Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Leden Vojenské muzeum. Poprask. Korán psaný krví. HW novinky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Leden 2011. Vojenské muzeum. Poprask. Korán psaný krví. HW novinky"

Transkript

1 Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Leden 2011 Poprask Vojenské muzeum Korán psaný krví HW novinky 17

2 2 Obsah: Aktuality... 3 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY RODIČŮ, ÚTERÝ DISKUSNÍ FORUM ŠKOLNÍHO ČASOPISU PRESÍK... 4 VÁNOČNÍ SVÁTKY A ROK Pišqworky Cé esko... 6 Rychlý google... 7 Bezpečnost na internetu... 8 Heroes of Annihilated Empire... 9 Rozhovor se správcem Studentského klubu HW Novinky... 14,,údajná korupce ve vládě Rocková opera Korán napsaný krví zatmění měsíce Představujeme sekretariát ředitele školy Report - přednáška o kriminalitě mládeţe ÚVAHy NA TÉMA DROGY Drogy v ČR Drogová problematika V trávě jsme první v Evropě! WikiLeaks Problém WikiLeaks a zveřejňování informací na internetu Vojenské muzeum Výprava 2.C do vojenského muzea Futsal BASKETBAL TROJIC Po zlaté neděli přišlo bronzové pondělí... 54

3 AKTUALITY Dobrý den v novém roce! Vánoce a vánoční prázdniny jsou za námi! Je tady rok 2011! Vysvědčení se blíţí! Výsledek pololetního snaţení se rýsuje. Věřím, ţe bude spokojenost u ţáků, učitelů i u rodičů. Ještě se dají výsledky ovlivnit! V novém roce nás čekají dva DOD (6. ledna a 1. února) a potom uvidíme, jak jsme byli úspěšní. To nám potvrdí nebo nepotvrdí aţ počet zápisových lístků (nikoliv přihlášek) odevzdaných uchazeči do naší školy. Letos jednodenní pololetní prázdniny připadly aţ na pátek 4. února. Jim bude předcházet tradiční maturitní ples ve čtvrtek 3. února. Tato po desetiletí udrţovaná tradice si ţádá naši účast. Kaţdý si tam najde to své, prváci slavnostní přijetí do rodiny středoškoláků, čtvrťáci rozloučení se školou, třeťáci okouknou, jak to zorganizovat příští rok a druháci se můţou bezstarostně bavit. Věřím, ţe se ples povede a Lucerna bude plná našich studentů, jejich rodičů a přátel. Program leden, únor a březen 2011: (změna vyhrazena) LEDEN (čtvrtek) 3. den otevřených dveří SSPŠ (pátek) uzavření klasifikace za 1. pololetí (pondělí) ukončení 1. pololetí, vysvědčení ÚNOR (úterý) 4. den otevřených dveří SSPŠ 3.2. (čtvrtek) maturitní ples v Lucerně 4.2. (pátek) pololetní prázdniny BŘEZEN jarní prázdniny lyţařský výcvikový kurz zájezd do Anglie Mgr. Zbyšek Nechanický ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY RODIČŮ, ÚTERÝ Přítomni: dle prezenční listiny - konečný zůstatek na účtu k dnešnímu dni ?- Kč - upřesnění kontaktu na p. Hitze - schválení Řádu studentského klubu - před hlasováním o schválení proběhla diskuse o způsobu hlasování, schopnosti usnášení, platnosti hlasování Výboru rady rodičů - připomínka p. Kubce (1. C) k Řádu RR (usnášeníschopnost, platnost hlasování), dotaz na "právní podklad". Do příští schůze RR je třeba upřesnit a doplnit usnášeníschopnost. - návrh - duben plenární schůze - připravit změnu stanov 3

4 - hlasování o schválení Řádu studentského klubu - přítomno - členů, pro všichni, proti 0 hlasů, zdrţel se 0 hlasů. pan ředitel - návrh na doplnění v Řádu studentského klubu. Formulace o náhradě škody v případě poškození majetku p. Patras (studentský klub) upřesnění pravidel ve studentském klubu (nabyla myšlena ochrana klubu), - návrh na změnu názvu Provozní řád Nákup Microsoft Office 2010 p. Hartman předseda studentského klubu se vyjádřil o vhodnosti nákupu softwaru p.hitz Microsoft Office 2010 nákup profesionální verze hlasování: z přítomných členů jednohlasně schváleno p. ředitel virtuální škola vyjádření studentů k problematikám školy - informace o financování virtuálních projektů - vybrané prostředky na RR ve školním roce 2010/ přehled akcí do konce roku 2010 a leden 2011 Další schůze RR bude v úterý Zapsala: Jitka Voplakalová DISKUSNÍ FORUM ŠKOLNÍHO ČASOPISU PRESÍK Váţení studenti, od nového roku 2011 jsem se rozhodl ve školním časopise Presík, jehoţ jsem garantem, zřídit rubriku diskusní fórum. Zde dostáváte prostor napsat svůj komentář k jakémukoli článku zveřejněnému v předchozím čísle. Přečetli jste si nějaký názor, který vás nadzvedl? Nesouhlasíte? Napište tedy odpověď. Cítíte potřebu něco dodat k některému z probíraných témat? Napište svůj názor. Napadá vás nějaký problém, který by stál za zveřejnění či následnou diskusi k němu? Máte moţnost napsat článek na jakékoli téma, jakýkoli problém, který dle vás stojí za zveřejnění. Předem vám děkuji, ţe podpoříte tuto rubriku. Opět tím dostáváte prostor vyjádřit své názory. Tříbit své dovednosti komunikace. Příspěvky budou následně zveřejněny v tištěné či internetové podobě Presíku. Toto diskusní fórum bude k dispozici pro kaţdé další číslo Presíku ve školním roce 2010/2011 na virtuální škole, kam můţete zavěsit své příspěvky. Ty můţete pochopitelně poslat i em na moji ovou adresu. Děkuji vám předem, ţe svůj případný příspěvek zavěsíte do systému virtuální školy do Diskusního fóra do pondělí 24. ledna Diskusní fórum je pochopitelně otevřené i pedagogům, kaţdý má moţnost se vyjádřit k problematice, kterou povaţuje za zajímavou a ke které má co říci či cítí potřebu něco říci. Pokud si nebudete přát, aby v případě zveřejnění bylo u vaší úvahy uvedeno vaše jméno, připište pod příspěvek Nepřeji si zveřejnit své jméno a toto bude respektováno. Ing. Radko Sáblík, ředitel školy 4

5 VÁNOČNÍ SVÁTKY A ROK 2011 Uţ několikrát mi jakýsi ctihodný občan uřízl některý ze smrčků, které jsem vysadil za plotem. Ozdobil ho, dal pod něj dárky, sedl si do křesla a hrál si na slušného Vánoční svátky jsou svátky klidu a míru, slyšel jsem mnohokrát. Tradiční svátky. Doba, kdy se k sobě lidé chovají slušně, dávají si dárky. A co po zbytek roku? Víme vůbec co oslavujeme? Nechci se nikoho dotknout v ateistickém národě. Ale tak trochu mi všechno kolem vánočních svátků přijde pokrytecké. Mnohdy neděláme to, co cítíme jako správné, ale to, co se očekává. Kéţ by tato moje slova nebyla pravdivá a já se mýlil. Mnozí si do nového roku dávají různá předsevzetí. Od 1. ledna přestanu kouřit, přestanu se přeţírat, začnu se hýbat, budu míň zlý, nepříjemný Většinou taková předsevzetí nepřeţijí ani týden nového roku. Moţná by však stačilo, abychom se k lidem chovali tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám. Slušnost není slabost, nekrást neznamená nutně okrádat rodinu, sebevědomí není nutně arogance a hulvátství. Bez práce nejsou koláče, říká jedno přísloví. Evropské státy obecně, byť v různě zrůdné míře, si zvykly krájet koláč o poznání větší, neţ ve skutečnosti z jejich hospodaření vzniká. Pod zaklínadlem sociálního státu se vlády chovají jiţ mnoho let asociálně, kdy přerozdělují mnohem více neţ vyberou a v zájmu svého dalšího zvolení kumulují problémy. Dluhová spirála se roztáčí. Pokud jedinec spadne do dluhové pasti, čeká ho bankrot, exekuce na majetek, na plat. Co čeká stát? Pokud mám měsíční příjem deset tisíc a kaţdý měsíc utratím o pětistovku víc, nelze takto hospodařit do nekonečna, zvláště kdyţ mám dalších sto tisíc dluhů a zmohu se pouze na splácení úroku. Bohuţel přesně tak se evropské státy chovají. V rámci populistické politiky obdrţel lid mnoho nárokových volebních dárků a teď se jich, světe div se, nikdo nechce vzdát. Vţdy se ptám, jak se projevuje krize a jak je oţebračován bídný obyčejný český lid, kdyţ sleduji tělnatou dámu či pána, jak s funěním tlačí plný nákupní vozík. Zaplněný ze tří čtvrtin věcmi, o kterých se opravdu, ale opravdu nedá říci, ţe by tvořily základní potraviny. Sobeckost určitých skupin, které si během různých nátlakových akcí berou zbytek obyvatel jako rukojmí, je v poslední době velmi typická. Necháváme si proplácet obyčejný lék na rýmu, abychom poté se slzou v oku pořádali sbírky na opravdu nemocné dítě, které potřebuje drahou operaci a nejsou na ni peníze. Jsme schopni bez mrknutí oka zaplatit kde jaké vylepšení čokla, ale na kaţdé vlastní zakašlání chceme brát ze společného zdravotního pojištění. Pokud si všichni vzápětí rozeberou, co do společné kasy vloţili, nejde o systém sociální, ale extrémně asociální. Pojištění na auto si také neplatím, abych dostal peníze, kdyţ mně praskne ţárovka či zkoroduje výfuk. Pojištění si platím pro váţnější havárii, přičemţ se i ateista modlí, aby k ní nedošlo. To samé je se zdravím. Chřipku bych si měl uhradit sám, aţ přijde váţná choroba, kde půjde o statisíce, budu vděčný za sociální systém. Pokud jeho zdroje nevyčerpáme za kapky do nosu. Sociální dávky mají pomáhat těm, kteří se ocitnou v opravdu tíţivé situaci. Někdy vlastní vinou, často shodou nepříjemných okolností. Pokud pobírá různé sociální dávky polovina národa, jde opět o systém silně asociální. Pomoc má přicházet pro člověka v nouzi, ne mu umoţnit do plného košíku přihodit navíc pár silně nezdravých tyčinek či jiných delikates. Vyţadovat různé bonusy ve svém zaměstnání je většinou rovněţ velmi nemravné. Typickým příkladem jsou reţijní jízdenky. Jak k tomu přijdou jiní zaměstnanci? Mají si snad učitelé i jejich rodinní příslušníci brát z regálů učebnice zdarma? Mají si prodavači a jejich rodinní příslušníci rozebírat zboţí? Mají pumpaři a jejich rodiny tankovat zdarma? A tak dále? Je přímo typické, ţe nejvíce křiku je kolem tak zvaných stravenek. Nejde o stravenky jako takové, ale o jejich daňové zvýhodnění. Zuby nehty bráníme moţnost zase kus rozpočtu proţrat. Evropa uţ roky proţírá svoje rozpočty, valí na budoucí generace obrovský dluh. Kdyţ se teď 5

6 vlády, bez ohledu na politickou příslušnost, pokouší s tím něco udělat, zuřiví demonstranti se valí ulicemi evropských měst. Nevytvořili jsme sociální stát, ale asociální systém, který bezohledně drancuje rozpočty a bez slitování zatěţuje rostoucím státním dluhem budoucí generace. Ve snaze konat obecné dobro se koná obecné zlo. Čím větší je míra přerozdělování, tím více peněz se ztratí v nepřehledných výběrových řízeních, tím více bují korupce, tím více pro sebe získávají velmi silné skupiny podnikatelů. Mnohé skupiny vyuţívají naivní ekology, kteří pravděpodobně své záměry myslí dobře. Ale na těchto problémech parazitují silné podnikatelské lobby, viz například obrovský byznys kolem solární energie, ţárovek, biopaliv a podobně. Svět se zbláznil, říkají někteří. Dle mého se svět nezbláznil, pouze jsme se poněkud utrhli ze řetězu. Pokud nechceme hazardovat se svou budoucností, měli bychom si stanovit ţebříček svých priorit. Podporovat dlouhodobě přínosné aktivity, mezi něţ patří důraz na vzdělání, důraz na zdraví. Bohuţel si nejsem jistý, zda jsme schopni vidět dále neţ za nejbliţší roh, dále, neţ na špičku svého nosu. Přichází nový rok Bude asi stejný jako roky předešlé. Budou podobné problémy. Pro někoho bude významnější, pro další zcela všední. Někdo bude maturovat, jiný se hlásit na střední školu, další učiní významnou změnu v osobním či pracovním ţivotě. Ale obecně se příliš lišit od jiných roků nebude. Krize, která nedávno postihla světovou ekonomiku, byla dle mého významným varováním. Pokud se však lidé nepoučí, pokud zůstanou velmi sobeckými a krátkozrakými, mohl by v krátké době přijít nějaký jiný rok, který uţ nebude tak podobný těm předešlým. Pak teprve začne velmi krutě platit následná otázka a odpověď. Kdy bude dobře? Dobře uţ bylo. Ing. Radko Sáblík, ředitel školy PIŠQWORKY 2010 Toho dne, kdyţ si nás pan profesor Petrášek zavolal do laboratoří fyziky, jsme uţ věděli, co nás čeká. Na Gymnáziu Na Zatlance se konalo oblastní kolo v piškvorkách. Vzhledem k tomu, ţe jsem byl pouze náhradník, stíhal jsem i občas kouknout na ostatní týmy a drţet si aspoň trochu přehled o tom co se děje u ostatních stolů. Dle mého názoru naším největším konkurentem bylo GCHD(Gymnázium Christiana Dopplera), kteří přišli hned se třemi týmy. Po rozdělení do 4 základních skupin se náš tým pouštěl do těţké bitvy. Nakonec se nám přes menší obtíţe podařilo postoupit z naší skupiny z 2. místa, coţ vzhledem ke konkurenci byl ještě úspěch. Po odehrání skupin následovala přestávka a náš tým se měl opět pustit v dalším kole do zápasu s GCHD 3. Tento zápas byl asi nejnapínavější, jelikoţ jsme ten zápas uhráli na remízu a poté následoval rozstřel. Naši se snaţili ještě chvíli zvítězit, ale nakonec nás nepřítel porazil. Tak jsme se zklamaní a unavení z několikahodinového hraní piškvorek vraceli zpět. I kdyţ jsme nezvítězili, tak myslím, ţe jsme bojovali,co to jen šlo. Nakonec bych rád dodal pouze jediné. Příští rok nám to vyjde. Školu reprezentovali: Kristýna Hordinová a Petr Hýsek (oba 3.L), Pavel Tuzar a Václav Štengl (oba 3.D) a Matěj Šamša, David Bouška a Ladislav Muţík (všichni 2.B). Vypracoval:Petr Hýsek Cé esko Milí čtenáři, V pátek se konalo meziškolní Mistrovství ČR v Counter Strike:Source. Turnaj se pořádal v herně Battlezone na Karlově náměstí, kde hned po vstupu následoval zápis do skupin a zprovoznění Steamu s CS:S. Hrálo se 5 na 5 a jeden střídající. Kaţdý tým byl přiřazen do jedné skupiny po čtyřech týmech, ve které se hrál kaţdý s kaţdým o postup do semifinále. 6

7 Všechna utkání se hrála na dvě kola: první kolo hrál tým za jednu stranu (např. za Teroristy) do 6 výher a v druhém kole se strany akorát prohodily.(c.t.) Před kaţdým zápasem se ještě vybírala mapa a to stylem vyškrtávání: Sešli se zástupci obou týmu a vţdy mapy postupně vyškrtali, dokud na konci nezůstala poslední, která se poté hrála. Volba strany záleţela vţdy na prvním kole, ve kterém se hrálo jenom s noţi vítěz vybíral stranu, poté začínala hra naostro, kde se týmy snaţily dosáhnout 12 bodů, v kaţdém kole tedy šlo o získání 6 bodů. V naší skupině jsme se utkali nejprve s SOŠ Weilova, se kterou jsme v mapě Dust 2 odehráli velmi kvalitní utkání a na konec vyhráli 13:8. Další utkání jsme odehráli v mapě Inferno proti týmu ZŠ Zárubova, bohuţel sem jim ale podařilo jednou vyhrát (13:1). Naštěstí jsme následující zápas hráli (v mapě Nuke) proti týmu Gymnázium Kladno a zde se nám pokus o kanára zdařil a my jsme s klidným svědomím po výhře 13:0 postoupili do semifinále, které přibliţně za hodinu a půl začínalo. V pauze, kterou jsme do té doby měli, jsme nezaháleli a se školou jsme odehráli přátelské utkání při kterém jsme si zvykli na slabší protihráče a v následujícím semifinále jsme díky fatálním chybám (např. díky velmi oblíbenému zabíjení spoluhráčů) a špatnému výběru map (znovu se hrála ohraná Dust 2) obdrţeli od perfektně sehraného týmu školy SOŠ Čakovice prohru 4:13 čímţ pro nás naše hvězdná dráha do finále a vlastně i celý turnaj skončil. Po odchodu z Battlezonu (a následnému přivyknutí na světlo) jsme se se slovy musíme víc trénovat vypravili domů. Doufáme, ţe se na příštím turnaji, kde se bude tentokrát hrát Call of Duty 4 (velmi oblíbená u našich klubových hráčů) sejde tým sehranější a ţe svoji hvězdnou dráhu dokončí aţ do samého konce. Ondřej Výravský RYCHLÝ GOOGLE Kaţdou vteřinu je přes google vyhledáno asi 1000 dotazů a s normálním připojením na internet googlu nedělá problém dát vám odpověď do několika desetin sekundy. Jak to děla? Odpověď je jednoduchá, index. Ptáte-li se co to je index tak zjednodušeně řečeno seznam stránek, na kterých se dané slovo nachází Po zadání je tento dotaz předán serverům, které obsahují index stránek pro všechna slova. Tyto servery vyhledají stránky, které obsahují příslušné slovo a předají setříděný seznam jejich identifikačních čísel dokumentovým serverům. Dokumentové servery podle identifikačních čísel vyhledají příslušné stránky, tzn. jejich názvy, URL, anotace a z nich je následně sestavena stránka s výsledky, které jsou zobrazeny uţivateli. Tyto výsledky se pak řadí na základě přísně utajovaného algoritmu, ve kterém hrají roli desítky různých parametrů, podle kterých se určuje kvalita jednotlivých stránek a jejich relevance pro hledaná slova. Nutno říci, k jistému překvapení mnoha lidí, ţe google vlastně běţí na dost low-endových serverech, které se docela často porouchávají. Vše ovšem tmelí špičkový software, který selhání hardwaru předpokládá, a kdyţ stroj selţe nic se neděje, server se nahradí a vyhledávání nerušeně běţí dál. Martin Cakl 7

8 BEZPEČNOST NA INTERNETU Internet je dozajista úţasný sluha, ovšem ne vţdy vám slouţí tak, jak byste chtěli. V dnešní době jsou osobní data velmi oblíbenou obchodovatelnou poloţkou a tak bychom se měli zaměřit na pár základních kroků, které vám dopomohu k vyšší ochraně vlastního já. Dávejte si pozor na, v poslední době se rozšiřující, ové podvody. Jedná se o to, ţe vám přijde , který se tváří jako od vaší banky, v mailu po vás vyţadují heslo ke svému účtu nebo rovnou PIN ke kreditní kartě. Většinou se jedná o podvod, ale pokud si nejste jistí, tak raději do daného podniku zavolejte a ptejte se na tento . Pokud někde vyplňujete své osobní údaje, zvaţte, zdali je vhodné na daném serveru tyto údaje vyplňovat. ICQ, Facebook, Myspace etc., to jsou stránky, u kterých opravdu není zapotřebí, abyste zde uváděli svou adresu, telefonní číslo, datum narození. Uvědomte si, ţe ne vţdy máte mezi přáteli osoby, které opravdu dobře znáte. Zvýšenou pozornost bychom měli věnovat heslu. Zde existuje pár pravidel, která byste měli dodrţovat, pokud se nechcete stát snadnou obětí. Nikdy si jako heslo nedávejte své jméno, kombinace svého data narození, jméno psa, milenky, babičky, prostě nic takového, snaţte se, aby heslo dávalo co nejmenší smysl. Vyuţívejte velkých a malých písmen, číslic a znaků. Zároveň byste měli mít heslo dlouhé alespoň 7 znaků. Software určený na prolomení hesel je schopný vyzkoušet 100 kombinací za sekundu. Pokud tedy máte heslo o čtyřech znacích a pouţíváte jen číslice, tak je takovýto program schopný heslo prolomit za 2 minuty, pokud pouţíváte číslice a písmena, tak mu to potrvá cca 5 hodin, ovšem pokud si dáte 8 znakové heslo a budete vyuţívat čísel, velkých a malých písmen, háčků, čárek a speciálních znaků $, #) prodlouţí se tato doba na let. Abych získal i názory ostatních, rozhodl jsem se, ţe vyzpovídám své spoluţáky na téma Bezpečnost na internetu. Ahoj, Milane, rád bych s tebou udělal rozhovor na téma Bezpečnost na internetu. Tak se nám na začátek trochu představ. Jmenuju se Milan Potoček, jsem ţákem 4.D. Myslíš si, ţe jsi na internetu anonymně? Určitě ne, tak asi jako všichni. Co si myslíš o bezpečnosti na internetu, podceňují ji lidé? Myslím, ţe ano. Hlavně starší lidé o sobě na internetu nechávají zbytečně moc osobních údajů a informací. Uţ si se někdy setkal s internetovým útokem na tvou osobu? Určitě setkal, ale neodhalil Co všechno o sobě na internetu uvádíš? Snaţím se co nejmíň věcí, jméno, a někdy datum narození. Jaké je podle tebe ideální heslo? Určitě takové, které nedává smysl. A myslím, ţe také neuškodí vtěsnat tam i pár číslic. 8

9 Ahoj, Davide, rád bych s tebou udělal rozhovor na téma Bezpečnost na internetu. Tak se nám na začátek trochu představ. Jmenuji se David Šatoplet a jsem ţákem 4.D. Myslíš si, ţe jsi na internetu anonymně? Jak pro koho, pro normální lidi pravděpodobně ano, ale kdo je zručný, tak by si o mně určitě nějaké informace našel. Co si myslíš o bezpečnosti na internetu, podceňují ji lidé? Bezpečnost na internetu je většinou dostačující,záleţí na tom, jak se o ni kdo stará. Samozřejmě kdyţ někdo vypustí soukromé fotky třeba z líbímseti tak se o bezpečnosti asi moc mluvit nedá. Uţ si se někdy setkal s internetovým útokem na tvou osobu? Nesetkal. Co všechno o sobě na internetu uvádíš? Základní informace plus něco osobnějšího,ale nic závratného. Jaké je podle tebe ideální heslo? Rozhodně kombinace písmen a čísel o délce minimálně 8 znaků. HEROES OF ANNIHILATED EMPIRE Jakub Vileta Pokud jste nikdy hráli Cossacks určité vám HoAE přijdou velmi povědomá. Bodeď by ne, hra je totiţ od stejných vývojářů (GCS) a navíc má i stejný engine jako Cossacks. Vlastně je to Cossacks akorát ve fantasy hávu s Legolasem v čele. Nakonec jestli jste nehráli Cossacks, tak Bitva o Středozem je HoAE také velmi podobná. Hra má tedy spoustu supr prvků jako Cossacks ba dokonce má i pár věcí navíc. Které? Tak to se dozvíte níţe Ačkoliv v úvodu hry vás přivítá velmi zdařilá animace, která osvětlí stav věcí, tj. ţe země Elfů a všech ostatních hodných potvor je pod útokem zlých potvor, později v průběhu hry se uţ ţádných pěkných animací nedočkáte, studio nejspíš zjistilo, ţe jejich výroba je dosti drahá. Musíme si vystačit s komiksovými shoty, případně vyprávěním přímo ve hře. Ostatně, on ten příběh nijak zvlášť nevybočuje ze zajetých fantasy kolejí. Vlastně jednou věcí ano - tvůrci vám nenápadně naznačují, ţe tohle není tak úplně čisté fantasy, a ţe někdy v budoucnu nejspíš přijde řeč na cestování časem, a tedy i úplně jiné typy jednotek, neţ jsou lučištníci, kopiníci, kentauři či mágové. GSC totiţ mají docela velké ambice o tom, ţe z HoEA se nakonec stane trilogie, a kdo ví, jestli ne ještěvíce-logie. 9

10 Takţe, jak se to vlastně hraje? Jednoduše. Máte hrdinu a obrovskou mapu. Mapa je posetá nejrůznějšími potvorami, které se vám snaţí zpříjemnit putování. Hlavní hrdina, nápadně připomínající Legolase, se za podpory velkolepé muziky snaţí kosit svým lukem, případně jinou zbraní, kterou mu dáte co vidí. K dispozici je klasický inventář, díky kterému můţete hlavního hrdinu vybavit výzbrojí, oblečením a všelijakými dalšími cetkami, které jsou obvykle magické a přidávají či ubírají některou z mnoha vlastností. Jedna část HoAE je tedy docela povedení akční RPGčko. Kdyţ uţ jsou davy nemrtvých a jiné havěti tak početné, ţe na ně váš hrdina samotný nestačí, přichází na scénu druhá část HoAE, tedy realtime strategie. Obvykle budete moct budovat základnu, ale některé mise jsou i čistě akční, kdy máte k dispozici několik desítek jednotek a s nimi se musíte probít hlava nehlava do cíle. Častěji ale budete mít k dispozici i základnu, ve které samozřejmě můţete vyrábět nové jednotky. U pracantů, které zde představují lesní víly, budou po základně běţně kmitat desítky. Počty samotných bojových jednotek se pak pohybují ve stovkách, v extrémních případech aţ tisících. Není divu, ţe v kaţdé výrobní budově lze zapnout nekonečné generování jednotek.(mluvte mi o makru) Budování základny je však zároveň jednou z několika zásadních slabin hry. Stejně jako v dávných RTS je totiţ nesmírně zdlouhavé a nudné, zejména díky příliš detailně zpracovanému těţení. Surovin je zcela zbytečně příliš mnoho, úplně by stačily třeba peníze, případně peníze, dřevo a šutry, ale vývojáři si tady kdoví proč chtěli hrát na budovatelskou strategii, a tak budete muset k tomu všemu sbírat ještě jídlo a podivné krystaly. Realtime strategická část hry jde ruku v ruce s RPGčkovou. Díky obrovským armádám uţ je dobře poznat rozdíl mezi dobrou a špatnou taktikou. Přestoţe zde nefunguje ţádná pokročilejší fyzika, hned je poznat špatná volba jednotek proti tomu kterému protivníkovi, správné načasování útoku a postavení šiků má na výsledek bitev nemalý vliv, stejně jako práce s nalevelovaným hrdinou. Skvěle funguje morálka jednotek, kdy například po zabití nepřátelského velitele skupiny se potvory pod náporem vašich vojáků rozprchnou s hláškami jako "Já nechci zemřít!" nebo "Je jich příliš mnoho!". Akorát se občas stane, ţe v některých misích se prostě převalíte přes nepřátelské hordy jako by nic, jindy budete osamoceni se svým hrdinou celou 10

11 hodinu podnikat půlminutové nájezdy na tlupy příliš silných potvor. Co se vyváţenosti týče tedy HoAE moc nezabodovali. Na druhou stranu, není lepšího záţitku, neţ kdyţ po chvíli toulání po mapě se svým šiky narazíte na dračí jeskyň a obrovského draka, který jediným vyfouknutím nozder dokáţe proměnit v prach dvacet vašich nejlepších vojáků. Je to smutné, ale zároveň zábavné, protoţe přesně tohle jsou ty okamţiky, pro které je hraní HoAE unikátní. Jinde by se vám to nestalo :D ROZHOVOR SE SPRÁVCEM STUDENTSKÉHO KLUBU Michael Hartman 3. L Martin Cakl Okej takţe na začátek nejspíš nějaké to představeni, aby kaţdý věděl s kým má tu cest :) Tak jmenuji se Michael Hartman, chodím do 3.L. Je mi 17, mám rád Linux a open-source obecně, zajímám se o sítě, taky mě baví programování. Nemusím Češtinu a obecně humanitní předměty. 2) Oki a jak si se vlastně dostal k správcovaní klubu? Správce studentského klubu jsem začal dělat vlastně uţ v praváku a to ještě těsně před pololetím. Byla to velká náhoda, kdyţ mě tenkrát na chodbě potkal dnes uţ bývalý správce Michal Hradecký a uţ ani nevím, jak a proč jsme se dali do řeči a zjistili jsme, ţe musíme vyřešit stejný problém. Bylo jím registrace MAC adres třídy pro školní Wi-Fi. Michal byl tenkrát předseda třídy a já místopředseda, po pár dnech jsme společně problém vyřešili. Michal mi nabídl, abych mu s něčím pomohl ve studentském klubu, a celkem brzy jsem mu začal pomáhat pravidelně. No a to byl začátek mého správcování. 3) A jak to vlastně vypadá teď jsi nato sám nebo mas taky pomocníka?...tak si říkám, ţe bych to mel vedet ze zahájeni ale nijak mi to vypadlo :D Většinou jsou správci dva nebo přechodně dokonce tři. Jednomu člověku se to dělá fakt blbě. V současné době jsme dva. Můj kolega je Honza Patras z 2.A (a ano, byl na zahájení :) ) 4) Tak jo, a teď mi popis jak vypadá tvůj správcovský den co taková funkce obnáší? Wow, no toho bude víc Běţný správcovský den je easy, úplně stejně jako kaţdý jiný student jdu ráno do školy, jako kaţdý jiný se učím a odpoledne se ze mě stává správce. Většinou ještě o přestávkách kontroluji přes vzdálenou plochu nebo ssh jestli všechno funguje tak jak má a odpoledne 11

12 12 se zajdu do klubu podívat, doplním papír do tiskárny, čas od času vyměním baterie do Wii Stane se taky, ţe kdyţ v klubu jsem tak si mě tam všimne nějaký přítomný student, který se mnou potřebuje něco vyřešit tak to udělám, případně řeším problémy, kterých v poslední době naštěstí moc nebylo. 5) To víš všichni jsme vzorní a nic neničíme :D. Kromě praváků ty co dělají fotbálku to je utrpení. Ale obecně je práce správce sloţitější. S Honzou máme na starost Windows Server, který zajišťuje správu klientských stanic, instalaci softwaru, aktualizací a spoustu dalšího. Dalším důleţitým serverem je Linuxový server, který se stará hlavně o routing, NAT ale běţí na něm také DHCP server a caching proxy i s content a URL filteringem, který zamezuje studentům v masivním stahování nebo prohlíţení stránek s nepatřičným obsahem. 6) A co byl zatím největší problém, co si v souvislosti s klubem musel řešit? Největší problém? No co si teďka vybavuju tak tenhle školní rok jednou spadl Windows server a uvést ho do pořádku nebylo úplně na 5 minut.. Bez serveru se studenti nemohli přihlašovat na své účty Minulý rok se třeba řešil student Lejčko, který za jeden den postahoval přes 13GB dat, která porušovala autorská práva. Přišel nám tenkrát i od ISP, ţe s tím máme něco dělat. 7) Wow jak se mu to povedlo? Tenkrát ještě v klubu nebyly instalovány nástroje na omezování staţených dat. Existoval pouze monitoring... Co si pamatuju tak to byly nějaký filmy a ještě něco. Přesně uţ nevím. 8) A jak to dopadlo? Mno vzhledem k tomu, ţe student neměl ani zaplacen příspěvek Radě rodičů tak jej musel doplatit a nějaký kázeňský postih tam taky myslím byl. 9) Řekni mi něco o designu klubu, konkrétně novému vymalovaní odkud ten nápad přišel? Nápad přišel od příbuzné, jedné ze studentek, která je bytovou architekturou. Po rekonstrukci byl klub tak nějak suchý, bez ţivota, tak jsme to chtěli nějak vylepšit. S realizací pomohli někteří studenti ze 3.L, za coţ jim tímto děkuji. 10) No minimálně za mě můţu říct, ţe se to rozhodne povedlo :) Plánujete ještě další malování? To mě těší. Kdykoli se v klubu něco povede, tak jsem rád. Plánujeme ještě dodělat tu samou grafickou úpravu na alespoň jednu stěnu. Kdyby měl nějaký student další nápad jak klub vylepšit, tak sem s ním ;). To platí obecně o čemkoli. Poslední cca rok se snaţíme zintensivnět feedback z řad studentů, myslím, ţe je to lepší, neţ bývalo ale rád bych to dopracoval ještě dál. 11) No tak snad se někdo ozve s nápady aţ si rozhovor přečte :) Tak a nakonec k těm novým počítačům, pan řiditel mi prozradil, ţe uţ návrh prosel radou rodičů můţeš nám trochu přiblíţit, jak to bude vypadat kolik počítačů, HW sestav apodob.? Poslední počítače co byly schváleny, byly 3 Delly GX620 se zbrusu novými 22'' LCD. Co se týče konfigurace tak Pentium DualCore, 2GB RAM, 512 MB grafické paměti, 40GB HDD (více ani není potřeba, data studentů jsou ukládána na RAIDové pole na server). Co je ale důleţitější, byly schváleny licence na MS Office 2010 Professional v počtu 20 kusů (tzn. na všechny klientské počítače). Na Office se můţete těšit po novém roce. Na

13 počítače aţ paní Myslivečková, která uţ přes měsíc intenzivně pracuje na schválení nového nábytku (stolů) aby bylo počítače kam dát. Měli by přibýt i stoly pro nepočítačové účely. Paní Myslivečkové a škole (z jejíhoţ rozpočtu se bude nábytek hradit) také velmi děkuji. 12) No tak jo Je ještě něco co bys chtěl říct? Rád bych, aby studenti věděli, ţe jako správci jsme já a Honza úplně normální studenti a rád bych, aby se studenti nebáli se nám ozvat s čímkoli, ať uţ je to návrh na zlepšení nebo hlášení nefunkčnosti nebo třeba toho, ţe došel papír v tiskárně. Nejlepší je asi Oka a co nějaká děkovačka? :D Mámě tátovi... Určitě bývalému kolegovi Hradeckému za to, ţe mě objevil a za to co mě naučil, přítelkyni za podporu a toleranci, Honzovi za pomoc, panu řediteli za podporu studentského klubu obecně. Paní Myslivečkové za ochotu a pomoc při vylepšování klubu, paní Karanské za pomoc při nákupech a komunikaci s Radou Rodičů. Celé Radě Rodičů a zejména panu předsedovi Hitzovi za podporu, panu Bayerovi a panu Beránkovi za pomoc při rekonstrukci o prázdninách a občasné konzultace ohledně klubu. Mámě a tátovi samozřejmě taky :D 13) Tak já ti děkuji za rozhovor! Snad ti přinese spoustu slávy a uznání :D -TOHOTO KABELU JE V KLUBU KOLEM JEDOHO KILOMETRU- Martin Cakl 13

14 Střední Lehčí HW NOVINKY Zdá se, ţe firma AMD prozatím vzdala souboj o špičku a začíná vyrábět cenově dostupné procesory, které mohou výrobkům firmy Intel konkurovat. Proto si dnes můţeme pořídit šestijádrový procesor v cenové hladině pod 4000 Kč. Budoucnost procesorů je čím dál lepší. Nové modely mají vyšší výkon při niţší spotřebě, coţ je zcela jistě velmi příjemné. Zároveň se připravují nové architektury, u firmy AMD jsou to Fussion, Buldozer a Bobcat, firma Intel připravuje Sandy Bridge. Dále bude pokračovat miniaturizace výrobních procesů, jeţ se pozitivně odrazí nejen v počtu tranzistorů, ale především ve spotřebě a výkonu. Firma Intel v současnosti vyrábí procesory Clarkdale, které spojují procesor i grafický čip. Integrace je ale jen pomyslná, protoţe na malé destičce pod plechovým rozvaděčem tepla jsou umístěny dva samostatné čipy. Abychom mohli připojit integrovaný grafický čip k monitoru, potřebujeme odpovídající čipovou sadu. Firma AMD zatím pouţívá integrovaný grafický čip ve vlastním čipsetu. Oba výrobci jiţ mají v procesoru integrovaný minimálně paměťový řadič. Ne vţdy počet jader rozhoduje. Dvoujádrový procesor Clarkdale se můţe výkonově rovnat čtyřjádrovým Phenomům II X4, šestijádrový Phenom II X6 pak výkonově konkuruje procesorům Intel Core i5-750,nebo 760. Tento nepoměr si firma AMD uvědomuje, a proto staví své procesory proti svým konkurentům i cenově. Nabídku firmy AMD oţivil v dubnu tohoto roku Phenom II X6 1055T, přinesl to, co všichni očekávali, tedy šestijádrový procesor za rozumnou cenu. V prosinci 2010 se cena pohybuje okolo 4300 Kč. Startuje na 2,8GHz a v případě třívláknového zatíţení procesoru mohou jádra pracovat aţ na 3,3GHZ. Kaţdé z nich má přitom k dispozici obvyklých 256KB L2 cache a dělí se o 6MB 14

15 vyrovnávací paměti třetí úrovně. Tento nový procesor je moţné zasunout do patice AM2 staré základní desky. Tato zpětná kompatibilita a nízké ceny upgrade jsou velmi příjemnou a věrnost podporující vlastností mnoha generací procesorů AMD. Procesor se prodává v Box balení s obvyklým chladičem, který vyhovuje nepřetaktovanému procesoru. Nevýhodou je vyšší hlučnost. Procesor má stejný rozvaděč tepla jako předešlé AMD procesory. U firmy Intel je z procesorů s odemčeným násobičem nejlepší s jádrem Gulftown model i7-980x. V kolonce unlocked najdeme i DDR3, coţ znamená, ţe u Gulftownu můţeme měnit násobič i pro paměti a opět při jejich ladění nejsme vázáni základní frekvencí. Intel Core i7-980x 3,33GHz má šest jader na vysoké frekvenci, je to tedy nejvýkonnější procesor dostupný pro stolní počítače. Samozřejmostí je podpora technologie Hyper Threadingu. Velkou nevýhodou tohoto procesoru je jeho vysoká cena, která se pohybuje okolo 20 tisíc Kč. Základní desky k novým procesorům AMD Výrobci základních desek mají moţnost vylepšit své nejvyšší modely základních desek pro procesory AMD, protoţe firma AMD uvedla na trh čipové sady s označením AMD 890FX v kombinaci s jiţním můstkem SB850. Firma ASUS se této příleţitosti chopila a uvedla na trh základní desku s názvem Crosshair IV Formula. Předností čipové sady AMD 890FX je, ţe obsahuje celkem 42 PCle linek druhé generace, jenţ slouţí k připojení grafických karet i připojení přídavných řadičů, jakým je třeba NEC, starající se o rozhraní USB 3.0. Firma ASUS vybavila svojí základní desku několika zajímavými funkcemi. Tou nejzajímavější je zřejmě funkce Turbo Unlocker, která dokáţe automaticky zvednout výkon na procesorech AMD ze série Black Edition. Výkon dokáţe zvednout současně na všech jádrech procesoru. Mezi další speciality patří systémová tlačítka, kterými můţeme počítač spustit, restartovat nebo i přetaktovat, ale i odemknout blokovaná jádra. Nechybí ani měřící body, z nichţ budeme moci prostřednictvím multimetru odečítat přesné hodnoty napájení procesoru, pamětí nebo čipsetu. Na grafických slotech najdeme speciální oboustranné pojistky, které usnadňují vyjímání grafické karty. Paměťové sloty mají pojistky jen na jedné straně, aby nedocházelo ke kolizi s horní grafickou kartou. Deska obsahuje všechny běţné komponenty jako například 2 porty USB 3.0, kombinovaný esata/usb port, Fire Wire nebo tlačítko clear CMOS. Základní desce nechybí ani všechny vymoţenosti poslední doby jako jsou: nativní rozhraní Sata 6GB/s, sada tlačítek pro snadné taktování nebo tlačítko GOLED pro zobrazení zapnutí funkce MemOK. To je technologie pro automatickou kontrolu pamětí při zapnutí počítače. Na desce nalezneme také sadu měřících bodů pro připojení multimetru. Mezi osazenými čipy najdeme řadič USB 3.0 od NECu, EPU pro řazení napájecích fází Turbo V pro snadné přetaktování doplněné čipy irog. Chlazení této desky firma ASUS nepodcenila. Pasivní chladiče jsou dostatečně velké, na čipsetu a mosfetech jsou navíc provázány pomocí heatpipe. Severní a jiţní můstek jsou rovněţ provázány pomocí heatpipe. K dispozici je velký 15

16 počet konektorů pro větráky a všech 8 je ve čtyřpinovém provedení. Cena této základní desky je poněkud vyšší, dosahuje téměř 5 tisíc Kč. Pro srovnání můţeme zmínit základní desku firmy MSI s označením FXA-GD70. Firma se snaţí zaujmout nerozhodnuté zákazníky především pouţíváním kvalitních komponent, jako jsou Hi-c kondenzátory, které jsou pouţity u této desky v napájecí části procesoru. Tyto kondenzátory mají tantalové jádro, ţivotnost aţ 160 tisíc hodin a jsou také tepelně odolnější. V napájecím obvodě jsou pouţity nové cívky, jeţ by měly vyzařovat asi o 20 stupňů Celsia méně tepla neţ jejich předchůdkyně. MSI tu pouţívá oblíbený taktovací nástroj OC Genie, který během jedné sekundy je schopen provést automatické přetaktování systému. S touto základní deskou se rovněţ můţeme pustit do odemykání blokovaných jader u levnějších procesorů. Pokud budeme mít štěstí, můţeme kombinací těchto funkcí dosáhnout nárůstu výkonu o 248%. Novinkou u této desky je osazení paměťových slotů obsahujících klasickou vyklápěcí pojistku jen na jedné straně. Je zde umístěn i POST displej, který se ze základních desek vyšších řad začíná pomalu vytrácet. Zvláštností jsou i leptaná tlačítka do základní desky nebo volič OC Dia,l slouţící ke zvyšování nebo sniţování frekvence základní sběrnice. Velikost skoku v MHz si můţeme nastavit v BIOSu. Mezi zadními porty na desce najdeme rozhraní USB 3.0, kompletní sadu audio výstupů včetně optického a cinch výstupu. Nalezneme i praktické tlačítko Clear CMOS. K dokonalosti chybí jen Fire Wire. Nízkou spotřebu této desky podporují kvalitní cívky a mosfety DrMOS. Pro přehrávání Blu-Ray filmů vyuţívá základní deska integrovaný zvukový kodek Realtek ALC892 s technologií Lossless Audio. Kromě zvukové karty na základní desce najdeme řadu dalších čipů, které zajišťují chod dvou síťových karet Realtek 8111DL, USB 3.0 porty od firmy NEC nebo esata a IDE rozhraní. Na levé straně základní desky je umístěn pasivní chladič, jak pro mosfety, tak pro severní můstek. S jiţním můstkem je propojen pomocí ploché heatpipe. Dále má tato základní deska pět napájecích konektorů pro větráky, jeţ je moţno alespoň omezeně řídit i z BIOsu. Čtyřpinový je bohuţel pouze jeden konektor. Závěrem je třeba ještě uvést cenu, která se pohybuje opět kolem 5 tisíc korun. Zmizí všechny dráty ze stolů u našich počítačů? Obě dosud pouţívané klíčové technologie Wi-fi a Bluetooth se od počátku zaměřují na rozdílná vyuţití i zařízení, a proto ani v dnešní době je nelze povaţovat za přímé konkurenty. To se má však změnit: Wi-fi v novém standardu s názvem Direct nabídne snadné přímé propojení různých zařízení jako například fotoaparátu, digitální kamery nebo projektoru s počítačem. Bluetooth hodlá Wi-fi konkurovat rychlejšími datovými přenosy a niţší spotřebou. Cílem aplikace Wi-fi Direct bylo vytvořit technologii, která by byla schopna nahradit veškeré USB a Fire Wire kabely. Wi-fi Direct bude vyuţívat jiţ nyní dostupných čipsetů, u většiny zařízení by měl stačit upgrade firmware. Zůstává však na konkrétním výrobci, zda nový firmware pro konkrétní zařízení připraví. Podporováno je spojení jeden k jednomu i jeden k mnoha. Specifikace stojí na standardu a/g/n na frekvencích 2,4 a 5GHz. Maximální teoretická rychlost přenosu dat činí 250MB/s. Výhodou je, ţe uţivatel nemusí konfigurovat IP adresy, volit kanály nebo názvy sítě a pro zabezpečení se automaticky vyuţívá WPA2 s 256bitovou AES šifrou. Ke spojení se bude pouţívat pouze krátký číselný PIN, případně se stisknou tlačítka na obou zařízeních. Několik nápadů, jak naloţit s penězi od Jeţíška Ani firma ASRock nechce zaspat nástup nové platformy firmy Intel, a proto připravila osm základních desek s paticí LGA1155. Čtyři ponesou označení Extreme a budou postaveny na čipové sadě H67. Mají být zaměřeny 16

17 na náročnější zájemce vyţadující bohatou konektorovou výbavu, jako například 6x USB3.0, a chtějí vyuţít výhod více grafických systémů. Základní desky označené Pro budou vybaveny čipovou sadou P67. Tyto základní desky budou mít jen jeden PCIe x16 slot. Nebudou jim chybět dva zadní konektory USB3.0 a u vybraných modelů i desetifázové napájení nebo podpora Sata 6GB/s. Nevýhodou je, ţe zatím nebyla stanovena cena. Holandský výrobce Club 3D připravil novou verzi Radeonu HD6870 s frekvencí jádra 940MHz a 4400MHz pro paměti, coţ jsou téměř konečné hodnoty pro tuto grafickou kartu. Úpravami prošel i chladič, vybavený dvěma heatpipe trubicemi a 92mm ventilátorem. Cena se bude pohybovat kolem 5500 Kč. Majitelé úzkých počítačových skříní zatím nemohli pouţít ani jeden z modelů chladičů rakouské firmy Noctua, protoţe se jim ţádný do skříně nevešel. Situace se však změnila s uvedením chladiče NH-C14 na trh. Jeho výška je pouhých 105mm. Upevníme-li na něj jeden ze dvou dodávaných ventilátorů, vzroste jeho výška na 130mm. Dodávané ventilátory jsou dobře známé modely MFp12 s 1200 otáčkami za minutu. Výrobce poskytuje ovšem redukce, s nimiţ lze jejich rychlost sníţit na 900, nebo dokonce 750 otáček za minutu. Při těchto rychlostech se ventilátory stávají prakticky neslyšitelnými. Váha samotného pasivního chladiče činí 700g, s oběma ventilátory pak jeden kilogram. Cena sestavy je přibliţně 2000 korun. Společnost Antec nově nabízí hráčům novou řadu svých napájecích zdrojů. Řada High Current Gamer je sloţena z pěti zdrojů o výkonech W a pokryje téměř kompletní výkonnostní spektrum dnešních počítačů. A nezáleţí na tom, jestli hrajete Hledání min nebo Mafii 2. Cena se pohybuje kolem 2000 Kč. Michal Kříţ, 4.D,,ÚDAJNÁ KORUPCE VE VLÁDĚ N ení to tak dávno co jsem na těchto stránkách psal, ţe jsem zatím se současnou vládou docela spokojen. Bohuţel jak je vidět nic nemá dlouhého trvání. Médii prolétla rychlostí blesku zpráva o,,údajné korupční aféře na ministerstvu ţivotního prostředí. V celé aféře figurují tyto osoby: Pavel Drobil, Libor Michálek, Martin Knetig, Dušan Fibingr a v pozadí se točí postava Ivana Langra a samotného premiéra naší země Petra Nečase. V celé kauze se jedná o to, ţe Pavel Drobil,,údajně ţádal šéfa SFŢP Libora Michálka, aby zničil své 1-Pavel Drobil 17

18 nahrávky, které údajně prokazují, ţe ministrův poradce Martin Knetig a také náměstek předsedy fondu Dušan Fibingr chtěli Michálka přimět k manipulacím s veřejnými zakázkami. Získané prostředky měly podle Knetiga směřovat na financování ODS a Drobilovy politické kariéry. Po zveřejnění těchto skutečností ministr Pavel Drobil, nabídl Petru Nečasovi svou rezignaci. Společně poté oznámili ministrovo odstoupení ale aţ po vyřešení personálních změn na ministerstvu. Politická strana v opozici ČSSD, s jejím prozatímním předsedou Bohuslavem Sobotkou navrhli hlasování o nedůvěře vládě. Tato zpráva je poměrně šokující, uběhly jen 3 měsíce, co vláda začala úřadovat a uţ se bude hlasovat o nedůvěře. Další člen ČSSD Michal Hašek dokonce poţaduje rezignaci Petra Nečase jako premiéra. Doslova řekl (Michal Hašek, 2010):,,Pro mne je absolutně nepřijatelné, aby premiér státu, ať je z jakékoli strany, dva měsíce kryl korupci. Já vyzývám Petra Nečase, aby okamţitě sdělil, jaké konkrétní kroky a úkony podnikl jako předseda vlády od chvíle, kdy disponoval informacemi o prokazatelné korupci. Určitě si téměř všichni vzpomeneme, o jakou ostudu se postaral Jiří Parobek, kdyţ se mu povedlo svrhnout vládu Mirka Topolánka při našem předsednictví Evropské Unii. Zase se našemu malému státu povedlo vytvořit něco, co se v Evropě doposud nevidělo. V tomto máme docela dobré zkušenosti. Kupříkladu jako jediná země z Východního bloku jsme popravili ţenu, političku Miladu Horákovou za její údajné 2 - Prozatimní předseda ČSSD Bohuslav Sobotka spiknutí a velezradu. Všichni víme jaká je naše politická situace, uvědomujeme si to ale hromada lidí radši bude sedět a pouze o tom debatovat, či se rozčilovat v hospůdce u piva. Několik lidí se naopak snaţí situaci změnit, ale je vidět, ţe se to moc nedaří. Současná vláda se nazvala jako,,protikorupční, rozpočtově odpovědná a transparentní. Vidíme, ţe prohlašovat něco co se v budoucnu ukáţe, jako falešné tvrzení není moc moudré. Bohuţel toto dělají politici velmi často a ve všech zemích světa. Milan Mayer, 4.D ROCKOVÁ OPERA Tato disciplína, známá jen pro nadšence a divadelní kritiky, vznikla zhruba v druhé polovině 60 let. Kompozicí je na pomezí opery a operety, kde jí s operou spojují sloţité a zároveň delší skladby také ale dělení na dějství. S operetou zase skladby kratší, zapamatovatelné zpěvné melodie, tzv. hitovky. U nás v České republice tento ţánr oţil díky Milanovi Steigerwaldovi a Pavle Forest. Tito dva vynikající umělci se rozhodli u nás rozvířit vody tohoto ţánru a tak jejich spoluprácí vznikly rockové opery podle řeckých tragedií Antigona, Oidipus Tyranus a zatím poslední opera podle tibetské knihy mrtvých, Bardo Thödol. Milan Steigerwald je zodpovědný za hudební zpracování všech oper a Pavla Forest se stará o texty. Dohromady tvoří sehranou dvojici, která ví co děla a dokáţu tuto hudbu pojmout tak aby oslovila co nejvíce lidí. Jako první se začala hrát opera Antigona, která se od festivalové a koncertní verze dostala aţ k divadelnímu nastudování, v této verzi byla Pavla Forest a Milan Steigerwald

19 také poprvé pravidelně hrána v divadle V Dlouhé, kde měla premiéru Od té doby se jen zlepšila a nyní se pravidelně hraje v Metropolitním divadle Praha (dříve divadlo Milenium). V Antigoně a Oidipovi vystupují jména jako Daniela Langerová, Ţantí, Viktor Dyk, Bára Zemanová, Lukáš Písařík, Petr Touţimský, Lešek Semelka,Petr Dopita, Petr Opava, Kamil Střihavka a další slavná jména české, převáţně rockové scény. Metropolitní divadlo Praha má jednu svoji zvláštnost a to, ţe sál je vybudován ve stylu starých antických divadel, takţe divák má naprostý přehled o tom co se na scéně děje. Ve všech rockových operách se ale vyuţívá i schodišť, coţ je další novinka, která se jinde nevidí. Celá představení jsou nabyta efekty, hojně se vyuţívá hra se světly a také s ohněm. Bohuţel se při premiéře Oidipa povedla menší nehoda a musel se hasit kus pódia. Nicméně i toto diváci vzali s úsměvem a technikovi s hasicím přístrojem zatleskali a představení pokračovalo dále. Mám tu čest se osobně znát s představitelem hlavní role v Oidipovi, kterým je Lukáš Písařík. Tento zpěvák a muzikant, který nyní zpívá s kapelou Seven, která například nyní natočila videoklip k filmu Kájínek, je v projektu rockových oper skoro od samého počátku a velice si tento projekt uţívá. V jeho podání je Oidipus a Haimón v Antigoně opravdovým záţitkem. 4 - Lukáš Písařík Jako fanoušek rockové muziky mohu tento zajímaví projekt jen doporučit, představení posouvá záţitek z divadla o další úroveň výše a vidíme, jakými kroky se dá ubírat při zpracování tradičních starověkých děl. Pro méně zaryté fanoušky to však můţe být ukázka pouţité technologie a zajímavé spojení opery s rockovou hudbou Milan Mayer, 4.D KORÁN NAPSANÝ KRVÍ Téměř všichni si jistě vzpomínáme na despotického Iráckého diktátora Saddáma Husajna, který byl před osmi lety svrţen, uvězněn, dále se s ním vedl soud, při kterém byl nakonec odsouzen trestem smrti. Málokdo ovšem věděl, ţe tento člověk téměř dva roky chodil na seance, při kterých mu zdravotní sestra zavedla transfuzi a odčerpávala mu krev, kterou pak kaligraf přímo nanášel na prázdné stánky posvátné knihy všech Muslimů. Šílené dílo vznikalo pouhé dva roky v devadesátých letech a bylo na něj pouţito 27 litrů Saddámovi krve. 114 kapitol koránu je od pádu Bagdádu ukryto a vláda neví co s nimi. Bojí se, ţe by jistí obdivovatelé bývalého reţimu a osobnosti Saddáma měli nové modlitební místo, kdyby tato kniha byla vystavena v muzeu. Jiţ tři roky se tento doslova,,krvavý pozůstatek schovává v podzemí 5 - Korán bagdádské mešity, kterou Saddám nazval Matka všech bitev a čeká na svůj nejistý osud. Na tuto knihu se můţe člověk podívat jen po sloţitých bezpečnostních opatřeních. "Od sklepení existují tři klíče, které 19

20 jsou uloţené na různých místech. Jeden mám já, jeden je u policejního šéfa a třetí je v úplně jiné části Bagdádu," vysvětluje šéf iráckého sunnitského nadačního fondu Šejk Ahmed al-samaraí. Toto však není jediný pozůstatek po Saddámově vládě. Jeho sochy, které byly vystaveny všude po zemi sice zmizely, ale další místa, která připomínají minulý reţim zůstávají. Situaci povaţovala nová Irácká vláda za tak závaţnou, ţe dokonce utvořila komisi, která se má tímto problémem zabývat. Bohuţel její členové nejsou ve svých názorech jednotní a tak situace zůstává na mrtvém bodě. Osobnost Saddáma je jistě svým způsobem zajímavá narodil se 28. dubna Jeho vlastní otec brzy zemřel, matka se znovu vdala za Hasana al Madţída. Se svým nevlastním otcem neměl dobré vztahy (říkalo se mu "lhář Hasan"), nějaký čas také vyrůstal u svého strýce, který ho přivedl k myšlence arabského nacionalismu. Jeho nevlastní otec ho stále poniţoval. Nedovolil mu, aby se vzdělával, místo toho ho posílal, aby pro něj kradl. Školu začal navštěvovat aţ v poměrně pozdním věku, ale byl celkem schopných studentem. Byl to spíše tichý, uzavřený chlapec se sklony k agresivitě, které u něj přetrvaly po celý ţivot. V roce 1957 vstoupil jako dvacetiletý chlapec do vysoké politiky a podílel se na neúspěšném atentátu tehdejšího Iráckého prezidenta. Jako prezident se k moci dostává Saddám Husajn července 1979 a tento úřad zastával aţ do roku 2003, kdy byl svrţen. V době jeho prezidentství se kolem Saddáma v Iráku vyvinul silný kult osobnosti, čili se ve funkci udrţel i přes dvě války (s Íránem a Kuvajtem, s podporou koaličních vojsk), které pro Iráčany znamenaly rapidní pokles ţivotní úrovně, a pro zbytek světa nestabilitu v citlivém na ropu bohatém regionu. Vztah Iráku k Spojeným státům americkým byl proměnlivý. Vše vyústilo v roce 2002, kdy o něm tehdejší prezident USA George Bush prohlásil, ţe začíná být hrozbou, spolupracuje s Al-Kájdou a skrývá zbraně hromadného ničení, pocházející z jaderného programu jeho země. Průzkumná skupina však ţádné důkazy nenašla, přesto George Bush nařídil preventivní útok, kterým začala válka v Iráku. Milan Mayer, 4.D ZATMĚNÍ MĚSÍCE se na naší i celosvětové obloze odehrávala zajímavá podívaná. Po třech letech opět nadešel čas na zatmění Měsíce. Tento jev, kdy Země schová Měsíc ve svém stínu a sluneční paprsky na Měsíc nedopadají, se periodicky opakuje. Nicméně toto zatmění bylo zvláštní také tím, ţe padlo přesně na slunovrat. Stejná událost se podle vědců a historiků stala naposled před 400 lety. 7- Měsíc Krok po kroku při zatmění Nejlepší podmínky měli nadšenci z USA, střední Ameriky a východní Asie. Bohuţel naši astronomové mohli tuto velkolepou podívanou sledovat pouze ze začátku a lidé ve východní Asii oproti tomu viděli jen její konec. U nás v České 20

21 republice se úplné zatmění měsíce dalo pozorovat zhruba 1 hodinu a nejlépe v horských střediscích s výhledem na severozápad. Příští úplné zatmění Měsíce se bude konat 15. června Měsíc projde skrze střed zemského stínu a zatmění tak potrvá velmi dlouho. Odhady se pohybují okolo 100 minut. Bude to další příleţitost jak pro astronomy, tak i pro amatérské pozorovatele, kteří budou mít jedinečnou 8 - Názorný obrázek pro zatmění moţnost tento jev vidět v celé své kráse. Samotné zatmění Měsíce se rozděluje na tři části. První je tzv. polostínové zatmění coţ znamená ţe, ţádná část Měsíce není zcela zastíněna Zemí. Druhý typ je tzv. částečné zatmění, kdy část povrchu Měsíce je zcela zastíněna Zemí. Třetí typ je úplné zatmění, to je situace, kdy je měsíc zcela zakryt zemí. Zajímavé je, ţe i při úplném zatmění je Měsíc vidět. Tato situace je způsobena refrakcí (lomem) světla, kdy paprsky ohnuté v naší atmosféře Měsíc osvětlí natolik, ţe je stále slabě vidět. A protoţe jako správní fyzici víme, ţe nejvíce se láme světlo červené, velice často má měsíc při zatmění narudlou barvu. Nejdelší úplné zatmění Měsíce mezi bylo zaznamenáno 31. května 318. Jeho úplná fáze trvala 1h 47m 14s. Tento čas nebyl dosud překonán a vědci tvrdí, ţe ani v dohledné době nebude. Další významný nebeský okamţik nastane 4. ledna Mezi osmou aţ jedenáctou hodinou bude v České republice moţnost pozorovat zatmění slunce, kdy Měsíc zakryje aţ 79% slunečního kotouče, coţ je podle astronomů poměrně velké mnoţství. Milan Mayer, 4.D PŘEDSTAVUJEME SEKRETARIÁT ŘEDITELE ŠKOLY Sekretariát ředitele školy občas studenti navštěvují, někdy z důvodů příjemnějších, někdy jsou pozváni na kobereček. V kaţdém případě tři dámy a jeden muţ pracující v sekretariátu patří nejen k součásti školy, ale ve skutečnosti její chod ovlivňují více, neţ si mnozí uvědomují. Proto je asi více neţ vhodné si je v tomto čísle školního časopisu Presík představit. Ing. KABELOVÁ Anna, asistentka ředitele Paní Kabelová obývá kancelář před samotnou ředitelnou. Pokud vstoupíme do sekretariátu školy, jedná se o dveře vpravo. Paní Kabelová je na částečný úvazek osobní asistentkou pana ředitele. Studenti se s ní potkávají většinou za méně příjemných okolností, kdyţ jdou zakoupit ztracený studentský průkaz, ohlásit zapomenutí přezůvek a zápisem do evidence si vyţádat na daný den pardon a moţnost chodit v budově v botách. Eviduje pozdní příchody. Stará se o archiv školy a půjčování učebnic. Zavěšuje informace na virtuální školu. 21

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010 PRESLOVÁCI V INDONÉSII Leonardo 8 22 23 MENŠINY MEZI NÁMI Florbal 37 2 Obsah: Dobrý den v adventním čase!... 3 FINANCOVÁNÍ MATURITNÍCH PROJEKTŮ...

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011. www stránky ředitele. Úvodní slovo ředitele. Škola a sport. Audio a video studio

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011. www stránky ředitele. Úvodní slovo ředitele. Škola a sport. Audio a video studio Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011 Úvodní slovo ředitele www stránky ředitele 3 56 21 Škola a sport Audio a video studio 5 2 Obsah: INFORMACE PODÁVANÉ ŘEDITELEM ŠKOLY - OBECNĚ... 3

Více

Slovo šéfredaktora. Toto číslo připravili:

Slovo šéfredaktora. Toto číslo připravili: Slovo šéfredaktora O pět se vám hlásíme s novou dávkou článků, úvah a rozhovorů. V tomto čísle naleznete celou řadu úvah, týkajících se prezidentských voleb a amnestie, dále pak články o všemožných sportech

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1 Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010 Lyžařský kurz Projekt Formule 1 21 11 10 Cesta do školy Rozhovor s 16 2 Obsah: Dobrý den v druhém pololetí!... 3 Zápis z Rady rodičů ze dne 12.1.2010...

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009 Poslední zvonění Seminář Věda a technika 7 15 28 Sportovní kurz Žákovské projekty 19 2 Obsah: Dobrý den v červnu!... 3 Zápis ze schůzky Rady rodičů...

Více

CESTA NAŠICH STUDENTŮ DO ANGLIE 27-30

CESTA NAŠICH STUDENTŮ DO ANGLIE 27-30 ÚVOD KULATÉ STOLY MATURITNÍ PROJEKT: STAVBA ROBOTA INSTALLFEST MATEMATICKÝ KLOKAN 2015 FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH EXKURZE DO FIRMY RED HAT SCIENTIX A NANOPINION RECENZE HER: THE CREW MATURITNÍ PROJEKTY ROZHOVOR

Více

Tvorba webových stránek pro cestovní ruch

Tvorba webových stránek pro cestovní ruch HYL s.r.o. 1 Tvorba webových stránek pro cestovní ruch Dita Fuchsová Hynek Olchava HYL s.r.o. Praha 2008 HYL s.r.o. 2 Jak vytvořit webové stránky pro cestovní ruch Proč mít web? Toto je jedna ze základních

Více

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Ř poslanecké sněmovny, které dopadly pro spoustu lidí překvapivě už jen tím, že se do sněmovny dostalo sedm

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009 Maturitní Ples Kindlman Ples SSPŠ 5 6 25 Ohlédnutí za mistrovstvím Poděkování od AŠSK 22 Obsah: Audio video studio... 2 Dobrý den v březnu!... 3

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika

MASARYKOVA UNIVERZITA. Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Počítač na 2. stupni ZŠ - využití a rizika Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. Autor

Více

Autor názvu: Martin Pekár; foto: Kristýna Bulíčková

Autor názvu: Martin Pekár; foto: Kristýna Bulíčková Autor názvu: Martin Pekár; foto: Kristýna Bulíčková 2. ročník 2. číslo LISTOPAD 2011 1 Slovo úvodem Milé čtenářky a čtenáři, v minulém čísle jste se mohli seznámit s novými změnami, které časopis zaznamenal.

Více

MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY

MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY Duben PRESÍK SLOVO ŠÉFREDAKTORA V ítejte u dubnového vydání časopisu Presík. V tomto čísle se dozvíte více o pořádaných Cisco Games a o finálním umístění našich

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného www.jsmepartners.cz 4/09 Petr Kroupa Lék na frustraci je zažívat úspěchy Budovat si dobré vztahy a udržovat je na co nejlepší úrovni Vyžaduji maximální nasazení v práci a fair play je důležitá podnikatelská

Více

Obsah 1/00. Dětským pohledem. Proč dítěti neusnadnit přípravu do školy pomocí výukového softwaru? Můžeme něco pokazit, kde hledat ten správný?

Obsah 1/00. Dětským pohledem. Proč dítěti neusnadnit přípravu do školy pomocí výukového softwaru? Můžeme něco pokazit, kde hledat ten správný? Nala te si naše denní internetové zpravodajství ze světa počítačů na www.zive.cz a www.zive.sk Obsah 1/00 Nejlevnější knihy, hudební cédečka, MP3, CD-ROM a video v internetové prodejně www.vltava.cz r

Více

Metodika 2. modul Finanční gramotnost

Metodika 2. modul Finanční gramotnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 2. modul Finanční gramotnost Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Krotitelé dluhů 3/09. Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI.

Krotitelé dluhů 3/09. Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI. www.jsmepartners.cz 3/09 Krotitelé dluhů Nejsme experti na dluhy, ale na to, jak jim předcházet. Naše sezení mají působit jako porada FBI. Pořad pomáhá získat důvěru klientů. 1 12 Myslel jsem, že některé

Více

Přehled zpráv. Manaţer Economie: Bez propouštění bychom spadli do obrovské ztráty... 9 30.9.2013 ct24.cz ~ str. 00 ~ Ekonomika_ obr_

Přehled zpráv. Manaţer Economie: Bez propouštění bychom spadli do obrovské ztráty... 9 30.9.2013 ct24.cz ~ str. 00 ~ Ekonomika_ obr_ Přehled zpráv Manaţer Economie: Bez propouštění bychom spadli do obrovské ztráty... 9 30.9.2013 ct24.cz ~ str. 00 ~ Ekonomika obr Vyplatí se vydávat kvalitní noviny?... 10 30.9.2013 ČT 24 ~ str. 01 ~ 22:00

Více

I my se potřebujeme uplatnit v životě

I my se potřebujeme uplatnit v životě I my se potřebujeme uplatnit v životě CZ.1.07/1.2.11/02.0012 Metodika Programu sociálně psychologického tréninku pro děti připravující se na odchod z dětského domova 1 Program sociálně psychologického

Více

O věku nepřemýšlím. Iva Bittová: 2 / 2013. Když funguje dobře rodina, klape i podnikání. Hodnoťte lidi podle toho, jestli jsou produktivní

O věku nepřemýšlím. Iva Bittová: 2 / 2013. Když funguje dobře rodina, klape i podnikání. Hodnoťte lidi podle toho, jestli jsou produktivní 2 / 2013 Iva Bittová: O věku nepřemýšlím 6 Česká vláda reaguje na demografické změny 12 Hodnoťte lidi podle toho, jestli jsou produktivní 22 Když funguje dobře rodina, klape i podnikání Pomozte zajistit

Více

počítače Nejrychlejší herní 8 supervýkonných bsah CD Otestovali jsme počítačových sestav

počítače Nejrychlejší herní 8 supervýkonných bsah CD Otestovali jsme počítačových sestav CD: zábava pro všechny špičková česká hra Fish Fillets ZDARMA! bsah CD Fish Fillets Originální česká logická hra, obsahuje 70 úrovní hry! Mnoho hezkých obrázků a animací, originální zvuky, vtipné komentáře,

Více

ÚVODNÍK OBVODN Í V ÝKONNÝ VÝ BOR ČESKÉ STRANY S OCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8. Uvnitř tohoto vydání: Informace z OVV 2.

ÚVODNÍK OBVODN Í V ÝKONNÝ VÝ BOR ČESKÉ STRANY S OCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8. Uvnitř tohoto vydání: Informace z OVV 2. OBVODN Í V ÝKONNÝ VÝ BOR ČESKÉ STRANY S OCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8 V y d á v á O V V Č S S D P r a h a 8, Z e n k l o v a 2 7, P r a h a 8, p r o i n t e r n í p o t ř e b u č l e n ů o b v o d n

Více

Dobrý den v adventním čase! [0]

Dobrý den v adventním čase! [0] Dobrý den v adventním čase! [0] OBSAH ÚVOD 2 LOGICKÁ OLYMPIÁDA 3 MATEMATIKA JE DOBRÁ VĚC 4 TRABLE S PŘEZŮVKAMI 4 ICILS 2013 PŘEKVAPENÍ? 5 PREZENTACE SOŠ NYMBURK 6 DROGY A ZÁVISLOST 6 NÁVŠTĚVA PAMÁTNÍKU

Více

AMD je členem české rady humanitárních organizací, Národní rady zdravotně postižených, EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí.

AMD je členem české rady humanitárních organizací, Národní rady zdravotně postižených, EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. AMD je členem české rady humanitárních organizací, Národní rady zdravotně postižených, české republiky a pozorovatelem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

Začal školní rok a určitě by se slušelo

Začal školní rok a určitě by se slušelo Č A S O P I S M L A D Ý C H S O C I Á L N Í C H D E M O K R A T Ů Vážení přátelé, dostáváte do rukou další číslo časopisu Ventil. Vzhledem k tomu, že přichází po prázdninách, najdete v něm informace o

Více

ČÁST 1 ZAMĚSTNÁNÍ. Část 1 zaměstnání Část 2 podnikání Část 3 další studium na VŠ Část 4 podnikání ve Zlínském kraji

ČÁST 1 ZAMĚSTNÁNÍ. Část 1 zaměstnání Část 2 podnikání Část 3 další studium na VŠ Část 4 podnikání ve Zlínském kraji Část 1 zaměstnání Část 2 podnikání Část 3 další studium na VŠ Část 4 podnikání ve Zlínském kraji ČÁST 1 ZAMĚSTNÁNÍ Kapitola 1.1 Kapitola 1.2 Kapitola 1.2.1 Kapitola 1.2.2 Kapitola 1.2.3 Kapitola 1.2.4

Více

Přehled zpráv. Nová výzva pro čtenáře i média: Chceme platit za on-line zprávy?... 8 30.9.2014 ct24.cz ~ str. 00 ~ Ekonomika jan

Přehled zpráv. Nová výzva pro čtenáře i média: Chceme platit za on-line zprávy?... 8 30.9.2014 ct24.cz ~ str. 00 ~ Ekonomika jan Přehled zpráv Nová výzva pro čtenáře i média: Chceme platit za on-line zprávy?... 8 30.9.2014 ct24.cz ~ str. 00 ~ Ekonomika jan Moody s: schodek rozpočtu bude 1,7 % HDP... 9 30.9.2014 ČT 24 ~ str. 01 ~

Více

5 Evropský parlament přehodnocuje směrnice o biopalivech. Neberme lidem možnost vzdělávat své děti

5 Evropský parlament přehodnocuje směrnice o biopalivech. Neberme lidem možnost vzdělávat své děti Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně

Více

úvodník O povinné vojenské službě www.realitymacocha.cz Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Blansko Němčice Blansko Jaroměřice 20. ročník, číslo 11/2014

úvodník O povinné vojenské službě www.realitymacocha.cz Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Blansko Němčice Blansko Jaroměřice 20. ročník, číslo 11/2014 www.monitor-bk.cz 20. ročník, číslo 11/2014 Chelčického 56 Blansko 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Na kole - str. 5 úvodník Bambiriáda - str. 4 Blansko Rožmitálova

Více

Rozhovor. Martin Písařík: Moudré spoření: Předčí spořicí účty. Chtěl bych bydlet blízko vesnice a mít blízko do hospody.

Rozhovor. Martin Písařík: Moudré spoření: Předčí spořicí účty. Chtěl bych bydlet blízko vesnice a mít blízko do hospody. 01 2014 Magazín klientů Modré pyramidy www.modrapyramida.cz Rozhovor Martin Písařík: Chtěl bych bydlet blízko vesnice a mít blízko do hospody. Aplikace Finanční rádce Modré pyramidy pro ipad najdete na

Více