OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel"

Transkript

1 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Záměr: Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické likvidace vozidel Oznamovatel: Westpra, s.r.o. Brněnská Hodonín IČ:

2 Obsah A. Údaje o oznamovateli...3 B. Údaje o záměru...3 C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území...17 D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí...19 E. Porovnání variant řešení záměru...22 F. Doplňující údaje...22 G. Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru...23 H. Přílohy...25

3 A. Údaje o oznamovateli 1. Obchodní firma: WESTPRA, s.r.o. 2. Identifikační číslo: Sídlo: Brněnská 3983, HODONÍN 4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon statutárního orgánu oznamovatele: Jméno a příjmení: Ing. Ladislav Korbel Funkce: jednatel společnosti Bydliště: Cihelny 188/9, Rohatec Telefon: B. Údaje o záměru I. Název záměru II. Kapacita (rozsah) záměru Plánovaná kapacita záměru: max. 283 t/rok (17 autovraků/měsíc, 204 autovraků/rok) Kapacita skladu: 283 t/rok III.Umístění záměru: Kraj Jihomoravský Obec Hodonín Adresa Brněnská 3983 (bývalá panelárna) Katastrální území Hodonín Lokalita st.pč IV. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Smyslem uvažovaného záměru je vytvoření komplexního servisu pro všechny druhy vozidel. Záměrem společnosti je vybudování autoopravny na osobní vozidla

4 včetně ekologické likvidace osobních (tzv. vybraných autovraků) a nákladních vozidel přijímaných od fyzických osob i podnikajících subjektů. Stávající budova není v současnosti využívána. V roce 1987 byl tento objekt zkolaudován jako centrální sklad hořlavin a určen ke skladování olejů a dalších vysoce hořlavých látek. Podlaha celého areálu disponuje silnými betonovými základy s izolací zajišťující neprostupnost ropných látek do země, včetně havarijních jímek v každé dílně. Objekt je umístěn v k.ú. Hodonín. Pro vydání souhlasu příslušným orgánem odpadového hospodářství k provozování zařízení je třeba, aby záměr byl zhodnocen ve zjišťovacím řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a byl dokladován ekologický způsob nakládání s autovraky v předmětném objektu. V. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění Vzhledem k tomu, že daný průmyslový areál disponuje v současné době volnými komerčními prostory, rozhodla se společnost jeden z objektů využít ke svému podnikání, jelikož se v podobném oboru podnikání pohybuje od roku 1999, kdy společnost začala provozovat servis na nákladní vozidla, který provozuje dodnes. Tento průmyslový areál má vybudované technické zázemí a infrastrukturu vhodnou pro odbobné činnosti, která je již v areálu provozována (servis nákladních automobilů). Společnost má také dlouhodobě uzavřenou smlouvu o likvidaci odpadů se společností Megawaste, spol. s. r. o. Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli realizovat autoopravnu osobních vozidel včetně ekologické likvidace vozidel. navíc Daným provozem se rozšíří služby pro místní občany a podnikatelské subjekty. S touto změnou nejsou spojeny žádné terénní úpravy pozemků ani stavební úpravy v objektech. VI.Stručný popis technického a technologického řešení záměru Uvedené zařízení bude sloužit jako autoopravna osobních vozidel včetně

5 ekologické likvidace vozidel a vybraných autovraků kategorie M1 a N1, resp. ke sběru, výkupu, využívání a demontáži autovraků za účelem opětovného využití funkčních či opravitelných demontovaných částí autovraků prodej použitých náhradních autodílů. Neprodejné části autovraků = odpady původce zařadí dle druhu a kategorií a další nakládání s nimi bude řešit v režimu odpadové legislativy předání odpadů oprávněným osobám k materiálovému nebo energetickému využití, případně odstranění. V zařízení budou vykoupené a sebrané autovraky krátkodobě soustřeďovány na vyčleněné zpevněné ploše, následně v části haly mechanicky demontovány na jednotlivé díly autodíly a odpady budou samostatně soustřeďovány dle původu a charakteru. Záměr je situován v obci Hodonín, č.p. 3983, v areálu bývalé panelárny Hodonín. V areálu se nachází objekt (č.p.9616), v jehož části budou prováděny veškeré technické činnosti (opravy a demontáž vozidel), pro manipulaci a dopravu budou využívány vnitroareálové zpevněné panelové plochy. Tento areál byl zkolaudován v roce 1987, jako centrální sklad hořlavin. Celý areál je oplocen a vybaven uzamykatelnými vjezdovými vraty. V zařízení pro ekologickou likvidaci autovraků budou prováděny následující činnosti: - Příjem autovraků. - Vystavení Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků. - Fyzická demontáž autovraku zahrnující: Znehodnocení VIN vozidla, odčerpání provozních kapalin do sběrných nádob, vyjmutí baterie, demontáž katalyzátoru, demontáž součástí určených k opětovnému použití.

6 - Skladování demonotovaných částí autovraků skladování ostatních a nebezpečných odpadů, popř. využitelných součástí (náhradních dílů). - Předání odpadů nevyužitelných (součástek) materiálů vzniklých demontáží autovraků oprávněným osobám. - Vedení evidence a výkaznictví. Vlastní technické práce budou prováděny uvnitř objektu bývalého centrálního skladu hořlavin. V tomto objektu bude docházet k manipulaci s nebezpečnými látkami (zejména ropné látky) tzn. k odčerpávání provozních kapalin a skladování těchto kapalin, skladování součástek obsahující nebezpečné látky a skladování nebezpečných odpadů. V tomto objektu bude prováděno převzetí autovraku, vystavení Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků, odoborný odhad použitelnosti části autovraku, skladování autovraku, odnětí nebezpečných částí autovraku včetně odčerpání provozních náplní, demontáž exteriérových a interiérových prvků autovraku, demontáž kol, pneumatik, demontáž nápravy a demontáž motoru. Vzniklé odpady budou roztříděny a shromažďovány ve vyčleněných nádobách a kontejnerech označených identifikačním listem nebezpečných odpadů a katalogovým číslem v souladu s legislativou (zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů). Jednotlivé sběrné nádoby budou umístěny v záchytných vanách, čímž bude eliminováno riziko případného úniku látek škodlivých vodám do horninového prostředí. Vrak bude přijímán u vstupní ocelové brány do zařízení o šíři cca 5 m. Na přijímacím místě bude prováděna kontrola a zaevidování autovraku. Z přijímacího místa bude autovrak dopraven manipulační technikou (vysokozdvižný vozík) na místo pro likvidaci, v tomto prostoru bude umístěna i havarijní souprava pro řešení případných úniků škodlivých látek z autovraku na podlahu objektu. Celá část haly určená pro příjem a demontáž autovraku má půdorysné rozměry cca 183m2.

7 Demontované součásti autovraku a vzniklé odpady budou následně přesunuty do skladu, v němž bude vymezen prostor pro skladování jednotlivých druhů odpadů. Nebezpečné odpady budou shromažďovány v příslušných označených nádobách uložených v záchytných havarijních vanách. Shromažďovací nádoby a kontejnery na odpady budou patřičně zajištěny (umístění v záchytných vanách) a budou náležitě označené identifikačními listy nebezpečného odpadu, katalogovým číslem a názvem odpadu, jménem odpovědné osoby a symbolem nebezpečnosti. Podlaha skladu je betonová s povrchovou úpravou odolnou vůči působení ropných látek. Odstrojený a čistý skelet (karosérie) autovraku i jednotlivé oddělené odpady budou předány k materiálovému využití nebo odstranění opravněné osobě dle zákona o odpadech. Větrání demontážní haly a skladu bude zajištěno prostřednictvím oken. Vytápění bude zajištěno elektrickými přímotopy. Vjezd do dementážní haly je zajištěn ocelovými vraty o šiři cca 3 x 4 m. Sociální zařízení a kancelář pro pracovníky je součástí zařízení. Schéma stavebního a technologického řešení objektu pro zpracování autovraků je uvedeno v příloze. Zaměstnanci zařízení jsou proškolení a seznámení s návody ke správné obsluze a údržbě strojního vybavení. Návody k obsluze a údržbě strojního vybavení jsou uloženy u vedoucího zařízení. Provozovatel zařízení povede evidenci o přijatých autovracích podle vyhlášky 352/2008 Sb., evidenci vznikajících odpadů a provozní deník zařízení dle požadavků zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Autovrak je převzat odpovědným pracovníkem společnosti. Tento pracovník zkontroluje VIN dle OTP a dále ověří, zda autovrak neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla. V případě, že VIN souhlasí s OTP a autovrak neobsahuje další odpady, dodávajícímu vystaví Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke

8 sběru autovraků dle vyhl. 383/2001 Sb., v platném znění. V případě, že u autovraku nesouhlasí VIN v OTP s VIN na karoserii, nebo obsahuje jiné odpady nebo části, které nejsou součástí autovraku, je přijetí autovraku odmítnuto a o této skutečnosti se provede zápis a tato skutečnost je neprodleně oznámena Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odd. odpadů. V případě, že je naplněna denní kapacita přijímaných autovraků, je majitel autovraku odkázán na další pracovní den. Při nekompletním vozidle se provede zápis, co vše autovrak neobsahuje. Provoz zařízení bude jednosměnný (8:00-17:00), obsluha zařízení je zabezpečena 12 pracovníky 5 dnů v týdnu. Na vstupní bráně je umístěna informační tabule s náležitostmi dle 4 vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování autovraků je prováděno podle vyhlášky 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky). VII. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení Termín zahájení realizace záměru: III. čtvrtletí 2012 Termín ukončení realizace záměru: IV. Čtvrtletí 2012 VIII. Výčet dotčených územně samosprávných celků - Jihomoravský kraj - Obec Hodonín IX. Výčet navazujících rozhodnutí dle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat - Krajský úřad Jihomoravského kraje stanovisko podle ustanovení 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny ).

9 - Krajská hygienická stanice Brno souhlas provozováním zařízení. - Rozhodnutí o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání a demontáži autovraků dle 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vydá KÚ MSK, odbor ŽP, Žerotínovo nám. 3/5, Brno. - Městský úřad Hodonín, odbor stavební, územního plánování a regionálního rozvoje kolaudační rozhodnutí o provozování zařízení k nakládání s autovraky. X. Výčet staveb, činností a technologií v území dotčeném záměrem V daném provozním areálu bude, kromě autoopravny osobních vozidel včetně zařízení na ekologickou likvidaci vozidel, provozována oznamovatelem autoservis na nákladní vozidla blíže viz výše. XI. Údaje o vstupech Zábor půdy Záměr je situován na pozemku p.č. 2050/12 (zastavěná plocha s objektem č.p. 9616, výměra 620 m2) v k.ú. Hodonín. U dotčeného pozemku nejsou evidovány žádné způsoby ochrany, realizace záměru si nevyžádá trvalý ani dočasný zábor ZPF, ani pozemků určených k plnění funkce lesa. Chráněná území a ochranná pásma Území navrhované stavby nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu 14, odst. 2. ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. V dané lokalitě se nenachází žádný z přírodních parků nebo ploch přechodně chráněných zájmy ochrany přírody a krajiny. Záměr výstavby nekoliduje s žádným obecně chráněným přírodním prvkem. Řešení území se nedotkne žádných prvků ÚSES, nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. V daném území se nenacházejí žádné přírodní zdroje. Z hlediska ochrany vod se zájmová lokalita nenachází v chráněné oblasti. Voda Popisované řešení záměru nevyžaduje zajištění technologických vod, pro daný provoz je voda potřebná pouze pro obsluhu zařízení a WC. Objekt má vlastní

10 sociální zařízení vyvedené do vlastního septiku. Vnitřní požární voda je zajištěna. Odtok srážkové a dešťové vody je řešen svodem do kanalizačního systému společnosti Westpra, s.r.o. Elektrická energie Objekt je nápajen ze stávající přípojky elektrické energie, v objektu je napojen přívod 230V i 380V. Rozvody elektrické energie je v celém objektu včetně venkovního osvětlení. Plyn Záměr nepočítá s napojením na rozvod plynu. Ostatní surovinové a energetické zdroje Realizace záměru nebude vyžadovat žádné speciální surovinové zdroje. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu Areál autoopravny na osobní vozidla včetně ekologické likvidace vozidel je dopravně obslužný z místní účelové komunikace, doprava uvnitř areálu bývalé panelárny je zabezpečena po vnitroarálových zpevněných plochách a komunikacích, kde společnost Westpra, s.r.o. je spolumajitelem. Jiné nároky na dopravní infrastrukturu nevznikají. Odpady Přehled odpadů přijímaných do zařízení: Autovraky Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí XII. Údaje o výstupech Odpady, které vznikají při sběru autovraků, popřípadě jeho úpravě ve firmě Westpra, s.r.o., objekt na st. parc. č. 2050/12 zastavěná plocha a výroba, katastrální území Hodonín: - odpad komunální, - upotřebené oleje, - eventuelně možné kontrolou vylučené odpady o nevhodné kvalitě.

11 Přehled odpadů vznikající v zařízení: Kovové odpady Jiná paliva (včetně směsí) Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Piliny a třísky železných kovů Piliny a třísky neželezných kovů Chlorované hydraulické minerální oleje Nechlorované hydraulické minerální oleje Syntetické hydraulické oleje Lehce biologicky rozložitelné hydraulické oleje Ostatní hydraulické oleje Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje Syntetické motorové, převodové a mazací oleje Lehce biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje Ostatní motorové, převodové a mazací oleje Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů Kaly z odlučovačů oleje Olej z odlučovačů oleje Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje Směsi odpadů z lapáků písku a odlučovačů oleje Topný olej a motorová nafta Motorový benzín Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel Papírové a lepenkové obaly Plastové obaly Kovové obaly

12 Kompozitní obaly Směsné obaly Skleněné obaly Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu včetně prázdných tlakových nádob Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem Pneumatiky Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí Olejové filtry Součástka obsahující rtuť Součástky obsahující PCB Výbušné součásti (např. airbagy) Brzdové destičky obsahující azbest Brzdové destičky neuvedené pod číslem Brzdové kapaliny Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem Nádrže na zkapalněný plyn Železné kovy Neželezné kovy Plasty Sklo Nebezpečné součástky hadice

13 Součástky jinak blíže neurčené Znečištěné pryžové hadice Olovněné akumulátory NiCd akumulátory Baterie obsahující rtuť Alkalické baterie kromě baterií uvedených pod číslem Jiné baterie a akumulátory Oddělené soustředěné elektrolyty z baterií a akumulátorů Odpady obsahující ropné látky Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, atd. kromě odpadu uvedeného pod číslem Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přech. kovů kromě odpadu uvedeného pod číslem Sklo Plasty Měď, bronz, mosaz Hliník Olovo Zinek Železo a ocel Cín Směsi kovů ( ) Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami Kabely Železný a ocelový odpad Papír a lepenka Železné kovy Neželezné kovy

14 Sklo Papír a lepenka Sklo Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , , a netříděné baterie a akumulátory, obsahující tyto baterie Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem Vyřezané PC Plasty Kovy Způsoby nakládání s vybranými druhy odpadů: Plasty předání druhotná surovina Textilní materiály předání druhotná surovina Sklo předání druhotná surovina Neželezné kovy předání druhotná surovina Olověné akumulátory předání druhotná surovina (přip. ZOV) NiCd akumulátory předání druhotná surovina (přip. ZOV) Baterie obsahující rtuť předání druhotná surovina (přip. ZOV) Pneumatiky předání druhotná surovina (přip. ZOV), vracení prodejci ZOV Zářivky s obsahem Hg předání druhotná surovina (přip. ZOV), vracení prodejci ZOV Dále se jedná o odpady kategorie ostatní s dobrým předpokladem využití recyklace kovů nebo materiálového využití některých náhradních dílů. Při provádění čistících prací jsou používány textilie a další prostředky, které jsou většinou kontaminovány ropnými látkami. Odpady jsou shromažďovány dle druhů v nádobách k tomu určených s označením příslušného druhu. Nádoby na nebezpečný odpad je třeba označit idetifikačními listy.

15 Nakládání s odpady bude řešeno ve spolupráci s firmami podnikajícími v oblasti nakládání s odpady, které zajišťují další využití nebo odstranění odpadů vhodným způsobem. Vznikající nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně a utříděně podle jednotlivých druhů v souladu s 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Riziko havárie Ke znečištění životního prostředí by mohlo dojít pouze v případě havárie (únik ropných látek z techniky přivážející odpad). Pro tento případ bude provozovna vybavena havarijní soupravou obsahující všechny prostředky potřebné pro likvidaci havárie. Nutno však zdůraznit, že se nejedná o znečišťování možné, ale náhodné a tedy nepředvídatelné, které je zapotřebí neprodleně likvidovat. Dalším možným druhem havárie je výbuch s následným hořením. Při práci je nutno vždy dodržet předpisy požární ochrany. V prostoru každé jednotlivé autodílny smí být trvale skladováno nebo používáno max l hořlavých kapalin, z toho 300 l I. tř. nebezpečnosti (např. vyjetý olej). Osazené přenosné hasící přístroje musí být pravidelně 1 x ročně kontrolovány. Způsob a postup likvidace havárie bude blíže specifikován a popsán v havarijním plánu, který bude uložen v provozovně a pracovníci s ním budou seznámeni. Hluk Mezi nejčastěji použivané nářadí patří zejména kladiva, bruska, sekáče a běžné klíče. V dílně bude instalováno jedno zvedací zařízení, které odpovídá veškerým bezpečnostním zabezpečením. Součástí každého nářadí jsou i ochranné a bezpečnostní pomůcky, jako jsou rukavice, roušky a brýle. K vybavení dílny patří také hasící přístroje a lékarníčky (včetně vybavení obvazy, stahovací obinadla, náplasti, desinfekce ran a výplach očí, šátek a nůžky). Po převozu autovraku na autodílnu budou vozidla umístěna na zvedací zařízení a ihned, před jakoukoli další manipulací s vozem, vypuštěny veškeré provozní náplně. Následně se demontuje. Jednotlivé díly se očistí a roztřídí do přistavených nádob a kontejnerů. Hluková

16 studie vlivu provozu nebyla zpracována, jelikož zdroje hluku nebudou významně odlišné od činnosti provozované v provozovnách obdobného charakteru. Vzhledem ke vzdálenosti od obytných objektů je tento vliv nevýznamný. Dá se předpokládat, že v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a v chráněných ostatních venkovních prostorech nebude vlivem provozu posuzovaného v rámci zjišťovacího řízení překročen hygienický limit. Doba používání bude během pracovní doby dle provozního řádu. Provoz areálu je spojen s dopravou vozidel, zákazníků, odpadů, provozovatele a odvozem vytříděných odpadů. Četnost této dopravy nebude vysoká. Posuzovaný záměr nemá nadměrné nároky na dopravu, která by byla zdrojem hluku a emisí s negativními dopady na nejbližší zástavbu nebo na zástavbu u komunikací. Zařízení bude provozováno v denní době. Vzhledem k minimálnímu zvýšení dopravy (oproti stávajícímu stavu) spojené s provozem záměru se nepředpokládá ovlivnění zástavby emisemi z přijíždějící a odjíždějící autodopravy. Vibrace Z popisu navržených technologických postupů v rámci drobné úpravy odpadů vyplývá, že se zde během provozu nepředpokládá existence zdrojů vibrací. Vibrace ovlivňující okolí se v provozu záměru nebudou vyskytovat. Neionizující záření a elektromagnetické pole Zařízení nebude zdrojem ultrafialového záření. Nebudou zde vykonávány práce v prostředí elektromagnetických nebo magnetických polí o frekvenci od 0,1 Hz do 300 Ghz. Náležitosti provozu zařízení se řídí nařízením vlády č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a souvisejícím právními předpisy. Ionizujicí záření Zařízení nebude zdrojem ionizujícího záření. Ochrana životního prostředí před znečištěním Při přejímce odpadu je třeba provést vizuální monitoring místa přejímky a prostoru

17 příjmu odpadů. V případě zjištění vysypání nebo jiného úniku odpadu mimo vyhrazenou plochu (zpevněných ploch) je prostor bezodkladně uklizen. Při dopravě odpadů do zařízení není ovzduší přiváženým odpadem znečišťováno. Hlučnost při manipulaci s odpady nepřevyšuje běžnou úroveň hluku, která není samostatně měřena. Při provozu zařízení nevznikají žádné emise unikající do ovzduší. Mohou vznikat pouze v případě porušení pravidel bezpečné manipulace s nebezpečnými odpady. Pak je nutno bezodkladně zjednat nápravu utěsněním nádob. Při provozu zařízení nevznikají odpadní vody. C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území I. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území Charakter činnosti autoopravny osobních vozidel včetně zařízení na ekologickou likvidaci vozidel nezakládá na možnosti zatěžování přírodního prostředí při popsané technologii a dodržování bezpečnostních předpisů. Při nakládání s kovovým odpadem či autovraky nezvniká prašnost a hlučnost při předpokládané kapacitě nedosahuje výrazných hodnot při porovnání s obdobnými provozy. Další aspekty provozovny: Nenachází se v žádném chráněném území z hlediska zájmů ochrany přírody. Nenechází se na území historicky, kulturně a archeologicky významném. Navrhovaný provoz se nachází mimo bytovou zástavbu. Dané území, na kterém má být umístěna provozovna autoopravny osobních vozidel včetně ekologické likvidace vozidel, sloužila jako centrální sklad hořlavin. Výše uvedené skutečnosti prokazují, že se jedná o využití území, které je v souladu s územním plánem města Hodonín. Zdraví obyvatelstva nebude ohroženo (při vlastní činnosti nevzniká primární prašnost, může vzniknout pouze druhotná prašnost z vlastní plochy) a současně nejméně může svými negativními účinky působit na životní prostředí i samotné obyvatele obce. Vlastní zpracování kovového odpadu podporuje požadavky zákona o odpadech

18 recyklace odpadů, a současně příznivě působí proti možnému vzniku divokých skládek kovového odpadu. II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území Dílčí ovlivnění prakticky nepřesahuje zájmové území záměru. Klimatické poměry Vzhledem k charakteru projednávaného záměru není třeba se podrobně charakteristikami klimatických poměrů, vyskytujících se v daném místě zabývat. Geologické poměry Vzhledem k charakteru projednávaného záměru není třeba se podrobně geologickými poměry v daném místě zabývat. Hydrogeologické poměry Předmětný záměr neovlivní směr a rychlost proudění podzemních vod, stejně tak jako jejich kvalitu. Geomorfologické poměry Vzhledem k charakteru projednávaného záměru není třeba se podrobně geomorfologickými poměry v daném místě zabývat. Půda Vzhledem k tomu, že záměr nepředpokládá zábor zemědělské půdy, není třeba se podrobně charakteristikami půd vyskytujícími se v místě zabývat. Flóra Rostliny uváděné v příloze Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny jako silně ohrožené, kriticky ohrožené a ohrožené nejsou v lokalitě příslušnými orgány ochrany přírody a krajiny evidovány. Realizace záměru nevyžaduje kácení dřevin. Fauna Druhy živočichů uvedených v přílohách vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění, kterou se provádí některá ustanovení zákona o ochraně přírody jako druhy kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené nejsou příslušnými orgány ochrany přírody evidovány. Na

19 základě provedené prohlídky současného stavu areálu provozovny nelze předpokládat, že by se zde vyskytovaly některé zvláště chráněné druhy citované vyhláškou č. 395/1992 Sb. Hluková zátěž a vibrace V zájmovém území nejsou žádné významné zdroje vibrací a hluku kromě pozemní dopravy. V dotčeném území není žádný stacionární zdroj hluku. D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti Vlivy na obyvatelstvo (hluk, vibrace, prašnost, narušení faktoru pohody) Vzhledem k absenci přímé blízkosti rodinné a bytové zástavby se zásadní negativní vliv na obyvatelstvo nepředpokládá. Ovzduší a klima Realizací záměru nebude klima v lokalitě zásadním způsobem negativně ovlivněno. V souvislosti s realizací posuzovaného záměru nevznikne další či nový zdroj znečišťování ovzduší. Sekundární prašnost z opravy či demontáže vozidel bude minimalizována umístěním dané činnosti uvnitř haly. Mimo tento vymezený prostor nedochází k demontáži autovraků či mechanickým úpravám části autovraků. Liniový zdroj znečištění ovzduší není uvažován, neboť při standardním provozu areálu zabývajícím se servisem nákladních vozidel, se navýší nákladní doprava spojená s provozem autovrakoviště v průměru o 1 vozidla/den, což je vzhledem k místu realizace zanedbatelné. Přesto oznamovatel vhodnými organizačními opatřeními minimalizuje dopravní zatížení okolí. Povrchové a podzemní vody Při řádném provozu zařízení, dle schváleného provozního řádu a dle zavedené provozní kázně nebude mít daný provoz zásadní vliv na nakládání s vodami. Možnost ohrožení povrchových či podzemních vod havárii byla již výše komentována. Půda Při rádném provozu zařízení, dle schváleného provozního řádu a dle zavedené provozní

20 kázně nebude mít vliv na půdu. Možnost znečištění půdy nebo horninového prostředí havárií byla již výše komentována. Fauna a flóra Provozem záměru nedojde k přímému ovlivnění flóry nebo fauny v území. Nepřímé vlivy (vliv prašnosti v nejbližším okolí areálu řádově jednotky metrů) budou zanedbatelné a krátkodobé. Depozice prachu na vegetaci v blízkosti areálu budou průběžně splachovány srážkami a nebudou příčinou poškození rostlin. Hluk Zdrojem hluku budou veškeré ložné manipulace s vozidly a autovraky, autodíly a odpady, demontáž vozidel, autovraků a automobilová doprava. Vzhledem k tomu, že se autoopravna včetně ekologické likvidace vozidel nachází v areálu zabývající se servisem nákladních vozidel, nedojde k zásadnímu navýšení hlukové zátěže (opravy a demontáže vozidel je prováděna uvnitř haly, navýšení nákladní dopravy v průměru o 0-1 vozidla/den), není předpokládáno nadlimitní zatížení hlukem ve venkovním chráněném prostoru a venkovním chráněném prostoru nejblíže umístěných staveb dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších změn. Vzhledem k blízkosti silně frekventované silniční komunikace Břeclav Uherské Hradiště, které svým běžným provozem vytváří hluky pozadí srovnatelné se samotným provozem areálu, lze odborně usoudit, že hluk z provozu areálu, potažmo provozu autoopravny včetně ekologické likvidace není významný a není potřeba zvláštních technických opatření k omezení hluku. Postačí při ložných manipulacích postupovat bez zbytečných prodlení a dodržovat provozní kázeň. Doprava Záměr nebude mít výrazný vliv na zvýšení intenzity dopravy na místních komunikacích v porovnání s běžným stavem. Záměr neklade žádné nároky na rozšíření stávající silniční sítě. II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci Posuzovaný záměr nepřináší do území významné negativní vlivy. Z hlediska zasaženého

21 území se jedná o záměr malý. Vliv na zdraví Realizací záměru nedojde k ovlivnění zdraví obyvatel v nejbližší obytné zástavbě. Vlivy na kvalitu povrchových a podzemních vod Hygienické zázemí je v provozovně, odapadní vody ze sociálního zařízení budou svedeny do septiku na vyvážení. Vlivy na půdu Záměr nevyžaduje zábor ZPF. Vlivy na populace vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů Záměrem nedojde k ovlivnění chráněné flóry a fauny. Vlivy na porosty dřevin Nepředpokládají se. Vlivy na ÚSES a krajinný ráz Nepředpokládají se. III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice Vzdálenost od státní hranice, která je cca 10 km vzdušnou čarou, charakter provozu nedává možnost přesahu vlivů přes státní hranice. IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popř. komenzaci nepříznivých vlivů Územně plánovací opatření Bude projednáno s úřadem městského obvodu Hodonín (stavební úřad) dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Technická a technologická opatření ve fázi přípravy záměru Zpracovat žádost o souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem dle 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech o požádat o jeho vydání Krajský úřad Jihomoravského kraje Technická a technologická opatření ve fázi realizaci záměru Vytřídit veškeré nežádoucí složky odpadů, které by bránily následnému využití odpadů

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská

Sběrný dvůr papíru, lepenky, železných a neželezných kovů Čakovice, ulice Cukrovarská tel.: 777 311 175, e-mail: pizova@iol.cz RNDr.Naděžda Pízová, 155 00 Praha 5, Bavorská 856, Oznamovatel: KOVO GROUP sdružení podnikatelů Jateční 11, Praha 7 Provozovna: Kolbenova 450/35, 190 00 Praha 9

Více

Sběr a zpracování autovraků

Sběr a zpracování autovraků Environmentální a ekologické služby s.r.o. Oznámení záměru stavby dle 6 v rozsahu přílohy č.3 zákona č.100/2001sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Sběr a zpracování autovraků Mgr. Luboš Motl říjen

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

Technologie drcení pneumatik Šlapanice OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Technologie drcení pneumatik Šlapanice OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Technologie drcení pneumatik Šlapanice Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracoval: ing. Pavel Cetl a kol. Brno, červenec 2015 Seznam zpracovatelů

Více

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY

SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY SKLÁDKA S-NO S ODDĚLENÝM SEKTOREM S-OO3 ÚNANOV - ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zpracováno ve smyslu 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB.

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. VÝROBNÍ ZÁVOD SUNGWOO OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. zákazník Sungwoo Hitech Co. Ltd. stupeň STUDIE zakázkové číslo 5285-900-2 číslo dokumentu 5285-000-2/2-BX-01

Více

Zařízení pro nakládání s odpady Přibyšice skládka TKO Přibyšice

Zařízení pro nakládání s odpady Přibyšice skládka TKO Přibyšice Dekont International s.r.o. Chaloupkova 10 Brno, 612 00 Tel/fax: + 420 549 212 816 http://www.dekont.cz/ e-mail: dekont.cz@dekont.cz Evidenční číslo dokumentace: 3048/03 Zařízení pro nakládání s odpady

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa Výroba plastových oken Hodějice II. etapa OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí listopad 2006 INVESTprojekt NNC, s.r.o.,

Více

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP )

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. Mittal Steel Ostrava a.s. Žárová zinkovna pro provoz 162 - svodidla Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Číslo zakázky

Více

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM oznamovatel: My Box Příbram spol. s r.o. (únor 2007) SOM s.r.o. Středisko

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

Zařízení pro přípravu a výrobu anorganických látek

Zařízení pro přípravu a výrobu anorganických látek OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ke zjišťovacímu řízení podle 6 zákona č. 100 /2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 3 Zařízení pro přípravu a výrobu anorganických látek 2010 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více

Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY"

Část I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY záměru Část I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" v rámci stavby č. 6963 "Celková přestavba a rozšíření

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 19. února 2004 Č. j.: KULK/2724/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 3 K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.) OZNÁMENÍ O HODNOCENÍ VLIVŮ NA

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

Tematický areál pro volnočasové aktivity (Chvalovice Hatě)

Tematický areál pro volnočasové aktivity (Chvalovice Hatě) Tematický areál pro volnočasové aktivity (Chvalovice Hatě) Oznámení ve smyslu 6 odst. 1, zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zpracované dle Přílohy č. 3 k uvedenému zákonu IDENTIFIKAČNÍ

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Posouzení vlivu záměru Název zakázky Číslo zakázky 9000100002 Objednatel Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Hlavní

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz DOKUMENTACE

Více

P O S U D E K. "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická"

P O S U D E K. Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí P O S U D E K k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru "Společenské a obchodní centrum

Více

SKLÁDKA S-OO3 BŘEZINKA II

SKLÁDKA S-OO3 BŘEZINKA II SKLÁDKA S-OO3 BŘEZINKA II Dokumentace podle 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracováno dle přílohy č. 4 k zákonu Zpracovatel dokumentace : Ing. Ladislav Vašíček Mezi Mlaty

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství obdrží: viz rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ - 2102/ZP/07-Mt-P Morávek/495817425

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více