GOROLSKÝ POHÁR. v požárním útoku mužů a žen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GOROLSKÝ POHÁR. v požárním útoku mužů a žen"

Transkript

1 GOROLSKÝ POHÁR v požárním útoku mužů a žen PRAVIDLA 2014

2 Obsah: 1 SYSTÉM A ORGANIZACE GP ÚČAST V GP BANK GP Pokladník Společný bank Mužský bank Ženský bank KOLA GP BODOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ Základní ustanovení: Bodování mužské kategorie GP Bodování ženské kategorie GP CELKOVÉ VYHODNOCENÍ POHÁRU RADA GP ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ POVINNOSTI RADY GP PRÁVA RADY GP ČLENOVÉ RADY GP POŘADATEL LIGOVÉHO KOLA GP POVINNOSTI POŘADATELE PRACOVNÍCI SOUTĚŽE ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ DELEGÁT RADY GP TRAŤ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽE TRAŤ JINÁ USTANOVENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘÍPRAVNÁ ZÁKLADNA PROVEDENÍ ÚTOKU STARTOVÁNÍ TECHNICKÁ PRAVIDLA PODMÍNKY PRO VÝZBROJ A VÝSTROJ GP KošŠ Savice Stroj Hadice B Rozdělovač Hadice C Proudince Ostatní VÝSTROJ SOUTĚŽÍCÍCH FOTOGALERIE:

3 1 SYSTÉM STÉM A ORGANIZACE GP 1.1 ÚČAST V GP Do GP se může přihlásit každé družstvo, které zaplatí členský příspěvek příslušného roku do ukončení 1.kola GP, částku 2000,- Kč v případě družstva mužů a částku 1000,- Kč v případě družstva žen. Pořádat ligové kolo smí pouze sbor, který je účastníkem GP. Dále každé družstvo, které bude pořádat kolo GP daného ročníku, musí mít peněžní odměny na své soutěži. Pokud se pořadatel rozhodne svou soutěž odložit, pak soutěž nebude bodována do poháru. Pokud sbor, který se účastní GP, reprezentuje na soutěži dvě nebo více družstev, do celkového hodnocení GP je rozhodný výsledek družstva označeného jako,,a nebo,,1, pokud tato družstva nejsou také účastníky GP. 1.2 BANK GP Bank GP tvoří členské příspěvky ř týmu přihlášených do GP. Bank je rozdělen na ženský, mužský a společný bank Pokladník Správcem banku je pokladník, který členem rady GP rozhoduje o rozdělení finančních prostředků dle pořadí soutěžících. Pokladník je zodpovědný radě GP a valné hromadě GP Společný bank Společný bank slouží k nákupu pohárů, pamětních medailí, plaket a ostatních materiálních zabezpečení zakončení sezóny. Je složen z poměrné části z obou banků ů dle počtů účastníku, neuznaných kaucí, zbylých financí ze zakončení a sponzorských příspěvků Mužský bank Mužský bank tvoří příspěvky ř všech mužských týmu a tento bude rozdělen v rámci celkového vyhodnocení mužské kategorie Ženský bank Ženský bank tvoří příspěvky ř všech ženských týmu a tento bude rozdělen v rámci celkového vyhodnocení ženské kategorie. Přerozdělení financí bude známo před zahájením GP, přepočítané na procenta. 3

4 1.3 KOLA GP O pořadatelích soutěží GP se rozhoduje na zahajovací schůzi pro daný rok, o pořadatelství se mohou ucházet pouze přihlášené týmy resp. Sbory., O zařazení soutěže do poháru rozhodují preferenční hlasy. Hlasuje vždy pouze jeden člen přihlášeného družstva. V roce 2014 bude do GP zařazeno 11 bodovaných soutěží. Tabulka 1: Seznam kol Gorolského poháru Datum Kolo 1. kolo Dolní Líštná 2. kolo Dolní Lomná 3. kolo Hrádek 4. kolo 5.7. Chotěbuz 5. kolo Nýdek 6. kolo Písečná 7. kolo Karpentná 8. kolo Milíkov 9. kolo Horní Domaslavice 10. kolo Hrádek noční 11. kolo 7.9. Český Těšín - Mosty 4

5 1.4 BODOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ Základní ustanovení: Družstva účastnící se GP získávají body na základě umístění na všech soutěžích zařazených do GP, a to dle umístění v základním kole, není-li předem dohodnuto jinak. Při dosažení stejného času přísluší oběma nebo více těmto družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění. V tomto případě náleží následujícímu týmu počet bodů ů za místo o tolik pozic nižší, kolik družstev se dělí o body vyšší. Body za umístění dostanou jen ta družstva, která dokončí svůj pokus s platným výsledným časem. Nejhorší výsledek každého družstva z některého bodovaného kola daného ročníku bude vyškrtnut, to znamená, že budou započteny body za 10 kol. Za neplatný pokus družstvo obdrží body za účast (5 bodů). Diskvalifikovaná družstva neobdrží body žádné. Za diskvalifikaci (dále D) se považuje: a) podvod, b) krátké hadice, c) neoprávněné půjčování ů členů družstva, toto se vztahuje na obě ě družstva (družstva, za které člen běžel, tak svého mateřského týmu), d) nesportovní chování. V případě rovnosti bodového zisku, rozhoduje počet lepších umístění Bodování mužské kategorie GP Tabulka 2 Bodování mužské kategorie GP Umístění Počet bodů Bonus b za účast b za účast b za účast b za účast b za účast b za účast b za účast b za účast b za účast b za účast Bodování ženské kategorie GP Toto bodování se ustaví před prvním kolem GP podle počtu přihlášených ženských družstev. 5

6 1.5 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ POHÁRU Po ukončení všech 11 soutěží zahrnutých do GP budou nejlepší družstva odměněna poháry za umístění, finančními odměnami a upomínkovými předměty. Vítěz GP v obou kategoriích obdrží do dočasného užívání stálý putovní pohár GP. Nejlepší tři družstva v obou kategoriích obdrží upomínkové poháry a ostatní družstva obdrží upomínkovou plaketu za daný rok GP, všechny ceny budou zakoupeny ze společného banku GP. Mužský a ženský bank budou rozděleny mezi družstva za umístění v jednotlivých kolech dle tabulky č. 3 a č. 4. Vyhlášení celkových výsledků a předání cen proběhne na akci, která se uskuteční ve schváleném termínu. O pořadateli této akce proběhne hlasování, na základě žádostí o pořádání této akce. Zájemci o pořádání této akce musejí svůj návrh podat nejpozději do prvního ligového kola, kde v případě více zájemců rozhodne hlasování valné hromady. Tabulka 3 Rozdělení mužského banku GP Tabulka 4 Rozdělení ženského banku GP Pořadí Procento z Banku 1 22 % 2 19 % 3 16 % 4 12 % 5 10 % 6 8 % 7 7 % 8 6 % Pořadí Procento z Banku 1 40 % 2 30 % 3 20 % 4 10 % 6

7 2 RADA GP 2.1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Rada GP je tvořena pěti zástupci účastníku GP, kteří byli zvolení valnou hromadou na zahajovací členské schůzi pro daný rok. Rada GP je podřazená valné hromadě. V případě zájmu o ukončení činnosti v radě může zástupce předložit rezignaci valné hromadě. Členství v radě GP končí v den hlasování o radě pro nový ročník. V případě, ř že pro daný ročník nebude GP zvolena, její pravomoc a povinnosti přecházejí na valnou hromadu GP. 2.2 POVINNOSTI RADY GP Zástupci rady GP dohlížejí na regulérnost jednotlivých soutěží. Každý zástupce rady musí být přítomen minimálně na dvou soutěžích GP a to od začátku do konce (vyjma soutěže jejímž pořadatelem). V případě, že rada není určena, si pořadatel soutěže GP určí, po vzájemné domluvě, jednoho zástupce z jiného družstva, který bude provádět kontrolu pořadatele místo zástupce rady GP. Je zodpovědný za kontrolu trati, jejích rozměrů, poučení rozhodčích, přebrání výsledků soutěže a jiné související záležitosti. Rada je usnášeníschopná, schopná, je-li přítomná nadpoloviční většina členů rady. Pro platné rozhodnutí rady je zapotřebí nadpoloviční většina ze všech hlasů ů rady. Rada se stará o organizaci GP, předkládaní návrhů změn pravidel valné hromadě a jiné provozní záležitosti GP. V případě podání písemného protestu na soutěži s příslušnou kaucí, je zástupce rady povinen předat kauci pokladníkovi, v případě neuznání protestu propadá finanční částka do společného banku GP a na příští soutěži GP dostane žadatel příjmový doklad. Podání protestu musí být ohlášeno bezprostředně ě po jeho podání, stejně jako jeho neuznání. Protest může zástupce týmu podat do 10 minut od vyhlášení výsledků soutěže. Bude-li podán protest proti rozhodnutí rozhodčího, toto bude řešit rada nejpozději do tří dnů po dané soutěži. 2.3 PRÁVA RADY GP Členové rady mají právo vyžadovat na pořadateli odstranění ní drobných nedostatků před zahájením soutěže. V případě závažných nedostatků v organizaci soutěže, nezajišťující její regulérnost, má právo podat návrh na anulování kola GP. Rada může v odůvodněných případech svolat valnou hromadu za účelem doplnění ní pravidel, rezignace členů rady, anulování kola atp., nikoliv však v průběhu probíhajícího soutěžního kola GP. 7

8 2.4 ČLENOVÉ RADY GP Borek Svider pokladník, SDH Nýdek Radek Čmiel, SDH Písečná Ing. Jiří Šustek, Ph.D., SDH Milíkov Pavel Vondráček, SDH Dolní Líštná Martin Gryč, SDH Český Těšín - Mosty 8

9 3 POŘADATEL LIGOVÉHO KOLA GP 3.1 POVINNOSTI POŘADATELE Pořadatel soutěže je povinen zajistit peněžní odměny na své soutěži. Pořádat soutěž GP smí jen sbor, který je členem GP pro daný rok. Pořadatel je povinen zajistit minimální odměny a to v mužské kategorii musí hodnota cen pro první tři umístěná družstva činit minimálně 1000,- Kč; místo minimálně vrácení startovného popřípadě ě věcná cena v hodnotě startovného. V ženské kategorii musí být hodnota cen pro první tři družstva minimálně 500 Kč. Soutěžním družstvům umístěným na místě v obou kategoriích, musí být udělen pohár, s uvedením názvu soutěže, místa konání, ročníku, kategorie a umístění (název GOROLSKÝ POHÁR V PÚ a příslušný rok, k němuž je připojeno příslušné jméno soutěže). Pořadatele zastupuje Velitel soutěže, jeho povinnosti a práva jsou dále patrné z pravidel GP a PS. Pořadatel je povinen zajistit sbor rozhodčích v minimálním imálním rozsahu 1x startér, 1x rozhodčí hlavní s oficiálním dokladem (základna+kontrola koše), 1x rozhodčí délky hadic, 1x jeho pomocník, 1x rozhodčí č čáry sestřiku. Hlavní rozhodčí musí dodržovat pravidla GP a být platným rozhodčím PS s řádným oprávněním. Dále je povinen dodržet ustanovení rozměrů trati a jejího příslušenství, pokud mu v tomto nebrání neměnné nné okolností. O těchto okolnostech (změna rozměrů) ěů) musí být zmínka v propozicích soutěže a také v přihlášce soutěže do GP. Pořadatel je povinen zajistit časomíru s výsledným časem, časem prvního terče a taky pistolí, která bude sloužit jako spínač č pro spuštění časomíry. Pořadatel je povinen seznámit soutěžní družstva na zahajovacím seskupení s rozhodčími a delegátem GP. Pořadatel zodpovídá za včasné předání výsledku zástupci rady GP v papírově podobě a do 48 hodin od skončení soutěže v elektronické podobě na oficiální 9

10 4 PRACOVNÍCI SOUTĚŽE 4.1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Pracovníci soutěže jsou především Velitel, Hlavní rozhodčí, Pomocní rozhodčí, Technická četa a Delegát rady GP. Rozhodčí jsou delegování pořadatelem GP, pořadatel je povinen zajistit rozhodčí alespoň v minimálním počtu (viz. Bod 3.1 Povinnosti pořadatele). Doporučená ústroj rozhodčích po celou dobu soutěže jednotná. Například pracovní nebo vycházkový stejnokroj, popř. jiný vhodný nezaměnitelný oděv. Všichni pracovníci soutěže mají práva a povinnosti dané platnými pravidly GP a pravidly PS. 4.2 DELEGÁT RADY GP Zástupce rady (Delegát) musí být účasten v dostatečném předstihu před začátkem soutěže až do vyhlášení výsledků, které od pořadatelů přebírá v psané verzi. Dohlíží na regulérní průběh soutěže, kontroluje půjčování členů družstev. Kontroluje regulérnost tratě, zajistí přeměření úseku pro měření hadic společně se zástupcem pořadatele popř. rozhodčím. Delegát nepřestavuje trať ani neseřizuje terče. Delegát má právo přerušit soutěž v případě, že má podezření na závažné porušení povinnosti rozhodčích a to do jejich nápravy, případně výměny rozhodčího. Dále přebírá a kontroluje oficiální výsledky soutěže, případně zajišťuje vložení na oficiální webové stránky GP na adrese: gp.sdhmilikov.cz. 10

11 5 TRAŤ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽE 5.1 TRAŤ Rozměry tratě jsou dány pravidly PS s výjimkou na 2B viz Obrázek 1. Každá odchylka, terén, vzdálenost, změna směru, atd. musí být pořadatelem předem dána na vědomí v přihlášce kola do GP. V případě akutní nutnosti změny tratě dá toto na vědomí členům rady GP nejpozději 14 dní pře plánovaným datem konání soutěže. Čára sestřiku o výšce max. 20mm nad zemí a délce min. 10m viditelně označena např. praporky je nedotknutelná. Při jakémkoliv dotyku těla, nebo vybavení proudaře čáry výstřiku je pokus hodnocen jako neplatný. Koberce před čárou sestřiku min. 3x1m pro každý proud. Pořadatele jsou povinni vymezit místo k měření hadic (kolíky apod.) Vzdálenost ověří Delegát. Základná o rozměrech 2000x2000x( ) mm s dřevěným povrchem nebo s kobercem. Kolem základny při tratích na nezpevněném povrchu musí být koberce. Nádrž na vodu musí mít stěny vysoké 0,8 m, šířku min. 0,9m a nejmenší obsah vody 1000l, kraje musí být bez ostrých hran, nádrž bez uší a madel, o které by se mohl závodník zastavit nebo zranit. Levá stěna nádrže z pohledu od základny musí být souběžná se středovou osou základny. Vnitřek nádrže musí být hladký a bez překážek o které by se mohl závodník zastavit nebo zranit. 11

12 Obrázek 1 Schéma trati 12

13 6 JINÁ USTANOVENÍ Délka přípravy na základně dle počtu přihlášených soutěžních družstev max. 5 minut může být zkrácena až na 3 minuty. Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a přístupu k základně a vyzváním rozhodčího k nástupu družstva k přípravě na základně. Rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu, není-li uvolněn přístup k ní. Čas přípravy družstva k pokusu je ukončen odchodem na startovní čáru a povelem rozhodčího disciplíny k provedení startu (tj. zapískáním rozhodčího základny). V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny nebo dle domluvy. Soutěžní družstvo mužů si může půjčit maximálně 2 členy z jiného družstva (to platí i pro ostatní družstva), kteří smí soutěžit za jiné družstvo pouze jednou (maximálně může startovat 2x v soutěži) a musí mít oblečen dres svého mateřského týmu. Za družstvo žen může běžet muž, ale pouze od koše po stroj, ženské soutěžní družstvo si může půjčit maximálně 2 členy z jiného družstva včetně ě muže (muž z vlastního sboru se považuje za půjčeného člena), kteří smí soutěžit za jiné družstvo pouze jednou (maximálně ě může startovat 2x v soutěži) a musí mít oblečen dres svého mateřského týmu. Za porušení výše uvedených podmínek hrozí diskvalifikace jak týmu, za který člen běžel, tak svého mateřského týmu. Protest lze podat pouze písemnou formou po složení kauce ve výši 500,- Kč delegátovi GP. V případě oprávněného ného protestu se kauce vrací. V opačném případě propadá ve prospěch GP. Protesty lze podávat pouze proti hodnocení vlastního soutěžícího družstva, a proti výsledkům soutěže. Soutěžní družstvo se může do soutěže přihlásit nejpozději do zahájení útoku posledního soutěžního družstva. Při přípravě základny mohou být v prostoru ru základny pouze závodníci chystající se k danému útoku + jedna pomáhající osoba (7+1), nevztahuje se na přinesení stroje na základnu. U žen se povoluje 7+2 V případě prasknutí hadice,,b nebo,,c způsobené vadou materiálu hadice (nikoliv půlspojek), může družstvo svůj pokus opakovat. Při provádění útoku nesmí být ve vymezeném prostoru trati (u základny) další člen. 13

14 Kontrola délky hadic se provede ihned po dokončení útoku, změřením minimálně jedné libovolné hadice u každého družstva soutěžního družstva, určené rozhodčím. Hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci soutěžního družstva. Hadice určené ke kontrole délky přenesou na místo měření rozhodčí určení pořadatelem soutěže. 7 TECHNICKÉ PODMÍNKY Pravidla PŘÍPRAVNÁ ZÁKLADNA Je doporučeno, aby pořadatel soutěže GP zajistil kontrolní stanoviště (,,přípravnou základnu ). Na tomto označeném místě si následně soutěžní družstvo před svým soutěžním pokusem přichystá veškerý materiál potřebný pro provedení útoku. Rozhodčím je následně kontrolováno, zda výzbroj a výstroj družstva odpovídá pravidlům GP. Po kontrole již materiál nesmí být vyměňován, bez souhlasu hlavního rozhodčího. Doporučená kontrola: Koš s funkčním ním závitem, s minimálním otočením 360 na příslušné savici Délka savice 2,5 m ±5 cm, bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm, délkou savice se rozumí vzdálenost mezi konci pevných části savice (koncovek Klouby v rozvaděči čerpadla stroje musí být funkční Klouby rozdělovače funkční bez jejich zajištění a přídavného držáku, rozrážecí klín nepovolen 7.2 PROVEDENÍ ÚTOKU Dle platných pravidel požárního sportu na sklopné terče s výjimkami. Výjimky soutěž může probíhat pro obě kategorie na 2B, na sklopné terče. Od povelu rozhodčího:,,na základnu!, se měří doba stanovená na přípravu pokusu. V té době musí družstvo umístit na základnu motorovou stříkačku ř a nářadí potřebné k provedení požárního útoku. K zajištění nářadí proti pohybu nesmí být použito žádných podpěr nepatřících mezi nářadí pro požární útok (kamínky, klacíky, ) Mezi ozuby půlspojek musí projit plastový přípravek (tloušťky max.1mm tzv. spojky na papír). Přípravek bude jednotný pro všechny soutěže GP. 14

15 Žádné nářadí s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu, savice se může dotýkat země, ale nesmí přesahovat víc než metr přes základnu. V případě pochybností více než 3,5 stopy hlavního rozhodčího. Mezi košem a savici musí projít plastový přípravek (tloušťky max.1mm tzv. spojky na papír). Přípravek bude jednotný pro všechny soutěže GP. Motorová stříkačka ř může být v době přípravy nastartována a v okamžiku startu nemusí být v klidu. Po startu vyběhne družstvo od startovní čáry (všichni vždy od jedné), provede spojení přívodního vedení (sací koš nemusí být našroubován před ponořením do nádrže), dopravní vedení, útočné proudy a sestřikne oba sklopné terče. Voda v nádrži nemusí být průběžně doplňována. Při stříkání do terčů nesmí žádný z členů družstva překročit č čáru hranice stříkání (sestřiková čára), ani se této čáry dotýkat a proudnice (včetně č ě půlspojky hadice) se nesmí opírat o druhého člena družstva, proudnice se může při ř stříkání dotýkat země. Požární útok se považuje za ukončený, signalizaci obou terčů nebo sepnutím časomíry po sesřiknutí obou terčů a signalizaci hlavního rozhodčího. Musí být proveden a ukončen do 1 minuty od startu. Přívodní vedení při útoku nemusí být sešroubováno Koš musí být ihned po ukončení útoku nebo na povel rozhodčího vytažen z kádě a musí být při vytažení našroubován na savici. Závodník jej drží za savici, nikoli za koš. 7.3 STARTOVÁNÍ Startovní povely zní: NA MÍSTA PŘIPRAVTE SE POZOR VÝSTŘEL. Závodníci na povel POZOR se nesmí pohnout (start z klidu). Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně ě startéra, nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.). Předčasný start se avizuje opakovaným výstřelem. Druhý předčasný start má za následek neplatný pokus soutěžního týmu. Předčasně ukončit pokus smí pouze startér a to pouze výše uvedenými způsoby. 15

16 8 TECHNICKÁ PRAVIDLA 8.1 PODMÍNKY PRO VÝZBROJ A VÝSTROJ GP KošŠ Klasická hliníková konstrukce (viz ilustrační foto str. 19), nebo jiný schválený typ. S funkčním závitem, s minimálním otočením 360 na příslušné savici. Koš a příslušná savice nesmí obsahovat zajišťovací mechanizmy závitu. Výplet vtoku libovolný (doporučený výplet koše rozměr r ok 10x10mm) Savice Délka 2,5 m ± 5 cm, bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm, délkou savice se rozumí vzdálenost mezi konci pevných části savice (koncovek). Povoleny savice s o-kroužky. Šroubení savic funkční. Izolepy, lepicí pásky a smirkové papíry povoleny. Nepovoleny zajišťovací mechanizmy závitu. Nepovoleny závaží a výztuhy savic Stroj Přenosná požární stříkačka bez zjevných (viditelných) úprav, stroj musí odpovídat schválenému typu, s výjimkami. Kombinace motorů a čerpadel není přípustná. Úpravy prováděné na motorech PS12 se mohou provádět pouze na součástech a dílech vycházejících z konceptu motoru TAZ (škoda 776/776.14) bez zjevných (viditelných) úprav. Výfukové potrubí libovolné, musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě dle typu. Ovládání plynu libovolné mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě daném výrobcem (typ karburátoru libovolný). Rovné hrdlo z rozvaděče je povoleno. Nejsou přípustná přídavná sací zařízení ejektory, tlakové láhve, apod. Zpětná klapa v rozvaděči nemusí být. Odvzdušňovací prvky na vývodu z rozvaděče nejsou povoleny. 16

17 Klouby v rozvaděči musí být funkční, povolen klasický rozvaděč s klouby + rozvaděč od fy. Vincker. Šroubovací nástavec na šroubení víka čerpadla (nástavec) je povolen Hadice B Minimální délka 19m / délka hadice se měří včetně půlspojek (bez ozubů). Průměr 63, 65, 75. Pojistky na spojkách povoleny. Hadice B může být poskládána na rámu stroje Rozdělovač Povolen pouze rozdělovač s jedním vstupem (B) a výstupy 1 x B a 2 x C. Kompletní (všechny půlspojky). Rozrážecí klín nepovolen. Záslepky a odvzdušňovače nepovoleny. Klouby funkční bez jejich zajištění a přídavného držáku Hadice C Minimální délka 19m/ délka hadice se měří včetně půlspojek (bez ozubů). Šíře 38, 42, 52. Pojistky na spojkách povoleny Proudince Pojistky na proudnici povoleny. Proudnice bez dodatečných podložek. Průměr výstřikové trubice libovolný (maximální délky včetně ě půlspojky 450mm) Ostatní Klíč celý nebo poloviční max. 2 Ks, bez přídavných podložek, apod. Podložka pod savici max. tl. 10mm, hladká bez výřezů, drážek a podložek. Kamínky a klacíky nepovoleny. Nářadí se smí používat jen schváleného typu od výrobce bez zjevných úprav. Povoleny jsou pouze bezpečnostní pojistky na útočném vedení mimo koš. 17

18 8.2 VÝSTROJ SOUTĚŽÍCÍCH K provedení požárního útoku, jednotná sportovní nebo pracovní ústroj. Kalhoty zakrývající kolena. Opasek kožený, musí být v družstvu jednotně Ochranná přilba Může být použitá sportovní obuv nebo zásahová obuv pro hasiče, podrážka sportovní obuvi může mít drážky, plastické švy, vroubkování nebo výstupy o max. hloubce 5 mm, (tzv. Turfy), pokud jsou všechny zhotoveny ze stejného nebo podobného materiálu jako základní podrážka. Tretry povoleny (velikost hrotů libovolná), kopačky se nepřipouštějí. Jiné úpravy a výjimky, které nejsou uvedeny v pravidlech, jsou nepřípustné a budou se považovat za porušení pravidel, tudíž za diskvalifikaci družstva. 18

19 9 FOTOGALERIE: 19

Pravidla Velké ceny Prostějovska v požárním útoku na rok 2015

Pravidla Velké ceny Prostějovska v požárním útoku na rok 2015 Pravidla Velké ceny Prostějovska v požárním útoku na rok 2015 I. Nejvyšší orgán soutěže Rada Velké ceny Prostějovska je nejvyšším orgánem na soutěži je volena na zasedání VCP činnost rady se řídí schválenými

Více

PRAVIDLA "PODORLICKÉ LIGY"

PRAVIDLA PODORLICKÉ LIGY Propozice X. ročníku soutěže o putovní pohár "Podorlické ligy" v požárním útoku v kategoriích mužů a žen 2009. ******************************************************************************** Po zkušenostech

Více

TÁBORSKÁ HASIČSKÁ LIGA v požárním útoku

TÁBORSKÁ HASIČSKÁ LIGA v požárním útoku TÁBORSKÁ HASIČSKÁ LIGA v požárním útoku 2. ročník THL 2008 TERMÍNY SOUTĚŽÍ Poř. č. datum zač. místo okr. Hadice Dráha terče 1. 10.5. Obrataň PE úzké 3B sklopky 2. 17.5. Žďár JH úzké 3B sklopky 3. 21.6.

Více

spolek MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA v požárním útoku"

spolek MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA v požárním útoku www.msliga.info spolek v požárním útoku" 2015 PRAVIDLA Vydáno: 23.4.2015 Změna pravidel je v textu vyznačena červenou barvou. Obsah 1 SYSTÉM A ORGANIZACE MSL... 3 1.1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 1.2 ÚČAST

Více

Pravidla pro požární útok ze Směrnic hry Plamen, platných od 1.9.2004. Požární útok

Pravidla pro požární útok ze Směrnic hry Plamen, platných od 1.9.2004. Požární útok Požární útok V požárním útoku soutěží 7 členů (starší), 5 členů (mladší). Organizátoři kol rozhodnou o případném použití jednotné motorové stříkačky a provádění z jedné nebo ze dvou základen. Do hodnocení

Více

mezinárodní pohárovou soutěž mladých hasičů

mezinárodní pohárovou soutěž mladých hasičů Sbor dobrovolných hasičů Havířov Město vás zve na mezinárodní pohárovou soutěž mladých hasičů Pořadatel: SDH Havířov Město za finanční podpory Mezinárodního Visegradského fondu, Termín konání: sobota 14.

Více

PROPOZICE krajského kola soutěže družstev SDH SH ČMS v požárním sportu v roce 2014 ve Zlínském kraji

PROPOZICE krajského kola soutěže družstev SDH SH ČMS v požárním sportu v roce 2014 ve Zlínském kraji PROPOZICE krajského kola soutěže družstev SDH SH ČMS v požárním sportu v roce 2014 ve Zlínském kraji Soutěž se uskuteční pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a starosty obce Horní Lideč Termín konání:

Více

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest 1 Účel zkoušky Účelem kvalifikační zkoušky je ověřit, zda má žadatel potřebné odborné znalosti a způsobilost vykonávat samostatně

Více

PROPOZICE KRAJSKÉHO KOLA KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SOUTĚŽ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DISCIPLÍNÁCH TFA 2016. Nejtvrdší hasič

PROPOZICE KRAJSKÉHO KOLA KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SOUTĚŽ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DISCIPLÍNÁCH TFA 2016. Nejtvrdší hasič PROPOZICE KRAJSKÉHO KOLA KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SOUTĚŽ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DISCIPLÍNÁCH TFA 2016 Nejtvrdší hasič Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Královéhradeckého

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO MINISTERSTVO DOPRAVY DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO Chrudim 19. května 2016 DDH Chrudim 1. P R O P O Z I C E Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů okresu Chrudim 19. 5. 2016 Vyhlašovatel

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: JM Net, o. s. (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

PROPOZICE OKRESNÍCH SOUTĚŽÍ PRO ROK 2013

PROPOZICE OKRESNÍCH SOUTĚŽÍ PRO ROK 2013 PROPOZICE OKRESNÍCH SOUTĚŽÍ PRO ROK 2013 OKRESNÍ VÝBOR MHJ BRNO Pořadatelem postupové soutěže je MHJ okres Brno. Soutěže se uskuteční dne 11. května 2013 na cvičišti v Březině u Tišnova //mládež// 12.

Více

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald S T A N O V Y Veterán klub Rychvald I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1: Vznik Veterán klubu Rychvald 1. Veterán klub Rychvald (dále jen VK Rychvald) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se

Více

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek )

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. I Základní ustanovení 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) 1.2. Sídlo spolku: Hradec Králové, Rybova 1908/31, PSČ 500 09 1.3. Spolku

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OKRESNÍHO KOLA družstev sborů dobrovolných hasičů SH ČMS v požárním sportu a PUTOVNÍHO POHÁRU STAROSTY

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2016. 1. Úvod. Tento soutěžní řád pro rok 2016 navazuje na nadřazená Pravidla koloběžkových závodů.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2016. 1. Úvod. Tento soutěžní řád pro rok 2016 navazuje na nadřazená Pravidla koloběžkových závodů. SOUTĚŽNÍ ŘÁD 2016 Preambule: Všichni účastníci (pořadatelé, závodníci a diváci) jsou povinni ctít duch fair play a chovat se dle dobrých mravů a právních předpisů ČR. 1. Úvod Tento soutěžní řád pro rok

Více

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s.

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. Klub leteckých modelářů Brno, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, považuje za

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží ČSOB v orientačním běhu

SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží ČSOB v orientačním běhu SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží ČSOB v orientačním běhu I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád soutěží ČSOB v orientačním běhu (SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých soutěží v orientačním běhu na území

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Metodický list číslo 11 Včlenění rozdělovače do jednoduchého vedení. do poschodí Vydáno dne: 5. března 2007 Stran: 5

Metodický list číslo 11 Včlenění rozdělovače do jednoduchého vedení. do poschodí Vydáno dne: 5. března 2007 Stran: 5 Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Jednoduché vedení po poschodí Metodický list číslo

Více

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. (dále jen Unie ) Čl. 1 Název, sídlo, postavení Unie (1) Unie je založena na principu dobrovolnosti

Více

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI 1. Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Mor. Budějovice 2. Sídlo sdružení: Gymnázium, Moravské Budějovice,

Více

N Á V R H K U P N Í S M L O U V A

N Á V R H K U P N Í S M L O U V A N Á V R H K U P N Í S M L O U V A Rozšíření malovýroby mléčných produktů - prodejní stánek 1. Obchodní firma: Sídlo: Zapsaná v OR: Zastoupená: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon/fax: E-mail:

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

P R O P O Z I C E. Termín konání: oblast Mohelnicko a Šumpersko - 7. 5. 2014 od 9,00 hodin (prezence 8,00-8,45 hodin) Organizační štáb soutěže

P R O P O Z I C E. Termín konání: oblast Mohelnicko a Šumpersko - 7. 5. 2014 od 9,00 hodin (prezence 8,00-8,45 hodin) Organizační štáb soutěže P R O P O Z I C E Oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2014 v Mohelnici Vyhlašovatel soutěže: Ministerstvo dopravy - BESIP se spolu-vyhlašovateli: MŠMT, Policejní prezidium PČR, ČČK,

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

I. ročník M E M O R I Á L U

I. ročník M E M O R I Á L U Tělovýchovná jednota S u š i c e oddíl kopané - 312040 342 01 Sušice 2, Fr. Procházky 119 telefon: 376 523 275 stadión Sušice, Volšovská 42 stadión: 376 523 273 e-mail: susicefotbal@centrum.cz Tělovýchovná

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží Jihomoravské oblasti Českého svazu orientačních sportů v orientačním běhu

SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží Jihomoravské oblasti Českého svazu orientačních sportů v orientačním běhu SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží Jihomoravské oblasti Českého svazu orientačních sportů v orientačním běhu 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád soutěží Jihomoravské oblasti v orientačním běhu stanovuje podmínky

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

*MVCRX02KH7U1* MVCRX02KH7U1

*MVCRX02KH7U1* MVCRX02KH7U1 *MVCRX02KH7U1* MVCRX02KH7U1 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 4 Č. j. MV- 81547-4/PO-IZS-2015 Praha 20.

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Verze č. 3 ze dne 7. 6. 2016. Marketingová soutěž OLYMPIA OLOMOUC

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Verze č. 3 ze dne 7. 6. 2016. Marketingová soutěž OLYMPIA OLOMOUC ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Verze č. 3 ze dne 7. 6. 2016 Marketingová soutěž OLYMPIA OLOMOUC Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové soutěže. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

PROVOZNÍ ŘÁD HS TŘANOVICE PRO PROVÁDĚNÍ MYSLIVOSTI VE SPOLEČENSTEVNÍ HONITBĚ

PROVOZNÍ ŘÁD HS TŘANOVICE PRO PROVÁDĚNÍ MYSLIVOSTI VE SPOLEČENSTEVNÍ HONITBĚ Název: Honební společenstvo Třanovice Sídlo: Třanovice 739 53 IČ: 48428477 PROVOZNÍ ŘÁD HS TŘANOVICE PRO PROVÁDĚNÍ MYSLIVOSTI VE SPOLEČENSTEVNÍ HONITBĚ Provozní řád se vydává podle ustanovení čl. 9 odst.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

RACING RESCUE J.A.Komenského 1034 399 01 MILEVSKO IČ:22707905 WWW.VYPROSTOVANI.CZ PRAVIDLA MMČR VZOHV

RACING RESCUE J.A.Komenského 1034 399 01 MILEVSKO IČ:22707905 WWW.VYPROSTOVANI.CZ PRAVIDLA MMČR VZOHV RACING RESCUE J.A.Komenského 1034 399 01 MILEVSKO IČ:22707905 WWW.VYPROSTOVANI.CZ PRAVIDLA MMČR VZOHV Úvodní ustanovení : Oficiální název soutěže: MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Více

XIV. ROČNÍK HASIČSKÉHO PĚTIBOJE FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE TELČ

XIV. ROČNÍK HASIČSKÉHO PĚTIBOJE FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE TELČ XIV. ROČNÍK HASIČSKÉHO PĚTIBOJE FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE Všeobecná ustanovení: Pořadatel: TELČ HZS Kraje Vysočina Datum konání: 19. září 2015 Místo konání: Prezence: Seznámení s disciplínami, nástup:

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Vyhláška. kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/13/2015 FOUNDEIK

Vyhláška. kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ) prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/13/2015 FOUNDEIK Vyhláška VŘ/001/2016 kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/13/2015 FOUNDEIK 1. Vyhlašovatel: NAXOS a.s. se sídlem Praha 5, Holečkova

Více

Pravidla Trutnovské volejbalové ligy Ročník:2015-2016

Pravidla Trutnovské volejbalové ligy Ročník:2015-2016 Pravidla Trutnovské volejbalové ligy Ročník:2015-2016 Termíny:!!!!!!!!!! tělocvična je hrazena od 8:00 do 15:00.!!!!!!! 26.9.2015; 24.10.2015; 21.11.2013; 5.12.2015; 9.1.2016; 6.2.2016; 19.3.2016; 23.4.2016;

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Jaro s báječnými výhrami

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Jaro s báječnými výhrami ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Jaro s báječnými výhrami Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Járo s báječnými výhrami (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem,

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresní sdružení Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresní sdružení Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresní sdružení Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov Propozice soutěže v disciplínách TFA OKRESNÍ KOLO TFA 2016 1. Nejvyšší orgán nejvyšším orgánem je OSH

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Článek 1 Název spolku 1. Název spolku zní: Spolek bubakov.net 2. Povolená zkratka názvu: bubakov.net 3. Sídlo spolku je: Havlíčkova 500, 271 01 Nové

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah 1 Koncová zařízení... 3 2 Charakteristika typů služeb logistika KZ Dodání KZ, Instalace KZ... 3 3 Další

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku: KOUTEX 2014 (recyklace textilního odpadu) - zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona

Více

Organizační pokyny k okresnímu hodnocení hry Plamen ročníku 2015 2016

Organizační pokyny k okresnímu hodnocení hry Plamen ročníku 2015 2016 Organizační pokyny k okresnímu hodnocení hry Plamen ročníku 2015 2016 Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Hodonín Termín konání: 14. května 2016 Místo konání: Hasičský sportovní areál

Více

Obchodní podmínky. sídlo.(dále jen zhotovitel) I. Základní ustanovení

Obchodní podmínky. sídlo.(dále jen zhotovitel) I. Základní ustanovení Obchodní podmínky které ve smyslu ustanovení 273 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, určují část obsahu smlouvy o dílo č.ze dne.., na zhotovení stavby Provozní budova

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

Směrnice pro poskytování odměn funkcionářům SBD a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a společenství vlastníků

Směrnice pro poskytování odměn funkcionářům SBD a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a společenství vlastníků Směrnice pro poskytování odměn funkcionářům SBD a pravidla odměňování pracovních funkcí na samosprávách a společenství vlastníků Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.6.2009 1.6.2009 2 Dne: 15.4.2009

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným PŘÍLOHA 1 SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným I. Zakladatelé Pan Roman Mucha a David Mucha zakládají společnost s ručením omezeným (dále jen společnost) za podmínek stanovených

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

TRÉNINKOVÁ CENTRA MLÁDEŽE

TRÉNINKOVÁ CENTRA MLÁDEŽE PROJEKT ČESKÉHO NOHEJBALOVÉHO SVAZU TRÉNINKOVÁ CENTRA MLÁDEŽE 1. Popis projektu Český nohejbalový svaz (dále jen ČNS ), prostřednictvím Výkonného výboru (dále jen VV ), vyhlašuje projekt Tréninková centra

Více

R O Z P I S soutěží dospělých pro rok 2011 2012 v okresním přeboru mužů a žen okres Ústí nad Orlicí

R O Z P I S soutěží dospělých pro rok 2011 2012 v okresním přeboru mužů a žen okres Ústí nad Orlicí R O Z P I S soutěží dospělých pro rok 2011 2012 v okresním přeboru mužů a žen okres Ústí nad Orlicí V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže okresního přeboru mužů a žen vyhlašuje

Více

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

Školní řád. od 1. 9. 2015

Školní řád. od 1. 9. 2015 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Školní řád od 1. 9. 2015

Více

DR3 Vydáno dne: 5. března 2007 Stran: 5

DR3 Vydáno dne: 5. března 2007 Stran: 5 Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Dopravní vedení s rozdělovačem a útočný Metodický

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY (schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ze dne 14. prosince 2004, ve znění schváleném dne [den schválení zněny stanov ministerstvem] 2005) Článek 1 NÁZEV,

Více

NÁKUP CNC BRUSKY NA KULATO

NÁKUP CNC BRUSKY NA KULATO Zadávací dokumentace pro výběrové řízení s názvem Nákup CNC brusky na kulato Dle pravidel pro výběr dodavatelů u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatel: ANTREG,a.s.

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

Pravidla pro rozhodčí řízení (dále jen Pravidla )

Pravidla pro rozhodčí řízení (dále jen Pravidla ) (dále jen Pravidla ) Čl. 1 Základní ustanovení 1. Pokud vznikne majetkový spor mezi stranami, tedy mezi Zhotovitelem a Objednatelem (dále jen strany ), může tento spor v souladu se zákonem č. 216/1994

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

ROSSMANN PRAVIDLA VÁNOČNÍ SOUTĚŽE

ROSSMANN PRAVIDLA VÁNOČNÍ SOUTĚŽE ROSSMANN PRAVIDLA VÁNOČNÍ SOUTĚŽE 1. POŘADATEL: ROSSMANN, spol. s r.o., Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, IČO: 61246093, spisová značka C 28492 vedená u Městského soudu v Praze 2. ORGANIZÁTOR:

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 27.6.2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 27.6.2015 Článek 1 ZÁKLADNÍ

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Otavská 6(dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2. Sídlo družstva je na adrese Otavská 6,370

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Sportovní pravidla ringa

Sportovní pravidla ringa Sportovní pravidla ringa Platná od 1.1.2002 Schváleno Českým klubem ringa Pravidlo 1 Pravidlo 2 Pravidlo 3 Pravidlo 4 Pravidlo 5 Pravidlo 6 Pravidlo 7 Pravidlo 8 Pravidlo 9 Pravidlo 10 Pravidlo 11 Pravidlo

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Název spolku DIČ Sídlo spolku Kraj Země Statutární orgán spolku Nejvyšší orgán spolku Myslivecký spolek M i č o v i c e CZ 47260521 383 01 Mičovice Jihočeský Česká

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více