Rec - Eko Group s.r.o. Mickiewiczová 548/1a Havířov Město IČ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rec - Eko Group s.r.o. Mickiewiczová 548/1a 736 01 Havířov Město IČ: 02393361"

Transkript

1 znamovatel : Rec - Eko Group s.r.o. Mickiewiczová 548/1a Havířov Město IČ: Název dokumentu: Sběrna Rec-Eko Group s.r.o. Havířov navýšení kapacity + nakládání s akumulátory známení záměru podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn (v rozsahu přílohy č. 3 tohoto zákona) Jméno Funkce, pozice Identifikace Datum Podpis Zpracoval EKLPR - Ing. Roman Holý, s.r.o. technický poradce v oblasti ochrany ŽP strava-zábřeh Krasnoarmejců 2092/5 IČ:

2 Sběrna Rec Eko Group s.r.o. - Havířov známení záměru dle 6 zákona č. 100/2001 Sb. Strana/celkem stran: 2/15 A. Údaje o oznamovateli B. Údaje o záměru BSAH I. Název záměru II. Kapacita záměru + rozšíření výčtu odpadů III. Umístění záměru IV. Charakter záměru a kumulace s jinými záměry V. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí VI. Stručný popis technického a technologického řešení záměru VII. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení VIII. Výčet dotčených územně samosprávných celků IX. Výčet navazujících rozhodnutí X. Výčet staveb, činností a technologií v území dotčeném záměrem XI. Údaje o vstupech XII. Údaje o výstupech C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území II. Charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice IV. patření k prevenci, vyloučení, snížení popř. kompenzaci nepříznivých vlivů V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů E. Porovnání variant řešení záměru F. Doplňující údaje (mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení) G. Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru H. Příloha

3 Sběrna Rec Eko Group s.r.o. - Havířov známení záměru dle 6 zákona č. 100/2001 Sb. Strana/celkem stran: 3/15 A. Údaje o oznamovateli bchodní firma : Rec - Eko Group s.r.o. IČ : Sídlo : Mickiewiczová 548/1a Havířov Město Jednatelé společnosti : Pavel Zedník a Michal Sikora Jméno, příjmení, bydliště a telefon EKLPR - Ing. Roman Holý, s.r.o. oprávněného zástupce oznamovatele : IČ: (zplnomocněný zástupce) Krasnoarmejců 2092/5, strava-zábřeh tel.: , I. Název záměru B. Údaje o záměru Sběrna Rec Eko Group s.r.o. Havířov, navýšení kapacity + nakládání s akumulátory II. Kapacita záměru + rozšíření výčtu odpadů Současný stav Provozovatel v dané sběrně ročně nakládá s max. 530 t odpadů, kategorie ostatní. Aktuální množství je max. 50 t odpadů, kategorie ostatní. Navrhovaný stav Provozovatel bude v dané sběrně ročně nakládat s max t odpadů kategorie ostatní a s max. 50 t zpětně odebraných olověných baterií a akumulátorů. Aktuální množství odpadů kategorie ostatní bude max. 100 t odpadů, zpětně odebraných olověných baterií a akumulátorů max. 5 t. Současný výčet odpadů určených ke sběru, výkupu a využívání se rozšíří o odpad kat.č okuje z válcování jejich množství je již započteno v navýšené roční kapacitě zařízení. III. Umístění záměru část venkovní betonové plochy a zastřešený přístřešek s betonovou podlahou umístěné na parc.č. 692/97 v k.ú. Havířov - Šumbark, o velikosti cca 440 m 2 areál společnosti SEMAG spol. s r.o., ul. Jarošova, Havířov - Šumbark vlastníkem pozemku je společnost SEMAG spol. s r.o., IČ: , se sídlem Lidická 886/43, Havířov - Šumbark znamovatel má část daného areálu řádně pronajat od vlastníka. Zařízení tvoří venkovní betonová manipulační plocha, kde mohou být soustřeďovány : železné a neželezné kovy volně na ploše či ve velkoobjemových kontejnerech upotřebené katalyzátory, směsné kovy, kabely volně na ploše či v maloobjemových kontejnerech piliny železných a neželezných kovů a okuje jen ve velkoobjemových kontejnerech

4 Sběrna Rec Eko Group s.r.o. - Havířov známení záměru dle 6 zákona č. 100/2001 Sb. Strana/celkem stran: 4/15 zpětně odebrané olověné baterie a akumulátory jen ve speciálních plastových kontejnerech dodaných společností ŠRTKVY strava s.r.o. Jako provozní objekt a kancelář slouží elektricky vytápěná UNIM buňka, druhá pak jako místo soustřeďování neželezných kovů, upotřebených katalyzátorů, směsných kovů a kabelů. Venkovní zastřešený přístřešek je využíván ke krátkodobému soustřeďování vykupovaných odpadů volně na betonové ploše či v maloobjemových kontejnerech. Provoz zařízení byl na daném místě schválen stavebním rozhodnutím č.j. SÚ/86356/By/2006 ze dne a územním rozhodnutím č.j. SÚ/86357/By/2006 ze dne , obojí vydané Magistrátem města Havířov, odbor : stavební úřad. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor ŽPaZ vydal dne rozhodnutí čj. MSK /2013, kterým oznamovateli udělil souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem s platností do Záměr spadá pod bod 10.5 přílohy č. 1, kategorie II zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad t. IV. Charakter záměru a kumulace s jinými záměry Nakládání s předmětnými odpady s cílem jejich max. materiálového či energetického využití v procesech průmyslové výroby, je plně v souladu s všeobecnými povinnostmi specifikovanými zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech). Záměr je zasazen do již provozovaného a schváleného zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů viz výše. Navýšení kapacity zařízení a rozšíření výčtu sbíraných a vykupovaných odpadů nevyžaduje žádné stavební úpravy. Ve sběrně bude navíc zajištěn zpětný odběr olověných baterií a akumulátorů. Zpětně odebrané olověné baterie a akumulátory budou umístěny ve specielním kontejneru specifikovaným jako Paletový box EBA 610 3LC šedý o rozměrech 1200x1000x760 mm s víkem, určený pro uskladnění a přepravu produktů, včetně těch obsahujících kyselé či zásadité látky. Výrobcem Paletového boxu je společnost EURPLAST, Schmelz 83, 9772 Dellalch im Drautal, Austria a dovozcem do ČR společnost ELKPLAST CZ s.r.o., IČ: , Vrchlického 10, Bruntál. Doklady o technickém zabezpečení paletového boxu jsou dokladovány : Prohlášením o shodě dle požadavků zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejících právních předpisů vypracovaném dovozcem dne Prohlášením o shodě dle požadavků právních předpisů platných v zemi výrobce ze dne v německém jazyce Certifikátem kvality dodaným výrobcem ze dne v anglickém jazyce. Vzhledem k charakteru záměru oznamovatele, jeho umístění, kapacitě a stavebně-technickému řešení zařízení nemá tento nový záměr zásadní negativní vliv na životní prostředí v daném okolí. V. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí

5 Sběrna Rec Eko Group s.r.o. - Havířov známení záměru dle 6 zákona č. 100/2001 Sb. Strana/celkem stran: 5/15 Vzhledem k tomu, že původní provozovatel nedostatečně využíval kapacitu a prostor zařízení, měl stanovenou roční kapacitu zařízení na velmi nízké úrovni a bez možnosti zpětného odběru olověných baterií a akumulátorů. Nový provozovatel využije kapacitu a prostor zařízení v max. možné míře bez zásadních negativních dopadů na životní prostředí a okolí sběrny. Daným rozšířením provozu se navíc rozšíří služby pro místní občany a podnikatelské subjekty. VI. Stručný popis technického a technologického řešení záměru Uvedené zařízení slouží ke sběru, výkupu a využívání odpadů uvedených v kap za účelem jejich následného předání oprávněným osobám k materiálovému využití v hutních podnicích, slévárnách či jiných zpracovatelských závodech. Vzhledem k následnému způsobu materiálového využití odpadů není třídění a oddělené soustřeďování jednotlivých materiálově shodných druhů odpadů nutné k tomuto bude samostatně vydán souhlas Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dle 18 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. : (měď), (měď), měď, (měď), (měď), (měď) vše shromažďováno společně a evidováno na výstupu ze zařízení pod kat.č měď (hliník), (hliník), hliník, (hliník), (hliník) a (hliník) vše shromažďováno společně a evidováno na výstupu ze zařízení pod kat.č hliník (olovo), (olovo), olovo, (olovo), (olovo) a (olovo) vše shromažďováno společně a evidováno na výstupu ze zařízení pod kat.č olovo (zinek), (zinek), zinek, (zinek), (zinek) a (zinek) vše shromažďováno společně a evidováno na výstupu ze zařízení pod kat.č zinek (železo), (železo), (železo), železo, (železo), (železo) a (železo) vše shromažďováno společně a evidováno na výstupu ze zařízení pod kat.č železo *, * - vše může být shromažďováno společně a evidováno pod kat.č * olověné akumulátory. Využívání odpadů (mechanická úprava) je na provozovně realizována ručním tříděním pomocí ručního nářadí (kladivo, pilka, sekáčem apod.) a pálením propan-kyslíkovou soupravou. V případě odpadů typu kabely, elektromotory, upotřebené katalyzátory apod. může docházet k mechanické úpravě ručními nářadími, kdy jsou od sebe odděleny jednotlivé druhy kovů popř. kovů od nekovů a tyto pak ukládány v samostatných shromažďovacích prostředcích (bližší popis : u kabelů oddělení pryže od barevných kovů, u elektromotorů oddělení železa od barevných kovů a v případě katalyzátorů oddělení vnějšího obalu ze železa od vnitřní části tvořené vzácnými kovy). Zjišťování hmotnosti sbíraných odpadů probíhá buďto v místě původu vzniku (je-li k dispozici certifikovaná váha), nebo v zařízení sběrna je vybavena mostní váhou s váživostí do 30 t, mechanickými vahami s váživostí do 1 t a 200 kg. Manipulaci s kontejnery zajišťuje vysokozdvižný vozík s nosností do 3 t. Současný stav Do zařízení jsou přijímány tyto druhy odpadů kategorie ostatní :

6 Sběrna Rec Eko Group s.r.o. - Havířov známení záměru dle 6 zákona č. 100/2001 Sb. Strana/celkem stran: 6/ piliny a třísky železných kovů piliny a třísky neželezných kovů nádrže na zkapalněný plyn (železné části aut z produkce autovrakovišť a autoservisů) železné kovy (železné části aut z produkce autovrakovišť a autoservisů) neželezné kovy (neželezné části aut z produkce autovrakovišť a autoservisů) vyřazená zařízení neuvedená pod č až jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod č upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě ) upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě ) měď hliník olovo zinek železo a ocel cín směsné kovy kabely železný a ocelový odpad neželezný odpad železné kovy neželezné kovy kovy Úpravou odpadů jsou produkovány tyto druhy odpadů : piliny a třísky železných kovů piliny a třísky neželezných kovů plasty měď hliník olovo zinek železo a ocel cín směsné kovy kabely železné kovy neželezné kovy plasty a kaučuk směsný komunální odpad Při provozu zařízení, jeho údržbě a opravách, včetně řešení případných havárií mohou být produkovány tyto druhy odpadů : * jiné hydraulické oleje N * jiné motorové, převodové a mazací oleje N * absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N

7 Sběrna Rec Eko Group s.r.o. - Havířov známení záměru dle 6 zákona č. 100/2001 Sb. Strana/celkem stran: 7/ plastové obaly /N kovové obaly /N * obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito N látkami znečištěné pneumatika * zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N směsný komunální odpad (dále jen SK) Navrhovaný stav Do zařízení bude navíc přijímán tento druh odpadu kategorie ostatní : okuje z válcování VII. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení zahájení rozšířeného provozu zařízení je plánováno v průběhu III. čtvrtletí 2014 VIII. Výčet dotčených územně samosprávných celků Magistrát města Havířov, Svornosti 2/86, Havířov Město Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, strava IX. Výčet navazujících rozhodnutí Rozhodnutí o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů dle 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech dodatek č. 1 provozního řádu schválí KÚ MSK, odbor ŽPaZ, 28. října 117, strava Rozhodnutí o vydání souhlasu k upuštění od třídění a odděleného soustřeďování odpadů dle 18 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech dodatek č. 1 provozního řádu schválí KÚ MSK, odbor ŽPaZ, 28. října 117, strava X. Výčet staveb, činností a technologií v území dotčeném záměrem V daném oploceném provozním areálu bude oznamovatelem provozována jen sběrna druhotných surovin. V daném území jsou provozovány další drobné podnikatelské činnosti typu autoservis, pneuservis, nákladní doprava, čerpací stanice PHM, prodej stavebnin a stavebního materiálu. XI. Údaje o vstupech Zábor půdy a ochranná pásma V rámci záměru oznamovatele, jímž je provoz zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů, nedojde k dalšímu záboru zemědělské půdy a není potřeba vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Záměrem nebudou dotčena ochranná pásma technického charakteru. Voda Provoz neodebírá pitnou vodu z veřejného vodovodu využívá sociální zázemí nájemce parc. č. 692/13, která je součástí provozního areálu. Dešťové vody ze střech a venkovních manipulačních ploch + odpadní vody jsou svedeny do kanalizace nájemce a následně do městské kanalizace zakončené městskou ČV.

8 Sběrna Rec Eko Group s.r.o. - Havířov známení záměru dle 6 zákona č. 100/2001 Sb. Strana/celkem stran: 8/15 dpady Nakládání s odpady s cílem jejich maximálního materiálového či energetického využití v procesech průmyslové výroby je plně v souladu s všeobecnými povinnostmi specifikovanými zákonem o odpadech. Do zařízení budou vstupovat odpady specifikované v kap. B VI. Elektrická energie Provoz zařízení nemá vlastní elektrickou přípojku, odběr je řešen písemným smluvním nájemním vztahem s nájemcem. Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je přímo napojen na ul. Jarošova a následně Lidická (silnice II. třídy), které mají pro dopravu k místu realizace záměru potřebné parametry. Realizace záměru nebude vyžadovat rozšíření stávající silniční sítě. Paliva a maziva Tyto typy výrobků slouží k řádnému provozu vysokozdvižného vozíku či nákladních dopravních prostředků. Množství je stanoveno provozními podmínkami a nastavením servisních služeb. Prostředky nejsou skladovány ve větším množství řádově jednotky kg či litrů. XII. Údaje o výstupech vzduší Bodový a plošný zdroj V souvislosti s realizací posuzovaného záměru nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší. Z výše uvedeného je zřejmé, že oznamovatel nebude provozovat vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Pachové a vizuelně zjistitelné emise z pálení odpadu propan-kyslíkovou soupravou, budou omezeny na minimum. V zařízení bude pravidelně udržován pořádek a provozní kázeň, která zajistí minimalizaci sekundárních emisí TZL. Liniový zdroj - doprava Liniový zdroj znečištění ovzduší není uvažován, neboť při standardním provozu (nosnost natahovacích kontejnerů cca 10 tun a cca 260 pracovních dnech v kalendářním roce) se navýší nákladní doprava v daném místě v průměru o 1-2 vozidla/den, u osobních aut se předpokládá navýšení osobní dopravy v průměru o 1-2 vozidla/den, což je vzhledem k místu realizace zanedbatelné. dpadní vody Provoz neodebírá pitnou vodu z veřejného vodovodu využívá sociální zázemí nájemce parc. č. 692/13, která je součástí provozního areálu. Dešťové vody ze střech a venkovních manipulačních ploch + odpadní vody jsou svedeny do kanalizace nájemce a následně do městské kanalizace zakončené městskou ČV. znamovatel technickými prostředky (standardní maloobjemové a velkoobjemové kontejnery, specielní plastové big-boxy na akubaterie) a provozními opatřeními (řádná manipulace s odpady, vhodné shromažďování odpadů, provozní kázeň daná postupy schváleného provozního řádu) zabezpečí, aby srážkové vody nebyly znečišťovány žádnými závadnými látkami. V případě naplnění podmínek 39 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách zpracuje provozovatel Plán opatření pro případ havárie a nechá jej schválit příslušným vodoprávním úřadem.

9 Sběrna Rec Eko Group s.r.o. - Havířov známení záměru dle 6 zákona č. 100/2001 Sb. Strana/celkem stran: 9/15 dpady Při provozu zařízení, jeho údržbě a opravách, včetně řešení případných havárií mohou vznikat a být shromažďovány odpady specifikované v kap. B VI. Jejich kvantifikace předem není možná. dvoz za účelem využití či odstranění bude řešen prostřednictvím oprávněných osob. Větší servisní práce strojních zařízení jsou řešeny externími službami a odpady z tohoto vznikající se plně v režii servisní organizace. Chemické látky a chemické přípravky Podle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn nebude oznamovatel, za standardní situace, nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky citovanými v prováděcím právním předpise. Hluk a vibrace Zdrojem hluku budou především ložné manipulace na venkovní betonové manipulační ploše, tj. nakládka a vykládka odpadů, včetně automobilové dopravy a mechanická úprava odpadů. Vzhledem k charakteru místa (průmyslový areál) a faktu, že se v přímé blízkosti areálu nenachází bytová či rodinná zástavba není předpokládáno nadlimitní zatížení hlukem ve venkovním chráněném prostoru a venkovním chráněném prostoru nejblíže umístěných staveb dle zákona č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších změn. Vzhledem k blízkosti frekventované silniční komunikace Lidická, která svým běžným provozem vytváří hluky pozadí minimálně srovnatelné se samotným provozem sběrny druhotných surovin, lze usoudit, že hluk zařízení v daném místě není významný a není potřeba zvláštních technických opatření k omezení hluku. Dále postačí při nákladkách a vykládkách odpadů postupovat bez zbytečných prodlení a dodržovat provozní kázeň. Provozní doba zařízení : Po-Pá h. a So h. Neionizující záření a elektromagnetická pole Zařízení nebude zdrojem ultrafialového záření. Nebudou zde vykonávány práce v prostředí elektromagnetických nebo magnetických polí o frekvenci od 0,1 Hz do 300 GHz. Náležitosti provozu zařízení se řídí nařízením vlády č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a souvisejícími právními předpisy. Ionizující záření Zařízení nebude zdrojem ionizujícího záření. Rizika havárií Vzhledem k charakteru záměru mohou vzniknout havárie ovlivňující životní prostředí jen v oblasti ochrany povrchových a podzemních vod tzn. nenadálé úniky provozních kapalin manipulační a dopravní techniky či nebezpečných složek z nebezpečných odpadů, např. při fyzickém poškození shromažďovacích prostředků. Dané úniky, v řádu max. několika litrů, budou řešeny okamžitým zasypáním vhodným sorpčním prostředkem, sorpcí uniklé látky na sorbent a jeho následným uložením do vhodné nádoby na nebezpečný odpad kat.č *. V případě požáru bude postupováno podle schváleného Požárního řádu provozovatele areálu. Bezpečnostní pravidla Při práci s odpady budou zaměstnanci zařízení používat ochranné rukavice, oděv a obuv. V areálu je k dispozici lékárnička a zaměstnanci jsou proškoleni ze základních zásad první pomoci.

10 Sběrna Rec Eko Group s.r.o. - Havířov známení záměru dle 6 zákona č. 100/2001 Sb. Strana/celkem stran: 10/15 C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území Území, v němž se nachází předmětný záměr, je charakterizováno jako území pro funkční využití VL plochy výroby a skladování lehkého průmyslu. Regulativy Územního plánu města Havířov povolují v tomto území provoz zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů. Realizací záměru nedojde k nadměrnému negativnímu ovlivnění přírodního prostředí v území. Území kulturního, historického nebo archeologického typu nebude záměrem ovlivněno. Při realizaci záměru nebude docházet k výkopovým pracím, které by mohly vést k poškození archeologických památek. Lokalita je v současné době zatěžována únosnou mezí a nevyskytují se zde pozůstatky starých ekologických zátěží. V daném místě se nenacházejí území chráněné krajinné oblasti, maloplošná zvláště chráněná území či národní přírodní rezervace. II. Charakteristika současného stavu složek životního prostředí v dotčeném území Klimatické poměry Zájmové území je součástí mírné klimatické oblasti, mírně až středně vlhké, s průměrnými ročními teplotami 7,8 8,3 C. Průměrný roční úhrn srážek činí 750 mm, z toho cca 70 % spadne v době vegetační aktivity, zbytek cca 30 % připadá na období vegetačního klidu. Fauna a flora Hodnocení flory a fauny v průmyslovém areálu a jeho nejbližším okolí se jeví jako irelevantní. Dosah vlivů záměru je menší než vzdálenost nejbližších prvků flóry. V okolí areálu kromě několika kusů stromové výsadby lze najít pouze ruderální druhy flóry. Z fauny je možno očekávat pouze druhy uvyklé lidské společnosti, zejména drobné druhy ptactva, případně hlodavců. Chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky V daném místě se nenacházejí území chráněné krajinné oblasti, maloplošná zvláště chráněná území či národní přírodní rezervace. Charakter osídlení Jedná se o plochu podnikatelských aktivit s regulativy stanovenými územním plánem města Havířov. Na plochy průmyslové výrobní navazují plochy zastavěné části města Havířov, avšak v dostatečné vzdálenosti (min. 100 m), aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování hlukem. D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) Vlivy na obyvatelstvo (hluk, vibrace, prašnost, narušení faktoru pohody) Vzhledem k vzdálenosti min. 100 m od rodinné a bytové zástavby se zásadní negativní vliv na obyvatelstvo nepředpokládá.

11 Sběrna Rec Eko Group s.r.o. - Havířov známení záměru dle 6 zákona č. 100/2001 Sb. Strana/celkem stran: 11/15 vzduší a klima Realizací záměru nebude klima v lokalitě zásadním způsobem negativně ovlivněno. V souvislosti s realizací posuzovaného záměru nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší. Pachové a vizuelně zjistitelné emise z pálení odpadu propan-kyslíkovou soupravou, budou omezeny na minimum. V zařízení bude pravidelně udržován pořádek a provozní kázeň, která zajistí minimalizaci sekundárních emisí TZL. Liniový zdroj znečištění ovzduší není uvažován, neboť při standardním provozu (nosnost natahovacích kontejnerů cca 10 tun a cca 260 pracovních dnech v kalendářním roce) se navýší nákladní doprava v daném místě v průměru o 1-2 vozidla/den, u osobních aut se předpokládá navýšení osobní dopravy v průměru o 1-2 vozidla/den, což je vzhledem k místu realizace zanedbatelné. Povrchové a podzemní vody Při řádném provozu zařízení, dle schváleného provozního řádu a dle zavedené provozní kázně nebude mít daný provoz zásadní vliv na nakládání s vodami. Možnost ohrožení povrchových či podzemních vod havárií byla již výše komentována. Půda Při řádném provozu zařízení, dle schváleného provozního řádu a dle zavedené provozní kázně nebude mít dané rozšíření zásadní vliv na půdu. Možnost znečištění půdy nebo horninového prostředí havárií byla již výše komentována. Flóru a faunu Provozem záměru nedojde k přímému negativnímu ovlivnění flóry a fauny v území, včetně výše uvedených chráněných území. Nepřímé vlivy (vliv prašnosti v nejbližším okolí areálu řádově jednotky metrů) budou zanedbatelné a krátkodobé. Depozice prachu na vegetaci v blízkosti areálu budou průběžně splachovány srážkami a nebudou příčinou poškození rostlin. Hluk Zdrojem hluku budou veškeré ložné manipulace, tj. nakládka a vykládka odpadů, mechanická úprava odpadů a automobilová doprava. Vzhledem k výše uvedenému se nepředpokládá zásadní negativní vliv na nejbližší okolí. Doprava Záměr nebude mít výrazný vliv na zvýšení intenzity dopravy na místních komunikacích v porovnání s běžným stavem. Záměr naklade žádné nároky na rozšíření stávající silniční sítě. II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci Rozsah jednotlivých vlivů byl hodnocen v předchozích kapitolách. Synergické působení vlivů v území je možno předpokládat v časově omezeném úseku pro vlivy hluku a prašnosti, jednalo by se především o působení při extrémních povětrnostních podmínkách. III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice Negativní vlivy na životní prostředí specifikované výše nepřesahují státní hranice.

12 Sběrna Rec Eko Group s.r.o. - Havířov známení záměru dle 6 zákona č. 100/2001 Sb. Strana/celkem stran: 12/15 IV. patření k prevenci, vyloučení, snížení popř. kompenzaci nepříznivých vlivů Technická a technologická opatření ve fázi přípravy záměru zpracovat žádost o schválení dodatku č. 1 provozního řádu dle 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a požádat o jeho schválení Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor ŽPaZ zpracovat žádost o souhlas k upuštění od třídění odpadů dle 18 odst. 2 zákona o odpadech a požádat o jeho schválení Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor ŽPaZ Technická a technologická opatření ve fázi realizace záměru vytřídit veškeré nežádoucí složky odpadů, které by bránily následnému využití odpadů V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů Pro hodnocení záměru jsou všechny vstupy, výstupy a doprovodné okolnosti v potřebné míře známy. bdobná zařízení jsou provozována v celé ČR, aniž by se projevovaly negativní dopady na životní prostředí nebo obyvatelstvo. Strojní vybavení potřebné pro provoz záměru je typové, sériově vyráběné. E. Porovnání variant řešení záměru V rámci zjišťovacího řízení nejsou předkládány alternativní varianty řešení. F. Doplňující údaje (mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení) Smlouva o zajištění zpětného odběru olověných baterií a akumulátorů ze dne sepsaná mezi oznamovatelem a společností ŠRTKVY strava s.r.o., Martinovská 3168, strava-martinov, IČ: mapové zobrazení areálu sběrny v měřítku 1:5000 příloha č. 1 provozního řádu. G. Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru Záměr spadá pod bod 10.5 přílohy č. 1, kategorie II zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí Skladování železného šrotu (včetně vrakovišť) nad t. Záměr je zasazen do již provozovaného a schváleného zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů viz výše. Navýšení kapacity zařízení a rozšíření výčtu sbíraných a vykupovaných odpadů nevyžaduje žádné stavební úpravy. Ve sběrně bude navíc zajištěn zpětný odběr olověných baterií a akumulátorů. Umístění záměru část venkovní betonové plochy a zastřešený přístřešek s betonovou podlahou umístěné na parc.č. 692/97 v k.ú. Havířov - Šumbark, o velikosti cca 440 m 2 areál společnosti SEMAG spol. s r.o., ul. Jarošova, Havířov - Šumbark vlastníkem pozemku je společnost SEMAG spol. s r.o., IČ: , se sídlem Lidická 886/43, Havířov - Šumbark znamovatel má daný areál řádně pronajat od vlastníka. Zařízení tvoří venkovní betonová manipulační plocha, kde mohou být soustřeďovány : železné kovy volně na ploše či ve velkoobjemových kontejnerech neželezné kovy volně na ploše či v maloobjemových kontejnerech

13 Sběrna Rec Eko Group s.r.o. - Havířov známení záměru dle 6 zákona č. 100/2001 Sb. Strana/celkem stran: 13/15 upotřebené katalyzátory, směsné kovy, kabely volně na ploše či v maloobjemových kontejnerech piliny železných a neželezných kovů a okuje jen ve velkoobjemových kontejnerech zpětně odebrané olověné baterie a akumulátory jen ve speciálních plastových kontejnerech dodaných společností ŠRTKVY strava s.r.o. Jako provozní objekt a kancelář slouží elektricky vytápěná UNIM buňka, druhá pak jako místo soustřeďování neželezných kovů, upotřebených katalyzátorů, směsných kovů a kabelů. Venkovní zastřešený přístřešek je využíván ke krátkodobému soustřeďování vykupovaných odpadů volně na betonové ploše či v maloobjemových kontejnerech. Kapacita záměru + rozšíření výčtu odpadů Současný stav Provozovatel v dané sběrně ročně nakládá s max. 530 t odpadů, kategorie ostatní. Aktuální množství je max. 50 t odpadů, kategorie ostatní. Navrhovaný stav Provozovatel bude v dané sběrně ročně nakládat s max t odpadů kategorie ostatní a s max. 50 t zpětně odebraných olověných baterií a akumulátorů. Aktuální množství odpadů kategorie ostatní bude max. 100 t odpadů, zpětně odebraných olověných baterií a akumulátorů max. 5 t. Současný výčet odpadů určených ke sběru, výkupu a využívání se rozšíří o odpad kat.č okuje z válcování jejich množství je již započteno v navýšené roční kapacitě zařízení. Současný stav Stručný popis záměru Do zařízení jsou přijímány tyto druhy odpadů kategorie ostatní : piliny a třísky železných kovů piliny a třísky neželezných kovů nádrže na zkapalněný plyn (železné části aut z produkce autovrakovišť a autoservisů) železné kovy (železné části aut z produkce autovrakovišť a autoservisů) neželezné kovy (neželezné části aut z produkce autovrakovišť a autoservisů) vyřazená zařízení neuvedená pod č až jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod č upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě ) upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě ) měď hliník olovo zinek železo a ocel cín

14 Sběrna Rec Eko Group s.r.o. - Havířov známení záměru dle 6 zákona č. 100/2001 Sb. Strana/celkem stran: 14/ směsné kovy kabely železný a ocelový odpad neželezný odpad železné kovy neželezné kovy kovy Úpravou odpadů jsou produkovány tyto druhy odpadů : piliny a třísky železných kovů piliny a třísky neželezných kovů plasty měď hliník olovo zinek železo a ocel cín směsné kovy kabely železné kovy neželezné kovy plasty a kaučuk směsný komunální odpad Při provozu zařízení, jeho údržbě a opravách, včetně řešení případných havárií mohou být produkovány tyto druhy odpadů : * jiné hydraulické oleje N * jiné motorové, převodové a mazací oleje N * absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy znečištěné N nebezpečnými látkami plastové obaly /N kovové obaly /N * obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito N látkami znečištěné pneumatika * zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N směsný komunální odpad (dále jen SK) Navrhovaný stav Do zařízení bude navíc přijímán tento druh odpadů kategorie ostatní : okuje z válcování Dle přílohy č. 3 zákona o odpadech je dané zařízení zařazeno pod kód R12 Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11.

15 Sběrna Rec Eko Group s.r.o. - Havířov známení záměru dle 6 zákona č. 100/2001 Sb. Strana/celkem stran: 15/15 Zpětně odebrané olověné baterie a akumulátory budou umístěny ve specielním kontejneru specifikovaným jako Paletový box EBA 610 3LC šedý o rozměrech 1200x1000x760 mm s víkem, určený pro uskladnění a přepravu produktů, včetně těch obsahujících kyselé či zásadité látky. Výrobcem Paletového boxu je společnost EURPLAST, Schmelz 83, 9772 Dellalch im Drautal, Austria a dovozcem do ČR společnost ELKPLAST CZ s.r.o., IČ: , Vrchlického 10, Bruntál. Doklady o technickém zabezpečení paletového boxu jsou dokladovány : Prohlášením o shodě dle požadavků zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejících právních předpisů vypracovaném dovozcem dne Prohlášením o shodě dle požadavků právních předpisů platných v zemi výrobce ze dne v německém jazyce Certifikátem kvality dodaným výrobcem ze dne v anglickém jazyce. Využívání odpadů (mechanická úprava) je na provozovně realizována ručním tříděním pomocí ručního nářadí (kladivo, pilka, sekáčem apod.) a pálením propan-kyslíkovou soupravou. V případě odpadů typu kabely, elektromotory, upotřebené katalyzátory apod. může docházet k mechanické úpravě ručními nářadími, kdy jsou od sebe odděleny jednotlivé druhy kovů popř. kovů od nekovů a tyto pak ukládány v samostatných shromažďovacích prostředcích (bližší popis : u kabelů oddělení pryže od barevných kovů, u elektromotorů oddělení železa od barevných kovů a v případě katalyzátorů oddělení vnějšího obalu ze železa od vnitřní části tvořené vzácnými kovy). Zjišťování hmotnosti sbíraných odpadů probíhá buďto v místě původu vzniku (je-li k dispozici certifikovaná váha), nebo v zařízení sběrna je vybavena mostní váhou s váživostí do 30 t, mechanickými vahami s váživostí do 1 t a 200 kg. Manipulaci s kontejnery zajišťuje vysokozdvižný vozík s nosností do 3 t. H. Příloha Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odbor ŽPaZ ze dne čj. MSK /2013, kterým byl oznamovateli udělen souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů a s jeho provozním řádem s platností do Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odbor ŽPaZ ze dne čj. MSK 3686/2014, kterým byl oznamovateli udělen souhlas k upuštění od třídění a odděleného soustřeďování odpadů s platností do Smlouva o zajištění zpětného odběru olověných baterií a akumulátorů ze dne sepsaná mezi oznamovatelem a společností ŠRTKVY strava s.r.o., Martinovská 3168, strava-martinov, IČ: mapové zobrazení areálu sběrny v měřítku 1:5000 příloha č. 1 provozního řádu. Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení : EKLPR - Ing. Roman Holý, s.r.o. technický poradce v oblasti ochrany ŽP Krasnoarmejců 5/2092, strava - Zábřeh tel ,

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí veřejná vyhláška KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JNVQ7* Čj: MSK 114277/2015 Sp. zn.: ŽPZ/21212/2015/Šub 208.3 V10 Vyřizuje: Ing. Bohumila

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007)

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 200320/2006 ze dne 8.6.2007 (nabytí právní moci dne 29.6.2007) V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 27.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_14 Název materiálu: Materiály pro obor instalatér, rozdělení materiálů Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Záměr: Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické likvidace vozidel Oznamovatel: Westpra, s.r.o.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů Provozovna: IGRO s.r.o., areál Karlín, 348 15 Planá schvalující orgán: Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň :

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň : Akce : Investor : Stupeň : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA MĚSTYS JEDOVNICE TD SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Číslo přílohy : A. Třebíč, listopad

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství. ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška. Hala Brteč

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství. ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška. Hala Brteč KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Spisová značka: SpKrÚ 45276/2015/OŽPZ Číslo jednací: KrÚ 51567/2015/OŽPZ/KU Vyřizuje: Ing. Kučera Telefon: 466 026 359 E-mail: j.kucera@pardubickykraj.cz

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Zpracování použitých elektrozařízení

Zpracování použitých elektrozařízení Zpracování použitých elektrozařízení Základní informace o AREO AREO založeno 12.12.2001 Zájmové sdružení právnických osob Zpracovatelé elektroodpadu Současní členové AREO: AQUATEST, a.s. KOVOHUTĚ PŘÍBRAM

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Strakonice, odbor dopravy Ulice: Velké náměstí 2 PSČ, obec: 386 01, Strakonice V... dne...... Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

ČÁST A. katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra

ČÁST A. katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra Příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Magistrát města Liberec odbor stavební úřad nám. Dr. E. Beneše 1 460 59 Liberec I Věc: ŽÁDOST O ÚZEMNÍ SOUHLAS podle ustanovení 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY

CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY CRAMO - VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ, SANITÁRNÍ A SKLADOVÉ BUŇKY Pro vybavení staveniště vám může společnost Cramo poskytnout efektivní dodávky technických zařízení v průběhu kompletního stavebního

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Čištění a servis deskových výměníků tepla

Čištění a servis deskových výměníků tepla Čištění a servis deskových výměníků tepla Alfa Laval spol. s r.o. je v České republice spolu s prodejem aktivní i v oblasti poprodejního servisu a má vlastní servisní centrum. Servisní centrum provádí

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ 28335830 ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Ing. Richard Podráský tel. 603 141 670 Pověřený zástupce:

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Určování hustoty materiálů

Určování hustoty materiálů Určování hustoty materiálů 31 V řadě případů se nám dostanou ke zkoušení předměty, které nelze zkoušet na kameni bez poškození. Na XRF analyzátoru zase nejsme schopni zjistit složení základního materiálu,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE ROZHODNUTÍ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE ROZHODNUTÍ V Praze dne 4. 9. 2015 Č.j.: 62307/ENV/15;1959/500/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Ministerstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů RNDr Petr Kratochvíl, ECOBAT s.r.o. 1. národní konference - Předcházení vzniku odpadů, CEMC 2.10.2014, Praha Suchdol 5200 Přenosné

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství

Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství TAL 2009 Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení úspor v obalovém hospodářství Vliv logistiky na náklady obalového hospodářství a vliv obalů na logistiku Ing. Miroslav Špaček Logistika versus obaly

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun 3 kola www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-1.6 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 8FBET15 8FBEKT16 8FBET16 1.1 Výrobce TOYOTA TOYOTA

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 4927/2012-Jan VUP 22625/12 JAN 4927/2012 - Jan Marie Janoušková 388

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. NÁZEV ZÁMĚRU : Stavba mobilní čerpací stanice v areálu společnosti První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o. Poštovní 24, Kadaň

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. NÁZEV ZÁMĚRU : Stavba mobilní čerpací stanice v areálu společnosti První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o. Poštovní 24, Kadaň OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Podle 6 a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění NÁZEV ZÁMĚRU : Stavba mobilní čerpací stanice v areálu společnosti První krušnohorská realitní

Více

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou.

Provozní řád sauny. Větrání jednotlivých místností je zajištěno centrální vzduchotechnickou jednotkou. Provozní řád sauny 1 ÚVOD Název provozovny : Penzion Horácko Adresa : 592 04 Tři Studně 104 Majitel objektu : Dana Dušková IČO 62838512 Živnostenské oprávnění č.j. MU/OŽ/213/2013/U/3 vydán ŽÚ Žďár n.s.

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S.

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. / p.č. 1141/2 a 338, kat. území Příluky u Zlína / / Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B

GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA. (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B GLOBALGAP- OVOCE A ZELENINA (FV- FRUIT AND VEGETABLES ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část B Základní cíle systému Globalgap zajistit bezpečnost produktů zemědělské prvovýroby (rostlinná, živočišná, osivo-sadba,

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

Příklady vedení evidence odpadů

Příklady vedení evidence odpadů Příklady vedení evidence odpadů Obsah: 1. Příklad - kód XN50-XN53- inventurní rozdíl... 2 2. Příklad - kód XN60-XN63- staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.... 3 3. Příklad staré zátěže, živelní

Více

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PŘEPRAVĚ ODPADŮ č uzavřená ve smyslu ust. 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v jeho platném znění. Ujednání o přepravě odpadu do místa určení se v částech

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.08.2015 22313/ZP/2015-Čr 31.08.2015

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.08.2015 22313/ZP/2015-Čr 31.08.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje NOVOPOL a.s. Velký Třebešov 20 552 03 Česká Skalice Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.08.2015 22313/ZP/2015-Čr 31.08.2015 Odbor

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6.

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. PLECHOVÉ SKŘÍNĚ REGÁLY KOŠE Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. základní provedení 8 druhů barev, viz. popis Regály Jsou nabízeny ve třech výrobkových řadách ve

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.UTOMOTIVE.CZ HYDRULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ergonomický kryt. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nízká světlá výška podpěr. - NOSNOST - SYMETRICKÁ KONSTRUKCE - EKONOMICKY VÝHODNÝ HYDRULICKÝ POHON

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

LSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁ

LSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁ Ceník likvidace odpadů Obchodní poptávka nabídka, veškeré ceny jsou smluvní a jsou uvedeny bez DPH. Ceny: výkupní ceník výkupní cenu naleznete v našem výkupním ceníku železa, barevných kovů, drahých kovů

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

Manipulační technika Vozík sudu 30-371-00 - Žárově pozinkovaná ocel, vhodná pro venkovní použití, podvozek se čtyřmi kolečky, s madlem a jistícím popruhem - Podvozek pro převoz sudů zachycuje unikající

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Záměr ZAŘÍZENÍ PRO SBĚR AUTOVRAKŮ. V Dalovicích

Záměr ZAŘÍZENÍ PRO SBĚR AUTOVRAKŮ. V Dalovicích Záměr ZAŘÍZENÍ PRO SBĚR AUTOVRAKŮ V Dalovicích zpracováno dle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí s obsahem dle přílohy č. 3 Prosinec 2009 Identifikační údaje Název: Oznámení

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 7FBEST10 1.1 Výrobce TOYOTA 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Pohonná jednotka

Více

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU SMLUVNÍ STRANY DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ Číslo smlouvy ASEKOL Číslo smlouvy obec doplnit IČO/01/ZOZ/2011/AK9_D1 Obchodní firma ASEKOL s.r.o. Sídlo Československého

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Zařízení ke sběru a zpracování autovraků

Zařízení ke sběru a zpracování autovraků Zařízení ke sběru a zpracování autovraků Oznámení záměru dle 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ZÁMĚR KATEGORIE II OZNAMOVATEL : ALS P R O M O T I O N s. r. o. Košická 99/5

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a Seminář Problematika výkupu kovů v České republice, 28. dubna 2015 Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné,

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy

kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy kapitola 5 - lisovací tvarovky FRABOPRESS C-STEEL pro topné systémy 5 2010 FRABOPRESS C-STEEL tvarovky z uhlíkové oceli FRABOPRESS C-STEEL je systém složený z trubek a lisovacích tvarovek z uhlíkové oceli,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Plán činnosti 2 Sběrný dvůr Postup Seznámit se s fungováním

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více