B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A"

Transkript

1 B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ; STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM U STAVBY, KTERÁ JE KULTURNÍ PAMÁTKOU, JE V PAMÁTKOVÉ REZERVACI NEBO JE V PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ Staveniště se nachází v zastavěné části města na stavební parcele 1483, která je z části zastavěna bytovým domem a z části tvoří zahrádku směrem do dvorní části vnitrobloku (zatravněné plochy s dlážděnými chodníky). Staveniště dále zasahuje na pozemek 2974/2 což je ulice Revoluční a 2974/1 což je ulice Přemysla Otakara. Ze strany ulice Revoluční bude zabírat staveniště pás v šíři 3m (zábor chodníku) a ze strany ulice Přemysla Otakara bude staveniště zabírat pás podél domu šířky 6m. Zábor bude zasahovat do místní jednosměrné komunikace tak, aby byl ponechán volný průjezd šířky 3,0m. Po dobu provádění přípojky vody bude muset být ulice Přemysla Otakara uzavřena. Dále staveniště zasahuje na sousední pozemek Zde je rodinný dům se zahradou. Rekonstruovaný bytový dům je v řadové zástavbě s rodinným domem a jeho štít přesahuje sousední dům. Po dobu opravy a zateplení štítové stěny bude staveniště zasahovat na tento sousední pozemek. Objekt určený k rekonstrukci je v dobrém stavebně technickém stavu. Vykazuje pouze poruchy související se zvýšenou vlhkostí spodní stavby a místní poruchy způsobené zatékáním srážkové vody do fasády a půdy. V objektu je 9 bytů. Rekonstrukce bude probíhat za provozu, je tedy nutno počítat s tím, že většina obyvatel bytů bude tyto obývat i během rekonstrukce. Po dobu výstavby a do doby uvedení do provozu nových rozvodů vody a napojení WC mís v bytech zajistí dodavatel stavby přistavení cisterny s pitnou vodou a dvojici chemických WC pro potřeby nájemníků. Objekt i pozemky zasažené stavbou jsou ve vlastnictví investora vyjma sousedního pozemku s rodinným domem. Příjezd na staveniště je pouze z ulice Revoluční. V době výstavby bude již provedena rekonstrukce ulice Revoluční a rekonstrukce vnitrobloku. Proto bude staveniště umístěno v ulici Přemysla Otakara. Přístup do dvora přes vnitroblok bude omezený a možný pouze lehkými malými automobily a pro pěší. Staveniště je přístupné z místní veřejné komunikace. Staveniště se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně. B1.b URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY, PŘÍPADNĚ POZEMKŮ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH Architektonické a urbanistické zásady vycházejí ze stávajícího řešení objektu a okolního terénu a dále z architektonické studie rekonstrukce. Jedná se o řadový rohový dům v uliční zástavbě postavené na konci 20. let 20.stol. Objekt má suterén, 3 nadzemní podlaží s byty a nevyužívanou půdu pod sedlovou střechou. 2

2 Domovní schodiště v dvorním traktu je dvouramenné s kamennými vetknutými stupni, kovovým zábradlím, které spolu s uliční fasádou a profilovanými dřevěnými vstupními dveřmi do bytů patří k architektonicky hodnotným částem domu. Uliční fasáda má výrazné prostorové členění tvořené především římsami a šambránami kolem oken. Dvorní fasáda je mnohem méně plastická jen s plochou dekorací. Architektonická koncepce vychází ze zadání, ve kterém objednatel počítá se zachováním stávajících bytů, s komplexními úpravami společných prostor včetně technického vybavení a změnou systému vytápění na dálkové horkovodní, rekonstrukcí střechy, zateplením objektu (fasády kontaktním zateplovacím systémem, strop nad sklepem, strop nad posledním patrem). Barevné řešení fasád vychází ze Studie IPRM - koncepce barevného řešení fasád. Fasády domu budou řešeny v pískových odstínech. Materiály a barvy použité na vnějším plášti objektu se shodují s barevným řešením již realizovaného domu čp.490 v téže ulici. Střecha bude rekonstruována a položena nová plechová falcovaná krytina tmavě šedé barvy. I přes zásadní změnu vytápění bytů budou v domě ponechány rozvody plynu pro vaření plynovými sporáky. Dojde pouze k demontáži části plynového potrubí vedoucí v bytech k lokálním topidlům. Přívod vzduchu je infiltrací okny bez těsnění (stávající stav zůstane zachován), odvod nově navrženými digestořemi. Příjem základních kanálů televizního signálu bude společnou anténou a následně možností využití metropolitní datové sítě. Dispoziční řešení 1:PP suterénu : Suterén je využit pro místnost úklidu, místnost pro kočárky a kola, sušárnu a pro malé sklípky. Ke každé bytové jednotce náleží jeden sklípek. Dispoziční řešení 1., 2. a 3. NP : Dispoziční řešení je zachováno, byty jsou označeny podle nadzemního podlaží, ve kterém se nacházejí. V každém nadzemním podlaží domu jsou 3 byty. Projekt neřeší vnitřní prostory stávajících bytů. V rámci rekonstrukce budou v bytech provedeny následující úpravy: 1/ etážovým způsobem bude realizováno nové vytápění z bytových výměníků 2/ bytový rozvaděč elektro bude napojen na nové společné rozvody a přemístěn do předsíně bytu, rozvody v bytech nejsou součástí projektu. Nově bude pouze zajištěn přívod el. energie k digestoři, bytovému výměníku a případně ventilátoru v koupelnách. 3/ z bytových výměníků, ve kterých budou nový vodoměr a příprava TUV, bude provedeno napojení na stávající rozvody studené a teplé vody 4/ stávající kamna WAV a karmy včetně připojovacího plynového potrubí budou Demontovány. B1.c TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH Suterén: Stávající cihelné podlahy a betonové mazaniny v suterénu budou vybourány. Nové podlahy budou provedeny z betonových dlaždic uložených na štěrkovém polštáři. Štěrkový polštář bude z důvodu snížení vlhkosti v suterénu odvětrán pomocí drenážních plastových trubek přes stávající komínové průduchy nad střechu objektu. Stěny v suterénu budou nově opatřeny sanačními omítkami a malbou. Stropy suterénu (klenby) budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s použitím minerální vaty. V suterénu bude provedeno nové členění sklepních kójí. Stěny kójí budou provedeny z pletiva do ocelových rámů tak, aby bylo zajištěno co největší provětrávání suterénu. Z prostoru schodiště 3

3 budou do sklepů osazeny nové protipožární dveře. Uliční a dvorní fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Kamenný sokl bude rekonstruován, chybějící sklepní okénka doplněna včetně ocelových mříží. Část fasády nad kamenným soklem bude opatřena sanační omítkou. Veškeré fasády budou provedeny hladké silikátové s velikostí zrna 1,5mm. Stávající střešní krytina z keramických bobrovek bude sejmuta včetně laťování. Poškozené trámy krovu budou nahrazeny novými, položena difúzní pojistná fólie a provedena nová střešní krytina falcovaná z ocelového poplastovaného plechu na bednění z OSB desek. Veškeré klempířské prvky střechy a fasády budou proveden nově z poplastovaného plechu. Prostor půdy bude dezinfikován a vyčištěn. Komíny nad podlahou půdy budou odbourány. Podél pozednicových stěn a střední nosné stěny bude provedeno odkrytí stávající cihelné dlažby včetně zásypu a prkenného záklopu a bude ověřen stav stropních trámů. Po případné rekonstrukci trámů bude podlaha uvedena do původního stavu a zateplena. Na stávající podlahu bude proveden rošt z OSB desek do kterého bude aplikována foukaná tepelná izolace. Na rošt bude provedena pochůzí podlaha z OSB desek. Stěny schodiště ze strany půdy budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s EPS tl. 120mm. Strop schodiště bude ze strany půdy zateplen deskami minerální vlny tl. 140mm. Stávající betonové dlažby ve společných prostorách budou vybourány a nahrazeny novou keramickou dlažbou s podbetonováním. Stávající kamenná schodiště budou vyčištěna, ocelové zábradlí očištěno a natřeno, dřevěná madla vyspravena a nalakována. Stěny a stopy společných prostor budou oškrábány na jádro, doplněna omítka a kompletně přeštukovány včetně vnitřní výmalby. Stávající dřevěné vstupní dveře do bytů včetně obložkových zárubní budou repasovány. V suterénu bude proveden nový rozvod teplovodu. V objektu budou provedeny dvě stoupací potrubí vedoucí ve schodišťových stěnách. Ke každému bytu bude v prostoru schodiště osazena bytová výměníková stanice pro ústřední vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Stávající plynová topidla a případně ústřední vytápění s plynovými kotli bude z bytů demontováno včetně rozvodů plynu. Zůstane pouze zapojení stávajících plynových sporáků. V bytech bude provedeno nové ústřední vytápění napojené z jednotlivých bytových stanic. Z těchto stanic bude také provedeno napojení stávajících rozvodů studené a teplé vody. V objektu budou osazeny nové elektroměrové rozvaděče napojené ze stávající přípojkové skříně. Z elektroměrových rozvaděčů budou napojeny nové bytové elektrorozvaděče nově umístěné v předsíních jednotlivých bytů. Z těchto rozvaděčů bude napojena stávající elektroinstalace v bytech. Ta bude pouze doplněna o přívod elektro k bytové výměníkové stanici, k digestoři a ventilátoru v koupelně. V objektu bude proveden nový rozvod STA. Na střeše bude umístěn stožár pro společnou anténu pro příjem pozemního digitálního signálu s možností umístění antény pro satelitní příjem. V prostoru půdy bude umístěn rozvaděč STA a stávajícím komínovým průduchem proveden rozvod do jednotlivých bytů. Spolu s rozvody STA bude provedena příprava pro rozvod datové sítě. Datová síť bude pouze připravena formou chrániček tak, aby v případě připojení bytu nebylo třeba provádět žádné stavební práce. Ze stávající telefonní přípojkové skříně umístěné u vstupu do objektu bude proveden nový vnitřní rozvod do jednotlivých bytů ukončený v jednotlivých předsíních připojovací zásuvkou. Spolu s telefonním rozvodem bude proveden nový elektronický vrátný s audio signálem. V jednotlivých bytech budou nad stávající plynové sporáky umístěny digestoře s odtahem odpadního vzduchu nad střechu. Pro odtah budou provedena nová stoupací potrubí, případně budou využity stávající komínové průduchy. U stávajících koupelen bez přímého odvětrání budou dodatečně osazeny podtlakové ventilátory s odtahem odpadního vzduchu nad střechu. 4

4 B1.d NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU Napojení objektu na dopravní infrastrukturu zůstane stávající. Příjezd k objektu je po veřejné komunikaci. Napojení na technickou infrastrukturu zůstane stávající a nebudou zřizovány nové přípojky. Vzhledem ke špatnému stavu kanalizačních dešťových a splaškových přípojek a nevyhovujícímu stavu vodovodní přípojky budou tyto provedeny nové na místě stávajících. Objekt je napojen jednou vodovodní přípojkou na městský vodovod. Přípojka je ukončena v suterénu objektu vodoměrnou sestavou v šachtě. Přípojka bude v místě stávající provedena nově. Vnitřní rozvody budou provedeny nové. Podružné měření spotřeby jednotlivých bytů bude umístěno v bytových výměníkových stanicích přístupných ze schodiště. Objekt je napojen jednou podzemní přípojkou na veřejný rozvod elektrické energie NN. Stávající přípojková skříň na fasádě zůstane zachována. Nově budou přemístěny elektroměrové rozvaděče umístěné na podestách schodiště. Objekt je napojen jednou podzemní nízkotlakou plynovodní přípojkou na veřejný rozvod zemního plynu. Přípojka je ukončena v suterénu hlavním uzávěrem plynu. Přípojka i společné vnitřní rozvody včetně bytových plynoměrů zůstanou zachovány. Dojde pouze k úpravě trasy vedení vnitřního rozvodu. Objekt je napojen na veřejnou telefonní síť jednou podzemní přípojkou ukončenou v přípojkové skříni v zádveří objektů. Přípojka zůstane stávající. Vnitřní rozvody v objektu budou provedeny nově. Objekt je napojen do jednotné městské kanalizace vedené v ulici Revoluční a Přemysla Otakara. Stávající přípojky dešťové i splaškové kanalizace budou provedeny nově na místě stávajících vyjma přípojek v ulici Revoluční. Tato přípojky budou rekonstruovány v rámci oprav ulice Revoluční. Objekty budou připraveny na napojení na městskou datovou optickou síť. B1.e ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VČETNĚ ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU, DODRŽENÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH PRO NAVRHOVÁNÍ STAVEB NA PODDOLOVANÉM A SVÁŽNÉM ÚZEMÍ Řešení technické a dopravní infrastruktury zůstane stávající. Stávající objekt je přístupný z veřejné komunikace. Parkování je možné na parkovišti podél chodníku přilehlé Revoluční ulice a ulice Přemysla Otakara. Stavba se nenachází v poddolovaném ani svažitém území. B1.f VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Způsob nakládání s odpady po dobu výstavby stavebních objektů i během užívání stavby se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb., jehož poslední úplně platné znění bylo zveřejněno zákonem č. 106/2005 Sb. Tento zákon definuje obecné podmínky nakládání s odpady. Dále se zákonem o odpadech souvisí vyhlášky č.381/2001 Sb. v platném znění (katalog odpadů), dále vyhlášku č. 478/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění, vyhláška č. 376/2001 Sb. v platném znění o ukládání odpadů na skládkách a využívání na povrchu terénu. Dále se problematiky nakládání s odpady přímo týká zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění (pracovní podmínky), zákon č. 483/2008 Sb. v platném znění (o ochraně ovzduší) a zákon č. 181/2008 Sb. v platném znění o ochraně vod a jeho souvisejících předpisů. Jde zejména o vyhlášku č. 450/2005 Sb. o podrobnostech 5

5 havarijních plánů. Odpady budou tříděny dle druhu a kategorie, využitelné složky (např. sklo, kovy, dřevo apod.) budou předány firmě oprávněné ke sběru a výkupu (případně zneškodnění) jednotlivých druhů odpadů. Vykopaná zemina bude odvezena na řízenou skládku. Stavební suť bude uložena na řízené skládce. Nebezpečné odpady (např. obaly od stavebnin zneč. zbytky nátěrových hmot apod.) budou k likvidaci předány pouze oprávněné osobě. Likvidace odpadů ze stavby bude zahrnuta do smlouvy s prováděcí firmou, která bude s odpadem nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech. Dodavatel stavby předá při předání stavby investorovi doklady o řádné likvidaci odpadů vzniklých během stavby. Odpady z provozu budovy komunálnímu odpad je ukládán do kontejnerů a pravidelně odvážen technickými službami zůstane stávající. Bilance demoličních a stavebních odpadů zařazených dle druhu a kategorie v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů (odhad jejich množství a návrh způsobu jejich likvidace) 15 Odpadní obaly Papírové a lepenkové obaly 0,03t odvezeno do sběrných surovin Plastové obaly 0,01t- odvezeno odbornou firmou k likvidaci Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 0,02t - odvezeno odbornou firmou k likvidaci 17 Stavební a demoliční odpady beton 0,5t uloženo na řízené skládce zdivo 10t - uloženo na řízené skládce dřevo 0,01t použito jako palivové dřevo sklo 0,01t - recyklace přes sběrné suroviny * - asfaltové pásy 0,01t uloženo na řízené skládce kabely 0,01t - uloženo na řízené skládce vytěžená hlušina 80t uložena na řízené skládce směsný st. a demol. odpad 20t - uloženo na řízené skládce B1.g ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO VYUŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ Stávající objekt není řešen bezbariérově. Vzhledem k rozsahu rekonstrukce není bezbariérovost domů řešena Do veřejně přístupných ploch a komunikací nebude zasahováno, vyjma provedení přípojek v místě stávajících. B1.h PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A ZAČLENĚNÍ JEJICH VÝSLEDKŮ DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Vzhledem, k tomu, že dochovaná dokumentace neodpovídá skutečnému současnému stavu objektů, provedl projektant zaměření stávajícího stavu. Prohlídku viditelných částí krovů ze strany půdy bylo zjištěno poškození některých částí krovu vlivem zatékání. V rámci rekonstrukce budou tyto části krovu nahrazeny. 6

6 Projektant provedl sondy do podlahové konstrukce půdy. Obnažené části trámů a prkenného záklopu nevykazují žádná poškození. Pro ověření stavu stropních konstrukcí půdy je v projektu navrženo odkrytí zhlaví trámů a jejich prohlídka. Pro zjištění stavu a hloubky základů stavby byla v suterénu provedena kopaná sonda odhalující základ střední stěny. Byla zjištěna hloubka založení nad 800mm pod stávající podlahou. Navržené odvětrání podlahy suterénu nebude mít vliv na základové poměry stavby. Z důvodu navrhovaného zateplení obvodových stěn a rekonstrukce sklepních prostor bylo provedeno měření vlhkosti zdiva v oblasti soklu a navrhované paty kontaktního zateplovacího systému a zdiva z vnitřní části sklepa. Pro měření byl použit CM přístroj pracující na základě reakce vody s karbidem vápníku. Bylo zjištěno, že zdivo pod stávající hydroizolací, vykazuje střední až vysokou vlhkost a není vhodné toto zdivo opatřit KZS. Zdivo nad hydroizolací vykazuje nízkou vlhkost a je vhodné pro zateplení KZS. Poloha a stav dešťové kanalizace byl v minulosti zjišťován kamerovou zkouškou. Bylo zjištěno, že stávající kanalizace jsou převážně v havarijním stavu a proto budou provedeny nově. Pozemek byl geodeticky zaměřen. Výškový systém Bpv, souřadný systém místní. B1.i ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTYČENÍ STAVBY, GEODETICKÝ REFERENČNÍ POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM Vytyčení nových konstrukcí bude odměřením od stávajících. Pro jednotlivé objekty byl zvolen místní výškový systém. ±0,000 odpovídá úrovni podlahy přízemí. B1.j ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY A TECHNOLOGICKÉ PROVOZNÍ SOUBORY Stavba není členěna do stavebních objektů. Technologické soubory nejsou. B1.k VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRANA OKOLÍ STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY PROVÁDĚNÍ STAVBY A PO JEJÍM DOKONČENÍ, RESP. JEJICH MINIMALIZACE Během stavby bude okolní prostředí v malém množství zatěžováno hlukem z výstavby (ruční mechanizace). Prašnost bude během bouracích prací snižována skrápěním. Lešení u fasád objektů bude opatřeno zákrytovou textílií. Navrhovaná stavba nebude zatěžovat okolí nadměrným hlukem, ani jinými vlivy, které by zhoršily stav životního prostředí. Užívání stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí, neboť užíváním nebudou vznikat žádné škodlivé odpady. B1.l ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ, POKUD NENÍ UVEDENO V ČÁSTI F Před započetím výstavby zajistí dodavatel vytyčení veškerých stávajících 7

7 inženýrských sítí! Při realizaci stavby je nutné v plné míře dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a zákonná ustanovení příslušných vyhlášek a nařízení vlády (vyhláška 601/2006 Sb., nařízení vlády 362/2005 Sb., 591/2006 Sb.), 15 zákona č.309/2006 Sb., kterým se stanovují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Odborné práce na staveništi musí provádět způsobilí a řádně proškolení pracovníci. Veškeré práce nutno provádět dle příslušných ČSN a pokynů výrobců - dodržení technologií, doporučovaných předpisů a všech prvků systémů a s ohledem na bezpečnost a zdraví osob. B2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA Stavba byla navržena dle platných ČSN a podkladů výrobců. Úpravy střechy a přitížení podlahy půdy jsou ověřeny statickým výpočtem. Stabilita objektu není stavebními úpravami ohrožena. B3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Posouzení požární bezpečnosti je provedeno v samostatné části projektové dokumentace. Objekt je členěn do požárních úseků. Samostatné požární úseky tvoří sklep, jednotlivé byty a prostor půdy. Schodiště vytváří částečně chráněnou únikovou cestu. Sklep a půda budou osazeny novými vstupními dveřmi s příslušnou protipožární odolností. Požárně nebezpečný prostor se stavebními úpravami nemění. Jednotlivé byty a společné prostory budou vybaveny dle Vyhlášky 23/2008Sb zařízením autonomní detekce a signalizace ( hlásičem požáru ). Zdrojem hasební vody je stávající venkovní podzemní hydrant. V objektech bude nově proveden rozvod požární vody se dvěma hydranty umístěnými na vedlejších podestách schodiště. Ve sklepích a u elektroměrového rozvaděče budou umístěny PHP práškové s hasící schopností 21 A. B4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pro rekonstrukci objektu budou použity materiály, na které bylo vydáno prohlášení o shodě a které svým použitím nijak nezatěžují životní prostředí. Úpravy obvodových konstrukcí jsou navrženy tak, aby nedocházelo na vnitřním povrchu ke kondenzaci vodní páry a nepřípustné kondenzaci uvnitř konstrukce. Vnitřní konstrukce jsou navrženy s ohledem na požadavky ČSN /Z Ochrana proti hluku v budovách. Na objektu bude provedena nově ochrana před bleskem. Ve stávajících bytech budou osazeny nad sporáky digestoře s odtahem odpadního vzduchu nad střechu objektu. Stávající koupelny bez přímého odvětrání budou vybaveny podtlakovými ventilátory s odtahem nad střechu objektu. 8

8 B5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ Užíváním objektu nevzniká uživatelům žádné zvýšené nebezpečí. Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání a provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu (uklouznutím, smykem, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem případně výbuchem) B6. OCHRANA PROTI HLUKU V objektu nejsou instalována zařízení, která by byla zdrojem nadměrného hluku nebo vibrací dle vyhlášky č.148/2006 Sb.. B7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov Pro objekt byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl. 148/2007Sb. Stávající stav objektu 302 kwh/m 2.rok třída energetické náročnosti G Nový stav objektu 107 kwh/m 2.rok třída energetické náročnosti C Zlepšení energetické náročnosti objektu je o 64,12% b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby Celková energetická spotřeba objektu byla stanovena v průkazu energetické náročnosti budovy. Stávající stav objektu 903GJ. Nový stav objektu 324GJ B8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE Není součástí tohoto projektu rekonstrukce. B9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. V objektu budou provedeny opatření ke snížení vzlínající vlhkosti v suterénu. Bude provedeno odvětrání podlahy a zajištěno větrání suterénních prostor. Výskyt spodních vod nebyl zjišťován. Objekt se nenachází v seismickém ani poddolovaném území. Stavba nevytváří ochranná pásma a sama do žádných nezasahuje. B10 OCHRANA OBYVATELSTVA Na umístění a stavební řešení stavby nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky 9

9 z hlediska ochrany obyvatelstva. B11 INŽENÝRSKÉ STAVBY a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod Odvodnění území zůstane stávající. Dešťová voda ze střech je svedena do městské jednotné kanalizace. Na místě stávajících nevyhovujících přípojek budou provedeny nové. b) zásobování vodou Každý objekt je napojen jednou vodovodní přípojkou na venkovní vodovodní řad. Přípojka je v nevyhovujícím stavu, a proto bude na jejím místě provedena nová. Umístění vodoměrné sestavy zůstane i nadále v suterénu objektu. c) zásobování energiemi Objekt je napojeny na veřejný rozvod elektrické energie stávající přípojkou. Přípojková skříň je umístěna na fasádě. Přípojka i přípojková skříň zůstává stávající. V objektu budou osazeny nové elektrorozvaděče napojené ze stávající přípojkové skříně. Objekt je napojen na veřejný nízkotlaký rozvod zemního plynu. Přípojka je ukončena hlavním uzávěrem plynu v suterénu. Do přípojky nebude zasahováno. d) řešení dopravy Objekt je přístupný z veřejné komunikace. Dopravní řešení se nemění. e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav Povrchové úpravy okolí stavby a vegetační úpravy nejsou obsahem této projektové dokumentace. f) elektronické komunikace Objekt bude vybaven rozvody STA se společným anténním stožárem. Dále je provedena příprava pro budoucí nožné připojení na městskou optickou datovou síť. Objekt je napojen stávající přípojkou na veřejnou telefonní síť. Přípojka je ukončena v zádveří. Do přípojky nebude zasahováno. Nově bude proveden rozvod telefonní sítě do jednotlivých bytů. B12 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB Nejsou 10

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ Místo stavby : Libice nad Cidlinou čp.35, poz.18/1 Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Stupeň : Projektová dokumentace Z.č.

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014 vedoucí projektant odpovědný projektant Vypracoval Ing. Jiří Pangrác Ing. Jiří Pangrác Jana Pangrácová Investor: Ing. Radek Fejt, Bohušova 782, 348 15 Planá Ing. Jiří PANGRÁC projektování pozemních a dopravních

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT:

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT: PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANTA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU V BRANDÝSE NAD LABEM STARÉ BOLESLAVI VSTUPNÍ BYTY UMÍSTĚNÍ STAVBY: Brandýs nad Labem, Pod Hrádkem, č.p. 191 INVESTOR: PROJEKTANT: Město

Více

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy Obsah: 01 Technická zpráva 02 Půdorys 1.PP 03 Půdorys 1.NP 04 Půdorys 2.NP 05 Půdorys 3.NP 06 Půdorys 4.NP 07 Půdorys 5.NP 08 Půdorys střechy 09 Řez A - A 10 Pohledy na fasády 11 Výpis PSV - plastové výrobky

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. ---------------------------------------------------- B. Souhrnná technická zpráva

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. ---------------------------------------------------- B. Souhrnná technická zpráva SOUHRNNÁ ZPRÁVA ---------------------------------------------------- B. Souhrnná technická zpráva Objekt: Modernizace sociálního zázemí hřbitova Doudlevce Adresa: Hřbitov Doudlevce, k.ú. Doudlevce, p.č.

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva zak.č. ZP 13/2015 str.1 A Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Sanace vlhkosti kostela sv. Jakuba Staršího ve Spálově - Venkovní drenáž b)

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Víceúčelové hřiště při ZŠ v Okříškách Místo stavby: Okříšky Kraj : Vysočina Stupeň : DSP Druh stavby: novostavba Katastrální

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

OPRAVA STŘECHY NA OBJEKTU č.p.109 BRNIŠTĚ, k.ú.velký GRUNOV

OPRAVA STŘECHY NA OBJEKTU č.p.109 BRNIŠTĚ, k.ú.velký GRUNOV PODKLAD PRO ZADÁVACÍ PROJEKT OPRAVA STŘECHY NA OBJEKTU č.p.109 BRNIŠTĚ, k.ú.velký GRUNOV INVESTOR : Obec Brniště, Brniště č.p.102, 471 29 PRACOVATEL DOKUMENTACE : ADS ing.arch..jaroslav ŘEŘICHA, U Zeleného

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

Geodetické zaměření Stavební pozemky vč. jeho nejbližšího okolí byly geodeticky zaměřeny. Výškopis a polohopis stavby je zřejmý ze situací stavby.

Geodetické zaměření Stavební pozemky vč. jeho nejbližšího okolí byly geodeticky zaměřeny. Výškopis a polohopis stavby je zřejmý ze situací stavby. B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a)charakteristika stavebního pozemku, Stavební pozemek se nachází v obci Ropice. Jedná se o částečně oplocený pozemek na konci slepé ulice. Pozemek je rovinný. Pozemek se nachází

Více

Z á s a d y o r g a n i z a c e v ý s t a v b y

Z á s a d y o r g a n i z a c e v ý s t a v b y T E C H N I C K Á Z P R Á V A Z á s a d y o r g a n i z a c e v ý s t a v b y a) I n f o r m a c e o r o z s a h u a s t a v u s t a v e n i š t ě, p ř e d p o k l á d a n é ú p r a v y s t a v e n i š

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Ing. Milan Indra oceňování nemovitostí ZNALECKÝ POSUDEK č. 1828 150 / 15 zjištění obvyklé ceny nemovitosti a ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených v katastrálním území Vyškov, obec

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY INVESTOR: Vrbová Daniela Nárameč 42, 675 03 Budišov MÍSTO STAVBY: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Březen 2014 POHODA NÁRAMEČ

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./1802/10-Ra HP - 2212/2010 Vyřizuje:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a.

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. - 1 - Akce: Modernizace farmy Dolní Branná Místo stavby: Dolní Branná - společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. V Brně, září 2015

Více

Technická zpráva. Vodovod a kanalizace. Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1. Investor :

Technická zpráva. Vodovod a kanalizace. Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1. Investor : - 1 - Technická zpráva Vodovod a kanalizace Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1 Investor : Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice Vypracoval : Jiří Černý, IČ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Tomáš Zajíc Kelč 159 756 43 Kelč Ing. Miroslava Zajícová Kladeruby 144 756 43 Kelč Naše

Více

Obsah. A.Úvodní údaje

Obsah. A.Úvodní údaje Obsah A.Úvodní údaje B.Průvodní zpráva B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání B.3. Orientační údaje stavby B.3.1.Budované kapacity B.3.2.

Více

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012

Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Schválil: Ing.Miloš Martinec Název akce Projektoval: J. Ludvíček 462112801 Stupeň dokumentace Miřetín - část. rekonstrukce VO + MR Datum 9/2012 Akce obsahuje Stožáry a kabelové vedení VO Kabelové vedení

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská 738, Česká Lípa. A. Průvodní zpráva. S T A V E B N Í Ú P R A V Y ROZŠÍŘENÍ LÁVEK U ZADNÍCH VCHODŮ DO DOMU Č.P. 2658

Více

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš Zakázka : Kulturní zařízení K Vidouli 727 Zateplení střech a osazení zateplených oken Stupeň : DPP-JP Zakázkové číslo : 6/2014 Datum :7.2014 A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš a/identifikace

Více

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Řešený prostor: zadavatel: Bytové družstvo Jiráskova 261 263, družstvo Obec: Lužec nad Vltavou Katastrální území: Lužec nad Vltavou

Více

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE U PRAHY JESENICE U PRAHY Stavebník : Architekt: Kopecký Bohumil, Kopecká

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlabí Tel: 499 405 328 Vyřizuje: Adéla Romaniaková, DiS. Fax: 499 421 691 Spis.zn.: výst. 17434/2009/Ha Č.j.: 17434/2009-6 E-mail: Romaniakovaadela@muvrchlabi.cz

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U York IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Developer projektu Skala Invest Group s.r.o. Sídlo společnosti Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4-Nusle Tel.fax +420 241 742 654

Více

Akce: Rekonstrukce objektu časomíry, městský stadion Česká Lípa

Akce: Rekonstrukce objektu časomíry, městský stadion Česká Lípa Příloha č. 1 k objednávce č. xxx/2016/ormi Požadavky na zpracování projektové dokumentace Akce: Rekonstrukce objektu časomíry, městský stadion Česká Lípa 1. Předmět zakázky Předmětem zakázky je zpracování

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice Ing. M. Veverka projekce IČO 11263415 269 01 * + 313 109 161 mvprojekce@mvprojekce.cz M.Schneibergová Ing. Mir.Veverka Město, Mírové náměstí 368, 2 33 zakázka č. Obytný dům Plzeňská ul. 212, Dokumentace

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty 1 A : PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní 700 73921 Paskov

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

F1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Název stavby: Stavební úpravy odvlhčení zdiva spisovny IPP, budova B, Masarykovo nám. 116/6 Místo stavby: k.ú. Třebíč 769738, parc. č. st. 112/1, 1463/3 Masarykovo nám. 116/6,Třebíč Investor: MĚSTO TŘEBÍČ,

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Sanace bytu č.1, Malšovice čp.13 st.p.č.9/1, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice, Malšovice 16, 405 02, Děčín2 Arch. č. : 1445-/13 F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Děčín, březen 2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 07/885/2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 773/21 v domě s č.p. 773 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a pozemku č. 948 v obci a katastrálním

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/3044/2011-330/83/OVŽP/Ho vyřizuje: Veronika Houhová tel.: 482 360 356

Více

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, stavebně historický průzkum,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 912, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp.370, POZEMKOVÉ PARCELYU Č. 364/1, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LANŠKROUN, OBEC LANŠKROUN,

Více

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi Průvodní zpráva Akce: novostavba RD Místo: Hodějice, p.č. 1175/13 Investor: manželé Moravčíkovi Investor vlastní stavební pozemek p.č. 1175/13 v obci Hodějice, na kterém hodlá postavit rodinný dům. Stavba

Více

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St.

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. 15 Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky:

Více

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288 1.05 1.06 1.09 1.10 1.11 1.04 Legenda : LEGENDA : Příslušenství sahara Monzun : Příslušenství infrazářič Helios : VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: 1.07 1.08 ±0,000=xxx,xx m.n.m Bpv. AKCE: REKONSTRUKCE VÝROBNÍHO

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZODP. PROJEKTANT: Ing. M. Skalík MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Ing. M. Skalík DATUM: KVĚTEN 2016 STUPEŇ: OHL POČET A4: NÁZEV AKCE: OPRAVA OBJEKTU ČP.21 NA POZEMKU P.Č. ST.104 VE VRCOVĚ INVESTOR: OBSAH: Město Borovany,

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA ZMĚNA 1 REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE K OHLÁŠENÍ STAVBY Investor : Město Šluknov Náměstí Míru 1 407 77 Šluknov Zodp.

Více

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 97 název ulice Jindřicha z Lipé okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 55 kraj Liberecký kraj číslo parcely 7 číslo bloku číslo orientační

Více

STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD

STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD Číslo zakázky: 21/14 STAVEBNÍ PRÁCE, ELEKTRO PRÁCE A DODÁVKA ZÁLOHOVÉHO ZDROJE IOP 2015 SOA HAVLÍČKŮV BROD Dokumentace pro provedení stavby Stavebník: Projektant: Moravský zemský archiv v Brně Palachovo

Více

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU Drahkov, p.p.č. 576/68, k.ú. Kvítkov u Modlan Dokumentace pro stavební povolení investor Liudmila Ovchinnikova 1.PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA / 2 OBSAH : 1. PRŮVODNÍ

Více

SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ

SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ 001 TECHNICKÁ ZPRÁVA 002 SITUACE 003 VÝ EZ STÁVAJÍCÍHO STAVU NA KÓT -2,940 004 VÝ EZ NOVÉHO STAVU NA KÓT -2,940 005 VÝ EZ NOVÉHO STAVU NA KÓT +0,000

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

Účel užití haly. budovy pro společenské a kulturní účely. B 46.21.63.1..2 1265 budovy pro sport 2 029,-

Účel užití haly. budovy pro společenské a kulturní účely. B 46.21.63.1..2 1265 budovy pro sport 2 029,- Příloha č. 3 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny za m 3 obestavěného prostoru haly a její standardní a cena za m 2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru Typ Číslo SKP Kód CZ - CC Účel užití haly

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST POD NÁDRAŽÍM ÚZEMNÍ STUDIE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel: Invest@Property consulting s.r.o., Jaurisova 4, 140 00 Praha 4 Datum: 05/2014 0/10 OBSAH : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Více

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OBSAH: T 1 2 3 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ - OBJEKT A - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-2.NP VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: ±0,000=xxx,xx

Více

Rekonstrukce Vodárenské věže, Na Výšinách 1

Rekonstrukce Vodárenské věže, Na Výšinách 1 Milady Horákové 66/103 160 00 Praha 6 - Hradčany tel.: 220 612 211, atelier@omegaproject.cz Rekonstrukce Vodárenské věže, Na Výšinách 1 Dokumentace pro provedení stavby, dokumentace pro výběr zhotovitele

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL VÝMĚNA STROPNÍHO OSVĚTLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3

Více

TECHNICKÉ ZPRÁVY. POHŘEBNÍ SLUŽBA A KAMENICTVÍ Vysoké učení technické Brno. Ústav pozemního stavitelství. Stupeň dokumentace:

TECHNICKÉ ZPRÁVY. POHŘEBNÍ SLUŽBA A KAMENICTVÍ Vysoké učení technické Brno. Ústav pozemního stavitelství. Stupeň dokumentace: TECHNICKÉ ZPRÁVY Název stavby: Univerzita: Fakulta: Ústav: POHŘEBNÍ SLUŽBA A KAMENICTVÍ Vysoké učení technické Brno Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství Stupeň dokumentace: DSP Vypracoval: Bc.

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 55/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 1665

Více

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL STAVEBNÍK STAVBA ING. MILAN HAVLIŠTA ING. MARTINA PŘÍVRATSKÁ SOŠ VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ SOŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Více

Pivovar Hotel Na Rychtě

Pivovar Hotel Na Rychtě NÁZEV STAVBY : PIVOVAR HOTEL NA RYCHTĚ MÍSTO STAVBY : UL. KLÁŠTERNÍ 75/9, ÚSTÍ NAD LABEM CENTRUM INVESTOR : TRADE FINANCE, s.r.o., Vinohradská 164/2279, 130 00 Praha 3 PROJEKČNÍ STUPEŇ : DOKUMENTACE K

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4794-434/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4794-434/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4794-434/2012 ve věci zjištění ceny bytové jednotky č. 1643/14 vymezené podle Prohlášení vlastníka budovy č.p. 1643, Bělohorská 90, k.ú. Břevnov, obec Praha Objednatel posudku: SNEO,

Více