Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 )"

Transkript

1 Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Článek 14 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou podle obchodního zákoníku nebo těchto stanov svěřeny do působnosti jiného orgánu společnosti. 3. Představenstvo má 7 (sedm) členů. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Funkční období jednotlivých členů představenstva je čtyřleté Členové představenstva volí ze svých řad předsedu a místopředsedy představenstva. 5. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti členové představenstva samostatně v tomto pořadí: 1) předseda představenstva, 2) místopředseda představenstva, 3) člen představenstva stanovený usnesením představenstva. Omezení práva představenstva jednat jménem společnosti není účinné vůči třetím osobám, avšak zakládá právo společnosti požadovat na členu představenstva, jež toto omezení překročil, náhradu škody, pokud vznikne Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí do 3, slovy: tří, měsíců valná hromada zvolit nového člena. Nebude-li z tohoto důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějícího člena představenstva soud podle ustanovení 194 odst. 2 obchodního zákoníku V případě odstoupení člena představenstva ze své funkce je povinen to oznámit orgánu, který ho zvolil. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení valná hromada projednala nebo měla projednat. V případě odvolání končí výkon funkce člena představenstva dnem, který valná hromada stanovila a neučinila-li tak pak dnem, kdy toto rozhodnutí přijala. Doplnění člena představenstva kooptací není možné Člen představenstva musí dodržovat zákaz konkurence, který je pojmově vymezen v ustanovení 196 obchodního zákoníku. 8. Porušením zákazu konkurence dle odst. 7. tohoto článku může společnost požadovat, aby osoba, která tento zákaz porušila, vydala prospěch z obchodu, při kterém porušila zákaz konkurence, anebo převedla tomu odpovídající práva na společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody Toto právo společnosti zaniká, nebylo-li uplatněno u odpovědné osoby do 3, slovy: tří, měsíců ode dne, kdy se společnost o této skutečnosti dozvěděla, nejpozději však uplynutím 1, slovy: jednoho, roku od jeho vzniku. Tím není dotčeno právo na náhradu škody Usnesením valné hromady může být zákaz konkurence vymezený v odst. 7. tohoto článku pro členy představenstva rozšířen, přičemž případné porušení tohoto zákazu má důsledky uvedené v odst. 8. tohoto článku Představenstvu přísluší zejména: a) zajistit výkon rozhodnutí valné hromady, b) svolávat řádnou, mimořádnou, popř. náhradní valnou hromadu a stanovit pořad jejich jednání, c) zajišťovat obchodní a ekonomické vedení společnosti, d) vymezit předmět obchodního tajemství, e) předkládat valné hromadě: do , slovy: třicátého května, účetní závěrku za minulé účetní období s návrhem na rozdělení zisku, resp. uhrazení ztráty a zprávu o stavu majetku (tato zpráva je vždy součástí roční zprávy zpracované podle zvláštního zákona), návrhy na rozdělení zisku včetně stanovení způsobu a výše vyplácení dividend, tantiém a odměn představenstva a dozorčí rady, návrhy základních strategických záměrů a hlavních směrů rozvoje společnosti, Strana 1 z 8 Odstraněno: nebo ředitele Naformátováno: zvýrazněné Odstraněno: Představenstvo může část svých pravomocí delegovat na ředitele, případně generálního ředitele (dále jen ředitel) Tučné 11 b., Tučné Naformátováno: Doprava 11 b., Tučné

2 návrhy změn ve stanovách společnosti včetně změn v předmětu podnikatelské činnosti společnosti, návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti, návrhy na přeměnu akcií vydaných formou zaknihovaných cenných papírů na listinné cenné papíry a naopak, na vydání nových akcií nebo nového druhu akcií, návrhy na změnu práv náležejících k akciím, návrhy na prodej akcií, na vstup dalších akcionářů do společnosti na vyžádání valné hromady nebo ve stanovených lhůtách, návrhy na uzavírání smluv o účasti v obchodních společnostech, návrh na použití rezervního a dalších zajišťovacích a jiných fondů, návrh mimořádné odměny ředitele v případě jeho prokazatelného ekonomického přínosu pro rozvoj společnosti, f) zřizovat funkci ředitele společnosti, rozhodovat o výběru ředitele a o jeho odvolání, uzavírat s ředitelem pracovní smlouvu, ukládat řediteli úkoly formou usnesení představenstva a dohlížet na jeho činnost, g) schvalovat: organizační řád společnosti, roční plán činnosti společnosti a jejího financování, všechny právní vztahy s plněním přesahujícím 1 mil. Kč, návrh ředitele na použití sociálního fondu a návrh kolektivní smlouvy před jejím uzavřením s příslušným odborovým orgánem, realizaci určených podnikatelských aktivit společnosti z hlediska jejich rentability a vlivu na hospodaření společnosti, uzavírání smluv o sdružení finančních prostředků, h) zajistit vedení seznamu akcionářů, i) zajistit ověření účetní závěrky nezávislým auditorem, j) projednávat zprávy o čtvrtletních výsledcích postupu realizace ročních plánů činnosti společnosti a jejího financování k) uzavírat jménem společnosti smlouvy obchodního, finančního a investičního charakteru 11. V případě zřízení funkce ředitele společnosti je představenstvo povinno tuto funkci obsazovat na základě výběrové řízení. O výsledku výběrového řízení je představenstvo povinno informovat nebližší valnou hromadu společnosti. Článek 15 Jednání představenstva 1. Představenstvo svolává jeho předseda nebo zastupující místopředseda nebo člen představenstva pověřený jejich zastupováním. Schůze se konají v sídle společnosti, výjimečně v jiném místě. Schůze se svolává podle potřeby společnosti nebo na žádost kteréhokoliv člena představenstva, minimálně jedenkrát za 3, slovy: tři, měsíce Schůze se svolává písemně, v nutných případech i ústně. Písemná pozvánka musí obsahovat místo, termín a program schůze a musí být odeslána každému členu představenstva 7, slovy: sedm, dnů před jejím konáním společně s materiály k projednávaným bodům. V případě ústního svolání představenstva musí být člen seznámen s termínem, místem schůze a s jejím programem rovněž ve lhůtě 7, slovy: sedmi, dnů před jejím konáním, pokud stanovy nestanoví dále jinak. Členové představenstva musí přijímat rozhodnutí osobně, nemohou se tedy nechat na zasedání představenstva zastupovat Schůze představenstva se považuje za platně svolanou i bez dodržení lhůt uvedených v předchozím odstavci, pokud všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají / 8 Odstraněno: jmenovat a odvolávat ředitele společnosti Odstraněno: V případě zřízení funkce ředitele společnosti je představenstvo povinno vypsat výběrové řízení na funkci ředitele a to nejdéle do 360 dnů ode dne konání posledních voleb do Zastupitelstva města Pardubic. O výsledku výběrového řízení je představenstvo povinno informovat nebližší valnou hromadu společnosti Naformátováno: Barva písma: Modrá, není zvýrazněné Tučné, Podtržení, Barva písma: Modrá, není zvýrazněné Odstraněno: Naformátováno: Barva písma: Modrá Naformátováno: Podtržení

3 4. Představenstvo je schopno se usnášet tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí usnesení představenstva je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů. Každý člen představenstva má jeden hlas O schůzi představenstva a jeho usnesení se sepisuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. Zápis ověří minimálně jeden člen představenstva V zápise z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. 6. V neodkladných případech může předseda nebo jej zastupující místopředseda představenstva zajistit rozhodnutí i mimo zasedání (korespondenčně, per rollam s využitím prostředků sdělovací techniky). Takové usnesení je platné pouze tehdy, jestliže byli dotázáni všichni členové představenstva a pro návrh usnesení se vyslovila nadpoloviční většina všech členů představenstva. Na nejbližší schůzi představenstva musí být takové usnesení zapsáno do zápisu Představenstvo je povinno seznamovat členy dozorčí rady s pořadem jednání schůze představenstva a předsedovi dozorčí rady, popř. dalšímu členovi dozorčí rady, který o to požádá, zaslat ve lhůtě 7, slovy: sedmi, dnů před konáním schůze představenstva veškeré materiály k projednávaným bodům programu Představenstvo má povinnost zařadit do pořadu jednání a projednat záležitosti, které požaduje dozorčí rada. Předseda dozorčí rady má právo se účastnit jednání představenstva. Článek 16 Dozorčí rada a její působnost 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti Dozorčí rada má 6 členů. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté Dozorčí rada je povinna: přezkoumat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti ve formě písemné zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady, posoudit konkrétní směry činnosti a obchodní politiky společnosti a dohlížet na její provádění Dozorčí rada je oprávněna: svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhnout valné hromadě potřebná opatření, navrhovat představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za vhodná, - kontrolovat, zda účetní záznamy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu se zájmy společnosti, s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a rozhodnutími valné hromady, vyjadřovat se k dlouhodobé koncepci a strategii rozvoje společnosti, vyjadřovat se k investičním záměrům společnosti, vyjadřovat se k navrhovaným změnám stanov Členy dozorčí rady volí valná hromada z řad akcionářů nebo jejich zástupců nebo jiných jimi navrhovaných osob. Má-li společnost více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady, pak dvě třetiny členů dozorčí rady volí valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti. Volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci připravuje a schvaluje představenstvo společnosti v souladu s ustanovením 200 odst. 7 obchodního zákoníku / 8

4 6. Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce nebo je odvolán v průběhu funkčního období, musí do 3, slovy: tří, měsíců valná hromada zvolit nového člena. Nebude-li dozorčí rada z tohoto důvodu plnit svoji funkci, jmenuje chybějícího člena dozorčí rady soud V případě odstoupení člena dozorčí rady ze své funkce je povinen to oznámit orgánu, který ho zvolil. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení valná hromada projednala nebo měla projednat. V případě odvolání končí výkon funkce člena dozorčí rady dnem, který valná hromada stanovila a neučinila-li tak, pak dnem, kdy toto rozhodnutí přijala. Doplnění člena dozorčí rady kooptací není možné Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, ředitelem, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Ustanovení o zákazu konkurence dle Článku 14 odst. 7. a 8. stanov platí pro členy dozorčí rady obdobně Dozorčí rada volí formou usnesení ze svého středu předsedu, který svolává a řídí schůze dozorčí rady, jakož i její další činnost. V případě jeho nepřítomnosti nebo neschopnosti vykonávat funkci jej zastupuje věkem nejstarší člen dozorčí rady. Schůze dozorčí rady se koná nejméně jedenkrát za kalendářní pololetí. Schůze dozorčí rady musí být svolána písemnou pozvánkou s uvedením programu nejméně 7, slovy: sedm, dnů před konáním schůze dozorčí rady. Oznámení o konání schůze dozorčí rady musí být doručeno řediteli společnosti. V případě, že s tím všichni členové dozorčí rady vysloví souhlas, nemusí být lhůta pro odeslání pozvánky ani písemná forma pozvánky dodržena. Člen dozorčí rady pověřený řízením jednání odpovídá za vyhotovení zápisu a je povinen jej doručit do 30, slovy: třiceti, dnů od data konání řediteli společnosti Schůze dozorčí rady je usnášeníschopná, byla-li řádně svolána, a pokud je přítomna nadpoloviční většina jejich členů. K platnosti usnesení dozorčí rady je zapotřebí souhlasu většiny hlasů všech členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas O schůzi dozorčí rady se sepisuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. V zápise se uvede vždy rozdílný názor člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci Dozorčí rada je povinna seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti ve formě zprávy o kontrolní činnosti a doporučit valné hromadě potřebná opatření Dozorčí rada určí člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členům představenstva Dozorčí rada vykonává právo kontroly buď společně, nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada, a to trvale, rozdělit mezi své členy. Rozdělením kontrolních pravomocí však není dotčena povinnost člena dozorčí rady ani jeho právo vykonávat další kontrolní činnost, ani není dotčena odpovědnost dozorčí rady podle těchto stanov a zákona. Dozorčí rada má právo při výkonu své kontrolní činnosti vyžadovat od členů představenstva, ředitele, jakož i všech pracovníků společnosti veškeré potřebné informace. Je oprávněna požadovat, aby se dostavili na zasedání dozorčí rady a podali vysvětlení týkající se skutečnosti, která souvisí se společností nebo s její činností / 8

5 Článek 17 Ředitel společnosti 1. Představenstvo je oprávněno zřídit funkci ředitele společnosti a určit délku jeho funkčního období. Ředitel řídí akciovou společnost a zastupuje ji v rozsahu, který mu byl svěřen těmito stanovami či rozhodnutím, kterým mu představenstvo svěřilo výkon některých svých pravomocí statutárního orgánu Ředitele schvaluje a odvolává představenstvo společnosti, kterému je přímo podřízen. Ke společnosti je v pracovním poměru a má postavení vedoucího zaměstnance Vztahy ředitele ke společnosti ve všech věcech týkajících se výkonu této funkce se řídí pracovně právními předpisy. Je-li ředitel současně členem představenstva, pak se jeho vztahy ke společnosti při zařizování záležitostí této společnosti z titulu členství v představenstvu řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, tedy především obchodním zákoníkem Ředitel je oprávněn a povinen řídit výkon běžných činností společnosti, tj. zejména: a) jedná a zastupuje společnost v rozsahu jemu uděleného zmocnění, b) zastupuje společnost před státními a jinými orgány zejména ve věcech obchodních, občansko právních, správních a pracovně právních, vyplývajících z předmětu činnosti společnosti, c) řídí společnost v rozsahu a způsobem vyplývajícím z pověření představenstva s důrazem na výkon podnikatelské činnosti společnosti, d) není-li v konkrétních případech stanoveno jinak, vykonává nebo jinak zabezpečuje rozhodnutí představenstva, e) zabezpečuje vypracování řádné účetní závěrky, auditu účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo návrhu na úhradu ztráty, f) zabezpečuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih společnosti, g) vyhotovuje zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a obchodní politice nejméně jednou ročně, h) v případě schválení zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti zajišťuje provedení odpovídajících změn v počtu nebo ve jmenovité hodnotě akcií, i) předkládá představenstvu: podklady pro zpracování návrhů základních strategických záměrů a hlavních směrů rozvoje společnosti, případně podklady další, návrh na použití sociálního fondu společnosti a návrh kolektivní smlouvy před jejím uzavřením s příslušným odborovým orgánem, podklady pro zpracování návrhů změn ve stanovách společnosti včetně změn v předmětu činnosti společnosti, podklady pro strategické a koncepční řízení činnosti společnosti a jejího komplexního rozvoje, podklady pro zpracování návrhů na přeměnu akcií, na vydání nových akcií nebo nového druhu akcií, na změnu práv náležejících k akciím, podklady pro zpracování návrhů na vstup dalších akcionářů, na zavedení či zrušení kótace akcií, na nákup akcií společnosti a následný prodej, - roční zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a obchodní politice, - řádnou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku a výsledek ověření řádné účetní závěrky auditorem, zápisy z jednání dozorčí rady, podklady pro zpracování návrhů na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti, zprávy o plnění rozhodnutí představenstva, návrhy organizačního řádu společnosti, návrhy ročního provozního a investičního plánu činnosti společnosti a jejího financování, včetně plánovaných pololetních hodnot, návrhy na realizaci určených podnikatelských aktivit společnosti, Odstraněno: jmenuje Naformátováno: zvýrazněné Tučné, zvýrazněné Naformátováno: není zvýrazněné Odstraněno: zejména uzavírá jménem společnosti smlouvy obchodního, finančního a investičního charakteru a uzavírá kolektivní smlouvy s odborovými orgány, Odstraněno: 5 / 8

6 - návrhy na použití rezervního fondu společnosti, návrhy smluv o sdružení finančních prostředků, návrhy účasti v jiných právnických osobách, zejména v obchodních a obdobných společnostech a není-li stanoveno jinak, schválenou účast realizuje, zprávy o čtvrtletních výsledcích postupu realizace ročních plánů činnosti společnosti a jejího financování, všechny právní vztahy, pokud jejich plnění přesahuje 1 mil. Kč, j) v souladu se schváleným organizačním řádem stanovuje z řad zaměstnanců své zástupce, určuje jejich pořadí a pravomoci - k) v souladu se schváleným organizačním řádem ustanovuje vedoucí zaměstnance vnitřních organizačních jednotek společnosti, ukládá jim povinnosti a kontroluje plnění těchto povinností v souladu s organizačním a pracovním řádem společnosti, informuje představenstvo o personálních změnách,- - l) rozhoduje o zaměstnaneckých záležitostech společnosti, uzavírá pracovní poměry se zaměstnanci, jejich změny či skončení, m) jedná a podepisuje za společnost v rozsahu pravomocí uvedených v odstavcích a) až l), případně v dalších případech, kdy je k tomu představenstvem zmocněn n) uzavírá kolektivní smlouvy s odborovými orgány ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU V. Odstraněno: jmenuje a odvolává ze zaměstnanců společnosti Tučné Naformátováno: Barva písma: Modrá Tučné, Podtržení, Barva písma: Modrá Tučné, Podtržení Odstraněno: stanoví Odstraněno: v souladu se zmocněním, vydaném ředitelem společnosti, Naformátováno: Číslování + Úroveň: 1 + Styl číslování: a, b, c, + Začít od: 1 + Zarovnání: Vlevo + Zarovnat na: 0,63 cm + Tabulátor za: 1,27 cm + Odsadit na: 1,27 cm Odstraněno: jmenuje a odvolává Tučné Tučné, Podtržení, Barva písma: Modrá 12 Odstraněno: Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu Zvyšování základního kapitálu Snižování základního kapitálu Dopravní podnik města Pardubic Změny v oddílu II. Předmět podnikání (činnosti) společnosti, článku 5 stanov takto: 6 / 8

7 Předmětem podnikání společnosti je: a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona b) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení c) opravy silničních vozidel d) provozování autoškoly e) klempířství a oprava karoserií, f) silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, vnitrostátní příležitostná osobní, mezinárodní příležitostná osobní, vnitrostátní veřejná linková, vnitrostátní zvláštní linková, mezinárodní linková, mezinárodní kyvadlová g) montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny h) nestátní zdravotnické zařízení i) stanice měření emisí j) provozování dráhy trolejbusové k) provozování vnitrozemské lodní dopravy Komentář: Důvodem navrhované změny je sladění názvů živností v souladu s jejich názvy dle živnostenského zákona + nově je navrženo schválení živnosti, která umožní provozování osobní lodní dopravy v souladu s usnesením ZmP o podmínkách modernizace lodi Arnošt z Pardubic Současné názvy předmětů podnikání dle stanov : Předmětem podnikání společnosti je: a) opravy motorových vozidel, b) reklamní a propagační činnost, c) nestátní zdravotnické zařízení, d) stanice měření emisí, e) silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní, osobní příležitostná vnitrostátní a mezinárodní provozovaná autobusy, osobní kyvadlová vnitrostátní a mezinárodní, veřejná a zvláštní linková osobní vnitrostátní, f) poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku), g) vyučování řízení motorových vozidel, h) provozování cestovní kanceláře, i) koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, j) provozování rozvodu tepla, k) zprostředkovatelská činnost v obchodě, informačním servisu a parkovacích automatech, l) výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, m) výroba, instalace a opravy elektronických zařízení, n) opravy karoserií, o) provozování trolejbusových drah, p) výroba, montáž, opravy a rekonstrukce trolejového vedení, pevných trakčních zařízení MHD (nemajících charakter živností uvedených v přílohách zákona č. 455/91Sb.). q) provozování mycí linky Služby města Pardubic a.s. 7 / 8

8 změna v oddílu II. Předmět podnikání (činnosti) společnosti, článku 5 stanov spočívající v rozšíření předmětu podnikání o poslední odrážku (viz. podtržený text) : Předmětem podnikání společnosti je: - provozování krematoria - provozování pohřební služby - zámečnictví, nástrojářství - opravy silničních vozidel - silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - truhlářství, podlahářství - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - malířství, natěračství a lakýrnictví - činnost účetních poradců, vedené účetnictví, vedení daňové evidence - provádění staveb, jejich změn a odstraňování 8 / 8

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY (schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ze dne 14. prosince 2004, ve znění schváleném dne [den schválení zněny stanov ministerstvem] 2005) Článek 1 NÁZEV,

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění I. Firma Firma společnosti zní: Zemědělská společnost Zalužany a.s. ------------------------------------

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy akciové společnosti BAK stavební společnost, a.s. IČO: 284 02 758

Stanovy akciové společnosti BAK stavební společnost, a.s. IČO: 284 02 758 Stanovy akciové společnosti BAK stavební společnost, a.s. IČO: 284 02 758 Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení, vznik a vnitřní struktura Společnosti Akciová společnost BAK stavební společnost,

Více

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003 Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky,

Více

S T A N O V Y. I. Preambule

S T A N O V Y. I. Preambule S T A N O V Y akciové společnosti Liberecká IS, a. s. Stanovy byly schváleny rozhodnutím jediného zakladatele a akcionáře. Společnost se ve smyslu ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Článek 1 Název spolku 1. Název spolku zní: Spolek bubakov.net 2. Povolená zkratka názvu: bubakov.net 3. Sídlo spolku je: Havlíčkova 500, 271 01 Nové

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI. FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČNOSTI. FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČNOSTI FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti, internetové stránky 1. Obchodní firma společnosti zní: FILMSERVICE a.s. 2. Sídlo společnosti: Praha.

Více

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení S t a n o v y Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995 I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Název společenství vlastníků jednotek: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1170-1174, Praha 6 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Praha 6 - Řepy, Vondroušova

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald S T A N O V Y Veterán klub Rychvald I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1: Vznik Veterán klubu Rychvald 1. Veterán klub Rychvald (dále jen VK Rychvald) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se

Více

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA Stanovy OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA 1/5 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA (dále jen AY) 2. Sídlo sdružení: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1. 3. AY je občanské sdružení podle

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dodatek č. 1/11 2011 I. Tímto dodatkem se ruší platnost textu článků níže uvedených a nahrazují se textem novým: čl. 4 - Vznik členství

Více

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: JM Net, o. s. (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Preambule Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Preambule Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Preambule Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

MĚSTO ŽATEC JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC

MĚSTO ŽATEC JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC MĚSTO ŽATEC JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC Stránka 1 z 9 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Žatce (dále jen zastupitelstvo města ) tímto ve smyslu 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

Stanovy. akciové společnosti. Teplárna Liberec

Stanovy. akciové společnosti. Teplárna Liberec Stanovy akciové společnosti Teplárna Liberec Datum vyhotovení úplného znění stanov představenstvem: [ ] 2014 Obsah 1. Obchodní jméno, sídlo, vznik a doba trvání společnosti (3) 2. Předmět podnikání společnosti

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek )

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. I Základní ustanovení 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) 1.2. Sídlo spolku: Hradec Králové, Rybova 1908/31, PSČ 500 09 1.3. Spolku

Více

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Název spolku DIČ Sídlo spolku Kraj Země Statutární orgán spolku Nejvyšší orgán spolku Myslivecký spolek M i č o v i c e CZ 47260521 383 01 Mičovice Jihočeský Česká

Více

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s.

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. Klub leteckých modelářů Brno, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, považuje za

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574

S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574 S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574 pro dům zapsaný v katastru nemovitostí Brno-venkov Okres: 3703 Brno - venkov Obec: 583391 Modřice katastrální území: 697931 Modřice číslo popisné: 574 Ulice:

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

S T A N O V Y. Preambule : Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Obchodní jméno a sídlo družstva

S T A N O V Y. Preambule : Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Obchodní jméno a sídlo družstva S T A N O V Y Preambule : Tyto STANOVY upravují právní poměry družstva, založeného zemědělskými prvovýrobci a podnikateli dle příslušných ustanovení zákona za účelem uplatnění vlivu prvovýroby v oblasti

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V akciové společnosti IČ: 48172898 Pro jednání valné hromady konané dne 08.06.2016. Za správnost: Ing. Iva Škopová 2 O B S A H

Více

Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti

Výstaviště České Budějovice a.s. S T A N O V Y akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti České Budějovice...2014 Strana 1 (celkem 16) I. V š e o b e c n é ú d a j e čl.1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í I. Název MAS Šluknovsko II. Sídlo sdružení Mariánská 475, Varnsdorf, PSČ 407 47 III. Důvody vzniku sdružení Občanské sdružení MAS Šluknovsko ( MAS - Místní

Více

1 Úvodní ustanovení. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.

1 Úvodní ustanovení. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona. 1 Jednací řád zastupitelstva Obce Havlovice Zastupitelstvo Obce HAVLOVICE (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle 96 zákona Parlamentu ČR č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení Článek 1 Název. Článek 2 Symbolika ÚAMK. Článek 3 Sídlo ÚAMK

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení Článek 1 Název. Článek 2 Symbolika ÚAMK. Článek 3 Sídlo ÚAMK STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název Ústřední automotoklub České republiky z. s., dále jen ÚAMK. Symboly ÚAMK jsou znak a vlajka. Článek 2 Symbolika

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK AKCIOVÁ SPOLEČNOST S T A N O V Y. úplné znění O B S A H S T A N O V

VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK AKCIOVÁ SPOLEČNOST S T A N O V Y. úplné znění O B S A H S T A N O V VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK AKCIOVÁ SPOLEČNOST S T A N O V Y úplné znění O B S A H S T A N O V Hlava I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 - Založení, vznik a trvání akciové společnosti Čl. 2 - Obchodní firma. Čl.

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové Článek I Název a sídlo 1. Název Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové (dále jen DTJ) 2. Sídlo DTJ je Hradec Králové, Labské

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 Strana t etí Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 l. I Základní ustanovení 1) Spole enství vlastník (dále jen spole enství ) je právnickou osobou, která vznikla na základ

Více

STANOVY Animalco a.s.

STANOVY Animalco a.s. STANOVY Animalco a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl. 1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky společnosti 1. Obchodní

Více

------------------------------------ u s n e s e n í ---------------------------------------

------------------------------------ u s n e s e n í --------------------------------------- OPIS S t e j n o p i s NOTÁŘSKÝ ZÁPIS NZ 1193/2014 N 1264/2014 sepsaný dne osmnáctého června roku dvoutisícího čtrnáctého (18.06.2014) mnou, JUDr. Lubomírem Mikou, notářem se sídlem v Brně, v mé notářské

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona dnem 1. července 2000. 2. Název společenství: Kodymova 2537-2539,

Více

Stanovy společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8

Stanovy společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8 Stanovy společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8 (dále jen "společenství") je právnickou osobou,

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI 1. Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Mor. Budějovice 2. Sídlo sdružení: Gymnázium, Moravské Budějovice,

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

JEDNACÍ ŘÁD ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠUMPERKA

JEDNACÍ ŘÁD ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠUMPERKA JEDNACÍ ŘÁD ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠUMPERKA Zastupitelstvo města Šumperka (dále jen ZM) v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Více

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 - Obecná ustanovení 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout,

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. (dále jen Unie ) Čl. 1 Název, sídlo, postavení Unie (1) Unie je založena na principu dobrovolnosti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Otavská 6(dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2. Sídlo družstva je na adrese Otavská 6,370

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným PŘÍLOHA 1 SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným I. Zakladatelé Pan Roman Mucha a David Mucha zakládají společnost s ručením omezeným (dále jen společnost) za podmínek stanovených

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické

ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické OBSAH: Preambule Oddíl I. Obecná ustanovení Čl. 1. Cíl diakonické práce Čl. 2. Okruhy diakonické práce ČCE Č l. 3. Odpovědnost za diakonickou práci

Více

1. Názvem společenství zní: Společenství vlastníků Archangelská 864, 865, 868 Praha

1. Názvem společenství zní: Společenství vlastníků Archangelská 864, 865, 868 Praha STANOVY společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 864,865,868 na pozemcích parc. č. 1211, 1212/3, 1213 k.ú. Vršovice s názvem Společenství vlastníků Archangelská 864, 865, 868 Praha Čl. I. Základní

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves. I. Název. II. Sídlo a IČO. III. Účel společenství

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves. I. Název. II. Sídlo a IČO. III. Účel společenství Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves I. Název Název společenství vlastníků je Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves II. Sídlo a IČO Sídlem společenství

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule

STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule 1. SK Újezd Praha 4, z.s. (dále jen Klub; či SK ) je dobrovolný, samosprávný svazek členů založený za účelem podpory sportovních aktivit svých členů

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti Stavoka Kosice, a.s. se sídlem Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, identifikační číslo 252 75 119, zapsané v OR Krajského soudu v Hradci Králové, vložka B 1689

Více

STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015 V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, vydává Rada pro veřejný dohled nad auditem tento

Více

NÁVRH. 1 Ustavení Společnosti -------------------------------------------------------------------------------

NÁVRH. 1 Ustavení Společnosti ------------------------------------------------------------------------------- NÁVRH -------------------------------------------------- STANOVY ----------------------------------------------- --------------------------------------- akciové společnosti GASCONTROL PLAST, a.s. ----------

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Stanovy

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Stanovy POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Stanovy 1 Plný název občanského sdružení je POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Zkrácený název občanského sdružení je POHODA.

Více

Legislativa KVL ČR. Zákon 381/91 Sb o Komoře veterinárních lékařů Vnitřní předpisy KVL ČR

Legislativa KVL ČR. Zákon 381/91 Sb o Komoře veterinárních lékařů Vnitřní předpisy KVL ČR Legislativa KVL ČR Zákon 381/91 Sb o Komoře veterinárních lékařů Vnitřní předpisy KVL ČR Novelizace schválená XXIII. Sněmem KVL ČR, 22.11.2014 Novelizace schválená XXIV. Sněmem KVL ČR, 07.11.2015 1. Zákon

Více

STANOVY SDRUŽENÍ BÝVALÝCH POSLANCŮ EVROPSKÉHO PALAMENTU. Evropský parlament Brusel

STANOVY SDRUŽENÍ BÝVALÝCH POSLANCŮ EVROPSKÉHO PALAMENTU. Evropský parlament Brusel STANOVY SDRUŽENÍ BÝVALÝCH POSLANCŮ EVROPSKÉHO PALAMENTU Evropský parlament Brusel Brusel, 19. června 2001 Znění pozměněné dne 9. října 2008 a 18. října 2012 HLAVA I: NÁZEV, SÍDLO, PRÁVNÍ ZÁKLAD, CÍLE Článek

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008 Vydání č.: 1 Strana 1 / 10 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01/2008 Účinnost od: 9.1.2008 Číslo dle rozdělovníku: 1 Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Tajemnice Mgr. Blanka Zmítková RM usn.č.

Více

Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek

Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek Ing. arch. Jiřina Vinterová, bytem Musílkova 488/12, 150 00 Praha 5 nar. 3. 4. 1983 r. č. 835403/4183 (dále jen Zřizovatel ) jako zřizovatel nadačního fondu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Matěje Kopeckého 483. Část první Základní ustanovení. Článek 1. Část druhá Předmět činnosti společenství

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Matěje Kopeckého 483. Část první Základní ustanovení. Článek 1. Část druhá Předmět činnosti společenství STANOVY Společenství vlastníků jednotek Matěje Kopeckého 483 Část první Základní ustanovení Článek 1 1) Název: Společenství vlastníků jednotek Matěje Kopeckého 483. 2) Sídlo: Matěje Kopeckého 483, Ostrava-Poruba,

Více

Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s.

Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. (dále jen sdružení ) bylo založeno podle zákona

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Část I. Základní ustanovení. Článek 1. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Část I. Základní ustanovení. Článek 1. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název a sídlo společenství vlastníků jednotek Název: Společenství vlastníků jednotek v domě č.p.2232-2229 v Nedvězské ulici, Praha 10

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 1 Základní ustanovení (1) Sdružení Ski klub Ústí nad Orlicí o.s., které vzniklo na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společnosti ČEZ, a. s., obsažených v Nejlepší praxi pro společnosti obchodované na Varšavské burze 2016 Zásady I. Politika zpřístupňování informací, komunikace

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NOVÝ BOHDALEC Č.P. 1484, PRAHA 10

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NOVÝ BOHDALEC Č.P. 1484, PRAHA 10 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NOVÝ BOHDALEC Č.P. 1484, PRAHA 10 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou, která vznikla

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR)

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Oddíl I. Základní členění WRC ČR. Článek. 1. Postavení WRC. 1. Western Riding Club České republiky, z.s. (dále jen WRC) je nezávislým

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více