Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007"

Transkript

1 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje,

2 Úvod Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a na období schválená zastupitelstvem kraje usnesením č.8/778/1 dne se dostala do poloviny své časové platnosti. Součástí tohoto materiálu je 1. akční plán realizace strategie prevence. Tento 1. akční plán vypršel ke konci roku Strategický dokument obsahuje hlavní specifické cíle dále rozpracované v akčním plánu, jehož vyhodnocení je součástí tohoto materiálu. Hlavní linie specifických cílů bude zachována i v druhém akčním plánu realizace strategie na období roku Ze zprávy o plnění 1. akčního plánu jsou patrné konkrétní aktivity, které byly naplňovány. V průběhu tohoto období, došlo ale i k dalším významným změnám na poli prevence sociálně patologických jevů, které nebyly akčním plánem stanoveny. Nejzásadnější z těchto změn je jedinečný počin Moravskoslezského kraje, a to finanční podpora funkce školního psychologa či školního speciálního pedagoga, kterou v roce 2006 využilo 34 základních a 20 středních škol. 2

3 SPECIFICKÝ CÍL: EFEKTIVNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Termín: průběžný Zodpovídá: odbor školství mládeže a sportu, školský koordinátor prevence REALIZACE STÁVAJÍCÍCH PROGRAMŮ SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE 1. Udržení stávajících aktivit specifické primární prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže potřebných pro zajištění školních preventivních strategií (dříve Minimálních preventivních programů) ve školách - počet realizovaných programů - počet oslovených dětí, žáků a studentů na školách - počet oslovených rodičů či zákonných zástupců dětí, žáků a studentů - individuální hodnocení programů ze strany žáků, studentů a pedagogů : Stávající aktivity specifické primární prevence se daří naplňovat nejen prostřednictvím neziskových organizací působících ve službách primární prevence, ale také prostřednictvím samotných škol, ve kterých působí školní metodici prevence s odpovídajícím odborným vzděláním. Školní metodik prevence je v každé škole. Kvalita školních preventivních strategií se s ohledem na neexistenci jasného zadání a měřítka velmi liší. O tato kritéria bude rozšířen specifický cíl v 2. akčním plánu na rok Podklady pro hodnocení obsahuje Závěrečná zpráva o realizaci školních preventivních strategií ve školním roce 2005/2006: počet realizovaných programů 568 počet oslovených dětí, žáků a studentů na školách počet oslovených rodičů či zákonných zástupců dětí, žáků 852 a studentů - sledován počet akcí individuální hodnocení programů ze strany žáků, studentů 0 a pedagogů - v kompetenci školy 2. Finanční podpora kvalitních programů specifické primární prevence - zpracované zprávy o realizovaných programech (výroční zpráva, evaluační zpráva) 3

4 : Moravskoslezský kraj v roce 2005 a 2006 poskytl finanční prostředky na podporu prevence sociálně patologických jevů v celkové výši ,--Kč 2005 výše finančních prostředků v Kč počet podpořených žádostí 2006 Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet MŠMT, MŠMT, administruje administruje výše finančních prostředků v Kč Celkem Celkem počet podpořených žádostí Do výběrového řízení na podporu prevence sociálně patologických jevů se přihlásilo: Požadavek Požadavek 2005 finančních finančních Počet Počet žádostí 2006 prostředků prostředků žádostí v Kč v Kč MŠMT MŠMT Program I., administruje Program I., administruje Celkem Celkem Evaluační zprávy byly vypracovány a jsou veřejně přístupné na webových stránkách Moravskoslezského kraje Zavádění Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek do praxe zajišťujících odbornou kvalitu poskytovaných služeb - počet přihlášených poskytovatelů preventivních aktivit do certifikačního procesu - počet certifikovaných poskytovatelů preventivních služeb : Systém certifikací odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek, jehož realizací bylo MŠMT pověřeno na základě usnesení vlády č. 886 ze dne 13. července 2005, kdy byl schválen Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období , byl zaveden. Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence je posouzením a uznáním kvality i komplexnosti programu podle stanovených norem Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek. Podle usnesení vlády č. 693 ze dne 7. června 2006 se 4

5 certifikace stává při poskytování finančních prostředků státního rozpočtu podmínkou od roku Kompletní informace jsou k dispozici na internetové adrese: Do ledna 2007 byl oficiálně přihlášen k akreditaci z Moravskoslezského kraje jen jeden program. Největší počet přihlášení certifikační agentura očekává na jaře SPECIFICKÝ CÍL: ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÉ ÚROVNĚ POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE Termín: průběžně Zodpovídá: odbor školství, mládeže a sportu, krajský školský koordinátor prevence, Ostravská univerzita ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu, krajský školský koordinátor preventivních aktivit, odbor sociálních věcí, krajský protidrogový koordinátor ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉHO RŮSTU SUBJEKTŮ VSTUPUJÍCÍCH DO OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE 1. Odborné a metodické vzdělávací aktivity pro okresní a školní metodiky prevence - počet uskutečněných metodických a odborných aktivit pro okresní a školní metodiky prevence Počet uskutečněných metodických a odborných aktivit pro okresní a školní metodiky prevence zápisy z metodických - zápisy z metodických porad porad 2. Finanční podpora stáží a praxí pro pedagogy v subjektech poskytujících služby v oblasti primární prevence - počet realizovaných stáží a praxí pro pedagogy v subjektech poskytující služby v oblasti primární prevence: Počet realizovaných stáží a praxí pro pedagogy v subjektech poskytující služby v oblasti primární prevence Přestože jedna z dotačních priorit umožňovala z prostředků tuto aktivitu realizovat, nebyla využita 5

6 1. Finanční podpora postgraduálního vzdělávání preventivních pracovníků (školních metodiků prevence) - počet podpořených projektů na vzdělávání pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů Počet podpořených Počet účastníků: Počet podpořenýc h Počet účastníků Počet podpořených projektů na vzdělávání pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů, včetně dlouhodobého a kontinuálního se sebezkušenostními prvky Trénink rozvoje sociálních kompetencí učitelů základních a středních škol (projekt financovaný EU, OPRLZ) - počet účastníků projektu Ostravské univerzity - trénink rozvoje sociálních kompetencí učitelů základních a středních škol (projekt financovaný EU, OPRLZ) počet účastníků projektu Ostravské univerzity- trénink rozvoje sociálních kompetencí učitelů základních a středních škol (projekt financovaný EU, OPRLZ) účastníků, 150 hodin SPECIFICKÝ CÍL: EFEKTIVNÍ KOORDINACE AKTIVIT A SUBJEKTŮ ZAPOJENÝCH DO PREVENTIVNÍCH AKTIVIT V KRAJI SPOLUPRÁCE KRAJSKÉHO ÚŘADU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE S ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Termín: průběžně Zodpovídá: odbor školství, mládeže a sportu, krajský školský koordinátor prevence, krajský protidrogový koordinátor, členové pracovních komisí pro životní styl a neinfekční nemoci 6

7 a komise pro mládež, odbor školství, mládeže a sportu, odbor sociálních věcí, odbor zdravotnictví 1. Úzká spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v oblasti prevence sociálně patologických jevů - účast na pracovních poradách a jednáních pořádaných MŠMT participace na dotačních řízeních pro oblast prevence sociálně patologických jevů vyhlašovaných MŠMT účast na pracovních poradách a jednáních pořádaných MŠMT participace na dotačních řízeních pro oblast prevence sociálně patologických jevů vyhlašované MŠMT x, 100% účast 3x, 100% účast - zápisy z metodických porad - zápisy z metodických porad - administroval dotační řízení MŠMT Program I. Podpora aktivit prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže - řádně vyúčtoval finanční prostředky rozdělené v rámci tohoto programu - místní kontrolou MŠMT bylo řízení zhodnoceno bez připomínek - administroval dotační řízení MŠMT Program I. Podpora aktivit prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže - řádně vyúčtoval finanční prostředky rozdělené v rámci tohoto programu 2. Spolupráce s věcně příslušnými ministerstvy (Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra) - participace na dotačních řízeních pro oblast protidrogové politiky v programech primární prevence, budou-li ji resorty vyžadovat 7

8 participace na dotačních řízeních pro oblast protidrogové politiky v programech primární prevence, budou-li ji resorty vyžadovat Odbor školství, mládeže a odbor školství, mládeže a sportu participoval formou sportu participoval formou stanoviska kvality a stanoviska kvality a potřebnosti služeb žádajících potřebnosti služeb žádajících organizací. Jednalo se o organizací. Jednalo se o žádosti administrované Radou žádosti administrované Radou vlády pro koordinaci vlády pro koordinaci protidrogové politiky, protidrogové politiky a ministerstvem práce a ministerstvem školství, sociálních věcí a mládeže a tělovýchovy ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy MEZIODBOROVÁ SPOLUPRÁCE V RÁMCI KRAJSKÉHO ÚŘADU Termín: průběžně Zodpovídá: odbor školství, mládeže a sportu, odbor sociálních věcí (krajský školský koordinátor prevence, krajský protidrogový koordinátor), odbor zdravotnictví 1. Úzká spolupráce odboru školství, mládeže a sportu s odborem sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zejména v oblasti preventivních aktivit; - společný postup při řešení problému v oblasti výskytu sociálně patologických jevů, vycházející ze Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Moravskoslezského kraje - meziodborová (telefonická, ová, ústní) jednání o aktuálních problémech v oblasti protidrogové prevence a politiky meziodborová (telefonická, e- mailová, ústní) jednání o aktuálních problémech v oblasti protidrogové prevence a politiky probíhá na velmi dobré úrovni společné zapojení krajské koordinátorky prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a krajské protidrogové koordinátorky v: - pracovní skupině protidrogové prevence při výboru sociálních věcí zastupitelstva kraje - komisi Zdraví 21, v sekci Mládež - probačním týmu 8

9 SPOLUPRÁCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE S POSKYTOVATELI SLUŽEB V OBLASTI SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE Termín: do konce roku 2006, průběžně Zodpovídá: odbor školství, mládeže a sportu, odbor sociálních věcí (krajský školský koordinátor prevence, krajský protidrogový koordinátor 1. Metodická, koncepční a koordinační podpora realizace školních preventivních strategií na úrovni škol a školských zařízení - činnost krajského preventivního týmu (okresní metodici prevence) zejména při dotačních řízeních u vyhlašovaných programů prevence sociálně patologických jevů u dětí - počet uskutečněných metodických schůzek a zápisy z nich Do krajského preventivního týmu je zařazeno 7 okresních metodiků prevence, kteří vykonávají svou činnost na všech 6 pedagogicko psychologických poradnách v kraji (v okrese Opava jsou 2 okresní metodici). Po oba sledované roky byl preventivní tým součástí vyhodnocování žádostí v dotačním řízení na podporu prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, Programu I. MŠMT. V roce 2005 proběhlo celkem 8 schůzek s okresními metodiky prevence, v roce 2006 taktéž. 2. Osobní návštěva školského koordinátora preventivních aktivit nebo krajského protidrogového koordinátora v jednotlivých zařízeních poskytujících služby specifické primární prevence v kraji. - uskutečněné návštěvy v zařízeních, zápisy z návštěv v zařízeních poskytujících služby specifické primární prevence v kraji Společné návštěvy krajského protidrogového koordinátora a školského koordinátora preventivních aktivit v zařízeních poskytujících služby specifické primární prevence v kraji se uskutečnily v průběhu letních měsíců roku Z těchto návštěv je pořízen zápis, který je k dispozici na odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu. 3. Setkání poskytovatelů služeb v oblasti specifické primární prevence - uskutečněná setkání poskytovatelů služeb v oblasti specifické primární prevence, zápisy ze setkání 9

10 Dne se v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskutečnilo společné setkání protidrogových koordinátorů působících na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji, včetně poskytovatelů služeb specifické primární prevence. Zápis z tohoto setkání je k dispozici na odboru sociálních věcí krajského úřadu. 4. Vypracování akčního plánu v oblasti specifické primární prevence na období ve spolupráci s poskytovateli služeb v oblasti primární prevence vypracovaná aktuální SWOT analýza pro oblast specifické primární prevence a následné zpracování akčního plánu na období radou a zastupitelstvem kraje schválený akční plán pro oblast specifické primární prevence Ke SWOT analýze, která se týkala zhodnocení aktuálního stavu a potřeb poskytovatelů byli vyzváni účastníci společného setkání, které proběhlo na konci roku Výstupy byly využity při tvorbě 2. akčního plánu. SPOLUPRÁCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE S KRAJSKOU HYGIENICKOU STANICÍ V OSTRAVĚ A S HYGIENICKOU STANICÍ HL. M. PRAHY Termín: průběžně Zodpovídá: odbor školství, mládeže a sportu, odbor sociálních věcí - krajský školský koordinátor prevence, krajský protidrogový koordinátor 1. Využívání dlouhodobého monitoringu prováděného Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě a Hygienickou stanicí hl.m. Prahy při mapování drogové scény v kraji - získaná a zpracovaná data o určitých aspektech výskytu sociálně patologických jevů Data sbíraná a zpracovávaná Krajskou hygienickou stanicí jsou využívána především při zpracování výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky v kraji, na kterém za úsek primární prevence participoval odbor školství, mládeže a sportu. S problematikou provádění monitoringu drogové scény v kraji byli seznámeni také protidrogoví koordinátoři obcí s rozšířenou působností a zástupci poskytovatelů služeb protidrogové prevence v kraji na jejich společném setkání, které se konalo v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 10

11 2. Participace na realizaci programu ZDRAVÍ 21 opatření přijatá v rámci realizace programu ZDRAVÍ 21, zejména pak cíle č.12 Snížení škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem a cíle č. 4 - Zdraví mladých Aktivity průběžně probíhají, v roce 2005 byla uskutečněna 4 setkání, v roce 2006 tři setkání. Zápisy včetně podrobnějších informací jsou veřejnosti přístupné na webových stránkách SPECIFICKÝ CÍL: INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI V KRAJI O VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ A O REALIZOVANÝCH OPATŘENÍCH Termín: průběžně, do konce roku 2006 Zodpovídá: odbor školství, mládeže a sportu, krajský školský koordinátor prevence, odbor sociálních věcí, krajský protidrogový koordinátor, krajský preventivní tým ZAJIŠTĚNÍ INFORMOVANOSTI ODBORNÉ I LAICKÉ VEŘEJNOSTI O PROBLEMATICE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 1. Informování o problematice sociálně patologických jevů na internetových stránkách Moravskoslezského kraje - počet vystavených informací Internetové stránky o problematice prevence sociálně patologických jevů mají na webových stránkách kraje svou samostatnou sekci - která je pravidelně aktualizována. Tato sekce byla hodnocena Univerzitou Palackého v Olomouci jako kvalitní, poskytující velké množství informací. 2. Vytvoření aktivní a aktuální databáze organizací nabízejících služby v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů - pravidelná aktualizace a rozšiřování sekce prevence na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje : Databáze byla vytvořena v roce 2005 a pravidelně je revidována. Je veřejnosti přístupná na webové adrese 11

12 SPECIFICKÝ CÍL: PODPORA VÝZKUMU A AKTUÁLNÍHO MONITORINGU VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ A NÁSLEDNÁ APLIKACE ZÍSKANÝCH POZNATKŮ V PRAXI Termín: do konce roku 2005, do konce roku 2006, průběžně Zodpovídá: odbor školství, mládeže a sportu, koordinátor, krajský školský koordinátor prevence ZAJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÉHO MONITORINGU VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V KRAJI 1. Zpracování Závěrečné zprávy o naplňování školních preventivních strategií za školní rok 2004/2005 ve spolupráci s preventivním týmem kraje - Závěrečná zpráva o naplňování školních preventivních strategií za školní rok 2004/2005 : Závěrečné zprávy se zpracovávají od roku Celé znění všech těchto zpráv je veřejnosti přístupné na Mimo to, že jsou k dispozici na internetových stránkách, byly zjištěné informace prezentovány na 4 konferencích či poradách a jedné zahraniční konferenci v Polsku. 2. Zpracování Závěrečné zprávy o naplňování školních preventivních strategií za školní rok 2005/2006 ve spolupráci s preventivním týmem kraje - Závěrečná zpráva o naplňování školních preventivních strategií za školní rok 2005/2006 : Závěrečné zprávy se zpracovávají od roku Celé znění všech těchto zpráv je veřejnosti přístupné na ZAJIŠTĚNÍ VÝZKUMEM OVĚŘENÝCH POZNATKŮ O VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 1. Jednání s Ostravskou univerzitou ve věci zpracování závěrečných prací studentů prací v sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v kraji - Závěrečné práce studentů, poskytující ověřená data o drogové scéně 12

13 : V roce 2005 byly Ostravské univerzitě zadána rámcová témata, která měla být vyhotovena formou bakalářských či diplomových prací v polovině roku O výsledcích jsme nebyli informováni. V zastupitelstvu dne , usnesení 17/

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy DÍL 2 POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ŘEDITELE ŠKOLY 1036 Povinnosti a odpovědnost ředitele školy OBSAH Povinnosti ředitele...1036 KAPITOLA 2 Odpovědnost ředitele...1037 KAPITOLA 3 Další odpovědnost a povinnosti

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Tematická zpráva. Bezpečnost ve školách a školských zařízeních

Tematická zpráva. Bezpečnost ve školách a školských zařízeních Praha, listopad 2014 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 3 2.1 Technické zabezpečení škol a školských zařízení... 3 2.2 Personální zabezpečení škol a školských zařízení... 5 2.3 Technické a personální

Více

Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán

Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán Radonový program ČR 2010 až 2019 Akční plán Radonový program ČR 2010 až 2019 - Akční plán navazuje na výsledky Radonového programu ČR, který byl schválen na období let 2000 až 2009 usnesením vlády ČR č.

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Praha, 26. března 2008 OBSAH: III... 1 SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:...2 OBEC JE-LI V TEXTU UVEDENO POUZE OBEC BEZ DALŠÍHO UPŘESNĚNÍ,... 3 1. ORIENTACE NÁRODNÍHO

Více