MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová"

Transkript

1 MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Bod programu: 18 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová Název bodu: Účetní závěrka města Hranice za rok 2014 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. schvaluje/neschvaluje účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni schvaluje/neschvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši ,77 Kč převodem na syntetický účet 432 "Hospodářský výsledek minulých účetních období" 3. pověřuje starostu města podpisem protokolu o schvalování účetní závěrky

2 Důvodová zpráva: ad 1) Dle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1990 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů je zavedena povinnost schvalování účetní závěrky územně samosprávných celků. V současné účetní legislativě je závazný model účetní závěrky vybraných organizací stanoven zákonem o účetnictví a jeho prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb. Proces schvalování účetní závěrky je uveden ve vyhlášce č. 220/2013 Sb. (viz Příloha č.1). Dle zákona 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví v platném znění tvoří účetní závěrku: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, a příloha. Tyto výkazy jsou obsaženy v Příloze č. 2, 3 a 4. Rozvaha je jedním z nejvýznamnějších účetních výkazů. Zachycuje majetek organizace ze dvou hledisek. Na straně aktiv je uvedeno, z jakých položek se celkový majetek organizace skládá, tj. hledisko konkrétních forem majetku (např. software, stavby, pozemky, nedokončené investice, zásoby, pohledávky, peníze a účty v bankách atd.). Na straně pasiv je uvedeno, jak byly konkrétní formy majetku pořízeny, zda z vlastních, nebo cizích zdrojů. To je tzv. hledisko zdrojů financování majetku. Výkaz zisku a ztráty je dalším významným informačním zdrojem. I tento výkaz je definován zákonem o účetnictví a vyhláškou jako součást účetní závěrky. Je rozvedením jedné z rozvahových položek výsledek hospodaření běžného roku. Vztahuje se k určitému časovému intervalu, je sestavován za účetní období kalendářní rok. Příloha obsahuje dokumentaci a zdůvodnění informací obsažených v účetních výkazech. Jedná se o rozpis nejdůležitějších událostí zachycených v účetnictví. Účetnictví města za rok 2014 bylo přezkoumáno auditorskou společností Opravil a spol. s r.o. Ze závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření vyplývá, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Zpráva je obsažena v Příloze č. 5. Dále je součástí účetní závěrky zpráva interního auditora (viz Příloha č. 6) K účetní závěrce je nutno přiřadit Zprávu o inventarizaci majetku (viz Příloha č. 7) ad 2) Hospodářský výsledek města vychází z účetnictví města, které se provádí dle Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Jedním z dokumentů účetnictví je i Výkaz zisku a ztrát. V tomto výkazu jsou zohledněny všechny výnosy a náklady města. Výnosem se rozumí všechny očekávané příjmy v daném roce, i když je město dostane v roce dalším nebo nikdy. Nákladem se rozumí očekávané výdaje daného roku, které však mohou být realizovány jindy nebo vůbec. Náklady na pořízení majetku se neúčtují jednorázově v roce pořízení, ale dostávají se do nákladů postupně ve formě odpisů. V tomto se náklady a výnosy účtované v účetnictví liší od rozpočtu města, který pracuje jen se skutečnými příjmy a výdaji daného roku. Proto se nemůže shodovat výsledek rozpočtového hospodaření s výsledkem účetním. Další rozdíl mezi rozpočtovými výdaji a náklady spočívá v započtení úhrady pořízení hmotného majetku. V rozpočtu se výdaje započítají ihned v plné výši při úhradě pořízení majetku. V účetnictví se náklady projeví postupně ve formě odpisů. Proto (zjednodušeně) i v 2

3 předkládaném výkazu vykazuje město účetní zisk - kladný výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši ,77Kč. Výše uvedené zákony a vyhlášky vyžadují, aby zjištěný výsledek hospodaření byl nějakým způsobem rozdělen. Vzhledem k tomu, že pro město Hranice výsledek hospodaření nemá stejný význam jako pro ziskové společnosti, které rozdělují výsledek do různých fondů a výplat podílů (např. dividendy), je možné výsledek hospodaření města Hranic zaúčtovat na účet Hospodářský výsledek za minulá období ad 3) Dle 11 vyhlášky č. 220/2013 Sb. musí být vyhotoven Protokol o schvalování účetní závěrky města Hranice (viz Příloha č. 8) Tento protokol bude upraven dle průběhu projednávání zastupitelstvem města. Připomínkové řízení Materiál byl projednán (kým) Dne Výsledek Rada města doporučuje schválit Přílohy: 1. vyhláška doc 2. ucvvykaz2roz.pdf 3. ucvvykaz2vys.pdf 4. ucvvykaz2pril.pdf 5. zpráva o přezkoumání hospodaření.doc 6. souhrnná roční zpráva interního auditora.docx 7. inventarizační zpráva.doc 8. protokol o schvalování účetní závěrky 2014.doc 3

4 Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 220/2013 Sb. Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek /2013 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení 4 odst. 8 písm. w): ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví požadavky na organizaci schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování. 2 Působnost Tato vyhláška se vztahuje na účetní jednotky, které jsou organizačními složkami státu, státními fondy, územními samosprávnými celky, dobrovolnými svazky obcí, Regionálními radami regionů soudržnosti nebo příspěvkovými organizacemi. 3 Základní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí a) schvalovanou účetní závěrkou účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni účetní jednotkou, jejíž účetní závěrka podléhá schvalování podle jiného právního předpisu 1), b) dotčenou účetní jednotkou účetní jednotka uvedená v 2, jejíž účetní závěrka je schvalována, c) schvalujícím orgánem orgán účetní jednotky oprávněný podle jiného právního předpisu 1) ke schválení účetní závěrky této účetní jednotky nebo osoby pověřené schválením účetní závěrky podle jiného právního předpisu 2), d) schvalující účetní jednotkou účetní jednotka, která je jiným právním předpisem vymezena ke schválení účetní závěrky některé z účetních jednotek uvedených v 2 nebo jejíž orgán je jiným právním předpisem oprávněn ke schválení účetní závěrky některé z účetních jednotek vyjmenovaných v 2, e) dotčenou osobou účetní jednotky její zaměstnanec nebo osoba pověřená touto účetní jednotkou, pokud má ve svém držení účetní záznamy a další dokumenty rozhodné pro činnosti při procesu schvalování účetní závěrky, zejména pokud zajišťuje vznik, převzetí nebo úschovu účetních záznamů dotčené účetní jednotky, nebo pokud při své činnosti provádí posouzení těchto účetních záznamů nebo posouzení procesů, postupů a vnitřních předpisů účetní jednotky v souvislosti se vznikem, převzetím nebo úschovou účetních záznamů ) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 2) Zákon č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 4

5 ČÁST DRUHÁ Organizace schvalování účetní závěrky HLAVA I Schvalování účetní závěrky schvalujícím orgánem DÍL 1 Činnosti při schvalování 4 Zajištění a příprava podkladů pro schvalování Dotčená účetní jednotka zajistí přípravu a předložení podkladů pro schvalování účetní závěrky schvalujícímu orgánu přehledným způsobem, který umožní zejména efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. 5 Podklady pro schvalování a nahlížení do účetních záznamů Podklady pro schvalování účetní závěrky se rozumí zejména a) schvalovaná účetní závěrka, b) zpráva auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěních při výkonu veřejnosprávní kontroly a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jsou-li tyto dokumenty v souladu s jinými právními předpisy vypracovány, c) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a roční zpráva interního auditu, a to v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným právním předpisem, d) inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem podle 4 a e) účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. 6 Schválení účetní závěrky (1) Pokud schvalující orgán na základě předložených nebo vyžádaných podkladů nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle 4 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, tuto účetní závěrku schválí. (2) Schvalující orgán schválí účetní závěrku i v případě, že na základě předložených nebo vyžádaných podkladů zjistí, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu posuzovaných požadavků podle 4 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky v souvislosti se skutečnostmi obsaženými v účetní závěrce následujícího účetního období. (3) Souvislost se skutečnostmi obsaženými v účetní závěrce následujícího účetního období lze prokázat též tím, že existují průkazné účetní záznamy o opravě chyby účetního období schvalované účetní závěrky provedené v následujícím účetním období, a to včetně účetních zápisů v příslušných účetních knihách. (4) Schvalující orgán nemůže schválit pouze část účetní závěrky. 7 Neschválení účetní závěrky (1) Pokud schvalující orgán na základě předložených nebo vyžádaných podkladů zjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu posuzovaných požadavků podle 4 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, a to ani v souvislosti se skutečnostmi obsaženými v účetní závěrce následujícího účetního období, neschválí tuto účetní závěrku. (2) Schvalující orgán neschválí účetní závěrku též v případě, že mu nebyly předloženy veškeré významné podklady podle 5 nebo podklady, které si vyžádal. (3) Zápis o neschválení účetní závěrky obsahuje popis skutečností, pro které nebyla účetní závěrka schválena, odůvodnění tohoto neschválení s důrazem na skutečnosti vyjmenované v 4 a lhůtu k odstranění zjištěných vad. (4) Schvalující orgán nemůže neschválit pouze část účetní závěrky. 8 Náprava nedostatků při neschválení z věcných důvodů (1) V případě neschválení účetní závěrky z důvodů uvedených v 7 odst. 1 zajistí účetní jednotka nápravu zjištěných skutečností, včetně odstranění odstranitelných vad ve stanovené lhůtě. (2) Není-li možné nebo účelné zjištěné vady ve lhůtě stanovené schvalujícím orgánem odstranit, a to zejména v běžném účetním období, oznámí tuto skutečnost účetní jednotka neprodleně schvalujícímu orgánu. 5

6 9 Náprava nedostatků při neschválení z formálních důvodů (1) V případě neschválení účetní závěrky z důvodů uvedených v 7 odst. 2 zajistí účetní jednotka neprodleně předání příslušných podkladů schvalujícímu orgánu. (2) Není-li možné příslušné podklady schvalujícímu orgánu předat, oznámí tuto skutečnost účetní jednotka neprodleně schvalujícímu orgánu. 10 Dodatečný postup schvalujícího orgánu (1) Zajistí-li dotčená účetní jednotka ve stanovené lhůtě nápravu skutečností, jež byly důvodem pro neschválení účetní závěrky, zejména nápravou v následujícím účetním období tak, že jsou naplněny podmínky pro schválení účetní závěrky podle 6 odst. 2 a 3, schvalující orgán neprodleně schválí účetní závěrku. (2) Schvalující orgán schválí účetní závěrku též, pokud dotčená účetní jednotka nezajistí ve stanovené lhůtě nápravu všech skutečností, jež byly důvodem pro neschválení účetní závěrky, avšak tyto nenapravené skutečnosti nemají za následek, že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. (3) Nezajistí-li dotčená účetní jednotka ve stanovené lhůtě nápravu skutečností, jež byly důvodem pro neschválení účetní závěrky, a to ani nápravou v následujícím účetním období, a mají-li tyto skutečnosti za následek, že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, a to ani v souvislosti se skutečnostmi obsaženými v účetní závěrce následujícího účetního období, schvalující orgán potvrdí neschválení účetní závěrky. O potvrzení neschválení se pořizuje zápis přiměřeně podle ustanovení 7 odst Protokol o schvalování účetní závěrky (1) O úkonu schválení nebo neschválení sepisuje schvalující orgán protokol. (2) Protokol obsahuje a) identifikaci schvalované účetní závěrky, b) datum rozhodování o schválení nebo neschválení účetní závěrky, c) identifikaci osob rozhodujících o schválení nebo neschválení účetní závěrky, d) výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky, e) zápis o neschválení účetní závěrky podle 7 odst. 3, f) identifikaci průkazných účetních záznamů podle 6 odst. 3, případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky, g) vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky podle 7 odst. 3, případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schvalováním účetní závěrky. (3) Jsou-li náležitosti protokolu podle odstavce 2 obsaženy v jiném dokumentu vyhotoveném schvalujícím orgánem, může být protokol podle odstavce 1 vytvořen pouze pro účely předání do centrálního systému účetních informací státu. 12 Bližší podmínky hlasování schvalujícího orgánu (1) O každém hlasování schvalujícího orgánu se pořizuje písemný záznam. (2) Každý z členů schvalujícího orgánu má právo, aby v písemném záznamu o hlasování bylo uvedeno, jak hlasoval. Každý člen má právo své hlasování písemně odůvodnit. Toto písemné odůvodnění se stává nedílnou součástí záznamu o hlasování, případně protokolu podle této vyhlášky. DÍL 2 Činnosti v průběhu účetního období 13 Organizace činností (1) Dotčená účetní jednotka v průběhu účetního období organizuje činnosti související se schvalováním účetní závěrky dotčené účetní jednotky tak, aby docházelo k průběžnému posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát. (2) Činnosti uvedené v odstavci 1, které dotčená účetní jednotka organizuje v rámci procesů interního auditu a finanční kontroly podle jiného právního předpisu 3), případně jiných obdobných povinností stanovených jiným právním předpisem 4), směřují zejména k zajištění dokumentů podle 5 písm. b) a c) ) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 4) Například zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. 14 Předávání podkladů a podněty schvalujícího orgánu (1) Dotčená účetní jednotka zajistí schvalujícímu orgánu v průběhu účetního období přístup k mezitímním účetním závěrkám nebo vyžádaným informacím z těchto mezitímních účetních závěrek, k podkladům určeným vnitřním předpisem a dalším významným nebo vyžádaným informacím. (2) Schvalující orgán může vůči dotčené účetní jednotce nebo vůči dotčeným osobám účetní jednotky 6

7 a) požadovat nahlédnutí do účetních knih a dalších účetních záznamů, b) požadovat předložení účetních záznamů, včetně předložení mezitímních účetních závěrek nebo vyžádaných informací z těchto mezitímních účetních závěrek, podkladů určených schvalujícím orgánem a dalších významných informací, c) činit podněty za účelem zlepšení skutečností zobrazovaných v účetní závěrce, zlepšení postupů při činnostech souvisejících se schvalováním účetní závěrky a za účelem úpravy vnitřních předpisů dotčené účetní jednotky a d) požadovat zveřejnění řádných informací o schvalování účetní závěrky v centrálním systému účetních informací státu, pokud tak dotčená účetní jednotka neučinila včas a řádně. 15 Dotčené osoby účetní jednotky Dotčené osoby dotčené účetní jednotky spolupracují se schvalujícím orgánem tak, aby byly zajištěny podmínky pro schvalování účetní závěrky. HLAVA II Schvalování účetní závěrky schvalující účetní jednotkou DÍL 1 Činnosti při schvalování 16 Zajištění a příprava podkladů pro schvalování Dotčená účetní jednotka zajistí přípravu a předložení podkladů pro schvalování účetní závěrky schvalující účetní jednotce přehledným způsobem, který umožní zejména efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky. 17 Podklady pro schvalování a nahlížení do účetních záznamů Podklady pro schvalování účetní závěrky se rozumí zejména a) schvalovaná účetní závěrka, b) zpráva auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěních při výkonu veřejnosprávní kontroly, jsou-li tyto dokumenty v souladu s jinými právními předpisy vypracovány, c) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a roční zpráva interního auditu, a to v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným právním předpisem, d) inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem podle 16 a e) účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalující účetní jednotkou. 18 Schválení účetní závěrky (1) Pokud schvalující účetní jednotka na základě předložených nebo vyžádaných podkladů nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle 16 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, tuto účetní závěrku schválí. (2) Schvalující účetní jednotka schválí účetní závěrku i v případě, že na základě předložených nebo vyžádaných podkladů zjistí, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu posuzovaných požadavků podle 16 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky v souvislosti se skutečnostmi obsaženými v účetní závěrce následujícího účetního období. (3) Souvislost se skutečnostmi obsaženými v účetní závěrce následujícího účetního období lze prokázat též tím, že existují průkazné účetní záznamy o opravě chyby účetního období schvalované účetní závěrky provedené v následujícím účetním období, a to včetně účetních zápisů v příslušných účetních knihách. (4) Schvalující účetní jednotka nemůže schválit pouze část účetní závěrky. 19 Neschválení účetní závěrky (1) Pokud schvalující účetní jednotka na základě předložených nebo vyžádaných podkladů zjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu posuzovaných požadavků podle 16 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, a to ani v souvislosti se skutečnostmi obsaženými v účetní závěrce následujícího účetního období, neschválí tuto účetní závěrku. (2) Schvalující účetní jednotka neschválí účetní závěrku též v případě, že jí nebyly předloženy veškeré významné podklady podle 17 nebo podklady, které si vyžádala. (3) Zápis o neschválení účetní závěrky obsahuje popis skutečností, pro které nebyla účetní závěrka schválena, odůvodnění tohoto neschválení s důrazem na skutečnosti vyjmenované v 16 a lhůtu k odstranění zjištěných vad. (4) Schvalující účetní jednotka nemůže neschválit pouze část účetní závěrky. 7

8 20 Náprava nedostatků při neschválení z věcných důvodů (1) V případě neschválení účetní závěrky z důvodů uvedených v 19 odst. 1 zajistí dotčená účetní jednotka nápravu zjištěných skutečností, a to zejména v běžném účetním období, včetně odstranění odstranitelných vad ve stanovené lhůtě. (2) Není-li možné nebo účelné zjištěné vady ve lhůtě stanovené schvalující účetní jednotkou odstranit, oznámí tuto skutečnost dotčená účetní jednotka neprodleně schvalující účetní jednotce. 21 Náprava nedostatků při neschválení z formálních důvodů (1) V případě neschválení účetní závěrky z důvodů uvedených v 19 odst. 2 zajistí dotčená účetní jednotka neprodleně předání příslušných podkladů schvalující účetní jednotce. (2) Není-li možné příslušné podklady schvalující účetní jednotce předat, oznámí tuto skutečnost dotčená účetní jednotka neprodleně schvalující účetní jednotce. 22 Dodatečný postup schvalující účetní jednotky (1) Zajistí-li dotčená účetní jednotka ve stanovené lhůtě nápravu skutečností, jež byly důvodem pro neschválení účetní závěrky, zejména nápravou v následujícím účetním období tak, že jsou naplněny podmínky pro schválení účetní závěrky podle 18 odst. 2 a 3, schvalující účetní jednotka neprodleně schválí účetní závěrku. (2) Schvalující účetní jednotka schválí účetní závěrku též, pokud dotčená účetní jednotka nezajistí ve stanovené lhůtě nápravu všech skutečností, jež byly důvodem pro neschválení účetní závěrky, avšak tyto nenapravené skutečnosti nemají za následek, že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. (3) Nezajistí-li dotčená účetní jednotka ve stanovené lhůtě nápravu skutečností, jež byly důvodem pro neschválení účetní závěrky, a to ani nápravou v následujícím účetním období, a mají-li tyto skutečnosti za následek, že účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, a to ani v souvislosti se skutečnostmi obsaženými v účetní závěrce následujícího účetního období, schvalující účetní jednotka potvrdí neschválení účetní závěrky. O potvrzení neschválení se pořizuje zápis přiměřeně podle ustanovení 19 odst Protokol o schvalování účetní závěrky O úkonu schválení nebo neschválení sepisuje schvalující účetní jednotka protokol. Pro náležitosti tohoto protokolu a pro jeho předání do centrálního systému účetních informací státu se použijí ustanovení 11 odst. 2 a 3 obdobně. 24 Bližší podmínky hlasování orgánu schvalující účetní jednotky Každý z členů orgánu schvalující účetní jednotky, který provádí schvalování účetní závěrky dotčené účetní jednotky, má právo na uvedení, jak hlasoval. Každý člen má právo své hlasování písemně odůvodnit. Toto písemné odůvodnění se stává nedílnou součástí záznamu o hlasování, případně protokolu podle této vyhlášky. DÍL 2 Činnosti v průběhu účetního období 25 Organizace činností (1) Schvalující účetní jednotka a dotčená účetní jednotka v průběhu účetního období organizují činnosti související se schvalováním účetní závěrky dotčené účetní jednotky tak, aby docházelo k průběžnému posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát. (2) Činnosti uvedené v odstavci 1, které dotčená účetní jednotka a schvalující účetní jednotka organizují v rámci procesů interního auditu a finanční kontroly podle jiného právního předpisu 3), případně jiných obdobných povinností stanovených jiným právním předpisem 5), směřují zejména k zajištění dokumentů podle 17 písm. b) a c) ) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 5) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 26 Předávání podkladů a podněty schvalující účetní jednotky (1) Dotčená účetní jednotka zajistí schvalující účetní jednotce v průběhu účetního období přístup k mezitímním účetním závěrkám nebo vyžádaným informacím z těchto mezitímních účetních závěrek, k podkladům určeným vnitřním předpisem a dalším významným nebo vyžádaným informacím. (2) Schvalující účetní jednotka může vůči dotčené účetní jednotce nebo vůči dotčeným osobám dotčené účetní jednotky a) požadovat nahlédnutí do účetních knih a dalších účetních záznamů, 8

9 b) požadovat předložení účetních záznamů, včetně předložení mezitímních účetních závěrek nebo vyžádaných informací z těchto mezitímních účetních závěrek, podkladů určených schvalující účetní jednotkou a dalších významných informací, c) činit podněty za účelem zlepšení skutečností zobrazovaných v účetní závěrce, zlepšení postupů při činnostech souvisejících se schvalováním účetní závěrky a za účelem úpravy vnitřních předpisů dotčené účetní jednotky a d) požadovat zveřejnění řádných informací o schvalování účetní závěrky v centrálním systému účetních informací státu, pokud tak dotčená účetní jednotka neučinila včas a řádně. 27 Dotčené osoby účetní jednotky Dotčené osoby dotčené účetní jednotky spolupracují se schvalující účetní jednotkou tak, aby byly zajištěny podmínky pro schvalování účetní závěrky. ČÁST TŘETÍ Společná a přechodná ustanovení Společná ustanovení 28 Způsob stanovení termínů (1) Dotčená účetní jednotka a schvalující účetní jednotka organizují činnosti při procesu schvalování účetní závěrky tak, aby byla schvalovaná účetní závěrka schválena nejpozději do šesti měsíců ode dne, ke kterému se účetní závěrka sestavuje; v případě mimořádné účetní závěrky se tato lhůta zkracuje na dva měsíce. Není-li účetní závěrka schválena v této lhůtě, platí, že schválena nebyla. (2) Schvalování účetní závěrky po uplynutí lhůty podle odstavce 1 se neprovádí ani v případě, že byly dodatečně zjištěny skutečnosti rozhodné pro její schválení; v případě zjištění skutečností rozhodných pro neschválení účetní závěrky se postupuje obdobně. (3) Lhůtu pro odstranění zjištěných vad nejméně v délce 5 pracovních dnů stanoví schvalující orgán nebo schvalující účetní jednotka s přihlédnutím k závažnosti zjištěných skutečností a k možným způsobům odstranění zjištěných vad. (4) Termíny pro předávání podkladů dotčenou účetní jednotkou se stanoví s ohledem na vhodnost zajištění podkladů, jejich strukturu a významnost. 29 Další činnosti související se schvalováním účetní závěrky (1) Schválením účetní závěrky se rozumí také schválení výsledku hospodaření účetní jednotky včetně jeho rozdělení. (2) V případě, že složení členů schvalujícího orgánu není určeno jiným právním předpisem 6) nebo vnitřním předpisem účetní jednotky, určí dotčená účetní jednotka složení členů schvalujícího orgánu nejpozději do jednoho měsíce po začátku účetního období, za které má být účetní závěrka schvalována. (3) V případě, že není jiným právním předpisem 1) vymezen orgán schvalující účetní jednotky ke schválení účetní závěrky dotčené účetní jednotky, zajišťuje schvalující účetní jednotka schvalovací činnosti zpravidla prostřednictvím nejméně tříčlenného orgánu. (4) Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky, včetně souvisejících informací, předává dotčená účetní jednotka do centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech ) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 6) Například zákon č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 30 Přechodná ustanovení 9

10 (1) Při schvalování účetních závěrek za účetní období roku 2012 se ustanovení 13, 14 odst. 1, 25, 26 odst. 1 a 29 odst. 2 nepoužijí. (2) Při schvalování účetních závěrek za účetní období roku 2013 se lhůta uvedená v ustanovení 29 odst. 2 prodlužuje do 30. září (3) Při schvalování účetní závěrky za účetní období 2013 se ustanovení 14 odst. 1 a 26 odst. 1 použijí poprvé pro mezitímní účetní závěrku sestavenou k 30. září (4) Při schvalování účetních závěrek za účetní období roku 2012 se lhůta podle 28 odst. 1 prodlužuje o 3 měsíce. (5) Účetní závěrky za účetní období roku 2012 schválené příslušným schvalujícím orgánem nebo příslušnou schvalující účetní jednotkou přede dnem účinnosti této vyhlášky se považují za schválené podle této vyhlášky, včetně schválení výsledku hospodaření účetní jednotky a jeho rozdělení. ČÁST ČTVRTÁ 31 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna Ministr: Ing. Fischer, CSc., v. r. ****************************************************************** 2014 Atlas consulting spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena 10

11 OPRAVIL a spol., společnost auditorů a daňových poradců, s.r.o. Padělky 545, Slušovice Z p r á v a a u d i t o r a určená městskému zastupitelstvu Města Hranice za účetní období 2014 Vypracovali: ing. Jan Opravil - auditor, daňový poradce Bc. Marcela Bočková, DiS Mojmír Brada - asistent - asistentka 11

12 Datum vyhotovení 6. března 2015 Telefon - fax: E - Mail: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Město Hranice za období od do Oddíl I Všeobecné informace Územní samosprávní celek : /1/ Obchodní jméno: Město Hranice /2/ Právní forma: obec /3/ Sídlo: Hranice, Pernštejnské nám. 1 /4/ IČO: Auditorská společnost: /1/ Obchodní jméno: Opravil a spol., společnost auditorů a daňových poradců /2/ Právní forma: společnost s ručením omezeným /3/ Sídlo: Padělky 545, Slušovice /4/ Auditor: Ing. Jan Opravil /5/ Číslo auditorského oprávnění auditorské společnosti: 115 /6/ Číslo auditorského oprávnění auditora: 1000 Místo přezkoumání: Hranice, Pernštejnské nám. 1 Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno: 12

13 Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech 2. července 2014, 12. září 2014, 12. prosince 2014 a 19. ledna Závěrečné přezkoumání proběhlo ve dnech 5. a 6. března 2015 Oddíl II Předmět přezkoumání hospodaření Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, 13

14 g) zařizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem. Oddíl III Hlediska přezkoumání hospodaření Předmět přezkoumání podle ustanovení 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz oddíl II. této zprávy) se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Právní předpisy použité při přezkoumávání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou vedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy. 14

15 Oddíl IV Definování odpovědností Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán obce Město Hranice. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 St., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů české republiky a s ustanoveními 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření obce Město Hranice je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz oddíl III. této zprávy). Oddíl V Rámcový rozsah prací Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření obce Město Hranice byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku obce Město Hranice. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Oddíl VI Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření obce Město Hranice jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v oddílu III. této zprávy. B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření obce Město Hranice jako celku. 15

16 Při přezkoumání hospodaření územního celku obce Město Hranice za rok 2014 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. C. Upozornění na případná rizika Na základě zjištění podle ustanovení 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku obce Město Hranice v budoucnosti. Při přezkoumání hospodaření obce Město Hranice za rok 2014 jsme nezjistili žádná rizika, vyplývající z daného stavu, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření obce Město Hranice v budoucnosti. D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu obce Město Hranice a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce Město Hranice A Vymezení pohledávek B Vymezení rozpočtových příjmů A / B x 100% Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu 9 C Vymezení závazků B Vymezení rozpočtových příjmů C / B x 100% Výpočet podílu závazků na rozpočtu 13 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku D Vymezení zastaveného majetku 0 E Vymezení majetku pro výpočet ukazatele D / E x 100% Podíl zastav.maj. na celkovém majetku 0 Oddíl VII Další informace Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření není, v souladu s ustanovením 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Vyhotoveno dne 6. března 2015 Auditorská společnost:opravil a spol., společnost auditorů a daňových poradců, s.r.o. Sídlo: Padělky 545, Slušovice Číslo auditorského oprávnění auditorské společnosti: 115 Auditor: ing. Jan Opravil Číslo auditorského oprávnění auditora: 1000 Zpráva projednána se statutárním orgánem obce Město Hranice dne 6. března 2015 Zpráva projednána s Finančním výborem zastupitelstva obce Město Hranice dne 6. března 2015 Zpráva předána statutárnímu orgánu obce Město Hranice dne 6. března

17 podpis auditora obce statutární orgán... PŘÍLOHA A Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními: - zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů - vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., - zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů - zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, - zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, - nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Prověřovanou organizaci zastupoval: pan ing. Vladimír Zemek, vedoucí finančního odboru Zpráva o prověrce byla projednána s panem PhDr. Vladimírem Juračkou, starostou města a ing. Jindřichem Těšíkem, předsedou finančního výboru a finančním výborem, kteří souhlasí s jejím obsahem ve všech bodech a se závěrem zprávy. Podepsaní zástupci organizace zároveň berou na vědomí, že prověrka správnosti hospodaření k nezbavuje organizaci odpovědnosti za správnost vykázaných rozpočtových výsledků. Organizace plně zodpovídá za důsledky, které vyplynou z jiných kontrol. V Hranicích 6. března

18 ... auditor zástupce finančního výboru starosta města 18

19 IČO Město Hranice INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Inventarizace majetku a závazků města Hranic byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, Českými účetními standardy a Směrnicí o inventarizaci majetku a závazků. Postup prací při inventarizaci byl koordinován příkazem starosty ze dne (dále jen příkaz). Inventarizace byla provedena ke dni: Inventarizační komise: Starosta jmenoval příkazem hlavní inventarizační komisi ve složení: Předseda - Ing. Radka Ondriášová, místostarostka Členové - Ing. Vladimír Zemek, vedoucí finančního odboru - Ing. arch. Ladislav Patočka, vedoucí stavebního úřadu - Marie Caletková, vedoucí živnostenského úřadu - Marie Dvorská, hlavní účetní Dále starosta příkazem jmenoval dílčí inventarizačních komisí dle jednotlivých odborů v závislosti na jednotlivých oblastech (seskupení účtů) majetku a závazků. Průběh inventarizace: Inventarizace byla zahájena dne: Inventarizace byla ukončena dne: Inventarizace probíhala dle zpracovaného harmonogramu, když nebyl přesně dodržen vzhledem k dlouhodobé nemoci hlavní účetní. INVENTURY číslo odpovědná osoba 1 Životní prostředí 201 Škop 2 Doprava 203 Slovák 3 OŠSV - Školství 204 Černá 4 OŠSV - Kultura 205 Černá 5 OSM Vitonská 6 OSM Vitonská 7 OŠSV - Domov seniorů 207 Černá 8 Životní prostředí 208 Škop 19

20 9 Doprava 209 Slovák 10 Veřejné osvětlení 210 Slovák 11 Pohřebnictví 211 Cyžová 12 Ovzduší 212 Macháčová 13 Park ČSL 214 Cyžová 14 Životní prostředí 217 Škop 15 OSM Zapletalová, Hanzlíková 16 MP Stupárková 17 Veřejná zeleň 223 Cyžová 18 Odpadové hospodářství 224 Cyžová 19 Mobiliář 227 Slovák 20 Městská policie 229 Stupárková 21 OSM -231 psí koše Slovák 22 Stadion 232 Drábková 23 OSÚŽPD 234 Žeravík 24 OVV požární ochrana 345 Michálek 25 OVV krizové řízení 346 Michálek 26 OŠSV - Klub seniorů 353 Strnadová 27 OSM Zapletalová 28 OSM - pozemky 222 Bortlová 29 Bezděk -plynofikace Bezděk 30 Doprava 203 VB Slovák 31 OSM - majetek na prodej 219 Zapletalová 32 OSM - pozemky na prodej 222 Bortlová 33 ÚAP Hranice - Žeravík Žeravík 34 Městské lesy Kvaček 35 OSM - VB Čabalová Čabalová 36 majetkové účasti Zemek 37 oprávky k majetku Zemek 38 Doprava 203 Slovák 39 OSM - Cyžová Cyžová 40 Veřejné osvětlení 210 Slovák 41 OŠSV Černá 42 OSÚŽPD Žeravík 43 OSM Hanzlíková 44 OSM -pozemky 222 Bortlová 45 OSM - Zapatová Zapatová 46 Investice - Hynčicová Hynčicová 47 investice - Čabalová Čabalová 48 OVV Michálek 49 investice - Bezděk Bezděk 50 investice - Strnad Strnad 51 Doprava 203 Slovák 52 OSM 206 Vitonská 53 OVV - implementace Hynčica 20

21 54 OSÚŽPD - psí útulek Šmída 55 OSM - Cyžová Cyžová 56 OSÚŽPD - Škop Škop 57 OSM (1 fa) Čabalová Obořilová Obořilová Obořilová Obořilová Kelarová Obořilová /0020 Valentová Obořilová /0040 Kelarová /0400 Zapletalová /0400 Bortlová /0400 Lukeš /0400 Polcarová /0400 Obořilová /0500 Obořilová Obořilová ,419 Obořilová /0021 Zapletalová /0031 Bortlová Obořilová /0201 Valentová /0201 Novosadová /0212 Maťová /0213 Polcarová /0214 Žeravíková /0219 Václavík /0220 Sedláček /0221 Kolomazník /0222 Skácelová /0453,0459,0499 Slovák 194/0453, /0446, 194/0446 Perůtková /0437 Stupárková /0433,0434,0464,0473,0474 Zapletalová 194/0433,0434,0473, /0410, /0442 Bortlová / / Michálek /0426 Čabalová /0406,0407, /0460 Cyžová /0431 Škop /0419,0421, /0421,0449 Hanzlíková 21

22 97 315/0402,0410,0411,0413,0414,0417,0419,0425,0429,0432,0 Potíšková 436,0438,0440,0444,0445,0452,0462,0463,0469,0484,0487,04 88,0489,0496,0497, /0402,0410,0411,0413,0414,0417,0419,0425,0429,0432,0 436,0438,0440,0444,0445,0452,0462,0463,0469,0484,0487,04 88,0489,0496,0497, /0406,0431,0476,0477 Nehybová 194/0406,0431,0476, / /0401 Stupárková /0400, /0400,0465 Cyžová /0471 Michálek /0420 Hanzlíková /0402,0472 Bortlová /0404 Valentová Lukášová /0401 Hlavsa /0403,0406 Hlavsa /0631,0676 Nehybová /0613,0619 Potíšková /0602 Cyžová /0600 Lukášová /0400 Stupárková /0400 Cyžová /0401 Lukášová /0455 Hanzlíková /0455 Zapletalová /0413 Černá /0405 Hanzlíková /0402,0403,0404,0406,0410 Kupčáková /0401 Bortlová /0404 Bortlová Lukášová /0300, 331, 336, 337,338,342,377/0300,378,381,383,384,388/0300,389/0300 Průšová Průšová Strnad Hynčicová Bezděk /0300 Strnad /0300 Průšová /0300 Hanzlíková /0301 Slovák /0302, 377/0300 Bortlová /0303 Škop /0304 Cyžová /0300 Slovák 22

23 /0300 Vitonská /0300 Cyžová /0300 Valentová /0300 Stupárková /0300 Hanzlíková /0300, 377/0311 Michálek /0302 Černá /0301 Bortlová /0302 Šmída /0302 Škop /0301, 471/0300 Bezděk /0311 Vitonská /0300 Cyžová /0300 Hanzlíková /0311 Hanzlíková /0377 Juráčková /0000 stř. 206 Vitonská /0000 stř. 201 Škop /0000 stř. 203 Slovák /0000 stř. 205 Černá /0000 stř. 206 Vitonská /0000 stř. 208 Škop /0000 stř. 209 Slovák /0000 stř. 210 Slovák /0000 stř. 211 Cyžová /0000 stř. 214 Cyžová /0000 stř. 215 Caletková /0000 stř. 219 Zapletalová /0000, 28/0000, 112/0000 stř. 221,229 Stupárková /0000 stř. 206 Vitonská /0000 stř. 223 Cyžová /0000 stř. 224 Cyžová /0000 stř. 225 Kvaček /0000 stř. 227 Slovák / /0000 stř. 230 Kvaček /0000 stř. 231 Slovák /0000 stř. 232 Drábková /0000 stř. 236 Šmída /0000 stř. 345 Michálek /0000 stř. 346 Michálek /0000 stř. 353 Strnadová /0000 stř.354 Vlasáková /0000 stř. 502 Cyžová / /0011 stř. 206 Vitonská stř. 207 Kelarová 23

24 /0300 Valentová /028 stř. 201 Škop /028 stř. 203 Slovák /028 stř. 205 Černá /028 stř. 206 Vitonská /028 stř. 206 Vitonská /028 stř. 219 Zapletalová /028 stř. 224 Cyžová /028 stř. 221,229 Stupárková /028 stř. 230 Kvaček /018 stř. 206 Vitonská /018, 902/028 stř. 345 Michálek /028 stř. 346 Michálek /028 stř. 353 Strnadová /028 stř. 354 Vlasáková Výsledek inventarizace: inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Vyjádření hlavní inventarizační komise: a) k zjištěným inventarizačním rozdílům: inventarizační rozdíly nebyly zjištěny, b) k dodržení předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů: předepsané postupy byly dodrženy, nebylo zjištěno porušení, c) opatření k odstranění nedostatků: opatření k odstranění nedostatků nebyla navržena, d) doporučení. - prověřit všechny rozestavěné investice zda neobsahují nerealizovatelné akce - prověřit všechny pohledávky zda jsou vymahatelné Prohlášení hlavní inventarizační komise: Inventarizace byla provedena v souladu s právními předpisy a Příkazem starosty. Předseda - Ing. Radka Ondriášová, místostarostka Členové - Ing. Vladimír Zemek, vedoucí finančního odboru - Ing. arch. Ladislav Patočka, vedoucí stavebního úřadu - Marie Caletková, vedoucí živnostenského úřadu - Marie Dvorská, hlavní účetní V Hranicích dne

VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Strana 2075 220 VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY DSO MIKROREGION DAČICKO

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY DSO MIKROREGION DAČICKO 1/6 SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY DSO MIKROREGION DAČICKO Vypracovala: Bc. Monika Hlavová Za aktualizaci zodpovídá: Bc. Monika Hlavová Schválil: Valná hromada svazku dne 9. 4. 2014 Vydáno: v tištěné

Více

o požadavcích na schvalování účetních závěrek

o požadavcích na schvalování účetních závěrek Město Štramberk Městský úřad Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek Platnost: od 1. 10. 2013 Schválil: Rada města, usnesením č. 58/1059

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Vodohospodářské sdružení Turnov

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Vodohospodářské sdružení Turnov 1 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ TURNOV ZA ROK 2010 Prověřovaný subjekt: Adresa: Právní forma: IČ: 49295934 DIČ: CZ 49295934 Auditorská společnost: AUDITEX s. r. o.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro sdružení obcí. Mikroregion Chvojnice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro sdružení obcí. Mikroregion Chvojnice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Směrnice č. 1/2014 Zastupitelstva města Vlašimi. Schvalování účetní závěrky města Vlašimi

Směrnice č. 1/2014 Zastupitelstva města Vlašimi. Schvalování účetní závěrky města Vlašimi Směrnice č. 1/2014 Zastupitelstva města Vlašimi Schvalování účetní závěrky města Vlašimi Článek I. Úvodní ustanovení a základní pojmy Článek II. Odpovědnost za schvalování Článek III. Podklady pro schvalování

Více

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice I. Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených Vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetní závěrek

Více

Zpráva nezávislého. Obec Vlčí

Zpráva nezávislého. Obec Vlčí Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění l424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 49737 601 Zpráva nezávislého o výsledku přezkoumání auditora hospodaření územního samosprávného

Více

Směrnice o schvalování účetní závěrky

Směrnice o schvalování účetní závěrky Město Česká Kamenice, náměstí Míru 219, Česká Kamenice Směrnice o schvalování účetní závěrky Zpracovatel: Městský úřad Česká Kamenice Finanční odbor Předkladatel: Městský úřad Česká Kamenice Finanční odbor

Více

SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK OBCE

SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK OBCE Obec: Chrudichromy Adresa: Chrudichromy 48 IČO: 00841790 Směrnici schválil: zastupitelstvo obce Směrnice nabývá účinnosti: 1. 1. 2015 Směrnice č. 4 SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK OBCE I. Obecná ustanovení

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

Zpráva nezávislého. Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IC 497 37 601

Zpráva nezávislého. Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IC 497 37 601 ng. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů C 497 37 601 Zpráva nezávislého o výsledku přezkoumání auditora hospodaření územního samosprávného

Více

Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-

Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3- Návrh závěrečného účtu obce Tuřany za rok 2012 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

Více

VIII. setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

VIII. setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje VIII. setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje Petr Slavíček BDO Strana 1 SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK Legislativní souvislosti Zákon o účetnictví 4 odst. 8 písm. w) požadavky na organizaci schvalování

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 243/2014. č. 208 ze dne 08.04.2015 Kontrolní řád. I. b e r e n a v ě d o m í

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 243/2014. č. 208 ze dne 08.04.2015 Kontrolní řád. I. b e r e n a v ě d o m í č.j.: 243/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 208 ze dne 08.04.2015 Kontrolní řád Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í 1. Kontrolní řád, který je přílohou tohoto usnesení

Více

Město Česká Lípa SMĚRNICE ZM 1/2013. Směrnice o požadavcích na schvalování účetních závěrek

Město Česká Lípa SMĚRNICE ZM 1/2013. Směrnice o požadavcích na schvalování účetních závěrek schvalování účetních závěrek POČET STRAN: 9 PLATNOST OD: 1. 12. 2013 VYDÁNÍ ČÍSLO: I. Zpracoval Zkontroloval Schválil Jméno a příjmení Ing. Josef Zachrla Blanka Tokarová Mgr. Hana Moudrá Datum 07.11.2013

Více

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ III. ZÁKON ze dne 2013 o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

Pravidla pro vztah města a příspěvkových organizací

Pravidla pro vztah města a příspěvkových organizací Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 1/2014 Pravidla pro vztah města a příspěvkových organizací Rada města, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení, vydává

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ZAVERECNY UCET OBCE BLSANY U LOUN ZA ROK 2013

ZAVERECNY UCET OBCE BLSANY U LOUN ZA ROK 2013 ,, v v"" v ZAVERECNY UCET OBCE BLSANY U LOUN ZA ROK 2013 Příjmy Schválený rozpočet 8 123 500,00 upravený rozpočet 8 123 500,00 skutečnost 7321 454,92 Změny stavů bankovních účtů 102972,03 Výdaje Schválený

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj PRAVIDLA NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB ČÍSLO: NOVELIZACE Č.: PLATNOST OD: 1. 1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: KRÁLOVÉHRADECKÝ

Více

Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška

Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška , prováděcí vyhláška Zákon č. 239/2012 Sb., o účetnictví: Umožnění dalším uživatelům s účinností od 1.1.2013 získávat informace z CSUIS: NKÚ Kontrolní orgán dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Více

TOP AUDIT BOHEMIA a.s Vřesovická 429/5, Praha 5 Osvědčení KAČR č. 396

TOP AUDIT BOHEMIA a.s Vřesovická 429/5, Praha 5 Osvědčení KAČR č. 396 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky Mikroregion

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01MI8B5 Čj.: MSK 45067/2016 Sp. zn.: KON/15636/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek

Více

nám. Hilmarovo 13, Kopidlno

nám. Hilmarovo 13, Kopidlno ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Stanovy společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Úplné znění platné a účinné od [ ] 2015 Část A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: ČESKOLIPSKÁ

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy A SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region Příloha č. 2 závěrečného účtu Stříbrského regionu za rok 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice Vídeňská 89, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 243 108 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

pro územní samosprávný celek obec Lánov IČ:

pro územní samosprávný celek obec Lánov IČ: ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

pro územní samosprávný celek obec Újezd u Svatého Kříže

pro územní samosprávný celek obec Újezd u Svatého Kříže ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-29-005-14 ze dne 22.4.2014 Pravidla pro schvalování účetní závěrky městské části Praha 12 29. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti 1.

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

JEDNACÍ ŘÁD Legislativní rady vlády

JEDNACÍ ŘÁD Legislativní rady vlády JEDNACÍ ŘÁD Legislativní rady vlády schválený usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998, změněný usnesením vlády ze dne 24 listopadu 2004, usnesením vlády ze dne 4 října 2006 č. 1148, usnesením vlády ze dne

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ )

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) 1 1. Účel směrnice Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti Výkonného výboru TJ a jednotlivých

Více

8. Úplné znění Českého účetního standardu č. 011 Operace s podnikem pro účetní jednotky, které vedou

8. Úplné znění Českého účetního standardu č. 011 Operace s podnikem pro účetní jednotky, které vedou ISSN-0322-9653 1. 2. 2012 Ročník XLVI Cena 80 Kč 2 MINISTERSTVO FINANCÍ 3. Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotusice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Benešov

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Benešov ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Město Benešov ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice ZPRÁVA AUDITORA o přezkoumání hospodaření města Benešov za rok 2009 Přílohy:

Více

Závěrečný audit projektu

Závěrečný audit projektu Závěrečný audit projektu kapitola rozpočtu 8 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy Denisa Kolouchová Email: Denisa.Kolouchova@msmt.cz Obsah 1. Požadavky vyplývající z PpP verze 2,3,4,5 2. Požadavky vyplývající

Více

VIII. setkání starostů a místostarostů Jihomoraského kraje

VIII. setkání starostů a místostarostů Jihomoraského kraje VIII. setkání starostů a místostarostů Jihomoraského kraje Petr Slavíček BDO Strana 1 SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK Aktuální situace MF ČR zveřejnilo návrh vyhlášky, která bude postupy schvalování upravovat.

Více

Účetní předpisy versus obchodní zákoník

Účetní předpisy versus obchodní zákoník Účetní předpisy versus obchodní zákoník V souvislosti s platnými účetními předpisy se již v roce 2002 vyskytly některé problémy ve vztahu k obchodnímu zákoníku. Zejména změny v promítání odložené daně

Více

o auditu účetní závěrky Hrušovany nad Jevišovkou sestavené k 31.12. 2003 ZPRÁVA Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č.

o auditu účetní závěrky Hrušovany nad Jevišovkou sestavené k 31.12. 2003 ZPRÁVA Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. ZPRÁVA o auditu účetní závěrky MĚSTA Hrušovany nad Jevišovkou sestavené k 31.12. 2003 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. dekretu 1477 Tato zpráva obsahuje 4 stránky a byla vyhotovena ve 3 vyhotoveních,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 Účetní jednotka (ÚZC) : Město Benátky nad Jizerou 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ 00237442 Účetní období : rok 2011 Termín

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 800

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 800 MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ZVLÁŠTNÍ ASPEKTY AUDITY ÚČETNÍCH ZÁVĚREK SESTAVENÝCH V SOULADU S RÁMCEM PRO (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo

Více

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření. Metodická pomůcka

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření. Metodická pomůcka Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření Metodická pomůcka Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 6/ 2010 Úvodem Ministerstvo financí ČR v září 2007 zveřejnilo ve svých zprávách (Zprávy MF ČR pro finanční

Více

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Změna: 592/1992 Sb., 10/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb. Změna: 48/1997 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna: 93/1998 Sb. Změna:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 82. ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 3218 Sbírka zákonů č. 239 / 2012 Částka 82 239 ZÁKON ze dne 14. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Královéhradecký kraj. směrnice

Královéhradecký kraj. směrnice Královéhradecký kraj směrnice NÁZEV: Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanoví zásady schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem ČÍSLO: 22 PLATNOST

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví otázky a odpovědi

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví otázky a odpovědi Otázky a odpovědi zákon o účetnictví Aktualizováno 26. 3. 2012 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví otázky a odpovědi číslo/rok dotaz odpověď 1.1.1/ 2010 1.1.2./ 2010 Kde jsou definovány vybrané účetní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Brno, květen 2014 Rozdělovník: Výtisk č. 1-2 Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice,

Více

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2.

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ AUDIT Aj D4N.E ~OW.:>Lf.XNi r:kor-.:dmick~ SWŽRY ~«O PODNIKATELE A NE2!SKOW fif.ktor Vídeňská 89, 639 00 Brno, Tel.: +420 543243 108 v.' ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

Zpráva. pro územní samosprávný celek. Obec Jeseník nad Odrou. Ev. Č. 07/2015

Zpráva. pro územní samosprávný celek. Obec Jeseník nad Odrou. Ev. Č. 07/2015 Ev. Č. 07/2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01LNM42 Čj.: MSK 17526/2016 Sp. zn.: KON/15504/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin

Více

Komora auditorů České republiky. Opletalova 55, 110 00 Praha 1

Komora auditorů České republiky. Opletalova 55, 110 00 Praha 1 Komora auditorů České republiky Opletalova 55, 110 00 Praha 1 SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Komory auditorů České republiky Praha, prosinec 2015 Komora auditorů ČR prosinec 2015 SMĚRNICE

Více

pro dobrovolný svazek obcí

pro dobrovolný svazek obcí ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM MIMOŇSKÁ 633-643

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM MIMOŇSKÁ 633-643 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM MIMOŇSKÁ 633-643 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1. Názvem společenství vlastníků jednotek jsou slova Společenství vlastníků pro dům Mimoňská 633-643

Více

Obec Řenče. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do

Obec Řenče. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Řenče za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/6 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Statutární orgán

Více

pro Svazek obcí Východní Krkonoše IČ:

pro Svazek obcí Východní Krkonoše IČ: ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016

Zákon. o účetnictví. s komentářem. Jana Pilátová. Svazu účetních. s komentářem od prezidentky. s účinností od 1. 1. 2016 Jana Pilátová Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2016 ѼѼ rozsáhlá novela, týkající se všech účetních jednotek ѼѼ nové členění účetních jednotek ѼѼ nová pravidla pro účetní závěrku ѼѼ

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Kupní smlouva č. 122800250, Strana 1 (celkem 9) KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Česká republika Ministerstvo obrany Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016)

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016) Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů (OP-VOPL-1602) (účinné ode dne 1. června 2016) I. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ (1) Práva a povinnosti Klienta při vydávání a odkupování Podílových listů

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Počet listů: 9 Přílohy: 2/2 Čakovičky 10. září 2008 SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY číslo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IČ za období od

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IČ za období od Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve zneru pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,

Více

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4 KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2010 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory

Více

Soubor vnitřních směrnic

Soubor vnitřních směrnic Obec Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, 603874846, e-mail:detenice@iol.cz, http://obecdetenice.cz Soubor vnitřních směrnic Platnost: od 1.1.2015 Tímto

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 1

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: Právní forma: Domovní správa Prostějov, s.r.o. Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov společnost s ručením omezeným

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Zpráva o plnění auditora

Zpráva o plnění auditora Zpráva o plnění auditora určená akcionářům společnosti TS HRÁDEK s.r.o., zpracovaná na základě rozhodnutí zastupitelstva města Hrádek nad Nisou, která je důvěrného charakteru FS Audit, s. r. o. březen

Více

Stanovy Občanského sdružení Sportovní airsoftový klub Praha (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení Sportovní airsoftový klub Praha (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení Sportovní airsoftový klub Praha (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení Sportovní airsoftový klub Praha 2. Sídlo sdružení je: Tovární

Více

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015

Zpráva č. 57/2015/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nítkovice, IČ: 00544591 za rok 2015 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Nítkovice Nítkovice 89 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 4. února 2016 Ing. Jaroslav Císař KUZL 664/2016/IAK

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Roudno Závěrečný účet za rok 2015 Obec Roudno Závěrečný účet za rok 2015 (údaje o hospodaření obce dle 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10.6.2015 bod programu: 47 věc: Schválení účetní závěrky a finančního vypořádání za rok 2014 příspěvkových organizací v gesci OŠKSS dopad na rozpočet: bez dopadu

Více

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6 Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č.2/2014 Všeobecné

Více

A. PRIVATIZACE MAJETKU, KTERÝ NELZE PRIVATIZOVAT PODLE DOSUD PŘEDLOŽENÝCH PROJEKTŮ, NEBO NA KTERÝ NEBYL DOSUD PŘEDLOŽEN ŽÁDNÝ PRIVATIZAČNÍ PROJEKT

A. PRIVATIZACE MAJETKU, KTERÝ NELZE PRIVATIZOVAT PODLE DOSUD PŘEDLOŽENÝCH PROJEKTŮ, NEBO NA KTERÝ NEBYL DOSUD PŘEDLOŽEN ŽÁDNÝ PRIVATIZAČNÍ PROJEKT Zásady postupu při dokončování privatizacepodle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 171/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zásady ) (Ve znění usnesení vlády č. 810/1997)

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001 V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů uvedená v příloze tohoto usnesení (dále jen "Pravidla")

Více