NOC$TULENÍCH$PÁSŮ$DYNAFIT$$ zahájila$český$pohár$ve$skialpinismu$2014$

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOC$TULENÍCH$PÁSŮ$DYNAFIT$$ zahájila$český$pohár$ve$skialpinismu$2014$"

Transkript

1 číslo2ročníkxxv3.února2014cena3,7kč NOCTULENÍCHPÁSŮDYNAFIT zahájilačeskýpohárveskialpinismu2014 Váženíspoluobčané, přelomrokubylpronašeměstohektický,konalosezdeněkolikdůležitýchzasedání, jednáníasetkání,aletakéjižtradičníakce. Počátkem prosince jsme vjanských Lázních přivítali Výbor pro regionální rozvoj a cestovníruchzastupitelstvakrálovéhradeckéhokraje.nazasedánívhoteluomnia jsemčlenyvýboruazastupitelekrajeinformovaloaktuálnísituacivnašemměstě, stavu lázeňství a perspektivě rozvoje. Hovořilo se též o pomoci kraje našemu regionu, tj. o dopravní obslužnosti, resp. dokončení oprav silnic, které jsouvjeho majetku.povýjezdunačernouhoruproněskiresortčernáhorawpecpřipravil prezentaci,kdepředstavilsvénovinkyaplánrozvoje.nakonecsivšichnivkrátkosti prohlédlinašeměsto. Téměř ve stejnou dobu Obchodní akademie pro tělesně postižené Janské Lázně pořádala dvoudenní vzpomínkovou akci nedožitých osmdesátých narozenin manželkyprvníhočeskéhoprezidentaolgyhavlové.napořadubylopromítánífilmu opaníolze,výstavafotografií,autentickévzpomínky,aletakédivadelnípředstavení akoncert. Na Štědrý den začal tradiční Poslední týden vroce, kdy každý den byl pro děti, občanyinávštěvníkyměstapřipravennějakýprogram(viz.minulévydánífontány). Dvě akce se téměř překrývaly vprvním lednovém pracovním týdnu. SLL pořádaly letos se zahraničníúčastíjižvii.janskolázeňské symposium na téma etiologie, patogeneze, diferenciální diagnostiky, terapie a kazuistiky. Druhou akcí bylo dvoudenní zasedání výboru Sdružení lázeňských míst ČR. Členové výboru a starostovélázeňskýchměst(např.karlovyvary,poděbrady,třeboň )projednávali společný problém, útlum lázeňství a stím spojené neblahé vyhlídky našich měst. Druhý den jsme je provedli údolím Klauzova potoka, kde na vlastní oči viděli následkyčervnovépovodně. DalšítradičníakcíbylopředstaveníDivadlaJáryCimrmana,kteréknámletoszavítalo shrouzáskok.dledivákůihercůbylopředstaveníopravduvelmivydařenéavšichni senáramněbavili. Vúterý 14. ledna proběhlo vnašem městě výjezdní zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku senátu ČR. Senátoři si bedlivě vyslechli krátkou historiinašehoměstasvazbaminasoučasnostahlavněsevelmizajímaliostavslla jejich nejbližší vyhlídky. Vprůběhu návštěvy si také prohlédli léčebnu dospělých, bazén a dětskou léčebnu Vesna.Nakonecseuskutečnilapromédiatisková konferencevkolonádě. Poslednícelorepublikovouakcíbylskialpinistickýzávod Noctuleníchpásů.Letos sehozúčastnilookolo150závodníkůaipřesnedostateksněhusezávodvydařil. Závěrem bych rád touto cestou poděkoval všem pořadatelům za jejich podíl a angažovanostnajednotlivýchakcích.dlesděleníúčastníkůsejimvjanskýchlázních 2

2 líbilo.vzácníhostésipakodnásodneslipotřebnépoznatkyaznalostiprosvojidalší práci.doufejme,žeztohobudoujanskélázněvbudoucnostiprofitovat. JiříHradecký,starosta ZasedáníZastupitelstvaměstaJanskéLáznědne13.ledna2014 Zastupitelstvoměstaschválilo: zápis z 35. zasedání zastupitelstva města včetně usnesení a vzalo na vědomí kontroluplnění rozpočtovéopatřeníč.1/2014,kterýmsezvyšujípříjmyokč ,71avýdajeo Kč13.291,50 výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Janské Lázně vsouladu snařízenímvládyč.37/2003sb.,vezněnípozdějšíchpředpisů,od dle projednáníatabulky(ztohomístostarostovékaždý½) směrnici č. 17 Pravidlaprozadáváníveřejnýchzakázekmaléhorozsahudle předloženéhonávrhusúčinnostíod přijetí dokumentu Strategického plánu rozvoje města Janské Lázně svyškrtnutímvboduč.4vodstavcikultura Zastupitelstvoměstasouhlasilo: s prodloužením termínu pro přijímání návrhů na změnu č. 1 Územního plánu městajanskélázně,vopatřeníobceč.2/2013do Zastupitelstvoměstazvolilo: počet členů Zastupitelstva města Janské Lázně na volební období vpočtu 15členů Zastupitelstvoměstavzalonavědomí: dokument,,integrovanástrategierozvojeregionukrkonoše Zastupitelstvoměstaodložilo: uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízenímstavbypenzionujestřáb(finapra,a.s.) (MV) MĚSTOJanskéLázněHLEDÁNOVÉHOKRONIKÁŘE/KU Kdo by měl o tuto činnost zobčanů Janských Lázní zájem, nechť se přihlásí na městském úřadě. Činnost obsahuje průběžné zpracovávání událostí během roku, zapisovánídokroniky,spoluprácisesdělovacímiprostředky,získávánídokumentace, účastnametodickýchsrazech.zaprácibudeposkytovánaodměna. (MV) 3 MĚSTOJANSKÉLÁZNĚ Opatřeníobceč.2/2013 Pravidlapropřijímánínávrhůnapořízení změnyč.1územníhoplánujanskélázně Článek1 Návrhynazměnuč.1ÚzemníhoplánuJanskéLázně(dálejenom změnaúzemního plánu )budoupřijímánydo (#změna#do# ). Článek2 Návrh na změnu územního plánu, podle 46 odst. (1) písm. a) až e) zákona č 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějšíchpředpisůmusíobsahovat: 1) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnickýchneboobdobnýchprávkpozemkunebostavběnaúzemíobce, 2) údajeonavrhovanézměněvyužitíplochnaúzemíobce, 3) údajeosoučasnémvyužitíplochdotčenýchnávrhemnavrhovatele, 4) důvodypropořízenízměnyúzemníhoplánu, 5) návrhúhradynákladůnapořízenízměnyúzemníhoplánu. Článek3 Nazákladě 45odst.(4)zákonač183/2006Sb.budezanávrhynapořízenízměny územníhoplánuvybíránpoplatekdlenížeuvedenéhoklíče: I. Při podání žádosti bude navrhovatelem složena paušální částka ve výši 5.000,WWKč+5Kčzam 2 plochypožadovanézměnyvyužití. Vpřípadě, že požadavek na změnu územního plánu nebude součástí zadání změny II. územníhoplánu,bude75%zesloženéčástkyvrácenonavrhovateli. Po schválení zadání změny územního plánu předloží pořizovatel předpokládané náklady na zpracování změny, případně vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území a zpracování právního stavu územníhoplánupovydánízměny. III. Navrhovatel bude seznámen spředpokládanou cenou zpracování změn a vpřípadě požadavků na doplatek ceny bude vyzván do stanoveného termínu kzaplacení zálohy ve výši 70 % podílu předpokládané ceny za kompletnízpracovánízměnyúzemníhoplánu. IV. Pouhrazenípřípadnéhodoplatkubudezadánozpracovánízměnyúzemního plánu případně vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj územíprojektantovi. V. Vpřípadě,žepospolečnémjednáníbudepožadaveknavrhovatelezdalšího projednávání změny územního plánu vypuštěn, bude mu 50 % zvybrané částkyvráceno. 4

3 VI. VII. Před vydání změny územního plánu bude navrhovatel vyzván kdoplacení zbylýchnákladůsvéhopodíluzazpracováníúzemníhoplánu,nebomubude povydáníúzemníhoplánupřeplatekvrácen. Po finančním vyrovnání bude změna územního plánu předložena do zastupitelstvakvydání. Návrhynazměnuúzemníhoplánu,dletěchtopravidel,lzepodávatnaMěÚJanské Lázně. Článek4 Opatření obce bylo schváleno Zastupitelstvem města Janské Lázně usnesením č. Z665/32/13dne2.září2013anabýváúčinnostidnemschválení. Ing.JiříHradeckýv.r.MichalHonzíkv.r. starostamístostarosta Tato pravidla byla usnesením č. Z740/36/14 ze dne změněnastím,žetermínkpřijímánínávrhůnazměnuč.1územního plánujanskélázněbylprodloužendo OZNÁMENÍ Vsouladusustanovením 39zákonač.128/2000Sb.,oobcích,vezněnípozdějších předpisů,zveřejňujeměstskýúřadjanskélázně záměrměsta pronajmoutnebytovýprostorvčp.85 Quisisana (prostorydoposudpoužívanéjakoprodejnavína) Prostor o celkové výměře 15 m² (jedna místnost) se nachází v1. NP při vstupu kpraktickémuazubnímulékaři.nebytovéprostoryjsouvhodnékezřízeníprodejny, kanceláře,provozovnyslužeb.nájemnísmlouvabudeuzavřenanadobuneurčitou svýpovědní lhůtou 6 měsíců. Minimální měsíční nájemné činí Kč + služby. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor kpožadovanému způsobu využití stím, že vpřípadě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny,videoterminálu,sázkovékancelářeapod. Výběrproběhnedlekritérií: 1)účelpronájmu 2)cenapronájmu Projednánízáměruproběhnepouplynutízákonemstanovenélhůtykvyvěšení na jednánízastupitelstvaměsta.zájemcisemohoudle 39zákonač.128/2000Sb.,o obcích,vyjádřitkzáměruapředložitsvénabídkynapodatelnuměstskéhoúřaduv JanskýchLázníchdo do16hodinvzalepenýchobálkáchsnápisem 5,,NEOTVÍRAT pronájemwvstupníprostor.napronájemnebytovéhoprostorunení právnínárokaměstojanskélázněsivyhrazujeprávoodstoupitodtohotozáměru. Ing.JiříHradeckýv.r.,starostaměsta Informaceprodržitelepsů Nazákladěschválenéobecnězávaznévyhláškyomístnímpoplatkuzepsůjekaždý držitelpsapovinenzaplatitmístnípoplatek,atonejpozdějido15.únorakaždého roku.včasnezaplacenéneboneodvedenépoplatkynebočásttěchtopoplatkůmůže městskýúřadzvýšitažnatrojnásobek. DalšíinformaceVámposkytnepíBerkováWMěÚJanskéLázně,tel PoděkovánízaTříkrálovousbírku Vprvních lednových dnech proběhla jako každoročně Tříkrálová sbírka pořádaná OblastnícharitouTrutnov.Díkyobětavýmkoledníkůmaochotnýmdárcůmpředčil letošní výtěžek i loňskou rekordní částku a činí ,nKč. Více než polovina vybraných prostředků poputuje do trutnovské charitní pečovatelské služby, která působí vdomácnostech potřebných vtrutnově a okolí a dále na podporu dobrovolníků a dobrovolnických aktivit. Další vybrané peníze budou použity již tradičněnahumanitárníúčelyunásivzahraničí. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem obyvatelům Janských Lázní za jejich příspěvek do tříkrálové pokladničky. Vámvšem,kteříjstesejakýmkolivzpůsobem zapojili do letošní Tříkrálové sbírky, vyslovuji náš upřímný dík a uznání. Zvláštní poděkovánípatřípaníjaněhonzíkovézajejínadšeníapomocpřirealizacisbírkyv JanskýchLázních,ajejímtříkrálovýmkoledníkům:JohanceaVojtěchoviHonzíkovým, AničceFrancovéaVlastíkoviRůžičkovi,kteřísvelkýmnasazenímaochotouvybrali mezimístnímiobyvateliobdivuhodných8143,nkč. Děkujeme,ženámpomáhátepomáhat. ZaOblastnícharituTrutnovkoordinátorsbírkyMartinaVágnerDostálová 6

4 NOCTULENÍCHPÁSŮDYNAFIT zahájilačeskýpohárveskialpinismu2014 Vsobotu25.lednasedoJanskýchLáznísjelystovkyskialpinistůzestředníEvropy resp.českérepubliky,slovenskaapolska.znichsezávoduzúčastnilocelkem158 odvážných, další pakzávodupocelétratipřihlíželinebosepodílelinajeho uspořádání. Úvodem je tak třeba poděkovat všem, kteří knám na Noc do Krkonošdorazili. Vtétorubriceuveřejňujemejménajanskolázeňskýchobčanů,kteříslavísváživotní jubilea. VměsíciÚNORU2014oslavíživotnívýročí: paníbernardováiva pandohnaljosef panígrimmeovágertruda paníhönlovázdenka panhraběaleš panchadimvladimír paníkhunovámarie panílandgrafovásylvia paníleissováludmila paníprknovávěra panípuričovámarie panškodajosef paníšťastnáhana Všemoslavujícímsrdečněblahopřejeme 7 Po výkladu trati, který se uskutečnil vmístnímkiněvlast,setakmohlodstartovat jubilejní10.ročníkujedinéhočeskéhonočníhoskialpinistickéhozávodunoctuleních pásů Dynafit. V16:45 jsme poslali do boje sčernou horou, vzdáleností dlouhou 4,1kmapřevýšením650mprvnístatečné Hobíky,závodníkynatratiC,kteráměla svůjcílskoronasamotnémvrcholučernéhorypřímov:)kioskuustarélanovky,kam sepoproběhnutícílovoupáskoušlonazaslouženépivo. DálepaknásledovalstarthlavníelitníkategorieA,kterounámnatraťposlalav17:00 známáteleviznírosnička,skvěláskialpinistkaanašekamarádkaalenkazárybnická. Předstartemještěstihladátkrátkoupřednáškunatémaaktuálnípočasívhorácha mohlosejítnavěc.navrcholcíchkrkonošjew15 C,bezvětří,jasnánoc,,pět,čtyři, tři,dva,jedna,startajelosevčelepelotonuseklanovcevydalvůzpoliciečr,za nímdvavozyseštábemčeskételevizečt4sportaregionálnítelevizev1.nakonec pak samotní závodníci, ženy, muži a veteráni, na které čekalo celkem 21,5km spřevýšením 1530m. Porce vpodobě čtyř pořádných kopců, ztoho jeden kratší a výživnýúsekslyžeminabatohuna mačkách (stoupacíchželezech). Jako poslední se do své porce 18,7km spřevýšením 1226m zakousli v17:15 závodníci vnejobsazenější kategorii OPEN B, kteří společně smládežnickými kategoriemi vyrazili svižným tempem vzhůru do kopců. Co do počtu místních janskolázeňských závodníků bývá tato kategorie tou nejobsazenější. Opět nezklamalymístníspolky,telemarkmontenegro,včelkyzvesny,k+k,bosorkatým, SkiVeterán,místníhajnýamnozídalší. Vzhledem ktomu, že nedostatek sněhu ve střední Evropě trápí pořadatele všech lyžařských podniků, museli jsme při snaze závod uspořádat, trasu jubilejního 10. ročníkunocituleníchpásů Dynafitdrobněupravit. 8

5 TraťzávodníkůkategorieA:výstupzNáměstíSvobody,JanskéLázněWČernáhora Zahrádky sjezddopecepodsněžkou výstupnahnědývrch sjezdnaspodní stanicivlekusmrk výstupnačernouhoru sjezdzpětdojanskýchlázní. NatraťvkategoriiAvyrazilo44mužů,znichžnejrychlejšíbylRadoslavGrohzeSKI TRAB TEAMU časem 1:54:16 (h:m:s); a 7 žen s vítězkou Petrou Volfovovou zmístníhoaklvkalpineproskitrabteamu,kteránáročnoutraťzvládlaza2:30:41. NejlepšímveteránemsestalPetrNovákzeSkialpinklubuHSOrlickéhory. Ostatnívýsledky,fotkyazajímavostimůžeteshlédnoutnainternetovýchstránkách: Závěrem lze jen jediné, a to poděkovat Správě Krkonošského národního parku KRNAP, SkiResortu ČERNÁ HORA WPEC,Městům Janské Lázně a Pec pod Sněžkou, Státnímléčebnýmláznímavšemsponzorům,kteřínáspocelých10letpodporovali a umožnili nám tuto naši myšlenku, která se pomalu stává legendou dotáhnout takhledaleko.díkymoc. HorámZdaraSKOLzavšechnyorganizátoryNTPMichalNěmec ÚNOR2014 Pokladnakinajeotevřenavždy1hodinupředzačátkempředstavení. 5.středa PERFECTDAYSnIženymajísvédny ČR ŠÚ v19:30 Režie: Alice Nellis Hrají: I. Chýlková, O. Sokol, Z. Bydžovská, V. Kotek, Čtyřicátnice Erika je atraktivní, vtipná, sebevědomá, ale osamělá. Má luxusníbyt,vlastníkadeřnickýsalonavlastníteleviznípořad,alečímdálvíctoužípo dítěti.kupodivuvšakneníschopnánavázatznámost.přimějetedykpomocisvého homosexuálníhokamaráda,hercericharda,jenžepaksesblížíseznovunalezeným synemsvéšvagrovéadamem.tajínovývztahtakdlouho,ažtokonečněpraskne,a onamusínéstnásledky.vstupné60,w Přístupný 7.pátek FARAON Polsko tit.šú v19:30 Režie: Jerzy KawalerowiczHrají: J. Zelnik, B. Brylska, J. Block, M. Voit, Historické drama ze starého Egypta, kde mladý, prudký, vášnivý princ RamsesXIII.bojujesměleastatečněosvoumoc,osvounovoupolitickoukoncepci, která by vyrvala vládu z rukou konzervativních velekněží, ničících každou snahu o změnupoměrůdovedněrozdmýchávanouhrůzouzhněvubohů. 9 Vrozhodujícíchvílivšakprohrává,ustupuje,roztrpčenseodvracíodbojeavěnuje svoupozornostkrásnýmženámanákladnýmzábavám.vstupné60,wpřístupný 12.středa JÁTAKY Španělsko tit. v19:30 Režie:AntonioNaharro,ÁlvaroPastorHrají:L.Dueñasová,P.Pineda, A.Naharro,I.G.Lorca, Melodramatickýpříběh,jehožhlavnímhrdinouje34letý Daniel,prvníEvropansDownovýmsyndromem,kterývystudovaluniverzitu.Začíná pracovat vsociálních službách vseville, kde se seznamuje s volnomyšlenkářskou kolegyní Laurou. Brzy se spřátelí, čímž ksobě přitáhnou pozornost svých kolegů i rodin.jejichvztahseještězkomplikuje,kdyžsedanieldolauryzamiluje.ve svých světechjsouobavyděděnciaspolečněnajdouláskuapřátelství,jaképředtímnikdy nepoznali.vstupné80,w Přístupný 14.pátek VIDITELNÝSVĚT SR ŠÚ v19:30 Režie:PeterKrištúfekHrají:I.Trojan,J.Hlaváčová,K.Turjanová,M. Mňahončák, Komornípsychologickédramaoosamělostičlověka.Protagonistou je čtyřicátník Oliver, Čech, pracující vbratislavě jako letový dispečer. Dobře situovaný muž má svůj uzavřený svět, ale trpí samotou. Upne se ke šťastné rodince odnaproti,jejížidylusledujezoknasídlištníhobytu.jehovoyeurstvíseale postupněměnívposedlost.pomocíanonymníchdopisůatajněpořízenýchfotografií nevěrnéhomanželazpůsobírozpadrodinyarafinovaněsevetřenamužovomísto... Vstupné60,W Do12letnevhodný OSKARARŮŽOVÁPANÍndivadelnípředstavení 19.středa v19:00 Režieascénář:IvanBalaďa HrajíherciKlicperovadivadlavHradciKrálové:JanSklenářaMartinaEliášová Komornípředstaveníprodvaherce,kteřívesvižnémrytmuatragikomickýchstřizích hrají každý několik rolí, vypráví o hlubokém přátelství desetiletého Oskara a jeho moudře potrhlé pečovatelky. Neúnavný rozumbrada, kterému zbývá posledních dvanáct dnů života a zase tráví své dny v nemocnici, má díky hře vymyšlené babi Růžou možnost prožít si celý dlouhý lidský život Woddětství,přespubertu,první lásku,starostidospělýchadruhoumízu,ažpostáří. Dalšíinformacenahttp://www.jansklenar.com Vstupné100,W 10

6 21.pátek KRÁLOVSTVÍZVĚRSTEV Australie tit. v19:30 Režie:DavidMichôdHrají:J.Frecheville,G.Pearce,B.Mendelsohn,J. Edgerton, VpodsvětíMelbournezuřítvrdýbojsnevypočitatelnoupolicií.Lupiča výtržníkpopecodyjevhledáčkumužůzákona,kteříbyjejnejradějividělimrtvého. Stojí za ním však jeho rodinný klan. Svou roli zde má pomsta za smrt matky a předevšímzávislostsynovce J,kterýpropadáosudovéhřezločinuadrog.Sugestivní kriminální drama je fascinující studií rozkladu kriminálnické rodiny, strhávající s sebou do propasti celé své okolí. Snímek získal Velkou cenu poroty na jednom z nejprestižnějšíchsvětovýchfilmovýchfestivalůvsundance. Vstupné80,W Do15letnevhodný 25.úterý TRAVESTIREVUE TECHTLEMECHTLE v19:00 Bývalí členové známé travesti skupiny se vydali na vlastnídráhuapřivážejízcelanovýhudebníprojekt včeské republice travesti revue Techtle MechtleKmistru Alexovi a slečně Dolores přišla zbrusu nová posila a hvězda pražského kabaretu slečna Stacey, která je nejlepší imitátorkou Cher u nás.těšitsemůžetetakénapetrakotvalda,celine Dion, Jiřího Korna, Helenu Vondráčkovou, společně se podíváme i na známý pořad Volejte věštce, pravouanefalšovanouspartakiádu,známouscénku Jiřiny Bohdalové a Karla Šípa, Ilonu Csákovou či pohádkovou šíleně smutnou princeznu nebo Dádu Patrasovou Vstupné220,W 26.středa PANIKAVMĚSTEČKU Bel.,Fr.,Lucemb tit. v18:00 Režie:StéphaneAubier,VincentPatarHrají:S.Aubier,J.Balibar,V. Dumontová, B. Ellison, Animovaná dobrodružná komedie pro celou rodinu. V městečkuzvanémpanika,nadohledodfarmářestevenaajehoženyjeanine,žijív jednom domě plastové figurky Kovboj, Indián a Kůň. Nerozlučná trojice přátel prožívá bizarní dobrodružství, jež je zavedou mimo jiné do středu země, zamrzlé tundry a paralelního podvodního světa obývaného podvodnickými příšerkami se špičatýmihlavami.vstupné80,w Přístupný 28.pátek ZAPOMENUTÝOSTROV USA dabingšú v19:30 Režie: Mark Levin, Jennifer Flackettová Hrají: A. Breslinová, J. Fosterová,G.Butler,M.Carman,...Dobrodružnýfilmzexotickéhoprostředíomalé Nim, která žije se svým otcem Jackem na ostrově uprostřed Pacifiku. Má ráda výpravysezvířecímikamarádypoostrověaknížkyoalexiroverovi,největším 11 dobrodruhovivšechdob.jednouseotecvypravínadelšípozorovánínajinýostrova Nimzůstanesama.KdyžvzápětíudeříbouřeNimserozhodnenapsatAlexovi,abyji přijel zachránit. Jenže Alex je ve skutečnosti osamělá čtyřicátnice, která nikdy neopustilasvůjdům. Vstupné60,W Přístupný Prodámbyt2+1včp.245vJanskýchLázních.Tel MěsíčněvydáváMěstoJanskéLázně,č.reg.MKČRE Redakčnírada:Dr.A.Hrabě,E.Hronešová,J.Kalivoda,K.Stejskalová Text nepodléhá jazykové úpravě, za věcnou a formální správnost odpovídá autorpříspěvku.inzerceapříspěvkysepřijímajíosobněnaměstskémúřadě, písemněpoštou,elektronickynaadresuelektronicképodatelny. Příspěvkyjsouřazenyabecedněpodlepříjmeníautora. TiskneMěÚ,početvýtisků150kusůměsíčně.Uzávěrkajevždydo25.dnevměsíci. Autorfotografienatitulnístraně:PavelKřivka 12

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE LHOTA U VSETÍNA. U s n e s e n í

ZASTUPITELSTVO OBCE LHOTA U VSETÍNA. U s n e s e n í ZASTUPITELSTVO OBCE LHOTA U VSETÍNA U s n e s e n í ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína, konaného dne 21. prosince 2006 v 16.00 hodin v budově obecního úřadu 1/3 Zahájení Starosta zahájil

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Strana 1 ze 6 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 18. 4. 2011 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: MUDr. Alice Dudová, Ing. Ivo Kiška Návrhová komise: pan Zdeněk Gürtler PRO:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 11. 2016 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby

OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby Podklady na zasedání ZM dne: 20.10.2016 OS 13. Název materiálu: Obecně závazné vyhlášky města - noční klid a veřejné produkce hudby Předkládá: Vypracoval: Zdeněk Hovorka Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018 Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 29. 4. 2015 v 17 hodin v

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 27/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 27/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 27/2016, které se konalo v pondělí dne 8. 2. 2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/27/2016-RM Rada města schvaluje program 27. zasedání. 2/27/2016-RM Rada města

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 ZM volí 2/1 Návrhovou komisi ve složení: paní Hana Židová, Ing. Radomír Roško, paní D.Nosková (zapisovatelka). 3/1 Bc.Lubomíra

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 7/2015 konané dne 30. března 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 7/2015 konané dne 30. března 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 7/2015 konané dne 30. března 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický, Ing. Petr Studnička

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová. Rada po projednání: z 97. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 28. ledna 2010 od 12:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek,

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 08 /2014, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 18. prosince 2014 od 17:00 do 19:40 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 3 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vlkov dne 12. 12. 2014

Zápis č. 3 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vlkov dne 12. 12. 2014 Zápis č. 3 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vlkov dne 12. 12. 2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Čas konání: 19:00 21:20 hod. Přítomni: Jiří Nepokoj, Ing. Alena Bartošová, Václav Bartoš, Helena

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11. 12. 2006

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11. 12. 2006 Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 11. 12. 2006 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: MUDr. Alice Dudová Návrhová komise: p. Ivo Kičmer, Ing. Alois Zajíček PRO: 13 Mandátová

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června 2006 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení: Ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: Ing. Mydlarčík

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis č. 12 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova ze dne

Zápis č. 12 ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Přerova ze dne Zápis č. 12 ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 20. 2. 2012 Naše č.j.: MMPr/025227/2012/VNITŘ/OK/Be Sp. sk. zn.: 101.2.3 A 10 Datum: 22. 2. 2012 Přítomni: Petr Laga Ing. Ladislav Janda Ing. Jiří Kohout

Více

U S N E S E N Í. z 37. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 29. dubna 2008

U S N E S E N Í. z 37. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 29. dubna 2008 U S N E S E N Í z 37. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 29. dubna 2008 ****************************************************************************************** 170 Rada města Zlatých Hor a)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 23.02.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,25 hod. Přítomni členové

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

I. Schválení programu jednání (pro 4, proti -, zdrž -)

I. Schválení programu jednání (pro 4, proti -, zdrž -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 2. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (2. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 16. prosince

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 1.2.2017 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice

Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Město Mikulášovice Zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku města Mikulášovice Část I. Čl. 1 Městské zastupitelstvo vydává zásady pro pronájem pozemků a odprodej nemovitostí z majetku

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 7.4.2015 KUMSX01HD0JR Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 2. 2011 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Verner,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Počet stran: 5 Účinnost od 1. 1. 2015 Tyto zásady slouží

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Zápis č. 14 / ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne

Zápis č. 14 / ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Zápis č. 14 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 19. 2. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni: p.

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne v Obecním domě v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne v Obecním domě v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 7.3.2007 v Obecním domě v Ludgeřovicích 1. ZO schválilo program jednání, předložený starostou obce a rozhodlo, že o každém bodu

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města z jednání konaného dne 16. 3. 2016 2016/RM/06/089 Poskytování dotací na rok 2016 v y h l a š u j e grantovou podporu v rámci rozpočtu 2016 pro právnické a fyzické osoby, nestátní organizace,

Více

Výpis usnesení z 30. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 30. schůze Rady města Břeclavi ze dne Výpis usnesení z 30. schůze Rady města Břeclavi ze dne 10.2.2016 S00RP00O98TI Rada města projednala: R/30/16/3 zápis ze své 29. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/30/16/2 schválila

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Obec Obora. Obora 24, 679 01 Skalice nad Svitavou, IČ: 00280712

Obec Obora. Obora 24, 679 01 Skalice nad Svitavou, IČ: 00280712 Obec Obora Obora 24, 679 01 Skalice nad Svitavou, IČ: 00280712 Zápis z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce Obora, konaného dne 16.12.2013 v 18.00 hodin. Přítomni : Alexa Josef, Malachová Radmila,

Více

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 23. zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září 2014 19/2014/RM I. RM bere na vědomí: 19.2014/47RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č.1 Technický bod Výpis

Více

č. 1/ 2013 ze dne 2013

č. 1/ 2013 ze dne 2013 N Á V R H O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Zastupitelstva obce Chodouň č. 1/ 2013 ze dne 2013 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOUŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydalo: Usnesení: Zastupitelstvo obce Chodouň

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 10.9.2009 Usnesení č. 164 /09-198 /09 164/09 Volba návrhové komise 165/09 Schválení programu 166/09 Kontrola usnesení ZM 167/09

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne

38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 29.1.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Ing. Vladimír Maryška - mluvčí - p. Oldřich Pánek - Ing. Bohdan Soukup. 2) Schválení

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE _, Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz

. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE _, Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz "v ",. KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE _, Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz SpZn:.ČJ: Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2011 se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zápis č. 3/2009. Výsledek hlasování: pro 6 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 3/2009. Výsledek hlasování: pro 6 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 3/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 2. dubna 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a

Varianta 1 Rada města projednala žádost Stavební firmy Marek Kopinec s.r.o. o revokaci usnesení a Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 37 31-33 Název: Revokace usnesení rady města č. RM 15 19 37 24 a č. RM 15 19 37 25 N Mimořádný materiál: Návrh usnesení: 1 RM 15 21 37 31 Varianta 1 Rada města projednala

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

3. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

3. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 3. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 12. 2014 Kontrola usnesení 3/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc leden 2015 3/2. Rada města

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP (Mgr. Šárka Táborská 1. pololetí 2016) Informace z jednání RMČ Praha 1 1. schůze RMČ

Více

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 2. 2009 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha - Dolní Měcholupy za měsíc leden 2009 2) Prodej pozemků

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

Město Hlinsko. 1. složení slibu člena Zastupitelstva města Hlinska Mgr. Josefem Remešem;

Město Hlinsko. 1. složení slibu člena Zastupitelstva města Hlinska Mgr. Josefem Remešem; Město Hlinsko Výpis z usnesení z ii. řádného zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne iz. prosince 2012 Zastupitelstvo města Hlinska usnesením Č.: ZM/71 bere na vědomí: 1. složení slibu člena

Více

Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. ledna 2012 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. ledna 2012 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 2. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 23. ledna 2012 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Přítomno: Ověřovatel: Zapisovatel: 5 členů rady města + tajemnice MěÚ Bc. Martina Šubrtová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 27.1.2015 KUMSX01G95PV Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více