NOC$TULENÍCH$PÁSŮ$DYNAFIT$$ zahájila$český$pohár$ve$skialpinismu$2014$

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOC$TULENÍCH$PÁSŮ$DYNAFIT$$ zahájila$český$pohár$ve$skialpinismu$2014$"

Transkript

1 číslo2ročníkxxv3.února2014cena3,7kč NOCTULENÍCHPÁSŮDYNAFIT zahájilačeskýpohárveskialpinismu2014 Váženíspoluobčané, přelomrokubylpronašeměstohektický,konalosezdeněkolikdůležitýchzasedání, jednáníasetkání,aletakéjižtradičníakce. Počátkem prosince jsme vjanských Lázních přivítali Výbor pro regionální rozvoj a cestovníruchzastupitelstvakrálovéhradeckéhokraje.nazasedánívhoteluomnia jsemčlenyvýboruazastupitelekrajeinformovaloaktuálnísituacivnašemměstě, stavu lázeňství a perspektivě rozvoje. Hovořilo se též o pomoci kraje našemu regionu, tj. o dopravní obslužnosti, resp. dokončení oprav silnic, které jsouvjeho majetku.povýjezdunačernouhoruproněskiresortčernáhorawpecpřipravil prezentaci,kdepředstavilsvénovinkyaplánrozvoje.nakonecsivšichnivkrátkosti prohlédlinašeměsto. Téměř ve stejnou dobu Obchodní akademie pro tělesně postižené Janské Lázně pořádala dvoudenní vzpomínkovou akci nedožitých osmdesátých narozenin manželkyprvníhočeskéhoprezidentaolgyhavlové.napořadubylopromítánífilmu opaníolze,výstavafotografií,autentickévzpomínky,aletakédivadelnípředstavení akoncert. Na Štědrý den začal tradiční Poslední týden vroce, kdy každý den byl pro děti, občanyinávštěvníkyměstapřipravennějakýprogram(viz.minulévydánífontány). Dvě akce se téměř překrývaly vprvním lednovém pracovním týdnu. SLL pořádaly letos se zahraničníúčastíjižvii.janskolázeňské symposium na téma etiologie, patogeneze, diferenciální diagnostiky, terapie a kazuistiky. Druhou akcí bylo dvoudenní zasedání výboru Sdružení lázeňských míst ČR. Členové výboru a starostovélázeňskýchměst(např.karlovyvary,poděbrady,třeboň )projednávali společný problém, útlum lázeňství a stím spojené neblahé vyhlídky našich měst. Druhý den jsme je provedli údolím Klauzova potoka, kde na vlastní oči viděli následkyčervnovépovodně. DalšítradičníakcíbylopředstaveníDivadlaJáryCimrmana,kteréknámletoszavítalo shrouzáskok.dledivákůihercůbylopředstaveníopravduvelmivydařenéavšichni senáramněbavili. Vúterý 14. ledna proběhlo vnašem městě výjezdní zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku senátu ČR. Senátoři si bedlivě vyslechli krátkou historiinašehoměstasvazbaminasoučasnostahlavněsevelmizajímaliostavslla jejich nejbližší vyhlídky. Vprůběhu návštěvy si také prohlédli léčebnu dospělých, bazén a dětskou léčebnu Vesna.Nakonecseuskutečnilapromédiatisková konferencevkolonádě. Poslednícelorepublikovouakcíbylskialpinistickýzávod Noctuleníchpásů.Letos sehozúčastnilookolo150závodníkůaipřesnedostateksněhusezávodvydařil. Závěrem bych rád touto cestou poděkoval všem pořadatelům za jejich podíl a angažovanostnajednotlivýchakcích.dlesděleníúčastníkůsejimvjanskýchlázních 2

2 líbilo.vzácníhostésipakodnásodneslipotřebnépoznatkyaznalostiprosvojidalší práci.doufejme,žeztohobudoujanskélázněvbudoucnostiprofitovat. JiříHradecký,starosta ZasedáníZastupitelstvaměstaJanskéLáznědne13.ledna2014 Zastupitelstvoměstaschválilo: zápis z 35. zasedání zastupitelstva města včetně usnesení a vzalo na vědomí kontroluplnění rozpočtovéopatřeníč.1/2014,kterýmsezvyšujípříjmyokč ,71avýdajeo Kč13.291,50 výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Janské Lázně vsouladu snařízenímvládyč.37/2003sb.,vezněnípozdějšíchpředpisů,od dle projednáníatabulky(ztohomístostarostovékaždý½) směrnici č. 17 Pravidlaprozadáváníveřejnýchzakázekmaléhorozsahudle předloženéhonávrhusúčinnostíod přijetí dokumentu Strategického plánu rozvoje města Janské Lázně svyškrtnutímvboduč.4vodstavcikultura Zastupitelstvoměstasouhlasilo: s prodloužením termínu pro přijímání návrhů na změnu č. 1 Územního plánu městajanskélázně,vopatřeníobceč.2/2013do Zastupitelstvoměstazvolilo: počet členů Zastupitelstva města Janské Lázně na volební období vpočtu 15členů Zastupitelstvoměstavzalonavědomí: dokument,,integrovanástrategierozvojeregionukrkonoše Zastupitelstvoměstaodložilo: uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízenímstavbypenzionujestřáb(finapra,a.s.) (MV) MĚSTOJanskéLázněHLEDÁNOVÉHOKRONIKÁŘE/KU Kdo by měl o tuto činnost zobčanů Janských Lázní zájem, nechť se přihlásí na městském úřadě. Činnost obsahuje průběžné zpracovávání událostí během roku, zapisovánídokroniky,spoluprácisesdělovacímiprostředky,získávánídokumentace, účastnametodickýchsrazech.zaprácibudeposkytovánaodměna. (MV) 3 MĚSTOJANSKÉLÁZNĚ Opatřeníobceč.2/2013 Pravidlapropřijímánínávrhůnapořízení změnyč.1územníhoplánujanskélázně Článek1 Návrhynazměnuč.1ÚzemníhoplánuJanskéLázně(dálejenom změnaúzemního plánu )budoupřijímánydo (#změna#do# ). Článek2 Návrh na změnu územního plánu, podle 46 odst. (1) písm. a) až e) zákona č 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějšíchpředpisůmusíobsahovat: 1) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnickýchneboobdobnýchprávkpozemkunebostavběnaúzemíobce, 2) údajeonavrhovanézměněvyužitíplochnaúzemíobce, 3) údajeosoučasnémvyužitíplochdotčenýchnávrhemnavrhovatele, 4) důvodypropořízenízměnyúzemníhoplánu, 5) návrhúhradynákladůnapořízenízměnyúzemníhoplánu. Článek3 Nazákladě 45odst.(4)zákonač183/2006Sb.budezanávrhynapořízenízměny územníhoplánuvybíránpoplatekdlenížeuvedenéhoklíče: I. Při podání žádosti bude navrhovatelem složena paušální částka ve výši 5.000,WWKč+5Kčzam 2 plochypožadovanézměnyvyužití. Vpřípadě, že požadavek na změnu územního plánu nebude součástí zadání změny II. územníhoplánu,bude75%zesloženéčástkyvrácenonavrhovateli. Po schválení zadání změny územního plánu předloží pořizovatel předpokládané náklady na zpracování změny, případně vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území a zpracování právního stavu územníhoplánupovydánízměny. III. Navrhovatel bude seznámen spředpokládanou cenou zpracování změn a vpřípadě požadavků na doplatek ceny bude vyzván do stanoveného termínu kzaplacení zálohy ve výši 70 % podílu předpokládané ceny za kompletnízpracovánízměnyúzemníhoplánu. IV. Pouhrazenípřípadnéhodoplatkubudezadánozpracovánízměnyúzemního plánu případně vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj územíprojektantovi. V. Vpřípadě,žepospolečnémjednáníbudepožadaveknavrhovatelezdalšího projednávání změny územního plánu vypuštěn, bude mu 50 % zvybrané částkyvráceno. 4

3 VI. VII. Před vydání změny územního plánu bude navrhovatel vyzván kdoplacení zbylýchnákladůsvéhopodíluzazpracováníúzemníhoplánu,nebomubude povydáníúzemníhoplánupřeplatekvrácen. Po finančním vyrovnání bude změna územního plánu předložena do zastupitelstvakvydání. Návrhynazměnuúzemníhoplánu,dletěchtopravidel,lzepodávatnaMěÚJanské Lázně. Článek4 Opatření obce bylo schváleno Zastupitelstvem města Janské Lázně usnesením č. Z665/32/13dne2.září2013anabýváúčinnostidnemschválení. Ing.JiříHradeckýv.r.MichalHonzíkv.r. starostamístostarosta Tato pravidla byla usnesením č. Z740/36/14 ze dne změněnastím,žetermínkpřijímánínávrhůnazměnuč.1územního plánujanskélázněbylprodloužendo OZNÁMENÍ Vsouladusustanovením 39zákonač.128/2000Sb.,oobcích,vezněnípozdějších předpisů,zveřejňujeměstskýúřadjanskélázně záměrměsta pronajmoutnebytovýprostorvčp.85 Quisisana (prostorydoposudpoužívanéjakoprodejnavína) Prostor o celkové výměře 15 m² (jedna místnost) se nachází v1. NP při vstupu kpraktickémuazubnímulékaři.nebytovéprostoryjsouvhodnékezřízeníprodejny, kanceláře,provozovnyslužeb.nájemnísmlouvabudeuzavřenanadobuneurčitou svýpovědní lhůtou 6 měsíců. Minimální měsíční nájemné činí Kč + služby. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor kpožadovanému způsobu využití stím, že vpřípadě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny,videoterminálu,sázkovékancelářeapod. Výběrproběhnedlekritérií: 1)účelpronájmu 2)cenapronájmu Projednánízáměruproběhnepouplynutízákonemstanovenélhůtykvyvěšení na jednánízastupitelstvaměsta.zájemcisemohoudle 39zákonač.128/2000Sb.,o obcích,vyjádřitkzáměruapředložitsvénabídkynapodatelnuměstskéhoúřaduv JanskýchLázníchdo do16hodinvzalepenýchobálkáchsnápisem 5,,NEOTVÍRAT pronájemwvstupníprostor.napronájemnebytovéhoprostorunení právnínárokaměstojanskélázněsivyhrazujeprávoodstoupitodtohotozáměru. Ing.JiříHradeckýv.r.,starostaměsta Informaceprodržitelepsů Nazákladěschválenéobecnězávaznévyhláškyomístnímpoplatkuzepsůjekaždý držitelpsapovinenzaplatitmístnípoplatek,atonejpozdějido15.únorakaždého roku.včasnezaplacenéneboneodvedenépoplatkynebočásttěchtopoplatkůmůže městskýúřadzvýšitažnatrojnásobek. DalšíinformaceVámposkytnepíBerkováWMěÚJanskéLázně,tel PoděkovánízaTříkrálovousbírku Vprvních lednových dnech proběhla jako každoročně Tříkrálová sbírka pořádaná OblastnícharitouTrutnov.Díkyobětavýmkoledníkůmaochotnýmdárcůmpředčil letošní výtěžek i loňskou rekordní částku a činí ,nKč. Více než polovina vybraných prostředků poputuje do trutnovské charitní pečovatelské služby, která působí vdomácnostech potřebných vtrutnově a okolí a dále na podporu dobrovolníků a dobrovolnických aktivit. Další vybrané peníze budou použity již tradičněnahumanitárníúčelyunásivzahraničí. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem obyvatelům Janských Lázní za jejich příspěvek do tříkrálové pokladničky. Vámvšem,kteříjstesejakýmkolivzpůsobem zapojili do letošní Tříkrálové sbírky, vyslovuji náš upřímný dík a uznání. Zvláštní poděkovánípatřípaníjaněhonzíkovézajejínadšeníapomocpřirealizacisbírkyv JanskýchLázních,ajejímtříkrálovýmkoledníkům:JohanceaVojtěchoviHonzíkovým, AničceFrancovéaVlastíkoviRůžičkovi,kteřísvelkýmnasazenímaochotouvybrali mezimístnímiobyvateliobdivuhodných8143,nkč. Děkujeme,ženámpomáhátepomáhat. ZaOblastnícharituTrutnovkoordinátorsbírkyMartinaVágnerDostálová 6

4 NOCTULENÍCHPÁSŮDYNAFIT zahájilačeskýpohárveskialpinismu2014 Vsobotu25.lednasedoJanskýchLáznísjelystovkyskialpinistůzestředníEvropy resp.českérepubliky,slovenskaapolska.znichsezávoduzúčastnilocelkem158 odvážných, další pakzávodupocelétratipřihlíželinebosepodílelinajeho uspořádání. Úvodem je tak třeba poděkovat všem, kteří knám na Noc do Krkonošdorazili. Vtétorubriceuveřejňujemejménajanskolázeňskýchobčanů,kteříslavísváživotní jubilea. VměsíciÚNORU2014oslavíživotnívýročí: paníbernardováiva pandohnaljosef panígrimmeovágertruda paníhönlovázdenka panhraběaleš panchadimvladimír paníkhunovámarie panílandgrafovásylvia paníleissováludmila paníprknovávěra panípuričovámarie panškodajosef paníšťastnáhana Všemoslavujícímsrdečněblahopřejeme 7 Po výkladu trati, který se uskutečnil vmístnímkiněvlast,setakmohlodstartovat jubilejní10.ročníkujedinéhočeskéhonočníhoskialpinistickéhozávodunoctuleních pásů Dynafit. V16:45 jsme poslali do boje sčernou horou, vzdáleností dlouhou 4,1kmapřevýšením650mprvnístatečné Hobíky,závodníkynatratiC,kteráměla svůjcílskoronasamotnémvrcholučernéhorypřímov:)kioskuustarélanovky,kam sepoproběhnutícílovoupáskoušlonazaslouženépivo. DálepaknásledovalstarthlavníelitníkategorieA,kterounámnatraťposlalav17:00 známáteleviznírosnička,skvěláskialpinistkaanašekamarádkaalenkazárybnická. Předstartemještěstihladátkrátkoupřednáškunatémaaktuálnípočasívhorácha mohlosejítnavěc.navrcholcíchkrkonošjew15 C,bezvětří,jasnánoc,,pět,čtyři, tři,dva,jedna,startajelosevčelepelotonuseklanovcevydalvůzpoliciečr,za nímdvavozyseštábemčeskételevizečt4sportaregionálnítelevizev1.nakonec pak samotní závodníci, ženy, muži a veteráni, na které čekalo celkem 21,5km spřevýšením 1530m. Porce vpodobě čtyř pořádných kopců, ztoho jeden kratší a výživnýúsekslyžeminabatohuna mačkách (stoupacíchželezech). Jako poslední se do své porce 18,7km spřevýšením 1226m zakousli v17:15 závodníci vnejobsazenější kategorii OPEN B, kteří společně smládežnickými kategoriemi vyrazili svižným tempem vzhůru do kopců. Co do počtu místních janskolázeňských závodníků bývá tato kategorie tou nejobsazenější. Opět nezklamalymístníspolky,telemarkmontenegro,včelkyzvesny,k+k,bosorkatým, SkiVeterán,místníhajnýamnozídalší. Vzhledem ktomu, že nedostatek sněhu ve střední Evropě trápí pořadatele všech lyžařských podniků, museli jsme při snaze závod uspořádat, trasu jubilejního 10. ročníkunocituleníchpásů Dynafitdrobněupravit. 8

5 TraťzávodníkůkategorieA:výstupzNáměstíSvobody,JanskéLázněWČernáhora Zahrádky sjezddopecepodsněžkou výstupnahnědývrch sjezdnaspodní stanicivlekusmrk výstupnačernouhoru sjezdzpětdojanskýchlázní. NatraťvkategoriiAvyrazilo44mužů,znichžnejrychlejšíbylRadoslavGrohzeSKI TRAB TEAMU časem 1:54:16 (h:m:s); a 7 žen s vítězkou Petrou Volfovovou zmístníhoaklvkalpineproskitrabteamu,kteránáročnoutraťzvládlaza2:30:41. NejlepšímveteránemsestalPetrNovákzeSkialpinklubuHSOrlickéhory. Ostatnívýsledky,fotkyazajímavostimůžeteshlédnoutnainternetovýchstránkách: Závěrem lze jen jediné, a to poděkovat Správě Krkonošského národního parku KRNAP, SkiResortu ČERNÁ HORA WPEC,Městům Janské Lázně a Pec pod Sněžkou, Státnímléčebnýmláznímavšemsponzorům,kteřínáspocelých10letpodporovali a umožnili nám tuto naši myšlenku, která se pomalu stává legendou dotáhnout takhledaleko.díkymoc. HorámZdaraSKOLzavšechnyorganizátoryNTPMichalNěmec ÚNOR2014 Pokladnakinajeotevřenavždy1hodinupředzačátkempředstavení. 5.středa PERFECTDAYSnIženymajísvédny ČR ŠÚ v19:30 Režie: Alice Nellis Hrají: I. Chýlková, O. Sokol, Z. Bydžovská, V. Kotek, Čtyřicátnice Erika je atraktivní, vtipná, sebevědomá, ale osamělá. Má luxusníbyt,vlastníkadeřnickýsalonavlastníteleviznípořad,alečímdálvíctoužípo dítěti.kupodivuvšakneníschopnánavázatznámost.přimějetedykpomocisvého homosexuálníhokamaráda,hercericharda,jenžepaksesblížíseznovunalezeným synemsvéšvagrovéadamem.tajínovývztahtakdlouho,ažtokonečněpraskne,a onamusínéstnásledky.vstupné60,w Přístupný 7.pátek FARAON Polsko tit.šú v19:30 Režie: Jerzy KawalerowiczHrají: J. Zelnik, B. Brylska, J. Block, M. Voit, Historické drama ze starého Egypta, kde mladý, prudký, vášnivý princ RamsesXIII.bojujesměleastatečněosvoumoc,osvounovoupolitickoukoncepci, která by vyrvala vládu z rukou konzervativních velekněží, ničících každou snahu o změnupoměrůdovedněrozdmýchávanouhrůzouzhněvubohů. 9 Vrozhodujícíchvílivšakprohrává,ustupuje,roztrpčenseodvracíodbojeavěnuje svoupozornostkrásnýmženámanákladnýmzábavám.vstupné60,wpřístupný 12.středa JÁTAKY Španělsko tit. v19:30 Režie:AntonioNaharro,ÁlvaroPastorHrají:L.Dueñasová,P.Pineda, A.Naharro,I.G.Lorca, Melodramatickýpříběh,jehožhlavnímhrdinouje34letý Daniel,prvníEvropansDownovýmsyndromem,kterývystudovaluniverzitu.Začíná pracovat vsociálních službách vseville, kde se seznamuje s volnomyšlenkářskou kolegyní Laurou. Brzy se spřátelí, čímž ksobě přitáhnou pozornost svých kolegů i rodin.jejichvztahseještězkomplikuje,kdyžsedanieldolauryzamiluje.ve svých světechjsouobavyděděnciaspolečněnajdouláskuapřátelství,jaképředtímnikdy nepoznali.vstupné80,w Přístupný 14.pátek VIDITELNÝSVĚT SR ŠÚ v19:30 Režie:PeterKrištúfekHrají:I.Trojan,J.Hlaváčová,K.Turjanová,M. Mňahončák, Komornípsychologickédramaoosamělostičlověka.Protagonistou je čtyřicátník Oliver, Čech, pracující vbratislavě jako letový dispečer. Dobře situovaný muž má svůj uzavřený svět, ale trpí samotou. Upne se ke šťastné rodince odnaproti,jejížidylusledujezoknasídlištníhobytu.jehovoyeurstvíseale postupněměnívposedlost.pomocíanonymníchdopisůatajněpořízenýchfotografií nevěrnéhomanželazpůsobírozpadrodinyarafinovaněsevetřenamužovomísto... Vstupné60,W Do12letnevhodný OSKARARŮŽOVÁPANÍndivadelnípředstavení 19.středa v19:00 Režieascénář:IvanBalaďa HrajíherciKlicperovadivadlavHradciKrálové:JanSklenářaMartinaEliášová Komornípředstaveníprodvaherce,kteřívesvižnémrytmuatragikomickýchstřizích hrají každý několik rolí, vypráví o hlubokém přátelství desetiletého Oskara a jeho moudře potrhlé pečovatelky. Neúnavný rozumbrada, kterému zbývá posledních dvanáct dnů života a zase tráví své dny v nemocnici, má díky hře vymyšlené babi Růžou možnost prožít si celý dlouhý lidský život Woddětství,přespubertu,první lásku,starostidospělýchadruhoumízu,ažpostáří. Dalšíinformacenahttp://www.jansklenar.com Vstupné100,W 10

6 21.pátek KRÁLOVSTVÍZVĚRSTEV Australie tit. v19:30 Režie:DavidMichôdHrají:J.Frecheville,G.Pearce,B.Mendelsohn,J. Edgerton, VpodsvětíMelbournezuřítvrdýbojsnevypočitatelnoupolicií.Lupiča výtržníkpopecodyjevhledáčkumužůzákona,kteříbyjejnejradějividělimrtvého. Stojí za ním však jeho rodinný klan. Svou roli zde má pomsta za smrt matky a předevšímzávislostsynovce J,kterýpropadáosudovéhřezločinuadrog.Sugestivní kriminální drama je fascinující studií rozkladu kriminálnické rodiny, strhávající s sebou do propasti celé své okolí. Snímek získal Velkou cenu poroty na jednom z nejprestižnějšíchsvětovýchfilmovýchfestivalůvsundance. Vstupné80,W Do15letnevhodný 25.úterý TRAVESTIREVUE TECHTLEMECHTLE v19:00 Bývalí členové známé travesti skupiny se vydali na vlastnídráhuapřivážejízcelanovýhudebníprojekt včeské republice travesti revue Techtle MechtleKmistru Alexovi a slečně Dolores přišla zbrusu nová posila a hvězda pražského kabaretu slečna Stacey, která je nejlepší imitátorkou Cher u nás.těšitsemůžetetakénapetrakotvalda,celine Dion, Jiřího Korna, Helenu Vondráčkovou, společně se podíváme i na známý pořad Volejte věštce, pravouanefalšovanouspartakiádu,známouscénku Jiřiny Bohdalové a Karla Šípa, Ilonu Csákovou či pohádkovou šíleně smutnou princeznu nebo Dádu Patrasovou Vstupné220,W 26.středa PANIKAVMĚSTEČKU Bel.,Fr.,Lucemb tit. v18:00 Režie:StéphaneAubier,VincentPatarHrají:S.Aubier,J.Balibar,V. Dumontová, B. Ellison, Animovaná dobrodružná komedie pro celou rodinu. V městečkuzvanémpanika,nadohledodfarmářestevenaajehoženyjeanine,žijív jednom domě plastové figurky Kovboj, Indián a Kůň. Nerozlučná trojice přátel prožívá bizarní dobrodružství, jež je zavedou mimo jiné do středu země, zamrzlé tundry a paralelního podvodního světa obývaného podvodnickými příšerkami se špičatýmihlavami.vstupné80,w Přístupný 28.pátek ZAPOMENUTÝOSTROV USA dabingšú v19:30 Režie: Mark Levin, Jennifer Flackettová Hrají: A. Breslinová, J. Fosterová,G.Butler,M.Carman,...Dobrodružnýfilmzexotickéhoprostředíomalé Nim, která žije se svým otcem Jackem na ostrově uprostřed Pacifiku. Má ráda výpravysezvířecímikamarádypoostrověaknížkyoalexiroverovi,největším 11 dobrodruhovivšechdob.jednouseotecvypravínadelšípozorovánínajinýostrova Nimzůstanesama.KdyžvzápětíudeříbouřeNimserozhodnenapsatAlexovi,abyji přijel zachránit. Jenže Alex je ve skutečnosti osamělá čtyřicátnice, která nikdy neopustilasvůjdům. Vstupné60,W Přístupný Prodámbyt2+1včp.245vJanskýchLázních.Tel MěsíčněvydáváMěstoJanskéLázně,č.reg.MKČRE Redakčnírada:Dr.A.Hrabě,E.Hronešová,J.Kalivoda,K.Stejskalová Text nepodléhá jazykové úpravě, za věcnou a formální správnost odpovídá autorpříspěvku.inzerceapříspěvkysepřijímajíosobněnaměstskémúřadě, písemněpoštou,elektronickynaadresuelektronicképodatelny. Příspěvkyjsouřazenyabecedněpodlepříjmeníautora. TiskneMěÚ,početvýtisků150kusůměsíčně.Uzávěrkajevždydo25.dnevměsíci. Autorfotografienatitulnístraně:PavelKřivka 12

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 23. zasedání

Více

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 ZM volí 2/1 Návrhovou komisi ve složení: paní Hana Židová, Ing. Radomír Roško, paní D.Nosková (zapisovatelka). 3/1 Bc.Lubomíra

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11. 12. 2006

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11. 12. 2006 Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11. 12. 2006 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: MUDr. Alice Dudová Návrhová komise: p. Ivo Kičmer, Ing. Alois Zajíček PRO: 13 Mandátová

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018 Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 29. 4. 2015 v 17 hodin v

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

U S N E S E N Í. z 37. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 29. dubna 2008

U S N E S E N Í. z 37. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 29. dubna 2008 U S N E S E N Í z 37. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 29. dubna 2008 ****************************************************************************************** 170 Rada města Zlatých Hor a)

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Obec Obora. Obora 24, 679 01 Skalice nad Svitavou, IČ: 00280712

Obec Obora. Obora 24, 679 01 Skalice nad Svitavou, IČ: 00280712 Obec Obora Obora 24, 679 01 Skalice nad Svitavou, IČ: 00280712 Zápis z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce Obora, konaného dne 16.12.2013 v 18.00 hodin. Přítomni : Alexa Josef, Malachová Radmila,

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod ZÁPIS z jednání zastupitelstva obce Hnanice ze dne 29.9.2010 o 18.00 hod., číslo zápisu 121/2010, které se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Hnanice. Bod č. 1 Technický bod Přítomni: Jiří

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis č. 3 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vlkov dne 12. 12. 2014

Zápis č. 3 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vlkov dne 12. 12. 2014 Zápis č. 3 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vlkov dne 12. 12. 2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Čas konání: 19:00 21:20 hod. Přítomni: Jiří Nepokoj, Ing. Alena Bartošová, Václav Bartoš, Helena

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 37 31-33 Název: Revokace usnesení rady města č. RM 15 19 37 24 a č. RM 15 19 37 25 N Mimořádný materiál: Návrh usnesení: 1 RM 15 21 37 31 Varianta 1 Rada města projednala

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

Na jednání se dostavil Ing. Zahradníček Michal.

Na jednání se dostavil Ing. Zahradníček Michal. ZÁPIS ze 43. jednání Rady města Libáň konané dne 3.9.2012 od 16.00 hodin Přítomni: p. Bc. David Holman p. Jindřich Řezníček p. Petr Soukup Ing. Michal Zahradníček od 16.30 hodin Mgr. Jitka Šedivá Omluveni:

Více

Výpis usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 11.6.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 11.6.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 25. zasedání

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ101 konané dne 09. 09. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ101 konané dne 09. 09. 2014 Přítomni: Ověřovatel: Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny radní - MVDr. Tomáš Vlach ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ101 konané dne 09. 09. 2014 1. Kontrola plnění úkolů

Více

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Zastupitelstvo obce Dobrá

Zastupitelstvo obce Dobrá U S N E S E N Í z 9. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 30.12.2003 v budově Obecního úřadu v Dobré obřadní síň. -----------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení

Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení Městský obvod Pardubice II Příloha k zápisu ze 7. jednání RMO Pardubice II dne 7.3.2007 přehled usnesení 1. Program ZMO Pardubice II dne 29.3. 2007 Usnesení č. 75 navrhuje program zasedání ZMO Pardubice

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 2. 2011 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Verner,

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

U S N E S E N Í. ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 6/2015 konaného dne 29. 4. 2015 36/6/2015

U S N E S E N Í. ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 6/2015 konaného dne 29. 4. 2015 36/6/2015 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 6/2015 konaného dne 29. 4. 2015 36/6/2015 schvaluje doplněný návrh programu jednání a navržené ověřovatele zápisu. 37/6/2015 bere na vědomí zprávu

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 104/2015 konaného dne 28.7.2015 v 19,00hodin

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 104/2015 konaného dne 28.7.2015 v 19,00hodin Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 104/2015 konaného dne 28.7.2015 v 19,00hodin Přítomni: Polanka P., Nehézová M., Houdek M., Beneš J., Marek Milan, Kotrch Vladimír Nepřítomni:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 38. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE _, Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz

. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE _, Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz "v ",. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE _, Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz SpZn:.ČJ: Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2011 se

Více

Zápis č. 3/2009. Výsledek hlasování: pro 6 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 3/2009. Výsledek hlasování: pro 6 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 3/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 2. dubna 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za únor 2010 2) Navýšení kapacity ZŠ - informaci

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy - 1 - U S N E S E N Í

II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy - 1 - U S N E S E N Í II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy - 1 - U S N E S E N Í z II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy, konaného dne 13. 3. 2015 v 18 00 hodin v budově kina v Ostrově u Macochy

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více