TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Březen 2010 Číslo 3 Ročník XX Zima je za námi a Buškův hamr v novém ročním období opět otevře své brány návštěvníkům. Plný provoz bude oficiálně zahájen 15. května (od tohoto data až do 30. září bude otevřeno od 10 do 17 hodin denně Od poloviny května bude na hamru zahájen plný provoz, sezónu otevře tradiční pálení čarodějnic kromě pondělí, prohlídky s výkladem jsou každou hodinu, poslední se uskuteční vždy v 16 hodin). První akcí roku 2010 bude stejně jako vloni a předloni pálení čarodějnic. Máme radost z toho, že Filipojakubskou noc u nás tráví hodně rodičů s dětmi a večer pak přijdou dospělí posedět pod májkou. Program začne na hamru 30. dubna v 15 hodin. Čarodějnice a divé bytosti v kostýmech budou opět odměněny malou pozorností, nebude chybět ani opékání špekáčků, zdobení hamerské čarodějnice i její následné upálení, informovaly provozovatelky Buškova hamru Pavla Majerová a Lenka Kříhová, které také prozradily, že se pro letošní sezónu pro hamr opět připravuje celá řada kulturních a společenských akcí. V tuto chvíli můžeme jmenovat například červnový Dětský den s kostýmovanou prohlídkou zdarma či druhý ročník úspěšných Kovářských dnů s přehlídkou tradičních řemesel. Těšíme se na všechny naše návštěvníky, kteří k nám zavítají za unikátní technickou podívanou, i na ty, jež láká příjemné posezení či kulturní zážitek uprostřed přírody. Chtěly bychom také poděkovat Městu Trhové Sviny za vstřícný přístup při přípravě nové turistické sezóny. Město Trhové Sviny se stalo vlastníkem Buškova hamru vloni v červenci, věříme proto, že naše spolupráce bude díky této zásadní změně ještě užší a obecně přínosnější pro zachování a rozvoj této krásné památky. Také bychom chtěly upozornit, že všechny podstatné a aktuální informace najdete na našem webu uzavřely provozovatelky. V. Heidinger Foto: Z loňských Čarodějnic na Buškově hamru. Maškarní karneval Je skoro již tradicí, že poslední čtvrtletní odpoledne před prázdninami patří dětem. Tentokrát se všechny sešly 18. února v restauraci Na Vráži, aby si užily tance, soutěží a radosti z vyhraných cen. O zábavu se postaraly Monika a Pavla. Ty přichystaly pro děti zajímavá klání i soutěž o nejlepší masky. A že bylo z čeho vybírat! Aby děti nabraly dech, zpestřilo odpoledne i vystoupení baletního souboru ze ZUŠ, pod vedením p. uč. Korbelové a kroužku aerobicu ze ZŠ T. Sviny, který vede Bára Jezlová. Tímto bychom chtěli moc poděkovat panu Hanzalovi za bezplatné zapůjčení sálu, všem sponzorům z našeho města, kteří velmi ochotně přispěli drobnými cenami, a také rodičům, kteří se postarali dětem o zajímavé masky a strávili s námi snad pro všechny zábavné odpoledne. Vychovatelky ŠD ZŠ Trhové Sviny Zápis prvňáčků - dětí je více než vloni Zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2010/11 se uskutečnil ve dnech 22. a 23. ledna K zápisu se dostavilo celkem 92 dětí (49 chlapců a 43 dívek). Je to o 25 dětí více než v roce Rodiče mají právo zvolit pro své dítě školu podle vlastního výběru. Z naší spádové oblasti bylo zapsáno 80 dětí, o zapsání požádali rodiče 12 dětí z jiné spádové oblasti. Všem těmto žádostem ředitel školy vyhověl. O odklad školní docházky požádali rodiče 19 žáků. O odkladu rozhoduje ředitel na základě vyjádření odborníků (lékařů a pracovníků pedagogicko- psychologických poraden). Letos mimořádně zažádali rodiče dvou dívek o předběžné zapsání. Ze současných výsledků zápisu vyplývá, že v září budou otevřeny pravděpodobně tři třídy pro žáky 1. ročníku. Mgr. J. Veselá, ZŠ Trhové Sviny 1

2 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ze 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí od hodin. Usnesení RM 42/2010 Rada města schválila předloženou nabídku na pojištění majetku města Trhové Sviny od České pojišťovny a.s. a souhlasí s podepsáním smlouvy o pojištění majetku města s účinností od Usnesení RM 43/2010 Rada města schválila spolufinancování projektu Vybavení zahrad MŠ Trhové Sviny v rámci GP Opravy a rekonstrukce mateřských škol, opatření 2. Usnesení RM 44/2010 Rada města schválila spolufinancování projektu Výměna oken MŠ Beruška Trhové Sviny v rámci GP Opravy a rekonstrukce mateřských škol, opatření 1. *** Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Usnesení z XXIII. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 1. března 2010 v zasedací místnosti Městského úřadu v Trhových Svinech. Usnesení ZM č. 1/2010 Zastupitelstvo města schválilo ceny vodného a stočného na hospodářský rok pro- Trhové Sviny -!!! viz tabulka!!! INFORMACE Z RADNICE Usnesení ZM č. 2/2010 Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení (zák. 128/2000 Sb., 12, odst. 2) s platností od Usnesení ZM č. 3/2010 Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o poskytnutí příspěvku na rozpočtový rok 2010 na částečnou úhradu nákladů spojených s činností LSPP v Trhových Svinech, kterou město uzavře s Jihočeským krajem. Usnesení ZM č. 4/2010 Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 20/2009: Změny v příjmech o celkovou částku Kč.2 871,10 Kč Změny ve výdajích o celkovou částku Kč 2 871,10 Kč Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2010: Změny v příjmech o celkovou částku Kč Kč Změny ve výdajích o celkovou částku Kč Kč Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2/2010: Změny v příjmech o celkovou částku Kč Kč Změny ve výdajích o celkovou částku Kč Kč Usnesení ZM č. 5/2010 Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši Kč Tělovýchovné jednotě SPAR- TAK Trhové Sviny. Usnesení ZM č. 6/2010 Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši Kč Mateřskému centru - Človíček NEBOJSA o.s., Trhové Sviny. Usnesení ZM č. 7/2010 Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši Kč Domečku středisku pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve československé husitské. Usnesení ZM č. 8/2010 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o vyjádření k prodejní ceně pozemků. Usnesení ZM č. 9/2010 Zastupitelstvo města zřídilo osadní výbor pro část obce Rankov ve složení: Jana Nováková, bytem Rankov 18, Trhové Sviny; Ing. Václav Bílek, bytem Rankov 6, Trhové Sviny, Jaroslav Jandora, bytem Rankov 3, Trhové Sviny. Usnesení ZM č. 10/2010 Zastupitelstvo města zvolilo předsedu osadního výboru pro část obce Rankov paní Janu Novákovou, bytem Rankov 18, Trhové Sviny. Usnesení ZM č. 11/2010 Zastupitelstvo města schválilo finanční podíl Města Trhové Sviny ve výši Kč (20% podíl ) v rámci Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací Trhové Sviny na rok Kraj podpoří dobrovolné hasiče grantem a dotací Všechny ceny jsou uváděny bez DPH 10%. JČK INFORMUJE 2 Rada Jihočeského kraje vzala na vědomí návrh Grantového programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí Jihočeského kraje. Obce, které se svou žádostí uspějí, mohou získat část s alokovaných 7,7 milionu korun. Grantový program bude ještě schvalovat zastupitelstvo Jihočeského kraje. Záměrem Grantového programu je zlepšení protipožární ochrany na území Jihočeského kraje. Hlavním cílem je zlepšit úroveň materiálnětechnického vybavení jednotek SDH a zkvalitnit technický stav požárních zbrojnic. Grant je určen výhradně na realizaci projektů na pořízení mobilní požární techniky, nákup věcných prostředků požární ochrany a opravu mobilní a přenosné zásahové techniky jednotek SDH, dále na modernizaci, rekonstrukci, technické zhodnocení, opravy a údržbu stávajících požárních zbrojnic. Grant se poskytuje výhradně obcím zřizovatelům jednotek SDH obcí. Grant není určen na krytí nákladů, které nesouvisí se zásahovou činností jednotky SDH obce, například na požární sport, kulturní akce, včetně oslavy výročí založení sboru dobrovolných hasičů v obci. Vyčleněná částka 7,7 milionu korun bude rozdělena na investiční a nein-

3 vestiční část. Na investiční projekty bude rozděleno 2,9 milionu korun na neinvestiční projekty 4,8 milionu. Žadatelé se na realizaci úspěšného projektu musí spolupodílet minimálně 30 % z celkové ceny. Při vyhodnocení grantu bude přihlédnuto k účelnosti, současnému stavu materiálně-technického vybavení, aktivitě jednotky, podílu obce na financování požární ochrany dobrovolná část z vlastního rozpočtu obce. Zvláštní pozornost bude věnována projektům na pořízení nových cisternových automobilních stříkaček. Dále bude zohledněna ivýše poskytnutých příspěvků z Grantového programu na vybavení jednotky SDH obce v minulých letech. Žádosti do Grantového programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje mohou obce podávat od 17. března do 16. dubna do 14 hodin. Kromě 7,7 milionu korun ze zmiňovaného grantového programu Jihočeský kraj mezi dobrovolné hasiče letos rozdělí ještě 6 milionů korun neinvestiční dotace, kterou ze svých prostředků poskytuje Jihočeský kraj. Podle zákona o požární ochraně hradí kraj náklady jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí spojené se zásahy mimo jejich územní obvod a podílí se na financování akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky. K. Koželuhová, Jihočeský kraj Co vlastně dělá náš senátor? Vážení občané senátního volebního obvodu č. 10, Českokrumlovsko, Prachaticko a Českobudějovicko, dovolte mi, abych se na vás tímto prostřednictvím obrátil se zprávou Co dělá váš senátor. Ze zákona je hlavní prací senátora hlasovat o zákonech. Všechna moje hlasování o jednotlivých zákonech můžete nalézt na Zákony, které parlament v loňském roce schválil, a které vyšly ve Sbírce zákonů, měly na výšku neuvěřitelných 48 centimetrů!!! Sebekriticky říkám: je to strašné, ale nedokážu to ovlivnit, i když někdy hlasuji proti. Vrátil bych se krátkým vysvětlením k jednomu důležitému hlasování v loňském roce. Při schvalování Lisabonské smlouvy jsem hlasoval ne a byl jsem jedním ze 17 ti senátorů, kteří Lisabonskou smlouvu dali k Ústavnímu soudu. Cítím nutnost vám zdůraznit, že můj nesouhlas s Lisabonskou smlouvou nebyl nesouhlas s Evropskou unií. Moje ne bylo výrazem nesouhlasu se skutečností, že v referendech odmítnutý téměř totožný text Ústavy pro Evropu byl dán znovu k odsouhlasení členským státům, ale již bez referend. A v jediné zemi, kde referendum muselo proběhnout, bylo opakováno, aby se dosáhlo kladného výsledku. Považuji Lisabonskou smlouvu, dříve Ústavu pro Evropu, za složitý a pro občany nečitelný právní text, spíše za manuál pro bruselské úředníky. Podle mého názoru Lisabonská smlouva jde proti zájmům Evropské unie a posiluje unijní byrokracii. Nakonec, stávkování bruselských úředníků za zvýšení platů v době krize ukázalo, jak málo cítí bruselská byrokracie se zbytkem Evropy. Jaro plné překvapení Chci Vám vyprávět historku, která se mi přihodila. Začaly jarní prázdniny, na návštěvu k nám přijela sestra s malými dětmi. Sestra bydlí v Praze a tak trocha toho čistého vzduchu a přírody přijde vhod. V plánu bylo co nejvíce pobytu venku, sněhu bylo stále dostatek. Slunce denně svítilo a tím pádem sněhová pokrývka mizela před očima, místo ní se objevovaly kupy psích exkrementů jaké překvapení! Naše procházky se měnily v slalomy s bojovým úkolem vyhni se a nešlápni Což vzhledem k věku dětí mé sestry 2 a 4 roky, byl nadlidský výkon Exkrementy se povalovaly všude na chodníku, na silnici, na trávnících Vše dovršil pád dvouletého synovce na NĚCO Z POLITIKY Za důležitější část své práce však považuji moji činnost v regionu. Mám-li sepsat regionální problematiku, kterou se zabývám podle množství stráveného času, pak je pořadí následující: - Spolupráce s obcemi a pomoc při řešení jejich problémů. Moje práce starosty Hluboké nad Vltavou (kde pracuji jako neuvolněný starosta, tedy neberu plat) mi umožňuje držet krok s obcemi a rozumět problémům, které mají. Využil jsem své zkušenosti z povodní 2002 a zapojil jsem se do pomoci několika obcím postižených povodněmi. Spolupracuji zejména s obcí Malovice, která na počet obyvatel měla nejvyšší škody (80 milionů korun škod na 640 obyvatel). Se střídavými úspěchy pomáhám vyřizovat ležáky na Pozemkovém fondu a na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pokračuje program oprav drobné krajinné architektury, který jsem před několika lety inicioval, a na který pravidelně přispívá kraj i ČEZ. Pomáhám organizovat více-zdrojové financování pro výstavbu cyklostezek. Obce Planá a Homole uspěly s mojí asistencí při řešení dluhu Armádě ČR a bylo jim odpuštěno 6,5 mil. Kč, atd., atd. - Snažím se přispět k hledání rozumného řešení pro Šumavu, kde po několika letech prosazování bezzásahovosti a opakovaném varování starostů a hejtmanů vznikla kůrovcová kalamita/pandemie, která likviduje další šumavské lesy. Vážím si kontinuálního přístupu vedení Jihočeského kraje k Šumavě a jsem rád, že mohu s krajem na záchraně šumavských lesů spolupracovat. - Lanovka Nová Pec Hraničník je snad o krok blíže realizaci, když MŽP za ministra Mika poprvé začalo o této variantě jednat. Uvědomuji si však, že tento projekt má na ministerstvu i v NPŠ plno odpůrců a cesta k němu je komplikovaná. BYLO V REDAKČNÍ POŠTĚ 3 - Úsilí o zachování otáčivého hlediště v Českém Krumlově a boj s větrnými mlýny požadující jeho přemístění. Kauzy vymístění otáčivého hlediště i devastace Šumavy bezzásahovostí mají společnou podstatu: Úředníci ministerstva (ať již kultury či životního prostředí) si vymyslí nějaký program, který mají podpořen svými odbornými stanovisky: Otáčko, musí zmizet z prostoru před Bellarií, Šumavské lesy musí být ponechány samovolnému vývoji, resp. sežrány kůrovcem. Za těmito ministerskými nápady stojí nejen odborné, ale také ideologické a finanční zájmy jejich protagonistů. Aniž by svůj úřednický program projednali s volenými orgány obcí a krajů, neřku-li s veřejností, začnou svůj program ze všech sil prosazovat, argumentujíce odborností problematiky, které veřejnost buď nerozumí, či ke které se nemá právo vyjadřovat. Všimněme si, že v obou případech proti sobě stojí jednotně starostové a kraje (kraj) a proti nim aparát ministerstev (někteří památkáři či správa NPŠ). Byrokracie, či ještě hůře, úřednická zvůle. - Již několik let jsem předsedou dozorčí rady Komunitního Centra Romů (KOCERO) v Českém Krumlově, společnosti, která se zabývá vzděláváním romské mládeže. Přes KOCERO také zásobuji mladé romské fotbalisty staršími kopačkami a dresy. Vážení občané senátního volebního obvodu č. 10, Českokrumlovsko, Prachaticko a Českobudějovicko, na závěr bych vám na tom to místě rád popřál mnoho úspěchů a radostí v osobním životě a nám všem pak mnoho energie a dobrých výsledků při řešení malých i velkých problémů našeho region. Váš T. Jirsa, senátor místo, které bylo oblíbeným psím záchodkem podotýkám, že se jednalo o chodník v blízkosti základní školy ruce i kolena měl špinavé od čeho asi?! Je pěkné mít psa, pes je příjemný společník, ale to, kde koná potřebu, sám neovlivní, od toho má pána, který by měl vybaven sáčkem, hromádku uklidit. (Nehledě na skutečnost, že i naše město je vybaveno odpadkovými koši na psí exkrementy a o sáčky je možné požádat ve sběrném dvoře.) Je jedno - je - li místo odlehlé, děti si místa her hledají všude. Poznatek získaný čím větší pes, tím bezohlednější pán! A to, že psí hromádka zapadá sněhem a není vidět, je dočasný klam! Jen se kolem sebe rozhlédněte, až začne sníh mizet a hlavně koukejte se pod nohy a dávejte pozor, do čeho šlapete!!!! R. Fischerová DiS.

4 Po letošní zimě, která se dlouho nechtěla vzdát své vlády, se obzvláště těšíme na příchod jara, na tento zázrak přírody, který se každoročně opakuje. Každý z nás má jistě nějakou oblíbenou trasu v blízkém okolí našeho města. Zde můžeme pozorovat probouzející se přírodu, která se bude každým dnem s přibývajícím teplem "načančávat" do krásy zeleně a květů. U rybníka či tůně můžeme vidět rosolovité chuchvalce vajíček skokana hnědého kumulující teplo a čekající na svůj čas. Někdo rád poslouchá třeba hlasy ptáků. Mohl by si koupit CD s jejich hlasy ( Hlas pro tento den ), naposlouchat si je a potom rozeznávat přímo v přírodě. V říši hmyzu bude zajímavé pozorování probouzejícího se mraveniště, které bývá přirovnáváno k lidskému společenství. Lesní mravenci vytvářejí typické kupy tvořené jehličím a drobnými klacíky. Jiné druhy budují mraveniště pod zemí, v listech či dutinách stromů. Mraveniště má vnitřní uspořádání, ve kterém se nacházejí zásobárny s potravou, chodbičky, komora s královnou a místo, kde se rodí noví mravenci. Lesní mravenci mají mraveniště s dominantní orientací směrem na jih. Umožňuje lepší nakládání s energií, lépe kumuluje teplo. Ve slunečném počasí vycházejí mravenci hromadně na povrch mraveniště, kde svá těla nahřívají na slunci a následně směřují do mraveniště, kde teplo vyzáří. Zvýší zde teplotu až o 10 stupňů Celsia. Mravenci ničí velké množství lesních škůdců, važme si jich. Kdybychom si poslechli mraveniště lékařskými sluchátky, uslyšeli bychom zajímavé zvuky, mezi kterými mohou být i zvukové projevy dělnic a královny. Také včely, ty neúnavné pracovnice, se dají na jaře do práce. Každý si JARNÍ ZAMYŠLENÍ může vybrat, co chce v přírodě pozorovat. Na výlet zkusme jít pěšky nebo jet na kole, abychom co nejvíce viděli a prožili. V této souvislosti mě napadá dávný výrok francouzského herce Fernandela: Dříve jsme cestovali někam, abychom něco viděli, dnes cestujeme tam, kde je možné zaparkovat. Závěrem bych vám chtěl připomenout básničku Jana Čarka, kterou si mnozí pamatují ze školy. Kdyby tu nic nebylo Kdyby tu nic nebylo, nežli rorýs pod oblaky, než ten bodlák pro čmeláky, mně by se tu líbilo. Kdyby jen potůček, kdyby u mých nohou tek, a víc nic tu nebylo, mně by se tu líbilo. Kdyby bylo kolkolem jen to pole za polem, a jen slunce svítilo, mně by se tu líbilo. Ať se nám zde také líbí. Hezké prožití jarních dnů. V. Heidinger Už přichází analogová tma... MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT Dnes jsem do TSL chtěl přispět článkem o analogovém a digitálním televizním vysílání. Tentokrát by měli číst hlavně ti, kteří ještě nemají příjem pozemního digitálního vysílání (DVB-T) nebo satelitního vysílání (DVB-S). Státem stanovené podmínky pro přechod na digitální vysílání mimo jiné říkají, že do 11. listopadu 2011 musí být v ČR vypnuto analogové vysílání, nastane tzv. analogová tma. Celé území ČR je rozděleno do několika etap a právě letošní rok se bude týkat i nás Jihočechů. V následujících bodech zjednodušeně rozeberu podle dat ukončení analogového a zahájení digitálního vysílání na vysílačích České Budějovice Kleť a Jihlava Javořice. Ještě bych chtěl upozornit, aby nedošlo k mýlce, vypnutí analogového vysílání znamená to, že v televizoru nenaladíte žádný program, pokud nebudete vlastnit DVB-T přijímač (nářečně zvaný settopbox) a nebo televizor se zabudovaným DVB-T tunerem. Vypnutí analogového vysílání: Kleť: Čt2, Čt1, Nova, Prima Javořice: Čt1, Čt2, Nova, Prima Zahájení DVB-T vysílání : 4 Kleť: multiplex1, multiplex2, multiplex3 Javořice: multiplex1, multiplex2, multiplex3 Digitální pozemní vysílání je rozděleno do multiplexů a v každém multiplexu je několik programů. Na jejich rozdělení se podíváme zde: multiplex 1 Čt1, Čt2, Čt4 sport, Čt24, multiplex 2 Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, TVBarandov, multiplex 3 Z1, Public TV, (Óčko, Noe TV) vysílání soukromých stanic se liší podle regionů.

5 Z předchozího výčtu tedy plyne, že uživatelům, kteří přijímají analogový signál z vysílače Kleť, přestane hrát televize již na konci června O trochu lépe na tom budou uživatelé, kteří přijímají signál z vysílače Javořice, kde analog bude ještě rok v provozu. Vřele doporučuji všem televizním divákům, kteří ještě nemají příjem DVB- T signálu, aby to nenechávali na poslední chvíli a s dostatečným předstihem si zajistili odbornou kontrolu či opravu antén na svém domě, protože v den nástupu analogové tmy vypukne boj těch, co to nechali na poslední chvíli. V poslední části bych se chtěl zaměřit na DVB- T přijímače, neb na trhu je jich hodně co do značek a vybavení a svou praxí mám s nimi velkou zkušenost. Velice levné settopboxy jsou většinou špatně vybaveny na vstupních a výstupních konektorech, settopboxy s možností nahrávání mají problém s nahráváním delších videí, u některých výrobků je problém s funkčností při slabším či silném signálu. Věřte mi, že převážná většina settopboxů je z Číny a kvalita součástek je velice špatná, čímž velice často dochází k poruchám a nefunkčnosti. Zpravidla bývá porucha banální, odejde jedna součástka v ceně 5 Kč v napájení a doba opravy se vejde do pěti minut. V této chvíli záleží na tom, kde jste přístroj zakoupili, a jak bude dlouho trvat jeho oprava. Já to u svých klientů řeším tak, že v případě poruchy jim zapůjčím jiný přijímač na celou dobu reklamace a porouchaný přístroj odvezu osobně do opravy. Pokud ale zakoupíte přijímač v kamenném obchodě, v případě poruchy jim přístroj odnesete zpět a doma budete bez možnosti sledovat televizi čekat zpravidla 3 4 týdny na vyřízení reklamace (pokud vám prodejce nepůjčí jiný přístroj). Ještě hůře jsou na tom ti, kteří zakoupí přístroj přes internet. Ti musí při poruše přístroj sami odvézt do servisu, nebo na náklady prodávajícího zaslat zpět na prodejní místo. B. Poles anténní technik tel , Výstava "STROMY" v trhovosvinenské Základní škole V únoru letošního roku zapůjčilo ekologické sdružení Arnika z Prahy naší ZŠ putovní výstavu "STROMY". Na 11 panelech žáci měli možnost získat informace o Alejích, Jak zachránit strom před kácením, Jaké jsou funkce stromů, jak Stromy chrání zdraví, Stromy a Země a další. Některé třídy pak z výstavy zpracovávaly vlastní práce. Na výstavu se přišly podívat i další školy ve městě. Naše škola děkuje sdružení Arnika za zapůjčení pěkné a poučné výstavy. L. Bustová, učitelka Místní sdružení Občanské demokratické strany uspořádalo v kulturním domě Trhové Sviny dětský karneval, kterého se též zúčastnil i pan senátor Ing. Tomáš Jirsa. Přinesl na ukázku národní kroj Uzbekistánu. Dění okolo žumberského kostela v roce 2009 I uplynulý rok 2009 byl bohatý na čilé společenské i pracovní události, týkající se kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Žumberku. Během února připravila projektová firma Murus tři varianty možné výměny či opravy zvonové stolice ve věži kostela. V březnu pak pokračoval Ing. Pužej s postupnou rekonstrukcí varhan. Pečlivě rozebral a vyčistil všechny píšťaly, varhanní skříň ošetřil nátěrem proti houbám a dřevokaznému hmyzu. Povícero nejvíce poškozených píšťal převezl k důkladnější opravě do své dílny v Netolicích během muzejní noci v nedaleké tvrzi proběhl uvnitř kostela koncert písničkáře - folkové legendy Vladimíra Veita se zde uskutečnilo 5. členské shromáždění Spolku pro podporu farního kostela, spojené se slavnostní pontifikální česko - německou mší svatou, celebrovanou tentokrát přímo biskupem českobudějovickým Jiřím Paďourem, za účasti mj. i nového generálního vikáře českobudějovické diecéze Adolfa Pintíře. Následovalo již obvyklé přátelské posezení u budějovického piva a za doprovodu české dechovky v sousedním penzionu. Reportáž ze setkání pořizovala redaktorka TV Gimi, věnující se projektům Česko německé spolupráce. Spolu s kameramanem pak již v dubnu připravili upoutávku na tuto akci a zejména i propagační spot o historii probíhajících snah o opravu našeho kostela. Toto bylo mj. odvysíláno i na celorepublikově přístupném kanále TV Public. Naši němečtí přátelé z Bavorska nám pro kostel darovali nové mosazné svícny, velký bronzový stojan na paškální velikonoční svíci a dřevěný votivní kříž. Z členských příspěvků českých členů mezinárodního spolku pak byla odlita dvojjazyčná bronzová pamětní deska pro připomenutí dřívějších obyvatel žumberské farnosti s poukazy na iniciátory a podporovatele sanace kostela. Ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím v Kostelním Vydří náš spolek také realizuje německý překlad autobiografie zesnulého Mons. Václava Dvořáka, bývalého člena předsednictva spolku za českou stranu. 5 Samotné rekonstrukční práce se pak rozeběhly ve druhé polovině srpna, kdy zde naprosto precizně, rychle a spolehlivě stavební firma Staving dokončila druhou etapu projektu kanalizace dešťové vody, odvodnění a odvlhčení venkovního zdiva kostela. Základové obvodové zdivo bylo kompletně obnaženo a došlo k provedení trvalého odvětrání pomocí vystavěného vzduchového kanálu, instalování drenáže a k odvodnění okapových svodů s dešťovou vodou, svedenou do již v předloňském roce připravené kanalizace. Na dvou místech vznikly vzduchové průduchy a pomocí falešných okapových svodů s větrací mřížkou rovněž dochází ke komínovému odvětrávacímu efektu. Díky tomuto je stavba definitivně zachráněna. Má kompletně novou střechu, svedenou dešťovou vodu a odvlhčeno vnější obvodové zdivo. V rámci těchto prací zde rovněž archeologové Jihočeského muzea provedli archeologický průzkum. Zkoumali obsah a orientaci kosterních hrobů na úpatí styku presbytáře se sakristií na jižní straně. Dokončení kanalizace, odvodnění a odvlhčení bylo realizováno díky pokračující dotaci z Programu za záchranu architektonického dědictví při Ministerstvu kultury ČR. V sobotu jsme se opět dočkali mše iniciované českou skupinou k uctění památky Stětí svatého Jana Křtitele, tentokrát premiérově slouženou již zabydleným trhovosvinenským knězem Marcinem Želaznym. Aby byl výčet liturgického dění roku 2009 úplný, je nutno zmínit i křest malého dítěte, který se zde uskutečnil Na konci září restaurátoři pod vedením ak. malíře Antonína Hamsíka dokončili kompletní son-

6 SVINENSKÝ POUTNÍK Čtrnáctá část HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ 6 dážní restaurátorský průzkum vnitřních stěn kostela. K již odhalené scenérii ukřižovaného Krista a postav pod křížem v severní části lodi přibyla spousta dalších objevů. Zejména na severní stěně presbytáře. I zde totiž vystupují z pod současné omítky různé figurální výjevy a motivy. Např. jezdec na koni, rukáv další osoby atp. Nad vítězných obloukem byl odkryt letopočet 1716, zřejmě datum barokní přemalby. Pod ním je ovšem starší gotický německý nápis, který bude mít při restaurování přednost. Restaurátorský průzkum byl z větší části realizován pomocí dotace z Krajského úřadu Jihočeského kraje. Díky manipulaci s notně poškozenými obrazy křížové cesty pak také došlo k objevu nápisu na rámu z druhé strany prvního zastavení, který zmiňuje rok 1852 coby datum zhotovení nových pláten do již použitých rámů z roku 1768 /vyrytý letopočet/. Tehdejší žumberský farář Leopold Prochaska zadal tuto zakázku na kompletní křížovou cestu krumlovskému malíři Františku Flathovi. Konečně pak na přelomu listopadu a prosince bylo díky finančnímu příspěvku obce Žár opětovně nainstalováno venkovní kamenné schodiště pro vstup na kůr a do věže kostela. Tyto práce zde prováděl kameník pan Švihla se svými spolupracovníky. Po celý podzim truhlář pan Mrkáček ve své dílně připravoval nová okna do našeho kostela. Byla vyměněna za stará s poškozenými a snilými borovými rámy během prosince roku Současné bytelné dubové rámy jsou osazeny tzv. špinavým sklem a výsledný dojem z provedené řemeslné práce je velice pěkný! Tato etapa prací mohla být realizována díky finančnímu přispění Hornorakouské vlády. Na Štědrý den odpoledne se již podruhé sešli místní občané aby uvnitř kostela uctili a oslavili památku narození Ježíše Krista. Na letošní rok 2010 má Českobudějovické biskupství zažádáno o dotaci z Programu rozvoje venkova při Ministerstvu zemědělství ČR a měl by rovněž pokračovat i Program za záchranu architektonického dědictví při Ministerstvu kultury ČR. Se záchranou kostela pak zcela jistě i v letošním roce finančně vypomůže Hornorakouská vláda. Příspěvek na opravu kostela rovněž schválil OÚ v Žáru. Pokud tedy vše dobře dopadne a bude kladně vyřízeno, mělo by dojít k dokončení opravy venkovní fasády, k první etapě restaurování nástěnných maleb uvnitř kostela, které bude předcházet nový rozvod elektrické energie a snad dojde i na projektově připravenou zvonovou stolici ve věži. R. Josefík, předseda Občanského sdružení za záchranu kostela v Žumberku a technický rada Spolku pro podporu kostela v Žumberku Oslavy, osvěta a prezentace města V roce 1921 zakoupil Okresní osvětový sbor promítací přístroj s karbidovou lampou za 4500 K, se kterým absolvoval do konce roku 1922 ve městě a v okolních vsích 50 přednášek. Obsluha přístroje byla zaškolena 8. září 1921, podobný kurz se konal v březnu Šlo hlavně o to, aby se funkcionáři i z ostatních obcí seznámili s tímto skioptikonem. Na valné hromadě Okresního osvětového sboru 28. května 1922 byl zvolen předsedou organizace opět František Princ, místopředsedou ředitel měšťanské školy Mareš a jednatelem František Boček. Po čase se stávající předseda sboru se přestěhoval do Českých Velenic, proto byl dne 21. května 1923 byl zvolen předsedou J. Mareš, místopředsedou Ladislav Stráský, jednatelem zůstal František Boček. Učitel Boček se taktéž uvolil státi prvním svinenským kronikářem. A vedl si velice bravurně, což může potvrdit i kronika sama. Podle zákona z 30. ledna 1920 měla každá obec povinnost zřízení kroniky. Obecním zastupitelstvem byla zvolena letopisecká komise, která v roce 1922 oslovila občany se záměrem vyhledání kronikáře. Protože se nikdo nepřihlásil, byla tato záležitost ještě projednávána Okresním osvětovým sborem. František Boček - odborný učitel při měšťanské škole slíbil, že kroniku založí. Do konce roku 1922 vypracoval úvod, v němž pečlivě a poutavě podchytil popis města, zvyky a události v kraji za války a v prvních letech nového státu. Zavázal se ovšem, že připraví pouze tento úvod. Potom se zápisy nevedly, protože se nenašel nikdo, kdo by do kroniky zapisoval. Teprve usnesením obecního zastupitelstva z 5. února 1928 na návrh předsedy Okresního osvětového sboru byl stanoven kronikářem učitel Alois Ř. Zimmermann, rodák z Bukové. Působil v Trhových Svinech v letech Od 1. září 1927 pak vyučoval na svinenské měšťanské škole. Přislíbil, že za zvláštní odměnu zpracuje v kronice i léta zpět, tedy rok 1923 až do začátku svého kronikářského působení. Mezi válkami bylo pořádáno mnoho významných oslav. Těchto se poctivě účastnily s důstojností svojí vlastní všechny spolky a korporace nejen z Trhových Svinů, ale i z blízkého či širšího okolí. Připomeňme si některé z nich. Dne 6. března 1923 bylo péčí městské rady vzpomenuto narozenin T. G. Masaryka v sokolovně, řeč držel jednatel Boček, hudebně účinkoval spolek Tyl, byl promítnut film Masaryk v Lánech, městem procházel slavnostní průvod na Červený vršek. Ve dnech od 14. června do 23. června byla uspořádána na radnici společně se Sokolem výstavka starožitností a památek. Předměty na výstavu dodalo převážně město Trhové Sviny, potom obce Ločenice, Slavče, Něchov, Sedlce a Todně. Osvětový sbor si vyžádal na posouzení znalce, kterým byl pan František Matouš, asistent z muzea. Pro uložení exponátů dala obec a Sokol zhotovit čtyři skříně. Před zahájením měl v biografu čtvrthodinovou přednášku František Boček s názvem výstavka a vlastivědné muzeum. Celkem navštívilo akci přes 600 platících, na závěr byla otevřeno pro školy zdarma. Finanční výnos 338,44 Kč byl uložen na účet u Městské spořitelny pro základ budoucího muzea domovědného, s podmínkou vyplacení jen se souhlasem Okresního osvětového sboru a Sokola. Veškeré exponáty byly vráceny majitelům a na radnici byly uloženy cechovní záležitosti. Výstavy se účastnilo 90 vystavovatelů se 483 vystavenými předměty.

7 Husova oslava v předvečer svátku se konala opět pod protektorátem městské rady, proslov měl ředitel Husák z Českých Budějovic. V květnu 1923 byla uspořádána učňovská výstava spojená s výstavou prací žáků měšťanské školy, 28. října se konala mohutná oslava pětiletého výročí svobodného Československa. Při této příležitosti byl odhalen pomník padlým I. světové války. Památník, jehož piedestal nesl znaky kubistického stylu, zhotovil táborský sochař J. V. Dušek. Dle přehledu vyhotoveného odborným učitelem Františkem Ziegrosserem bylo v letech zorganizováno osvětovým sborem 67 besídek pro mládež, 7 lidových akademií, 173 divadel, 13 vzdělávacích filmových představení, 26 loutkových her, 27 lidových besed, 149 všeobecně výchovných přednášek a 24 odborných přednášek. (Nutno podotknout, že při valné hromadě Okresního osvětového sboru dne 6. ledna 1924 byl místo nemocného ředitele Mareše zvolen předsedou Ladislav Stráský, který tuto funkci zastával celých 20 let. V létě roku 1927 odešel z Trhových Svinů dosavadní jednatel sboru František Boček. Přesídlil do Kladna jako ředitel tamních měšťanských škol. Na schůzi 24. srpna předseda sboru poděkoval Bočkovi za jeho práci, do Kladna mu byl zaslán diplom za zásluhy. Jeho funkci převzal odborný učitel František Ziegrosser. Výbor byl doplněn učitelem Aloisem Zimmermannem.) Nejmohutnější oslavou druhé poloviny dvacátých let v Trhových Svinech byla oslava 10. výročí vzniku republiky 28. října Účast byla veliká a upřímná, lidé z celého okresu se účastnili takovýchto oslav dobrovolně a vždy s nadšením. Oslava v takovémto rozsahu byla připravována osvětovým sborem již od 31. července. Nato městská rada svolala všechny korporace na sestavení programu. TEHDY A TEĎ Příspěvek na pořádání oslavy byl od všech zúčastněných organizací vyžádán předem, podle výše složené částky byl stanoven rozsah slavnosti. Proběhla tzv. vlajková akce osvětového sboru za účelem vyzdobení co největšího počtu domů státními vlajkami. Občané, kteří byli oběžníkem vyzváni k nákupu vlajek, zakoupili celkem 17 kusů. V předvečer oslav vyšel průvod na slavnostně osvětlené náměstí od hospodářského družstva (bývalá Pišingerů továrna) na českobudějovickou silnici. Při pietní vzpomínce padlým ve světové válce byly u pomníku na náměstí připevněny bronzové desky se jmény padlých trhosvinenských vojínů. Proslov měl učitel Josef Loukotka, byly předneseny básně, žáci třetí a čtvrté třídy obecné školy zazpívali husitskou Kdož sú boží bojovníci. Samotná oslava 28. října byla nejen manifestací města, ale i celého okresu. Ráno se zahajovalo budíčkem, v 9 hodin vyšel od Staškovy pily průvod městem, pokračoval Farní a Hlinnou ulicí kolem Farského potoka do Trocnovské ulice a tou zpět na náměstí. Průvod provázely ozdobené, alegorické vozy z venkova, rolníci v krojích a na koních. Zajímavostí bylo, že se těchto oslav účastnili i občané německé národnosti. K přeplněnému náměstí promluvil po zástupci okresu za NSJ (Národohospodářský sbor jihočeský) jeho generální tajemník Dr. Stocký, opět byly předneseny básně. Oslavu ukončil promenádní koncert a slavnostní schůze obecního zastupitelstva se zástupci okolních obcí. Za přítomnosti předsedy okresní správní komise a zástupce velkostatku Karla Buquoye byly předány smlouvy o koupi přidělených lesů od Buqoyského velkostatku. Předseda Okresního osvětového sboru v krátkosti probral činnost organizace, jednatel předal zástupcům obcí knižní dary od ministerstva školství a národní osvěty pro obecní knihovny. J. Čajan, foto archiv V další části našeho seriálu o proměnách Trhových Svinů v čase máme k dispozici tři pohledy na výraznou budovu v dolní části náměstí. Foto Občanská záložna a Hotel Záložna ten měl k dispozici i vlastní dopravní prostředek. Foto 2 - přelom 20. a 30. let Městská záložna s trafikou před domem a vlevo kašnou na čerpání vody. Foto 3 - březen 2010 a nezbytný pohled do současnosti budova Komerční banky. Foto: Fr. Slípka a archiv Cestovní rozhledník pro přátele vojenské, letecké a kosmické techniky - 3. část Smrtící bzukot nad Londýnem HOBBY 7 Na železničním mostě v Grove Road v londýnské čtvrti Mile End je nenápadná kulatá cedulka se stručným nápisem: První létající bomba padla na Londýn zde 13. června Pro kolemjdoucí turisty je to jen další zajímavost. Pro obyvatele Londýna roku 1944 však tehdy začaly strašlivé denní i noční můry. Před pouhým týdnem přitom proběhla úspěšně spojenecká invaze do Normandie a vítězství ve válce se zdálo na dosah. Hrůzy německého bombardování z let 1940 a 1941 dávno pominuly a díky převaze spojeneckého letectva se Britové cítili v relativním bezpečí. Když ale začaly na Londýn padat létající bomby, bylo po idyle. Nové německé bombardování sice nebylo tak intenzívní jako během Blitzu před čtyřmi lety, v jednom ohledu však bylo daleko horší. Bomby totiž padaly téměř bez varování, a to kdykoli a kdekoli. Svou novou zbraň, létající bezpilotní bombu Fiesler Fi-103, Němci nejčastěji označovali jako V-1, tedy Vergeltungswaffe (zbraň odplaty) 1.

8

9 Používalo se i krycí kódové označení FZG-76 (Flakzielgerät 76). Měla to být jedna z Hitlerových zázračných zbraní, jimiž chtěl zvrátit průběh války. Spojenci jí říkali Buzz bomb, bzučící bomba, nebo také Doodle- Bug, což je britský výraz pro jistý druh hmyzu. S osobitým pojmenováním přišli Londýňané, ovšem jejich výraz arse-alight nebudeme raději překládat. Pokud náhodou pojedete z Londýna do Cambridge, můžete se zastavit ve velkém leteckém muzeu v Duxfordu (Imperial War Museum Duxford), kde je právě V-1 jedním ze zajímavých exponátů. Oproti jiným muzeím v Británii i na kontinentě (nejblíže od nás v Mnichově a Drážďanech) tu můžete vidět nejen vlastní střelu, ale také rekonstruované startovací zařízení. Na vnější ploše je jedna V-1 na startovací rampě, v kryté hale Battle of Britain pak další, a to i se startovacím vozíkem pro katapult střel. Vznik prvního bezpilotního bojového letadla na světě byl vlastně důsledkem rozhodné letecké obrany Britských ostrovů a velké vytíženosti Luftwaffe na východní frontě. Už v červnu 1942 zadalo německé ministerstvo letectví firmě Fiesler konstrukci technologicky nenáročného bezpilotního prostředku pro plošné bombardování Anglie. Tato firma se zabývala vývojem podobné zbraně od roku Výsledkem byl malý celokovový středoplošník Fiesler Fi-103, poháněný pulsačním motorem Argus. V přídi bylo 850 kg trhaviny (tritolu nebo amatolu), za ní nádrže na 640 l benzínu, pak dva kulové tanky se stlačeným vzduchem a servořízení. Motoru vděčí střela za svou přezdívku Buzz bomb. Pulsační motor je vlastně jednoduchým reaktivním motorem, spalujícím směs paliva a vzduchu ve spalovací komoře. Největší výkon má při podzvukové rychlosti, a to díky lamelám neustále uzavírajícím nasávací otvor (u V-1 to bylo asi nasátí a zážehů za minutu). Za letu lze za výstupní tryskou rozeznat charakteristické kroužky žhavých plynů a motor také vydává velmi specifický bzučivý zvuk. Tříhodinová životnost lamel bohužel stačila k dopravení střely k cíli. Byl to zkrátka motor pouze pro jeden let. Také způsob startu vycházel z použitého motoru, který potřeboval minimální počáteční rychlost. Vzduch totiž vstupuje do spalovací komory náporově, tedy tak, že se motor pohybuje určitou rychlostí vpřed. Proto musela být použita katapultovací startovací rampa, nasměrovaná na cílovou oblast. Než letounek dosáhl potřebné počáteční rychlosti cca 300 km/hod, byl motor zásobován vzduchem z kulovitých nádrží v trupu. Němci použili parní katapult, který je dodnes používán např. na letadlových lodích. Princip byl jednoduchý: v rampě byla uzavřená trubice, v níž se pod tlakem pohyboval píst s tažným hákem, vedeným v těsnící gumové manžetě. Píst se však nevracel zpět, ale vylétal otvorem v přední části rampy spolu se střelou, od níž se pak vlastní vahou odpojil. Protože výroba páry byla v polních podmínkách poněkud komplikovaná, použili Němci stejného principu jako u rakety V-2, totiž chemické reakce peroxidu vodíku a manganistanu vápenatého, při níž dochází ke vzniku vody a kyslíku. Díky teplotě oc se pak voda okamžitě mění na páru. Směšovací komory a píst byly v samostatném startovacím vozíku. Programování střely bylo z dnešního pohledu primitivní. Nařízený kurs, výšku letu (cca m) a dolet (maximálně 250 km) už po vypuštění nešlo změnit. Po dosažení nastavené vzdálenosti se přestala otáčet vrtulka měřiče na špičce bomby, což zastavilo přívod paliva a výškové kormidlo se zablokovalo v poloze pro střemhlavý let. Vývoj V-1 probíhal v tajném vojenském vývojovém středisku Peenemünde na ostrově Usedom u pobřeží Baltského moře. Ve druhé polovině roku 1943 se začala rozbíhat výroba, naštěstí zpomalená zničujícími nálety spojenců. Hlavní produkce byla proto přesunuta do podzemní továrny Dora u Nordhausenu, kde v otřesných podmínkách pracovali vězňové z blízkého koncentračního tábora (hlavice s výbušnou náplní se vyráběly např. ve Velvětech u Teplic). V prosinci 1943 uznala vládní komise novou zbraň za schopnou nasazení a od jara 1944 se rozjela výroba v tisícových sériích. Na konci války se dokonce našly stovky téměř dokončených kusů sebevražedné pilotované verze V-1 Reichenberg. Souběžně s výrobou bylo v severní Francii budováno asi 50 velkých odpalovacích komplexů s bunkry a servisními budovami. Protože je však spojenci neustále bombardovali, začali Němci v zalesněných oblastech stavět tzv. modifikovaná stanoviště bez jakéhokoli viditelného zázemí. Tyto v podstatě prefabrikované rampy se nechaly sestavit i během jediného dne. Celkem jich vzniklo na 400! Jedna z nich je právě v Duxfordu. 16. května 1944 podepsal Hitler rozkaz k útoku na britské hlavní město. Od poloviny června 1944 do konce března 1945 bylo pak na jižní Anglii a Londýn odpáleno celkem střel, většina z nich do konce srpna 1944, než spojenci obsadili či zničili odpalovací zařízení v dosahu ostrovů. Později byly bomby vypouštěny z letících bombardérů Heinkel He-111! Naštěstí asi 3000 z nich selhalo hned po startu a na 1900 jich sundali spojenečtí stíhači. V-1 totiž letěla rychlostí jen kolem 640 km/hod, takže ji ničili buď palbou nebo ji křídlem vychýlili z příčné roviny a střela se zřítila. Hodně bomb zlikvidovalo protiletadlové dělostřelectvo a asi 200 jich skončilo na balónových barážích kolem britské metropole (Němci poté začali používat křídla s velmi ostrými hranami a zničili značné množství balónů). Do oblasti Londýna nakonec proniklo necelých dva a půl tisíce střel. Na jednu, která zasáhla britskou pevninu, připadlo zhruba sedm sestřelených. Přes výrazné obranné úspěchy byly důsledky bombardování strašlivé. Na samém konci války, na dohled vítězství, zahynulo 6184 obyvatel jižní Anglie a Londýna a na 18 tisíc jich bylo zraněno. Létající bomby zničily 23 tisíc domů a dalších 100 tisíc poškodily. Podobně ničivé účinky mělo i ostřelování Antverp, Lutychu a Bruselu. Pokud si tedy budete prohlížet exponát V-1 v Duxfordu či v jiném muzeu, připomeňte si vždy tuto nelidskou dimenzi jinak zcela unikátního lidského výtvoru. Text i foto: Mgr. F. Slípka Obr. 1 - V-1 na odpalovací rampě v Duxfordu (2008). Délka střely byla 8,2 m, rozpětí 5,4 m a váha 2150 kg. U posledních verzí vzrostly díky menší hmotnosti trupu a trhaviny rychlost (až na 765 km/hod) i dolet (až na 370 km). Obr. 2 - Střela V-1 byla poháněna pulsačním motorem Argus o tahu 2,35-3,29 kn. Podlouhlý úzký válec, v němž byl motor a výstupní tryska, měl délku 3,6 m a vážil 138 kg. Na obrázku jsou na zemi dobře vidět dva položené podlouhlé písty. Obr. 3 - Modifikované stanoviště pro střely V-1 mělo délku 44 metrů. Jedna sekce měřila zhruba 6 metrů. Druhou takovouto rampu si lze vedle Duxfordu prohlédnout ještě v Peenemünde. Obr. 4 - Mobilní startovací vozík se připojoval ke spodní části katapultovací rampy. Byly v něm zabudovány nádrže na obě chemické látky a směšovací komory. Na obrázku je dobře vidět kruhový otvor trubice, v níž se pohyboval píst. 4 9

10 Mineralogické a geologické zajímavosti Trhovosvinenska Nerostné suroviny Trhovosvinenska /2. část/ ortorula poskytovala živcovou surovinu, která po úpravách sloužila pro keramické účely (výroba elektroporcelánu). Těžba byla v r zastavena jednak pro nízký obsah alkálií, jednak pro obtížnou zpracovatelnost v poběžovické úpravně (Poběžovice u Domažlic). Po otevření živcového ložiska v Halámkách dnes slouží těleso ortoruly jako občasný zdroj štěrkového materiálu. Ložisko Halámky obsahuje téměř polovinu celostátního objemu zásob živcové suroviny a je jedinou perspektivní surovinovou základnou kvalitních draselných živců v České republice. Křemelina. Křemelina neboli rozsivková (diatomitová) zemina je sypká, nezpevněná hornina složená převážně z opálových schránek jednobuněčných řas rozsivek neboli diatom. Je barvy bílé, ale od různých příměsí je barva žlutá, šedá, hnědá, zelená. Mezi Ledenicemi, a Borovany je ve stěně odklizu odkryta poloha křemeliny o mocnosti 10 m, která patří k největším v Evropě. Ložisko je svou rozlohou, objemem zásob a především kvalitativní skladbou ojedinělé a je tedy jediným průmyslově využívaným výskytem vlastních křemelin a zároveň nejrozsáhlejším ložiskem v České republice. Hradů, Veveří a Štiptoně. Čistý křemen byl sbírán po polích, vybírán z koryt říček a potoků, čistý křemenný písek se propíral z nánosů vodních toků. Křemen byl důležitou surovinou pro výrobu skla pro buquoyské sklárny od 15. do 20. stol. v Novohradských horách a jejich podhůří. Nejstarší sklárna Klažary je doložena z roku 1401, další sklárny vznikaly v průběhu 17. až 20. stol.. na celé řadě lokalit (Terčina Huť, Pohořská Huť, Janova Huť, Staré a Nové Hutě, Sklářské Hutě). Poslední sklárna pracovala do roku 1903 v Černém Údolí. Do dnešních dnů se unikátně dochovala Terčina Huť u Huťského rybníka. Jedná se o jednu z nejzachovalejších sklářských pecí z 18. století v Čechách. Podmínky pro vyrovnanou produkci drceného kameniva v kraji jsou méně příhodné. Kámen pro dekorační účely. Granitoidy v okolí T. Svinů jsou dobře opracovatelné a leštitelné a velmi vhodné jako dekorační kámen. Ušlechtilé druhy kamene se v minulosti těžily ve větším počtu drobných lomů. Především se jedná o granity (žuly) v okolí Besednice, Dobrkova, růžové žuly od Hrádku a granodiorit z Rejt Obr. 1 - Pískovna Nakolice, severní stěna s hnízdy břehulí (Riparia riparia) (2008) Obr. 2 - Kamenolom Žár, žokovité balvany žuly v písčitém reziduu (2009) Obr. 3 - Kamenolom Štiptoň, těžba novohradské ortoruly na štěrk (2009) Obr. 4 - Žulový kamenolom mimo provoz u Sýkorova mlýna z. od Dobrovské Lhotky (2009) Obr. 5 - Vltavín, Slavče (2009) Cihlářské suroviny. Sprašové hlíny, vhodné pro cihlářskou výrobu, mají na zájmovém území proměnlivou mocnost a nerovnoměrné rozšíření, ale i značně proměnlivou zrnitostní skladbu. Větší mocnosti do 5 m. dosahují pouze sprašové hlíny u osady Dvorec. V převážně předkvartérních sedimentech byl v 70. letech minulého století proveden geologický průzkum mezi obcemi Dvorec Trhové Sviny. Surovinu tvoří nadložní polohy kvartérní (svahové sedimenty, sprašové hlíny) a hlavně pak předkvartérní silně prachovité jíly a jemně písčité jíly mydlovarského souvrství. Jako celek je surovina vhodná pro výrobu plných cihel. Část suroviny je pro nadměrnou plastičnost nutné upravit. Velkou překážkou může být i poměrně velká vertikální variabilita suroviny. V současné době se na zájmovém území netěží.. Sz. od osady Janovka I u Žáru na dně bývalé staré cihelny se vyskytují světle šedé, rudohnědé, skvrnité písčité jíly klikovského souvrství, v minulosti těžené na cihlářské výrobky. Lokalita je dnes částečně zatopená a zarostlá vegetací. Sprašové hlíny malé mocnosti do 3 m se vyskytují mezi Besednicí a Soběnovem, v. od obce Kondrač a ve v. okolí T. Svinů, v minulosti těžené v pískovnách a hliništích, ale v současné době zaniklé. Silně kolísavá mocnost a variabilní kvalita, omezený plošní rozsah dává malou naději na otevření těžby do budoucna. Živec. Malé ložisko živcové suroviny v lese jz. od Dvorce je založeno v leukokratní ortorule. Asi na ploše 200 x 100 x 3 m těžená Žáruvzdorné a keramické jíly. U obcí Ledenice, Slavošovice a Borovany se v podloží křemeliny nacházejí šedozelené jíly a kameninové jíly. Surovina se těží a zpracovává na výrobu kameninových výrobků. Modravě šedé jíly lednického souvrství v nadloží se těží jako žáruvzdorný materiál pro šamotové výrobky. Křemen. Křemen tvoří v zájmovém území výplně zlomových linií SV JZ směru u Veveří, pod vrcholem kóty Vysoký kámen ve Slepičích horách (dnes viditelné velké balvany mléčně bílého křemene na úpatí Vysokého kamene), dále pak drobné křemenné roje u Olbramova, Hrádku, Nových K drahým, ozdobným a dekoračním kamenům řadíme nerosty a horniny, které jsou zajímavé svojí barvou, tvarem, jsou tvrdé, dobře leštitelné a vhodné na výrobu drobných ozdobných předmětů. Méně příznivá pro větší praktické využití je skutečnost, že se většinou nenacházejí ve větším množství, místa jejich výskytu jsou rozptýlena na větší vzdálenosti a tím se snižuje způsobilost jejich efektivní využití. Jako dekorační kámen lze použít různé typy granitů (besednická žula na ušlechtilé kamenické výrobky), pegmatitů (Něchov), různě zbarvené křemeny (širší okolí Trhových Svinů). Velmi atraktivní jsou rovinné výbrusy růžových žul od Hrádku, Pěčína, okaté ruly z lomu Štiptoň, migmatitů od 10

11 Horní Stropnice. V celé řadě pískoven např. v. od Trhových Svinů, z. od Bukvice, sv. od Nežetic se nacházejí zkřemenělá dřeva, prostoupena drobnými krystalky křemene. Ve slunečních paprscích jiskří, (ve šperkařství se nazývají jiskřivce ). Zkřemenělá dřeva impregnovaná opálem se nechají brousit. Mezi Trhovými Sviny a Svatou Trojicích se po polích vyskytují úlomky kouřové záhnědy, zonálního křemene, hnědě zbarvených rohovců vhodných ke zpracování ve šperkařství. Na dnes již klasických vltavínových lokalitách Besednice, Ločenice, Něchov, Slavče, Dobrovská Lhotka a Trhové Sviny se společně s vltavíny nacházejí oválené úlomky čirého křišťálu, kouřové záhnědy a černého turmalínu skorylu, jež jsou vhodné na broušení a využití ve šperkařství. U Něchova směrem na Saršanovu Jednotu lze sbírat růžové sloupečky andalusitu, který jeví na příčném řezu barevnou zonálnost a je vhodný k broušení a výrobě šperků. Celkově lze hodnotit surovinu na výrobu šperků a dekoračních kamenů jako dobrou, ale málo výtěžnou. Vltavíny (moldavity). Vltavíny stáří 14,7 mil. let se nacházejí v píscích a štěrcích v okolí Ločenic, Trhových Svinů (Pod vodárnou, U střelnice), Nesměně, Něchova, Besednice, Dobrovské Lhotky, Slavče a Dobrkova. Z vltavínové suroviny se zhotovují šperky (přívěsky, brože, prstýnky, náušnice). Především vltavíny (celotvary, disky, kapky) s bohatou skulptací (výrazně zvrásněný povrch) jsou velmi hezkým šperkem. V současné době jsou v oblibě i vltavínové gemy (rytiny ve vltavínech). Vltavíny se řadí mezi drahé kameny, které se průmyslově těží v České republice. G e o f a k t o r y životního prostředí a střety zájmů. Zde si nemohu odpustit několik poznámek ohledně našeho někdy až macešskému vztahu k přírodním a umělým odkryvům, ke kterým se řadí lomy, pískovny, hliníky a další nerovnosti zemského povrchu. Když se ukončí těžba v lomu nebo pískovně, naskýtá se nerudovská otázka kam s ním. Nejčastěji se stávají lomy, pískovny a prohlubně divokými skládkami (staré železo, pneumatiky, domovní odpad), v lepším případě řízenými skládkami s pozdější rekultivací (zakrytí zeminou a osázení dřevinami). Od vydání mapy Geofaktorů životního prostředí v měřítku 1 : /list Trhové Sviny/ došlo k významným pozitivním opatřením při rekultivaci skládek umístěných na našem území. Skládky průmyslového odpadu a divoké skládky po okolí se likvidují, zavážejí zeminou a následně osazují dřevinami a rostlinami, které snášejí nebo odstraňují toxicitu půdního substrátu. Okolí Trhových Svinů lze z tohoto hlediska hodnotit jako oblast s kladnými trendy vývoje. PaedDr. V. Pavlíček, foto: autor Počítačový koutek Historie Internetu - VI. díl Cloud computing aneb Data v oblacích Co na to wikipedie : Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používaní počítačových technologií.[1] Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů uložených na serverech na Internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat pomocí webového prohlížeče a používat prakticky odkudkoliv. Uživatelé neplatí (za předpokladu, že je služba placená) za vlastní software, ale za jeho užití. Nabídka aplikací se pohybuje od kancelářských aplikací, přes systémy pro distribuované výpočty, až po operační systémy provozované v prohlížečích. Nyní to trochu vysvětlím. Stále více je běžnému uživateli počítače umožňováno sdílet svá data někde na vzdáleném internetovém serveru. Fotky, dokumenty, písničky, filmy a dokonce i aplikace, jako například vlastní plánovací kalendář, kontakty, úkoly, to vše se nachází někde v oblacích. Z anglického volného překladu cloud computing. Co k tomu BFU tedy potřebuje? (Poznámka: na internetu velmi často používaná zkratka BFU = Běžný Franta Uživatel). Je k tomu zapotřebí pouze počítač s běžným operačním systémem ať už Windows, MAC OS či Linux, samozřejmě libovolný internetový prohlížeč a přístup k internetu. Toť vše. Na vašem počítači nemusí být již nic dalšího. Ani jedna fotka, ani jeden dokument, prostě nic. Veškerá data leží v klidu někde v oblacích, kde k nim můžete libovolně kdykoliv přistupovat, prohlížet si je, editovat či dle potřeby stáhnout do vašeho počítače či na přenosný disk. Dokonce počítač nemusí být ni váš. Lze využít libovolného počítače v práci či veřejně přístupného někde v internetové kavárně, ve škole, na poště nebo v knihovně. Jediné, co potřebujete, je znát heslo do vaší schránky v oblacích. Připadá vám to jako nesmysl? Má to své výhody. Prakticky nemůžete o svá důležitá data přijít. Vzdálené servery jsou mnohem lépe zabezpečeny než váš počítač doma, kde běží většinou nějaká softwarová ochrana, která je zdarma anebo je prostě kradená. Vzdálené servery jsou mnohonásobně zálohovány. Pokud vám bouřka zničí počítač, je to sice nepříjemné, ale data v podobě rodinných digitálních fotek za posledních 15 let jsou mnohdy důležitější než kus zničeného železa. Asi nejznámějším nasazením těchto virtuálních služeb se může pochlubit společnost Google. Její produkty, jako např. Gmail, Google Docs, Google Maps a mnohé další jistě zná většina uživatelů internetu. Není bez zajímavosti, že jsou nabízeny zdarma stačí se pouze zaregistrovat. Pozadu nezůstává ani Microsoft (např. s produktem MS Office Live Workspace, který je rovněž zdarma, ale za Google Docs zatím přeci jenom poněkud pokulhává. Dalším krokem Microsoftu má být emulace MS Office v prohlížeči, až po plnohodnotnou internetovou virtualizaci kancelářského 11 balíku uživatel se namísto instalace programu na pevný disk počítače připojí k internetovému MS Office (ne webovému!, jako v případě Googlu) - z pohledu běžného Franty uživatele se bude jednat o klasickou desktopovou aplikaci (která má ale charakter internetové služby). K určitým změnám bude muset dojít i v licenční politice takovýchto produktů. Když si program neinstalujete, ale pouze se k němu připojujete, nemůžete si ho vlastně koupit. Jedna z možností je platit paušální částky za určité období a vlastně tak produkt získat formou předplatného. Takovéto řešení může být jistě zajímavé (nejenom) v komerční sféře. Nehledě na to, že si kterákoli firma může rozjet svůj vlastní cloud a nemusí se spoléhat na externího dodavatele/poskytovatele. Vedle zastánců, kteří poukazují na nesporné výhody takovéhoto řešení (dostupnost a nízké pořizovací náklady pro koncové uživatele), má cloud computing i své četné odpůrce a to především z hlediska bezpečnosti. Ti kritizují zejména naprostou závislost uživatelů na poskytovateli a možnost zneužití obrovského množství dat. Pokud by se z osobního počítače stal pouze terminál přistupující k internetu, veškerá správa dat by probíhala centrálně a výhradně pod dohledem poskytovatele cloudu. Tato představa nemusí být zrovna lákavá pro uživatele, natož pro společnosti pracující s citlivými údaji. Možnosti cloud computingu by ale na první pohled mohly být v celku výhodné pro školství. Zvlášť v době, kdy společenský trend vždy online a vše sdílet nezadržitelně stoupá. Nejinak je tomu i ve vzdělávání sdílení a dostupnost obsahu je jedním z nezbytných předpokladů pro týmovou práci žáků, která jako jedna z organizačních forem a výukových metod je nezastupitelná. Paradoxně si sama škola dost často klade překážky, a to v podobě neochoty správců školní sítě podporovat sdílení dat a přístup z vnějšku. Žáci jsou pak nuceni, např. při práci na projektu, využívat různé mimo-školní webové služby. Školy, které více méně neustále bojují s nedostatkem financí, by prostřednictvím cloud řešení mohly ušetřit nemalé náklady na vybavení, provoz a správu počítačových učeben. V zásadě jedinou nezbytnou podmínkou by byla kvalitní síťová infrastruktura a připojení školy k internetu. Pracovní stanice v podobě nettopů (nebo obdobných strojů) vybavené pouze základním softwarem a přiměřeným hardwarem by ve většině případů naprosto dostačovaly. Všechny další programy, aplikace, datová úložiště a jiné by byly dostupné prostřednictvím cloudu. Správcům počítačových učeben by se zredukovala nutnost programových instalací, aktualizací, zálohování, hlídání produktových licencí, hardwarových upgradů apod. O všechny tyto záležitosti by se staral především poskytovatel cloudu. (zdrojhttp://www.spomocnik.cz). Mnozí z vás již částečně používají data v oblacích, aniž si to uvědomují. Pokud přistupujete ke svým ům pouze přes internetový prohlížeč, leží právě tyto y pouze na vzdáleném serveru. To samé je u sociálních sítí typu Facebook, Twitter, Spolužáci, Lidé, Seznamka atd.. Co myslíte? Má tento trend budoucnost? J. Salcer

12 PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KD T. SVINY NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC DIVADLO KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA VENKOVSKÝCH DIVADEL TRHOVÉ SVINY 2010 Program: pátek od hod. DIVADLO OTTY SCHWARZMÜLLERA TRHOVÉ SVINY Antonín Procházka: CELEBRITY s.r.o. Děj zavádí diváky do prostředí komerční televize, kde se natáčí nejsledovanější nekonečný seriál, jenž produkuje pseudohvězdy a pseudocelebrity. Kriminální zápletka se svědkem, kterého je třeba zařadit do programu na ochranu svědků a změnit mu identitu, pak děj zašmodrchává dokonale. Komedie Antonína Procházky s velkým humorem vypovídá o světě, ve kterém až z bulvárních časopisů zjistíme, kdo vše je celebrita, kterou bychom měli znát, o světě, ve kterém je zločinec zákonem chráněn často lépe, než jeho oběť, o praktikách televizní zábavy, která - v zájmu sledovanosti - nabídne divákovi cokoli. Jednoduše o době, kterou dobře známe, a nad kterou sice můžeme i plakat, ale lepší je se jí smát. Osoby a obsazení: Jana - KLÁRA RYCHTAŘÍKOVÁ Emil - PAVEL RANDA Šéfka - JANA RANDOVÁ Alan - JOSEF ZETTL Kamil - TOMÁŠ KALENA Adéla - JANA GORČICOVÁ Kalaš - KAREL BUŘIČ Novinářka - MONIKA HANZALOVÁ Miloš - PETR SOJKA Klapka - JANA SOJKOVÁ Adept na roli - JIŘÍ ČAJAN ml. Muž - JAN KALENA Žena - HELENA KRÁLOVÁ Personál televizního studia: FRANTIŠEK ZMEŠKAL, PETR VOJTA, PAVEL ŠINDELÍŘ, RADEK BRŮHA Kostýmy: IVANA HOHENBERGEROVÁ Hudba: LUDĚK ŠPILAUER Scéna, světla, zvuk: PETR SCHWARZMÜLLER, TOMÁŠ PRŮKA, JIŘÍ ČAJAN Vlásenky: MARIE PETROVSKÁ Sledování textu: EDITA MATUŠKOVÁ Režie: FRANTIŠEK HERBST (pro diváky od 10 let) sobota od hod. AMATÉRSKÝ DIVADELNÍ SOUBOR HOŘICE NA ŠUMAVĚ Jindřich Faltýn: O Pohádka (pro děti od 5 let) sobota od hod. FIKAR - DIVADELNÍ A OSVĚTOVÝ SPOLEK NADĚJKOV Ladislav Hánek: MILENKA PANA BRUMLÍKA Komedie Osoby a obsazení: Dr.Zahradník - Jarda Souček Asta, jeho žena - Boženka Dvořáková Valy, její sestra - Eva Urbanová Brumlík, měšťan prčický - Dalibor Votava Anastázie, jeho žena - Maruška Kvasničková Jarmil Vyletěl, básník - Zdeněk Černý Alois Bumlík, poštovní tajemník - Pavel Dvořák Miss Corchuella, tanečnice - Monika Pincová, alt. Jitka Pincová 12 Don Fernando, generál - Kuba Veselý Antonín, sluha u Zahradníků - Honza Peterka, alt. Pavel Vach Mína, služka u Zahradníků - Mirka Králová, alt. Marita Veselá Fína, služka u Corchuelly - Jitka Pincová Dramaturgie: Mirka Dvořáková Scéna: Jiří Jiroutek Stavby, technika: Pavel Dvořák, Jiří Benda, Tomáš Kabíček Kostýmy: Rut Horáčková Nápověda: Maruška Kabíčková Režie: Jiří Jiroutek (pro diváky od 10 let) sobota od hod. Ženský Amatérský Spolek Homole MARIE aneb FAKT FICTION Inscenace je namíchaná a uvařena z knihy Francoise Giroudové Úctyhodná žena aneb Život paní Curierové, z receptů Měšťanské kuchyně a ze životních zkušeností mnoha žen. Hrají: Irena Zlámalíková, Monika Machová, Barbora Šafářová, Ladislava Tlapáková, Lída Řehořová, Lenka Píšová, Kateřina Nedvědová, Michaela Kočányová,Alena Hálová, Dana Dobiášová, Milena Hladečková, Marie Erbenová, Marie Vlčková, Sylva Malinková j.h., Stanislava Kočvarová j.h. a Jan Hála Scénář a režie: Stanislava Kočvarová Scéna a kostýmy: Stanislava Kočvarová a ŽAS (pro diváky od 15 let) neděle od hod. DĚTSKÝ OCHOTNICKÝ SOUBOR ČESKÉ VELENICE Ludmila Frištenská: TŘ Pohádkový muzikál neděle od hod. DIVADELNÍ SPOLEČNOST PODKOVA, JIHOČESKÉHO FOLK- LORNÍHO SOUBORU KOVÁŘOVAN KOVÁŘOV Milan a Pavla Škochovi: POHÁDKA OD LESA Pohádka pro děti od tří let Osoby a obsazení: Čert Tafriel - Martin Schmeller Teta Šťovíčková - Stanislava rybníčková Kovář - Prokop Kahoun Baronka - Pavla Škochová Písař - Milan Škoch Čertice Anolína - Štěpánka Rybníčková Čertice Lucipína - Iveta Novotná Čertice Vinolína - Petra Brčáková Lucifer - Martin Zelenka Zpěv - Jana Větrovská, Marie Kolářová, Pavla Škochová Scénář, scéna: manželé Milan a Pavla Škochovi Hudba, text písní: Pavla Škochová Sledování textu: Miloslav Fořt Námět, režie: Milan Škoch Zakoupená vstupenka platí na všechna divadla od pátku 23. do neděle 25. dubna Vstupné: 50,- Kč Děti, mládež a studenti mají vstup zdarma Předprodej: Kulturní dům T. Sviny, tel Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny, tel Informační centrum přístavba radnice Borovany, tel Změna programu vyhrazena V době uzávěrky nebyl hotový program celé divadelní přehlídky. Konečný kompletní program naleznete na internetových stránkách

13 DOLBY DIGITAL PROGRAM KINA DOLBY DIGITAL čtvrtek v hod. - Premiéra Americký barevný širokoúhlý akční thriller 118 min. KNIHA PŘEŽITÍ - Zabíjejí, aby ji získali. Zabíjí, aby ji chránil Hrají: Denzel Washington, Gary Oldman, Mila Kunis a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 70,- Kč pátek v hod. a v hod. - Premiéra sobota v hod. a v hod. Čínská širokoúhlá akční komedie v českém znění 108min. KUNG FU KYBORG - Čínská odpověď na Transformers Hrají: Ju Hu, Betty Sun, Lik-Sun Fong, Jacky Wu a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 70,- Kč neděle v hod. a v hod. - Premiéra pondělí v hod. a v hod. Americké barevné širokoúhlé sci-fi v českém znění 118 min. PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU Percy Jackson je napůl člověk a napůl bůh. Teď se ukáže, jestli je také hrdina Hrají: Logan Lerman, Rosario Dawson, Uma Thurman, Pierce Brosnan a další Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Americký barevný širokoúhlý sci-fi horor 102 min. VLKODLAK Když je Měsíc v úplňku, legenda ožívá. Hrají: Benicio Del Toro, Emily Blunt, Anthony Hopkins a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 65,- Kč sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká barevná širokoúhlá komedie 103 min. MORGANOVI Už jste slyšeli o Morganových? Hrají: Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Sam Elliot a další Mládeži přístupno Vstupné: 70,- Kč neděle v hod. - Premiéra pondělí v hod. Česká barevná širokoúhlá pohádka 96 min. DEŠŤOVÁ VÍLA Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. Hrají: Simona Stašová, Miroslav Donutil, Lenka Vlasáková, Vica Kerekes, Stanislav Zindulka, Aleš Háma, Petr Nárožný, Martin Dejdar a další. Mládeži přístupno Vstupné: 70,- Kč pondělí v 9.45 hod. a ve hod. Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ 68 min. KYTICE POHÁDEK II Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč pondělí v hod. - Premiéra Americký barevný širokoúhlý sci-fi thriller 116 min. THE BOX Jste experiment Hrají: Cameron Diaz, James Marsden, Frank Langella a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 70,- Kč čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Americký barevný širokoúhlý thriller 119 min. NA HRANĚ TEMNOTY Některé vzpomínky nikdy nevyblednou Hrají: Mel Gibson, Caterina Scorsone, Dany Huston a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 65,- Kč sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Britská barevná animovaná komedie v českém znění 97min. PLANETA 51 Cosi člověčího se blíží k jejich planetě Mládeži přístupno Vstupné: 70,- Kč sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Česká širokoúhlá komedie režiséra Zdeňka Trošky 102 min. DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ Troška nepraktické švandy na motivy knižní předlohy Miloslava Švandrlíka Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Markéta Plánková, Alžběta Stanková, Bob Klepl, Zuzana Slavíková, Sandra Bogodová, Michal Novotný, Miroslav Vladyka a další Mládeži přístupno Vstupné: 70,- Kč pondělí v hod. - Premiéra Slovenské barevné drama 95 min. NEBE, PEKLO ZEM Nový příběh pro ženy se Zuzanou Kanócz v hlavní roli.hrají: Zuzana Kanócz, Bronislav Wroclawski, Lukáš Latinák, Dagmar Bláhová, Jiří Korn, Ivan Martinka a další. Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 65,- Kč čtvrtek v hod. - Premiéra Americký barevný širokoúhlý thriller PROKLETÝ OSTROV Někdo tu schází Těšíme se na Vaši návštěvu 137 min. Hrají: Leonadro DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 65,- Kč!!! OD PÁTKU 23. DO NEDĚLE KINO NEPROMÍTÁ!!! DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA VENKOVSKÝCH DIVADEL pondělí ve hod. Filmové představení nejen pro děti ZŠ 64 min. POŽÁR V KOCOURKOVĚ Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč pondělí v hod. a v hod. - Premiéra úterý!!! v hod. a v hod. Česká barevná komedie 118 min. ŽENY V POKUŠENÍ Nová komedie Jiřího Vejdělka Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Vohtěch Dyk, Jiří Macháček, Roman Zach a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 70,- Kč VE ČTVRTEK a V PÁTEK KINO NEPROMÍTÁ KONCERTY úterý od hod. sál KD T. Sviny SILENT LOVE LENKA DUSILOVÁ, XAVIER BAUMAXA a TEATRO PANTOMIS- SIMO poprvé na jednom pódiu. Akustický koncert jedné z našich nejznámějších a nejuznávanějších zpěvačeklenky Dusilové (zpěvačka roku 2009) a Xaviera Baumaxy doplní divadelní klipy souboru moderní pantomimy a fyzického divadla Teatro Pantomissimo. V unikátním mezižánrovém projektu se tito dva zpěváci setkají na jednom jevišti poprvé. SILENT LOVE jsou krátké příběhy o různých formách lásky. Emotivně a melancholicky zasněné Lenkou Dusilovou. Vtipně a radostně pojaté humorem Xaviera Baumaxy. Pantomimicky a poeticky ztvárněné Miřenkou Čechovou a Radimem Vizvárym. Každý z účastníků zastupuje svébytný element, který se přizpůsobuje souhře partnerů a zároveň přináší vlastní autorské myšlení. Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč úterý od hod. sál KD T. Sviny PAVLÍNA JÍŠOVÁ & PŘÁTELÉ Českobudějovická rodačka Pavlína Jíšová patří k výrazným zpěvačkám české folkové a country scény a bývá médii označována jako "první dáma folku". Učinkují: PAVLÍNA JÍŠOVÁ ( kytara, zpěv), ADÉLA LOUNKOVÁ ( kytara, zpěv, irské flétny), JAKUB RACEK (elektrická kytara, zpěv), PAVEL PEROUTKA (kontrabas, zpěv) Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč Program kina T.S. naleznete na internetov ch str nk ch: Rezervace vstupenek: Tel./fax: ON - LINE REZERVACE VSTUPENEK PÿES INTERNET: 13

14 BŘEZEN NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY Dams, Carsten: Gestapo Moc a teror ve Třetí říši. Khady: Zmrzačená O utrpení a odvaze vzepřít se osudu. Sutton, Garrett: Jak se zbavit dluhů Místo dluhů získejte dobrý kredit. Horden, Bert: Pilot od Žraločí perutě Kniha se věnuje realitě leteckých bojů nad Západní pouští. Hayesová, Virginie: Labužníkova zahrada Kniha o způsobu pěstování blízkém přírodě. Jessopová, Carolyn: Mormonka Dramatický útěk ženy a jejích osmi dětí z fanatické sekty. Výšivka vlnou od A do Z Více než 50 vyšívacích stehů a technik. Hajšman, Jan: V drápech bestie Vzpomínky na Buchenwald. Kavčiak, Vladimír: Golem a Sára Záhadné vraždy v pražském ghettu. Norman, Michael: Slzy v temnotě Bataanský pochod smrti Dahl, Arne: Zlá krev Sériový vrah trýzní své oběti bolestivým rituálem. M. Dudová INZERCE Město Borovany přijme pracovníka pro úsek kultury a informačního centra na poloviční pracovní úvazek na dobu jednoho roku. Uzávěrka přihlášek je Bližší informace na úřední desce (www.borovany-cb.cz) nebo tel.: Město Borovany přijme PRACOVNÍKA PRO ÚSEK KULTURY na poloviční pracovní úvazek na dobu jednoho roku s předpokládaným termínem nástupu Předpoklady: úplné středoškolské vzdělání s maturitou řidičský průkaz skup. B samostatnost tvořivost bezúhonnost Při výběru bude přihlédnuto ke: schopnostem slovní a písemné komunikace jazykovým znalostem organizačním zkušenostem a schopnostem znalostem místní problematiky znalostem práce na počítači Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení datum a místo narození státní příslušnost místo trvalého pobytu a telefonní kontakt datum a podpis uchazeče K přihlášce uchazeč připojí: strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech v kultuře Lhůta pro podání přihlášky do 12. dubna 2010 písemně na adresu: Městský úřad Borovany, Žižkovo náměstí 107, Borovany Bližší informace podá: Ing. Alena Seberová tel Ing. Jan Nepraš tel NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKY Značky OREGON, HUSQVARNA, JONSERED Českobudějovická 13 V Kaplici na rohu Českobudějovické a Horské ulice Nabízíme: Motorové pily - Travní sekačky Křovinořezy Oleje a maziva Příslušenství pilové řetězy a lišty startovací lanka, řetězky nože travních sekaček nože a struny křovinořezů lesnická pásma, pilníky, atd. OTEVŘENO PO-PÁ: 9:00-11:30 12:30-16:00 14

15 Město Borovany prodává stavební zasíťovaný pozemek p.č v Radosticích určený pro stavbu rodinného domu, výměra m2. Bližší informace na nebo tel Odvoz fekálií Na základě telefonické dohody provedu odvoz tekutých odpadů z Vašich žump a jímek. Včetně dokladů o likvidaci. Jan Šnejd, Trhové Sviny 201 Tel: Příjem inzerce Městský úřad Trhové Sviny tel. podatelna: , více na 15

16 SPORT V neděli 11. dubna 2010 Trhové Sviny - Hojná Voda XII. ročník Horský maratón Již 12. ročník se poběží , opět z Trhových Svinů a z Benešova nad Černou. Zveme všechny příznivce silných zážitků. Běh A - Délka závodu 32 km, 1100 m.př. B - Délka závodu 14 km, 550 m.př. MTB A - Délka závodu 46km, 1020 m.př. B - Délka závodu 28km, 690 m.př. Canicross / běh se psem / A - Délka závodu 32 km, 1100 m.př. B - Délka závodu 14 km, 550 m.př. Start: 11,00 hodin na náměstí v Trhových Svinech, kategorie A. Kategorie B při průběhu prvního závodníka na náměstí v Benešově nad Černou / cca v 12,30 / Přihlášky: do 10,45 hodin na náměstí v Trhových Svinech. Startovné: pro maratón 50,-, ostatní 30,- Občerstvení: zajišťuje pořadatel na občerstvovací stanici v Benešově nad Černou, voda, pomeranče, banány, čokoláda. Běh Trasa: po červené turistické značce přes Slavče, Dobrkovská Lhotka, sedlo Kohouta, Vysoký kámen, náměstí Benešov nad Černou / start kategorie B /, Zaječí vrch, Cikánský vrch, Kuní hora, Kraví hora a cíl před hotelem na Hojné Vodě. MTB Trasa: po červené turistické značce /dále pouze t.z./ přes Slavče, Dobrkovská Lhotka, sedlo Kohouta, Myslivna pod Kohoutem, dále po zpevněné cestě kolem Vysokého kamene do Kamenice, dále po červené t.z.na náměstí do Benešova nad Černou. Z Benešova po modré t.z. přes Kuří, Lužnice do Pohorské Vsi, přes Huťský rybník do Žofína. Z Žofína po silnici do Černého Údolí a dále směr Horní Stropnice. U Liščího dolu po červené t.z. pod Kuní horu, dále pak okolo Kuní hory po zelené t.z. a pak dále opět po červené t.z. do sedla pod Kraví horu. Z sedla po zelené t.z. prudkým kamenitým sjezdem / cca 300m / do cíle na Hojnou Vodu. Vyhlášení výsledků: proběhne v hotelu na Hojné Vodě. Uzavření cíle v 16,00 hodin. Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž.. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě nejlépe v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková tel , podatelna tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Petra Vicková DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914

Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914 Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914 Údolní přehrada královského města Most, dnes vodní dílo Janov, leží na Loupnici asi 2 km nad Litvínovem. Těsně před nádrží přitéká potok od Klínů,

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Zápis ze schůze pracovní skupiny životního prostředí, konané dne 16.10.2007 v zasedací místnosti Městského úřadu Český Brod

Zápis ze schůze pracovní skupiny životního prostředí, konané dne 16.10.2007 v zasedací místnosti Městského úřadu Český Brod Zápis ze schůze pracovní skupiny životního prostředí, konané dne 16.10.2007 v zasedací místnosti Městského úřadu Český Brod Přítomni: Mgr. Michal Fokt předseda, Ing. Václav Čokrt, Martina Beková, Ing.

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml. Miloslav Vavřička; Zdeněk Polák (příchod 18:30) Omluveni:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 22. 6. 2011

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 22. 6. 2011 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 22. 6. 2011 USNESENÍ č. 20/5-11 Z I. s o u h l a s í s celoročním hospodařením města Bechyně za rok 2010, a to bez výhrad. II. s c

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30

Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014. Usnesení č. 3/1 3/30 Usnesení ze schůze rady obce Lužice č. 3 ze dne 8. 12. 2014 Přítomni členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis., Marie Gutová Mgr.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Lesná za rok 2014 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) 1) Rozpočtové hospodaření Zastupitelstvo obce

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Vanovice ve víře, lásce a naději

Vanovice ve víře, lásce a naději Otisky kamenné historie Vyšehrad 8. 10. 2015 Vanovice ve víře, lásce a naději Osnova 1. Úvod 2. Vanovice 3. Evangelický kostel 3.1 rekonstrukce varhan 3.2 rekonstrukce střechy hlavní lodi 3.3 oprava hlavního

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary Naše Sdružení vzniklo za účelem pomoci s odstraněním havarijního

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň

Více

Historie těžby nerostných surovin

Historie těžby nerostných surovin Historie těžby nerostných surovin Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Sylva Zemánková Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2 3 Historie až současnost...

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 29. 3. 2011 v 13,00 hodin

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

VÝTVARNÁ DÍLNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝTVARNÁ DÍLNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝTVARNÁ DÍLNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Zpracovala: M. Daňhelová, provozní pracovnice dílny OBSAH 1. PRÁVNÍ STAV VÝTVARNÉ DÍLNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A VÝVOJ VÝTVARNÉ DÍLNY 3. PROVOZ

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více