Časopis Apoštolské církve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis Apoštolské církve"

Transkript

1 Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na Číslo 1 / 2011

2 Sloupek Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu chrámové stavby. On však jim řekl: Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno. Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku! Ježíš jim odpověděl: Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat já jsem Mesiáš a svedou mnohé. Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec. Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolestí. Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; povstanou lživí proroci a mnohé svedou a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. (Mt 24,1-13) Úvodník 3 Vy jste rod vyvolený Doba Noemova a doba Lotova 4 Doba Noemova a doba Lotova 8 Proroctvím nepohrdejte (slovo úvodem) 9 Proroctví Davida Wilkersona, O pronásledování 17 Světová finanční krize >>> 18 Proč je na světě hlad Studijní materiál Co ve Studijní Bibli nenajdete (Listy Jakuba, Petra, Jana) O BS A H 2 Milí bratři a sestry, vážení čtenáři, pokoj vám. Děkuji vám jménem redakce za vaši všestrannou podporu v uplynulém roce a přeji vám Boží požehnání v roce letošním. Ve snaze o těsnější spolupráci s vámi jsme na letošní rok naplánovali tematické zaměření jednotlivých čísel časopisu, abyste se mohli cíleněji připojit k tvorbě každého z nich. Podrobnosti vám předkládá ve svém článku můj kolega Pavel. Stávající číslo jsme zaměřili směrem eschatologickým. (Je opravdu zvláštní pocit hovořit jedním dechem o posledních dnech a zároveň o době, ve které žijeme...) Více než kdy jindy v lidské historii je pro nás důležité slovo apoštola Pavla střízliví buďte!. Je potřeba, abychom ve světle Písma a pod vedením Ducha nalézali správnou polohu mezi dvěma extrémy: fatalistickým nicneděláním na straně jedné a budováním bunkrů zásobených potravinami na straně druhé. Již na přelomu tisíciletí, před deseti lety, jsme se jako vedení církve jasně postavili proti falešným proroctvím vyzývajícím ke shromažďování potravin z důvodu hrozícího kolapsu celosvětové počítačové sítě. I dnes se angažují falešní proroci a mohli by svést mnohé... Na druhé straně přicházejí pravá proroctví, která mluví aktuálně do života našeho národa i církve a bylo by chybou je ignorovat. Díky nasměrování našich aktivit mohou být mnozí lidé zachráněni nejen duchovně, ale můžeme se i vyhnout zbytečným materiálním ztrátám. Články a proroctví uvedené na následných stranách jsou jen zlomkem informací, které pro nás mohou být užitečné. Měly by tedy sloužit spíše k aktivizování našeho zájmu o širší pohled na světové dění, nežli jako návod pro naše životy v následných letech či desetiletích. S požehnáním Aleš Navrátil Izrael 20 Spálené lesy na Karmelu 20 Konference Holocaust Recenze 21 Mediální masáž aneb dějiny jinak Radostný život Nepovšimnuté varování >>> Stvoření vs. evoluce Vývoj názorů na tvar Země 17 Život v Kristu - časopis Apoštolské církve Šéfredaktor: Martin Moldan Redakce: Mgr. Pavel Slepička, Petr Skřičil, MUDr. Aleš Navrátil Sazba a grafická úprava: Ing. Jindřich Novák Strany sestavil Mgr. Pavel Slepička Příspěvky a připomínky prosím zasílejte na adresu re dak ce: Život v Kristu, U Podjezdu 12, Olomouc tel.: , Uzávěrka vždy 1. den předcházejícího měsíce, respektive poslední pracovní den předtím. Veškeré objednávky vyřizuje nakladatelství Křesťanský život, Albrechtice 504 tel. & fax: , , Ročně 11 čísel, cena jednoho čísla 25,- Kč, pro předplatitele 22,- Kč, poštovné podle tarifů, pro hromadný odběr slevy podle počtu výtisků. Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ostravě č. j. 2725/92-P/1 ze dne Jak objednat časopis Stačí libovolným způsobem napsat objednávku na adresu: Nakladatelství Křesťanský život, Albrechtice 504. S prvním číslem časopisu obdržíte složenku, kterou po u ži je te k zaplacení buď určitého období, např. do konce roku, nebo budete platit zvlášť každé jednotlivé číslo. Veškeré objednávky časopisu pro Slovenskou republiku Pavel Vimpel, mobil:

3 Ročník 23, leden 2011 Vy jste rod vyvolený Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. (1Pt 2,9) Drazí čtenáři Života v Kristu, dovolte, abych Vás pozdravil na prahu nového roku. Jako křesťané, tedy lidé, kteří vnímají dějiny z perspektivy Božího plánu, jsme vždy na počátku nového roku plni očekávání. Sledujeme ekonomickou krizi, ekologické a přírodní katastrofy, vnímáme žhavá témata, která stále více polarizují svět, bedlivě sledujeme Izraelský národ, o němž (právem) věříme, že je něčím jako hodinami tohoto světa. Z Bible věříme, že tento svět pomíjí a přichází nový, neporušitelný. Rostoucí chaos ve světě vnímáme jako znamení brzkého konce a příchodu Pána Ježíše na tuto zemi. Verš uvedený v záhlaví (doporučuji vám přečíst celou kapitolu, anebo ještě lépe celý 1. list Petrův) nás od snů uvádí zpět do reality. Ano, je dobré a správné sledovat znamení konce, je přirozené a žádoucí, když vyhlížíme druhý příchod Pána Ježíše, ale zde na zemi je stále ještě příliš mnoho úkolů, které nám zabraňují v tom, abychom jen pasivně očekávali. V biblických komentářích snadno získáme základní informace o 1. listu Petrově: Dozvíme se, že autor píše křesťanům z pohanů, rozptýlených v římských provinciích v Malé Asii. Předpokládá, že mnozí z jeho adresátů procházeli pronásledováním. Petr zde na jedné straně popisuje privilegia (vy jste rod vyvolený), na druhou stranu zdůrazňuje současnou realitu (v tomto světě jste cizinci bez domovského práva). Souhrnně lze tedy říci, že Petr vyzbrojuje církev, aby dokázala obstát v současném světě. Předkládá to pozitivní z evangelia nikoli proto, abychom se chvástali a žili bezstarostný život, nýbrž abychom byli silní a schopní čelit realitě, jež nebývá vždy příznivá. Jedním z klíčových slov textu je slovo vyvolení (v.9). Výraz vyvolení je jedním z nejkrásnějších slov Bible. Abychom pochopili jeho duchovní význam, zkusme se zamyslet nad jeho významem civilním. Osobně si vzpomínám na svá dětská léta, kdy jsem byl s několika spolužáky vybrán (vyvolen), abych se například zúčastnil zájezdu, na který ostatní neměli nárok. Podobný zážitek jsem prožil v různých obměnách vícekrát, a pocit být vyvolen byl vždy velmi silný. V tu chvíli jsem se cítil něčím více než ostatní, ačkoli jsem na tom neměl žádné zásluhy. Cítil jsem se tehdy velmi důležitě. Jistě máte z dětství podobné zážitky. Být vyvolen znamená být vyvýšen z kruhu nejbližších a alespoň dočasně se těšit výhodám, o kterých si druzí mohou nechat leda tak zdát. Být vyvolen a nevědět o tom je totéž jako být bohatý a nemít možnost si tohoto bohatství jaksepatří užít. K vyvolení tedy patří i jasné porozumění novému údělu. Petr píše svým čtenářům: Kdysi jste vůbec nebyli lid, nyní jste lid Boží. Předpokládám, že tehdejší čtenáři dobře rozuměli. Chudí, prostí lidé, kteří nic neznamenali, jsou najednou pozvednuti do role královského kněžstva a svatého národa. Nešlo jen o teorii: byli naplněni Duchem svatým, který se mezi nimi prokazoval svou podivuhodnou mocí. Stála zde Boží církev, lid, jež byl předzvěstí budoucího věku. Vědět, kým jsme, s sebou automaticky přináší i vyloučení všeho, čím a kým nejsme. Pro církev tehdy bylo automatické, že se nezaplétá do věcí tohoto světa. Silné vědomí Boží přirozenosti s sebou přináší i svobodu od hříchu, lásku a vítězného ducha (1. Janův 5. kapitola). Takový člověk není pod zákonem, a přesto jeho morální standard je vyšší, než zákon požaduje (Mt 5,20). Vyvolení není novým tématem; články na toto téma určitě nalezneme v učení všech křesťanských církví, co jich jen na světě je. Rozdíl je ovšem v tom, zda je pro nás vyvolení jen článkem věrouky, anebo do něj vírou vstoupíme a dokážeme žít jako ti, kteří byli vyvoleni. Hybnou silou v životě se stává to, čím je naplněno srdce, nikoli pouze rozum. V Bibli máme krásný příklad: Izrael se chystá vstoupit do zaslíbené země. Na tuto událost byli několik desetiletí připravováni, koneckonců byl to i hlavní důvod, proč vyšli z Egypta. Nehodlali zůstat na poušti, všichni do posledního se těšili na kenaanskou zemi. A když přichází chvíle, kdy ji mají obsadit, ukáže se, že toho nejsou schopni. Zázraky, kterými Hospodin mezi nimi dokazoval svou moc a sílu, se stávají vybledlou vzpomínkou, Mojžíšova slova jsou zpochybněna a bernou mincí se stává svědectví deseti zvědů, kteří měli za úkol zemi prozkoumat: Nemůžeme tam vejít, překážek je příliš a jsou nad naše síly. Národ promarní šanci a místo života v úrodné zemi jej čeká čtyřicet let putování pouští. Podobně je tomu s naším vyvolením. Křesťan, který nemá odvahu a víru přijmout věci, jež pro něj Bůh připravil, bude často malomyslný, reptající, pochybující, znuděný, nazlobený a nevím jaký ještě. Naše vyvolení je duchovní realitou, kterou přijímáme vírou. Současnou realitu vystihuje verš 11: V tomto světě jste cizinci bez domovského práva. A tak záleží jen na nás, zda jásáme nevýslovnou, vznešenou radostí (1,8) anebo se utápíme věčně v nějakých problémech. V kontextu našeho textu význam slova vyvolený obsahuje také být jiný. Ano, být křesťanem znamená být světlem v temnotě (Fp 2,15). Síla, kterou si církev podmanila svět, nespočívala ani tak v zázracích (věřím, že jsou velmi důležité) a už vůbec nespočívala v sociálních či jiných programech a aktivitách. To, co svět provokovalo, byla jejich jinakost. Kvůli tomu, že byli jiní, byli pronásledováni i chváleni, nenáviděni a současně druhé inspirovali (2,12; 4,4). Být vyvolený znamená být jiný, a to chce odvahu. A současně i ochotu platit, protože svět nám to jen tak nedaruje. Být jiný je současně jedinou nadějí pro tento svět, neboť lidé ve světě zoufale hledají vzory. Lidé jsou přesyceni pohádkami o supermanech, spidermanech a všech jiných manech. Ptají se, jestli je zde někdo, kdo nabídne něco lepšího. Jako křesťané máme příležitost zabrat místa, která si uzurpují neskuteční a vymyšlení hrdinové. Být jiný také znamená žít život mající jasný záměr: abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. To je naše povolání. Jsme jiní, ale sláva patří Tomu, který je zdrojem naší naděje. Nyní, na prahu nového roku, přemýšlejme nad naším povoláním. Mějme odvahu být jiní. Byli jsme k tomu vyvoleni. Přeji Vám hojnost Božího požehnání Martin Moldan, biskup AC Úvodník 3

4 4Doba Noemova a doba Lotova Doba Noemova a doba Lotova Kázání emeritního biskupa Rudolfa Bubika, Olomouc, (kráceno) Pokoj vám. Nevím proč, ale ďáblu se nějak nelíbilo, abych byl v Olomouci. Několikrát jsme museli měnit termín, ale, díky Bohu, konečně mohu být tady mezi vámi, a mohu se sdílet s tím, co mi Bůh položil na srdce. Žijeme v prazvláštní době. Nedávno jsem se setkal v tisku se zprávou, že OSN jmenovalo zástupce lidstva pro komunikaci s mimozemšťany. To není vtip, ani jsem si to nevymyslel. Sídlo úřadu je ve Vídni, má tam pěknou řádku zaměstnanců. Už víc než padesát let pracuje velký tým vědců, aby vyslali do vesmíru zprávy. Vložili do toho už miliardy dolarů a po padesáti letech jim z vesmíru nikdo neodpověděl. Říkám si: Ó, Bože, už by to chtělo Eliáše na Karmelu. Tam Baalovi proroci také křičeli a nikdo jim neodpověděl. Je třeba, aby procitli Eliášové a přistoupili k oltáři, aby z vesmíru odpověď přišla. CO JE PŘED NÁMI Chtěl bych hovořit o tom, co je před námi. Všímejme si, co hovoří Písmo. Budu číst Lukáše 17,24: Jako když se zableskne a rázem osvětlí všecko pod nebem z jednoho konce nebe na druhý, tak bude Syn člověka ve svém dni. Celý Starý i Nový zákon ukazuje, že Boží cíl a záměr s lidstvem je, aby žilo navěky s ním ve slávě, v jeho přítomnosti. Bůh stvořil člověka absolutně svobodného, proto tedy dovolí každému, kdo touží trávit věčnost v ohnivém jezeře, aby tak učinil. To si lidé velmi často neuvědomují. Když jsem pracoval v těžebním stroji, byla tam z bezpečnostních důvodů zakázána hudba. Přesto tam byly tajně zabudované rádio a televize. Měl jsem spolupracovníka, který si rádio vždy zapnul, a já jsem je zase vypínal. Nikdy neopomněl si do mne rýpnout: Celou věčnost se těšíš, že ti budou v nebi andílci zpívat, a tady hudbu nenávidíš. Proč to vypínáš? A já jsem nereagoval. Jednou na začátku směny jsem mu řekl: Hele, Vážení čtenáři, rádi bychom s vámi sdíleli plán témat, která vidíme jako aktuální. Jedná se zatím o pracovní verzi, která se může vyvíjet podle vašich podnětů, příspěvků či potřeb. Rádi bychom vám vycházeli vstříc a dali vám příležitost zapojit se do této požehnané práce. Těšíme se na vaše postřehy a připomínky, pište nám na redakce Ž I V O T V K R I S T U četl jsem včera o tobě v Bibli. A on: O mně? A co tam bylo o mně napsáno? Usmál jsem se: No, ty tvrdíš, že jdu tam, kde mi celou věčnost budou zpívat andělé. Máš pravdu. Ale o tobě je napsáno, že tam, kam spěcháš, budeš řvát bolestí a skřípat zuby. Víckrát se se mnou o věčnosti nebavil. Musíme si uvědomit, že já i ty, každý jeden člověk, kterého potkáš na ulici, všichni směřujeme do věčnosti. Na této zemi je život člověka krátký, sedmdesát, osmdesát let, ale věčnost nekončí nikdy. Toto si potřebujeme uvědomit. Celá Bible o tom hovoří. Pán Ježíš říká, jak bude vypadat závěr života na této zemi. Jednou přijde chvíle, kdy Bůh přijde a řekne: Dost, zavíráme. Přijde Syn člověka. O jeho příchodu budu hovořit za chvíli trochu víc. Pavel apoštol píše v 1Te 4,16 17: Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí (to znamená, že apoštol Pavel čekal, že se to může stát ještě v době jeho života), kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Navždy, bez konce budeme s ním. Už se mě také nevěřící lidé ptali: A prosím tě, co tam celou věčnost budeš dělat? Nebudeš se nudit? Odpovídám: Vůbec ne, neboj se. Celá věčnost nebude stačit, abychom poznali Boha. Těším se na chvíli, kdy přijde, kdy ho uvidím. Ještě v tomto životě? Je to možné. Anebo zemřu, nevím. Ale v každém případě vím, že se s ním setkám. Apoštol Pavel hovoří: Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. (1K 15,51 52). Mohl bych číst další a další místa z Nového i Starého zákona, která říkají, že On přijde, aby převzal vládu. Jednou mi jeden bratr poslal krátký filmový spot. Kazatel tam hovořil na téma příchodu Ježíše Krista, kamera zabírala lidi v sále a najednou se ozvala rána. Kamera se obrátila na kazatelnu, mikrofon ležel na zemi a kazatel nikde. Kamera se vrátila na sál a tam sedělo několik málo jedinců, udivených, co se stalo. Ano, to se ti může kdykoli stát. Jen si polož upřímnou otázku: Ve které skupině budeš? Pán Ježíš pokračuje: Ale nejprve musí mnoho trpět a být zavržen od tohoto pokolení. (L 17,25) Když šel apoštol Pavel do Damašku a byl zastaven, co mu Pán Ježíš říká? Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? (Sk 9,4) Neptá se, proč pronásleduje církev, ale jeho samého. Pán Ježíš se ztotožňuje se svou církví několikrát: Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. (Mt 25,40) Víte, málo lidí bere v potaz skutečnost, že když vynadá pastorovi, vynadá vlastně Pánu Ježíši. Jak víte, píšu knihy o historii, které mi Bůh položil na srdce. Někdy je mi strašně, když vidím utrpení, bolesti, boje a zápasy, kolik krve bylo prolito. Ano, On byl po celý čas pronásledován, nejdřív pohany, pak pseudokřesťany a je pronásledován dodnes. Ale tady už se naplňuje druhá část: a být zavržen od tohoto pokolení. (L 17,25b) Zavrhnout mohu jenom to, co mám. Můžeme vidět, že dnešní Evropa zavrhuje Ježíše Krista, zavrhuje křesťanství. Vidíme, jak se otevíráme na kde co. Začínají se plnit slova Ježíše Krista, že lidé zavrhnou Syna člověka. U proroka Zacharjáše 2,12 je řečeno: Toto praví Hospodin zástupů, který mě poslal pro svoji slávu k pronárodům, které vás plenily: Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka. Už víc než padesát let sloužím Bohu a zvěstuji evangelium, proto mohu jednu věc porovnávat už několik generací zpátky. Mohu porovnat, jak vypadali ti, kteří na nás vyskakovali, když mi bylo dvacet, třicet, čtyřicet atd. Kde jsou ti lidé dnes? Bůh neodpovídá hned, ale On odpoví. Ale když odpoví, pak to stojí za to. I toto si potřebujeme uvědomit. Zvažovaná témata časopisu pro rok 2011 Modlitba a půst vývoj modlitebního nasazení v církvi, sborech, podnikatelé v církvi, zásady křesťanského obchodního styku, podnikatelská sféra ve světle Písma, evangelizace na ulicích a mezi cizinci, rodina, vztahy uvnitř i navenek, chození, snoubenectví, výběr partnera, svatba, vztah člověka k přírodě, ekologie, odtržení od přírody, návrat k ní, evangelizační číslo, celocírkevní duchovní soustředění, domácí skupinky minulost či budoucnost, odpočinutí, dovolená jako životní styl, Bohem nevyžádané pracovní nasazení, generální úklid, Vánoce v Izraeli. redakce

5 Ročník 23, leden 2011 Doba Noemova a doba Lotova DOBA NOEMOVA Abychom viděli, jak je vážná doba, přečtěme si, co říká Pán Ježíš u Lukáše 17,26 27: Jako bylo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli, pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny. Co byly dny Noé? Život na této zemi běžel od stvoření zhruba dva tisíce let. Adam žil tisíc let a měl dostatek času říci svým potomkům, kdo ho stvořil, odkud přišel, že je Bůh atd. Přesto vidíme hned vzápětí, jak se vetřel hřích, podívejme se jen na dvojici Kain Ábel. V ráji Bůh řekl: Nebudeš jíst ze stromu dobrého a zlého. Ďábel však ponoukal: Ale ty budeš jako Bůh, vědoucí, co je zlé a dobré. Člověk chce sám vyzkoušet, co je dobré a co zlé, bez ohledu na doporučení. Já chci být jako Bůh, vědoucí, co je dobré a zlé. To je zlé? No, to já to musím okusit. Já tomu nadpisu nevěřím. Často se pak diví, když narazí. Ano, Písmo hovoří jasně, co je dobré a zlé. Jenže člověk chce být jako Bůh. Pak ovšem i s důsledky. Stejně tomu bylo za dnů Noé. Bůh trpělivě snášel lidskou pýchu, ale pak nastal moment, kdy Bůh řekl Noemu: Postavíš si koráb. Velmi často se ke mně vraceli lidé, kterým jsem doporučil číst Bibli, s otázkami: Co to je za knihu? Vždyť tam jsou samé čtyřicítky, sedmdesátky a padesátky To Bůh nezná jiná čísla? Ale zná. A proto také mluvil i tehdy, kdy se na pražském Hradě usadil Husák a všechno vypadalo Amen, konec, tma. Okresní církevní tajemník na nás řval: A tento systém, tento režim už tady teď bude navěky! A já jsem si jen tak pro sebe povzdechl: Navěky? Jenže on to uslyšel. A říká: No, no, no, nejmíň pět let. Věčnost si představoval dost krátkou. Bůh však tehdy promluvil a řekl mi: Dal jsem Sovětskému svazu sedmdesát let komunismu a Východní Evropě čtyřicet. Proč ta sedmdesátka a ta čtyřicítka? Bůh má svůj systém. Tehdy jsem to několika lidem říkal a většinou jsem pak slyšel: To nemůžeš myslet vážně. Víš, jakou mají militární sílu? Armáda, milice, vojska To nedopustí Přišlo, stalo se. Mnozí z nás máme ještě rozpad komunismu v dobré paměti. Teď se ale zamysleme nad dobou Noeho. Sto dvacet let (viz Gn 6,3). Několikrát jsem v kázáních řekl, že pro mě bude zajímavé desetiletí, do kterého vstupujeme. Hlavně konec desetiletí. Tam se totiž některé věci matematicky scházejí. V roce 2017 uplyne sedmdesát let od chvíle, kdy OSN schválila rozdělení Palestiny na dva státy, což vyústilo ve vznik samostatného státu Izrael. V témže roce uplyne padesát let od chvíle, kdy byl sjednocen Jeruzalém, do té doby rozdělený mezi Židy a Palestince. A co ta stodvacítka? Zkuste si odečíst od roku 2017 sto dvacet let. Vyjde nám rok V tomto roce se v Basileji konal První sionistický kongres. Nechci šířit paniku. O dnu a hodině příchodu Ježíše Krista nikdo neví. Ale Pán Ježíš důrazně říká: Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi. (Mk 13,29) Berme to vážně. A proto, ať jsi mladý, ať jsi starý, zamysli se, do čeho vstupujeme, kam jdeme a co je před námi. Žijme dle toho. Skoncujme s koketováním se světem a s plným zápalem jděme za Pánem Ježíšem. Ještě zůstaneme u dnů Noé. Co dělali lidé předtím, než Noé dostal pokyn ke stavbě korábu? Co Boha předtím tak, lidově řečeno, vytočilo, že řekl: A dost? Přečteme si to: Když se lidé počali na zemi množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Hospodin však řekl: Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet let. Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. (Gn 6,1 4) Podívejme se v krátkosti, co se dělo po celé osmnácté a devatenácté století. Velkým předělem v historii lidstva se stala francouzská revoluce se svým Já občan! Výsledek? Jedna revoluce za druhou, jedna válka za druhou. Objevují se Marx, Darwin, Nietzsche, Hitler, Stalin a další méně známé zrůdy. Vidíme, že se dokonce i Boží děti začaly otevírat na pohanskou filosofii, na psychologii, a můžeš troubit, můžeš volat, všichni jsou hluší a slepí. Vezměme otce moderní psychologie Freuda. Ó, pan doktor Freud, to 5

6 Ž I V O T V K R I S T U Doba Noemova a doba Lotova byla kapacita. Chtělo by to prostudovat jeho životopis. Netají se tím, že se scházíval s jedním mimozemšťanem, rozuměj bytostí z nehmotného světa, který mu zjevoval tajemství psychologie. Takže celá moderní psychologie je postavena na démonických naukách. Freud se tím netají. Zkuste to říci křesťanům. Jsou slepí a hluší. Jung pokračoval stejně. Jedna děvka psychologie, druhá děvka filosofie, třetí děvka textová kritika Bible. Zkus říci muslimovi: Víš, hochu, Korán už je sedm set let starý, dnes ho tak nemůžeš brát, dnes je jiná doba. Daleko nedojdeš, protože budeš mít kudlu v žaludku. Na Korán se nesahá. Co udělali synové, kteří si říkají Boží? Přijali textovou kritiku Bible. Co to je? No, Bibli nemůžeme tak úplně brát, jak je napsána. Víš, Bibli musíme brát, že apoštol Pavel to psal ke Korinťanům a ke Galatským, a tam a oni měli určité problémy to byla určitá doba, to byla určitá kultura a tak to musíme brát. Vesměs těmhle mluvkům a kecalům říkám: Prosím tě, poraď mi, a najdu někde v Bibli epištolu Čechům? Je tam někde epištola k Olomouckým? Listoval jsem nově vydanou Jeruzalémskou Biblí a čtu tam o Jonášovi: Jonáše nemůžeme brát vážně, a to proto, že v první kapitole je tolik divů a zázraků. Bůh by je mohl klidně udělat, ale On je nedělá, a proto to není pravdivé. To je pověst. Víte, já jsem člověk prostý, jednoduchý a mám rád věci jednoduché. Trochu mě to nadneslo, a říkám si: Proč je tam tedy napsáno, když Pán Ježíš říká v Novém zákoně: Jako byl Jonáš v břiše velké ryby, tak i Syn člověka bude? Tak to napište pro prostého českého čtenáře: Jako byla Karkulka v břiše vlka, tak i Syn člověka bude. To každý Čech pochopí. Pozor na tyhle děvky. Boží hněv přišel a zničil ty, kdo brali Boží slovo, jak se jim zlíbilo. Ale čteme dále, že Noe nalezl milost v Božích očích. Haleluja. Proč a čím? Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení, Noe chodil s Bohem. (Gn 6,9) Krátký životopis, že? Jaké měl vzdělání, kolik měl majetku, jaké měl známosti nic. Znají tvé jméno tam v nebi? To je důležité. DOBA LOTOVA Ale Pán Ježíš hned v následujícím verši hovoří ještě něco jiného a to mnou trochu otřáslo. Kážu toto téma třicet let, učím ho už vlastně víc než třicet let, a nikdy jsem si neuvědomil, že ty dva verše jsou hned za sebou. Nejdřív Jako bylo za dnů Noé (L 17,26 27), a pak: Stejně tak bylo za dnů Lotových L 17,28: Jedli, pili, to zůstává jako u Noeho, ovšem tady je něco vynecháno. Další bod u Noeho hovoří: ženili se a vdávaly. U Lota tento bod není. A mně začaly v hlavě blikat všechny červené. U Lota to není stejně, jako tomu bylo za dnů Noé. Dnes vidíme, že člověk aby se pomalu styděl, že není homosexuál, aby se styděl žádat o sňatek atd. Sňatky to v Lotovi není. Ale všímejme si, co tam je dále. Jsou tam ještě tři zajímavé body. Kupovali, prodávali. Když jsem se před dvaceti lety přestěhoval do Kolína, bylo tam několik obchodů na náměstí, sem tam něco po městě a v sobotu odpoledne a v neděli jsi nekoupil nic. Když jsem tam přijel teď, nevím, jestli bych ty supermarkety sečetl. Domnívám se, že v Olomouci je to podobné. Všichni vydělají. Kupovali, prodávali. A jeden bratr mi říká: To je život ekonomiky, politiků, burzy, to všechno se točí jen kolem jedné věci: kupovali, prodávali. Není to něco, co by nás mělo trošku vzpamatovat? Verš pokračuje slovem sázeli. Některé překlady uvádějí štěpili. Víte, jako kdyby mi Duch svatý chtěl pomoci, nedávno jsem se dočetl, že se nad tím zamýšlel jeden novinář. Píše, že když si dělá večeři, vajíčka má odtamtud, petržel zase odjinud a prakticky je v tom zahrnut téměř celý svět. Napočítal asi osm nebo devět států, ze kterých přivezli suroviny na jednu jedinou večeři. Všude jen jeden úkol, jedna práce: sázeli, rozváželi, štěpili. Pro to žijeme. A poslední bod: stavěli. Pozor, čtu dále. V ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, spustil se oheň a síra z nebe a zahubil všechny. Právě tak bude v den, kdy se zjeví Syn člověka. (L 17,29 30) Prosím tě, ber vážně to vše. Nepanikař, ale žij život s Ježíšem a usiluj všem říci: On už jde. Na to není třeba moc velké evangelizace. Pracoval obuvník u svého verpánku, přišel za ním jeden muž, a říká: Co tobě je tak veselo, že si tu prozpěvuješ? A on mu říká: Ale, těším se, protože už brzy pro mě přijde Pán Ježíš. A abych se nenudil čekáním, opravuji obuv. No, a když už ji opravuji, tak se tím i živím. Ale já hlavně čekám na něho. On přijde. Sleduj to, co vidíš kolem sebe. Nebuďme slepí. Nenechme se světem uspat. Nejsilnější zbraní světa je: To už čekali. Ale už apoštol Petr psal o této zbrani (viz 2Pt, 3. kapitola). To už bylo. Ale já vždy odpovídám: Ale všem těmto lidem jedna věc scházela. Dny Noé a dny Lotovy. Kdežto nám už neschází. A my už můžeme vidět nejen dobíhající dny Noé, ale ve velkém dny Lota. A proto chci burcovat. NEVRACEJ SE ZPĚT Půjdeme dál. Lukáš 17,31: Kdo bude v onen den na střeše, ale věci bude mít v domě, ať nesestupuje, aby si je vzal; a stejně 6

7 Ročník 23, leden 2011 tak kdo bude na poli, ať se nevrací zpět. Ať se nevrací zpět. Jak to vyřešíme? Odpoví nám Písmo: Nežij minulostí, ale buď vždy připraven. Neznamená to, že nebudu nic dělat. Měli jsme teď možnost, a tak jsme kolem baráku opravili dvorek a chodník. I přišel se mě zeptat jeden: No a proč to děláš, když kážeš o příchodu Ježíše Krista? Já říkám: No, víš, to mám jedno. Když ty peníze nechám v bance, antikrist si je použije k pronásledování křesťanů. A když je dám do toho dvorku, tak ještě chvíli mohu chodit po pěkném dvorku, a pak ať si s tím dělá, co chce. Nežijme velkými plány, ale to neznamená žít ze dne na den. Žij normálně. Ale pamatuj: nenech se na této zemi ničím svazovat. Víš, bratře, já ještě musím Někteří studenti si pamatují na biblické škole jednu nevěřící kuchařku. Kdekdo jí sloužil. Byla na shromážděních, přišla na výzvu, několikrát seděla s Maňkou u nás v kuchyni. A jejím argumentem bylo: Víš, Maruško, já ještě musím Já mám teď přítele, já si ještě chci předělat byt já ještě musím Jedno ráno přišel bratr Žižka, údržbář školy, a říká jí: Paní, já se s vámi pomodlím. Odpověděla mu: Nezlobte se, ale já fakt nemám čas, ještě musím do města. Víte, jak hrozná pro nás byla zpráva, když jsme se za hodinu dozvěděli, že sedla na kolo, rozjela se a vjela přímo pod jedoucí automobil? A já jsem večer položil na modlitbách studentům otázku: Ráno vám připravovala snídaně. Kde je teď? Studenti všichni hlavu dolů, ani jeden neměl odvahu říci tu krutou pravdu. Vypravoval jim podobenství: Podívejte se na fíkovník nebo jiný strom: Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se toto všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. (L 21,29 33) Současně ve verši 17,32 hovoří: Vzpomeňte si na Lotovu ženu! Lotova žena šla vzadu. Pán Ježíš řekl, že Boží království dobývají násilníci. Lotova žena šla vzadu. Je velké množství lidí v křesťanství, kteří zůstávají vzadu. Ano, on chce, ale současně také Kdysi jsem dal studentům příklad ze zeměpisu. Říkám: Představte si mapu České republiky. A dejme Hradčany jako místo, kde přebývá Bůh. Budou lidé, kteří se stále budou ptát, jestli by nebylo možné se ubytovat někde kolem těch Hradčan, zkrátka co nejblíže. Jsou však také lidé, kteří chodí po Šumavě, Krušných horách, a ptají se, jestli tam není místo k bydlení. Nejraději by bydleli přímo na hranici. Pozor, abychom nedopadli jako žena Lotova, jež doplatila na to, že šla vzadu. BUĎ BDĚLÝ Pán Ježíš hovoří dál: Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. Buďte bdělí a proste v každý čas, (to znamená i dnes) abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka. (L 21,34 36) Měj se na pozoru. Buď bdělý v každý čas, aby tvo- Nenechme se světem uspat. Nejsilnější zbraní světa je: To už mnozí čekali. Ale už apoštol Petr psal o této zbrani (viz 2Pt 3. kapitola). To už tu bylo. Ale já vždy odpovídám: Ale všem těmto lidem jedna věc scházela. Dny Noé a dny Lotovy. Kdežto nám už neschází. je srdce nebylo zatíženo vším, co je kolem nás. Pán Ježíš to říká tolikrát. Znovu a znovu opakuje: Starej se nejdřív o Boží království a jeho spravedlnost. Zbytek zařídí On. Jeden trošku takový extrémní příklad, co to znamená: V Rusku žil ještě za Stalina upřímně věřící člověk. Nežili v přepychu, ale hlad neměli. Snažil se dětem vždy k narozeninám koupit čokoládu. A pak ho jednoho dne zavřeli. A teď se chlapeček v den svých narozenin ptá maminky: Maminko, a dostanu dnes čokoládu? Matka dětem říkala po zatčení táty: Bůh je náš Otec, On se postará. Víte, jak té ženě bylo? Rozplakala se a modlila. Žila na hranici bídy, na čokoládu nebylo. Ale v tomtéž městečku žil jiný bratr, který se toho dne vrátil z noční směny. Byl unaven, ale spát nemohl. Obrací se, modlí a Duch svatý říká: Vstaň, obleč se a jdi koupit čokoládu. Na rozdíl od té ženy on na to měl. Ale proč? Já ji nepotřebuji. Proč budu mrhat peníze na čokoládu? Chce spát Vstaň, jdi a kup čokoládu. Po dlouhém boji se oblékl, šel do obchodu a teď ještě mu Duch svatý říká: A tu nejdražší. No dobře, Pane, dal jsem do toho peníze, a co teď? A teď jdi do té rodiny a dej to té ženě. On nevěděl, proč ta žena propukla v pláč, když jí to dal, a začala děkovat Bohu. Naučme se z toho, aby naše srdce nebyla zatížena nestřídmostí: Ještě toto musím mít, ještě tamto, ještě tam zajet. Buď připraven vždy sloužit Bohu, pro něj žít a jednat, abychom v každý čas měli sílu. Pán Ježíš hovoří dále: Kdo by usiloval svůj život zachovat, ztratí jej, a kdo jej ztratí, zachová jej. (L 17,33) My můžeme vidět dva příběhy z Bible. První muž: Štěpán. Káže evangelium v moci a dostává se do problémů. Má zmizet z Jeruzaléma? Věřím, že byli tací, kteří mu to radili. Pokračoval, byl předveden před synedrium a výsledek? Jasně zaznělo evangelium, které zní po dnešní den, a lítaly kameny. Ale Štěpán vidí svého Pána a dnes je u Pána Ježíše. Jiný případ jsou Ananiáš a Safira. Znali Petra, snad i Ježíše, znali Jana, prožili křest Duchem, byli ve sboru. V čem však byl problém? Barnabáš prodal pozemek, peníze předal církvi a ve sboru se mu dostalo uznání. Ananiáš s manželkou se dohodli, že také prodají svůj pozemek. Pak ale Víš, Ananiáši, doba je taková nahnutá, a co kdybychom si Možná to naopak řekl Ananiáš ženě. co kdybychom si něco nechali? Bůh nám při prodeji požehnal, vždyť jsme dostali téměř jednou tolik, než jsme plánovali, co kdybychom? Ano, oni si něco nechali, avšak řekli: Za tolik jsme to prodali, všechno dáváme. Kde je Ananiáš a Safira dnes? Jsou tam, kde je pláč a skřípění zubů. Kde bude Ananiáš a Safira za milión let? Uvědomujeme si tuto pravdu? Kdo by chtěl zachovat život, ztratí jej, ale kdo je ochoten ztratit ho to znamená: Dávám vše, žiji pro něj, konám vždy a vše dle jeho vůle ten život získá. VYTRŽENÍ KAM SMĚŘUJEŠ? A nyní se můžeme podívat na závěr toho, co Pán Ježíš říká: Pravím vám: Té noci budou dva na jednom loži, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít spolu obilí, jedna bude přijata, druhá zanechána. Dva budou na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. (L 17,34 36) Umíš si představit, co se bude dít, až najednou část lidí zmizí? Mluvil jsem na začátku o tom filmovém spotu. Bible říká, že se tak stane najednou, v okamžiku. Bude to v noci? Já mám sice už špatný sluch, ale vím, že to uslyším. Zazní zvuk trouby a já uvidím na oblacích mého Pána a uslyším, jak mi říká: Rudku, tak pojď už. A pak uvidím zástupy, jak z hrobu a ze země, v novém těle všichni směřujeme k němu. Máme se na co těšit. Bude to nádhera, až se všichni sejdeme. V Janově Zjevení je popsáno defilé, až On nás povede. To není možné srovnat s ničím na zemi. Je napsáno, že budeme procházet před trůnem Otce a andělů, a tehdy náš Pán řekne: Otče, to jsou oni. Trpěli, byli pronásledováni, pomlouváni, ponižováni, odměň je. A andělé strážní budou jeden do druhého šťouchat: Vidíš, to je ona. Já jsem ji ochraňoval. Je tady také. A pak odměna. Máme se na co těšit. Doba Noemova a doba Lotova 7

8 Ž I V O T V K R I S T U Doba Noemova a doba Lotova 8 A co bude na této zemi? Manželé ulehnou na lůžko a ráno najde manželka na polštáři jen manželův snubní prsten. Nebo vyjdou do města, aby si za ušetřené peníze něco koupili. Manžel ukazuje své ženě, jaký potah na pohovce se mu líbí, ale ona vedle něj už nestojí. Ano, bratře, sestro, ty dny se blíží. Nevím, kdy se to stane, ale vše naznačuje, že to bude brzy. Kde budu? Už prorok Zacharjáš říká: Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův. (Za 2,14) Vždy navěky s ním. Nikdy víc už nebude smrt, strach, bolest. Budeme navěky s ním. Raduj se a plesej, neboť v onen den se mnoho pronárodů přidruží k Hospodinu. (Za 2,15a) Ještě, že budu mít navěky čas. Nevím, jestli mě bude historie ještě zajímat, ale každopádně bych rád vyhledal Husa, abych si s ním pohovořil, a rád bych se setkal ještě s dalšími, nemluvě o Abrahamovi. Ano, raduj se a plesej. Přidruží se tam všechny národy a budeme spolu. Stanou se mým lidem a já budu bydlet uprostřed tebe. (Za 2,15) Ale je tu i druhé místo, a to bych přečetl na závěr: Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. Jakmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouct na dveře a volat: Pane, otevři nám, tu on vám odpoví: Neznám vás, odkud jste! Pak budete říkat: Jedli jsme s tebou i pili a na našich ulicích jsi učil! On však odpoví: Neznám vás, odkud jste. Odstupte ode mne všichni, kdo se dopouštíte bezpráví. Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba i všechny proroky v Božím království, a vy budete vyvrženi ven. (L 13,24 28) Na závěr jeden příběh, a ty si polož otázku, jak to je s tebou. Jednou jsem měl ve snu zvláštní prožití. Nejdřív jsem viděl sám sebe, jak jdu jako poutník starší generace ví, kdo to byl Bunyan a znají knihu Cesta poutníka a najednou cesta končila. Byl tam domek podobný těm, jaké se staví při různých stavbách, velká místnost pro dělníky a kancelář. A právě tam šéf rozděloval práci, až jsem zůstal sám. Říkám: Pane, a co mám dělat já? A on mi řekl: Ty už nic. Došel jsi, doběhl vítězně, teď si sedni a odpočiň. Neumím popsat ten pocit úlevy: došel jsi, zvítězil jsi, odpočiň. Vtom vešla Maňka a vzdychá: Rudku, mě tak bolí nohy. Říkám: Maňko, pojď si sednout. Došli jsme, zvítězili jsme. A teď tam vešla skupina, kterou vedl člověk, na první pohled turista. Tyrolský klobouček, pírko, podkasané nohavice, fotoaparát Turista je zvláštní typ člověka. Vše ohodnotí: To má úroveň, to si vyfotím, to je kýč, to se nehodí. Vše ohodnotí, vše zná, takže člověk si někdy myslí, jak by ministerstvo školství ušetřilo, kdyby se na školách vyučoval jen jeden předmět s názvem turistika, a všichni budou všechno znát. A teď z té místnosti vyšel tentýž muž a měl v ruce dva dekrety. Četl jméno mé a Maňky a zpoza jeho zad se ozval hlas: Strava a ubytování zajištěno. Ten turista zvážněl a říká: No moment, a co my?! A ten, který měl ty dekrety, se na něj tvrdě podíval a řekl mu: Kdo jste? Odkud jste přišli? Neznám vás. Bratře a sestro, předložil jsem vám pravdy Božího slova. Na které straně stojíš? Doba je velmi vážná. Jsi připraven na to, že On tě vezme? Anebo ti to je jedno? Žiješ skutečně jako ten, který jde za svým cílem, který je ochoten obětovat vše? Anebo jsi turista? Jdeš od sboru ke sboru, od skupinky ke skupince Všechno znáš, všechno víš. Znají v nebi tvé jméno? Až zazní zvuk polnice, půjdeš také? Dnes je ještě čas. Mikrofon ještě na zem nespadl, Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte; zlého se chraňte v každé podobě. (1 Te 5,16 22) Milí čtenáři, po takřka čtyřiceti letech od vyslovení níže uvedeného proroctví Davidem Wilkersonem jej přetiskujeme v našem časopise. Úvodní verše nás varují před pohrdáním prorockými dary. Osobně vidím, že pohrdání proroctvími je v dnešní době běžné. Soudím, že ze dvou důvodů. První je plošný nemáme čas. Lépe řečeno, domníváme se, že nemáme čas. Ještě lépe řečeno neděláme si čas na věci podstatné. Chceme vědět, jaké bude zítra počasí, kdo nám odepsal na facebooku, jak se daří kamarádce, se kterou máme přes mobil tak levné volání Kde potom najít čas na pročítání proroctví, které je už týden staré! Úplná vykopávka. Vždyť za týden se událo tolik věcí! Je-li staré rok, dva, tím spíše patří do hodně zaprášeného šuplete. Co na tom, že proroctví mluví léta dopředu. Co v něm bylo, přece víme. Proč si to připomínat není na to čas Lidé neukotvení v Božím slovu, nenaplnění Duchem svatým, ztrácejí vědomí, že jsou věčné bytosti. Žijí ze dne na den, často hůře než zvířata. Mnohá z nich staví hnízda, vyhrabávají pelechy s roční perspektivou. Někteří lidé již nemyslí ani já tu ještě stojím. Ještě je čas. A tak se tě ptám: Pokud tě tvé svědomí burcuje a ty nemáš jistotu, pak se chci dnes s tebou modlit. Ještě je čas. Už od doby Pána Ježíše zněl zemí hlas: On přijde. Ale už od doby Pána Ježíše Petr říká: Jsou lidé, kteří říkají: To není pravda. Budeme se modlit. Pane Ježíši, ty víš, jak velmi rád bych teď zvolal: Přijď už, přijď teď. Ano, toužím po tobě. Už se tak těším na tebe, Pane Ježíši. Ale současně tě prosím za všechny bratry a sestry, kteří jsou tady. Duchu svatý, promlouvej teď jasně. Nedovol ďáblu obelhávat, ale jasně ukaž, na které straně stojíme. A dej milost dnes, aby si mnohé pošetilé panny mohly teď v této chvíli doplnit olej, aby mohly teď v této chvíli vybílit své roucho, aby mohly teď v této chvíli změnit názor na rozmnožování hřiven. Ó, Duchu svatý, vaň v této místnosti, vaň v tomto sálu a dotýkej se každého jednoho. Já tě o to prosím, Otče, ó Haleluja. Proroctvím nepohrdejte! Slovo úvodem tak daleko. Nechtějí děti, protože stejně nevíme, co bude zítra. Zvrácené pokolení Důvod druhý je zklamání kvůli falešným proroctvím. Máte zapsaná proroctví z uplynulých let, desetiletí? Sledujete, jak se naplňují či nenaplňují? Kdo je pravý a kdo falešný prorok? Já ano. Ve svém počítači a na zálohových CD mám složku s proroctvími za uplynulá desetiletí. Vracím se k nim a sleduji jejich naplňování. Dávají ucelený obraz dění v naší církvi i mimo ni. Na naplnění některých z nich teprve čekám. Už jste byli někdy na konferenci a naslouchali proroctví: Do dvou let se vaše sbory zdvojnásobí atd. Sloužící odjeli, slovo se nenaplnilo. Za pár let přijedou, určitě pro nás budou mít opět něco povzbuzujícího. Á, že se jejich slovo nenaplnilo? To je přece jasné, Bůh to chtěl, ale lidé do toho nevstoupili Univerzální záplata na falešné proroky Proč potom brát proroctví vážně? Vždyť při takovéto argumentaci již nikdo nerozezná pravé proroky od falešných. S proroctvími lze potom žonglovat po libosti. Nevinná zábava křesťanů Jsem vděčný Bohu, že dává pravé proroky. David Wilkerson k nim patří. Stojí za to mu naslouchat. I téměř po čtyřiceti letech. Většina níže uvedeného proroctví se již naplnila či viditelně naplňuje. Zbytek je před námi. Čas ukáže, zda i v tom zbytku je Davidovo proroctví pravé. Aleš Navrátil

9 Ročník 23, leden 2011 Proroctví Davida Wilkersona, 1973 Ježíši, nutně potřebuji Tvoji sílu, abych dnes večer mohl učinit, cos mi přikázal na modlitbě. Prosím pokorně, abys mi k tomu dal odvahu. Pomoz mi, abych z celého srdce mohl říci to, co mám, říci to beze strachu a třesení v Ježíšově jménu. Amen. Bůh mě sem dnes postavil, abych podal výstrahu před nastávající dobou pronásledování. Duch svatý je mi svědkem, že tato konference je varováním před silným pronásledováním všech křesťanů, kteří jsou naplněni Duchem svatým. Musí být připraveni na to, že budou pronásledováni, nenáviděni, odmítáni, vysmíváni a zrazováni. Věříteli v poselství Skutků 2,2 4: ( Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. ) o zvláštní moci shůry, pak musíte věřit i ve Skutky 2,17: Prorokovati budou synové vaši a dcery vaše, mládenci vaši vidění budou míti a vaši starci sny míti budou. V měsíci dubnu tohoto roku jsem měl vidění, jež bylo tak hrozné, že jsem se obával, že přijdu o rozum. Chtěl jsem na ně zapomenout, ale nemohu. Měl jsem v dřívějším životě již dvě vidění. První bylo před deseti lety. Vedlo mě do ulic New Yorku a každá podrobnost tohoto vidění se splnila. Žil jsem až do této chvíle ve strachu, zda mám toto vidění tlumočit veřejnosti. Bylo to z obavy, že budu nazván fantastou. Avšak tentýž duch, který mě před lety donutil sdělit vizi Dýka a kříž, nutí mne až do této chvíle, abych vám tlumočil i toto vidění. V této vizi jsem spatřil pět velkých katastrof, přicházejících především na Ameriku, ale i na celý svět. 1. Nastane celosvětová krize, způsobená hospodářským chaosem Spatřil jsem několik rychle po sobě běžících let a pak hospodářský zmatek, který ochromí standard celého světa. Hospodářští odborníci budou bezradní a nebudou moci vysvětlit, oč se vlastně jedná a hlavně, jak tomu čelit. Začne to v Německu, přeskočí do Japonska a nakonec do Ameriky. Velké odpovědné společnosti zkrachují, mnohé církve, ba i misijní společnosti zaniknou. Jedno z nejjasnějších poselství, jež jsem od Boha obdržel, spočívá v tomto: Využijte několika přicházejících příznivých let k přípravě na tuto krizi. Dejte do pořádku své domy, protože přijdou zlé časy, kdy na to nebude čas ani prostředky. 2. Viděl jsem přírodu jakoby v porodních bolestech Nadpřirozená znamení a změny, jež nebude možné rozumově vysvětlit. Katastrofy, postihující široké oblasti světa, se budou stále stupňovat, čím více se bude blížit příchod Božího království. Viděl jsem, jak na Ameriku přicházejí veliká zemětřesení, která bude následovat hlad, zvláště v Číně, Indii a v Rusku. Viděl jsem zcela vyčerpané zásoby na celém světě a milióny umírajících. Viděl jsem druh kosmické bouře, hurikány a povodně zpustoší zemi v takové míře, že všechno lidstvo bude muset uznat, že svět je sevřen nadpřirozenými mocnostmi. 3. Ameriku zaplaví proudy mravní špíny a smyslnosti Vidím, jak se naplňuje Nahumovo proroctví. V nejbližší budoucnosti Bůh praví: Vyleji na tebe nevypravitelnou nečistotu. To jakoby rentgenové paprsky prosvítily půlnoční život. Stránky novin budou zaplavovány takovým mravním bahnem, že Playboy magazin bude vypadat jako puritánský oddílek. Sexuální výchova na školách bude používat příkladů a nafilmované zdramatizované pohlavní styky. Pak bude zřejmé, že boj proti veškeré mravní nezávaznosti bude úspěšný jen zdánlivě, a právě když se bude zdát, že nejvyšší instituce zahájily úporný boj proti pornografii, a když se lidstvo zdánlivě vrátí ke staromódnímu životu a obyčejům, tu náhle se otevřou stavidla a satan bude vynášet z říše temnosti nejvyšší hnus, bude tomu jako v době Lotově a před potopou. 4. Vzpoura proti rodičům v rodinách Vidím jako problém číslo jedna otázku mládeže, a to jak v Americe, tak i na celém světě, jež spočívá v nenávisti vůči rodičům. Pravím to i nyní s třesením, abych nezamlčel ani slovo z toho, co jsem viděl. Musel jsem si to napsat. Nejlítější nepřítel člověka bude právě v rodinách, a to ve vlastních rodinách. Děti se budou dravě stavět proti rodičům. Rodiče budou obelháváni a dojde k tisícům vražd rodičů rukama vlastních dětí, které pohrdly svými rodiči. Budou milióny těch, kteří budou opouštět domov vzdor tomu, že jim rodiče všechno dají, jen aby je udrželi doma. Děti nebudou respektovat přání rodičů, aby s nimi žily pod jednou střechou. Někteří sice budou s nimi žít pospolu, ale budou jako váleční nepřátelé se zbraněmi v rukou. To bylo nejstrašnější vidění, jaké jsem kdy měl. Tento problém bude dokonce horší než užívání drog a než sexuální problémy nebo alkoholismus či jiné neřesti mládeže. Z dotázaných 5000 mladých lidí ve 12 větších městech řeklo 45 %: Nenávidím své rodiče. 5. Smršť pronásledování křesťanů skutečně naplněných Duchem svatým, kteří milují Ježíše Krista Není mi možno během tohoto večera, abych sdělil všechny podrobnosti. Až dosud jsem se zmínil o pěti znameních doby. Sdělím Vám však ještě některé podrobnosti, abych Vás informoval o tom, v čem bude spočívat přicházející požehnání. Ježíš sám řekl, abychom očekávali na Letnice. Zaslíbil v nich seslání Ducha svatého a moc z výsosti. A byl to tentýž Ježíš, který předpověděl, že přijde pronásledování na všechny věřící. V Janově evangeliu 15,19 řekl výslovně: Že však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Smysl tohoto pronásledování je, aby praví křesťané byli považováni za falešné. Čas prchá a evangelium musí být ještě zvěstováno všem národům dříve, než přijde Kristus. Jsme v době, kdy Duch svatý byl vylit na tisíce. Je tomu právě tak, jako při vylití Ducha o prvních Letnicích. Učedníci sedí, zpívají, radují se a sdělují jeden druhému své zkušenosti. Jsou mezi nimi i takoví, kteří mluví jazyky a vzdor tomu žijí a mluví jako satan. Avšak sekyra je přiložena na krk stromu. Pán oddělí již brzy zrno od plev. Zaseje své símě do čtyř stran světa a Slovo Boží se naplní. Ve 2. Timoteovi 3,12 stojí: A všichni, kteří chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Citujeme písmo: Pokřtěni budete Duchem svatým. Jděte tedy důsledně po Boží cestě, jste křesťany obdařenými dary Ducha svatého. Vezměte to doopravdy: Všichni, kteří žijí v Kristu, budou pronásledováním trpět. Copyright 2003 by World Challenge Doba Noemova a doba Lotova 9

10 O pronásledování David Wilkerson, 1973 Ž I V O T V K R I S T U učení, ale hádání z ruky, předpovědi budoucnosti či horoskopy budou široko daleko uznávány a přijímány. A nyní dávejte dobrý pozor!!! Doba Noemova a doba Lotova 10 Dovolte, abych vám sdělil, co mi bylo zjeveno, pokud se týče pronásledování: 1. Vidím, že se dostaví pronásledování, jakým lidstvo ještě nikdy neprošlo. Bude se týkat pouze pravých věřících. Vynoří se jako mocná obluda z moře. Začne nepozorovaně právě v době, kdy se bude zdát, že náboženská svoboda dostupuje vrcholu. Rozšíří se po Americe, Kanadě a zachvátí celý svět a rozroste se ve smršť. Tento duch je již v srdcích a myslích vysoce postavených osob, ve vládách a tradicionálních systémech a vede k duchovnímu zlu na vysokých místech. Toto duchovní zlo povede brzy k tomu, aby se zakrývalo znepokojení nejen oficiálními osobnostmi, ale i misionáři a duchovními. Vidím, že přichází čas, kdy bezmála všechny evangelizační a misijní společnosti, všechny programy v televizích a v rádiu, misijní projekty budou tak zfalšovány a omezeny politickými režimy, že budou nanejvýš opatrné a tak se budou bát, že nebudou schopny společného růstu. 2. Vidím, jak se vzmáhá světová nadcírkev, jak se rodí světová rada církví. Vzniká sjednocení liberálních křesťanů s ekumenickými křesťany protestantskými a římsko-katolickou církví, aby se stala nejsilnější politickou mocí na Zemi. A toto spojení vznikne jako společný charitativní program a skončí politickou unií. Tato viditelná společenská nadcírkev (Super Wels Kirche) ponese jméno Pána Ježíše jen zdánlivě. Ve skutečnosti bude antikristovská. Tato mocná světová církev bude stroze zakotvená v sociální aktivitě s duchovními programy a službami milosrdenství. Její vůdčí osobnosti budou prohlašovat, že chtějí být pomocníky v lidské bídě. Rozhýbou sociální akce, zvýší politickou angažovanost a ve světových programech budou mít stále sílící ohlas. Tu náhle dojde k podivuhodnému obratu událostí. Právě tehdy, když se bude zdát ekumenické hnutí mrtvým, vytvoří tento obrat v událostech rámec pro tuto unii. Řím bude trvat na svém a bude vyžadovat od ekumenických protestantských vůdců ústupky. Papež bude pokládán za významnějšího, než je politický vůdce. Bude chtít být uznáván za duchovní hlavu. Protestantští vůdci nebudou muset být prošeni, aby přijali papeže za hlavu církve uznají jeho politickou roli. V Bibli vidím cosi, co mocně otřásá mou duší: vidím armádu kariéristů, kteří v nadcírkvi zaujmou vlivná místa. Budou to bezbožníci, antikristovci, posedlí myšlenkou, že tato nadcírkev musí mít politickou moc, aby potřela každého, kdo se jí vzepře. A zatímco se v ústředí bude mluvit o zázracích, smíření a lásce, budou jejich zaměstnanci ztěžovat práci každé náboženské organizaci, která se nepodřídí. 3. Vidím, jak se v této nadcírkvi rozšíří homosexualita a lesbická láska. Vidím, jak to bude ospravedlňováno vůdci této nadcírkve. Homosexualita nebude jen přijímána, ale dokonce doporučována. Homosexuálové a lesbičtí duchovní nebudou vybavováni jen autoritou, ale budou navíc označováni za nové voje evangelizačních pionýrů, zavádějících nové formy a pojmy lásky a evangelizace. Vidím skoro v každém větším městě USA a v celém světě církve homosexuálů, které výhradně pečují o své vlastní duchovní touhy s plným chápáním organizovaného náboženství. Jejich nedělní školy a církevní literatura rozšiřovaná mezi dětmi bude předkládat, že homosexualita je normální potřebou. Taktéž budou v církvi zaváděny tance naháčů. Tyto tance v některých těchto sborech budou líčeny jako nová forma bohoslužby. Lidé budou stále více a více uctívat stvoření, než Stvořitele. Bůh přenechá tento druh ctitelů následkům jejich vlastních hříchů. Ačkoli tance naháčů se příliš nerozšíří, budou četnými církevními vůdci uznávány jako normální výraz bohoslužby. 4. Okultní praktiky v nadcírkvi. Tato světová nadcírkev bude trpět jisté okultní praktiky. Vytvoří studijní komise, jen aby chránila satana a jeho obraz nic se neděje, není třeba se ho obávat. V jedné nejváženější a nejzajištěnější církvi v Americe budou spiritistické seance nazývány modlitebními shromážděními. A to se děje už dnes. Duchovní budou stále zvědavější na výroky spiritistů a satanských skupin. Přijde den, kdy jistí duchovní, kteří nebyli v blízkém spojení a obecenství s Ježíšem, budou velmi blízko satanu. Ten se bude zjevovat jako posel světla, jen aby svedl i vyvolené. Jeho andělé se budou zjevovat a budou v církvi šířit učení, že satana není nutno brát vážně. Nadcírkev nikdy neuzná oficiální 5. Vidím vystupovat do dění jinou církev, neviditelnou a nadpřirozenou. Spojení duchovně hlubokých následovníků Ježíše Krista skrze Ducha svatého a s důvěrou v Něho a v jeho panování. Tato nadpřirozená církev pravých křesťanu bude církví v podzemí a bude zahrnovat katolíky, protestanty a všechny denominace, jak bílé, tak i barevné ze všech národů. A zatímco světová nadcírkev bude provozovat politickou moc, bude tato nadpřirozená církev netušeně růst duchovně. Její moc poroste pronásledováním. Neboť pronásledování, jenž přijde na tuto zem, sblíží pravé křesťany navzájem a přimkne je úžeji k samotnému Ježíši. Nebude se hledět na konfesiální příslušnost, ale na příchod Pána Ježíše. Duch svatý shromáždí v jedno všechny lidi, věřící všech směrů a ze všech tříd. A ačkoliv tato neviditelná církev již na světě existuje, bude v nadcházející době politicky viditelná. Nebude příliš stavět do popředí sociální cíle. Její příslušníci budou však víc pronásledováni. Toto tělo všech pravých věřících bude tak spjato s evangelizační činností, že tato neviditelná církev obdrží nadpřirozené pomazání a moc Ducha svatého, aby nesla evangelium do všech končin světa. 6. Pronásledování charismatických katolíků. To mě velice rozrušilo a proto jsem se svým Pánem zápasil víc jak tři týdny: Toto nemohu vypravovat! Pán však řekl: Mluv! Charismatičtí katolíci se pokládají za spolu údy neviditelné církve a jdou vstříc nejbolestivějším hodinám pronásledování. Římsko-katolická církev se bude stavět ke všem věřícím mluvícím jazyky a držícím se učení o Duchu svatém s chladným odstupem. Bude vyvinut nátlak politický v místních podmínkách na všechny kněze, jen aby byl uhašen oheň. Sledujme papeže, jaké negativní stanovisko zaujme proti charismatickému hnutí v katolické církvi. Brzy přestanou líbánky. Brzy začnou psát katolické listy proti všem takovým hnutím a povedou k jejich vymýcení. Začne to pozvolna, bude to však sílit, až všichni katolíci budou postaveni do hrozného pronásledování. A to uvnitř vlastní církve bude tak nebezpečné, protože mu neporozumí. Vidím, jak těch, kteří jsou zapojeni do katolického charismatického hnutí, budou obviňováni těmi, kteří stojí vně, že nemají žádné sociální smýšlení a že odpadli od katolických tra-

11 Ročník 23, leden 2011 dic. Budou dále obvinováni, že se odrodili panně Marii a že popírají autoritu papeže. Každý katolík, který nebude tajit, že je pokřtěn Duchem svatým, nechť se připraví na pronásledování. Nestane se tak přes noc. Jistě však přijde den, ve kterém každý jednotlivý katolík, který zažil duchovní probuzení, bude muset pochopit, že bude muset prokázat věrnost. Jedni budou nuceni vrátit se k tradicím, jiní k zapření svého přesvědčení. Mnozí však brzy poznají, co mají vzácného v lásce a obecenství a společného s probuzeneckými protestanty a těmito katolíky, kteří se soustředili jedině na osobu Ježíše Krista, na plnost Ducha svatého a na příchod Mesiáše. Mnozí mi nebudou věřit, ale nastane den, ve kterém katolíci, protestanti a z mnoha jiných konfesí opustí dosavadní kruhy a skupiny. Tito noví křesťané se nebudou nazývat katolíky, či protestanty, nýbrž jen obnovení křesťané. Tato společnost nebude založena na jazycích, nýbrž v Bohu Otci a jeho Synu a ve společenství. 7. Vidím pronásledování a nastávající boj, ač v současnosti máme velikou svobodu ke zvěstování evangelia a to i v rádiu a v televizi. Nikdy nebyly dveře ke zvěstování evangelia tak otevřené, jako nyní. Křesťané mají vlastní rádia, televizní stanice, mají svobodu modlit se za nemocné a žádat potřebné finanční zabezpečení a mohou hlásat svobodně evangelium dle své vlastní libosti. Buďme však bdělí!!! Pronásledování a nepokoje už začínají. Vidím to ve vzduchu, že nastane jiný kurs. Křesťansky organizované programy budou terčem satanských sil. Za kulisami je možno pociťovat tlak ke změně kursu radiových a televizních programů. Liberální vůdcové nadcírkve brzy začnou tvořit komise k cenzuře jednotlivých programů. Stanou se poslední autoritou nad jednotlivými projevy ducha. Nyní jsou sice dveře ještě široce otevřené, ale pomalu a jistě se budou zavírat. Křesťanské radiové a televizní stanice budou muset počítat s pronásledováním a zničením. Ateistické a antikristovské síly připravují nyní náboženský útlak. Vidím, jak se satan snaží tyto stanice strhnout do bahna pomluv a zdiskreditovat je. Používaje každé taktiky, jen aby vymazal z podvědomí posluchačů každý křesťanský program. Poselství, které mám ke všem, kteří používají tyto prostředky k šíření evangelia, je toto: Pracujte, dokud je den, přijde noc, kdy nebudete moci pracovat! A toto je poselství veřejným pracovníkům: Pronásledování přijde z Hollywoodu. Dejte pozor na Hollywood, jak se postaví proti pravému náboženství. Učiní tak se svými filmy. Film Exorcise (Vymítač duchů) byl nestoudným satanským pokusem zesměšnit všechna náboženství, jež mají něco společného s Kristovou obětí. V dějinách se něco podobného ještě nestalo. Probuzení kazatelé a evangelisté budou líčeni jako darmošlapové, šašci a podvodníci. Církev a její duchovní budou stále více napadáni. Současně budou vyvyšovány staré kulty a oslavovány všelijaké senzace. 8. Pronásledování za pomoci televize. Televizní komedie tak mi bylo zjeveno budou stále smělejší, jen aby potupily pravé křesťany. Miliony nevěřících budou sedět před svými obrazovkami, jen aby se mohli vysmívat svatým věcem. Na dobrou noc budou takové záběry, jako zesměšnění Billy Grahama Davidem Prayem, coby padělatelem peněz. To bude jen začátek. Budou předváděny takové filmy, v nichž bude ponižována Kristova krev a veleben satan. 9. Pronásledování odváděním povinných dávek. Nyní slyšte dobře: Půjde o pokus zdiskriminovat církve povinnými dávkami. Tyto ateistické moci pomocí CLU (Civil Liberties Union) povedou tyto záležitosti až před soud. Nakonec budeme mít zdanění církví (USA). Bude to takové břemeno, že některé náboženské společnosti prohlásí úpadek. Pro některé vládní činitele bude vydána taková pravomoc, že budou moci vydat na církev zatykač. A nyní: Každý televizní pastor bude napřed kádrově prošetřen. 10. Podkopávání křesťanské výchovy. Vidím tři způsoby, jimiž satan bude podkopávat křesťanskou výchovu. Křesťanské ústavy, koleje, školy a university neujdou přicházejícímu pronásledování a ničení. a) Přichází byrokratismus, politický nátlak a akutní finanční těžkosti. b) Téměř nevysvětlitelné studentské hnutí: apatie, nepokoj a pohrdání vůdčími osobnostmi. c) Učitelský a profesorský sbor bude v satanských rukou tak, že se stane nástrojem podkopávání víry. Satan se bude pokoušet vyrvat vedení škol z rukou bohabojných lidí a dát je do rukou kompromisních liberálů. Ti se nebudou snažit zkoumat cesty k nastupujícímu gnosticismu (první filosofické pojetí křesťanství). Je proto zapotřebí, aby se vedení křesťanských institucí připravilo na těžké doby jak finančně, tak i duchovně. 11. Ježíšova revoluce Ježíšova revoluce zkysne. Ježíšovo hnutí se stane Ježíšovou revoltou. Slyšte mne: Přátelé moji, nikdy jsem nemluvil tak pod vlivem a vedením Ducha svatého a nikdy jsem se necítil tak Bohem pověřen k mluvení, jako nyní. Duch Boží je nade mnou a prorokuji: Ježíšova revoluce mezi mladými lidmi utichne. Nedisciplinovaní přidružení lidé se vrátí ke své volné lásce a ke svému starému životnímu stylu. Pronásledování proto přijde, Doba Noemova a doba Lotova 11

12 Ž I V O T V K R I S T U Doba Noemova a doba Lotova 12 aby se oddělily ovce od kozlů. Jen plně Bohu odevzdaní učedníci budou stát věrně. Přijde brzy čas, kdy nebude populární být křesťanem. Písně o Ježíši už nebudou mít přednost, nebudou mít komerční přitažlivost ani na Broadway, ani v Hollywoodu. Svět, který kdysi používal jména Ježíš, se obrátí proti Němu a poníží Ho. Vidím opakování prvního a v dějinách zaznamenaného Ježíšova tažení : Když Ježíš vjížděl do Jeruzaléma na oslátku, doprovázelo jej tisíceré HOSANA! Ale toto první nadšení vyprchalo. Krátce nato stojí tento Ježíš před tímtéž rozníceným zástupem křičícím: Ukřižuj Ho! Ukřižuj! Pryč s ním! Tentýž zástup se postavil proti Němu. Toto moderní Ježíšovo tažení koná tentýž zástup, totéž vznícení: Ti, co zpívali písně o Ježíši, se vracejí k drogám a revoltují proti Ježíši. Mladí ctitelé satana zakládají kluby proti Ježíši. Přátelé, avšak právě z tohoto Ježíšovského hnutí povstává skupinka Kristova lidu, který plně stojí na cestě života. Vzdali se všech návyků, vydali svůj život Ježíši, jen aby mohli cele sloužit Jemu. Mé poselství k vám, z Ježíšova hnutí dnes, je hlasité a jasné: Připravte se na pronásledování! Připravte se, že na školách se budete setkávat s kluby, které nenávidí Ježíše. Na všech místech se najdou mladí lidé, kteří se doslova nechají kamenovat od svých starších kamarádů pro jméno Ježíše Krista. Tato vlna vzpoury bude osobně řízena samým satanem a nesena bude těmi, kteří se mu upíší. Ježíšovi ctitelé nebudou nazýváni jenom Ježíšovými chuligány, ale dostanou i četná jiná hanlivá jména. Bude po nich pliváno na gymnáziích i na universitách. Přijde den, kdy jim budou Bible rvány z rukou za posměchu kolemjdoucích. Zničující útoky budou tak brutální, že se mladí křesťané buď osvědčí a budou radostnými mučedníky, nebo podlehnou a zapřou víru. Takové bude pronásledování. 12. Vidím však také duchovní probuzení za železnou a bambusovou oponou. Zatímco svobodné národy budou prožívat pronásledování, prodělají země za železnou a bambusovou oponou krátké probuzení. Ti, kteří žili v hrozném náboženském útlaku, prožijí krátký čas svobody. Duch svatý protrhne železnou a bambusovou oponu a vyhledá hladová srdce v Rusku, v Číně a ve Východní Evropě. Nepochybujme o tom, co Bůh slíbil, že vylije svého Ducha na všeliké tělo. On tyto národy nevyloučil. Bůh nastolil potřebný klid zbraní mezi východem a západem, aby do komunistických zemí mohlo vniknout evangelium. Japonští a korejští křesťané budou použiti Bohem, aby v Číně uvěřily tisíce lidí. Vylití Ducha svatého v Západním Německu pronikne do Východního Německa. Probuzení, ke kterému dochází ve Finsku, pronikne i do severního Ruska. Bude to neobyčejné hnutí vyvolané Duchem svatým. Je to podivuhodná ironie, že zatímco se budou zavírat brány na jedné straně železné opony, budou se brány na druhé straně otevírat a po krátkém čase duchovní svobody a probuzení se však budou i tam náhle zavírat a národy budou vrženy do hrozného pronásledování. 13. Nejdůležitější ze všeho a to se týká každého zde přítomného ať už duchovního, či prostého věřícího: Vidím, že už to vlastně začalo. Mnohé věci, o kterých jsme dnes večer mluvili, se již dovršují. Jsem si jist, že se postupně uskuteční již v této generaci. Nikoliv najednou. Některé se už naplňují dnes. Jedno je už zde: zlá pomluva. Vidím, že satan vyhlásil válku každému pravému křesťanu. Nenechá netknutý žádný kámen, jen aby mohl vrhnout do očí každému Božímu dítku s úmyslem zničit ho. Duchovní a kněží, kteří se zpěčovali přijmout novou morálku obelhávat své ženy, ti budou terčem nejhorších pomluv všech dob. Satan nastrčí posměvače, aby je znepokojovali a aby jim škodili. Věřím, že Billy Graham a všichni podobní služebníci na celém světě se budou muset připravit na posměch. Zlá pomluva a nedorozumění budou zaplavovat denní tisk. Každé slovo bude zkoumáno, každé tvrzení přetřásáno. Tito služebníci budou posmíváni v televizi různými komediemi. Boží služebníci, kteří se kdysi domnívali, že nemají na světě nepřátel, budou žasnout, jak se o nich mluví. Nebudou mnohdy rozumět, odkud se to vzalo. Zvláště duchovní všech církví budou muset snášet pomluvy ze všech stran. Lži, falešná tvrzení budou pršet jako déšť z nejhlubších pekel. Bude to nadpřirozená demonstrace démonských sil. Žádný Boží služebník nebude proti tomu imunní. Slyšte mne ženy těchto pracovníků, i vy budete muset žít pod útoky těchto pomluv. Pluky lživých démonů budou vypuštěny do tohoto světa jen za tím účelem, aby skrze žvást a pomluvu oloupili křesťany o jejich důvěru v Boha. Tato válka pomluv nebude směřovat jen proti duchovním, ale proti každému Duchem svatým naplněnému křesťanovi. Dokonce i vlasatci budou muset okusit, co to znamená procházet falešnými nařčeními. A nyní přicházím ke konečnému slovu od Pána Nemáte představu, jaký boj jsem musel svést sám se sebou, abych mohl stát před vámi a mohl vyřídit, co jste slyšeli. Věřte mi, že nepřítel mi potvrdil: Každý tě bude pokládat za fanatika. Lidé tě budou podezřívat a budou tě mít za blázna! Avšak přátelé, nemohl bych před vámi čestně obstát, kdybych vás lechtal kolem uší. Konec světa přichází. Byl jsem vždy pozitivním kazatelem. Nikdy jsem příliš nekázal o soudu. Avšak milí přátelé, nemůžeme mluvit o Jeho příchodu, aniž bychom viděli, co bude předcházet. Pán praví: Když se toto začne dít, napřimte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Nyní přijde závěrečné slovo: Když jsem obdržel toto vidění o přicházejících letech, byl jsem přestrašen, že jsem před Pánem zkameněl a zůstal jsem po celou dobu (noc) v bdělém stavu. Včera v noci opět. Ptal jsem se Pána znovu na všechny věci: Jak obstojíme a jak vykonáme, co máme vykonat? Jak se můžeš Ty, Bože, dívat na všechny ty smršti a katastrofy? Milí přátelé, poslyšte, co mi řekl Duch svatý. Jen pět krátkých slov, ale tak mocných, že jsem byl naplněn velikou radostí a spolu s tím i nezdolnou vírou. Těch pět slov znělo: Bůh má všechno pod kontrolou Haleluja. To bylo vše, co jsem dostal za odpověď. Celá příroda je pod Jeho kontrolou. Slyším o zemětřeseních, hladu, povodních. Drastické povětrnostní zvraty lámou rekordy. Všechno vypadá, jako by se příroda vymkla ze základu. Ale Boží slovo se naplňuje. Boží hněv se vylévá na tuto zemi skrze běsnění přírody. Vždyť Bůh varoval lidstvo, že soud přijde se všemi porodními bolestmi. A čím blíže jsme příchodu Jeho království, tím se dostavují větší těžkosti. Sesílá bouře na zemi. Kdo to činí? Bůh! Boží dítě, v těchto nastávajících dnech ti Duch svatý praví: Neboj se běsnění přírody! Bůh je pánem každé povodně! Hledíš-li na tyto povodně a zemětřesení, pak si řekni: Toto mluví můj Pán a Bůh. On volá, soudí a praví ti: Připrav se! Nakonec i ďábel je pod kontrolou Boha! Satan tě nemůže připravit o víru! Ďáblova moc je omezená! Bible praví: Vzepřete se ďáblu a uteče od vás! Zní to jako porážka? Nikdy! Bůh má všechno pod kontrolou! A nakonec: Budoucnost je pod Boží kontrolou. Bůh všecko naplánoval dopředu. Zná pravý okamžik, kdy Kristus přijde! Soužení, poslední soud i Armagedon, vše je zaneseno v Jeho kalendáři, jedno jde za druhým, po pořádku. Všemohoucí kontroluje všechno na nebi i na zemi a praví všem naplněným Duchem svatým: Nezoufejte, doufejte, bděte! BŮH TI ŽEHNEJ! Copyright 2003 by World Challenge

13 Ročník 23, leden 2011 Co ve Studijní bibli nenajdete Zamyšlení a komentáře doplňující Studijní bibli s výkladovými poznámkami. Jk 1,4 A VYTRVALOST AŤ JE DOVRŠE- NA SKUTKEM, ABYSTE BYLI DOKONALÍ A NEPORUŠENÍ, PROSTI VŠECH NEDO- STATKŮ. Jak vidíš dokonalost křesťana v praxi? Nejdřív položím otázku jinak: Co to je dokonalost z našeho pohledu? Za těch sedmdesát let znám dokonalost Goebelsovskou, pak znám dokonalost Leninskou a teď znám dokonalost postmoderní. O kterou se nám jedná? Pokud se nám jedná o dokonalost Boží, pak bych řekl: Žít dle rady Písma, ale ne ze Zákona. Písmo není zákoník ani nic podobného. Ale Písmo mi ukazuje, že jestliže budu chodit v Boží moci s ním, budu ho milovat, pak On na mně bude pracovat a povede mě postupně k jeho dokonalosti. Například čteme, že Noe byl muž spravedlivý ve svém pokolení. To mi naznačuje, že dokonalý křesťan v Japonsku bude v některých kulturních věcech trošku jiný, než dokonalý křesťan tady v Čechách. Takže pozor na slovíčko dokonalost, nepleťme si ji se zákoníkem. Potřebujeme se naučit chodit s Bohem a vnímat, co se jemu líbí, jak On to vidí a jak On tomu rozumí. Už jsem se setkal s tím, že mi řekl: Ano, to se mi líbí, ale dnešní doba to neunese. Je jasné, že to nebyla věc hříchu. Hřích, desatero, je vždy a všude stejný. Ale jsou určité věci, na které se musím umět podívat jeho pohledem. R.B. Jk 1,5 MÁ-LI KDO Z VÁS NEDOSTATEK MOUDROSTI, AŤ PROSÍ BOHA Jaké máš osobní zkušenosti s moudrostí s hůry? Bůh je moudrý a vždy mi dokáže moudře poradit v té situaci, ve které se právě nacházím. Uvedu příklad jedné moudré Boží rady pro mně: Jako mladý svobodný chlapec jsem Bohu sloužil, chtěl jsem se mu plně vydat, ale najednou začal být problém. Mé síly slábly proti útokům jedné sestřičky, která mi dávala velmi jasně najevo svůj vztah ke mně. Bůh mi poradil: Dobře, takže se nejdřív oženíš a pak budeš dále sloužit, a vezmeš si Maňku, tu jsem pro tebe připravil. On mi moudře poradil a po zhruba padesáti letech vím, že to bylo velmi moudré pro plány, které se mnou měl. Tam bylo více upřímných věřících sester, ale ne každá by to unesla. V tom je Boží moudrost, že On má pro každou situaci mého života řešení. R.B. Jk 1,6 8 KDO POCHYBUJE, JE PODO- BEN MOŘSKÉ VLNĚ, HNANÉ A ZMÍ- TANÉ VICHŘICÍ JE TO MUŽ ROZ- POLCENÝ, NESTÁLÝ VE VŠEM, CO ČINÍ. Někdy lidé při modlitbě zatínají zuby, aby nepochybovali. Mění mluvu, aby vyjadřovala víru. Jak vidíš prakticky modlitbu bez pochyb? To může být případ člověka, který si prostudoval Kenyona respektive Kennetha Hagina, ale nikdy ne Bibli. Protože pokud přistupuji k Bohu jako k Otci, kterého miluji, a On miluje mě, tak s ním jednám a On se mnou na úrovni osobního vztahu, a já nemusím dělat to, že si nárokuji: Jsem uzdraven, jsem uzdraven, nesmím pochybovat, že jsem uzdraven. To je tak dobré, abych ztratil víru. Příklad: Když se sem v šedesátých letech dostalo učení Kenyona, měl jsem dvě vrozené vady. Velmi nepříjemný silný ekzém na rukou, který mi dělal dost těžkostí, a šilhavé oči. Oči způsobovaly posměch. Při jednom setkání na mládeži, kde to do nás hustili, jsem přijal vírou, že mé oči jsou uzdraveny, nárokoval jsem si uzdravení svých očí, vyznával jsem, že jsem uzdravený a celou dobu z mládeže až domů jsem vyznával a děkoval Bohu, že mám oči uzdravené. Už jsem se připravoval, jak ve sboru budu vydávat svědectví. Přišel jsem domů, dost pozdě, rozsvítil si světlo, ještě jednou se modlil a nárokoval si uzdravení, a pak jsem se podíval do zrcátka. Oči byly stejné. Co to ale udělalo s mou vírou, o tom nebudu mluvit. Proč nedošlo k uzdravení? Později, až se naplnily určité potřeby, to znamená, že jsem kvůli ekzému na rukou obešel dvakrát komunistický systém: nevzali mě kvůli němu na vojnu, a dostal jsem zaměstnání, které bylo jen pro komunisty, ale neměli mě kam dát, a tak udělali výjimku. Až už jsem tam pracoval určitou dobu, při jedné modlitbě mi Bůh řekl: Ruce ano, oči ne. Od té doby ruce byly zdravé a jsou zdravé dodnes. Oči ne. Já nevěděl, že Bůh pro mě připravil super zbraň proti estébákům. Ono totiž nikdo z vás nikdy neví, kam já se dívám. A proto jsem třeba mluvil s estébákem a přitom jsem sledoval toho druhého, co mu posunky naznačuje. Zjistil jsem, že to je určitá výhoda, i pro službu pastora nebo biskupa. Sledovat lidi, aniž oni vědí, že se na ně dívám. Takže Bůh věděl, že to budu potřebovat. Musíme si uvědomit, že ta rozpolcenost je v tom, že se neptám na Boží vůli, ale chci prosadit vůli svou v domnění, že ho donutím. Nedonutím. R.B. Jk 1,14 15 KAŽDÝ, KDO JE V POKUŠE- NÍ, JE SVÁDĚN A VÁBEN SVOU VLASTNÍ ŽÁDOSTIVOSTÍ. Nesvádí nás kromě našich žádostí i satan? Jednou jsem slyšel v kázání, jak jeden bratr uvedl příklad ještě z dávných dob. Šel sedlák v neděli do kostela. Dívá se cestou, na plotě sedí ďábel a brečí. A ptá se ho: Co ti je, ďáble, proč brečíš? A ďábel říká: Ti křesťané, to je strašná sebranka. Cizoloží, kradou, lžou, a všechno to svádějí na mě. Ano, my žijeme v hříchu, ale Bible říká: Pozor na naše žádosti. Ty musíme křižovat. Mnohokrát si tuto oblast lidé pletou s duchovním bojem, a tak přišla za mnou jedna sestřička a říká mi: Bratře, mám v sobě démona. Řekl jsem si: První znak, že ho nemáš, protože démon se nikdy nechválí. Říkám jí: No a co po mně chceš? Už jsem byla za bratrem A, B, C, D, a teď mi vyjmenovala všechny naše i zahraniční kapacity, a nikdo mi nemohl pomoct. Já chudáček, není tady mocného muže, který by ze mne ďábla vyhnal. Já říkám: Sestro, problém je v něčem jiném. Tito bratři pracují dobře, já po nich nebudu nic opravovat. Ale tvůj problém je, že potřebuješ ukřižovat svoje staré já. A to staré já nejde vymítat, to musíš ty ukřižovat. Nepleť si tyto dva pojmy. I my si musíme tyto věci uvědomit. Co je na vymítání a co je na ukřižování. A démona nejde ukřižovat. R.B. Jk 1,26 DOMNÍVÁ-LI SE KDO, ŽE JE ZBOŽNÝ, A PŘITOM NEDRŽÍ NA UZDĚ SVŮJ JAZYK, KLAME TÍM SÁM SEBE A JEHO ZBOŽNOST JE MARNÁ. Je vůbec možné udržet na uzdě svůj jazyk? Je-li, jak? Potlačit své emoce? To učí buddhisté a jiní. Pokud zůstávám ve spojení s Duchem svatým, tak On mezi jiným zaslíbil, že postaví stráž k mým ústům, už David o tom mluví v Žalmech. On mi dá sílu, tu hubu zavřít. Protože jinak je v Bibli napsáno právě u Jakuba (Jk 3,8), že jazyk nedokáže zkrotit nikdo z lidí. Proč? Protože je zapálen pekelným ohněm. Jak se člověk při narození projeví? Jak se projeví život? Že se počurá? Ne. On začne křičet. Jazyk rozpumpuje celý život. I proto říká Bible, že jazykem je zapalován běh našeho života. A proto taky Bůh, když povolává člověka jako nové stvoření v Kristu, Duch svatý se projevuje zase přes jazyk. Ale jinak, než u toho narození prvního. R.B. Jk 1,27 PRAVÁ A ČISTÁ ZBOŽNOST PŘED BOHEM A OTCEM ZNAMENÁ PA- MATOVAT NA VDOVY A SIROTKY V JE- JICH SOUŽENÍ A CHRÁNIT SE PŘED PO- SKVRNOU SVĚTA. Ve SZ byli z desátků podporováni sociálně potřební. Jak tomu má být dnes? Jemný omyl. Lévité z desátků, sociálně potřební z darů a obětí. A jak tomu má být dnes? Zaprvé, všímejme si Bible, že i Starý i Nový zákon hovoří o Božím lidu, kde mají být podporovány vdovy věřící, ne všechny vdovy ve městě. První křesťané dělali sbírky pro chudé věřící v Jeruzalémě, ne pro synedrium v Jeruzalémě. Takže to je první věc. Druhá věc je, že my se potřebujeme ptát a hledat před Hospodinem, kdo jsou ti jeho chudí. Protože jinak můžeme najít mnoho lidí, i v naší zemi, kteří jsou chudí. A víme, kolik lidí třeba i velmi drahým autem přijede na sociálku pro podporu. On je taky chudý. Proto je potřebná v této věci Boží moudrost. Taky se podívejme na opačný případ, kdy Bible říká: Kdo nechce pracovat, ať nejí. Bible radí, že mladé ženy by se měly vdávat, rodit děti a pracovat, radí, aby se někteří bratři místo planých řečí chytli pořádné práce atd. Ano, pamatujme na potřebné, ale na ty, kteří jsou v potřebě, ne na ty, kterým se ráno nechce do práce. R.B. Jk 4,12 JEDEN JE ZÁKONODÁRCE I SOUDCE; ON MŮŽE ZACHRÁNIT I ZA- HUBIT. ALE KDO JSI TY, ŽE ODSUZUJEŠ BLIŽNÍHO? Často na oprávněnou kritiku slyšíme nesuď! Není tento příkaz často zneužíván? Téměř vždy. Protože soudit znamená vynést rozsudek. Ale já mám rozsuzovat, napomínat, ukazovat. Rozsudek je: Definitivně jsi odsouzen do pekla, nic s tím nejde udělat a tečka. To je soudit. To nechávám na Bohu. Ale rozsuzovat jednání mě Bible doslova vybízí. Takže nepleťme si tyto dva pojmy. R.B. Jk 5,11 HLE, BLAHOSLAVÍME TY, KTE- ŘÍ VYTRVALI. SLYŠELI JSTE O VYTRVA- LOSTI JOBOVĚ A VÍTE, K ČEMU HO PÁN NAKONEC PŘIVEDL. Jobovo utrpení je přece starozákonní! Utrpení na něj prý přišlo, proto, že se ho bál. Čeho jsem se bál, to na mne přišlo Už jsem toto učení slyšel zhruba před třiceti, čtyřiceti lety. Je to učení, které podobně jako jiné tvrdí, že Bůh je lhář. Proč? Proto- Studijní materiál 13

14 Ž I V O T V K R I S T U Studijní materiál 14 že Bůh, když mluví o Jobovi, říká satanovi: Ve své bezúhonnosti setrvává dosud, ačkoli jsi mě proti němu podnítil, abych ho bezdůvodně mořil. (Jb 2,3) Bezdůvodně. Čili kdyby tam byl hřích nevíry, že se bál, tak byla příčina. Ale On říká: Bez příčiny Ano, znám to učení a dost tvrdě jsem se sním utkal. Přiznám se poctivě, že na první pohled jsem mu taky nalítl, než jsem si to přečetl celé a uvědomil si, že to je podraz a obvinění Boha ze lži. R.B. Jk 5,20 VĚZTE, ŽE TEN, KDO ODVRÁ- TÍ HŘÍŠNÍKA OD BLUDNÉ CESTY, ZA- CHRÁNÍ JEHO DUŠI OD SMRTI A PŘI- KRYJE MNOŽSTVÍ HŘÍCHŮ. Hříchy přece nemají být přikrývány, ale zjeveny, vyznány, odpuštěny! Podívejme se dobře, jak je to tady napsáno: Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši před smrtí. Jak já ho odvrátím od bludné cesty? Tím, že ho přivedu ke Golgotě, k pokání. Že on se zlomí před Bohem, učiní pokání, vyzná mu hříchy a ony jsou mu odpuštěny. A jsou zahlazeny. A pokud jsou jednou hříchy odpuštěny, zahlazeny, tak není o čem diskutovat. Jsou odpuštěny, ony nejsou. Nebavím se teď o různých vazbách démonických, bavím se o běžném hříchu. R.B. 1Pt 2,1 ODHOĎTE TEDY VŠECHNU ŠPATNOST, KAŽDOU LEST, PŘETVÁŘKU, ZÁVIST, JAKÉKOLIV POMLOUVÁNÍ. Opravdu je to tak snadné odhoďte? Co, když mi to nedá nepomlouvat a nejde mi to nezávidět Tady mi právě Bible říká: Po jejich ovoci poznáme je. To znamená, i to obrácení, to pokání, poznám po ovoci. To je první věc. A pokud i po obrácení mám s tím problémy někteří lidé si to pletou, že když zvednou ruku, stanou se sympatizanty Ježíše Krista. Ale oni se nestanou učedníky Ježíše Krista. A já jako služebník mám činit učedníky, ne sympatizanty. To znamená vést ho k učednictví. Říct mu: Máš-li ten problém, to znamená, že jsi dobrý sympatizant. Ale půjdeme teď dál ke kříži, kde ti pomohu. Jednou přišla jedna sestra a říká: Bible říká, že mám ukřižovat své staré já. Dobře, ty nohy, to jde, tu jednu ruku taky, ale co s tou druhou? A já říkám: Tak tam já ti pomohu. Čili uvědomme si tyto věci a podle toho jednejme. R.B. 1Pt 2,9 VY VŠAK JSTE ROD VYVOLE- NÝ, KRÁLOVSKÉ KNĚŽSTVO, NÁROD SVATÝ, LID NÁLEŽEJÍCÍ BOHU, ABYSTE HLÁSALI MOCNÉ SKUTKY TOHO, KDO VÁS POVOLAL ZE TMY DO SVÉHO PODI- VUHODNÉHO SVĚTLA. Hlásali Co když na to někdo není stavěný? Ono totiž my zapomínáme, že hlásáme nejen ústy, ale především životem. Ústy umí hlásat Ježíše Krista kdejaký hříšník. Když nějaký zpěvák nazpívá koledy, to se dobře poslouchá. Ale to není evangelium. Hlásat mohu životem. To znamená tím, jak žiji v manželství, jak jednám v okolí. A znovu podtrhnu: Já jako chlapec v osmnácti letech jsem měl strašnou hrůzu otevřít pusu. Přišel jsem na šachtu, ale neměl jsem na to, abych vydal svědectví jako jiní. Přesto do měsíce celá šachta věděla, že jsem věřící. Ono evangelium jde hlásat životem, a je to účinnější. Když kážu životem a pak dodám slovo, pak to má teprve správný účinek. R.B. 1Pt 2,13 14 PODŘIĎTE SE KVŮLI PÁNU KAŽDÉMU LIDSKÉMU ZŘÍZENÍ Není to podobné účelovému vyučování jezuitů, aby tlustí mniši mohli žít z desátků udřených, kteří jsou nadšení, že mohou plnit Boží slovo? Právě Marx a jemu podobní to uměli velmi dobře vysvětlit a kázat, kázali vodu a nepili víno, ale silnou slivovici. Tudy cesta nevede, protože podobně mluví i Pavel k Římanům (Ř 13). Potřebuji přijmout Boží systém. Já jsem za komunistů trpěl, byl ve vězení. Ale vězňové se divili, protože tam se obzvlášť vyprávěly vtipy na adresu vládnoucí moci, a oni se mě ptali, proč ty vtipy neberu, proč je odmítám. Říkali: Jediný ty z nás tady trpíš nespravedlivě, tak právě ty bys měl jít proti režimu. Já říkám: A právě já nepůjdu, protože Bůh mi jasně ukázal, že On ho sem dal. Mám se starat maximálně o to, abych žil jako skutečný křesťan. Pokud tuto zásadu aplikujeme do všech oblastí života, žena v manželství, muž v manželství, ve sboru, ve společnosti, pokud přijmeme, že je to systém, daný Bohem, a že to, co dělám, nedělám Husákovi, Štrougalovi a já nevím komu, ale že to dělám Bohu, pak Bůh ve svém čase mě nejen odmění, ale On pošle někoho, kdo mi pomůže. R.B. 1Pt 3,7 STEJNĚ I MUŽI: KDYŽ ŽIJETE SE SVÝMI ŽENAMI, MĚJTE PRO NĚ PO- ROZUMĚNÍ, ŽE JSOU SLABŠÍ; A PROKA- ZUJTE JIM ÚCTU Hodně se mluví o poddanosti žen. Nerozvedl bys porozumění muže pro slabost ženy? O poddanosti žen by víc než muži měly mluvit ženy. To se týká jich. Mužů se týká: Miluj ženu svou, jako Kristus miluje církev. Myslím si, že je poměrně dostačujícím vodítkem podívat se, jak Kristus miluje mě, a takto milovat. On má pochopení pro mé slabosti, On má pochopení pro všechno. Já si především musím uvědomit, že emancipace je z pekla. Žena je stvořena jinak duchovně, duševně i tělesně. Proto od ní nevyžadujme, k čemu stvořena není. Například být hlavou. Ono my muži někdy velmi dobře víme, když rozhodnu vlevo, bude průšvih, když rozhodnu vpravo, taky bude průšvih. Čili: Víš co, miláčku, rozhodni to sama. Maňka mě jednou takhle odhalila a říká: Ó, ne. Nenič mě tím, protože rozhodnout znamená nést i zodpovědnost. Proto si musíme uvědomit, že ta otázka je zbytečná, pokud já budu jako muž plnit své povinnosti. Tak jako Ježíš Kristus je plní všestranně. A mohu říct ze svého chození s ním, že vždy, v každé svízelné situaci, ho vnímám vedle sebe, odpovídá, někdy dřív, než zavolám. Ale taky se mi už stalo, že jsem v jedné situaci zavolal: Pane, kde jsi? A On mi odpověděl: No já tam, kde vždy. Ale kde jsi ty? R.B. 1Pt 3,18 20 TEHDY TAKÉ PŘIŠEL VY- HLÁSIT ZVĚST DUCHŮM VE VĚZE- NÍ, KTEŘÍ NEUPOSLECHLI KDYSI VE DNECH NOÉMOVÝCH. TENKRÁT BOŽÍ SHOVÍVAVOST VYČKÁVALA S TRESTEM, POKUD SE STAVĚL KORÁB, V NĚMŽ BYLO Z VODY ZACHRÁNĚNO JENOM OSM LIDÍ. Kdo byli ti duchové, kterým Ježíš kázal? Máme před sebou jeden z obtížně vyložitelných textů Písma. V odborné literatuře na toto téma nalezneme řadu názorů, což napovídá, že se jedná o místo nejednoznačné. Text navozuje tři základní otázky: (1) Kdo jsou duchové ve vězení? (2) Co Kristus kázal? (3) Kdy to kázal? Na každou z těchto otázek je několik odpovědí. Jedni duchy ve vězení vykládají jako padlé anděly, jiní jako civilizaci žijící před potopou. Ohledně obsahu kázání panují tři hlavní názory: (a) Druhá šance k pokání, (b) Vyhlášení o dokončení spasitelného díla a za (c) vyhlášení soudu. Tehdejší judaistická literatura byla velmi bohatá na tato a podobná témata. Text je navíc myšlenkově velice blízký Knize Henochově, ovšem opírat se o mimobiblické prameny při výkladu Božího slova je vždy riskantní. Situaci si zjednodušíme, když si ukážeme, co text určitě neznamená. Zcela jistě zde nejde o druhou šanci ke spasení, danou lidem (viz Žd 9,27). Učení o možnosti pokání po smrti je jednoduše v příkrém rozporu s celkovým učením Písma. M.M. 1Pt 3,22 JENŽ JEST NA PRAVICI BOŽÍ, KDYŽ VSTOUPIL DO NEBE A PODŘÍDIL SI ANDĚLY A VLÁDY A MOCNOSTI. Když si Ježíš podřídil mocnosti, proč na nás ještě útočí? Pán Ježíš řekl, že budeme šlapat po hadech a štírech. To znamená, že stále tady budou. Protože Pán Ježíš také řekl: Na zemi soužení míti budete. Někteří křesťané, kteří věří, že ďábel už nad nimi nemá moc, to slovo naplňují tím, že sužují druhé křesťany, nebo i sami sebe. Líbil se mi příběh jednoho bratra, nějakého Mikuláše z Basileje, který byl upálen o něco dříve než Jan Hus. On chtěl být velmi svatý. Vstoupil do kláštera, hledal Boha, bičoval se, spal v oděvu prošitém ostrými předměty, modlil se a hledal upřímně a Bůh se mu dal nalézt. A pak mu dal dobrou radu. Řekl mu: Choď se mnou, žij dle mé rady a vůbec se nemusíš bičovat do krve. To za tebe budou dělat druzí. Svět se už o to postará. My dělejme to, co dělat máme. Takže ano, On podmanil, a proto ďábel může jen tolik, kolik mu Bůh dovolí, respektive kolik mu dovolím já, když se nechám nalákat na místo, kde nemám co dělat. Viz jeden příklad: Vyprávěl mi jeden pastor, jak za ním přišly tři sestřičky s pláčem, jak jejich dcerušky byly znásilněny. A on se ptá: Kdy se to stalo? No, tuto neděli dopoledne. On říká: Tady ve sboru? Ne, ony nebyly na shromáždění. A kde byly? Na bazéně. A pastor říká: Jó sestry, nejdřív se tam ukazují chlapcům a dělají jim chutě, a když chlapci dostanou chuť, tak pak je zle. Kdyby byly tam, kde měly být, nebyly by problémy. R.B. 1Pt 4,6 PROTO BYLO EVANGELIUM ZVĚSTOVÁNO I MRTVÝM, ABY BYLI U BOHA ŽIVI V DUCHU, AČKOLIV BYLI ZA SVÉHO ŽIVOTA U LIDÍ ODSOUZENI. Tvůj pohled na verš? Čtěme, jak je to napsáno: Mrtvým, kteří byli v Duchu živi. Oni byli pod vládou smrti, jak říká příběh o boháči a Lazarovi, ale v Duchu před Bohem byli živí. Byli v lůně Abrahamově, kde byl i Abraham. Ale Pán Ježíš přesto říká o Abrahamovi, že je živý. Oni v Duchu byli živí. Těm přišel Pán Ježíš zvěstovat evangelium, dobrou novinu. Když na kříži řekl: Dokonáno jest, není pravda, jak někteří tvrdí, že ho následně lucifer tahal po dně pekla. To je nesmysl, protože lucifer by v pekle trpěl nejvíc. Ale Pán Ježíš sestoupil do lůna Abrahamova, aby těmto mrtvým

15 Ročník 23, leden 2011 zvěstoval evangelium, které znělo, chcete-li to havířsky, slezsky, lidově: Kluci, zvítězil jsem! Balte to a jdeme. R.B. 1Pt 4,18 JESTLIŽE I SPRAVEDLIVÝ BUDE STĚŽÍ ZACHRÁNĚN, KDE SE OCITNE BEZBOŽNÝ A HŘÍŠNÝ? Není to příliš ostré vůči milovaným od milujícího Otce? To je úplně totéž, jak mi často někteří lidé říkají, tím že Pán Ježíš řekl: Nikdo je nevytrhne z mé ruky, pokud jsem jednou znovuzrozen, pak jsem znovuzrozen navěky, ať žiji jakkoli. To není pravda. Protože celý verš zní: Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. (J 10,27 28) To je celý verš. Musíme to brát celé, že On mě miluje, ospravedlní mě spravedlností Kristovou, je za mě zaplaceno a jsem spasen. Ale co potom s těmi, kteří nejsou takto ospravedlněni, shánějí spravedlivé skutky, prosí kdekoho z mrtvých, aby něco z těch skutků, kterých mu nadbylo, mu taky přihrál? Spravedlnost je před Bohem jenom to, že já jsem ospravedlněn jeho obětí. Ničím jiným. R.B. 2Pt 1,5 7 PROTO TAKÉ VYNALOŽTE VŠECKU SNAHU NA TO, ABYSTE KE SVÉ VÍŘE PŘIPOJILI CTNOST A K BRA- TRSKÉ NÁKLONNOSTI LÁSKU. Láska zahrnuje přece vše, proč je připojena až na konec? Toť poměrně jednoduchá záležitost. Položme si otázku: Může člověk milovat Boha Boží láskou? Člověk zná jednu lásku: Já, moje, mé. Ale to není láska. Aby se Boží láska zrodila, mám zde určitý princip, co mám všechno dělat. K tomuto principu bych, jelikož jsem spíš původu dělnického, dodal následující: Jak se vyrábějí ušlechtilé oceli a různé slitiny? Tak, že se nejdřív roztaví železo, a do roztaveného železa se něco přidá, to se spojí, a pak se ještě přidá, a pak se znovu přidá, a nakonec se dodá a máme z toho vysoce ušlechtilý kov. Tady máme postup: Pracuj na sobě, Duch svatý ti pomůže, ale lidově nazváno: Křižuj sebe a On ti pomůže a ty nakonec dodáš lásku, a to bude ta jeho pravá láska: že ho miluješ, i když On netancuje dle tvého pískání. Ale miluješ ho, protože je dobrý a víš, že On miluje tebe. R.B. 2Pt 2,4 VŽDYŤ BŮH NEUŠETŘIL ANI ANDĚLY, KTEŘÍ ZHŘEŠILI, ALE SVR- HL JE DO TEMNÉ PROPASTI PODSVĚTÍ A DAL JE STŘEŽIT, ABY BYLI POSTAVENI PŘED SOUD. Když jsou démoni v propasti, proč ještě působí kolem nás? Máme část démonů tady z jednoho prostého důvodu. Když se podíváme na vývoj, tak Bůh část démonů dal do vězení hned. Oni by to tu už zničili a vznikl by strašný chaos. Ale po potopě šla do vězení další část. Čteme ve Zjevení, že někteří z nich budou v době sedmi let vlády antikrista rozvázáni, aby škodili zemi. Oni jsou svázáni, někteří už jednou provždy až k soudu, a někteří ještě budou propuštěni. Část těch holomků tady zůstala, aby Bůh skrze ně mohl tříbit svůj lid a aby lidé mohli být zkoušeni. V nové knize o duchovním boji píšu, že když Bůh postavil člověka v ráji, musel ho nechat projít ohněm, aby se on i další lidé mohli rozhodnout, kterou cestou se dají. A k tomu rozhodnutí tady musí být někdo, kdo bude svádět. R.B. 2Pt 2,5 ANI STARÝ SVĚT NEUŠETŘIL, NÝBRŽ ZACHOVAL JEN NOÉMA, KAZA- TELE SPRAVEDLNOSTI, SPOLU SE SED- MI JINÝMI, KDYŽ UVEDL POTOPU NA SVĚT BEZBOŽNÝCH. Ty věříš na zvířátka v arše? Potopa světa, stejně jako mnohá jiná místa Písma, je často zpochybňována i zesměšňována. Útoky velmi často přichází z řad liberálních křesťanů, pro které je vše nadpřirozené automaticky i nemožné a spadá tak do oblasti legend. Stává se, že mnohé biblické události, zpočátku vysmívané, se časem podaří prokázat anebo alespoň ukázat jako možné. Událost potopy je jednou z nich. Jsou mnozí geologové, kteří nevidí potopu jako technicky nemožnou. Archeologové objevili po celém světě řadu legend hovořících o celosvětové záplavě. Nicméně jako křesťané bychom neměli čekat, až věda obtížná místa Bible potvrdí. Nežijeme skrze autoritu vědy (která koneckonců své závěry občas mění), ale skrze autoritu Božího syna Ježíše Krista. On prohlásil: Spíše pomine nebe a země, než aby padla jediná čárka Zákona. (Lukáš 16,17). Pro mne osobně jsou Ježíšova slova zárukou, že bez obav mohu přijmout celé Písmo, včetně vyprávění o potopě. M.M. 2Pt 2,20 JESTLIŽE TEDY TI, KDO PO- ZNÁNÍM PÁNA A SPASITELE JEŽÍŠE KRISTA UNIKLI POSKVRNÁM SVĚTA, ZNOVU SE DO NICH ZAPLETOU A POD- LEHNOU JIM, BUDOU JEJICH KONCE HORŠÍ NEŽ ZAČÁTKY. Příklady ze života? Během svého života jsem jich zažil dost, a těžko se mi o nich mluví. Ti lidé přišli, začali, byli velmi horliví, ale jakmile došlo na to, že by měli umírat sobě, jakmile měli zapřít sami sebe, vzít kříž a jít za Pánem, vzdát se něčeho, tak najednou nastalo velké pohoršení. Najednou to vidí jinak, vrací se a skutečně platí, že se tito lidé dostávají později do daleko hlubších bojů, zápasů a problémů, než byli předtím. Schválně nechci nikoho jmenovat, ale viděl jsem pak, že ti lidé za velmi těžkých bojů umírají. Jeden takový chodil na shromáždění, měl vždy připomínky, opravil by každého kazatele, jak se má kázat, žil si svůj život, ale když byl na smrtelném loži, tak říká své manželce a návštěvě ze sboru: Už nějaký čas stojí tam v rohu takový černý a já se ho bojím. Oni mu říkají: Tam nikdo není. Ale je, já ho vidím. Je potřebné být bdělý. R.B. 2Pt 3,8 ALE TATO JEDNA VĚC KÉŽ VÁM NEZŮSTANE SKRYTA, MILOVANÍ, ŽE JEDEN DEN JE U PÁNA JAKO TISÍC LET A TISÍC LET JAKO JEDEN DEN. Nedá se ve světle tohoto verše s časovými údaji Bible žonglovat bez omezení? Klidně dá. Co všechno se v Bibli nedá zdůvodnit a překroutit, že? Potřebujeteli, každý chytrák vám pomocí Bible může dokazovat, že Pán Ježíš a apoštolové věřili v převtělování. Ovšem Duch svatý těm, kdo stojí v bázni před Bohem, otevírá Písma a uvádí do veškeré pravdy podle Božího záměru, nikoli podle lidského. Je známo, že se hodně věnuji eschatologii, vyučuji ji, a proto, když říkám, že jeho příchod je blízko, mnohokrát jsem se už dozvěděl, že o tom se už v historii mluvilo mnohokrát. Říkám: Ano, ale poprvé v dějinách je tu něco poprvé: Izrael je ve své zemi. Takže s Biblí jde překroutit a vyvrátit vše. R.B. 1J 1,1 CO BYLO OD POČÁTKU, CO JSME SLYŠELI, CO JSME NA VLASTNÍ OČI VI- DĚLI, NA CO JSME HLEDĚLI A ČEHO SE NAŠE RUCE DOTÝKALY, TO ZVĚSTUJE- ME: SLOVO ŽIVOTA. Jan byl očitý svědek Kristův? Amen. Já věřím právě díky tomuto verši, že tři listy Janovy a Zjevení napsal apoštol Jan. Ne, jak mají snahu někteří tvrdit, že to byl někdo, kdo se podepsal jeho jménem. R.B. 1J 1,3 4 CÍL JANOVA ZVĚSTOVÁNÍ. Cílem Janova zvěstování je společenství s Bohem a radost z něj. Co znamená mít společenství s Otcem a Ježíšem Kristem? Pro apoštola se jedná o radostnou zkušenost dávající smysl celému životu. Používá tři slova, jež zahrnují vše podstatné: zvěstování, společenství, radost. Zvěst o zkušenosti s Ježíšem Kristem vedoucí ke společenství s těmi, kteří tuto zvěst slyší, vede k radostnému životu. Tato slova jsou nadpisy témat, k nimž se apoštol vrací v celém svém listu. Stojí zato si jich při jeho čtení všímat. M.K. 1J 1 OSLOVENÍ BOHA. Všimni si, že když apoštol mluví o Ježíši Kristu, ne vždy ho zmiňuje jménem. Někdy používá jen opisu: drahé slovo života. Spasitelovo jméno je mu vzácné. Vyslovení jména nemusí být vždy výrazem úcty. Jak přistupuji k používání jména našeho Boha? Způsob, jak to zjistit, je zaposlouchat se do svých modliteb. M.K. 1J 2,12 17 TROJÍ LID. Jan zde v těchto verších uvádí rozdělení duchovní zralosti a zdánlivě bez souvislosti je spojuje s příkazem nemilovat svět. Mám za to, že ukazuje projevy života s Bohem zralost a jaký je životní postoj křesťana ve světě. Stojí zato se u nich zastavit a zkusit se zařadit. Vždy je pro mě těžké se zařadit, protože si uvědomuji, že se mnohdy na pozici, v níž jsem, necítím. Moc mi pomáhá fakt, že nejde o dodržování pravidel, ale o vztah poznávání. Podobné vnímání prosazovala v 15 století stará Jednota bratrská, která mluvila o trojím lidu. Její trojí lid byl: počínající, prospívající a k dokonalosti se nesoucí. Kam se zařadím? M.K. 1J 2,28 4,27 JAK SI VŠE OVĚŘÍM. Apoštol v předchozím textu vysvětlil základní skutečnosti křesťanského života a teď dává testy, jak poznáme, že jsme správní křesťané. Má tři oblasti, podle nichž určuje důvěryhodnost našeho křesťanského života. Dotýká se naší spravedlnosti, našich vztahů k našim bližním a víry v pravdy Bible. Testy lze rozdělit podle následujících oddílů. První test je v 1Jan 2,28 3,10. V těchto verších Jan přináší test, který se dotýká kvality našeho života. Jako základ pro tento život udává zjevení Ježíše Krista, které bylo, když poprvé přišel na zem, a které bude při jeho druhém příchodu spojené s naším postavením. Je třeba promýšlet, jaké vyvozuji důsledky pro svůj život z jistoty Kristova návratu a zdali mám Janovu radost při Studijní materiál 15

16 Ž I V O T V K R I S T U Studijní materiál pomyšlení na Kristův návrat? Další test je ve verších 3, Týká se našeho vztahu k bližním. Jan vše staví na ostří nože. Dává příklad ze Starého zákona a na něm ukazuje, jak to být nemá, a zároveň po vzoru pána Ježíše přiostřuje přikázání. Popisuje lásku k bratřím jako něco, co je hmatatelně vidět. Mohu naplňovat toto přikázání, abych dosáhl pokoje, o němž mluví v závěru kapitoly? Třetí a poslední test je v oddílu 4,1 6. Otázka zní: Jak se stavíš k vnuknutím a k prorockým slovům. Podle čeho rozlišuješ pravdu? Jan rozlišuje podle toho, kým je Kristus. Jako by neměl dost na zmíněných testech ve zbytku kapitoly se k nim vrací a kombinuje je dohromady. Moc mu záleží na tom, abys měl jistou v Ježíši Kristu. Píše o přebývání Ducha svatého, který přináší ujištění o Boží lásce. Zažíváš to ve svém životě? M.K. 1J 3,2 VÍME VŠAK, AŽ SE ZJEVÍ, ŽE MU BUDEME PODOBNI, PROTOŽE HO SPAT- ŘÍME TAKOVÉHO, JAKÝ JEST. Bude nám 33 let, až se setkáme s Kristem? Tak především, nebudou tam dědulové bez zubů jako já, nebudou tam novorozené děti, ale všichni budou v plném věku. Dokonce mi Bible tvrdí, že tam nebudou muži a ženy. V plném věku, ale to hlavní je sláva. Spíš, že jako On jest znamená tak, jak ho viděl Jan ve Zjevení v první kapitole. Současně nezapomínejme, že v té době už nebude čas, proto bych třicet tři let vynechal. R.B. 1J 3,2 CO BUDEME. Vímeť pak, že když se okáže, podobni jemu budeme; nebo viděti jej budeme tak, jakž jest. Jan nemá detailní popis nebe. Spíš jen pohled na cíl. Jak je tomu se mnou? Mám pohled apoštolův, nebo se snažím vědět víc? M.K. Vítáme vaše komentáře, pro březnové číslo zpracováváme knihu Genesis. Na adresu nám můžete do 10. února posílat mailem buď svoje jednotlivé postřehy, nebo s námi navázat pravidelnou spolupráci širšího rozsahu. 1J 4,1 3 MILOVANÍ, NEVĚŘTE KAŽDÉ- MU VNUKNUTÍ, NÝBRŽ ZKOUMEJTE DUCHY, ZDA JSOU Z BOHA Zní to trochu tajemně. Jak v praxi? Když budeme chodit s Bohem a Duch svatý bude v nás, On nám ukáže pravdu. Uvedu dva příklady: Ještě jako mladý, začínající služebník, už jsem chodil do staršovstva, scházeli jsme se před shromážděním k modlitbě, a přijelo zápaďácké auto. V té době všechno, co bylo ze západu, bylo dobré. Technika na úrovni, takže i duchovně. No a vyšli, jeden nám známý bratr z Hrádku, a nějaký vyšší holohlavý cizinec. Bratři, kdo to je? Nikdo neví. A Duch svatý mi pošeptal: Dávej pozor, nenech se svést. Pošeptal jsem to některým bratřím, přišel jak mílius, bednu medu s sebou a mazal nám, Evald Frank, branhamista. Než odjel, hodně lidí svedl. Díky Bohu, ve sboru v Žukově téměř nikoho. Když my budeme s ním, On na to má. Jednou mě navštívil člověk, věřící se vším všudy, a já jsem se modlil: Pane, jak ho demaskovat? A Duch svatý mi říká: Teď zvyš pozornost. Ještě řekne dvě věty, a ve třetí větě se prozradí. Aha, tak už tě mám. Svědek Jehovův. Duch svatý nám pomůže. Je zajímavé, co jsem viděl. Že mnohá stará sestra, která sotva umí číst a psát, ho rozezná, a bratr, kterému pusa jede, kdeco sečtělé, ten nalítne. Platí jedna věc: Ne každý, kdo říká Pán Ježíš, a hlavně, když za mnou přijde se slovy: Bratře, Pán mi řekl, já říkám: Fakt? A můžeš mi prozradit, jak se ten tvůj pán jmenuje? Nějaký to je, ale ne Ježíš Kristus. R.B. 1J 4,18 LÁSKA NEZNÁ STRACH; DOKO- NALÁ LÁSKA STRACH ZAHÁNÍ, VŽDYŤ STRACH PŮSOBÍ MUKA To stojí za komentář! Opět je tu láska. Strach působí muka. Stojíme jednou s chlapama na šachtě, je před desátou večer a čekáme, až už konečně zazní padla, a někdo z chlapů položil otázku: Co chlapi myslíte, jedeme všichni domů za babama. Seš si jistej, že tam nikoho nemá? No a teď jsi viděl ten strach, ta muka. No a co ty, Rudo? Já jsem si jistý, že tam nikdo není. Já mám klid. Já ji miluji, ona mě taky, oba milujeme Boha, čili pro mě zcela zbytečné téma. Pokud miluji jeho a On mě, pak vím, že mě nepotká nic, co se neztotožňuje s jeho vůlí. Pokud se to ztotožňuje s jeho vůlí, ať to vypadá sebehůře, tak On s tím má nějaký plán. Jeden bratr mi vyprávěl o Božím plánu. Ležel v nemocnici, škaredě si zlomil nohu. Vedle ležel druhý, který byl dost ukecaný a maximální mudrlant. Velmi často diskutovali na téma Darwin versus stvoření, a ten nevěřící mu říká: No dobře, a proč jsi teda tady, když ten Bůh tě tolik miluje? Proč dovolil, že sis zlomil tu nohu? A on mu říká: No On miluje i tebe. Kdybych měl zdravé nohy a potkal bych tě na cestě, ty bys mě poslouchal? Ty bys utek. Ty máš nohu zlomenou, já zlomenou, nikdo nemůžeme utíkat, a jednou na Božím soudu ti Bůh řekne: Tak jsem tě miloval, že jsem nechal svému služebníkovi nohu zlomit, abys neutek před evangeliem. A tys ho pošlapal. Bůh použije někdy různé situace. R.B. 1J 5,5 8 TŘI JSOU, KTEŘÍ VYDÁVA- JÍ SVĚDECTVÍ - DUCH, VODA A KREV - A TI TŘI JSOU ZAJEDNO. Není to divné? Neměla by být spíše řeč o Trojici? Pozor, tu je řeč o životě na této zemi. Tady je Duch svatý, který mi dává svědectví, tady je zjevné svědectví, že jsem byl pokřtěn, čímž jsem vstoupil do smlouvy s ním, a třetí svědectví je, že jsem přikryt jeho krví. To jsou jasná svědectví pro mě proti jakémukoliv ďáblovu útoku. R.B. 1J 5,6 12 SHRŇME SI TO. Máme zde shrnutí učení o Ježíši Kristu a důsledku jeho díla v nás. Píše o svědcích, kteří nám ukazují. Zmiňuje dva, pak tři. CEP zde není nejlepším překladem, protože původní řecký text vykládá, a tím zplošťuje jeho význam. Reformátoři v 16. století zde viděli připomínku večeře Páně a křtu. Církevní otcové jako kartaginský biskup Tertulián zde viděli obraz Ježíšova křtu a oběti na kříži. Pro správné pochopení je nutné začít v SZ. Zde je voda a krev symbolem očištění a vykoupení. Jde o prožitou zkušenost, která se pro křesťana připomíná ve křtu a večeři Páně, jak připomínají reformátoři. Od desátého do dvanáctého verše ukazuje apoštol výsledky jejich svědectví. Jsou u tebe stejné? M.K. 1J 5,10 KDO VĚŘÍ V SYNA BOŽÍHO, MÁ TO SVĚDECTVÍ V SOBĚ. KDO NEVĚŘÍ BOHU, DĚLÁ Z NĚHO LHÁŘE, PROTO- ŽE NEVĚŘÍ SVĚDECTVÍ, KTERÉ BŮH VY- DAL O SVÉM SYNU. Příklad ze života? Byla doba, kdy tu bratři zápasili o křest Duchem svatým. No ale to byla taky doba, kdy se vyučovaly prapodivné doktríny, mezi jinými, že křest Duchem svatým prožiješ jako odměnu za super svatý a dokonalý život. A další. Vyprávěli mi taky svědectví, jak se jeden bratr na smrtelném loži začal modlit v jazycích, a já mu říkám: A k čemu mu to bylo? On to potřeboval dřív. No a jeden bratr mi vyprávěl, jak se taky modlil za křest Duchem a toužil, aby mu Bůh dal dar jazyků, a najednou mu Duch svatý připomněl tento verš: Činíš ze mě lháře. To zaslíbení jsem dal vám a vašim dětem. A on říká: Když jsem si uvědomil celou váhu toho, co mi Duch svatý řekl, s pláčem jsem začal křičet: Prosím tě, odpusť mi, že jsem tě učinil lhářem, já ti děkuji za to zaslíbení, a začal chválit Boha za Ježíše Krista a za to, že v jeho oběti má vše a říká: No jo, jenže já nevím, odkdy jsem se začal modlit v jazycích. Já chválil Boha za Ježíše, a On udělal ten zbytek. Cesta vede skrze Ježíše, jeho oběť a život s ním. A nedělejme z Boha lháře tím, že si něco nárokujeme a přivlastňujeme, a přitom klidně chodíme bez Boha na světě. R.B. 1J 5,18 VÍME, ŽE NIKDO, KDO SE NA- RODIL Z BOHA, NEHŘEŠÍ, ALE SYN BOŽÍ JEJ CHRÁNÍ A ZLÝ SE HO ANI NEDO- TKNE. Vždyť těch zápasů s mocnostmi tmy a následných úrazů je bezpočtu Ano, to je pravda. Ale ta pravda je v tom, že které miluje, ty vychovává, trestá atd. Když On potřebuje, aby se projevila naše oddanost, Bible říká, že On mě nemůže svádět. Proto mě svádí sem tam nějaký ten démon; taktéž je napsáno: Na zemi soužení míti budete. Tady znovu připomenu Joba. Stejný princip platí pro všechny křesťany. Bůh tě provede zkouškou a ty řekneš: Věřím, a dost. Bible říká, že Bůh to dělá pro anděly. Andělé to vidí, v nebi začne veliký aplaus a ozve se: Opakovat, opakovat, to mělo úroveň. Bůh řekne démonovi: Tak ho zkus ještě Ale to není proto, že tě nenávidí, ale žes mu způsobil radost. Viz Josef v Egyptě. Když řekl Potífarově ženě: Ne. Andělé řvali radostí Haleluja, a Bůh řekl: Dobře, tak ještě jednou. A Josef šel do vězení. Žijeme proto, aby On byl oslaven. Velikou cenu má v jeho očích věrnost jemu oddaných až k smrti. To má hodnotu. R.B. Na tvorbě výkladových poznámek se podíleli: emeritní biskup Rudolf Bubik R.B., biskup Martin Moldan M.M., Martin Kop M.K. 16

17 Nejenom svět kolem nás, ale i křesťané dnes propadají panice. Lidé ztrácejí pevnou půdu pod nohama. Ekonomické zákony, které platily celá desetiletí, pozbývají naráz smyslu. Budeme mít na splátky hypoték, na vzdělání svých dětí, budeme se mít ještě hůře než dnes? Nejčastěji skloňovaným slovem ve většině sdělovacích prostředků uplynulých dvou let bylo slovo krize. Tato krize byla nazvána největší světovou finanční krizí od II. světové války. Už v létě roku 2008 věděli burzovní makléři, že se něco děje. Začali zjišťovat, že selhávají dosud fungující matematické modely, které umožňují pomocí počítačů obchodovat s cennými papíry celého světa a během jediného dne uskutečnit miliony finančních operací. Následoval silný pokles hodnoty dolaru a nucené státní převzetí předlužených hypotečních bank nejenom v Americe, ale i v Británii, Lucembursku, Belgii, Holandsku, Francii, Irsku, Islandu... Kde se tato krize vzala? Z finančního hlediska je zcela jistě jednou z jejích příčin příliš vysoká podpora americké centrální banky na snížení úrokové míry související s hypotékami na pořízení domů a to z 6,5 % v roce 2000 až na 1 % v roce Cílem bylo podpořit spotřebu po teroristických útocích islámských fundamentalistů na Spojené státy v roce Nízké úroky způsobily obrovský zájem o výstavbu nových domů i u lidí, kteří by si toto nové bydlení za normálních okolností nemohli v žádném případě dovolit. Rychle se rozšířil styl života na dluh, banky půjčovaly rychle a levně. Tato rychle rostoucí spotřeba za levné peníze ovšem vytvářela tlak na růst cen nemovitostí, které neodpovídaly reálným hodnotám. Realitní trh expandoval a banky Ročník 23, leden 2011 Světová finanční krize nebo krize našeho chování a jednání? ve Spojených státech využily této situace vytvořením nových finančních instrumentů (cenných papírů) odvozených od cen nemovitostí a hypotečních úvěrů. Mnoho světových bank tyto cenné papíry nakoupilo, protože byly zpočátku velmi růstové a přinášely rychlý počáteční zisk. Současně však také došlo ke zvýšení schodku amerického běžného účtu. Hlavními věřiteli těchto dluhů se staly asijské státy zejména Čína a státy vyvážející ropu (prakticky země vyznávající islám). Následně americká centrální banka zvyšuje úrokové míry, milionům lidí se neúměrně zdražují hypotéky a tito je přestávají platit. Hroutí se nejenom realitní sen o levném bydlení pro každého, ale současně také ceny postavených nemovitostí, jejichž cena je výrazně nižší než dluh hypoték vázaný na tyto nemovitosti. Hroutí se domnělé vysoké ceny nakoupených cenných papírů, hroutí se hypoteční banky po celém světě neschopné splácet své závazky, nebo je v případě obrovských ztrát a zadlužení přebírají domovské státy těchto bank. Rostou schodky zadlužení všech států Evropy, lidé se obávají budoucnosti, méně nakupují, čehož důsledkem je nižší výroba, propouštění, krachy firem i výrobců. Amerika tiskne další a další nepodložené peníze, vytváří další gigantické dluhy, které skupuje převážně Čína. V Evropě zachraňují před státním bankrotem země eurozóny (země platící Eurem) svými obrovskými půjčkami nejprve rozmařilé a utrácivé Řecko, následně Island, nyní Irsko, jako o dalších v řadě se hovoří o Portugalsku, Španělsku, Itálii a Francii. Jak dlouho ještě budou Němci ochotni platit účty evropských dlužníků? Kde se tyto dluhy vzaly? Země si díky politikům těchto zemí příliš dlouho žily nad poměry. Jaké jsou reakce v těchto zemích? Tvrdý odpor ke škrtům a šetření a každodenní stávky vedené odborovými předáky. Člověk se těžko smiřuje se šetřením zejména tehdy, když se má šetřit na něm. Bez toho to ale nepůjde. Z lidského hlediska jsou příčinami krize chamtivost, nerozumnost, život na dluh a snahy vlád a zákonodárců zalíbit se svým voličům planými sliby, které nakonec musí být stejně draze zaplaceny. Bible nám na mnoha místech ukazuje, že peníze jsou dobrými služebníky, ale špatnými pány a že milování peněz je počátkem hříchu. (Kaz 5,9) Proč tak dlouhý úvod? Abychom si uvědomili, že situace se opakuje v mnoha jiných podobách, přichází s dalšími státními zásahy a podporami (viz nesmyslnou podporu bio složek v palivech zatěžujících životní prostředí stejně jako benzin nebo nafta a podporujících ještě větší chudobu v afrických zemích sužovaných nedostatkem vody i potravin, podporu solárních elektráren, které nejenom zohyzdí naši krajinu na dalších 25 let, ale způsobí obrovské finanční ztráty při jejich ekologické likvidaci, kdy budou původní vlastníci dávno zapomenuti a náklady zůstanou na státu tedy nás samých). My sami volíme ve volbách ty, kteří slibují nesplnitelné, prohlubují zadlužování našeho státu na úkor našich dětí, neřeší obrovskou korupci bující na každé úrovni, ba co více, sami se na ní aktivně podílejí. V důsledku posunu hodnot k individualismu, nárůstu soužití nesezdaných bezdětných párů a oddalování prvního dítěte u žen, neustále klesá počet nově narozených dětí a roste počet lidí po produktivním věku. Dochází ke stárnutí až vymírání evropské populace a neustále narůstajícím nákladům státu s tím spojených. Stát ovšem nemá jiné peníze než ty, které vybere od svých občanů. Mnohé, zejména západoevropské státy, byly dosud známy svojí velmi štědrou důchodovou politikou, kterou si ale dnes žádný z nich už nemůže dovolit. Bez drastických změn ve způsobu jejich vyplácení dojde v několika dalších letech ke zhroucení těchto systémů. U nás se o nutnosti důchodové reformy jenom mluví, ale zato už několik let. Asi ještě několik let bude, protože každá strana se bojí udělat potřebné kroky vedoucí k nepopulárnímu šetření. Realitou ovšem je, že Evropa stárne. Dle článku Aleše Michla v novinách Dnes ze dne připadá dle Českého statistického úřadu v ČR na 100 dětí 105 seniorů, v polovině dvacátých let to bude přibližně 150 seniorů a kolem roku 2030 již 200 seniorů na 100 dětí. Jestliže dnes nemá stát na štědře vyplácené sociální dávky, předražené silnice, podhodnocené učitele a stávkující lékaře, kde na tyto mnohem vyšší náklady vezme zítra? Již několik let se také mění chování lidí ve věci nákupů. Na jedné straně neustálá a masírující reklama nás nutí nakupovat nepotřebné zboží, brát si půjčky, žít na Doba Noemova a doba Lotova 17

18 Ž I V O T V K R I S T U Doba Noemova a doba Lotova 18 dluh a očekávat, že se budeme mít lépe a lépe, na straně druhé snaha ušetřit za každou cenu a využít každou nabízenou slevu. Co bude s evropskými výrobci, když už ani my sami nechceme platit vyšší cenu těchto výrobků oproti asijským? Naše společnosti jsou zaměřené na výkon a zisk. Pro zvýšení ziskovosti přesunuli v minulosti mnozí výrobci ze Západní Evropy své továrny dále na východ tedy do Polska, Maďarska, Česka. I naše země v minulých několika letech prosperovala díky těmto přesunům výroby. Jak ovšem porostou naše sociální i mzdové nároky i počty protestů vedených odboráři, bude klesat konkurenceschopnost našich továren a s tím porostou také přesuny těchto výrob do ještě levnějších zemí tedy do Rumunska, Turecka, ale především Brazílie, Indie a Číny. Jejich pracovníci jsou stále ochotni pracovat za mnohem nižší mzdy, místo dovolených si zvyšují své znalosti nebo kvalifikaci. Obávám se, že důsledkem u nás bude pokles pracovních míst a zavírání mnoha ztrátových továren. Je ale cílem lidského života neustálé a zvyšující se uspokojování svých potřeb? Po čem naše srdce skutečně touží? Necháme se omámit tím, že více věcí, větší plat, lepší dům nebo auto nás učiní šťastnějšími? Podléháme i my jako křesťané tomuto tlaku? Máme ve svých srdcích soucit, slitování a lásku? Vidíme potřeby lidí kolem nás? Uvědomujeme si, že miliony lidí na Srí Lance, na Filipínách, Indii, Africe nemají nejenom možnost základního vzdělání, ale ani dostatek pitné vody nebo jídla? Uvědomujeme si tyto skutečnosti, když vyhazujeme tuny nespotřebovaného jídla, nebo když si tak často zoufáme nad svými vlastními podmínkami? Bible nás vyzývá, abychom se radovali s radujícími a plakali s plačícími. Vidíme potřeby lidí kolem nás? Naše sousedy, přátele, nebo jen známé, kteří prožívají mnohé bolesti, nemoci, utrpení a kteří potřebují pokoj v srdci i naši praktickou pomoc? Uvědomujeme si, že tito lidé vedle nás jdou ke smrti a my známe lék i lékaře? Jde nám o jejich životy, nebo zůstaneme lhostejní a neužiteční? Je naší zodpovědností poctivě pracovat. Ale je také naší zodpovědností rozumně nakládat se svěřenými prostředky jako správci zodpovědní Bohu. Mám za to, že většina lidí kolem nás touží po štěstí, pokoji a radosti. Pokud doufají, že tyto krásné věci najdou v bohatství, úspěchu, zdraví, nevědí, nebo nechtějí vědět, že skutečný pokoj a radost mohou najít jenom v pokoji s Bohem. A to bych nám všem přál. Jan Viktorin Proč je na světě hlad: Co je pravda a co lež? Denně se setkáváme se smutnými zprávami, které říkají, ve které oblasti světa propukl hladomor nebo kolik lidí zemřelo kvůli nedostatku jídla. Když se zamyslíme nad tím, jaké jsou příčiny těchto katastrof, uvědomíme si, jaké slýcháme nejčastější argumenty, proč se tak děje. Jsou ovšem pravdivé? Pojďme si společně projít tři základní, které se objevují nejčastěji jako odpověď na otázku, proč je na světě hlad. Mnoho lidí jim věří, ale přesto si lze jednoduše ukázat, že tak zcela pravdivé nejsou. První mýtus: Hlad je důsledkem přelidnění Nejrůznější přední politikové států či známé osobnosti se pohoršují nad vysokou porodností v některých afrických či asijských státech. Hlásají, jak je nutné sterilizovat ženy či používat v masovém měřítku kondomy, aby se zabránilo stále narůstající porodnosti, která vede k neúměrnému nárůstu populace a tudíž velkému hladovění. Skutečnost je však taková, že pro lidi v chudých, takzvaných rozvojových zemích, je mnohem lepší mít pět a více dětí, pokud chtějí přežít. Více členů rodiny zastane více práce, což znamená i zajištění rodičů ve stáří, případně jiných členů rodiny v jejich nemohoucnosti, například po úrazu. V těchto zemích neexistuje sociální, důchodový ani zdravotní systém, takže rodiny jsou odkázány samy na sebe. Děti jsou proto jedinou nadějí rodin pro budoucnost. Šestileté dítě je v těchto zemích schopno se samo uživit a starší děti se mohou postarat o ty členy rodiny, kteří jsou nemocní nebo jinak postižení. Proti nim jediné dítě na západě spotře- buje více potravin, než kolik stačí k životu mnohačetné rodině v rozvojové zemi. Navíc západní dítě způsobuje svou spotřebou asi padesátinásobně větší znečištění přírody, než jeho chudý protějšek. Dalším důkazem vyvracejícím, že hlad je důsledkem přelidnění, je i fakt, že hustota osídlení nemá žádnou či velmi malou souvislost s výskytem hladomorů. Jednoduše řečeno: Indie má dvakrát více zemědělské půdy na stejný počet obyvatel než Čína, přesto jsou hladomory v Indii mnohem častější. Stejné je to například u Jižní Koreji v porovnání s Bangladéší, která má dvojnásobek zemědělské půdy na obyvatele. Přesto v Bangladéši lidé trpí hlady pravidelně. Nelze opomenout i blízké Nizozemí, které se stále ekonomicky posouvá kupředu, přestože zemědělské půdy je na jeho území velmi málo. Hlavní koordinátor humanitárních akcí OSN Jan Egeland řekl například k nedávnému hladomoru v Nigérii: V Africe je mnoho opomíjených a zapomenutých krizových oblastí. Některým oblastem se pozornosti dostává, například Súdánu se dostalo pozornosti a také velkého množství pomoci. Jinde je pomoc velmi slabá. Druhý mýtus: Může za to příroda Často jsme různými médii informováni o přírodních katastrofách, které se staly v té či oné části světa. Povodně, zemětřesení, sucha a další postihují různé kouty zeměkoule a rozhodně si svou daň vyberou. Často se říká, že za hlad může právě ona katastrofa. Ale není tomu úplně tak. Proč nedochází k hladomorům, když například velké zemětřesení postihne Kalifornii nebo rozsáhlé povodně zni-

19 Ročník 23, leden 2011 čí domovy a celou úrodu ve Francii nebo na Moravě? V případě přírodních katastrof totiž nerozhoduje jen příroda, ale také jednání lidí: K hladomorům dochází, když bohaté státy, skupiny či jednotlivci začnou shromažďovat a zadržovat potraviny, léky a další základní životní potřeby pro sebe, spekulanti uměle mnohonásobně zvyšují ceny a vládnoucí vrstva hluboko pod cenou vykupuje půdu od chudých rolníků. Namísto pomoci tak přichází v postižené oblasti bída a ještě větší nouze. Pokud se ovšem pohroma dotkne některého z bohatých států, jednoduše se stát o postiženou oblast postará či nastoupí mezinárodní pomoc, ve které ale mnohdy jde spíše o diplomatický tah (kterým chtějí ostatní státy upevnit své mocenské postavení ve struktuře bohatých států) než o skutečný užitek pro zasaženou oblast. Třetí mýtus: Na zemi není dost jídla pro všechny Mnoho lidí smýšlejících pouze v kolejích vlastního dobra a užitku tvrdí, že pro všechny se hojnost jídla nenajde, a že vždy nějaká oblast na zemi musí strádat. Jednoduše ověřitelný fakt, že na zemi je ale pro každého dostatek, ukazuje opak: například jen samotných obilovin se produkuje tolik, že na každou osobu připadá kalorií na den. A to se lidé živí ještě mnoha dalšími potravinami masem ryb, ptáků i savců, ovocem a zeleninou Indie patří mezi největší exportéry potravin s obrovským přebytkem pšenice a rýže. Přesto se odhaduje, že tři sta milionů Indů hladoví. Naše planeta je schopna vyprodukovat mnohonásobně více potravin, množství, které by stačilo k uživení mnoha desítek miliard lidí. Někteří badatelé mají za to, že efektivní rybolov v africkém jezeře Tanganika by dlouhodobě uživil všechny obyvatele Afriky. Nebo stát Súdán. Má dostatek kvalitní orné půdy, jejíž využitím by bylo možno uživit celou Afriku. Přesto právě v Súdánu jsou stálé hladomory běžné a každou minutu tam lidé umírají hlady. Dalším příkladem nevyužitého potenciálu orné půdy může být blízká Ukrajina, dříve nazývaná obilnicí Evropy. V čem je tedy problém? Možná a smutná odpověď je, že ačkoli je potravin dostatek pro všechny, chudí lidé světa k nim buď nemají přístup nebo nemají dostatek prostředků, aby si je vypěstovali nebo koupili. Druhé vysvětlení leží opět zase v lidech. A v jejich náboženstvích. Existují totiž taková, která nejsou založena na lásce k bližním, solidaritě a spolupráci s ostatními. Tím nechci říct, že všechna ostatní náboženství kromě křesťanství jsou špatná. Ale například většina hinduistů má za to, že lidské utrpení je důsledkem špatného života (i minulých životů) trpících, a proto jim není třeba pomáhat. Nebo muslimové, kteří jsou většinou ochotni pomoci pouze muslimům. Jak bychom se měli chovat jako křesťané, kteří se snaží žít podle Božího slova v případě hladovějících? Rozhodně bychom neměli být k nouzi ostatních lhostejní protože podle svých činů budeme i v Božích měřítcích posuzováni. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi najíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mne, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou. (Mt 25,35 37) Neboť Bůh neposuzuje jen počet našich modliteb, ale i dobrých skutků, které vykonáme pro ostatní. A do těch určitě patří nelhostejnost k útrapám zbytku světa, laskavost, dobré a otevřené srdce bez lakomství. Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili. (Mt 25,45) Praktické, živé a žité křesťanství je řešením: všude tam, kde je, nebo v minulosti byla živá křesťanská víra, tam vidíme prosperitu. Biblická moudrost nás na mnoha místech Bible učí o principech setí a sklizně, o dávání a rozsévání. Co člověk, zaseje, to sklidí. Co naopak nezaseje, to sklidit nemůže. Motivem a hnacím motorem je zde Boží láska k bližnímu, k člověku. Je mnohem více třeba hledat způsoby, jak podpořit produkci kvalitních potravin a dalších výrobků v zemích, kterých se to týká. Především umožnit těmto producentům přístup na trhy v bohatých zemích (je známo, že produkce potravin v zemích EU, USA, Japonsku je nesmírně dotována, takže dovoz potravin třeba z Afriky naráží na nemožnost uplatnit odbyt potravin a dalších produktů v těchto bohatých zemích). Je nezbytné podporovat také systém mikropůjček, růst vzdělanosti (včetně šíření Kristova evangelia) v chudých zemích. Zde je klíč ke změně. Je třeba si uvědomit, že bohatý Sever by měl mít zájem podporovat růst prosperity chudého Jihu. Když už z žádných jiných důvodů, pak alespoň z těch sobeckých: bude-li růst ekonomika chudých zemí, mohou spolu země spolupracovat na vyšší úrovni a prospěch obou stran bude nepoměrně větší. Monika Stachoňová Doba Noemova a doba Lotova Poznámka: Článek čerpal inspiraci v článku M. Voráče a poznámkách M. Pince. 19

20 Izrael 20 Spálené lesy na Karmelu Cítíme znovu s Izraelem, který byl postižen čtyřdenním ničivým požárem na počátku prosince. Zahynulo při něm 42 lidí včetně nejvýše postavené policistky v Izraeli, 53leté Ahuvy Tomerové, která následkům popálenin podlehla dodatečně. Oheň sežehnul 50 kilometrů čtverečních v oblasti Karmelu jižně od Haify, vyžádal si škody v přepočtu okolo 10 miliard korun a evakuaci lidí. Při hašení pomáhala letadla mnoha států. Současně se rozeběhly aktivity přátel Izraele všude po světě. Také v naší církvi sbíráme informace a zvažujeme, jestli bychom mohli efektivně pomoci. Naneštěstí již nemůžeme pomoci u těch nejhorších škod škod na životech. Materiální škody jsou nejhorší na lesních porostech, kde bude pomoc nejvíce potřebná. V Izraeli má zalesňování na starosti Židovský národní fond, hebrejsky Keren Kayemeth LeIsrael (KKL). Ředitel oddělení pro zalesňování, Izrael Tauber, vysvětlil, že politikou organizace není spěchat při zalesňování spálených oblastí. Během prvního roku docela jistě nebude žádné zalesňování v rozsáhlých oblastech spáleného lesa, zdůrazňuje. Sázet se bude jen na územích, která se využívají hlavně pro rekreaci např. kolem tábořišť nebo turistických lokalit, aby veřejnost dostala zpátky alespoň některé části krajiny v horizontu několika roků. Tauber řekl, že pro obnovu lesa budou muset udělat čtyři věci: Předcházet erozi. Poněvadž není vegetace, která by brzdila odtok vody, KKL použije různé metody, jak zabránit erozi ve spálené krajině. Např. z ohořelých kmenů, zaražených do země a propletených větvemi, se dají po vrstevnicích budovat hrázky. Obnovit infrastrukturu a vyčistit krajinu od trosek. Z krajiny musí být odstraněny a) poškozené stromy, které představují nebezpečí; b)spálené vybavení rekreačních míst; c)stromy, povalené buldozery při budování přístupových cest a protipožárních pásů. Budovat protipožární opatření. Musí být vytvořeny protipožární pásy, aby zabránily šíření ohně v budoucnosti. Ještě důležitější je les prořezat a odstranit spálenou vegetaci. Pečovat o lesy, které se obnoví přirozenou cestou. Les mezitím zregeneruje, ale stane se to v nežádoucí míře. Znamená to, že bude třeba jej proředit a upravit do tvaru krásného lesa, schopného plnit krajinotvornou a rekreační funkci. Pokud by se to neudělalo, stromy se budou navzájem dusit a neporostou zdravě. Tyto práce bude nutno provádět soustavně po léta, dokud stromy nedorostou patřičné výšky. Izraelci zřejmě předpokládají, že ohořelé stromy znovu obraší, popřípadě ze semen v zemi vyroste množství nových stromků. Nakolik je tento předpoklad realistický a nakolik je ovlivněn dogmatem ekologických aktivistů, ukáže čas. Viděl jsem lesy na Karmelu nedlouho před požárem, z velké části jsou tvořeny dubovými porosty. Ty pravděpodobně obraší, kdežto porosty borovice halepské se mohou obnovit leda ze semen, což bude proces značně nejistý. Ačkoliv se mnozí modlí za déšť v Izraeli, experti varují, že silný déšť v oblasti Karmelu by byl za současných okolností pro faunu a flóru foto: wikipedia.org Konference Holocaust Drazí bratři, dovolte mi pozvat Vás i zájemce z Vašich sborů na konferenci Holocaust stále živé téma. Hostem konference je Dr. Susanna Kokkonen, bývalá kulturní atašé na finském velvyslanectví v Izraeli, která pracuje od května 2008 jako ředitelka Křesťanského oddělení muzea holocaustu Jad Vašem v Jeruzalémě. Hlavním cílem tohoto oddělení, společného projektu Jad Vašem a ICEJ, je napomáhat vzdělávání křesťanů z celého světa v oblasti holocaustu. Susanna Kokkonen je politoložka a historička. Doktorský titul získala na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě v oboru studií holocaustu. Konkrétně se věnovala osudu židovských přeživších, kteří byli vinou britské blokády Palestiny po léta zadržováni v uprchlických táborech v Itálii. V posledních letech zastupovala v Bruselu Evropskou koalici pro Izrael a Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém. Konferenci pořádá biskupská kancelář v Kolíně. Podrobnosti ohledně konference najdete v přiloženém letáku. S případnými dotazy se můžete obracet na mne. S přáním Božího požehnání a pěkných předvánočních dní Radek Smetana Zástupce biskupa pro vzdělávání Ž I V O T V K R I S T U zničující. Ačkoliv se země jeví spálená, stále obsahuje banku životaschopných semen spolu s organickým materiálem, nutným k regeneraci půdy. Jestli bude tento materiál odplaven deštěm dříve, než se dá obnovný proces do pohybu, bude škoda ještě větší, než je teď. Z naší strany pátráme, zda Izrael bude mít dost dobrovolníků, prostředků a financí k zvládnutí pohromy. Také zvažujeme, zda bychom nemohli pro izraelské lesy udělat něco i tady v České republice. Jsme ve spojení s KKL. Bude-li nějaký způsob, jak by Apoštolská církev pomohla, uvedeme jej v dalším čísle Života v Kristu. S použitím materiálů KKL napsal Ing. Karel Káňa Časový harmonogram konference: Holocaust téma stále živé 29. ledna :00 13:30 ojedinělá tematická konference o holocaustu a jeho dopadu na církev a společnost současných dní výjimečný host konference, ředitelka křesťanského oddělení mezinárodně uznávaného muzea holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě Modlitebna Apoštolské cíkve, V Zídkách 402, Kolín 2 registrace do 21. ledna 2011 na adresu: registrační poplatek ve výši Kč 80,00 se hradí na místě. 10:00 11:15 Dr. Susanna Kokkonen, úvodní představení Yad Vashem a 1. část semináře 11:15 11:30 přestávka (cofee break) 11:30 12:45 Dr. Susanna Kokkonen, 2. část semináře 12:45 13:30 společná diskuze a závěr Design Radek Hejret

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

Lidé v našem sboru od A do Z ... Christer Dahlberg ...

Lidé v našem sboru od A do Z ... Christer Dahlberg ... Lidé v našem sboru od A do Z... Christer Dahlberg... A jako Autoportrét Můžeš v krátkosti popsat, jak vidíš sama sebe? Charakter, temperament, tvé schopnosti, touhy a plány... Myslím si, že jsem věrná

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

jakým si myslí, že je správné.

jakým si myslí, že je správné. Když se změní vědomí lidí Ano, ano. Dobrá. a lidé budou mít odvahu vidět co je správné dělat, pak se i špatná vláda změní v dobrou, ano, špatní vůdci se změní v dobré nebo budou nahrazeni, automaticky.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více