Smlouva o dílo. č. smlouvy Objednatele: č. smlouvy Zhotovitele: OS 8003/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo. č. smlouvy Objednatele: č. smlouvy Zhotovitele: OS 8003/2015"

Transkript

1 Smlouva o dílo č. smlouvy Objednatele: č. smlouvy Zhotovitele: OS 8003/2015 uzavřená v souladu ustanoveními 2586 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jakož i v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů: Článek 1 Smluvní strany 1.1 Objednatel: a Název: Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) Sídlo: Vazovova 5, Bratislava, Slovenská republika IČO: DIČ SK: IČ DPH: SK Banka: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, Bratislava 15, Slovenská republika SWIFT: SPSRSKBAXXX IBAN: SK Statutární orgán: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia zriadená podľa zákona č. 131/2002 o vysokých školách Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jako verejná vysoká škola (dále jen Objednatel ) 1.2 Zhotovitel: Název: IS4U, s.r.o. (IS4U) Sídlo: U Vodárny 3032/2a, Brno, Česká republika IČO: DIČ: CZ Banka: Raiffeisenbank a.s., č. u /5500 IBAN CZ SWIFT RZBCCZPP Společnost je plátce DPH Statutární orgán: Ing. Tomáš Majer, jednatel (dále jen Zhotovitel ) uzavírají smlouvu o dílo (dále jen smlouva ) tohoto obsahu: Článek 2 Předmět smlouvy Dohodnutým předmětem plnění Zhotovitele podle této smlouvy je dopracování funkcionalit do řešení Akademický informační systém (dále jen AIS) podporujících zvýšení bezpečnosti použití AIS v prostředí Objednatele pomocí dvouúrovňové autentizace a dodávka hardwarového vybavení v podobě čipových karet, čteček a obálek pro tisk PIN kódů. Zadání a termíny realizace jednotlivých částí projektu jsou stanoveny v příloze č. 1 této smlouvy. Předmět smlouvy zahrnuje: a) Realizace projektu dvouúrovňové autentizace v prostředí Akademického informačního systému instalovaného na STU v Bratislavě v části Záznamník učitele v souladu s Přílohami 1 a 2 této smlouvy.

2 b) Dodávka hardwarového vybavení v souladu s rozpočtem projektu uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy. c) Školení klíčových uživatelů systému na nově vytvořené aplikace a doporučené postupy - proškolení nových funkcí implementovaných na základě této smlouvy. d) Akceptační období - činnost k ověření shody chování nových aplikací a postupů s uživatelskou dokumentací systému, - činnost k prověření správné součinnosti nových funkcí a postupů se stávajícím systémem. e) Zkušební provoz nově vytvořených aplikací a postupů s rutinním využitím systému v provozu Objednatele - řádný, plnohodnotný provoz s reálnými daty Objednatele, probíhající za zvýšené pozornosti obou smluvních stran. Článek 3 Dohodnutá doba plnění Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla dle harmonogramu uvedeném v Příloze č. 1 této smlouvy resp. v těchto klíčových termínech: a) zahájení provádění díla nejpozději do včetně, b) předání díla Objednateli, zahájení akceptace nejpozději do včetně, c) ukončení akceptačního období Objednatelem nejpozději do včetně, to vše za podmínky podpisu této smlouvy nejpozději včetně. Článek 4 Místo plnění Místem plnění je sídlo Objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Článek 5 Cena díla Cena díla uvedeného v čl. 2 této smlouvy se sjednává dohodou a činí bez daně z přidané hodnoty za: 1. služby dle č EUR Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v okamžiku fakturace. Platba bude provedena v měně Euro. Článek 6 Platební podmínky 1. Zhotoviteli vzniká právo fakturovat řádně akceptované dílo, formou podpisu akceptačního protokolu nebo akceptace ze strany Objednatele jiným způsobem ( , helpdesk), ve dvou částech: EUR bez DPH z ceny dle čl. 5. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení EUR bez DPH z ceny dle čl. 5. Splatnost faktury je 180 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Původní výše druhé části fakturace EUR byla navýšena vzhledem k odložené splatnosti o 3 % z ceny. 2

3 Článek 7 Organizace a řízení provádění díla 1. Objednatel pověřuje organizací a řízením provádění díla: prof. Ing. Pavol Horváth, Ph.D. Zhotovitel pověřuje organizací a řízením provádění díla: Ing. Tomáš Majer Objednatel a Zhotovitel mohou zrušit pověření jmenovaných osob jen písemně a současně pověřit organizací a řízením provádění díla jinou osobu. O změně pověření jsou smluvní strany povinny se písemně informovat. 2. Pověřené osoby budou požadavky na druhou smluvní stranu předávat primárně v příslušném helpdeskovém kanále Objednatele či em. Článek 8 Práva a povinnosti Objednatele 1. Objednatel má právo: - vyžadovat plnění povinností Zhotovitele. 2. Objednatel je povinen: - poskytovat vzájemnou součinnost Zhotoviteli, - zamezit provedení modifikace dodaného softwaru, změny parametrů, struktury databáze a naplnění základních číselníků v rozporu s dokumentací, - převzít předmět plnění uvedený v čl. 2 dle termínů v čl. 3 a v Příloze 1 i s vadami a nedodělky nebránícími použití díla obvyklým způsobem. Článek 9 Práva a povinnosti Zhotovitele 1. Zhotovitel má právo: - vyžadovat plnění povinností Objednatele, - použít nově vyvinuté části AIS i v jiných instalacích AIS na vlastní nebo cizí univerzitě. 2. Zhotovitel je povinen: - dodat předmět této smlouvy dle čl. 2 a dle termínů v čl. 3 a v Příloze č. 1. Článek 10 Odpovědnost za vady 1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a za vady zjištěné Objednatelem po předání, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele po dobu platnosti této smlouvy. 2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny použitím věcí a podkladů Objednatele. 3. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla vůči Zhotoviteli písemně nebo prostřednictvím helpdeskového kanálu na instalaci bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci popíše, kde se vady nacházejí a jak se projevují. 4. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit bezplatně v dále uvedených lhůtách podle jejich druhu takto: Vada těžká (brání základnímu používání díla) Zahájení odstraňování vady Zprovoznění (alespoň náhradním řešením) nejpozději do 24 h od nahlášení nejpozději do 3 dnů od nahlášení Vada lehká (zásadně nebrání používání díla, působí však provozní potíže Zahájení odstraňování vady nejpozději do 1 týdne od nahlášení Zprovoznění (alespoň náhradním řešením) nejpozději do 3 týdnů od nahlášení 3

4 Článek 11 Prodlení 1. Je-li Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu díla dle čl. 3 a Přílohy č. 1 a s odstraňováním vad dle čl. 10 je Objednatel oprávněn účtovat poplatek z prodlení za každý den prodlení ve výši 0,01 % z ceny předmětu plnění. 2. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou dle čl. 6 této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn účtovat poplatek z prodlení za každý den prodlení ve výši 0,01 % z ceny předmětu plnění. 3. Smluvní strana není v prodlení, pokud druhá smluvní strana svým jednáním znemožnila plnění ve sjednaném termínu a pokud nemožnost plnění ve sjednaném termínu nastala z objektivních důvodů, zejména vyšší mocí. Článek 12 Odstoupení od smlouvy 1. Od této smlouvy může odstoupit Objednatel z důvodu porušení smlouvy Zhotovitelem, zejména z důvodu: - zastavení či přerušení prací Zhotovitelem z důvodů ležících na straně Zhotovitele, - prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 kalendářních dnů, - prodlení Zhotovitele se odstraněním vad a nedodělků delším než 30 kalendářních dnů. 2. Od této smlouvy může odstoupit Zhotovitel z důvodu porušení smlouvy Objednatelem, zejména z důvodu: - neposkytnutí součinnosti Objednatele, - provedení modifikace dodaného softwaru, změny parametrů, struktury databáze a naplněných číselníků ze strany Objednatele, - nepřevzetí předmětu plnění uvedeného v čl. 2 v souladu s termíny dle čl. 3. písm. b) a c). 3. Odstoupení od smlouvy je oprávněn provést pouze statutární orgán smluvní strany. Odstoupení je účinné dnem doručení doporučeně podaného písemného vyhotovení druhé smluvní straně. 4. Odstoupí-li některá smluvní strana od této smlouvy, vrátí si smluvní strany vzájemně vše, co plnily od podpisu posledního akceptačního protokolu dle čl. 6 odst. 1. Článek 13 Ochrana informací a práv k duševnímu vlastnictví 1. Objednatel a Zhotovitel se zavazují neposkytovat informace svěřené druhou smluvní stranou třetí osobě a nevyužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy. 2. Zhotovitel prohlašuje, že je vlastníkem duševních práv k SW určeného k rozšíření AIS požívajících ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. 3. Zhotovitel je povinný při implementaci dodatečných funkcí AIS na STU zachovávat mlčenlivost při styku s osobními údaji zaměstnanců a studentů STU v souladu s ustanovením zákona č. 428/2002 Z.z., o Ochraně osobních údajů. Článek 14 Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 4

5 2. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 3. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy. 4. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. 5. Smluvní strany berou na vědomí, že dle ust. 5a odst. 1 a odst. 4 zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám, ve znění pozdějších předpisů, se v případě této smlouvy jedná o povinně zveřejňovanou smlouvu, která se zveřejňuje v Centrálním registru smluv vedeném Úřadem vlády SR (dále jen CRZ). 6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami. 7. Tato smlouva je účinná dnem následujícím po dni jejího zveřejnění v CRZ ve smyslu ust. 47a zákona č. 40/1964 Z.z., Občiansky zákonník, ve znění pozdějších zákonů, zejména pak zákona č. 546/2010 Z.z. 8. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění smlouvy v CRZ v souladu a v rozsahu dle zákona č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám, ve znění pozdějších předpisů, není porušením nebo ohrožením obchodního tajemství. Smluvní strany tímto vyjadřují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v CRZ v plném rozsahu. 9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: a. Příloha č. 1 Zadání a harmonogram realizace projektu, b. Příloha č. 2 Rozpočet projektu 10. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech. 11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. V Bratislavě dne V Brně dne prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor Objednatel.. Ing. Tomáš Majer, jednatel Zhotovitel 5

6 Příloha č. 1 Zadání a harmonogram realizace projektu Zvyšování zabezpečení AIS s využitím PKI a čipových karet Úvod Definované části Akademického informačního systému budou dostupné pouze s využitím dvoufaktorového ověření uživatele pomocí přístupového jména a hesla a certifikátu uloženého na kontaktní čipové kartě. Pro potřeby vydávání certifikátů bude zřízena Certifikační Autorita, která bude doplněna desktopovou aplikací pro správu čipové karty do prostředí Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 nebo Microsoft Windows 10. Součástí nasazení Certifikační Autority a režimu zvyšování zabezpečení AIS je třeba přijmout příslušnou vnitřní legislativu na základě dodaných podkladů dodavatele, zajistit proškolení klíčových pracovníků centrálního pracoviště, správy AIS, výpočetních center fakult, a následně zpracovat metodické pokyny pro pracoviště vydávající, blokující či zneplatňující karty. Životní cyklus čipové karty Čipové karty s kontaktním a bezkontaktním čipem budou dodávány ve variantách: bílá, s předtiskem ITIC a s předtiskem ISIC. Na čipové kartě s předtiskem ISIC již bude v její bezkontaktní části nahrána dopravní aplikace společnosti TransData. Karty budou dodávány s jednotným PIN a PUK. Na centrálním pracovišti STU bude probíhat personalizace karet (tisk, jméno a příjmení držitele, fotografie atd.). Na tomto pracovišti bude také prováděna inicializace karty. Pomocí desktopové aplikace bude na kartě vygenerován privátní a veřejný klíč, a veřejný klíč bude předán certifikační autoritě UIS, která jej podepíše. Aplikace vygeneruje PIN a PUK, zapíše je na kartu, a obsluha tyto údaje z aplikace vytiskne na speciální PIN formulář. PIN formuláře budou součástí dodávky. Vydání karty s certifikátem musí být vázáno na ověření identity uživatele oproti dokladu totožnosti. Aktivace bezkontaktního čipu bude provedena obsluhou při předání karty, a informace o tomto bude přenesena do AIS. Certifikát na kartě je platný již od svého generování, přičemž AIS také uchová informaci o prvním použití karty. Před prvním použitím kontaktní čipové karty v počítači je třeba provést instalaci ovladačů. Tuto instalaci provádí příslušné Výpočetní centrum fakulty nebo Centrum výpočetní techniky pro ostatní pracoviště. Ovladače budou dostupné ke stažení na veřejně přístupném místě, v úvahu tedy připadá i samoinstalace uživatelem dle návodů, které budou dodány pro operační systémy Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8.1 a Microsoft Windows 10. Jestliže dojde v průběhu užívání karty k jejímu zablokování opakovaným zadáním špatného PIN kódu, musí se držitel karty dostavit na centrální pracoviště, kde obsluha provede odblokování karty pomocí PUK, který uživatel musí znát. Pokud uživatel nebude PUK znát, je nutná reinicializace celé karty vč. vytvoření nového certifikátu. V případě znalosti PIN nebo PUK ze strany uživatele lze v budoucnosti uvažovat o decentralizaci aplikace pro změnu PIN karty přímo uživatelem v prostředí Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10. V případě ztráty či odcizení karty uživatel kontaktuje pověřené pracovníky (osobně, em nebo telefonicky), kteří provedou blokaci karty. S blokací karty bude zveřejněna informace o neplatnosti certifikátu pomocí CRL. V případě nalezení karty nebude již možné zneplatněný certifikát odblokovat. V takovém případě musí být na kartu vygenerován nový certifikát, a pak lze kartu dále používat. Toto generování bude provádět pouze centrální pracoviště pomocí desktopové aplikace. Při ztrátě nároku na příslušný typ karty (např. student přestane studovat, ale nadále bude zaměstnancem s nižším typem karty z hlediska licence) nedojde k okamžitému zneplatnění certifikátu, ale začne běžet lhůta (7 dní), po kterou je certifikát stále platný v případě manuálního prodloužení platnosti karty je tak možné přerušit uvedenou lhůtu a zabránit zneplatnění certifikátu a návštěvě centrálního pracoviště. Změny v aplikacích AIS Pro vybrané aplikace ze Záznamníku učitele bude vyžadováno dvoufaktorové ověření uživatele. Uživatelským jménem a heslem přihlášený uživatel bude při prvním přístupu k zabezpečené aplikaci nebo její části přesměrován do nápovědné aplikace, kde mu budou k dispozici návody pro práci s čipovou kartou. Pokud uživatel bude chtít přejít do zabezpečené aplikace, bude vyzván k vložení karty do čtečky a k zadání PIN. Bez jeho zadání není možné 6

7 použít certifikát na kartě. Bez správného ověření certifikátu karty mu bude přístup do příslušné aplikace nebo její části odepřen. Vstup do vybraných aplikací evidence karet pro centrální pracoviště (výroba, aktivace) bude vždy vyžadovat dvoufaktorové ověření. Změna hesla uživatele s vydanou čipovou kartou bude možná rovněž jen po dvoufaktorovém ověření pomocí kontaktní čipové karty. Po prvním povýšení úrovně zabezpečení bude uživatel v tomto režimu setrvávat, dokud jeho nečinností nedojde k vypršení stanovené doby nečinnosti (navrhujeme 10 minut), dokud nebude vyjmuta karta ze čtečky nebo dokud uživatel neprovede odhlášení ze systému. Pro přechodové období je pro každého uživatele zvlášť možné nastavit, v jakém režimu je vyžadováno použití kontaktní čipové karty. Ve striktním režimu je nutné použít karty vždy, když uživatel přistupuje do zabezpečené aplikace. V přechodném režimu si může uživatel vybrat, zda kartu použije či nikoli (aplikace bude uživatele upozorňovat, že v uvedeném místě je vhodné a od stanoveného data nezbytné použít kartu s certifikátem). Přechodný režim se povoluje na pevné, předem dané časové období při výrobě karty. Přechodný režim lze také použít při nahlášení ztráty karty a její blokaci, a to do doby, než bude vydána karta nová. Přechod do tohoto režimu však vyžaduje ověření identity uživatele oproti dokladu na centrálním pracovišti (telefonická nebo ová blokace znemožní zneužití karty, ale také přístup uživatele do systému je nezbytné zabránit podvodu využívajícího telefonické zablokování karty cizího uživatele za účelem snížení úrovně zabezpečení, a následné zneužití např. znalosti hesla tohoto uživatele). Aplikace pro evidenci karet v UIS bude evidovat, kteří uživatelé mají vydány kontaktní čipové karty, a pouze pro tyto uživatele platí dvoufaktorové ověření. Uživatelé, kterým karta nebyla zatím vydána, budou pracovat s UIS standardním způsobem ověřeným pouze jménem a heslem. Pro využití institutu delegování práv a superpráva budou uživatelé, na které byla práva delegována, či uživatelé, kteří využijí superprávo, nuceni použít svou vlastní čipovou kartu pro přístup k zabezpečené aplikaci. Toto vyžaduje nutnost vybavit kontaktními čipovými kartami s platným certifikátem ty uživatele, kteří běžně superprávem disponují nebo kteří běžně vykonávají činnosti učitelů v režimu delegování např. sekretariáty, a měli by přistupovat k zabezpečeným aplikacím. Nutnost použití kontaktní čipové karty se bude vztahovat i na testovací a vývojovou instalaci AIS a v rámci úplnosti je režim kontaktní čipové karty vyžadován také po pracovnících centrálního pracoviště, správy AIS a vývoje společnosti IS4U. Vybrané zabezpečené aplikace Níže následuje seznam aplikací přístupných pouze se zvýšenou úrovní zabezpečení. Všechny aplikace Záznamníku učitele Všechny aplikace Správy karet (mimo aplikace Ověření platnosti identifikačních karet) Všechny aplikace Závěrečných prací Změna hesla 7

8 Harmonogram prací Označení části projektu Kdo Termín Zahájení provádění díla IS4U Dodání 15 testovacích sad karta + čtečka IS4U Příprava prostředí pro ověření funkce kontaktního čipu IS4U Ověření správné funkce bezkontaktního čipu a kontaktního čipu na různých OS STU Ověření správného potisku karet STU Dodávka podkladů pro úpravu vnitrouniverzitní legislativy IS4U Implementace obecného mechanismu dodatečného ověření uživatele IS4U Doplnění zabezpečeného režimu do vyjmenovaných aplikací IS4U Dodávka PIN formulářů pro ověření tisku na tiskárnách STU IS4U Ověření PIN formulářů na tiskárnách STU STU Implementace Certifikační Autority STU propojené a ovládané z AIS IS4U Implementace desktopové aplikace IS4U Předání díla Objednateli IS4U, STU Dodávka čipových karet, čteček a PIN formulářů IS4U Školení uživatelů IS4U, STU od Implementace vnitrouniverzitní legislativy STU Zahájení zkušebního provozu, vydávání karet a zahájení akceptace STU Ukončení akceptačního období Objednatelem STU

9 Příloha č. 2 Rozpočet projektu Položkový rozpočet projektu je rozdělen do 2 oddělených částí: 1. Implementační náklady Název impl. části Náročnost (h) Cena Kč Cena EUR Rozšíření session o úrovně ověření Úpravy aplikací, zejména Záznamník učitele a Změna hesla Úprava evidence karet v UIS Ověřovací aplikace PKI Návody pro instalaci a použití Certifikační Autorita STU NET aplikace pro inicializaci karty CELKEM Hardwarové náklady Název položky Počet Jednot. cena Kč Celkem cena Kč Jednot. cena EUR Celkem cena EUR ID Core, DESfire EV1 8k bílá , ID Core, DESfire EV1 8k, potisk ofset 4/ , PC USB Twin (čtečka) , PIN obálka , , CELKEM

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1. Předmět smlouvy SMLOUVA O DÍLO Tato smlouva o dílo byla uzavřena dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Název veřejné zakázky

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. se sídlem /místem podnikání/ bankovní spojení:.

Více

SMLOUVA O DODÁVCE ZBOŽÍ

SMLOUVA O DODÁVCE ZBOŽÍ SMLOUVA O DODÁVCE ZBOŽÍ č..../ 2013 Vybavení přírodovědné učebny a učebny fyziky v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dodávce zboží uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení

Více

Kupní smlouva č. P14V10000050

Kupní smlouva č. P14V10000050 Příloha č. 1 Kupní smlouva č. P14V10000050 (dále jen Smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). I. Smluvní

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Předmět smlouvy SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi: 1. Město Tišnov se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov jehož jménem jedná Jan Schneider,

Více

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník )

Rámcová smlouva. uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Rámcová smlouva uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Název: Ústav molekulární

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Název veřejné zakázky

Více

K U P N Í S M L O U V A dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Článek I. SMLUVNÍ STRANY.

K U P N Í S M L O U V A dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Článek I. SMLUVNÍ STRANY. K U P N Í S M L O U V A dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Článek I. SMLUVNÍ STRANY IČ: xxx DIČ: xxx bankovní spojení: xxx č. účtu: xxx zastoupený: xxx společnost

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku 1 Název veřejné zakázky Pokládka PVC Základní škola, Masarova 11, Brno Líšeň, PSČ

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 840/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 793 ze dne 11.11.2015 Opravu bytů č. 55, 101, 108 a 135 v domě s pečovatelskou službou Roháčova 24, 26 / 268 v Praze 3 Rada městské

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

KUPNÍ SMLOUVA. II. Doba a místo plnění

KUPNÍ SMLOUVA. II. Doba a místo plnění KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany : zápis v OR: se sídlem: zastoupena: IČ: DIČ: bankovní spojení: a (dále též jen prodávající ) Ústřední vojenská nemocnice PRAHA příspěvková organizace zřízená Ministerstvem

Více

SMLOUVA O PROVEDENí DílA

SMLOUVA O PROVEDENí DílA SMLOUVA O PROVEDENí DílA uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění na: Stěhování knižního fondu NLK z depozitáře Praha 4 do depozitáře Most. 1. Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

Smlouva o dílo uzavřená na základě veřejné zakázky Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry SMLOUVA O DÍLO

Smlouva o dílo uzavřená na základě veřejné zakázky Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry SMLOUVA O DÍLO Smlouva o dílo uzavřená na základě veřejné zakázky Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 536 a násl. zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

! MMOPP00A9YUJ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

! MMOPP00A9YUJ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Strana 1 (celkem 6) STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00A9YUJ SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace Příloha C - Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání veøejného výbìrového øízení Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Rekonstrukce místnosti è.420 v objektu

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. 1. Rozsah platnosti a definice užívaných pojmů 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále označované rovněž jako VOP ) upravují smluvní vztahy mezi

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

uzavřená dle 409 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/91 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 409 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/91 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 409 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/91 Sb.) č. smlouvy kupujícího: č. smlouvy prodávajícího: Článek 1 Smluvní strany Kupující:

Více

Smlouva na zpracování analýzy rizik vybraných interních projektů rezortu MPSV financovaných ze SF EU

Smlouva na zpracování analýzy rizik vybraných interních projektů rezortu MPSV financovaných ze SF EU Smlouva na zpracování analýzy rizik vybraných interních projektů rezortu MPSV financovaných ze SF EU uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656

Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656 Příloha č. 2 k č.j. PPR-33617-4/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy Č.j.: (druhé smluvní strany, příp. další údaje druhé smluvní strany) Technická asistence Čj.: Číslo v CES: Číslo úkolu : SMLOUVA O DÍLO Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 786 ze dne 09.12.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 786 ze dne 09.12.2013 č.j.: 832/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 786 ze dne 09.12.2013 Úprava prodejny potravin na samoobslužný prodej, Koněvova 184, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

SMLOUVA O DÍLO Zpracování projektové dokumentace okružních křižovatek v Semilech (uzavřená dle 2586 a násl. občanského zákoníku)

SMLOUVA O DÍLO Zpracování projektové dokumentace okružních křižovatek v Semilech (uzavřená dle 2586 a násl. občanského zákoníku) SMLOUVA O DÍLO Zpracování projektové dokumentace okružních křižovatek v Semilech (uzavřená dle 2586 a násl. občanského zákoníku) Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno Sídlo : Město Semily

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společností LAMMB technology s.r.o., IČ: 28619943 a LAMMB systems s.r.o., IČ: 27808254, Ostrava, Vítkovice, Kotkova 192/2

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společností LAMMB technology s.r.o., IČ: 28619943 a LAMMB systems s.r.o., IČ: 27808254, Ostrava, Vítkovice, Kotkova 192/2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společností LAMMB technology s.r.o., IČ: 28619943 a LAMMB systems s.r.o., IČ: 27808254, Ostrava, Vítkovice, Kotkova 192/2 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky

Více

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice článek 1 Smluvní strany 1. Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem: České Budějovice, B. Němcové

Více

Smlouvu o dílo. Čl. Předmět smlouvy

Smlouvu o dílo. Čl. Předmět smlouvy ti Ľ ěsto Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě zastoupené Michalem Smardou, starostou města lč: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka,

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DSRDZ Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní

Více

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ust. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen,,zákon ) Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací

Více

Smlouva na zajištění konferenčních prostor a cateringu včetně doprovodných služeb

Smlouva na zajištění konferenčních prostor a cateringu včetně doprovodných služeb Č.j.: JMK 121392/2012 Smlouva na zajištění konferenčních prostor a cateringu včetně doprovodných služeb uzavřená podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Čj.: ČŠIG-3222/15-G21 Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů čl. 1 Smluvní strany Česká republika Česká školní inspekce sídlo:

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 23/2014/OMM

SMLOUVA O DÍLO č. 23/2014/OMM Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 23/2014/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice Zastoupeno: Ing.

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy SML/1804/2015 uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

SMLOUVA O DÍLO. Dodávka vzduchotechniky

SMLOUVA O DÍLO. Dodávka vzduchotechniky SMLOUVA O DÍLO Dodávka vzduchotechniky uzavřená v souladu s ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o.

Více

Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku Smluvní strany: Kupující Česká republika Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu IČ: 00023817 DIČ: CZ00023817 se sídlem: Šrobárova

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

SMLOUVA O DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SMLOUVA O DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Č. SMLOUVY : SML/209/2015 UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ 2586 a NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO

Více

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU Článek I. Smluvní strany Kupující: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

Smlouva o dílo 107/2013

Smlouva o dílo 107/2013 Smlouva o dílo 107/2013 uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 S t ř í b r o, zastoupené starostou města Dr. Bohuslavem Červeným bankovní spojení: ČSOB 112595926/0300

Více

Obchodní firma: Adresa: IČO: [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč]

Obchodní firma: Adresa: IČO: [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY efektivity zajištění a kvality výstupů policejního vysokého školství v podmínkách resortu vnitra (návrh) uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Evropská unie Program Cíl 3 Královské Poříčí Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Investice do vaší budoucnosti Uveřejněno: 17. 6. 2011 Sejmuto: 24. 6. 2011 Výzva

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

výše uvedené smluvní strany uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto: Smlouva o dílo (dále jen,,smlouva )

výše uvedené smluvní strany uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto: Smlouva o dílo (dále jen,,smlouva ) Příloha č. 2: Návrh smlouvy o dílo pro část B. Propagační předměty Název zhotovitele: Sídlo: Jednající: IČ: DIČ: Bankovní spojení: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kontaktní osoba ve věcech technických:

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) I. Účastníci smlouvy

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) I. Účastníci smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) I. Účastníci smlouvy Kupující: Město Nymburk Zastoupené: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města Sídlo: Náměstí

Více

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku

Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku Smlouva o dílo č. 2104/14 uzavřená podle 2586 občanského zákoníku I. Smluvní strany 1. Dům kultury Teplice, p. o. Mírové náměstí 2950, 415 80, Teplice IČ: 00081221 DIČ: CZ 00081221 číslo bankovního účtu:

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy Příloha č. 3 Objednatel: Městská část Praha 1, Úřad městské části se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 zastoupená starostou

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Notebooky a dataprojektory

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI Příloha č. 1 Obchodní podmínky Číslo smlouvy mandanta: Veřejná zakázka: BC-2/2008 NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI I. Smluvní strany 1. Letiště Ostrava, a.s.

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo u zhotovitele: 2 0 1 4-0 7-2 3 číslo u objednatele: 101 032

SMLOUVA O DÍLO. číslo u zhotovitele: 2 0 1 4-0 7-2 3 číslo u objednatele: 101 032 SMLOUVA O DÍLO číslo u zhotovitele: 2 0 1 4-0 7-2 3 číslo u objednatele: 101 032 t CL v ^ y o T ) Q O ~ h t f uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znční (dále jen

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

na provádění oprav, údržby a dalších servisních úkonů pro zajištění provozuschopnosti kopírovacích strojů a multifunkční kopírovací techniky

na provádění oprav, údržby a dalších servisních úkonů pro zajištění provozuschopnosti kopírovacích strojů a multifunkční kopírovací techniky Rámcová servisní smlouva č. 28/12/200 na provádění oprav, údrž a dalších servisních úkonů pro zajištění provozuschopnosti kopírovacích strojů a multifunkční kopírovací techniky Č.j.: KRPU-117614- /ČJ-2012-0400VZ

Více

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU)

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU) Všeobecné obchodní a dodací podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením 273 obchodního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 742 ze dne 07.10.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 742 ze dne 07.10.2015 č.j.: 791/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 742 ze dne 07.10.2015 ZŠ a MŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500 - havarijní oprava hydroizolace suterenu kuchyně Rada městské

Více

Kupní smlouva č. Mgr. Petrem Veselým, na základě plné moci se sídlem: Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21 IČ: 63080249

Kupní smlouva č. Mgr. Petrem Veselým, na základě plné moci se sídlem: Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21 IČ: 63080249 Kupní smlouva č. Smluvní strany: Kongresové centrum Praha, a. s. zastoupená: Mgr. Petrem Veselým, na základě plné moci se sídlem: Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21 IČ: 63080249 DIČ: CZ63080249 zápis v

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

Smlouva o zajištění služby

Smlouva o zajištění služby Obchodní podmínky k podlimitní veřejné zakázce: Příloha č. 1 zadávacích podmínek Pronájem kongresových prostor a zajištění občerstvení pro účastníky seminářů a workshopů realizované v rámci projektu Projekt

Více

S M L O U V A O D Í L O - návrh

S M L O U V A O D Í L O - návrh S M L O U V A O D Í L O - návrh ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 Příloha č. 1 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od 1.2.2011

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od 1.2.2011 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále také VOP) společnosti AMITY International spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Vstavačová 760, PSČ 150 00, IČ 264 93 497, vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373.

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373. J Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Níže uvedené smluvní strany I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

c# KUJIP00SXYŤ2 I. Smluvní strany ll. Předmět a účel smlouvy

c# KUJIP00SXYŤ2 I. Smluvní strany ll. Předmět a účel smlouvy c# KUJIP00SXYŤ2 -OV -\> \0 ^ Smlouva o dílo uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Smlouva uzavřená na základě zakázky Technická podpora pro softwarové produkty společnosti SOFT-PC s.r.o. SMLOUVA

Smlouva uzavřená na základě zakázky Technická podpora pro softwarové produkty společnosti SOFT-PC s.r.o. SMLOUVA SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje informačního systému společnosti SOFT-PC s.r.o. užívaného Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více