ÚNOR VE CVIKOVĚ VÝZVA A PROSBA. Ročník 43 BŘEZEN 2015 Cena 6 Kč. Zpravodaj města Cvikova březen 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚNOR VE CVIKOVĚ VÝZVA A PROSBA. Ročník 43 BŘEZEN 2015 Cena 6 Kč. Zpravodaj města Cvikova březen 2015"

Transkript

1 Ročník 43 BŘEZEN 2015 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, blíží se první jarní den a s ním i více sluníčka a méně ponurých dní. Zima proběhla bez kalamit, bohužel lyžaři a ani děti si mnoho sněhu neužili. S nástupem jara končí i plesová sezona. Fotbalový i městský ples se vydařil a nyní nás už čeká jen hokejová zábava. Mrzí mne, že ve Cvikově chybí maškarní karneval a průvod masek. V okolních městech a obcích tato tradice žije. Jsem přesvědčen, že v roce příštím Klub kultury podobnou akci připraví a masopustní průvod oživí kulturu v měsíci únoru. V měsíci březnu bude ve Cvikově v hotelu Sever již 3. ročník Cvikovské parkety. Jedná se o taneční soutěž pro všechny věkové kategorie. Dovolím si pozvat všechny tancechtivé spoluobčany, aby se něčemu novému přiučili od skutečných mistrů. Nyní mi dovolte zmínit se krátce o investičních akcích, které připravujeme bude zahájena II. etapa rekonstrukce komunikací a chodníků na Sídlišti. S tím bude samozřejmě spojeno omezení řidičů a chodců v úsecích, kde se rekonstrukce bude konat. Chtěl bych všechny požádat o trpělivost a vstřícnost k nepohodě, která na Sídlišti vznikne v souvislosti s průběhem stavebních prací. Rekonstrukce začne za samoobsluhou a bude postupovat směrem k MŠ U Koníčka. Parkovací plocha pro vozidla bude vyčleněna na asfaltovém hřišti. Dále připravujeme projektovou dokumentaci na vybudování Komunitního domu pro seniory v bývalé ubytovně DDM Cvikováček a dokumentaci rekonstrukce vstupu do budovy MěU Cvikov, včetně obřadní místnosti. V současné době je již vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci Cvikovského rybníku /Kunraťák/ a budeme shánět dotaci na jeho kompletní rekonstrukci. Přeji Vám všem teplé jarní počasí hodně slunce a mnoho úsměvů. Starosta města Cvikova JUDr. Jaroslav Švehla ÚNOR VE CVIKOVĚ Ples města, dětský karneval, vernisáž výstavy Václava Krecla a vlastivědný večer s Mgr. Aschenbrennerem. Foto Z. Nigrin VÝZVA A PROSBA S blížícím výročím 70 let od skončení druhé světové války prosíme a žádáme čtenáře cvikovského Zpravodaje o zapůjčení fotografií či jiných materiálů (noviny, články, materiály), které se týkají konce války ve Cvikově. 1

2 Hlavové řezy 2015 V březnu tohoto roku budou na vybraných místech ve Cvikově provedeny tzv. hlavové řezy. Je to specifický způsob péče o již poničené stromy, u kterých je klasická péče nevhodná, ne li rovnou nemožná. Nadneseně se dá říct, že se jedná o stromy tělesně handicapované, snad se nikdo neurazí při použití hovorového výrazu mrzáci. Tyto dřeviny již nemohou mít klasickou velkou korunu a dorůst 30 metrů, neboť to jejich narušená fyziologie neumožní. V případě ponechání bez pravidelného řezu dojde dříve nebo později k odlamování větví. Řez by se měl opakovat jednou za 1 3 roky. Jedinou další alternativou k tomuto řezu je u podobně poškozených stromů pouze pokácení a následná náhradní výsadba. Naopak je třeba zdůraznit, že udělat z běžného vzrostlého stromu mrzáka je aktem hluboké neznalosti a absolutní neochoty o stromy dobře pečovat. Bohužel pokuty, které za tyto řezy hrozí, už zdraví a plnohodnotnou funkci stromu samozřejmě nevrátí. Na závěr uvádíme seznam míst s pravidelnými hlavovými řezy ve Cvikově. Nikde jinde by se zde tyto řezy využívat neměly bez výslovného doporučení referenta životního prostředí: Lípové aleje na hřbitově ve Cvikově Lípové aleje v parčíku u hřbitova ve Cvikově Lípová alej podél cesty v Sadu 5. května Lípové minialeje vedle sokolovny v ulici Komenského Jírovcová minialej v ulici Vančurova Lípové aleje na hřbitově v Drnovci Lípové aleje na hřbitově v Trávníku Roman Klazar Informace z 2. schůze Rady města Cvikov ze dne Usnesení č. 14/15 Rada města odkládá žádost pana o povolení pořádání veřejnosti přístupných tanečních zábav na rok 2015 do jednání příští rady, tj. do a vyzývá žadatele o doplnění žádosti o doklady opravňující k provozování hudební produkce v objektu, ve kterém se nachází Pivnice Praha. Hlasování: 7 pro Usnesení č. 15/15 Rada města zamítá žádost paní.. o výměnu bytu na adrese Cvikov, Cvikov I, Boženy Němcové 159, jelikož byt č. 6 je určen k prodeji. Hlasování: 7 pro Usnesení č. 16/15 Rada města souhlasí s poskytnutím dotace na sportovní činnost Tenisového klubu Cvikov, o.s. a Tělovýchovné jednoty Dynamo Lindava a doporučuje zařadit tuto částku do rozpočtu města Cvikov na rok Usnesení č. 17/15 Rada města souhlasí s úpravou parkovacího místa pro pana. na základě jeho žádosti ze dne a pověřuje Služby města Cvikov, aby ve spolupráci se stavebním technikem města toto místo upravili a nakreslili značku invalidního vozíku. Usnesení č. 18/15 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr rekonstrukce ubytovny č.p. 213, ul. Československé armády, Cvikov I na Komunitní dům seniorů. Usnesení č. 19/15 Rada města revokuje usnesení č. 462/14 z z důvodu zrušení žádosti o prodej BJ č. 543/206 v čp. 543, Cvikov II. Usnesení č. 20/15 Rada města schvaluje záměr prodat pozemkovou parcelu č. 2359/2 v k.ú. Cvikov (lokalita za ubytovnou DDM Cvikováček), k výstavbě rodinného domu, cena 200,- Kč/m 2 + náklady související s převodem, realizace kupní smlouvy až po Odbor správy majetku města předloží ke schválení předávací protokol převzetí pozemku od p.o. DDM Cvikováček, s účinností k Usnesení č. 21/15 Rada města odkládá do nabytí účinnosti nového územní plánu projednání žádosti o prodej pozemků v k.ú. Cvikov, p.p.č. 1083/4, 1084/1 a 1077/10-části. Usnesení č. 22/15 Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek v k.ú. Cvikov, p.p.č. 2759/3 (50 m 2 ), za cenu 30,- Kč/m 2 + náklady související s převodem, do společného jmění manželů. Usnesení č. 23/15 Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek v k.ú. Cvikov, p.p.č. 2430/2 (821 m 2 ) a 430/8 (619 m 2 ), za cenu 100,- Kč/m 2 + náklady související s převodem, do společného jmění manželů Usnesení č. 24/15 Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek v k.ú. Lindava, p.p.č. 588 (184 m 2 ), za cenu 100,- Kč/m 2 + náklady související s převodem, do společného jmění manželů. (Pokračování na stránce 3) 2

3 (Pokračování ze stránky 2) Usnesení č. 25/15 Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek v k.ú. Lindava, st.p.č. 170 (25 m 2 ) vč. jiné stavby bez čp/če, za cenu 2.500,- Kč za pozemek, ,- Kč za stavbu + náklady související s převodem, do výlučného vlastnictví.. Usnesení č. 26/15 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 541/3, v čp. 541, Cvikov II, ul. Mánesova vč. spoluvlastnického podílu o velikosti 687/ na společných částech budovy čp. 541, stavby bez čp/če na st.p.č a na pozemcích v k.ú. Cvikov st.p.č. 1026, st.p.č. 1132, p.p.č. 1007/8, se všemi součástmi a příslušenstvím prodej formou obálkové metody s minimálním podáním ,- Kč + náklady související s převodem ve výši 3.824,- Kč, vzhledem k tomu, že byly podány 2 žádosti o prodej. Usnesení č. 27/15 Rada města doporučuje zastupitelstvu města zamítnout žádost o prodej bytové jednotky č. 539/7, v čp. 539, Cvikov II, včetně podílu o velikosti 733/4322 na společných částech budovy čp. 539, na jiné stavbě bez čp/če na st.p.č a na pozemcích v k. ú. Cvikov, st.p.č. 1025, st.p.č. 1131, p.p.č. 997/2, se všemi součástmi a příslušenstvím za zvýhodněnou pětinovou cenu ,- Kč + náklady související s převodem, žadatele..., z důvodu neuhrazených pohledávek vůči městu Cvikov. Usnesení č. 28/15 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny č. 15 SOBS mezi ČEZ Distribuce a.s. Děčín a Městem Cvikov Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 29. ledna 2015 Účast: z 21 členů zastupitelstva přítomno 19 Omluveni: Ing. Miroslav Hokr, p. Marek Usnesení č. 1 Zastupitelstvo města Cvikov schvaluje následující program zasedání: 1) Zahájení 2) Schválení programu zasedání 3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 4) Volba členů návrhové komise 5) Kontrola usnesení 6) Zpráva činnosti rady 7) Jmenování předsedy Osadního výboru Lindava Svitava 8) Rozpočtové opatření č. 5 9) Rozpočet města na rok ) Smlouva o dílo mezi Městem Cvikov a ARR agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec 11) Majetek města prodej 12) Záměr výstavby domu pro seniory 13) Vybudování komunikace u Domu sociálních služeb Libereckého kraje 14) Diskuse (náměty a připomínky zastupitelů a občanů) 15) Závěr Hlasování: Pro 19 Zdrželi se 0 Usnesení č. 2 A) Zastupitelstvo města určuje ověřovateli zápisu Bc. Martina Petruse a p. Michala Vojtěcha a zapisovatelem paní Marii Svobodovou. Hlasování: Pro 17 Zdrželi se 2 Bc. Martin Petrus a p. Michal Vojtěch B) Zastupitelstvo města určuje předsedu návrhové komise: Mgr. Ivo Čeřovského a členy návrhové komise Mgr. Miroslava Novotného a p. Jiřího Jiráka. Hlasování: Pro 17 Zdrželi se 2 Mgr. Miroslav Novotný, p. Jiří Jirák Usnesení č. 3 Zastupitelstvo města jmenuje předsedou Osadního výboru Lindava Svitava pana Jiřího Matelu. Hlasování: Pro 19 Zdrželi se 0 Usnesení č. 4 A) Zastupitelstvo města schvaluje schodkový rozpočet města na rok Závaznými ukazateli jsou: Příjmy celkem z toho: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace fondy Výdaje celkem Financování celkem z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech splátka půjčky Hlasování: Pro 19 Zdrželi se 0 B) Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, věcných darů dle (Pokračování na stránce 4) 3

4 (Pokračování ze stránky 3) návrhu rozpočtu na rok 2015 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedeny v tabulkové části rozpisu rozpočtu. Hlasování: Pro 19 Zdrželi se 0 Usnesení č. 5 Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Cvikov a ARR agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Liberec na monitoring a vyhodnocení dotace z OPŽP. Cena za plnění je ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč s DPH. Hlasování: Pro 19 Zdrželi se 0 Usnesení č. 6 A) Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodat pozemek v k.ú. Cvikov, p.p.č. 1261/27 a zamítá žádost manželů., Cvikov. Hlasování: Pro 17 Zdrželi se 2 Bc. Martin Petrus a p. Michal Vojtěch B) Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodat pozemky v k.ú. Cvikov, p.p.č. 3812/8 (části dle zákresu) a st.p.č včetně stavby a zamítá žádost, Cvikov. Hlasování: Pro 18 Zdrželi se 1 p. Darek Stejskal Nepřítomen 2 Ing. Miroslav Hokr, p. Marek C) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k.ú. Cvikov, p.p.č. 2430/2 (821 m 2 ) a 2430/8 (619 m 2 ), za cenu 100 Kč/m 2 + náklady související s převodem, do společného jmění manželů a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Hlasování: Pro 19 Zdrželi se 0 D) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Cvikov, p.p.č. 2759/3 (50 m 2 ), za cenu 30 Kč/m 2 + náklady související s převodem, do společného jmění manželů. a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Hlasování: Pro 19 Zdrželi se 0 E) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Lindava, p.p.č. 588 (184 m 2 ), za cenu 100 Kč/m 2 + náklady související s převodem, do společného jmění manželů. a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Hlasování: Pro 19 Zdrželi se 0 F) Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku v k.ú. Lindava, st.p.č. 170 (25 m 2 ) včetně stavby na pozemku, cena za pozemek Kč, za stavbu Kč + náklady související s převodem, do výlučného vlastnictví a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Hlasování: Pro 18 Zdrželi se 1 p. Darek Stejskal Nepřítomen 2 Ing. Miroslav Hokr, p. Marek G) Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 541/3, v čp. 541, Cvikov II, včetně podílu o velikosti 687/4252 na společných částech budovy čp. 541, na jiné stavbě bez čp/ če na st.p.č a na pozemcích v k.ú. Cvikov, st.p.č. 1026, st.p.č. 1132, p.p.č. 1007/8, se všemi součástmi a příslušenstvím prodej formou obálkové metody s minimálním podáním ,- Kč + náklady související s převodem ve výši 3.824,- Kč, vzhledem k tomu, že byly podány 2 žádosti. Současně pověřuje radu města vyhodnocením nabídek a schválením podpisu kupní smlouvy s kupujícím, který nabídl vyšší kupní cenu. Hlasování: Pro 19 Zdrželi se 0 H) Zastupitelstvo města zamítá žádost o prodej bytové jednotky č. 539/7, v čp. 539, Cvikov II, včetně podílu o velikosti 733/4322 na společných částech budovy čp. 539, na jiné stavbě bez čp/ če na st.p.č a na pozemcích v k. ú. Cvikov, st.p.č. 1025, st.p.č. 1131, p.p.č. 997/2, se všemi součástmi a příslušenstvím za zvýhodněnou pětinovou cenu ,- Kč + náklady související s převodem, žadatele.., z důvodu neuhrazených pohledávek vůči městu Cvikov. Hlasování: Pro 17 Zdrželi se 2 p. Darek Stejskal, p. Michal Vojtěch Usnesení č. 7 Zastupitelstvo schvaluje záměr rekonstrukce ubytovny č.p. 213, ul. Československé armády, Cvikov I na Komunitní dům seniorů. Hlasování: Pro 19 Zdrželi se 0 (Pokračování na stránce 5) 4

5 (Pokračování ze stránky 4) Usnesení č. 8 A) Zastupitelstvo města schvaluje vybudování místní komunikace u Domu sociálních služeb Libereckého kraje na p.p.č. 3719/3. Hlasování: Pro 19 Zdrželi se 0 B) Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu mezi Městem Cvikov a Libereckým krajem o narovnání vlastnické hranice mezi pozemky p.p.č. 2973/1 a p.p.č. 3719/3 a o spoluúčasti ve výši 50% z celkových nákladů na vybudování komunikace na p.p.č. 3719/3 a pověřuje starostu města podpisem této dohody. Hlasování: Pro 19 Zdrželi se 0 Mgr. Ivo Čeřovský místostarosta města JUDr. Jaroslav Švehla starosta města Informace z 3. schůze Rady města Cvikov ze dne Usnesení č. 29/15 Rada města vyhodnotila doručenou nabídku na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 256,35 m 2, v přízemí budovy čp. 99, Cvikov I, která je součástí stavební parcely č. 87/1 v k.ú. Cvikov (záměr viz usnesení RM č. 463/14 z ) a schvaluje pronájem a uzavření nájemní smlouvy od s, roční nájemné 1.050,- Kč/m 2 /rok., bez energií a služeb. Usnesení č. 30/15 Rada města jmenuje od likvidační komisi ve složení: předseda Petr Vrabec, členové Zdeňka Jiráková a Erika Lázničková, sekretář Miluše Plíhalová. Usnesení č. 31/15 Rada města odvolává ke dni ředitelku Městské knihovny Cvikov, příspěvkové organizace. Usnesení č. 32/15 Rada města jmenuje od ředitelem Městské knihovny Cvikov, příspěvkové organizace pana Mgr. Tomáše Vlčka. Usnesení č. 33/15 Rada města zamítá žádosti pana. ze dne a o povolení pořádání veřejnosti přístupných tanečních zábav pro rok 2015 v Pivnici Praha z důvodu, že k žádostem nebyly doloženy doklady opravňující k provozování hudební produkce v objektu Pivnice Praha. Usnesení č. 34/15 Rada města souhlasí s umístěním reklamních cedulí velikosti A1 firmy Diamant Expo, spol. s r. o. na sloupy veřejného osvětlení za cenu 100,- Kč/plakát/8dní. Usnesení č. 35/15 Rada města souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet tím, že dne vyvěsí na budově městského úřadu tibetskou vlajku. Usnesení č. 36/15 Rada města schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace Městská knihovna Cvikov ze střediska 732: inv. č skříňka knižní (255 Kč). Usnesení č. 37/15 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi Městem Cvikov a.. na právo na vodu za účelem čerpání (zajištění) ze studny a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Usnesení č. 38/15 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu č. 1/2015/K mezi Ředitelství silnice a dálnic ČR, státní příspěvková organizace Liberec a Městem Cvikov Usnesení č. 39/15 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení Kupní smlouvy mezi Městem Cvikov a SVS a.s. Teplice stavby Cvikov, Martinovo údolí vodovod pro čp. 469, 470, 494. Usnesení č. 40/15 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi O2 Czech Republic a.s., zastoupené společnostmi ŠINDY a.s., TOSAN Praha s.r.o. a Městem Cvikov a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. Usnesení č. 41/15 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného el. zařízení nízkého napětí č. 15 NN mezi ČEZ Distribuce a.s. Děčín a Městem Cvikov, a uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 15 CEZDI mezi ČEZ Prodej s.r.o. a Městem Cvikov a pověřuje starostu města podpisem těchto smluv. Usnesení č. 42/15 Rada města souhlasí s prominutím poplatku z prodlení ve výši 80% v případě, že dojde ze strany žadatele pana.. k úhradě 20% z tohoto poplatku do Celkový poplatek z prodlení byl vyčíslen na ,29 Kč. Usnesení č. 43/15 Rada města zřizuje Kulturní komisi Města Cvikov a jmenuje její členy: Ing. Miroslav Rejzek, Bc. Pavla Kovalevová, Mgr. Rudolf Repka, PhDr. Ludmila Sýkorová, Ing. Vít Chalupníček, Mgr. Miroslav Novotný, Mgr. Olga Svatošová, Mgr. Štěpán Přenosil, Bc. Petr Pech. Usnesení č. 44/15 Rada města souhlasí s rozdělením dotací z kapitoly tělovýchova (3419) na rok 2015: Fotbalový klub Cvikov ,- Kč, HC Cvikov ,- Kč, TJ Dynamo Lindava ,- Kč, SKST Cvikov ,- Kč, DDM Cvikováček sportovní oddíly ,- Kč, DDM Cvikováček talentovaná mládež ,- Kč, Kynologický klub Cvikov ,- Kč, TT Cyklorenova Cvikov ,- Kč, Tenisový klub Cvikov ,- Kč, Běh Cvikovem, Cvikovské dny sportu ,- Kč, Rybáří přívlač ,- Kč, Kameníková Andrea, Kč, Nohejbal (na dresy) ,- Kč. (Pokračování na stránce 6) 5

6 (Pokračování ze stránky 5) Usnesení č. 45/15 Rada města schvaluje pronájem pozemkové parcely v k.ú. Cvikov č. 3435/1 (442 m 2 ) žadatelce, účel ostatní plocha (neplocená), nájemné 1 Kč/m 2 /rok. Usnesení č. 46/15 Rada města schvaluje pronájem pozemkové parcely v k.ú. Cvikov p.č. 3518/8 části dle zákresu (cca 90 m 2 ) žadateli, účel zahrada, nájemné 1,50 Kč/m 2 /rok. Usnesení č. 47/15 Rada města schvaluje pronájem pozemků v k.ú. Cvikov st.p.č. 205 (111 m 2 ), p.p.č. 31/2 (139 m 2 ), p.p.č. 35/4 (75 m 2 ) a p.p.č. 32 části dle zákresu (cca 333 m 2 ) žadatelům.. účel zahrada, nájemné 1,50 Kč/m 2 /rok. Usnesení č. 48/15 Rada města se zabývala užíváním městských pozemků za účelem přístupu ke garážím v soukromém vlastnictví a rozhodla, že takto užívané městské pozemky jsou veřejně přístupné a tudíž nadále nebudou předmětem nájmu. Usnesení č. 49/15 Rada města s odkazem na usnesení č. 48/15 tímto s účinností od ruší nájemní smlouvy: a) č k.ú. Cvikov p.p.č. 66 (část 20 m²) b) č k.ú. Cvikov p.p.č. 66 (část 20 m²) c) č k.ú. Cvikov st.p.č. 76/1 (část 38 m²) d) č k.ú. Cvikov st.p.č. 76/1 (část 38 m² e) č k.ú. Cvikov st.p.č. 76/1 (část 38 m²) f) č k.ú. Cvikov st.p.č. 76/1 (část 38 m²) g) č k.ú. Cvikov st.p.č. 76/1 (část 38 m²) h) č k.ú. Cvikov st.p.č. 76/1 (část 38 m²) i) č k.ú. Cvikov st.p.č. 76/1(část 38 m²) j) č k.ú. Cvikov p.p.č. 1006/2 (část 40 m²) k) č. 377 k.ú. Cvikov p.p.č. 1006/2 (část 40 m²) Usnesení č. 50/15 Rada města zamítá žádost o pronájem pozemku v k.ú. Cvikov p.p.č. 1006/2 žadatele. s odkazem na usnesení č. 48/15. Usnesení č. 51/15 Rada města schvaluje Dodatek č. 3 o přičlenění honebních pozemků č. 2002M03/39 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. Usnesení č. 52/15 Rada města se rozhodla, že záměr prodat, pronajmout, směnit apod. ve vztahu k pozemkům projedná až po projednání v komisi stavební a pozemkové, která je poradním orgánem rady města. Informace ze 4. schůze Rady města Cvikov ze dne Usnesení č. 53/15 Rada města, v souladu s usnesením zastupitelstvo města č. 6 G) z 29. ledna 2015, vyhodnotila doručené nabídky na prodej bytové jednotky č. 541/3, v čp. 541, Cvikov II, včetně podílu o velikosti 687/4252 na společných částech budovy čp. 541, na jiné stavbě bez čp/če na st.p.č a na pozemcích v k.ú. Cvikov st.p.č. 1026, st.p.č. 1132, p.p.č. 1007/8, se všemi součástmi a příslušenstvím, a schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy s.., bytem Cvikov, kupní cena ,- Kč + náklady související s převodem (3.824,- Kč). Usnesení č. 54/15 Rada města schvaluje s platností ode dne cílovou skupinu, které bude poskytována pečovatelská služba Pečovatelskou službou Cvikov následovně: senioři, osoby s chronickým onemocněním a osoby se zdravotním postižením. Usnesení č. 55/15 Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba s platností od dle předloženého návrhu. Usnesení č. 56/15 Rada města schvaluje Ceník základních činností Pečovatelské služby Cvikov a Ceník fakultativních činností Pečovatelské služby Cvikov při poskytování pečovatelské služby s platností od dle předloženého návrhu. Rada města bere na vědomí zápis z Osadního výboru Drnovec a pověřuje starostu města ve spolupráci s ekologem města prověřit černou skládku u č.p. 75 v Drnovci. Usnesení č. 57/15 Rada města souhlasí s provedením udržovacích hlavových řezů u lip prostřednictvím firmy Stromy s.r.o. v parku, na hřbitově a na cestě okolo hřbitova směrem ke kynologickému areálu s tím, že úklid a likvidaci ořezaných větví provede město svépomocí. Usnesení č. 58/15 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Cvikov odepsat dluhy na nájemném včetně penále k bytové jednotce č. 549/2, Cvikov II ve výši ,- Kč a k bytové jednotce č. 590/5, Cvikov II ve výši ,- Kč, jelikož dlužníci zemřeli. Usnesení č. 59/15 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Cvikov schválit Smlouvu č. 024/02/2015 mezi Městem Cvikov a Sdružením obcí Libereckého kraje na provedení veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích města Cvikov a pověřit starostu podpisem této smlouvy. Usnesení č. 60/15 Rada města souhlasí s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 6/2005, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku, a to pro pořádání kulturní akce (hudebního festivalu) v areálu Kynologického klubu města Cvikov ve dnech na základě žádosti... Usnesení č. 61/15 Rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 545, ul. Mánesova, Cvikov II mezi nájemcem. na dobu jednoho roku. bez. č. usnesení: Rada města bere na vědomí přehled aktuálních žádostí o pronájem obecního bytu k , který zpracovaly Služby města Cvikova, spol. s r.o. (Pokračování na stránce 7) 6

7 (Pokračování ze stránky 6) Usnesení č. 62/15 Rada města schvaluje uspořádání závodu horských kol Malevil Cup 2015 dne a povoluje tímto vstup závodníků na pozemky města Cvikova v souvislosti s konáním tohoto závodu. Hlasování: 4 pro 3 omluveni Usnesení č. 63/15 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu č. OLP/2832/2014 o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje a pověřit starostu podpisem této smlouvy. Usnesení č. 64/15 Rada města vydává pravidla o provádění vyřazování a likvidaci movitého majetku města. Usnesení č. 65/15 Rada města revokuje usnesení číslo 470/14 z 26. schůze rady města ze dne bez. č. usnesení: Rada města projednala a bere na vědomí rozbor hospodaření města za / Usnesení č. 66/15 Rada města schvaluje Vnitřní směrnici o evidenci, předávání a vymáhání pohledávek. Usnesení č. 67/15 Rada města souhlasí s ukončením nájmu na nebytový prostor č.p. 30, ul. Pivovarská, Cvikov I s Autoklubem Cvikov dohodou ke dni a pověřuje odbor správy majetku města zajištěním dohody a převzetí objektu prostřednictvím Služeb města Cvikova s.r.o. Usnesení č. 68/15 Rada města schvaluje zveřejnění Nájemní smlouvy č mezi Městem Cvikov a Vodafone Czech Republic a.s. Praha na úřední desce Městského úřadu Cvikov. Usnesení č. 69/15 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo Kontrolu kotlů a rozvodů tepelné energie v objektech v majetku města Cvikova mezi Městem Cvikov a.(energetický auditor). Usnesení č. 70/15 Rada města schvaluje záměr pronajmout pozemky vč. staveb v k.ú. Cvikov, podle GP č /2014 st.p.č (169 m²) vč. jiné stavby (dílna), st.p.č (98 m²) vč. garáže, st.p.č (29 m²) vč. jiné stavby (kůlna), st.p.č (57 m²) s jinou stavbou (sklad) a p.p.č. 2/1 (2085 m²); nájemné za nezastavěné pozemky 1,50 Kč/m 2 /rok, za garáž/sklad/kůlnu 300 Kč/stavba/měs., za dílnu 400,- Kč/m 2 /rok. Usnesení č. 71/15 Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat pozemek v k.ú. Cvikov p.p.č. 3602/7 (98 m 2, trvalý travní porost); minimální kupní cena 30,- Kč/m 2 + náklady související s převodem; na žádost., Jablonné v Podještědí. Usnesení č. 72/15 Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku v k.ú. Cvikov p.p.č. 878/2 (oplocená část cca 110 z m², lesní pozemek se změnou druhu na zahradu); minimální kupní cena 100,- Kč/m 2 + náklady související s převodem; na žádost manželů.., Liberec. Usnesení č. 73/15 Rada města neschvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města zamítnout žádost o prodej části pozemku v k.ú. Cvikov p.p.č. 909/1 manželů, Cvikov. Usnesení č. 74/15 Rada města schvaluje záměr prodat pozemky v k.ú. Cvikov st.p.č (62 m²) včetně jiné stavby, 1066 (130m²), p.p.č (84 m²), p.p.č (18 m²) a p.p.č. 3812/8 (část dle zákresu max z 7179 m²); minimální kupní cena 100,- Kč/ m 2 za nezastavěné pozemky, ,- Kč za stavbu vč. st náklady související s převodem; na žádost., Cvikov bez studny a ukládá odboru správy majetku vyrozumět stávající nájemce o prodeji s tím, že v případě prodeje bude vypovězen nájem. Usnesení č. 75/15 Rada města schvaluje záměr a doporučuje zastupitelstvu města prodat část pozemku v k.ú. Drnovec p.p.č. 568/1 (oplocená část cca 80 z 2985 m², ostatní plocha-komunikace se změnou využití na jinou plochu); minimální kupní cena 100,- Kč/m 2 + náklady související s převodem; na žádost., Cvikov-Drnovec. Usnesení č. 76/15 Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města nabytí (odkup za cenu ,- Kč) pozemku v k.ú. Cvikov p.p.č. 2974/1 od ČESKÉ REPUBLIKY Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha. Usnesení č. 77/15 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku v k.ú. Cvikov p.p.č (8 m2) od ČEZ KORPO- RÁTNÍ SLUŽBY, s.r.o., IČ , Moravská Ostrava za cenu 800,- Kč + náklady spojené s převodem ve výši 1.200,- Kč. Usnesení č. 78/15 Rada města jmenuje Ing. Jaroslava Bartoše členem Kulturní komise města Cvikov a Mgr. Miroslava Novotného jejím předsedou. Usnesení č. 79/15 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit projekt přeshraniční spolupráce Oybin Cvikov, cestování vláčkem na červenec a srpen 2015, pověřit starostu města podpisem smlouvy s provozovatelem vláčku Frankem Scherwitesem a stanovit cenu jízdného za vláček na částku 50,- Kč s tím, že děti do 5ti let budou od jízdného osvobozeny. Usnesení č. 80/15 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr projektu Cíl 3 mezi městy Oybin a Cvikov a Dětskou léčebnou Cvikov na roky a pověřit starostu města jednáním se všemi dotčenými partnery. 7

8 Š K O L S T V Í Informace z MŠ Jiráskova Po stopách YETTIHO.. Tak konec ledna nám přece jen sněhovou nadílku dopřál a my jsme se mohli vypravit na dobrodružnou výpravu za Yettim. A nebyla to výprava lehká, museli jsme plnit rozmanité úkoly - hledat vejce paní Tučňákové a paní Lochnesky, přišívat poztrácené knoflíky na Yettiho kabát, stavět sněhovou rozhlednu, poznat, kteří ptáci odlétají na zimu, postavit Yettimu kamarády. Opravdu nelehkým úkolem bylo stát se na okamžik Jaromírem Jágrem a dát gól Dominiku Haškovi, ale i to jsme zvládli a odměna od Yettiho nás neminula. Jak nám to vše šlo, se můžete sami přesvědčit na našich webových stránkách. K. Kovalevová VALENTÝNSKÝ DEN Kdo otevřel v pátek 13. února dveře naší školky, toho od té chvíle neopustil pocit štěstí a lásky (jak zaznělo z úst některých rodičů). Celá školka byla zasypána barevnými papírovými srdíčky, které dovedly děti do jejich tříd, kde na ně čekal dopis s pozvánkou na Valentýnské dopoledne. V tělocvičně nás přivítal Mirek s Kateřinou, kteří si pro nás připravili ukázky správného společenského chování - vše doprovázeno humorem a laskavostí. Celý den nejlépe okomentoval čtyřletý Honzík - Pani učitelko, dneska byla školka plná, ale úplně plná lásky. Myslím, že není co dodat. K.Kovalevová Vítání zimy v MŠ Jiráskova Tak jsme se v naší školce rozhodli, že jí zkusíme přivolat. Všechno jsme připravili na úterý A povedlo se! Už od rána sněžilo. My jsme pak ve školce zimě hodně pomáhali. Děti lepily sníh" na stromečky, vyráběly sněhové vločky, natíraly na bílo větve do zimní zahrádky. Za tu pomoc směly pak do Zimního království, kde na ně čekala sněhová dráha a sladká odměna v závěji. A sníh nám vydržel ještě celé prázdniny! Hurá! Děti z MŠ Jiráskova Zápis dětí do MŠ Cvikov - Jiráskova Letos se nám zima trochu opozdila. Možná proto, že jsme ji včas nepřivítali. Zápis dětí do Mateřské školy Cvikov v Jiráskově ulici se koná dne 10. března 2015 (úterý) a to dopoledne v době od do hodin a odpoledne od do hodin v budově mateřské školy. K zápisu by měly přijít děti, které nastoupí do MŠ od září V tomto dni bude možnost prohlédnout si budovu mateřské školy a podívat se na práci s dětmi v jednotlivých třídách. Těší se na Vás zaměstnanci i děti z MŠ. Eva Bobeláková - ředitelka MŠ 8

9 Zprávičky ze školky U Koníčka únor 2015 Mateřská škola Cvikov, Sídliště 592 ZÁPIS DO ŠKOLKY U KONÍČKA v úterý od 9.00 do hod. Milé děti, přijďte si pohrát a maminky se zatím mohou seznámit s tím, jak to u nás ve školce chodí (režim dne, školní vzdělávací program Už koníček pádí, nadstandardní aktivity LOGOHRÁTKY, ANGLIČTINA, ŠIKULOVÉ, KULIFERDA, SPORTOVKY). ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov informuje ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY Zápisu předcházela již tradiční Škola nanečisto, která proběhla 13. a 16. ledna. Děti z mateřské školy přijdou se svými učitelkami na návštěvu do naší školy a jsou rozděleny do tříd, v nichž předvedou své dovednosti. Pro úplnost připomenu, že již v listopadu letos poprvé navštívili budoucí prvňáčci letošní prvňáky, aby předškoláci viděli, co všechno se jejich kamarádi ze školky již naučili. Každý rok nám při zápisu pomáhají okostýmovaní žáci 5. ročníku, letošek nebyl výjimkou. Páťáci vodili děti a jejich 9 rodiče po škole a v každé třídě si budoucí školáci vyzkoušeli jednu z výchov hudební, výtvarnou i tělesnou. Velké poděkování za perfektní zvládnutí zápisu patří všem vyučujícím. S poděkováním nesmím zapomenout ani na družinu, která se vždy postará o výrobu dárečků pro natěšené děti. K zápisu do 1. tříd se letos dostavilo 52 dětí, z toho 40 žáků bylo přijato a rodiče dvanácti dětí požádali o odklad nástupu školní docházky, k němuž je potřeba doporučení od dětského lékaře a potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny. Dodám už jen, že rodiče předškoláků budou v červnu pozváni na informační schůzku, v rámci níž se jim představí paní učitelky. Lenka Vodenková

10 Další úspěch v testování SCIO V celostátním testování žáků základních a středních škol z českého jazyka, matematiky a obecních studijních předpokladů dosáhla řada našich žáků výborných výsledků. Všeobecně jsou na naší škole využívány obecné studijní předpoklady optimálně. Nejlepšího výsledku dosáhla žákyně šesté třídy Vendula Bílková, která obdržela ocenění za nejlepší výsledek v Libereckém kraji v testování matematiky žáků šestých ročníků základních škol. Vendula obdržela od společnosti SCIO certifikát a od vedení školy pochvalu. Za vedení školy chci ještě touto formou naši úspěšné žákyni pogratulovat a poděkovat také pedagogům za jejich práci. Vždyť již třetí rok po sobě získávají naši žáci ocenění za nejlepší výsledky v tomto testování. Mgr. Ivo Čeřovský, ředitel školy A CHŘIPKA ÚTOČÍ ANEB ŠKOLNÍ KOLO RECITACE NA DRUHÉM STUPNI Verše se nečtou, nýbrž recitují. Recitovat není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Musí se to umět, je to kumšt. Žáci, kteří se nebáli přijít se svou kůží, totiž s vybranými verši na trh, totiž do hudebny v budově II. stupně a do jedné vyhrazené učebny v budově I. stupně, předvedli svůj um umělecky přednést verše vybraného autora před porotami. Tu na prvním stupni tvořily tradičně všechny paní učitelky, na druhém pak vedle češtinářek letos poprvé i žáci 9. ročníku. Vůbec poprvé v historii se školní kola na obou stupních konala v jednom dni. To ale nebylo žádnou překážkou pro našeho pana školníka Zdeňka Nigrina, kterýžto zvládl pendlovat mezi Nerudovkou a Sadem a pořídit z obou přehlídek recitátorů mnoho pěkných snímků. Kromě nich vám samozřejmě nabízíme i výsledky školního kola recitační soutěže na druhém stupni: Úterý 27. ledna bylo vyhlášeno hned po Vánocích dnem boje o postup do okresního kola. Jedna komplikace však stíhala druhou a řádně naplánovaná akce, posunutá letos téměř o tři neděle kupředu, málem neproběhla, proč? V letošním roce asi nejen naši školu pořadatelé příliš nepotěšili, když okresní kolo přeložili o celý měsíc kupředu (z března na únor). Dalším nemilým překvapením byl brzký termín jarních prázdnin, vzápětí na ně navazující lyžařský kurz sedmáků a osmáků, jako každý rok vysilující pololetní kolotoč písemek a uzavírání známek, a aby toho nebylo málo, bleskurychlý a drtivý nástup epidemie chřipky, zvlášť v nižších ročnících. Ta zlikvidovala nejen soutěžící, ale dokonce i některé oslovené členy poroty. Např. z 20 žáků 6.B bylo v den soutěže ve škole celých 9 dětí, i když oproti pondělí pěkný nárůst o 2!!! Život nás občas přinutí k improvizaci, a tak jsem letos poprvé oslovila i čtyři žáky 9. ročníků, kteří navštěvují Seminář z českého jazyka, a poprosila je, aby s námi zasedli v porotě. Jak se ukázalo, nebyl to vůbec špatný tah, kupodivu došlo ke vzácné shodě. V početně zastoupené třetí kategorii (žáci 6. a 7. tříd) se na prvním místě umístila s textem Josefa Hanzlíka Prstýnek Maruška Davidová ze 7.A, která letos podala jednoznačně nejlepší výkon ze všech soutěžících. Druhé postupové místo obsadil Michal Fiala opět ze 7.A s textem Jiřího Voskovce Za mořem piva, oproti loňsku si tedy tito dva pouze vyměnili pořadí. Třetí příčku vyrecitovaly značně vyrovnané šesťačky Nikola Kolková s Nikolou Marciníkovou. Z naopak nepříliš obsazené 4. kategorie postupují z místa Adriana Grančičová z 9.B a Jana Davidová z 9.A, jako třetí se umístila stále se lepšící Bětka Laurincová z 8.A. I přes nedostatek času na pilování, sedmáci mají vlastně pouhý týden a kousek, se pokusíme zabojovat, znova si na texty sednout, vychytat alespoň některé nedostatky a snad neuděláme v Novém Boru ostudu. Za porotu Vladimíra Zenková 10

11 DO KRAJE POSÍLÁME DVA MARKY Pořadatel zůstal stejný, ale termín konání nikoli. Takto stručně by se dalo charakterizovat okresní kolo Dějepisné olympiády v letošním roce. Uskutečnilo se o týden dříve než v předchozích letech, ale jinak zůstalo téměř vše při starém. Pořadatelem je už léta DDM Libertin v České Lípě. Pomineme-li fakt, že referenti, kteří mají na starosti pořádání Dějepisné olympiády, se v posledních letech střídali docela často, Libertin je dobrá volba, minimálně pro svou strategickou polohu a cenné zkušenosti s pořádáním olympiád a soutěží. Letos poprvé v historii překročil počet přihlášených olympioniků z řad žáků 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, magickou a stropní hranici čtyřiceti účastníků. Sešlo se jich přesně čtyřicet tři. Pokud se tak hojná účast stane součástí tradice, Dějepisná olympiáda nezhyne na úbytě. Mezi přihlášenými soutěžícími byli i tři reprezentanti naší školy: Marek Přibyl (9.A), vítěz školního kola, Marek Stief (9.A), druhý ve školním kole a David Koštejn (9.B), bronzový medailista. Výkop, rozumějte zahájení vyplňování soutěžních testů, byl naplánován na půl devátou. Na vyřešení všech 26 úloh měli účastníci 90 minut čistého času. Připomeňme, že letošní již 44. ročník Dějepisné olympiády nese název Pot, slzy a naděje aneb Život je boj. Ten už dostatečně napovídá, které tematiky se týkají soutěžní otázky a úkoly jednotlivých postupových kol. Jde o války, bitvy, vojenská tažení, ležení, dobývání a obléhání měst a hradů, výstroj a výzbroj vojáků napříč dějinami, rytířů a rytířských turnajů, zkrátka všeho, co se týká armády, vojenství a válečnictví. Tematické vymezení okresního kola bylo, jak je tak trochu ku škodě věci letitým zvykem, hodně široké: od Sáma k Trojspolku v souvislostech, bratru nějakých 13 století! Věren tradici, nabízím ochutnávku z olympijského soutěžního menu: Které národy či říše svedly bitvy u Wogastisburgu (Slované proti Frankům), u Poitiers (Frankové proti Arabům), u Lechu ( Němci proti Maďarům), u Grunwaldu (Poláci proti německým rytířům) a na Vítkově (husité proti křižákům), k důsledkům bitvy doplň místo, kde se bitva odehrála: drancování Čech Otou Braniborským, který vládl za nedospělého Václava II. (Moravské pole), kde byli obklíčeni křižáci, kteří se v roce 1469 vydali na křížovou výpravu vyhlášenou tehdejším papežem proti kacířským Čechám? (u Vilémova), s kterou událostí související s třicetiletou válkou je spjata pověst o tom, proč zvoní na brněnském kostele sv. Petra a Pavla (Petrově) poledne už v 11 hodin (obléhání Brna Švédy), na území kterých dnešních států se nacházejí bojiště: Moravské pole (Rakousko), Moháč (Maďarsko), jakými názvy byly označovány daň z míru (tribut), křížová výprava (kruciáta), pečovatelské ústavy pro zraněné a doživotně postižené vojáky (invalidovny), mezi kterými státy vypukly války o španělské dědictví (Francie a habsburská říše) nebo jak byly nazývány duté valy obezděné cihlami, jež se staly základem obranného systému pevností (bastiony). Tak co tomu říkáte? Chytali byste se? Poprvé v novodobé historii Dějepisné olympiády byl do soutěžního testu zařazen tzv. rozřazovací úkol: zapiš chronologicky události spojené s životem Jana Husa. Proč právě Jan Hus, není těžké uhodnout. V letošním roce tomu bude už 600 let, co byl za své názory upálen na břehu Rýna v německé Kostnici (6. července). V případě rovnosti bodů měl tento úkol rozřadit soutěžící na jednotlivá nedělená místa. Řečeno jasně: kdo napsal více správných údajů z životopisu slavného českého reformátora, kazatele a bojovníka za pravdu, porazil své soupeře s totožným bodovým ziskem. A právě Jan Hus pomohl Elišce Oswaldové, žákyni ZŠ Pod Ralskem v Mimoni, k obhájení loňského triumfu a našemu Marku Přibylovi odepřel zakusit pocity, jaké prožívá vítěz. Eliška i Marek nasbírali shodně 83,5 bodu ze 100 možných, což byly naprosto dominantní výkony dne. Marek napsal o Husovi tři správné údaje, zatímco Eliška jich nasázela devět. Nebylo o čem diskutovat Markovi patří obrovská gratulace a pochvala za perfektní výkon. Na velmi pěkném 6. místě skončil s nadprůměrným ziskem 71 bodů náš druhý Marek Stief. I jemu patří dík a blahopřání k vynikajícímu výsledku. Ani třetí náš reprezentant, David Koštejn, úplně nepohořel se ziskem 50,5 bodu obsadil 25. místo. Oslava skvělého úspěchu proběhla jako před rokem ve Splitu (nenechte se pomýlit: nikoli v tom chorvatském přístavu a letovisku, nýbrž ve vyhlášené kavárně toho jména na náměstí T.G.Masaryka v České Lípě J). Marek Přibyl obdržel za 2. místo kromě diplomu i poukázku na nákup knižní odměny v hodnotě 250 Kč. Jeho výkon ho posílá do dalšího kola, tedy krajského, jež proběhne ve čtvrtek 19. března v Liberci. V den uzávěrky příspěvků do Zpravodaje jsme se dozvěděli skvělou zprávu: do kraje se probojoval i Marek Stief! Jeho 71 bod mu v pohodě stačil, postoupil jako patnáctý z třiceti. Markům budeme a jistě i vy budete držet palce. Václav Savka 11

12 REJ MASEK Hodiny českého jazyka nám nabízejí spoustu inspirativních témat pro výtvarné tvoření. Stejné to bylo i s kapitolou Karneval, kterou prostě nešlo nevyužít. Proto jsme se prostřednictvím slabikáře naučili nové písmenko R a ve výtvarné výchově jsme se vyřádili u výroby karnevalových škrabošek. Děti práce opravdu bavila a jedna maska byla krásnější než druhá. Největší úspěch měli dinosauři, ale našla se i nějaká ta žabka, kočička či žirafa. Teď už stačí jen najít tričko do barvy a hurááá na karneval. Michala Hokrová, třídní učitelka 1.A Dne 21. ledna proběhlo třídní kolo recitace v 1.B. S hodnocením recitátorů nám pomohli rodiče. Za spolupráci děkuji paní M. Funkové, P. Křížové, V. Zahrádkové a K. Průšové. Do školního kola postoupili se shodným počtem bodů Apolenka Kovalevová, Eliška Průšová a Marco Nastič. Přejeme si, aby uspěli i ve školním kole. TŘÍDNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE V 1.A a 1.B Linda Laurincová ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE NA PRVNÍM STUPNI Školní kolo v recitaci se tentokrát konalo již 27. ledna. V Nerudovce se odpoledne sešli nejlepší recitátoři ze všech pěti ročníků prvního stupně. Paní učitelky v roli porotkyň neměly vůbec jednoduchý úkol, musely vybrat ty nejlepší. Všechny děti se na soutěž pečlivě připravily. Slyšeli jsme opět spoustu pěkných básniček. A jak to tedy dopadlo? 1. kategorie 1. ročník: 1. Adéla Kocmanová, 2. Marco Nastič, 3. Eliška Průšová; 2. kategorie 2. a 3. ročník: 1. Tereza Zemková, 2. Nikola Rejmanová, 3. Barbora Lamačová; 3. kategorie 4. a 5. ročník: 1. Šárka Jakobi, 2. Jan Pánik, 3. Filip Zetek. V úterý 24. února se v Novém Boru uskutečnilo okresní kolo, v němž nás reprezentovali recitátoři, kteří obsadili první dvě místa v 2. a 3. kategorii. Všichni jsme jim drželi palce. Do uzávěrky tohoto příspěvku nebylo jejich umístění v okresním kole známo. Na závěr bych chtěla poděkovat všem paním učitelkám za čas věnovaný přípravě žáků a samotné soutěži a panu Zdeňku Nigrinovi, který vše fotil. Za kolektiv 1. stupně Alena Jelínková Školní kolo recitace - 1.ročník Školní kolo recitace - 2. a 3.ročník Školní kolo recitace - 4. a 5. ročník 12

13 PRO DUŠI LÁZEŇ JE KRÁSNÁ BÁSEŇ Ve čtvrtek 22. ledna si děti z 1.A poprvé vyzkoušely, jaké to je předvést své básnické umění před svými kamarády a spolužáky, a zároveň před soupeři a soky v jednom. Konalo se totiž třídní kolo recitační soutěže. Nervozita byla znát na každém a tréma s někým udělala divy, ale nakonec všichni svou básničku přednesli, za což zaslouží velkou pochvalu. Vybrat vítěze bylo pochopitelně velice těžké. Naštěstí jsem se s porotou vždy shodla na postupujících, až jsme se po téměř dvouhodinovém boji dobrali k těm nejlepším. Na 3. místě se umístila Natálka Lorberová s básničkou Zima, na druhém místě stanul Daneček Bořil s básní Šnek a absolutní vítězkou se stala Adélka Kocmanová s básní Tlumočnice Mici. Do dětí vkládám velké naděje a jsem opravdu zvědavá, jak si povedou ve školním kole. Hodně štěstí!!! Michala Hokrová Dům dětí a mládeže Cvikováček, příspěvková organizace, Cvikov tel , Aktuálně z DDM Cvikováček V sobotu Rodinný turistický výlet aneb Pojďte s námi na kopec - výlet pro rodiny s dětmi, babičky, dědečky, ale i samotné děti na rozhlednu Jedlová. Ve čtvrtek Prázdninový výlet do Prahy na Matějskou pouť V pátek od 9 do 12 Velikonoční dílna otevřená dílnička pro všechny děti a třeba i dospělé, kteří nemají v plánu se o prázdninách nudit a chtějí si vyrobit něco hezkého na svátky jara. V neděli Přespolní běh Cvikováčku již tradiční sportovní klání pro všechny věkové kategorie Poplatek 200,- Kč za členství ve Cvikováčku na II. pololetí vybírají vedoucí zájmových kroužků. Nabídka letních táborů a pobytů: MŮJ PRVNÍ TÁBOR Hurvínkovy cesty přírodou příměstský tábor pro začínající táborníky, krátké výlety, soutěže a hry o přírodě a v přírodě s oblíbenou postavičkou, pro děti od 6 do 10 let cena 600,- hl. vedoucí: Hana Toráňová FAKT HUSTEJ PŘÍMĚŠŤÁK příměstský tábor s celodenními výlety i cyklistickými a jedním přespáním, podle počasí koupání, pro děti od 8 15 let, cena 1 000,- + případné vstupy hl. vedoucí: Hana Toráňová LT Ptáček tradiční pobytový tábor se spoustou her a výletů na ubytovně i chatové základně DDM Cvikováček pro děti od 6 15 let cena 3 600,- hl. vedoucí: Břetislav Ptáček, přihlášky a informace na a na SPORTOVNÍ TÁBOR na Malé Skále akční tábor, pohyb, hry a soutěže v lese, výlety, půldenní lehký rafting, ubytování ve dvoulůžkových stanech s podsadou, přihláška a záloha do , cena 2 500,- hl. vedoucí: Vendula Trčová OZDRAVNÝ POBYT U MOŘE Itálie - Palmová riviéra San Benedetto del Tronto pobyt pro děti, rodiče i prarodiče přihláška a záloha do cena 7 300, ,- hl. vedoucí: Šárka Matoušková NUMANA již 11. cvičební a relaxační pobyt pro ženy v Itálii cena 6 600,- Pro další informace sledujte naše webové stránky sekce tábory, facebookový profil, letáky ve městě, nebo nás kontaktujte na u nebo telefonu, děkujeme. Spolek přátel červeného kříže Nový Bor p o ř á d á letní tábor pro všechny děti se zájmem o dobrodružství a hezké zážitky ve věku od 6 ti do 15 let a to v termínu od do Tábor bude probíhat ve dvou variantách : A/ Tábor pobytový nástup do tábora bude v neděli v době od do hodin B/ Tábor příměstský nástup každý den od 7.15 do 7.45 hodin a odchod v době od do hodin. Místo tábora : Ubytovna DDM Cvikováček Cvikov Termín tábora : neděle čtvrtek Cena tábora : varianta A/ 4.200,- Kč, varianta B/ 3.200,- Kč Nástup na tábor : A/ v neděli v době od do hodin B/ v neděli v době od do hodin potom každý den v době od 7.15 do 7.45 hodin Ukončení tábora : čtvrtek v době od do hodin Kapacita tábora : varianta A / 40 dětí, varianta B/ 20 dětí Adresa tábora : LT SPČK Československé armády 213, Cvikov Stravování : 5x za den : snídaně svačina oběd svačina (Pokračování na stránce 14) 13

14 (Pokračování ze stránky 13) večeře, pitný režim po celý den Program tábora : turistické výlety, sportovní a zábavné hry, setkání se šermíři, kynology, hasiči, zdravotníky, policií, koupání, stezka odvahy, táboráky a další dobrodružství. Hlavní vedoucí + oddílová vedoucí : Votýpková Lucie Zdravotnice + oddílová vedoucí : Martina Procházková Hlavní kuchař : Václav Macela Pomocná kuchařka : Růžena Menclová Přihlášky zasílejte : A/ písemně na adresu : Lucie Votýpková, Pololetní výlet do Liberce Wolkerova 551, Nový Bor B/ elektronicky na adresu : : Platba tábora : proveďte nejpozději do převodem na účet : č: / 0300 variabilní číslo : uveďte datum narození dotazy volejte : A/ Lucie Votýpková , B/ Václav Macela Při zpáteční cestě na autobus jsme náhodou natrefili na osvětovou akci libereckého Červeného kříže, kde nám Vendy předvedla, že záchrana života je věc nelehká. Doufám, že se dětem výlet líbil a že brzy zase někam vyrazíme. O pololetních prázdninách se 18 dětí ze Cvikova a Svoru vydalo spolu s Vendy a Hankou do Liberce. Navštívili jsme centrum ekologické výchovy Divizna, kde děti absolvovaly zajímavý program, který jim přiblížil život oveček a jejich význam pro člověka a přírodu. Nakonec si děti vytvořily výrobek z ovčí vlny. Z Divizny jsme se přesunuli do libereckého bazénu, kde jsme nejdřív v pizzerii poobědvali a pak už se pustili do vodních radovánek. Zimní lyžařský tábor v Janských Lázních V neděli 1. února jsme s dětmi vyrazili už v osm ráno vlakem přes Nymburk a Trutnov do Janských Lázní. Po dlouhé cestě jsme se ubytovali v penzionu Villa, kde se o nás celý týden skvěle starali a hlavně nám připravovali úžasnou baštu. Večer jsme si ještě zabobovali, ale hlavně jsme se těšili na lyžování, které nás čekalo v pondělí a úterý. Všichni se snažili, takže v úterý sjeli i začátečníci velkou sjezdovku. V úterý odpoledne jsme si vyzkoušeli i tříkilometrovou sáňkařskou cestu. Ve středu jsme se vydali na výlet do Pece pod Sněžkou a lanovkou na Sněžku, tam bylo opravdu mrazivo, (Pokračování na stránce 15) 14

15 (Pokračování ze stránky 14) ale bohužel nebyl přes hustou mlhu žádný výhled. Večer jsme se ještě zrelaxovali v Janskolázeňském relexačním aquacentru. Ve čtvrtek nás opět čekala Černá hora a její sjezdovky a večer příjemné tvoření ve výtvarné dílně Bosorka, kde si děti pod vedením lektorky Kláry vyzdobily hrnky, trička, zrcadla, navlékly si korálky a dokonce jim Klára, po troše přemlouvání, předvedla práci na hrnčířském kruhu. V pátek si ještě děti naposledy zalyžovaly přesto, že hory ukázaly, co umí a ráno foukal opravdu silný vítr - kdo vydržel, toho odměnily odpoledne modrou oblohou, krásnými výhledy a skoro prázdnými sjezdovkami. Večer jsme s dětmi připravili oslavu a překvapení pro jednoho dospělého účastníka výletu. V sobotu ráno nastalo velké balení a ještě než jsme šli na autobus, který nás odvezl na nádraží ve Svobodě nad Úpou, jsme se s Janskými Lázněmi rozloučili v cukrárně, která je v okolí vyhlášená svými obřími koktejly a parádními poháry. Doufám, že se dětem tábor líbil a že se zase v Jánkách, nebo jinde setkáme. STŘÍPKY Z KNIHOVNY novinky, zajímavosti, informace htttp://knihovna.cvikov.cz, tel BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ MĚSÍC KNIHY Slavte s námi naše nabídka SVÁTEČNÍ MENU : Burza knih velká výměna V tomto termínu můžete knihy přinést nebo si přijít vybrat z těch, které přinesli jiní Členství zdarma v tomto týdnu můžete získat zdarma členství na celý rok od Tatínek čtenář slavnostní setkání s našimi nejaktivnějšími tatínky. Nejúspěšnější tatínek s námi pojede na krajské kolo do Liberce Ve spolupráci s MŠ U koníčka zahajujeme projekt Krtek a knížka SOUTĚŽE PRO NAŠE ČTENÁŘE Známe Jana Husa?, Večerníček slaví padesátiny Znovu na Srí Lanku - tentokrát s Radkou Tkáčikovou Srí Lanka...smaragd v Indickém oceánu...vydáme se na čajové plantáže, poznáme život lidí na břehu oceánu a seznámíme se s historií prastarých královských měst a nejstarších buddhistických památek na světě, divocí sloni, krokodýli a všudepřítomná příroda dokreslují večerní vyprávění s data projekcí. Kdy: od Kde: galerie Sever Vstupné: 50 Kč HRÁTKY S DUDKEM za našimi dětmi opět přijede malíř a skvělý bavič Adolf Dudek. Pohádkové kreslení pro 1. a 2. třídy Hrajeme si na malíře pro předškoláky z mateřských školek KYBERČUNĚ V HUSTÝM INTERNETU pořad Lenky Eckertové pro 5. třídy. Popovídáme si na aktuální téma o možnostech a rizicích internetu sociální sítě, kyberšikana, ochrana soukromí i etika komunikace v tomto prostoru. E-KNIHOVNA NA NAŠEM WEBU Nově na našich stránkách naleznete záložku Přes ni se dostanete k e-knihám ke koupi i k těm, které jsou volné a můžete je zdarma stahovat. 15

16 BŘEZNOVÁ NABÍDKA MANKEL,H. - Ve slepé uličce. Další skvělá detektivka s komisařem Wallanderem. Autor vás po celou dobu dokáže udržet v takovém napětí, že knihu nedokážete odložit. Letní pohoda pro komisaře Wallandera končí, když se mladá dívka před jeho očima upálí v řepkovém poli. Krátce nato udeří sériový vrah, jehož bestialita nezná mezí. Jaké je spojení mezi ministrem spravedlnosti v penzi, úspěšným galeristou a obyčejným zlodějíčkem? Proč vrah své oběti skalpuje? A jak do všeho zapadá upálená dívka OHLÉDNUTÍ Martin Aschenbrenner a jeho příběhy Náš kraj je sice drsnější, svým podnebím, hustými lesy, strohými hrady a zříceninami, ale neskrývá o nic méně zajímavostí než zadumané Jižní Čechy. Však už Bušek kdysi dávno (sice v jiné souvislosti) děl slovutném u Karlu IV. : Má duši zvláštní - trochu drsná zdá se - však kvete po svém, v osobité kráse Postřeh pana Buška se dá zcela jistě použít i pro naše Českolipsko. RIEBE, B. - Krásná Filipína. Skutečný příběh měšťanské dívky, která okouzlila císařského syna a pražského místodržícího Ferdinanda Tyrolského. Příběh bouřlivé, zakázané lásky, která boří v 16. století stavovské hranice a vyvolává na habsburském dvoře jeden skandál za druhým. Filipína Welserová a Ferdinand se zamilují, tajně uzavřou sňatek a mají čtyři děti. Avšak čím silnější je jejich vztah, tím větší jsou i překážky. LEŽÁK, Z. MALÝ,R. - Stopa legionáře. Příběh československých legionářů. Výpravný komiksový příběh napsaný ke stoletému výročí vzniku československých legií v roce Výstižnou formou zachycuje události první světové války, důležité události zprostředkuje nejen dětem, ale jistě do ní rádi nahlédnou i dospělí. Děj knihy se drží známých historických faktů i autentických pamětí legionářů. Chronologicky sestavené události vás seznámí se založením České družiny, zárodkem našich legií v Rusku, stejně tak se spontánním vznikem československých jednotek v Paříži či v řadách českých válečných zajatců v Itálii. Komiks také přibližuje složité politické souvislosti vedoucí k Velké válce, k bolševické revoluci v Rusku nebo k rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku našeho samostatného státu. - Příhody matky přírody. Sedm vtipných pohádek odhalí dětem neuvěřitelná tajemství a současně odpoví i na sedm všetečných otázek. Až si je večer budete s dětmi číst, dozvíte se věci, které jste jistě dosud netušili. Gruzie Cestovatel Pavel Svoboda nám svou projekcí zprostředkoval mimořádný zážitek. Krásné fotografie a videoprojekce podmalované hudbou i vtipná a zajímavá přednáška. Země, nyní už bezpečná, turisty téměř nedotčená, majestátní horské štíty Kavkazu, hluboká údolí mezi zelenými kopci, to je obdivuhodná přírodní scenérie. Malé, téměř nedostupné vesničky s téměř středověkou atmosférou. To je Gruzie na úsvitu svých novodobých dějin. Malí i velcí, štíhlí i cvalíci, přepněte duši na program uší a buďte chvíli zticha. Poslyšte příhody matičky Přírody, té mocné paní, která nás chrání a která pro nás dýchá. Příště už na jaře L. Sýkorová 16

17 17

18 Pečovatelská služba města Cvikova: - nabízí zajištění služeb pro občany, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku,onemocnění,nebo zdravotního postižení. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech klientů a v Domě s pečovatelskou službou. Poskytujeme tyto základní činnosti: - pomoc při zvládání péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně - nákupy a jiná pomoc při zajištění stravy - obědy(ze školní jídelny 55,-Kč) - pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid,praní a žehlení prádla apod.) - různé pochůzky(pošta,lékárna,lékař apod.) Našim cílem je zajištění kvalitních služeb a tím umožnění klientům, aby co nejdéle mohli setrvávat ve svém přirozeném prostředí mezi svými blízkými. Informace o nabídkách a cenách služeb získáte v kanceláři DPS, Nemocniční 185, Cvikov nebo na telefonu , mob Pečovatelská služba Pavlína Hildebrandová Poděkování Dne 20. února 2015 jsem oslavila významné životní jubileum. Tento pro mne slavný den nebyl zapomenut ani Sborem pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově, kterému jako celku srdečně děkuji za milé blahopřání a předání hezkého sladkého dárku k mým osmdesátinám. Při této příležitosti mě navštívila paní Jitka Veselá, s kterou jsme ve velmi srdečném duchu zavzpomínaly na léta minulá i na příjemný život v současnosti ve Cvikově. Rovněž děkuji za krásné blahopřání výboru Svazu zdravotně postižených KLÍČ, děkuji i za milý, zdraví sloužící dárek, který mně předal za výbor svazu pan Urban. Květa H l a v s o v á Družstevní 175, Cvikov 1. března 2015 uplynulo pět let, co navždy odešel pan Josef K u b á t. Nikdy nezapomeneme na toho, koho jsme měli rádi, nikdy nezapomeneme na toho, kdo nám schází. S láskou a úctou vzpomíná manželka Zdena a ostatní příbuzní Vzpomínka uplynulo pět let ode dne, kdy náhle odešla paní Marie Brychová. 27. února by oslavila své 81. narozeniny. Manko, stále vzpomínáme. Jiřina Baláková Napsali nám... Občas přijedu do Cvikova na návštěvu a nestačím se divit, jak to malé, příjemné město vzkvétá. Mile mě překvapily nové chodníky, silnice i parkoviště na sídlišti, opravené fasády na domech a také městský šperk Hotel Sever. A budování staronového pivovaru, to je taková tečka nad i. Občané města se jistě radují i z toho, že město je nezadlužené, má úspory a může tak dále investovat do dalšího rozvoje. Je vidět, že město je ve správných rukách dobrých hospodářů. Je radost se sem vracet. Markéta L. 18

19 ČESKOLIPSKO STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY (SPS) ORDINAČNÍ HODINY soboty, neděle, svátky od hodin ROZPIS BŘEZEN 2015 neděle 1.3. MUDr. Pavla Vránová Čs. Armády 1566, Česká Lípa tel sobota MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa tel neděle MUDr. Ivana Adamcová Markvartice 98, Jablonné v Podještědí tel sobota 7.3. MUDr. Jaroslav Lysický Bulharská 844, Česká Lípa tel neděle 8.3. MUDr. Zdeňka Lysická Ústecká 2855, Česká Lípa tel neděle MUDr. Jarmila Vyčichlová Okružní 636, Mimoň tel sobota MUDr. Marie Murswieková Bulharská 844, Česká Lípa tel sobota MUDr. Miloš Pánek Purkyňova 1849, Česká Lípa tel neděle MUDr. Miloš Pánek Purkyňova 1849, Česká Lípa tel ODBOR KULTURY MěÚ CVIKOV Vážení čtenáři březnového Zpravodaje, na úvod svého příspěvku bych chtěl poděkovat panu Kluchovi za milou reakci na můj článek v předešlém Zpravodaji. V tomto případě však sdělení pana Klucha není zcela pravdivé. Níže přikládám snímek z mé pracovní ové schránky, kde je patrné, jaké plakáty jsem k otištění do lednového Zpravodaje skutečně odeslal. Zvýrazněné příspěvky bohužel ani sebevíce pozorný čtenář ve Zpravodaji nenalezl. V podobných případech, kterých se v minulosti již několik stalo, jsem se setkal s připomínkou, že se plakáty do Zpravodaje nevešly. V tuto chvíli je třeba se zamyslet nad tím, proč je ve Zpravodaji otištěn plakát, který zve návštěvníky na pořad konaný dříve, než Zpravodaj vyjde (tento plakát jsem mimochodem záměrně k otištění neposílal), a na jiný, aktuální plakát, zde místo nezbyde... Vzhledem ke skutečnosti, že jsem v minulosti měl nemálo připomínek ke cvikovskému Zpravodaji, ať po stránce gramatických chyb nebo po stránce obsahové, a mé připomínky byly spíše námětem k pobavení, vím, že další rozebírání tématu co bylo a nebylo otištěno nemá žádný smysl. Z tohoto důvodu jsem se také po krátké době vzdal členství v Redakční radě, neboť se mi příčí, když vyvíjím jakoukoli aktivitu, která postrádá smysl a vlastně je pouze ostatním na obtíž. V další částí svého příspěvku bych se tedy věnoval konstruktivnějším tématům. V první řadě se touto cestou omlouvám všem občanům, kteří měli v úmyslu navštívit koncert Aleše Brichty dne 20. února 2015 v Multifunkčním kulturním centru Sever. Vzhledem k náhlému onemocnění členů skupiny Aleš Brichta Project bylo nutné vystoupení přesunout na náhradní termín 27. března Všem, kdo si vstupenky zakoupili v předprodeji, budou lístky vyměněny za nové v den koncertu, případně dříve v provozní době infocentra. V případě, že majitelé vstupenek nebudou mít zájem navštívit koncert v náhradním termínu, bude jim vráceno vstupné v plné výši. Pevně věřím, že přesun termínu nebude mít za následek nižší účast publika a během vystoupení bude panovat patřičná rocková atmosféra. Jak jsem již zmiňoval v jednom z předchozích příspěvků, vyzýváme všechny příznivce kulturního dění ve Cvikově, aby se na nás neváhali obracet se zajímavými náměty na pořady, které by se ve Cvikově mohly konat. V minulosti jsme se setkali s názory občanů, že jsou v našem městě pořádány pouze akce, které se líbí nám, případně někomu z vedení města. Nemyslím si, že by tomu tak bylo. Snažíme se pokrýt co možná nejvíce žánrů a typů pořadů bez ohledu na to, zda jsme sami příznivci daného směru. Za účelem eliminace možných subjektivních vlivů byla zřízena kulturní komise, jejíž členy jsou lidé z rozličných odvětví činností a zájmů a také z různých věkových kategorií. Rada města zvolila následující složení kulturní komise: Mgr. Miroslav Novotný - předseda, Ing. Miroslav Rejzek, Bc. Pavla Kovalevová, Mgr. Rudolf Repka, PhDr. Ludmila Sýkorová, Ing. Vít Chalupníček, Mgr. Olga Svatošová, Mgr. Štěpán Přenosil, Bc. Petr Pech a Ing. Jaroslav Bartoš, CSc. Kulturní komise funguje jako poradní orgán, jehož připomínky budou zohledněny při sestavování programového schématu. Pokud se tedy občané brání kontaktu se zaměstnanci města, coby úředníky, mohou své objektivní náměty adresovat rovněž k některému z členů komise. Při pohledu do kalendáře kulturních a společenských akcí bychom rádi pozvali příznivce tance na soutěž ve společenském tanci Cvikovská parketa, která se uskuteční 7. března v sále Multifunkčního kulturního centra Sever. Již třetího ročníku taneční soutěže se mohou zúčastnit nejen soutěžící všech věkových kategorií. Rozhodně jde o zajímavý pořad také po divácké stránce a na publikum zde čekají rozličná taneční klání, napínavá očekávání verdiktu odborné poroty, ale z druhé strany také uhlazená atmosféra, která ke společenskému tanci neodmyslitelně patří. V březnu opět navštívíme v rámci cestovatelské besedy vzdálené kraje, tentokrát to bude Srí Lanka - smaragd v Indickém oceánu. Z exotických zemí se pak vrátíme zpět do podhůří Lužických hor, kde s horalem Martinem Žákem prožijeme již X. Večer při svíčkách a petrolejce. Martinovo pozvání tentokrát přijali Miloň Čepelka z Divadla Járy Cimrmana a houslistka Mari Kučera. Vzhledem k omezené kapacitě galerie a tradičně velmi vysokému zájmu o tento pořad doporučujeme včasnou rezervaci vstupenek. V březnu máme přichystáno také (Pokračování na stránce 20) 19

20 (Pokračování ze stránky 19) něco pro naše nejmenší spoluobčany. Pro ně bude uvedeno v sále Multifunkčního kulturního centra Sever divadelní představení Krkonošské pohádky po 20 letech v podání divadelního spolku NOPOĎ. Jak již bylo zmíněno, měsíc březen v kultuře ukončíme přesunutým koncertem Aleše Brichty, kde jako předkapela vystoupí skupina Sotury. Na závěr je třeba zmínit také první dubnový den, kdy každý očekává, že na něj někdo z blízkých nalíčí nějaký ten žert, avšak my budeme mít pro naše návštěvníky připraven koncert hudební skupiny Poutníci. V tomto případě se zastánci country a příbuzných hudebních stylů, ve kterých jsou Poutníci stálicí na české scéně, dočkají skutečného hudebního zážitku a rozhodně se nemusí obávat, že by šlo jen o nějakou aprílovou léčku Svůj březnový příspěvek do cvikovského Zpravodaje ukončím přáním, aby všem, kdo si dosyta neužili zimních radovánek, zůstalo na horách dost sněhu k tomu, aby vše dohnali. Těm, kteří již netrpělivě z oken vyhlíží jaro, přeji, aby se ho co nejdříve dočkali a plnými doušky vdechli vůni probouzející se přírody, aniž by je dostihla pověstná jarní únava. Věřím, že i přes rozličné volnočasové aktivity, ať už se ponesou v zimním nebo jarních duchu, každý nalezne něco zajímavého v březnovém kalendáři kulturních pořadů a všechny městem pořádané akce se budou těšit hojné návštěvnosti. Ing. Miroslav Rejzek, MěÚ Cvikov - odbor kultury. Ples města a Dětský karneval Foto: Zdeněk Nigrin Jablonská laťka ročník Jablonné v Podještědí výsledková listina přípravka dívky Svobodová Anna, 06 Cvikov 100 cm přípravka chlapci Tíma Michal, 04 Cvikováček Cvikov 120 cm Mádlo Marek, 04 SK ZŠ Jablonné v Podj. 110 cm Peterka Jan, 05 Cvikováček Cvikov 90 cm mladší žákyně Perutková Mirka, 02 AC Česká Lípa 145 cm Bílková Vendula, 02 Cvikováček Cvikov 130 cm Žuchová Nikola, 02 Cvikováček Cvikov 130 cm Drábová Stella, 02 SK ZŠ Jablonné v Podj. 115 cm Buštová Simona, 03 SK ZŠ Jablonné v Podj. 110 cm mladší žáci Silný Jakub, 03 Cvikováček Cvikov 120 cm Kudrna Tomáš, 02 Cvikováček Cvikov 115 cm starší žákyně Perglová Pavlína, 01 SK ZŠ Jablonné v Podj. 140 cm Kopecká Natálie, 01 SK ZŠ Jablonné v Podj. 135 cm Urbanová Sabina, 01 SK ZŠ Jablonné v Podj. 130 cm Kovačová Adéla, 00 SK ZŠ Jablonné v Podj. 130 cm starší žáci Stoja David, 00 AC Česká Lípa 155 cm Čadek radim, 00 SK ZŠ Jablonné v Podj. 150 cm Kučera Jan, 01 Cvikováček Cvikov 140 cm Tuma Jakub, 01 Cvikováček Cvikov 120 cm 20

Zpravodaj města Cvikova

Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2010 města Cvikova Ročník 38 DUBEN 2010 Cena 5 Kč Konec zimy a začátek jara Vážení spoluobčané, po dlouhé zimě konečně začalo jaro. Oteplení přineslo nejen radost

Více

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj únor 2010 města Cvikova Ročník 38 ÚNOR 2010 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, protože se zima ukázala v plné síle a napadlo dostatek sněhu, nemůžu se nezmínit o tom, že město

Více

ZVOLILI JSME PREZIDENTA

ZVOLILI JSME PREZIDENTA Ročník 41 ÚNOR 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tyto řádky v době, kdy pociťuji křehkost zdraví, kterého si mnohdy nevážíme a často o něj ani řádně nepečujeme. V době viróz, chřipek a různých onemocnění

Více

Zpravodaj. mìsta Cvikova. Usnesení 28. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 11. května 2006. Ročník 34 ČERVENEC - SRPEN 2006 Cena 5 Kč

Zpravodaj. mìsta Cvikova. Usnesení 28. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 11. května 2006. Ročník 34 ČERVENEC - SRPEN 2006 Cena 5 Kč Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj červenec - srpen 2006 mìsta Cvikova Ročník 34 ČERVENEC - SRPEN 2006 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, děti se konečně dočkaly hlavních školních prázdnin a před většinou z

Více

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání 19. schůze Rady města Cvikova ze dne 16. října 2007. Ročník 35 PROSINEC 2007 Cena 5 Kč

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání 19. schůze Rady města Cvikova ze dne 16. října 2007. Ročník 35 PROSINEC 2007 Cena 5 Kč Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj prosinec 2007 města Cvikova Ročník 35 PROSINEC 2007 Cena 5 Kč V neděli 2. prosince v 17.00 hodin rozsvícení vánočního stromu na náměstí Vážení spoluobčané, poslední měsíc

Více

Zpravodaj města Cvikova

Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2007 města Cvikova Ročník 35 DUBEN 2007 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, v poslední době jsem se často setkával s problémy při započetí výstavby rodinných domů v lokalitách

Více

Zpravodaj města Cvikova

Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2012 města Cvikova Ročník 40 DUBEN 2012 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, první jarní dny letošního roku přinesly velmi příjemné a teplé počasí, které láká k prvním

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání Rady města Cvikov 7. schůze dne 27.března 2007. Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání Rady města Cvikov 7. schůze dne 27.března 2007. Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj květen 2007 města Cvikova Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, jistě si většina z vás všimla toho, že došlo k přestěhování prodejny Teta z objektu bývalé

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: říjen 4 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: Jan Zapletal, Jaroměřice Jitka Vašková, Jaroměřice

Více

Zpravodaj. města Cvikova

Zpravodaj. města Cvikova Zpravodaj Přílohou města Cvikova Zpravodaj leden 2008 Zpravodaje města Cvikova jsou odjezdy autobusů města Cvikova ze Cvikova, které platí do 13. prosince 2008. K tomu si přečtěte vyjádření na první straně

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI.

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Také vám nepřijde, že je tomu již rok? Že ten pouťový mumraj je již opět za dveřmi? A město po roce zase ožije tisícovkami návštěvníků, přijedou za námi návštěvy, potkáme

Více

Zpravodaj města Cvikova červenec - srpen 2013

Zpravodaj města Cvikova červenec - srpen 2013 Ročník 41 ČERVENEC - SRPEN 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, polovina roku je za námi, překonali jsme velmi deštivé a chladné jaro, povodně se nám v červnových dnech naštěstí vyhnuly a máme za sebou také

Více

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013 Ročník 41 LISTOPAD 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tato slova v období předčasných parlamentních voleb a nemohu se nevyjádřit k volební náladě která, ať chceme nebo nechceme, je kolem nás. Tyto

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová Redakční sloupek... 3 Z obecního úřadu... 4 Škola, školka, KNIHOVNA... 13 Zajímavosti mochovských

Více

Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 460 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 10. října 4,- Kč Čtvrtek 26. září Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu Na celodenní návštěvu Českého Švýcarska zavítal ministr životního

Více

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM NASE NOVINY 2015 ČISTÁ VYSOČINA Do VII. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2015 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj duben 2006 mìsta Cvikova Ročník 34 DUBEN 2006 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, letošní zima nám všem dala pořádně zabrat. Snad už je ale konečně jaro a sníh v dohledné době

Více

Radní Ondřej Dedík: Chci, aby silnice a chodníky byly co nejlépe opraveny

Radní Ondřej Dedík: Chci, aby silnice a chodníky byly co nejlépe opraveny 2015 červen č. 6 Uzavírky ve městě / str. 3 Školní akce / str. 8 Sport / str. 14 15 Radní Ondřej Dedík: Chci, aby silnice a chodníky byly co nejlépe opraveny Pokračujeme v našem seriálu, ve které představujeme

Více

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19 Fulnecký cena 6 Kč 4 2013 Zpravodaj Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, říká jeden z prvních redaktorů Zpravodaje J. Šimurda Fulnecký zpravodaj slaví 40. let 19 Lukavecký Mikrofest přivítá

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE âasopis OBCE JESENICE ÚNOR 2010 JESENICK KUR R HORNÍ JIRČ ANY JESENICE KOCANDA OSNICE ZDIMĚŘICE JESENICE pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více