Stanovy společenství vlastníků jednotek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy společenství vlastníků jednotek"

Transkript

1 Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) ve znění změn a doplňků. (2) Členy společenství jsou vlastníci bytových a nebytových jednotek v domě, společnými členy jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. (3) Společenství je korporací - právnickou osobou způsobilou vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu (dále jen správa domu ) a pozemku a v dalších věcech v rozsahu a způsobem uvedeným v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a v těchto stanovách. Čl. II Název a sídlo společenství (1) Názvem společenství je: Společenství vlastníků domu Josefy Faimonové 30 (2) Sídlem společenství je Brno, Josefy Faimonové 2245/30, Brno. ČÁST DRUHÁ PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ Čl. III Správa nemovité věci a další činnosti (1) Správou nemovité věci se rozumí zajišťování zejména a) provozu domu č.p. 2245, or. č. 30 a pozemku parc. č zast. plocha a nádvoří v k. ú. Líšeň, b) údržby, oprav, stavebních úprav a změn společných částí domu, c) protipožárního zabezpečení domu, včetně hromosvodů, d) revizí a oprav společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, plynu, vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody včetně radiátorů, vzduchotechniky, výtahů, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu a

2 elektrických sdělovacích zařízení v domě a dalších technických zařízení podle vybavení domu, e) zajišťování údržby pozemku a údržby přístupových cest na pozemku, f) revizi a oprav domovní kotelny či výměníkové stanice v rozsahu a způsobem odpovídajícím skutečnému vybavení domu, g) prohlídek a čištění komínů, h) administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, i) správy jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů společenství, j) dalších činností, které vyplývají pro společenství z právních předpisů a technických postupů spojených se správou domu, k) dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si členové společenství zajišťují u dodavatele přímo, l) pojištění domu, m) pronájmu společných částí domu, n) pronájmu jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů společenství, o) vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství na náklady spojené se správou domu a pozemku, popřípadě dalších příspěvků na činnosti uvedené v těchto stanovách, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů nebo těch činností, o kterých rozhodne společenství, p) vedení evidence plateb členů společenství, které jsou vybírány podle písm. o) odst. 1 čl. III těchto stanov, q) vedení evidence nákladů vztahujících se k domu a pozemku a k činnosti společenství, r) zřízení účtu u banky a hospodaření s finančními prostředky, s) vedení účetnictví v souladu se zvláštními právními předpisy, t) vedení seznamu členů společenství, u) plnění spojená s užíváním jednotek a společných částí domu (dále jen služby ), například dodávka tepla a teplé užitkové vody, elektřiny, dodávky vody a odvod odpadní vody, úklid společných prostor, užívání výtahu, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu vč. vybírání úhrad za služby zajišťované společenstvím, rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství, není-li stanoveno zvláštním právním předpisem či rozhodnutím cenového orgánu a vyúčtování přijatých záloh na jednotlivé členy společenství a vedení potřebných evidencí se zajišťováním služeb a jejich úhradami vč. vyúčtování, v) činnosti související s provozováním společných částí domu, zejména technických zařízení, která slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám než členům společenství včetně uzavírání s tím souvisejících smluv, w) včasné vymáhání plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství, x) hospodaření se svým majetkem a s finančními prostředky poskytovanými vlastníky jednotek, y) plnění dalších povinností spojených s předmětem činnosti společenství podle zvláštních právních předpisů. (2) Pod činnosti správy nemovité věci spadá i sjednávání a uzavírání smluv vč. kontroly jejich plnění a uplatňování nároků z porušení smluvních povinností, a to především u smluv zajištujících dodávky služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, které si členové společenství zajišťují přímo u dodavatele, smluv o nájmu společných částí domu, o pojištění domu, o nájmu jednotek ve vlastnictví společenství nebo smluv o činnostech při správě domu zajišťovaných třetími osobami.

3 (3) V souladu s prohlášením vlastníka budovy o osobě pověřené správou domu (dále jen správce ), anebo v souladu s usnesením shromáždění o ustanovení správce může společenství zajišťovat provozní, technické, správní a obdobné činnosti spojené se správou domu a pozemku a s dalšími činnostmi, popřípadě některé z těchto činností, na základě smlouvy se správcem, kterým může být fyzická nebo právnická osoba. ČÁST TŘETÍ ČLENSTVÍ VE SPOLEČENSTVÍ Čl. IV Obecná ustanovení (1) Členství ve společenství je neoddělitelně spojeno s existencí a vlastnictvím jednotky. (2) Členy společenství se stávají fyzické i právnické osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce v domě, pro který společenství vzniklo. Jejich členství vzniká a) dnem vzniku společenství v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce nejpozději dnem vzniku společenství, b) dnem nabytí vlastnictví k jednotce v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví k jednotce po dni vzniku společenství. (3) Společní členové společenství, jimiž jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů, jsou povinni ustanovit a zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči společenství vlastníků. (4) Spoluvlastníci jednotky jako společní členové mají postavení vlastníka jednotky a mají právo na schůzi shromáždění hlasovat jako jeden vlastník člen společenství s váhou hlasu odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, přičemž váha hlasu je nedělitelná. (5) Společenství vede seznam členů společenství, jejichž členství vzniklo ke dni vzniku společenství nebo za trvání společenství. V seznamu členů společenství musí být u každého člena společenství uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a váha hlasu při hlasování na shromáždění. (6) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu (společenství) povinnost vypořádat příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu. Společenství je ovšem povinno na základě žádosti člena vyhotovit potvrzení pro převod vlastnického práva k jednotce o tom, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě, že takové dluhy neexistují. (7) Za dluhy společenství ručí členové společenství v poměru velikosti svého podílu na společných částech nemovité věci.

4 Čl. V Členská práva a povinnosti (1) Člen společenství má práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů, těchto stanov a z rozhodnutí orgánů společenství, zejména: a) svobodně spravovat, výlučně užívat a stavebně upravovat svoji bytovou nebo nebytovou jednotku, jakož i užívat společné části nemovité věci, b) účastnit se veškeré činnosti společenství způsobem a za podmínek stanovených těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy, c) účastnit se jednání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování, včetně účasti na rozhodování mimo zasedání, d) zmocnit na základě písemné plné moci jiného člena společenství k účasti na shromáždění vlastníků včetně toho, aby za něj zmocněný vlastník hlasoval, e) volit a být volen do orgánů společenství, f) předkládat orgánům společenství návrhy a podněty k činnosti společenství a k odstranění nedostatků v jeho činnosti, g) obdržet vyúčtování záloh na úhradu jednotlivých služeb a vrácení případných přeplatků, nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromážděná, do zápisu ze schůze shromáždění, do smluv sjednaných společenstvím a do podkladů, z nichž vychází určení výše jeho povinnosti podílet se na nákladech spojených se správou domu a pozemku a s dodávkou služeb spojených s užíváním jednotky, h) seznámit se s hospodařením společenství a způsobem správy nemovité věci včetně nahlížení do smluv uzavřených ve věcech správy, do účetních knih a dokladů. Nahlížení lze realizovat po předchozí domluvě se statutárním orgánem společenství, přičemž člen má právo na pořízení fotokopií příslušných listin a dokumentů, jejichž vyhotovení bude realizováno na náklady člena, i) nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění, zápisů ze schůze shromáždění, jakož i do podkladů pro určení jeho povinnosti podílet se na nákladech na správu nemovité věci a na úhradě dodávky služeb. Člen má právo nahlížet do příslušných listin včetně práva na pořizování jejich fotokopií za podmínek uvedených po písmenem g) odst. 1 čl. V těchto stanov, j) žádat statutární orgán společenství o sdělení jména a adresy kteréhokoliv člena společenství nebo nájemce bytové nebo nebytové jednotky v domě. (2) Člen společenství má povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, těchto stanov a z rozhodnutí orgánů společenství, zejména: a) dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a plnit usnesení orgánů společenství přijatá v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami, b) včas hradit stanovené příspěvky na správu nemovité věci ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech jakož i za společné části sloužící členovi společenství k výlučnému užívání včetně příspěvků na odměňování orgánů společenství, na vedení účetnictví a další administrativní náklady společenství, c) včas hradit stanovené zálohy na plnění spojená s užíváním bytu včetně včasné úhrady vyúčtovaného nedoplatku, v případě nedoplatku nejpozději do 2 měsíců od jeho vyúčtování, d) řídit se při užívání společných částí nemovité věci a společných zařízení obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami včetně pokynů stanovených pro

5 provoz těchto společných částí nebo společných zařízení výrobcem nebo správcem technických zařízení, e) zdržet se jednání, jímž by ztížil jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv nebo ohrozil, změnil nebo poškodil společné části, f) řídit se pravidly pro správu domu uvedenými v obecně závazných právních předpisech, v těchto stanovách a v usneseních orgánů společenství schválených v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami, g) odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na společných částech domu či pozemku způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, h) udržovat svoji bytovou nebo nebytovou jednotku a společné části vyhrazené ve výlučném užívání ve stavu, jak to vyžaduje dobrý vzhled domu a zdržet se ohrožení, změny nebo poškození společných částí nebo ztížení výkonu oprávnění svobodně spravovat, užívat a stavebně upravovat jednotku a užívat společné části ostatním členům společenství, i) zdržet se všeho co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o níž bylo řádně rozhodnuto společenstvím a umožnit přístup do bytu nebo na společnou jím výlučně užívanou část v případě, pokud má údržba, oprava, úprava, přestavba nebo jiná změna nemovité věci prováděna uvnitř bytové nebo nebytové jednotky nebo na společné výlučně užívané části, pokud byl k tomu předem vyzván společenstvím prostřednictvím výboru společenství alespoň 3 kalendářní dny předem, j) umožnit přístup společenství nebo jeho orgánů včetně pověřených třetích osob do jednotky na základě předchozí výzvy společenství pro ověření, zda členem prováděné stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části. Takový přístup je povinen umožnit i opakovaně na základě výzvy a lhůty, uvedených pod písm. i) odst. 2) čl. V těchto stanov, k) umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla, vody a jiných energií v bytě a odečet naměřených hodnot, l) oznámit nabytí jednotky do vlastnictví společenství, a to včetně své adresy a počtu osob, které budou mít domácnost v bytové jednotce po dobu přesahující v souhrnu minimálně 3 měsíce v jednom kalendářním roce vč. oznamování změn v počtu těchto uvedených osob a své adresy. Tyto povinnosti je člen povinen plnit i v případě přenechání jednotky k užívání jiným osobám, m) oznamovat společenství všechny skutečnosti rozhodné pro rozúčtování služeb spojených s bydlením, zejména změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, pokud je způsob rozúčtování cen služeb nebo stanovení výše příspěvků na správu domu a pozemku závislé též na počtu členů domácnosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, n) předat společenství k rukám statutárního orgánu ověřenou projektovou dokumentaci v případě provádění změny stavby, o) oznámit svou nepřítomnost v bytě, která má být delší než 2 měsíce vč. označení osoby, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu, bude-li to nezbytně třeba. ČÁST ČTVRTÁ ORGÁNY SPOLEČENSTVÍ Čl. VI

6 Společná ustanovení (1) Orgány společenství jsou: a) shromáždění, b) výbor společenství nebo předseda společenství vlastníků, c) jiné orgány, pokud o tom rozhodne shromáždění, (2) Orgány uvedené v odst. 1 písm. b) a c) jsou volené orgány společenství. Členem voleného orgánu společenství nebo voleným orgánem může být právnická osoba nebo fyzická osoba, která je ke dni volby starší 18 let a je plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, což platí i pro zástupce právnické osoby, pokud je členem voleného orgánu. Je-li členem voleného orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala nebo je zastupována členem svého statutárního orgánu. (3) Členem voleného orgánu nebo voleným orgánem společenství nemůže být současně ten, jehož příbuzný v řadě přímé, sourozenec nebo manžel (manželka) je členem voleného orgánu společenství. Členství v jednom voleném orgánu společenství je neslučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu tohoto společenství. (4) Člen voleného orgánu nebo volený orgán společenství může být volen opětovně. (5) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně. Je ovšem oprávněn zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při neúčasti hlasoval. (6) Funkční období volených orgánů nebo členů volených orgánů je pětileté. Počíná dnem zvolení do funkce a kromě případů uvedených v odst. 8 a 9 čl. VI těchto stanov končí uplynutím funkčního období nebo zánikem členství ve společenství. (7) Členové volených orgánů, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání shromáždění. (8) Člen voleného orgánu společenství může být před uplynutím funkčního období z funkce odvolán shromážděním. (9) Člen voleného orgánu společenství může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí písemně oznámit orgánu společenství, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy tento orgán odstoupení na své schůzi vzal na vědomí, nejpozději však uplynutím 30 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení. Předseda společenství vlastníků musí své odstoupení z funkce písemně oznámit shromáždění. Účinky jeho odstoupení nastávají dnem následujícím po nejbližší schůzi shromáždění, nejpozději však uplynutím 60 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení. (10) Shromáždění může volit náhradníky členů volených orgánů společenství v počtu rovnajícím se nejvýše počtu zvolených členů orgánu, spolu s určením jejich pořadí. Náhradník nastupuje na místo člena orgánu, jehož funkce skončila před uplynutím funkčního období dnem skončení funkce odstupujícího orgánu. Pro náhradníky platí ustanovení odst. 3 obdobně. Ustanovení o náhradnících členů volených orgánů se nepoužije u předsedy společenství vlastníků.

7 (11) O průběhu jednání orgánu pořídí ten, kdo jednání orgánu svolal zápis, který musí minimálně obsahovat údaje o místě, datu a programu jednání orgánu obsah přijatých usnesení, výsledky hlasování a případné námitky členů. Přílohou zápisu je seznam členů orgánu s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka na jednání a podklady předložené k projednávaným otázkám. V zápisu se uvedou členové orgánu, jež hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Každý člen orgánu má právo na vydání kopie zápisu, přičemž náklady na pořízení těchto kopií nese společenství ze svého. (12) Volené orgány rozhodují většinou hlasů všech svých členů. Zasedání voleného orgánu se svolává ve lhůtě nejméně 10 dnů před jeho konáním pozvánkou, vyvěšenou na místě v domě obvyklém pro umísťování obdobných pozvánek nebo jiných informací. Z pozvánky musí být patrné místo, čas a pořad jednání. Jednání může být odvoláno nebo odloženo tím, kdo zasedání svolal stejným způsobem, jakým bylo svoláno. (13) Osoba pověřená vedením zasedání voleného orgánu vede zasedání tak jak byl ohlášen jeho program na pozvánce. Volený orgán se ovšem může usnést na jiném pořadu jednání. O záležitosti, jež nebyla zařazena na pořad jednání při jeho ohlášení lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem nejméně 2/3 všech členů voleného orgánu. (14) Hlasování ve voleném orgánu společenství je veřejné. Shromáždění se může nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů usnést, že bude o určité věci hlasovat tajně pomocí hlasovacích lístků. V takovém případě současně stanoví postup pro tajné hlasování. (15) Pokud se nesejde shromáždění k volbě orgánu společenství nebo nejsou li tyto orgány zvoleny, plní jejich funkci člen společenství, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu, jinak členové společenství, kteří se jimi stali dnem jeho vzniku. Čl. VII Shromáždění (1) Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří členové společenství. (2) Shromáždění volí a odvolává členy výboru nebo předsedu společenství vlastníků, volí a odvolává členy kontrolní komise nebo revizora, rozhodne-li o jejich zřízení. (3) Do výlučné působnosti shromáždění náleží rozhodování o a) změnách prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 občanského zákoníku, b) schválení nebo změně stanov, c) volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn, d) schválení účetní závěrky, předložené výborem či předsedou společenství vlastníků, vypořádání výsledku hospodaření a správy o hospodaření společenství a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků, e) schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky,

8 f) členství společenství v právnické osobě působící v oblasti bydlení, g) změně podlahové plochy bytu, h) změně účelu užívání domu nebo bytu, i) úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek, j) změně podílu na společných částech, k) změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky nebo pouze některých jednotek, l) opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku ,-Kč, m) udělení předchozího souhlasu k nabytí, převodu nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi, n) udělení předchozího souhlasu k nabytí, převodu nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku ,-Kč, o) uzavření smlouvy o úvěru ze strany společenství vč. schválení výše a podmínek úvěru, p) uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky písemně s uzavřením zástavní smlouvy souhlasí, q) určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku včetně změny této osoby a schválení smlouvy s touto osobou nebo změny takové smlouvy, r) dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí. Čl. VIII Zasedání shromáždění, způsob hlasování (1) Shromáždění se schází nejméně jednou za rok. Shromáždění svolává statutární orgán, a to i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více něž 1/4 hlasů. Neučiní-li to statutární orgán, jsou oprávnění svolat shromáždění tito vlastníci na náklad společenství sami. (2) Shromáždění se svolává písemnou pozvánkou, která se doručí všem členům společenství, a současně vyvěsí v domě na domovní vývěsce společenství. U společných členů se doručuje jejich společnému zástupci (čl. IV odst. 3), není li ustanoven, stačí doručit jednomu ze společných členů. K pozvánce musí být připojeny podklady pro pořad a obsah jednání shromáždění. Nejsou-li připojeny, je svolavatel povinen umožnit každému členu se včas seznámit s uvedenými podklady. Má-li být předmětem jednání shromáždění změna stanov společenství, musí pozvánka obsahovat v příloze návrh těchto změn stanov. (3) Písemná pozvánka musí být doručena a současně vyvěšena nejméně 15 dní před dnem konání shromáždění. V pozvánce se uvede zejména datum, hodina, místo konání a program jednání shromáždění. Dále se v pozvánce uvede, kde se mohou členové společenství seznámit s podklady k nejdůležitějším bodům jednání, pokud nejsou tyto podklady k pozvánce připojeny. (4) Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů společenství, pokud zákon nebo tyto stanovy neurčují jinak. K přijetí rozhodnutí o změně velikosti podílů na společných částech společným všem vlastníkům jednotek členům společenství a k přijetí rozhodnutí o změně poměrů výše

9 příspěvku na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílu na společných částech se vyžaduje souhlas alespoň 2/3 členů společenství. (5) Není-li shromáždění způsobilé usnášení, může statutární orgán navrhnout do 1 měsíce ode dne, na který bylo shromáždění svoláno, aby členové společenství rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání za podmínek, uvedených v čl. IX těchto stanov. (6) Jednání shromáždění řídí předseda (místopředseda) výboru nebo pověřený člen výboru, anebo předseda společenství vlastníků. Tento člen nejprve ověří, zda je shromáždění schopno se usnášet a poté zajistí volbu zapisovatele. V případě svolání shromáždění podle odst. 1 čl. VIII těchto stanov řídí jednání shromáždění člen společenství zmocněný tímto svolavatelem. (7) Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů členů společenství na společných částech domu, členové společenství, kteří jsou spoluvlastníky jednotky, mají společně jeden hlas. (8) Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky nebo i společenství, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl. V rámci tohoto postupu může též soudu navrhnout, aby dočasně zakázal jednání podle napadeného rozhodnutí. Návrh soudu musí být podán ve lhůtě nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl. Jinak jeho právo zaniká. (9) Je-li pro to důležitý důvod, může každý vlastník jednotky navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění se usnášet. (10) Alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů společenství je zapotřebí k přijetí usnesení o a) schválení nebo změně stanov, b) změně prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 občanského zákoníku, c) uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám, d) rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství, e) rozdělení zisku z hospodaření společenství. (11) K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby a o změně stavby je zapotřebí souhlasu alespoň 3/4 všech členů společenství. Jde li o stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas nejméně dvoutřetinové většiny všech členů společenství. (12) Ke zvolení člena výboru nebo předsedy společenství vlastníků je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů společenství. (13) Z jednání společenství se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel. Zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždění k jednání a usnášení, dále údaje o průběhu jednání, plné znění přijatých usnesení a výsledky voleb, pokud byly volby prováděny. Přílohu zápisu tvoří zejména listina přítomných s jejich podpisy a písemné

10 podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům. Čl. VI odst. 11 těchto stanov se v tomto případě použije obdobně. (14) Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání shromáždění musí být uschovány u předsedy výboru nebo u předsedy společenství vlastníků. (15) Ustanovení odst. 13 a 14 čl. VIII těchto stanov se přiměřeně použijí pro zápisy z jednání výboru a kontrolní komise. Čl. IX Rozhodnutí mimo zasedání (1) O záležitostech spadajících do působnosti shromáždění může být rozhodováno mimo zasedání. Statutární orgán je povinen zaslat návrh rozhodnutí na adresy členů společenství uvedených v seznamu členů společenství, jehož obsahem musí být návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení a určení lhůty, ve které se musí vlastník jednotky vyjádřit. Tato lhůta k vyjádření činí 30 dnů od doručení návrhu společenství. (2) K platnosti hlasování se vyžaduje písemné vyjádření člena společenství s uvedením přesného data, kdy bylo vyjádření učiněno s vlastnoručním podpisem člena na listině obsahující plné znění návrhu usnesení. Písemné vyjádření člen udělí ve formě souhlasím, nesouhlasím. (3) Pokud člen společenství nedoručí ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu usnesení statutárnímu orgánu svůj souhlas s uvedeným návrhem, má se za to, že s návrhem nesouhlasí. (4) Statutární orgán je povinen ve lhůtě nejpozději do 14 dnů po uplynutí lhůty uvedené v odst. 1 a 3 čl. IX těchto stanov oznámit členům společenství písemnou formou výsledek hlasování a sdělit jim též celý obsah přijatého usnesení. V případě společných členů se takto vyrozumívá jejich společný zástupce, není li ustanoven, stačí vyrozumět toliko jednoho ze společných členů. (5) Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů společenství. V případě, že se mění všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nemovité věci nebo pokud se jim mění poměr výše příspěvku na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílu na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek. Čl. X Výbor společenství (1) Výbor je výkonným orgánem společenství. Řídí a organizuje běžnou činnost společenství a rozhoduje ve věcech spojených se správou nemovité věcí a s předmětem činnosti společenství s výjimkou těch věcí, které jsou obecně závazným právním předpisem nebo těmito stanovami svěřeny do výlučné působnosti shromáždění, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.

11 (2) Výbor je statutárním orgánem společenství. Za svou činnost odpovídá shromáždění. Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemné právní jednání, který činí výbor, musí být podepsán předsedou (nebo v jeho zastoupení místopředsedou) a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru. (3) Členové výboru jsou voleni a odvolávání shromážděním. Předsedu a místopředsedu volí výbor z řad svých členů a z funkce je odvolává. (4) Předseda výboru organizuje, svolává a řídí činnost výboru, organizuje běžnou činnost společenství. (5) Výbor koná své schůze podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí. (6) Výbor je alespoň tříčlenný. Každý člen výboru má jeden hlas. (7) Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů výboru. Požádá-li o to člen výboru, musí být do zápisu výslovně uveden jeho nesouhlas s přijatým usnesením, popřípadě též důvody jeho nesouhlasu. (8) Odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti při výkonu své funkce se řídí ustanoveními občanského zákoníku. (9) Funkce člena výboru zaniká volbou nového člena výboru. Člen výboru může být z funkce odvolán shromážděním nebo může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí oznámit výboru písemně a jeho funkce končí dnem, kdy výbor na své schůzi odstoupení vzal na vědomí, nejpozději však uplynutím 30 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení. (10) Výbor jako výkonný orgán společenství zejména a) zajišťuje záležitosti společenství ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností společenství podle obecně závazných právních předpisů a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění. Zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost, b) rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství, zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek. Pro účely zadání opravy nebo stavební úpravy domu či pozemku v očekávané souhrnné částce nad ,-Kč je statutární orgán povinen oslovit nejméně 3 potencionální dodavatele. c) odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnosti vyplývá z právních předpisů, d) připravuje podklady pro jednání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění zprávu o hospodaření společenství, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství, které obsahují zejména základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbě a povinných revizích včetně údajů o použití a stavu příspěvků na správu domu a pozemku,

12 e) předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má shromáždění projednat, f) zajišťuje řádné vedení písemností společenství, g) sděluje jednotlivým členům společenství podle usnesení shromáždění výši příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu za služby, h) zajišťuje vyúčtování záloh za úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků, i) zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství. (11) Výbor jako statutární orgán společenství zejména a) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s těmito stanovami a s usnesením shromáždění činí právní jednání a jiná jednání jménem společenství navenek ve věcech předmětu činnosti, zejména též uzavírá smlouvy, b) zajišťuje kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnění podle uzavřených smluv a činí vůči dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k náhradě vzniklé škody, c) jménem společenství vymáhá plnění povinností uložených členům společenství, d) plní povinnosti podle obecně závazných právních předpisů ve vztahu k rejstříku společenství vedenému příslušným soudem. Čl. XI Předseda společenství vlastníků (1) Předseda společenství vlastníků je výkonným orgánem společenství, řídí a organizuje běžnou činnost společenství, rozhoduje ve věcech spojených se správou nemovité věci s výjimkou těch, jež jsou obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami svěřeny do výlučné působnosti shromáždění, nebo které si shromáždění k rozhodnutí vyhradilo. (2) Za svou činnost odpovídá shromáždění. (3) Je volen a odvoláván shromážděním. (4) Funkce předsedy společenství vlastníků zaniká volbou nového předsedy společenství vlastníků. Předseda společenství může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí oznámit společenství písemně a jeho funkce končí dnem následujícím poté, kdy shromáždění na své nejbližší schůzi jeho odstoupení vzalo na vědomí, nejpozději uplynutím 60 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení. Čl. XII Kontrolní komise, revizor (1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem společenství, který je oprávněn kontrolovat činnost společenství a projednávat stížnosti jeho členů na činnost společenství nebo jeho orgánů. Kontrolní komise nebo její pověřený člen je oprávněn nahlížet do účetních a jiných dokladů společenství, vyžadovat od výboru nebo předsedy společenství vlastníků potřebné

13 informace pro svou kontrolní činnost. Kontrolní komise odpovídá pouze shromáždění a je nezávislá na ostatních orgánech společenství. (2) Kontrolní komise je nejméně tříčlenná a volí a odvolává ji shromáždění stejným způsobem, jakým se volí a odvolává výbor. Ze svých členů volí kontrolní komise svého předsedu, který svolává radu a řídí jednání této komise. Komise je schopna usnášení, je li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Požádá-li o to kterýkoliv člen komise, musí být do zápisu výslovně uveden jeho nesouhlas s přijatým usnesením a důvody tohoto nesouhlasu. Ustanovení odst. 9 čl. X těchto stanov o odstoupení člena výboru platí pro kontrolní komisi obdobně. (3) Kontrolní komise v rámci své činnosti zejména a) kontroluje, zda společenství a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s těmito stanovami, b) vyjadřuje se k řádné účetní závěrce společenství a ke zprávě výboru určené k projednání na schůzi shromáždění, c) podává shromáždění zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti, d) může podat výboru nebo předsedovi společenství zprávu o nedostatcích, zjištěných při své kontrolní činnosti s návrhy opatření včetně termínů na jejich odstranění, e) účastní se prostřednictvím svého zástupce jednání výboru. (4) Ve společenství s počtem členů nižším než 10 může shromáždění rozhodnout, že se namísto kontrolní komise volí revizor. Revizor má působnost kontrolní komise. Čl. XIII Jednání dalších osob za společenství (1) Shromáždění může rozhodnout, že určité činnosti bude pro společenství vykonávat zaměstnanec (zaměstnanci) společenství na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. (2) Pracovní zařazení a vymezení obsahu činností, které je zaměstnanec oprávněn činit za společenství v rámci pracovněprávního vztahu podle odstavce 1 musí být schváleno shromážděním. (3) Smlouva sjednaná podle odstavce 1 musí obsahovat přesné vymezení oprávnění zaměstnance k jednání za společenství. (4) Působnost podle odstavce 1 a 2 nebo její část může shromáždění svým usnesením svěřit výboru nebo předsedovi společenství. ČÁST PÁTÁ

14 PRAVIDLA PRO TVORBU ROZPOČTU SPOLEČENSTVÍ, PRO PŘÍSPĚVKY NA SPRÁVU NEMOVITÉ VĚCI A ÚHRADU CEN SLUŽEB A PRO ZPŮSOB URČENÍ JEJICH VÝŠE PLACENÉ JEDNOTLIVÝMI VLASTNÍKY JEDNOTEK Čl. XIV Hospodaření společenství a způsob nakládání s jeho majetkem (1) Společenství hospodaří s finančními prostředky poskytovanými členy společenství na úhradu příspěvků na správu domu a pozemku, dále s finančními prostředky poskytovanými členy společenství na úhradu za služby spojené s užíváním jednotek a s dalšími finančními prostředky, získanými v rámci činnosti společenství. (2) Uzavře-li společenství podle těchto stanov smlouvu se správcem, je povinno smluvně dojednat také povinnosti správce předkládat orgánům společenství ke schválení návrhy výše příspěvků na správu domu a pozemku a výše záloh na úhradu za služby placené členy společenství, návrhy na rozúčtování cen služeb a další návrhy, které podle obecně závazných právních předpisů a podle těchto stanov schvalují příslušné orgány společenství. Ve smlouvě může společenství pověřit správce též zajišťováním činností uvedených v odstavci 1. (3) Nabude-li společenství věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory k účelům uvedeným v občanském zákoníku a v těchto stanovách, je povinno s nimi hospodařit pouze v souladu s vymezeným účelem. Výbor nebo předseda společenství vlastníků může v těchto záležitostech činit právní jednání pouze na základě usnesení shromáždění. (4) Společenství je povinno uplatňovat a vymáhat plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství a plnění závazků třetích osob vůči společenství. Výbor či předseda společenství vlastníků odpovídají za včasné plnění těchto úkolů. (5) Členové společenství jsou z právních jednání týkajících se společné věci oprávnění a povinni v poměru odpovídajícím velikosti jejich spoluvlastnických podílů na společných částech. (6) Členové společenství ručí za závazky společenství v poměru, který odpovídá jejich velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech. Čl. XV Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství (1) Shromáždění vlastníků schvaluje vždy nejpozději do předchozího kalendářního roku rozpočet na následující kalendářní rok. Přípravu rozpočtu zajišťuje statutární orgán společenství. (2) Rozpočet zahrnuje předpokládané náklady společenství na následující kalendářní rok, zejména

15 a) náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek včetně realizace odečtů hodnot z měřidel spotřeby zařízení sloužících k rozúčtovávání nákladů na spotřebu vody, tepla a dalších energií včetně nákladů spojených s případným poskytováním veškerých služeb (včetně právních), týkajících se správy nemovité věci, b) náklady na odměňování členů orgánů společenství, na účetní služby, na správu nemovité věci, jakož i náklady spojené s vedením bankovních účtů a na pořízení majetku pro vlastní správní činnost společenství, c) náklady na plánované revize a prohlídky, na pojištění nemovité věci, předpokládané náklady na provádění údržby a drobné opravy společných částí domu a zařízení sloužících všem členům společenství, d) náklady na rekonstrukce, provádění změn společných částí stavebními úpravami nebo změnami v užívání, náklady na pořízení a udržování zařízení v domě nebo na pozemku. (3) Rozpočet zahrnuje i předpokládané příjmy společenství za následující kalendářní rok, zejména a) příspěvky členů na správu nemovité věci, b) úroky z prodlení a poplatky z prodlení, přijaté od členů společenství včetně nedoplatků z vyúčtování a případných pokut za nesplnění povinnosti člena společenství, c) úroky z vkladů na účtu (účtech) společenství, d) úroky z prodlení, smluvní pokuty a další peněžní sankce přijaté ze strany třetích osob, a to především ze smluv sjednaných mezi společenstvím a třetími osobami, e) pojistná plnění z pojistných smluv společenství týkající se společných částí včetně bonusů a bonifikací, f) příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství. XVI. Pravidla pro správu nemovité věci a pro užívání společných částí (1) Společenství je osobou výlučně odpovědnou za správu nemovité věci. Je oprávněno uzavřít smlouvu o zajišťování některých činností správy nemovité věci s třetí osobou za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními shromáždění. (2) Správa nemovité věci zahrnuje správu domu a pozemku a zahrnuje vše, co nenáleží do kompetence vlastníků jednotek a co je v zájmu všech spoluvlastníků z hlediska řádné péče o dům a pozemek, jakož i činnosti spojené s prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou či změnou v užívání, se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům. Správa se vztahuje i na společné části, které slouží k výlučnému užívání jen některým spoluvlastníkům.

16 (3) Vzniknou li členům společenství práva z vad jednotky, zastupuje je při uplatňování těchto práv společenství. (4) Společenství jedná právně s vlastníky jednotek i s třetími osobami. Nabývání majetku a nakládání s ním je možné pouze pro účely správy domu a pozemku. Nepřihlíží se k právnímu jednání, kterým společenství zajistí dluh jiné osoby. (5) Za společenství jedná jeho statutární orgán, který zajišťuje činnosti správy společenství, pokud nejsou tyto činnosti obecně závazným právním předpisem, těmito stanovami nebo rozhodnutím společenství vyhrazeny shromáždění společenství nebo jinému orgánu společenství. XVII. Fond oprav (1) Pro účely zajišťování správy nemovité věci vytváří společenství fond oprav. Fond oprav slouží k úhradě nákladů na správu nemovité věci, je tvořen příspěvky členů společenství na správu nemovité věci ve výši odpovídající výměře podlahové plochy bytu a společných částí. (2) Celková podlahová plocha použitá pro výpočet výše příspěvku každého člena je tvořena součtem výměry podlahové plochy bytu a výměry společné části, přičemž výši příspěvku na 1 m2 výměry podlahové plochy je stanovena usnesením shromáždění společenství vlastníků. Pokud společenství vlastníků pro daný kalendářní rok výši příspěvku na 1 m2 nestanoví, platí výše příspěvku schválená na období předcházejícího kalendářního roku. ČÁST ŠESTÁ URČENÍ PRVNÍCH ČLENŮ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU Prvními členy statutárního orgánu výboru společenství byli určeni a) Mgr. Tomáš Mádle, nar , bytem Josefy Faimonové 2245/30, Brno b) Mgr. Karel Vašíček, nar , bytem Josefy Faimonové 2245/30, Brno c) Bc. Michal Novotný, nar , bytem Josefy Faimonové 2245/30, Brno ČÁST SEDMÁ Tyto stanovy Společenství vlastníků domu Josefy Faimonové 30 byly přijaty na shromáždění vlastníků jednotek, konaném dne

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

Stanovy společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8

Stanovy společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8 Stanovy společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8 (dále jen "společenství") je právnickou osobou,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Název společenství vlastníků jednotek: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1170-1174, Praha 6 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Praha 6 - Řepy, Vondroušova

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves. I. Název. II. Sídlo a IČO. III. Účel společenství

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves. I. Název. II. Sídlo a IČO. III. Účel společenství Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves I. Název Název společenství vlastníků je Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves II. Sídlo a IČO Sídlem společenství

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574

S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574 S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574 pro dům zapsaný v katastru nemovitostí Brno-venkov Okres: 3703 Brno - venkov Obec: 583391 Modřice katastrální území: 697931 Modřice číslo popisné: 574 Ulice:

Více

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení S t a n o v y Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995 I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

------------------------------------ u s n e s e n í ---------------------------------------

------------------------------------ u s n e s e n í --------------------------------------- OPIS S t e j n o p i s NOTÁŘSKÝ ZÁPIS NZ 1193/2014 N 1264/2014 sepsaný dne osmnáctého června roku dvoutisícího čtrnáctého (18.06.2014) mnou, JUDr. Lubomírem Mikou, notářem se sídlem v Brně, v mé notářské

Více

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 Strana t etí Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 l. I Základní ustanovení 1) Spole enství vlastník (dále jen spole enství ) je právnickou osobou, která vznikla na základ

Více

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 - Obecná ustanovení 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona dnem 1. července 2000. 2. Název společenství: Kodymova 2537-2539,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NOVÝ BOHDALEC Č.P. 1484, PRAHA 10

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NOVÝ BOHDALEC Č.P. 1484, PRAHA 10 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM NOVÝ BOHDALEC Č.P. 1484, PRAHA 10 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou, která vznikla

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Matěje Kopeckého 483. Část první Základní ustanovení. Článek 1. Část druhá Předmět činnosti společenství

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Matěje Kopeckého 483. Část první Základní ustanovení. Článek 1. Část druhá Předmět činnosti společenství STANOVY Společenství vlastníků jednotek Matěje Kopeckého 483 Část první Základní ustanovení Článek 1 1) Název: Společenství vlastníků jednotek Matěje Kopeckého 483. 2) Sídlo: Matěje Kopeckého 483, Ostrava-Poruba,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Část I. Základní ustanovení. Článek 1. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Část I. Základní ustanovení. Článek 1. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název a sídlo společenství vlastníků jednotek Název: Společenství vlastníků jednotek v domě č.p.2232-2229 v Nedvězské ulici, Praha 10

Více

1. Názvem společenství zní: Společenství vlastníků Archangelská 864, 865, 868 Praha

1. Názvem společenství zní: Společenství vlastníků Archangelská 864, 865, 868 Praha STANOVY společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 864,865,868 na pozemcích parc. č. 1211, 1212/3, 1213 k.ú. Vršovice s názvem Společenství vlastníků Archangelská 864, 865, 868 Praha Čl. I. Základní

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Název spolku DIČ Sídlo spolku Kraj Země Statutární orgán spolku Nejvyšší orgán spolku Myslivecký spolek M i č o v i c e CZ 47260521 383 01 Mičovice Jihočeský Česká

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 )

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Článek 14 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s.

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. Klub leteckých modelářů Brno, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, považuje za

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Článek 1 Název spolku 1. Název spolku zní: Spolek bubakov.net 2. Povolená zkratka názvu: bubakov.net 3. Sídlo spolku je: Havlíčkova 500, 271 01 Nové

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění I. Firma Firma společnosti zní: Zemědělská společnost Zalužany a.s. ------------------------------------

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

S T A N O V Y. Preambule : Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Obchodní jméno a sídlo družstva

S T A N O V Y. Preambule : Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Obchodní jméno a sídlo družstva S T A N O V Y Preambule : Tyto STANOVY upravují právní poměry družstva, založeného zemědělskými prvovýrobci a podnikateli dle příslušných ustanovení zákona za účelem uplatnění vlivu prvovýroby v oblasti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dodatek č. 1/11 2011 I. Tímto dodatkem se ruší platnost textu článků níže uvedených a nahrazují se textem novým: čl. 4 - Vznik členství

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Otavská 6(dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2. Sídlo družstva je na adrese Otavská 6,370

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 3. Předmět činnosti a podnikání družstva

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 3. Předmět činnosti a podnikání družstva STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů, a to pořizováním či výstavbou

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA NÁVRH ZMĚN STANOV SPOLEČENSTVÍ ZD. ŠTĚPÁNKA 1787

DŮVODOVÁ ZPRÁVA NÁVRH ZMĚN STANOV SPOLEČENSTVÍ ZD. ŠTĚPÁNKA 1787 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané ve veřejném rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Vážené vlastnící společenství Zd. Štěpánka 1787,

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: JM Net, o. s. (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI. FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČNOSTI. FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČNOSTI FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti, internetové stránky 1. Obchodní firma společnosti zní: FILMSERVICE a.s. 2. Sídlo společnosti: Praha.

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo OBSAH: ČÁST PRVÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti družstva Čl. 4 Družstevní

Více

HLAVA VI DRUŽSTVO. Díl 1

HLAVA VI DRUŽSTVO. Díl 1 HLAVA VI DRUŽSTVO Díl 1 Obecná ustanovení o družstvu Oddíl 1 Základní ustanovení (1) Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným

PŘÍLOHA 1. SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným PŘÍLOHA 1 SPOLEČESKÁ SMLOUVA o založení společnosti s ručením omezeným I. Zakladatelé Pan Roman Mucha a David Mucha zakládají společnost s ručením omezeným (dále jen společnost) za podmínek stanovených

Více

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové Článek I Název a sídlo 1. Název Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové (dále jen DTJ) 2. Sídlo DTJ je Hradec Králové, Labské

Více

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 1 Základní ustanovení (1) Sdružení Ski klub Ústí nad Orlicí o.s., které vzniklo na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLANCOVA, Slancova 1255/16, 182 00 Praha 8 Kobylisy

BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLANCOVA, Slancova 1255/16, 182 00 Praha 8 Kobylisy S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLANCOVA, Slancova 1255/16, 182 00 Praha 8 Kobylisy Platné od 12. listopadu 2007 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného

Více

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI 1. Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Mor. Budějovice 2. Sídlo sdružení: Gymnázium, Moravské Budějovice,

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek )

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. I Základní ustanovení 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) 1.2. Sídlo spolku: Hradec Králové, Rybova 1908/31, PSČ 500 09 1.3. Spolku

Více

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald S T A N O V Y Veterán klub Rychvald I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1: Vznik Veterán klubu Rychvald 1. Veterán klub Rychvald (dále jen VK Rychvald) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 775081383, DS: n7tg8u3

Více

S T A N O V Y. I. Preambule

S T A N O V Y. I. Preambule S T A N O V Y akciové společnosti Liberecká IS, a. s. Stanovy byly schváleny rozhodnutím jediného zakladatele a akcionáře. Společnost se ve smyslu ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obecního úřadu Horní Moštěnice Rozdělovník výtisků Název funkce Jméno Výtisk č. 1 starosta obce Ing. Vladimír Martínek Tento dokument a informace v něm obsažené jsou majetkem obce

Více

STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule

STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule 1. SK Újezd Praha 4, z.s. (dále jen Klub; či SK ) je dobrovolný, samosprávný svazek členů založený za účelem podpory sportovních aktivit svých členů

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické

ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické OBSAH: Preambule Oddíl I. Obecná ustanovení Čl. 1. Cíl diakonické práce Čl. 2. Okruhy diakonické práce ČCE Č l. 3. Odpovědnost za diakonickou práci

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

1767/14, 100 00 10 2229 IČO: 624 10 849 S T A N O V Y

1767/14, 100 00 10 2229 IČO: 624 10 849 S T A N O V Y Bytové družstvo občanů, se sídlem Dubečská 1767/14, 100 00 Praha 10 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, odd. Dr., vložka 2229 IČO: 624 10 849 S T A N O V Y Tyto stanovy byly

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í I. Název MAS Šluknovsko II. Sídlo sdružení Mariánská 475, Varnsdorf, PSČ 407 47 III. Důvody vzniku sdružení Občanské sdružení MAS Šluknovsko ( MAS - Místní

Více

Bytové družstvo Boučkova 5 a 7

Bytové družstvo Boučkova 5 a 7 Bytové družstvo Boučkova 5 a 7 STANOVY bytového družstva 1) Firma: Bytové družstvo Boučkova 5 a 7. Část I. Základní ustanovení Článek 1 2) Sídlo: Praha 6, Boučkova 1815/7, PSČ 162 00. 3) Bytové družstvo

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

Pravidla pro rozhodčí řízení (dále jen Pravidla )

Pravidla pro rozhodčí řízení (dále jen Pravidla ) (dále jen Pravidla ) Čl. 1 Základní ustanovení 1. Pokud vznikne majetkový spor mezi stranami, tedy mezi Zhotovitelem a Objednatelem (dále jen strany ), může tento spor v souladu se zákonem č. 216/1994

Více

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY (schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ze dne 14. prosince 2004, ve znění schváleném dne [den schválení zněny stanov ministerstvem] 2005) Článek 1 NÁZEV,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. (dále jen Unie ) Čl. 1 Název, sídlo, postavení Unie (1) Unie je založena na principu dobrovolnosti

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA Stanovy OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA 1/5 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA (dále jen AY) 2. Sídlo sdružení: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1. 3. AY je občanské sdružení podle

Více

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Jednací řád Republikové rady seniorů ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ (dále jen OSŽ) upravuje

Více

1 Úvodní ustanovení. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.

1 Úvodní ustanovení. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona. 1 Jednací řád zastupitelstva Obce Havlovice Zastupitelstvo Obce HAVLOVICE (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle 96 zákona Parlamentu ČR č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Stanovy Asociace zámkových a klíčových služeb České Republiky. (AZKS)

Stanovy Asociace zámkových a klíčových služeb České Republiky. (AZKS) Stanovy Asociace zámkových a klíčových služeb České Republiky. (AZKS) Čl. I - Úvod 1. Název sdružení je "Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky." 2. Zkratka spolku je AZKS" Čl. II - Základní

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

S T A N O V Y. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I. Obchodní firma a sídlo Družstva

S T A N O V Y. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I. Obchodní firma a sídlo Družstva S T A N O V Y Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. I. Obchodní firma a sídlo Družstva (1) Obchodní firma : Družstvo 99 Háje, bytové družstvo (2) Sídlo : Praha 4, Steinerova 602, PSČ 149 00 (3) IČ : 261 44 450

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Směrnice o schvalování účetní závěrky

Směrnice o schvalování účetní závěrky Město Česká Kamenice, náměstí Míru 219, Česká Kamenice Směrnice o schvalování účetní závěrky Zpracovatel: Městský úřad Česká Kamenice Finanční odbor Předkladatel: Městský úřad Česká Kamenice Finanční odbor

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město IČ: 72080043 zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné

Více

Platné znění příslušných částí zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) s vyznačením navrhovaných změn. Místní příslušnost

Platné znění příslušných částí zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) s vyznačením navrhovaných změn. Místní příslušnost Platné znění příslušných částí zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) s vyznačením navrhovaných změn 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu

Více