OBCHODNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI BROUMOVSKÉ STAVEBNÍ SDRUŢENÍ S.R.O. V NOVÉM BYDŢOVĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI BROUMOVSKÉ STAVEBNÍ SDRUŢENÍ S.R.O. V NOVÉM BYDŢOVĚ"

Transkript

1 OBCHODNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI BROUMOVSKÉ STAVEBNÍ SDRUŢENÍ S.R.O. V NOVÉM BYDŢOVĚ Oznámení o hodnocení vlivů na ţivotní prostředí podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. říjen 2008

2 OBCHODNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI BROUMOVSKÉ STAVEBNÍ SDRUŢENÍ S.R.O. V NOVÉM BYDŢOVĚ Oznámení o hodnocení vlivů na ţivotní prostředí podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů OZNAMOVATEL: ZHOTOVITEL: Broumovské stavební sdruţení s.r.o. Dr. Ing. Jiří Marek U Horní brány 29 Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o BROUMOV Píšťovy Chrudim 1

3 OBSAH A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI... 5 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU... 6 B.1. Základní údaje... 6 B.1.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb B.1.2. Rozsah záměru... 6 B.1.3. Umístění záměru... 7 B.1.4. Charakter záměru a moţnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry... 9 B.1.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvaţovaných variant... 9 B.1.6. Stručný popis technického a technologického řešení B.1.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení B.1.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat B.2. Údaje o vstupech B.2.1. Půda B.2.2. Voda B.2.3. Surovinové a energetické zdroje B.2.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu B.3. Údaje o výstupech B.3.1. Ovzduší B.3.2. Odpadní vody B.3.3. Odpady B.3.4. Ostatní výstupy B.3.5. Rizika havárií C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

4 C.2.1. Ovzduší a klima C.2.2. Voda C.2.3. Půda C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje C.2.5. Fauna a flóra C.2.6. Příroda a krajina C.2.7. Osídlení a kulturní památky C.2.8. Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŢP D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody D.1.5. Vlivy na půdu D.1.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje D.1.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy D.1.8. Vlivy na krajinu D.1.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících st. hranici D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech, které se vyskytly při specifikaci vlivů109 E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO ZÁMĚRU F. ZÁVĚR G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU111 H. PŘÍLOHY LITERATURA

5 POUŢITÉ ZKRATKY AOPK ČR BPEJ ČGS ČHMÚ ČOV DÚR EO CHOPAV KÚ LT MŢP NEL NA NN NPÚ OA ORL PE PHM PM10 PUPFL PVC RD TUV ÚP ÚSES VKP VÚC VZT ZP ZPF Agentura ochrany přírody České republiky bonitovaná půdně ekologická jednotka Česká geologická společnost Český hydrometeorologický ústav čistírna odpadních vod dokumentace pro územní řízení ekvivalentní obyvatel chráněná oblast přirozené akumulace vod katastrální území lapák tuků Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky nepolární extrahovatelné látky nákladní automobil nízké napětí Národní památkový ústav osobní automobil odlučovač ropných látek polyethylen pohonné hmoty suspendované částice frakce menší neţ 10 μm pozemky určené k plnění funkce lesa polyvinylchlorid rodinný dům teplá uţitková voda uzemní plán územní systém ekologické stability krajiny významný krajinný prvek velký územní celek vzduchotechnika zemní plyn zemědělský půdní fond 4

6 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma Broumovské stavební sdruţení s.r.o. U Horní brány BROUMOV 2. IČO: Sídlo U Horní brány BROUMOV 4. Oprávněný zástupce oznamovatele: Miroslav Netík jednatel společnosti Kladská Broumov-Velká Ves Projektant: Projektová společnost: Broumovské stavební sdruţení s.r.o. Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Šlapka Adresa: U Horní brány Broumov IČO: Statutární zástupce: Miroslav Netík Telefon/fax:

7 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU B.1. Základní údaje B.1.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Obchodní prostory společnosti Broumovské stavební sdruţení s.r.o. v Novém Bydţově Podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí v platném znění spadá předmětný záměr do kategorie II (záměry vyţadující zjišťovací řízení), bodu 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. Záměr nedosahuje limitních hodnot. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Královéhradeckého kraje. B.1.2. Rozsah záměru Záměr představuje výstavbu prodejních prostor sestávající ze samoobsluţné prodejny potravin rozšířené o prodej drogistického zboţí a zboţí pro domácnost a prodejny specializující se na pekařské výrobky a na prodej masa a uzenin. Součástí záměru je také vybudování parkovací plochy pro osobní automobily. Kapacita parkoviště o celkové ploše m 2 (včetně příjezdové komunikace) bude 53 parkovacích stání pro OA. Celková plocha řešeného záměru je m 2. Celková zastavěná plocha: m 2 Z toho plocha prodejny 1 (samoobsluţná prodejna potravin): m 2 Z toho plocha prodejny 2 (pekařství / řeznictví): 23 m 2 Obestavěný prostor: m 3 6

8 Obr. 1: Umístění záměru mapa širších vztahů (1:28 000) B.1.3. Umístění záměru Kraj: Okres: Město: Hradec Králové Hradec Králové Nový Bydţov Katastrální území: Nový Bydţov 7

9 Obr. 2.: Umístění záměru - zákres do orthofotomapy (1:4 400) Čísla parcelní dotčená realizací záměru: Pozemkové parcely dotčené stavbou 144/1, 146, 2559/3, 2578/2 Stavební parcely dotčené stavbou st. 254/1, st Pozemek pro výstavbu prodejen se nachází jiţně od centra města Nový Bydţov ve vzdálenosti 300 m. Pozemek určený k výstavbě sousedí ze severní strany s areálem ZŠ Karlova, areálem firmy MARWIL CZ s.r.o., z jiţní strany jej lemuje ţidovský hřbitov. V širším okolí lokality se nachází obytné domy, poţární zbrojnice, areál Správy a údrţby silnic Hradec Králové, areál firmy ELCO Nymburk s.r.o., budovy Střední školy technické a řemeslné a sportoviště (např. fotbalový stadión, tenisové kurty). Příjezd do areálu je plánován z Revoluční třídy v místě stávajícího domu č.p Větší část pozemku byla v minulosti vyuţívána jako zahradnictví. 8

10 B.1.4. Charakter záměru a moţnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry Jedná se o stavbu samoobsluţné prodejny potravin s parkovací plochou pro osobní automobily, která bude slouţit zákazníkům. Součástí objektu se samoobsluţnou prodejnou potravin bude prodejna s řeznictvím a s pekařským sortimentem. Stavba je situována u druhé nejfrekventovanější komunikace města II/327 cca 300 m od centra. Na tuto silnici bude napojena areálová komunikace plánovaného obchodního střediska. Napojení bude řešeno odbočovacím pruhem. Předkládaný záměr je v souladu s Územním plánem města Nový Bydţov, předpokládané umístění se podle ÚPD nachází v zóně občanské vybavenosti. V době zpracování oznámení záměru nebyla v předmětné lokalitě známa ţádná kolize s jinými záměry. B.1.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu zvaţovaných variant Záměrem investora je výstavba samoobsluţné prodejny potravin rozšířené o prodejnu pečiva a masa a uzenin, která bude součástí stejného objektu. Prodejny budou vybaveny potřebným skladovým, technickým, sociálním a hygienickým zázemím pro personál. Pozemek pro výstavbu je příznivý s ohledem na stávající územní plán města, jeho okolní zástavbu a moţné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Pro danou lokalitu nebyla uvaţována jiná varianta umístění. 9

11 B.1.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru Popis situace stavby Stavba představuje vybudování objektu, v němţ bude umístěna samoobsluţná prodejna potravin (prodejna 1) a prodejna řeznictví/pekařství (prodejna 2). Součástí stavby bude připojení objektu na technickou infrastrukturu, vybudování parkoviště a připojovací komunikace, veřejné osvětlení a sadové úpravy. Prostor prodejny potravin (prodejna 1) bude členěn na prodejní a manipulační prostor, prostor zádveří s čistící vstupní zónou, prostory pro personál (předsíň, denní místnost, šatny, WC), technickou místnost a místnost přípojek. Prostor prodejny 2 (řeznictví/pekařství) bude členěn na společný prostor, prostor zádveří s čistící vstupní zónou, prodej masa a uzenin, přípravnu masa a uzenin s chladícími boxy, prodej lahůdek a čerstvého pečiva, přípravnu lahůdek a čerstvého pečiva s chladícími boxy, prostor pro příjem zboţí (s příjmovou váhou + chodba + umývání a sklad přepravek), zázemí vč. prostor určených pro personál (denní místnost, šatny, WC s předsíňkou, sprcha, úklidová místnost). Objekt, v němţ jsou umístěny prodejny, je navrţen jako halová zděná stavba s monolitickým ţelezobetonovým skeletem s vyzděnými obvodovými zdmi tl. min. 375 mm (POROTHERM). Vnitřní stěny a příčky jsou navrţeny také z tvárnic POROTHERM. Nosné zděné konstrukce budou ukončeny ţelezobetonovým ztuţujícím pasem. Nosné prvky budou zaloţeny na betonových monolitických pasech event. patkách, jejichţ dimenzování bude prováděno na základě inţenýrsko-geologického průzkumu. Budova má tvar obdélníku cca 63 x 26 m s boční krytou rampou o rozměrech 6 x 8 m a se vstupním polozavřeným portálem před hlavním vchodem (prostor zádveří + venkovní krytý prostor) s přibliţnými rozměry 17 x 7 m. Světlá výška prodejny bude 3,30 m, světlá výška vedlejších prostor 3,01 m. Stavba bude zastřešena sedlovou střechou s betonovou taškovou krytinou. Sklon střešních rovin bude 18,3 o, výška hlavního hřebene 8,14 m. 10

12 Obr. 3: Předběţný zákres stavby do katastrální mapy s označením stavebních objektů (bez měřítka) PRODEJNA 2 11

13 Prostor prodejny 2 bude součástí objektu (připojený na čelní štítovou stěnu), bude obdélníkového tvaru s rozměry cca 9 x 26 m. Světlá výška společných prostor, prodejny a přípravny masa a uzenin a prodejny lahůdek a čerstvého pečiva bude 3,30 m, světlá výška dalších prostor 3,01 m. Obě provozovny budou mít samostatné vchody pro zákazníky z okapní části. Vnitřní dispozice je navrţena tak, aby zákazník mohl bezprostředně projít z jedné provozovny do druhé i vnitřním prostorem. Objekt bude umístěn na pozemku par. č. 146; 144/1; 254/1 a 1501 v ulici Revoluční třída v Novém Bydţově. Urbanistické řešení bude klást důraz na to, aby prostorové umístění objektu bylo příznivé vzhledem k světovým stranám a ke komunikaci, která bude objekt dopravně spojovat. Zásobování prodejny bude prováděno odděleně mimo parkoviště pro zákazníky. Zásobovací rampa prodejny potravin je umístěna v západní části objektu. Únikové (poţární) cesty jsou řešeny přímo na terén, aby byla zajištěna pokud moţno nejkratší doba úniku. Objekt je řešen jako kompaktní, se snahou o maximální přizpůsobení terénnímu reliéfu, s uplatněním členěného fasádního pláště pro docílení drobnějšího měřítka hmot objektu. Fasáda bude vyvedena v barvách světlých odstínů a bude doplněna prvky dřevěných, plastových a ocelových konstrukcí v povrchových úpravách určených v projektové dokumentaci. Hmotové a objemové řešení, členění fasád a střešních konstrukcí dávají stavbě přijatelné lidské měřítko. V materiálovém řešení objektu se uplatní dominantní plochy tenkovrstvých štukových omítek s nátěry navazujícími na řešení uličního průčelí. Dispoziční řešení je navrţeno tak, aby vyhovovalo poţadavkům investora a potřebám zákazníků. Technické řešení Objekt je navrţen jako jednopodlaţní, nepodsklepený, halového charakteru se sedlovou střechou, rozšířenou v západní části nad prostor nákladní rampy a vstupní portál v přední části objektu. 12

14 Před vlastním vybudováním objektu bude v místě stavby provedena demolice budovy č.p. 213, budovy na st.p.č a dalších budov, které slouţily pro technické zázemí bývalého zahradnictví. Budova bude zaloţena na základových pasech z prostého betonu. Hlavní svislé nosné konstrukce objektu budou zděné z keramických tvárnic POROTHERM 44 P+D a POROTHERM 30 P+D. Příčky budou zděné z tvárnic POROTHERM v tl. 100, 125 a 175 mm. Střešní konstrukci budou tvořit dřevěné sedlové příhradové vazníky s ocelovými styčníkovými plechy. Střešní plášť bude z taškové betonové krytiny BRAMAC na dvojitém laťování. Na spodní pásnici vazníků bude zavěšena tepelná izolace, rozvody inţenýrských sítí a podhled. Vlastní střecha objektu bude navrţena jako dvouplášťová s odvětraným prostorem mezi tepelnou izolací a střechou. Odvodněna bude krajními okapními ţlaby s venkovními svody. V prostorech přístupných veřejnosti bude zavěšený podhled (desky z minerálního vlákna v intarzovaném formátu 60 x 60 cm, zavěšené na kovové konstrukci šířky cca 20 mm). V prostoru přípravny masa, ve sprše a v prostoru nad stropními panely chladících a mrazících boxů prodejny 2 je navrţen sádrokartonový podhled. Vnitřní dveře jsou navrţeny dřevěné typové do ocelových zárubní, příp. ocelové. V čelní stěně (prostor prodejny 2) budou provedeny výklady rozdělené ţelezobetonovými sloupy. Vchod a východ z prodejny 1 i 2 je navrţen automatickými posuvnými dveřmi. Vnitřní omítky budou provedeny vápenné štukové hlazené, v sociálních zařízeních bude keramický obklad. Venkovní omítka bude hrubozrnná, celoprobarvená. Kolem budovy bude vytvořen sokl proti odstřikující vodě. Technologické řešení objektu Vodovod Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí HDPE 63 x 5,8 mm (PE 80, PN 10). V objektu bude umístěna jedna vodoměrná soustava. Prostor prodejny 2 bude připojený na rozvod pitné vody odbočkou z hlavního přívodního potrubí pro prodejnu potravin. Zde bude na odbočce osazená druhá vodoměrná soustava. Z kotelny bude přívodní potrubí vedené nad podhledem zázemí prodejny potravin do prostoru zázemí prodejny 2. 13

15 Ohřev TUV bude pro prodejnu 1 (místnost pro personál, oba prostory WC a manipulační prostor) zajištěn termicky regulovatelným tlakovým zásobníkovým ohřívačem (obsah 30 l, jmenovitý příkon 1 kw), který bude zavěšen v místnosti přípojek. Pro potřebu provozu prodejny řeznictví a pekařství budou instalovány 3 elektrické zásobníkové ohřívače TUV (termicky regulovatelné tlakové zásobníkové ohřívače bez cirkulace): 1x 160 l v úklidové místnosti pro sprchu, WC a úklidovou místnost 1x 200 l v přípravně uzenin pro potřebu přípravy masa a uzenin 1x 125 l v přípravně pečiva a lahůdek pro potřeby přípravy pečiva a lahůdek Zásobníky budou osazeny těsně pod stropem místnosti, rozvody vody budou vedené pod omítkou/obkladem. Pojistný ventil a odpadní odvod budou vedeny nejkratší cestou do stěny. V prodejně 2 budou dále osazeny 3 průtokové ohřívače 2 kw 2 ks v místnosti prodeje masa a uzenin a 1 ks v denní místnosti (kuchyňská linka). Kanalizace Vnitřní kanalizace bude řešená jako oddílná. Rozvody splaškové kanalizace pro prodejnu 2 budou oddělené od vnitřního rozvodu splaškové kanalizace prodejny potravin (prodejna 1). Napojení na společný sběrač bude mimo objekt, přes společnou revizní šachtu. Odpadní vody (tuková kanalizace) z místností úseku přípraven a prodeje masa a uzenin a od mytí přepravek budou odvedené oddělenou tukovou kanalizací napojenou přes lapák tuků na sběrač splaškové kanalizace (ostatní splaškové vody budou odvedeny přímo do veřejné kanalizace). Lapák tuků bude osazený mimo prostor prodejny. Za lapákem, před zaústěním do odpadního potrubí resp. v jeho místě, bude osazena revizní šachta. Pro všechna chladící zařízení bude připravený odvod kondenzátu s napojením na kanalizaci podle aktuálních podkladů dodavatele technologie chlazení (pro kaţdý projekt bude ověřena přesná poloha a poţadavky ještě před realizací). 14

16 Materiál potrubí vnitřní kanalizace: - připojovací potrubí: PP (systém HT) DN odpady : PP (systém HT) - svody : PVC (systém KG) DN Sráţkové vody ze střech a zpevněných ploch budou odváděny dešťovou kanalizací přes odlučovač ropných látek do veřejné kanalizace. Na dešťovou kanalizaci bude pouţito potrubí z PVC. Plynoinstalace Pro zásobování plynem bude provedena nová plynovodní přípojka napojená na stávající plynovod v ul. Revoluční třída. Přípojka bude ukončena na objektu HUP. Vnitřní plynovod bude proveden z trubek ocelových bezešvých závitových tř. 11 jak spojovaných svařováním. Potrubí bude vedeno na konzolách volně podél zdí. Vytápění Vytápění prodejny 1 bude zajištěno pomocí plynového kotle BUDERUS G 334 (jmenovitý výkon 71 KW). Kotel bude umístěn v nízkotlaké plynové kotelně III. kat. umístěné v objektu. Vytápění prodejny 2 bude zajištěno elektrickými přímotopy (přímotopy konvektory o jmen. výkonu 17,5 kw + VZT přímotopný el. ohřev vzduchu o jmen. výkonu 25,5 kw). Elektroinstalace Přívod od přípojky bude proveden CYKY kabely, které budou umístěny v podhledu v kabelových ţlabech. Elektroinstalace v objektu bude zajišťovat: Umělé osvětlení Nouzové osvětlení Zásuvkové rozvody Regulace vytápění, příprava TUV, vzduchotechnika 15

17 Před nebezpečným dotykem ţivých částí je uţito samočinné odpojení od zdroje, krytí a izolace, dle ČSN Zvýšená ochrana bude tvořena pospojením a proudovými chrániči. Ve všech rozvaděčích bude instalován vodič s přepětím třídy B+C. V místech, kde je předpoklad pouţití elektronických přístrojů, budou instalovány zásuvky s přepěťovou ochranou třídy D. Kabelová přípojka NN pro nový areál bude provedena dle poţadavků dodavatele el. energie - ČEZ Distribuce a.s. Poţadovaný odběr bude zajištěn samostatnou přípojkou. Připojení bude provedeno novým zemním kabelem. Nově vybudované distribuční zařízení zůstane v majetku provozovatele. Kabely nové přípojky budou uloţeny ve volném terénu ve výkopu v hloubce 0,7 m v kabelovém loţi z kopaného písku tl. 2 x 8 cm. Ve výšce 30 cm nad kabely bude uloţena výstraţná fólie z PVC. Kabely pod komunikaci ve zpevněných plochách budou uloţeny ve ţlabech KOPOS typ ZK 110 x 110 osazených na podkladové vrstvě z betonu a zasypaných pískem ve výkopu v hloubce 1,2 m (šíře 0,5 m). Vzduchotechnika Vzduchotechnické potrubí bude instalováno z důvodu odvodu tepelné zátěţe a přívodu hygienické potřebné dávky čerstvého vzduchu na jednu osobu. Je nutné dodrţet hodinovou výměnu čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu. Vzduchotechnické zařízení pro prodejnu 1 je navrţeno jako mírně přetlakové (5%) a dimenzováno na 6 m 3 /h čerstvého vzduchu na 1 m 2 podlahové plochy (předpokládaný vzduchový výkon zařízení m 3 /h). Pro přívod, cirkulaci a odvod vzduchu budou v prostoru prodejny 1 instalovány: 3 venkovní klimatizační jednotky potrubní ventilátor MAICO DZR56/4B odsávající znehodnocený vzduch z prostoru prodejny Dále budou v prostoru prodejny 1 instalovány: 2 samostatné ventilátory umístěné na stěně pro nucené odsávání vzduchu z prostoru WC (100 m 3 /h) 16

18 ventilátor s výkonem 180 m 3 /h pro nucené odsávání vzduchu z technické místnosti kruhový ventilátor s výkonem 340 m 3 /h pro nucené odsávání vzduchu z prostoru šaten Pro úsek řeznictví/pekařství (prodejna 2) byly uvaţovány VZT zařízení: venkovní klimatizační jednotka axiální ventilátor odsávající znehodnocený vzduch ze společného prostoru Dále budou v prostoru prodejny 2 instalovány: sací ventilátor s odtahem na střechu pro odvádění tepla z mrazícího agregátu 2 samostatné ventilátory umístěné na stěně pro nucené odsávání vzduchu z prostoru WC ventilátor pro nucené odsávání vzduchu z prostoru umývárny a skladu přepravek 3 ventilátory pro nucený odtah vzduchu z prostoru přípraven Popis provozu Prodejna potravin (prodejna 1) Zásobování samoobsluţné prodejny potravin (prodejna 1) bude probíhat přes zásobovací rampu v západní části objektu. Zásobování se předpokládá nákladními automobily 1x denně. Prodejna potravin má přímou návaznost na velkosklad, ze kterého bude plynule zásobována. Firemní systém umoţňuje provádět optimalizaci zásobování prodejny v čase pomocí systému just in time. Tento vytvořený informační systém umoţňuje minimalizovat zázemí prodejny a koordinovat zásobování tak, aby nedocházelo ke kříţení cest zboţí v zázemí. Dále umoţňuje vést evidenci, optimalizovat mnoţství a druhové sloţení potřebného prodávaného zboţí. Přeprava mraţeného a chlazeného zboţí bude probíhat v termoboxech tak, aby nebyl přerušen chladící a mrazící řetězec. V mrazírně 17

19 bude uloţena mraţená zelenina a ovoce. V chladírenském skladu budou uloţeny mléčné výrobky. Chlazené balené uzeniny, chlazené balené maso, chlazená zelenina, mraţené balené maso a vejce budou dováţeny a ukládány přímo do regálů v prodejně. Mraţené sladké zboţí bude skladováno zvlášť v mrazících boxech. Denní zásoba pečiva bude přechodně uloţena v manipulačním prostoru v přepravkách. V prodejně 1 bude distribuováno pouze balené zboţí, veškerý provoz přípraven odpadá. Transport zboţí v prostoru prodejny bude realizován pomocí ruční manipulační techniky. Prostory prodejny potravin budou denně uklízeny pomocí úklidového stroje. Veškerá manipulace se zboţím bude probíhat v obalech k tomu určených a přepravkách. Nepotravinářské zboţí bude přímo zaváţeno na prodejní plochu (dováţeno v oddělených boxech). V prodejně se budou prodávat převáţně potravinářské výrobky (80 90%) s doplňkovým sortimentem drogerie a drobného zboţí. V objektu nebudou prodávány ani skladovány nebezpečné látky a přípravky ve smyslu zákona 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích. Prodejna řeznictví/pekařství (prodejna 2) Pro příjem zboţí budou určeny dva samostatné vstupy pro zásobování zvlášť maso, uzeniny, lahůdky a zvlášť pečivo. Zboţí bude v prostoru příjmu zboţí zváţeno na příjmové váze a přemístěno na místo určení do chladíren nebo do mrazící vany (polotovary pečiva). Příjem jednotlivých druhů zboţí bude časově oddělen. Červené maso bude dopravováno dodavateli masa ve visu zavěšením na závěsný systém přepravního vozidla. Z vozidla bude maso skládáno ručně do chladírny. Po vykoštění bude maso buď navěšeno na nerezové stromečky nebo uloţeno do regálů v chladírně masa, případně přímo do prodejního pultu. Masné výrobky budou dodávany v přepravkách, kde se nacházejí výhradně v zabaleném stavu (velkospotřebitelské balení) a z přijímací místnosti se budou umísťovat do chladícího boxu. Mytí, skladování a sanitace přepravek v tzv. vnitřním okruhu se bude provádět v umývárně přepravek. Ostatní přepravky bude odváţet dodavatel výrobků 18

20 k průmyslovému mytí. Sýry se budou přejímat vţdy časově odděleně od masa a masných výrobků. Stejně i lahůdky budou přijímány časově odděleně od příjmu mraţených pekařských výrobků. Všechny tyto výrobky budou dodávány výhradně v zabaleném stavu (velkospotřebitelská balení). Mraţené polotovary budou dodávány v kartonech a budou ukládány do mrazící truhly v přípravně pečiva. Úprava čerstvého masa se bude provádět buď na prodejně nebo v přípravně masa, kde je umístěn mlýnek na maso a další řeznické technické vybavení. Krájení uzenin se bude provádět v přípravně uzenin, případně v prodejním prostoru na nářezovém stroji. Příprava sýrů pro prodej se bude provádět v přípravně uzenin a lahůdek, případně v prodejním prostoru. Lahůdky budou připravovány k vloţení do prodejních pultů v přípravně uzenin a lahůdek. Prodej pečiva bude představovat jednak prodej jiţ hotových výrobků nakoupených od dodavatelů (chleba, housky a rohlíky, trvanlivé pečivo atd.) a jednak prodej výrobků, které budou dodávány na prodejnu jako zamraţené polotovary a budou na prodejně dopékány, nazdobeny a připraveny k prodeji. Veškerý obalový materiál, který bude pouţíván, bude odpovídat poţadavkům na zdravotní a hygienickou nezávadnost a bude uloţen tak, aby nedošlo k jeho sekundární kontaminaci. B.1.7. Přepokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení zahájení výstavby (přípravné práce). březen 2009 dokončení výstavby,,,,...srpen 2009 B.1.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků Královéhradecký kraj Město Nový Bydţov 19

21 B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat Nejbliţším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivu na ţivotní prostředí bude vydání územního rozhodnutí. B.2. Údaje o vstupech B.2.1. Půda Plánovaný areál je situován v katastrálním území Nový Bydţov v ulici Revoluční třída. Na řešeném území se v minulosti nacházel areál zahradnictví. Větší část pozemků je vedena v seznamu BPEJ a je zapsána do zemědělského půdního fondu. Podle územního plánu města Nový Bydţov se dotčené území nachází v zóně určené pro občanskou vybavenost, coţ odpovídá záměru investora - vybudování obchodního centra s širokosortimentní samoobsluţnou prodejnou doplněnou o prodejnu řeznictví a pekařství. Celková plocha činí 8235 m 2. pozemek s p.č. 144/1 - výměra 186 m 2 druh pozemku : zahrada majitel : Ing. Libuše Kovářová, Maroldova 1029, Český Brod pozemek s p.č výměra 7101 m 2 druh pozemku : zahrada majitel : Ing. Libuše Kovářová, Maroldova 1029, Český Brod pozemek s p.č. st. 254/1 - výměra 829 m 2 druh pozemku : zastavěná plocha a nádvoří majitel : Ing. Libuše Kovářová, Maroldova 1029, Český Brod pozemek s p.č. st výměra 18 m 2 druh pozemku : zastavěná plocha a nádvoří 20

22 majitel : Ing. Libuše Kovářová, Maroldova 1029, Český Brod pozemek s p.č. 2559/3 - výměra 725 m 2 druh pozemku : ostatní plocha (ostatní komunikace) majitel : Město Nový Bydţov, Masarykovo náměstí 1, Nový Bydţov pozemek s p.č. 2578/5 - výměra 7228 m 2 druh pozemku : ostatní plocha (silnice) majitel : Město Nový Bydţov, Masarykovo náměstí 1, Nový Bydţov Záměr nezasahuje ţádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle 14 zákona č. 114/1992 Sb. Není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu 45 a c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle 45a. Lokalita se nenachází na území obecně chráněných přírodních prvků (např. ÚSES). Tyto skutečnosti jsou blíţe komentovány v kapitole C.1. Do uvaţované lokality zasahují ochranná pásma silnice a inţenýrských sítí. Při stavebních pracích bude nutné vytyčení všech inţenýrských sítí a dodrţení jejich ochranných pásem. B.2.2. Voda Přípojka bude napojena na veřejný vodovod, který prochází pod komunikací II/327. Napojení bude provedeno navrtávacím pasem, za kterým bude umístěn uzávěr. Za místem navrtávky bude osazena vodoměrná šachta. Od vodoměrné šachty bude vedeno potrubí do objektu prodejny potravin. Tam bude potrubí rozděleno na rozvod vody pitné pro prodejnu 1 a pro provoz prodejny 2 (viz kap. B.1.6.). Rozvod poţární vody bude realizován odbočkou z hlavního vodovodního potrubí. 21

23 Potřeba vody při výstavbě Voda bude odebírána z veřejné vodovodní sítě. Předpokládaná spotřeba pitné vody je 5 l na osobu za 1 směnu, spotřeba vody na mytí 120 l na osobu za 1 směnu. Potřeba vody při provozu Výpočet potřeby pitné vody je proveden podle vyhl. č. 428/2001 Sb. Při výpočtu se uvaţuje s předpokládaným počtem zaměstnanců obou prodejen a jejich pracovním zaměřením (20 osob) a potřebou mycí linky. Roční vyuţití : 310 dnů/rok Průměrná roční potřeba: Q r = 496 m 3 /rok Obr. 4: Zákres stavby do mapy vodovodů Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (bez měřítka) 22

24 K této spotřebě je navíc nutné uvaţovat spotřebu vody na údrţbu zeleně a komunikací ve výši cca 120 m 3 /rok. Celková roční spotřeba tak bude 616 m 3 /rok. Potřeba poţární vody pro vnitřní hydrantové systémy Q poţ = 1 l/s B.2.3. Surovinové a energetické zdroje Vstupní suroviny pro výstavbu Pouţité vstupní suroviny pro výstavbu areálu budou odpovídat standardně pouţívaným stavebním materiálům. Na tělesa zpevněných ploch a komunikací bude pouţit štěrkopísek a kamenivo s vhodnými frakcemi. Kryt komunikací a parkovacích ploch bude tvořit betonová dlaţba tloušťky 100 mm. Na chodníky bude pouţita betonová dlaţba tloušťky 60 mm. Na stavební konstrukce budou pouţity tyto materiály: beton, ţelezobeton, ocelové konstrukce, tvárnice, cihly, sádrokarton, sklo, dřevo. Upřesnění dodavatele a mnoţství daného materiálu bude stanoveno v dalších fázích přípravy stavby. Vstupní suroviny pro provoz prodejny 1 V prodejně 1 bude přijímáno pouze balené potravinářské (ovoce, zelenina, pečivo, masné a mléčné výrobky, cukrovinky, nápoje) a nepotravinářské zboţí (drogerie, drobné zboţí). Vstupní suroviny pro provoz prodejny 2 V prodejně 2 budou přijímány masné výrobky, sýry a lahůdky ve velkospotřebitelském balení, dále červené maso, které bude v prodejně vykoštěno a naporcováno. Mimo to budou do prodejny odděleně přijímány pekařské výrobky a zamraţené pekařské polotovary, které budou v prodejně dopékány. 23

25 Elektrická energie Přípojka elektrické energie bude muset pokrýt energetickou bilanci, která se skládá ze zdrojů navrţených v prodejně 1 a 2. Energetická bilance: Prodejna potravin (prodejna 1) Osvětlení : Pi =20,5 kw Potravinové chlazení : Pi =32,0 kw Klimatizace : Pi =18,0 kw Ohřev TUV - boiler : Pi =1,0 kw Ostat. drobné spotřebiče : Pi =8,0 kw Celkem : Pi =79,5 kw Prodejna řeznictví/pekařství (prodejna 2) Přímotopy + konvektory : Pi =17,5 kw VZT přímotopný el. ohřev vzduchu : Pi =25,5 kw Ohřev TUV akumulační : Pi =8,0 kw Motory : Pi =15,0 kw Osvětlení + ostatní : Pi =4,0 kw Celkem : Pi =70,0 kw Rozvod v budově bude proveden pomocí kabelů CYKY uloţených v podhledech. Vybrané okruhy budou zálohovány UPS a chráněny pomocí předpěťové ochrany. Tepelná energie Zásobování teplem bude zajišťovat nová plynovodní přípojka, která bude napojena na stávající plynovod v ul. Revoluční třída. Přípojka bude ukončena na objektu prodejny 1 HUP. Délka plynovodní přípojky bude 35 m. 24

OZNÁMENÍ. Údaje o oznamovateli

OZNÁMENÍ. Údaje o oznamovateli OZNÁMENÍ A. Údaje o oznamovateli ---------------------------- Obchodní firma: Westernové městečko Boskovice s.r.o.. IČO: 255 91 894 Sídlo: Komenského 50, 680 01 Boskovice Jméno, příjmení, bydliště a telefon

Více

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK 1 Předkladatel BUNT spol. s r. o. ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK Oznámení záměru zpracovaného dle 6 zákona 100/2001Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. S obsahem a rozsahem

Více

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Oznámení záměru dle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 148 BEDŘICHOV B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: ing. Miroslav Moţíš Počet stran dokumentu: 6 Jméno dokumentu: B.Souhrnná technická zpráva Špindlerův Mlýn

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Stavba se nachází v nezastavěné části obce Kupařovice. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Stavba

Více

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice.

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice. Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice Odstranění stavby A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA Odstranění stavby Rodinný dům, na pozemku p. p. č.

Více

D.1.3. Technika prostředí staveb. České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební. Autosalon Rychnov nad Kněžnou. Zikova 1903/4 Praha 6

D.1.3. Technika prostředí staveb. České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební. Autosalon Rychnov nad Kněžnou. Zikova 1903/4 Praha 6 České vysoké učení technické v Praze - Stavba: Předmět: Diplomová práce - 124DPM Vypracoval: Fakulta stavební Zikova 1903/4 Praha 6 166 36 Autosalon Rychnov nad Kněžnou Štemberkova 1658 Rychnov nad Kněžnou

Více

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY

01 SITUACE ŠIRŠÍ VZTAHY A VLASTNICKÉ VZTAHY OBSAH DOKUMENTACE: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH: 1. ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 2. VÝCHOZÍ PODKLADY 3. PODMÍNKY ŘEŠENÍ ÚS A POŽADAVKY DLE ÚP 4. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 5. KAPACITNÍ ÚDAJE 6. NAVRŽENÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn ČOV Cerhovice. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V ~50Hz,

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE

TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE TOVÉŘ ZA HUMNY DEŠŤOVÁ KANALIZACE B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Popis území stavby... 2 1.1 Charakteristika místa stavby... 2 1.2 Provedené průzkumy... 2 1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní

Více

LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC PRŮVODNÍ ZPRÁVA INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC PRŮVODNÍ ZPRÁVA INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: STUPEŇ: NÁZEV AKCE: Ing. V. Kubeš VLADIMÍR KUBEŠ Projekt pro DSP MĚŘÍTKO: DATUM: Září 2014 POČET A4: 9 INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK OBSAH: LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01.PKV

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01.PKV TECHNICKÁ ZPRÁVA 01.PKV 1. Úvod: Tato dokumentace obsahuje návrh kanalizačních a vodovodních přípojek pro stavbu DOB-CENTRUM v Dobřichovicích, parc. č. 155/2, 157, 158. Projekt zdravotních instalací na

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě A Průvodní zpráva A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, Objekt: Veřejné osvětlení b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Místo : k.ú.

Více

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH : A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY...2 A1.2. ÚDAJE O ŽADATELI...2 A1.3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA...2 B1. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...3 C1. ÚDAJE

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE Kostelec u Heřmanova Městce, přestavba bývalého vojenského areálu investiční záměr Strana 1 (celkem 5) STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM

Více

A. - Průvodní zpráva

A. - Průvodní zpráva A. - Obsah: A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.2. Údaje o stavebníkovi A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Seznam vstupních podkladů Údaje o území Údaje

Více

STAVTES. spol. s r.o. Tylova 3, Prostějov tel/fax : BE. SO.03 Přípojka NN k ČS a MO TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVTES. spol. s r.o. Tylova 3, Prostějov tel/fax : BE. SO.03 Přípojka NN k ČS a MO TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVTES spol. s r.o. Tylova 3, Prostějov 796 01 tel/fax : 582 340 913 TECHNICKÁ ZPRÁVA BE. SO.03 Přípojka NN k ČS a MO Akce Investor: : Aglomerace Tišnov, rozšíření stokové sítě -stavba Železné, 2. etapa

Více

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM Datum : 10/2015 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1

Více

Průměrný denní odtok splaškové vody. Roční odtok splaškové vody. Maximální hodinový odtok splaškové vody

Průměrný denní odtok splaškové vody. Roční odtok splaškové vody. Maximální hodinový odtok splaškové vody Předložená dokumentace zdravotně technických instalací ve stupni pro provedení stavby, řeší rekonstrukci a přístavbu výrobny vína a biomoštu na p.č.465, 593 v k.ú. Rakvice. 1. KANALIZACE 1.1. Splašková

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1. Identifikační údaje... 2 1.1. Stavba... 2 2. Úvod... 3 2.1. Stručný popis stavby... 3 2.2. Povinnosti původce odpadu... 3 2.3. Použitá literatura... 3 3. Odpady z výstavby... 4 3.1. Předpokládané odpady

Více

OSADNÍ VÝBOR HRÁDKOV INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice

OSADNÍ VÝBOR HRÁDKOV INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice OSADNÍ VÝBOR HRÁDKOV INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice Zodpovědný projektant : Vedoucí projektant : Vypracoval : Ing. Vít Přibyl Ing. Vít Přibyl Ing. Ladislav Kopecký ČKAIT

Více

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH Závazná část Regulačního plánu Slatiňany jih se mění v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů takto: 1. Změny II.

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova 44, 612 00 Brno Sdružení tel. 541 245 286, 605 323 416 email: zak.apk@arch.cz projektant části PD: Ing. Jiří Dudek Sychotín 63, 67972 Kunštát PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Hygienické zázemí fotbalového hřiště na st.p.č. 911 a p.p.č. 921, k.ú. Broumov

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Hygienické zázemí fotbalového hřiště na st.p.č. 911 a p.p.č. 921, k.ú. Broumov Průvodní zpráva (bourací práce) Broumovské stavební sdružení s.r.o. Zodpovědný projektant Vypracoval Kreslil Ing. Jaroslav Šlapka Ing. Radim Mach Ing. Radim Mach Místo stavby Broumov Úřad Broumov Stavebník:

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební D 1.4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÁST D DLE PŘÍLOHY č.5 K VYHLÁŠCE 499/2006 Sb. O DOKUMENTACI STAVEB Vypracoval: Datum: 8.1. 2017 Bc.Václav Hostačný 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1 ZADÁNÍ PROJEKTU...2 1.1 Domovní vodovod...2 1.2 Splašková kanalizace...2 1.3 Dešťová kanalizace...2 1.4 Výpočtové výchozí parametry...2 2 PODKLADY...2 2.1 Výkresová dokumentace...2 2.2 Průzkum...2

Více

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace říjen 2014 projektant: Ing. Karel Siuda A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH:

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 1009/ZP/2013-Čr 24.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Slavičín Stavební úřad ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.t. Bati 508 Ředitel a.s.: Ing. arch. František Balajka Vedoucí ateliéru C: Ing. arch. Karel Dokoupil Hlavní

Více

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČOV Sněžné Intenzifikace a doplnění kanalizace, DPS SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 OBSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA... 5 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST... 5 4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA APK plan & design, s.r.o. Riegrova 44a, 612 00 Brno tel.: 541 245 286, fax: 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Projektant části PD: Ing. Jiří Dudek TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 17.listopadu 13, 680 01 Boskovice

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016.

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016. NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE STUDIE VZT Zpracovatel: SUBTECH, s.r.o. Slovinská 29 612 00 Brno Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016 Vzduchotechnika 1 1. Zadání Zadání investora pro vypracování

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE --------------------------------------------------- arekop, s.r.o. ------------------------------------------- 760 01 Zlín, Kvítková 1576, tel. 577 011 045-47 -------------------------------------------------

Více

Akce: Kanalizace Rosnice B. Souhrnná technická zpráva KANALIZACE ROSNICE. B. Souhrnná technická zpráva

Akce: Kanalizace Rosnice B. Souhrnná technická zpráva KANALIZACE ROSNICE. B. Souhrnná technická zpráva KANALIZACE ROSNICE OBSAH SVAZKU : 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

Vězeňská služba České Republiky Soudní 1672/1A, Nusle, Praha 4

Vězeňská služba České Republiky Soudní 1672/1A, Nusle, Praha 4 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Nástavba objektu E II etapa, Dispoziční úpravy 5.NP na pozemku p.č. 25/2 v katastrálním území Č. Budějovice 7 Investor : Vězeňská služba České Republiky

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název akce: Splašková kanalizace Trojanovice Investor: Katastrální území: Obec Trojanovice Trojanovice Katastrální úřad: Pozemkový úřad: Stavební úřad: Pověřený

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

Město Bílina- Nové toalety ve 2.NP, Bílina- radnice

Město Bílina- Nové toalety ve 2.NP, Bílina- radnice Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby Obsah Zásady organizace výstavby A) VEDENÍ A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROVOZU... 2 B) VĚCNÝ A ČASOVÝ POSTUP PRACÍ, PŘESUNY HMOT, SKLADÁKY... 2 LHŮTY VÝSTAVBY... 2 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB... 2

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 8 / 13 TECHNICKÁ

Více

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.4.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele

Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele KOPÁČKOVÁ PROJEKCE POŽÁRNÍ OCHRANY KRČÍNOVA 884 280 00 KOLÍN II Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele STAVBA SPOLKOVÝ DŮM STAVEBNÍK OBEC BÝCHORY, BÝCHORY 57, 280 02 KOLÍN OBJEDNATEL

Více

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVAL A R C H I T E K T O N I C K Á K A N C E L Á Ř ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ autorizovaný architekt Českou komorou architektů

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Stavební úpravy a přístavba fotbalových kabin Prostřední Lhota

Stavební úpravy a přístavba fotbalových kabin Prostřední Lhota Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. PODKLADY... 2 3. STRUČNÝ POPIS OBJEKTU... 3 3.1 Předmět... 3 3.2 Základní údaje... 3 4. ROZDĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ... 3 5. POŽÁRNÍ RIZIKO... 3 6. STAVEBNÍ KONSTRUKCE...

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Oznámení záměru stavby NEVEŘEJNÁ ČERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT

Oznámení záměru stavby NEVEŘEJNÁ ČERPACÍ STANICE POHONNÝCH HMOT Oznámení záměru stavby v rozsahu přílohy č.3 zákona č.100/2001sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) NEVEŘEJNÁ

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT

ZÁZEMÍ PRO SPORT A VOLNÝ ČAS PROJEKT PROJEKT 0 Úvodní údaje Identifikační údaje stavby: Identifikační údaje stavebníka: Městská část Praha 12 Identifikační údaje zpracovatele dokumentace: IN.SPIRA GROUP, s.r.o. Šejbalové 894, Praha 5 Barrandov,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Objednatel : Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 IČO 00259586

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Objednatel : Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 IČO 00259586 TECHNICKÁ ZPRÁVA K AKCI : 1 ZŠ v Sokolově ul. Pionýrů 1614 pavilon stravování a školní družiny stavební úpravy a změna užívání v části stavby školní družina a) identifikační údaje : Objednatel : Město

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

(PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ)

(PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ) Průvodní zpráva (PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ) Broumovské stavební sdružení s.r.o. Zodpovědný projektant Vypracoval Kreslil Ing. Jaroslav Šlapka Ing. Radim Mach Ing. Radim Mach Místo stavby Meziměstí Úřad Meziměstí

Více

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor

Stavební úřad. Zlín, tř.t. Bati 508. S-projekt plus, a.s. Ing. Kamil Prokůpek. Zábor ZPF a lesních pozemků: Datum zpracování: únor 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Slavičín Stavební úřad ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.t. Bati 508 Ředitel a.s.: Ing. arch. František Balajka Vedoucí ateliéru C: Ing. arch. Karel Dokoupil Hlavní

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM. k.ú. Raná u Hlinska 739260, parcelní číslo st. 130, 271, 269, 270 INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 8 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

A, B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A, B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Dolní Žďár 31, 363 01 OSTROV Mobil: 721 780 797 E-mail: roman.havlan@volny.cz REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE, KRUŠNOHORSKÁ 304, OSTROV A,

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden Novostavba tribuny, ul. Novoměstská, Chrudim II

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden Novostavba tribuny, ul. Novoměstská, Chrudim II A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2014 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: NOVOSTAVBA TRIBUNY, ul. Novoměstská, Chrudim Místo stavby:

Více

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚPM JÍLOVÉ U PRAHY 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ O pořízení změny č.1 ÚPM Jílové na úpravu a rozšíření zastavitelných ploch vymezených územním

Více

Bytový dům Janáčkova - Masná

Bytový dům Janáčkova - Masná Bytový dům Janáčkova - Masná Seznam příloh Průvodní zpráva Širší vztahy územní plán M :2000 Situace M 1:500 Půdorys 1.NP M 1:200 Půdorys 2.- 4. NP M 1:200 Půdorys 5.NP M 1:200 Půdorys 6.NP M 1:200 Řez

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

D.3.1. Technická zpráva

D.3.1. Technická zpráva D.3.1 Název akce: Čištění odpadních vod Hřivno kanalizace s výtlakem na ČOV Chotětov Část: SO 03 - D.3 Čerpací stanice - Přípojka n.n. Investor: Městys Chotětov Zakázkové číslo: VIS 2/16-006 Stupeň: Projekt

Více