Program / Programm / Program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program / Programm / Program"

Transkript

1 Historický ústav Akademie věd České republiky a Archiv hlavního města Prahy Historisches Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften und Archiv der Hauptstadt Prag Institute of History of the Academy of Sciences of the Czech Republic together with Prague City Archives HUS HUSITSTVÍ TRADICE PRAHA OD REALITY K MÝTU A ZPÁTKY HUS HUSSITENTUM TRADITION PRAG VON DER REALITÄT ZUM MYTHOS UND ZURÜCK HUS HUSSITE MOVEMENT TRADITION PRAGUE FROM REALITY TO MYTH AND BACK Mezinárodní konference / Internationale Konferenz / International Conference Mramorový sál, Clam-Gallasův palác, Praha / Marmorsaal, Palais Clam-Gallas, Prag Marble Hall, Clam-Gallas Palace, Prague Program / Programm / Program Středa / Mittwoch / Wednesday 27/5/2015 8:15 9:00: Registrace / Registrierung / Registration 09:00 09:30 Zahájení / Eröffnung / Opening session Sekce 1 / Sektion 1/ Session 1 09:30 10:00 Petr Čornej: Jan Hus mezi duchovní a světskou mocí / Jan Hus zwischen der geistlichen und weltlichen Macht / Jan Hus between the ecclesiastical and the secular powers) 10:00 10:20 Jan Hrdina: Ke krizi tradičních forem zbožnosti v pražských městech ( ) / Zur Krise der traditionellen Formen der Religiosität in den Prager Städten, / On the crisis of traditional forms of piety in Prague towns ( ) 10:20 10:40 Martin Musílek: Oltář z Mühlhausen. Ze života pražského měšťanstva v době Husově / Der Mühlhausener Altar. Aus dem Leben der Prager Bürger zu den Zeiten von Hus / Altar of Mühlhausen. From the life of Prague burghers in the Hus s times 10:40 10:55 Diskuse / Diskussion / Discussion

2 10:55-11:15 Přestávka na kávu / Kaffeepause / Coffee break 11:15 11:35 Jana Nechutová: Carmina hussiana 11:35 11:55 Eva Doležalová: Počátky Husova druhého života /Die Anfänge des zweiten Lebens von Hus / Beginnings of Hus s second life 11:55 12:15 Bořek Neškudla: Spisy Jana Husa v době pohusitské / Die Schriften von Hus in der nachhussitischen Zeit / The fate of Jan Hus s writings in the after- Hussite era 12:15 12:35 Kamil Boldan: Husovo dílo v čase prvotisků / Das Werk von Hus in der Zeit der Inkunabeln / Hus s works in the time of incunables 12:35 12:50 Diskuse / Diskussion / Discussion 12: Přestávka na oběd / Mittagspause / Lunch break Sekce 2/ Sektion 2 / Session 2 13:50 14:10 Kateřina Jíšová: Knihy pražských měšťanů v 15. století (Husitská Praha) / Die Bücher der Prager Bürger im 15. Jahrhundert das hussitische Prag / Books of Prague burghers in 15th century (the Hussite Prague) 14:10 14:30 Mlada Holá - Martin Holý: Betlémská kaple jako místo husovské paměti od konce 15. do počátku 17. století / Die Bethlehemskapelle als Husbezogener Erinnerungsort vom Ende des 15. bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts / The Bethlehem chapel as a place of Hus s memory between the end of 15th and the beginning of 17th centuries 14:30 14:50 Jan Krško: Mýty spojené s Husovým pobytem na Krakovci a jejich reflexe v husovské tradici / Die mit Hus Aufenthalt auf der Burg Krakovec verbundenen Mythen und deren Reflexion in der Hus-Tradition / The myths associated with Hus s sojourn in Krakovec and their reflexions 14:50 15:10 Blanka Zilynská Milena Bravermanová: Relikvie mučedníka Jana Husa zrod poutního místa v Kostnici / Die Reliquien des Märtyrers Jan Hus die Geburt eines Wallfahrtsorts in Konstanz / The martyr Hus s relics the birth of a place of pilgrimage in Konstanz 15:10-15:25 Diskuse / Diskussion / Discussion 15:25 15:45 Přestávka na kávu / Kaffeepause / Coffee break Sekce 3 / Sektion 3 / Session 3 15:45 16:05 Jan Royt: Husa a labuť. K ikonografii Husa a Luthera / Die Gans und der Schwan. Zur Ikonographie von Hus und Luther / A goose and a swan. On Hus s and Luther s iconography 16:05 16:25 Radim Červenka: Autorita Jana Husa a ideologie boje proti hříchu v utrakvismu 16. století / Die Autorität von Jan Hus und die Ideologie des

3 Kampfes gegen die Sünde im Utraquismus des 16. Jahrhunderts / Jan Hus s authority and the ideology of anti-sin struggle in Utraquism of 16th century 16:25 16:45 Olga Fejtová: Jan Hus a husitství jako téma ve Veleslavínově kalendáři historickém. K reflexi husitské tradice v pražském souměstí doby předbělohorské a pobělohorské / Jan Hus und das Hussitentum als Thema in Veleslavíns historischem Kalender. Zur Reflexion der hussitischen Tradition in den Prager Städten in der Zeit vor und nach der Schlacht am Weißen Berg / Jan Hus and Hussitism as a theme in Veleslavín s historical calendar. On the reflexion of Hussite traditions in the Prague conurbation of the times before and after the White Mountain 16:45 17:05 Sixtus Bolom-Kotari: Jan Hus a čeští evangelíci od tolerančního patentu do konce první světové války / Jan Hus und die böhmischen Protestanten in den Zeiten ab dem Toleranzpatent bis zum Ende des Ersten Weltkriegs/ Jan Hus and Czech evangelic protestants between the Tolerance Patent and the end of World War I 17:05 17:20 Diskuse / Diskussion / Discussion 17:30 18:45 Exkurse po historických památkách spojených s ranou českou reformací a pražskou univerzitou na Starém Městě pražském / Besuch von historischen Sehenswürdigkeiten der Prager Altstadt, die mit der frühen Reformation in Böhmen und mit der Prager Universität verbunden sind / Excursion over Old Town s historical sites associated with early Bohemian Reformation and University of Prague 19:00 22:00 Společenský večer / Gesellschaftsabend / Social evening Čtvrtek / Donnerstag / Thursday 28/5/2015 Sekce 4 / Sektion 4 / Session 4 09:00 09:20 Roman Zaoral: Antihusitská kampaň v Anglii v letech / Die Antihussitische Kampagne in England in den Jahren / The anti- Hussite campaign in England of the years :20 09:40 Zdeněk V. David: Puritans and Anglicans Views of Hus in Elizabethan England: A Comparison / Srovnání pohledu puritánů a anglikánů na Husa v alžbětinské Anglii / Die Auffassung von Hus bei den Puritanern und den Anglikanern im Elisabethanischen England. Ein Vergleich 09:40 10:00 Gábor Bradács: Das Bild des Jan Hus und des Hussitentums in der spätmittelalterlichen und humanistischen Geschichtsschreibung Ungarns (bis zum Ende des 16. Jahrhunderts) / The images of Jan Hus and Hussitism in Hungarian historiography of the late Middle Ages and the period of Humanism (up to end of 16th century) / Obraz Jana Husa a husitství v uherské historiografii pozdního středověku a doby humanismu (do konce 16. století) 10:00 10:15 Diskuse / Diskussion / Discussion 10:15 10:35 Přestávka na kávu / Kaffeepause / Coffee break

4 Sekce 5 / Sektion 5 / Session 5 10:35 10:55 Jan Červenka: Obraz Jana Husa v dějepiseckém díle Jana Dlugozse / Das Bild von Jan Hus im historiografischen Werk von Jan Długosz /A portrait of Jan Hus in the historiographic work of Jan Dlugosz 10:55 11:15 Jiří Jurok: Aktualizace významu Jana Husa a husitství před a v době českého stavovského povstání / Die Aktualisierung der Bedeutung von Jan Hus und des Hussitentums vor und während des böhmischen Ständeaufstands / The update of significance of Jan Hus and Hussitism before and during the Uprising of the Estates :15 11:35 Jiří Mikulec: Mistr Jan Hus barokní. Středověký reformátor v proudu pobělohorské rekatolizace / Der barocke Magister Jan Hus. Ein mittelalterlicher Reformator im Rekatholisierungsstrom nach der Schlacht am Weißen Berg/Master Jan Hus in a Baroque appearance. The medieval reformer in the flood of the after-white-mountain recatolicisation 11:35 11:50 Diskuse / Diskussion / Discussion 11:50 13:00 Přestávka na oběd / Mittagspause / Lunch break Sekce 6 / Sektion 6 / Session 6 13:00 13:20 Jiří Just: Jan Hus v historické a obnovené jednotě bratrské (Jan Hus in der historischen und in der erneuerten Brüderunität/Jan Hus in the indigenous and the renewed Unity of Brethren) 13:20 13:40 Iveta Coufalová:... doch kamen Sie so jämerlich ums Leben... Jan Hus und Hermann Joachim Hahn ( ) /... přece přišel tak žalostně o život... Jan Hus a Hermann Joachim Hahn ( )/( :... yet he lost his life so pitifully... Jan Hus and Hermann Joachim Hahn ( ) 13:40 14:00 Siglind Ehinger: Zwischen pietistischer Aneignung und konfessioneller Vereinnahmung Jan Hus in der Brüder - Geschichtsschreibung des württembergischen Theologen Georg Konrad Rieger ( ). Ein Beitrag zur Wahrnehmung und Wirkung Jan Hus im Pietismus / Mezi pietistickým osvojením a konfesijním přivlastněním Jan Hus v historiografickém díle württemberského teologa Georga Konrada Riegera ( ) o českých bratřích. Příspěvek k vnímání a působení Jana Husa v pietismu / Between the Pietists adoption and confessional appropriation Jan Hus in historiographic writings by a Wurtemberg theologian Georg Konrad Rieger ( ) on the Czech Brethren. A contribution to the perception and influence of Jan Hus in Pietism) 14:00 14:15 Diskuse / Diskussion / Discussion 14:15 14:35 Přestávka na kávu / Kaffeepause / Coffee break

5 14:35 14:55 Georg Metzig: Einen grossen Gottes-Mann und unsern teuresten Blut-Zeugen Jan Hus und die hussitische Tradition in der Oberlausitz und in der Herrnhuter Brüdergemeinde / Velkého Božího muže a našeho nejdražšího mučedníka Jan Hus a husitská tradice v Horní Lužici a v ochranovské bratrské obci/a great God s man and our dearest martyr Jan Hus and Hussite tradition in Upper Lusatia and in the community of Brethren in Herrnhut 14:55 15:15 Susanne Kokel: Die Herrnhuter Gemeinde in Potštejn und die Hus-Feiern im 19. Jahrhundert / Ochranovský sbor v Potštejně a husovské oslavy v 19. století/ Herrnhut s community in Potštejn and Hussian festivities in 19th century 15:30 15:45 Diskuse / Diskussion / Discussion 15:45 16:00 Přestávka na kávu / Kaffeepause / Coffee break Sekce 7 / Sektion 7 / Session 7 16:00 16:20 Lenka Hlávková: Planus versus mensuratus? Několik poznámek k utrakvistické tradici zpěvů Credo (c ) (Planus versus mensuratus? Einige Anmerkungen zur utraquistischen Tradition des gesungenen Credo, ca / Planus versus mensuratus? Few remarks to the Utraquist tradition of singing Credo (ca ) 16:20 16:40 Paweł Gancarczyk: Petrus Wilhelmi s works in Utraquist Bohemia: On the origins of an enduring musical tradition / Díla Petra Wilhelmiho v utrakvistických Čechách: o kořenech trvalé hudební tradice / Die Werke von Petrus Wilhelmi im utraquistischen Böhmen: Zu den Wurzeln einer dauerhaften Musiktradition 16:40 17:00 Gabrielová Jarmila: Husitské reminiscence v hudbě Antonína Dvořáka: Dramatická ouvertura Husitská op. 67 / Hussitische Reminiszenzen in der Musik von Antonín Dvořák: Die Hussiten, dramatische Ouvertüre op. 67 / Hussite reminiscences in Antonín Dvořák s music: Dramatic ouverture The Hussite op :00 17:15 Diskuse / Diskussion / Discussion Sekce 8 / Sektion 8 / Session 8 Pátek / Freitag / Friday 29/5/ :00 09:20 Steffen Höhne: Geschichtspolitische Mobilisierung. Die Hussiten im Vormärz und in der Revolution von 1848/49 / Historicko-politická mobilizace. Husité v době předbřeznové a v průběhu revoluce z let 1848/1849 / Historico-political mobilisation. The Hussites in the pre-march period and during the revolution of 1848/ :20 09:40 Magdalena Pokorná: Mistr Jan ve víru událostí let / Magister Jan Hus in den Wirren der Ereignisse von / Master Jan Hus in the turmoil of events of the years

6 09:40 10:00 Marie L. Neudorflová: Masarykova aktualizace významu Husova učení a postojů pro český národ na konci 19. století / Masaryks Aktualisierung der Bedeutung der Lehre und der Einstellung von Hus für das tschechische Volk am Ende des 19. Jahrhunderts / Masaryk s update of the meaning of Hus s teaching and stances for the Czech nation at the end of 19th century 10:00 10:20 Jitka Jonová: Jan Hus versus sv. Cyril a Metoděj: česká národní emancipace ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století z pohledu Katolické církve a diplomacie Svatého stolce / Jan Hus versus die Heiligen Kyrill und Method: die tschechische nationale Emanzipation in der zweiten Hälfte des 19. Jh. und zu Beginn des 20. Jh. aus der Sicht der katholischen Kirche und der Diplomatie des Heiligen Stuhls / Jan Hus vs. Cyril and Methodius: the Czech national emancipation in the second half of 19th century and at the beginning of 20th century from the viewpoints of the Catholic Church and the Holy See diplomacy 10:20 10:35 Diskuse / Diskussion / Discussion 10:35 10:55 Přestávka na kávu / Kaffeepause / Coffee break Sekce 9 / Sektion 9 / Session 9 10:55 11:15 Jaroslav Šebek: Proměny husovského vzpomínání v českých zemích po roce 1918 / Die Veränderungen der Erinnerung an Hus in den böhmischen Ländern nach 1918 / Changes in the reminiscences of Hus in the Czech lands after :15 11:35 Robert Novotný: Nacionalista, liberál, komunista. Jan Hus v učebnicích dějepisu / Nationalist, Liberaler, Kommunist. Jan Hus in den Geschichtslehrbüchern / A nationalist, a liberal, a communist. Jan Hus in schoolbooks 11:35 11:55 Jan Randák: Silná minulost pokračuje aneb reformační procházky Prahou 50. let 20. století / Die starke Vergangenheit wird fortgesetzt oder reformatorische Streifzüge durch Prag der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts / The strong past continues or the Prague reformation walks in 1950 s 11:55 12:15 Diskuse / Diskussion / Discussion 12:15 12:35 Přestávka na kávu / Kaffeepause / Coffee break 12:35 12:55 Alexander Querengässer: Jan Hus und Jan Zizka und die Hussiten-Trilogie von Otakar Vávra. Epische Filme hinter dem Eisernen Vorhang / Jan Hus a Jan Žižka v husitské trilogii Otakara Vávry. Epické filmy za železnou oponou/jan Hus and Jan Žižka in the Hussite trilogy by Otakar Vávra. Epic films behind the Iron Courtain 12:55 13:15 Pavel Helan: Reflexe Jana Husa v televizních projektech / Die Reflexion von Jan Hus in Fernsehprojekten / Reflections of Jan Hus in television projects 13:15 13:35 Diskuse / Diskussion / Discussion 13:35 14:00 Závěrečná diskuse / Abschlussdiskussion / Closing discussion

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940

Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Rejchrtová Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940 Disertační a habilitační práce: 1973: Politické názory Václava Budovce z Budova, disertační práce na UK FF Praha, s. 241. 1986: Studie k českému

Více

Město Moravský Krumlov Vás vítá Obsah Contents Guide to Moravský Krumlov Inhalt Willkommen in der Stadt Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov Vás vítá Obsah Contents Guide to Moravský Krumlov Inhalt Willkommen in der Stadt Moravský Krumlov Město Moravský Krumlov Vás vítá Na následujících stranách se Vám pokusíme ukázat město tak, jak jej mnozí neznáte. Krumlov není pouze městem se Slovanskou epopejí A. Muchy, ale i městem mnoha dalších zajímavostí.

Více

od 22. 6. do 22. 7. 2006

od 22. 6. do 22. 7. 2006 Armáda České republiky Velitelství Sil podpory a výcviku Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Brněnské kulturní centrum Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno Folklorní sdružení České republiky uvádějí LETNÍ FOLKLORNÍ

Více

1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000

1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000 GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000 1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I Central Bohemia: from Prague, the city of a hundred spires, to Tabor, the

Více

Třebíč 6. - 8. 10. 2009 / 6.-8. Oktober 2009 in Trebitsch (ČR)

Třebíč 6. - 8. 10. 2009 / 6.-8. Oktober 2009 in Trebitsch (ČR) Mezinárodní sympozium / Internationales Symposium JEDINEC A OBEC - ŽIDÉ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU 1520-1848 INDIVIDUUM UND GEMEINDE - JUDEN IN BÖHMEN, MÄHREN UND SCHLESIEN 1520 BIS 1848 Třebíč

Více

Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková. Petr Chelčický

Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková. Petr Chelčický Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková Petr Chelčický Jaroslav Boubín Klára Kavanová Mušková Petr Chelčický Realizováno v rámci projektu DĚDICTVÍ REGIONU: po stopách předků, tento projekt je spolufinancován

Více

documenta pragensia xxxi

documenta pragensia xxxi documenta pragensia xxxi documenta pragensia xxxi Řídí Václav Ledvinka a Jiří Pešek Archiv hlavního města Prahy Děti ve velkoměstech od středověku až na práh industriální doby Stati a rozšířené příspěvky

Více

malá monografie města

malá monografie města malá monografie města a small portrait of the town eine kleine stadtmonographie 2 0 0 9 současný pohled na město očima berounských fotografů cont ntem empo rary ry tow own thro roug ugh the eyes es of

Více

Historická města roku. Klášterec nad Ohří Kutná Hora. Jindřichův Hradec. Spálené Poříčí Františkovy Lázně Česká Kamenice. Kroměříž.

Historická města roku. Klášterec nad Ohří Kutná Hora. Jindřichův Hradec. Spálené Poříčí Františkovy Lázně Česká Kamenice. Kroměříž. eská Ka radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nov olná C Prachatice G S Kutná ra oříčí D Svitavy C Šternb eská Ka radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Explore

Více

Výběrová bibliografie

Výběrová bibliografie Výběrová bibliografie Monografie Eva SEMOTANOVÁ, Výběrový katalog atlasů. Mapová sbírka Ústavu československých a světových dějin Československé akademie věd, Praha 1989, 305 s. Eva SEMOTANOVÁ, Kartografie

Více

Hlavní průčelí se sochou Vítězství Front view with The Victory statue Die Hauptstirnseite mit der Siegesstatue

Hlavní průčelí se sochou Vítězství Front view with The Victory statue Die Hauptstirnseite mit der Siegesstatue Hlavní průčelí se sochou Vítězství Front view with The Victory statue Die Hauptstirnseite mit der Siegesstatue Gymnázium Josefa Kajetána Tyla v Hradci Králové je považováno za pokračovatele hradeckých

Více

GREENWAYS PRAHA - WIEN

GREENWAYS PRAHA - WIEN GREENWAYS PRAHA - WIEN Greenways Praha Vídeň spojuje sítí cyklistických i pěších tras a stezek dvě hlavní města ve středu Evropy. Na kole či pěšky, objevte s námi historická města a vesničky, navštivte

Více

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie

Adolf Loos a Plzeň. výběrová bibliografie Adolf Loos a Plzeň výběrová bibliografie Plzeň 2014 Knihovna města Plzně, 2014 Adolf Loos 10. 12. 1870 Brno - 23. 8. 1933 Kalksburg Adolf Loos patřil ke světově uznávaným architektům počátku 20. století.

Více

Blanka Soukupová. Keywords: Czech urban anthropology; city; folk; proletariat

Blanka Soukupová. Keywords: Czech urban anthropology; city; folk; proletariat urba n people / l idé města 12, 2010, 2 Anthropology of the city: A social viewpoint, main tendencies, perspectives And national traditions of research. An example of czech urban Anthropology 1 Blanka

Více

PICTURA VERBA CUPIT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PRO LUBOMÍRA KONEČNÉHO ESSAYS FOR LUBOMÍR KONEČNÝ ARTEFACTUM. Beket Bukovinská a Lubomír Slavíček (ed.

PICTURA VERBA CUPIT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PRO LUBOMÍRA KONEČNÉHO ESSAYS FOR LUBOMÍR KONEČNÝ ARTEFACTUM. Beket Bukovinská a Lubomír Slavíček (ed. PICTURA VERBA CUPIT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PRO LUBOMÍRA KONEČNÉHO ESSAYS FOR LUBOMÍR KONEČNÝ Beket Bukovinská a Lubomír Slavíček (ed.) ARTEFACTUM ÚSTAV DĚJIN UMĚNÍ AV ČR Praha 2006 3 Tato publikace vyšla s

Více

Galerie Ikaros, Slaný. Městská hvězdárna, Slaný

Galerie Ikaros, Slaný. Městská hvězdárna, Slaný Galerie Ikaros, Slaný Fügnerova 667, 274 01 Slaný, tel.: 00420 312 520 059 www.galerie-ikaros.cz galerieikaros@volny.cz Út/Tue/Di :00 1:30 St Pá/Wed Fri/Mi Fr :00 16:30 So/Sat/Sa 9:00 12:00 Výstavy, stálá

Více

Ausstellungen. Národní galerie Veletržní palác / National Gallery Veletržní Palace Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 Holešovice Di So 10.00 18.

Ausstellungen. Národní galerie Veletržní palác / National Gallery Veletržní Palace Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 Holešovice Di So 10.00 18. Ausstellungen Národní galerie Veletržní palác / National Gallery Veletržní Palace Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 Holešovice Di So 10.00 18.00 http://www.ngprague.cz/en/1069/0/0/sekce/homepage/ Alfons

Více

NABÍDKA KURZŮ CENTRA JUDAISTICKÝCH STUDIÍ LETNÍ SEMESTR 2009/2010

NABÍDKA KURZŮ CENTRA JUDAISTICKÝCH STUDIÍ LETNÍ SEMESTR 2009/2010 NABÍDKA KURZŮ CENTRA JUDAISTICKÝCH STUDIÍ LETNÍ SEMESTR 2009/2010 A. POVINNÉ, POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY: Úvod do studia judaistiky 2 Garant: Ivana Bednaříková-Procházková, vyučují různí přednášející Přednáška

Více

editorial KALEIDOSCOPE 3

editorial KALEIDOSCOPE 3 KALEIDOSCOPE 1 content 3 Editorial Editorial 4 Cestovní navigátor Navigator 5 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 7 Křivoklát

Více

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com

LÉTO I SOMMER I SUMMER. Journal. Pupp 2 / 2009. www.pupp.cz www.summithotels.com LÉTO I SOMMER I SUMMER Pupp Journal 2 / 2009 www.pupp.cz www.summithotels.com EDITORIAL, OBSAH inhalt content Vážení hosté Grandhotelu Pupp, léto se v Karlových Varech dělí na před- a po- festivalové.

Více

Pupp Journal 1 I 2010 JARO I FRÜHLING I SPRING. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz

Pupp Journal 1 I 2010 JARO I FRÜHLING I SPRING. www.pupp.cz www.summithotels.com. www.pupp.cz Pupp Journal JARO I FRÜHLING I SPRING 1 I 2010 3 www.summithotels.com Golfová sezóna začíná... v Golf Resortu Karlovy Vary Die Golfsaison beginnt... im Golf Resort Karlsbad The Golf Season Starts... in

Více

The Rediscovery of the Jews

The Rediscovery of the Jews Marlis Sewering-Wollanek The Rediscovery of the Jews Czech History Books since 1989 The history of the Jews in the Bohemian lands was hardly mentioned in Czechoslovakia under Communist rule. Since 1989,

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ DŘEVOSTAVBY Z RAKOUSKA MODERNE NACHHALTIGE HOLZARCHITEKTUR AUS ÖSTERREICH PRAHA

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ DŘEVOSTAVBY Z RAKOUSKA MODERNE NACHHALTIGE HOLZARCHITEKTUR AUS ÖSTERREICH PRAHA 9/11 VÝSTAVA / AUSSTELLUNG MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ DŘEVOSTAVBY Z RAKOUSKA MODERNE NACHHALTIGE HOLZARCHITEKTUR AUS ÖSTERREICH PRAHA Září / September 2011 Praha 5. 9. VÝSTAVA / AUSSTELLUNG do / bis 30.

Více

Pf 2011. Pupp Journal

Pf 2011. Pupp Journal Pište s námi příběh Grandhotelu Pupp i v roce 2011! Schreiben Sie mit uns die Geschichte des Grandhotels Pupp auch im Jahre 2011! Write the Story of the Grandhotel Pupp with us again in 2011! Pf 2011 Pupp

Více

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE DUCH ZAKLADATELŮ PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE KONFERENCE V ÚSTÍ NAD LABEM 7.-9. ŘÍJNA 2005 DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION KONFERENZ IN

Více

THE CREATIVE CITY. 13. 5. 2015 Ostrava. Abstrakty Profily účastníků Abstracts Profiles of Participants MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE

THE CREATIVE CITY. 13. 5. 2015 Ostrava. Abstrakty Profily účastníků Abstracts Profiles of Participants MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE 13. 5. 2015 Ostrava THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF PhD CANDIDATES THE CREATIVE CITY http://conferenceuo.naproti.en http://conferenceuo.naproti.cz Abstrakty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Diakonie

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Diakonie Č á s l a v Slovo úvodem V těchto dnech, kdy píši tyto řádky nás kromě psaní výroční zprávy zaměstnává také psaní žádosti o významný grant na rekonstrukci zchátralé budovy

Více

Martin Černohorský TROJÍ INSTALACE PAMĚTNÍ DESKY ERNSTA MACHA The Ernst Mach Memorial Tablet in Brno-Chrlice Mounted Three Times

Martin Černohorský TROJÍ INSTALACE PAMĚTNÍ DESKY ERNSTA MACHA The Ernst Mach Memorial Tablet in Brno-Chrlice Mounted Three Times Martin Černohorský TROJÍ INSTALACE PAMĚTNÍ DESKY ERNSTA MACHA The Ernst Mach Memorial Tablet in Brno-Chrlice Mounted Three Times On the occasion of his 100th birthday, the outstanding physicist and philosopher

Více

Renata Veselá. Monografie

Renata Veselá. Monografie Renata Veselá Monografie Veselá, R.: Spolkový zákon v praxi některých brněnských fakultních spolků (1919-1952). Brno, Masarykova univerzita 1995. 126 s. (ISBN 80-210-111-4) Veselá, R. a kol.: Rodina a

Více

Obsah / Inhalt / Contents

Obsah / Inhalt / Contents Obsah / Inhalt / Contents Jiří Pešek, Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby [Das Leben der Prager Paläste. Die Adelspalais als Bestandteile

Více