Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25"

Transkript

1 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní 1. Nová zakázka 2. Vyúčtování prací 3. Výběr ze seznamů 4. Číselník zákazníků (vozidel) Další novinky 1. Požadavky na výdej položek 2. Počáteční zásoba minulých měsíců Zakázky standardní přehled - 1. Možnosti výběru Všechny volby vyžadující zadání výběrového kritéria, umožňují jeho zadání rovněž alternativně pomocí seznamu (klávesa <F1>), sestaveného na základě dosud stanovených podmínek (ať ručně nebo automatizovaně) a podle reálných údajů uzavřených zakázek. Pokud podmínku nepotvrdíte (stisknete klávesu <Esc>), předchozí výběr zůstane nadále v platnosti. Nabídka pro zadání výběrového kritéria tedy zohledňuje předchozí výběr a obsahuje jen aktuální položky a hodnoty. Existují dva typy seznamů pro výběr: Jednoduchý výběr slouží k zadání podmínky pro rozmezí hodnot od do. Jeho příprava je časově nenáročná a umožňuje vybrat pouze jednu hodnotu ze seznamu. Za textem F1 seznam je v závorce uveden počet položek nabídkového seznamu. Tento počet je zobrazen shodnou barvou jako vlastní text. Nastavíte-li jednu z podmínek od do (ručně nebo pomocí nabídky), přepočítá se ihned také počet položek. Pokud však hodnoty nepotvrdíte (stisknete <Esc>), podmínky se neuplatní a platí předchozí nastavení. Tento způsob výběru se týká údajů: rok, měsíc přijetí, předáno v měsíci, všech datových položek (včetně počtů dní), všech korunových položek (včetně procent). Minimální a maximální hodnoty pro zadání rozmezí jsou předvyplněny reálnými hodnotami a obvykle pokrývají celý předchozí výběr. Neplatí to však u některých údajů jako počet dní: nad smluvený termín, od příjmu po změnu, od změny po předání a procento: prací, materiálu, fakturováno z odhadní ceny, zhodnocení materiálu. Zde se vybírají vždy jen ty zakázky, které vyhovují smyslu podmínky. Tedy jen platné s nenulovou částkou, se změnou předběžné ceny, mající práce či materiál, apod. Pouhým potvrzením těchto předvyplněných podmínek pak zúžíte výběr na určitou skupinu. Nabídka ve sloupcích seznamu obsahuje jedinečný výskyt sledovaného údaje, počet zakázek vztahujících se k tomuto údaji, sumář fakturovaných částek celkem, prací a materiálů zvlášť, počet zákazníků (pro počet je roven jedné také název zákazníka). Vícenásobný výběr slouží k výběru různých hodnot zvoleného údaje pomocí jejich označení hvězdičkou. Příprava seznamu může být časově náročná pro větší počet výskytů (obvykle až nad 1500) a záleží také na výkonnosti vašeho PC. Na možnou časovou náročnost vás program upozorní zvláštním varováním. Při definování jednotlivých řádků nabídky vás program informuje o počtu zbývajících položek. Za textem F1 seznam je v závorce uveden počet položek nabídkového seznamu. Tento počet je zobrazen růžovou barvou pro odlišení způsobu výběru z tohoto seznamu. Jednou skupinou výběru je ta, kde zadáváte text, jenž je obsažen v údaji. Pro výběr ze souhrnných údajů o zakázce je to jméno zákazníka a SPZ / typ vozu. Pro zúžení výběru stačí zadat např. FABIA a pak zvolit <F1> seznam, kde již snadno naleznete hledané vozidlo, kdy a kolikrát bylo v servisu a za kolik byly práce či materiál. Dále si můžete prohlédnout jaké práce a jaký materiál byl při opravách použit, když zvolíte nabídku Ostatní a pak materiál nebo práce podle textu nebo podle číselníku. Zde se vybírá z detailních údajů o zakázkách s podrobným rozpisem všech položek prací a materiálu. Kolik zakázek a kdy kterou dělal jaký mistr zjistíte z nabídky ve volbě Dělal mistr. Podobně můžete ihned vidět, který technik zakázky přijímal a předával, jaké bylo zhodnocení materiálu a vůbec všechny údaje, podle kterých lze zakázky vybírat, aniž byste přecházeli do vlastního prohlížení volbou Ukaž. Další skupinou jsou speciální výběry, kde nezadáváte žádnou podmínku, ale rovnou vybíráte ze seznamu: Týž přijal a vydal nabídne jmenovitý seznam přijímacích techniků, počty zakázek, které přijímali a také sami vydávali, celkové fakturované částky, sumáře cen prací a materiálu a počty zákazníků těchto zakázek.

2 Někdo přijal jiný vydal nabídne všechny uskutečněné kombinace přijímacích techniků při příjmu a výdeji zakázek. Ostatní údaje jsou shodné s předchozím případem. Možnost vícenásobného výběru umožní vybrat označením všech položek kompletní skupinu, kterou jste si zvolili. Činnost nabídne realizované činnosti ve dvou oddílech. První obsahuje nejdříve činnosti a součty, jimiž byly zakázky realizovány samostatně. Následuje řádek s činností označenou KOMB a zahrnující zakázky, jejichž práce byl prováděny na více činností nebo použitý materiál byl vydán na více činností, resp.práce byly provedeny na jinou činnost než vydaný materiál. Druhý oddíl obsahuje rozdělení podle činností detailních položek zakázek: V čin.... práce a materiál dohromady, P čin.... jen práce, M čin.... jen materiál. Evidenční číslo zakázky je kombinací obou typů výběru. Pro počet zakázek do 1500 se automaticky uplatní vícenásobný výběr s tím, že označíte-li pouze jednu zakázku, můžete ji použít jak pro nastavení meze, tak pro omezení výběru na tuto jednu zakázku. Pro počet zakázek vyšší než 1500 si můžete zvolit sami typ výběrového seznamu. Nabídka obsahuje sloupce: číslo zakázky, středisko, jméno zákazníka, obec, fakturovaná částka, cena práce a materiálu zvlášť, datum předání zakázky. Jednoduchý seznam navíc dole počet vybraných zakázek, celkový sumář pro fakturovanou částku, cenu práce a cenu materiálu. Zakázky standardní přehled - 2. Zobrazení, funkce Základní tabulka prohlížení zakázek obsahuje tolik řádků, kolik je vybraných zakázek. Všechny údaje ve sloupcích lze vzestupně setřídit pomocí klávesy <F9>. Stiskem klávesy <F8> se postupně přesunujete na poslední, první a původní řádek ve sloupci. Klávesou <F1> zobrazíte všechny na zakázce vykonané práce. Klávesou <F2> zobrazíte veškerý na zakázku vydaný materiál. Klávesou <F3> zobrazíte kompletní údaje o zákazníkovi, případně i o jeho vozidle. Klávesou <F4> zobrazíte řádky sjednaného rozsahu zakázky. Má-li aktuální zakázka nějaké práce, materiál nebo rozsah zakázky, funkční klíč se rozsvítí a za jeho popisem následuje závorka s počtem detailních položek aktuální zakázky. Není-li některá součást naplněna, funkční klíč zhasne a závorka za popisem klíče zmizí. Číslovka v závorce za textem <F3> zákazník udává celkový počet zakázek tohoto zákazníka v prohlíženém výběru. Pomocí klávesy <F6> si vytisknete jeden z přehledů zakázek nebo daňový doklad pro aktuální zakázku. Možnosti vyhledávání: stiskem klávesy <F7> a výběrem kritéria můžete postupně vyhledávat zakázky podle nastavené výběrové podmínky. Pro položky Evidenční číslo, Zákazník, Typ-SPZ vozidla, Technik můžete při aktivní nabídce všech výskytů (<F1> seznam) použít znovu klávesu <F1> Zadejte text a zúžit tak seznam podle obsaženého textu v kterémkoliv ze sloupců nabídky. Pro podmínky, jež se určují zadáním rozsahu hodnot, lze pro jejich zadání použít rovněž klávesu <F1> seznam, a z něho pak vybrat hodnotu pro zadání podmínky (oddo). Tento seznam nabízí vlastně sumáře za jednotlivé výskyty i celkový sumář za výběr a ve sloupcích jsou kromě sledovaného ukazatele údaje: Zakázek, Kč celkem, Kč práce, Kč materiál, Zákazníků (je-li pouze jeden, pak jeho jméno), Datum předání od-do. Číslo n v závorce za textem <F1> seznam (n) udává celkový počet variant zvolené výběrové podmínky. Nastavíte-li jednu z podmínek od do (ručně nebo pomocí nabídky), přepočítá se ihned také počet položek, rovněž nabídkový seznam se tomu přizpůsobí. Najít zakázku podle detailního obsahu zakázek, tzn. jednotlivých prací, materiálů a sjednaného rozsahu, lze volbou Najdi podle textu. Nabízený seznam obsahuje v prvním sloupci číslo zakázky, za ním následuje písmeno (R sjednaný rozsah, P vykonané práce, M použitý materiál), vlastní text (pro práce a materiál ještě cena, příp.číslo práce nebo skladové karty), jméno zákazníka, SPZ a typ vozidla. Opakovaným stiskem klávesy <F2> se vyberou střídavě jen práce, materiál, rozsah zakázky a opět vše (pokud nastavený výběr detaily těchto typů obsahuje). Pro zúžení seznamu na řádky obsahující určitý text, slouží klávesa <F1> Zadejte text. Ten může být obsažen v kterémkoliv sloupci, přičemž dříve nastavená podmínka typu detailů se dočasně zruší, ale můžete ji následně aplikovat pomocí klávesy <F2>. Ta se chová shodně i při nastaveném výběru. Detailní tabulku prohlížení všech vykonaných prací, použitých materiálů a sjednaného rozsahu zakázek získáte za pomoci kombinace kláves <Alt+D> detaily. Nastavení pozice v detailní tabulce se provede podle aktuálního nastavení čísla zakázky a střediska ze základní tabulky, v okamžiku stisku kombinace kláves. Vlastnosti jednotlivých zakázek se zobrazují nad vlastní tabulkou v horní části obrazovky zcela shodně jako tomu je u základní tabulky prohlížení. Ve sloupci Sjednáno, práce, materiál jsou shodně s textem hlavičky sloupce také v tomto pořadí detailní údaje pro každou zakázku (dokud tabulku nesetřídíte podle jiného údaje). Pokud vás zajímá, např. pouze materiál, stiskem kláves <F1> NE práce a <F4> NE rozsah zakázky odfiltrujete tyto detaily, zůstanou pak pouze položky materiálu. Zpět ostatní údaje zobrazíte stejnými klávesami, ale nyní s opačným účinkem. Filtrování je přístupné jen tehdy, pokud ve výběru zůstane alespoň jeden ze tří údajů (a je přitom naplněn). Zda je filtrování určité skupiny přístupné, poznáte podle barevného odlišení textů pro funkční klíče. Údaje ve sloupcích jsou kompletními údaji o daném detailu zakázky, včetně čísla výdejky, mistra, všech finančních položek, informací o zákazníkovi a jeho vozidle. Každý sloupec detailní tabulky můžete setřídit pomocí klávesy <F9>, stiskem klávesy <F8> se postupně přesunujete na poslední, první a původní řádek v rámci aktuálního setřídění. Klávesou <F7> lze prohledávat všechny sloupce tabulky podle zadaného textu, obsaženého někde ve sloupci. Platí to dokonce i pro hodnotové údaje: zadáte-li například text.6 ve sloupci Kč celkem, program postupně vyhledává hodnoty jako , 0.68, atd. Daňový doklad aktuální zakázky

3 vytisknete stiskem klávesy <F6>. Návrat zpět do základní tabulky prohlížení provedete jednoduše stiskem klávesy <Esc>. Podle posledně prohlížené zakázky v detailním zobrazení se vrátíte zpět do základní tabulky, tedy na řádek se shodným číslem zakázky a střediska. Zakázky přehled prací - 1. Možnosti výběru Nastavení výběru podle rozmezí: datum předání zakázky od-do můžete provést buď ručně nebo pro jeho zadání použít seznam pomocí klávesy <F1>. Tento seznam nabízí vlastně sumáře za jednotlivé dny i celkový sumář za výběr. Ve sloupcích jsou údaje: Datum předání, Zakázek, Kč celkem, Kč práce, Kč materiál, Zákazníků (je-li pouze jeden, pak jeho jméno). Číslo n v závorce za textem <F1> seznam (n) udává celkový počet dní, kdy jste realizovali nějaké zakázky. Nastavíte-li jednu z podmínek od do (ručně nebo pomocí nabídky), přepočítá se ihned také počet dní. Jsou-li ve zvolených dnech zastoupeny různé činnosti, nabídne se automaticky jejich seznam. Pomocí klávesy <Enter> můžete pro přehledy za mistry vybrat jen některé z nich; chcete-li všechno, stisknete klávesu <Esc>. Zakázky přehled prací - 2. Mistři podle skupin Dalším krokem je dotaz, zda chcete kompletní soubor všech údajů ve vybraných dnech nebo jen zakázky určitých mistrů. Když zvolíte druhou možnost, program nabídne sumární přehled všech pracujících mistrů, včetně prázdného (nebyl explicitně zadán), podílejících se na zakázkách a údaje o počtu zakázek, počtu prací a celkové ceně prací všech mistrů. Seznam je setříděn podle středisek a v jejich rámci podle jednotlivých kódů mistrů. Pro výběr mistrů použijete klávesu <Enter> k jejich označení hvězdičkou; neoznačíte-li žádného, vyberou se všichni mistři a tak budou k dispozici i všechny skupiny mistrů. Označíte-li jen některé mistry ze seznamu, ale ještě někteří další mistři ze seznamu, kteří nebyli označeni, se rovněž svou prací podíleli na zakázkách těch vybraných mistrů, budete mít možnost tyto kooperující mistry také do výběru zahrnout. Dotaz na připojení kooperujících mistrů obsahuje v závorce údaj o jejich celkovém počtu. Jejich připojení vám umožní tisknout přehledy nejen za jednotlivé mistry, ale také za všechny skupiny mistrů, které spolu vzájemně vytvořili. Pro vybrané (hvězdičkou označené) mistry se vyberou všechny práce sledovaného období, pro kooperující mistry (připojené) se vyberou jen práce, které byly provedeny v rámci kooperace s některými z vybraných mistrů. Pokud kooperující mistry nepřipojíte, budou k dispozici jen skupiny složené z vámi vybraných mistrů. Zakázky přehled prací - 3. Tisk sumářů a skupin Tisk přehledů se provádí pomocí klávesy <F6>. Máte-li ve výběru mistry, kteří spolu vzájemně kooperovali při některých zakázkách, a jsou-li tyto skupiny uzavřené (tj. žádný mistr, který nebyl vybrán, na skupinách prací neparticipoval), program nabídne možnost: 3.součty za mistry podle skupin. Program připraví pomocný soubor s údaji jednotlivých mistrů a skupin. Tato příprava někdy může pro velký počet subjektů nebo skupin trvat déle. Pomocný soubor se proto dočasně uchová a je k dispozici pro další tiskové přehledy. Nabídka pak u volby součty za mistry obsahuje v závorce text: (již vytvořeny), to abyste byli bez obav z příliš dlouhé přípravy těchto sumářů. Dalším krokem je výběr ze tří možností: 1.tisknout všechny skupiny mistrů, 2.označit mistry pro výběr skupin, 3.pouze celkové sumáře za mistry, s uvedením počtů skupin, mistrů a sumářů v závorkách jednotlivých voleb. Tisk všech skupin mistrů je rozdělen na dvě části: v první jsou mistři, kteří kooperovali na zakázkách, v druhé jsou všichni mistři. Podle toho se také odlišují jednotlivé sumáře. Sestava obsahuje nejdříve sumáře za jednotlivé mistry a práce, které vykonávali na zakázkách samostatně, bez kooperujících mistrů, ale současně pracovali i ve skupinách. Sloupec označený podíl % vyjadřuje poměr samostatných prací na všech pracech mistra. Následují jednotlivé skupiny kooperujících mistrů v pořadí podle četnosti skupin a kódů mistrů. Pokud skupina pracovala pouze na jedné zakázce, ve sloupci zakázek bude číslo této zakázky ve formátu nnnnn-1. Na konci sestavy jsou zvlášť sumáře za samostatné práce mistrů, za práce ve skupinách a celkový sumář za všechny mistry. Sloupec podíl % vyjadřuje pro jednotlivé sumární úrovně poměr prací na všech pracech konkrétního výběru, včetně prací mistrů, kteří pracovali pouze samostatně. Na poslední straně jsou nakonec sumáře za jednotlivé mistry, zvlášť samostatné práce, práce ve skupinách a celkem. Sloupec skup. udává pro jednotlivé mistry v kolika skupinách pracovali, pokud pracovali jen samostatně vytiskne se pomlčka (-). Naopak, pracoval-li mistr pouze ve skupinách, ve sloupci skup.% je 100, ve sloupci Kč materiál pomlčka (-). Sloupec skup.% vyjadřuje podíl prací ve skupinách na celkových pracech. Je vlastně doplňkem (do 100%) procenta podílu samostatných prací na celkových pracech; toto procento se tiskne hned v začátku přehledu. Sloupec celk.% je poměrem všech prací mistra (samostatných prací, prací ve skupinách) k celkovému objemu všech prací aktuálního výběru. Stručné vysvětlivky se nacházejí vespod na poslední straně sestavy. Kromě tisku všech skupin, můžete vybrat jen některé z nich označením kooperujících mistrů podle nabídky. Pokud všichni vybraní mistři spolupracovali alespoň na jedné zakázce, program nabízí alternativně tisknout jen tyto společné skupiny nebo všechny skupiny, kterých se vybraní mistři účastnili. Přehled obsahuje jen sumáře za mistry pracující ve skupinách. Samostatné práce mistrů se zohledňují jen u vybraných mistrů a celkový sumář je tedy součtem za samostatné práce vybraných mistrů + práce ve skupinách vybraných a kooperujících mistrů v těchto skupinách. Třetí volba, tisk pouze celkových součtů za mistry, obsahuje sumáře za jednotlivé mistry, zvlášť samostatné práce, práce ve skupinách a celkem. Je to vlastně poslední strana přehledu podle skupin, již dříve popsaná a opatřená stručnými vysvětlivkami.

4 Zakázky ostatní - 1. Nová zakázka Jméno objednavatele zakázky můžete zapsat buď celé sami (nový zákazník) nebo převzít ze seznamu dříve zapsaných, stávajících zákazníků v číselníku (stálý zákazník). Pokud zapíšete ručně část jména a stisknete klávesu <Enter>, nabídnou se jen ti zákazníci, v pořadí podle názvu, kteří mají někde v názvu vámi zapsaný text bez ohledu na diakritiku. Stisknete-li klávesu <F1>, nabídnou se zákazníci, v pořadí podle názvu, kteří mají někde v názvu, SPZ, typu vozidla, obci nebo ulici vámi zapsaný text, přičemž se zohledňuje diakritika. Obdobně, stisknete-li klávesu <F2>, nabídnou se ti zákazníci, v pořadí podle SPZ, kteří mají někde ve sloupcích vámi zapsaný text. Stisknete-li klávesu <F1> při aktivní nabídce seznamu zákazníků (bez ohledu na zvolené pořadí) a zapíšete text, tento text se bude prohledávat ve všech sloupcích nabídky. Rozsah opravy můžete zapisovat buď ručně, nebo za pomoci funkčních klíčů F1, F2 a tak zápis urychlit. Klávesa <F1>: je-li editovaný řádek prázdný, bez textu nebo není vámi zapsaný text nalezen ani v čísleníku prací ani v dříve zapsaných zakázkách, nabízí nejdříve číselník skupin prací, z něhož můžete vybrat práce z některé skupiny nebo všechny práce z číselníku najednou stiskem <F1> při aktivní nabídce skupin prací. Nabídku prací lze střídavě rozšiřovat na všechny práce a zpět na práce z číselníku pomocí klávesy <F1>. Pomocí klávesy <F2> zadáte text, který redukuje nabídku jen na položky, obsahující kdekoliv zadaný text. Vždy se prohledává nejdříve celý soubor, stiskem klávesy <F1> může být nabídka zúžena na položky z číselníku, které obsahují tento text. Nepoužíváte-li číselník prací, nabídne se rovnou kompletní nabídka dříve zapsaných textů zakázek. Je-li zapsán na editovaném řádku nějaký text, který se nalézá v seznamu prací v číselníku nebo dříve zapsaných zakázek, nabídne se seznam zúžený na položky obsahující text. Stejně funguje klávesa <F1> také při opravě a vyúčtování zakázky. Klávesa <F2>: je-li editovaný řádek prázdný, bez textu nebo není vámi zapsaný text nalezen ani v čísleníku skladových karet, nabízí nejdříve číselník skupin karet, z něhož můžete vybrat materiály z některé skupiny nebo všechny materiály z číselníku najednou stiskem <F2> při aktivní nabídce skupin karet. Pomocí klávesy <F1> lze postupně obsah nabídky měnit na položky, které jsou - nejsou na skladě a zpět vše. Pomocí klávesy <F2> zadáte text, který redukuje nabídku jen na položky, obsahující kdekoliv zadaný text. Pak lze opět použít klávesu <F1> pro zjištění, co je a není na skladě. Pokud jste pro zápis rozsahu opravy vybrali položky z číselníku prací nebo skladových karet, jako předběžná cena se nabídne součet cen za jednotku vynásobených zadaným množstvím takto zapsaných řádků. Zakázky ostatní - 2. Vyúčtování prací Jméno objednavatele zakázky můžete převzít ze seznamu dříve zapsaných zákazníků. Pokud zapíšete ručně část jména a stisknete klávesu <F1>, nabídnou se jen ti zákazníci, v pořadí podle názvu, kteří mají někde v názvu, SPZ, typu vozidla, obci nebo ulici vámi zapsaný text. Obdobné při zápisu SPZ, stisknete-li klávesu <F1>, nabídnou se ti zákazníci, v pořadí podle SPZ, kteří mají někde v SPZ (ne jinde!) vámi zapsaný text. Stisknete-li klávesu <F1> při aktivní nabídce seznamu zákazníků (bez ohledu na zvolené pořadí) a zapíšete text, tento text se bude prohledávat ve všech sloupcích nabídky. Pokud nepoužijete funkční klávesu a vámi zadané jméno je částí jména některého zákazníka, program nabídne převzetí odběratele ze seznamu. Zadáte-li ručně SPZ vozidla a tato značka je již v seznamu vozidel, program nabídne převzetí odběratele ze seznamu. Rozsah opravy můžete zapisovat buď ručně, nebo za pomoci funkčních klíčů F1, F2 a tak zápis urychlit. Je-li editovaný řádek prázdný, bez textu nebo není vámi zapsaný text nalezen v čísleníku prací, nabízí nejdříve číselník skupin prací, z něhož můžete vybrat práce z některé skupiny nebo všechny práce z číselníku, setříděné podle kódu práce, najednou stiskem <F1>. Pomocí klávesy <F1> zadáte text, který redukuje nabídku jen na položky, obsahující kdekoliv zadaný text. Je-li zapsán na editovaném řádku nějaký text, který se nalézá v seznamu prací, nabídne se seznam zúžený na položky obsahující tento text. Stejně funguje klávesa <F2>, jen s tím rozdílem, že seznam prací je setříděn podle názvu. Zakázky ostatní - 3. Výběr ze seznamů Výběr zak.listu a daň.dokladu z nabízeného seznamu, setříděného podle čísla zakázky, můžete urychlit pomocí klávesy <F1> - Zadejte text. Seznam se po zadání textu zúží jen na řádky, které text obsahují. Ten může být částí kteréhokoliv sloupce, takže lze vybírat i podle data, ceny, ap. Tento způsob výběru je ve volbách: oprava, vyúčtování a ukaž stav zakázky, tisk zak.listu daň.dokladu, zrušení zak.listu a storno již vyúčtované zakázky. Zakázky ostatní - 4. Číselník zákazníků (vozidel) K vyhledání jednoho konkrétního odběratele můžete použít klávesu <F1> seznam. Nabídnou se nejdříve všichni zákazníci, včetně všech jejich vozidel, v pořadí jméno, číslo vozidla. Pro hledání v seznamu slouží opět klávesa <F1> Zadejte text. Pokud je vámi zadaný text obsažen v některém ze sloupců nabídky, seznam se zúží jen na tyto řádky. Výběrem ze seznamu se přesunete v tabulce na tohoto zákazníka a jeho vozidlo. Rušení pomocí <F5> lze provádět jen u zákazníků, dosud nevedených v evidenci zakázek (F5 svítí ). Text: POLOŽKA BUDE ZRUŠENA ZE SEZNAMU je uváděn u zrušeného odběratele (žlutě) nebo vozu (červeně). Nerušené vozy mají text: n JINÉ VOZY BUDOU ZRUŠENY. Výběrově můžete rušit odběratele a jeho nepoužité vozy ve volbě Vyčisti seznam zákazníků a vozů a Vyberu ze seznamu záznamy, které se dají zrušit.

5 DALŠÍ NOVINKY Požadavky na výdej položek Do evidence si nyní můžete zapsat tzv. "požadavky na výdej položek", dále jen "požadavek". Požadavek je v podstatě seznam skladových karet a u nich zadané množství měrných jednotek, které chcete k určitému termínu hromadně vydat ze skladu zadanému seznamu odběratelů. Tato volba Vám např. umožní na začátku kalendářního roku hromadně vydat vybraným pracovníkům (odběratelům) určité pracovní pomůcky. V hlavní nabídce ve volbě "VÝDEJ" jsou přidané dvě nové možnosti: "Požadavky na výdej" a "Hromadný výdej". Pomocí první volby "Požadavky na výdej" zapisujete nový požadavek nebo si prohlížíte resp. opravujete dříve zapsané požadavky na výdej položek. Do jednotlivých řádků tabulky zapisujete čísla skladových karet a požadované množství. Nakonec zadáte datum, do kdy by se měly zadané položky vydat a vyberete z číselníku ty odběratele, kterým se položky mají v uvedeném množství vydat. Druhá volba "Hromadný výdej" pak umožní automatizovaně podle vybraného požadavku vytvořit a zaúčtovat výdejky. Program pro každého odběratele vytvoří jednu výdejku resp. tolik výdejek, z kolika skladů se bude vydávat. (pokud se vydává jen z jednoho skladu, bude tolik výdejek, kolik odběratelů jste zapsali do požadavku). Na každé výdejce budou ty skladové karty, které jsou zadané v požadavku, a vydá se takové množství, které jste zapsali. Při spuštění program kontroluje, zda pro některý požadavek již uplynula lhůta pro výdej. Pokud datum některého požadavku je nižší než systémové datum, zobrazí se hlášení a volbou "Hromadný výdej" můžete zaúčtovat výdejky. Před zaúčtováním se samozřejmě kontroluje, zda je na skladě dostatečná zásoba. Na aktuální zásobu požadovaných položek na skladě se také můžete podívat sami (buď při zápisu či opravě nebo před zaúčtováním výdeje). Počáteční zásoba minulých měsíců Při každé měsíční (roční) uzávěrce skladu si program ukládá do samostatné složky počáteční stav skladu na začátku uzavíraného účetního období. Tyto odložené počáteční zásoby za minulé měsíce si nyní můžete prohlížet resp. vytisknout. Novou volbu najdete v nabídce "Sklad" - "Inventury skladů" - "Zásoba minulých měsíců".

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

DENT 11.2 popis novinek

DENT 11.2 popis novinek DENT 11.2 popis novinek DENT byl doplněn o řešení problematiky evidence a tisku skladby materiálů obsažených v zakázce (výrobku) Princip řešení spočívá v tom, že u výrobků (v ceníku výrobků) lze evidovat

Více

Modul Řízení objednávek. www.money.cz

Modul Řízení objednávek. www.money.cz Modul Řízení objednávek www.money.cz 2 Money S5 Řízení objednávek Funkce modulu Obchodní modul Money S5 Řízení objednávek slouží k uskutečnění hromadných akcí s objednávkami, které zajistí dostatečné množství

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 -

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 - Číslicová technika učební texty (SPŠ Zlín) str.: - -.. ČÍTAČE Mnohá logická rozhodnutí jsou založena na vyhodnocení počtu opakujících se jevů. Takovými jevy jsou např. rychlost otáčení nebo cykly stroje,

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006 Úvod...2 1. Zakázkový list...2 1.1. Identifikační údaje...2 1.2. Položková část...2 1.3. Rezervace (materiálu, resp. zboží)...3 1.4. Materiálové náklady (resp. Výdej nebo Prodej ze skladu)...3 1.5. Běžné

Více

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Spisová služba / Elisa Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Strana 1 (celkem 16) Obsah Obsah... 2 1. Modul podatelna... 3 1.1 Příjem datová schránka... 3 1.2 Příjem obecná zásilka... 5

Více

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek Výsledky přijímacích zkoušek V tomto modulu komise zadává výsledky přijímací zkoušky a navrhuje, zda uchazeče přijmout či nepřijmout včetně odůvodnění. 1. Spuštění modulu "Výsledky přijímacích zkoušek"

Více

Pomocník diabetika Uživatelská příručka

Pomocník diabetika Uživatelská příručka Pomocník diabetika Uživatelská příručka Úvod Pomocník diabetika je označení pro webovou aplikaci určenou pro diabetiky zejména prvního typu. Webová aplikace je taková aplikace, se kterou můžete pracovat

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu. Stažení

Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu. Stažení Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu Stažení Z našich stránek nebo z www.mhdvmobilu.cz si stáhněte do počítače kompletní soubory aplikace v archivu ZIP. V počítači ho rozbalte a dva

Více

Cvičná firma: studijní opora. Brno: Tribun EU 2014, s. 27-29. 2

Cvičná firma: studijní opora. Brno: Tribun EU 2014, s. 27-29. 2 1. Základní nastavení ekonomického software POHODA 1 Malé a střední podniky velmi často pracují s programem POHODA, který se neřadí k sofistikovanějším programům jako je např. Money S3 nebo Premiér, ale

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

MAGIS ve strojírenské firmě Strojírna Vehovský s.r.o.

MAGIS ve strojírenské firmě Strojírna Vehovský s.r.o. Tel : 553 607 521 MAGIS ve strojírenské firmě Strojírna Vehovský s.r.o. Obchodní evidenci, tj. Nabídky, Objednávky. Skladovou evidenci, nákup materiálu. Technologickou přípravu výroby. Řízení a plánování

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

Podklady pro zadávací řízení

Podklady pro zadávací řízení Podklady pro zadávací řízení Podle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, bod 10. Zadávání

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

BŘIT s.r.o. - broušení a prodej dřevoobráběcích a kovoobráběcích nástrojů

BŘIT s.r.o. - broušení a prodej dřevoobráběcích a kovoobráběcích nástrojů Na úvodní stránce e-shopu (na adrese shop.brit.cz) je možno v levém sloupci vybírat jednotlivé typy zboží dle kategorií (sekce Produkty). Pro zobrazení kompletního sortimentu zvolte možnost vše. Příklad:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na stejnokroj pánský a dámský je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 ===============================

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== Modul VIDEO 64 nahrazuje v počítači IQ 151 modul VIDEO 32 s tím, že umožňuje na obrazovce připojeného TV monitoru nebo TV přijímače větší

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ do 30/2001: změna / doplnění nový název

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ do 30/2001: změna / doplnění nový název "Stezka pro chodce" (č. C 7a), která přikazuje chodcům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky; jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka

Více

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU (a) Technické parametry vodních cest E Hlavní technické parametry vodních cest E mají v zásadě odpovídat klasifikaci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

Evidence DPH v systému KEO (od 1. 1. 2009)

Evidence DPH v systému KEO (od 1. 1. 2009) (od 1. 1. 2009) Obsah 1. Základní popis 1.1. Funkce programu 1.2. Princip pořízení daňových záznamů 1.3. Návaznost na jiné agendy 2. Pořízení daňových záznamů 2.1. Způsob pořízení položek DPH 2.2. Pořízení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ. CCV, s. r. o. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR CHMELNIC NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr chmelnic na eagri Základní popis funkcí a formulářů Verze 1.8 Registr chmelnic

Více

Obalové hospodářství

Obalové hospodářství Část F Obalové hospodářství podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2. Základní pojmy...3 3. Povinné osoby...5 4. Přehled povinností...7 5. Právní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup osobního,

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01627VW* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 25183/2013 Sp. zn.: KŘ/5242/2013/Mül 091.1.1 V10 Vyřizuje: Ing. Radmila Müllerová Odbor. Odbor

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD )

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD ) Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E (dále jen ZD ) ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064 Praha 29.11.2012 Počet listů:11 Přílohy: 1/2 Zastoupená

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

KNIHY 2.0. (Program pro evidenci knih a jejich výpůjček)

KNIHY 2.0. (Program pro evidenci knih a jejich výpůjček) KNIHY 2.0 (Program pro evidenci knih a jejich výpůjček) Tento program dokáže vést kompletní evidenci o knihách a o jejich výpůjčkách. Umožňuje uchovávat data o knihách (autor, název, cena, klíčová slova

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz Zadávací dokumentace Povodí Odry, státní podnik Výzva k podání nabídek obsahující současně ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Definice, metody měření a výpočtu

Definice, metody měření a výpočtu Číslo Parametr znění Definice, metody měření a výpočtu Subjekt 1 Průměrná doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti Doba, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě

Více

INFORMATIKA V CHOVECH PRASAT

INFORMATIKA V CHOVECH PRASAT INFORMATIKA V CHOVECH PRASAT Bajbár, M. KONFIRM, spol. s r.o. Tento článek si klade za cíl informovat odbornou veřejnost z oblasti chovu a šlechtění prasat o možnostech využití a základních analytických

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK květen 2011 Úvod... 3 1. Základní pojmy... 3 2. Standard vybavení vozidel IDSOK... 4 2.1 Základní požadavky na vozidla a jejich vybavení... 4 2.2 Standardy vybavení

Více

téma: Formuláře v MS Access

téma: Formuláře v MS Access DUM 06 téma: Formuláře v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Vyřizuje: Milena Pecnová Telefon: 267 994 541 Fax: 272 936 383 E-mail: milena.pecnova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ + SW PRO PROJEKT Vzdělávání zaměstnanců firmy Iktus CZ.1.04/1.1.02/94.00205 Dotovaný zadavatel IKTUS, s. r. o. Zátor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady: 010204

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady: 010204 .2.5 Reálná čísla I Předpoklady: 00204 Značíme R. Reálná čísla jsou čísla, kterými se vyjadřují délky úseček, čísla jim opačná a 0. Každé reálné číslo je na číselné ose znázorněno právě jedním bodem. Každý

Více

K 95-1/2011 V Ostravě dne 30.11.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/3. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 95-1/2011 V Ostravě dne 30.11.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/3. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 95-1/2011 V Ostravě dne 30.11.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/3 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Integrace 5 ks vozidlových terminálů do IS HZS

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název zakázky: Předmět zakázky Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců firmy Pozemní stavitelství Zlín, a.s. jazykové vzdělávání Zakázka na nákup služeb Datum

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Kateřinice" 1. Identifikační ní údaje zadavatele zadavatel: Obec Kateřinice

Více

Pracovní návrh VYHLÁŠKA

Pracovní návrh VYHLÁŠKA - 6 - Pracovní návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Metodika testování navazujících evidencí

Metodika testování navazujících evidencí Metodika testování navazujících evidencí Základní metodický dokument k testování navazujících evidencí Centrálního depozitáře cenných papírů Verze: 3.0 Datum: 13.5.2010 Strana 1 (celkem 10) Úvod 1.1. Cíl

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF

Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Manažerské koučování/mentoring pro zaměstnance SZIF Tato výzva

Více

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU ČÁST 2. ELEKTRONIZACE PROCESŮ A DIGITALIZACE DAT ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU Přehled kam směřují peníze z městského rozpočtu. Přehled jaký je aktuální stav čerpání

Více

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE : na realizaci veřejné zakázky na stavební práce stavby č. 8514 a 8520 Vodovod průmyslová zóna Sezimovo Ústí a Vodovodní přípojka C Energy Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz S. K.

Více

Petr Mazal, starosta. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Název / obchodní firma: Okružní 963, 674 01 Třebíč

Petr Mazal, starosta. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Název / obchodní firma: Okružní 963, 674 01 Třebíč PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Výzva k podání nabídek zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ

MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ Jiří Čermák Letní semestr 2005/2006 Struktura sítě GSM Mobilní sítě GSM byly původně vyvíjeny za účelem přenosu hlasu. Protože ale fungují na digitálním principu i

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Cesta kolem světa za 80 dní. Cesta kolem světa pro 2-6 hráčů od 10 let od Michaela Rienecka, Kosmos 2004

Cesta kolem světa za 80 dní. Cesta kolem světa pro 2-6 hráčů od 10 let od Michaela Rienecka, Kosmos 2004 Cesta kolem světa za 80 dní. Cesta kolem světa pro 2-6 hráčů od 10 let od Michaela Rienecka, Kosmos 2004 Hra je nejlépe hratelná ve 3-5 hráčích, při 6 hráčích se neúměrně prodlužuje. Speciální pravidla

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP pro Prahu Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Než začnete vyplňovat

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor analyticko-statistický METODICKÝ NÁVOD pro zpracování statistického výkaznictví v regionálním školství (určeno pro správní úřady) Účinnost pro školní

Více

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů Strana 2290 Sbírka zákonů č. 200 / 2014 Částka 84 200 VYHLÁŠKA ze dne 19. září 2014, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Akce GS SROP. Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy

Akce GS SROP. Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy EVROPSKÁ UNIE Akce GS SROP Rady pro žadatele pro 4. kolo výzvy 6/2006 Oddělení řízení grantových schémat, odbor regionálního a ekonomického rozvoje Moravskoslezský kraj Krajský úřad OBECNÉ RADY A PŘIPOMENUTÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

otisk podacího razítka finančního úřadu

otisk podacího razítka finančního úřadu Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno I Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 Identifikační číslo 0 ) 0 Daňové přiznání 0) řádné dodatečné opravné

Více

Komentované Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie

Komentované Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie Komentované Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti

Více

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah 1 Koncová zařízení... 3 2 Charakteristika typů služeb logistika KZ Dodání KZ, Instalace KZ... 3 3 Další

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Plzeňský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Plzni 0 Daňové identifikační číslo C Z

Více

Portál vedoucího pracoviště

Portál vedoucího pracoviště Akademický informační systém Slovenská technická univerzita v Bratislavě Portál vedoucího pracoviště Svazek 8 Verze: 2.14 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH):

Výstavba víceúčelových sportovních zařízení 45212220-4. Stavební práce 45000000-7. Předpokládaná hodnota VZ (v Kč bez DPH): Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2.

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 2. Uživatelský manuál pro aplikaci Vodafone promo kit Verze dokumentu: 2.1 Vytvořeno: V Praze dne 8. 9. 2011 1 Obsah Vodafone promo kit uživatelský manuál Webové rozhraní aplikace Vodafone promo kit... 4

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

Zadávací dokumentace na dodávku výpočetní techniky

Zadávací dokumentace na dodávku výpočetní techniky Zadávací dokumentace na dodávku výpočetní techniky OBSAH: 1. Základní údaje 2. Identifikace projektu 3. Stručný popis projektu 4. Vymezení předmětu zakázky 5. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky

Více

Společné stanovisko GFŘ a MZ ke změně sazeb DPH na zdravotnické prostředky od 1. 1. 2013

Společné stanovisko GFŘ a MZ ke změně sazeb DPH na zdravotnické prostředky od 1. 1. 2013 Společné stanovisko GFŘ a MZ ke změně sazeb DPH na zdravotnické prostředky od 1. 1. 2013 Od 1. 1. 2013 došlo k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ), mj. i

Více