Zápis z 1. jednání krajské koordinační skupiny Pardubický kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 1. jednání krajské koordinační skupiny Pardubický kraj"

Transkript

1 Zápis z 1. jednání krajské koordinační skupiny Pardubický kraj projekt Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny 30. ledna 2013 Přítomni: Petra Benešová Mgr. Blanka Brandová Mgr. Jiří Brýdl Bc. Petr Čada Mgr. Zuzana Horáčková PhDr. Roman Miletín Monika Peterková David Svoboda, DiS. Bc. Petra Šťastná Mgr. Markéta Tauberová Mgr. Martina Třešňáková Mgr. Ondřej Výborný Mgr. Martina Zabranská Ing. Helena Zahálková Mgr. Milan Zanina Síť mateřských center v Pardubickém kraji Středisko rané péče v Pardubicích koordinátor za spolupracující subjekty MěÚ Ústí nad Orlicí Poradna pro rodinu Pardubického kraje Centrum Don Bosco Salesiánský klub mládeže Amalthea, o.s. Dětské centrum Veská Fond ohrožených dětí pobočka Pardubice Dětský domov Holice MěÚ Chrudim MPSV Omluveni: Mgr. Irena Tlapáková MUDr. Dagmar Zezulová Děti patří domů, o.s. Hosté: Ondřej Flégr Mgr. Jiřina Šedová Ing. Pavel Šotola Mgr. Petra Šrámková Pardubický kraj, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor

2 A. Zahájení (H. Zahálková) 1. Úvod změna koordinační skupiny 2. Poradní sbor o V minulém roce byla ustavena expertní skupina odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje k transformaci systému péče o ohrožené děti a rodiny. o Součástí realizovaného projektu MPSV je zřízení krajské koordinační skupiny (KKS). o Nemá smysl mít dvě skupiny expertní skupina se překlápí do krajské koordinační skupiny. o Byli představeni noví členové krajské koordinační skupiny. o Změna účelu/náplně v souvislosti s novelou zákona o SPOD. o Poradní sbor bude mít nové funkce (síťování služeb, doporučení organizací k pověření k výkonu SPO apod.). o Hejtman kraje k plnění úkolů kraje a krajského úřadu na úseku sociálně-právní ochrany zřizuje poradní sbor, některé členy KS požádáme o účast v poradním sboru (termíny jednání KKS a poradního sboru budou koordinovány). B. Informace k projektu (M. Zanina) 1. Koordinační skupina o Schůzky cca jednou za dva měsíce o odměňování na základě DPP, DPP byly členům KKS zaslány k doplnění údajů, po podpisu na personálním odboru MPSV budou zaslány poštou spolu s žádostí o zasílání platu k podpisu členům KSS. Ti zašlou oba dokumenty spolu s podepsaným výkazem práce (zašle M. Zaninou em) zpět na MPSV. Výkazy práce za další měsíce budou zasílány M. Zaninou vždy před ukončením každého měsíce em členům KKS, ti jej po podpisu zašlou zpět oskenované nebo poštou. 2. Realizace projektu o Aktivity projektu byly prezentovány říjnu na semináři v Pardubicích, prezentace jsou umístěny zde: o Aktuální stav aktivit v Pk: o Sociodemografická analýza, Analýza systému náhradní rodinné péče, Analýza sítě služeb. o SA probíhá. o Analýza NRP probíhá. o Analýza sítě služeb probíhá VŘ na dodavatele.

3 o Standardy kvality pro pověřené osoby. o Pilotní ověřování ve 3 zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Pk. o Pilotní ověřování ve 3 organizacích zabývajících se podporou výkonu NRP v Pardubickém kraji. o Zahájení aktivity v březnu o Standardy budou vytvořeny týmem expertů, základem jsou standardy uveřejněné ve vyhlášce k zákonu o SPOD, standardy budou pilotovány ve vybraných organizacích. o Osoby pověřené k SPOD budou na základě těchto standardů vytvářet standardy vlastní, následně budou připomínkovat zpracované standardy, na základě výstupů z pilotního ověřování bude vytvořena konečná podoba standardů, metodika implementace standardů a manuál systému inspekcí a hodnocení standardů kvality. o Vyhodnocování situace dítěte a rodiny, vytváření individuálního plánu ochrany dítěte. o Zpracovatelský tým MPSV vytvoří metodiky, ty budou pilotně ověřovány na 6 OSPOD v Pk. o Pilotování bude zahájeno v dubnu 2013 a bude trvat 10 měsíců. o Výstupem budou vzorové individuální plány a vyhodnocovací rámce (bude součástí vyhlášky k zákonu o SPOD). o Podpora rozvoje služeb pro ohrožené děti a rodiny. o Vyčleněno cca 50 mil Kč na nákup služeb (do konce roku 2014 financovány služby pro rodiny s dětmi). o Aktuálně jsou MPSV ve spolupráci s vybranou právní firmou vytvářeny podklady pro výběrové řízení a uzavírání rámcových smluv pro poskytovatele. o Nejdříve na konci února bude vyhlášeno výběrové řízení na zajištění služeb (nyní probíhá definování požadovaných okruhů služeb), poskytovatelé se budou moci hlásit do výběrového řízení, informace o jeho vyhlášení bude dostatečně propagována (zajistí M.Zanina ve spolupráci s Pk). o Mezi poskytovateli služeb s uzavřenou rámcovou smlouvou pak budou realizována dílčí výběrová řízení ( minitendry ) na poskytování přesně definovaných služeb konkrétní cílové skupině. o Definování konkrétních služeb poptávaných v minitendrech bude probíhat do ukončení výběrového řízení na zajištění služeb (uzavření rámcových smluv), od května/června 2013 by tak mohly být vyhlašovány minitendry. o Vytvoření podmínek pro profesionalizaci NRP, vytvoření komplexního systému výběru a přípravy v NRP.

4 o Byla zakoupena licence na využití uceleného systému výkonu pěstounské péče a doprovázení pěstounů PRIDE, který byl vybrán jako nejvhodnější pro adaptaci na podmínky ČR. Jedná se o systém pocházející z USA a po adaptaci na místní podmínky je využíván v řadě evropských zemí (např. Slovensko, Polsko). o Probíhá překlad PRIDE a adaptace na místní podmínky. o Pilotní ověření systému v praxi proběhne Královéhradeckém, Zlínském a také Moravskoslezském kraji. o Předpoklad zahájení přípravy pěstounů od září o Doprovodné aktivity zaměřené na propagaci výstupů projektu a šíření dobré praxe. o Veletrh dobré praxe , přednášející z Norska, Polska, Slovenska, Velké Británie, Rumunska, Holandska, Dánska, Německa, Slovenska. o Web Právo na dětství spuštění duben o Předpoklad zahájení přípravy pěstounů od září Dotazy, diskuse: o Benešová: Jaké aktivity se požadují od jednotlivých zařízení? Není to z popisu projektu jasné. Jaký je obsah těch aktivit? Organizace potřebují čas na zjištění, zda se do VŘ mohou přihlásit, na jakou část aktivit apod. o Brandová: z celé ČR jsou připomínky, že pečující osoby se obracejí na poskytovatele rané péče, že by chtěli jejich služby, přitom pracovníci OSPOD říkají, že to není možné. o Brýdl: U jednotlivých aktivit projektu musí být parametrické údaje o jejich struktuře, souvislostech s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o SPOD a dopadech na činnosti organizací a úřadů v Pk. Úkoly: o Bude vytvořen aktuální harmonogram, do časové osy budou zaneseny jednotlivé aktivity a činnosti, bude doplněno, co tyto aktivity znamenají v Pk pro organizace apod. (zařízení a služby musí mít čas na to, připravit se na dopady jednotlivých aktivit). Z: M. Zanina C. Informace o novele zákona o SPOD (Z. Horáčková viz příloha) 1. Činnosti orgánů SPOD o Velký nárůst činností o Vyhodnocování situace dítěte a rodiny

5 o Není stanovený jednotný postup o OSPODy v Pk proškoleny v jednotném vyhodnocovaném rámci. o Individuální plán péče o dítě o Do 1 měsíce od přijetí dítěte do péče OSPOD. o Zpracovává jej OSPOD a je závazný pro další subjekty SPOD. o Případové konference o Doporučený nástroj v určitých obtížných situacích dítěte (umístění do ústavní péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu). o Uložení povinnosti rodičů využít odbornou poradenskou pomoc o Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče o Pk má vytvořenou vlastní dohodu, nabídka poskytnutí OSPOD na obcích. o OSPOD se vždy musí vyjádřit k dohodě uzavírané mezi pěstouny a poskytovatelem služeb. o Soud může nařídit ústavní výchovu max. na 3 roky, pak musí dojít k přehodnocení 2. Osoby pověřené k výkonu SPOD o KrÚ vydává závazné stanovisko ke vzniku nového zařízení SPO (vyjádření poradního sboru). o KrÚ se vyjadřuje ke změnám v pověření. o Zpřísnění požadavků na odbornou způsobilost. o Nově bude KrÚ vydávat pověření pro stávající ZDVOP. o Vznikne ZDVOP pro starší děti na území ORP Svitavy (o.s. Květná zahrada, kapacita 6 lůžek pro děti starší 12 let). o Zpřísnění podmínek pro ZDVOP celková kapacita do 28 dětí, na 1 pracovníka max. 4 děti, omezení max. délky pobytu. 3. Náhradní rodinná péče o Byla zrušena komise; Pk bude dále usilovat o multidisciplinární přístup k rozhodování o umístění dítěte do NRP. o KrÚ bude mít právo nepřizvat žadatele o NRP do přípravy nebo posuzování. 4. Dohody o pěstounské péči o Dohody je dobré uzavírat najednou a dohromady podávat žádost o státní příspěvek na ÚP ČR. o Záleží na rodině, jaké služby si nasmlouvá, vzdělání (24 hodin ročně) je povinné. 5. Pěstounská péče na přechodnou dobu o V Pk aktuálně 5 rodin, z toho 2 pečují o dítě. o Kraj by měl vydefinovat, kolik pěstounů na přechodnou dobu potřebuje a pro jaké cílové skupiny.

6 Diskuse Závěr o Zahálková: musíme si říct, kolik pěstounů na přechodnou dobu v kraji potřebujeme a pro jaké cílové skupiny. Potřebujeme vymyslet, jak se k těmto číslům dostat. o Svoboda: toto proběhlo v rámci aktivit organizace Lumos. Čísla jsou k dispozici, měli bychom si je dožádat. Pokud máme informace, kolik dětí jde ročně do ústavu (+ v jakém věku apod.), můžeme z toho vycházet. o Zabranská: jsme teď omezeni v kapacitě vhodných pěstounů (pěstouni jsou omezeni v počtu dětí, které mohou přijmout, v cílové skupině apod.). o Brýdl: měli bychom zjistit, kolik peněz na státní příspěvek má ÚP s ohledem na možný rozvoj pěstounské péče. o Třešňáková: můžeme dát čísla za Pk, kolik dětí bylo odmítnuto k pěstounské péči. Pro starší děti pěstouni nejsou, zůstávají ve ZDVOP. o Svoboda: v únoru bude zveřejněna zpráva o projektu Amalthea zaměřeném na nábor pěstounů s údaji o počtu oslovených a o počtu zájemců; chybí údaje o počtu osob, které se přihlásili na OSPOD. o Při určení potřebnosti služeb a pěstounské péče budeme vycházet z analýzy Lumos D. Různé 1. Dohody o pěstounské péči o Zahálková o Pk má vzor dohody. o V kraji není síť, ale již teď budeme uzavírat dohody o pěstounské péči. o Jak budou OSPOD a osoby pověřené k výkonu OSPOD služby financovat? o Zabranská: o Budeme využívat služby a instituce, které jsou bezplatné, pokud ji nenajdeme, budeme hledat placenou službu (vycházíme ze zákona o sociálních službách). o Probíhají jednání s mateřským centrem (odlehčovací služby, hlídání, vzdělávání) a dalšími subjekty, zjišťujeme kalkulace cen za jednotlivé služby. o V dubnu přijde nový pracovník na doprovázení pěstounských rodin. o Část služeb budeme nakupovat od osob pověřených k výkonu SPOD. o Motivujeme osoby pověřené k výkonu SPOD, aby dohody uzavíraly. o Na OSPODu bude ekonom, který bude zajišťovat financování dohod, předpoklad překlenovacího financování z dotace na výkon SPOD. o Miletín o Musí být využito úplně pro jednu rodinu?

7 o Může se využít jiných peněz (dotace na výkon SPOD) na pokrytí dohod, dokud nepřijdou peníze ze státního příspěvku od ÚP? o Svoboda: o Není informace, zda budou služby podporovány ze systému sociálních služeb. o Dohody se zatím nerozjely, poskytovatelé nemají peníze. o Příspěvek nelze použit na administrativní pracovníky (účetní apod.), přitom to jsou přímé náklady. o Musíme říct, co je to doprovázení, zda je to koordinátor péče nebo zda vykonává přímou práci s rodinou (max. 15 rodin na 1 pracovníka). o Dotaz na kapacity služeb? o Amalthea - 80 rodin o Poradna pro rodinu Pk - 20 rodin o Třešňáková: o Existuje rozpor v tom, jak dále poskytovat služby pro rodiny s dětmi. Chybí metodický pokyn MPSV. o Služby bychom měli dál poskytovat zdarma, jde o sociální službu. o Služby bychom teoreticky neměli poskytovat jako sociální službu ale jako službu sociálně právní ochrany, tedy hrazenou ze státního příspěvku. o Svoboda: o Hrazení služby ze státního příspěvku je bráno jako kofinancování sociální služby. o Zahálková: o Musíme si stáhnout žádost o příspěvek z ÚP, tam by měly být uvedeny povinnosti. Státní příspěvek se nevyúčtovává. o Jakmile toto zjistíme, vložíme informace na web. 2. Činnost školských zařízení o Výborný: o V současné době není legislativa pro školská zařízení nastavena tak, aby DD mohly poskytovat služby pro pěstounské rodiny apod. Založení služby (v rámci doplňkové činnosti) není systémový krok. Peněz na školské činnosti nelze využít na služby sociální a sociálně právní ochranu dětí. o Šotola: o Činnost školských a zdravotnických zařízení v systému péče o ohrožené děti bude řešena průřezově na úrovni Rady Pk. Na základě podnětů z koordinační skupiny bude iniciováno koordinační jednání dotčených odborů. o Zahálková: o Mgr. Výbornému, aby předložil návrhy na změny v činnostech DD. o Na jednání koordinační skupiny kraje bude řešeno, jaké jsou možnosti realizace jednotlivých kroků.

8 o Brýdl: o Je tu velká role zřizovatele, který do DD pro děti od 0 do 3 let a DD pro děti do 18 let vkládá peníze. Zřizovatel může určit, jak budou služby poskytovány. o Dáme připomínku na MŠMT, aby konalo ve věci transformace (včetně návrhů za koordinační skupinu a Pk). o Svoboda: o Existujte meziresortní skupina na úrovni ministerstev, kde by se měla tato problematika řešit. o Brýdl: o Meziresortní skupina nefunguje. 3. Aktivity projektu o Třešňáková o Dotaz k rámcovým smlouvám Potřebujeme znát dopady toho, když se poskytovatel nepřihlásí do veřejné zakázky. Tato informace by měla být veřejně známá, aby se poskytovatelé mohli rozhodnout o účasti ve VŔ. o Zahálková o Jakmile budou známy bližší informace, uspořádá kraj schůzku poskytovatelů. 4. Individuální plány o Výborný o IPODy jsou závazné i pro DD, ale zatím se tam nedostaly. Pracovníci DD je zpracovávají sami. o Zábranská o Vypracované IPODy teď nejsou, povinnost vzniká až u dětí, které se dostaly do péče OSPOD po , postupně budou zpracovávány. o Pokud se děti dostanou do DD, měl by být DD součástí týmu péče o dítě. o Nově přijaté dítě do DD by mělo mít zpracované IPOD, pracovnice OSPOD osloví DD. 5. Termín dalšího jednání o bude upřesněno/potvrzeno. V Pardubicích, dne Zapsal: Ondřej Flégr Zápis ověřil: Milan Zanina

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb

Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb Mgr. Klára Trubačová PhDr. Radek Suda PhDr. Miloslav Macela Potřeba reformy Úspěšná společnost se mění dříve než

Více

2/2015 Příloha. Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

2/2015 Příloha. Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny 2/2015 Příloha Transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Obsah Úvodní slovo ministryně... 2 Komentář: Systém ochrany ohrožených dětí v ČR aneb v procesu měnícího se paradigmatu... 3 Esej: Reforma

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních PhDr. věcímiloslav Macela Mgr. Klára Trubačová Barbara Resnerová Odbor

Více

Soubor otázek a odpovědí k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Soubor otázek a odpovědí k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Soubor otázek a odpovědí k novele zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 5 Přední hledisko SPOD Část druhá: Základní ustanovení sociálně-právní ochrany Zůstává zájem a blaho dítěte nejpřednějším

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí prosinec 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění zákon

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY

Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY Zpráva ze systematických návštěv ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY 2011 2 Obsah I. Úvod... 7 1. Zákonný podklad systematických návštěv... 7 2. Systematické návštěvy školských

Více

Zápis ze zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, které se konalo 28. listopadu 2014 od 11:30 h v zasedací místnosti č.

Zápis ze zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, které se konalo 28. listopadu 2014 od 11:30 h v zasedací místnosti č. Zápis ze zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, které se konalo 28. listopadu 2014 od 11:30 h v zasedací místnosti č. 140 Přítomni: Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D., Mgr. Jiří Dienstbier,

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace

Více

Standardy SPOD Obsah

Standardy SPOD Obsah Standardy SPOD Obsah 1. Místní a časová dostupnost... 2 2. Prostředí a podmínky... 4 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí... 6 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 1 OBSAH ÚVOD 3 ZPRACOVATELSKÝ

Více

Informace pro občany

Informace pro občany Vytvoření metodiky naplňování standardů kvality dle vyhl. 473/2012Sb. pro ORP Jilemnice - OSPOD Informace pro občany Metodika standardů kvality sociálně-právní ochrany Projekt Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více