Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková"

Transkript

1 Lidská práva MáM svá práva ing. Mgr. Hana Janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/

2

3 Lidská práva Mám svá práva Ing. Mgr. Hana Janiková Vzdělávací program v rámci projektu Sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. CZ.1.04/3.1.02/

4 Obsah 1 Základní pojmy 3 2 Ústava České republiky 5 3 Listina základních práv a svobod 8 4 Úmluva o právech dítěte 10 5 Etické kodexy 12 6 Problematika diskriminace 15 7 Ochrana osobních údajů 17 8 Veřejný ochránce práv ombudsman 18 9 Seznam použité literatury 20 2

5 1 Základní pojmy Za lidská práva jsou považována práva a svobody, které jsou v současné době obecně uznávány lidmi jako práva a svobody všech jedinců bez rozdílu, bez ohledu na stát, ve kterém žijí. Subjektem jsou všichni lidé! Za občanská práva jsou považována práva a svobody, které vyplývají z postavení jednotlivce jako občana již konkrétního státu. Subjektem jsou v tomto případě pouze státní příslušníci! Tato práva vznikla spolu se vznikem občanského stavu ve středověku, ve vznikajících městech. Občanská práva však fungovala jako výsada, dostupná pouze určitým vybraným vrstvám. Příkladem (dnes základních práv občanů žijících v demokracii) je volební právo. Občan osoba, které vznikl vztah se státem, event. veřejnoprávním sdružením (narozením, přestěhováním, uzavřením manželství). Pojem odvozený, tzv. občanství, je vztah více méně nedobrovolný. Občan nemůže být zbaven občanství proti své vůli. Zaniknout může, pokud občan nabude jiného občanství. Některé státy umožňují to, aby měli jejich občané dvojí občanství (bipolité), některé země tomu různými prostředky zabraňují. Osoby bez státního občanství se nazývají apatridé. (Př. muž žijící v městské části Praha 5 je občanem městské části Praha 5, občanem hlavního města Prahy, občanem České republiky a občanem Evropské unie.) Právo tvoří právní normy, pravidla, která jsou uznávaná (dobrá víra, dobré mravy, veřejný pořádek) nebo stanovená (zákaz klamání spotřebitele, řádné a včasné splnění závazku) státem. Těmito normami se řídí pravidla lidského soužití. Dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla práce v jednotlivých organizacích a profesích, se nazývá etický kodex. Tento kodex může být bu závazný (podpisem stvrzeno řízení se uvedenými zásadami, porušením hrozí i výpově ), nebo nezávazný (dobrovolné dodržování zásad). Termín označující určité rozlišování se nazývá diskriminace. Nejčastěji se vyskytuje ve významu rozlišování lidí na základě příslušnosti k určité skupině osob bez ohledu na schopnosti konkrétních jedinců. Hovoří se o diskriminaci na základě rasy, náboženského vyznání, politického přesvědčení, věku a pohlaví. Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. je součástí ústavního pořádku České republiky. Tento dokument obsahuje základní demokratická práva a svobody, je pramenem ústavního práva. Z hlediska právní síly je srovnatelná s ústavními zákony, i když není jako ústavní zákon označena. Právní řád České republiky je uspořádaný soubor pramenů práva platných na našem území či v rámci mezinárodních společenství, kterých jsme členy. Je součástí kontinentálního typu právní kultury, založený na psaném právu. 3

6 Ratifikace je závazné potvrzení, schválení, konečný souhlas s platností důležitého a závazného dokumentu, smlouvy, případně ústavy. Referendum je všelidové hlasování, rozhodnutí všech občanů nebo obyvatel o důležitých otázkách státu (zákonodárné nebo výkoé). Ústava České republiky č. 1/1993 Sb. je nejvyšším zákonem státu. Jedná se o soubor základních právních norem, které jsou závazné pro všechny orgány a občany státu. Sociální exkluze je proces vylučování (pokus o vyloučení) určitých osob nebo skupin na okraj společnosti. Sociální inkluze je pojem, který vyjadřuje začlenění (integraci) postižených nebo znevýhodněných jedinců do společnosti a institucí. Osobní údaj je jakákoliv informace, která se týká subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Citlivý údaj je ta informace, která vypovídá o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, o politickém postoji, členství v odborových organizacích, o náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, o zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu včetně genetického údaje subjektu (též biometrický údaj umožňující přímou identifikaci subjektu). 4

7 2 Ústava České republiky Ústava České republiky určuje způsob tvorby právních předpisů, způsob vytváření a přijímání zákonů, jedná se o projev suverenity lidu. Může být doplňována a měněna pouze ústavními zákony (zákony nejvyšší právní síly, které se od ostatních liší formou i zákonodárným postupem). Všechny ostatní zákony a další nižší právní předpisy nesmí být v rozporu s ústavou a ústavními zákony. Ústava, ústavní zákony, zákoá opatření, vládní nařízení a důležité vyhlášky se uveřejňují ve Sbírce zákonů ČR. Ústava není neměá, přizpůsobuje se vnitrostátním i mezinárodním potřebám. Není však žádoucí, aby reagovala na jakékoliv, především krátkodobé změny. Důležité je ovšem posouzení změn v rámci integrace do Evropské unie. Naše ústavy: Ústavní listina Republiky Československé z roku 1920, Ústava 9. května z roku 1948, Ústava ČSSR z roku 1960, Ústava České republiky z 1. ledna ústava a ústavní zákony zákony a zákoá opatření předpisy zákoé /základní/ vládní nařízení vyhlášky ministrů vyhlášky nižších st. orgánů předpisy podzákoé /prováděcí/ Obr. č. 1 Právní řád ČR Ústava České republiky se skládá z preambule (úvodního prohlášení) a 113 článků rozdělených do 8 částí nazvaných hlavy. I. Základní ustanovení II. Moc zákonodárná III. Moc výkoá IV. Moc soudní V. Nejvyšší kontrolní úřad VI. Česká národní banka VII. Územní samospráva VIII. Přechodná a závěrečná ustanovení 5

8 Z hlediska práv a svobod občanů se uzákoňují obecně v ústavách či ústavních zákonech demokratických států na základě Všeobecné deklarace lidských práv (schválena Valným shromážděním OSN v roce 1948), Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966), Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (1966), Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace (1966), Úmluvy o právech dítěte (1989), Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen (1979), Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (1984). Mezi organizace, které sledují lidská práva, patří např. Amnesty International, Člověk v tísni, Nesehnutí, Evropské centrum pro práva Romů, Liga pro lidská práva, Lidská práva, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Human Rights Watch a další. V preambuli je vyjádřena věrnost občanů ke státnosti a jejich odhodlání budovat, chránit a rozvíjet republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody, jelikož si jsou občané vědomi svých poviostí vůči druhým lidem a zodpovědnosti vůči celku. Dále je zde zmíněno odhodlání společného střežení a rozvoje zděděného přírodního, kulturního, hmotného a duchovního bohatství. V hlavě první jsou uvedeny informace týkající se zejména charakteristiky České republiky jako právního státu, vymezení území státu, dodržování závazků vyplývajících z mezinárodního práva, práv a poviostí občanů, politického systému a rozhodování, mezinárodních smluv a jejich přijetí ČR, nabývání a pozbývání státního občanství, hlavního města Prahy a státních symbolů. Hlava druhá se zabývá mocí zákonodárnou, která náleží Parlamentu ČR. Blíže specifikuje rozdělení Parlamentu na dvě komory, a to Poslaneckou sněmovnu a Senát, které dále popisuje. Řeší se také v jednotlivých článcích pravomoci vlády, prezidenta ve vztahu k oběma komorám. Moc výkoá přísluší prezidentovi republiky. V této hlavě jsou uvedeny jeho pravomoci a poviosti. Moc výkoá se týká i vlády, která je vrcholným orgánem této moci. Uvádí se zde její složení, práva a poviosti. Historicky první přímá volba prezidenta ČR se uskuteční mezi a na základě ústavního zákona, který podepsal v únoru 2012 prezident Václav Klaus. Moc soudní je zařazena v Ústavě ČR do čtvrté hlavy. Jménem republiky ji vykonávají nezávislé soudy, resp. soudci. Jsou zde uvedeny informace o Ústavním soudu ČR, Nejvyšším soudu ČR, Nejvyšším správním soudu ČR, vrchním soudu, krajských a okresních soudech. Nejvyšší kontrolní úřad tvoří hlavu pátou. Tento nezávislý orgán vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. 6

9 Česká národní banka má dohled nad finančním trhem, určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk, zúčtování bank. Blíže je popsána v hlavě šesté. Obce a kraje jsou jako územní samospráva uvedeny v hlavě sedmé. Právní systém ČR předpokládá zapojení občanů, podílení se na správě věcí veřejných, a to prostřednictvím místní správy. Přechodná a závěrečná ustanovení jsou v osmi článcích vyjádřena v hlavě osmé konkrétněji. Ústava České republiky bude předmětem detailní rozpravy při semináři. 7

10 3 Listina základních práv a svobod Listina základních práv a svobod vznikla na podkladě Všeobecné deklarace lidských práv, skládá se ze 6 hlav. Listina základních práv a svobod je prezentovaná jako dokument, jakési prohlášení, které klade důraz na hodnoty přirozeně právní, na hodnoty lidské svobody. Ústava ČR pak dává Listině praktický význam, jedná se tedy o ústavněprávní normu. V širším shrnutí právního významu Listiny lze konstatovat, že upravuje práva občanů, ale uvádí i závazné principy pro chování státu. Je jakýmsi vodítkem pro zákonodárce a důležitá je i pro případné veto prezidenta republiky. Některá ustanovení Listiny jsou obtížně přímo aplikovatelná, vyžadují si konkretizující právní prováděcí předpis. První hlava obsahuje obecná ustanovení, tzn. uvádí, že si jsou lidé rovni v důstojnosti a právech, že jsou svobodní a jejich práva jsou nezadatelná, nezcizitelná, nezrušitelná a nepromlčitelná. Článek 3 hovoří o základních právech, která se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Nikomu nesmí být způsobena újma na jeho základních právech. Hlava druhá uvádí základní lidská práva a svobody, zejména: způsobilost mít práva má každý; právo na život; nikdo nesmí být zbaven života; trest smrti se nepřipouští; nedotknutelnost osoby, soukromí, osobní svoboda je zaručena; nikdo nesmí být mučen nebo podroben nelidskému zacházení; nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám; právo na lidskou důstojnost, čest, dobrou pověst, jméno; ochrana údajů o své osobě; právo vlastnit majetek; právo na ochranu obydlí; právo na ochranu listovního tajemství; svoboda pohybu a pobytu; svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání; svoboda vědeckého bádání, umělecké tvorby; politická práva; řada dalších. 8

11 Hlava třetí řeší práva národnostních a etnických menšin. Příslušnost ke kterékoli národnostní či etnické menšině nesmí být nikomu na újmu. Zaručen je všestraý rozvoj, právo přijímat informace v mateřském jazyce a sdružování se v národnostních sdruženích. Hlava čtvrtá je zaměřena na hospodářská, sociální a kulturní práva. Jedná se především o právo na svobodnou volbu povolání, právo svobodného sdružování s jinými, právona stávku, právo na spravedlivou odměnu za práci, právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří, právo na ochranu zdraví, rodičovství a rodiny, právo na vzdělání, právo na příznivé životní prostředí apod. Právo na soudní a jinou právní ochranu je detailněji zpracováno v hlavě páté Listiny základních práv a svobod. Jde hlavně o to, že každý občan se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestraého soudu a ve stanovených případechu jiného orgánu atd. Hlava šestá obsahuje společná ustanovení. Listina základních práv a svobod bude předmětem rozpravy při semináři. 9

12 4 Úmluva o právech dítěte Úmluva o právech dítěte byla jednohlasně schválena Valným shromážděním OSN v roce V roce 1991 se k ní přihlásila tehdejší Česká a slovenská federativní republika. Po rozpadu federace přijala Úmluvu i Česká republika. Podpisem Úmluvy se stát zavázal, že bude respektovat a zabezpečovat práva každému dítěti, bez jakékoliv diskriminace. Podle této Úmluvy je dítětem každý lidský tvor do 18 let, pokud podle právního řádu není zletilosti dosaženo dříve. Podpisem Úmluvy se stát zavázal, že bude tuto Úmluvu nejen dodržovat, ale že bude o ní informovat nejen děti, ale i celou veřejnost a že se jí bude řídit ve všech záležitostech, které se týkají dětí. Úmluva se skládá ze 3 částí rozdělených do 54 článků. Práva dětí daná Úmluvou jsou tato: každé dítě má právo na život, na jméno, na státní příslušnost; pokud je to možné, má každé dítě právo znát své rodiče a má právo na jejich péči a možnost stýkat se s oběma rodiči; každé dítě má právo svobodně vyjadřovat své názory (v mezích slušnosti), a to na všechny záležitosti, které se jej týkají, názorům dítěte se musí věnovat patřičná pozornost, jelikož dítě má právo na svobodu projevu; každé dítě má právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky bez ohledu na hranice; dítě má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, má právo se sdružovat a pokojně shromaž ovat; žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého života, rodiny, domova, korespondence, nesmí být ani vystaveno útokům na svou čest a pověst; stát činí všechna opatření k ochraně dětí před tělesným či duševním násilím, urážením či zneužíváním, trýzněním či vykořis ováním; každé dítě má právo na zdraví a na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj, k tomu činí stát opatření k zajištění lékařské a zdravotní péče, k potírání nemocí a podvýživy, aby všechny děti měly dostatek výživné stravy a čisté pitné vody; rodiče jsou odpovědni za to, aby v rámci svých schopností a možností svým dětem takovou životní úroveň zajistili; každé dítě má právo na vzdělání, stát zavádí pro všechny děti bezplatné a povié základní vzdělání, podněcuje střední vzdělání, zpřístupňuje vysokoškolské vzdělání pro všechny, a to podle jejich schopností, zpřístupňuje informace a poradenskou službu v oblasti odborného vzdělání; kázeň ve škole musí být zajiš ována způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte; 10

13 výchova má směřovat k rozvoji osobnosti, k posilování úcty k lidským právům a základním svobodám, k posilování úcty k rodičům, národním hodnotám své země a jiných civilizací, k přípravě dítěte na život ve svobodné společnosti v duchu míru, přátelství, snášenlivosti a rovnosti národů, etnických, národnostních a náboženských skupin, děti z národnostních menšin mají právo užívat vlastní jazyk a praktikovat vlastní náboženství; duševně, tělesně či smyslově postižené dítě má právo plně prožívat život tak, aby byla respektována jeho důstojnost a aby se rozvíjela jeho osobnost, má právo na zvláštní péči, na přístup ke vzdělání a odborné přípravě tak, aby se mohlo co nejlépe účastnit života a práce ve společnosti; každé dítě má právo na odpočinek a volný čas, na svobodnou účast v kulturním životě a umělecké čiosti; každé dítě má právo na ochranu před hospodářským vykořis ováním, před vykonáváním jakékoliv práce, která je nebezpečná, před užíváním narkotických a psychotropních látek, před sexuálním zneužíváním, dítě nesmí být používáno k pornografii, musí být chráněno před únosem, nesmí s ním být obchodováno, nesmí být mučeno či podrobováno jakémukoliv týrání, ponižujícímu zacházení a trestání; za trestné činy nebude osobám mladším 18 let ukládán trest smrti a trest doživotí, každé dítě obžalované z porušení trestního zákona musí být považováno za nevié do doby, kdy je podle zákona prokázána jeho vina nezávislým soudem. Dětský fond OSN UNICEF je největší světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestraého rozvoje. Úlohou Českého výboru pro UNICEF v oblasti dětských práv je zejména seznamovat veřejnost se situací dětí ve světě i v ČR, informovat ji o Úmluvě o právech dítěte, sledovat za pomoci dobrovolných spolupracovníků stav dětí v ČR a upozorňovat kompetentní orgány na negativní jevy a nutnost jejich nápravy. Velice důležitým zdrojem informací o naplňování dětských práv v ČR je také každoročně zpracovávaná Zpráva Českého helsinského výboru o stavu lidských práv v České republice. Úmluva o právech dítěte bude předmětem rozpravy při semináři. 11

14 5 Etické kodexy Slovo etika (z řeckého ETHOS = mrav, obyčej, zvyk) pochází ze starořeckých dob. Jednalo se o zvykové naučené chování ochočeného dobytka ve stádech na pastvě v ohradách a ve stájích. Až v pozdějším období se význam slova přenesl i na kultivované způsoby chování lidí. Etický kodex je systematicky zpracovaný soubor, který obsahuje obecné, ale i konkrétní normy a předpisy. Vymezuje také vztahy mezi členy určité komunity (společenství), slouží k dobré kultuře podnikového prostředí. Často neřeší nečestné chování, ale stanovuje pravidla, která vymezují hranici těm, kteří se k nim dobrovolně přihlásili. Dodržování principů etického chování činí práci v jakékoliv organizaci či instituci příjemnější, profesionálnější a produktivnější. Správné fungování a nastavení etického kodexu usnadňuje i získání a udržení si kvalitních zaměstnanců. Při vytváření nebo revizi etického kodexu je důležité mít na mysli následující: měl by být šitý organizaci na tělo, neměl by se zaměňovat s ostatními dokumenty, měl by být zaměřený na hlavní oblasti (chování organizace, chování zaměstnanců, etické normy v řízení lidských zdrojů), měl by zohledňovat i očekávání zaměstnanců od organizace symetrie, všichni zaměstnanci by měli mít možnost zapojení se do zpracování tohoto kodexu (jednotlivé pracovní úrovně), měl by být vhodně prezentován, prosazován, zveřejňován směrem k vnějšímu prostředí. Svůj etický kodex mají lékaři, tzv. Hippokratova přísaha (je přisuzována Hippokratovi, ale stvořili ji pythagorejci). Text této přísahy se v různých zemích liší, ale lze říci, že odpovídá duchu původní přísahy starověké. Přísahám při lékaři Apollonu, při Hygieii a Panacei, volám za svědky všechny bohy a bohyně, že ze všech sil a s plným svědomím budu plniti tento slib: Budu si vážiti svého mistra v tomto umění jako svých vlastních rodičů, budu se s ním děliti o svůj příjem, budu mu dávati to, čeho bude míti nedostatek, budu pokládati jeho děti za své bratry pokrevné a ze své strany vyučím je v tomto umění bez odměny a bez závazků. Umožním účast na vědění a naukách tohoto oboru především svým synům, dále synům svého mistra a potom těm, kdo zápisem a přísahou se prohlásí za mé žáky, ale nikomu jinému. Aby nemocní opět nabyli zdraví, nařídím opatření podle svého nejlepšího vědění a posouzení a budu od nich vzdalovati všechno zlé a škodlivé. Nehodlám se pohnouti od nikoho, a je to kdokoliv, abych mu podal jedu nebo abych mu dal za podobným účelem radu. Nedám žádné ženě vložku do pochvy s tím úmyslem, abych zabránil oplodnění nebo 12

15 přerušil vývoj plodu. Svůj život i své umění budu ceniti jako posvátné, nebudu dělati operace kamene, a vstoupím-li do domu, vejdu tam pro blaho nemocných, zdržím se všeho počínání nešlechetného, neposkvrním se chlípným dotekem s ženami, muži, se svobodnými ani s otroky. O všem, co uvidím a uslyším při léčení samém, nebo v souvislosti s ním, zachovám mlčení a podržím to jako tajemství, nebude-li mi dáno svolení k tomu, abych to řekl. Udržím-li pevně a dokonale věrnost této přísaze, bu mi za to dán š astný život pro všechny časy, kdybych však se proti této přísaze prohřešil, a mě postihne pravý opak ( Etický kodex mají i příslušníci Policie ČR: Příslušníci Policie České republiky, vědomi si svého poslání, spočívajícího ve službě veřejnosti, založeného na úctě a respektu k lidským právům, vyjadřují následující principy, jež chtějí sdílet a dodržovat. 1. Cílem Policie České republiky je chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, prosazovat zákoost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní čiosti a potírat ji, usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti. 2. Základními hodnotami Policie České republiky je profesionalita, nestraost, odpovědnost, ohleduplnost, bezúhoost. 3. Závazkem Policie České republiky vůči společnosti je prosazovat zákony přiměřenými prostředky s maximální snahou o spolupráci s veřejností, státními a nestátními institucemi, chovat se důstojně a důvěryhodně, jednat se všemi lidmi slušně, korektně a s porozuměním a respektovat jejich důstojnost, uplatňovat rovný a korektní přístup ke každé osobě bez rozdílu, v souladu s respektováním kulturní a hodnotové odlišnosti příslušníků menšinových skupin všude tam, kde nedochází ke střetu se zákony, při výkonu služby jednat taktně, korektně a vhodně uplatňovat princip volného uvážení, používat donucovacích prostředků pouze v souladu se zákonem; nikdy nezacházet s žádnou osobou krutě, nehumáě či ponižujícím způsobem, nést odpovědnost za každou osobu, která byla omezena Policií České republiky na osobní svobodě, zachovávat mlčenlivost o informacích zjištěných při služební čiosti, zásadně odmítat jakékoliv korupční jednání, netolerovat tuto protizákoou čiost u jiných příslušníků Policie České republiky, odmítnout dary nebo jiné výhody, jejichž přijetím by mohlo dojít k ovlivnění výkonu služby, zásadně se vyhýbat jakémukoliv jednání, které by mohlo být střetem zájmů. 4. Závazkem vůči ostatním příslušníkům Policie České republiky je usilovat o otevřenou a partnerskou spolupráci, dbát, aby vztahy byly založeny na základě profesní kolegiality, vzájemné úcty, respektování zásad slušného a korektního jednání; jakékoliv formy šikanování a obtěžování ze strany spolupracovníků či nadřízených jsou vyloučeny, netolerovat ani nekrýt podezření z trestné čiosti jiných příslušníků Policie České republiky a trestnou čiost 13

16 neprodleně oznámit; stejně tak netolerovat ani jiné jejich protiprávní jednání či jednání, které je v rozporu s Etickým kodexem Policie České republiky. 5. Osobním a profesionálním přístupem příslušníků Policie České republiky je nést osobní odpovědnost za svoji morální úroveň a svůj profesionální výkon, chovat se bezúhoě ve službě i mimo ni tak, aby důstojně reprezentovali Policii České republiky svým jednáním, vystupováním i zevnějškem. Každý příslušník Policie České republiky, který jedná v souladu se zákonem a Etickým kodexem Policie České republiky, si plně zaslouží úctu, respekt a podporu společnosti, jejíž bezpečnost chrání i s nasazením vlastního života. Právníci, novináři, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, exekutoři, zdravotní sestry, soudní znalci a další profese mají svůj etický kodex. V rámci semináře bude zpracován krátký etický kodex (v bodech) na vybrané téma s účastníky kurzu (př. EK účastníků kurzu, EK vybrané profese). 14

17 6 Problematika diskriminace Zákaz diskriminace vychází z principu spravedlivého posuzování člověka podle jeho osobních kvalit a schopností, nikoliv podle příslušnosti k určité skupině. Diskriminace není jen problémem menšin. Všichni se můžeme stát obětí diskriminace. Přímá diskriminace vychází z jednání, kdy je s osobou z určitého diskriminačního důvodu zacházeno méně příznivě než s jinou osobou v podobné situaci. O nepřímou diskriminaci se jedná v případě, kdy zdánlivě nestraé rozhodnutí, rozlišování nebo postup zvýhodňuje, či naopak znevýhodňuje osobu vůči jiné (opět dle diskriminačního důvodu). Člověk může být diskriminován z důvodu: rasy nebo etnického původu; pohlaví; věku; zdravotního postižení; sexuální orientace; náboženství nebo víry; národnosti; politické příslušnosti; další. K diskriminaci může dojít např. při hledání zaměstnání, v zaměstnání, v povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné čiosti, v sociálním zabezpečení, při přiznání a poskytování sociálních výhod, ve zdravotní péči, ve vzdělání, v přístupu ke zboží nebo službám, v přístupu k bydlení a další. (Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace, Vyhláška MZV 95/1974 Sb., část I, čl. 1, odst. 1): Výraz rasová diskriminace v této úmluvě znamená jakékoli rozlišování, vylučování, omezování nebo zvýhodňování založené na rase, barvě pleti, rodovém nebo národnostním nebo etnickém původu, jehož cílem nebo následkem je znemožnění nebo omezení uznání, užívání nebo uskutečňování lidských práv a základních svobod na základě rovnosti v politické, hospodářské, sociální, kulturní nebo v kterékoli jiné oblasti veřejného života. V Manuálu pro pracovníky institucí (Kolektiv autorů, 2006) se uvádí, že, Diskriminace: je nehospodárná z hlediska státu i celé společnosti. Diskriminovaní se nemohou ve společnosti uplatnit podle svých schopností a tím je společnost ochuzena o jejich hmotný hospodářský a jiný přínos. V sociálním státě navíc diskriminovaní často pobírají sociální dávky, což zatěžuje státní rozpočet; 15

18 ohrožuje sociální soudržnost ve společnosti, nebo diskriminovaní vnímají logicky diskriminaci jako nespravedlivou a tím u nich společnost i stát ztrácejí na legitimitě. Toto se může projevit snížením jejich loajality vůči státu a společnosti, konflikty ve společnosti (včetně rozepří politických) a někdy též zvýšenou kriminalitou a jinými ohroženími veřejného pořádku. Toto nebezpečí hrozí zejména u těch menšin, které tzv. autostereotypům podléhají méně (etnické, národnostní a náboženské menšiny), méně u menšin, které předsudky proti sobě samým do určité míry sdílí (senioři, ženy); může přispívat k ohrožení rodin a ke snížení ochoty lidí mít a vychovávat děti. Rodičovství je totiž objektivně spojeno s určitým dočasným či trvalým snížením schopnosti prosadit se na trhu práce, a to zejména pro ženy. Tento handicap může být ještě prohlubován právě v důsledku diskriminace. Diskriminace tak tedy přispívá k demografické krizi moderní společnosti a omezuje faktickou svobodu lidí rozhodnout se pro rodiý život. Člověk, který je při setkání obětí, má v zásadě tyto možnosti, jak na diskriminaci reagovat a jak se jí bránit (mimosoudní vyjednávání mediace, stížnost kontrolním orgánům, medializace, soudní ochrana). Za diskriminaci bývá někdy na veřejnosti označována jakákoli nespravedlnost, která je někým poci ována, a to zejména v oblasti veřejné správy. Často se ale jedná o neplnění poviostí úředníků, nefunkčnost určitého úřadu, nejde tedy o diskriminaci. Fenoménem současného společenského života je problematika diskriminace Romů. Ve dnech listopadu roku 2010 navštívil ČR komisař Rady Evropy pro lidská práva a následně v březnu roku 2011 byla zveřejněna zpráva o této návštěvě. Komisař Hammarberg v ní zdůraznil potřebu politické priority, a to integrace Romů s konkrétními kroky. Seznámení s typickými příklady diskriminace a možným způsobem řešení této problematiky v rámci semináře. 16

19 7 Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů je v ČR upravena zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákon rozlišuje osoby, které zpracovávají osobní data jiných lidí (správce, zpracovatelé), a osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány (subjekty). Správcům a zpracovatelům jsou při ochraně osobních údajů ukládány poviosti a subjektům jsou dána práva. Osobní údaje (osobní data) jsou informace, které se vztahují ke konkrétní fyzické osobě. Jedná se o údaje identifikační (jméno, příjmení, rodné číslo, fotografie, otisky prstů), ale i jiné údaje, které souvisejí se životem určité fyzické osoby (např. velikost oblečení, členství v politické straně, vlastnictví nemovitostí, provozování koníčků). Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromaž ování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace údajů. Správce může shromaž ovat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu. Za porušení, nedodržení nebo případné zneužití osobních údajů jsou stanovené sankce, dle zákona pokuty. Jaké osobní údaje mohou být na pracovní smlouvě a které osobní údaje by tam být neměly? Do jaké míry může společnost požadovat kopii občanského průkazu? Lze uvádět osobní údaje v mobilech a diářích? Na koho se vztahuje zákon o ochraně osobních údajů? V rámci semináře budou zodpovězeny tyto a další otázky týkající se ochrany osobních a citlivých údajů. 17

20 8 Veřejný ochránce práv ombudsman Veřejný ochránce práv, resp. ombudsman, je mimosoudní kontrolní úřad, který chrání osoby před neoprávněným jednáním úřadů a institucí, pokud je v rozporu s právem a neodpovídá-li principům demokratického právního systému. Ombudsman řeší i případy nečiosti státní správy, provádí preventivní návštěvy všude tam, kde mohou být lidé omezeni ve svých právech, a snaží se jim zajistit dodržování a posílení jejich základních práv. Ombudsman může pomoci: v případě, že nesouhlasíte s rozhodnutím nebo postupem úřadu, v případě nečiosti úřadu (nevydání rozhodnutí v předem stanovené lhůtě, nezahájení řízení apod.), v případě, že jste nebyli přizváni k řízení, které se Vás jako účastníka týká, v případě nevhodného a arogantního chování úředníků. Ombudsman nemůže pomoci: v rámci rozhodování samosprávné čiosti obcí, měst a krajů (přidělování obecních bytů, nakládání s majetkem obce apod.), při rozhodování soudů (nestraost), s exekucí, s občanskoprávními záležitostmi (spory se sousedy, půjčky, kupní smlouvy, splácení dluhů), s pracovněprávními záležitostmi (uzavírání či ukončování pracovního poměru apod.), s trestněprávními záležitostmi (výše uloženého trestu, zahájení či nezahájení trestního řízení, průběh vyšetřování apod.), v případě, máte-li výhrady či připomínky k nějakému zákonu. Nejobvyklejšími úřady a institucemi, které spadají do působnosti ochránce práv, jsou ministerstva, obecní a krajské úřady, Česká správa sociálního zabezpečení, orgány sociálně právní ochrany dětí, stavební úřady, hygienické stanice, věznice, soudy (průtahy v soudním řízení, nevhodné chování soudců apod.), Policie ČR (netýká se trestního řízení), Česká obchodní inspekce, zdravotní pojiš ovny, katastrální úřady, úřady práce apod. Veřejný ochránce má svoji kancelář v Brně, kde je i sídlo úřadu. Ombudsman je volen na období 6 let Poslaneckou sněmovnou (návrhy podává prezident a Senát). 18

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU

PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU PRÁVNÍ ASPEKTY OUTSOURCINGU JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL POJEM OUTSOURCINGU Sémantický výklad Funkční výklad Právní výklad ÚČEL OUTSOURCINGU Ekonomické důvody Odborné důvody Výhody Rizika FÁZE

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky ve znění zákona č.

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR nebo Ústav ) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 2 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A DISKRIMINACE

LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A DISKRIMINACE LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVA ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH A DISKRIMINACE Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s.

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Jančová ETICKÝ KODEX Práce ve Výchovném ústavu

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 2012 Č.j.: KHSOC/16585/2012/RED

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Etický kodex zaměstnanců DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity a jednání všech

Více

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar I. Preambule: Skupina THIMM (tzn. podniky skupiny THIMM, dále jen THIMM ) se zavazuje k dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu chování. THIMM zároveň

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Vím, co smím a musím?

Vím, co smím a musím? Vím, co smím a musím? Svoboda a odpovědnost jsou dvě strany téže mince. Václav Havel Celoroční školní projekt Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Sláva Cingelová Dítě, které je milováno, je schopno lásky

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI:

NEPŘÍMOU DISKRIMINACI: VĚKOVÁ DISKRIMINACE Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech a dále v čl. 3 že: Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující.

TEST. 3. Jaké znáte funkce morálky: a) poznávací, regulativní a humanizační, b) poznávací a výchovná, c) výchovná, vzdělávací a limitující. TEST 1. Jak definovat pojem etika: a) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je morálka, b) je to filozofická disciplína, jejímž objektem zkoumání je svědomí člověka, c) je to filozoficko-psychologická

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Etický kodex. Domova pro seniory Kaplice

Etický kodex. Domova pro seniory Kaplice Etický kodex Domova pro seniory Kaplice Obsah Článek 1 Úvodní ustanoven...3 Článek 2 Obecné zásady...3 Článek 3 Pravidla etického chování zaměstnanců...3 Článek 4 Závěrečná ustanovení...4 Příloha č. 1.

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Č. j.: DDŠ-EK 343/2014 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA SEDLEC-PRČICE, LUČNÍ 330 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 01.05.2014 Zpracoval: Mgr. Stanislav Urban ETICKÝ KODEX Preambule

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE VI / Dokumentace o poskytování

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.19 Integrovaná střední škola

Více

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ?

Článek vznikl v rámci projektu Antidiskriminační vzdělávání pracovníků veřejné správy CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? CO JE TO DISKRIMINACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ? Pavel Čižinský Málokterý pojem zažívá v moderní době tak široké uplatnění jako slovo diskriminace, a to v řadě oborů života společnosti. Jak v každodenním životě

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Kodex práv a povinností klientů

Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Klient v primární prevenci Phénix V primární prevenci rozlišuje klienty na účastníky, tedy ty, kteří se zúčastňují programu (žáci, studenti,

Více

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etické zásady 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. CHARAKTERISTIKA 1. Název a místo poskytování sociálních služeb: Židovská obec Olomouc odborné sociální poradenství. 2. Sociální poradenství

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více