VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY. Čl. 1 Úvodní ustanovení"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP ) tvoří neoddělitelnou součást smlouvy o členství ve Fitness klubu LITTLE BIT FIT, Londýnské nám. 2, Brno, uzavřené mezi společností Little Bit Fit s.r.o., se sídlem Praha 10 - Vršovice, Krymská 238/18, PSČ , IČ: , DIČ: CZ , vedenou u Městského soudu v Praze, spisová zn. C (dále jen Provozovatel ) a členem (dále jen Smlouva ), pojem člen je blíže specifikovaný ve Smlouvě a dále v těchto VSP (Čl. 1 bod 1.2. VSP) (dále jen Člen ). Tyto VSP upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Členem. Vztahy neupravené Smlouvou a těmito VSP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen jako Občanský zákoník ), ve znění přijatých změn. Výrazy s velkým počátečním písmenem mají takový význam, jaký je jim přiřazen Smlouvou, pokud tyto VSP neurčují jinak. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatel je právnickou osobou, která v rámci předmětu činnosti mj. provozuje sportovní zařízení sloužící k navrácení kondice a regeneraci Fitness klub LITTLE BIT FIT na adrese Londýnské nám. 2, Brno (dále jen "Fitness klub LITTLE BIT FIT") 1.2. Člen je fyzická osoba, která má s Provozovatelem uzavřenou platnou a účinnou Smlouvu a uhradil Provozovateli příslušný členský poplatek v souladu se Smlouvou a VSP, tj. uzavřením Smlouvy s Provozovatelem a uhrazením příslušného členského poplatku se konkrétní fyzická osoba stává členem Fitness klubu LITTLE BIT FIT. Klient je fyzická osoba, která má s provozovatelem uzavřenou platnou a účinnou Smlouvu (o registraci) a uhrazen příslušný poplatek za trénink / tréninky dle aktuálního Ceníku. Pro zjednodušení se Člen i Klient dále jen Člen, když není uvedeno jinak Provozovatel / Fitness klub LITTLE BIT FIT poskytuje svým Členům služby fitness centra (zahrnující všechny fitness zařízení, sprchy, šatny apod.) a kavárny (platby za konkrétní služby rychlého občerstvení poskytované v kavárně nejsou zahrnuty v příslušném členském poplatku, ani v poplatku za trénink/tréninky), nacházející se v provozu Fitness klubu LITTLE BIT FIT (dále jen "Služby"). Člen je oprávněn na základě uzavřené Smlouvy a VSP využívat Služby, a to v rozsahu a za podmínek dohodnutém ve Smlouvě a blíže specifikovaném v těchto VSP, a za cenu dle Smlouvy/VSP Provozovatel v rámci služeb fitness centra zajišťuje trenéra za účelem poskytování služeb Členům v oblasti kardio a fitness tréninku, a to výhradně v časech určených Provozovatelem. Člen bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu na základě Smlouvy resp. členství ve Fitness klubu LITTLE BIT FIT nevzniká na poskytnutí služeb trenéra právní nárok vůči Provozovateli. Pro odstranění pochybností platí, že služby trenéra v rozsahu a za podmínek podle tohoto bodu nejsou zvlášť zpoplatněny, a tedy využívání služeb trenéra v rozsahu a za podmínek podle tohoto bodu je zahrnuto v příslušném členském poplatku, resp. poplatku za vstup Člen nemá výhradní nárok na používání určitého přístroje/zařízení/náčiní/pomůcky ve Fitness klubu LITTLE BIT FIT Provozovatel/Fitness klub LITTLE BIT FIT poskytuje za zvláštní poplatek Členům v prostorách Fitness klubu LITTLE BIT FIT i doplňkové služby, a to výhradně v časech určených Provozovatelem. Pro odstranění pochybností platí, že zvláštní poplatek resp. platby za tyto doplňkové služby poskytované ve Fitness klubu LITTLE BIT FIT nejsou zahrnuty v příslušném členském poplatku. Provozovatel je oprávněn kdykoli jednostranně měnit rozsah poskytovaných doplňkových služeb resp. doplňkové služby neposkytovat, a to bez nároku člena na slevu z příslušného členského poplatku. Člen bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu na základě Smlouvy resp. členství ve Fitness klubu LITTLE BIT FIT nevzniká na poskytnutí doplňkových služeb právní nárok vůči Provozovateli. Čl. 2 Členství a členská karta 2.1. Členstvím se rozumí možnost využívat zařízení Fitness klubu LITTLE BIT FIT a jeho Služeb podle Smlouvy a těchto VSP, a to za úplatu (členský poplatek resp. jiné poplatky podle těchto VSP). Členství ve Fitness klubu LITTLE BIT FIT vzniká dnem uzavření Smlouvy - podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami a/resp. dnem uhrazení příslušného členského poplatku - podle toho, která z těchto skutečností nastane později, trvá po dohodnutou určitou dobu a zaniká ukončením Smlouvy. Členství zaniká a Smlouva se ukončí uplynutím doby trvání Smlouvy, smrtí člena, zánikem Provozovatele, vyčerpáním kreditu za jednotlivé tréninky nebo zánikem provozu Fitness klubu LITTLE BIT FIT, nebo může být ukončeno dohodou smluvních stran nebo výpovědí Smlouvy ze strany Provozovatele v souladu se Smlouvou a VSP Člen (Čl. 1 bod 1.2. VSP) má právo využívat prostory a zařízení Fitness klubu LITTLE BIT FIT výlučně během jeho otevíracích hodin a v souladu se Smlouvou, VSP a Provozním řádem klubu (Čl. 11 VSP) Roční Členství umožňuje neomezený počet návštěv ve Fitness klubu LITTLE BIT FIT po dobu trvání Smlouvy, Kreditní Členství umožňuje pouze předplacený počet tréninků dle aktuálního zůstatku kreditu na členské kartě. Uhrazení poplatku za trénink dle aktuálního Ceníku umožňuje jeden trénink v den uhrazení poplatku Po uzavření Smlouvy vystaví Provozovatel Členovi členskou (vstupní) kartu, která je dokladem o členství. Členská karta je vlastnictvím Provozovatele, je zapůjčena jmenovitě Členovi uvedenému ve Smlouvě, který je povinen ji chránit před ztrátou, poškozením, zneužitím. Členská karta je nepřenosná. Členská karta se vystavuje na dobu trvání Smlouvy a členství. Člen je oprávněn ke vstupu do Fitness klubu LITTLE BIT FIT a k využívání prostor a zařízení Fitness klubu LITTLE BIT FIT výlučně po předložení platné členské karty.

2 Členská karta je platná, pokud má Člen platnou a účinnou Smlouvu a uhradil Provozovateli příslušný členský poplatek v souladu se Smlouvou a VSP. V případě pochybností si Provozovatel vyhrazuje právo požadovat od Člena předložení jiného platného identifikačního dokladu a v případě jeho nepředložení je Provozovatel oprávněn znemožnit Členovi vstup do prostor Fitness klubu LITTLE BIT FIT. Na kreditní členskou kartu S trenérem výhodně (a jiných Členstvích založených na platbě za jednotlivé tréninky, přímou úhradou a/nebo formou předplacených kreditů) je v doprovodu Člena umožněn i vstup/trénink dalších osob, a to až do vyčerpání celkového předplaceného kreditu. Pro vyloučení pochybností platí, že se vždy uplatňuje též fikce vstupu/tréninku Člena. Pro jednotlivý trénink se Klientovi členská karta nevystavuje, Klient je ale povinen mít uzavřenou, platnou a účinnou Smlouvu (o registraci) V případě zneužití členské karty má Provozovatel právo na náhradu škody. Provozovatel neodpovídá za ztrátu členské karty, odcizení členské karty Členovi a škody vzniklé v důsledku těchto skutečností. V případě ztráty/odcizení členské karty je Člen povinen informovat o této skutečnosti Provozovatele, a to bez zbytečného odkladu. Ztracená resp. odcizená členská karta bude automaticky zablokována a případná zbytková finanční hodnota bude převedena na kredit nové členské karty Člena. Nová členská karta bude Členovi vystavena za poplatek ve výši 150, - Kč Po ukončení Smlouvy (v případě neprodloužení Smlouvy) je Člen povinen členskou kartu vrátit/předat Provozovateli nejpozději do 7 dnů od ukončení Smlouvy s Členem. V případě nesplnění této povinnosti řádně a včas je Člen povinen za porušení této povinnosti zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých) V případě ukončení Smlouvy a zániku členství, Členovi zaniká oprávnění využívat prostory a zařízení Fitness klubu LITTLE BIT FIT Členství v klubu je nepřenosné a nepřevoditelné. Převést členství na třetí osobu může Člen výhradně se souhlasem Provozovatele a třetí osoby, za podmínek stanovených Provozovatelem Členství ve Fitness klubu LITTLE BIT FIT nezakládá mezi jednotlivými Členy nebo mezi Členem a Provozovatelem žádnou formu občanského nebo jiného sdružení, spolku, a ani žádnou formu spoluvlastnictví jakéhokoliv majetku. Čl. 3 Délka trvání Smlouvy 3.1. Délka trvání Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, a to na dobu blíže specifikovanou ve Smlouvě Roční Smlouva trvá po dobu 12 měsíců, přičemž tato doba se počítá ode dne uzavření Smlouvy včetně tohoto dne a/resp. ode dne uhrazení příslušného členského poplatku včetně tohoto dne - podle toho, která z těchto skutečností nastane později, a končí uplynutím dvanácti po sobě následujících měsíců, tj. uplynutím dne (v příslušném 12. měsíci trvání Smlouvy), který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek doby trvání Smlouvy, a pokud takový den v měsíci není, posledním dnem tohoto 12. měsíce trvání Smlouvy. Pokud Člen nejpozději do posledního dne trvání Smlouvy písemně oznámí Provozovateli, že má zájem na prodloužení Smlouvy a zároveň/nebo nejpozději do posledního dne trvání Smlouvy uhradí příslušný členský poplatek, roční Smlouva se automaticky prodlužuje na dobu dalších 12 měsíců od posledního dne původní roční Smlouvy Kreditní Smlouva trvá po dobu 3 měsíců, přičemž tato doba se počítá ode dne uzavření Smlouvy včetně tohoto dne a/resp. ode dne uhrazení příslušného členského poplatku formou předplacení kreditu včetně tohoto dne - podle toho, která z těchto skutečností nastane později, a končí uplynutím tří po sobě následujících měsíců, tj. uplynutím dne (v příslušném 3. měsíci trvání Smlouvy), který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek doby trvání Smlouvy, a pokud takový den v měsíci není, posledním dnem tohoto 3. měsíce trvání Smlouvy. Pokud Člen nejpozději do posledního dne trvání Smlouvy písemně oznámí Provozovateli, že má zájem na prodloužení Smlouvy a zároveň/nebo nejpozději do posledního dne trvání Smlouvy uhradí příslušný členský poplatek (dobití kreditu), kreditní Smlouva se automaticky prodlužuje na dobu dalších 3 měsíců od posledního dne původní kreditní Smlouvy. Člen je oprávněn kdykoliv počas platnosti Smlouvy navýšit svůj kredit, ale vždy pouze o násobek základní částky kreditu Prvním tréninkem se rozumí první využití prostor a zařízení Fitness klubu LITTLE BIT FIT po uzavření Smlouvy. Čl. 4 Členský poplatek a zvláštní poplatky, způsob placení a splatnost 4.1. Člen je povinen zaplatit Provozovateli příslušný členský poplatek. Smluvní strany se dohodly, a tedy Člen bere na vědomí a souhlasí s tím, že za den zaplacení/úhrady příslušného členského resp. zvláštního poplatku se pokládá den připsání peněžních prostředků ve prospěch účtu Provozovatele uvedeného ve Smlouvě nebo den úhrady příslušného poplatku v hotovosti do pokladny Provozovatele/Fitness klubu LITTLE BIT FIT. Dotčené členské poplatky a zvláštní poplatky včetně výše plateb za služby rychlého občerstvení poskytovaných v kavárně resp. plateb za doplňkové služby poskytované ve Fitness klubu LITTLE BIT FIT, které nejsou zahrnuty v členském poplatku, jsou uvedeny ve Smlouvě resp. stanoveny v aktuálním Ceníku Fitness klubu LITTLE BIT FIT (včetně příslušné DPH), a Člen prohlašuje, že se s aktuálním Ceníkem Fitness klubu LITTLE BIT FIT seznámil. Výše dotčených členských poplatků je závislá na době, na kterou se Smlouva uzavírá Provozovatel je oprávněn kdykoli jednostranně měnit Ceník Fitness klubu LITTLE BIT FIT, přičemž změna Ceníku Fitness klubu LITTLE BIT FIT je účinná dnem zveřejnění změny, resp. nového Ceníku Fitness klubu LITTLE BIT FIT na internetové stránce Fitness klubu LITTLE BIT FIT nebo v samotném zařízení Fitness klubu LITTLE BIT FIT s uvedením data, od kterého nabývá účinnosti, nebo jejím oznámením Členovi, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. V případě, že dojde po dobu trvání Smlouvy k navýšení sazby DPH, je Provozovatel oprávněn příslušný členský poplatek a/nebo zvláštní poplatek zvýšit o příslušné navýšení sazby DPH Členský poplatek (základní měsíční členský poplatek a/nebo zvýhodněný členský poplatek podle Čl. 4 bod 4.4. těchto VSP) je pevně dohodnutý v případě roční Smlouvy na dobu prvních 12 měsíců doby trvání Smlouvy. Členský poplatek v případe jednotlivých

3 vstupů a zvýhodněných vstupů placených kreditem je stanoven aktuálním ceníkem. Po uplynutí minimální doby trvání Smlouvy (v případě jednotlivých vstupů a zvýhodněných vstupů placených kreditem i počas trvání Smlouvy) může být výška dotyčného členského poplatku ze strany Provozovatele jednostranně změněna Člen je oprávněn a zároveň povinen zaplatit Provozovateli příslušný členský poplatek způsobem blíže specifikovaným ve Smlouvě, a to v měsíčních splátkách (členský poplatek v základní výši dle účinného Ceníku Fitness klubu LITTLE BIT FIT - základní měsíční členský poplatek) nebo jednorázově předem za celou dobu trvání Smlouvy (členský poplatek ve zvýhodněné výši dle účinného Ceníku Fitness klubu LITTLE BIT FIT - zvýhodněný členský poplatek), a to bankovním převodem na bankovní účet Provozovatele, nebo v hotovosti do pokladny Provozovatele / Fitness klubu LITTLE BIT FIT. O platbě hotově vystaví Provozovatel členovi řádný účetní doklad V případě kreditní Smlouvy je Člen povinen platit Provozovateli členský poplatek vždy předem ve stanovené výši. V případě jednotlivého tréninku je Klient povinen platit za trénink vždy před začátkem tréninku V případě roční Smlouvy je Člen povinen platit Provozovateli základní měsíční členský poplatek vždy nejpozději k 25. dni předcházejícího měsíce trvání roční Smlouvy, přičemž platbu základního měsíčního členského poplatku za první celý měsíc doby trvání roční Smlouvy je Člen povinen uhradit nejpozději ke dni prvního tréninku. Člen je oprávněn a zároveň povinen zaplatit příslušný zvýhodněný členský poplatek za celé období 12 měsíců trvání roční Smlouvy i jednorázově předem nejpozději ke dni prvního tréninku Člen se zavazuje dodržovat splatnost příslušných členských poplatků. Neuhrazení příslušných poplatků nezbavuje člena povinností vyplývajících ze Smlouvy a VSP V případě prodlení s příslušnou platbou je Provozovatel oprávněn účtovat si úrok z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku a současně má nárok na náhradu nákladů spojených s případnými upomínkami a výzvami adresovanými Členovi (Provozovatel má právo určit výši paušálních nákladů za upomínky na zaplacení příslušné platby, případně za jiné výzvy adresované Členovi v Ceníku Fitness klubu LITTLE BIT FIT). Případné nároky na náhradu škody Provozovateli zůstávají nedotčeny Pokud se Člen dostane do prodlení s platbou jakéhokoli poplatku podle Smlouvy a VSP, Provozovatel je oprávněn odepřít Členovi vstup do Fitness klubu LITTLE BIT FIT a využívání prostor a zařízení Fitness klubu LITTLE BIT FIT a současně zablokovat a pozastavit platnost členské karty. Tím není dotčeno právo Provozovatele podle bodu 5.2. Smlouvu vypovědět. Případné nároky na náhradu škody Provozovateli zůstávají nedotčeny Člen bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě zániku členství a ukončení Smlouvy před uplynutím doby trvání Smlouvy (např. výpovědí Smlouvy ze strany Provozovatele), Provozovateli vznikne nárok na smluvní pokutu ve výši odpovídající výši dvojnásobku příslušného členského poplatku podle Smlouvy za dobu od zániku členství a ukončení Smlouvy před uplynutím doby trvání Smlouvy do uplynutí doby, po kterou měla Smlouva trvat Člen bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě zániku členství/ukončení Smlouvy resp. v případě, že z jakéhokoliv důvodu na straně Člena nebude využívána možnost využívat prostory a zařízení Fitness klubu LITTLE BIT FIT, případně pokud tuto možnost Člen přestane využívat, nemá nárok na vrácení jakýchkoliv již uhrazených poplatků podle této smlouvy, popřípadě jejich poměrné části, tj. v případě zániku Členství/ukončení Smlouvy resp. v případě nevyužívání členství Členem během dohodnuté doby z jakéhokoli důvodu na straně Člena není možné požadovat vrácení jakéhokoli už uhrazeného poplatku ani jeho části zpět (tzn. pokud se strany v takovém případě písemně nedohodnou jinak, Provozovatel neposkytuje náhrady, ani nevrací uhrazené členské poplatky ani jiné poplatky) Člen bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn si jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči Členovi (např. na zaplacení smluvní pokuty, na náhradu škody, na úhradu jakýchkoli poplatků) proti jakékoliv pohledávce Člena vůči Provozovateli. Člen bere na vědomí a souhlasí s tím, že není bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele oprávněn jednostranně si započíst jakoukoliv svou pohledávku vůči Provozovateli proti pohledávce Provozovatele vůči Členovi. Čl. 5 Výpověď Smlouvy 5.1. Smlouva která je uzavřena na určitou dobu Člen není oprávněn jednostranně vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu před uplynutím doby trvání Smlouvy, s případnými výjimkami uvedenými ve Smlouvě a VSP. Smlouva (o registraci) a Smlouva uzavřená na určitou dobu s hrazením jednotlivých vstupů a zvýhodněných vstupů (předplaceného kreditu) je kterákoliv smluvní strana oprávněna vypovědět dnem vyčerpání kreditů. Smlouva a členství mohou být před uplynutím doby trvání Smlouvy ukončeny na základě vzájemné písemné dohody Provozovatele a Člena Provozovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu písemnou výpovědí s okamžitou účinností v následujících případech: - opakované nepodstatné porušení Smlouvy, VSP a/nebo Provozního řádu klubu (Čl. 11 VSP), - podstatné porušení Smlouvy, VSP a/nebo Provozního řádu klubu (Čl. 11 VSP) - podstatným porušením povinnosti se pro účely tohoto ustanovení rozumí zejména, nikoliv však výlučně: (i) nezaplacení kteréhokoliv poplatku ve výši nebo ve lhůtě splatnosti dle Smlouvy a VSP, nebo (ii) poskytnutí nepřenosné členské karty jiné osobě nebo jiné úmyslné zneužití členské karty Členem, nebo (iii) zvláště hrubé porušení pořádku, jako jsou např. násilí, vyhrožování, urážení, sexuální obtěžování, krádež atd., nebo (iiii) porušení povinností stanovených v bodech 6.6., 6.7., 6.8. a 6.9. těchto VSP, - Člen se dopustí trestného činu nebo přestupku vůči jinému Členu, zaměstnanci Provozovatele nebo vůči jiné osobě nacházející se v prostorách Fitness klubu LITTLE BIT FIT se souhlasem Provozovatele. Výpověď Smlouvy je účinná okamžikem jejího doručení Členovi.

4 Čl. 6. Pravidla chování v prostorách Fitness klubu LITTLE BIT FIT 6.1. Člen je povinen zejména nikoliv však výlučně: - dodržovat Smlouvu, VSP, pravidla a interní předpisy Fitness klubu LITTLE BIT FIT týkající se členství (Provozní řád klubu (Čl. 11 VSP), případně jiná pravidla a interní předpisy), s jejichž obsahem byl řádně seznámen při podpisu Smlouvy, což potvrzuje svým podpisem na Smlouvě, - chovat se k ostatním členům korektně a ohleduplně způsobem neomezujícím nebo neobtěžujícím jiné Členy, dodržovat pořádek a nerušit klidný chod provozu Fitness klubu LITTLE BIT FIT, nevyvolávat v prostorách Fitness klubu LITTLE BIT FIT výtržnosti, - zacházet se zařízením, které Člen používá, šetrně způsobem obvyklým pro takové zařízení - v souladu s technickým návodem k obsluze, zejména se zavazuje dbát takové míry opatrnosti, aby nedošlo k poškození zařízení Fitness klubu LITTLE BIT FIT nebo zranění jiných Členů; závaží, jednoruční činky a další vybavení Fitness klubu LITTLE BIT FIT je Člen povinen vrátit po použití na původní k tomu určené místo, - respektovat pokyny Provozovatele a personálu Fitness klubu LITTLE BIT FIT, trenérů atd., - včas hradit členské poplatky, - hradit ceny za služby, případně zboží, které není součástí členství Člena, a to podle ceníku platného v době poskytnutí služby Členovi jsou k dispozici uzamykatelné skříňky na uskladnění osobních věcí (kromě peněz a cenných předmětů), a to po dobu jeho přítomnosti v prostorách Fitness klubu LITTLE BIT FIT. Vždy před opuštěním prostor Fitness klubu LITTLE BIT FIT je Člen povinen skříňku uvolnit a ponechat odemčenou pro další použití. Skříňku, která nebude vyprázdněna do konce otevírací doby, je Provozovatel oprávněn otevřít a její obsah uskladnit. Náklady na otevření skříňky a na úschovu je povinen Člen uhradit nejpozději do 7 dnů od vyprázdnění skříňky. V případě prodlení s úhradou nákladů je Provozovatel oprávněn využít zadržovací právo na uskladněné věci Pro uložení cenných věcí a hotovosti je Členovi po dobu jeho přítomnosti v prostorách Fitness klubu LITTLE BIT FIT k dispozici trezor umístěný v prostorách Fitness klubu LITTLE BIT FIT. Na základě posouzení zaměstnanců Provozovatele si Provozovatel, v odůvodněných případech, vyhrazuje právo neumožnit Členovi úschovu osobních věcí v trezoru Provozovatel neodpovídá za osobní věci člena neuložené v uzamykatelných skříňkách podle bodu 6.2. Čl. 6 VSP, ani za cenné věci a hotovost neuložené v trezoru v prostorách Fitness klubu LITTLE BIT FIT podle bodu 6.3. Čl. 6 VSP Člen se účastní všech aktivit a využívá všechny služby/služby provozované v prostorách Fitness klubu LITTLE BIT FIT výhradně na vlastní riziko. Člen je zodpovědný za svůj zdravotní stav, který mu dovoluje využívat všechny služby/služby poskytované Provozovatelem na základě Smlouvy. Člen podpisem Smlouvy prohlašuje, že se cvičení ve sportovním zařízení resp. na zařízeních v prostorách Fitness klubu LITTLE BIT FIT účastní na vlastní odpovědnost - je zdravý a tělesně i duševně schopen jej absolvovat. Dále také, že před každým cvičením zhodnotí svůj aktuální zdravotní stav, tomu přizpůsobí případnou zátěž i délku cvičení Vstup do prostor Fitness klubu LITTLE BIT FIT a využívání jakýchkoli služeb/služeb pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek je zakázáno. Člen se rovněž zavazuje zdržet se v prostorách Fitness klubu LITTLE BIT FIT kouření, užívání nebo prodeje alkoholu, omamných nebo psychotropních látek, či jiných nelegálních látek. Za porušení této povinnosti ze strany člena se nepovažuje konzumace produktů prodávaných a podávaných Provozovatelem v prostorách kavárny/lounge, které je Člen oprávněn konzumovat výhradně v prostorách kavárenské části / lounge. Za porušení této povinnosti Členem je naopak považována i konzumace produktů podle předchozí věty v jiných než kavárenských prostorách Fitness klubu LITTLE BIT FIT Člen se zavazuje nevyužívat prostory Fitness klubu LITTLE BIT FIT pro jakékoliv komerční účely tj. Zejména ale nejen: k jakékoli propagaci zboží nebo služeb, které je možné z titulu a povahy svých vlastností považovat za konkurenční služby a zboží Provozovatele, určené jiným Členům a návštěvníkům, prodej zboží nebo služeb, které je možné z titulu a povahy svých vlastností a charakteristiky považovat za konkurenční služby a zboží provozovatele, jiným Členům a návštěvníkům, účtování jiným Členům jakékoliv poplatky za konzultace či osobní supervizi při tréninku, nebo podobnou službu bez zvláštní písemné dohody s Provozovatelem Člen se zavazuje při využívání fitness služeb/služeb používat vhodný oděv, obuv a doplňky obvyklé pro zařízení podobné Fitness klubu LITTLE BIT FIT, tj. přiměřený sportovní oděv a obuv zejména v průběhu cvičení, používání ručníku při kontaktu s vybavením Fitness klubu LITTLE BIT FIT, nevstupovat do sportovní části prostor Fitness klubu LITTLE BIT FIT ve znečištěné obuvi apod Člen se zavazuje nevstupovat do prostor Fitness klubu LITTLE BIT FIT se zbraněmi, střelivem, výbušninami (včetně jejich součástí a dílů) nebo jakýmikoli jinými věcmi, které by mohly ohrozit život nebo zdraví jiných osob Člen bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel může mít v prostorách Fitness klubu LITTLE BIT FIT nainstalován monitorovací systém, označený odpovídající vývěskou, který má za cíl zajistit co nejlepší podmínky, bezpečnost pro Členy, jakož i ochranu osobního majetku a prostorů Fitness klubu LITTLE BIT FIT. Čl. 7. Konzumační bonus členské karty 7.1. Držiteli členské karty může na základě uvážení Provozovatele být přiřazen bonus slev při platbě za služby občerstvení (sortiment zboží) poskytované Provozovatelem v kavárně/lounge nacházející se v provozu Fitness klubu LITTLE BIT FIT (dále jen "bonus"), přičemž nárok na tento bonus může Člen uplatnit výlučně v případě platby za služby občerstvení (sortiment zboží) poskytované Provozovatelem v kavárně/lounge nacházející se v provozu Fitness klubu LITTLE BIT FIT, prostřednictvím jeho osobního kreditu na členské kartě. Na poskytnutí bonusu není právní nárok. Přiřazení bonusu a jeho výše musí být Členovi vždy potvrzena písemně Provozovatelem a vyznačena ve Smlouvě, nebo formou písemného dodatku ke Smlouvě.

5 7.2. Za účelem aktivace 10%ního bonusu je Člen povinen nabít si osobní kredit na členské kartě před prvním uplatněním 10%ního bonusu v kavárně/lounge nacházející se v provozu Fitness klubu LITTLE BIT FIT minimálně ve výši 300,-Kč, a následně kvůli efektivitě platby za služby občerstvení (sortiment zboží) v kavárně/lounge nacházející se v provozu Fitness klubu LITTLE BIT FIT má Člen kdykoliv možnost dobít si osobní kredit na členské kartě a využívat jej jako způsob placení za služby rychlého občerstvení poskytované Provozovatelem v kavárně/lounge nacházející se v provozu Fitness klubu LITTLE BIT FIT, a tím využívat 10% bonus uvedený v Čl. 7 bod 7.1. VSP Způsoby nabití a dobíjení kreditů na členské kartě: - osobní platbou v hotovosti na pokladně Fitness klubu LITTLE BIT FIT - bankovním převodem na bankovní účet Little Bit Fit CZ s.r.o., č. účtu /2010, vedený u FIO Banka, a.s., s uvedením variabilního symbolu, kterým je registrační číslo karty / číslo smlouvy. Čl. 8. Otevírací hodiny a jejich změna, zavření Fitness klubu LITTLE BIT FIT 8.1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit, prodloužit, či zkrátit otevírací hodiny Fitness klubu LITTLE BIT FIT podle potřeby. O provedených změnách bude Člen vždy v dostatečném předstihu informován upozorněním umístěným v prostorách Fitness klubu LITTLE BIT FIT Provozovatel si vyhrazuje právo zavřít Fitness klub LITTLE BIT FIT během dnů pracovního klidu Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli dočasně zavřít Fitness klub LITTLE BIT FIT/přerušit provoz Fitness klubu LITTLE BIT FIT, přičemž dočasné krátkodobé zavření je možné provést z důležitých důvodů, jako jsou např. provádění oprav, úprav a údržby prostor Fitness klubu LITTLE BIT FIT, které se neslučují se zachováním běžného a pro členy komfortního a bezpečného provozu Fitness klubu LITTLE BIT FIT, tak i v situaci způsobené vyšší mocí (např. havárie vodovodního potrubí, vytápění a podobné vnější vlivy) apod. 8.4 Člen bere na vědomí a souhlasí s tím, že v důsledku postupu Provozovatele podle bodu 8.1. a/nebo bodu 8.2 a/nebo bodu 8.3. nevzniká Členovi právo, resp. nárok na snížení výšky členského poplatku nebo na vrácení jeho poměrné části, ani na jinou finanční náhradu od Provozovatele. Čl. 9. Údaje o Členovi 9.1. Změnu jakýchkoli údajů o Členovi uvedených ve Smlouvě je Člen povinen bezodkladně písemně oznámit Provozovateli Případné náklady vynaložené v souvislosti se zjišťováním potřebných údajů o Členovi, např. jeho adresy apod. v důsledku porušení jeho oznamovací povinnosti podle předchozího bodu 9.1. nese Člen a zavazuje se je Provozovateli nahradit. Čl. 10. Odpovědnost za škodu Provozovatel neodpovídá Členovi za jakoukoli škodu na zdraví, která by mu vznikla v důsledku úrazu, poranění, nehody Provozovatel v souladu s 433 odst. 2 zákona č. 40/1994 občanského zákoníku odpovídá za případnou škodu vzniklou na věcech vnesených nebo odložených Členem v prostorách Fitness klubu LITTLE BIT FIT pouze v případě, že věci byly Členem odloženy na místě k tomu určeném, tj. skříňka, kterou Člen řádně uzamknul a klíč od ní si řádně uschoval. Člen je povinen odkládat si své cenné věci (zejména klenoty, šperky, klíče, mobilní telefony, peníze, peněženky či jiné cennosti ) do trezoru v prostorách Fitness klubu LITTLE BIT FIT a neponechat je ve skříňce spolu s ostatními věcmi, v opačném případě Provozovatel neodpovídá za škodu, která Členovi vznikne jejich ztrátou nebo odcizením. Za cenné věci (zejména klenoty, šperky, klíče, mobilní telefony, peníze, peněženky či jiné cennosti) odpovídá Provozovatel pouze v případě, že byly převzaty do úschovy, resp. trezoru v prostorách Fitness klubu LITTLE BIT FIT a jen do výše 331,94 EUR Člen odpovídá Provozovateli za jakoukoliv škodu, která Provozovateli vznikne v důsledku porušení jakýchkoli povinností nebo závazků člena vyplývajících mu ze Smlouvy nebo z VSP nebo z Provozního řádu klubu (Čl. 11 VSP) nebo v důsledku nedodržení jakýchkoliv podmínek nebo ustanovení Smlouvy nebo VSP nebo Provozního řádu klubu (Čl. 11 VSP) Provozovatel neodpovídá za poškození zdraví nebo věcí, ke kterému došlo neodborným zacházením se zařízeními v prostorách Fitness klubu LITTLE BIT FIT ze strany Člena. Člen je povinen zacházet se zařízením v prostorách Fitness klubu LITTLE BIT FIT šetrně a v souladu s jejich technickými návody k obsluze. Náklady na opravu poškozených věcí, zařízení, přístrojů-i když byly způsobeny z nepozornosti / nedbalosti - nese ten, kdo škodu způsobil. Čl. 11. Provozní řád Fitness klubu LITTLE BIT FIT V prostorách Fitness klubu LITTLE BIT FIT platí Provozní řád Fitness klubu LITTLE BIT FIT umístěný v prostorách Fitness klubu LITTLE BIT FIT Člen prohlašuje a podpisem na Smlouvě potvrzuje, že se seznámil s Provozním řádem Fitness klubu LITTLE BIT FIT, bez výhrad s ním souhlasí a zavazuje se ho dodržovat Člen bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit Provozní řád Fitness klubu LITTLE BIT FIT, přičemž tato změna je účinná dnem zveřejnění, resp. umístění takové změny na internetové stránce - nebo v prostorách Fitness klubu LITTLE BIT FIT, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

6 Čl.12. Ochrana údajů a důvěrnost Provozovatel ujišťuje Členy, že se všemi osobními údaji, k jejichž zpracování dal Člen ve Smlouvě souhlas (včetně údajů o zdravotním stavu a kondici), bude zacházeno přísně důvěrně a bude s nimi nakládáno výhradně pro účely, pro které dal Člen souhlas. Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné třetí osobě, s výjimkou uvedenou ve Smlouvě. Na požádání může Člen od Provozovatele získat informace o zpracovávaných údajích a bezplatně požadovat jejich změnu nebo opravu. Čl.13. Závěrečná ustanovení Podpisem Smlouvy / Smlouvy (o registraci) se člen zavazuje dodržovat podmínky sjednané ve Smlouvě a těchto VSP, přičemž ustanovení Smlouvy mají přednost před těmito VSP. Člen zároveň podpisem Smlouvy potvrzuje, že se s nimi seznámil Všechny služby pro Členy jsou poskytování a využívání prostor a zařízení Fitness klubu LITTLE BIT FIT prováděny výhradně v souladu se Smlouvou, těmito VSP a Provozním řádem klubu Zrušení nebo zánik Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy/VSP/Provozního řádu Fitness klubu LITTLE BIT FIT, ujednání o smluvní pokutě podle Smlouvy/VSP a ani jiných ujednání, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy Pokud by bylo nebo se stalo některé ustanovení Smlouvy nebo VSP neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost ostatních ustanovení Smlouvy a VSP nedotčena, pokud z povahy neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného ustanovení nebo jeho obsahu nebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že toto neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy a VSP. Neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bude nahrazeno novým platným, účinným a vykonatelným ustanovením, které se svým obsahem bude co nejvíce přibližovat záměru a významu nahrazeného ustanovení V souvislosti se Smlouvou nebo VSP neexistují žádné ústní dohody. Jakákoliv změna nebo doplnění Smlouvy nebo VSP nebo ukončení Smlouvy vyžadují písemnou formu Doručením se rozumí doručení adresátovi osobně nebo na jím uvedenou adresu ve Smlouvě nebo na jím určenou adresu pro doručování nebo na adresu trvalého pobytu. V případě nevyzvednutí doporučeně zasílané písemnosti nebo odmítnutí přijetí se uplatní fikce doručení. Pokud adresát svým jednáním nebo opomenutím zmařil doručení písemnosti a písemnost pošta vrátí jako nedoručenou, účinky doručení nastávají v den, kdy bude písemnost/zásilka vrácena. Účinky doručení nastávají i tehdy, jestliže adresát odmítne převzít písemnost, a to dnem jejího vrácení Člen bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit nebo doplnit tyto VSP, přičemž o změnách je povinen informovat Klienty neprodleně formou jejich zveřejnění na internetové stránce Fitness klubu LITTLE BIT FIT jakož i v samotném zařízení Fitness klubu LITTLE BIT FIT s uvedením data, od kterého vstoupí v platnost. V Brně

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ze strany společnosti TNtech, s.r.o. 1. Definice pojmů V těchto VOP, Smlouvě, Zvláštních podmínkách a Ceníkách

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

Obchodní podmínky IZIO účinné od 2. 4. 2016

Obchodní podmínky IZIO účinné od 2. 4. 2016 Obchodní podmínky IZIO účinné od 2. 4. 2016 společnosti IReSoft, s.r.o., se sídlem: Cejl 62, Brno, 602 00, IČ: 26297850, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42453

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

Všeobecné obchodní podmínky rezervace krátkodobého nájmu a reklamační řád (VOP) Albertov Rental Apartments (ARA)

Všeobecné obchodní podmínky rezervace krátkodobého nájmu a reklamační řád (VOP) Albertov Rental Apartments (ARA) Všeobecné obchodní podmínky rezervace krátkodobého nájmu a reklamační řád (VOP) Albertov Rental Apartments (ARA) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky rezervace krátkodobého pronájmu

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 1 KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Prodávající: STAVIMEX PRAHA a. s. sídlo: Voctářova 12/109, 180 00 Praha 8 IČO: 25050028 DIČ: CZ25050028 zapsaný

Více

KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1. S M L O U V U O U B Y T O V Á N Í (dále jen Smlouva ) I. Předmět smlouvy. II. Cena

KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1. S M L O U V U O U B Y T O V Á N Í (dále jen Smlouva ) I. Předmět smlouvy. II. Cena KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1 Smlouva o ubytování č..... uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami: Ing. Miroslav Bohušík se sídlem: Fryčovice 736, 73945 Fryčovice, IČ: 73025984,

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro provozování internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.imunitaprozdravi.cz a internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.zdraviakrasa.eu (dále

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

poskytnutí pomoci v krizových situacích zajišťovaných složkami integrovaného záchranného systému.

poskytnutí pomoci v krizových situacích zajišťovaných složkami integrovaného záchranného systému. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SLUŽBĚ AIM TÍSŇOVÁ PÉČE Poskytované v rámci služeb elektronických komunikací pod značkou AIM Networks platné od 1.1. 2013 1. Společnost Planet A, a.s., se sídlem Praha 4,

Více

1.2. Poskytovatel je společnost Férový NET, s.r.o., jejíž identifikační údaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a těchto Všeobecných podmínek.

1.2. Poskytovatel je společnost Férový NET, s.r.o., jejíž identifikační údaje jsou uvedeny v záhlaví smlouvy a těchto Všeobecných podmínek. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovatele Férový NET, s.r.o., Krnov, IČ: 28652967, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.c, vložka

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.autopalace-sporilov.cz (dále jen Podmínky)

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky elektronického obchodu www. ocostrava.cz zaměřeného na pronájem elektroniky, mobilních telefonů a poskytování dalších služeb 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní společnost Bestcena.cz

Více

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 3. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY HEINEKEN ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Kupující - VELKOSKLADY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 2. OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ 1 3. DODÁNÍ ZBOŽÍ 1 4. CENA/PLATEBNÍ PODMÍNKY 2 5. KVALITA ZBOŽÍ 3 6. REKLAMACE

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY RDLnet.cz I. 1. 1. Provozovatel (Radek Krmela a David Krmela) provozují bezdrátovou síť pod označením RDLnet.cz dle rozdělených lokalit, jejímž prostřednictvím je zajišťováno

Více

Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02

Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02 Všeobecné obchodní podmínky užívání systému BiddingTools 1. Úvodní ustanovení 1.1. Poskytovatel provozovaného společností INFOTOOLS.cz s.r.o. platné od 26.10.2015 a účinné od 11.11.2015 číslo verze: 2015.02

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU BUDOVY

SMLOUVA O PRONÁJMU BUDOVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4X0* SMLOUVA O PRONÁJMU BUDOVY Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo

Více

Předmět Všeobecných podmínek. Poskytování služeb. Čl. 1

Předmět Všeobecných podmínek. Poskytování služeb. Čl. 1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika, a.s. (dále též jen Všeobecné podmínky ) Čl. 1 Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Společnost

Více

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání ( dále jen PPS ) 1 Definice pojmů 1.1. Službami přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání se rozumí poskytování

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, identifikační

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: MEDIATEL, spol. s r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, tel.: 221 807 111, fax: 257 102 102, IČ: 26757052, DIČ: CZ26757052, CITIBANK 2001861100/2600. Firma je zapsána v obchodním

Více

Smlouva o podnájmu Kulturního domu uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Smlouva o podnájmu Kulturního domu uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Smlouva o podnájmu Kulturního domu uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace se sídlem Masarykovo náměstí 5, 595 01 Velká

Více

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru Sauto.cz a Smoto.cz

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru Sauto.cz a Smoto.cz Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru Sauto.cz a Smoto.cz 1. Obecná ustanovení 1. Společnost Seznam.cz, a.s. se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, Praha 5, IČO:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy SPOLEČNOST Název: ATOMIC Finance, a.s. Identifikační číslo (IČO): 044 11 323, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20943, adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování: Revoluční 724/7,

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování ubytovacích služeb a služeb s tím spojených

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování ubytovacích služeb a služeb s tím spojených VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování ubytovacích služeb a služeb s tím spojených Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP) FAIRHOTEL, který se nachází na adrese Rybářská 202/19 (dále jen hotel), upravují vzájemný

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také jako Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb SIPNET eu s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb SIPNET eu s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb SIPNET eu s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) stanovují podmínky, za nichž

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53

Feng Shui Shop - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 17.4.2016, 4:53 Provozovatel obchodu: Monika Urbanová Sídlo společnosti: Sedmikrásková 576/4, Praha 10 - Kolovraty, 103 00 IČO: 04141482 nejsme plátci DPH email: feng-shui-shop@seznam.cz Před nákupem v našem internetovém

Více

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015

A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 A. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ENGLISHstay z.ú. platné ode dne 26.10.2015 1. Společná ustanovení Společnost ENGLISHstay z.ú., IČO 044 97 538, sídlem v Berouně, Havlíčkova 127, PSČ 266 01, zapsaná

Více

Obchodní podmínky dodávek Zboží skupiny ŠKODA (dále jen Obchodní podmínky ) Verze 2/2012

Obchodní podmínky dodávek Zboží skupiny ŠKODA (dále jen Obchodní podmínky ) Verze 2/2012 Obchodní podmínky dodávek Zboží skupiny ŠKODA (dále jen Obchodní podmínky ) Verze 2/2012 1. Platnost Obchodních podmínek 1.1 Předmět, obsah. Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky nákupu Zboží ze strany

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Ing. Tomáš Machalínek Sídlo společnosti: Zlín - Prštné, Kútíky 637, 76001 Zlín IČO:

Více

Obchodní a storno podmínky. Ubytovatel: Hotel Safari, Safari Kemp. Kontroluje: vedoucí NS, domovníci, vedoucí hotelu

Obchodní a storno podmínky. Ubytovatel: Hotel Safari, Safari Kemp. Kontroluje: vedoucí NS, domovníci, vedoucí hotelu Příloha ke směrnici: S 12/2006 Vypracoval: ZOO Dvůr Králové a.s. Zodpovídá: všichni ubytovaní Věc: Ubytovatele Ubytovatel: Hotel Safari, Safari Kemp Kontroluje: vedoucí NS, domovníci, vedoucí hotelu Ruší

Více

Smlouva o úvěru číslo.

Smlouva o úvěru číslo. Smlouva o úvěru číslo. dle zákona č. 89/2012, Občanský zákoník (dále Občanský zákoník ), zákona č. 634/1992, o Ochraně spotřebitele (dále ZOS ), a zákona č. 145/2010, o Spotřebitelském úvěru a o změně

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ. (dále jen smlouva ) (dále jen "ubytovaný")

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ. (dále jen smlouva ) (dále jen ubytovaný) SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ (dále jen smlouva ) Student/ka: příjmení, jméno, titul Datum narození: Státní příslušnost: Číslo OP: cizinci uvedou číslo povolení k pobytu nebo pasu Trvalé bydliště IDStudenta/tky:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KOBOZ SERVICE s.r.o. se sídlem Holečkova 2538/5, 370 04 České Budějovice identifikační číslo: 276 38 863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4J98* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice článek 1 Smluvní strany 1. Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem: České Budějovice, B. Němcové

Více

PROVOZNÍ ŘÁD COWORKINGOVÉHO A MATEŘSKÉHO CENTRA

PROVOZNÍ ŘÁD COWORKINGOVÉHO A MATEŘSKÉHO CENTRA PROVOZNÍ ŘÁD COWORKINGOVÉHO A MATEŘSKÉHO CENTRA V platnosti a účinnosti od 2. 4. 2015 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY 1.1 Tento Provozní řád upravuje a vymezuje práva a povinnosti Provozovatele Coworkingového a mateřského

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010)

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky jednotlivých kupních smluv, na jejichž základě jsou společností

Více

Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi zhotovitelem a objednatelem musejí mít písemnou formu, včetně veškerých změn a dodatků.

Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi zhotovitelem a objednatelem musejí mít písemnou formu, včetně veškerých změn a dodatků. Obchodní podmínky pro provádění servisních prací - opravě motorových vozidel, návěsů a přívěsů a reklamační řád obchodní společnosti AUTO DUFEK, s.r.o. Předmětem těchto obchodních podmínek pro opravy motorových

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní a reklamační podmínky obchodní společnosti Metrostore.cz pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.metrostore.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Internetový obchod

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování Služeb společností C-all solutions s.r.o., IČO 03398536, sídlem K Horoměřicům 1184/43, Suchdol, 165 00 Praha 6, vedenou u Městského soudu v Praze pod sp. zn.

Více

SMLOUVA č. 20143 O POSKYTOVÁNÍ PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET

SMLOUVA č. 20143 O POSKYTOVÁNÍ PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET SMLOUVA č. 20143 O POSKYTOVÁNÍ PŘIPOJENÍ K SÍTI INTERNET 1. SMLUVNÍ STRANY POSKYTOVATEL: Firma: Email: info@podorlicko.net IČ: 02145880 Ulice: Náměstí T.G.M. 35 Telefon:+420 733 122 288 DIČ: CZ02145880

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/232-0 Česká

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru společnosti ESSOX s.r.o. č. 100115 CAR ze dne 1. 1. 2015

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru společnosti ESSOX s.r.o. č. 100115 CAR ze dne 1. 1. 2015 Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru společnosti ESSOX s.r.o. č. 100115 CAR ze dne 1. 1. 2015 I. Obecná ustanovení 1. Žádost. Klient se stává navrhovatelem uzavření smlouvy o úvěru odevzdáním řádně vyplněného

Více

Kupní smlouva č. P14V10000050

Kupní smlouva č. P14V10000050 Příloha č. 1 Kupní smlouva č. P14V10000050 (dále jen Smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). I. Smluvní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI REPO OPERACÍ A REVERZNÍCH REPO OPERACÍ (dále jen OPR )

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI REPO OPERACÍ A REVERZNÍCH REPO OPERACÍ (dále jen OPR ) OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI REPO OPERACÍ A REVERZNÍCH REPO OPERACÍ (dále jen OPR ) Repo operace a nebo Reverzní Repo operace jsou prováděny na základě Komisionářské smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O.

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. se sídlem Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc IČ: 026 92 171 zapsané v obchodním rejstříku u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 58198 PLATNOST

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking účinné od 1. 7. 2016 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva (dále

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com

Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10, Komárov,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

uzavírají tuto Smlouvu o ručení reg. č. 10000501558 (dále jen Smlouva ) k zajištění Dluhů, jak jsou specifikovány níže v této Smlouvě.

uzavírají tuto Smlouvu o ručení reg. č. 10000501558 (dále jen Smlouva ) k zajištění Dluhů, jak jsou specifikovány níže v této Smlouvě. Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Ručitel ) Název: Statutární město Pardubice

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz. 1. Definice pojmů

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz. 1. Definice pojmů Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz 1. Definice pojmů Internetový obchod je server na adrese www.pracovni-obuv-cofra.cz, jehož

Více

aktivována bez zbytečného prodlení, nejpozději do 7 dnů od doručení podepsaného vyhotovení Smlouvy Poskytovateli.

aktivována bez zbytečného prodlení, nejpozději do 7 dnů od doručení podepsaného vyhotovení Smlouvy Poskytovateli. Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Libor Kiner provozující sítě ABIOTEL, IČ 11527056, se sídlem: V Zimném dole 51, 73511 Orlová, vydané s platností a účinností od 1. 2. 2016 1. Všeobecné

Více

2. Žádost o poskytování služeb elektronických komunikací

2. Žádost o poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních a pevných bezdrátových sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti AGER TV, spol. s r.o., pro poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací ČL. 1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 1 Poskytovatel, jímž je společnost AGER TV, spol. s r.o., korespondenční

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu vlasy-in.cz 1

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu vlasy-in.cz 1 OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu vlasy-in.cz 1 se sídlem Masarykova třída č. 31, Olomouc,identifikační číslo: 76509427, jehož provozovatelem je Ondřej Haderka (výpis z živnostenského rejstříku)

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Všeobecné obchodní podmínky společnosti INGRO-Machine s.r.o., se sídlem v Lublaňská 653/51 120 00 Praha 2, IČ 28391641, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 138269

Více

Registrační formulář

Registrační formulář Registrační formulář Jméno a příjmení/obchodní jméno: 1 Bytem/místo podnikání: 2 Datum narození/ič: 3, 4 DIČ: 5 Číslo účtu: Informace o zápise v obchodním rejstříku: 6 E-mail.: Telefonní číslo: (dále jen

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení platné od 01.12.2011 TAVOČER s.r.o., se sídlem Nad Vinným potokem 2/1149, 101 00 Praha 10, IČ 25749960, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66820 vydává tímto

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Lukáše Kupce Sídlo: Palackého 1553/5, 350 02, Cheb Identifikační číslo: 01960571 zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Cheb, č. j. 1094/2013/CH (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Lázní Teplice nad Bečvou a.s. upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou č. p. 63,

Více

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Smluvní podmínky platné od 1.7.2009 Provozovatel: Ing. Vojtěch Ludl Pažoutova 2608/B 397 01 Písek IČO: 75091208 DIČ: CZ6206081904 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 Číslo účtu: 1012042114/5500 Smluvní podmínky platné od 1.7.2009

Více

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič:

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič: Smlouva o dodávce vody (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen zákon ) mezi smluvními stranami:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Page 1 / 6 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY k objednávkám na dodávky materiálu společnosti Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. platné od 1. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné

Více

SMLOUVA O DÍLO. Dodávka vzduchotechniky

SMLOUVA O DÍLO. Dodávka vzduchotechniky SMLOUVA O DÍLO Dodávka vzduchotechniky uzavřená v souladu s ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o.

Více