OBCHODNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI BROUMOVSKÉ STAVEBNÍ SDRUŢENÍ S.R.O. V NOVÉM BYDŢOVĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI BROUMOVSKÉ STAVEBNÍ SDRUŢENÍ S.R.O. V NOVÉM BYDŢOVĚ"

Transkript

1 OBCHODNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI BROUMOVSKÉ STAVEBNÍ SDRUŢENÍ S.R.O. V NOVÉM BYDŢOVĚ Oznámení o hodnocení vlivů na ţivotní prostředí podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. říjen 2008

2 OBCHODNÍ PROSTORY SPOLEČNOSTI BROUMOVSKÉ STAVEBNÍ SDRUŢENÍ S.R.O. V NOVÉM BYDŢOVĚ Oznámení o hodnocení vlivů na ţivotní prostředí podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů OZNAMOVATEL: ZHOTOVITEL: Broumovské stavební sdruţení s.r.o. Dr. Ing. Jiří Marek U Horní brány 29 Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o BROUMOV Píšťovy Chrudim 1

3 OBSAH A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI... 5 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU... 6 B.1. Základní údaje... 6 B.1.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb B.1.2. Rozsah záměru... 6 B.1.3. Umístění záměru... 7 B.1.4. Charakter záměru a moţnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry... 9 B.1.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvaţovaných variant... 9 B.1.6. Stručný popis technického a technologického řešení B.1.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení B.1.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat B.2. Údaje o vstupech B.2.1. Půda B.2.2. Voda B.2.3. Surovinové a energetické zdroje B.2.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu B.3. Údaje o výstupech B.3.1. Ovzduší B.3.2. Odpadní vody B.3.3. Odpady B.3.4. Ostatní výstupy B.3.5. Rizika havárií C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

4 C.2.1. Ovzduší a klima C.2.2. Voda C.2.3. Půda C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje C.2.5. Fauna a flóra C.2.6. Příroda a krajina C.2.7. Osídlení a kulturní památky C.2.8. Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŢP D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody D.1.5. Vlivy na půdu D.1.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje D.1.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy D.1.8. Vlivy na krajinu D.1.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících st. hranici D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech, které se vyskytly při specifikaci vlivů109 E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO ZÁMĚRU F. ZÁVĚR G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU111 H. PŘÍLOHY LITERATURA

5 POUŢITÉ ZKRATKY AOPK ČR BPEJ ČGS ČHMÚ ČOV DÚR EO CHOPAV KÚ LT MŢP NEL NA NN NPÚ OA ORL PE PHM PM10 PUPFL PVC RD TUV ÚP ÚSES VKP VÚC VZT ZP ZPF Agentura ochrany přírody České republiky bonitovaná půdně ekologická jednotka Česká geologická společnost Český hydrometeorologický ústav čistírna odpadních vod dokumentace pro územní řízení ekvivalentní obyvatel chráněná oblast přirozené akumulace vod katastrální území lapák tuků Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky nepolární extrahovatelné látky nákladní automobil nízké napětí Národní památkový ústav osobní automobil odlučovač ropných látek polyethylen pohonné hmoty suspendované částice frakce menší neţ 10 μm pozemky určené k plnění funkce lesa polyvinylchlorid rodinný dům teplá uţitková voda uzemní plán územní systém ekologické stability krajiny významný krajinný prvek velký územní celek vzduchotechnika zemní plyn zemědělský půdní fond 4

6 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma Broumovské stavební sdruţení s.r.o. U Horní brány BROUMOV 2. IČO: Sídlo U Horní brány BROUMOV 4. Oprávněný zástupce oznamovatele: Miroslav Netík jednatel společnosti Kladská Broumov-Velká Ves Projektant: Projektová společnost: Broumovské stavební sdruţení s.r.o. Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Šlapka Adresa: U Horní brány Broumov IČO: Statutární zástupce: Miroslav Netík Telefon/fax:

7 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU B.1. Základní údaje B.1.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Obchodní prostory společnosti Broumovské stavební sdruţení s.r.o. v Novém Bydţově Podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí v platném znění spadá předmětný záměr do kategorie II (záměry vyţadující zjišťovací řízení), bodu 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad m 2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. Záměr nedosahuje limitních hodnot. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Královéhradeckého kraje. B.1.2. Rozsah záměru Záměr představuje výstavbu prodejních prostor sestávající ze samoobsluţné prodejny potravin rozšířené o prodej drogistického zboţí a zboţí pro domácnost a prodejny specializující se na pekařské výrobky a na prodej masa a uzenin. Součástí záměru je také vybudování parkovací plochy pro osobní automobily. Kapacita parkoviště o celkové ploše m 2 (včetně příjezdové komunikace) bude 53 parkovacích stání pro OA. Celková plocha řešeného záměru je m 2. Celková zastavěná plocha: m 2 Z toho plocha prodejny 1 (samoobsluţná prodejna potravin): m 2 Z toho plocha prodejny 2 (pekařství / řeznictví): 23 m 2 Obestavěný prostor: m 3 6

8 Obr. 1: Umístění záměru mapa širších vztahů (1:28 000) B.1.3. Umístění záměru Kraj: Okres: Město: Hradec Králové Hradec Králové Nový Bydţov Katastrální území: Nový Bydţov 7

9 Obr. 2.: Umístění záměru - zákres do orthofotomapy (1:4 400) Čísla parcelní dotčená realizací záměru: Pozemkové parcely dotčené stavbou 144/1, 146, 2559/3, 2578/2 Stavební parcely dotčené stavbou st. 254/1, st Pozemek pro výstavbu prodejen se nachází jiţně od centra města Nový Bydţov ve vzdálenosti 300 m. Pozemek určený k výstavbě sousedí ze severní strany s areálem ZŠ Karlova, areálem firmy MARWIL CZ s.r.o., z jiţní strany jej lemuje ţidovský hřbitov. V širším okolí lokality se nachází obytné domy, poţární zbrojnice, areál Správy a údrţby silnic Hradec Králové, areál firmy ELCO Nymburk s.r.o., budovy Střední školy technické a řemeslné a sportoviště (např. fotbalový stadión, tenisové kurty). Příjezd do areálu je plánován z Revoluční třídy v místě stávajícího domu č.p Větší část pozemku byla v minulosti vyuţívána jako zahradnictví. 8

10 B.1.4. Charakter záměru a moţnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry Jedná se o stavbu samoobsluţné prodejny potravin s parkovací plochou pro osobní automobily, která bude slouţit zákazníkům. Součástí objektu se samoobsluţnou prodejnou potravin bude prodejna s řeznictvím a s pekařským sortimentem. Stavba je situována u druhé nejfrekventovanější komunikace města II/327 cca 300 m od centra. Na tuto silnici bude napojena areálová komunikace plánovaného obchodního střediska. Napojení bude řešeno odbočovacím pruhem. Předkládaný záměr je v souladu s Územním plánem města Nový Bydţov, předpokládané umístění se podle ÚPD nachází v zóně občanské vybavenosti. V době zpracování oznámení záměru nebyla v předmětné lokalitě známa ţádná kolize s jinými záměry. B.1.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu zvaţovaných variant Záměrem investora je výstavba samoobsluţné prodejny potravin rozšířené o prodejnu pečiva a masa a uzenin, která bude součástí stejného objektu. Prodejny budou vybaveny potřebným skladovým, technickým, sociálním a hygienickým zázemím pro personál. Pozemek pro výstavbu je příznivý s ohledem na stávající územní plán města, jeho okolní zástavbu a moţné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Pro danou lokalitu nebyla uvaţována jiná varianta umístění. 9

11 B.1.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru Popis situace stavby Stavba představuje vybudování objektu, v němţ bude umístěna samoobsluţná prodejna potravin (prodejna 1) a prodejna řeznictví/pekařství (prodejna 2). Součástí stavby bude připojení objektu na technickou infrastrukturu, vybudování parkoviště a připojovací komunikace, veřejné osvětlení a sadové úpravy. Prostor prodejny potravin (prodejna 1) bude členěn na prodejní a manipulační prostor, prostor zádveří s čistící vstupní zónou, prostory pro personál (předsíň, denní místnost, šatny, WC), technickou místnost a místnost přípojek. Prostor prodejny 2 (řeznictví/pekařství) bude členěn na společný prostor, prostor zádveří s čistící vstupní zónou, prodej masa a uzenin, přípravnu masa a uzenin s chladícími boxy, prodej lahůdek a čerstvého pečiva, přípravnu lahůdek a čerstvého pečiva s chladícími boxy, prostor pro příjem zboţí (s příjmovou váhou + chodba + umývání a sklad přepravek), zázemí vč. prostor určených pro personál (denní místnost, šatny, WC s předsíňkou, sprcha, úklidová místnost). Objekt, v němţ jsou umístěny prodejny, je navrţen jako halová zděná stavba s monolitickým ţelezobetonovým skeletem s vyzděnými obvodovými zdmi tl. min. 375 mm (POROTHERM). Vnitřní stěny a příčky jsou navrţeny také z tvárnic POROTHERM. Nosné zděné konstrukce budou ukončeny ţelezobetonovým ztuţujícím pasem. Nosné prvky budou zaloţeny na betonových monolitických pasech event. patkách, jejichţ dimenzování bude prováděno na základě inţenýrsko-geologického průzkumu. Budova má tvar obdélníku cca 63 x 26 m s boční krytou rampou o rozměrech 6 x 8 m a se vstupním polozavřeným portálem před hlavním vchodem (prostor zádveří + venkovní krytý prostor) s přibliţnými rozměry 17 x 7 m. Světlá výška prodejny bude 3,30 m, světlá výška vedlejších prostor 3,01 m. Stavba bude zastřešena sedlovou střechou s betonovou taškovou krytinou. Sklon střešních rovin bude 18,3 o, výška hlavního hřebene 8,14 m. 10

12 Obr. 3: Předběţný zákres stavby do katastrální mapy s označením stavebních objektů (bez měřítka) PRODEJNA 2 11

13 Prostor prodejny 2 bude součástí objektu (připojený na čelní štítovou stěnu), bude obdélníkového tvaru s rozměry cca 9 x 26 m. Světlá výška společných prostor, prodejny a přípravny masa a uzenin a prodejny lahůdek a čerstvého pečiva bude 3,30 m, světlá výška dalších prostor 3,01 m. Obě provozovny budou mít samostatné vchody pro zákazníky z okapní části. Vnitřní dispozice je navrţena tak, aby zákazník mohl bezprostředně projít z jedné provozovny do druhé i vnitřním prostorem. Objekt bude umístěn na pozemku par. č. 146; 144/1; 254/1 a 1501 v ulici Revoluční třída v Novém Bydţově. Urbanistické řešení bude klást důraz na to, aby prostorové umístění objektu bylo příznivé vzhledem k světovým stranám a ke komunikaci, která bude objekt dopravně spojovat. Zásobování prodejny bude prováděno odděleně mimo parkoviště pro zákazníky. Zásobovací rampa prodejny potravin je umístěna v západní části objektu. Únikové (poţární) cesty jsou řešeny přímo na terén, aby byla zajištěna pokud moţno nejkratší doba úniku. Objekt je řešen jako kompaktní, se snahou o maximální přizpůsobení terénnímu reliéfu, s uplatněním členěného fasádního pláště pro docílení drobnějšího měřítka hmot objektu. Fasáda bude vyvedena v barvách světlých odstínů a bude doplněna prvky dřevěných, plastových a ocelových konstrukcí v povrchových úpravách určených v projektové dokumentaci. Hmotové a objemové řešení, členění fasád a střešních konstrukcí dávají stavbě přijatelné lidské měřítko. V materiálovém řešení objektu se uplatní dominantní plochy tenkovrstvých štukových omítek s nátěry navazujícími na řešení uličního průčelí. Dispoziční řešení je navrţeno tak, aby vyhovovalo poţadavkům investora a potřebám zákazníků. Technické řešení Objekt je navrţen jako jednopodlaţní, nepodsklepený, halového charakteru se sedlovou střechou, rozšířenou v západní části nad prostor nákladní rampy a vstupní portál v přední části objektu. 12

14 Před vlastním vybudováním objektu bude v místě stavby provedena demolice budovy č.p. 213, budovy na st.p.č a dalších budov, které slouţily pro technické zázemí bývalého zahradnictví. Budova bude zaloţena na základových pasech z prostého betonu. Hlavní svislé nosné konstrukce objektu budou zděné z keramických tvárnic POROTHERM 44 P+D a POROTHERM 30 P+D. Příčky budou zděné z tvárnic POROTHERM v tl. 100, 125 a 175 mm. Střešní konstrukci budou tvořit dřevěné sedlové příhradové vazníky s ocelovými styčníkovými plechy. Střešní plášť bude z taškové betonové krytiny BRAMAC na dvojitém laťování. Na spodní pásnici vazníků bude zavěšena tepelná izolace, rozvody inţenýrských sítí a podhled. Vlastní střecha objektu bude navrţena jako dvouplášťová s odvětraným prostorem mezi tepelnou izolací a střechou. Odvodněna bude krajními okapními ţlaby s venkovními svody. V prostorech přístupných veřejnosti bude zavěšený podhled (desky z minerálního vlákna v intarzovaném formátu 60 x 60 cm, zavěšené na kovové konstrukci šířky cca 20 mm). V prostoru přípravny masa, ve sprše a v prostoru nad stropními panely chladících a mrazících boxů prodejny 2 je navrţen sádrokartonový podhled. Vnitřní dveře jsou navrţeny dřevěné typové do ocelových zárubní, příp. ocelové. V čelní stěně (prostor prodejny 2) budou provedeny výklady rozdělené ţelezobetonovými sloupy. Vchod a východ z prodejny 1 i 2 je navrţen automatickými posuvnými dveřmi. Vnitřní omítky budou provedeny vápenné štukové hlazené, v sociálních zařízeních bude keramický obklad. Venkovní omítka bude hrubozrnná, celoprobarvená. Kolem budovy bude vytvořen sokl proti odstřikující vodě. Technologické řešení objektu Vodovod Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí HDPE 63 x 5,8 mm (PE 80, PN 10). V objektu bude umístěna jedna vodoměrná soustava. Prostor prodejny 2 bude připojený na rozvod pitné vody odbočkou z hlavního přívodního potrubí pro prodejnu potravin. Zde bude na odbočce osazená druhá vodoměrná soustava. Z kotelny bude přívodní potrubí vedené nad podhledem zázemí prodejny potravin do prostoru zázemí prodejny 2. 13

15 Ohřev TUV bude pro prodejnu 1 (místnost pro personál, oba prostory WC a manipulační prostor) zajištěn termicky regulovatelným tlakovým zásobníkovým ohřívačem (obsah 30 l, jmenovitý příkon 1 kw), který bude zavěšen v místnosti přípojek. Pro potřebu provozu prodejny řeznictví a pekařství budou instalovány 3 elektrické zásobníkové ohřívače TUV (termicky regulovatelné tlakové zásobníkové ohřívače bez cirkulace): 1x 160 l v úklidové místnosti pro sprchu, WC a úklidovou místnost 1x 200 l v přípravně uzenin pro potřebu přípravy masa a uzenin 1x 125 l v přípravně pečiva a lahůdek pro potřeby přípravy pečiva a lahůdek Zásobníky budou osazeny těsně pod stropem místnosti, rozvody vody budou vedené pod omítkou/obkladem. Pojistný ventil a odpadní odvod budou vedeny nejkratší cestou do stěny. V prodejně 2 budou dále osazeny 3 průtokové ohřívače 2 kw 2 ks v místnosti prodeje masa a uzenin a 1 ks v denní místnosti (kuchyňská linka). Kanalizace Vnitřní kanalizace bude řešená jako oddílná. Rozvody splaškové kanalizace pro prodejnu 2 budou oddělené od vnitřního rozvodu splaškové kanalizace prodejny potravin (prodejna 1). Napojení na společný sběrač bude mimo objekt, přes společnou revizní šachtu. Odpadní vody (tuková kanalizace) z místností úseku přípraven a prodeje masa a uzenin a od mytí přepravek budou odvedené oddělenou tukovou kanalizací napojenou přes lapák tuků na sběrač splaškové kanalizace (ostatní splaškové vody budou odvedeny přímo do veřejné kanalizace). Lapák tuků bude osazený mimo prostor prodejny. Za lapákem, před zaústěním do odpadního potrubí resp. v jeho místě, bude osazena revizní šachta. Pro všechna chladící zařízení bude připravený odvod kondenzátu s napojením na kanalizaci podle aktuálních podkladů dodavatele technologie chlazení (pro kaţdý projekt bude ověřena přesná poloha a poţadavky ještě před realizací). 14

16 Materiál potrubí vnitřní kanalizace: - připojovací potrubí: PP (systém HT) DN odpady : PP (systém HT) - svody : PVC (systém KG) DN Sráţkové vody ze střech a zpevněných ploch budou odváděny dešťovou kanalizací přes odlučovač ropných látek do veřejné kanalizace. Na dešťovou kanalizaci bude pouţito potrubí z PVC. Plynoinstalace Pro zásobování plynem bude provedena nová plynovodní přípojka napojená na stávající plynovod v ul. Revoluční třída. Přípojka bude ukončena na objektu HUP. Vnitřní plynovod bude proveden z trubek ocelových bezešvých závitových tř. 11 jak spojovaných svařováním. Potrubí bude vedeno na konzolách volně podél zdí. Vytápění Vytápění prodejny 1 bude zajištěno pomocí plynového kotle BUDERUS G 334 (jmenovitý výkon 71 KW). Kotel bude umístěn v nízkotlaké plynové kotelně III. kat. umístěné v objektu. Vytápění prodejny 2 bude zajištěno elektrickými přímotopy (přímotopy konvektory o jmen. výkonu 17,5 kw + VZT přímotopný el. ohřev vzduchu o jmen. výkonu 25,5 kw). Elektroinstalace Přívod od přípojky bude proveden CYKY kabely, které budou umístěny v podhledu v kabelových ţlabech. Elektroinstalace v objektu bude zajišťovat: Umělé osvětlení Nouzové osvětlení Zásuvkové rozvody Regulace vytápění, příprava TUV, vzduchotechnika 15

17 Před nebezpečným dotykem ţivých částí je uţito samočinné odpojení od zdroje, krytí a izolace, dle ČSN Zvýšená ochrana bude tvořena pospojením a proudovými chrániči. Ve všech rozvaděčích bude instalován vodič s přepětím třídy B+C. V místech, kde je předpoklad pouţití elektronických přístrojů, budou instalovány zásuvky s přepěťovou ochranou třídy D. Kabelová přípojka NN pro nový areál bude provedena dle poţadavků dodavatele el. energie - ČEZ Distribuce a.s. Poţadovaný odběr bude zajištěn samostatnou přípojkou. Připojení bude provedeno novým zemním kabelem. Nově vybudované distribuční zařízení zůstane v majetku provozovatele. Kabely nové přípojky budou uloţeny ve volném terénu ve výkopu v hloubce 0,7 m v kabelovém loţi z kopaného písku tl. 2 x 8 cm. Ve výšce 30 cm nad kabely bude uloţena výstraţná fólie z PVC. Kabely pod komunikaci ve zpevněných plochách budou uloţeny ve ţlabech KOPOS typ ZK 110 x 110 osazených na podkladové vrstvě z betonu a zasypaných pískem ve výkopu v hloubce 1,2 m (šíře 0,5 m). Vzduchotechnika Vzduchotechnické potrubí bude instalováno z důvodu odvodu tepelné zátěţe a přívodu hygienické potřebné dávky čerstvého vzduchu na jednu osobu. Je nutné dodrţet hodinovou výměnu čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu. Vzduchotechnické zařízení pro prodejnu 1 je navrţeno jako mírně přetlakové (5%) a dimenzováno na 6 m 3 /h čerstvého vzduchu na 1 m 2 podlahové plochy (předpokládaný vzduchový výkon zařízení m 3 /h). Pro přívod, cirkulaci a odvod vzduchu budou v prostoru prodejny 1 instalovány: 3 venkovní klimatizační jednotky potrubní ventilátor MAICO DZR56/4B odsávající znehodnocený vzduch z prostoru prodejny Dále budou v prostoru prodejny 1 instalovány: 2 samostatné ventilátory umístěné na stěně pro nucené odsávání vzduchu z prostoru WC (100 m 3 /h) 16

18 ventilátor s výkonem 180 m 3 /h pro nucené odsávání vzduchu z technické místnosti kruhový ventilátor s výkonem 340 m 3 /h pro nucené odsávání vzduchu z prostoru šaten Pro úsek řeznictví/pekařství (prodejna 2) byly uvaţovány VZT zařízení: venkovní klimatizační jednotka axiální ventilátor odsávající znehodnocený vzduch ze společného prostoru Dále budou v prostoru prodejny 2 instalovány: sací ventilátor s odtahem na střechu pro odvádění tepla z mrazícího agregátu 2 samostatné ventilátory umístěné na stěně pro nucené odsávání vzduchu z prostoru WC ventilátor pro nucené odsávání vzduchu z prostoru umývárny a skladu přepravek 3 ventilátory pro nucený odtah vzduchu z prostoru přípraven Popis provozu Prodejna potravin (prodejna 1) Zásobování samoobsluţné prodejny potravin (prodejna 1) bude probíhat přes zásobovací rampu v západní části objektu. Zásobování se předpokládá nákladními automobily 1x denně. Prodejna potravin má přímou návaznost na velkosklad, ze kterého bude plynule zásobována. Firemní systém umoţňuje provádět optimalizaci zásobování prodejny v čase pomocí systému just in time. Tento vytvořený informační systém umoţňuje minimalizovat zázemí prodejny a koordinovat zásobování tak, aby nedocházelo ke kříţení cest zboţí v zázemí. Dále umoţňuje vést evidenci, optimalizovat mnoţství a druhové sloţení potřebného prodávaného zboţí. Přeprava mraţeného a chlazeného zboţí bude probíhat v termoboxech tak, aby nebyl přerušen chladící a mrazící řetězec. V mrazírně 17

19 bude uloţena mraţená zelenina a ovoce. V chladírenském skladu budou uloţeny mléčné výrobky. Chlazené balené uzeniny, chlazené balené maso, chlazená zelenina, mraţené balené maso a vejce budou dováţeny a ukládány přímo do regálů v prodejně. Mraţené sladké zboţí bude skladováno zvlášť v mrazících boxech. Denní zásoba pečiva bude přechodně uloţena v manipulačním prostoru v přepravkách. V prodejně 1 bude distribuováno pouze balené zboţí, veškerý provoz přípraven odpadá. Transport zboţí v prostoru prodejny bude realizován pomocí ruční manipulační techniky. Prostory prodejny potravin budou denně uklízeny pomocí úklidového stroje. Veškerá manipulace se zboţím bude probíhat v obalech k tomu určených a přepravkách. Nepotravinářské zboţí bude přímo zaváţeno na prodejní plochu (dováţeno v oddělených boxech). V prodejně se budou prodávat převáţně potravinářské výrobky (80 90%) s doplňkovým sortimentem drogerie a drobného zboţí. V objektu nebudou prodávány ani skladovány nebezpečné látky a přípravky ve smyslu zákona 356/2003 Sb. o chemických látkách a přípravcích. Prodejna řeznictví/pekařství (prodejna 2) Pro příjem zboţí budou určeny dva samostatné vstupy pro zásobování zvlášť maso, uzeniny, lahůdky a zvlášť pečivo. Zboţí bude v prostoru příjmu zboţí zváţeno na příjmové váze a přemístěno na místo určení do chladíren nebo do mrazící vany (polotovary pečiva). Příjem jednotlivých druhů zboţí bude časově oddělen. Červené maso bude dopravováno dodavateli masa ve visu zavěšením na závěsný systém přepravního vozidla. Z vozidla bude maso skládáno ručně do chladírny. Po vykoštění bude maso buď navěšeno na nerezové stromečky nebo uloţeno do regálů v chladírně masa, případně přímo do prodejního pultu. Masné výrobky budou dodávany v přepravkách, kde se nacházejí výhradně v zabaleném stavu (velkospotřebitelské balení) a z přijímací místnosti se budou umísťovat do chladícího boxu. Mytí, skladování a sanitace přepravek v tzv. vnitřním okruhu se bude provádět v umývárně přepravek. Ostatní přepravky bude odváţet dodavatel výrobků 18

20 k průmyslovému mytí. Sýry se budou přejímat vţdy časově odděleně od masa a masných výrobků. Stejně i lahůdky budou přijímány časově odděleně od příjmu mraţených pekařských výrobků. Všechny tyto výrobky budou dodávány výhradně v zabaleném stavu (velkospotřebitelská balení). Mraţené polotovary budou dodávány v kartonech a budou ukládány do mrazící truhly v přípravně pečiva. Úprava čerstvého masa se bude provádět buď na prodejně nebo v přípravně masa, kde je umístěn mlýnek na maso a další řeznické technické vybavení. Krájení uzenin se bude provádět v přípravně uzenin, případně v prodejním prostoru na nářezovém stroji. Příprava sýrů pro prodej se bude provádět v přípravně uzenin a lahůdek, případně v prodejním prostoru. Lahůdky budou připravovány k vloţení do prodejních pultů v přípravně uzenin a lahůdek. Prodej pečiva bude představovat jednak prodej jiţ hotových výrobků nakoupených od dodavatelů (chleba, housky a rohlíky, trvanlivé pečivo atd.) a jednak prodej výrobků, které budou dodávány na prodejnu jako zamraţené polotovary a budou na prodejně dopékány, nazdobeny a připraveny k prodeji. Veškerý obalový materiál, který bude pouţíván, bude odpovídat poţadavkům na zdravotní a hygienickou nezávadnost a bude uloţen tak, aby nedošlo k jeho sekundární kontaminaci. B.1.7. Přepokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení zahájení výstavby (přípravné práce). březen 2009 dokončení výstavby,,,,...srpen 2009 B.1.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků Královéhradecký kraj Město Nový Bydţov 19

21 B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat Nejbliţším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivu na ţivotní prostředí bude vydání územního rozhodnutí. B.2. Údaje o vstupech B.2.1. Půda Plánovaný areál je situován v katastrálním území Nový Bydţov v ulici Revoluční třída. Na řešeném území se v minulosti nacházel areál zahradnictví. Větší část pozemků je vedena v seznamu BPEJ a je zapsána do zemědělského půdního fondu. Podle územního plánu města Nový Bydţov se dotčené území nachází v zóně určené pro občanskou vybavenost, coţ odpovídá záměru investora - vybudování obchodního centra s širokosortimentní samoobsluţnou prodejnou doplněnou o prodejnu řeznictví a pekařství. Celková plocha činí 8235 m 2. pozemek s p.č. 144/1 - výměra 186 m 2 druh pozemku : zahrada majitel : Ing. Libuše Kovářová, Maroldova 1029, Český Brod pozemek s p.č výměra 7101 m 2 druh pozemku : zahrada majitel : Ing. Libuše Kovářová, Maroldova 1029, Český Brod pozemek s p.č. st. 254/1 - výměra 829 m 2 druh pozemku : zastavěná plocha a nádvoří majitel : Ing. Libuše Kovářová, Maroldova 1029, Český Brod pozemek s p.č. st výměra 18 m 2 druh pozemku : zastavěná plocha a nádvoří 20

22 majitel : Ing. Libuše Kovářová, Maroldova 1029, Český Brod pozemek s p.č. 2559/3 - výměra 725 m 2 druh pozemku : ostatní plocha (ostatní komunikace) majitel : Město Nový Bydţov, Masarykovo náměstí 1, Nový Bydţov pozemek s p.č. 2578/5 - výměra 7228 m 2 druh pozemku : ostatní plocha (silnice) majitel : Město Nový Bydţov, Masarykovo náměstí 1, Nový Bydţov Záměr nezasahuje ţádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle 14 zákona č. 114/1992 Sb. Není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu 45 a c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle 45a. Lokalita se nenachází na území obecně chráněných přírodních prvků (např. ÚSES). Tyto skutečnosti jsou blíţe komentovány v kapitole C.1. Do uvaţované lokality zasahují ochranná pásma silnice a inţenýrských sítí. Při stavebních pracích bude nutné vytyčení všech inţenýrských sítí a dodrţení jejich ochranných pásem. B.2.2. Voda Přípojka bude napojena na veřejný vodovod, který prochází pod komunikací II/327. Napojení bude provedeno navrtávacím pasem, za kterým bude umístěn uzávěr. Za místem navrtávky bude osazena vodoměrná šachta. Od vodoměrné šachty bude vedeno potrubí do objektu prodejny potravin. Tam bude potrubí rozděleno na rozvod vody pitné pro prodejnu 1 a pro provoz prodejny 2 (viz kap. B.1.6.). Rozvod poţární vody bude realizován odbočkou z hlavního vodovodního potrubí. 21

23 Potřeba vody při výstavbě Voda bude odebírána z veřejné vodovodní sítě. Předpokládaná spotřeba pitné vody je 5 l na osobu za 1 směnu, spotřeba vody na mytí 120 l na osobu za 1 směnu. Potřeba vody při provozu Výpočet potřeby pitné vody je proveden podle vyhl. č. 428/2001 Sb. Při výpočtu se uvaţuje s předpokládaným počtem zaměstnanců obou prodejen a jejich pracovním zaměřením (20 osob) a potřebou mycí linky. Roční vyuţití : 310 dnů/rok Průměrná roční potřeba: Q r = 496 m 3 /rok Obr. 4: Zákres stavby do mapy vodovodů Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (bez měřítka) 22

24 K této spotřebě je navíc nutné uvaţovat spotřebu vody na údrţbu zeleně a komunikací ve výši cca 120 m 3 /rok. Celková roční spotřeba tak bude 616 m 3 /rok. Potřeba poţární vody pro vnitřní hydrantové systémy Q poţ = 1 l/s B.2.3. Surovinové a energetické zdroje Vstupní suroviny pro výstavbu Pouţité vstupní suroviny pro výstavbu areálu budou odpovídat standardně pouţívaným stavebním materiálům. Na tělesa zpevněných ploch a komunikací bude pouţit štěrkopísek a kamenivo s vhodnými frakcemi. Kryt komunikací a parkovacích ploch bude tvořit betonová dlaţba tloušťky 100 mm. Na chodníky bude pouţita betonová dlaţba tloušťky 60 mm. Na stavební konstrukce budou pouţity tyto materiály: beton, ţelezobeton, ocelové konstrukce, tvárnice, cihly, sádrokarton, sklo, dřevo. Upřesnění dodavatele a mnoţství daného materiálu bude stanoveno v dalších fázích přípravy stavby. Vstupní suroviny pro provoz prodejny 1 V prodejně 1 bude přijímáno pouze balené potravinářské (ovoce, zelenina, pečivo, masné a mléčné výrobky, cukrovinky, nápoje) a nepotravinářské zboţí (drogerie, drobné zboţí). Vstupní suroviny pro provoz prodejny 2 V prodejně 2 budou přijímány masné výrobky, sýry a lahůdky ve velkospotřebitelském balení, dále červené maso, které bude v prodejně vykoštěno a naporcováno. Mimo to budou do prodejny odděleně přijímány pekařské výrobky a zamraţené pekařské polotovary, které budou v prodejně dopékány. 23

25 Elektrická energie Přípojka elektrické energie bude muset pokrýt energetickou bilanci, která se skládá ze zdrojů navrţených v prodejně 1 a 2. Energetická bilance: Prodejna potravin (prodejna 1) Osvětlení : Pi =20,5 kw Potravinové chlazení : Pi =32,0 kw Klimatizace : Pi =18,0 kw Ohřev TUV - boiler : Pi =1,0 kw Ostat. drobné spotřebiče : Pi =8,0 kw Celkem : Pi =79,5 kw Prodejna řeznictví/pekařství (prodejna 2) Přímotopy + konvektory : Pi =17,5 kw VZT přímotopný el. ohřev vzduchu : Pi =25,5 kw Ohřev TUV akumulační : Pi =8,0 kw Motory : Pi =15,0 kw Osvětlení + ostatní : Pi =4,0 kw Celkem : Pi =70,0 kw Rozvod v budově bude proveden pomocí kabelů CYKY uloţených v podhledech. Vybrané okruhy budou zálohovány UPS a chráněny pomocí předpěťové ochrany. Tepelná energie Zásobování teplem bude zajišťovat nová plynovodní přípojka, která bude napojena na stávající plynovod v ul. Revoluční třída. Přípojka bude ukončena na objektu prodejny 1 HUP. Délka plynovodní přípojky bude 35 m. 24

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S.

M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. M A L O O B CH O D N Í P R O D E J N A Z L Í N - OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ DEKTRADE A.S. / p.č. 1141/2 a 338, kat. území Příluky u Zlína / / Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou Studie proveditelnosti projektu Vypracoval: Vladimír Stehno ERG 3. ročník 2008 1. Obsah 2. Úvodní informace... 3 2.1. Základní údaje o projektu...

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrh variantního řešení čištění odpadních vod PALACKÉHO 138, 276 01 MĚLNÍK

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

ODBOR STAVEBNÍ INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/007519/2014 ST2/Več MMHK/076325/2014 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.08.2015 22313/ZP/2015-Čr 31.08.2015

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.08.2015 22313/ZP/2015-Čr 31.08.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje NOVOPOL a.s. Velký Třebešov 20 552 03 Česká Skalice Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 18.08.2015 22313/ZP/2015-Čr 31.08.2015 Odbor

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 10. 2013 Č.j.: 75774/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Záměr ZAŘÍZENÍ PRO SBĚR AUTOVRAKŮ. V Dalovicích

Záměr ZAŘÍZENÍ PRO SBĚR AUTOVRAKŮ. V Dalovicích Záměr ZAŘÍZENÍ PRO SBĚR AUTOVRAKŮ V Dalovicích zpracováno dle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí s obsahem dle přílohy č. 3 Prosinec 2009 Identifikační údaje Název: Oznámení

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:...

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l)

zdarma Dodávkový vůz MB 412D-HydroJet P30 (hydročistič SPEK 140 bar/50 l) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ DN 300-1000,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání a recyklace) hod 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 30% (čištění, odsávání a recyklace) 80Kč DN 300-1000,znečištění do 15%

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1563892/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911 29.1.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TONNER - provádění staveb a Inženýrská činnost Ing. Pavel Tonner Bělohorská 94 169 00 Praha 6 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka

Více

v Příbrami, ul. Evropská

v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ HALY B S POZEMKEM v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ HALY B S POZEMKEM - Příbram, ul. Evropská POPIS NABÍDKY Knol Plus a.s. Vám tímto nabízí ke koupi samostatnou průmyslovou halu na vlastních 2 pozemcích,

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149 Zjištění ceny obvyklé Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 128 na pozemku parc.č. st. 158 a pozemky parc.č. st. 158 a 572/1 včetně součástí a příslušenství nemovitého charakteru k.ú. Černčín, obec Bučovice,

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více