OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel"

Transkript

1 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Záměr: Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické likvidace vozidel Oznamovatel: Westpra, s.r.o. Brněnská Hodonín IČ:

2 Obsah A. Údaje o oznamovateli...3 B. Údaje o záměru...3 C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území...17 D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí...19 E. Porovnání variant řešení záměru...22 F. Doplňující údaje...22 G. Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru...23 H. Přílohy...25

3 A. Údaje o oznamovateli 1. Obchodní firma: WESTPRA, s.r.o. 2. Identifikační číslo: Sídlo: Brněnská 3983, HODONÍN 4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon statutárního orgánu oznamovatele: Jméno a příjmení: Ing. Ladislav Korbel Funkce: jednatel společnosti Bydliště: Cihelny 188/9, Rohatec Telefon: B. Údaje o záměru I. Název záměru II. Kapacita (rozsah) záměru Plánovaná kapacita záměru: max. 283 t/rok (17 autovraků/měsíc, 204 autovraků/rok) Kapacita skladu: 283 t/rok III.Umístění záměru: Kraj Jihomoravský Obec Hodonín Adresa Brněnská 3983 (bývalá panelárna) Katastrální území Hodonín Lokalita st.pč IV. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Smyslem uvažovaného záměru je vytvoření komplexního servisu pro všechny druhy vozidel. Záměrem společnosti je vybudování autoopravny na osobní vozidla

4 včetně ekologické likvidace osobních (tzv. vybraných autovraků) a nákladních vozidel přijímaných od fyzických osob i podnikajících subjektů. Stávající budova není v současnosti využívána. V roce 1987 byl tento objekt zkolaudován jako centrální sklad hořlavin a určen ke skladování olejů a dalších vysoce hořlavých látek. Podlaha celého areálu disponuje silnými betonovými základy s izolací zajišťující neprostupnost ropných látek do země, včetně havarijních jímek v každé dílně. Objekt je umístěn v k.ú. Hodonín. Pro vydání souhlasu příslušným orgánem odpadového hospodářství k provozování zařízení je třeba, aby záměr byl zhodnocen ve zjišťovacím řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a byl dokladován ekologický způsob nakládání s autovraky v předmětném objektu. V. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění Vzhledem k tomu, že daný průmyslový areál disponuje v současné době volnými komerčními prostory, rozhodla se společnost jeden z objektů využít ke svému podnikání, jelikož se v podobném oboru podnikání pohybuje od roku 1999, kdy společnost začala provozovat servis na nákladní vozidla, který provozuje dodnes. Tento průmyslový areál má vybudované technické zázemí a infrastrukturu vhodnou pro odbobné činnosti, která je již v areálu provozována (servis nákladních automobilů). Společnost má také dlouhodobě uzavřenou smlouvu o likvidaci odpadů se společností Megawaste, spol. s. r. o. Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli realizovat autoopravnu osobních vozidel včetně ekologické likvidace vozidel. navíc Daným provozem se rozšíří služby pro místní občany a podnikatelské subjekty. S touto změnou nejsou spojeny žádné terénní úpravy pozemků ani stavební úpravy v objektech. VI.Stručný popis technického a technologického řešení záměru Uvedené zařízení bude sloužit jako autoopravna osobních vozidel včetně

5 ekologické likvidace vozidel a vybraných autovraků kategorie M1 a N1, resp. ke sběru, výkupu, využívání a demontáži autovraků za účelem opětovného využití funkčních či opravitelných demontovaných částí autovraků prodej použitých náhradních autodílů. Neprodejné části autovraků = odpady původce zařadí dle druhu a kategorií a další nakládání s nimi bude řešit v režimu odpadové legislativy předání odpadů oprávněným osobám k materiálovému nebo energetickému využití, případně odstranění. V zařízení budou vykoupené a sebrané autovraky krátkodobě soustřeďovány na vyčleněné zpevněné ploše, následně v části haly mechanicky demontovány na jednotlivé díly autodíly a odpady budou samostatně soustřeďovány dle původu a charakteru. Záměr je situován v obci Hodonín, č.p. 3983, v areálu bývalé panelárny Hodonín. V areálu se nachází objekt (č.p.9616), v jehož části budou prováděny veškeré technické činnosti (opravy a demontáž vozidel), pro manipulaci a dopravu budou využívány vnitroareálové zpevněné panelové plochy. Tento areál byl zkolaudován v roce 1987, jako centrální sklad hořlavin. Celý areál je oplocen a vybaven uzamykatelnými vjezdovými vraty. V zařízení pro ekologickou likvidaci autovraků budou prováděny následující činnosti: - Příjem autovraků. - Vystavení Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků. - Fyzická demontáž autovraku zahrnující: Znehodnocení VIN vozidla, odčerpání provozních kapalin do sběrných nádob, vyjmutí baterie, demontáž katalyzátoru, demontáž součástí určených k opětovnému použití.

6 - Skladování demonotovaných částí autovraků skladování ostatních a nebezpečných odpadů, popř. využitelných součástí (náhradních dílů). - Předání odpadů nevyužitelných (součástek) materiálů vzniklých demontáží autovraků oprávněným osobám. - Vedení evidence a výkaznictví. Vlastní technické práce budou prováděny uvnitř objektu bývalého centrálního skladu hořlavin. V tomto objektu bude docházet k manipulaci s nebezpečnými látkami (zejména ropné látky) tzn. k odčerpávání provozních kapalin a skladování těchto kapalin, skladování součástek obsahující nebezpečné látky a skladování nebezpečných odpadů. V tomto objektu bude prováděno převzetí autovraku, vystavení Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků, odoborný odhad použitelnosti části autovraku, skladování autovraku, odnětí nebezpečných částí autovraku včetně odčerpání provozních náplní, demontáž exteriérových a interiérových prvků autovraku, demontáž kol, pneumatik, demontáž nápravy a demontáž motoru. Vzniklé odpady budou roztříděny a shromažďovány ve vyčleněných nádobách a kontejnerech označených identifikačním listem nebezpečných odpadů a katalogovým číslem v souladu s legislativou (zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů). Jednotlivé sběrné nádoby budou umístěny v záchytných vanách, čímž bude eliminováno riziko případného úniku látek škodlivých vodám do horninového prostředí. Vrak bude přijímán u vstupní ocelové brány do zařízení o šíři cca 5 m. Na přijímacím místě bude prováděna kontrola a zaevidování autovraku. Z přijímacího místa bude autovrak dopraven manipulační technikou (vysokozdvižný vozík) na místo pro likvidaci, v tomto prostoru bude umístěna i havarijní souprava pro řešení případných úniků škodlivých látek z autovraku na podlahu objektu. Celá část haly určená pro příjem a demontáž autovraku má půdorysné rozměry cca 183m2.

7 Demontované součásti autovraku a vzniklé odpady budou následně přesunuty do skladu, v němž bude vymezen prostor pro skladování jednotlivých druhů odpadů. Nebezpečné odpady budou shromažďovány v příslušných označených nádobách uložených v záchytných havarijních vanách. Shromažďovací nádoby a kontejnery na odpady budou patřičně zajištěny (umístění v záchytných vanách) a budou náležitě označené identifikačními listy nebezpečného odpadu, katalogovým číslem a názvem odpadu, jménem odpovědné osoby a symbolem nebezpečnosti. Podlaha skladu je betonová s povrchovou úpravou odolnou vůči působení ropných látek. Odstrojený a čistý skelet (karosérie) autovraku i jednotlivé oddělené odpady budou předány k materiálovému využití nebo odstranění opravněné osobě dle zákona o odpadech. Větrání demontážní haly a skladu bude zajištěno prostřednictvím oken. Vytápění bude zajištěno elektrickými přímotopy. Vjezd do dementážní haly je zajištěn ocelovými vraty o šiři cca 3 x 4 m. Sociální zařízení a kancelář pro pracovníky je součástí zařízení. Schéma stavebního a technologického řešení objektu pro zpracování autovraků je uvedeno v příloze. Zaměstnanci zařízení jsou proškolení a seznámení s návody ke správné obsluze a údržbě strojního vybavení. Návody k obsluze a údržbě strojního vybavení jsou uloženy u vedoucího zařízení. Provozovatel zařízení povede evidenci o přijatých autovracích podle vyhlášky 352/2008 Sb., evidenci vznikajících odpadů a provozní deník zařízení dle požadavků zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Autovrak je převzat odpovědným pracovníkem společnosti. Tento pracovník zkontroluje VIN dle OTP a dále ověří, zda autovrak neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla. V případě, že VIN souhlasí s OTP a autovrak neobsahuje další odpady, dodávajícímu vystaví Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke

8 sběru autovraků dle vyhl. 383/2001 Sb., v platném znění. V případě, že u autovraku nesouhlasí VIN v OTP s VIN na karoserii, nebo obsahuje jiné odpady nebo části, které nejsou součástí autovraku, je přijetí autovraku odmítnuto a o této skutečnosti se provede zápis a tato skutečnost je neprodleně oznámena Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odd. odpadů. V případě, že je naplněna denní kapacita přijímaných autovraků, je majitel autovraku odkázán na další pracovní den. Při nekompletním vozidle se provede zápis, co vše autovrak neobsahuje. Provoz zařízení bude jednosměnný (8:00-17:00), obsluha zařízení je zabezpečena 12 pracovníky 5 dnů v týdnu. Na vstupní bráně je umístěna informační tabule s náležitostmi dle 4 vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování autovraků je prováděno podle vyhlášky 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky). VII. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení Termín zahájení realizace záměru: III. čtvrtletí 2012 Termín ukončení realizace záměru: IV. Čtvrtletí 2012 VIII. Výčet dotčených územně samosprávných celků - Jihomoravský kraj - Obec Hodonín IX. Výčet navazujících rozhodnutí dle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat - Krajský úřad Jihomoravského kraje stanovisko podle ustanovení 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny ).

9 - Krajská hygienická stanice Brno souhlas provozováním zařízení. - Rozhodnutí o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání a demontáži autovraků dle 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vydá KÚ MSK, odbor ŽP, Žerotínovo nám. 3/5, Brno. - Městský úřad Hodonín, odbor stavební, územního plánování a regionálního rozvoje kolaudační rozhodnutí o provozování zařízení k nakládání s autovraky. X. Výčet staveb, činností a technologií v území dotčeném záměrem V daném provozním areálu bude, kromě autoopravny osobních vozidel včetně zařízení na ekologickou likvidaci vozidel, provozována oznamovatelem autoservis na nákladní vozidla blíže viz výše. XI. Údaje o vstupech Zábor půdy Záměr je situován na pozemku p.č. 2050/12 (zastavěná plocha s objektem č.p. 9616, výměra 620 m2) v k.ú. Hodonín. U dotčeného pozemku nejsou evidovány žádné způsoby ochrany, realizace záměru si nevyžádá trvalý ani dočasný zábor ZPF, ani pozemků určených k plnění funkce lesa. Chráněná území a ochranná pásma Území navrhované stavby nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu 14, odst. 2. ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. V dané lokalitě se nenachází žádný z přírodních parků nebo ploch přechodně chráněných zájmy ochrany přírody a krajiny. Záměr výstavby nekoliduje s žádným obecně chráněným přírodním prvkem. Řešení území se nedotkne žádných prvků ÚSES, nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. V daném území se nenacházejí žádné přírodní zdroje. Z hlediska ochrany vod se zájmová lokalita nenachází v chráněné oblasti. Voda Popisované řešení záměru nevyžaduje zajištění technologických vod, pro daný provoz je voda potřebná pouze pro obsluhu zařízení a WC. Objekt má vlastní

10 sociální zařízení vyvedené do vlastního septiku. Vnitřní požární voda je zajištěna. Odtok srážkové a dešťové vody je řešen svodem do kanalizačního systému společnosti Westpra, s.r.o. Elektrická energie Objekt je nápajen ze stávající přípojky elektrické energie, v objektu je napojen přívod 230V i 380V. Rozvody elektrické energie je v celém objektu včetně venkovního osvětlení. Plyn Záměr nepočítá s napojením na rozvod plynu. Ostatní surovinové a energetické zdroje Realizace záměru nebude vyžadovat žádné speciální surovinové zdroje. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu Areál autoopravny na osobní vozidla včetně ekologické likvidace vozidel je dopravně obslužný z místní účelové komunikace, doprava uvnitř areálu bývalé panelárny je zabezpečena po vnitroarálových zpevněných plochách a komunikacích, kde společnost Westpra, s.r.o. je spolumajitelem. Jiné nároky na dopravní infrastrukturu nevznikají. Odpady Přehled odpadů přijímaných do zařízení: Autovraky Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí XII. Údaje o výstupech Odpady, které vznikají při sběru autovraků, popřípadě jeho úpravě ve firmě Westpra, s.r.o., objekt na st. parc. č. 2050/12 zastavěná plocha a výroba, katastrální území Hodonín: - odpad komunální, - upotřebené oleje, - eventuelně možné kontrolou vylučené odpady o nevhodné kvalitě.

11 Přehled odpadů vznikající v zařízení: Kovové odpady Jiná paliva (včetně směsí) Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Piliny a třísky železných kovů Piliny a třísky neželezných kovů Chlorované hydraulické minerální oleje Nechlorované hydraulické minerální oleje Syntetické hydraulické oleje Lehce biologicky rozložitelné hydraulické oleje Ostatní hydraulické oleje Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje Syntetické motorové, převodové a mazací oleje Lehce biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje Ostatní motorové, převodové a mazací oleje Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů Kaly z odlučovačů oleje Olej z odlučovačů oleje Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje Směsi odpadů z lapáků písku a odlučovačů oleje Topný olej a motorová nafta Motorový benzín Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel Papírové a lepenkové obaly Plastové obaly Kovové obaly

12 Kompozitní obaly Směsné obaly Skleněné obaly Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu včetně prázdných tlakových nádob Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem Pneumatiky Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí Olejové filtry Součástka obsahující rtuť Součástky obsahující PCB Výbušné součásti (např. airbagy) Brzdové destičky obsahující azbest Brzdové destičky neuvedené pod číslem Brzdové kapaliny Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem Nádrže na zkapalněný plyn Železné kovy Neželezné kovy Plasty Sklo Nebezpečné součástky hadice

13 Součástky jinak blíže neurčené Znečištěné pryžové hadice Olovněné akumulátory NiCd akumulátory Baterie obsahující rtuť Alkalické baterie kromě baterií uvedených pod číslem Jiné baterie a akumulátory Oddělené soustředěné elektrolyty z baterií a akumulátorů Odpady obsahující ropné látky Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, atd. kromě odpadu uvedeného pod číslem Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přech. kovů kromě odpadu uvedeného pod číslem Sklo Plasty Měď, bronz, mosaz Hliník Olovo Zinek Železo a ocel Cín Směsi kovů ( ) Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami Kabely Železný a ocelový odpad Papír a lepenka Železné kovy Neželezné kovy

14 Sklo Papír a lepenka Sklo Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , , a netříděné baterie a akumulátory, obsahující tyto baterie Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem Vyřezané PC Plasty Kovy Způsoby nakládání s vybranými druhy odpadů: Plasty předání druhotná surovina Textilní materiály předání druhotná surovina Sklo předání druhotná surovina Neželezné kovy předání druhotná surovina Olověné akumulátory předání druhotná surovina (přip. ZOV) NiCd akumulátory předání druhotná surovina (přip. ZOV) Baterie obsahující rtuť předání druhotná surovina (přip. ZOV) Pneumatiky předání druhotná surovina (přip. ZOV), vracení prodejci ZOV Zářivky s obsahem Hg předání druhotná surovina (přip. ZOV), vracení prodejci ZOV Dále se jedná o odpady kategorie ostatní s dobrým předpokladem využití recyklace kovů nebo materiálového využití některých náhradních dílů. Při provádění čistících prací jsou používány textilie a další prostředky, které jsou většinou kontaminovány ropnými látkami. Odpady jsou shromažďovány dle druhů v nádobách k tomu určených s označením příslušného druhu. Nádoby na nebezpečný odpad je třeba označit idetifikačními listy.

15 Nakládání s odpady bude řešeno ve spolupráci s firmami podnikajícími v oblasti nakládání s odpady, které zajišťují další využití nebo odstranění odpadů vhodným způsobem. Vznikající nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně a utříděně podle jednotlivých druhů v souladu s 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Riziko havárie Ke znečištění životního prostředí by mohlo dojít pouze v případě havárie (únik ropných látek z techniky přivážející odpad). Pro tento případ bude provozovna vybavena havarijní soupravou obsahující všechny prostředky potřebné pro likvidaci havárie. Nutno však zdůraznit, že se nejedná o znečišťování možné, ale náhodné a tedy nepředvídatelné, které je zapotřebí neprodleně likvidovat. Dalším možným druhem havárie je výbuch s následným hořením. Při práci je nutno vždy dodržet předpisy požární ochrany. V prostoru každé jednotlivé autodílny smí být trvale skladováno nebo používáno max l hořlavých kapalin, z toho 300 l I. tř. nebezpečnosti (např. vyjetý olej). Osazené přenosné hasící přístroje musí být pravidelně 1 x ročně kontrolovány. Způsob a postup likvidace havárie bude blíže specifikován a popsán v havarijním plánu, který bude uložen v provozovně a pracovníci s ním budou seznámeni. Hluk Mezi nejčastěji použivané nářadí patří zejména kladiva, bruska, sekáče a běžné klíče. V dílně bude instalováno jedno zvedací zařízení, které odpovídá veškerým bezpečnostním zabezpečením. Součástí každého nářadí jsou i ochranné a bezpečnostní pomůcky, jako jsou rukavice, roušky a brýle. K vybavení dílny patří také hasící přístroje a lékarníčky (včetně vybavení obvazy, stahovací obinadla, náplasti, desinfekce ran a výplach očí, šátek a nůžky). Po převozu autovraku na autodílnu budou vozidla umístěna na zvedací zařízení a ihned, před jakoukoli další manipulací s vozem, vypuštěny veškeré provozní náplně. Následně se demontuje. Jednotlivé díly se očistí a roztřídí do přistavených nádob a kontejnerů. Hluková

16 studie vlivu provozu nebyla zpracována, jelikož zdroje hluku nebudou významně odlišné od činnosti provozované v provozovnách obdobného charakteru. Vzhledem ke vzdálenosti od obytných objektů je tento vliv nevýznamný. Dá se předpokládat, že v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a v chráněných ostatních venkovních prostorech nebude vlivem provozu posuzovaného v rámci zjišťovacího řízení překročen hygienický limit. Doba používání bude během pracovní doby dle provozního řádu. Provoz areálu je spojen s dopravou vozidel, zákazníků, odpadů, provozovatele a odvozem vytříděných odpadů. Četnost této dopravy nebude vysoká. Posuzovaný záměr nemá nadměrné nároky na dopravu, která by byla zdrojem hluku a emisí s negativními dopady na nejbližší zástavbu nebo na zástavbu u komunikací. Zařízení bude provozováno v denní době. Vzhledem k minimálnímu zvýšení dopravy (oproti stávajícímu stavu) spojené s provozem záměru se nepředpokládá ovlivnění zástavby emisemi z přijíždějící a odjíždějící autodopravy. Vibrace Z popisu navržených technologických postupů v rámci drobné úpravy odpadů vyplývá, že se zde během provozu nepředpokládá existence zdrojů vibrací. Vibrace ovlivňující okolí se v provozu záměru nebudou vyskytovat. Neionizující záření a elektromagnetické pole Zařízení nebude zdrojem ultrafialového záření. Nebudou zde vykonávány práce v prostředí elektromagnetických nebo magnetických polí o frekvenci od 0,1 Hz do 300 Ghz. Náležitosti provozu zařízení se řídí nařízením vlády č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a souvisejícím právními předpisy. Ionizujicí záření Zařízení nebude zdrojem ionizujícího záření. Ochrana životního prostředí před znečištěním Při přejímce odpadu je třeba provést vizuální monitoring místa přejímky a prostoru

17 příjmu odpadů. V případě zjištění vysypání nebo jiného úniku odpadu mimo vyhrazenou plochu (zpevněných ploch) je prostor bezodkladně uklizen. Při dopravě odpadů do zařízení není ovzduší přiváženým odpadem znečišťováno. Hlučnost při manipulaci s odpady nepřevyšuje běžnou úroveň hluku, která není samostatně měřena. Při provozu zařízení nevznikají žádné emise unikající do ovzduší. Mohou vznikat pouze v případě porušení pravidel bezpečné manipulace s nebezpečnými odpady. Pak je nutno bezodkladně zjednat nápravu utěsněním nádob. Při provozu zařízení nevznikají odpadní vody. C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území I. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území Charakter činnosti autoopravny osobních vozidel včetně zařízení na ekologickou likvidaci vozidel nezakládá na možnosti zatěžování přírodního prostředí při popsané technologii a dodržování bezpečnostních předpisů. Při nakládání s kovovým odpadem či autovraky nezvniká prašnost a hlučnost při předpokládané kapacitě nedosahuje výrazných hodnot při porovnání s obdobnými provozy. Další aspekty provozovny: Nenachází se v žádném chráněném území z hlediska zájmů ochrany přírody. Nenechází se na území historicky, kulturně a archeologicky významném. Navrhovaný provoz se nachází mimo bytovou zástavbu. Dané území, na kterém má být umístěna provozovna autoopravny osobních vozidel včetně ekologické likvidace vozidel, sloužila jako centrální sklad hořlavin. Výše uvedené skutečnosti prokazují, že se jedná o využití území, které je v souladu s územním plánem města Hodonín. Zdraví obyvatelstva nebude ohroženo (při vlastní činnosti nevzniká primární prašnost, může vzniknout pouze druhotná prašnost z vlastní plochy) a současně nejméně může svými negativními účinky působit na životní prostředí i samotné obyvatele obce. Vlastní zpracování kovového odpadu podporuje požadavky zákona o odpadech

18 recyklace odpadů, a současně příznivě působí proti možnému vzniku divokých skládek kovového odpadu. II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území Dílčí ovlivnění prakticky nepřesahuje zájmové území záměru. Klimatické poměry Vzhledem k charakteru projednávaného záměru není třeba se podrobně charakteristikami klimatických poměrů, vyskytujících se v daném místě zabývat. Geologické poměry Vzhledem k charakteru projednávaného záměru není třeba se podrobně geologickými poměry v daném místě zabývat. Hydrogeologické poměry Předmětný záměr neovlivní směr a rychlost proudění podzemních vod, stejně tak jako jejich kvalitu. Geomorfologické poměry Vzhledem k charakteru projednávaného záměru není třeba se podrobně geomorfologickými poměry v daném místě zabývat. Půda Vzhledem k tomu, že záměr nepředpokládá zábor zemědělské půdy, není třeba se podrobně charakteristikami půd vyskytujícími se v místě zabývat. Flóra Rostliny uváděné v příloze Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny jako silně ohrožené, kriticky ohrožené a ohrožené nejsou v lokalitě příslušnými orgány ochrany přírody a krajiny evidovány. Realizace záměru nevyžaduje kácení dřevin. Fauna Druhy živočichů uvedených v přílohách vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění, kterou se provádí některá ustanovení zákona o ochraně přírody jako druhy kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené nejsou příslušnými orgány ochrany přírody evidovány. Na

19 základě provedené prohlídky současného stavu areálu provozovny nelze předpokládat, že by se zde vyskytovaly některé zvláště chráněné druhy citované vyhláškou č. 395/1992 Sb. Hluková zátěž a vibrace V zájmovém území nejsou žádné významné zdroje vibrací a hluku kromě pozemní dopravy. V dotčeném území není žádný stacionární zdroj hluku. D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti Vlivy na obyvatelstvo (hluk, vibrace, prašnost, narušení faktoru pohody) Vzhledem k absenci přímé blízkosti rodinné a bytové zástavby se zásadní negativní vliv na obyvatelstvo nepředpokládá. Ovzduší a klima Realizací záměru nebude klima v lokalitě zásadním způsobem negativně ovlivněno. V souvislosti s realizací posuzovaného záměru nevznikne další či nový zdroj znečišťování ovzduší. Sekundární prašnost z opravy či demontáže vozidel bude minimalizována umístěním dané činnosti uvnitř haly. Mimo tento vymezený prostor nedochází k demontáži autovraků či mechanickým úpravám části autovraků. Liniový zdroj znečištění ovzduší není uvažován, neboť při standardním provozu areálu zabývajícím se servisem nákladních vozidel, se navýší nákladní doprava spojená s provozem autovrakoviště v průměru o 1 vozidla/den, což je vzhledem k místu realizace zanedbatelné. Přesto oznamovatel vhodnými organizačními opatřeními minimalizuje dopravní zatížení okolí. Povrchové a podzemní vody Při řádném provozu zařízení, dle schváleného provozního řádu a dle zavedené provozní kázně nebude mít daný provoz zásadní vliv na nakládání s vodami. Možnost ohrožení povrchových či podzemních vod havárii byla již výše komentována. Půda Při rádném provozu zařízení, dle schváleného provozního řádu a dle zavedené provozní

20 kázně nebude mít vliv na půdu. Možnost znečištění půdy nebo horninového prostředí havárií byla již výše komentována. Fauna a flóra Provozem záměru nedojde k přímému ovlivnění flóry nebo fauny v území. Nepřímé vlivy (vliv prašnosti v nejbližším okolí areálu řádově jednotky metrů) budou zanedbatelné a krátkodobé. Depozice prachu na vegetaci v blízkosti areálu budou průběžně splachovány srážkami a nebudou příčinou poškození rostlin. Hluk Zdrojem hluku budou veškeré ložné manipulace s vozidly a autovraky, autodíly a odpady, demontáž vozidel, autovraků a automobilová doprava. Vzhledem k tomu, že se autoopravna včetně ekologické likvidace vozidel nachází v areálu zabývající se servisem nákladních vozidel, nedojde k zásadnímu navýšení hlukové zátěže (opravy a demontáže vozidel je prováděna uvnitř haly, navýšení nákladní dopravy v průměru o 0-1 vozidla/den), není předpokládáno nadlimitní zatížení hlukem ve venkovním chráněném prostoru a venkovním chráněném prostoru nejblíže umístěných staveb dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších změn. Vzhledem k blízkosti silně frekventované silniční komunikace Břeclav Uherské Hradiště, které svým běžným provozem vytváří hluky pozadí srovnatelné se samotným provozem areálu, lze odborně usoudit, že hluk z provozu areálu, potažmo provozu autoopravny včetně ekologické likvidace není významný a není potřeba zvláštních technických opatření k omezení hluku. Postačí při ložných manipulacích postupovat bez zbytečných prodlení a dodržovat provozní kázeň. Doprava Záměr nebude mít výrazný vliv na zvýšení intenzity dopravy na místních komunikacích v porovnání s běžným stavem. Záměr neklade žádné nároky na rozšíření stávající silniční sítě. II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci Posuzovaný záměr nepřináší do území významné negativní vlivy. Z hlediska zasaženého

21 území se jedná o záměr malý. Vliv na zdraví Realizací záměru nedojde k ovlivnění zdraví obyvatel v nejbližší obytné zástavbě. Vlivy na kvalitu povrchových a podzemních vod Hygienické zázemí je v provozovně, odapadní vody ze sociálního zařízení budou svedeny do septiku na vyvážení. Vlivy na půdu Záměr nevyžaduje zábor ZPF. Vlivy na populace vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů Záměrem nedojde k ovlivnění chráněné flóry a fauny. Vlivy na porosty dřevin Nepředpokládají se. Vlivy na ÚSES a krajinný ráz Nepředpokládají se. III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice Vzdálenost od státní hranice, která je cca 10 km vzdušnou čarou, charakter provozu nedává možnost přesahu vlivů přes státní hranice. IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popř. komenzaci nepříznivých vlivů Územně plánovací opatření Bude projednáno s úřadem městského obvodu Hodonín (stavební úřad) dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Technická a technologická opatření ve fázi přípravy záměru Zpracovat žádost o souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem dle 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech o požádat o jeho vydání Krajský úřad Jihomoravského kraje Technická a technologická opatření ve fázi realizaci záměru Vytřídit veškeré nežádoucí složky odpadů, které by bránily následnému využití odpadů

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

MR STEEL GROUP s.r.o. Bořivojova 878/35 130 00 Praha 3 - Žižkov IČ: 24756890

MR STEEL GROUP s.r.o. Bořivojova 878/35 130 00 Praha 3 - Žižkov IČ: 24756890 Oznamovatel : MR STEEL GROUP s.r.o. Bořivojova 878/35 130 00 Praha 3 - Žižkov IČ: 24756890 Název dokumentu: Sběrna MR STEEL GROUP s.r.o. Bruntál, navýšení kapacity + nakládání s akumulátory Oznámení záměru

Více

PENTA STEEL GROUP CZ s.r.o. Bořivojova 878/35 130 00 Praha 3 IČ: 28186915

PENTA STEEL GROUP CZ s.r.o. Bořivojova 878/35 130 00 Praha 3 IČ: 28186915 Oznamovatel : PENTA STEEL GROUP CZ s.r.o. Bořivojova 878/35 130 00 Praha 3 IČ: 28186915 Název dokumentu: Zařízení ke sběru, výkupu, využívání a demontáži autovraků - Autovrakoviště PENTA STEEL GROUP CZ

Více

Rec - Eko Group s.r.o. Mickiewiczová 548/1a 736 01 Havířov Město IČ: 02393361

Rec - Eko Group s.r.o. Mickiewiczová 548/1a 736 01 Havířov Město IČ: 02393361 znamovatel : Rec - Eko Group s.r.o. Mickiewiczová 548/1a 736 01 Havířov Město IČ: 02393361 Název dokumentu: Sběrna Rec-Eko Group s.r.o. Havířov navýšení kapacity + nakládání s akumulátory známení záměru

Více

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK 1 Předkladatel BUNT spol. s r. o. ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK Oznámení záměru zpracovaného dle 6 zákona 100/2001Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. S obsahem a rozsahem

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Zařízení ke sběru, výkupu a využívání autovraků. Kraj Jihočeský, obec Radošovice

Zařízení ke sběru, výkupu a využívání autovraků. Kraj Jihočeský, obec Radošovice Zařízení ke sběru, výkupu a využívání autovraků Kraj Jihočeský, obec Radošovice Oznamovatel : A-stav Bohemia s.r.o., Jeremiášova 1926/16, 370 01 České Budějovice provoz Radošovice 23 Oznámení záměru pro

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Oznámení záměru dle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň

oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň ZÁMĚR Sběrný dvůr Karlov TA Služby a.s. Tylova 1/57, 316 00 Plzeň Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon Seznam zařízení k nakládání s odpady podle 14 odst. 1 a 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, spadajících pod obecní úřad obce s rozšířenou působností TIŠNOV Datum poslední aktualizace: květen

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

J DOBEŠ JAROSLAVICE 146, 760 01 ZLÍN TELEFON:

J DOBEŠ JAROSLAVICE 146, 760 01 ZLÍN TELEFON: METODĚJ DOBEŠ JAROSLAVICE 146, 760 01 ZLÍN TELEFON: 577902696 FAX: 577902696 E-MAIL: dobes@dobes.eu ------------------------------------------------------------------------------------------------- OZNÁMENÍ

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň

Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň ZÁMĚR Sběrný dvůr (zařízení k využívání, sběru a výkupu odpadů) Borská 40, Plzeň Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění

Více

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28 MĚSTO BYSTŘICE Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28,,Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice dle ustanovení 156 odst. 1 zákona

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku Liberec 21. 4. 2009 Č. j.: KULK 23709/2009 Sp. Zn.: OŽPZ 206/2009 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.:

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stašov se usneslo dne 16.12. 2011 vydat

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ENERGOINVESTMENT s.r.o. Hotel-lázně Kostelec 493 763 14 ZLÍN 12 IDS: va5vv2h datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 9.

Více

Zařízení ke sběru a ke zpracování autovraků a nákladání s autovraky Václav Purč- Brno, Poděbradova Vrakoviště Brno

Zařízení ke sběru a ke zpracování autovraků a nákladání s autovraky Václav Purč- Brno, Poděbradova Vrakoviště Brno Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 1 Zařízení ke sběru a ke zpracování autovraků a nákladání s autovraky

Více

Zařízení ke sběru a zpracování autovraků

Zařízení ke sběru a zpracování autovraků Zařízení ke sběru a zpracování autovraků Oznámení záměru dle 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ZÁMĚR KATEGORIE II OZNAMOVATEL : Jan N o v á k č.p. 127 512 32 Martinice v

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 06. 11. 2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 142282/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 142282/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

změna č. čj. ze dne nabytí právní moci Integrované povolení zrušeno ke dni 1. 5. 2015

změna č. čj. ze dne nabytí právní moci Integrované povolení zrušeno ke dni 1. 5. 2015 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 R O Z H O D N U T Í

S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 R O Z H O D N U T Í HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Podle rozdělovníku SZn.: Vyřizuje: Telefon: S-MHMP-159837/2008/OOP-VIII-59/R-7/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 Praha 17.03.2008 R

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_...

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_... Stránka č. 1 z 7 Příloha č. 21 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Komunální odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto Evidenční číslo odpadů (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností Vykazovaný rok

Více

Odpadové hospodářství. Nakládání s odpady, jejich shromažďování, třídění a likvidace

Odpadové hospodářství. Nakládání s odpady, jejich shromažďování, třídění a likvidace Provozní řád DKV Praha PP Čerčany příloha 12-1 - Směrnice č. 1 / 2007 k nakládání s odpady při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje v podmínkách

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JNVQ7* Čj: MSK 114277/2015 Sp. zn.: ŽPZ/21212/2015/Šub 208.3 V10 Vyřizuje: Ing. Bohumila

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Správní a stavební Ulice:Masarykovo náměstí 6 PSČ, obec:789 01 Zábřeh na Moravě V Olomouci dne 30. 11. 2011 Věc: x ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

O nakládání s komunálním odpadem

O nakládání s komunálním odpadem Obec Sadov na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.12.2001 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 47088/2012 Ing. Švecová/385 12. července 2012 OŽPZ 655/2012 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Obecní zastupitelstvo v Hradešicích vydává podle 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň :

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň : Akce : Investor : Stupeň : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA MĚSTYS JEDOVNICE TD SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Číslo přílohy : A. Třebíč, listopad

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku Rovinatý pozemek. B. Souhrnná technická zpráva b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: ŽP/9726/13 SPIS. ZN: ZN/2409/ŽP/13 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195 552 FAX: 377 195

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Váš dopis zn.: ---------- Ze dne: ---------- Sp. značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Ing. Petra Pírková Telefon: 466 026 344 E-mail:

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007 Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

METALLPLAST RECYKLING, spol. s.r.o.

METALLPLAST RECYKLING, spol. s.r.o. Strana: 1/ 33 METALLPLAST RECYKLING, spol. s.r.o. OZNÁMENÍ ZÁMĚRU zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění Název záměru: Zařízení ke sběru

Více

Zařízení ke sběru a zpracování autovraků

Zařízení ke sběru a zpracování autovraků Zařízení ke sběru a zpracování autovraků Oznámení záměru dle 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ZÁMĚR KATEGORIE II OZNAMOVATEL : ALS P R O M O T I O N s. r. o. Košická 99/5

Více

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje:

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: 1 z 6 352 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů Provozovna: IGRO s.r.o., areál Karlín, 348 15 Planá schvalující orgán: Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA 352/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

Odpadové hospodářství. Nakládání s odpady, jejich shromažďování, třídění a likvidace v podmínkách DKV Praha PJ Praha Vršovice

Odpadové hospodářství. Nakládání s odpady, jejich shromažďování, třídění a likvidace v podmínkách DKV Praha PJ Praha Vršovice Směrnice č. 1/ 2007 k nakládání s odpady při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje v podmínkách DKV Praha PJ Praha Vršovice Odpadové hospodářství

Více

O Z N Á M E N Í záměru podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí v rozsahu přílohy č. 3 - pro účely zjišťovacího řízení

O Z N Á M E N Í záměru podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí v rozsahu přílohy č. 3 - pro účely zjišťovacího řízení O Z N Á M E N Í záměru podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí v rozsahu přílohy č. 3 - pro účely zjišťovacího řízení březen 2008 Strana 1 z 14 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PODLÉHAJÍCIHO

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

ZVÝŠENÍ KAPACITY ZAŘÍZENÍ

ZVÝŠENÍ KAPACITY ZAŘÍZENÍ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Fa. František Pavelek O.K.-CAR Autovrakoviště ZVÝŠENÍ KAPACITY ZAŘÍZENÍ Oznámení je zpracováno ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

STŘEDISKO PRO SBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ

STŘEDISKO PRO SBĚR, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ EKO-BIO VYSOČINA, spol. s r.o. Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město Provoz: Manž. Curieových 657, Třebíč, 674 01 Tel.: 568 824 511, Fax.: 568 821 539 Mobil: 739 66 22 12 Office Brno: Vídeňská 11/127,

Více

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ministerstvo životního prostředí Odbor výkonu státní správy VII Ing. Marie Boehmová 1. Obecné povinnosti Prvotní původce (každý) je povinen nakládat s odpady a zbavovat

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 5.3.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 019567/2014/KUSK Spisová značka: SZ_019567/2014/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŢP/Pr ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95

PROVOZNÍ ŘÁD. Zařízení ke sběru a výkupu odpadů. SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 PROVOZNÍ ŘÁD Zařízení ke sběru a výkupu odpadů SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ Město Albrechtice, ul. Hašlerova, PSČ 793 95 Provozovatel: Město Město Albrechtice, nám.čsa 27/10, 793 95 Město Albrechtice Provozní řád

Více

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM (průzkum projekt technická zpráva povolovací řízení výběrové řízení realizace zakázky), náležitosti a struktura projektu a technické zprávy Legislativní základ Zákon

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o.

Více

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ

383/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 383/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 41/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. Změna: 353/2005 Sb. Změna: 294/2005 Sb. (část)

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Ceny služeb s platností od 1.1.2011 S L U Ž B Y : Položka fakturace Měrná jednotka Kč Bez DPH Včetně DPH UOA 38-09 LIAZ ram.nakl. 1 km jízdy 25,00 30,00

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín Okres České Budějovice OBEC PIŠTÍN: srpen 2014 Zpracoval: Ing. Václav Pícha 1 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 3 1.1. Název zařízení... 3 1.2. Identifikační údaje vlastníka

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Odpadové hospodářství v potravinářském provozu

Odpadové hospodářství v potravinářském provozu Odpadové hospodářství v potravinářském provozu Legislativa Platné právní předpisy pro nakládání s odpady k 1.1. 2012: zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (2013 nový zákon) vyhláška č. 381/2001

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor životního prostředí Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA podle ustanovení 4 odst. 6 zákona

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hornídolní, odbor výstavby Ulice: Horní 321/8 PSČ, obec: 444 00 Hornídolní V Hornídolní dne 2.5.2007 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

Výstavba vodní nádrže a revitalizace toku - u obce Věžnička

Výstavba vodní nádrže a revitalizace toku - u obce Věžnička Výstavba vodní nádrže a revitalizace toku - u obce Věžnička Oznámení podle přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma (jméno

Více