádu č. 1 Základní součásti kroje Základní košile Kategorie: skauti / ky vodní skauti /ky Barva: béţová tmavomodrá Materiál: Označení: Způsob nošení: Vyrábí

Více

OBSAH ÚVOD 11. Řeč těla

OBSAH ÚVOD 11. Řeč těla OBSAH ÚVOD 11 Kapitola 1 KOMUNIKACE 13 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE 13 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE 13 CO JE TO SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE 14 DESATERO FALEŠNÝCH PŘEDSTAV O SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI 15 TEST: KOMUNIKUJETE JASNĚ?

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

A b c. Vzdělávací systém v České republice

A b c. Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Pomaturitní studium Vyšší odborné školy Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24)

1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24) 1. Mimořádně nízká nabídková cena (poziční dokument) návrhy řešení Strana 2 (celkem 24) SHRNUTÍ Současná úprava Zákon o veřejných zakázkách (ZVZ) pojem mimořádně nízké nabídkové ceny nijak nedefinuje,

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PROFESNÍ ETIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM PROFESNÍ ETIKA VÝUKOVÝ PROGRAM PROFESNÍ ETIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1

1 Jste: doktorantské. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Slezská univerzita v Opavě. Strana: 1 1 Jste: Z následujících možností vyberte jednu. muž žena 2 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání? bakalářské magisterské, inženýrské doktorantské jiné, napište:... 3 Vaše nejvyšší vysokoškolské

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 16 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterým se

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz 7. 5. 2015 Obsah Budování osobní značky Životopis Motivační dopis Pohovor Každý den můžete udělat něco pro svou budoucnost Reference

Více

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit Motivační dopis Forma: Aktuální (datum a místo vyhotovení), S vlastní adresou i adresou potenciálního zaměstnavatele, S titulkem (například přihláška o zaměstnání), Napsaný na počítači (nejlépe ve Wordu

Více

léta Tady je svět ještě v pořádku Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,- Tato nabídka platí od 9.4. do 5.5.

léta Tady je svět ještě v pořádku Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,- Tato nabídka platí od 9.4. do 5.5. léta Klobouk dámský, elegantní, v bílé barvě 169,- Tričko dámské, nebo s elastanem, různé druhy a barvy, velikost: S-2XL/38-48 Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,-

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu

OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu Jsme státní škola zřízená Středočeským krajem, zaměřená zejména na profesní přípravu žáků pro oblast gastronomie a cestovního ruchu. Patříme

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR???

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Ústní závěrečná zkouška

Ústní závěrečná zkouška Ústní závěrečná zkouška Témata z Technologie I II III IV V VI VII VIII IX X Vodová ondulace Preparace Střihy a techniky stříhání Odbarvování Melírování Barvení Historie v účesech Holení Pleťová kosmetika

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz STANDARD č. 2 OCHRANA

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Písemná a elektronická komunikace

Písemná a elektronická komunikace Písemná a elektronická komunikace Předmět si klade za cíl osvojit si dovednost psaní na české klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, tím je vytvořen předpoklad pro zvyšování rychlosti písemné komunikace

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod na vytvoření vlastního videa Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Sami nejlépe víte, že trh s finančními poradci je přesycen.každý poradce se snaží odlišit od ostatních, být nejlepší

Více

ISSF DRESS CODE. Směrnice ISSF týkající se oblečení sportovců, trenérů a funkcionářů

ISSF DRESS CODE. Směrnice ISSF týkající se oblečení sportovců, trenérů a funkcionářů International Shooting Sport Federation Internationaler Schiess-Sportverband e.v. Fédération Internationale de Tir Sportif Federación Internacional de Tiro Deportivo ISSF DRESS CODE Směrnice ISSF týkající

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE KURZY KOMUNIKACE: Mluvit a vystupovat před lidmi je umění. Rétorika byla uznávána již od starověku jako jedna z nejdůležitějších disciplín, která se vyučovala

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 1. 4.

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka

Radek Šíra, 2013. Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013. Sbal ji je registrovaná ochranná známka Radek Šíra, 2013 Úvodní strana Petr Kulhánek, 2013 Sbal ji je registrovaná ochranná známka 2 Obsah Úvod... 4 Ženské pohlaví... 5 Příprava... 10 Fyzická příprava... 10 Psychická příprava... 11 Příprava

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více