etiquet e etiquette

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "etiquet e etiquette 01 2011"

Transkript

1

2 úvod Etiketa Z francouzského étiquette, lístek, štítek) může znamenat: - štítek s označením obsahu, nebo - pravidla zdvořilého chování. Etiketa je vysoce konvenční záležitost a je tedy v každé společnosti a v každém prostředí odlišná. Přesto se téměř vždy soustřeďuje na několik hlavních okruhů: - držení těla a gest, - oblečení a účesu, - pozdravu a gest při setkání a loučení, - chování při jídle, - chování vůči osobám druhého pohlaví, - řeči a rozhovoru. Etika Z řeckého slova mrav), nebo též teorie morálky je filozofickou disciplínou, která zkoumá morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy. Etika je disciplínou praktické filozofie. Etika se zabývá teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby prostřednictvím svobodné vůle. Hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Na rozdíl od morálky, která je blíže konkrétním pravidlům, se etika snaží najít společné a obecné základy, n a nichž morálka stojí, popř. usiluje morálku zdůvodnit

3 úvod První dojem Často bývá rozhodující a často představuje rozdíl mezi úspěchem či propadákem. Existují průkazná fakta o tom, že horní hranice k vytvoření prvního dojmu je okolo čtyř minut. Ačkoliv se to zdá být nesmyslně krátká doba pro vytvoření úsudku o druhé osobě, existují názory, že je ještě příliš optimistická. K trvalému ohodnocení druhého stačí prý pouhých 120 vteřin společného setkání. Pozdravte, a to i v případě, že se neobracíte k nikomu konkrétnímu. Pokud uvidíte někoho, s kým máte přátelské vztahy, stačí letmo pozdvihnout obočí. Pomalu a sebevědomě kráčejte prostorem, rozhlížejte se po místnosti, nedívejte se pouze před sebe a neklopte oči k zemi. Musíte také myslet na to, abyste se podvědomě nemračili, ale usmívali se druzí se pak na Vás budou také usmívat. Vyberte si skupinku lidí, která se vám zdá sympatická, či kde znáte alespoň nějakou osobu. Přistupte k ní a bez ostychu se pozdravte, představte a dovolte se, zda můžete přisednout. Během pohovoru z velké části hovoří také tazatel a právě v těchto chvílích je nejdůležitější řeč těla, nikoliv Vaše slova. Uchazeč je aktivní především nonverbálně a reaguje pomocí zrakového kontaktu, výrazu v obličeji, gest a kývání hlavou. Je proto důležité navázat oční kontakt, který vyvolává pocit důvěryhodnosti. Klopení očí působí submisivně a vyhýbání se očnímu kontaktu vyvolává pocit nejistoty. V počáteční fázi jakéhokoliv setkání se ovšem nikdy na nikoho upřeně nedívejte déle než tři vteřiny, jinak můžete vyvolat pocit nepřátelství či agresivity. Podívejte se a potom zrakový kontakt krátce přerušte pohledem dolů. Během této krátké doby je nedostatek času pro působení pomocí mluveného slova. Prakticky všechny informace jsou navzájem předávány pomocí řeči těla. A když si jednou utvoříme nějaký úsudek o jiné osobě, jen těžko ho pak měníme. První dojmy jsou tak rozhodující v každodenním životě a přijímací pohovory nejsou žádnou výjimkou. Jsou klíčové pro vytvoření trvalých společenských vztahů, obchodního úspěchu či sexuálního uspokojení. Jak tedy vytvořit ideální první dojem? Do místnosti vstupujte vždy vzpřímeně a s hlavou vzhůru. Správné držení těla a chůze o vás mnohé prozradí. Rovné držení těla vyjadřuje dobré sebevědomí, shrbené naopak. Hospodařte s každou vteřinou prvního setkání. Nemyslete si, že špatný dojem lze snadno později opravit. Pozdější náprava věcí je o něco těžší než uvést je hned zpočátku do pořádku. Nebuďte přespříliš znepokojeni tím, co se říká při formálních setkáních. Být dobrým posluchačem je skutečně účinnější způsob, jak udělat dobrý dojem, než být nadaným řečníkem. Buďte si vědomi čehokoli, čím byste mohli vyvolávat u druhých negativní pocity - i když třeba neobjektivně a nespravedlivě - a snažte se tyto vlastnosti překonat. Také si buďte vědomi toho, čím můžete na druhé působit pozitivně, a na těchto svých silných stránkách stavte. A na závěr - nejjistější způsob, jak si o vás ostatní mohou vytvořit špatný úsudek během prvních dvou minut, je mít sám na sebe špatný názor. Výchozí bod pro zajištění příznivého prvního dojmu je mít sebedůvěru, která vychází z vědomí, že máme o sobě dobré mínění a realistický obraz

4 spolecenské ˇ vztahy Etika a společenská významnost Ve společnosti je vždy společensky významnější žena, starší nebo nadřízený. Při setkání se všemi by měla mít přednost žena, pak starší muž a profesní nadřízenost zůstává v pozadí. V případě, že není jasné, kdo je společensky významnější, není vhodné dlouhé váhání a raději situaci vyřešíme po svém. Společensky významná je i osoba slavná nebo jinak významná. Společensky významnější osoba podává ruku vždy jako první méně významné osobě. Společensky méně významná osoba by měla přenechat čestnější místo u stolu významnější osobě. Čestnější místo jak při chůzi, tak u stolu se nachází vždy vpravo. Existují i vyjímky, kdy společensky významnější osoba není vpravo od méně významné osoby a to v případě, že je to pro ni méně výhodné (např. když by místo vpravo bylo na konci řady nebo když je sousedem od pohledu nedůvěryhodná nebo podivná osoba apod.) Společensky významnější osoba vždy usedá jakok první, vstupuje do dveří jako první, na shodech jde vždycky společensky méně významná osoba níže než osoba významnější, zejména kvůli bezpečnosti významnější osoby. Muž by nikdy neměl nechat ženu sbírat spadlý předmět. Oslovování Oslovujeme vždy tak, jak si to daná osoba přeje. Ženy oslovujeme paní bez ohledu na to, zda-li jsou vdané. Oslovení slečno si dovolujeme pouze vůči velmi mladé dívce nebo pokud si o to žena sama řekne. Akademické tituly používáme zejména v prostředí, kde jsou obvyklé nebo víme-li, jak jsou důležité pro osloveného. Při takovémto oslovení musíme znát titul s jistotou přesně. Titul používáme při oslovení pouze jeden, i kdyby jich měl dotyčný více, oslovujeme akademickými tituly nikoliv vědeckými hodnostmi (akademické tituly jsou na vizitkách před jménem, vědecké hodnosti převážně za jménem), oslovujeme vždy titulem, hodností nebo funkcí nejvýznamnější. Tykání nabízí vždy osoba společensky významnější, proto jej nemůžeme prakticky odmítnout V našich zemích je běžné oslovovat druhou stranu při komunikaci buď běžným oslovením - pane, paní, slečno, akademickým titulem, pokud ho oslovovaný vlastní - pane inženýre, paní doktorko nebo funkčním titulem - pane vedoucí, paní ředitelko. Správné je oslovování v 5. pádě, tedy pane Nováku, pane doktore Součku. Platí, že má-li žena akademický titul, oslovujeme ji paní, i když není provdaná. Nejvýznamnější je titul akademický, poziční a pak běžné oslovení

5 spolecenské ˇ vztahy Problematika oslovování podle titulů 1. Absolventi bakalářského studia získávají tituly Bc. (bakalář), případně Bc.A (bakalář umění). Tímto titulem obvykle lidi neoslovujeme. 3. Absolventi magisterských studijních programů mohou v oblasti svého studia udělat rigorózní zkoušku, a pokud ji úspěšně složí, získávají za studium v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd titul PhDr. (doktor filozofie), za studium v oblasti práv titul JUDr. (doktor práv), v oblasti přírodních věd titul RNDr. (doktor přírodních věd), ve farmacii titul PharmDr. (doktor farmacie) a v teologii titul ThDr. (doktor teologie). Oslovujeme je pane doktore. 2. Absolventi magisterských studijních programů získávají v ekonomických, technických, zemědělských, lesnických a vojenských oborech tituly Ing. (inženýr), případně Ing. arch. (inženýr architekt). Oslovujeme je pane inženýre. V oblasti medicíny získávají absolventi tituly MUDr. (doktor medicíny), MDDr. (zubní lékař), nebo MVDr. (doktor veterinární medicíny). Oslovujeme je pane doktore. Absolventi magisterských studijních programů v ostatních oblastech získávají titul Mgr. (magistr), případně MgA. (magistr umění). Oslovujeme je pane magistře. 4. Absolventi doktorských studijních programů (takzvaného postgraduálního studia) získávají tituly dvojího druhu, píšou se za jménem. Absolventi mohou nabýt buď titulu Ph.D. (doktor), nebo Th.D. (doktor teologie). Oslovujeme je pane doktore. Setkat se můžete i s tituly udělovanými v minulosti, např. CSc. (kandidát věd). 5. Nejvyššími možnými tituly jsou tituly doc. (docent) a prof. (profesor). Získávají je akademičtí pracovníci, kteří působí na vysokých školách. Oslovujeme je pane docente,nebo pane profesore. Obecně platí, že všechny pedagogy oslovujeme jejich nejvyšší dosaženou hodností. To znamená, že pokud má pedagog titul docent i titul profesor, oslovujeme jej pane profesore. Podání ruky Podání ruky patří po celém světě k nejrozšířenější formě pozdravu. Kdysi podání ruky dokazovalo, že dotyčný nedrží v ruce zbraň. Zásadně si nepodáváme ruku v sedě, přes stůl nebo do kříže. Pokud se nám ruka potí, nenápadně si ji utřeme do kapesníku v kapse. Nepodáváme ruku zašpiněnou od práce, v sádře ani v rukavici, výjimkou jsou dámy, které si rukavice mohou ponechat. Slabý stisk vždy zanechává špatný dojem, stejně je tomu však i s příliš pevným stiskem. Netřeseme rukou nepřiměřeně dlouho a vyhneme se i familiárního poplácávání po rameně. Pamatujte také na to, abyste levou ruku neměli v kapse nebo na jiném nevhodném místě. Měla by být viditelná a otevřená. Při intimnějším kontaktu můžete levou ruku položit druhé straně na předloktí, loket nebo rameno. Ruku podáváme s mírným úsměvem a úklonem hlavy, díváme se přitom do očí, ruce jsou mírně nad úrovní pasu, stisk ruky je pevný, ale ne drtivý a netrvá déle než jednu vteřinu. Podáváme vždy pravou ruku i v případě, že oba zdravící se lidé jsou leváci, výjimku tvoří pouze skauti, kteří si podávají levou ruku, jelikož je blíže srdci. Podání ruky je druhem pozdravu a k pozdravu patří oční kontakt. Je nepřípustné někomu podat ruku a přitom se dotyčnému nedívat do očí. Ruku nabízí vždy osoba společensky významnější. Při zdravení párů začíná vždy žena společensky významnější a podává ruku ženě méně významné, pak jejímu muži, žena z méně významného páru podá ruku muži z významnějšího páru a nakonec podá významnější muž ruku méně významnému. Společensky významnější osoba se sama rozhodne, komu ruku podá a komu nikoliv. Při podávání ruky muž vždy stojí, v případě, že sedí, musí si stoupnout, avšak dáma může při podání ruky zůstat sedět. Nepodáváme ruku, když protějšek právě jí. Nepřijmout podávanou ruku je hrubou neslušností, jestliže pro to nejsou zcela zřejmé nebo známé důvody

6 etiketa Kancelář Přijímací pohovor V navštívené místnosti se bez vyzvání neposadíme, výjimkou je nadřízená pozice, která na vyzvání čekat nemusí, avšak dovolit se je zdvořilé. Podřízení by při vstupu nadřízeného nebo jakékoli návštěvy měli povstat. Pokud jsme úředníci nebo jiné osoby jednající se zákazníky, měli bychom při vstupu zákazníka též vstát, toto samozřejmě neplatí u přepážky. Před návštěvou úřadu nebo obchodním jednáním mobilní telefon vypínáme. Rušivý vstup do probíhajícího jednání je nevhodný, pokud nejde o právě projednávanou věc. Pro obě strany je závazné dodržovat slovo a dohodnuté termíny Na domluvené schůzky, obchodní jednání a veškerá úřední jednání chodíme přesně, tedy ne s předstihem ani se zpožděním. Ve velkých firmách, kde s klientem jednáme individuálně, je malé občerstvení samozřejmostí (alespoň káva nebo sklenice minerálky). Pozornost k ženám a obtěžování razantně rozlišujeme, nikdy nesmíme obtěžovat, ale vždy musíme být pozorní a galantní. Obtěžování (též zvané harašení) je jen to, co druhého obtěžuje, co mu vadí. Tykání nabízí vždy společensky významnější osoba té méně významné (tzn. žena muži, starší mladšímu, nadřízený podřízenému). Nabídnuté tykání se nedá přímo odmítnout, jelikož bychom mohli druhou osobu urazit, avšak můžeme nabídnout, že sami budeme nadále raději nadřízenému vykat. Promoce - jméno osoby s menší předností - zajímavost o ní - jméno osoby s vyšší prioritou - zajímavosti o ní Měli byste zajít na místo, kam se chystáte na pohovor a zjistit styl oblékání (a firemní kulturu), pokud chcete mít jistotu co si vzít na sebe. Přijďte na čas. Když se objevíte dříve než deset minut před začátkem schůzky, zasáhnete do časového rozvrhu a dalších aktivit vašeho protějšku. Ujistěte se, že víte, kam jdete a jak dlouho to bude trvat, než se tam dostanete. Jak začít? Navažte oční kontakt, usmějte se a natáhněte svou ruku ihned, jakmile vidíte ten samý pohyb u svého protějšku. První slova, která vypustíte z pusy, by měla být děkuji (třeba za pozvání k pohovoru) a tazatelovo jméno to si samozřejmě dopředu zjistěte a pamatujte. Pokud Vám nebylo řečeno, kam si máte sednout, zeptejte se. Jestliže dostanete na výběr mezi pohovkou a židlí, zvolte židli. Když je rozhovor u konce, poděkujte opět osobě za setkání, oslovte opět jménem a potřeste rukou. K honosnému prostředí patří i důstojné chování hostů. Tmavé obleky, světlé košile a kravaty jsou u pánů samozřejmostí a i oblečení dam tomu odpovídá. Ke gratulacím, pozdravům a předávání květin dochází až po skončení ceremonií a vesměs i v jiném prostoru než slavnostní auly. V průběhu ceremonie se netleská a negratuluje nahlas. Nejvhodnějším vyjádřením blahopřání zůstávají květiny. Vše ostatní by mělo přijít až při slavnostním obědě, který se hodí uspořádat. Samotné dary by neměly být nijak zvlášť okázalé

7 etiketa Představování Vázání kravaty Obecná pravidla - přednost ženy před mužem - přednost staršího před mladším - řednost výše postaveného před níže posta veným - představujeme vždy nejprve člověku s vyšší prioritou, ten se rozhoduje, zda podá ruku - přednost šéfa na území firmy znamená, že nadřízenému představuji návštěvy, on první podává ruku, on první usedá k jednání a dává pokyn k jeho zahájení a ukončení. Reakcí by mělo být vyslovení pozdravu, popřípadě vyjádření potěšení ze seznámení, opětování podání ruky. Pravidla představování dvou lidí Způsobů na uvazování kravat je řada, mezi nejznámější však patří Four in Hand nebo tzv. Long. Tento uzel je úzký, částečně nesymetrický a provedením nejjednodušší, proto je zřejmě tak používaný. Nejlépe vypadá na mužích s kratším krkem. Opak Longu je Windsorský uzel. Tento široký trojúhelníkový uzel vyzařuje sebevědomí, proto je vhodný zejména k pracovním pohovorům. Uzel se líbí a sluší asi každému, ale nejvíce vynikne na postavách s delším krkem. O něco skromnější variantou je poloviční Windsorský uzel tzv. Manhattan. Jedná se o trojúhelníkový symetrický a nejlépe vypadá s širšími kravatami. Jako univerzální střed mezi Windsorem a Longem se může řadit méně známý Prattský uzel nebo také zvaný Shelby. Vhodný ke každé košili, ale lépe vypadá na širších kravatách. Pokud by se někdo chtěl ještě více odlišit, může vyhledat návod na uvázání méně známých uzlů. Mezi ně patří uzel Oriental, St. Andrew a Princ Albert. - pozdrav - zřetelné jméno - fráze vyjadřující potěšení ze seznámení - pravidla při představování tří a více lidí - vstupní frázi k seznámení

8 Postup jak uvázat kravatu na Windsorský uzel 1) Stoupněte si před zrcadlo a začněte širším koncem kravaty (W). Širší konec kravaty by měl být přibližně o 30 cm delší, než užší konec kravaty (N). 2) Překřižte širší konec kravaty přes užší konec kravaty. 3) Protáhněte širší konec kravaty skrz oko mezi kravatou a límečkem košile. 4) Širší konec kravaty dejte zpátky na levou stranu. etiketa 5) Protáhněte širší konec kravaty pod úžším koncem kravaty na pravou stranu, poté zpět skrz oko mezi límečkem košile a kravatou na pravou stranu. Rub kravaty by měl být směrem od vašeho těla. 6) Přetáhněte širší konec kravaty přes úžší konec kravaty z pravé strany na levou stranu. 7) Nyní protáhněte široký konec kravaty skrz oko mezi kravatou a límečkem košile. 8) Protáhněte širší konec kravaty dolů skrz přední část kravatového uzlu. 9) Nakonec oběma rukama opatrně utahujte uzel kravaty směrem k límečku košile

9 lidé Dress Code Řekni mi co nosíš a já ti řeknu, jaký jsi? Oblečení je součástí naší osobnosti, ať už si to považujeme za důležité či nikoliv. Odívání vždy bylo, je a zřejmě i bude ovlivněno a utvářeno módou, kulturou, etiketou, historií a tradicí. Oblečení jako i ostatní aspekty lidského fyzického vzhledu mají jistý sociální význam, s odlišnými pravidly a očekáváními v závislosti na okolnostech a příležitosti. Oblečení daného jedince nám často může mnohé napovědět a je určitou reprezentací člověka na venek v rámci jeho sociální interakce. Existují teda jistá pravidla oblékání, která se objevují téměř od počátku vzniku společnosti. Slovní spojení Dress Code představuje soubor pravidel pro styl oblékání přijatelný v určitém prostředí. Dress code lze chápat jako psaná, častěji však nepsaná pravidla oblékání představující styl, který vhodně reprezentuje danou příležitost či sociální příslušnost. vyjadřovat nesouhlasit s kulturními normami a tradiční vírou, stejně jako osobní nezávislost. Oblečení totiž ji dávno neplní pouze ochranou funkci, ale mnoho funkcí jiných. To co máme na sobě, jak máme upravené vlasy nebo i tělo je výrazovým prostředkem, kterým lze demonstrovat naše pohlaví, příjmy, společenské postavení a povolání, osobní přesvědčení, kulturní, politickou, etnickou a náboženskou příslušnost nebo vlastní postoj, manželský stav, sexuální dostupnost i sexuální orientaci, životní přístup Móda je hra a odívání a mnoho dalších věcí podléhá velmi rychle trendům, stačí se podívat na to, jak vypadlo běžné oblečení v evropské kultuře před 150 lety, kdy ženy kalhoty opravdu nenosily. V mnoha společnostech lidé vysokého postavení nosili speciální oblečení a doplňky jako symboly jejich sociální status. V dávných dobách římští senátoři nosili oděvy speciální fialové barvy apod. Nebo pokud se podíváme do dávných dob byl rozdíl mezi příslušníky a šlechty a obyčejného lidu velmi znatelný. Dress code obecně není žádné univerzální pravidlo, ale jeho podoba a forma se liší podle příležitosti a místa, a je silně ovlivněna kulturní a politickou situací, geografickou polohou, historií, tradicí, náboženstvím apod. Jak již bylo řečeno dress code jsou spíše nepsaná pravidla avšak na daném území obecně uznávaná, která mohou být i vynutitelná nebo předepsaná. Né vždy se tedy můžeme svobodně rozhodnout co si právě oblékneme a kam takto oblečení půjdeme. Oděvy mohou také

10 lidé Styl oblékání a dress code je pro různé kultury různý a je dobré to respektovat. Čína, Indie, africké kmeny, arabské země Některé oblečení nebo jeho části, či přílišné odhalování někdy nejsou vhodné nebo dokonce i zakázané při pobytu na veřejnosti. Francie a její současná etnická a antidiskriminační politika mohou do značné míry ilustrovat tuto situaci. Mezi typické příležitosti, kde je nutné respektovat jistý dress code patří například svatby, pohřby, společensky významné události, business setkání, rauty, plesy, firemní jednání či meeting a další speciální akce nebo návštěvy lepších podniků čí hraní golfu Některé profese či povolání mají dress code zcela jasně předepsaný a specifikovaný - pracovníci v bance, managmentu, dále zaměstnanci, jejichž úkolem je reprezentovat společnost ve styku s veřejností a klienty či na mezinárodní úrovni. Né vždy jak však toto dodržováno a názory na to co je či není vhodné nebo elegantní jsou dosti individuální zejména u né tak formálních aktivit. Armáda, policie, hasiči obvykle nosí uniformy, stejně jako zaměstnanci v mnoha průmyslových odvětvích nebo i školní děti a univerzitní studenti. Někdy jediná část oděvu nebo doplněk může deklarovat zaměstnání nebo postavení. Na druhou stranu dress code je praktický, protože vlastně víte, co si máte obléci. Není nejpříjemnější, pokud někam přijdete a zjistíte, že jste nedostatečně a nevhodně oblečeni nebo naopak, že ta večerní róba je asi příliš. White tie nebo ultra formal dress code Tato forma oblečení je nutná pro vysoce formální, společensky významnou událost, která muži diktuje frak s vestou, bílého motýlka a lakýrky na nohy. Žena se neobejde bez večerních šatů, které sahají až na zem. White tie je tím nejpřísnějším dress codem, dejte si proto opravdu záležet a dodržte ho do puntíku!

11 lidé Formal dress code Toto heslo v podstatě znamená totéž jako výraz Black Tie, ale dovoluje větší odlehčení - tedy například smoking jen s košilí a místo dlouhých šatů krátké koktejlky či večerní kostým. Semi-formal dress code Tento pojem příliš konkrétní informaci neobnáší a je dost ošemetný. Smoking a velké večerní nejsou vhodné a outfit se spíš řídí hodinou, kdy se akce koná. Přes den jsou nevhodnější pouzdrové šaty, formální kostýmek, elegantní byznys styl. U něj ležérnější tzv. vycházkový oblek. Po šesté hodině večer by měl mít džentlmen černý oblek. Jeho protějšek společenské koktejly z atraktivního materiálu, nebo malé černé. Coctail dress code Tady už název jasně říká, o jaký outfit by se mělo u ženy jednat. Koktejly podle Koktejly podle klasického protokolu doplňují lodičky na podpatku a malá kabelka. Black Tie Creative dress code Pod tímto pojmem se skrývá informace, že jde o společenskou formální událost, která nás ve volbě šatů až tak striktně neomezuje a dává prostor pro osobitost, módní kreace. Samozřejmě v efektním a slavnostním balení. Pánové např. mohou mít smoking s černou košilí bez motýlku. A dámy si mohou pohrát se žhavými módními trendy a ty nápaditě aplikovat ve společensti. Casual dress code Výraz, který lze přeložit jako nedbalá elegance má však jasné mantinely. Nedbalou elegancí se v případě Casual dress rozhodně nemyslí šortky či džíny a triko s potiskem. Ve společnosti se pod tímto heslem míní separátní saka kombinovaná s tričky s límcem či měkkými košilemi bez vázanky. Nebo mokasíny na bosých nohou bez ponožek. V dámském podání jsou to letní šaty, kalhoty, krátké sukně, sexy topy... Casual dress code se také často užívá ve spojení volný pracovní styl, který se používá při méně závazných příležitostech. Často je Casual dress code povolený pro lidi, kteří nepřicházejí do styku s veřejností, např. v kancelářích. Jindy naopak firmy organizují například jeden den v týdnu, kdy prohlásí povolení přijít v Casual oblečení

12 dress code Dress Code White Tie Black Tie Formal Creative Black Tie

13 inspirace

14 inspirace

15 inspirace

16 inspirace

17 inspirace

18 Jak se neobléci na zkoušku? fotostory

19 Jak se neobléci na zkoušku? fotostory

20 Jak se neobléci na zkoušku? fotostory

21 Jak se obléci na zkoušku? fotostory

Učitel, etiketa. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Učitel, etiketa. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Učitel, etiketa a kvalifikační standard RNDr. Vladimír Kostka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích anotace Příspěvek se zabývá problematikou požadavků na vystupování a chování učitele

Více

PRAKTIKUM OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ

PRAKTIKUM OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ PRAKTIKUM OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ Ing. Jaroslav Demel, Ph.D. Setkání 6 (10.11.2015) Základy etikety a obchodní jednání 1. Etiketa 2. Společenské zásady pozdravu 3. Představování se, oslovování a tituly 4. Oblečení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních IMAGE LEKTORA Zpracovala: Preisslerová Miroslava Co je to image? způsob komunikace s vaším okolím image podává zprávu o vašem postavení, životním stylu a našich hodnotách způsob oblékání, volba doplňků,

Více

Diplomatický protokol

Diplomatický protokol Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Diplomatický protokol Ivana Hlavsová Blok 9/10 Etiketa pokrač. druhy společenských podniků pozvání a pozvánky organizace společenských podniků, zasedací

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01. Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.26 Pozvánka na společenskou akci Autor: Eva Němcová Období

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná základní pravidla etikety

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná základní pravidla etikety Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

N a š e i m a g e nevhodné

N a š e i m a g e nevhodné nevhodné Naše image Standardy image (Image code) Image je náš obraz, vnější působení, celkový dojem, který o sobě vytváříme na veřejnosti. Tato brožura představuje standardy image zaměstnance ČSOB včetně

Více

Očekávaný výstup: Žáci si upevní znalosti slušného chování, rozpoznají, jak se správně chovat v konkrétních situacích, seznámí se se Zlatým pravidlem

Očekávaný výstup: Žáci si upevní znalosti slušného chování, rozpoznají, jak se správně chovat v konkrétních situacích, seznámí se se Zlatým pravidlem Kulturní chování Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr. Helena

Více

Základy ekety. Střední průmyslová škola Ostrov

Základy ekety. Střední průmyslová škola Ostrov Základy ekety Střední průmyslová škola Ostrov Co je etiketa? Zkuste vysvětlit! 1. viněta, nálepka, značka (většinou na lahvi) 2. pravidla společenského chování, zásady slušného jednání Velice komplikovaná

Více

ČÁST PRVNÍ 1 NOVÁ PROFESIONÁLNÍ IMAGE

ČÁST PRVNÍ 1 NOVÁ PROFESIONÁLNÍ IMAGE OBSAH ČÁST PRVNÍ 1 NOVÁ PROFESIONÁLNÍ IMAGE KAPITOLA PRVNÍ 3 NA VZHLEDU ZÁLEŽÍ 3 Máte pouze třicet sekund 4 První dojem, trvalý dojem 5 Výjimka potvrzuje pravidlo 6 KAPITOLA DRUHÁ 9 IMAGE NA JEDNIČKU 9

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_PEK229 Název školy: Jméno autora: Třída/ročník:

Více

SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ - TEST

SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ - TEST Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 SPOLEČENSKÉ

Více

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice. MODUL 1 KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 1 V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

Více

Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace.

Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace. Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace. 1. Pach místo vůně Jestli je něco, co může ženu zákonitě odpudit, je to právě nepříliš vonící mužské

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ETIKETA DO KAPSY. Anotace:

ETIKETA DO KAPSY. Anotace: ETIKETA DO KAPSY Anotace: Když se řekne do kapsy, myslí se tím něco, co máme pořád po ruce, co je pohotově k dispozici, co můžeme mít stále u sebe. Taková je Etiketa do kapsy: stručná, jasná, přehledná,

Více

Obchodní jednání fáze jednání, jednání s cizinci

Obchodní jednání fáze jednání, jednání s cizinci Obchodní jednání fáze jednání, jednání s cizinci Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Fáze obchodního jednání Příprava Zahájení Prezentace nabídky Zdolávání námitek Dohoda

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

je na jaro Béžová náš šatník? Móda Jak a čím oživit 46 Brýle &Móda Jana Minaříková Jana Minaříková založila svou značku v roce 2009, po absolutoriu

je na jaro Béžová náš šatník? Móda Jak a čím oživit 46 Brýle &Móda Jana Minaříková Jana Minaříková založila svou značku v roce 2009, po absolutoriu Jak a čím oživit náš šatník? Béžová je na jaro ideální! Za pár týdnů tu je jaro. Jak doplnit šatník, abyste se cítila dobře, radí návrhářka Jana Minaříková: Základem každého modelu, který chcete nosit

Více

Etiketa. souhrn společenských zvyklostí a nepsaných zákonů určujících, jak se mají lidé ve společnosti chovat

Etiketa. souhrn společenských zvyklostí a nepsaných zákonů určujících, jak se mají lidé ve společnosti chovat Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Korporátní styling firemní oblékání Uniformy Business, office a casual oblečení Společenské, svatební šaty a obleky Dámské a pánské zakázkové

Korporátní styling firemní oblékání Uniformy Business, office a casual oblečení Společenské, svatební šaty a obleky Dámské a pánské zakázkové Business, office a casual oblečení Společenské, svatební šaty a obleky Dámské a pánské zakázkové krejčovství O mně Již dlouhá léta se pohybuji v módě a oděvním průmyslu. Vystudovala jsem oděvní školu

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15 OBSAH iii VOD STR. 1 Kapitola 1 str. 3 KOMUNIKACE STR. 3 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 CO JE TO SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 4 DESATERO FALEŠNÝCH PŘEDSTAV O SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI

Více

podzim Cas pro styl Žhavé tipy i na pro chladné podzim dny! ve své kůži V barvách budete stran vidět o módě a kráse!

podzim Cas pro styl Žhavé tipy i na pro chladné podzim dny! ve své kůži V barvách budete stran vidět o módě a kráse! MÓDA podzim 2013 Žhavé tipy pro chladné dny! 22 stran o módě a kráse! Cas pro styl i na podzim ve své kůži V barvách budete vidět tipy pro Žhavé chladné dny! Nadcházející roční období vyžaduje jiný styl

Více

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

Jak je to s obleky na míru? Exklusivně s Jaroslavem Mejtou

Jak je to s obleky na míru? Exklusivně s Jaroslavem Mejtou Jak je to s obleky na míru? Exklusivně s Jaroslavem Mejtou Menstyle»Móda a styl Jaroslav Mejta, foto:robert Vano 30.09.2011 10:38 Michaela Lejsková S Jaroslavem Mejtou jsem měla několikrát příležitost

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP TYPY KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Bakalářská práce (spojená se získáním titulů Bc., BcA.) Diplomová práce (spojená se získáním titulů Mgr., MgA., Ing.)

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. června 1999

Více

Buďte nádherná! 4 kroky, jak vypadat úžasně při každém focení. Jarka Hrnčárková portrétní fotografka

Buďte nádherná! 4 kroky, jak vypadat úžasně při každém focení. Jarka Hrnčárková portrétní fotografka Buďte nádherná! 4 kroky, jak vypadat úžasně při každém focení Jarka Hrnčárková portrétní fotografka Proč si přečíst tuto brožuru? Klientky mi během focení často říkají, že na běžných fotkách si vůbec nepřipadají

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010

Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka MACHÁTOVÁ Název materiálu: Pravidla pro psaní textů Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 10.

Více

DOKONALÁ BUSINESS IMAGE

DOKONALÁ BUSINESS IMAGE VISION PRESS Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., respektovaný ekonom, prezident do nepohody Nakupování jako rituál Ester Farská, manažerka OVB pro Českou republiku CLUSTERHAUS: Příležitost pro technologické firmy

Více

OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu

OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu Jsme státní škola zřízená Středočeským krajem, zaměřená zejména na profesní přípravu žáků pro oblast gastronomie a cestovního ruchu. Patříme

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Lobbing Lobbing stejně jako marketing má za cíl prosazovat zájmy skupiny či jednotlivce stálým

Více

Vydávání dokladů o absolvování studia, programu celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci

Vydávání dokladů o absolvování studia, programu celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-11/3-SR SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/3-SR Vydávání dokladů o absolvování studia, programu celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice

Více

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením II Materiály pro účastníky projektu Klíčová aktivita 04 Skupinové vzdělávací a motivační

Více

Příloha krojového řádu č. 1

Příloha krojového řádu č. 1 Junák svaz skautů a skautek ČR Příloha krojového řádu č. 1 Základní součásti kroje Základní košile Kategorie: skauti / ky vodní skauti /ky Barva: béţová tmavomodrá Materiál: Označení: Způsob nošení: Vyrábí

Více

Banket, protokol, zasedací pořádek, zasedací pořádek u svatební hostiny, tvary tabulí

Banket, protokol, zasedací pořádek, zasedací pořádek u svatební hostiny, tvary tabulí Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST40 Číslo materiálu 40

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Nechte se okouzlit JARNÍMI CENAMI! Katalog. jaro

Nechte se okouzlit JARNÍMI CENAMI! Katalog. jaro Nechte se okouzlit JARNÍMI CENAMI! Katalog jaro 2015 Rozkveťte do krásy Jarní bavlněný top s tropickým květovaným potiskem, různé barvy DÁMSKÁ KOLEKCE 3 JARNÍ KVĚTOVANÉ VZORY V LEHKÝCH CENÁCH! Tuhle svěží

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod na vytvoření vlastního videa Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Sami nejlépe víte, že trh s finančními poradci je přesycen.každý poradce se snaží odlišit od ostatních, být nejlepší

Více

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

NEOROMANTIČKA. co musíš mít. módní lekce

NEOROMANTIČKA. co musíš mít. módní lekce NEOROMANTIČKA Na jednu stranu by se nejraději narodila v jiném století. Vybrala by si dobu, ve které byly dívky jemné stejně jako jejich šaty s anglickou krajkou. Neoromantička ale ráda chodí i v teniskách

Více

Ceník oděvů GASTRO 2011 dafne@dafne.cz www.dafne.cz Stranačíslo Název 5 1 Sako s ozdobným přestřižením v pase 2 150,- -sukně klasická 850,- 5 2 Sako

Ceník oděvů GASTRO 2011 dafne@dafne.cz www.dafne.cz Stranačíslo Název 5 1 Sako s ozdobným přestřižením v pase 2 150,- -sukně klasická 850,- 5 2 Sako Ceník oděvů GASTRO 2011 dafne@dafne.cz www.dafne.cz Stranačíslo Název cena 5 1 Sako s ozdobným přestřižením v pase 2 150,- -sukně klasická 850,- 5 2 Sako klasické na jeden knoflík 2 150,- 6 1 Sako dámské

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Ústní závěrečná zkouška

Ústní závěrečná zkouška Ústní závěrečná zkouška Témata z Technologie I II III IV V VI VII VIII IX X Vodová ondulace Preparace Střihy a techniky stříhání Odbarvování Melírování Barvení Historie v účesech Holení Pleťová kosmetika

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Photos Filip Habart, 2010. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.

Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Photos Filip Habart, 2010. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas. Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Photos Filip Habart, 2010 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Lze se naučit etiketě? Je vůbec možné napsat učebnici etikety?

Více

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA ZÁKLADY STYLISTKY II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Thajsko1. Populace: 63, 038, 247 (Prosinec 2007) Jazyky:

Thajsko1. Populace: 63, 038, 247 (Prosinec 2007) Jazyky: Thajsko Populace: 63, 038, 47 (Prosinec 007) Jazyky: Thajština (Oficiální jazyk), Mandarínština, laoština, malajština, monkhmerština a vietnamština (menšinové jazyky), Angličtina (hlavní cizí jazyk) Informace

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

Neverbální komunikace

Neverbální komunikace Semestrální práce Matematika a byznys KMA/MAB Neverbální komunikace Tomáš Smíšek A09N0183P tsmisek@seznam.cz Úvod: Často je uváděn fakt že to čím se lišíme od zvířat je, že při komunikaci používáme řeč

Více

Akademické tituly (ČR, 2013)

Akademické tituly (ČR, 2013) Akademické tituly (ČR, 2013) Čestné akademické tituly dr. h. c. (mult.) honoris causa (multa) čestný čestný át, mult. znamená, že dotyčný je držitelem více čestných átů Tento titul nelze získat na základě

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ Nedělejte pořád stejné chyby, udělejte ten nejlepší dojem na muže, o kterého máte zájem a připravte se na úspěch. Nechte si poradit, jakých chyb se vyvarovat,

Více

TECHNICKÉ PREZENTACE

TECHNICKÉ PREZENTACE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ TECHNICKÉ PREZENTACE Prezentace Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita

Více

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz 7. 5. 2015 Obsah Budování osobní značky Životopis Motivační dopis Pohovor Každý den můžete udělat něco pro svou budoucnost Reference

Více

Název materiálu: Autor: (jméno, příjmení, titul) ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 7. 1. 2013

Název materiálu: Autor: (jméno, příjmení, titul) ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 7. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_14 Název materiálu: OBCHOD Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům image důvěryhodného podniku Očekávaný výstup: Žáci

Více

Akademické tituly (ČR, 2011)

Akademické tituly (ČR, 2011) Akademické tituly (ČR, 2011) Čestné akademické tituly dr. h. c. (mult.) honoris causa (multa) čestný čestný át, mult. znamená, že dotyčný je držitelem více čestných átů Tento titul nelze získat na základě

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její tématické zaměření,

Více

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)?

Víte o existenci Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS MENDELU)? Image FRRMS - diplomová práce Image FRRMS - diplomová práce Dobrý den, jsem student magisterského studia Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně (FRRMS ME NDE LU)

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Č.j.: 2015/124152/CNB/420 Písemná zpráva zadavatele VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků a jednotného pracovního oblečení (část III. veřejné zakázky)

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01. Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.29 Společenská výchova Autor: Eva Němcová Období tvorby:

Více

Úvod. Důležité odkazy:

Úvod. Důležité odkazy: Úvod Publikace Školy a školská zařízení přináší základní údaje za oblast školství v České republice ve školním roce 2014/15. Představuje vybrané statistické ukazatele o počtu škol, tříd, dětí, žáků a studentů

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE 1. Seznam otevíraných studijních oborů, předměty přijímací zkoušky, předpokládaný počet přijatých

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová

JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová JAKÝ UČITEL A JAK MÁ VZDĚLÁVAT BUDOUCÍ STAVEBNÍ MANAŽERY? Dana Linkeschová 1 MOTTO: Mým prvním úkolem nebylo vybudovat firmu Musel jsem nejprve vychovat lidi, kteří budou dobře sloužit zákazníkům. A teprve

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

1853019-00 1853046-00 1853068-00

1853019-00 1853046-00 1853068-00 1853019-00 Chlapecké tričko 1853046-00 Chlapecké tričko 1853068-00 Chlapecké tričko 1853077-00 Chlapecké tričko 1853080-00 Chlapecké tričko 1853100-00 Chlapecké tričko 1853135-00 Chlapecké tričko 1853189-00

Více

VE SPOLEČNOSTI Sl NEJSME VŠICHNI ROVNI

VE SPOLEČNOSTI Sl NEJSME VŠICHNI ROVNI OBSAH Lze se naučit etiketě? 5 Etiketa a zdvořilost jsou slova souzvučná 5 Zoon politikon 6 To se mám přetvařovat? 7 Jaké jsou největší prohřešky vůči společenským pravidlům? 7 Slušnost a zdvořilost 8

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

léta Tady je svět ještě v pořádku Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,- Tato nabídka platí od 9.4. do 5.5.

léta Tady je svět ještě v pořádku Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,- Tato nabídka platí od 9.4. do 5.5. léta Klobouk dámský, elegantní, v bílé barvě 169,- Tričko dámské, nebo s elastanem, různé druhy a barvy, velikost: S-2XL/38-48 Kalhoty dámské, materiál: 100 % viskóza, se vzorem, velikost: S-2XL 499,-

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry

Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více