U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 243/2014. č. 208 ze dne Kontrolní řád. I. b e r e n a v ě d o m í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 243/2014. č. 208 ze dne 08.04.2015 Kontrolní řád. I. b e r e n a v ě d o m í"

Transkript

1 č.j.: 243/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 208 ze dne Kontrolní řád Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í 1. Kontrolní řád, který je přílohou tohoto usnesení Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupkyně starostky

2 K O N T R O L N Í Ř Á D pro provádění finanční kontroly v rámci působnosti městské části Praha 3 Základní ustanovení Tento kontrolní řád upravuje provádění finanční kontroly v rámci působnosti městské části Praha 3. Kontrolní řád je vyhotoven v souladu s následujícími právními předpisy: zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou MFČR 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole a v souladu s Organizačním řádem městské části Praha 3, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen Kontrolní řád). Kontrolní řád vymezuje rozsah a postupy finanční kontroly v rámci městské části Praha 3 a ve vztahu k právnickým osobám založeným a zřízeným městskou částí Praha 3 a ostatním příjemcům veřejné finanční podpory. H L A V A I Článek I. Působnost Tento kontrolní řád je závazný pro všechny orgány městské části Praha 3, žadatele a příjemce veřejné finanční podpory, právnické osoby založené a zřízené městskou částí Praha 3, vyjma obchodních společností, v nichž má městská část majetkovou účast. Tento kontrolní řád se dále vztahuje na kontrolu plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu založeného mandátní nebo obdobnou smlouvou. 1

3 Článek II. Finanční kontrola a její hlavní cíle Finanční kontrola je součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky. Veřejnými prostředky v podmínkách městské části se rozumí (rozpočet MČ, dotace z MHMP, dary, příspěvky apod.) Hlavními cíli finanční kontroly je: - dodržování právních předpisů, vyhlášek hlavního města Prahy a opatření přijatých orgány městské části Praha 3 při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů městské části - zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností - včasné a spolehlivé informování orgánů městské části o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operací, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti orgánu městské části v souladu se stanovenými úkoly - hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy Článek III. Typy finanční kontroly Finanční kontrolu tvoří: 1. veřejnosprávní kontrola 2. finanční kontrola podle mezinárodních smluv 3. vnitřní kontrolní systém, který se člení: a) řídící kontrola b) interní audit H L A V A II Článek I. Veřejnosprávní kontrola 1. Působnost Městská část Praha 3 kontroluje hospodaření s veřejnými finančními prostředky u: 2

4 příspěvkových organizací žadatelů o veřejnou finanční podporu příjemců veřejné finanční podpory 2. Rozsah Odbory Úřadu městské části Praha 3 (dále jen ÚMČ) v rámci své působnosti stanovené zvláštní částí Organizačního řádu ÚMČ při veřejnosprávní kontrole prověřují podklady předložené kontrolovanými subjekty s cílem ověřit, zdokumentovat a analyzovat ekonomické procesy, hospodárnost, efektivnost a účelovost využití finančních, majetkových a ostatních zdrojů městské části Praha 3. Odbory ÚMČ provádí ve své působnosti kontrolu: předběžnou Při předběžné kontrole se posuzuje, zda plánované a připravované operace odpovídají stanoveným úkolům a jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky. průběžnou Při průběžné kontrole odbory ÚMČ prověřují hospodaření kontrolovaných subjektů s veřejnými prostředky zejména dodržování postupů při uskutečňování, vypořádání a vyúčtování schválených operací. Dále je kontrolována včasnost a přesnost zápisů o uskutečňovaných operacích v zavedených evidencích. následnou Při následné kontrole je prověřováno a zkoumáno zda hospodaření s veřejnými prostředky věrně zobrazuje zdroje, stav a pohyb veřejných prostředků a zda tyto údaje odpovídají skutečnostem rozhodným pro nakládání s veřejnými prostředky. Dále je přezkoumáváno, zda nakládání s veřejnými prostředky splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. 3) Provádění kontrol Odbory úřadu městské části v rámci své působnosti stanovené zvláštní částí Organizačního řádu ÚMČ provádí kontrolu předběžnou a průběžnou. Kontrolu následnou provádí odbor kontroly úřadu městské části, ale na základě pověření tajemníka ÚMČ nebo starosty městské části Praha 3 lze provádět i kontrolu předběžnou a průběžnou. 3

5 Článek III. Plán kontrolní činnosti Odbor kontroly ÚMČ sestavuje roční plán následné veřejnosprávní finanční kontroly. Při sestavování ročního plánu kontrolní činnosti vychází z podnětů starosty městské části a z usnesení rady městské části o finančních prostředcích poskytnutých z rozpočtu městské části. Roční plán kontrol obsahuje zejména: název subjektů, u kterých bude v příslušném kalendářním roce kontrola provedena předpokládaný časový harmonogram plánovaných kontrol Návrh plánu kontrol na příslušný kalendářní rok předkládá vedoucí odboru kontroly ÚMČ nejpozději do 20.2 příslušného kalendářního roku k připomínkám starostovi městské části. Po připomínkovém řízení je předložen návrh plánu kontrol ke schválení radě městské části. Změna plánu kontrol na příslušný kalendářní rok musí být projednána a schválena radou městské části. Článek IV. Pravidla pro provádění předběžné a průběžné veřejnosprávní kontroly Vedoucí jednotlivých odborů ÚMČ ve své působnosti zabezpečí provedení jednotlivých typů finančních kontrol. Z provedené předběžné a průběžné finanční kontroly je pořízen zápis nebo zpráva. Na základě zjištění z provedené kontroly navrhne odpovědný zaměstnanec, který kontrolu provedl opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Odpovědný zaměstnanec provede kontrolu o odstranění zjištěných nedostatků. Článek V. Pravidla pro provádění následné veřejnosprávní kontroly Na základě schváleného plánu kontrol uloží rada městské části odboru kontroly ÚMČ provedení veřejnosprávních kontrol. 4

6 Vzájemné vztahy mezi odborem kontroly ÚMČ a kontrolovanými subjekty při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě se řídí kontrolním řádem, nestanoví-li tento zákon jinak. Vlastní činnost odboru kontroly ÚMČ na úseku kontrol je organizována formou kontrolní skupiny jmenované vedoucím odboru kontroly ÚMČ. Vedoucí kontrolní skupiny informuje vedoucí zaměstnance kontrolovaného subjektu o složení skupiny provádějící kontrolní akci. Zaměstnanci odboru kontroly ÚMČ musí mít umožněn přístup k dokladům kontrolovaného subjektu. Jsou oprávněni, po předchozím oznámení, vstupovat na všechna pracoviště, kromě pracovišť podléhajícím zvláštním bezpečnostním předpisům. Při zahájení kontrolní akce předá vedoucí kontrolní skupiny vedoucímu zaměstnanci kontrolovaného subjektu příslušná pověření, seznam požadovaných dokladů a projedná s ním další požadavky kontrolní skupiny. Na základě kontrolních zjištění je pořízen protokol, který zahrnuje všechna podstatná zjištění z provedené kontroly. Tento protokol je předán vedoucímu zaměstnanci kontrolovaného subjektu, který má možnost do 15 dnů ode dne seznámení s protokolem a jeho předáním podat písemnou formou odůvodněné námitky. Článek VI. Námitky Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. Vyřizování námitek se řídí ustanovením 14 Kontrolního řádu v platném znění. Protokol spolu s vypořádanými námitkami je předán k projednání radě městské části. Článek VII. Povinnosti kontrolovaných subjektů Právnické osoby založené a zřízené městskou částí Praha 3, žadatelé a příjemci veřejné finanční podpory a další subjekty uvedené v článku I. tohoto kontrolního řádu jsou povinny: 5

7 Vytvořit základní podmínky pro výkon kontroly, zejména jsou povinny poskytnout součinnost odpovídající oprávněním zaměstnancům provádějícím kontrolu. Umožnit zaměstnancům provádějícím kontrolu vstup na všechna pracoviště s výjimkou pracovišť podléhajícím zvláštním bezpečnostním předpisům. Předat všechny potřebné originální doklady a další písemnosti ve stanovených lhůtách, dále poskytnout pravdivé a úplné informace o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech a podat vysvětlení nezbytné k provedení kontroly. Podat ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem, nebo radou městské části písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků z následné veřejnosprávní kontroly. Článek VIII. Oprávnění a povinnosti zaměstnanců provádějících kontrolu 1. Zaměstnanci ÚMČ pověření k provedení kontroly jsou oprávněni: Vstupovat do objektů, zařízení, provozů, na pozemky a do dalších prostor s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly. Do obydlí je kontrolující oprávněn vstupovat jen tehdy, je-li obydlí užívané k podnikání nebo provozování jiné hospodárné činnosti. Požadovat na kontrolovaném subjektu, aby ve stanovených lhůtách předložil originální doklady a další písemnosti, kromě dokladů obsahujících utajované skutečnosti dle zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů. Požadovat na kontrolovaném subjektu poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech. Požadovat, aby kontrolované subjekty podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků z provedené následné veřejnosprávní kontroly. Z následné veřejnosprávní kontroly ukládat pokuty dle 20 a 20a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 2. Zaměstnanci ÚMČ pověření k provedení kontroly jsou povinni: Zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu kontroly. V souladu s ustanovením 22 odst. 6 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, informovat o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol Ministerstvo financí ČR nejpozději do jednoho měsíce od ukončení kontroly. 6

8 Povinnost oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin při zjištění neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující ,- Kč. Tím není dotčena povinnost sdělit příslušnému správci daně zjištění o porušení rozpočtové či daňové kázně. Nevyužívat informací získaných při provádění kontrol k osobnímu a hmotnému prospěchu svému ani osob jemu blízkých. Oznámit neprodleně svému nadřízenému veškeré skutečnosti, které by mohly vyvolat důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti při provádění kontrol a to z důvodu jeho osobního vztahu ke kontrolovanému subjektu či jeho zaměstnancům. Oznámit kontrolovanému subjektu zahájení kontroly a předložit pověření k provedení kontroly. Pořizovat o výsledcích předběžných a průběžných kontrol zápis nebo zprávu a u následných kontrol protokol. Článek IX. Pokuty Za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě (za nevytvoření podmínek pro výkon kontroly a neposkytnutí potřebné součinnosti), může zaměstnanec pověřený ke kontrole podat návrh na uložení pokuty dle 15 a 16 zákona č. 255/2012 Sb., Kontrolního řádu. Za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě nedostatků může zaměstnanec pověřený ke kontrole podat návrh na uložení pokuty dle 20 a 20a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. V řízení o uložení pokut se postupuje dle zákona 280/2009 Sb., Daňový řád. Pokuty jsou příjmem rozpočtu městské části. H L A V A III Článek I. Finanční kontroly podle mezinárodních smluv Finanční kontrola podle mezinárodních smluv je finanční kontrolou prostředků poskytnutých městské části Praha 3 prostřednictvím Národního fondu, nebo jiných prostředků ze zahraničí. 7

9 Kontrolu těchto finančních prostředků mohou vykonávat mezinárodní organizace svými kontrolními orgány nebo určenými zmocněnci. Na vyžádání mezinárodních organizací provede tuto kontrolu městská část svými kontrolními orgány. Způsob provádění finanční kontroly by měl být stanoven příslušnou mezinárodní smlouvu. Městská část musí zabezpečit centrální evidenci příjemců zahraničních prostředků. Městská část je povinna poskytnout Ministerstvu financí informace o finančních kontrolách a jejich výsledcích, které poskytla mezinárodním organizacím na základě jejich vyžádání. H L A V A IV Článek I. Vnitřní kontrolní systém Městská část Praha 3 v rámci své odpovědnosti má zaveden systém finančního řízení dle ustanovení 3 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Rozsah pravomocí a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky, včetně úplného a přesného vymezení povinností ve vztahu k jimi plněným úkolům je stanoven Organizačním řádem ÚMČ Praha 3 a popisem pracovních činností. Vnitřní kontrolní systém se člení na řídící kontrolu a interní audit. Článek II. Řídící kontrola Tato finanční kontrola je prováděna při plánování, přípravě operací před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání, vyúčtování a následného prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření. Ve vnitřním kontrolním systému ÚMČ se uplatní při výkonu předběžné, průběžné a následné řídící kontroly schvalovací, operační, hodnotící a revizní postupy nebo jejich kombinace, které organizuje, řídí a zajišťuje starosta městské části nebo pověření zaměstnanci. Pro účely řídící kontroly jsou stanoveny tyto funkce příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní. 8

10 Článek III. Postupy řídící kontroly 1) Schvalovací postupy Postupy vykonávanými příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavním účetním se zajistí předběžná kontrola operace a) před učiněním právního úkonu městské části, kterým vzniká nárok na veřejný příjem nebo závazek k veřejnému výdaji b) po vzniku nároku nebo závazku Předběžnou kontrolu při správě veřejných příjmů před vznikem nároku městské části zajistí ve své působnosti příkazce operace. a) Příkazce operace schvalovacím postupem prověří soulad připravované operace se stanovenými úkoly a cíly a schválenými záměry městské části, správnost operace zejména ve vztahu k dodržení právních předpisů, dodržení kritérií stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, přijetí opatření k vyloučení finančních, právních a jiných rizik při uskutečňování připravované operace Předběžnou kontrolu při správě veřejných příjmů po vzniku nároku městské části zajistí ve své působnosti příkazce operace a hlavní účetní. a) Příkazce operace prověří správnost určení dlužníka, výši a splatnost vzniklého nároku městské části. Vystaví pokyn k plnění veřejných příjmů opatřený svým podpisem, který předá hlavnímu účetnímu. b) Hlavní účetní prověří soulad podpisu příkazce operace s podpisovými vzory, správnost určení dlužníka, výši a splatnost vzniklého nároku a prověří účetní případ z hlediska právních předpisů pro vedení účetnictví. Shledá-li hlavní účetní při předběžné kontrole nedostatky, přeruší schvalovací postup a oznámí písemně své zjištění příkazci operace. Neshledá-li hlavní účetní nedostatky, předá pokyn k plnění veřejných příjmů opatřený svým podpisem. Předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku městské části zajistí ve své působnosti příkazce operace a správce rozpočtu. a) Příkazce operace prověří schvalovacím postupem nezbytnost připravované operace k zajištění stanovených úkolů a cílů a schválených záměrů městské části, správnost operace zejména ve vztahu k dodržení právních předpisů, dodržení kritérií stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, přijetí opatření 9

11 k vyloučení finančních, právních a jiných rizik při uskutečňování připravované operace, ověří postup a podmínky stanovené pro zadávání veřejných zakázek. Je-li kontrolní postup ukončen, příkazce operace potvrdí svým podpisem podklad k přípravě závazku, který předá správci rozpočtu. b) Správce rozpočtu schvalovacím postupem prověří oprávnění příkazce operace k úkonům, soulad se schválenými veřejnými výdaji, shodu s pravidly stanovenými předpisy pro financování městské části, prověření operace v souvislosti s rozpočtovými riziky. Pokud nezjistí správce rozpočtu nedostatky, vrátí potvrzený doklad příkazci operace. Správce rozpočtu na návrh příkazce operace může k zajištění provozních potřeb k běžné a pravidelné činnosti městské části podepsat limitovaný příslib, což je doklad o kontrolním zajištění krytí předpokládaných závazků ve stanoveném limitu. Limitovaný příslib je předán součastně příkazci operace a hlavnímu účetnímu. Pokud se jedná o operace s připojenými omezovacími podmínkami ze strany správce rozpočtu, jde o individuální příslib. Předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů po vzniku závazku městské části zajistí ve své působnosti příkazce operace a hlavní účetní. a) Příkazce operace schvalovacím postupem prověří správnost určení věřitele, výši a splatnost závazku a soulad výše závazku s individuálním nebo limitovaným příslibem. Vystaví pokyn k plnění opatřený svým podpisem a předá jej hlavnímu účetnímu k zajištění platby. b) Hlavní účetní prověří schvalovacím postupem soulad podpisu příkazce operace k zajištění platby, soulad údajů o věřiteli, výši a splatnosti vzniklého závazku městské části s údaji ve vydaném pokynu k zajištění platby (zda se jedná o příslib individuální nebo limitovaný), prověří uskutečnění účetního případu podle právních předpisů k vedení účetnictví. Pokud zjistí hlavní účetní při předběžné kontrole nedostatky, přeruší schvalovací postup. 2) Operační postupy Operačními postupy řídící kontroly se zajistí průběžná kontrola úplnosti a přesnosti průběhu operací. Slouží ke sledování a usměrňování provozních a finančních funkcí a to od vzniku nároku nebo závazku až do okamžiku ukončení prováděných operací. Zajišťují prověření úplného a přesného průběhu operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování v souladu 10

12 s právními předpisy a vnitřními organizačními normami přijatými městskou částí. Zahrnují kontrolní techniky za účelem minimalizace možných rizik při uskutečňování finančních operací. 3) Hodnotící postupy Zajišťují vyhodnocení údajů o provedených operacích ukládaných v informačních systémech a obsažených v účetních a statistických výkazech, hlášeních a zprávách. Tyto postupy dále zjišťují porovnání se schválenými rozpočty a vyhodnocení hospodaření městské části. 4) Revizní postupy Revizní postupy se uplatní při následné řídící kontrole správnosti vybraných operací. U vybraných operací se prověří a vyhodnotí skutečnosti rozhodné pro hospodaření s veřejnými prostředky. Postupy řídící kontroly jsou rozpracovávány i v dalších interních normách ekonomického charakteru. Článek IV. Podávání zpráv Řídící kontrola prověřuje úplnost a oprávněnost finančních operací prováděných městskou částí. Pokud je při průběžné a následné řídící kontrole zjištěno nehospodárné, neefektivní, neúčelné anebo neoprávněné nakládání s veřejnými finančními prostředky, je povinností kontrolujícího zaměstnance písemně oznámit tuto skutečnost bez odkladu starostovi městské části nebo jím pověřeným zaměstnancům. V případě zjištěných nedostatků z kontroly musí být pořízen písemný záznam. Článek V. Interní audit Interní audit je nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídící kontroly, včetně prověřování správnosti vybraných operací. Audit je součástí vnitřního kontrolního systému ÚMČ. 11

13 Článek VI. Vymezení působnosti interního auditu Činnost interního auditu na ÚMČ zajišťuje útvar interního auditu, který je v přímé řídící působnosti starosty městské části Praha 3. Auditor předkládá starostovi městské části včasné a objektivní informace o stavu řídících a kontrolních procesů, o efektivnosti řízení rizik, o účinnosti vnitřního kontrolního systému a doporučení k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Rámec činnosti je dán 28 až 31 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. H L A V A V Článek I. Podávání ročních zpráv z finančních kontrol a interního auditu V souladu s Vyhláškou MF ČR č. 416/2004 Sb., bude Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol předložena radě městské části ke schválení do 10.2 následujícího roku. Roční zpráva bude v elektronické podobě, prostřednictvím informačního systému FKVS odeslána v termínu do 15.2 následujícího roku na MHMP. Příspěvkové organizace zřízené městskou částí zašlou městské části, prostřednictvím informačního systému FKVS zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu do 20.1 následujícího roku. H L A V A VI Závěrečná ustanovení Tento kontrolní řád nabývá účinnosti dnem schválení radou městské části. 12

14 Důvodová zpráva Odborem kontroly Úřadu městské části Praha 3 byl aktualizován kontrolní řád. Tato aktualizace byla provedena z důvodu novelizace zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (Kontrolní řád) a aktualizace zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Tyto zákony jsou procesní normy, které upravují základní postupy při finanční kontrole v rámci městské části Praha 3 a ve vztahu k právnickým osobám založeným a zřízeným městskou částí Praha 3 a ostatním příjemcům veřejné finanční podpory.

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice Směrnici zpracoval: Ing. Petra Petrovická Směrnici schválil: Ing.

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 1/2015

VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 1/2015 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 1/2015 O FINANČNÍ KONTROLE A VNITŘNÍM KONTROLNÍM SYSTÉMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis stanovuje a upravuje povinnosti naší organizace při zavedení finanční kontroly

Více

OBECNÍ ÚŘAD BAČKOV. Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

OBECNÍ ÚŘAD BAČKOV. Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. OBECNÍ ÚŘAD BAČKOV Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec : Bačkov Adresa : Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Sázavou Směrnici zpracoval

Více

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ III. ZÁKON ze dne 2013 o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

ZÁKON č. 552/1991 Sb. České národní rady ze dne 6. prosince 1991

ZÁKON č. 552/1991 Sb. České národní rady ze dne 6. prosince 1991 ZÁKON č. 552/1991 Sb. České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 53/15/RMČ ke Kontrolnímu řádu MČ Praha - Ďáblice. 8. zasedání dne 9. 2.

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 53/15/RMČ ke Kontrolnímu řádu MČ Praha - Ďáblice. 8. zasedání dne 9. 2. Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 8. zasedání dne 9. 2. 2015 USNESENÍ č. 53/15/RMČ ke Kontrolnímu řádu MČ Praha - Ďáblice Rada po projednání I. schvaluje Kontrolní řád MČ Praha Ďáblice. II.

Více

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16

Schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem: 30. 5. 2016 usn. č. 207/16 Program pro poskytování dotací na kulturní akce, projekty, kulturní činnost a reprezentaci v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem Schváleno Zastupitelstvem města Ústí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e č.j.: 687/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici

Více

Město Ledeč nad Sázavou

Město Ledeč nad Sázavou Město Ledeč nad Sázavou Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje směrnici č. 01 /2011 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 28.února.2011 Obsah: A. Část obecná

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice

1. Obecná ustanovení. Obec Tachlovice SMĚRNICE k zajištění finančního hospodaření Obce Tachlovice a k zajištění plnění ustanovení zákona o účetnictví 563/91 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, vyhlášky 410/2009 Sb. a Českých účetních

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období tisk 835/4 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 827/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 761 ze dne 29.11.2013 Smlouva o dílo mezi Městskou částí Praha 3 a Univerzitou Jana Amose Komenského Praha Rada městské části I.

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY PRO INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Více

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

Burzovní pravidla Pravidla členství

Burzovní pravidla Pravidla členství KOMODITNÍ BURZA PRAHA Burzovní pravidla Pravidla členství Článek 1 Článek 2 Článek 3 Tato část Burzovních pravidel upravuje podmínky pro vznik a ukončení členství na KBP, práva a povinnosti členů KBP,

Více

Smlouva č. 166P/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011. Článek 1 Smluvní strany

Smlouva č. 166P/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011. Článek 1 Smluvní strany Usnesení č. 20/1600 Příloha č. 1 Strana 1 Smlouva č. 166P/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 Státní fond dopravní infrastruktury Sokolovská

Více

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Obce Železné je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy: a)

Více

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod Bezpečnostní zajištění likvidované jámy Jan Maria a sanace důlního areálu uzavřená podle 536 a násl. zákona

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 5. 2015 Bod programu: 18 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I.

ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů. ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I. ZÁKON č. 159 ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNĺ Střet zájmů a neslučitelnost některých funkcí Hlava I Úvodní ustanovení

Více

ÚČETNÍCTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice o účetnictví Obec: Rousměrov Adresa: Rousměrov 16,591 01 Žd ár nad Sázavou Směrnici zpracovala: Martina Smejkalová Projednáno a schváleno v ZO: 26.1.2009 Směrnice

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 559/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 559/2015 č.j.: 559/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 527 ze dne 15.07.2015 Pronájem nebytového prostoru v budově Olšanská 7/2666, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Povinnosti příjemce dotace po skončení projektu. Projekty na ÚAP v 5.3 IOP

Povinnosti příjemce dotace po skončení projektu. Projekty na ÚAP v 5.3 IOP Povinnosti příjemce dotace po skončení projektu Projekty na ÚAP v 5.3 IOP Provozní fáze projektu a udržení výsledků po dobu 5 let po ukončení realizace projektu: 1) pravidelné aktualizace ÚAP dle 28 SZ

Více

k příkazu ministryně č. 21/2015

k příkazu ministryně č. 21/2015 Příloha k příkazu ministryně č. 21/2015 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 439 ze dne 22.06.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 439 ze dne 22.06.2015 č.j.: 466/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 439 ze dne 22.06.2015 ZŠ Jeseniova 96/2400, Praha 3 - sanace obvodového zdiva a oprava kanalizace Rada městské části I. s c h v

Více

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 106/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 101/2000

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,založenou

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 28. dubna 1992. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ČÁST PRVNÍ

280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 28. dubna 1992. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ČÁST PRVNÍ 280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách Změna: 10/1993 Sb., 15/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb.

Více

STANOVY. 2. Člen společenství má právo zejména:

STANOVY. 2. Člen společenství má právo zejména: Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků, dále jen "společenství", je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 2. Společenství nabývá práv a zavazuje se ve věcech

Více

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE

ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE Organizační řád ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KUNRATICE K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 4 - KUNRATICE ze dne 12.3.2015 Strana 1 (celkem 12) Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice ve smyslu zákona

Více

PROCESNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

PROCESNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY PROCESNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení 1. Tento Procesní řád FAČR (dále tento řád ) upravuje řízení před orgány Fotbalové asociace České republiky

Více

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů PRAVIDLA PŘÍSTUPU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla přístupu na regulovaný trh RM-S (dále Pravidla přístupu ) stanovují podmínky přístupu účastníků k obchodování na regulovaném trhu. (2) Pravidla přístupu

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 35/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 35/2013 č.j.: 35/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 51 ze dne 30.01.2013 Smlouva o poskytnutí služeb v zařízení sběrného dvora Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 471/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 441 ze dne 22.06.2015 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky ve zjednodušeném

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 840/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 793 ze dne 11.11.2015 Opravu bytů č. 55, 101, 108 a 135 v domě s pečovatelskou službou Roháčova 24, 26 / 268 v Praze 3 Rada městské

Více

373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách HLAVA IV POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY,

373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách HLAVA IV POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY, 373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách (platí od 1. 7. 2012) HLAVA IV POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY, Součástí posudkové péče je posuzování

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-3058-8/ČJ-2014-990640 Počet listů: 5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro veřejnou zakázku v souladu s 18 odst. 4. písm. h) zákona č.137/2006

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 786 ze dne 09.12.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 786 ze dne 09.12.2013 č.j.: 832/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 786 ze dne 09.12.2013 Úprava prodejny potravin na samoobslužný prodej, Koněvova 184, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko,

Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Manuál pro hospodaření MAS Strážnicko, Občanské sdružení : "Strážnicko" Místní Akční Skupina Sídlo : nám. Svobody 503, 696 62 Strážnice Zpracovala : Marie Chalupová Schválil : rada MAS Datum zpracování

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Článek I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 643/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 583 ze dne 28.08.2013 Smlouva o zajištění provozování farmářského trhu Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í II. III. IV.

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Článek VII: Článek VIII: Článek IX: Článek X: Článek XI: Článek

Více

216/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

216/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 216/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Čl. I Změna zákona o střetu zájmů Zákon č.

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

SMLOUVA O DÍLO. č.j.: 225/2016 k provedení stavby. Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská

SMLOUVA O DÍLO. č.j.: 225/2016 k provedení stavby. Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská SMLOUVA O DÍLO č.j.: 225/2016 k provedení stavby Generální oprava WC a přestavba bezbariérového WC v budově ZŠ Ružinovská uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 276/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 256 ze dne 09.04.2014 Organizace sportovního dne v Městské části Praha 3 v květnu 2014 a zakázka malého rozsahu na služby "Děti

Více

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště, Strážnice, Úprkova 1733 Uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Strážnice 1. 9. 2008 Ing. Petra Fialová ředitelka 1 Seznam

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost OPS

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost OPS B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 13 Organizační řád odborné pracovní skupiny Ústředního krizového štábu pro koordinaci

Více

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Písek rozhodlo dne 05.11.2015 usnesením zastupitelstva města č. 264/15 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále zásady

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřená smlouva č. podle ustanovení 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní

Více

Obchodní podmínky Obsah

Obchodní podmínky Obsah Obchodní podmínky Obchodní podmínky Obsah Obchodní podmínky... 1 I. Základní podmínky... 2 II. Kupní cena... 2 III. Práva a povinnosti stran... 2 Odběratel se zavazuje... 2 Dodavatel se zavazuje... 2 Odběratel

Více

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU (Podmínky pro poskytování programové dotace) Článek I. OBECNÁ

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY OBSAH: ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět úpravy a působnost Článek 2 - Definice pojmů Článek 3 - Šíření burzovních informací ČÁST

Více

Smlouva o provádění úklidových prací

Smlouva o provádění úklidových prací Smlouva o provádění úklidových prací uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1. Objednatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

Více

Stanovy občanského sdružení vpsfree podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění.

Stanovy občanského sdružení vpsfree podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Stanovy občanského sdružení vpsfree podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Článek I Základní ustanovení 1 Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v občanském sdružení

Více

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Počet listů: 9 Přílohy: 2/2 Čakovičky 10. září 2008 SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY číslo

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č 1/2008 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Vestec

VNITŘNÍ SMĚRNICE č 1/2008 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Vestec VNITŘNÍ SMĚRNICE č 1/2008 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Vestec I. Úvodní ustanovení 1.1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 1.2.

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 424/1991 SB., O SDRUŽOVÁNÍ V POLITICKÝCH STRANÁCH A V POLITICKÝCH HNUTÍCH, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 424/1991 SB., O SDRUŽOVÁNÍ V POLITICKÝCH STRANÁCH A V POLITICKÝCH HNUTÍCH, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ IV. PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 2/1969 SB., O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÉHO DOPLNĚNÍ (1) V České republice působí tyto další

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 8/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 8/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 8/2010 Nakládání s pohledávkami Platnost: od roku 2010 Schválil: Rada města usnesení 78/607e) ROZDĚLOVNÍK Jméno Funkce Poznámka Věra Michnová

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY DSO MIKROREGION DAČICKO

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY DSO MIKROREGION DAČICKO 1/6 SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY DSO MIKROREGION DAČICKO Vypracovala: Bc. Monika Hlavová Za aktualizaci zodpovídá: Bc. Monika Hlavová Schválil: Valná hromada svazku dne 9. 4. 2014 Vydáno: v tištěné

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI Příloha č. 1 Obchodní podmínky Číslo smlouvy mandanta: Veřejná zakázka: BC-2/2008 NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI I. Smluvní strany 1. Letiště Ostrava, a.s.

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...-

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...- DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 OBSAH ČÁST PRVNÍ

Více

~ 1 ~ Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0173/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod

~ 1 ~ Smlouva o poskytnutí dotace č. PU/0173/S Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, se sídlem Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové zastoupená Mgr. Radko Martínkem, předsedou IČ: 75082721 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo zvláštního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 445/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 418 ze dne 08.06.2015 Schválení poskytnutí náhradních prostor, jejich úpravu a zajištění přepravy vybavení prostor sloužících k

Více

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/oddělení/linka V Praze dne VZ1/2016/OKSVV Vinogradová/OKSVV/4183 30. 3. 2016 V Ý Z V A

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/oddělení/linka V Praze dne VZ1/2016/OKSVV Vinogradová/OKSVV/4183 30. 3. 2016 V Ý Z V A ODBOR KANCELÁŘ STAROSTKY A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/oddělení/linka V Praze dne VZ1/2016/OKSVV Vinogradová/OKSVV/4183 30. 3. 2016 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012 Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 5) _ Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012 I. Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky Fortissimo, spol.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Administrace finančních prostředků z MV ČR (14JPO03) Smlouva č.: xxx kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Článek 1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činností zadavatele pro veřejnou zakázku ICT v rámci Výzvy 22 uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi: Smluvní strany

Více

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Stanovy společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Úplné znění platné a účinné od [ ] 2015 Část A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: ČESKOLIPSKÁ

Více

SMLOUVA. o společném postupu při realizaci a financování stavby II/608 UL. PRAŽSKÁ, TEREZÍN-OPRAVA OPĚRNÉ ZDI A KOMUNIKACE GLACISU HLAVNÍ PEVNOSTI

SMLOUVA. o společném postupu při realizaci a financování stavby II/608 UL. PRAŽSKÁ, TEREZÍN-OPRAVA OPĚRNÉ ZDI A KOMUNIKACE GLACISU HLAVNÍ PEVNOSTI Kraj: SMLOUVA o společném postupu při realizaci a financování stavby II/608 UL. PRAŽSKÁ, TEREZÍN-OPRAVA OPĚRNÉ ZDI A KOMUNIKACE GLACISU HLAVNÍ PEVNOSTI I. Smluvní strany Ústecký kraj Zastoupený: Janou

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín STANOVY Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín OBSAH: Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Základní ustanovení Název a sídlo společenství Členství

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-9312-14/ČJ-2012-0099EC Počet listů:5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro zakázku malého rozsahu podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností

Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností Město Kutná Hora Pravidla pro přijímání a vyřizování peticí a stížností schválená usnesením Rady města Kutné Hory č. 989/2012 ze dne 12.12.2012 Přílohy: 1. Záznam o ústním podání stížnosti 2. Předání podání

Více

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule Stanovy družstva Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo Preambule Družstvo je nezávislým, dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob a právnických osob, které je zaměřeno na

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

vrarrsc KUHSP38SI6YL IČ: 00020729 IČ: 70890692 Smluvní strany

vrarrsc KUHSP38SI6YL IČ: 00020729 IČ: 70890692 Smluvní strany _ KUHSP38SI6YL ; MíY- \\ ANYKí l /Sk', '.'Jt.-Z. fvrajsk- " a\m.''t,!.-,-. «. vrarrsc Státní fond životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1,148 00 Praha 11 Smluvní

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 4. Inovace, oblasti podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků, programu INOVACE, podporované aktivity Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Číslo

Více