OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel"

Transkript

1 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Záměr: Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické likvidace vozidel Oznamovatel: Westpra, s.r.o. Brněnská Hodonín IČ:

2 Obsah A. Údaje o oznamovateli...3 B. Údaje o záměru...3 C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území...17 D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí...19 E. Porovnání variant řešení záměru...22 F. Doplňující údaje...22 G. Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru...23 H. Přílohy...25

3 A. Údaje o oznamovateli 1. Obchodní firma: WESTPRA, s.r.o. 2. Identifikační číslo: Sídlo: Brněnská 3983, HODONÍN 4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon statutárního orgánu oznamovatele: Jméno a příjmení: Ing. Ladislav Korbel Funkce: jednatel společnosti Bydliště: Cihelny 188/9, Rohatec Telefon: B. Údaje o záměru I. Název záměru II. Kapacita (rozsah) záměru Plánovaná kapacita záměru: max. 283 t/rok (17 autovraků/měsíc, 204 autovraků/rok) Kapacita skladu: 283 t/rok III.Umístění záměru: Kraj Jihomoravský Obec Hodonín Adresa Brněnská 3983 (bývalá panelárna) Katastrální území Hodonín Lokalita st.pč IV. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Smyslem uvažovaného záměru je vytvoření komplexního servisu pro všechny druhy vozidel. Záměrem společnosti je vybudování autoopravny na osobní vozidla

4 včetně ekologické likvidace osobních (tzv. vybraných autovraků) a nákladních vozidel přijímaných od fyzických osob i podnikajících subjektů. Stávající budova není v současnosti využívána. V roce 1987 byl tento objekt zkolaudován jako centrální sklad hořlavin a určen ke skladování olejů a dalších vysoce hořlavých látek. Podlaha celého areálu disponuje silnými betonovými základy s izolací zajišťující neprostupnost ropných látek do země, včetně havarijních jímek v každé dílně. Objekt je umístěn v k.ú. Hodonín. Pro vydání souhlasu příslušným orgánem odpadového hospodářství k provozování zařízení je třeba, aby záměr byl zhodnocen ve zjišťovacím řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a byl dokladován ekologický způsob nakládání s autovraky v předmětném objektu. V. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění Vzhledem k tomu, že daný průmyslový areál disponuje v současné době volnými komerčními prostory, rozhodla se společnost jeden z objektů využít ke svému podnikání, jelikož se v podobném oboru podnikání pohybuje od roku 1999, kdy společnost začala provozovat servis na nákladní vozidla, který provozuje dodnes. Tento průmyslový areál má vybudované technické zázemí a infrastrukturu vhodnou pro odbobné činnosti, která je již v areálu provozována (servis nákladních automobilů). Společnost má také dlouhodobě uzavřenou smlouvu o likvidaci odpadů se společností Megawaste, spol. s. r. o. Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli realizovat autoopravnu osobních vozidel včetně ekologické likvidace vozidel. navíc Daným provozem se rozšíří služby pro místní občany a podnikatelské subjekty. S touto změnou nejsou spojeny žádné terénní úpravy pozemků ani stavební úpravy v objektech. VI.Stručný popis technického a technologického řešení záměru Uvedené zařízení bude sloužit jako autoopravna osobních vozidel včetně

5 ekologické likvidace vozidel a vybraných autovraků kategorie M1 a N1, resp. ke sběru, výkupu, využívání a demontáži autovraků za účelem opětovného využití funkčních či opravitelných demontovaných částí autovraků prodej použitých náhradních autodílů. Neprodejné části autovraků = odpady původce zařadí dle druhu a kategorií a další nakládání s nimi bude řešit v režimu odpadové legislativy předání odpadů oprávněným osobám k materiálovému nebo energetickému využití, případně odstranění. V zařízení budou vykoupené a sebrané autovraky krátkodobě soustřeďovány na vyčleněné zpevněné ploše, následně v části haly mechanicky demontovány na jednotlivé díly autodíly a odpady budou samostatně soustřeďovány dle původu a charakteru. Záměr je situován v obci Hodonín, č.p. 3983, v areálu bývalé panelárny Hodonín. V areálu se nachází objekt (č.p.9616), v jehož části budou prováděny veškeré technické činnosti (opravy a demontáž vozidel), pro manipulaci a dopravu budou využívány vnitroareálové zpevněné panelové plochy. Tento areál byl zkolaudován v roce 1987, jako centrální sklad hořlavin. Celý areál je oplocen a vybaven uzamykatelnými vjezdovými vraty. V zařízení pro ekologickou likvidaci autovraků budou prováděny následující činnosti: - Příjem autovraků. - Vystavení Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků. - Fyzická demontáž autovraku zahrnující: Znehodnocení VIN vozidla, odčerpání provozních kapalin do sběrných nádob, vyjmutí baterie, demontáž katalyzátoru, demontáž součástí určených k opětovnému použití.

6 - Skladování demonotovaných částí autovraků skladování ostatních a nebezpečných odpadů, popř. využitelných součástí (náhradních dílů). - Předání odpadů nevyužitelných (součástek) materiálů vzniklých demontáží autovraků oprávněným osobám. - Vedení evidence a výkaznictví. Vlastní technické práce budou prováděny uvnitř objektu bývalého centrálního skladu hořlavin. V tomto objektu bude docházet k manipulaci s nebezpečnými látkami (zejména ropné látky) tzn. k odčerpávání provozních kapalin a skladování těchto kapalin, skladování součástek obsahující nebezpečné látky a skladování nebezpečných odpadů. V tomto objektu bude prováděno převzetí autovraku, vystavení Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků, odoborný odhad použitelnosti části autovraku, skladování autovraku, odnětí nebezpečných částí autovraku včetně odčerpání provozních náplní, demontáž exteriérových a interiérových prvků autovraku, demontáž kol, pneumatik, demontáž nápravy a demontáž motoru. Vzniklé odpady budou roztříděny a shromažďovány ve vyčleněných nádobách a kontejnerech označených identifikačním listem nebezpečných odpadů a katalogovým číslem v souladu s legislativou (zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů). Jednotlivé sběrné nádoby budou umístěny v záchytných vanách, čímž bude eliminováno riziko případného úniku látek škodlivých vodám do horninového prostředí. Vrak bude přijímán u vstupní ocelové brány do zařízení o šíři cca 5 m. Na přijímacím místě bude prováděna kontrola a zaevidování autovraku. Z přijímacího místa bude autovrak dopraven manipulační technikou (vysokozdvižný vozík) na místo pro likvidaci, v tomto prostoru bude umístěna i havarijní souprava pro řešení případných úniků škodlivých látek z autovraku na podlahu objektu. Celá část haly určená pro příjem a demontáž autovraku má půdorysné rozměry cca 183m2.

7 Demontované součásti autovraku a vzniklé odpady budou následně přesunuty do skladu, v němž bude vymezen prostor pro skladování jednotlivých druhů odpadů. Nebezpečné odpady budou shromažďovány v příslušných označených nádobách uložených v záchytných havarijních vanách. Shromažďovací nádoby a kontejnery na odpady budou patřičně zajištěny (umístění v záchytných vanách) a budou náležitě označené identifikačními listy nebezpečného odpadu, katalogovým číslem a názvem odpadu, jménem odpovědné osoby a symbolem nebezpečnosti. Podlaha skladu je betonová s povrchovou úpravou odolnou vůči působení ropných látek. Odstrojený a čistý skelet (karosérie) autovraku i jednotlivé oddělené odpady budou předány k materiálovému využití nebo odstranění opravněné osobě dle zákona o odpadech. Větrání demontážní haly a skladu bude zajištěno prostřednictvím oken. Vytápění bude zajištěno elektrickými přímotopy. Vjezd do dementážní haly je zajištěn ocelovými vraty o šiři cca 3 x 4 m. Sociální zařízení a kancelář pro pracovníky je součástí zařízení. Schéma stavebního a technologického řešení objektu pro zpracování autovraků je uvedeno v příloze. Zaměstnanci zařízení jsou proškolení a seznámení s návody ke správné obsluze a údržbě strojního vybavení. Návody k obsluze a údržbě strojního vybavení jsou uloženy u vedoucího zařízení. Provozovatel zařízení povede evidenci o přijatých autovracích podle vyhlášky 352/2008 Sb., evidenci vznikajících odpadů a provozní deník zařízení dle požadavků zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Autovrak je převzat odpovědným pracovníkem společnosti. Tento pracovník zkontroluje VIN dle OTP a dále ověří, zda autovrak neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla. V případě, že VIN souhlasí s OTP a autovrak neobsahuje další odpady, dodávajícímu vystaví Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke

8 sběru autovraků dle vyhl. 383/2001 Sb., v platném znění. V případě, že u autovraku nesouhlasí VIN v OTP s VIN na karoserii, nebo obsahuje jiné odpady nebo části, které nejsou součástí autovraku, je přijetí autovraku odmítnuto a o této skutečnosti se provede zápis a tato skutečnost je neprodleně oznámena Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odd. odpadů. V případě, že je naplněna denní kapacita přijímaných autovraků, je majitel autovraku odkázán na další pracovní den. Při nekompletním vozidle se provede zápis, co vše autovrak neobsahuje. Provoz zařízení bude jednosměnný (8:00-17:00), obsluha zařízení je zabezpečena 12 pracovníky 5 dnů v týdnu. Na vstupní bráně je umístěna informační tabule s náležitostmi dle 4 vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování autovraků je prováděno podle vyhlášky 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky). VII. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení Termín zahájení realizace záměru: III. čtvrtletí 2012 Termín ukončení realizace záměru: IV. Čtvrtletí 2012 VIII. Výčet dotčených územně samosprávných celků - Jihomoravský kraj - Obec Hodonín IX. Výčet navazujících rozhodnutí dle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat - Krajský úřad Jihomoravského kraje stanovisko podle ustanovení 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny ).

9 - Krajská hygienická stanice Brno souhlas provozováním zařízení. - Rozhodnutí o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání a demontáži autovraků dle 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vydá KÚ MSK, odbor ŽP, Žerotínovo nám. 3/5, Brno. - Městský úřad Hodonín, odbor stavební, územního plánování a regionálního rozvoje kolaudační rozhodnutí o provozování zařízení k nakládání s autovraky. X. Výčet staveb, činností a technologií v území dotčeném záměrem V daném provozním areálu bude, kromě autoopravny osobních vozidel včetně zařízení na ekologickou likvidaci vozidel, provozována oznamovatelem autoservis na nákladní vozidla blíže viz výše. XI. Údaje o vstupech Zábor půdy Záměr je situován na pozemku p.č. 2050/12 (zastavěná plocha s objektem č.p. 9616, výměra 620 m2) v k.ú. Hodonín. U dotčeného pozemku nejsou evidovány žádné způsoby ochrany, realizace záměru si nevyžádá trvalý ani dočasný zábor ZPF, ani pozemků určených k plnění funkce lesa. Chráněná území a ochranná pásma Území navrhované stavby nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu 14, odst. 2. ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. V dané lokalitě se nenachází žádný z přírodních parků nebo ploch přechodně chráněných zájmy ochrany přírody a krajiny. Záměr výstavby nekoliduje s žádným obecně chráněným přírodním prvkem. Řešení území se nedotkne žádných prvků ÚSES, nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. V daném území se nenacházejí žádné přírodní zdroje. Z hlediska ochrany vod se zájmová lokalita nenachází v chráněné oblasti. Voda Popisované řešení záměru nevyžaduje zajištění technologických vod, pro daný provoz je voda potřebná pouze pro obsluhu zařízení a WC. Objekt má vlastní

10 sociální zařízení vyvedené do vlastního septiku. Vnitřní požární voda je zajištěna. Odtok srážkové a dešťové vody je řešen svodem do kanalizačního systému společnosti Westpra, s.r.o. Elektrická energie Objekt je nápajen ze stávající přípojky elektrické energie, v objektu je napojen přívod 230V i 380V. Rozvody elektrické energie je v celém objektu včetně venkovního osvětlení. Plyn Záměr nepočítá s napojením na rozvod plynu. Ostatní surovinové a energetické zdroje Realizace záměru nebude vyžadovat žádné speciální surovinové zdroje. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu Areál autoopravny na osobní vozidla včetně ekologické likvidace vozidel je dopravně obslužný z místní účelové komunikace, doprava uvnitř areálu bývalé panelárny je zabezpečena po vnitroarálových zpevněných plochách a komunikacích, kde společnost Westpra, s.r.o. je spolumajitelem. Jiné nároky na dopravní infrastrukturu nevznikají. Odpady Přehled odpadů přijímaných do zařízení: Autovraky Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí XII. Údaje o výstupech Odpady, které vznikají při sběru autovraků, popřípadě jeho úpravě ve firmě Westpra, s.r.o., objekt na st. parc. č. 2050/12 zastavěná plocha a výroba, katastrální území Hodonín: - odpad komunální, - upotřebené oleje, - eventuelně možné kontrolou vylučené odpady o nevhodné kvalitě.

11 Přehled odpadů vznikající v zařízení: Kovové odpady Jiná paliva (včetně směsí) Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky Piliny a třísky železných kovů Piliny a třísky neželezných kovů Chlorované hydraulické minerální oleje Nechlorované hydraulické minerální oleje Syntetické hydraulické oleje Lehce biologicky rozložitelné hydraulické oleje Ostatní hydraulické oleje Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje Syntetické motorové, převodové a mazací oleje Lehce biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje Ostatní motorové, převodové a mazací oleje Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů Kaly z odlučovačů oleje Olej z odlučovačů oleje Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje Směsi odpadů z lapáků písku a odlučovačů oleje Topný olej a motorová nafta Motorový benzín Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel Papírové a lepenkové obaly Plastové obaly Kovové obaly

12 Kompozitní obaly Směsné obaly Skleněné obaly Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu včetně prázdných tlakových nádob Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem Pneumatiky Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí Olejové filtry Součástka obsahující rtuť Součástky obsahující PCB Výbušné součásti (např. airbagy) Brzdové destičky obsahující azbest Brzdové destičky neuvedené pod číslem Brzdové kapaliny Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem Nádrže na zkapalněný plyn Železné kovy Neželezné kovy Plasty Sklo Nebezpečné součástky hadice

13 Součástky jinak blíže neurčené Znečištěné pryžové hadice Olovněné akumulátory NiCd akumulátory Baterie obsahující rtuť Alkalické baterie kromě baterií uvedených pod číslem Jiné baterie a akumulátory Oddělené soustředěné elektrolyty z baterií a akumulátorů Odpady obsahující ropné látky Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, atd. kromě odpadu uvedeného pod číslem Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přech. kovů kromě odpadu uvedeného pod číslem Sklo Plasty Měď, bronz, mosaz Hliník Olovo Zinek Železo a ocel Cín Směsi kovů ( ) Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami Kabely Železný a ocelový odpad Papír a lepenka Železné kovy Neželezné kovy

14 Sklo Papír a lepenka Sklo Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly , , a netříděné baterie a akumulátory, obsahující tyto baterie Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem Vyřezané PC Plasty Kovy Způsoby nakládání s vybranými druhy odpadů: Plasty předání druhotná surovina Textilní materiály předání druhotná surovina Sklo předání druhotná surovina Neželezné kovy předání druhotná surovina Olověné akumulátory předání druhotná surovina (přip. ZOV) NiCd akumulátory předání druhotná surovina (přip. ZOV) Baterie obsahující rtuť předání druhotná surovina (přip. ZOV) Pneumatiky předání druhotná surovina (přip. ZOV), vracení prodejci ZOV Zářivky s obsahem Hg předání druhotná surovina (přip. ZOV), vracení prodejci ZOV Dále se jedná o odpady kategorie ostatní s dobrým předpokladem využití recyklace kovů nebo materiálového využití některých náhradních dílů. Při provádění čistících prací jsou používány textilie a další prostředky, které jsou většinou kontaminovány ropnými látkami. Odpady jsou shromažďovány dle druhů v nádobách k tomu určených s označením příslušného druhu. Nádoby na nebezpečný odpad je třeba označit idetifikačními listy.

15 Nakládání s odpady bude řešeno ve spolupráci s firmami podnikajícími v oblasti nakládání s odpady, které zajišťují další využití nebo odstranění odpadů vhodným způsobem. Vznikající nebezpečné odpady budou shromažďovány odděleně a utříděně podle jednotlivých druhů v souladu s 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Riziko havárie Ke znečištění životního prostředí by mohlo dojít pouze v případě havárie (únik ropných látek z techniky přivážející odpad). Pro tento případ bude provozovna vybavena havarijní soupravou obsahující všechny prostředky potřebné pro likvidaci havárie. Nutno však zdůraznit, že se nejedná o znečišťování možné, ale náhodné a tedy nepředvídatelné, které je zapotřebí neprodleně likvidovat. Dalším možným druhem havárie je výbuch s následným hořením. Při práci je nutno vždy dodržet předpisy požární ochrany. V prostoru každé jednotlivé autodílny smí být trvale skladováno nebo používáno max l hořlavých kapalin, z toho 300 l I. tř. nebezpečnosti (např. vyjetý olej). Osazené přenosné hasící přístroje musí být pravidelně 1 x ročně kontrolovány. Způsob a postup likvidace havárie bude blíže specifikován a popsán v havarijním plánu, který bude uložen v provozovně a pracovníci s ním budou seznámeni. Hluk Mezi nejčastěji použivané nářadí patří zejména kladiva, bruska, sekáče a běžné klíče. V dílně bude instalováno jedno zvedací zařízení, které odpovídá veškerým bezpečnostním zabezpečením. Součástí každého nářadí jsou i ochranné a bezpečnostní pomůcky, jako jsou rukavice, roušky a brýle. K vybavení dílny patří také hasící přístroje a lékarníčky (včetně vybavení obvazy, stahovací obinadla, náplasti, desinfekce ran a výplach očí, šátek a nůžky). Po převozu autovraku na autodílnu budou vozidla umístěna na zvedací zařízení a ihned, před jakoukoli další manipulací s vozem, vypuštěny veškeré provozní náplně. Následně se demontuje. Jednotlivé díly se očistí a roztřídí do přistavených nádob a kontejnerů. Hluková

16 studie vlivu provozu nebyla zpracována, jelikož zdroje hluku nebudou významně odlišné od činnosti provozované v provozovnách obdobného charakteru. Vzhledem ke vzdálenosti od obytných objektů je tento vliv nevýznamný. Dá se předpokládat, že v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a v chráněných ostatních venkovních prostorech nebude vlivem provozu posuzovaného v rámci zjišťovacího řízení překročen hygienický limit. Doba používání bude během pracovní doby dle provozního řádu. Provoz areálu je spojen s dopravou vozidel, zákazníků, odpadů, provozovatele a odvozem vytříděných odpadů. Četnost této dopravy nebude vysoká. Posuzovaný záměr nemá nadměrné nároky na dopravu, která by byla zdrojem hluku a emisí s negativními dopady na nejbližší zástavbu nebo na zástavbu u komunikací. Zařízení bude provozováno v denní době. Vzhledem k minimálnímu zvýšení dopravy (oproti stávajícímu stavu) spojené s provozem záměru se nepředpokládá ovlivnění zástavby emisemi z přijíždějící a odjíždějící autodopravy. Vibrace Z popisu navržených technologických postupů v rámci drobné úpravy odpadů vyplývá, že se zde během provozu nepředpokládá existence zdrojů vibrací. Vibrace ovlivňující okolí se v provozu záměru nebudou vyskytovat. Neionizující záření a elektromagnetické pole Zařízení nebude zdrojem ultrafialového záření. Nebudou zde vykonávány práce v prostředí elektromagnetických nebo magnetických polí o frekvenci od 0,1 Hz do 300 Ghz. Náležitosti provozu zařízení se řídí nařízením vlády č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a souvisejícím právními předpisy. Ionizujicí záření Zařízení nebude zdrojem ionizujícího záření. Ochrana životního prostředí před znečištěním Při přejímce odpadu je třeba provést vizuální monitoring místa přejímky a prostoru

17 příjmu odpadů. V případě zjištění vysypání nebo jiného úniku odpadu mimo vyhrazenou plochu (zpevněných ploch) je prostor bezodkladně uklizen. Při dopravě odpadů do zařízení není ovzduší přiváženým odpadem znečišťováno. Hlučnost při manipulaci s odpady nepřevyšuje běžnou úroveň hluku, která není samostatně měřena. Při provozu zařízení nevznikají žádné emise unikající do ovzduší. Mohou vznikat pouze v případě porušení pravidel bezpečné manipulace s nebezpečnými odpady. Pak je nutno bezodkladně zjednat nápravu utěsněním nádob. Při provozu zařízení nevznikají odpadní vody. C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území I. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území Charakter činnosti autoopravny osobních vozidel včetně zařízení na ekologickou likvidaci vozidel nezakládá na možnosti zatěžování přírodního prostředí při popsané technologii a dodržování bezpečnostních předpisů. Při nakládání s kovovým odpadem či autovraky nezvniká prašnost a hlučnost při předpokládané kapacitě nedosahuje výrazných hodnot při porovnání s obdobnými provozy. Další aspekty provozovny: Nenachází se v žádném chráněném území z hlediska zájmů ochrany přírody. Nenechází se na území historicky, kulturně a archeologicky významném. Navrhovaný provoz se nachází mimo bytovou zástavbu. Dané území, na kterém má být umístěna provozovna autoopravny osobních vozidel včetně ekologické likvidace vozidel, sloužila jako centrální sklad hořlavin. Výše uvedené skutečnosti prokazují, že se jedná o využití území, které je v souladu s územním plánem města Hodonín. Zdraví obyvatelstva nebude ohroženo (při vlastní činnosti nevzniká primární prašnost, může vzniknout pouze druhotná prašnost z vlastní plochy) a současně nejméně může svými negativními účinky působit na životní prostředí i samotné obyvatele obce. Vlastní zpracování kovového odpadu podporuje požadavky zákona o odpadech

18 recyklace odpadů, a současně příznivě působí proti možnému vzniku divokých skládek kovového odpadu. II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území Dílčí ovlivnění prakticky nepřesahuje zájmové území záměru. Klimatické poměry Vzhledem k charakteru projednávaného záměru není třeba se podrobně charakteristikami klimatických poměrů, vyskytujících se v daném místě zabývat. Geologické poměry Vzhledem k charakteru projednávaného záměru není třeba se podrobně geologickými poměry v daném místě zabývat. Hydrogeologické poměry Předmětný záměr neovlivní směr a rychlost proudění podzemních vod, stejně tak jako jejich kvalitu. Geomorfologické poměry Vzhledem k charakteru projednávaného záměru není třeba se podrobně geomorfologickými poměry v daném místě zabývat. Půda Vzhledem k tomu, že záměr nepředpokládá zábor zemědělské půdy, není třeba se podrobně charakteristikami půd vyskytujícími se v místě zabývat. Flóra Rostliny uváděné v příloze Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny jako silně ohrožené, kriticky ohrožené a ohrožené nejsou v lokalitě příslušnými orgány ochrany přírody a krajiny evidovány. Realizace záměru nevyžaduje kácení dřevin. Fauna Druhy živočichů uvedených v přílohách vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění, kterou se provádí některá ustanovení zákona o ochraně přírody jako druhy kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené nejsou příslušnými orgány ochrany přírody evidovány. Na

19 základě provedené prohlídky současného stavu areálu provozovny nelze předpokládat, že by se zde vyskytovaly některé zvláště chráněné druhy citované vyhláškou č. 395/1992 Sb. Hluková zátěž a vibrace V zájmovém území nejsou žádné významné zdroje vibrací a hluku kromě pozemní dopravy. V dotčeném území není žádný stacionární zdroj hluku. D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti Vlivy na obyvatelstvo (hluk, vibrace, prašnost, narušení faktoru pohody) Vzhledem k absenci přímé blízkosti rodinné a bytové zástavby se zásadní negativní vliv na obyvatelstvo nepředpokládá. Ovzduší a klima Realizací záměru nebude klima v lokalitě zásadním způsobem negativně ovlivněno. V souvislosti s realizací posuzovaného záměru nevznikne další či nový zdroj znečišťování ovzduší. Sekundární prašnost z opravy či demontáže vozidel bude minimalizována umístěním dané činnosti uvnitř haly. Mimo tento vymezený prostor nedochází k demontáži autovraků či mechanickým úpravám části autovraků. Liniový zdroj znečištění ovzduší není uvažován, neboť při standardním provozu areálu zabývajícím se servisem nákladních vozidel, se navýší nákladní doprava spojená s provozem autovrakoviště v průměru o 1 vozidla/den, což je vzhledem k místu realizace zanedbatelné. Přesto oznamovatel vhodnými organizačními opatřeními minimalizuje dopravní zatížení okolí. Povrchové a podzemní vody Při řádném provozu zařízení, dle schváleného provozního řádu a dle zavedené provozní kázně nebude mít daný provoz zásadní vliv na nakládání s vodami. Možnost ohrožení povrchových či podzemních vod havárii byla již výše komentována. Půda Při rádném provozu zařízení, dle schváleného provozního řádu a dle zavedené provozní

20 kázně nebude mít vliv na půdu. Možnost znečištění půdy nebo horninového prostředí havárií byla již výše komentována. Fauna a flóra Provozem záměru nedojde k přímému ovlivnění flóry nebo fauny v území. Nepřímé vlivy (vliv prašnosti v nejbližším okolí areálu řádově jednotky metrů) budou zanedbatelné a krátkodobé. Depozice prachu na vegetaci v blízkosti areálu budou průběžně splachovány srážkami a nebudou příčinou poškození rostlin. Hluk Zdrojem hluku budou veškeré ložné manipulace s vozidly a autovraky, autodíly a odpady, demontáž vozidel, autovraků a automobilová doprava. Vzhledem k tomu, že se autoopravna včetně ekologické likvidace vozidel nachází v areálu zabývající se servisem nákladních vozidel, nedojde k zásadnímu navýšení hlukové zátěže (opravy a demontáže vozidel je prováděna uvnitř haly, navýšení nákladní dopravy v průměru o 0-1 vozidla/den), není předpokládáno nadlimitní zatížení hlukem ve venkovním chráněném prostoru a venkovním chráněném prostoru nejblíže umístěných staveb dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších změn. Vzhledem k blízkosti silně frekventované silniční komunikace Břeclav Uherské Hradiště, které svým běžným provozem vytváří hluky pozadí srovnatelné se samotným provozem areálu, lze odborně usoudit, že hluk z provozu areálu, potažmo provozu autoopravny včetně ekologické likvidace není významný a není potřeba zvláštních technických opatření k omezení hluku. Postačí při ložných manipulacích postupovat bez zbytečných prodlení a dodržovat provozní kázeň. Doprava Záměr nebude mít výrazný vliv na zvýšení intenzity dopravy na místních komunikacích v porovnání s běžným stavem. Záměr neklade žádné nároky na rozšíření stávající silniční sítě. II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci Posuzovaný záměr nepřináší do území významné negativní vlivy. Z hlediska zasaženého

21 území se jedná o záměr malý. Vliv na zdraví Realizací záměru nedojde k ovlivnění zdraví obyvatel v nejbližší obytné zástavbě. Vlivy na kvalitu povrchových a podzemních vod Hygienické zázemí je v provozovně, odapadní vody ze sociálního zařízení budou svedeny do septiku na vyvážení. Vlivy na půdu Záměr nevyžaduje zábor ZPF. Vlivy na populace vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů Záměrem nedojde k ovlivnění chráněné flóry a fauny. Vlivy na porosty dřevin Nepředpokládají se. Vlivy na ÚSES a krajinný ráz Nepředpokládají se. III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice Vzdálenost od státní hranice, která je cca 10 km vzdušnou čarou, charakter provozu nedává možnost přesahu vlivů přes státní hranice. IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popř. komenzaci nepříznivých vlivů Územně plánovací opatření Bude projednáno s úřadem městského obvodu Hodonín (stavební úřad) dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Technická a technologická opatření ve fázi přípravy záměru Zpracovat žádost o souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem dle 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech o požádat o jeho vydání Krajský úřad Jihomoravského kraje Technická a technologická opatření ve fázi realizaci záměru Vytřídit veškeré nežádoucí složky odpadů, které by bránily následnému využití odpadů

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JNVQ7* Čj: MSK 114277/2015 Sp. zn.: ŽPZ/21212/2015/Šub 208.3 V10 Vyřizuje: Ing. Bohumila

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA

Strana 1 / 17. 352/2008 Sb. VYHLÁKA 352/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů Provozovna: IGRO s.r.o., areál Karlín, 348 15 Planá schvalující orgán: Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Váš dopis zn.: ---------- Ze dne: ---------- Sp. značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Ing. Petra Pírková Telefon: 466 026 344 E-mail:

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Zařízení ke sběru a zpracování autovraků

Zařízení ke sběru a zpracování autovraků Zařízení ke sběru a zpracování autovraků Oznámení záměru dle 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ZÁMĚR KATEGORIE II OZNAMOVATEL : ALS P R O M O T I O N s. r. o. Košická 99/5

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28 MĚSTO BYSTŘICE Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28,,Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice dle ustanovení 156 odst. 1 zákona

Více

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S.

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. / p.č. 1141/2 a 338, kat. území Příluky u Zlína / / Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň :

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň : Akce : Investor : Stupeň : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA MĚSTYS JEDOVNICE TD SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Číslo přílohy : A. Třebíč, listopad

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚROVÉHO DVORA MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚROVÉHO DVORA MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU PROVOZNÍ ŘÁD SBĚROVÉHO DVORA MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU NA ODPAD KATEGORIE: O,N 1. Základní údaje o zařízení Název zařízení: Sběrový dvůr města Benátky nad Jizerou ( SD ) na odpad kategorie O; N Vlastník

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ 28335830 ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Ing. Richard Podráský tel. 603 141 670 Pověřený zástupce:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25029/ZP/2014-Čr 24.02.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rokytno, včetně systému nakládání se

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 5.3.2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 019567/2014/KUSK Spisová značka: SZ_019567/2014/KUSK Vyřizuje: Anna Preiszlerová l. 981 Značka: OŢP/Pr ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00 Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele Západočeské komunální služby, a.s., Koterovská 522/168, 326 00 Plzeň, IČ: 25217348 2. Název zařízení Areál k nakládání s odpady Plzeň Koterovská

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18762/ZP/2012 Tm 12.12.2012 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Provozní řád. Sběrný dvůr. Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, odbor ŽP, PSČ 587 33, č.tel. 564602290

Provozní řád. Sběrný dvůr. Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, odbor ŽP, PSČ 587 33, č.tel. 564602290 Sběrný dvůr Zpracoval: Městys Křižanov Obsah 1. Identifikační údaje provozovatele, vlastníka a povolující orgán, kontrolní orgány, místní údaje 2. Technický popis zařízení 3. Seznam odpadů, se kterými

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. NÁZEV ZÁMĚRU : Stavba mobilní čerpací stanice v areálu společnosti První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o. Poštovní 24, Kadaň

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. NÁZEV ZÁMĚRU : Stavba mobilní čerpací stanice v areálu společnosti První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o. Poštovní 24, Kadaň OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Podle 6 a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění NÁZEV ZÁMĚRU : Stavba mobilní čerpací stanice v areálu společnosti První krušnohorská realitní

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP )

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 691/2015 Hab Rozhodnutí Krajský úřad

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

S B Ě R N É H O D V O R A

S B Ě R N É H O D V O R A P R O V O Z N Í Ř Á D (zařízení pro sběr a výkup) S B Ě R N É H O D V O R A PROVOZOVATEL: Město Železný Brod náměstí 3.května 1 Železný Brod Tel.: 483 333 911 1) Název zařízení: Zařízení ke sběru a výkupu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 41 (Příloha č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.) Hlášení o zpracování, využívání a odstraňovaní elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Evidenční číslo pro vnitřní potřebu

Více

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.08.2015 22313/ZP/2015-Čr 31.08.2015

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.08.2015 22313/ZP/2015-Čr 31.08.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje NOVOPOL a.s. Velký Třebešov 20 552 03 Česká Skalice Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.08.2015 22313/ZP/2015-Čr 31.08.2015 Odbor

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Vaše č. j.: Ze dne: Naše č. j.: Spis. zn.: Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 ŽP/9977/14 ZN/1982/ŽP/14

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje:

1 Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1 ) a v souladu s nimi upravuje: 1 z 6 352 VYHLÁŠKA ze dne 11. září 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

Praha: 28.6.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 092655/2013/KUSK Spisová značka: SZ_073719/2013/KUSK/8 Žák / 257280-539, zak@kr-s.

Praha: 28.6.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 092655/2013/KUSK Spisová značka: SZ_073719/2013/KUSK/8 Žák / 257280-539, zak@kr-s. Praha: 28.6.2013 dle rozdělovníku Číslo jednací: 092655/2013/KUSK Spisová značka: SZ_073719/2013/KUSK/8 Vyřizuje: Žák / 257280-539, zak@kr-s.cz Značka: OŽP/Zk ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č.

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. ve znění změn integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. ve znění změn integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 29. listopadu 2010 Č. j.: KULK 79358/2010 Sp. Zn.: OŽPZ 1088/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

Rozhodnutí Závěr zjišťovacího řízení

Rozhodnutí Závěr zjišťovacího řízení HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ - dle rozdělovníku - SZn. Vyřizuje/ telefon Datum S-MHMP-0412769/2015 Ing. Marie Beranová/236004443 23.04.2015 Č. j. MHMP-0615129/2015/OCP/VI/R-969/Be

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 10. 2013 Č.j.: 75774/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Č. j.: 1568/ZZ/15-13 Vyřizuje: Ing. Nixbauerová

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2009 specifické případy Otázky a odpovědi č. 4 Zařízení pro nakládání s odpady a ohlašování do IRZ Odbor integrované prevence a IRZ,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více