KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1. S M L O U V U O U B Y T O V Á N Í (dále jen Smlouva ) I. Předmět smlouvy. II. Cena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1. S M L O U V U O U B Y T O V Á N Í (dále jen Smlouva ) I. Předmět smlouvy. II. Cena"

Transkript

1 KOLEJ-OSTRAVA.CZ 1 Smlouva o ubytování č..... uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami: Ing. Miroslav Bohušík se sídlem: Fryčovice 736, Fryčovice, IČ: , DIČ: CZ , bankovní spojení: Raiffeisein Bank a.s., číslo účtu /5500 jako ubytovatel a Příjmení, jméno: Datum narození: Trvalé bydliště: Telefon: Bankovní spojení: Doručovací adresa, je-li odlišná od trvalého bydliště: ubytovaný. uzavírají dne... podle 754 a násl. občanského zákoníku tuto S M L O U V U O U B Y T O V Á N Í (dále jen Smlouva ) I. Předmět smlouvy 1. Ubytovatel se zavazuje poskytnout ubytovanému ubytování s příslušenstvím včetně služeb spojených s ubytováním, za účelem přechodného ubytování v ubytovacím zařízení Kolej Ostrava na adrese Halasova 391/9, Ostrava-Vítkovice provozované firmou Ing. Miroslav Bohušík. 2. Ubytovaný se zavazuje za objednané služby zaplatit smluvní cenu dle článku II. této smlouvy, dodržovat ustanovení této smlouvy a jejích příloh, ubytovacího řádu, požárního řádu, ale i další platných směrnic souvisejících s řádným provozem budovy. II. Cena 1. Ubytovaný se zavazuje platit ubytovateli cenu za každý i nezapočatý kalendářní měsíc ubytování. Ubytování na jeden školní rok: 2400,- Kč/měsíc/jednolůžkový pokoj Ubytování na jeden školní rok: 1900,- Kč/měsíc/dvoulůžkový pokoj Internetové připojení: zahrnuto v nájmu Spotřeba elektřiny a vody zahrnut v nájmu Vývoz komunálního odpadu zahrnut v nájmu Ceny jsou uvedeny včetně platné DPH ke dni plnění. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen po předchozím upozornění na webovských stránkách anebo em na ubytovaných.

2 KOLEJ-OSTRAVA.CZ 2 III. Termín plnění 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, která je výslovně sjednána v odst. 2 tohoto článku. 2. Ubytovatel poskytne ubytovanému ubytování s příslušenstvím k přechodnému ubytování na období od do Toto období je zároveň rozhodné pro úhradu za ubytování. V případě zájmu je možné prodloužit ubytování i na období letních prázdnin. IV. Místo plnění 1. Ubytování bude poskytnuto na adrese Halasova 391/9, Ostrava-Vítkovice. V. Platební podmínky 1. Ubytovaný se zavazuje hradit cenu za ubytování: a) Bankovním převodem na bankovní účet ubytovatele vedený u Raiffeisein Bank a.s., číslo účtu /5500 vždy nejpozději k 20. dni kalendářního měsíce pro příslušný následující měsíc. Pro identifikaci platby je ubytovaný povinen vždy použít jako variabilní symbol číslo ubytovací smlouvy a jako specifický symbol číslo pokoje, do zprávy pro příjemce uvést své jméno a příjmení. První platbu za ubytování se zavazuje ubytovaný zaplatit nejpozději do 14 dnů od přijetí potvrzení závazné přihlášky. b) Neprovede-li ubytovaný platbu příkazem k úhradě z vážných důvodů, je povinen úhradu v předepsané výši složit v hotovosti na pokladně firmy EUSAT, Halasova 391/9, Ostrava-Vítkovice, a to vždy k 20. dni kalendářního měsíce předem na následující měsíc. 2. Úhradu za ubytování a za služby s ním spojené je ubytovaný povinen uhradit způsobem a v termínu podle odstavce 1 tohoto článku. 3. V případě, že v uvedeném termínu není částka připsána na účet ubytovatele, nebo ubytovaný ve stejném termínu nezaplatí cenu ubytování v hotovosti v pokladně ubytovatele, je ubytovaný povinen zaplatit pokutu za pozdní úhradu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc prodlení, kterou je ubytovaný povinen ubytovateli uhradit. Úhrada smluvní pokuty bude prováděna formou příkazu k úhradě, případně hotově v kanceláři ubytovacího zařízení. 4. Objednavatel se zavazuje nejpozději do 14 dnů od přijetí potvrzení závazné přihlášky převést ve prospěch ubytovatele kauci na ubytování ve výši jednoho měsíčního nájmu + nájem za první měsíc (tzn. v případě, že si objednavatel zarezervuje jedno lůžko, první platba ve dvoulůžkovém pokoji bude ve výši 3800,- Kč včetně DPH 15% (tj. kauce 1900,- Kč + nájem za první měsíc 1900,- Kč) uhrazena na bankovní účet vedený u Raiffeisein Bank a.s., číslo účtu /5500. Pro identifikaci první platby je ubytovaný povinen vždy použít jako variabilní symbol číslo ubytovací smlouvy a do zprávy pro příjemce uvést své jméno a příjmení. 5. Tato kauce je placena jako jistina k závazné rezervaci a později slouží jako jistina k zajištění úhrady případně dlužného nájemného nebo škod způsobených ubytovaným a ubytovatel je oprávněn kauci započíst proti případnému nároku na zaplacení úhrady za ubytování, s níž je ubytovaný v prodlení nebo na jiné plnění, k němuž je ubytovaný podle této smlouvy nebo zákona povinen (např. náhrada škody). Tím není dotčeno právo ubytovatele na odstoupení od Smlouvy. 6. Nárok na vrácení kauce vzniká jen v případě, že ubytovaný ukončí ubytování v poslední den doby trvání smlouvy tak, jak bylo dohodnuto v čl. III, odst. 1 a odstavci 2 této smlouvy. 7. V případě, že ubytovaný způsobil na majetku ubytovatele škodu, je ubytovatel oprávněn kauci z části či zcela použít k úhradě takto vzniklé škody.

3 KOLEJ-OSTRAVA.CZ 3 8. V případě, že ubytovaný z jakéhokoliv důvodu po zaplacení kauce nenastoupí k ubytování, anebo ukončí ubytování dříve, než uplyne sjednaná doba dle čl. III, odst. 2, připadá celá kauce ubytovateli jako pokuta. VI. Storno podmínky 1. Ubytovatel nebude účtovat žádné storno poplatky při zrušení objednávky pobytu či nenastoupení pobytu jen v případě vážné nemoci ubytovaného (nutno doložit). 2. Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele. 3. Storno poplatky se počítají z celkové ceny za ubytování za smluvní období, které je stanoveno v článku II. odstavce 1 této smlouvy. 4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovaného pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli. V případě zrušení pobytu dle odstavce 1 tohoto článku, je ubytovaný povinen tyto důvody doložit. 5. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu ubytovaným bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení. 6. Rezervace ze strany Kolej-Ostrava je závazná, až po zaplacení první platby za pobyt dle čl. V odst. 4 této smlouvy. 7. Výpočet storno poplatků Počet dní před nástupem > v den nástupu Výše storno poplatku 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% VII. Práva a povinnosti ubytovatele a ubytovaného 1. Vzájemná práva a povinnosti ubytovatele a ubytovaného jsou podrobně upravena v Ubytovacím řádu Kolej- Ostrava. Ubytovací řád je k dispozici na internetových stránkách ubytovatele v sekci Ubytování Dokumenty. Zároveň je Ubytovací řád k dispozici v každém pokoji v tištěné podobě. 2. Ubytovaný podpisem této smlouvy prohlašuje, že se s Ubytovacím řádem podrobně seznámil, že vzal na vědomí svá práva i všechny své povinnosti, a že se tyto zavazuje dodržovat. Zároveň podpisem této smlouvy prohlašuje, že si je vědom možných sankcí spočívajících v pokutách, pokud by jednotlivá ustanovení Ubytovacího řádu porušil. 3. Ubytovaný bere na vědomí, že v případě, pokud nemá objednaný a zaplacený jednolůžkový pokoj nebo nemá objednaný a zaplacený celý pokoj (2 lůžka) dvoulůžkového pokoje, bude pokoj sdílet s další osobou. 4. Ubytovatel je oprávněn z provozních důvodů přemístit ubytovaného na jiný pokoj, než který mu byl přidělen podpisem této smlouvy. 5. Ubytovatel má zejména následující práva a povinnosti: a) má právo odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených touto smlouvou, b) má právo požadovat finanční náhradu za způsobené škody, c) má právo vstoupit do obytných prostor, bez předchozího ohlášení za účelem zjištění totožnosti osob zdržujících se v prostorách budovy a stavu těchto prostor. d) zavazuje se odevzdat ubytovanému prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro jejich řádné užívání a zajistit ubytovanému nerušený výkon práv spojených s ubytováním. Při odevzdání prostor bude sepsán Záznam o předání pokoje, tj. v jakém stavu je pokoj při předání ubytovanému. e) dbá na odstranění závad, poškození nebo škody oznámených podle čl.vii odst. 6 písm. g) bez zbytečných průtahů a může ubytovanému uložit povinnost náhrady nákladů s tím spojených, pokud poškození způsobil ubytovaný. Výše náhrady se řídí,,ceníkem náhrad škod pro ubytované

4 KOLEJ-OSTRAVA.CZ 4 f) zavazuje se zajistit ubytovanému služby spojené s ubytováním, zejména dodávku elektrické energie, tepla, vody. g) Na věci vnesené ubytovaným se v plném rozsahu vztahují ustanovení občanského zákoníku s tím, že právo na náhradu škody musí být ubytovaným uplatněno bez zbytečného odkladu. Toto právo zanikne, nebylo-li ubytovaným uplatněno nejpozději do 15 dne po dni, kdy se ubytovaný o škodě dozvěděl. h) při poskytování ubytování je ubytovatel povinen dodržovat Ubytovací řád jím vydaný, i) neodpovídá ubytovanému za škodu vzniklou poškozením či odcizením drahých kovů, šperků, cenností, starožitností, jakož i vyšší peněžní hotovosti, pokud škodu takto vzniklou nezpůsobili prokazatelně svým jednáním zaměstnanci ubytovatele. 6. Ubytovaný má zejména následující práva a povinnosti: a) ubytovaný má právo užívat ubytovací prostor, který je mu přidělen k ubytování, společné prostory kolejí, věci a zařízení kolejí způsobem, ke kterému jsou určeny, b) ubytovaný se zavazuje užívat prostory předané mu ubytovatelem k ubytování řádným způsobem, c) udržovat v čistotě prostory ubytovacího zařízení a provádět úklid podle zásad, jak jsou uvedeny v Ubytovacím řádu, d) seznámit se s pokyny pro ubytované k dodržování a zabezpečení požární ochrany a dodržovat je, tak jak je uvedeno v Požárním řádu. Požární řád je k dispozici na webových stránkách e) hradit platby za ubytování a služby s tím spojené podle čl. II. a V. této smlouvy, f) bez průtahů oznámit ubytovateli potřebu provedení oprav v prostorách vyhrazených ubytovanému k ubytování a to písemně, mailem, telefonicky anebo na webovských stránkách v sekci Ubytování Hlášení závad, g) bezodkladně oznámit ubytovateli poškození nebo škodu, kterou ubytovaný v prostorách ubytovny způsobil, popř. zjistí, a to písemně, mailem, telefonicky anebo na webovských stránkách v sekci Ubytování Hlášení závad, h) neprovádět žádné stavební úpravy ani jiné změny v ubytovacích prostorách, i) bezodkladně sdělit ubytovateli změny týkající se jeho identifikace, nebo i změnu skutečností rozhodných pro řádné plnění této smlouvy, a to písemně, mailem, telefonicky anebo na webovských stránkách v sekci Ubytování Hlášení závad, j) neplýtvat vodou, teplem a elektrickým proudem, k) zdržet se takového jednání, kterým by omezoval řádné využívání kolejí ostatními ubytovanými, řídit se bezpečnostními, protipožárními, protiepidemickými a hygienickými opatřeními, jak je stanovují příslušné právní předpisy či jak o jejich přijetí rozhodne ubytovatel, l) uhradit ubytovateli škodu jím způsobenou na jeho majetku v průběhu ubytování, m) umožnit ubytovateli provedení kontroly ubytovacích prostor za účelem zjištění, zda jsou tyto užívány řádným způsobem nebo za účelem oprav, n) dodržovat noční klid v době od 22:00 hod. do 6:00 hod., o) v době nepřítomnosti ubytovaného na pokoji tento uzamykat, aby bylo zabráněno vzniku škody na věcech ubytovaného v pokoji. p) Nesmí používat v prostorách ubytovny vlastní spotřebiče bez předchozího oznámení ubytovateli nebo přes jeho zákaz. Seznam elektrospotřebičů, které smí na oznámení (postačí em) používat: mikrovlnná trouba, remoska, rychlovarná konvice, mixer, toustovač, topinkovač, fén, kulma, žehlička na vlasy, holicí strojek, žehlička, televizní přijímač, rádio, CD přehrávač, video, počítač, tiskárna. Povolené spotřebiče musí vyhovovat normě ČSN. Opakované používání nepovolených nebo normě nevyhovujících elektrospotřebičů bude mít za následek výpověď smlouvy o ubytování a případné vymáhání náhrady škody. Pro používání vlastních spotřebičů je nutný písemný souhlas ubytovatele. V případě, že je ubytovatel přesvědčen o nesplnění technických nebo bezpečnostních předpisů tohoto spotřebiče, může používání takového spotřebiče zakázat. q) Nesmí vědomě přenechat prostory vyhrazené mu k ubytování jiné osobě,

5 KOLEJ-OSTRAVA.CZ 5 r) Nesmí uvádět adresu ubytovacího zařízení jako místo podnikání. s) Nesmí v prostorách celého areálu: držet, užívat, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo ubytovanému předepsáno lékařem t) Musí dodržovat zákaz kouření v celé budově. u) Ubytovaný bere na vědomí, že ubytovna není, podle obecně závazných právních předpisů, místem pro vnášení a úschovu finančních prostředků nad 5.000Kč a v obdobné hodnotě valut a cenin, stejně tak jako šperků a předmětů osobní potřeby. Takové cennosti se přísluší uložit do úschovny u subjektů k tomu určených. Ubytovaný bere na vědomí, že v případě porušení vyjmenovaných povinností v předchozím odstavci, může dojít ze strany ubytovatele k předčasnému ukončení smlouvy, a to odstoupením. VIII. Ukončení a odstoupení od smlouvy Zánik ubytování 1. Ubytovaný je povinen písemně oznámit ukončení Smlouvy o ubytování ve lhůtě jednoho měsíce před uplynutím sjednané doby, to znamená do 31. května příslušného kalendářního roku. K tomuto účelu může použít ubytovaný formulář Ukončení smlouvy o ubytování, který je k dispozici na sekci Ubytování Dokumenty nebo si jej může vyžádat u ubytovatele. V případě, že ukončení smlouvy nebude oznámeno k příslušného roku, bude smlouva automaticky prodloužena o další období tedy na období od 1.9. příslušného roku do následujícího roku. 2. Ubytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže ubytovaný hrubě porušuje v prostorách ubytovny dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti uvedené v čl.ii. odst. 1 a čl. VII. odst. 2 a 6 této smlouvy, zejména je li v prodlení s platbami úhrady za ubytování. 3. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhému z účastníků. 4. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé. 5. Dostane li se ubytovaný do prodlení s placením úhrady za ubytování, je povinen uhradit dlužnou částku, navýšenou o smluvní pokutu. Taktéž má v tomto případě ubytovatel právo započíst proti dlužné částce kauci podle čl. V., odst. 5 této smlouvy a odstoupit od této smlouvy. 6. Ubytování zaniká: a) Uplynutím doby, na kterou bylo ubytování sjednáno, a současně byly dodrženy úkony s tím spojené dle odstavce 1 tohoto článku. b) Písemnou dohodou mezi ubytovatelem a ubytovaným. c) Odstoupením ubytovatele od smlouvy po jeho předchozím upozornění vůči ubytovanému na hrubé porušování povinností dle čl. VII. odst. 6 této smlouvy. 7. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, zanikají dnem doručení oznámení o zániku smlouvy z důvodu, kdy a) Ubytovaný přenechá ubytovací prostor k užívání jakékoli třetí osobě, a to bez ohledu na dobu, po kterou tato třetí osoba ubytovací prostory užívala. b) Ubytovaný do ubytovacího prostoru umístí zvířectvo jakéhokoli druhu bez předchozího souhlasu ubytovatele. c) Ubytovaný bude v ubytovacím prostoru přechovávat zbraně, výbušniny, hořlaviny či otravné látky. d) Ubytovaný bude v ubytovacím prostoru používat jakékoli plynové spotřebiče (včetně propanbutanových lahví) a vnesené nepovolené elektrospotřebiče. e) Ubytovaný bude v ubytovacím prostoru prodávat, anebo v nadměrné míře konzumovat alkoholické nápoje, anebo omamné látky. f) ubytovaný v objektu způsobil úmyslnou újmu na zdraví druhé osobě nebo škodu na majetku ubytovacího zařízení či jiného ubytovaného ve výši nejméně tisíc korun českých

6 KOLEJ-OSTRAVA.CZ 6 Zánik práv a povinností z této smlouvy podle tohoto článku nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé. Ubytovaný bere na vědomí, že v případě odstoupení ubytovatele od této smlouvy dle čl. VII., odst. 6 a čl. VIII., odst. 7 této smlouvy se má za to, že ubytovací smlouva mezi ubytovatelem a ubytovaným trvala po celý smluvní vztah dle čl. III odst. 1 a 2 této smlouvy, v jehož průběhu k odstoupení od smlouvy ze strany ubytovatele došlo. Ubytovanému nevzniká vůči ubytovateli nárok na vrácení poměrné části ceny za ubytování a služby s ním spojené za měsíc, ve kterém došlo k odstoupení od smlouvy. Zároveň ve prospěch ubytovatele propadá složená kauce, a to jako smluvní pokuta. Tím není dotčeno právo ubytovatele požadovat po ubytovaném doplacení celkové částky za smluvní období a náhradu škody, pokud ji svým zaviněným jednáním způsobil. IX. Povinnosti ubytovaného při odchodu z ubytovacího zařízení 1. Ubytovaný je povinen písemně oznámit ukončení Smlouvy o ubytování dle čl. VIII. odst.1 2. Nejpozději v den ukončení pobytu je ubytovaný povinen do 17:00 hodin odnést z ubytovacího prostoru veškeré své vnesené věci. 3. Věci ubytovaným ponechané na pokoji je ubytovatel oprávněn z pronajatého pokoje vynést a uskladnit tak, aby nedošlo k jejich poškození či odcizení, a to na náklady ubytovaného. 4. Dále je ubytovaný povinen se vystěhovat nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy. Ve stejné lhůtě je ubytovaný povinen se vystěhovat po doručení oznámení ubytovatele o zániku práv a povinností z této smlouvy, pokud se s ubytovatelem nedohodl jinak. Nevystěhuje-li se, je ubytovatel oprávněn uvedené prostory vyklidit na náklady ubytovaného. 5. Ubytovaný je povinen odevzdat ubytovateli prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu, v jakém je ubytovaný převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. 6. Ubytovatel prohlašuje, že s osobními údaji ubytovaného, uvedenými v této smlouvě, bude nakládáno výhradně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Ubytovaný souhlasí s tím, že ubytovatel shromažďuje, zpracovává a uchovává tyto údaje pro účely evidence ubytovaných osob, kontroly oprávněnosti jejich ubytování z hlediska obecně závazných právních předpisů, např. evidence plateb spojených s ubytováním a kontroly jejich úhrad. X. Doručování písemností 1. Je-li v této smlouvě uvedeno, že ubytovaný doručuje písemnost pro ubytovatele v provozovně EUSAT nebo provádí úhradu ceny za ubytování v hotovosti v provozovně EUSAT (na adrese Halasova 391/9, Ostrava- Vítkovice), rozumí se tím, že je povinen tak učinit v provozních hodinách. 2. Veškeré písemnosti podle této smlouvy doručuje: a) ubytovatel ubytovanému buďto do místa jeho trvalého bydliště nebo osobně. Do místa trvalého bydliště ubytovatel doručuje písemnosti prostřednictvím pošty a poštovní zásilka se považuje vždy za doručenou třetím dnem ode dne jejího prokazatelného předání k poštovní přepravě. Osobní doručení provádí ubytovatel v ubytovně. Nebylo li možno ubytovaného v ubytovně k doručení pošty, v době trvání ubytování, zastihnout, doručuje ubytovatel písemnosti prostřednictvím pošty. b) ubytovaný ubytovateli doporučenou poštou na adresu sídla ubytovatele uvedenou v této Smlouvě případně elektronicky, pokud tak bylo uvedeno v této smlouvě

7 KOLEJ-OSTRAVA.CZ 7 XI. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a v případě, že žádná ze smluvních stran nedoručí druhé smluvní straně, nejpozději do příslušného kalendářního roku, písemné prohlášení o tom, že na ukončení účinnosti této smlouvy trvá, prodlužuje se účinnost této smlouvy vždy automaticky o další smluvní období školního roku (od září do června) dle článku VIII. odst Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze stran si ponechá jeden stejnopis. 3. Pro další skutečnosti neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení právních předpisů. 4. Veškeré změny a dodatky musí být vyhotoveny písemnou formou, jinak jsou neplatná. 5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že její obsah odpovídá jejich svobodné vůli, a že nebyla uzavřena v tísni za jinak jednostranně výhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. V Ostravě dne V. Dne Ubytovatel Ubytovaný

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ. (dále jen smlouva ) (dále jen "ubytovaný")

SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ. (dále jen smlouva ) (dále jen ubytovaný) SMLOUVA O UBYTOVÁNÍ (dále jen smlouva ) Student/ka: příjmení, jméno, titul Datum narození: Státní příslušnost: Číslo OP: cizinci uvedou číslo povolení k pobytu nebo pasu Trvalé bydliště IDStudenta/tky:

Více

Ubytovací řád Apartmány DAJANE

Ubytovací řád Apartmány DAJANE Ubytovací řád Apartmány DAJANE Provozovatel : Anna Ada Bulín Provozna : Na Vinici 602/20 Telefon : +420 773 507 563 Email : penzion@dajane.cz jako Všeobecné podmínky smlouvy o ubytování podle 754 a násl.

Více

Smlouva o nájmu bytu

Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu uzavřená podle ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi 1. Panem/paní. bytem:.. rodné číslo. číslo OP:. Telefon:. (dále také pronajímatel ) a 2. Panem/paní. bytem:.. rodné číslo.

Více

Ř Á D. Janáčkova akademie múzických umění v Brně Informační, výukové a ubytovací centrum ASTORKA Novobranská 691/3, 602 00 Brno

Ř Á D. Janáčkova akademie múzických umění v Brně Informační, výukové a ubytovací centrum ASTORKA Novobranská 691/3, 602 00 Brno K O L E J N Í Ř Á D Janáčkova akademie múzických umění v Brně Informační, výukové a ubytovací centrum ASTORKA Novobranská 691/3, 602 00 Brno OBSAH Článek I. Základní ustanovení...3 Článek II. Řízení ubytování

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4J98* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU KOMTESA

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU KOMTESA (dále také jen penzion nebo ubytovatel ) UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU KOMTESA provozovaného: Ing. Mira Anna Barsa IČO: 62290819 DIČ: CZ 6153281398 se sídlem / místem podnikání Velká Hradební 763/39 1. Podmínky

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

S M L O U V U O N Á J M U P O Z E M K U

S M L O U V U O N Á J M U P O Z E M K U Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace se sídlem U Červených domků 3529, 695 01 Hodonín IČ: 44164289, DIČ CZ 699001303 zastoupená Ing. Jaroslavem Hyjánkem, ředitelem bankovní spojení: KB Hodonín

Více

Obchodní a storno podmínky. Ubytovatel: Hotel Safari, Safari Kemp. Kontroluje: vedoucí NS, domovníci, vedoucí hotelu

Obchodní a storno podmínky. Ubytovatel: Hotel Safari, Safari Kemp. Kontroluje: vedoucí NS, domovníci, vedoucí hotelu Příloha ke směrnici: S 12/2006 Vypracoval: ZOO Dvůr Králové a.s. Zodpovídá: všichni ubytovaní Věc: Ubytovatele Ubytovatel: Hotel Safari, Safari Kemp Kontroluje: vedoucí NS, domovníci, vedoucí hotelu Ruší

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU BUDOVY

SMLOUVA O PRONÁJMU BUDOVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4X0* SMLOUVA O PRONÁJMU BUDOVY Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY Pan/paní: dále jen uživatel a Poskytovatel: FOKUS Vysočina 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod zastoupený Mgr. Annou Šimonovou dále jen poskytovatel uzavřeli v souladu se zákonem

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): Datum narození: Trvalý pobyt: Bydliště: Rodné číslo: Domov pro seniory, Pražská

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 559/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 559/2015 č.j.: 559/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 527 ze dne 15.07.2015 Pronájem nebytového prostoru v budově Olšanská 7/2666, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování ubytovacích služeb a služeb s tím spojených

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování ubytovacích služeb a služeb s tím spojených VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování ubytovacích služeb a služeb s tím spojených Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP) FAIRHOTEL, který se nachází na adrese Rybářská 202/19 (dále jen hotel), upravují vzájemný

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 2 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy B SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í..., nar..., bydliště... v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita Hlučín,

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

laržby KUÍ1SP00SAFCS Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava Číslo účtu: 71238761/0100 (dálejen poskytovatel")

laržby KUÍ1SP00SAFCS Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava Číslo účtu: 71238761/0100 (dálejen poskytovatel) MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD KUÍ1SP00SAFCS OSLO SMLOUVY(DODATKU) laržby řkr. odb. i. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupen: Ing. Tomášem Kotyzou,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu 52 zákona č. 108/2006

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

SMLOUVA O DÍLO I. uzavřená podle 536 a násl. obchod. zák. mezi:

SMLOUVA O DÍLO I. uzavřená podle 536 a násl. obchod. zák. mezi: Vzor č. 37: Smlouva o dílo I. (1/5) I. uzavřená podle 536 a násl. obchod. zák. mezi: ing. Miroslavem Matyášem, podnikajícím pod názvem Miroslav Matyáš AZ stavby, IČ: 23234545, DIČ: CZ5612312323, s místem

Více

Smlouva o nájmu č. j. KRPZ-30437/ČJ-2010-1500VO-ZIP. čl. I Předmět nájmu a účel nájmu

Smlouva o nájmu č. j. KRPZ-30437/ČJ-2010-1500VO-ZIP. čl. I Předmět nájmu a účel nájmu Strana 1 Smlouva o nájmu č. j. 1. Česká republika Krajské ředitelství policie Zlínského kraje se sídlem: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín IČ: 72052767 DIČ: CZ72052767 není plátcem DPH zastoupená: plk. Ing.

Více

N A B Í D K A. Obec Měchenice Hlavní 4 252 06 Měchenice. Měchenice 25.4.2008 /den vyvěšení/

N A B Í D K A. Obec Měchenice Hlavní 4 252 06 Měchenice. Měchenice 25.4.2008 /den vyvěšení/ Obec Měchenice Hlavní 4 252 06 Měchenice N A B Í D K A Měchenice 25.4.2008 /den vyvěšení/ Obec Měchenice nabízí k pronájmu níže uvedené byty. Pronájem bytů obálkovou metodou je nabízen v souladu s usnesení

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená na základě ustanovení 2 302 a násl. odst. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Smluvní strany Článek 1 Český hydrometeorologický ústav Se sídlem

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 S centrum Hodonín, p. o., Na Pískách 4037/11, Hodonín VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 Pan/Paní: trvale bytem: datum narození: zastoupen: (dále jen uživatel) na základě plné moci/rozhodnutí

Více

Obchodní podmínky. společnosti

Obchodní podmínky. společnosti Obchodní podmínky společnosti MELVIN CZ s.r.o. se sídlem Staré Město, Jamnická 16, 738 01 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 25339 (dále také jen "obchodní

Více

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ č. 1218313... uzavřená mezi účastníky: 1. Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zastoupená

Více

I. Smluvní strany DODAVATEL : OBEC VÍTĚZNÁ. Kocléřov 123 Kocléřov, 544 62 IČO : 00278432. v zastoupení : Petr Hrubý, starosta obce

I. Smluvní strany DODAVATEL : OBEC VÍTĚZNÁ. Kocléřov 123 Kocléřov, 544 62 IČO : 00278432. v zastoupení : Petr Hrubý, starosta obce I. Smluvní strany S m l o u v a o dodávce vody a o odvádění a čištění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

vyhlašuje dne 6. dubna 2012

vyhlašuje dne 6. dubna 2012 Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. 1/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemců o koupi pozemků určených ÚP sídelního útvaru k individuální

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO KARLOV POD PRADĚDEM

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO KARLOV POD PRADĚDEM UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO KARLOV POD PRADĚDEM UBYTOVACÍ ŘÁD 1) Školící středisko PřF UP Karlov slouží k ubytování zaměstnanců PřF a jejich rodinných příslušníků,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č...

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č... Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č... uzavřená dle z.č. 127/2005 Sb., zákona o elektronických komunikacích (dále jen Zákon ), v platném znění mezi smluvními stranami Poskytovatel:

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

Všeobecné obchodní podmínky rezervace krátkodobého nájmu a reklamační řád (VOP) Albertov Rental Apartments (ARA)

Všeobecné obchodní podmínky rezervace krátkodobého nájmu a reklamační řád (VOP) Albertov Rental Apartments (ARA) Všeobecné obchodní podmínky rezervace krátkodobého nájmu a reklamační řád (VOP) Albertov Rental Apartments (ARA) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky rezervace krátkodobého pronájmu

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci Jan Chlebek Smilovice147 73955 mikrobille3net@gmail.com 723165466 IC 700 21767 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1.Všeobecné

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Oprava automobilového žebříku 1. Zadavatel:

Více

S m l o u v a. o nájmu prostoru sloužícího podnikání

S m l o u v a. o nájmu prostoru sloužícího podnikání S m l o u v a o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená dle ustanovení 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ). Čl. I. Subjekty Národní památkový ústav,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o.

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: jméno a příjemní datum narození bydliště (v textu této smlouvy dále jen

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy návrh SMLOUVA O DÍLO č. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 jednající Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou bankovní

Více

S M L O U V A O D Í L O - návrh

S M L O U V A O D Í L O - návrh S M L O U V A O D Í L O - návrh ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 Příloha č. 1 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku

Více

KUMSP08QECNC. Smluvní strany

KUMSP08QECNC. Smluvní strany iii v A í...\ i., í! / s _ K S Y ' i' KUMSP08QECNC Veřejná zakázka č. 83/2015 Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dáiejen kupujícř) 28. října

Více

SMLOUVA o zpracování, skladování a archivaci písemností

SMLOUVA o zpracování, skladování a archivaci písemností SMLOUVA o zpracování, skladování a archivaci písemností uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle ustanovení 527a násl., zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující)

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující) SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI KUPNÍ SMLOUVA Č..../2012 A SMLOUVA O VĚCNÉM PRÁVU PŘEDKUPNÍM kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 588 a násl. 602 a násl. zák. č. 40/1996 Sb., Občanský

Více

SMLOUVA O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA č..

SMLOUVA O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA č.. Město Kolín Odbor správy bytových a nebyt. prostor Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-mail: sprava.budov@mukolin.cz pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

SMLOUVA O STUDIU. Účastníci smlouvy

SMLOUVA O STUDIU. Účastníci smlouvy SMLOUVA O STUDIU I. Účastníci smlouvy 1.Student (studentka)...dosud zájemce o studium, rodné číslo:..., bytem... PSČ:..., dále jen student na straně jedné a 2. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola,

Více

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

Návrh - SMLOUVA O DÍLO

Návrh - SMLOUVA O DÍLO Návrh - SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 1. Město Černošín, IČO: 00259772 se sídlem Černošín, Nám. 1.máje 62, 349 01 Stříbro zastoupené starostou

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající)

Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) I. OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatel: Petra Hanzelková Cukrářské potřeby (fyzická osoba podnikající) se sídlem č. p. 187, 742 56 Sedlnice okr. Nový Jičín IČ: 87683687 - Úřad příslušný podle 71 odst. 2 živnostenského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DSRDZ Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y smluvní strany 1) Domov pro seniory Krč, příspěvková organizace se sídlem Praha 4 - Krč, Sulická

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací)

SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) SMLOUVA O DÍLO (o provádění úklidových prací) Článek 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město Kolín se sídlem Karlovo nám.78, Kolín I PSČ 280 02 Zastoupená: starostou Mgr. et Bc. Vítem Rakušanem IČ: 235440

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Zabezpečení ochrany prostor objektu Ústavu pro studium totalitních režimů SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB č. Objednatel: I. Smluvní strany Česká republika

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře Ing. Ladislav Jarý - VICTORIA se sídlem Cihlářská 26, 602 00 Brno, IČO 163 12 520 (dále jen CK VICTORIA)

Více

; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^ ! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y '

; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^ ! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y ' ; -~: ^ZÍ^A^IAI: \L..sAA^ky { '^^! ; - 'Y ; < SÁÍ; o;.. \y.pooatul;. KUMSP00RLZE4 ; tfnj j ^f^'^^7'' L... -- :AAAA. VZ.255/2015.iZ'A}y-_y ' SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH, PORADENSKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY SMLOUVA O DÍLO touto smlouvou o dílo (dále jen Smlouva ) uzavřely podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen NOZ ), následující strany: Město Hořice se sídlem Náměstí Jiřího

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. I. Úvodní ustanovení: Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů předem

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Číslo smlouvy kupujícího:... Veřejná zakázka č.: Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany Povodí Odry, státní podnik

Více

S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření. Metodická pomůcka

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření. Metodická pomůcka Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření Metodická pomůcka Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 6/ 2010 Úvodem Ministerstvo financí ČR v září 2007 zveřejnilo ve svých zprávách (Zprávy MF ČR pro finanční

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP ) společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. (dále jen dodavatel )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP ) společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. (dále jen dodavatel ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP ) společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. (dále jen dodavatel ) 1. Způsob uzavření kupní smlouvy 1.1. V případě první spolupráce mezi dodavatelem a zákazníkem, respektive

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřená smlouva č. podle ustanovení 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní

Více

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e,

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK V SEJFU UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. (dále jen Produktové podmínky nájmu bezpečnostních schránek ) UniCredit Bank Czech Republic

Více

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič:

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič: Smlouva o dodávce vody (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen zákon ) mezi smluvními stranami:

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, identifikační

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 1 KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Prodávající: STAVIMEX PRAHA a. s. sídlo: Voctářova 12/109, 180 00 Praha 8 IČO: 25050028 DIČ: CZ25050028 zapsaný

Více

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Všeobecné smluvní podmínky I. Obecná ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky I. Obecná ustanovení Všeobecné smluvní podmínky I. Obecná ustanovení 1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VPS ) upravují podrobněji právní vztahy a povinnosti vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidla

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/232-0 Česká

Více

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz. 1. Definice pojmů

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz. 1. Definice pojmů Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.pracovni-obuv-cofra.cz 1. Definice pojmů Internetový obchod je server na adrese www.pracovni-obuv-cofra.cz, jehož

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?(

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( 1616/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1419/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O.

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. se sídlem Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc IČ: 026 92 171 zapsané v obchodním rejstříku u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 58198 PLATNOST

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

Smlouva o zajištění služby

Smlouva o zajištění služby Obchodní podmínky k podlimitní veřejné zakázce: Příloha č. 1 zadávacích podmínek Pronájem kongresových prostor a zajištění občerstvení pro účastníky seminářů a workshopů realizované v rámci projektu Projekt

Více

Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky EGE, spol. s r.o. pro nákup zboží

Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky EGE, spol. s r.o. pro nákup zboží Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky EGE, spol. s r.o. pro nákup zboží Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy ( objednávky) a jsou platné a účinné ve všech bodech,

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen Škola

Více