Profil společnosti Company Profile IPC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profil společnosti Company Profile IPC"

Transkript

1 Profil společnosti Company Profile IPC

2

3 Content Obsah Basic Information...2 History...3 ELVAC IPC, Ltd. in Numbers...4 Vision...4 Strategy...5 Market Segments...5 Employees...6 Organization Chart...6 Certified System of Control...7 Regional Centres ELVAC IPC, Ltd...7 Production and Business...9 Key Partnerships...10 Special Production of Individual Customer Solutions...11 SW Development and Technical Support...12 Infrastructure Projects...13 Technical Support...14 Services...14 Key References...15 Základní informace...2 Historie...3 ELVAC IPC s.r.o. v číslech...4 Vize...4 Strategie...5 Tržní segmenty...5 Zaměstnanci...6 Organizační struktura...6 Certifikovaný systém řízení...7 Regionální centra ELVAC IPC s.r.o...7 Výroba a obchod...9 Klíčová partnerství...10 Speciální výroba individuálních zákaznických řešení...11 Vývoj SW a technická podpora...12 Infrastrukturní projekty...13 Technická podpora...14 Servisní služby...14 Klíčové reference...15 < 1 >

4 Profil společnosti Company profile Základní informace ELVAC IPC s.r.o. je technologickou společností, jejímž hlavním předmětem činnosti je inženýring a obchodně-technické služby v oblasti průmyslové a speciální výpočetní techniky. Společnost je důsledně orientovaná na vertikální trhy. Našimi obchodními partnery jsou společnosti, které na bázi vysoce spolehlivého, sofistikovaného hardwaru poskytují koncovému uživateli specializovaná komplexní řešení s vysokým podílem přidané hodnoty. Klíčovou složkou naší činnosti je vývoj a malosériová výroba individuálních zákaznických řešení do úrovně konstrukčního návrhu či výroby speciální zákaznické elektroniky. Kromě mateřské společnosti se sídlem v Ostravě má společnost také regionální centra v Praze, Bratislavě a Trenčíně. Basic Information ELVAC IPC, Ltd. is a technological company, whose main subject of activity is engineering and business-technical services in the area of industrial and special computing. Company is thoroughly oriented on vertical markets. Our business partners are companies that on the basis of highly reliable, sophisticated hardware provide the end user with specialized complex solutions with a high ratio of addend value. A key component of our activity is development and small-series production of individual custom solutions up to the level of design proposal or production of special custom electronics. Except home firm in Ostrava has the company regional centers in Prag, Bratislava and Trencin. ELVAC SOLUTIONS, Ltd. is subsidiary and basic subject of activity of this company is provision of turnkey solutions according to individual requirements and Leeds of the customer. The systems incorporate long-term experience of developers of control, monitoring and information systems in various industries. The company offers all services starting with the design, through system development and its implementation and ending with servicing. The company offers experience in CitectSCADA usage in various fields, support of this product and development of ELVAC SOLUTIONS, s.r.o. je dceřinou společností a základním předmětem její činnosti je poskytnutí řešení na klíč dle individuálních požadavků a potřeb zákazníka. V systémech jsou ukryty mnohaleté zkušenosti vývojových pracovníků řídicích, monitorovacích a informačních systémů v nejrůznějších oblastech průmyslu. Společnost nabízí veškeré služby počínaje projektem, přes vývoj systému a jeho implementaci a konče servisní činností. V nejrůznějších oblastech tato společnost nabízí zkušenosti s využitím CitectSCADA. Zároveň nabízí podporu tohoto produktu, vývoj nejrůznějších komunikačních driverů a doplňků. < 2 >

5 various communication drivers and supplements. The company has also rich experience in development of applications based on the Microsoft.NET and Microsoft SQL platforms. The key part of the activity is the development of applications for aviation. This requires high quality demands for systems and their reliability. These features are then transferred to the entire company offers technical support of its products. Společnost má rovněž bohaté zkušenosti s vývojem aplikací založených na platformě Microsoft.NET a Microsoft SQL Klíčovou složkou činnosti je vývoj aplikací pro letectví. To přináší velké nároky na kvalitu systémů a jejich spolehlivost. Tyto vlastnosti jsou pak přeneseny na veškerou produkci společnosti. V rámci servisní činnosti pak společnost nabízí technickou podporu svých výrobků. History Founding of the controlling company ELCOM Ltd. with orientation on services in the area of automation and industrial computing. Building a common site of the ELCOM Company on Mistecka Street in Ostrava-Vitkovice. Founding of ELCOM GROUP Inc. and transformation of ELCOM Ltd. to a corporation. Creation of ELCOM IPC, Ltd. and transfer of the activity in the area of production and supply of industrial and special computer systems to this company. Certification of quality management systems according to ISO Founding the subsidiary ELCOM IPC PRAHA, Ltd. ELCOM IPC, Ltd. has adopted the ČSN EN ISO 9001:2001 quality control systems, both for production and development and services. The turnover of ELCOM IPC, Ltd. exceeds the level of CZK 100 million for the first time. Introduction of holding rules of control and organization in ELCOM GROUP Inc. Founding the subsidiary ELCOM GROUP, Ltd. in Slovakia. Founding the subsidiary ELCOM SOLUTIONS, Ltd. Due to the permanent growth and development of the company, it moved to building in Ostrava-Hrabůvka. Civil aviation bureau granted ELCOM IPC, Ltd. and ELCOM SOLUTIONS, Ltd. a licence for development, production and repairs of aircraft land equipment. ELCOM IPC, Ltd. get certification to ČSN EN ISO and OHSAS norms. Change of the name of company to ELVAC IPC s.r.o. This change express connection with our longstanding business partner VAE Control, s.r.o Historie Založení mateřské společnosti ELCOM s.r.o. s orientací na služby v oblasti automatizace, výpočetní techniky a ekotechniky. Vybudování společného sídla společnosti ELCOM na Místecké ulici v Ostravě-Vítkovicích. Založení společnosti ELCOM GROUP a.s. a transformace společnosti ELCOM s.r.o. na akciovou společnost. Vytvoření společnosti ELCOM IPC, s.r.o. a převedení činnosti v oblasti výroby a dodávek průmyslových a speciálních počítačových systémů do této společnosti. Certifikace systému řízení jakosti dle ISO Založení dceřiné společnosti ELCOM IPC PRAHA, s.r.o. Společnost ELCOM IPC, s.r.o. přijala systém řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2001, a to jak pro výrobu, tak pro vývoj a servisní služby. Obrat společnosti ELCOM IPC, s.r.o. poprvé překračuje hranici 100 mil. Kč. Zavedení holdingových pravidel řízení a organizace ve společnosti ELCOM GROUP a.s. Založení dceřiné společnosti ELCOM GROUP, s.r.o. na Slovensku. Založení dceřiné společnosti ELCOM SOLUTIONS, s.r.o. Vzhledem k trvalému růstu a rozvoji společnost přesídlila do budovy v Ostravě-Hrabůvce. ELCOM IPC s.r.o. a ELCOM SOLUTIONS, s.r.o. získaly od Úřadu pro civilní letectví oprávnění k vývoji, výrobě a opravám leteckých a pozemních zařízení. ELCOM IPC s.r.o. získala certifikace dle standardů ČSN EN ISO a OHSAS Změna názvu společnosti na ELVAC IPC s.r.o. Tato změna reflektovala rozhodnutí o vstupu společnosti VAE Controls, s.r.o., jakožto strategického partnera, do společnosti ELCOM GROUP a.s. < 3 >

6 ELVAC IPC s.r.o. v číslech ELVAC IPC, Ltd. in numbers mil. Kč mil. CZK 300 Vývoj obratu skupiny ELVAC IPC Turnover (předpoklad) (premise) Podíl jednotlivých komodit na celkovém prodeji Individual commodities sales ratio Průmyslové příslušenství Industry accessory 11 % Průmyslové komponenty Industry components 12 % Standardní komponenty Standard components 7 % Průmyslová komunikace Industry communication 14 % Měření a sběr dat, řídící systémy Metering data collection and measurement 5 % ELVAC počítače ELVAC computers 33 % Jiné Other 8 % Řešení pro energetiku Solutions for energetics 10 % Vize Vytvořit a rozvíjet zákaznicky orientovanou, profesně specializovanou společnost střední velikosti, jejímž hlavním argumentem je přidaná hodnota ve formě know-how. Společnost chce být vysoce funkční, specializovanou inženýrskou organizací, která dává svým partnerům k dispozici kompletní technologické a znalostní zázemí a vytváří tak pro ně trvalé konkurenční výhody. Vision To create and develop a customer-oriented, professionally specialized company of medium size, whose main argument is the addend value in the form of know-how. The company wants to be a highly functional, specialized engineering organization that gives its partners for their disposal complete technological and knowledge support and thus creates competitive advantages for them. < 4 >

7 Strategy The basic tools for achieving the aforementioned objectives is our capability of listening to the customer s needs and reliably and flexibly solve his requirements from the idea up to the routine introduction and servicing. The main strategy is quick adaptation to new perspective trends and focus on chosen solutions and market segments. A matter of course is also the effort to constantly motivate, stabilize and professionalize the employee team as a prerequisite of permanent success. Strategie Základním nástrojem pro dosažení výše uvedených cílů je naše schopnost naslouchat potřebám zákazníka a spolehlivě a pružně řešit jeho požadavky od nápadu až po rutinní nasazení a servis. Hlavní strategií je rychlé přizpůsobení se novým perspektivním trendům a soustředění na vybraná řešení a segmenty trhu. Samozřejmostí je také snaha neustále motivovat, stabilizovat a profesionalizovat tým zaměstnanců jako základní předpoklad trvalého úspěchu. Market Segments The ELVAC IPC groups profiles its activities mainly into the following market segments: Industry & Engineering Energy & Utilities Automotive & Transportation TELCO Broadcasting & multimedia Public administration Tržní segmenty Skupina ELVAC IPC profiluje své působení hlavně do následujících tržních segmentů: průmysl a strojírenská výroba energetika doprava telekomunikace broadcasting a multimedia státní správa < 5 >

8 Zaměstnanci ELVAC IPC s.r.o. staví především na kvalifikovaných odbornících. Tito tvoří největší devízu společnosti. Samozřejmostí je také snaha neustále motivovat, stabilizovat a profesionalizovat tým zaměstnanců. Kvalitní tým je základním předpokladem trvalého úspěchu. Employees The strategy of ELVAC IPC s.r.o. is based mostly on qualified experts. These are the biggedst device of company. Matter of course is all the time motivate, stabilitě and professionalize the team of employees. The high-quality team is the basic premise of permanent sucess Vývoj počtu zaměstnanců skupiny ELVAC IPC Employees (předpoklad) (premise) Organizační struktura Organization Chart VÝKONNÝ ŘEDITEL MANAGING DIRECTOR ASISTENTKA ASISTANT PROVOZNÍ EKONOM ECONOMICS ADMINISTRATION OBCHODNÍ ODDĚLENÍ COMMERCIAL DEPARTMENT VÝVOJ DEVELOPMENT TECHNICKÉ ODDĚLENÍ TECHNICAL DEPARTMENT PRODEJ SALE NÁKUP PURCHASE MARKETING MARKETING LOGISTIKA LOGISTICS HW HW SW SW VÝROBA MANUFACTU- RING APLIKACE APPLICATION ZÁKAZNICKÝ SERVIS CUSTOMER SERVICE TECHNICKÁ PODPORA TECHNICAL SUPPORT < 6 >

9 Certified System of Control The production duality control and checking system is certified according to the internationally valid standard ČSN EN ISO 9001:2001. All technological procedures during production and assembly are process wise treated so that they minimize the possibility of creation of non-conformities due to human factor. As well as production processes, also the development and servicing is exposed to the most stringent criterions and these activities are also certified in accordance with the rules of standard ČSN EN ISO 9001:2001. The company get certification to ČSN EN ISO and OHSAS norms. By getting certificate ISO pleges company oneself to create, dokument, enforce and keep the system of environmental management and constantly improve its effectiviness. OHSAS determines requirements for safety management and occupational hygiene. Certifikovaný systém řízení Systém řízení a kontroly kvality výroby je certifikován podle mezinárodně platného standardu ČSN EN ISO 9001:2001. Veškeré technologické postupy při výrobě a montáži jsou procesně ošetřeny tak, aby minimalizovaly možnost vzniku neshody vlivem lidského faktoru. Stejně jako na výrobní procesy, také na vývoj a servisní služby jsou kladena ta nejpřísnější měřítka a tyto činnosti jsou rovněž certifikovány v souladu s pravidly normy ČSN EN ISO 9001:2001. V roce 2007 získala společnost certifikaci dle standardů ČSN EN ISO a OHSAS Tím, že společnost získala certifikát ISO 14001, zavázala se vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivitu. OHSAS stanovuje požadavky na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Regional Centres ELVAC IPC, Ltd. ELVAC IPC PRAHA, Ltd. is a subsidiary company of ELVAC IPC, Ltd. that provides regional sales representation especially in Prague and Bohemia. The company has been on the market since The company is focused on complex supplies of goods and services for industrial automatization and industrial and computer technology industries. Its supplies integrate goods and services of parent company ELVAC IPC, Ltd. with products of other companies involved in the ELVAC Inc. as well as with products of third parties. Among the main market segments that ELVAC IPC PRAHA, Ltd. targets are: Industry and engineering Telecommunication Transportation Health services Ministry of Defense and Ministry of Interior of The Czech republic Regionální centra ELVAC IPC s.r.o. ELVAC IPC PRAHA, s.r.o. je dceřinou společností firmy ELVAC IPC s.r.o. a zajišťuje regionální obchodní zastoupení především pro Prahu a Čechy. Firma působí na trhu od roku Soustřeďuje se na komplexní dodávky zboží a služeb v oblasti průmyslové automatizace a průmyslové výpočetní techniky. Ve svých dodávkách integruje zboží a služby mateřské organizace ELVAC IPC s.r.o. s produkty ostatních firem skupiny ELVAC a.s. i produkty třetích stran. Hlavními segmenty trhu, kam soustřeďuje ELVAC IPC PRAHA, s.r.o. svou pozornost, jsou tyto: průmysl a strojírenská výroba telekomunikace doprava zdravotnictví resort Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra ČR < 7 >

10 Praha Ostrava Trenčín Bratislava Do uvedených oblastí má firma připravena typová řešení i individuální realizace podle specifických přání a potřeb zákazníka a obchodního partnera. Dodávkám předchází konzultační činnost, analýza a zpracování projektové dokumentace podle potřeby řízení projektu a v neposlední řadě technická podpora a servis. Klíčové produkty, které firma uvádí na trh, jsou: průmyslové a speciální PC systémy komponenty pro průmyslové datové komunikace a průmyslový Ethernet komponenty pro sběr dat a měření SCADA systémy na platformě CITECT HMI systémy řídicí technologie na bázi PC a řídící technologie na bázi PLC systémy pro monitorování fyzikálních a technologických dat, telemetrické systémy Významnou činností ELVAC IPC PRAHA, s.r.o je, mimo obchodní a obchodně-technické činnosti, funkce regionálního servisního střediska, zaměřeného na záruční i pozáruční opravy průmyslové, speciální i kancelářské výpočetní techniky. Servis se realizuje jak ve vlastním servisním středisku, tak u zákazníků v místě instalace. ELVAC, s.r.o. byla založena v roce Je dceřinou společností ELVAC IPC s.r.o. a zabezpečuje aktivity všech složek holdingu ELVAC na území Slovenské republiky. Aktivity společnosti jsou zaměřené na: automobilový průmysl strojírenství výrobní podniky chemický průmysl oblast energetiky a jaderné energie S účinností jednotlivých složek a spojením všech aktivit dokáže společnost poskytnout zákazníkům služby od vytvoření projektové dokumentace, přes optimální řešení až po samostatnou dodávku a následný outsourcing servisních služeb. Díky bohatým zkušenostem společnost poskytuje své know-how formou nezávislých studií a výběru optimálních řešení v případech tendrů třetích stran. Kvalitu odborníků ve společnosti prověřují i projekty systémů typu BlackBox, ve kterých zákazník požaduje hotové řešení na základě definovaných výstupních podmínek. Pro zákazníky vyžadující nadstandardní servisní podporu poskytuje společnost speciální servisní podmínky formou servisních smluv, prodloužených záruk, servisních skladů a okamžitých reakčních servisních časů. For mentioned industries the company has prepared standardized solutions as well as individual implementations according to specific desires and needs of a customer and business partner. A supply is preceded with consultation, research and elaboration of contract documents, if project management requires it, and last but not least technical support and service including service agreements. Among the key products that the company markets are: Industrial and special PC systems Components for industrial data communication and industrial Ethernet Components for collection and measurement SCADA systems on CITECT platform HMI systems Control technologies based on PC and control technologies based on PLC Systems for physical and technological data monitoring, telemetric systems In addition to its business and commercial technical activity, ELVAC IPC PRAHA, Ltd. acts as a regional service center focused on warranty as well as after-warranty repairs of industrial, special and office computer technology. The service are provided both in the own service center and at customers place of implementation. ELVAC, Ltd. was founded in It is a subsidiary of ELVAC IPC, Ltd. and secures the activities of all components of the holding ELVAC in the territory of the Slovak Republic. The company activities are focused at: Automotive industry Engineering Production plants Chemical industry Research and development in the area of energy and nuclear energy With the efficiency of individual components and combination of all activities, the company can provide customers with services from creation of project documentation, through the optimum solution, up to the actual delivery and subsequent outsourcing of servicing. Thanks to the rich experience, the company provides its know-how in the form of independent studies and selection of the optimal solutions in cases of tenders of third parties. The quality of experts in the company is verified also by projects using the Black Box system, in which the customer requires a ready solution based on the defined output conditions. For customers requiring above standard service support, the company provides special servicing conditions in < 8 >

11 the form of service contracts, extended warranties, service warehouses and immediate service reaction times. In the area of service providing and quality control, ELVAC, Ltd. adopted the process of joining the quality control and environmental protection certificate in its controlling company. Thanks to the ELVAC holding, the company provides a complete solution supported by top experts at all levels of supplies. The aforementioned activities, together with the strong servicing base that the company provides also to demanding customers in critical operations, put ELVAC, Ltd. into the lead among companies providing complex solutions in the Slovak Republic in the area of industrial automation. V oblasti poskytování služeb a řízení kvality společnost ELVAC, s.r.o. přistoupila na proces připojení se k certifikátu řízení kvality a ochrany životního prostředí v její mateřské firmě. Díky holdingu ELVAC poskytuje společnost kompletní řešení podložené špičkovými odborníky na všech úrovních dodávek. Uvedené aktivity spolu se silnou servisní základnou, kterou společnost poskytuje i náročným zákazníkům do kritických provozů, řadí společnost ELVAC, s.r.o. do čela společností poskytujících ve Slovenské republice komplexní řešení pro oblast automatizace v průmyslu. Production and Business The bearing programme of the ELVAC IPC Company is production and sales of industrial and special PC systems complete from top components of leading world producers of industrial technologies. The major element during production and completing of industrial PC systems is the long-term know-how in the area of testing of partial components at the entry into the production process and subsequently the system of burning in, load tests and output checking. These processes are constantly being developed and perfected with the goal of providing partners the highest possible guarantee of reliability in continuous maintenance-free operation. The production and sales of industrial computers is followed by distribution of components immediately related to the area of industrial computing. These are especially the areas of peripherals and accessories, industrial communications and components for data collection, metering and control in industry. In the area of applications, control and monitoring systems (GW 2005) belong to the basic products. For implementation of any distributed information system, the InfoPanels system is designed. Výroba a obchod Nosným programem společnosti ELVAC IPC s.r.o. je výroba a prodej průmyslových a speciálních PC systémů kompletovaných ze špičkových komponent předních světových výrobců průmyslových technologií. Stěžejním prvkem při výrobě a kompletaci průmyslových PC sestav je dlouholeté know-how v oblasti testování dílčích komponent při vstupu do výrobního procesu a následně systém zahořování, zátěžových testů a výstupní kontroly. Tyto procesy se neustále rozvíjí a zdokonalují s cílem poskytovat partnerům co nejvyšší záruku spolehlivosti v nepřetržitém bezúdržbovém provozu. Na výrobu a prodej průmyslových počítačů navazuje distribuce komponent bezprostředně souvisejících s oblastí průmyslové výpočetní techniky. Jedná se zejména o oblast periferií a příslušenství, průmyslových komunikací a komponent pro sběr dat, měření a řízení v průmyslu. V oblasti aplikací patří mezi základní produkty řídicí a monitorovací systémy (GW 2005). Pro realizaci libovolného distribuovaného informačního systému je určen systém InfoPanels. < 9 >

12 Klíčová partnerství Dlouholeté zkušenosti získané při výrobě, provozu a opakovaných vícečetných nasazeních průmyslových PC systémů vedly k zaměření na vybraný okruh významných strategických dodavatelů: IEI Technology Corp. (Authorised Resseler) Komponenty pro stavbu průmyslových, panelových a speciálních systémů, příslušenství k průmyslovým PC. MOXA Technologies, Inc. (Authorised Distributor) Komponenty pro sériovou komunikaci, síťové servery pro sériová zařízení, komunikační servery, prvky průmyslového Ethernetu. CitectSCADA SCADA/HMI software určený pro platformu Windows. Microsoft Corporation, Microsoft Windows Embedded Partner OEM partner pro operační systém Microsoft Windows XP Embedded. Microsoft Certified Partner Partner pro vytváření a distribuci softwarových nebo hardwarových řešení, pro vývoj aplikací a integraci softwaru Microsoft. Intel Produkt Integrátor Procesory pro průmyslové aplikace. LANETCO Digital Display Systems Corporation Lanetco je přední výrobce vysoce výkonných zobrazovacích jednotek. Dále poskytuje široké spektrum služeb v zobrazování a potřebách řídicích center pro klienty v mnoha odvětvích průmyslu. PANASONIC Odolné notebooky. Key Partnerships The long-term experience obtained during production, operation and repeated multiple implementation of industrial PC systems led to the focus on a chosen group of significant strategic suppliers: IEI Technology Corp. (Authorized Reseller) Components for building of industrial, panel and special systems, accessories for industrial PCs. MOXA Technologies, Inc. (Authorized Distributor) Components for serial communication, network servers for serial devices, communication servers, elements of industrial Ethernet. CitectSCADA SCADA/HMI software, designed for the Windows platform. Microsoft Corporation, Microsoft Windows Embedded Partner OEM partner for the opening systems Microsoft Windows XP Embedded. Microsoft Certified Partner Partner for creating and distribution of software of hardware solutions, for application development, and integration of Microsoft software. Intel Product Integrator Processors for industrial applications. LANETCO Digital Display Systems Corporation Lanetco is a leading producer of high performance video displey walls. Next provides a broad spectrum of services in the display and operation control rooms requirements for clients in a wide range of industries. PANASONIC Rugged Notebooks. Kromě sortimentu strategických dodavatelů nabízí společnost i produkty dalších společností: ICP DAS, Ltd. Komponenty pro sběr dat, řízení a měření. EIZO NANAO Corporation Špičkové LCD displeje. RARITAN Kvalitní přepínače a zařízení pro dálkovou správu PC. SBS Technologies, Inc. Počítače pro extrémní podmínky. Besides the product range of strategic suppliers, the company also offers products of other companies: ICP DAS, Ltd. Components for data collection, control and metering. EIZO NANAO Corporation Top LCD displays. RARITAN High-quality switchs and devices for remote administration of PCs. SBS Technologies, Inc. Computers for extreme conditions. < 10 >

13 Special Production of Individual Customer Solutions Based on customer needs research the company designs an individual solution that corresponds exactly to requirement of a given application. For that purpose a corresponding technical background has been built. PC production is equipped with NC machines that, following CAD system, facilitate fast and flexible implementation of low volume production of special customer solutions both partial reconstruction of standard supplied chassis and special housing designs. Construction and mechanical works are followed by custom electronics designs and production low volume production of custom ad-on modules (inputs/ outputs, modules for signal modification etc.). A key part of our activity is development and low volume production of individual customer solutions. In these ways small series of sophisticated devices arise data converters and concentrators, testers, analyzers etc., whose basis consists of standard PC components from product portfolio that we distribute. The company narrowly cooperates with mechanical solution producers and suppliers which brings a wide range of applications within even very atypical solutions development. MCS (Multicontrol Systems) MCS system is a proprietary multiprocessor modular system that is a primarily used for controlling of VVN and VN substations in electrical distribution systems. Because of its capability to cover a wide range of roles it is an ideal tool for automation of company s power supply. GSM/NET RTU UNITS Telemetric microprocessor modules with ELVAC GSM/NET RTU trade mark are used for remote monitoring, automatic control, collection and transfer of data via wireless GSM networks, Ethernet and other communication media. Speciální výroba individuálních zákaznických řešení Na základě analýzy potřeb zákazníka jsou navrhována zcela individuální řešení odpovídající přesně požadavkům dané aplikace. Bylo vybudováno tomu odpovídající technické zázemí výroba PC je vybavena NC stroji umožňujícími v návaznosti na CAD systém rychle a pružně realizovat malosériovou v ýrobu speciálních zákaznických řešení jak dílčí přestavby standardně dodávaných šasi, tak i návrhy speciálních housingů. Na konstrukční i mechanické práce navazují návrhy a výroba zákaznické elektroniky malosériová výroba datových převodníků a koncentrátorů, testerů, analyzátorů apod., jejichž základem jsou standardní PC komponenty z distribuovaného portfolia produktů. Intenzivní je spolupráce s výrobci a dodavateli mechanických řešení, což přináší široké možnosti při vývoji i velmi atypických řešení. MCS (Multicontrol system) MCS je proprietární multiprocesorový modulární systém, jehož primární určení je řízení rozvoden VVN a VN v energetických rozvodných soustavách. Pro svou schopnost pokrýt široké spektrum úloh je dnes ideálním nástrojem pro automatizaci podnikové energetiky. GSM/NET RTU UNITS Telemetrické mikroprocesorové moduly s obchodním označením ELVAC GSM/NET RTU jsou určeny pro dálkové monitorování, automatické řízení a sběr a přenos dat prostřednictvím bezdrátových GSM sítí, Ethernetu a dalších komunikačních médií. < 11 >

14 Redundantní zdroje RPS II Pro dosažení vysoké spolehlivosti řídicích systémů a telekomunikačních zařízení je nezbytné zajistit trvalou dostupnost napájecích napětí o definovaných parametrech. Nabízeným řešením je redundance zdrojových modulů i napájecích přívodů. INFOPANELS Schopnost vestavět PC do téměř libovolného prostoru vedla postupně k vytvoření mnoha panelových, nástěnných či stojanových sestav displejů s řídicím počítačem. Po doplnění o otevřenou SW platformu pro distribuované zobrazení dat a multimediálních prezentací vznikl systém s širokými možnostmi uplatnění. POWER SUPPLY RPS II To achieve high reliability of control systems and telecommunication equipment it is necessary to secure a lasting availability of supply voltage of defined parameters. Redundancy of source modules as well as mains cords is offered as a solution. INFOPANELS The possibility to build PC into almost any space let step by step to creation of many panel, wall or stand sets of displays with control computer. After addition of open SW platform for distributed display of data multimedia presentations, a system with wide range of applications has arisen. Vývoj SW a technická podpora Pro zajištění komplexního pokrytí potřeb zákazníků a partnerů disponuje společnost ELVAC IPC s.r.o. kapacitami v oblasti vývoje podpůrného a aplikačního SW pro vlastní HW produkty. SW podpora výrobků Ve společnosti ELVAC IPC s.r.o. je prováděn vlastní vývoj vybraných aplikací a nástrojů podporujících dodávaný HW. V praxi se jedná například o komunikační drivery a aplikace systému MCS či jednotek GSM-RTU a NET-RTU. Velký význam je přikládán provozní diagnostice dodávaných průmyslových PC, proto je v nabídce t aké dohledový systém GlobalWatch, který lze využít pro monitorování stavu důležitých zařízení a technologií. Vlastními kapacit a mi j s o u p o k r y t y z á k l a d n í a p l i k a c e měření a sběru dat. Významnou referencí je bezesporu v ý voj a udržování komponent systému SCADA MikroDispečink (ČEZ) včetně kompletní implementace intranetového zobrazovače. Zákazníci se na společnost mohou s důvěrou obrátit při požadavku na konkrétní řešení komunikačních úloh na bázi produktů MOXA. SW Development and Technical Support To complexly satisfy customer and partner needs ELVAC IPC, Ltd. may use its capacities in the area of support and application SW development for its own HW products. SW support for products In ELVAC IPC, Ltd. is made our own development of selected applications and tools supporting supplied HW. In practice, it is, for example, communication drivers or applications of MCS system or GSM-RTU and NET-RTU units. Much importance is attached to operational diagnostics of supplied industrial PCs and thus in offer you can find GlobalWatch super visor y system that can be used for monitoring of state of important equipments and technologies. With own capacities are covered basic measurement and data collection applications. Development and maintainance of components of SCADA MicroDispatching (ČEZ) system, including complex intranet display device. Customers can appeal to the company with confidence for a concrete solution of communication roles based on MOXA products. < 12 >

15 Complex SW applications Broader applications of monitoring, data collection and presentation, are the domain of ELVAC SOLU- TIONS, Ltd. According to their direction, systems are developed both through traditional programming techniques and also in CitectSCADA environment. InfoPanels system is an important own product and also a tool for creation of distributed applications for any data display and presentations. Support for developers Technical support for developers at customer site is surely a welcomed service delivered to users of supplied HW and SW resources. In this case the company is able to apply its own knowledge and experiences acquired within the scope of application of products from its portfolio. Komplexní SW aplikace Rozsáhlejší aplikace monitorování, sběru dat či jejich prezentace jsou doménou společnosti ELVAC SOLUTIONS, s.r.o. Systémy jsou podle svého zaměření vyvíjeny jak za pomoci klasických programovacích technik, tak také v prostředí CitectSCADA. Významným vlastním produktem a zároveň nástrojem pro tvorbu distribuovaných aplikací pro libovolné zobrazení dat a prezentaci je systém InfoPanels. Podpora vývojových pracovníků Vítanou službou poskytovanou uživatelům dodávaných HW a SW prostředků je i technická podpora pro vývojové pracovníky na straně zákazníka, kde se uplatňují vlastní znalosti a zkušenosti získané při aplikaci produktů z portfolia firmy. Infrastructure Projects Product portfolio offered by ELVAC IPC, Ltd. covers a wide range of roles in the area of automated control systems. By virtue of our highly qualified employees can the company offer its partners complex supplies in the area of technical resources and system and communication infrastructure in following areas: Designs and implementations of industrial ETHERNET HMI and SCADA systems M2M and telemetric systems based on GSM/GPRS technology Technology monitoring and control Automated single purpose testers MES systems Infrastrukturní projekty Portfolio produktů nabízených společností ELVAC IPC s.r.o. pokrývá široké spektrum úloh v oblasti automatizovaných systémů řízení. Díky vysoké kvalifikaci zaměstnanců může společnost svým partnerům nabídnout komplexní dodávky v oblasti technických prostředků a systémové a komunikační infrastruktury v následujících oblastech: návrhy a realizace průmyslových ethernetových sítí HMI a SCADA systémy M2M a telemetrické systémy na bázi GSM/GPRS technologie monitorování a řízení technologií automatizované jednoúčelové testery MES systémy For areas mentioned above a wide range of services is provided: Consultations, project management, elaboration of contract documents Researches, sub delivery of SW solutions by renowned partners Installation at customer s site, test operation, maintenance training Warranty and after-warranty service Full equipment outsourcing Multiportové sériové karty Pro výše uvedené oblasti je zajišťován široký rozsah služeb: konzultace, vedení projektu, zpracování projektové dokumentace analýzy, subdodávky SW řešení od renomovaných partnerů instalace u zákazníka, zkušební provoz, školení údržby garanční a pogaranční servis plný outsourcing zařízení USB-to-Serial rozbočovače/převodníky Mediakonvertory Průmyslové videoservery PLC Měřicí převodníky Vestavné počítače Modulární I/O servery ethernetové přepínače bez správy Vestavné servery pro sériová zařízení Sériová zařízení Bankomaty Zobrazovače Snímače průmyslové i/o Aktivní ethernetové I/O ethernetové přepínače se správou bezdrátové přístupové body Servery pro sériová zařízení Pokladní systémy Terminálové servery Akční členy Modbus komunikační brány Bezdrátové servery pro sériová zařízení Průmyslové GSM/GPRS modemy Průmyslové servery pro sériová zařízení CNC < 13 >

16 Technická podpora Detailní znalost a kvalifikovaná technická podpora jsou hlavní přidanou hodnotou distribuovaných produktů. Vše začíná již u nabídky v závislosti na specifikaci provozních podmínek a požadavků na systém je navržena a doporučena optimální sestava. Již v této fázi se počítá s komponentami, které nesou známku nejvyšší kvality spolu s maximální funkčností a spolehlivostí. Důkladná znalost nabízených produktů vychází z opakovaných vícečetných nasazení a dlouhodobých provozních zkušeností. Pečlivě jsou sledovány a evidovány jednotlivé události, které provázejí nasazení a životní cyklus PC systémů i jednotlivých komponent. Tato evidence tvoří základ znalostní báze, která společnosti umožňuje plnit úlohu vysoce odborného konzultanta v oboru speciální výpočetní techniky. Technical Support Detailed knowledge and skilled technical support are the chief added values of products that the company distributes. Everything begins at supply in accordance with operational condition specification and requirements for system, an optimal configuration is offered and recommended. In this stage the company already counts with components that are both of highest quality and of maximal functionality and reliability. A thorough knowledge of offered products is based on repeated multiple employment and long term operational experiences. Individual incidents that arise during employment and lifecycle of PC systems and of individual components are carefully monitored and filed. This filing makes the foundation of knowledge base that enables the company to act as a highly qualified consultant in the area of special computer technology. Servisní služby Společnost si uvědomuje, že každý prostředek výpočetní techniky vyžaduje během svého životního cyklu monitorování, údržbu a profylaxi. Standardní součástí nabídky je proto bohatý program poprodejních služeb, rozšířených záruk a speciálních servisních režimů. Stejně jako výroba počítačů, také systém řízení servisních procesů je certifikován v souladu s pravidly ČSN EN ISO 9001:2001. Zprovoznění pražské servisní centrály v roce 2003 bylo prvním krokem k realizaci služby NEXT BUSINESS DAY odstranění závady do druhého pracovního dne od nahlášení. Tato služba je poskytována jak přímo, tak prostřednictvím partnerů celoplošně na území České republiky. Založení pobočky na Slovensku otevřelo také zde cestu pro poskytování nadstandardní servisní podpory. Pro mission critical aplikace je společnost schopna formou speciální servisní smlouvy garantovat reakční dobu 4 hodiny od nahlášení závady. Pro opakovaná vícečetná nasazení PC systémů je samozřejmostí servisní buffer klíčových komponent umožňující obchodním partnerům dlouhodobě garantovat dostupnost náhradních dílů při zachování neměnnosti konfigurace. Services The company knows very well that each part of computer technology requires to be monitored, maintained and prophylaxed during its lifecycle. Standard part of its offer is a rich program of after sales services, prolonged warranties and special service regimes. Our service processes control system is certified in accordance with ČSN EN ISO 9001:2001 rules, as is also the case of computer production. Opening of service headquarters in Prague in 2003 was the first step toward providing NEXT BUSINESS DAY service fault removal to next working day since reporting. The service is provided both directly and through partners on the whole territory of the Czech Republic. A subsidiary opened in Slovakia can also provide above standard service support. In case of mission critical applications, the company is able, based on special service agreement, to guarantee 4 hour response time since fault reporting. In case of repeated multiple employment of PC systems, a service buffer for key components is a matter of course. It helps business partners to guarantee spare parts availability and preservation of configuration permanency in the long term. < 14 >

17 Key References Klíčové reference Průmysl a strojírenská výroba Industry & Engineering ArcelorMittal Ostrava Třinecké železárny Vítkovice Vítkovice Steel Valeo Climate Control Automotive Safety Components International TRW Autoelektronika MOTORPAL Bosch Rexroth Glaverbel Czech Crystalex Preciosa Opavia - LU PVT SPOVO LG PHILIPS KORADO TRW Automotive ON Semiconductor Optys Inergy Automotive Systems Slovakia KIA Motors Slovakia ŠKODA Auto Třinecké železárny Ingelectric OKD Holcim MSA Valeo Knauf Insulation Messer Slovnaft Nafta Gbely NCHZ Nováky PM Zbrojníky TRANSPETROL US Steel Broadcasting a multimédia Broadcasting & Multimedia AVECO ČESKÁ PRODUKČNÍ 2000 TV NOVA Česká televize Pro 7 Euro News RTV VIVA Rádio KISS FM Radio Free Europe / Radio Liberty Hotel Holiday Inn Brno Hotel InterContinental Praha Hotel Harmony Špindlerův Mlýn Telekomunikace Telecommunications O2 Telefonica Český Mobil Český Telecom ATS Praha Telemont Telenor Slovakia VIZADA Networks < 15 >

18 Klíčové reference Key References Doprava Transportation České dráhy AŽD Praha Transcon Electronics Systems Česká správa letišť Slovenská správa letišť Letiště Ostrava Řízení letového provozu ČR Glovis Slovakia HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA SkyEurope Airlines Státní správa Public Administration Energetika Energy & Utilities ČEZ Severomoravská energetika Západočeská energetika Středočeská energetika Stredoslovenská energetika SINIT Energetika Vítkovice Energetika Třinec DALKIA Morava ABB Energo Honeywell ČEPS ČEPRO Pražské vodovody a kanalizace SEPS VUJE Armáda České republiky Ministerstvo obrany České republiky Ministerstvo vnitra České republiky Ministerstvo vnitra Slovenské republiky Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu Finanční úřad hlavního města Prahy < 16 >

19

20 Czech Republic Ostrava Hasičská 53, Ostrava-Hrabůvka, Czech Republic Tel.: Fax: Praha / Prague Naskové 1100/3, Praha 5, Czech Republic Tel.: Fax: Slovak Republic Trenčín Piaristická 6667, Trenčín, Slovak Republic Tel.: Fax: Bratislava Stará Vajnorská 92, Bratislava, Slovak Republic Tel.: Fax: P-I-O-1108

Systém dálkové lokalizace poruch v distribuční síti v Bratislavě. Martin Pecina Praha 24.1.2012

Systém dálkové lokalizace poruch v distribuční síti v Bratislavě. Martin Pecina Praha 24.1.2012 Systém dálkové lokalizace poruch v distribuční síti v Bratislavě Martin Pecina Praha 24.1.2012 O holdingu ELVAC zaloţení firmy v roce 1991 rok 1999 transformace na akciovou společnost holdingového typu

Více

Filozofie společnosti

Filozofie společnosti Filozofie společnosti Jsme si vědomi, že základním měřítkem naší konkurenceschopnosti je kvalita poskytovaných služeb. A jenom zákazník je ten, kdo může tuto kvalitu potvrdit. Předvídat a pochopit potřeby

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer

www.elvac.eu 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer 21. dubna 2015, Brno Tomáš Gebauer O společnosti Kdo jsme? Jsme součástí největší české inženýrské skupiny sdružené pod křídly VAE CONTROLS Group, a.s. Poskytujeme obchodně-technické a inženýrskododavatelské

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012 ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012 1. ANF DATA - základní údaje rok založení 1992 vlastník 100% Siemens AG Rakousko roční obrat 267 mil CZK (2010/2011) 220 zaměstanců

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

www.elvac.eu Řešení monitoringu výroby, řízení údržby a vizualizace v MES systémech Bronislav Musil Libor Vylíčil

www.elvac.eu Řešení monitoringu výroby, řízení údržby a vizualizace v MES systémech Bronislav Musil Libor Vylíčil Řešení monitoringu výroby, řízení údržby a vizualizace v MES systémech Bronislav Musil Libor Vylíčil O společnosti Kdo jsme? Jsme součástí největší české inženýrské skupiny sdružené pod křídly VAE CONTROLS

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva

Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny ropné produkty, kapalná a pevná paliva Výroba monitoring energií a zvyšování efektivity výroby Jan Grossmann Schéma Měření spotřeby energií Energie a média v průmyslu elektrická energie plyn teplo voda tlakový vzduch technické plyny a kapaliny

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

ELVAC systémy pro energetiku

ELVAC systémy pro energetiku ELVAC systémy pro energetiku ELVAC vývoj pro energetický sektor Rok 1998 MCS systém pro řízení v rozvodnách Od 1998 do současnosti instalace systému MCS ve více než 130 rozvodnách ELVAC vývoj pro energetický

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Jste připraveni na Průmysl 4.0?

Jste připraveni na Průmysl 4.0? Draft Jste připraveni na Průmysl 4.0? Okolo roku 2000 se v IT začínal prosazovat nový pojem e-business Podaří-li se plně a v celé šíři firmy integrovat procesy a navázat je na klíčové obchodní partnery,

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0

Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0 Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0 EPLAN je součástí mezinárodní skupiny Friedhelm Loh Group Rittal the system. Faster better everywhere. Celosvětový lídr rozváděčových skříní, klimatizační systémy,

Více

Windows na co se soustředit

Windows na co se soustředit Windows na co se soustředit Lukáš Křovák Manažer divize Windows 1 Agenda Čemu se obchodně věnovat před uvedením Windows 8 Jak se mění trh počítačů Správa počítačů s Windows Intune Internet Explorer 9 Doplňkové

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Optimalizace infrastruktury cesta ke kontrole IT. Pavel Salava Specialist Team Unit Lead Microsoft, s.r.o

Optimalizace infrastruktury cesta ke kontrole IT. Pavel Salava Specialist Team Unit Lead Microsoft, s.r.o Optimalizace infrastruktury cesta ke kontrole IT Pavel Salava Specialist Team Unit Lead Microsoft, s.r.o Agenda Maturity model Optimalizace infrastruktury Přínosy optimalizace pro společnost Co znamená

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

ČTYŘI VÁLCE POD KAPOTOU ČESKÉHO EGOVERNMENTU

ČTYŘI VÁLCE POD KAPOTOU ČESKÉHO EGOVERNMENTU Solutions for Demanding Business ČTYŘI VÁLCE POD KAPOTOU ČESKÉHO EGOVERNMENTU ITAPA 2012 Michal Polehňa Říjen 2012 AGENDA Asseco Central Europe Základní registry Registr práv a povinností Registr osob

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Víte co Vás čeká? +420 731 153 108

Víte co Vás čeká? +420 731 153 108 Víte co Vás čeká? O společnosti DATASENSE Založena 2010, sídlo Praha 9 Portfolio Mobilita Produktivita Snižování nákladů Partneři AirWatch, Vmware XenMobile, Citrix Fortinet, DELL Výzvy a trendy, tlaky

Více

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Ladislav Müller IBM GTS 9.2.2010 O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Proč takové téma Objemy zpracovávaných dat rychle rostou Úkoly, které jsou při menším objemu dat

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb Moderní

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Profil skupiny EXTEC. The EXTEC GROUP Profile

Profil skupiny EXTEC. The EXTEC GROUP Profile www.extec.cz www.extec.sk Profil Profile Profil skupiny EXTEC The EXTEC GROUP Profile Skupinu EXTEC tvoří společnosti v Čechách a na Slovensku. Zakladatelé skupiny jsou dlouhodobými a uznávanými odborníky

Více

Vestavné technologie. Stále častěji pouţívaná technologie. Příčiny rozmachu

Vestavné technologie. Stále častěji pouţívaná technologie. Příčiny rozmachu Vestavné technologie Stále častěji pouţívaná technologie Příčiny rozmachu Širší potřeba komunikace, řízení a sběru dat Zmenšování a integrace technologií Vysoký výkon při sníţené spotřebě energie Koncentrace

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog.

Stolní počítač. Mobilní telefon. Síť. Skladování léků. Monitorování chlazení. Monitorování mražení. Monitoring skladování. Software Winlog. Skladování léků Monitorování chlazení Stolní počítač Mobilní telefon Monitorování mražení Síť Monitoring skladování EBI 25-T / / Vysoká přesnost měření teploty / vlhkosti Ukládání sledovaných dat i v případě

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Klíčovéatributy Enterprise Information Infrastructure Spolehlivost Obchodní data jsou stále kritičtější,

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

Technologie nových dimenzí e-government Mikulov 8.-9. září 2015. Fujitsu Technology Solution s.r.o. Miroslav Filipnzí

Technologie nových dimenzí e-government Mikulov 8.-9. září 2015. Fujitsu Technology Solution s.r.o. Miroslav Filipnzí Technologie nových dimenzí e-government Mikulov 8.-9. září 2015 Fujitsu Technology Solution s.r.o. Miroslav Filipnzí Co znamená Fujitsu 2 Největší japonská ICT společnost a čtvrtá ve světě (založena roku

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Setkání průmyslových partnerů 24. listopadu 2011

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Setkání průmyslových partnerů 24. listopadu 2011 ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company Setkání průmyslových partnerů 24. listopadu 2011 1. ANF DATA - základní údaje rok založení 1992 vlastník 100% Siemens AG Rakousko roční obrat 267 mil CZK (2010/2011)

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY V OBLASTI KONSTRUKCE A MECHANICKÉ HLUČNOSTI BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ

AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY V OBLASTI KONSTRUKCE A MECHANICKÉ HLUČNOSTI BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY V OBLASTI KONSTRUKCE A MECHANICKÉ HLUČNOSTI BRZDOVÝCH SYSTÉMŮ CURRENT DEVELOPMENT TRENDS IN THE FIELD OF PRODUCT DESIGN AND MECHANICAL NOISE OF THE BRAKE SYSTEMS Petr Kašpar 1

Více

Digital Signage. co je to Digital Signage. instalace systému InfoPanels. letiště Leoše Janáčka Ostrava. hotel InterContintental Praha

Digital Signage. co je to Digital Signage. instalace systému InfoPanels. letiště Leoše Janáčka Ostrava. hotel InterContintental Praha Digital Signage reklama a informace všude kolem nás František Honajzer Digital Signage co je to Digital Signage instalace systému InfoPanels letiště Leoše Janáčka Ostrava hotel InterContintental Praha

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur Průhonice 2009 Energetika Miroslav Kocur Kompaktní RTU jednotky Jednoduchá konstrukce Minimální rozměry Nízká cena Omezený počet integrovaných IO Pro rozšíření nutno použít externí moduly Modulární RTU

Více

Představení společnosti Moxa. Robert Sztabla

Představení společnosti Moxa. Robert Sztabla Robert Sztabla Program Představení společnosti Moxa Reference Kvalita a servisní služby Shrnutí Cíl společnosti Moxa Stát se spolehlivým partnerem a hlavním dodavatelem při realizaci projektů v průmyslové

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Diagnostics. The Range of Solutions

Diagnostics. The Range of Solutions Diagnostics The Range of Solutions Diagnostics The Range of Solutions DS100E PDA DS150E VCI & SOFTWARE ONLY Laptop not included user provides own hardware solution DS350E CONVERTIBLE PC DS350E TABLET New

Více

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Přehled právních aspektů, které se týkají energetické účinnosti v České republice a jsou zajímavé pro textilní průmysl Autor: ATOK,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Service Science 2012. IS/IT outsourcing services basic

Service Science 2012. IS/IT outsourcing services basic IS/IT outsourcing services basic Klikněte RNDr. Stanislav pro vložení Michelfeit textu IS/IT outsourcing services basic overview 13.4.2015 Agenda Service Science Current ecomonic trends Definition of service

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

Intelligent Services behind Smart Grid Milníky digitalizace - Smart Life Praha 25.ledna

Intelligent Services behind Smart Grid Milníky digitalizace - Smart Life Praha 25.ledna Intelligent Services behind Smart Grid Milníky digitalizace - Smart Life Praha 25.ledna Ing. David Krejcárek/Nokia Siemens Networks Katalyzátory ovlivňující rozvoj ICT infrastruktury v energetickém segmentu

Více

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 9. listopad 2011 Marriott Praha Podnikový systém a ERP Alexandr Pomazal Application Presales Manager CZ&SK Insert Information Protection

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více