NOC$TULENÍCH$PÁSŮ$DYNAFIT$$ zahájila$český$pohár$ve$skialpinismu$2014$

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOC$TULENÍCH$PÁSŮ$DYNAFIT$$ zahájila$český$pohár$ve$skialpinismu$2014$"

Transkript

1 číslo2ročníkxxv3.února2014cena3,7kč NOCTULENÍCHPÁSŮDYNAFIT zahájilačeskýpohárveskialpinismu2014 Váženíspoluobčané, přelomrokubylpronašeměstohektický,konalosezdeněkolikdůležitýchzasedání, jednáníasetkání,aletakéjižtradičníakce. Počátkem prosince jsme vjanských Lázních přivítali Výbor pro regionální rozvoj a cestovníruchzastupitelstvakrálovéhradeckéhokraje.nazasedánívhoteluomnia jsemčlenyvýboruazastupitelekrajeinformovaloaktuálnísituacivnašemměstě, stavu lázeňství a perspektivě rozvoje. Hovořilo se též o pomoci kraje našemu regionu, tj. o dopravní obslužnosti, resp. dokončení oprav silnic, které jsouvjeho majetku.povýjezdunačernouhoruproněskiresortčernáhorawpecpřipravil prezentaci,kdepředstavilsvénovinkyaplánrozvoje.nakonecsivšichnivkrátkosti prohlédlinašeměsto. Téměř ve stejnou dobu Obchodní akademie pro tělesně postižené Janské Lázně pořádala dvoudenní vzpomínkovou akci nedožitých osmdesátých narozenin manželkyprvníhočeskéhoprezidentaolgyhavlové.napořadubylopromítánífilmu opaníolze,výstavafotografií,autentickévzpomínky,aletakédivadelnípředstavení akoncert. Na Štědrý den začal tradiční Poslední týden vroce, kdy každý den byl pro děti, občanyinávštěvníkyměstapřipravennějakýprogram(viz.minulévydánífontány). Dvě akce se téměř překrývaly vprvním lednovém pracovním týdnu. SLL pořádaly letos se zahraničníúčastíjižvii.janskolázeňské symposium na téma etiologie, patogeneze, diferenciální diagnostiky, terapie a kazuistiky. Druhou akcí bylo dvoudenní zasedání výboru Sdružení lázeňských míst ČR. Členové výboru a starostovélázeňskýchměst(např.karlovyvary,poděbrady,třeboň )projednávali společný problém, útlum lázeňství a stím spojené neblahé vyhlídky našich měst. Druhý den jsme je provedli údolím Klauzova potoka, kde na vlastní oči viděli následkyčervnovépovodně. DalšítradičníakcíbylopředstaveníDivadlaJáryCimrmana,kteréknámletoszavítalo shrouzáskok.dledivákůihercůbylopředstaveníopravduvelmivydařenéavšichni senáramněbavili. Vúterý 14. ledna proběhlo vnašem městě výjezdní zasedání Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku senátu ČR. Senátoři si bedlivě vyslechli krátkou historiinašehoměstasvazbaminasoučasnostahlavněsevelmizajímaliostavslla jejich nejbližší vyhlídky. Vprůběhu návštěvy si také prohlédli léčebnu dospělých, bazén a dětskou léčebnu Vesna.Nakonecseuskutečnilapromédiatisková konferencevkolonádě. Poslednícelorepublikovouakcíbylskialpinistickýzávod Noctuleníchpásů.Letos sehozúčastnilookolo150závodníkůaipřesnedostateksněhusezávodvydařil. Závěrem bych rád touto cestou poděkoval všem pořadatelům za jejich podíl a angažovanostnajednotlivýchakcích.dlesděleníúčastníkůsejimvjanskýchlázních 2

2 líbilo.vzácníhostésipakodnásodneslipotřebnépoznatkyaznalostiprosvojidalší práci.doufejme,žeztohobudoujanskélázněvbudoucnostiprofitovat. JiříHradecký,starosta ZasedáníZastupitelstvaměstaJanskéLáznědne13.ledna2014 Zastupitelstvoměstaschválilo: zápis z 35. zasedání zastupitelstva města včetně usnesení a vzalo na vědomí kontroluplnění rozpočtovéopatřeníč.1/2014,kterýmsezvyšujípříjmyokč ,71avýdajeo Kč13.291,50 výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Janské Lázně vsouladu snařízenímvládyč.37/2003sb.,vezněnípozdějšíchpředpisů,od dle projednáníatabulky(ztohomístostarostovékaždý½) směrnici č. 17 Pravidlaprozadáváníveřejnýchzakázekmaléhorozsahudle předloženéhonávrhusúčinnostíod přijetí dokumentu Strategického plánu rozvoje města Janské Lázně svyškrtnutímvboduč.4vodstavcikultura Zastupitelstvoměstasouhlasilo: s prodloužením termínu pro přijímání návrhů na změnu č. 1 Územního plánu městajanskélázně,vopatřeníobceč.2/2013do Zastupitelstvoměstazvolilo: počet členů Zastupitelstva města Janské Lázně na volební období vpočtu 15členů Zastupitelstvoměstavzalonavědomí: dokument,,integrovanástrategierozvojeregionukrkonoše Zastupitelstvoměstaodložilo: uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízenímstavbypenzionujestřáb(finapra,a.s.) (MV) MĚSTOJanskéLázněHLEDÁNOVÉHOKRONIKÁŘE/KU Kdo by měl o tuto činnost zobčanů Janských Lázní zájem, nechť se přihlásí na městském úřadě. Činnost obsahuje průběžné zpracovávání událostí během roku, zapisovánídokroniky,spoluprácisesdělovacímiprostředky,získávánídokumentace, účastnametodickýchsrazech.zaprácibudeposkytovánaodměna. (MV) 3 MĚSTOJANSKÉLÁZNĚ Opatřeníobceč.2/2013 Pravidlapropřijímánínávrhůnapořízení změnyč.1územníhoplánujanskélázně Článek1 Návrhynazměnuč.1ÚzemníhoplánuJanskéLázně(dálejenom změnaúzemního plánu )budoupřijímánydo (#změna#do# ). Článek2 Návrh na změnu územního plánu, podle 46 odst. (1) písm. a) až e) zákona č 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějšíchpředpisůmusíobsahovat: 1) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnickýchneboobdobnýchprávkpozemkunebostavběnaúzemíobce, 2) údajeonavrhovanézměněvyužitíplochnaúzemíobce, 3) údajeosoučasnémvyužitíplochdotčenýchnávrhemnavrhovatele, 4) důvodypropořízenízměnyúzemníhoplánu, 5) návrhúhradynákladůnapořízenízměnyúzemníhoplánu. Článek3 Nazákladě 45odst.(4)zákonač183/2006Sb.budezanávrhynapořízenízměny územníhoplánuvybíránpoplatekdlenížeuvedenéhoklíče: I. Při podání žádosti bude navrhovatelem složena paušální částka ve výši 5.000,WWKč+5Kčzam 2 plochypožadovanézměnyvyužití. Vpřípadě, že požadavek na změnu územního plánu nebude součástí zadání změny II. územníhoplánu,bude75%zesloženéčástkyvrácenonavrhovateli. Po schválení zadání změny územního plánu předloží pořizovatel předpokládané náklady na zpracování změny, případně vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území a zpracování právního stavu územníhoplánupovydánízměny. III. Navrhovatel bude seznámen spředpokládanou cenou zpracování změn a vpřípadě požadavků na doplatek ceny bude vyzván do stanoveného termínu kzaplacení zálohy ve výši 70 % podílu předpokládané ceny za kompletnízpracovánízměnyúzemníhoplánu. IV. Pouhrazenípřípadnéhodoplatkubudezadánozpracovánízměnyúzemního plánu případně vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj územíprojektantovi. V. Vpřípadě,žepospolečnémjednáníbudepožadaveknavrhovatelezdalšího projednávání změny územního plánu vypuštěn, bude mu 50 % zvybrané částkyvráceno. 4

3 VI. VII. Před vydání změny územního plánu bude navrhovatel vyzván kdoplacení zbylýchnákladůsvéhopodíluzazpracováníúzemníhoplánu,nebomubude povydáníúzemníhoplánupřeplatekvrácen. Po finančním vyrovnání bude změna územního plánu předložena do zastupitelstvakvydání. Návrhynazměnuúzemníhoplánu,dletěchtopravidel,lzepodávatnaMěÚJanské Lázně. Článek4 Opatření obce bylo schváleno Zastupitelstvem města Janské Lázně usnesením č. Z665/32/13dne2.září2013anabýváúčinnostidnemschválení. Ing.JiříHradeckýv.r.MichalHonzíkv.r. starostamístostarosta Tato pravidla byla usnesením č. Z740/36/14 ze dne změněnastím,žetermínkpřijímánínávrhůnazměnuč.1územního plánujanskélázněbylprodloužendo OZNÁMENÍ Vsouladusustanovením 39zákonač.128/2000Sb.,oobcích,vezněnípozdějších předpisů,zveřejňujeměstskýúřadjanskélázně záměrměsta pronajmoutnebytovýprostorvčp.85 Quisisana (prostorydoposudpoužívanéjakoprodejnavína) Prostor o celkové výměře 15 m² (jedna místnost) se nachází v1. NP při vstupu kpraktickémuazubnímulékaři.nebytovéprostoryjsouvhodnékezřízeníprodejny, kanceláře,provozovnyslužeb.nájemnísmlouvabudeuzavřenanadobuneurčitou svýpovědní lhůtou 6 měsíců. Minimální měsíční nájemné činí Kč + služby. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor kpožadovanému způsobu využití stím, že vpřípadě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny,videoterminálu,sázkovékancelářeapod. Výběrproběhnedlekritérií: 1)účelpronájmu 2)cenapronájmu Projednánízáměruproběhnepouplynutízákonemstanovenélhůtykvyvěšení na jednánízastupitelstvaměsta.zájemcisemohoudle 39zákonač.128/2000Sb.,o obcích,vyjádřitkzáměruapředložitsvénabídkynapodatelnuměstskéhoúřaduv JanskýchLázníchdo do16hodinvzalepenýchobálkáchsnápisem 5,,NEOTVÍRAT pronájemwvstupníprostor.napronájemnebytovéhoprostorunení právnínárokaměstojanskélázněsivyhrazujeprávoodstoupitodtohotozáměru. Ing.JiříHradeckýv.r.,starostaměsta Informaceprodržitelepsů Nazákladěschválenéobecnězávaznévyhláškyomístnímpoplatkuzepsůjekaždý držitelpsapovinenzaplatitmístnípoplatek,atonejpozdějido15.únorakaždého roku.včasnezaplacenéneboneodvedenépoplatkynebočásttěchtopoplatkůmůže městskýúřadzvýšitažnatrojnásobek. DalšíinformaceVámposkytnepíBerkováWMěÚJanskéLázně,tel PoděkovánízaTříkrálovousbírku Vprvních lednových dnech proběhla jako každoročně Tříkrálová sbírka pořádaná OblastnícharitouTrutnov.Díkyobětavýmkoledníkůmaochotnýmdárcůmpředčil letošní výtěžek i loňskou rekordní částku a činí ,nKč. Více než polovina vybraných prostředků poputuje do trutnovské charitní pečovatelské služby, která působí vdomácnostech potřebných vtrutnově a okolí a dále na podporu dobrovolníků a dobrovolnických aktivit. Další vybrané peníze budou použity již tradičněnahumanitárníúčelyunásivzahraničí. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem obyvatelům Janských Lázní za jejich příspěvek do tříkrálové pokladničky. Vámvšem,kteříjstesejakýmkolivzpůsobem zapojili do letošní Tříkrálové sbírky, vyslovuji náš upřímný dík a uznání. Zvláštní poděkovánípatřípaníjaněhonzíkovézajejínadšeníapomocpřirealizacisbírkyv JanskýchLázních,ajejímtříkrálovýmkoledníkům:JohanceaVojtěchoviHonzíkovým, AničceFrancovéaVlastíkoviRůžičkovi,kteřísvelkýmnasazenímaochotouvybrali mezimístnímiobyvateliobdivuhodných8143,nkč. Děkujeme,ženámpomáhátepomáhat. ZaOblastnícharituTrutnovkoordinátorsbírkyMartinaVágnerDostálová 6

4 NOCTULENÍCHPÁSŮDYNAFIT zahájilačeskýpohárveskialpinismu2014 Vsobotu25.lednasedoJanskýchLáznísjelystovkyskialpinistůzestředníEvropy resp.českérepubliky,slovenskaapolska.znichsezávoduzúčastnilocelkem158 odvážných, další pakzávodupocelétratipřihlíželinebosepodílelinajeho uspořádání. Úvodem je tak třeba poděkovat všem, kteří knám na Noc do Krkonošdorazili. Vtétorubriceuveřejňujemejménajanskolázeňskýchobčanů,kteříslavísváživotní jubilea. VměsíciÚNORU2014oslavíživotnívýročí: paníbernardováiva pandohnaljosef panígrimmeovágertruda paníhönlovázdenka panhraběaleš panchadimvladimír paníkhunovámarie panílandgrafovásylvia paníleissováludmila paníprknovávěra panípuričovámarie panškodajosef paníšťastnáhana Všemoslavujícímsrdečněblahopřejeme 7 Po výkladu trati, který se uskutečnil vmístnímkiněvlast,setakmohlodstartovat jubilejní10.ročníkujedinéhočeskéhonočníhoskialpinistickéhozávodunoctuleních pásů Dynafit. V16:45 jsme poslali do boje sčernou horou, vzdáleností dlouhou 4,1kmapřevýšením650mprvnístatečné Hobíky,závodníkynatratiC,kteráměla svůjcílskoronasamotnémvrcholučernéhorypřímov:)kioskuustarélanovky,kam sepoproběhnutícílovoupáskoušlonazaslouženépivo. DálepaknásledovalstarthlavníelitníkategorieA,kterounámnatraťposlalav17:00 známáteleviznírosnička,skvěláskialpinistkaanašekamarádkaalenkazárybnická. Předstartemještěstihladátkrátkoupřednáškunatémaaktuálnípočasívhorácha mohlosejítnavěc.navrcholcíchkrkonošjew15 C,bezvětří,jasnánoc,,pět,čtyři, tři,dva,jedna,startajelosevčelepelotonuseklanovcevydalvůzpoliciečr,za nímdvavozyseštábemčeskételevizečt4sportaregionálnítelevizev1.nakonec pak samotní závodníci, ženy, muži a veteráni, na které čekalo celkem 21,5km spřevýšením 1530m. Porce vpodobě čtyř pořádných kopců, ztoho jeden kratší a výživnýúsekslyžeminabatohuna mačkách (stoupacíchželezech). Jako poslední se do své porce 18,7km spřevýšením 1226m zakousli v17:15 závodníci vnejobsazenější kategorii OPEN B, kteří společně smládežnickými kategoriemi vyrazili svižným tempem vzhůru do kopců. Co do počtu místních janskolázeňských závodníků bývá tato kategorie tou nejobsazenější. Opět nezklamalymístníspolky,telemarkmontenegro,včelkyzvesny,k+k,bosorkatým, SkiVeterán,místníhajnýamnozídalší. Vzhledem ktomu, že nedostatek sněhu ve střední Evropě trápí pořadatele všech lyžařských podniků, museli jsme při snaze závod uspořádat, trasu jubilejního 10. ročníkunocituleníchpásů Dynafitdrobněupravit. 8

5 TraťzávodníkůkategorieA:výstupzNáměstíSvobody,JanskéLázněWČernáhora Zahrádky sjezddopecepodsněžkou výstupnahnědývrch sjezdnaspodní stanicivlekusmrk výstupnačernouhoru sjezdzpětdojanskýchlázní. NatraťvkategoriiAvyrazilo44mužů,znichžnejrychlejšíbylRadoslavGrohzeSKI TRAB TEAMU časem 1:54:16 (h:m:s); a 7 žen s vítězkou Petrou Volfovovou zmístníhoaklvkalpineproskitrabteamu,kteránáročnoutraťzvládlaza2:30:41. NejlepšímveteránemsestalPetrNovákzeSkialpinklubuHSOrlickéhory. Ostatnívýsledky,fotkyazajímavostimůžeteshlédnoutnainternetovýchstránkách: Závěrem lze jen jediné, a to poděkovat Správě Krkonošského národního parku KRNAP, SkiResortu ČERNÁ HORA WPEC,Městům Janské Lázně a Pec pod Sněžkou, Státnímléčebnýmláznímavšemsponzorům,kteřínáspocelých10letpodporovali a umožnili nám tuto naši myšlenku, která se pomalu stává legendou dotáhnout takhledaleko.díkymoc. HorámZdaraSKOLzavšechnyorganizátoryNTPMichalNěmec ÚNOR2014 Pokladnakinajeotevřenavždy1hodinupředzačátkempředstavení. 5.středa PERFECTDAYSnIženymajísvédny ČR ŠÚ v19:30 Režie: Alice Nellis Hrají: I. Chýlková, O. Sokol, Z. Bydžovská, V. Kotek, Čtyřicátnice Erika je atraktivní, vtipná, sebevědomá, ale osamělá. Má luxusníbyt,vlastníkadeřnickýsalonavlastníteleviznípořad,alečímdálvíctoužípo dítěti.kupodivuvšakneníschopnánavázatznámost.přimějetedykpomocisvého homosexuálníhokamaráda,hercericharda,jenžepaksesblížíseznovunalezeným synemsvéšvagrovéadamem.tajínovývztahtakdlouho,ažtokonečněpraskne,a onamusínéstnásledky.vstupné60,w Přístupný 7.pátek FARAON Polsko tit.šú v19:30 Režie: Jerzy KawalerowiczHrají: J. Zelnik, B. Brylska, J. Block, M. Voit, Historické drama ze starého Egypta, kde mladý, prudký, vášnivý princ RamsesXIII.bojujesměleastatečněosvoumoc,osvounovoupolitickoukoncepci, která by vyrvala vládu z rukou konzervativních velekněží, ničících každou snahu o změnupoměrůdovedněrozdmýchávanouhrůzouzhněvubohů. 9 Vrozhodujícíchvílivšakprohrává,ustupuje,roztrpčenseodvracíodbojeavěnuje svoupozornostkrásnýmženámanákladnýmzábavám.vstupné60,wpřístupný 12.středa JÁTAKY Španělsko tit. v19:30 Režie:AntonioNaharro,ÁlvaroPastorHrají:L.Dueñasová,P.Pineda, A.Naharro,I.G.Lorca, Melodramatickýpříběh,jehožhlavnímhrdinouje34letý Daniel,prvníEvropansDownovýmsyndromem,kterývystudovaluniverzitu.Začíná pracovat vsociálních službách vseville, kde se seznamuje s volnomyšlenkářskou kolegyní Laurou. Brzy se spřátelí, čímž ksobě přitáhnou pozornost svých kolegů i rodin.jejichvztahseještězkomplikuje,kdyžsedanieldolauryzamiluje.ve svých světechjsouobavyděděnciaspolečněnajdouláskuapřátelství,jaképředtímnikdy nepoznali.vstupné80,w Přístupný 14.pátek VIDITELNÝSVĚT SR ŠÚ v19:30 Režie:PeterKrištúfekHrají:I.Trojan,J.Hlaváčová,K.Turjanová,M. Mňahončák, Komornípsychologickédramaoosamělostičlověka.Protagonistou je čtyřicátník Oliver, Čech, pracující vbratislavě jako letový dispečer. Dobře situovaný muž má svůj uzavřený svět, ale trpí samotou. Upne se ke šťastné rodince odnaproti,jejížidylusledujezoknasídlištníhobytu.jehovoyeurstvíseale postupněměnívposedlost.pomocíanonymníchdopisůatajněpořízenýchfotografií nevěrnéhomanželazpůsobírozpadrodinyarafinovaněsevetřenamužovomísto... Vstupné60,W Do12letnevhodný OSKARARŮŽOVÁPANÍndivadelnípředstavení 19.středa v19:00 Režieascénář:IvanBalaďa HrajíherciKlicperovadivadlavHradciKrálové:JanSklenářaMartinaEliášová Komornípředstaveníprodvaherce,kteřívesvižnémrytmuatragikomickýchstřizích hrají každý několik rolí, vypráví o hlubokém přátelství desetiletého Oskara a jeho moudře potrhlé pečovatelky. Neúnavný rozumbrada, kterému zbývá posledních dvanáct dnů života a zase tráví své dny v nemocnici, má díky hře vymyšlené babi Růžou možnost prožít si celý dlouhý lidský život Woddětství,přespubertu,první lásku,starostidospělýchadruhoumízu,ažpostáří. Dalšíinformacenahttp://www.jansklenar.com Vstupné100,W 10

6 21.pátek KRÁLOVSTVÍZVĚRSTEV Australie tit. v19:30 Režie:DavidMichôdHrají:J.Frecheville,G.Pearce,B.Mendelsohn,J. Edgerton, VpodsvětíMelbournezuřítvrdýbojsnevypočitatelnoupolicií.Lupiča výtržníkpopecodyjevhledáčkumužůzákona,kteříbyjejnejradějividělimrtvého. Stojí za ním však jeho rodinný klan. Svou roli zde má pomsta za smrt matky a předevšímzávislostsynovce J,kterýpropadáosudovéhřezločinuadrog.Sugestivní kriminální drama je fascinující studií rozkladu kriminálnické rodiny, strhávající s sebou do propasti celé své okolí. Snímek získal Velkou cenu poroty na jednom z nejprestižnějšíchsvětovýchfilmovýchfestivalůvsundance. Vstupné80,W Do15letnevhodný 25.úterý TRAVESTIREVUE TECHTLEMECHTLE v19:00 Bývalí členové známé travesti skupiny se vydali na vlastnídráhuapřivážejízcelanovýhudebníprojekt včeské republice travesti revue Techtle MechtleKmistru Alexovi a slečně Dolores přišla zbrusu nová posila a hvězda pražského kabaretu slečna Stacey, která je nejlepší imitátorkou Cher u nás.těšitsemůžetetakénapetrakotvalda,celine Dion, Jiřího Korna, Helenu Vondráčkovou, společně se podíváme i na známý pořad Volejte věštce, pravouanefalšovanouspartakiádu,známouscénku Jiřiny Bohdalové a Karla Šípa, Ilonu Csákovou či pohádkovou šíleně smutnou princeznu nebo Dádu Patrasovou Vstupné220,W 26.středa PANIKAVMĚSTEČKU Bel.,Fr.,Lucemb tit. v18:00 Režie:StéphaneAubier,VincentPatarHrají:S.Aubier,J.Balibar,V. Dumontová, B. Ellison, Animovaná dobrodružná komedie pro celou rodinu. V městečkuzvanémpanika,nadohledodfarmářestevenaajehoženyjeanine,žijív jednom domě plastové figurky Kovboj, Indián a Kůň. Nerozlučná trojice přátel prožívá bizarní dobrodružství, jež je zavedou mimo jiné do středu země, zamrzlé tundry a paralelního podvodního světa obývaného podvodnickými příšerkami se špičatýmihlavami.vstupné80,w Přístupný 28.pátek ZAPOMENUTÝOSTROV USA dabingšú v19:30 Režie: Mark Levin, Jennifer Flackettová Hrají: A. Breslinová, J. Fosterová,G.Butler,M.Carman,...Dobrodružnýfilmzexotickéhoprostředíomalé Nim, která žije se svým otcem Jackem na ostrově uprostřed Pacifiku. Má ráda výpravysezvířecímikamarádypoostrověaknížkyoalexiroverovi,největším 11 dobrodruhovivšechdob.jednouseotecvypravínadelšípozorovánínajinýostrova Nimzůstanesama.KdyžvzápětíudeříbouřeNimserozhodnenapsatAlexovi,abyji přijel zachránit. Jenže Alex je ve skutečnosti osamělá čtyřicátnice, která nikdy neopustilasvůjdům. Vstupné60,W Přístupný Prodámbyt2+1včp.245vJanskýchLázních.Tel MěsíčněvydáváMěstoJanskéLázně,č.reg.MKČRE Redakčnírada:Dr.A.Hrabě,E.Hronešová,J.Kalivoda,K.Stejskalová Text nepodléhá jazykové úpravě, za věcnou a formální správnost odpovídá autorpříspěvku.inzerceapříspěvkysepřijímajíosobněnaměstskémúřadě, písemněpoštou,elektronickynaadresuelektronicképodatelny. Příspěvkyjsouřazenyabecedněpodlepříjmeníautora. TiskneMěÚ,početvýtisků150kusůměsíčně.Uzávěrkajevždydo25.dnevměsíci. Autorfotografienatitulnístraně:PavelKřivka 12

2. Události chronologicky

2. Události chronologicky 1. Úvod Psaní kroniky jsem převzala po paní Drahoslavě Andersové, která psala kroniku v roce 2009. Jako nová kronikářka bych se Vám měla krátce představit. Jmenuji se Tereza Boleslavská, rozená Špačková.

Více

Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 23. dubna 2012 2

Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 23. dubna 2012 2 Vážení a milí spoluobčané, jednou za čas připadne povinnost napsat úvodník do Fontány i na místostarosty a nyní je tedy řada na mně. Za měsíc duben, tedy od posledního vydání Fontány se událo v našem městě

Více

Vážení spoluobčané, číslo 5 ročník XXV 6. května 2014 cena 3,- Kč

Vážení spoluobčané, číslo 5 ročník XXV 6. května 2014 cena 3,- Kč číslo 5 ročník XXV 6. května 2014 cena 3,- Kč Vážení spoluobčané, letošní, pro nás nezvyklá zima s téměř nulovým spadem sněhu a mírnými teplotami velmi brzy vzala za své. Umožnila nám tak v předstihu oproti

Více

číslo 11 ročník XXIV 6. listopadu 2013 cena 3,- Kč

číslo 11 ročník XXIV 6. listopadu 2013 cena 3,- Kč číslo 11 ročník XXIV 6. listopadu 2013 cena 3,- Kč Vážení a milí spoluobčané, Rok se sešel s rokem a je tedy čas na další roční bilancování práce zastupitelstva tohoto volebního období. Jsem přesvědčen,

Více

Chystá se další etapa zádlažby města

Chystá se další etapa zádlažby města měsíčník :: číslo 12 / 2008 :: vychází 27. 11. 2008 prosinec 2008 neprodejné Chystá se další etapa zádlažby města Dne 3. září 2008 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy k financování

Více

ÚNOR 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 2

ÚNOR 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 2 ÚNOR 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 2 Žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Sedlčany vystoupili 19. ledna s pořadem Tváře V. Havla v knihovně Václava Havla v Praze. Pořad doprovázela výstava prací žáků výtvarného

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3

BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3 Titulní strana informační brožury s názvem Poznej Sedlčansko, kterou vytvořili studenti sedlčanského gymnázia. Autorkami kresby jsou Aneta Hřebejková a Tereza Svobodová.

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Starostův sloupek Konec února a březen nebývají zrovna měsíce nějak zvlášť bohaté na kulturu či jiné lidské činnosti. Končí plesová sezona,

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6

ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6 ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6 Také v letošním roce se v kouzelném prostředí u Červeného Hrádku uskuteční oblíbený Pohádkový les. Foto: Kamil Novotný foto: Kamil Novotný AKTUALITY Z RADNICE CHRONOLOGICKÝ

Více

Úprava SV části náměstí je dokončena

Úprava SV části náměstí je dokončena Měsíčník obyvatel města Otrokovice 19. října 2012 číslo 10 - ročník 22 zdarma - neprodejné Ocenění květinové výzdoby města strana 2 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Úprava SV části náměstí je dokončena

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Od roku 1960 do roku 1993 byla jedinou sociální službou v našem regionu pečovatelská služba (dále jen PS). Byla provozována prostřednictvím Okresního ústavu sociálních služeb

Více

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu

Ministr školství navštívil Krásnou Lípu 325 Příští číslo Vikýře vyjde ve krásnolipský půlměsíčník 3,50 Kč čtvrtek 15. května 2008 30. duben 2008 Ministr školství navštívil Krásnou Lípu Dne 17. 4. 2008 na pozvání Komunitního centra navštívil

Více

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci Číslo 2/2013 vydáno dne 23. 1. 2013 Lidé v referendu odmítli prodej pozemků WANEMI CZ Dát hlas svému prezidentskému kandidátovi i vyjádřit postoj k prodeji městských pozemků společnosti WANEMI CZ měli

Více

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2011 Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1 Co projednala rada města 2 Jubileum paní Lepšové 5 Úspěšný Bobeš 6

Více

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč

Vážení spoluobčané, Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Září 2013/číslo 9 Ročník XI. (Králicko XXIII.) Cena 12 Kč Vážení spoluobčané, na léto roku 2013, které se pomalu stává minulostí, budeme vzpomínat jako na jedno z nejteplejších. Krásné počasí umožnilo

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Zprávy z Benátecké Radnice

Zprávy z Benátecké Radnice číslo 10 ročník: 35 cena: 10 Kč 7. října 2011 V tomto čísle najdete: Ze zasedání Zastupitelstva str. 4 Základní školy str. 8 11 Mateřská škola str. 11 Zdravotnické služby a ordinační hodiny str. 18 19

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Petřkovice. únor 2015 číslo 1

Petřkovice. únor 2015 číslo 1 KRÁSNÉ POLE zpravodaj městského obvodu Petřkovice únor 2015 číslo 1 Zdarma Slovo starosty Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou první číslo Zpravodaje v roce 2015, proto mi dovolte, abych Vám všem nejen

Více

Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 460 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 10. října 4,- Kč Čtvrtek 26. září Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu Na celodenní návštěvu Českého Švýcarska zavítal ministr životního

Více

ROČNÍK X. ČÍSLO 1 ČTVRTLETNÍK BŘEZEN 2008. Otevření schengenského prostoru na hraničním přechodu Sudoměřice Skalica.

ROČNÍK X. ČÍSLO 1 ČTVRTLETNÍK BŘEZEN 2008. Otevření schengenského prostoru na hraničním přechodu Sudoměřice Skalica. ROČNÍK X. ČÍSLO 1 ČTVRTLETNÍK BŘEZEN 2008 Otevření schengenského prostoru na hraničním přechodu Sudoměřice Skalica. SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 1 Vážení občané, kromě velmi rušného prvního čtvrtletí,

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Nedopatřením anebo úmyslně mně byla do poštovní schránky vhozena

Nedopatřením anebo úmyslně mně byla do poštovní schránky vhozena Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 12/2011 Ročník XVI Zdarma Je Vimperk skutečně druhým Šluknovem? V médiích se v poslední době skloňovalo naše město bohužel hlavně negativně, a to v souvislosti s problematikou

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

Ani v Krásné Lípě se již nesmí pít alkohol na veřejnosti

Ani v Krásné Lípě se již nesmí pít alkohol na veřejnosti 342 Příští číslo Vikýře vyjde ve krásnolipský půlměsíčník 4,- Kč čtvrtek 22. ledna 8. ledna 2009 Ani v Krásné Lípě se již nesmí pít alkohol na veřejnosti Stejně jako v jiných městech na děčínsku i v Krásné

Více