NOC$TULENÍCH$PÁSŮ$DYNAFIT$$ zahájila$český$pohár$ve$skialpinismu$2014$

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOC$TULENÍCH$PÁSŮ$DYNAFIT$$ zahájila$český$pohár$ve$skialpinismu$2014$"

Transkript

1 číslo2ročníkxxv3.února2014cena3,7kč NOCTULENÍCHPÁSŮDYNAFIT zahájilačeskýpohárveskialpinismu2014 Váženíspoluobčané, přelomrokubylpronašeměstohektický,konalosezdeněkolikdůležitýchzasedání, jednáníasetkání,aletakéjižtradičníakce. Počátkem prosince jsme vjanských Lázních přivítali Výbor pro regionální rozvoj a cestovníruchzastupitelstvakrálovéhradeckéhokraje.nazasedánívhoteluomnia jsemčlenyvýboruazastupitelekrajeinformovaloaktuálnísituacivnašemměstě, stavu lázeňství a perspektivě rozvoje. Hovořilo se též o pomoci kraje našemu regionu, tj. o dopravní obslužnosti, resp. dokončení oprav silnic, které jsouvjeho majetku.povýjezdunačernouhoruproněskiresortčernáhorawpecpřipravil prezentaci,kdepředstavilsvénovinkyaplánrozvoje.nakonecsivšichnivkrátkosti prohlédlinašeměsto. Téměř ve stejnou dobu Obchodní akademie pro tělesně postižené Janské Lázně pořádala dvoudenní vzpomínkovou akci nedožitých osmdesátých narozenin manželkyprvníhočeskéhoprezidentaolgyhavlové.napořadubylopromítánífilmu opaníolze,výstavafotografií,autentickévzpomínky,aletakédivadelnípředstavení akoncert. Na Štědrý den začal tradiční Poslední týden vroce, kdy každý den byl pro děti, občanyinávštěvníkyměstapřipravennějakýprogram(viz.minulévydánífontány). Dvě akce se téměř překrývaly vprvním lednovém pracovním týdnu. SLL pořádaly letos se zahraničníúčastíjižvii.janskolázeňské symposium na téma etiologie, patogeneze, diferenciální diagnostiky, terapie a kazuistiky. Druhou akcí bylo dvoudenní zasedání výboru Sdružení lázeňských míst ČR. Členové výboru a starostovélázeňskýchměst(např.karlovyvary,poděbrady,třeboň )projednávali společný problém, útlum lázeňství a stím spojené neblahé vyhlídky našich měst. Druhý den jsme je provedli údolím Klauzova potoka, kde na vlastní oči viděli následkyčervnovépovodně. DalšítradičníakcíbylopředstaveníDivadlaJáryCimrmana,kteréknámletoszavítalo shrouzáskok.dledivákůihercůbylopředstaveníopravduvelmivydařenéavšichni senáramněbavili. Vúterý 14. ledna proběhlo vnašem městě výjezdní zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku senátu ČR. Senátoři si bedlivě vyslechli krátkou historiinašehoměstasvazbaminasoučasnostahlavněsevelmizajímaliostavslla jejich nejbližší vyhlídky. Vprůběhu návštěvy si také prohlédli léčebnu dospělých, bazén a dětskou léčebnu Vesna.Nakonecseuskutečnilapromédiatisková konferencevkolonádě. Poslednícelorepublikovouakcíbylskialpinistickýzávod Noctuleníchpásů.Letos sehozúčastnilookolo150závodníkůaipřesnedostateksněhusezávodvydařil. Závěrem bych rád touto cestou poděkoval všem pořadatelům za jejich podíl a angažovanostnajednotlivýchakcích.dlesděleníúčastníkůsejimvjanskýchlázních 2

2 líbilo.vzácníhostésipakodnásodneslipotřebnépoznatkyaznalostiprosvojidalší práci.doufejme,žeztohobudoujanskélázněvbudoucnostiprofitovat. JiříHradecký,starosta ZasedáníZastupitelstvaměstaJanskéLáznědne13.ledna2014 Zastupitelstvoměstaschválilo: zápis z 35. zasedání zastupitelstva města včetně usnesení a vzalo na vědomí kontroluplnění rozpočtovéopatřeníč.1/2014,kterýmsezvyšujípříjmyokč ,71avýdajeo Kč13.291,50 výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Janské Lázně vsouladu snařízenímvládyč.37/2003sb.,vezněnípozdějšíchpředpisů,od dle projednáníatabulky(ztohomístostarostovékaždý½) směrnici č. 17 Pravidlaprozadáváníveřejnýchzakázekmaléhorozsahudle předloženéhonávrhusúčinnostíod přijetí dokumentu Strategického plánu rozvoje města Janské Lázně svyškrtnutímvboduč.4vodstavcikultura Zastupitelstvoměstasouhlasilo: s prodloužením termínu pro přijímání návrhů na změnu č. 1 Územního plánu městajanskélázně,vopatřeníobceč.2/2013do Zastupitelstvoměstazvolilo: počet členů Zastupitelstva města Janské Lázně na volební období vpočtu 15členů Zastupitelstvoměstavzalonavědomí: dokument,,integrovanástrategierozvojeregionukrkonoše Zastupitelstvoměstaodložilo: uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízenímstavbypenzionujestřáb(finapra,a.s.) (MV) MĚSTOJanskéLázněHLEDÁNOVÉHOKRONIKÁŘE/KU Kdo by měl o tuto činnost zobčanů Janských Lázní zájem, nechť se přihlásí na městském úřadě. Činnost obsahuje průběžné zpracovávání událostí během roku, zapisovánídokroniky,spoluprácisesdělovacímiprostředky,získávánídokumentace, účastnametodickýchsrazech.zaprácibudeposkytovánaodměna. (MV) 3 MĚSTOJANSKÉLÁZNĚ Opatřeníobceč.2/2013 Pravidlapropřijímánínávrhůnapořízení změnyč.1územníhoplánujanskélázně Článek1 Návrhynazměnuč.1ÚzemníhoplánuJanskéLázně(dálejenom změnaúzemního plánu )budoupřijímánydo (#změna#do# ). Článek2 Návrh na změnu územního plánu, podle 46 odst. (1) písm. a) až e) zákona č 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějšíchpředpisůmusíobsahovat: 1) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnickýchneboobdobnýchprávkpozemkunebostavběnaúzemíobce, 2) údajeonavrhovanézměněvyužitíplochnaúzemíobce, 3) údajeosoučasnémvyužitíplochdotčenýchnávrhemnavrhovatele, 4) důvodypropořízenízměnyúzemníhoplánu, 5) návrhúhradynákladůnapořízenízměnyúzemníhoplánu. Článek3 Nazákladě 45odst.(4)zákonač183/2006Sb.budezanávrhynapořízenízměny územníhoplánuvybíránpoplatekdlenížeuvedenéhoklíče: I. Při podání žádosti bude navrhovatelem složena paušální částka ve výši 5.000,WWKč+5Kčzam 2 plochypožadovanézměnyvyužití. Vpřípadě, že požadavek na změnu územního plánu nebude součástí zadání změny II. územníhoplánu,bude75%zesloženéčástkyvrácenonavrhovateli. Po schválení zadání změny územního plánu předloží pořizovatel předpokládané náklady na zpracování změny, případně vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území a zpracování právního stavu územníhoplánupovydánízměny. III. Navrhovatel bude seznámen spředpokládanou cenou zpracování změn a vpřípadě požadavků na doplatek ceny bude vyzván do stanoveného termínu kzaplacení zálohy ve výši 70 % podílu předpokládané ceny za kompletnízpracovánízměnyúzemníhoplánu. IV. Pouhrazenípřípadnéhodoplatkubudezadánozpracovánízměnyúzemního plánu případně vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj územíprojektantovi. V. Vpřípadě,žepospolečnémjednáníbudepožadaveknavrhovatelezdalšího projednávání změny územního plánu vypuštěn, bude mu 50 % zvybrané částkyvráceno. 4

3 VI. VII. Před vydání změny územního plánu bude navrhovatel vyzván kdoplacení zbylýchnákladůsvéhopodíluzazpracováníúzemníhoplánu,nebomubude povydáníúzemníhoplánupřeplatekvrácen. Po finančním vyrovnání bude změna územního plánu předložena do zastupitelstvakvydání. Návrhynazměnuúzemníhoplánu,dletěchtopravidel,lzepodávatnaMěÚJanské Lázně. Článek4 Opatření obce bylo schváleno Zastupitelstvem města Janské Lázně usnesením č. Z665/32/13dne2.září2013anabýváúčinnostidnemschválení. Ing.JiříHradeckýv.r.MichalHonzíkv.r. starostamístostarosta Tato pravidla byla usnesením č. Z740/36/14 ze dne změněnastím,žetermínkpřijímánínávrhůnazměnuč.1územního plánujanskélázněbylprodloužendo OZNÁMENÍ Vsouladusustanovením 39zákonač.128/2000Sb.,oobcích,vezněnípozdějších předpisů,zveřejňujeměstskýúřadjanskélázně záměrměsta pronajmoutnebytovýprostorvčp.85 Quisisana (prostorydoposudpoužívanéjakoprodejnavína) Prostor o celkové výměře 15 m² (jedna místnost) se nachází v1. NP při vstupu kpraktickémuazubnímulékaři.nebytovéprostoryjsouvhodnékezřízeníprodejny, kanceláře,provozovnyslužeb.nájemnísmlouvabudeuzavřenanadobuneurčitou svýpovědní lhůtou 6 měsíců. Minimální měsíční nájemné činí Kč + služby. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor kpožadovanému způsobu využití stím, že vpřípadě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny,videoterminálu,sázkovékancelářeapod. Výběrproběhnedlekritérií: 1)účelpronájmu 2)cenapronájmu Projednánízáměruproběhnepouplynutízákonemstanovenélhůtykvyvěšení na jednánízastupitelstvaměsta.zájemcisemohoudle 39zákonač.128/2000Sb.,o obcích,vyjádřitkzáměruapředložitsvénabídkynapodatelnuměstskéhoúřaduv JanskýchLázníchdo do16hodinvzalepenýchobálkáchsnápisem 5,,NEOTVÍRAT pronájemwvstupníprostor.napronájemnebytovéhoprostorunení právnínárokaměstojanskélázněsivyhrazujeprávoodstoupitodtohotozáměru. Ing.JiříHradeckýv.r.,starostaměsta Informaceprodržitelepsů Nazákladěschválenéobecnězávaznévyhláškyomístnímpoplatkuzepsůjekaždý držitelpsapovinenzaplatitmístnípoplatek,atonejpozdějido15.únorakaždého roku.včasnezaplacenéneboneodvedenépoplatkynebočásttěchtopoplatkůmůže městskýúřadzvýšitažnatrojnásobek. DalšíinformaceVámposkytnepíBerkováWMěÚJanskéLázně,tel PoděkovánízaTříkrálovousbírku Vprvních lednových dnech proběhla jako každoročně Tříkrálová sbírka pořádaná OblastnícharitouTrutnov.Díkyobětavýmkoledníkůmaochotnýmdárcůmpředčil letošní výtěžek i loňskou rekordní částku a činí ,nKč. Více než polovina vybraných prostředků poputuje do trutnovské charitní pečovatelské služby, která působí vdomácnostech potřebných vtrutnově a okolí a dále na podporu dobrovolníků a dobrovolnických aktivit. Další vybrané peníze budou použity již tradičněnahumanitárníúčelyunásivzahraničí. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem obyvatelům Janských Lázní za jejich příspěvek do tříkrálové pokladničky. Vámvšem,kteříjstesejakýmkolivzpůsobem zapojili do letošní Tříkrálové sbírky, vyslovuji náš upřímný dík a uznání. Zvláštní poděkovánípatřípaníjaněhonzíkovézajejínadšeníapomocpřirealizacisbírkyv JanskýchLázních,ajejímtříkrálovýmkoledníkům:JohanceaVojtěchoviHonzíkovým, AničceFrancovéaVlastíkoviRůžičkovi,kteřísvelkýmnasazenímaochotouvybrali mezimístnímiobyvateliobdivuhodných8143,nkč. Děkujeme,ženámpomáhátepomáhat. ZaOblastnícharituTrutnovkoordinátorsbírkyMartinaVágnerDostálová 6

4 NOCTULENÍCHPÁSŮDYNAFIT zahájilačeskýpohárveskialpinismu2014 Vsobotu25.lednasedoJanskýchLáznísjelystovkyskialpinistůzestředníEvropy resp.českérepubliky,slovenskaapolska.znichsezávoduzúčastnilocelkem158 odvážných, další pakzávodupocelétratipřihlíželinebosepodílelinajeho uspořádání. Úvodem je tak třeba poděkovat všem, kteří knám na Noc do Krkonošdorazili. Vtétorubriceuveřejňujemejménajanskolázeňskýchobčanů,kteříslavísváživotní jubilea. VměsíciÚNORU2014oslavíživotnívýročí: paníbernardováiva pandohnaljosef panígrimmeovágertruda paníhönlovázdenka panhraběaleš panchadimvladimír paníkhunovámarie panílandgrafovásylvia paníleissováludmila paníprknovávěra panípuričovámarie panškodajosef paníšťastnáhana Všemoslavujícímsrdečněblahopřejeme 7 Po výkladu trati, který se uskutečnil vmístnímkiněvlast,setakmohlodstartovat jubilejní10.ročníkujedinéhočeskéhonočníhoskialpinistickéhozávodunoctuleních pásů Dynafit. V16:45 jsme poslali do boje sčernou horou, vzdáleností dlouhou 4,1kmapřevýšením650mprvnístatečné Hobíky,závodníkynatratiC,kteráměla svůjcílskoronasamotnémvrcholučernéhorypřímov:)kioskuustarélanovky,kam sepoproběhnutícílovoupáskoušlonazaslouženépivo. DálepaknásledovalstarthlavníelitníkategorieA,kterounámnatraťposlalav17:00 známáteleviznírosnička,skvěláskialpinistkaanašekamarádkaalenkazárybnická. Předstartemještěstihladátkrátkoupřednáškunatémaaktuálnípočasívhorácha mohlosejítnavěc.navrcholcíchkrkonošjew15 C,bezvětří,jasnánoc,,pět,čtyři, tři,dva,jedna,startajelosevčelepelotonuseklanovcevydalvůzpoliciečr,za nímdvavozyseštábemčeskételevizečt4sportaregionálnítelevizev1.nakonec pak samotní závodníci, ženy, muži a veteráni, na které čekalo celkem 21,5km spřevýšením 1530m. Porce vpodobě čtyř pořádných kopců, ztoho jeden kratší a výživnýúsekslyžeminabatohuna mačkách (stoupacíchželezech). Jako poslední se do své porce 18,7km spřevýšením 1226m zakousli v17:15 závodníci vnejobsazenější kategorii OPEN B, kteří společně smládežnickými kategoriemi vyrazili svižným tempem vzhůru do kopců. Co do počtu místních janskolázeňských závodníků bývá tato kategorie tou nejobsazenější. Opět nezklamalymístníspolky,telemarkmontenegro,včelkyzvesny,k+k,bosorkatým, SkiVeterán,místníhajnýamnozídalší. Vzhledem ktomu, že nedostatek sněhu ve střední Evropě trápí pořadatele všech lyžařských podniků, museli jsme při snaze závod uspořádat, trasu jubilejního 10. ročníkunocituleníchpásů Dynafitdrobněupravit. 8

5 TraťzávodníkůkategorieA:výstupzNáměstíSvobody,JanskéLázněWČernáhora Zahrádky sjezddopecepodsněžkou výstupnahnědývrch sjezdnaspodní stanicivlekusmrk výstupnačernouhoru sjezdzpětdojanskýchlázní. NatraťvkategoriiAvyrazilo44mužů,znichžnejrychlejšíbylRadoslavGrohzeSKI TRAB TEAMU časem 1:54:16 (h:m:s); a 7 žen s vítězkou Petrou Volfovovou zmístníhoaklvkalpineproskitrabteamu,kteránáročnoutraťzvládlaza2:30:41. NejlepšímveteránemsestalPetrNovákzeSkialpinklubuHSOrlickéhory. Ostatnívýsledky,fotkyazajímavostimůžeteshlédnoutnainternetovýchstránkách: Závěrem lze jen jediné, a to poděkovat Správě Krkonošského národního parku KRNAP, SkiResortu ČERNÁ HORA WPEC,Městům Janské Lázně a Pec pod Sněžkou, Státnímléčebnýmláznímavšemsponzorům,kteřínáspocelých10letpodporovali a umožnili nám tuto naši myšlenku, která se pomalu stává legendou dotáhnout takhledaleko.díkymoc. HorámZdaraSKOLzavšechnyorganizátoryNTPMichalNěmec ÚNOR2014 Pokladnakinajeotevřenavždy1hodinupředzačátkempředstavení. 5.středa PERFECTDAYSnIženymajísvédny ČR ŠÚ v19:30 Režie: Alice Nellis Hrají: I. Chýlková, O. Sokol, Z. Bydžovská, V. Kotek, Čtyřicátnice Erika je atraktivní, vtipná, sebevědomá, ale osamělá. Má luxusníbyt,vlastníkadeřnickýsalonavlastníteleviznípořad,alečímdálvíctoužípo dítěti.kupodivuvšakneníschopnánavázatznámost.přimějetedykpomocisvého homosexuálníhokamaráda,hercericharda,jenžepaksesblížíseznovunalezeným synemsvéšvagrovéadamem.tajínovývztahtakdlouho,ažtokonečněpraskne,a onamusínéstnásledky.vstupné60,w Přístupný 7.pátek FARAON Polsko tit.šú v19:30 Režie: Jerzy KawalerowiczHrají: J. Zelnik, B. Brylska, J. Block, M. Voit, Historické drama ze starého Egypta, kde mladý, prudký, vášnivý princ RamsesXIII.bojujesměleastatečněosvoumoc,osvounovoupolitickoukoncepci, která by vyrvala vládu z rukou konzervativních velekněží, ničících každou snahu o změnupoměrůdovedněrozdmýchávanouhrůzouzhněvubohů. 9 Vrozhodujícíchvílivšakprohrává,ustupuje,roztrpčenseodvracíodbojeavěnuje svoupozornostkrásnýmženámanákladnýmzábavám.vstupné60,wpřístupný 12.středa JÁTAKY Španělsko tit. v19:30 Režie:AntonioNaharro,ÁlvaroPastorHrají:L.Dueñasová,P.Pineda, A.Naharro,I.G.Lorca, Melodramatickýpříběh,jehožhlavnímhrdinouje34letý Daniel,prvníEvropansDownovýmsyndromem,kterývystudovaluniverzitu.Začíná pracovat vsociálních službách vseville, kde se seznamuje s volnomyšlenkářskou kolegyní Laurou. Brzy se spřátelí, čímž ksobě přitáhnou pozornost svých kolegů i rodin.jejichvztahseještězkomplikuje,kdyžsedanieldolauryzamiluje.ve svých světechjsouobavyděděnciaspolečněnajdouláskuapřátelství,jaképředtímnikdy nepoznali.vstupné80,w Přístupný 14.pátek VIDITELNÝSVĚT SR ŠÚ v19:30 Režie:PeterKrištúfekHrají:I.Trojan,J.Hlaváčová,K.Turjanová,M. Mňahončák, Komornípsychologickédramaoosamělostičlověka.Protagonistou je čtyřicátník Oliver, Čech, pracující vbratislavě jako letový dispečer. Dobře situovaný muž má svůj uzavřený svět, ale trpí samotou. Upne se ke šťastné rodince odnaproti,jejížidylusledujezoknasídlištníhobytu.jehovoyeurstvíseale postupněměnívposedlost.pomocíanonymníchdopisůatajněpořízenýchfotografií nevěrnéhomanželazpůsobírozpadrodinyarafinovaněsevetřenamužovomísto... Vstupné60,W Do12letnevhodný OSKARARŮŽOVÁPANÍndivadelnípředstavení 19.středa v19:00 Režieascénář:IvanBalaďa HrajíherciKlicperovadivadlavHradciKrálové:JanSklenářaMartinaEliášová Komornípředstaveníprodvaherce,kteřívesvižnémrytmuatragikomickýchstřizích hrají každý několik rolí, vypráví o hlubokém přátelství desetiletého Oskara a jeho moudře potrhlé pečovatelky. Neúnavný rozumbrada, kterému zbývá posledních dvanáct dnů života a zase tráví své dny v nemocnici, má díky hře vymyšlené babi Růžou možnost prožít si celý dlouhý lidský život Woddětství,přespubertu,první lásku,starostidospělýchadruhoumízu,ažpostáří. Dalšíinformacenahttp://www.jansklenar.com Vstupné100,W 10

6 21.pátek KRÁLOVSTVÍZVĚRSTEV Australie tit. v19:30 Režie:DavidMichôdHrají:J.Frecheville,G.Pearce,B.Mendelsohn,J. Edgerton, VpodsvětíMelbournezuřítvrdýbojsnevypočitatelnoupolicií.Lupiča výtržníkpopecodyjevhledáčkumužůzákona,kteříbyjejnejradějividělimrtvého. Stojí za ním však jeho rodinný klan. Svou roli zde má pomsta za smrt matky a předevšímzávislostsynovce J,kterýpropadáosudovéhřezločinuadrog.Sugestivní kriminální drama je fascinující studií rozkladu kriminálnické rodiny, strhávající s sebou do propasti celé své okolí. Snímek získal Velkou cenu poroty na jednom z nejprestižnějšíchsvětovýchfilmovýchfestivalůvsundance. Vstupné80,W Do15letnevhodný 25.úterý TRAVESTIREVUE TECHTLEMECHTLE v19:00 Bývalí členové známé travesti skupiny se vydali na vlastnídráhuapřivážejízcelanovýhudebníprojekt včeské republice travesti revue Techtle MechtleKmistru Alexovi a slečně Dolores přišla zbrusu nová posila a hvězda pražského kabaretu slečna Stacey, která je nejlepší imitátorkou Cher u nás.těšitsemůžetetakénapetrakotvalda,celine Dion, Jiřího Korna, Helenu Vondráčkovou, společně se podíváme i na známý pořad Volejte věštce, pravouanefalšovanouspartakiádu,známouscénku Jiřiny Bohdalové a Karla Šípa, Ilonu Csákovou či pohádkovou šíleně smutnou princeznu nebo Dádu Patrasovou Vstupné220,W 26.středa PANIKAVMĚSTEČKU Bel.,Fr.,Lucemb tit. v18:00 Režie:StéphaneAubier,VincentPatarHrají:S.Aubier,J.Balibar,V. Dumontová, B. Ellison, Animovaná dobrodružná komedie pro celou rodinu. V městečkuzvanémpanika,nadohledodfarmářestevenaajehoženyjeanine,žijív jednom domě plastové figurky Kovboj, Indián a Kůň. Nerozlučná trojice přátel prožívá bizarní dobrodružství, jež je zavedou mimo jiné do středu země, zamrzlé tundry a paralelního podvodního světa obývaného podvodnickými příšerkami se špičatýmihlavami.vstupné80,w Přístupný 28.pátek ZAPOMENUTÝOSTROV USA dabingšú v19:30 Režie: Mark Levin, Jennifer Flackettová Hrají: A. Breslinová, J. Fosterová,G.Butler,M.Carman,...Dobrodružnýfilmzexotickéhoprostředíomalé Nim, která žije se svým otcem Jackem na ostrově uprostřed Pacifiku. Má ráda výpravysezvířecímikamarádypoostrověaknížkyoalexiroverovi,největším 11 dobrodruhovivšechdob.jednouseotecvypravínadelšípozorovánínajinýostrova Nimzůstanesama.KdyžvzápětíudeříbouřeNimserozhodnenapsatAlexovi,abyji přijel zachránit. Jenže Alex je ve skutečnosti osamělá čtyřicátnice, která nikdy neopustilasvůjdům. Vstupné60,W Přístupný Prodámbyt2+1včp.245vJanskýchLázních.Tel MěsíčněvydáváMěstoJanskéLázně,č.reg.MKČRE Redakčnírada:Dr.A.Hrabě,E.Hronešová,J.Kalivoda,K.Stejskalová Text nepodléhá jazykové úpravě, za věcnou a formální správnost odpovídá autorpříspěvku.inzerceapříspěvkysepřijímajíosobněnaměstskémúřadě, písemněpoštou,elektronickynaadresuelektronicképodatelny. Příspěvkyjsouřazenyabecedněpodlepříjmeníautora. TiskneMěÚ,početvýtisků150kusůměsíčně.Uzávěrkajevždydo25.dnevměsíci. Autorfotografienatitulnístraně:PavelKřivka 12

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

U S N E S E N Í. z 37. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 29. dubna 2008

U S N E S E N Í. z 37. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 29. dubna 2008 U S N E S E N Í z 37. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 29. dubna 2008 ****************************************************************************************** 170 Rada města Zlatých Hor a)

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009 Zasedání se zúčastnilo: 6 zastupitelů viz presenční listina příloha č. 1 omluveni: Jurčík Jaroslav, ing. Zdeňka

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis a usnesení 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 25. 3. 2015 v 17 hodin v

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7968/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hefnerová Jiřina Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 26.2.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 23. zasedání

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Metodické pokyny pro majetkoprávní úkony města Příbora při nakládání s nemovitostmi - pozemky

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 18.8. 2004 od 9.00 do 13.15 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 105/04 Oprava usnesení

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018 Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 29. 4. 2015 v 17 hodin v

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Začátek : 18,00 hodin Přítomni : R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, K. Dibus, J. Luža, L. Mitáček Omluveni: - Hosté: - Zapisovatel:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36 ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Zápis č. 21/2012 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Přítomni: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada Voborská, p. Richard Čech,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Jednání zahájeno: 18.00 hod.

Jednání zahájeno: 18.00 hod. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEZÍ č. 3/2014 ze dne 5.2.2014 Přítomni: Oppl, Maňhalová, Breburdová, Šebek.Zdražil, Omluveni:, Michálková, Kostial, Ověřovatele zápisu Breburdová, Šebek, Jednání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy Rada pro mezinárodní vztahy vyhlásila u příležitosti Českého předsednictví EU již třetí studentský výtvarný projekt, tentokrát na téma Evropa bez bariér. Během

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Závěrečná zpráva 2012/13

Závěrečná zpráva 2012/13 1. Realizátor projektu Centrum handicapovaných lyžařů, o.s. Koordinátor projektu: Marek Dušek Adresa: Lesní 321, 542 25 Janské Lázně www.monoski.info 2. historie Centra handicapovaných lyžařů Centrum handicapovaných

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

NABÍDKA PRO ŠKOLY 2014/15

NABÍDKA PRO ŠKOLY 2014/15 NABÍDKA PRO ŠKOLY 2014/15 SkiResort ČERNÁ HORA PEC, tj. 37,8 km sjezdovek na 1 skipas Černá hora (Janské Lázně), Pec p. Sněžkou, Černý Důl, Velká Úpa, Svoboda n. Úpou Východní Krkonoše, Česká republika

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, Mgr. Janík, MUDr. Blažek, p. Fořt JUDr. Marková - právnička

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014 Závěrečný účet obce Vítonice, ve kterém je souhrnně zpracováno roční hospodaření obce za rok 2014, bude projednán na základě tohoto předloženého návrhu: Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok

Více

Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 2. 10. 2014 v 16 hodin v

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. schůze v roce 2012, konané 14. března 2012 Usnesení s termínem č.: 101 taj. (ONI) 28.03. 194 taj. 02.04. 189 taj., MTSB 28.03. 195 taj. 02.04. 225 taj. 28.03.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Ž ř ú ř ř ř Šř ř ř ú ň Ž Ž ů ú ů šř ů ú ů ř ř Ž ř ř Č ř ř ř Č šř ů Ú Ř Ú ů ř ú ů š šř ř š ú š ř ř š š ř ř ú Ž Š ů š ř š ř Ž ů ú ů Ú Ž ř ú ř Ú ú šř ů š ů Ž Ž ř ů Ž Ú ů Ž ř ř ř ť ů ň ř ů Á ř ň ř ů Ř ú ó

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více