OBCHODNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI BROUMOVSKÉ STAVEBNÍ SDRUŢENÍ S.R.O. V NOVÉM BYDŢOVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI BROUMOVSKÉ STAVEBNÍ SDRUŢENÍ S.R.O. V NOVÉM BYDŢOVĚ"

Transkript

1 OBCHODNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI BROUMOVSKÉ STAVEBNÍ SDRUŢENÍ S.R.O. V NOVÉM BYDŢOVĚ Oznámení o hodnocení vlivů na ţivotní prostředí podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. říjen 2008

2 OBCHODNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI BROUMOVSKÉ STAVEBNÍ SDRUŢENÍ S.R.O. V NOVÉM BYDŢOVĚ Oznámení o hodnocení vlivů na ţivotní prostředí podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů OZNAMOVATEL: ZHOTOVITEL: Broumovské stavební sdruţení s.r.o. Dr. Ing. Jiří Marek U Horní brány 29 Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o BROUMOV Píšťovy Chrudim 1

3 OBSAH A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI... 5 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU... 6 B.1. Základní údaje... 6 B.1.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb B.1.2. Rozsah záměru... 6 B.1.3. Umístění záměru... 7 B.1.4. Charakter záměru a moţnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry... 9 B.1.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvaţovaných variant... 9 B.1.6. Stručný popis technického a technologického řešení B.1.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení B.1.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat B.2. Údaje o vstupech B.2.1. Půda B.2.2. Voda B.2.3. Surovinové a energetické zdroje B.2.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu B.3. Údaje o výstupech B.3.1. Ovzduší B.3.2. Odpadní vody B.3.3. Odpady B.3.4. Ostatní výstupy B.3.5. Rizika havárií C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

4 C.2.1. Ovzduší a klima C.2.2. Voda C.2.3. Půda C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje C.2.5. Fauna a flóra C.2.6. Příroda a krajina C.2.7. Osídlení a kulturní památky C.2.8. Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŢP D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody D.1.5. Vlivy na půdu D.1.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje D.1.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy D.1.8. Vlivy na krajinu D.1.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících st. hranici D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech, které se vyskytly při specifikaci vlivů109 E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO ZÁMĚRU F. ZÁVĚR G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU111 H. PŘÍLOHY LITERATURA

5 POUŢITÉ ZKRATKY AOPK ČR BPEJ ČGS ČHMÚ ČOV DÚR EO CHOPAV KÚ LT MŢP NEL NA NN NPÚ OA ORL PE PHM PM10 PUPFL PVC RD TUV ÚP ÚSES VKP VÚC VZT ZP ZPF Agentura ochrany přírody České republiky bonitovaná půdně ekologická jednotka Česká geologická společnost Český hydrometeorologický ústav čistírna odpadních vod dokumentace pro územní řízení ekvivalentní obyvatel chráněná oblast přirozené akumulace vod katastrální území lapák tuků Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky nepolární extrahovatelné látky nákladní automobil nízké napětí Národní památkový ústav osobní automobil odlučovač ropných látek polyethylen pohonné hmoty suspendované částice frakce menší neţ 10 μm pozemky určené k plnění funkce lesa polyvinylchlorid rodinný dům teplá uţitková voda uzemní plán územní systém ekologické stability krajiny významný krajinný prvek velký územní celek vzduchotechnika zemní plyn zemědělský půdní fond 4

6 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma Broumovské stavební sdruţení s.r.o. U Horní brány BROUMOV 2. IČO: Sídlo U Horní brány BROUMOV 4. Oprávněný zástupce oznamovatele: Miroslav Netík jednatel společnosti Kladská Broumov-Velká Ves Projektant: Projektová společnost: Broumovské stavební sdruţení s.r.o. Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Šlapka Adresa: U Horní brány Broumov IČO: Statutární zástupce: Miroslav Netík Telefon/fax:

7 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU B.1. Základní údaje B.1.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Obchodní prostory společnosti Broumovské stavební sdruţení s.r.o. v Novém Bydţově Podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí v platném znění spadá předmětný záměr do kategorie II (záměry vyţadující zjišťovací řízení), bodu 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. Záměr nedosahuje limitních hodnot. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Královéhradeckého kraje. B.1.2. Rozsah záměru Záměr představuje výstavbu prodejních prostor sestávající ze samoobsluţné prodejny potravin rozšířené o prodej drogistického zboţí a zboţí pro domácnost a prodejny specializující se na pekařské výrobky a na prodej masa a uzenin. Součástí záměru je také vybudování parkovací plochy pro osobní automobily. Kapacita parkoviště o celkové ploše m 2 (včetně příjezdové komunikace) bude 53 parkovacích stání pro OA. Celková plocha řešeného záměru je m 2. Celková zastavěná plocha: m 2 Z toho plocha prodejny 1 (samoobsluţná prodejna potravin): m 2 Z toho plocha prodejny 2 (pekařství / řeznictví): 23 m 2 Obestavěný prostor: m 3 6

8 Obr. 1: Umístění záměru mapa širších vztahů (1:28 000) B.1.3. Umístění záměru Kraj: Okres: Město: Hradec Králové Hradec Králové Nový Bydţov Katastrální území: Nový Bydţov 7

9 Obr. 2.: Umístění záměru - zákres do orthofotomapy (1:4 400) Čísla parcelní dotčená realizací záměru: Pozemkové parcely dotčené stavbou 144/1, 146, 2559/3, 2578/2 Stavební parcely dotčené stavbou st. 254/1, st Pozemek pro výstavbu prodejen se nachází jiţně od centra města Nový Bydţov ve vzdálenosti 300 m. Pozemek určený k výstavbě sousedí ze severní strany s areálem ZŠ Karlova, areálem firmy MARWIL CZ s.r.o., z jiţní strany jej lemuje ţidovský hřbitov. V širším okolí lokality se nachází obytné domy, poţární zbrojnice, areál Správy a údrţby silnic Hradec Králové, areál firmy ELCO Nymburk s.r.o., budovy Střední školy technické a řemeslné a sportoviště (např. fotbalový stadión, tenisové kurty). Příjezd do areálu je plánován z Revoluční třídy v místě stávajícího domu č.p Větší část pozemku byla v minulosti vyuţívána jako zahradnictví. 8

10 B.1.4. Charakter záměru a moţnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry Jedná se o stavbu samoobsluţné prodejny potravin s parkovací plochou pro osobní automobily, která bude slouţit zákazníkům. Součástí objektu se samoobsluţnou prodejnou potravin bude prodejna s řeznictvím a s pekařským sortimentem. Stavba je situována u druhé nejfrekventovanější komunikace města II/327 cca 300 m od centra. Na tuto silnici bude napojena areálová komunikace plánovaného obchodního střediska. Napojení bude řešeno odbočovacím pruhem. Předkládaný záměr je v souladu s Územním plánem města Nový Bydţov, předpokládané umístění se podle ÚPD nachází v zóně občanské vybavenosti. V době zpracování oznámení záměru nebyla v předmětné lokalitě známa ţádná kolize s jinými záměry. B.1.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu zvaţovaných variant Záměrem investora je výstavba samoobsluţné prodejny potravin rozšířené o prodejnu pečiva a masa a uzenin, která bude součástí stejného objektu. Prodejny budou vybaveny potřebným skladovým, technickým, sociálním a hygienickým zázemím pro personál. Pozemek pro výstavbu je příznivý s ohledem na stávající územní plán města, jeho okolní zástavbu a moţné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Pro danou lokalitu nebyla uvaţována jiná varianta umístění. 9

11 B.1.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru Popis situace stavby Stavba představuje vybudování objektu, v němţ bude umístěna samoobsluţná prodejna potravin (prodejna 1) a prodejna řeznictví/pekařství (prodejna 2). Součástí stavby bude připojení objektu na technickou infrastrukturu, vybudování parkoviště a připojovací komunikace, veřejné osvětlení a sadové úpravy. Prostor prodejny potravin (prodejna 1) bude členěn na prodejní a manipulační prostor, prostor zádveří s čistící vstupní zónou, prostory pro personál (předsíň, denní místnost, šatny, WC), technickou místnost a místnost přípojek. Prostor prodejny 2 (řeznictví/pekařství) bude členěn na společný prostor, prostor zádveří s čistící vstupní zónou, prodej masa a uzenin, přípravnu masa a uzenin s chladícími boxy, prodej lahůdek a čerstvého pečiva, přípravnu lahůdek a čerstvého pečiva s chladícími boxy, prostor pro příjem zboţí (s příjmovou váhou + chodba + umývání a sklad přepravek), zázemí vč. prostor určených pro personál (denní místnost, šatny, WC s předsíňkou, sprcha, úklidová místnost). Objekt, v němţ jsou umístěny prodejny, je navrţen jako halová zděná stavba s monolitickým ţelezobetonovým skeletem s vyzděnými obvodovými zdmi tl. min. 375 mm (POROTHERM). Vnitřní stěny a příčky jsou navrţeny také z tvárnic POROTHERM. Nosné zděné konstrukce budou ukončeny ţelezobetonovým ztuţujícím pasem. Nosné prvky budou zaloţeny na betonových monolitických pasech event. patkách, jejichţ dimenzování bude prováděno na základě inţenýrsko-geologického průzkumu. Budova má tvar obdélníku cca 63 x 26 m s boční krytou rampou o rozměrech 6 x 8 m a se vstupním polozavřeným portálem před hlavním vchodem (prostor zádveří + venkovní krytý prostor) s přibliţnými rozměry 17 x 7 m. Světlá výška prodejny bude 3,30 m, světlá výška vedlejších prostor 3,01 m. Stavba bude zastřešena sedlovou střechou s betonovou taškovou krytinou. Sklon střešních rovin bude 18,3 o, výška hlavního hřebene 8,14 m. 10

12 Obr. 3: Předběţný zákres stavby do katastrální mapy s označením stavebních objektů (bez měřítka) PRODEJNA 2 11

13 Prostor prodejny 2 bude součástí objektu (připojený na čelní štítovou stěnu), bude obdélníkového tvaru s rozměry cca 9 x 26 m. Světlá výška společných prostor, prodejny a přípravny masa a uzenin a prodejny lahůdek a čerstvého pečiva bude 3,30 m, světlá výška dalších prostor 3,01 m. Obě provozovny budou mít samostatné vchody pro zákazníky z okapní části. Vnitřní dispozice je navrţena tak, aby zákazník mohl bezprostředně projít z jedné provozovny do druhé i vnitřním prostorem. Objekt bude umístěn na pozemku par. č. 146; 144/1; 254/1 a 1501 v ulici Revoluční třída v Novém Bydţově. Urbanistické řešení bude klást důraz na to, aby prostorové umístění objektu bylo příznivé vzhledem k světovým stranám a ke komunikaci, která bude objekt dopravně spojovat. Zásobování prodejny bude prováděno odděleně mimo parkoviště pro zákazníky. Zásobovací rampa prodejny potravin je umístěna v západní části objektu. Únikové (poţární) cesty jsou řešeny přímo na terén, aby byla zajištěna pokud moţno nejkratší doba úniku. Objekt je řešen jako kompaktní, se snahou o maximální přizpůsobení terénnímu reliéfu, s uplatněním členěného fasádního pláště pro docílení drobnějšího měřítka hmot objektu. Fasáda bude vyvedena v barvách světlých odstínů a bude doplněna prvky dřevěných, plastových a ocelových konstrukcí v povrchových úpravách určených v projektové dokumentaci. Hmotové a objemové řešení, členění fasád a střešních konstrukcí dávají stavbě přijatelné lidské měřítko. V materiálovém řešení objektu se uplatní dominantní plochy tenkovrstvých štukových omítek s nátěry navazujícími na řešení uličního průčelí. Dispoziční řešení je navrţeno tak, aby vyhovovalo poţadavkům investora a potřebám zákazníků. Technické řešení Objekt je navrţen jako jednopodlaţní, nepodsklepený, halového charakteru se sedlovou střechou, rozšířenou v západní části nad prostor nákladní rampy a vstupní portál v přední části objektu. 12

14 Před vlastním vybudováním objektu bude v místě stavby provedena demolice budovy č.p. 213, budovy na st.p.č a dalších budov, které slouţily pro technické zázemí bývalého zahradnictví. Budova bude zaloţena na základových pasech z prostého betonu. Hlavní svislé nosné konstrukce objektu budou zděné z keramických tvárnic POROTHERM 44 P+D a POROTHERM 30 P+D. Příčky budou zděné z tvárnic POROTHERM v tl. 100, 125 a 175 mm. Střešní konstrukci budou tvořit dřevěné sedlové příhradové vazníky s ocelovými styčníkovými plechy. Střešní plášť bude z taškové betonové krytiny BRAMAC na dvojitém laťování. Na spodní pásnici vazníků bude zavěšena tepelná izolace, rozvody inţenýrských sítí a podhled. Vlastní střecha objektu bude navrţena jako dvouplášťová s odvětraným prostorem mezi tepelnou izolací a střechou. Odvodněna bude krajními okapními ţlaby s venkovními svody. V prostorech přístupných veřejnosti bude zavěšený podhled (desky z minerálního vlákna v intarzovaném formátu 60 x 60 cm, zavěšené na kovové konstrukci šířky cca 20 mm). V prostoru přípravny masa, ve sprše a v prostoru nad stropními panely chladících a mrazících boxů prodejny 2 je navrţen sádrokartonový podhled. Vnitřní dveře jsou navrţeny dřevěné typové do ocelových zárubní, příp. ocelové. V čelní stěně (prostor prodejny 2) budou provedeny výklady rozdělené ţelezobetonovými sloupy. Vchod a východ z prodejny 1 i 2 je navrţen automatickými posuvnými dveřmi. Vnitřní omítky budou provedeny vápenné štukové hlazené, v sociálních zařízeních bude keramický obklad. Venkovní omítka bude hrubozrnná, celoprobarvená. Kolem budovy bude vytvořen sokl proti odstřikující vodě. Technologické řešení objektu Vodovod Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí HDPE 63 x 5,8 mm (PE 80, PN 10). V objektu bude umístěna jedna vodoměrná soustava. Prostor prodejny 2 bude připojený na rozvod pitné vody odbočkou z hlavního přívodního potrubí pro prodejnu potravin. Zde bude na odbočce osazená druhá vodoměrná soustava. Z kotelny bude přívodní potrubí vedené nad podhledem zázemí prodejny potravin do prostoru zázemí prodejny 2. 13

15 Ohřev TUV bude pro prodejnu 1 (místnost pro personál, oba prostory WC a manipulační prostor) zajištěn termicky regulovatelným tlakovým zásobníkovým ohřívačem (obsah 30 l, jmenovitý příkon 1 kw), který bude zavěšen v místnosti přípojek. Pro potřebu provozu prodejny řeznictví a pekařství budou instalovány 3 elektrické zásobníkové ohřívače TUV (termicky regulovatelné tlakové zásobníkové ohřívače bez cirkulace): 1x 160 l v úklidové místnosti pro sprchu, WC a úklidovou místnost 1x 200 l v přípravně uzenin pro potřebu přípravy masa a uzenin 1x 125 l v přípravně pečiva a lahůdek pro potřeby přípravy pečiva a lahůdek Zásobníky budou osazeny těsně pod stropem místnosti, rozvody vody budou vedené pod omítkou/obkladem. Pojistný ventil a odpadní odvod budou vedeny nejkratší cestou do stěny. V prodejně 2 budou dále osazeny 3 průtokové ohřívače 2 kw 2 ks v místnosti prodeje masa a uzenin a 1 ks v denní místnosti (kuchyňská linka). Kanalizace Vnitřní kanalizace bude řešená jako oddílná. Rozvody splaškové kanalizace pro prodejnu 2 budou oddělené od vnitřního rozvodu splaškové kanalizace prodejny potravin (prodejna 1). Napojení na společný sběrač bude mimo objekt, přes společnou revizní šachtu. Odpadní vody (tuková kanalizace) z místností úseku přípraven a prodeje masa a uzenin a od mytí přepravek budou odvedené oddělenou tukovou kanalizací napojenou přes lapák tuků na sběrač splaškové kanalizace (ostatní splaškové vody budou odvedeny přímo do veřejné kanalizace). Lapák tuků bude osazený mimo prostor prodejny. Za lapákem, před zaústěním do odpadního potrubí resp. v jeho místě, bude osazena revizní šachta. Pro všechna chladící zařízení bude připravený odvod kondenzátu s napojením na kanalizaci podle aktuálních podkladů dodavatele technologie chlazení (pro kaţdý projekt bude ověřena přesná poloha a poţadavky ještě před realizací). 14

16 Materiál potrubí vnitřní kanalizace: - připojovací potrubí: PP (systém HT) DN odpady : PP (systém HT) - svody : PVC (systém KG) DN Sráţkové vody ze střech a zpevněných ploch budou odváděny dešťovou kanalizací přes odlučovač ropných látek do veřejné kanalizace. Na dešťovou kanalizaci bude pouţito potrubí z PVC. Plynoinstalace Pro zásobování plynem bude provedena nová plynovodní přípojka napojená na stávající plynovod v ul. Revoluční třída. Přípojka bude ukončena na objektu HUP. Vnitřní plynovod bude proveden z trubek ocelových bezešvých závitových tř. 11 jak spojovaných svařováním. Potrubí bude vedeno na konzolách volně podél zdí. Vytápění Vytápění prodejny 1 bude zajištěno pomocí plynového kotle BUDERUS G 334 (jmenovitý výkon 71 KW). Kotel bude umístěn v nízkotlaké plynové kotelně III. kat. umístěné v objektu. Vytápění prodejny 2 bude zajištěno elektrickými přímotopy (přímotopy konvektory o jmen. výkonu 17,5 kw + VZT přímotopný el. ohřev vzduchu o jmen. výkonu 25,5 kw). Elektroinstalace Přívod od přípojky bude proveden CYKY kabely, které budou umístěny v podhledu v kabelových ţlabech. Elektroinstalace v objektu bude zajišťovat: Umělé osvětlení Nouzové osvětlení Zásuvkové rozvody Regulace vytápění, příprava TUV, vzduchotechnika 15

17 Před nebezpečným dotykem ţivých částí je uţito samočinné odpojení od zdroje, krytí a izolace, dle ČSN Zvýšená ochrana bude tvořena pospojením a proudovými chrániči. Ve všech rozvaděčích bude instalován vodič s přepětím třídy B+C. V místech, kde je předpoklad pouţití elektronických přístrojů, budou instalovány zásuvky s přepěťovou ochranou třídy D. Kabelová přípojka NN pro nový areál bude provedena dle poţadavků dodavatele el. energie - ČEZ Distribuce a.s. Poţadovaný odběr bude zajištěn samostatnou přípojkou. Připojení bude provedeno novým zemním kabelem. Nově vybudované distribuční zařízení zůstane v majetku provozovatele. Kabely nové přípojky budou uloţeny ve volném terénu ve výkopu v hloubce 0,7 m v kabelovém loţi z kopaného písku tl. 2 x 8 cm. Ve výšce 30 cm nad kabely bude uloţena výstraţná fólie z PVC. Kabely pod komunikaci ve zpevněných plochách budou uloţeny ve ţlabech KOPOS typ ZK 110 x 110 osazených na podkladové vrstvě z betonu a zasypaných pískem ve výkopu v hloubce 1,2 m (šíře 0,5 m). Vzduchotechnika Vzduchotechnické potrubí bude instalováno z důvodu odvodu tepelné zátěţe a přívodu hygienické potřebné dávky čerstvého vzduchu na jednu osobu. Je nutné dodrţet hodinovou výměnu čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu. Vzduchotechnické zařízení pro prodejnu 1 je navrţeno jako mírně přetlakové (5%) a dimenzováno na 6 m 3 /h čerstvého vzduchu na 1 m 2 podlahové plochy (předpokládaný vzduchový výkon zařízení m 3 /h). Pro přívod, cirkulaci a odvod vzduchu budou v prostoru prodejny 1 instalovány: 3 venkovní klimatizační jednotky potrubní ventilátor MAICO DZR56/4B odsávající znehodnocený vzduch z prostoru prodejny Dále budou v prostoru prodejny 1 instalovány: 2 samostatné ventilátory umístěné na stěně pro nucené odsávání vzduchu z prostoru WC (100 m 3 /h) 16

18 ventilátor s výkonem 180 m 3 /h pro nucené odsávání vzduchu z technické místnosti kruhový ventilátor s výkonem 340 m 3 /h pro nucené odsávání vzduchu z prostoru šaten Pro úsek řeznictví/pekařství (prodejna 2) byly uvaţovány VZT zařízení: venkovní klimatizační jednotka axiální ventilátor odsávající znehodnocený vzduch ze společného prostoru Dále budou v prostoru prodejny 2 instalovány: sací ventilátor s odtahem na střechu pro odvádění tepla z mrazícího agregátu 2 samostatné ventilátory umístěné na stěně pro nucené odsávání vzduchu z prostoru WC ventilátor pro nucené odsávání vzduchu z prostoru umývárny a skladu přepravek 3 ventilátory pro nucený odtah vzduchu z prostoru přípraven Popis provozu Prodejna potravin (prodejna 1) Zásobování samoobsluţné prodejny potravin (prodejna 1) bude probíhat přes zásobovací rampu v západní části objektu. Zásobování se předpokládá nákladními automobily 1x denně. Prodejna potravin má přímou návaznost na velkosklad, ze kterého bude plynule zásobována. Firemní systém umoţňuje provádět optimalizaci zásobování prodejny v čase pomocí systému just in time. Tento vytvořený informační systém umoţňuje minimalizovat zázemí prodejny a koordinovat zásobování tak, aby nedocházelo ke kříţení cest zboţí v zázemí. Dále umoţňuje vést evidenci, optimalizovat mnoţství a druhové sloţení potřebného prodávaného zboţí. Přeprava mraţeného a chlazeného zboţí bude probíhat v termoboxech tak, aby nebyl přerušen chladící a mrazící řetězec. V mrazírně 17

19 bude uloţena mraţená zelenina a ovoce. V chladírenském skladu budou uloţeny mléčné výrobky. Chlazené balené uzeniny, chlazené balené maso, chlazená zelenina, mraţené balené maso a vejce budou dováţeny a ukládány přímo do regálů v prodejně. Mraţené sladké zboţí bude skladováno zvlášť v mrazících boxech. Denní zásoba pečiva bude přechodně uloţena v manipulačním prostoru v přepravkách. V prodejně 1 bude distribuováno pouze balené zboţí, veškerý provoz přípraven odpadá. Transport zboţí v prostoru prodejny bude realizován pomocí ruční manipulační techniky. Prostory prodejny potravin budou denně uklízeny pomocí úklidového stroje. Veškerá manipulace se zboţím bude probíhat v obalech k tomu určených a přepravkách. Nepotravinářské zboţí bude přímo zaváţeno na prodejní plochu (dováţeno v oddělených boxech). V prodejně se budou prodávat převáţně potravinářské výrobky (80 90%) s doplňkovým sortimentem drogerie a drobného zboţí. V objektu nebudou prodávány ani skladovány nebezpečné látky a přípravky ve smyslu zákona 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích. Prodejna řeznictví/pekařství (prodejna 2) Pro příjem zboţí budou určeny dva samostatné vstupy pro zásobování zvlášť maso, uzeniny, lahůdky a zvlášť pečivo. Zboţí bude v prostoru příjmu zboţí zváţeno na příjmové váze a přemístěno na místo určení do chladíren nebo do mrazící vany (polotovary pečiva). Příjem jednotlivých druhů zboţí bude časově oddělen. Červené maso bude dopravováno dodavateli masa ve visu zavěšením na závěsný systém přepravního vozidla. Z vozidla bude maso skládáno ručně do chladírny. Po vykoštění bude maso buď navěšeno na nerezové stromečky nebo uloţeno do regálů v chladírně masa, případně přímo do prodejního pultu. Masné výrobky budou dodávany v přepravkách, kde se nacházejí výhradně v zabaleném stavu (velkospotřebitelské balení) a z přijímací místnosti se budou umísťovat do chladícího boxu. Mytí, skladování a sanitace přepravek v tzv. vnitřním okruhu se bude provádět v umývárně přepravek. Ostatní přepravky bude odváţet dodavatel výrobků 18

20 k průmyslovému mytí. Sýry se budou přejímat vţdy časově odděleně od masa a masných výrobků. Stejně i lahůdky budou přijímány časově odděleně od příjmu mraţených pekařských výrobků. Všechny tyto výrobky budou dodávány výhradně v zabaleném stavu (velkospotřebitelská balení). Mraţené polotovary budou dodávány v kartonech a budou ukládány do mrazící truhly v přípravně pečiva. Úprava čerstvého masa se bude provádět buď na prodejně nebo v přípravně masa, kde je umístěn mlýnek na maso a další řeznické technické vybavení. Krájení uzenin se bude provádět v přípravně uzenin, případně v prodejním prostoru na nářezovém stroji. Příprava sýrů pro prodej se bude provádět v přípravně uzenin a lahůdek, případně v prodejním prostoru. Lahůdky budou připravovány k vloţení do prodejních pultů v přípravně uzenin a lahůdek. Prodej pečiva bude představovat jednak prodej jiţ hotových výrobků nakoupených od dodavatelů (chleba, housky a rohlíky, trvanlivé pečivo atd.) a jednak prodej výrobků, které budou dodávány na prodejnu jako zamraţené polotovary a budou na prodejně dopékány, nazdobeny a připraveny k prodeji. Veškerý obalový materiál, který bude pouţíván, bude odpovídat poţadavkům na zdravotní a hygienickou nezávadnost a bude uloţen tak, aby nedošlo k jeho sekundární kontaminaci. B.1.7. Přepokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení zahájení výstavby (přípravné práce). březen 2009 dokončení výstavby,,,,...srpen 2009 B.1.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků Královéhradecký kraj Město Nový Bydţov 19

21 B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat Nejbliţším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivu na ţivotní prostředí bude vydání územního rozhodnutí. B.2. Údaje o vstupech B.2.1. Půda Plánovaný areál je situován v katastrálním území Nový Bydţov v ulici Revoluční třída. Na řešeném území se v minulosti nacházel areál zahradnictví. Větší část pozemků je vedena v seznamu BPEJ a je zapsána do zemědělského půdního fondu. Podle územního plánu města Nový Bydţov se dotčené území nachází v zóně určené pro občanskou vybavenost, coţ odpovídá záměru investora - vybudování obchodního centra s širokosortimentní samoobsluţnou prodejnou doplněnou o prodejnu řeznictví a pekařství. Celková plocha činí 8235 m 2. pozemek s p.č. 144/1 - výměra 186 m 2 druh pozemku : zahrada majitel : Ing. Libuše Kovářová, Maroldova 1029, Český Brod pozemek s p.č výměra 7101 m 2 druh pozemku : zahrada majitel : Ing. Libuše Kovářová, Maroldova 1029, Český Brod pozemek s p.č. st. 254/1 - výměra 829 m 2 druh pozemku : zastavěná plocha a nádvoří majitel : Ing. Libuše Kovářová, Maroldova 1029, Český Brod pozemek s p.č. st výměra 18 m 2 druh pozemku : zastavěná plocha a nádvoří 20

22 majitel : Ing. Libuše Kovářová, Maroldova 1029, Český Brod pozemek s p.č. 2559/3 - výměra 725 m 2 druh pozemku : ostatní plocha (ostatní komunikace) majitel : Město Nový Bydţov, Masarykovo náměstí 1, Nový Bydţov pozemek s p.č. 2578/5 - výměra 7228 m 2 druh pozemku : ostatní plocha (silnice) majitel : Město Nový Bydţov, Masarykovo náměstí 1, Nový Bydţov Záměr nezasahuje ţádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle 14 zákona č. 114/1992 Sb. Není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu 45 a c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle 45a. Lokalita se nenachází na území obecně chráněných přírodních prvků (např. ÚSES). Tyto skutečnosti jsou blíţe komentovány v kapitole C.1. Do uvaţované lokality zasahují ochranná pásma silnice a inţenýrských sítí. Při stavebních pracích bude nutné vytyčení všech inţenýrských sítí a dodrţení jejich ochranných pásem. B.2.2. Voda Přípojka bude napojena na veřejný vodovod, který prochází pod komunikací II/327. Napojení bude provedeno navrtávacím pasem, za kterým bude umístěn uzávěr. Za místem navrtávky bude osazena vodoměrná šachta. Od vodoměrné šachty bude vedeno potrubí do objektu prodejny potravin. Tam bude potrubí rozděleno na rozvod vody pitné pro prodejnu 1 a pro provoz prodejny 2 (viz kap. B.1.6.). Rozvod poţární vody bude realizován odbočkou z hlavního vodovodního potrubí. 21

23 Potřeba vody při výstavbě Voda bude odebírána z veřejné vodovodní sítě. Předpokládaná spotřeba pitné vody je 5 l na osobu za 1 směnu, spotřeba vody na mytí 120 l na osobu za 1 směnu. Potřeba vody při provozu Výpočet potřeby pitné vody je proveden podle vyhl. č. 428/2001 Sb. Při výpočtu se uvaţuje s předpokládaným počtem zaměstnanců obou prodejen a jejich pracovním zaměřením (20 osob) a potřebou mycí linky. Roční vyuţití : 310 dnů/rok Průměrná roční potřeba: Q r = 496 m 3 /rok Obr. 4: Zákres stavby do mapy vodovodů Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (bez měřítka) 22

24 K této spotřebě je navíc nutné uvaţovat spotřebu vody na údrţbu zeleně a komunikací ve výši cca 120 m 3 /rok. Celková roční spotřeba tak bude 616 m 3 /rok. Potřeba poţární vody pro vnitřní hydrantové systémy Q poţ = 1 l/s B.2.3. Surovinové a energetické zdroje Vstupní suroviny pro výstavbu Pouţité vstupní suroviny pro výstavbu areálu budou odpovídat standardně pouţívaným stavebním materiálům. Na tělesa zpevněných ploch a komunikací bude pouţit štěrkopísek a kamenivo s vhodnými frakcemi. Kryt komunikací a parkovacích ploch bude tvořit betonová dlaţba tloušťky 100 mm. Na chodníky bude pouţita betonová dlaţba tloušťky 60 mm. Na stavební konstrukce budou pouţity tyto materiály: beton, ţelezobeton, ocelové konstrukce, tvárnice, cihly, sádrokarton, sklo, dřevo. Upřesnění dodavatele a mnoţství daného materiálu bude stanoveno v dalších fázích přípravy stavby. Vstupní suroviny pro provoz prodejny 1 V prodejně 1 bude přijímáno pouze balené potravinářské (ovoce, zelenina, pečivo, masné a mléčné výrobky, cukrovinky, nápoje) a nepotravinářské zboţí (drogerie, drobné zboţí). Vstupní suroviny pro provoz prodejny 2 V prodejně 2 budou přijímány masné výrobky, sýry a lahůdky ve velkospotřebitelském balení, dále červené maso, které bude v prodejně vykoštěno a naporcováno. Mimo to budou do prodejny odděleně přijímány pekařské výrobky a zamraţené pekařské polotovary, které budou v prodejně dopékány. 23

25 Elektrická energie Přípojka elektrické energie bude muset pokrýt energetickou bilanci, která se skládá ze zdrojů navrţených v prodejně 1 a 2. Energetická bilance: Prodejna potravin (prodejna 1) Osvětlení : Pi =20,5 kw Potravinové chlazení : Pi =32,0 kw Klimatizace : Pi =18,0 kw Ohřev TUV - boiler : Pi =1,0 kw Ostat. drobné spotřebiče : Pi =8,0 kw Celkem : Pi =79,5 kw Prodejna řeznictví/pekařství (prodejna 2) Přímotopy + konvektory : Pi =17,5 kw VZT přímotopný el. ohřev vzduchu : Pi =25,5 kw Ohřev TUV akumulační : Pi =8,0 kw Motory : Pi =15,0 kw Osvětlení + ostatní : Pi =4,0 kw Celkem : Pi =70,0 kw Rozvod v budově bude proveden pomocí kabelů CYKY uloţených v podhledech. Vybrané okruhy budou zálohovány UPS a chráněny pomocí předpěťové ochrany. Tepelná energie Zásobování teplem bude zajišťovat nová plynovodní přípojka, která bude napojena na stávající plynovod v ul. Revoluční třída. Přípojka bude ukončena na objektu prodejny 1 HUP. Délka plynovodní přípojky bude 35 m. 24