Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 79, 7 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: H/01 TRUHLÁŘ Vydáno dne: Platnost: Poslední aktualizace: od Číslo jednací: SOŠ/1060/013 listů: 161

2 ŠVP, truhlář ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Garantem oboru je Marek Červenka - -

3 ŠVP, truhlář OBSAH ŠVP I. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 II. PROFIL ABSOLVENTA 5 1. Název školního vzdělávacího programu, kód a název oboru vzdělávání identif. údaje 5. Popis uplatnění absolventa v praxi (výčet typických prac. činností, pozic či povolání) 5 3. Popis očekávaných výsledků vzdělávání (kompetencí) absolventa Odborné kompetence vztahující se k oboru vzdělání Odborné kompetence obecněji vyžadované Klíčové kompetence 7 4. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaž. vzdělání 9 III. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Identifikační údaje 10. Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu Zdravotní způsobilost Celkové pojetí vzdělávání ve školním vzdělávacím programu Stěžejní metody výuky využívané v rámci teoretického a praktického vyučování Způsoby rozvoje klíčových kompetencí Způsoby začlenění průřezových témat Metodické přístupy při vzdělávání žáků se specifickými poruchami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Organizace výuky Organizace teoretické výuky Realizace dalších vzdělávacích a mimoškolních aktivit podporujících záměr školy Organizace odborného výcviku Hodnocení žáků Učební plán ŠVP Identifikační údaje Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1 9. Přehled využití týdnů ve školním roce Personální a materiální podmínky realizace ŠVP Materiální zabezpečení výuky 10.. Personální zabezpečení výuky 11. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech BOZP při teoretické výuce BOZP na odborném výcviku 3 1. Charakteristika závěrečné zkoušky 3 IV. CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 4 V. SEZNAM ZPRACOVATELŮ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 5 VI. UČEBNÍ OSNOVY 6-3 -

4 ŠVP, truhlář I.ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: SOŠ a SOU U Hvězdy 79, 7 01 Kladno Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 Název školního vzdělávacího programu: Truhlář Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka studia: 3leté Forma vzdělávání: denní studium Platnost ŠVP: od 1. září 013 počínaje 1. ročníkem Kontakty pro komunikaci se školou Jméno ředitele: PaedDr. Marta Malcová Telefonní číslo: , Fax: ová adresa: Adresa webu:

5 ŠVP, truhlář II. PROFIL ABSOLVENTA 1. Název školního vzdělávacího programu, kód a název oboru vzdělávání identifikační údaje Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno U Hvězdy 79, 7 01 Kladno Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 Název ŠVP: Truhlář Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář Délka studia: tříleté Forma vzdělávání: denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Platnost ŠVP: od 1. září 013 počínaje 1. ročníkem. Popis uplatnění absolventa v praxi (výčet typických pracovních činností, pozic či povolání) Absolvent se uplatní při výkonu povolání truhlář v odvětví dřevozpracující výroby zejména v oblastech výroby nábytku, zařízení a dřevěných konstrukcí. Žáci, připravováni na základě tohoto ŠVP, se budou moci v praxi uplatnit ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací ve výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin, při opravách a renovaci truhlářských výrobků. Uplatnit se budou moci rovněž v oblasti výrobní kontroly, případně i v oblasti kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit. 3. Popis očekávaných výsledků vzdělávání (kompetencí) absolventa 3.1 Odborné kompetence vztahující se k oboru vzdělání Provádět truhlářské práce, tzn. aby absolvent: - pracoval s návrhy a technickou dokumentací - pracoval s návrhy, vypracoval konstrukční a technologickou dokumentaci zhotovení jednoduchého truhlářského výrobku nebo jeho části - četl technickou dokumentaci jednoduchého výrobku, využíval jednoduché počítačové aplikace - zhotovoval základní výrobky truhlářské výroby, prováděl jejich opravy a renovace - volil a používal vhodné způsoby uskladnění, ošetření a přípravy materiálů - volil a používal vhodné materiály a technologické postupy výroby daného výrobku - volil a používal vhodné ruční nástroje a strojně-technologické vybavení, prováděl jejich seřízení a běžnou údržbu - zhotovoval výrobky individuální a sériové výroby nábytku, bytového zařízení - 5 -

6 ŠVP, truhlář - ovládal prakticky činnosti v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků - volil vhodné způsoby balení - dbal na estetický vzhled výrobků a přistupoval k práci tvořivým způsobem - měl návyk čisté a pečlivě odvedené práce, cit pro materiál, provedení a hodnotu výrobku - usiloval o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby dodržoval stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti a chápal kvalitu jako významný zdroj konkurenceschopnosti 3. Odborné kompetence obecněji vyžadované Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn., aby absolvent: - chápal kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku - dodržoval stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedených na pracovišti - dbal na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňoval požadavky klienta či zákazníka Jednat hospodárně, adekvátně uplatňovat ekonomická hlediska v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje, tzn., aby absolvent: - znal význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení - zvažoval při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady - nakládal s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí - efektivně hospodařil se svými finančními prostředky Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolvent: - chápal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků, včetně dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků, i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem - znal a dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence - osvojil si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje apod.), rozpoznal možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byl schopen zajistit odstranění závad a možných rizik - znal systém péče státu o zdraví pracujících včetně preventivní péče, uměl uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce - byl vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázal první pomoc sám poskytnout - 6 -

7 ŠVP, truhlář 3.3 Klíčové kompetence Kompetence k učení, tzn. aby absolvent: - měl pozitivní vztah k učení a vzdělávání - ovládal různé techniky učení, uměl si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky; - uplatňoval různé způsoby práce s textem a uměl efektivně vyhledávat a zpracovávat informace - s porozuměním poslouchal mluvené projevy (výklad, přednášku, proslov aj.) a pořizoval si poznámky - pořizoval ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí - sledoval a hodnotil pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímal hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí - znal možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání Komunikativní kompetence, tzn. aby absolvent byl schopen: - vyjadřovat se v projevech mluvených i psaných, formulovat své myšlenky a promluvy srozumitelně a souvisle - vhodně se prezentovat při jednání se zaměstnavatelem, na úřadech apod. - formulovat a zdůvodnit své názory, postoje a návrhy, vyslechnout názory druhých a vhodně na ně reagovat - zpracovávat věcně správně a srozumitelně žádosti a podání na instituce, strukturovaný životopis, vyplňovat formuláře - vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování Personální kompetence, tzn. aby absolvent byl připraven: - posuzovat reálně vlastní přednosti i nedostatky, své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích - stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek - uplatňovat zásady duševní hygieny - ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí - kriticky hodnotit výsledky svého učení a práce, přijímat radu i kritiku od druhých - dále se vzdělávat, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj Sociální kompetence, tzn. aby absolvent byl schopen: - pracovat samostatně i v týmu - přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly, uznávat autoritu nadřízených - adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, řešit své sociální i ekonomické záležitosti - přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, odstraňovat diskriminaci Občanské kompetence, tzn. že absolvent by měl: - jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném - dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii i diskriminaci - jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování - 7 -

8 ŠVP, truhlář - uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých - zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás i ve světě - chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje - uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních, být připraven řešit své osobní a sociální problémy - uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském i světovém kontextu Matematické kompetence, tzn. aby absolvent uměl: - správně používat a převádět běžné jednotky - číst různé formy grafického znázornění (tabulky, grafy, schémata apod.) - provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy - nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít pro dané řešení - aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru - aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích Kompetence k využití prostředků informačních a komunikačních technologií a k efektivní práci s informacemi, tzn. aby absolvent uměl: - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií - pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, učit se používat nové aplikace - komunikovat s elektronickou poštou - získávat informace z celosvětové sítě Internet - uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotný Kompetence k řešení problémů, tzn. aby absolvent byl schopen: - porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit je, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky - uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace - volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve - spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) Kompetence k pracovnímu uplatnění, tzn. aby absolvent: - měl odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání, uvědomoval si význam celoživotního učení a byl připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám - měl přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, cílevědomě a zodpovědně se rozhodoval o své budoucí profesní i vzdělávací dráze - měl reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a uměl je srovnávat se svými představami a předpoklady - 8 -

9 ŠVP, truhlář - uměl získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využíval poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání - komunikoval vhodně s potenciálními zaměstnavateli, uměl prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle - znal práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků - měl základní vědomosti, znalosti i dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit (právní, ekonomické, administrativní, osobnostní a etické aspekty soukromého podnikání) - dokázal vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi 4. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání Střední vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Závěrečná zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky a z praktické zkoušky z odborného výcviku. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy

10 III. ŠVP, truhlář CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno U Hvězdy 79, 7 01 Kladno Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 Název ŠVP: Truhlář Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář Délka studia: tříleté Forma vzdělávání: denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Platnost ŠVP: od 1. září 013 počínaje 1. ročníkem. Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu a) splnění povinné školní docházky nebo ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky, b) splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů, c) splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru, které jsou stanoveny vládním nařízením. 3. Zdravotní způsobilost Do oboru vzdělání může být přijat pouze uchazeč, jehož zdravotní stav posoudil a písemně potvrdil praktický lékař. Uchazeč musí být fyzicky zdatný, s dobrou funkční schopností končetin a páteře, bez chronických, zánětových a alergických nemocí kůže a dýchacích orgánů. Bez poruch nervosvalové koordinace a záchvatových onemocnění. Bez náchylnosti k nemocem z nachlazení, poruch tvorby krvinek, k poruchám z vibrace a otřesů. V případě změněné pracovní schopnosti musí být doloženo stanovisko posudkové komise sociálního zabezpečení. 4. Celkové pojetí vzdělávání ve školním vzdělávacím programu 4.1 Stěžejní metody výuky využívané v rámci teoretického a praktického vyučování Základem je interakce učitel žák, která je ve výuce realizována především prostřednictvím výukových metod. Jde o vzájemnou spolupráci, v níž učitel akceptuje psychologické, sociální a somatické zvláštnosti jednotlivého žáka a žák se na základě svých osobních svobodných aktivit ztotožňuje se stanoveným výukovým cílem. Na základě těchto předpokladů oba subjekty společně pracují ve výuce na naplnění tohoto cíle. získává tím více informací a schopností, čím aktivněji je zapojen do procesu učení

11 ŠVP, truhlář Informačně receptivní metoda Dosahuje svého cíle předáváním hotových informací žákům. Realizuje se formou výkladu, vysvětlováním, popisem pomocí demonstračních pokusů, sledováním videoprogramů. Hotové informace jsou prezentovány učitelem Reproduktivní metoda Jde o metodu organizovaného opakování způsobu činnosti. Učitel konstruuje systém učebních úloh pro činnost, která ve své podstatě je žákům již známá prostřednictvím informačně receptivní metody. Plnění učebních úloh lze realizovat ústní reprodukcí, opakovacím rozhovorem, čtením, psaním, řešením typových učebních úloh, napodobováním jazykových modelů a rýsováním schémat Metoda problémového výkladu Učitel vytyčuje problém a žáci si fixují algoritmus postupu = formulace problému analýza problému formulace postupu řešení výběr optimálního řešení verifikace vybraného řešení vlastní řešení problému. Kontrolu postupu řešení provádí učitel postupně. Cílem je postupné seznamování žáků s logikou jednotlivých fází řešení Heuristická metoda Jedná se o osvojování zkušeností z tvořivé činnosti prostřednictvím jednotlivých etap. U této metody učitel z okruhu učiva a zkušeností žáků konstruuje učební úlohy tak, aby pro žáky znamenaly určitý rozpor, určitou obtíž, aby od nich vyžadovaly samostatné řešení některých fází. Učitel vytyčuje dílčí problémy, formuluje protiklady, upozorňuje na konfliktní situace, sám nebo společně se žáky určuje jednotlivé kroky řešení problému Výzkumná metoda Vyžaduje od žáků samostatně hledat řešení pro celistvý problémový úkol. Činnost učitele spočívá ve výběru požadovaných učebních úloh, které by u žáků zajišťovaly komplexní tvořivou aplikaci vědomostí i získaných praktických zkušeností a dovedností. samostatně zkoumá a řeší nejprve snadné a později stále složitější problémy. Z prezentovaných metod jsou nejfrekventovanější první dvě uvedené, zajišťují osvojování hotových poznatků a činností. Zařazení jednotlivých metod je konkretizováno v jednotlivých vyučovacích předmětech. 4. Způsoby rozvoje klíčových kompetencí Způsoby rozvoje klíčových kompetencí byly zpracovány v popisu očekávaných výsledků vzdělávání absolventa na straně Způsoby začlenění průřezových témat do výuky Občan v demokratické společnosti, tzn. aby absolvent: - měl vhodnou míru sebevědomí, odpovědnosti a schopnost morálního úsudku, - byl připraven si klást základní existenční otázky a hledat na ně odpovědi a řešení,

12 ŠVP, truhlář - hledal kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a byl kriticky tolerantní, - dovedl se orientovat v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit, optimálně využívat masová média pro své potřeby, ale zároveň byl schopen odolávat myšlenkové manipulaci, - dovedl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení, byl ochoten se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy, - vážil si materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí generace. Těžiště realizace tohoto průřezového tématu se předpokládá ve vytváření demokratického klimatu školy, např. dobré přátelské vztahy mezi učiteli a žáky a mezi žáky navzájem, dále v náležitém rozvržení prvků průřezového tématu do jednotlivých částí školního vzdělávacího programu včetně plánované činnosti žáků mimo vyučování, která směřuje k poznání fungování demokracie v praxi, především na úrovni obcí a občanské společnosti, v cílevědomém úsilí o dobré znalosti a dovednosti žáků, které jsou nezbytné a potřebné pro informované a odpovědné politické a jiné občanské rozhodování a konání, v promyšleném a funkčním používání aktivizujících metod a forem práce ve výuce, tj. problémové a projektové učení, rozvoj funkční gramotnosti žáků (schopnost číst textový materiál s porozuměním, interpretovat jej a hodnotit, využívat jej), diskusní a simulační metody a v realizaci mediální výchovy. Člověk a životní prostředí, tzn. aby absolvent: - pochopil souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, chápal postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život, osvojil si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví, - porozuměl souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji, respektoval principy udržitelného rozvoje, pochopil vlastní odpovědnost za své jednání a snažil se aktivně podílet na řešení environmentálních problémů, - získal přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje, osvojil si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání, - poznával samostatně a aktivně okolní prostředí, získával informace v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů, dokázal esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí. Těžiště realizace tohoto průřezového tématu spočívá v integraci poznatků biologických, ekologických, životního prostředí člověka, ochrany přírody, prostředí a krajiny a ekologických aspektů pracovní činnosti v odvětvích a povoláních zahrnutých v daném oboru vzdělání. Cíle environmentální výchovy a vzdělávání je možné realizovat v rovinách: informativní, kdy jsou získávány potřebné znalosti a dovednosti, formativní, kdy jsou vytvářeny hodnoty a postoje ve vztahu k životnímu prostředí, a sociálně komunikativní, kdy jsou rozvíjeny dovednosti k vyjádření a zdůvodňování svých názorů, k zprostředkování informací, k obhájení řešení problematiky životního prostředí a k působení pozitivním směrem na jednání a postoje druhých lidí. Člověk a svět práce, tzn. aby absolvent: - byl motivován k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře, uvědomoval si zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání a celoživotního učení pro život, - uměl se zorientovat ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu, naučil se hodnotit jednotlivé faktory charakterizující obsah práce a srovnávat tyto faktory se svými - 1 -

13 ŠVP, truhlář předpoklady, seznámil se s alternativami profesního uplatnění po absolvování studovaného oboru vzdělání, - uměl vyhledávat a posuzovat informace o pracovních příležitostech, orientoval se v nich a vytvářel si o nich základní představu z hlediska svých předpokladů a profesních cílů, orientoval se ve službách zaměstnanosti tak, aby účelně využíval jejich informačního zázemí, - prezentoval se písemně i verbálně při jednání s potenciálními zaměstnavateli, formuloval svá očekávání a své priority, - znal základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů i základní aspekty soukromého podnikání, naučil se pracovat s příslušnými právními předpisy. Těžiště realizace tohoto průřezového tématu spočívá v informovanosti o hlavní oblasti světa práce, trhu práce, o charakteristických znacích práce, o alternativách uplatnění po absolvování příslušného oboru vzdělání a navazujících směrů vyššího a vysokoškolského studia, ve znalosti písemné i verbální prezentace absolventa při vstupu na trh práce, ve znalosti rozdílů mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, v informovanosti o podpoře státu ve sféře zaměstnanosti, o využití poradenských a zprostředkovatelských služeb, v práci s informačními médii při vyhledávání pracovních příležitostí. Informační a komunikační technologie, tzn. aby absolvent: - byl schopen pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a využíval je jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravuje), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jeho osobního a občanského života, - používal základní a aplikační programové vybavení počítače nejen pro účely uplatnění se v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání, naučil se pracovat s informacemi a s komunikačními prostředky. Těžiště výuky informačních a komunikačních technologií je v provádění praktických úkolů. Při použití metody výkladu následuje praktické procvičení vyloženého učiva. 4.4 Metodické přístupy, které je škola schopna zajistit při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Stručná charakteristika specifických vývojových poruch učení: dyslexie porucha projevující se neschopností naučit se číst běžně používanými výukovými metodami; dysgrafie projevuje se výraznými obtížemi osvojování psaní; dysortografie nápadné pravopisné chyby, chybí cit pro jazyk; dyskalkulie porucha schopnosti operovat s číselnými symboly. Konečná diagnóza přísluší odbornému pracovišti. Ve školství se jedná o pedagogickopsychologickou poradnu. ům, u kterých je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je nezbytné po celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči. Pro zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností volí učitel takové formy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce píší tito žáci po předchozí přípravě. U žáků s vývojovou poruchou je žádoucí klást důraz na ten druh projevu (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady podávat lepší výkony. Za obecně platnou je třeba pokládat zásadu, že při klasifikaci nevycházíme z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl

14 ŠVP, truhlář Klasifikace jako jedna z forem hodnocení umožňuje snadnější srovnání výkonů. Je vhodné, aby klasifikace byla provázena i vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, doporučením, jak mezery a nedostatky překonávat, jak dále prohlubovat úspěšnost. Je dobré hodnotit co nejčastěji a mít na zřeteli motivační a diagnostickou funkci hodnocení i jeho funkci regulativní. 4.5 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Pro žáky mimořádně nadané vytváříme ve škole tyto podmínky: zadáváme individuální a samostatné úkoly, tolerujeme vlastní pracovní tempo, nabízíme možnost uplatnění při soutěžích a reprezentaci školy, nabízíme výuku pomocí projektů, aby učení bylo zajímavé, aby žáci byli nuceni hledat cesty k řešení problémů, aby docházelo k rozvoji myšlení. 5. Organizace výuky V každém ročníku jsou vždy týdny teoretické výuky, týdny odborného výcviku. Tato výuka se pravidelně střídá. Závěrečné zkoušky se konají dle jednotného zadání Kvalita. 5.1 Organizace teoretické výuky Teoretické vyučování začíná v 8 a končí nejpozději v Nejvyšší počet vyučovacích povinných předmětů v jednom dni s polední přestávkou je 8, bez polední přestávky 7. Po druhé vyučovací ě je zařazena přestávka v délce 15 minut. Po páté vyučovací ě je polední přestávka v délce 30 minut. Ostatní přestávky jsou pětiminutové. 5. Realizace dalších vzdělávacích a mimoškolních aktivit podporujících záměr školy SOŠ a SOU organizuje pro žáky prvních ročníků seznamovací kurz, který je doplněný o primární prevenci a dále o environmentální vzdělávání. Cíle kurzu: - poznání nových spolužáků a pedagogických pracovníků; - formování vztahů v novém třídním kolektivu; - vytvoření kladného vztahu mezi učiteli a žáky; - rozvíjení sociálně-psychologických dovedností žáka, tzn. komunikace, sebereflexe, poznávání druhých, zvyšování sebevědomí - formování chování při práci ve skupině; - naučit se asertivnímu chování; - protidrogová prevenci; - beseda o šikaně a záškoláctví, trestní zodpovědnost; - integrace přístupů k poznávání přírody a vztahů člověka k životnímu prostředí, rozvíjení aktivit zaměřených na environmentální vzdělávání

15 ŠVP, truhlář Dále je pro žáky prvních ročníků (s možností účasti žáků napříč ročníky) organizován lyžařský kurz, kde se žáci mohou naučit lyžovat nebo jezdit na snowboardu či se zdokonalit v lyžařských a snowboardových technikách jízdy. Pro žáky všech ročníků je určen sportovně turistický kurz. 5.3 Organizace odborného výcviku Odborný výcvik je prováděn pod vedením učitele OV v učebně výcvikové skupiny. žáků ve skupině je maximálně 1 žáků. Žáci provádějí cvičné a produktivní práce, za které jsou odměňováni. Odborný výcvik je prováděn v truhlářských dílnách v budově školy a na odloučeném pracovišti Tesárna. Pro vybrané žáky druhých a třetích ročníků učebního oboru truhlář je odborný výcvik smluvně zajištěn u soukromých právnických nebo fyzických osob formou odborného výcviku, který organizuje a řídí instruktor odborného výcviku, pod jehož přímým dohledem žáci pracují. Za produktivní práce jsou žáci finančně odměňováni firmou, u které odborný výcvik vykonávají. 6. Hodnocení žáků Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné. Způsob hodnocení je uveden u každého předmětu. Klasifikační řád Klasifikace žáka je platná pro tříleté obory a žáky s individuálním studijním plánem. Klasifikaci provádí a za ni zodpovídá příslušný vyučující. Pro stanovení výsledného klasifikačního stupně vychází z podkladů získaných za celé pololetí (klasifikační období): Soustavné sledování výkonů a připravenosti žáka. Různé druhy zkoušek (ústní, písemné, praktické apod.) dle potřeb jednotlivých předmětů. Termín orientačních prací oznamuje učitel alespoň dny předem (neplatí pro písemné zkoušení nepřesahující 0 minut). Ústní zkoušení je prováděno před třídou, učitel žákovi známku ze zkoušení oznámí a klasifikaci zdůvodní. Čtvrtletní, pololetní a ročníkové práce stanovené v příslušných předmětových komisích, termín jejich konání, popř. vypracování je oznámen 14 dnů předem. V jednom dni je povoleno psát nejvýše 1 takovou práci. Termíny zapisují vyučující s předstihem do třídní knihy. Analýza výsledků různých činností žáka (aktivita při výuce, zaujetí pro předmět, domácí úkoly apod.). Komisionální zkoušky se konají v těchto případech: a) Koná-li žák opravnou zkoušku dle 69 odst. 7 zákona č.561/004 Sb

16 ŠVP, truhlář b) Požádá-li zletilý žák nebo jeho zákonný zástupce o jeho komisionální přezkoušení z důvodů pochybností o správnosti klasifikace. Postupuje se dle 69 odst. 3 vyhlášky č.13/005 Sb. c) Ředitel nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení dle 6 odst. vyhlášky č.13/005 Sb. d) V případě, že absence žáka dosáhla v daném předmětu v průběhu klasifikačního období více než 40 %, může ředitel školy nařídit komisionální přezkoušení, aby vyloučil možnost porušení pravidel hodnocení ze strany vyučujícího. Obsah komisionální zkoušky odpovídá obsahu učiva za dané klasifikační období, za které je zkouška prováděna. Zkoušející oznámí žákovi rozsah zkoušky současně s oznámením termínu zkoušky. Komise může po žákovi požadovat předložení písemných prací (domácích úkolů, referátů, protokolů), které byly ve výuce v daném období zadávány. Komise rovněž může po žákovi požadovat předložení dalších materiálů (např. poznámky z vyučovacích ). Komisionální zkoušku dle a), b) a c) může žák konat v jednom dni pouze jednu a výsledná známka u zkoušky odpovídá známce, která je následně žákovi zapsána na vysvědčení. V případě zkoušky dle d) je výsledná známka komisionálního přezkoušení doplňující známkou ke klasifikaci za příslušné klasifikační období. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li hodnotit žáka na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ano v tomto termínu, neprospěl., který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze dvou povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelkou školy. Opravné zkoušky jsou komisionální., který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o komisionální přezkoušení žáka, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka

17 ŠVP, truhlář V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle odstavce 9 na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. Stupně klasifikace: Stupeň 1 výborný Obdrží žák, který spolehlivě ovládá stanovené učivo. Pohotově a přesně odpovídá na otázky učitele, projevuje samostatné, tvořivé a logické myšlení, dovede samostatně řešit úlohy a zobecňovat jejich výsledky. Má přesný a výstižný ústní a písemný projev a přesný a estetický grafický projev. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Řeší samostatně a tvořivě praktické a laboratorní úlohy. Zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu a bez chyb. Stupeň - chvalitebný Obdrží žák, který ovládá stanovené učivo. Na otázky učitele odpovídá věcně a správně. Projevuje samostatné a logické myšlení. Dovede bez větších potíží řešit úlohy, dopouští se jen občas nepodstatných chyb. Má výstižný ústní a písemný projev a v jeho grafickém projevu se objevují drobné závady. Je schopen s menší pomocí studovat vhodné texty. Podle návodu spolehlivě řeší praktické a laboratorní úlohy. Zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu a bez závažných chyb. Stupeň 3 - dobrý Obdrží žák, který s mezerami ovládá stanovené učivo. Odpovídá méně přesně či neúplně na otázky učitele. V myšlení je méně samostatný, při řešení úloh se dopouští chyb, které dokáže odstranit s pomocí učitele. Jeho ústní a písemný projev má větší závady. V jeho grafickém projevu e objevují častější estetické nedostatky. Je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele. Při řešení praktických a laboratorních úloh potřebuje pomoc učitele. Zadané práce odevzdává v termínu s nedostatky. Stupeň 4 dostatečný Obdrží žák, který má ve znalostech stanoveného učiva větší nedostatky, odpovídá většinou jen na návodné otázky učitele. Není samostatný v myšlení a při řešení úloh se dopouští chyb, které s obtížemi dokáže odstranit výhradně s pomocí učitele. Ústně i písemně se vyjadřuje s obtížemi a jeho grafický projev je málo estetický. Při samostatném studiu má značné těžkosti. I s pomocí učitele řeší praktické a laboratorní úlohy se značnými obtížemi. Zadané práce odevzdává se závažnými nedostatky, popř. po stanoveném termínu. Stupeň 5 nedostatečný Obdrží žák, který má ve znalostech stanoveného učiva zásadní nedostatky. Neodpovídá správně ani na návodné otázky učitele a úlohy neumí vyřešit ani s pomocí učitele. Jeho ústní, písemný i grafický projev má hrubé nedostatky. Nedokáže samostatně studovat. Praktické a laboratorní úlohy nevyřeší ani s pomocí učitele. Zadané práce neodevzdává. Nehodnocen je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu. Chování je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré - uspokojivé 3 - neuspokojivé

18 ŠVP, truhlář Celkový prospěch žáka je hodnocen: prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň - chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré. prospěl, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný. neprospěl, je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí. U žáků s poruchou učení diagnostikovanou odborným pracovištěm (např. dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie) klade učitel důraz na ten druh projevu (písemný nebo ústní), ve kterém má žák předpoklady podat lepší výkon, a při klasifikaci se nezohledňuje počet chyb, ale počet jevů, které žák zvládl. V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonného zástupce žáka bezprostředně a prokazatelně

19 ŠVP, truhlář 7. Učební plán ŠVP 7.1 Identifikační údaje Název: Kód a název oboru vzdělání: Délka studia: Forma vzdělávání: Stupeň vzdělání: Platnost: Truhlář H/01 Truhlář 3 roky denní studium Střední vzdělání s výučním listem od počínaje 1. ročníkem 7. Učební plán týdenních vyučovacích Názvy vyučovacích předmětů V ročníku Celkem A. Povinné vyučovací předměty Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura 1 5 Cizí jazyk 6 Občanská nauka Matematika Základní přírodních věd Ekologie Tělesná výchova Informační a komunikační technologie 1 1 0,5,5 Písemná a elektronická komunikace 0 0 0,5 0,5 Odborné předměty Ekonomika Odborné kreslení 1 5 Materiály Technologie 6 Výrobní zařízení Odborný výcvik 15 17,5 16,5 50 B. Nepovinné vyučovací předměty Celkem 31 33,5 31,

20 ŠVP, truhlář Škola SOŠ a SOU U Hvězdy 79, Kladno Kód a název RVP: H/01 Truhlář Název ŠVP: Truhlář RVP ŠVP Minimální počet vyučovacích vyučovacích za Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Vyučovací předmět za studium studium týdenních celkový týdenních celkový Jazykové vzdělávání - český jazyk - cizí jazyk Jazykové vzdělávání - český jazyk a literatura - cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání 3 96 Občanská nauka 3 96 Přírodovědně vzdělávání 4 18 Základy přírodních věd 3 96 Ekologie 1 3 Matematické vzdělávání 3 96 Matematika 3+1d 18 Estetické vzdělávání 64 Český jazyk a literatura 64 Vzdělávání pro zdraví 3 96 Tělesná výchova 3 96 Informační a komunikační,5 80 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologie 3 96 technologiích Písemná a elektronická 0,5 16 komunikace Ekonomické vzdělávání 64 Ekonomika 64 Konstrukční příprava Odborné kreslení Technologická příprava Materiály Technologie Výrobní zařízení 3 96 Výroba a odbyt Odborný výcvik 34+15d 1568 Disponibilní y V jednotlivých předmětech označeny d Celkem Celkem 80+16d

21 8. Poznámky k učebnímu plánu ŠVP, truhlář Učební plán ŠVP vychází z rámcového rozvržení obsahu vzdělávání v RVP. Do učebního plánu školního vzdělávacího programu se zařazují vyučovací předměty, které se vytvářejí na základě vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů stanovených v rámcovém rozvržení obsahu vzdělávání. Předmět Základy přírodních věd se skládá ze dvou částí, Chemie a Fyziky. Estetické vzdělávání bylo využito k posílení předmětu Český jazyk a literatura. Estetické vzdělávání se podílí rovněž na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i jazykové vzdělávání v mateřském jazyce a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Disponibilní y jsou určeny pro vytváření profilace ŠVP, realizaci průřezových témat, posílení ové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů, pro podporu zájmové orientace žáků. Rozvržení a použití disponibilních je patrné z tabulky Učební plán, kde jsou tyto y označeny d. vyučovacích za celou dobu vzdělávání je 96. Týdenní počet vyučovacích v jednotlivých ročnících je následující: 31 v prvním ročníku, dále 33,5 y v ročníku druhém a nakonec 31,5 y ve třetím ročníku, vše je v souladu se školským zákonem. Pro úspěšnou realizaci vzdělávání je nutné vytvářet podmínky pro osvojení požadovaných praktických dovedností a činností formou cvičení (v laboratořích, dílnách, odborných učebnách) a odborného výcviku. Na odborný výcvik žáky dělíme na skupiny, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na hygienické požadavky podle platných právních předpisů. žáků na jednoho odborného učitele je maximálně 1 v souladu s vládním nařízením. Obsah praktických činností se odvíjí od vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů RVP. V ŠVP je v každém ročníku zařazena tělesná výchova v minimálním rozsahu y týdně, jako další sportovní aktivity jsou zařazeny Lyžařský výcvik a Sportovně turistický kurz. Škola vytváří podmínky pro zkvalitňování jazykových znalostí žáků. má možnost zvolit anglický nebo německý jazyk. 9. Přehled využití týdnů ve školním roce Činnost 1. ročník. ročník 3. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Seznamovací kurz 3 dny - - Lyžařský výcvik* (1) (1) (1) Sportovně turistický kurz** (1) (1) (1) Závěrečná zkouška Časová rezerva (opakování učiva, exkurze, výchovně vzdělávací akce) Celkem týdnů *žákovi je doporučeno v průběhu docházky minimálně jedenkrát absolvovat lyžařský výcvik v jakémkoliv ročníku studia, dle vlastního uvážení **žákovi je doporučeno v průběhu docházky minimálně jedenkrát absolvovat sportovně turistický kurz v jakémkoliv ročníku studia, dle vlastního uvážení - 1 -

22 ŠVP, truhlář 10. Personální a materiální podmínky realizace ŠVP 10.1Materiální zabezpečení výuky Základní materiální podmínky jsou v naší škole na velmi dobré úrovni Materiální podmínky pro zabezpečení teoretické výuky SOŠ a SOU má hlavní budovu v ulici U Hvězdy a odloučené pracoviště v ulici Milady Horákové. V hlavní budově je dvanáct učeben, které slouží jako kmenové třídy. Všechny jsou vybaveny normalizovaným nábytkem, na oknech jsou žaluzie, je nově rekonstruováno osvětlení a do tříd rozvedena síť pro výpočetní techniku. Audiovizuální pomůcky jsou pro tyto učebny uloženy v kabinetech. Mimo tyto učebny existuje ještě devět odborných učeben vybavených výpočetní technikou včetně zpětných projektorů a vizualizérů. Pro práci v učebnách ICT jsou zakoupeny programy, které vhodně doplňují výuku zejména odborných předmětů (programy AutoCAD a RHINO). Pro případ ranních příjezdů žáků je k dispozici studovna. Ve škole je také laboratoř pro potravinářské obory. V hlavní budově je velká posluchárna, která pojme až 50 žáků. Nedostatkem jsou sportoviště. Hřiště škola nemá, musí si prostory pronajímat. Na škole je jedna tělocvična, posilovna, sauna a sál na aerobik. Ve výstavbě je zázemí pro aktivní trávení přestávek v přízemí školy, kde budou umístěny stoly na stolní tenis a stolní fotbal a hokej Materiální podmínky pro zabezpečení odborného výcviku Žáci jsou vybaveni základním truhlářským nářadím, které mají uschováno v uzamykatelných skříňkách. Dále jsou vybaveni ochranným pracovním oděvem, což jsou montérky, ochranná pracovní obuv. Podle charakteru práce zapůjčuje učitel OV kožené zástěry, respirátory, sluchátka na ochranu sluchu. Žáci používají ruční elektrické nářadí: vrtačky, okružní pily, elektrické hoblíky, ruční frézky, dlabačky, akuvrtačky, uhlové brusky, vibrační a excentrické brusky. Toto vybavení žákům zapůjčuje dle charakteru práce učitel OV. Žáci pracují pod dohledem učitele OV na truhlářských strojích, kterými jsou dílny vybaveny: rovnačky, protahovačky, frézky, dlabačky, stojanové vrtačky, okružní pily, soustruhy na dřevo, brusky pásové a kotoučové. Žáci pracují s materiálem, který je zajišťován pro účely odborného výcviku smluvními dodavateli. 10.Personální zabezpečení výuky Personální podmínky pro zabezpečení teoretické výuky V teoretické výuce zabezpečuje výuku všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů všech oborů a výuku praxe u tříletých učebních oborů 40 vyučujících (36 na teoretickou výuku, z toho 6 externistů a 1 asistentka pedagoga a na praktickou výuku 4 učitelé odborného výcviku). Z těchto 40 pedagogických pracovníků má vysokoškolské magisterské vzdělání 4 pracovníků, 5 pracovníků má vzdělání bakalářské, 10 vyučujících má střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, doplněné studiem pedagogiky a 1 pedagog mám vyšší odborné vzdělání v oboru, Odborná i pedagogická způsobilost pracovníků, kteří realizují ŠVP, je na velmi dobré úrovni a plní kvalifikační předpoklady k výkonu složitějších, odpovědnějších a náročnějších pedagogických činností. Jednotliví pedagogičtí pracovníci kromě již získané kvalifikace absolvují školení, semináře a kurzy, tím získávají nové informace pro zkvalitnění své pedagogické činnosti. - -

23 ŠVP, truhlář 10.. Personální podmínky pro zabezpečení odborného výcviku Pro obor truhlář jsou na škole 4 učitelé odborného výcviku. Všichni splňují kvalifikační předpoklady dle zákona č. 563/004 Sb., 9, odst. 5. učitelé fungují zároveň jako vedoucí dílny, další jsou zkušebně mladší, pracují s nimi a mají možnost konzultace. Pro obor truhlář spolupracuje škola s celou řadou firem, ve kterých žáci pod dozorem vyškolených instruktorů, zejména ve 3. ročníku, pracují. 11. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech 11.1BOZP při teoretické výuce V teoretické výuce jsou žáci seznámeni se základními předpisy BOZP, a to vždy při zahájení školního roku. Pedagogický pracovník koná podle rozvrhu dohled nad žáky zejména ve škole před vyučováním a o přestávkách mezi vyučovacími ami. Dohled ve škole začíná nejméně 15 minut před začátkem dopoledního vyučování a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování a končí nejdříve ukončením výchovy a vzdělávání. Pedagogický pracovník vykonává podle pokynů ředitele dohled i mimo školu, zejména při kurzech, exkurzích a jiných činnostech vyplývajících z ŠVP, při účasti na soutěžích, přehlídkách, popřípadě při jejich přípravě a na jiných akcích organizovaných školou. Při akcích konaných mimo školu, kdy místem pro shromáždění žáků není škola, začíná dohled nejpozději 15 minut před dobou shromáždění na určeném místě a v předem stanoveném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce se oznámí nejméně jeden den před konáním akce zákonným zástupcům žáků. 11.BOZP na odborném výcviku Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práce, včetně povinnosti používání ochranných pracovních pomůcek, tvoří nedílnou součást odborného výcviku. Žáci všech ročníků absolvují každý rok vstupní školení o bezpečnosti práce všeobecné (provádí preventista BOZP). U každého nástupu na nové pracoviště provádí s žáky vstupní školení BOZP učitel OV, který rovněž realizuje s žáky školení BOZP podle charakteru práce a zahájení nového tématického celku dle učebního plánu. Učitel OV dbá během celého vyučovacího procesu na dodržování bezpečnosti práce a povinnosti žáků používat ochranné prostředky, které pro žáky zajišťuje škola. Na škole pracuje preventista BOZP, který dbá na dodržování BOZP. Součástí jeho práce je aktualizování vyhlášek, nařízení a nových zákonů pro poskytování a potřeby odborného výcviku. 1. Charakteristika závěrečné zkoušky Obsah a forma závěrečné zkoušky je dán jednotným celostátním zadáním Kvalita. Závěrečné zkoušky se skládají z písemné, praktické, a ústní části. Zkouška obsahuje odborné předměty, svět práce a BOZP

24 IV. ŠVP, truhlář CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘI REALIZACI ŠVP SOŠ a SOU dlouhodobě spolupracuje s řadou podnikatelských subjektů a firem v regionu. Téměř od vzniku hospodářských komor je SOŠ a SOU členem OHK Kladno. Vedení školy aktivně v OHK pracuje. Žáci. a 3. ročníků mohou odborný výcvik absolvovat u firem, které jim v budoucnu pravidelně nabízejí zaměstnání. OHK, Úřad práce i firmy např. Kostal s. r. o., Arvato Services a. s., Uniservis Hašek s. r. o., Stavitelství Kladno, spol. s r. o. a Esa s. r. o. nám pomáhají vytvořit regionální základnu pro celoživotní vzdělávání. Projekt celoživotního vzdělávání vznikl na základě grantu z Evropského sociálního fondu. Pro tvorbu strategického plánu si vedení SOŠ a SOU nechalo zpracovat dvě analytické studie, které byly zaměřeny na potřeby pracovních sil na trhu práce, na potřeby podnikatelských subjektů, a také na zájemce o rozšiřování a prohlubování kvalifikace. ŠVP tyto potřeby akceptují a aktivně na ně reagují. V budoucnu vidíme nutnost spolupracovat s našimi partnery ještě intenzivněji a rozšířit spolupráci na evropskou dimenzi

25 ŠVP, truhlář V. SEZNAM ZPRACOVATELŮ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ Předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Občanská nauka Matematika Základy přírodních věd Ekologie Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Materiály Odborné kreslení Výrobní zařízení Technologie Odborný výcvik Zpracovatel Mgr. Jitka Srpová Bc. Petr Lansdorf, Ing. Michal Havlík, Mgr. Marie Valtrová Mgr. Jana Kotelenská Mgr. Jitka Srpová Mgr. Vlasta Hrabáková, Ing. Michal Havlík Mgr. Vlasta Hrabáková Ing. Lenka Krsková Mgr. Šárka Eisová Bc. Ondřej Jirák, Ing. Michal Havlík Mgr. Jana Kotelenská Ing. Jana Bláhová Mgr. Lenka Krsková, Hana Rydlová Marek Červenka, Milan Koiš Mgr. Miloslava Herzogová Marek Červenka, Milan Koiš Radim Štolpa - 5 -

26 ŠVP, truhlář UČEBNÍ OSNOVY - 6 -

27 Učební osnova vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura Obor vzdělávání: Truhlář H/01 Hodinová dotace: 1 I. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecné cíle Předmět vede žáky k dokonalejšímu ovládání spisovného jazyka, k rozšíření mluveného a psaného vyjadřování, přispívá svým zaměřením i obsahem k vytváření osobního vztahu k jazyku jako důležité složce národní kultury, k poznávání bohatého rozvoje současného jazyka a jeho spojení s dějinami národa. Vytvořený systém kulturních hodnot pomáhá formovat postoje žáka a je obranou proti snadné manipulaci s myšlením mladého člověka.. Charakteristika učiva se skládá ze dvou částí. Jádrem první části předmětu je aktivní rozvoj komunikativních kompetencí žáka, na jejichž základě je schopen vyjadřovat se přiměřeně situaci, své myšlenky formulovat souvisle a srozumitelně. si prohloubí v souhrnném přehledu znalosti českého pravopisu se zřetelem k jejich zdokonalení a upevnění. Hlubší pochopení tvaroslovného systému a vývojových tendencí současné české morfologie přispěje k rozvoji jazykového povědomí po stránce gramatické a stylové. Znalost české syntaxe uplatní zejména při analýze a tvorbě výpovědi a ve vlastní jazykové praxi. Zvýší svou jazykovou kulturu na základě poznání zvukových prostředků a ortoepických norem jazyka, zákonitostí tvoření slov a stylového rozvrstvení slovní zásoby. Výsledkem bude schopnost vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. Naučí se samostatně tvořit souvislé mluvené i písemné projevy prostě sdělovací, prakticky odborné a administrativní s ohledem na potřeby absolventa v praxi. V rámci práce s textem si osvojí praktické základy metod racionálního studia a samostatného sebevzdělávání včetně používání normativních jazykových příruček. Bude schopen získávat informace z různých zdrojů a objektivně je vyhodnotit. 3. Metody práce Mezi nejčastěji používané metody práce patří: informačně receptivní (prezentace informace učitelem), reproduktivní (řešení typových úloh), samostatná práce. Základem je práce s textem praktické procvičovaní jednotlivých pravopisných, gramatických, syntaktických a stylistických jevů. své komunikační kompetence rozšiřuje formou monologických a dialogických projevů se zaměřením na běžnou komunikaci. Významnou součástí písemného projevu žáka jsou samostatné slohové práce: vypravování, životopis, charakteristika, odborný popis pracovního postupu, výklad, úvaha. Na základě vlastního estetického zážitku vytvoří referát (kniha, film, muzikál, divadelní představení). Součástí práce s uměleckou literaturou jsou odkazy učitele na filmové, televizní a divadelní adaptace díla. Organizační formy výuky: kombinovaná a, hromadná výuka. 4. Hodnocení žáka Klasicky známkou (klasifikace je součástí školního řádu školy). Do celkové klasifikace z jazyka českého a literatury se zahrnuje: - průběžné hodnocení známkou při praktickém procvičování jednotlivých jevů; - souhrnná známka za slohovou práci v pololetí; - 7 -

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP, obor Modelářství a návrhářství oděvů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 82 41 M/07 MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

29 53 H/01 PEKAŘ. Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno.

29 53 H/01 PEKAŘ. Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno. ŠVP, obor Pekař Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 29 53 H/01 PEKAŘ Vydáno dne: 29. 6. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Poslední

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP, krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 31 58 H/01 KREJČÍ Vydáno dne: 1. 9. 2008 Platnost: 1. 9. 2008 Poslední

Více

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 Obsah Obsah... 1 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 9 4. Učební

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-55-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Prodavačské práce 66-51-E/01

Prodavačské práce 66-51-E/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-E/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Ředitel: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních Popis uplatnění absolventa Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance v menších, středně velkých i velkých pekárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských

Více

Obchodník 66-41-L/01

Obchodník 66-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 3 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 3 1.2.1 Klíčové kompetence... 3 1.2.2 Odborné kompetence... 7 1.3 Způsob

Více

Školní vzdělávací program PRODAVAČ KVĚTIN FLORISTA

Školní vzdělávací program PRODAVAČ KVĚTIN FLORISTA Školní vzdělávací program PRODAVAČ KVĚTIN FLORISTA OBSAH 1. Identifikační údaje...1 2. Profil absolventa...2 2.1 Pracovní uplatnění absolventa...2 2.2 Výsledky vzdělávání...2 2.3 Způsob ukončení vzdělávání

Více

Instalatér 36 52-H/01

Instalatér 36 52-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 36 52-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Gastronomie 65-41-L/01

Gastronomie 65-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové kompetence... 4 1.2.2 Odborné kompetence... 8 1.3 Způsob ukončení

Více

82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství

82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 42 M/01 Konzervátorství a restaurátorství 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

Kuchař - číšník 65-51-H/01

Kuchař - číšník 65-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-H/01 Obsah Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace 1. Profil absolventa... 4 1. 1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové

Více

Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů Č. j.: SPŠ 71/2016 Střední průmyslová škola Chrudim Školní vzdělávací program Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů Chrudim 2014 Identifikační údaje Název školy: Střední průmyslová škola Chrudim Adresa

Více

pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

41 55 E/01 Opravářské práce

41 55 E/01 Opravářské práce MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41 55 E/01 Opravářské práce 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Školní vzdělávací program ZAHRADNÍK

Školní vzdělávací program ZAHRADNÍK Školní vzdělávací program ZAHRADNÍK Obsah Obsah... 2 1 Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa ŠVP... 5 2.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 5 2.2 Výsledky vzdělání... 5 2.3 Způsob ukončení vzdělávání,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Anglický jazyk Kód modulu Aj-M-1/1-4 Délka modulu 99 hodin Platnost 01. 09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

82 41 M/02 Užitá fotografie a média

82 41 M/02 Užitá fotografie a média MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 41 M/02 Užitá fotografie a média 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34 57 H/01 Knihař 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy

Více

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 57 H/01 Kovář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. MALÍŘ A LAKÝRNÍK specializace pro stavebnictví

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. MALÍŘ A LAKÝRNÍK specializace pro stavebnictví IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MALÍŘ A LAKÝRNÍK specializace pro stavebnictví Denní studium Obor vzdělání: 39-41-H/01 Malíř a lakýrník Projednala Pedagogická rada Střední školy polytechnické Brno,

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Uplatnění absolventa v praxi... 6. Výsledky vzdělávání absolventa... 6.. Klíčové kompetence... 6.. Odborné kompetence... 0 3 Charakteristika

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

53 44 M/03 Asistent zubního technika

53 44 M/03 Asistent zubního technika MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 44 M/03 Asistent zubního technika 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podlahář. Denní studium. Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podlahář. Denní studium. Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podlahář Denní studium Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář Projednala Pedagogická rada Střední školy polytechnické Brno, dne 29. srpna 2011, pod čj. SŠP 225/2011 s

Více

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Ekonomické lyceum ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

pro obor vzdělání činnost

pro obor vzdělání činnost pro obor vzdělání RVP 82-44-J/01 1602M01 Ladění Průmyslová klavírů a ekologie kulturní činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 82-44-J/01 1602M01 Ladění Průmyslová klavírů a ekologie kulturní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

39-41-L/01 Autotronik

39-41-L/01 Autotronik 39-41-L/01 Autotronik ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 39-41-L/01 Autotronik Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007,

Více

82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia

82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

82-48-L/01 Starožitník

82-48-L/01 Starožitník 82-48-L/01 Starožitník MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-48-L/01 Starožitník Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 5. 2008

Více

37-42-M/01 Logistické a finanční služby

37-42-M/01 Logistické a finanční služby 37-42-M/01 Logistické a finanční služby ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 37-42-M/01 Logistické a finanční služby Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 64-41-L/51 1 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

36 62 H/01 Sklenář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

36 62 H/01 Sklenář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36 62 H/01 Sklenář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média Vydalo Ministerstvo školství,

Více

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace Asistent zubního technika Asistent zubního technika 53-44-M/03

Více

Stravovací služby ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název: Školní vzdělávací program je platný od 1. 9. 2011

Stravovací služby ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název: Školní vzdělávací program je platný od 1. 9. 2011 STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE INTERNACIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Stravovací služby KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65 51 H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma studia:

Více

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-2/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kominík

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kominík ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kominík Obor vzdělání: 36-56-H/01 Kominík RVP 36-56 H / 01 Kominík s platností od 1. září 2011 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti

66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název ŠVP: APLIKACE

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia

53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Provozní technika- dálkové 23-43-L/51 RVP: 23-43-L/51 Provozní technika Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE NA VOZIDLECH, STROJÍCH A ZAŘÍZENÍCH

OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE NA VOZIDLECH, STROJÍCH A ZAŘÍZENÍCH Školní vzdělávací program OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE NA VOZIDLECH, STROJÍCH A ZAŘÍZENÍCH Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace

Více

Střední odborná škola Luhačovice DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Střední odborná škola Luhačovice DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, Zlínský kraj RVP 82 51 L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA (platný od 1. 9. 2011

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 21-44-M/01 Průmyslová ekologie Strojírenská metalurgie

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 21-44-M/01 Průmyslová ekologie Strojírenská metalurgie pro obor vzdělání RVP 21-44-M/01 1602M01 Strojírenská Průmyslová metalurgie ekologie Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 21-44-M/01 1602M01 Strojírenská Průmyslová metalurgie ekologie Vydalo

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Cestovní ruch platný od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy s

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Název programu Kuchař - číšník Kód a název oboru vzdělávání 65-51-H/01 Kuchař číšník Název školy Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola,

Více

23 55 H/02 Karosář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 55 H/02 Karosář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 55 H/02 Karosář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 66-52-H/01 Aranžér ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 66-52-H/01 Aranžér Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č.

Více

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Školní vzdělávací program 39-41-L/01 Autotronik Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Název RVP: Název ŠVP: ŠVP pro uchazeče:

Více

29-56-H/01 Řezník uzenář

29-56-H/01 Řezník uzenář 29-56-H/01 Řezník uzenář ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29-56-H/01 Řezník uzenář Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28.

Více

Střední odborné učiliště Hubálov, Loukovec, Hubálov 17 294 11 Loukov tel.: 326 789 408 www.souhubalov.cz Instalatér

Střední odborné učiliště Hubálov, Loukovec, Hubálov 17 294 11 Loukov tel.: 326 789 408 www.souhubalov.cz Instalatér Střední odborné učiliště Hubálov, Loukovec, Hubálov 17 294 11 Loukov tel.: 326 789 408 www.souhubalov.cz Instalatér Obor vzdělání: 36-52-H/01 Instalatér 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní identifikační údaje...

Více

36 43 M/01 Stavební materiály

36 43 M/01 Stavební materiály MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36 43 M/01 Stavební materiály 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

28-44-M/01 Aplikovaná chemie 28-44-M/01 Aplikovaná chemie ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 28-44-M/01 Aplikovaná chemie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K

Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

23 45 M/01 Dopravní prostředky

23 45 M/01 Dopravní prostředky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 45 M/01 Dopravní prostředky 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 31-58-H/01 Krejčí ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 31-58-H/01 Krejčí Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j.

Více

23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia

23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 45 L/01 Mechanik seřizovač včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace PRAKTICKÁ SESTRA Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Zdravotnický

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 33-56-E/01 Truhlářská výroba

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 33-56-E/01 Truhlářská výroba Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 33-56-E/01 Truhlářská výroba 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia

28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 28 46 M/01 Technologie silikátů včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

23 55 H/01 Klempíř MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 55 H/01 Klempíř MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 55 H/01 Klempíř 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

Klasifikační řád. Čl.1 Předmět úpravy. Čl.2 Základní ustanovení o klasifikaci prospěchu

Klasifikační řád. Čl.1 Předmět úpravy. Čl.2 Základní ustanovení o klasifikaci prospěchu Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Klasifikační řád Cílem klasifikačního řádu je stanovit kritéria pro hodnocení a klasifikaci vědomostí a dovedností v aplikaci

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

41 52 H/01 Zahradník

41 52 H/01 Zahradník MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 41 52 H/01 Zahradník 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1 Funkce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Asistent zubního technika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Asistent zubního technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Asistent zubního technika 1 Identifikační údaje...4 1.1 Předkladatel...4 1.2 Zřizovatel...4 1.3 Název ŠVP...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Profil absolventa...5 2.1 Popis uplatnění

Více

65 42 M/01 Hotelnictví

65 42 M/01 Hotelnictví MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 65 42 M/01 Hotelnictví 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1 Funkce

Více

29 56 H/01 Řezník uzenář

29 56 H/01 Řezník uzenář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29 56 H/01 Řezník uzenář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3 1.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Veřejnosprávní činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Veřejnosprávní činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Veřejnosprávní činnost 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Název ŠVP... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1 Popis uplatnění

Více

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Školní vzdělávací program 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Název RVP: Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA RAKOVNÍK Generála Kholla 2501/II www.spsrakovnik.cz Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválil ředitel školy dne s platností od 1. září 2010 1 Obsah 2 Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 41-44-M/01 Zahradnictví Název ŠVP: Obchod a služby

Více

GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ

GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace Adresa : Kudelova 1855/8, 662 51 Brno, tel.: 545 321 210, IČO : 005 59 466 Bankovní spojení : Komerční banka Brno-Černá Pole, č. účtu : 99835-621/0100

Více

Školní vzdělávací program P E K A Ř

Školní vzdělávací program P E K A Ř Školní vzdělávací program P E K A Ř Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola technická,

Více

29 41 M/01 Technologie potravin včetně nástavbového studia

29 41 M/01 Technologie potravin včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 29 41 M/01 Technologie potravin včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ 64 41 L / 51 PODNIKÁNÍ Platnost ŠVP: od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem č.j. ŠVP-8/2012

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-67-E/01 Zednické práce

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-67-E/01 Zednické práce Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 36-67-E/01 Zednické práce 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Zednické

Více

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

23 62 H/01 Jemný mechanik

23 62 H/01 Jemný mechanik MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 62 H/01 Jemný mechanik 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Základním cílem předmětu Matematický seminář je navázat na získané znalosti a dovednosti v matematickém vzdělávání a co nejefektivněji

Více