Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov"

Transkript

1 Kúpna zmluva uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo Zvolene T. G. Masaryka Zvolen Štatutárny orgán: prof. Ing. Ján Tuček, CSc., rektor osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: prof. Ing. Jozef Kúdela, CSc., Drevárska fakulta, Katedra náuky o dreve IČO: IČ DPH: SK Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava č. účtu: /8180 Telefón : 045/ Fax: 045/ Registrácia: Zriadená zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. (ďalej len kupujúci) Predávajúci: LABIMEX CZ s.r.o. Sídlo: Antonína Dvořáka 630, Líbeznice, ČR Kancelář: Na Zámecké 11, Praha 4, ČR Štatutárny orgán: Dr. Ing. Milan Pražák, jednatel Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Dr. Ing. Milan Pražák, jednatel IČO: IČ DPH: CZ Bankové spojenie: ČSOB a.s. Praha č. účtu: /0300 Telefón: , Registrácia: v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka číslo (ďalej len predávajúci) 1. Kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ). 2. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky tejto zmluvy použil postupy zadávania podprahovej zákazky formou verejnej súťaže.

2 2 Článok II. Predmet zmluvy 1. Predmetom zmluvy je dodávka 1 ks zariadenia na starnutie povrchu komora pre simuláciu slnečného žiarenia vrátane dopravy, montáže, inštalácie, zaškolenia v cenovej a technickej špecifikácii uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Článok III. Termín plnenia a miesto plnenia 1. Dodacia lehota predmetu zmluvy bola dohodnutá do 6 týždňov od podpísania kúpnej zmluvy. 2. Dodávka bude splnená odovzdaním, nainštalovaním, zaškolením obsluhy kupujúceho, vrátane komplexného vyskúšania dodávky predávajúcim u kupujúceho. 3. Miestom plnenia je adresa kupujúceho: Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra náuky o dreve, T.G. Masaryka 24, Zvolen. Článok IV. Cena a platobné podmienky 1. Celková cena za dodávku predmetu zmluvy v rozsahu článku II. kúpnej zmluvy bola dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto: Cena spolu bez DPH ,00 EUR DPH 19 %..(dovoz EU).....0,00 EUR Cena spolu s DPH ,00.EUR Slovom: třicetpěttisíc čtyřistasedmdesát EUR bez DPH 2. V cene dohodnutej podľa bodu 1. sú zahrnuté všetky náklady na dopravu, colné konanie, dovoz na miesto určené zákazníkom, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, odskúšanie predmetu plnenia, zaškolenie obsluhy. 3. Kupujúci uhradí dohodnutú cenu na účet predávajúceho na základe faktúry vystavenej predávajúcim bezprostredne po riadnom a včasnom odovzdaní predmetu zmluvy kupujúcemu v zmysle článku III. tejto zmluvy. 4. Faktúru, ktorá musí spĺňať predpísané náležitosti daňového dokladu v zmysle 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, predloží predávajúci kupujúcemu spolu s protokolom o odovzdaní a preskúšaní zariadenia. Splatnosť faktúry je dohodnutá na 100 dní od jej vystavenia.

3 3 Článok V. Záruka a servis 1. Predávajúci poskytne kupujúcemu na predmet plnenia záruku v trvaní 24 mesiacov od uvedenia do prevádzky u kupujúceho. Počas záručnej doby sa budú záručné opravy, vrátane dopravy, vykonávať bezplatne. 2. V prípade oznámenia vady (poruchy) v záručnej dobe vyplní kupujúci reklamačný protokol, predávajúci zabezpečí bezplatný odvoz tovaru. V reklamačnom protokole bude uvedené nasledovné: dátum dodania tovaru, číslo dodacieho listu, kód výrobku, popis vady, akým spôsobom navrhuje kupujúci reklamáciu vybaviť ( 436 Obchodného zákonníka) a všetky ďalšie skutočnosti potrebné pre odstránenie poruchy. Predávajúci sa zaväzuje, že zabezpečí bezplatný servisný zásah do 2pracovných dní od písomného alebo telefonického nahlásenia poruchy kupujúcim a zaväzuje sa, že reklamovaná vada bude odstránená do 3 týždňov od servisného zásahu, v zložitejších prípadoch najneskôr do 30 dní od uplatnenia z nárokov vád tovaru požadujeme poskytnúť náhradné zariadenie podobných parametrov alebo zabezpečiť prístup k použitiu náhradného zariadenia. 3. Kontaktná osoba pre servisný zásah predávajúceho podľa čl. I. Servisné stredisko predávajúceho Zlaté Moravce, tel/fax: / , mail: kontaktná osoba:ing. Milan Pražák. Komunikáciu so servisným technikom požadujeme v slovenskom alebo českom jazyku. 4. Predávajúci neručí za škody spôsobené neodborným zásahom, alebo neodbornou manipuláciou zo strany kupujúceho alebo tretej osoby a za iné škody, ktoré nemajú pôvod v povahe dodávky. Článok VI. Prechod vlastníckeho práva 1. Medzi zmluvnými stranami bolo dojednané, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny, t. j. pripísaním peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. Článok VII. Povinnosti zmluvných strán 1. Predávajúci je povinný: 1.1. Dodať predmet zmluvy v bezchybnom stave, inštalovať ho a otestovať jeho funkčnosť v dohodnutých termínoch, v dohodnutej technickej konfigurácii Dodať spolu s predmetom zmluvy návod na jeho použitie, dodací list a záručný list v slovenskom alebo v českom jazyku V rámci bezplatného záručného servisu bezplatne vymeniť chybné komponenty, ak ich poškodenie nebolo spôsobené neodborným zásahom alebo neodbornou manipuláciou zo strany kupujúceho Pri odovzdaní predmetu zmluvy kupujúcemu predmet nainštalovať, predviesť jeho funkčnosť a vysvetliť základné funkcie potrebné pre ovládanie a správnu prevádzku poverenému zástupcovi kupujúceho prof. Kúdelovi a predložiť mu preberací protokol (dodací list) o prevzatí predmetu zmluvy kupujúcim.

4 4 2. Kupujúci je povinný: 2.1. Prevziať predmet zmluvy v dohodnutom termíne Zaobchádzať s predmetom dodávky v súlade s návodmi na jeho použitie, pokynmi predávajúceho a zabezpečiť podmienky pre správnu prevádzku zariadení (v zmysle podmienok záručného listu predávajúceho); neodborné zásahy budú mať za následok zrušenie záruky Vzniknutú poruchu okamžite oznámiť servisnému oddeleniu predávajúceho s následnou písomnou požiadavkou vo forme reklamácie na realizáciu záručného servisného zásahu. Článok VIII. Odstúpenie od zmluvy 1. Dodanie vadného tovaru alebo jeho nedodanie v termíne dohodnutom v čl. III. je podstatným porušením zmluvy. Kupujúci má v tomto prípade právo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že predmet dodávky v dobe záruky vykazuje závažné vady, opakujúce sa vady alebo neodstrániteľné funkčné nedostatky. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný odovzdať predávajúcemu tovar definovaný v čl. II v takom stave, v akom mu bol protokolárne odovzdaný s prihliadnutím na obvyklú mieru opotrebenia a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu. 2. Predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť, ak nebol tovar zaplatený ani po druhej písomnej upomienke predávajúceho doručenej kupujúcemu. 3. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia jeho písomného vyhotovenia druhej zmluvnej strane, a v prípade nemožnosti doručenia z rôznych dôvodov dňom, kedy sa zásielka z pošty vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľná. Článok IX. Zmluvné pokuty 1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na vzniku nároku na nasledujúce zmluvné pokuty: a) predávajúci za oneskorenie dodávky v zmysle tejto zmluvy uhradí kupujúcemu poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny za každý deň omeškania, b) kupujúci uhradí predávajúcemu za každý deň omeškania s úhradou faktúry až do zaplatenia poplatok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky. c) predávajúci uhradí kupujúcemu poplatok za nedodržanie lehoty na odstránenie reklamovanej vady v zmysle článku V. ods. 2, a to vo výške 0,05 % z ceny predmetu reklamácie za každý deň omeškania až do vybavenia reklamácie. Článok X. Záverečné ustanovenia 1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán.

5 5 2. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR a predpismi s ním súvisiacimi. 4. Zmluvné strany sa dohodli, že budú oslobodené od zodpovednosti za nesplnenie predmetu dodávky tejto zmluvy, pokiaľ takéto nesplnenie bude zavinené pôsobením Vyššej moci, pričom za takúto sa považuje požiar, zemetrasenie, povodeň, havária, štrajk, embargo, administratívne opatrenie štátu a iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normálnych okolností predvídať a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť. O začatí i pominutí pôsobenia Vyššej moci sú zmluvné strany povinné sa vzájomne a bezodkladne písomne informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu dodávky trvá po dobu pôsobenia Vyššej moci, najviac však jeden kalendárny mesiac. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe a prípadne na vzájomnom odstúpení od tejto zmluvy. 5. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy s NFP, a to oprávnenými osobami inštitúcií poskytujúcich nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1, ktorá obsahuje podrobnú cenovú a technickú špecifikáciu predmetu zmluvy. 7. Táto zmluva sa vyhotovuje v šiestich exemplároch, z ktorých kupujúci obdrží štyri exempláre a predávajúci dva exempláre. 8. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená po riadnom oboznámení sa s jej obsahom, ktorému porozumeli a bola uzatvorená bez tiesne a bez nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. Vo Zvolene dňa... V Prahe dňa... za kupujúceho Prof. Ing. Ján Tuček, CSc. rektor osoba zodpovedná za plnenie zmluvy prof. Ing. Jozef Kúdela, CSc. za predávajúceho Dr. Ing. Milan Pražák konateľ

6 6 LABIMEX CZ s.r.o. VYBAVENÍ LABORATOŘÍ A ZKUŠEBEN, PRŮMYSLOVÉ APLIKACE Na Zámecké 11, Praha 4, tel , fax IČO: DIČ: CZ MOS Praha C/ mobil: Nabídka: 236/MP/2010 TU Zvolen Prof. Ing. Jozef Kudela, CSc T.G. Masaryka Zvolen Praha Zařízení na stárnutí povrchu komora, CPV Nabídka komory pro simulaci slunečního záření Q-SUN komora pro sluneční simulaci XENON test chamber model Q SUN Xe 3HS s řízením relativní vlhkosti vzduchu, teploty černého panelu a teploty v komoře při zkoušce a programovatelným ostřikem vzorků demivodou Základní popis stroje a výhody: Celé spektrum xenonového světla s filtrací pro dosažení SPD dle CIE č.85, tab 4 Možnost dodávek filtrů pro oddělení různých složek (zde daylight filtr v základní dodávce) Solar Eye TM systém kontinuální radiometrické kontroly intenzity záření s následnou zpětnovazebnou regulací osvitu vzorků kaţdého světelného zdroje samostatně samostatným sensorem 340 nm Ostřik vzorků demineralizovanou vodou např. dle ISO Moţnost rozšíření o zařízení na výrobu demineralizované vody s vodivostí do 5uS/cm voda pro vytváření vlhkosti a ostřik vzorků Vytváření vlhkosti parním způsobem bez nebezpečí přenosu solí z vody do pracovního prostoru Řízení relativní vlhkosti vzduchu se zpětnou vazbou Pracovní prostor opatřen vysoce reflexními odrazovými deskami z NiCr oceli pro dosaţení maximální homogenity osvitu i 3D vzorků

7 7 ISO 9000 kalibrace kalibračním radiometrem s metrologickou návazností s evropskou platností, navázanost na NIST sídlící v USA Kontrola teploty na černém panelu a teploty vzduchu v komoře (zde nabízen IBP izolovaný černý panel Soulad s ISO a ASTM normami Možnost uchycení a testování prostorových vzorků a uchycení plochých vzorků AutoCal TM systém pro rychlou a snadnou kalibraci bez zásahů obsluhy do řídícího panelu - vyloučení lidského faktoru, nemoţnost chybného nastavení obsluhou Moţnost dokoupení regulace intenzity světla měřením na vlnové délce 420 nm pro kaţdý světelný zdroj samostatně a moţnost dokoupení filtrů na filtraci světla na interiérové podmínky (INDOOR specifikace) Moţnost dokoupení regulace intenzity světla měřením integrální intenzity UV záření za pouţití TUV sensorů, pro kaţdý světelný zdroj sensor samostatně Nízké provozní náklady stroje chlazeného okolním vzduchem bez nároku na čištěnou chladící vodu Nízká pořizovací hodnota náhradních vzduchem chlazených xenonových výbojek, Dlouhodobá životnost světelných filtrů, nízká pořizovací cena Jednoduchý systém přestavení stroje ve specifikaci OUTDOOR na INDOOR Jištění obsluhy proti ozáření UV světlem zabezpečení dveří zkušebního prostoru i dveří strojovny stroje Potvrzujeme, ţe přístroj je sestaven ve specifikaci pro plnění norem ISO a ISO , metoda A Technické parametry přístroje: Světelný zdroj: 3x Xenonová výbojka o regulov. výkonu do 1800 W výměna lamp: po 1500h pro osvit nm po 2000h pro osvit do nm zajišťuje obsluha stroje, časová náročnost max. 15 minut pro celý stroj moţnost zkoušky simulovaným slunečním zářením jiţ při mírně zvýšené teplotě pro teplotně citlivé vzorky do max. 45 C:

8 8 Teplota zkušebního prostoru: Teplota černého panelu v reţimu zhasnuto - Relativní vlhkost : regulovatelná od 40 C - 80 C (při osvitu) izolovaný černý panel C pro IBP neizolovaný černý panel C BST teploty od teploty okolí (od teploty laboratoře) do 70 C do 95% relativní vlhkosti v reţimech zhasnuto v reţimu svícení pro černý panel za teplot aţ do 90 C Poznámka: Parametry nastavení stroje jsou na sobě závislé dle fyzikálních zákonů. Teplota BP resp. IPB je závislá na intenzitě osvitu a teplotě zkušebního prostoru. Není moţno nastavit všechny kombinace teplot a intenzit záření, coţ je dáno fyzikálními zákony. Při osvitu bude vţdy teplota BP resp. IBP vyšší neţ teplota pracovního prostoru. Podobně i hodnoty relativní vlhkosti jsou závislé na ostatních parametrech. Intenzita záření: 20-85W/m2 (měřeno pro TUV nm ) - daylight filtr pro metody ISO methoda A) cyklus 1-4 0,25 (měřeno pro 340 nm) - daylight filtr pro metody ISO methoda A) cyklus 1-4 Filtry pro světelný zdroj: zajišťují filtraci světla dle SPD CIE č. 85 tab 4 3 x filtr pro simulaci denního světla Daylight filtr pro cyklus dle ISO metoda A, cyklus 1,2,3,4 filtr je příslušný vždy jeden kus pro jednu lampu Radiační sensory regulační zde v základu 3x sensor 340nm Výměnné případně podle poţadavku testovacího postupu Kalibrace: -intenzity záření Radiometer CR20/340D Kalibrační radiometr máí metrologickou návaznost na NIST U.S.A. Pokud uživatel vlastní CR 20 radiometr/y, kalibrace provádí uživatel sám, není nutno zvát servis. Při kalibraci je díky automatickému systému Autocal vyloučena možnost chyby způsobené nesprávnou obsluhou. Kalibrace radiace lampy se provádí: 1. při výměně lamp 2. při výměně světelných filtrů časová perioda není předepsána, např. při zničení filtru neopatrnou obsluhou 3. při změně testovací metody 4. vždy po 500 hodinách světelného provozu, časová náročnost 5-15 minut

9 9 Pravidelná kalibrace světelného zdroje a jeho řídícího systému zajišťuje dlouhodobou homogenitu zkoušek a možnost porovnání výsledků naměřených v průběhu mnoha let Tím, že kalibrace je provedena externím čidlem, stáří a stav stroje nemají vliv na jeho pracovní parametry. Kalibrace teploty komory, teploty černého panelu: servis) Kalibrace vlhkostního systému výměnou čidla náš servis) perioda 6 měsíců (zajišťuje náš perioda 12 měsíců (zajišťuje Vlhčení: Spray systém: ohřevem vody, regulace kapacitivním čidlem demineralizovaná voda z nádrže programovatelný dle zkušebního postupu (viz ISO ), odběr vody ze zásobníku Nároky na instalaci: el.připojení 3x 400V,16A Demineralizovaná voda pro vlhčící systém odvětrání Rozměry expoziční plochy: 451 x 718 mm = 3238cm2 Vnější rozměry: přístroj 914 x 1791 x 851 mm (š x v x h) Hmotnost: 270kg, nově včetně integrálně zabudovaného trafa Q SUN model Q SUN XE3HS a jeho výbava v porovnání s ostatními modely Q-SUN modely Stolní Velký Ostřik Regulace Regulace model model vzorků vlhkosti teploty na černém panelu Q-Sun Xe-1-B Ano Ano Q-Sun Xe-1-S Ano Ano Ano Regulace Teploty vzduchu Q-Sun Xe-3-HS Ano Ano Ano Ano Ano Další technické informace jsou k dispozici v originálním katalogu Q-SUN nebo na dotaz u distributora CENOVÁ NABÍDKA: 1x Model Q SUN Xe3 HS včetně 1x izolovaného černého panelu a 3x xenonových lamp 3x sensor 340 nm ve specifikaci OUTDOOR zkoušky 3x filtr DAYLIGHT Q pro simulaci exteriérových podmínek 1x Výkonový transformátor (zabudovaný v základním šasí) 1x Pumpa pro přečerpávání odpadní vody ze stroje do odpadu (aby stroj nemusel být připojen na odpad v podlaze, ale např. do sifonu umyvadla)

10 1x radiometr CR20/340 D pro kalibraci intenzity světla nositel metrologické návaznosti (pro kalibraci lamp uţivatelem po 500 hod provozu či po změně parametrů testu) 10 spotřební materiál: 3x Lampa xenonová 1800 W náhradní Celková cena výše uvedené sestavy, včetně dopravy, bez DPH ,-EUR Plně funkční celek na testy dle podmínek simulace exteriéru _ OUTDOOR Optimální spektrum co nejblíže skutečnému slunečnímu záření v exteriéru Včetně instalace, zaškolení, překladu manuálu Poznámka 1: Zákazník získá zcela kompletní sadu přístroje pro testy OUTDOOR tedy např. kompletní test ve všech variantách dle ISO metoda A, z níţ vychází velká většina dalších výrobkových a koncernových norem. Zároveň je v ceně sada náhradních lamp. Poznámka 2: Přístroj takto bez dalších nákladů je vybaven na 3000 hodin trvalého provozu za maximální intenzity osvitu nebo na 4000 hodin trvalého osvitu za niţších intensit, do Zváţíme-li, ţe přístroj bude vyuţit na testy většinou při niţší světelné intenzitě, dále to, ţe testy obsahují i tmavé fáze (průměrně 30% testovacího času) a dále za předpokladu, ţe stroj bude spuštěn 50% celkového hodinového času v roce (4 380 hodin), pak zde navrţená sestava předpokládá provoz pro celý kalendářní rok. Spotřební materiál: Lampa xenonová 1800 W (osazení stroje 3 kusy, moţno měnit jednotlivě, záruka 24 měsíců) filtr Daylight Q (osazení stroje 3 kusy, moţno měnit jednotlivě) Filtry se mění pouze při mechanickém poškození 250,- EUR 120,-EUR

11 11 Kalibrační radiometr CR 20 Přístroj Q SUN XE3HS Xe lampa Výběr posledních referencí přístrojů Q SUN dle aplikací na různé druhy materiálů Základní výzkum širokého spektra materiálů Akademie věd České republiky Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Praha Přístroj v totoţné konfiguraci Q SUN XE3HS Dodáno srpen 2010 Pigmenty: Tiskové materiály, papír, inkousty: Plasty: VUOS Pardubice, Univerzita Pardubice, Precheza Přerov Q SUN Xe3HS Univerzita Pardubice, katedra polygrafie Abel Opava Polymer Institute Brno, NOVÉ : Vysoké učení technické Brno (3/2010)

12 12 Vysoká škola chem. technol. Praha, Q SUN Xe3HS RETRIM Zlín, Pryţ Semperflex Optimit Odry, dodáno říjen 2010 Dřevo a jeho nátěry: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno Technická Univerzita Zvolen Zkušebny povrchových úprav, nátěrových systémů, plastů, gumy: SVUOM Praha Výskumný ústav dopravný Ţilina Q SUN XE3HS Nátěrové hmoty: Univerzita Pardubice, Hexion Sokolov Textilní materiály a spotřební chemie: Vysoké učení technické Brno, Textilní zkušební ústav Brno Potraviny Mars a Wrigley Poříčí

13 13

14 14

15 15

16 16 PRODEJNÍ PODMÍNKY Cena: konečná za funkční celek včetně instalace a zaškolení, bez DPH, Dodací doba: Garance: 2 týdny od data objednávky (resp. podpisu kupní smlouvy) - komplexní záruka (díly, práce, kilometrovné) 24 měsíců od data instalace stroje, pokud kupující umožní instalaci a zprovoznění do 14 dnů od dodání, jinak 24 měsíců od dodání pokud by došlo k selhání lampy před její dobou periodické výměny, bude bezplatně vyměněna za novou Instalace : Zaškolení: Servis: Výrobce: je zahrnuta v ceně, provede LABIMEX CZ s.r.o. do týdne od dodání za předpokladu připravenosti laboratoře kupujícího zaškolení v rámci instalace u zákazníka, zahrnuto v ceně, provede LABIMEX CZ s.r.o., český překlad manuálu k dispozici LABIMEX CZ s.r.o. Praha Odezva servisu max. do 48 hodin v pracovní dny po telefonickém a písemně potvrzeném nahlášení závady mailem, faxem apod. Servisní centrála Praha, pobočka na Slovensku Zlaté Moravce firma Q-Lab Corporation, Cleveland, USA, dodávka z evropské centrály Bolton, Manchester- Velká Británie- nadřazené servisní a kalibrační místo pro Evropu Platební podmínky: 100% po dodání, instalaci a zaškolení obsluhy, po podpisu akceptačního protokolu, splatnost 100 dní po fakturaci Kupující umoţní provést instalaci nejpozději 14 dnů po dodání Platnost nabídky: do Kupující se stává vlastníkem dodaného zboží po uskutečnění kompletní platby. Po dodávce do závodu kupujícího je zboží nutno ponechat v původním obalu do příjezdu autorizovaného servisu. Upřesnění prodejních podmínek, případně jejich úprava je možná po dohodě obou stran. Zpracoval: Dr. Ing. Milan Pražák LABIMEX CZ s.r.o., výhradní zastoupení Q-Lab Corp. v ČR a SR

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. č. R-4510/2012/RVO. uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva č. R-4510/2012/RVO uzavretá podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Kupujúci: Technická univerzita vo

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které

kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které DIANA skříň celošatní 1900x90421 č. 511 1 x1 x28 3,5x16mm 60 Rastex + krytka pant naložený 90 x2 H-lišta plastová 3 x1 6 x24 21 x12 imbus.klička kolík 8x35 3x20mm 28 x4 33 x1 40 x12 4,5x40mm + knopka 3x25mm

Více

Licenčná zmluva na nákup licenčných práv programov (výpis zo zmluvy)

Licenčná zmluva na nákup licenčných práv programov (výpis zo zmluvy) Licenčná zmluva na nákup licenčných práv programov (výpis zo zmluvy) Zmluvní partneri: Programy: KM Plus Media, s.r.o. Sokolovská 79, 186 00 Praha 8 Česká republika IČ: 28905962 DIČ: CZ28905962 Zapísaná:

Více

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z01008_Z Uzatvorená v zmysle 09 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Stredná odborná škola technická,

Více

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ

1. Titulní list Část KRITÉRIÁ 1. Titulní list Část KRITÉRIÁ Tímto zasíláme cenovou nabídku na dodávku technologického zařízení - Laserový pálící stroj, jejíž výzvu k předkládání nabídek zveřejnila osoba podle 7 odst. 2, společnost

Více

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 1. 1. RNDr. Miroslav Zapletal Článok I Zmluvné strany 1. 2. Národná banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Více

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ (ďalej len Zmluva ) uzavretá v súlade s 19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi týmito zmluvnými stranami: Doc. JUDr. Dušan Dorotin, CSc, Generálny riaditeľ Všeobecnej sekcie MV SR

nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi týmito zmluvnými stranami: Doc. JUDr. Dušan Dorotin, CSc, Generálny riaditeľ Všeobecnej sekcie MV SR DODATOK č. 2 ktorým sa mení a dopĺňa KÚPNA ZMLUVA č. VS-19-32-3l/EO-2-2000 (č.p. VS-19-32-57/EO-2-2000) uzatvorená podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka medzi týmito

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) Identifikácia

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 48 LPG-NG-3F (8896312) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Záruka a servis Záruka a servis Garancia és szervíz CZ Záruční lhůta

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I DODATOK č. 3 k zmluve o dielo o servisných službách č. 21/2008 zo dňa 25.11. 2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.09.2010 a dodatku č. 2 zo dňa 23.02.2011 Objednávateľ: Národná banka Slovenska ul. Imricha

Více

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka Kúpna zmluva č. Z201517546_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Ružinovský športový klub Mierová

Více

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č. 078300591100/0099 Zmluvné strany : 1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava Zastupuje

Více

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Číslo zmluvy: 1/2015 uzavretá podľa 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Vypožičiavateľ: Hlavné mesto

Více

Farby, laky, maliarské potreby

Farby, laky, maliarské potreby MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany v rámci postupu

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

Zmluva o poskytovaní stravy č.04/2015

Zmluva o poskytovaní stravy č.04/2015 Zmluva o poskytovaní stravy č.04/2015 Zmluvné strany Dodávateľ Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr.L.N.Jégého Dolný Kubín Sídlo ul. Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín Zastúpený PhDr. Jozef Mintál,

Více

Monitorovacia správa

Monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA Monitorovacia správa EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Operačný program cezhraničnej spolupráce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 102/LSR/2011 I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. 102/LSR/2011 I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č. 102/LSR/2011 I. Smluvní strany 1. Kupující: LESY Slovenskej republiky, státní podnik Nám. SNP 8 975 66 Banská Bystrica v zastoupení: Ing. Igor Viszlai, generální ředitel IČO: 36038351

Více

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky/elektronicky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ ZE DNE 3.7.2007 Číslo smlouvy ASEKOL 00300535 Opava/01/ZOZ/2011/AK9_D1 Číslo smlouvy obec MMOPP00BMAKF SMLUVNÍ STRANY Obchodní firma ASEKOL

Více

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď Prieskum trhu (tovar) v Seredi, dňa 13.11.2014 Mesto Sereď ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva

Více

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru Výzva na predloženie cenovej ponuky formou elektronickej aukcie Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru 1. Identifikácia obstarávateľa : Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Více

1 BALJER ZEMBROD nový třídící a rozvážecí vozík kulatiny (stavebnicová konstrukce se systémovými vlastnostmi)

1 BALJER ZEMBROD nový třídící a rozvážecí vozík kulatiny (stavebnicová konstrukce se systémovými vlastnostmi) CRZč.3310/2012/LSR KUPNÍ SMLOUVA č. 101/LSR/2012 I. Smluvní strany 1. Kupující: LESY Slovenskej republiky, státní podnik Nám. SNP 8 975 66 Banská Bystrica v zastoupení: Ing. Igor Viszlai, generální ředitel

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel v souladu s 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto zakázku malého rozsahu

Více

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa

Více

Čl. I. Úvodné ustanovenia

Čl. I. Úvodné ustanovenia uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 v spojení s ust. 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len Dohoda ) Zmluvné strany: 1. Obchodné meno: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

Zámenná zmluva. uzavretá podľa 611 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi

Zámenná zmluva. uzavretá podľa 611 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi Zámenná zmluva uzavretá podľa 611 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi I. Zamieňajúci : Obec Borovce IČO: 00 312 304 Sídlo: 922 09 Borovce 168, Slovenská republika Zastúpená: Ivan Šiška, starosta obce

Více

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie cenovej ponuky spracovaná v zmysle 9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predmet zákazky : Obnova a dodávka tonerových kaziet do

Více

Cenník pre koncové zariadenia časť C (predaj a nájom IP koncových zariadení - IP telefóny k službe VVN)

Cenník pre koncové zariadenia časť C (predaj a nájom IP koncových zariadení - IP telefóny k službe VVN) Cenník pre koncové zariadenia časť C (predaj a nájom IP koncových zariadení - IP telefóny k službe VVN) Č.j.: 57977/2015 Účinnosť od 01.12.2015 OBSAH 1. Všeobecné ustanovenia... 1 2. Predaj IP koncových

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Služba Expres kuriér

Služba Expres kuriér Cenová ponuka SP, a.s. č. 10 251 zo dňa 05.11.2014 pre spoločnosť BUGÁR, s.r.o. Služba Expres kuriér Expresné zásielky Pohodlné a rýchle zasielanie od dverí k dverám. Slúži na rýchle zasielanie dokumentov,

Více

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov I. Zmluvné strany Predávajúci :Žilinský samosprávny kraj

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo

Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 ze dne 22. 7. 2014 Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo 1. Údaje o zadavateli Identifikace

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk Magistrát hl. m. SR Bratislavy Oddelenie verejného obstarávania Mgr. Barbora Uharčeková Primaciálne nám.1 814 99 Bratislava Váš list / Zo dňa Naše číslo 560/2013 Vybavuje / Linka Mgr. Z.Treská Bratislava

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. A96/1Q/2015 uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ČR, v platném znění

KUPNÍ SMLOUVA č. A96/1Q/2015 uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ČR, v platném znění KUPNÍ SMLOUVA č. A96/1Q/2015 uzavřená podle 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ČR, v platném znění Smluvní strany: Mestské lesy Bardejov s.r.o. sídlo: Štefánikova 786, PSČ 085 01 Bardejov,

Více

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii Návod k instalaci Návod k inštalácii CZ SK Zásobníky UBTT 1000 UBPT 1000 UBPT 2000 UBPU 1500 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců domácích topenářských zařízení (závěsné plynové

Více

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk Obec Veľké Dravce, Školská 240, 985 42 Veľké Dravce Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Výzva na predkladanie ponúk Zákazka podľa 9 odstavec 9 Zákona č. 25/2006

Více

Rámcová zmluva. medzi I. ZMLUVNÉ STRANY

Rámcová zmluva. medzi I. ZMLUVNÉ STRANY Rámcová zmluva číslo: SE-148-14/OVO-2005 (Kód projekt, formulára SCH 04-0009-01) uzatvorená podľa 10 zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii ústrednej

Více

IDEEX-Kalibračné laboratórium, s.r.o.

IDEEX-Kalibračné laboratórium, s.r.o. P.č. 1 1011 2 1012 3 1013 4 1021 5 1022 6 1023 7 1024 8 1025 9 1026 10 1027 11 1028 12 1031 13 1032 14 1041 15 1042 16 1043 17 1044 18 1045 19 1046 IDEEX-Kalibračné laboratórium, s.r.o. Mlynárska 15, 040

Více

Kúpna zmluva uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Predávajúci: Čl. I Zmluvné strany Žilinský samosprávny kraj Sídlo: Komenského 48, 011

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Kupní smlouva č. 122800250, Strana 1 (celkem 9) KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Česká republika Ministerstvo obrany Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní

Více

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra Číslo materiálu: 375 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na schválenie Dodatku č. 15 k Nájomnej zmluve

Více

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU Článek I. Smluvní strany Kupující: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. I. Smluvní strany Kupní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení 409 a. n. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Smlouva ) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Více

Smlouva o dílo. č. smlouvy Objednatele: č. smlouvy Zhotovitele: OS 8003/2015

Smlouva o dílo. č. smlouvy Objednatele: č. smlouvy Zhotovitele: OS 8003/2015 Smlouva o dílo č. smlouvy Objednatele: č. smlouvy Zhotovitele: OS 8003/2015 uzavřená v souladu ustanoveními 2586 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Z M L U V A O D I E L O

Z M L U V A O D I E L O Obec Bukovec Z M L U V A O D I E L O č. 2014-03 na pracovnú úlohu VYPRACOVANIE PROJEKTU PRE REALIZÁCIU STAVBY,,KANALIZÁCIA A ČOV OBCE BUKOVEC Zmluva o dielo č. 2014-03 Uzavretá podľa 536 a nasl. zákona

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Křížkovského 8 771 47 Olomouc IČ: 61989592. veřejná vysoká škola. prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Křížkovského 8 771 47 Olomouc IČ: 61989592. veřejná vysoká škola. prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dodávka

Více

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Evidenční číslo

Více

PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzavretá dnešného dňa, mesiaca a roku v súlade s ust. 588 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb., Občianky zákonník v znení neskorších predpisov,

Více

Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016

Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na : Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

3. Požadavky na nástavbu čelní sněhové frézy

3. Požadavky na nástavbu čelní sněhové frézy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Nákup podvozku, sněhového

Více

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD ODPOVĚDNOST MAJITELE / OBSLUHY 1. Odpovědností majitele / obsluhy je správná práce se zvedákem a jeho údrţba. 2. Návod k pouţití a upozornění

Více

Smlouva o dílo 107/2013

Smlouva o dílo 107/2013 Smlouva o dílo 107/2013 uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 S t ř í b r o, zastoupené starostou města Dr. Bohuslavem Červeným bankovní spojení: ČSOB 112595926/0300

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti Príloha 11 Žiadosti Príloha 11: Vzor žiadosti strana 1 z 11 Obsah 1. VZOR ŽIADOSTI O TECHNICKE ŠETRENIE... 3 2. VZOR ZMLUVY - ŠPECIFIKÁCIA... 5 3. VZOR ŽIADOSTI O VSTUP DO OBJEKTU, KÁBLOVEJ ŠACHTY... 7

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II.

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výzkumně vzdělávací

Více

2. Objednávater : Základná škola

2. Objednávater : Základná škola ZMLUVA O DIELO č. 4 uzatvorená podl'a 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka súvisiacich s prípravou a realizáciou prác. 1. Zhotoviter: Stanislav Belej Hvozdnica 220, 013 56 Hvozdnica IČO: 43385036

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Název veřejné zakázky

Více

KÚPNA ZMLUVA. uzatvorená v zmysle ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: Článok 1 Zmluvné strany

KÚPNA ZMLUVA. uzatvorená v zmysle ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: Článok 1 Zmluvné strany Predávajúci: KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: Článok 1 Zmluvné strany Obec Dlhé Klčovo ul. Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo IČO: 00332356 Zastúpená: Andrejom

Více

DODATOK č. 3. ku kúpnej zmluve č. VS-421-3/HZ zo dňa (ďalej len zmluva")

DODATOK č. 3. ku kúpnej zmluve č. VS-421-3/HZ zo dňa (ďalej len zmluva) DODATOK č. 3 ku kúpnej zmluve č. VS-421-3/HZ-6-98 zo dňa 8.10.1998 (ďalej len zmluva") uzatvorený v zmysle ustanovení 409 až 470 Obchodného zákonníka ktorým sa mánia a dopĺňajú nasledovné články pôvodnej

Více

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak získal najmenej 140 kreditov, bez zarátania kreditov prideľovaných za prijatie

Více

ZŠ vzlatých Klasoch je verejným obstarávateľom podľa 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

ZŠ vzlatých Klasoch je verejným obstarávateľom podľa 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Základná škola, Hlavná 787/25, 930 39 Zlaté Klasy Zlaté Klasy, 10.06.2015 Výzva na predkladanie ponúk zverejnená v profile verejného obstarávateľa na svojom webovom sídle spracovaná v zmysle 9 ods. 9 zákona

Více

KÚPNA ZMLUVA NA KANCELÁRSKY NÁBYTOK

KÚPNA ZMLUVA NA KANCELÁRSKY NÁBYTOK KÚPNA ZMLUVA NA KANCELÁRSKY NÁBYTOK uzavretá podľa 409 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení túto kúpnu zmluvu. 1.1. Názov a sídlo Zastúpený Osoba zodpovedná IČO OIČ Bankové

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

1/ Marcela Hrušovská, rodená Hrušovská nar. bytom Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce /ďalej len,,účastník 1 /

1/ Marcela Hrušovská, rodená Hrušovská nar. bytom Trenčianske Stankovce, Veľké Stankovce /ďalej len,,účastník 1 / Zámenná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení 611 Občianskeho zákonníka v spojení s 588 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka, v zmysle ustanovenia 9a/ ods.8 písmena e/ Zákona č. 138/1991 Zb.

Více

ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY

ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY Ev. č. ÚVTOS-25-163/13-2012 ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Pôvodca: Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Více

P Y R O P R O B E. zapsaná u soudu v oddíl vložka 12345 zastoupen

P Y R O P R O B E. zapsaná u soudu v oddíl vložka 12345 zastoupen K U P N Í S M L O U V A P Y R O P R O B E P R O D Á V A J Í C Í Jméno Sídlem IČO DIČ zapsaná u soudu v oddíl vložka 12345 zastoupen A K U P U J Í C Í Jméno Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Více

KUPNISMLOUVA VT/2014/501

KUPNISMLOUVA VT/2014/501 - -, KUPNISMLOUVA VT/2014/501 uzavřená podle 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi prodávajícím, jímž je: obchodní firma: L lne T, spol. s r.o. se sídlem: Želevčice

Více

ZMLUVA O DIELO č. 010/2015

ZMLUVA O DIELO č. 010/2015 ZMLUVA O DIELO č. 010/2015 TECHNOLOGICKÝ SERVIS PRE ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD BIDOVCE podľa 536 Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Zb. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Dodávka "Chemického a bilogického laboratorního vybavení" Soupis prvků dodávky - investice. Soupis prvků dodávky - neinvestice. cena položky, bez DPH

Dodávka Chemického a bilogického laboratorního vybavení Soupis prvků dodávky - investice. Soupis prvků dodávky - neinvestice. cena položky, bez DPH Dodávka "Chemického a bilogického laboratorního vybavení" Soupis prvků dodávky - investice číslo místnost standardu název jednotková cena ks 1.014 P5 biologie Klimabox 1 1.057 P7 biologie Flow box (laminární

Více

ŠKODA. SK Bankové spojenie: VUB, a, s. č.ú, : /0200. Telefón:

ŠKODA. SK Bankové spojenie: VUB, a, s. č.ú, : /0200. Telefón: ŠKODA ZMLUVA O PREDAJI MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzatvorená v zmysle 409 a naši. Obchodného Zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami: Číslo zmluvy: 02/2011 Predávajúci: Ľubomír

Více

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis CZ Reklamaèní øád Záruèní lis t / Záruèn ý list Na tento výr obek poskytuje výrobce záruèní dobu v délce mìsícù. Pokud není na prodávané vìci, jejím obalu nebo návodu k ní pøipojeném vyznaèena v souladu

Více

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ STAROSTLIVOSTI A VÝCHOVE DIEŤAŤA V SÚKROMNOM DETSKOM OPATROVATEĽSKOM CENTRE.

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ STAROSTLIVOSTI A VÝCHOVE DIEŤAŤA V SÚKROMNOM DETSKOM OPATROVATEĽSKOM CENTRE. ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ STAROSTLIVOSTI A VÝCHOVE DIEŤAŤA V SÚKROMNOM DETSKOM OPATROVATEĽSKOM CENTRE. zmluvné strany Obchodné meno: PaedDr. Turňová Zuzana,prevádzkovateľka a vedúca súkromného detského opatrovateľského

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Kupní smlouva. Předmětem této kupní smlouvy je níže specifikované zboží - uvedené v příloze č.l Kupní smlouvy:

Kupní smlouva. Předmětem této kupní smlouvy je níže specifikované zboží - uvedené v příloze č.l Kupní smlouvy: Kupní smlouva Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto kupní smlouvu: I. Smluvní strany: Kupující: Sídlo: zastoupený: Město Břeclav nám. T.G. Masaryka 42/3. 690 81 Břeclav Ing. Pavlem Dominikem, starostou

Více

Zmluva o poskytovaní veterinárnej starostlivosti

Zmluva o poskytovaní veterinárnej starostlivosti Zmluva o poskytovaní veterinárnej starostlivosti ( ďalej len zmluva ) uzatvorená v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 269 Obchodného zákonníka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA ÚZSVM č. /2016 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Smluvní strany Kupující: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 13458/2014 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Výzva zákazka - Tovar podľa ustanovení 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní

Více

ZMLUVA 12/2015 o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení

ZMLUVA 12/2015 o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení ZMLUVA 12/2015 o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení medzi ANTIK Telecom s.r.o. Sídlo : Čárskeho 10, 040

Více