Zápis z workshopu PS ČLS JEP ze dne , Psychiatrická nemocnice Bohnice. Přítomni: Agenda:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z workshopu PS ČLS JEP ze dne 8. 8. 2013, Psychiatrická nemocnice Bohnice. Přítomni: Agenda:"

Transkript

1 Přítomni: Zápis z workshopu PS ČLS JEP ze dne , Psychiatrická nemocnice Bohnice MUDr. Mar(n Hollý (předseda PS ČLS JEP) MUDr. Simona Papežová (Strategická projektová kancelář MZ) Josef Gabriel (ČAPZ, Dobré místo) Jaroslav Nejdl (ČAPZ, Andělská křídla, Fokus) Ing.Mar(na Přibylová (NRZP ČR) MUDr. Jan Tuček, Ph.D. (Asociace krajů ČR, Nemocnice České Budějovice) MUDr. Tomáš Kreuzinger (Psychiatrická ambulance, Ús] nad Labem) Daniel Černík (o.s. Kolumbus) Jan Jaroš (o.s. Kolumbus) Zápis: MUDr. Simona Papežová Agenda: 1. Rekapitulace předešlých schůzek v prvním setkání probíhala převážně diskuse s uživateli, v rámci druhého setkání měli větší prostor zástupci ambulantní psychiatrie, průběžně zástupci NNO + klinických psychologů a dalších. 2. Informace o včerejší mimořádné schůzi výboru PS ČLS JEP. 3. Předání pracovní verze strategického dokumentu zúčastněným k diskusi. 4. Informace o zarámování strategie, informace o tvorbě strategického dokumentu v souladu s Metodikou tvorby veřejných strategií. 5. Informace o struktuře kmene duševně nemocných, jaká péče je jim poskytována, s jakými náklady ( cca 5 000,- Kč /ambulantní pac. na rok x ,- Kč/ hospitalizovaný pac. na rok ), budou provedeny analýzy nákladovos(, bude vytvořena metodika, jak měřit efek(vitu intervencí. 6. Zmíněna řídká síť služeb jako systémový problém 7. Představení pilířů navázala diskuse k postavení terapeu(cké komunity (viz níže), komunita je dílčí součást péče, ne na úrovni pilíře. 7. Seznámení s cíli strategie: 1

2 Cíl 1: Zvýšit kvalitu psychiatrické péče systémovou změnou organizace jejího poskytování. První cíl byl stanoven na základě zmapované zpětné vazby od uživatelů psychiatrické péče a odborné veřejnos(. Reaguje na řadu nedostatků v oblas( poskytování zdravotní péče, provázanos( zdravotní a sociální péče, její dostupnos(, vazeb mezi poskytovanými službami a řadou dalších iden(fikovaných nedostatků. Změna organizace primárně povede ke zkvalitnění poskytovaných služeb a zajis] tak kvalitnější péči pro jejich uživatele. Systém psychiatrické péče bude mít vytvořené mechanismy k reflexi vlastní činnos(, ale i stavu současného poznání, aktuálním trendům, ekonomické situaci apod. Klíčová opatření zahrnují vznik Center duševního zdraví (dále jen CDZ) jakožto nového pilíře poskytování psychiatrické péče s návaznos] na sociální oblast, a dále pak opatření vedoucí k rozšíření sítě poskytovatelů psychiatrické péče včetně návazných služeb a restrukturalizace lůžkové péče (ve smyslu lepší dostupnos(). Hlavním předpokladem pro naplnění tohoto cíle je zajištění dohody se zdravotními pojišťovnami o dlouhodobě udržitelném nastavení financování systému psychiatrické péče. Mezi potenciální rizika z hlediska udržitelnos( financování psychiatrické péče je možná nedohoda se zdravotními pojišťovnami na novém systému financování psychiatrické péče. Diskuse: Dr. Tuček: Cíl 1 : doplnit přímo : vytvoření nového systému úhrady psych. péče Cíl 2: Omezit s(gma(zaci duševně nemocných a oboru psychiatrie obecně. Vychází z výsledků mapování vnímání duševně nemocných a duševních nemocí laickou i odbornou veřejnos] a orgány státní správy. Ve společnos( jsou duševně nemocní často s(gma(zováni, což vytváří další komplikace pro jejich plnohodnotné začlenění do společnos(, při léčbě, vzdělávání, zaměstnávání apod. Omezení s(gma(zace a následného vyčleňování duševně nemocných ze společnos( povede ke zlepšení jejich kvality života a k rozšíření příležitos] pro jejich uplatnění ve společnos(. Klíčová opatření vedoucí k dosažení tohoto cíle spočívají především v oblas( edukace laické a odborné veřejnos( a zaměstnanců státní správy a územní samosprávy, dále pak zajištění transformace směrem k větší otevřenos( a zajištění nezávislé a jasně metodicky ukotvené kontroly. Hlavním předpokladem pro naplnění tohoto cíle je vytvoření dlouhodobých a efek(vních des(gma(začních a vzdělávacích programů. Mezi hlavní riziko u tohoto cíle řadíme především nedostatečnou alokaci finančních prostředků pro des(gma(zační a vzdělávací programy a jejich následnou nedostatečnou účinnost. Diskuse: Cíl 2. Kontrola poskytovatelů péče není za]m systema(zovaná 2

3 Cíl 3: Zvýšit spokojenost uživatelů a jejich rodin s poskytovanou psychiatrickou péčí. Vychází z iden(fikovaných nedostatků v poskytování psychiatrické péče, které v konečném důsledku snižují celkovou spokojenost duševně nemocných a jejich rodin. Hlavním zaměřením je zlepšení komunikace odborné veřejnosp s duševně nemocnými a jejich rodinami. Zvýšení spokojenos( duševně nemocných a jejich rodin má přímý dopad na naplňování globálního cíle strategie. Klíčová opatření jsou zaměřena na edukaci odborné veřejnos( a vyšší provázanost zdravotních a sociálních služeb. Významným nástrojem naplňujícím tento cíl bude uplatnění výsledků z aktuálně připravovaného projektu SKVP (Standardní klasifikace vybudovaného prostředí u poskytovatelů psychiatrické péče, definice standardů kvality). Hlavním předpokladem je zajištění efek(vních edukačních programů pro odbornou i laickou veřejnost. Rizikem je naopak setrvávání na konzerva(vním přístupu k poskytování psychiatrické péče v České republice (dále jen ČR). Diskuse: p. Jaroš - klade důraz na zlepšení komunikace, obsaženo v tomto bodu - viz výše Cíl 4: Zvýšit efek(vitu psychiatrické péče včasnou diagnos(kou a iden(fikací skryté psychiatrické nemocnos( Vychází ze shromážděných dat a informací o nedostatečné schopnos( iden(fikovat skrytou psychiatrickou nemocnost v systému zdravotnictví. Pro dosažení cíle je nezbytné zlepšit a rozšířit pregraduální i postgraduální vzdělávání lékařů a odborných pracovníků mimo oblast psychiatrie tak, aby se zvýšila schopnost odhalovat psychiatrickou nemocnost, což způsobí včasnou léčbu a předání duševně nemocného do péče odborníkům. Skrytá nemocnost znemožňuje účinnou péči pro duševně nemocného, čímž zhoršuje kvalitu jeho života. Její odhalování má tak přímý dopad na dosažení globálního cíle strategie. Klíčová opatření spočívají v edukaci zdravotnického personálu a jsou popsána v pasážích tohoto dokumentu pod názvem Edukace, a to jak v čás( obecných doporučení, tak v rámci jednotlivých pilířů. Další klíčovou roli zaujímá uplatňování konziliární psychiatrie (týmu) ve všeobecných nemocnicích, která zajis] iden(fikaci skryté psychiatrické nemocnos( na soma(ckých odděleních a poskytne asistenci soma(ckým lékařům v diagnos(ce a léčbě pacientů. Předpokladem pro dosažení tohoto cíle je rozšíření systému vzdělávání ve zdravotnictví. 3

4 Diskuse: 0 Cíl 5: Zvýšit úspěšnost plnohodnotného začleňování duševně nemocných do společnos( (zejména zlepšením podmínek pro zaměstnanost, vzdělávání a bydlení aj.). Vzdělávání a plnohodnotné začleňování duševně nemocných do společnos( je oblast, kterou odborná i laická veřejnost vnímá jako nedostatečně rozvinutou. Pro mnoho duševně nemocných pak není možné dosáhnout vyššího stupně uplatnění, což nega(vně ovlivňuje kvalitu jejich života. Opatření vedoucí k naplnění cíle zahrnují zejména lepší provázanost mezi zdravotní a sociální oblas], zavedení pilíře CDZ a rozšíření sítě poskytovatelů psychiatrické péče. Předpoklady pro dosažení cíle zahrnují zajištění dohody se zdravotními pojišťovnami na novém systému financování psychiatrické péče a zvýšení provázanos( mezi zdravotní a sociální oblas]. Riziko spočívá v setrvávání na konzerva(vním přístupu k poskytování psychiatrické péče. Diskuse: 0 Cíl 6: Zlepšit provázanost zdravotních, sociálních a dalších návazných služeb. Zdravotní, sociální a další návazné služby jsou organizovány v rámci různých čás] státní správy a územní samosprávy, spadají tak do kompetence několika resortů a územně samosprávných celků. V rámci předchozích fází přípravy Strategie byla provázanost těchto služeb vyhodnocena jako nedostatečná. Duševně nemocní vyžadují nejen psychiatrickou péči, ale pro jejich uplatnění ve společnos( je třeba usnadnit přístup k využívání sociálních služeb a k dalšímu vzdělávání. Klíčová je vzájemná provázanost, důraz na meziresortní a mul(profesní přístup. Hlavní opatření vedoucí k dosažení cíle primárně zahrnuje nastavení efek(vní spolupráce mezi složkami státní správy (resorty) a územní samosprávy. Předpokladem pro úspěšné dosažení cíle je zajištění spolupráce nezdravotnických složek státní správy (resortů) a územních samospráv při přípravě a realizaci organizačních změn a opatření. Potenciálním rizikem je naopak nedostatek součinnos( všech zainteresovaných stran. Cíl 7: Humanizovat psychiatrickou péči. Psychiatrická péče v ČR je primárně založena na modelu z počátku minulého stole], který upřednostňoval poskytování péče v ins(tucionálním prostředí. Tento model je charakteris(cký nedostatkem komunitních služeb poskytovaných v prostředí blíže duševně nemocným. 4

5 Neméně důležitým aspektem v rámci humanizace je zlepšení podmínek péče ve stávajících zařízeních, jako jsou psychiatrické nemocnice a psychiatrická oddělení nemocnic, a to za pomoci invespc do kulpvace tamějšího prostředí. Přiblížení péče k duševně nemocným a odklon od ins(tucionálního modelu péče ve svém důsledku povede ke zlepšení jejich kvality života. Rozvoj péče poskytované v rámci CDZ a dalších extramurálních služeb, op(malizace sítě a modernizace lůžkového fondu s vazbou na definovaný cílový stav, patří mezi klíčová opatření pro dosažení cíle humanizace péče. Předpokladem pro dosažení cíle je primárně dohoda se zdravotními pojišťovnami na novém systému financování psychiatrické péče a adekvátní dotační podpora (ESF a další). Riziko tohoto cíle spočívá v setrvávání na konzerva(vním přístupu v poskytování psychiatrické péče a v nedohodě na novém systému financování se zdravotními pojišťovnami. Diskuse z výboru PS: vynechat první odstavec, týká se jen lůžkové psychiatrie Dr. Tuček: potvrzuje lokální mo(vace ke kul(vaci, pokud bude podpora z fondů EU p. Gabriel: připomínka, aby se investovalo do lůžkové péče uvážlivě, tam, kde bude jasné další využi] v souladu s cíli strategie odpověď dr. Hollý, ano, bude třeba vycházet z paspor(z. urbanizačních analýz Pro vyjednávání se zdravotními pojišťovnami je nutné mít ekonomické analýzy. Průběžná diskuse: p. J. Nejdl příběh schizofrenika: - počátek duševního onemocnění často kolem 15 roku života žádost o edukaci již v rámci základního vzdělávání na ZŠ (na 2.st. ZŠ) - po první atace edukace ve formě DS cílem je lepší prognosa pro větší podíl pacientů - část pac. s SMI ad CDZ podpora psychologická, psychoterapeu(cká, sociální, - je přesvědčen, že se i ušetří p. J. Jaroš - péče v terapeu(cké komunitě - význam v adiktologii, u SMI - dr. Hollý - není zcela jasný přínos, humánnější, ale v zásadě ins(tucionální typ péče (odporují čl. 19 zákonu o duševním onemocnění x nicméně pro část pacientů může být užitečná); k názoru p. Jaroše se připojuje p. 5

6 Gabriel vidí v tomto typu péče velký smysl pro ty, kteří již jinde kořeny v rodině nemají, možná výhledově zavezme jejich funkci dobře fungující CDZ, dr. Tuček nemělo by být součás] strategie, hlavním cílem je směřování k péči v přirozezném prostředí pacienta. - extrafamiliární péče ( náhradní rodiny ) - názor dr. Hollého: je v našich podmínkách k tomuto konceptu skep(cký; Ing. Přibylová axiom: Psychiatrické nemocnice nemohou dát pacientům sociální rehabilitaci, komunitu bere jako formu rehabilitace; dr. Kreuzinger: obava, aby CDZ neřídilo vše v oblas( psych. péče - po vysvětlení pilířů zde vidí vznik CDZ jako žádoucí dr. Tuček - aby se z CDZ nestala jen lepší ambulance p. J. Nejdl - zastánce myšlenky CDZ, rajonizace, kon(nuální péče o vážně duševně nemocné. Dr. Kreuzinger - otázka financování CDZ z principu musí mít smlouvu se zdravotní pojišťovnou i s regionální sociální službou. Ing. Přibylová - je zastánce rozvoje dvou zákládních stávajících fungující hc pilířů (PA, Psych. nemocnice), pokud CDZ aby byly přínosem pro pacienty, zajímá se počet fungujících oddělení nemocnic, zodpovězeno dr. Tučkem Dr. Hollý - CDZ - je vyjádřením zdravotní poli(ky přiblížení péče do přirozeného prostředí pacienta. P. Nejdl - příklad dobré praxe konziliární psychiatrie Nemocnice Na Homolce - každý pacient má přiděleného psychologa, který posoudí eventuální potřebnost psychiatrické/ psychologické péče P. Nejdl - zmiňuje ins(tut pacientských ombudsmanů, odpověd dr. Hollého požadavek je v souladu s obecnými doporučeními strategie v oblas( Legisla(vy Dr. Kreuzinger: ujasňuje si poje] strategie, zodpovědnost, financování, fondy EU, udržitelné financováni, časová osa reformy, jejích kroků, atp. P. Nejdl - dotaz na financování při vzniku CDZ, aby bylo myšleno na další financování, náklady spojené s dlouhodobým financováním P. Jaroš - jak bude CDZ vypadat, by mělo vyjít z jeho potřeb - z potřeb mul(disciplinárních týmu, dává příklad z Karlovarského kraje, kde by mohlo být CDZ vyprofilováno Dr. Tuček - ambulance veřejného zájmu - u psych. odd. nemocnic, spíše u CDZ???, chybí jedná se o ambulantní ochranky. 6

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Strategie reformy psychiatrické péče STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE Ministerstvo zdravotnictví ČR, verze 1.0, vydáno 8. října 2013 STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016

III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016 III. Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011-2016 M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í ČR Úvod Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011 2016 (dále

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje

Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje OBSAH 1. ÚVOD........................................... 4 2. O PROJEKTU........................................

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016

Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014-2016 Materiál byl vytvořen odborníky a zástupci veřejnosti, kteří pracují v šesti pracovních skupinách,

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA LÉTA 2009-2013 Zpracoval: odbor sociálních věcí, oddělení sociálních služeb Krajského úřadu Moravskoslezského

Více

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 1 VIZE... 5 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020... 6 Cílový stav v roce 2018: zavedení legislativních změn do praxe... 7 Část

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní Klient

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům péče v Centrech duševního zdraví (CDZ)

Odborné podkladové materiály ke standardům péče v Centrech duševního zdraví (CDZ) Odborné podkladové materiály ke standardům péče v Centrech duševního zdraví (CDZ) Kolektiv autorů: Mgr. Marek Fiala MUDr. Zuzana Foitová MUDr. Petr Hejzlar Jaroslav Hodboď MUDr. Martin Hollý PhDr. Karel

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více