Kooperativa. Dodatek č. 18 k pojistné smlouvě č Kooperativa pojiš ťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Město Uherské Hradišt ě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kooperativa. Dodatek č. 18 k pojistné smlouvě č. 6980536945. Kooperativa pojiš ťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Město Uherské Hradišt ě"

Transkript

1 .204/ 01,c z /Eko REHSPECT 1,- 01- ERS RESP- OSTRAVA, s.r.o. 6 Kooperativa VIENNA INSURANCE GFtOUP Dodatek č. 18 k pojistné smlouvě č pro pojišt ění odpovědnosti za škodu zp ůsobenou provozem vozidla a dodatková pojišt ění - pro havarijní pojišt ění vozidel Kooperativa pojiš ťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pob řežní 665/21, PSČ , Česká republika IČ: zapsaná v obchodním rejst říku u M ěstského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 (dále jen pojistitel") zastoupený na základ ě zmocn ění níže podepsanými osobami : Ing. Monikou Novotnou, produktovým disponentem agentury Ivanou Pato čkovou, samostatným odborným referentem pojišt ění motorových vozidel Kooperativa pojiš ťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Agentura Jižní Morava Nádražní 14 PSČ Brno tel a Město Uherské Hradišt ě se sídlem: Masarykovo nám ěstí 19, Uherské Hradišt ě IČ: (dále jen pojistník"), zastoupený: Ing. Stanislav Blaha, starosta m ěsta uzavírají ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouv ě a zákona č. 168/99 Sb. v platném zn ění, o pojišt ění odpovědnosti z provozu vozidla, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a p řílohami, na které se tato dohoda odvolává, tvo ří nedílný celek. Tato smlouva byla uzav řena prost řednictvím pojiš ťovacího maklé ře Respect a.s. se sídlem : Pod Kr čským lesem 2016/22, Praha , Česká republika IČ: Zapsaný v obchodním rejst říku vedeném u M ěstského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4845 (dále jen maklé ř") Koresponden ční adresou je adresa pojiš ťovacího maklé ře: P řívozská 134/6, Ostrava získatel %, 2. Získatel % (Provize se nevyplácí)

2 SPECT,UCE P.QKERS Článek I. P ředmět pojištění zm ěny ve stavu vozidel 1. Na základ ě ustanovení Článku I. pojistné smlouvy se provád ějí následující zm ěny ve stavu vozidel tj. pojišt ění dalších vozidel dle p řílohy č. 1 a 2. k tomuto dodatku. ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ A. POJIŠTĚNÍ ODPOV ĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Pojišt ění odpov ědnosti dle této smlouvy je uzavíráno v produktu BENEFIT a řídí se Všeobecnými pojistnými podmínkami pojišt ění odpovědnosti za škodu zp ůsobenou provozem vozidla R 630/08 (dále jen VPP R 630/08") a Dodatkovými pojistnými podmínkami pro pojišt ění odpovědnosti za škodu zp ůsobenou provozem vozidla BENEFIT R 632/08 (dále jen DPP R 632/08) S účinností od data uvedeného jako po čátek pojišt ění" se sjednává tímto dodatkem pojišt ění odpovědnosti za škodu zp ůsobenou provozem vozidla uvedených v příloze č Pojišt ění se sjednává s následujícími limity pojistného pin ě ní: a) K č - pro škodu na zdraví nebo usmrcením na každého zran ěného nebo usmrceného (g 6 odst. 2 písm. a) zák. č. 168/1999 Sb.); b) K č - pro v ěcnou škodu a ušlý zisk bez ohledu na po čet poškozených (podle 4 6 odst. 2 písm. b) a c) zák. č. 168/1999 Sb.); p řevyšuje-li sou čet nárok ů více poškozených tento limit, pojistné pin ění se každému z nich snižuje v pom ěru tohoto limitu k sou čtu nároku všech poškozených. Územní rozsah pojišt ění je stanoven vý čtem zemí uvedených na zelené kart ě vydané pojistitelem. B. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL 1. Havarijní pojišt ění vozidel dle této smlouvy je uzavíráno v produktu Partner LH ( typ 59) S ú činností od data uvedeného jako po čátek pojištění" se sjednává tímto dodatkem havarijní pojišt ění vozidel uvedených v p říloze č. 1, tohoto dodatku pojistné smlouvy. 2. Havarijní pojišt ění vozidel je upraveno VPP H - 350/05 pro havarijní pojišt ě ní. Pojistnou hodnotou pojišt ěného vozidla je: a) do 1 roku stá ří jeho nová cena; b) od stá ří 1 roku a více jeho obvyklá cena. Rozsah pojišt ění (pojistná nebezpe čí) se sjednává podle VPP H 350/05, čl. III. odst. (1), písmeno: a) poškození nebo zni čení pojišt ěného vozidla jakoukoli nahodilou událostí; b) odcizení pojišt ěného vozidla nebo jeho části. Havarijní pojišt ění vozidel se sjednává se spoluú častí: 5% min Kč. Pojišt ění se týká pojistných událostí, p ří nichž nastane škoda na území Evropy. Způsob zabezpečení vozidel : Dohodnutý zp ůsob zabezpe čení je uveden v pojistné smlouv ě pomocí prvního písmene v kódu koeficientu Kl. Význam je určen následovn ě: J vozidlo řádn ě uzamčeno; K vozidlo řádn ě uzamčeno a zabezpe čeno autoalarmem nebo imobilizérem nebo zabezpe čovacím za řízením schopným vysílat poplachové zprávy nebo mechanickým uzamykatelným za řízením blokujícím řadící páku nebo p řevodovku nebo v p řípad ě motocyklu, tříkolky, čtyřkolky či sněžného skútru "U" zámkem (0 ty če min. 13 mm) nebo zámkem kotou čové brzdy (0 min. 10 mm) nebo řet ězovým zámkem (u řetězu i zámku 0 min. 10 mm) nebo kroužkovým zámkem (0 min. 27 mm) nebo lanovým zámkem (0 min. 25 mm); M vozidlo řádn ě uzam čeno, zabezpe čeno kombinací nejmén ě dvou zabezpe čení uvedených pod kódem K; N vozidlo řádn ě uzam čeno a zabezpe čeno vyhledávacím zabezpe čovacím za řízením napojeným na centrální dispe čerské pracovišt ě (pult centrální ochrany). C. DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ 1. ASISTENČNÍ SLUŽBY Asisten ční služby základní jsou poskytovány zdarma k povinnému ru čení a to v rozsahu typu služby 44 a vyžádání služeb je možné dle instrukcí uvedených v asisten čním sešitu pojistitele. Asisten ční služby doplňkové jsou poskytovány k povinnému ru čení a to v rozsahu typu služby 49 a 50 dle typu vozidla. sro -12-2

3 S ú činností od data uvedeného jako po čátek pojišt ění" se sjednává tímto dodatkem poskytnutí Asisten ční služby rozší řené u pojišt ěných vozidel, prost řednictvím díl čích pojišt ění a to pro motorová vozidla uvedená v příloze č. 2 tohoto dodatku pojistné smlouvy. Rozsah pojišt ění asisten čních služeb je dále vymezen v následujících ujednáních, p říloze č. 1 a asisten čním sešit ě. Na toto pojistné se nevztahuje žádná sleva. 2. POJIŠTĚNÍ VÝHLEDOVÝCH A ČELNÍCH SKEL Pojišt ění skla upravují p říslušná ustanovení VPP H 350/05 pro havarijní pojišt ění. Rozsah pojišt ění je dále vymezen v následujících ujednáních. S účinností od data uvedeného jako po čátek pojištění" se sjednává tímto dodatkem pojišt ění čelního skla pojištěných motorových vozidel a to pro motorová vozidla uvedená v příloze č. 2 tohoto dodatku pojistné smlouvy. Pojištění lze sjednat pouze pro níže uvedené kategorie vozidel: a) osobní a užitkové automobily do 3,5, - výhledová skla b) nákladní a speciální automobily nad 3,5t, taha če náv ěs ů a autobusy čelní skla Poznámka : Pro jiné kategorie vozidel nelze pojišt ění čelního skla sjednat. Pojistné částky pro pojišt ění skla jsou uvedeny vždy v této díl čí pojistné smlouv ě. Pojišt ění se sjednává bez spoluú časti. Územní platnost pojišt ění je určena územní platností základního havarijního pojišt ě ní. Na toto pojistné se nevztahuje žádná sleva. 3. ÚRAZOVÉ POUŠTNÍ OSOB Úrazové pojišt ění osob dopravovaných pojišt ěným motorovým vozidlem je upraveno VPP /01 pro pojišt ění osob, ZPP /01 pro úrazové pojišt ění a DPP H - 362/05 pro úrazové pojišt ění osob dopravovaných vozidlem. Rozsah pojišt ění je dále vymezen v následujících ujednáních. S účinností od data uvedeného jako po čátek pojištění" se sjednává tímto dodatkem úrazové pojišt ění osob dopravovaných pojišt ěným motorovým vozidlem a to pro motorová vozidla uvedená v p říloze č. 2 tohoto dodatku pojistné smlouvy. Po čet sedadel je uveden vždy v tomto díl čím pojišt ění, typizovaném formulá ři. Pojišt ění se sjednává pro nejmenované osoby dopravované pojišt ěným motorovým vozidlem na pojistné částky: Var. UM Var. US Smrt úrazem K č K č Trvalý následek úrazu K č K č Tělesné poškození K č K č Územní platnost pojišt ění je určena územní platností základního havarijního pojišt ě ní Na toto pojistné se nevztahuje žádná sleva. Článek II. Výše a zp ůsob placení pojistného 1. Roční pojistné (bez slevy) za pojišt ění sjednaná tímto dodatkem: A. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Pojistné (tarifováno ve stupni bonifikace - BPZ) A1. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel - pro tarifní skupiny vozidel A, B, C (vyjma C1), E, F Ro ční pojistné O K č flotilová sleva činí pro tarifní skupiny vozidel A, B, C (vyjma C1), E, F...45 % Ro ční pojistné po slevách O Kč B. Havarijní pojišt ění vozidel Roční pojistné K č flotilová sleva činí (množstevní sleva 10% + obchodní sleva 10%). 20 % 3

4 Roční pojistné po slevách Kč C. Dodatková pojištění (pouze bez slevy) 1. Pojištění asistence Ro ční pojistné 2. Pojištění čelního skla Ro ční pojistné 3. Úrazové pojišt ění osob Ro ční pojistné Roční pojistné po uplatn ění slev činí 96 Kč Kč 324 Kč Kč 2. Pojistné období je sjednáno dle pojistné smlouvy jako čtvrtletní. 3. Po čátek pojišt ění (pojistného období dodatku) je stanoven dle p řílohy č.1 a č.2 tohoto dodatku a konec tohoto pojistného období je stanoven k datu Pojistné za toto období bude pojistníkovi zasláno samostatným dílčím p ředpisem pojistného zaslaným na koresponden ční adresu pojistníka resp. jeho zpinomocn ěného zástupce. 4. Pojistník je povinen uhradit pojistné za p říslušné pojistné období ke dni jeho splatnosti na ú čet pojistitele č.ú /0800 vedený u České spo řitelny, a.s. variabilní symbol: , konstantní symbol Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem jeho p řipsání v piné výši na výše uvedený ú čet pojistitele. 1. Tento dodatek nabývá ú činnosti dne Článek III. Závěrečná ustanovení 2. Pojišt ění se uzavírá na dobu uvedenou v pojistné smlouv ě. 3. Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nem ě ní. 4. Dodatek byl vypracován ve 3 stejnopisech, pojistník obdrží jeden stejnopis, pojistitel si ponechá jeden stejnopis a pojiš ťovací maklé ř obdrží jeden stejnopis. 5. Tento dodatek obsahuje 4 strany a p řílohu. P řílohy : P říloha č. 1 - Formulá ře dílčích pojišt ění havarijní pojišt ění Příloha č. 2 - Formulá ře dílčích pojišt ě ní povinné ru čení a dodatkové pojišt ění V Brn ě dne KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, AS., VIENNA INSURANCE GROUP AGENTURA JIŽNÍ MORAVA.NÁDRAŽNÍ 163/ OD BRNO ojistitele -2- za po istitele V Uherském Hradišti dne za pojistníka Pojistnou smlouvu vypracovala: Ivana Pato čkova 4

5 '11,?z,,,,, )1).-i4rIA e)nu;sela?i ).umgod la4epd M ě sto U herské Hradišt ě STOZ 8 Z1 'ZESPECT EROKERS s.r.o. ozska 134/ Ostrava _ 1 2 _. 9u4s1.(cid yilpod,?>i 96 2)1 96 em, n 91 i.iysl.iod yli2od 2)1000 E 2)1000 E..11?,., 1s.L(.d?JI 000 OZ 9insgod }i.9od 324 K č 324 Kč P říloha č. 1 k pojistné sm louvě i el,.. A Jme od )qopqo euzsgod ez gulsllod 9ttais od ouzsgod mod euzzgod Itqou owlz K č US K č K č aljeach.891. a (wampom) DI K č Kč Kč.a. I 91 (1391) ZA 011aMp020 DI LIJ x D.--' (P9)I) IN 96 egices.-i O CO Y zseg9mods 2>I0001/966 el4sz? zuysgod Aqozi,ko wrnea NM VF1MLJ4SC daz opeuz 'ZOO grup ZdSaki TPd V Brně

6 RESPECT INSURANCE BROKERS Za kvalitupojištění p řebíráme 0j)00-.1"4. odpovědnost Záznam z jednání s klientem o pojistné smlouv ě č uzav řené s Kooperativa pojiš ťovnou, a.s. Oddíl I. Identifikace smluvních stran Zájemce o pojištění (dále jen klient") Obchodní jméno Město Uherské Hradiště IC Sídlo / Místo podnikání Masarykovo nám ěstí 19, Uherské Hradiště Jednající Ing. Stanislav Blaha Pojiš ťovací zprost ředkovatel Obchodní jméno Sídlo / Místo podnikání RESPECT OSTRAVA, s.r.o. P řívozská 134/6, Ostrava I Č Č íslo registrace Č NB PM Informace o pojiš ťovacím zprostředkovateli dle 21 z. č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí Pojiš ťovací zprost ředkovatel je evidován v registru pojiš ťovacích zprost ředkovatel ů a samostatných likvidátorů pojistných událostí vedeného Českou národní bankou. Zápis v registru lze ov ěřit dle seznam ů zve řej ňovaných Českou národní bankou, ve Finan čním zpravodaji nebo na internetové adrese www. cnb.cz. Pojiš ťovací zprost ředkovatel nemá jakýkoliv p římý či nep římý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojiš ťovny. Žádná pojiš ťovna ani osoba ovládající n ějakou pojiš ťovnu nemá p římý ani nep římý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojiš ťovacího zprost ředkovatele. Klient a ostatní dot čené osoby jsou oprávn ěni se obracet se svými stížnostmi na pojiš ťovacího zprost ředkovatele na níže uvedené instituce: vedení obchodní společnosti RESPECT OSTRAVA, s.r.o. - tel. (+420) ; e mail: Českou národní banku - tel. (+420) ; infocnb.cz; podatelnacnb.cz p říslušnou pojiš ťovnu a/nebo jsou oprávn ěni podat na pojiš ťovacího zprost ředkovatele žalobu u p říslušného soudu.

7 RESPECT INSURANCE BROKERS / Za kvalitu pojišt ě ní p řebíráme (VO odpovědnost Oddíl II. Pojistné pot řeby a požadavky klienta Pojistná nebezpe č í Požár, výbuch, Vich řice, Tíha sn ěhu, Sesuv, pád, Povode ň, úder blesku, náraz krupobití námrazy poddolování záplava Zem ět řesení Vodovodní škody Odcizení 1. Pojištění budov a staveb Určené k podnikání Inženýrské sítě Bytové domy D řevostavby Místa pojištění Jedno místo pojišt ění 2. Pojištění hmotných věcí movitých Více míst pojišt ění Hmotné věci movité Stroje a strojní Věci p řevzaté/ Elektronika (vybavení) za řízení užívané území ČR Zásoby Peníze, ceniny Věci zvláštní hodnoty jiné 3. Pojištění p řerušení provozu Ušlý zisk, stálé Jine finan ční ztrát náklady y Územní rozsah Č R 4. Pojištění odpovědnosti Evropa Z podnikání Dopravce Zasilatele Zam ěstnance Profesní Člen ů řídících orgán ů Svět mimo USA a Kanadu 5. Pojištění věcí p ři p řepravě P řeprava P řeprava smluvním vlastní dopravcem P řeprava v jiném režimu 6. Pojištění finan čních rizik Úpadek Úpadek cestovní agentury práce kancelá ře Finan ční zp ůsobilost dopravce Pohledávky 7. Pojištění vozidel / flotilové pojišt ění Povinné ru čení Havarijní pojišt ě ní Dopl ň kové pojištění X X 8. Ostatní pojištění Havarijní Odpovědnost pojišt ění letadel z provozu letadel Havarijní pojišt ění lodí Odpovědnost z provozu lodi 2

8 RESPECT INSURANCE BROKERS / Za kvalitu pojištění p řebíráme 0, odpovědnost Specifikace požadavk ů klienta (základní parametry pojištění limity pojistného pin ění, spoluú čast nebo pojistný zám ěr a motivace k pojištění) klient požaduje pojistit vozidlo, které je v jeho vlastnictví na riziko havarijní pojišt ění se spoluú časti 5%, min Kč včetn ě dopl ň kového pojišt ění skla, úrazu p řepravovaných osob a asisten čních služeb v p řípadě poruchy na území Č R Ověření pojistného zájmu Pojistný zájem je dán pojišt ěním vozidla z d ůvodu jeho vlastnictví Oddíl III. Informace k p ředloženému návrhu pojistné smlouvy Důvody, na jejichž základ ě pojišťovací zprost ředkovatele p ředkládá své doporučení k uzav ření pojistné smlouvy. (analýza konkuren čních produktů ) Dodatek k pojistné smlouv ě je p ředkládán na základ ě doporučení pojiš ťovacího zprost ředkovatele. Svoje doporu čení činí pojiš ťovací zprost ředkovatel v souladu s rámcovou smlouvou. Upozornění dle 2789 ob čanského zákoníku na p řípadné nesrovnalosti mezi požadavky klienty a nabízeným pojištěním. mezi požadavky klienta a nabízeným pojišt ěním nebyly zjišt ěny nesrovnalosti Další doporu čení pojišt'ovacího zprost ředkovatele. - pojišt ění po řizovací ceny vozidla (možno pojistit v četně spoluú časti) tzv. GAP - pojišt ění zavazadel Vyjád ření klienta k p ředloženému návrhu pojistné smlouvy a doporu čením pojišt'ovacího zprostředkovatele. Pojistník další doporu čení pojiš ťovacího zprost ředkovatele neakceptoval Seznam p říloh zápisu: Dodatek Č. 18 3

9 RESPECT INSURANCE BROKERS / Za kvalitu pojišt ě ní p řebíráme Oft~ odpov ědnost Oddíl IV. Prohlášení klienta Prohlášení klienta Klient dává pojiš ťovacímu zprost ředkovateli a pojistiteli souhlas se zpracováním jeho osobních údaj ů v souladu se zákonem Č. 101/2000 Sb., o ochran ě osobních údaj ů a o zm ěn ě některých zákon ů, v platném zn ění. Klient souhlasí s výše uvedenými údaji a svým podpisem stvrzuje, že jeho veškeré výše uvedené požadavky a pot řeby jsou pravdivé a p řesné a byly pojiš ťovacím zprost ředkovatelem zaznamenány jasn ě, p řesn ě, úpin ě a srozumiteln ě a informace mu byly také poskytnuty srozumiteln ě, jasn ě a p řesn ě. Klient prohlašuje, že p řevzal originál tohoto dokumentu a bere na v ědomí, že jedno vyhotovení obdrží pojiš ťovna, druhé vyhotovení obdrží pojiš ťovací zprost ředkovatel. Klient si je vědom nesrovnalostí mezi svými požadavky a nabízeným pojišt ěním specifikovaným výše a akceptuje je. V Ostravě dne V Uherském Hradišti dne Mgr. Marian Zúber Klient 4

10 ,.. ki),.. RESPECT INSURANCE BROKERS / / Za kvalitu pojišt ění p řebíráme CVDD-iiii, odpov ědnost Seznam pojiš ťoven, se kterými pojišťovací zprost ředkovatel spolupracuje: ACE European Group Ltd, organizační složka Agra pojiš ťovna, org. složka AIG Europe Limited Allianz pojiš ťovna, a.s. Atradius Credit Insurance N.V., org. složka Coface Austria Kreditversicherung AG Česká podnikatelská pojiš ťovna, a.s. Česká pojiš ťovna a.s. Česká pojiš ťovna ZDRAVÍ a.s. ČSOB Pojiš ťovna, a.s. D.A.S. pojiš ťovna právní ochrany, a.s. EULER HERMES SA, organiza ční složka ERV Evropská pojiš ťovna, a.s. Generali Pojiš ťovna a.s. Hasičská vzájemná pojiš ťovna, a.s. HDI Versicherung AG, organiza ční složka ING Životní pojiš ťovna N.V. Kooperativa pojiš ťovna, a.s. MAXIMA pojiš ťovna, a.s. QBE Insurance Limited Slavia pojiš ťovna, a.s. Triglav pojiš ťovna a.s. UNIQA pojiš ťovna, a.s. Wůstenrot pojiš ťovna Wi.istenrot životní pojiš ťovna, a.s. XL Insurance Company Limited P řehled nabízených produkt ů pojištění průmyslu a podnikatel ů : Pojišt ění živelní Pojišt ění pro p řípad poškození vodou z vodovodního za řízení Pojišt ění All Risk (všerizikové) Pojišt ění pro p řípad škod zp ů sobených krádeží a loupežným p řepadením Pojišt ění proti vandalismu Pojišt ění skel Pojišt ění proti p řerušení a omezení provozu Pojišt ění strojní Pojišt ění elektrotechnické Havarijní pojišt ění motorových vozidel + úrazové pojišt ění + pojišt ění zavazadel Pojišt ění zásilek (p řepravy zboží) Pojišt ění stavebních a montážních rizik Pojišt ění letadel Pojišt ění námo řních a říčních lodí Pojišt ění odpovědnosti za škodu obecné Pojišt ění odpovědnosti za výrobek Pojišt ění odpovědnosti člen ů p ředstavenstva Pojišt ění odpovědnosti dopravc ů a zasílatel ů Povinná smluvní pojišt ění odpovědnosti u vybraných činností Pojišt ění právní ochrany Pojišt ění cestovní (lé čebné výlohy v zahrani č í apod.) Povinné smluvní pojišt ění odpovědnosti za škodu a provoz motorových vozidel Pojišt ění plodin Pojišt ění hospodá řských zví řat Pojišt ění les ů Pojišt ění odpovědnosti za škodu zp ůsobenou provozem zem ědělské organizace Pojišt ění zem ědělských stroj ů a motorových vozidel P řehled nabízených produkt ů občanské pojiště ní: Pojišt ění kapitálové Pojišt ění pro d ěti a mládež Pojišt ění úrazové Pojišt ění kombinované Pojišt ění kolektivní Pojišt ění cestovní (Business & Holiday) Pojišt ění závažných onemocn ě ní Pojišt ění pro p řípad ušlého výd ělku v pracovní neschopnosti Havarijní pojišt ění motorových vozidel Povinné smluvní pojišt ění odpovědnosti za škodu a provoz motorových vozidel Pojišt ění domácnosti Pojišt ění rekrea ční chaty Pojišt ění bytových dom ů Pojišt ění rodinných dom ů Pojišt ění staveb Pojišt ění odpovědnosti za škody v ob čanském životě Pojišt ění odpovědnosti zam ěstnanců RESPECT OSTRAVA, s.r.o., P řívozská 134/6, Ostrava Tel.: , Fax: , Internet: Zapsáno v obchodním rejst říku vedeném m ěstským soudem v Ostrav ě, odd. C, vložka 16504, IČ :

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, třída Míru 94, 530 02 Pardubice tel. 466 890 111, fax 466 890 302

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, třída Míru 94, 530 02 Pardubice tel. 466 890 111, fax 466 890 302 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP w Smlouva byla schvátena Radou roéste Opočna Opočna Pojistná smlouva č. 226 5015186 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 usrrs38ním č... ' Kooperativa pojišťovna,

Více

Nabídka služeb pojišťovacího makléře

Nabídka služeb pojišťovacího makléře Nabídka služeb pojišťovacího makléře Pro žadatele : XY Předkládá : ZFP Makléř s.r.o. Na Řádku 8, 690 02, Břeclav Zastoupená : Ing. Petrem Kittnerem, jednatelem V Brně dne 18.4.2009 1 Obsah 1. Informace

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-172-008-14 ze dne 16.9.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-172-008-14 ze dne 16.9.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-172-008-14 ze dne 16.9.2014 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2269753186 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H 59 a pojištění odpovědnosti za

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, třída Míru 94, 530 02 Pardubice tel. 466 890 111, fax 466 890 302

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, třída Míru 94, 530 02 Pardubice tel. 466 890 111, fax 466 890 302 / & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP ůinfouva byla schválenu Pmu městě Opočna roé»ta-qpa&a. ^ft. kr..7?,.,\^ 2?0>/'é>~ Pojistná smlouva č. 698 035 8123 pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. KUÍ1SP80D6X1C Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16,113 04 Praha 1, Česká republika IČO 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, kterou zastupuje Ing. Josef

Více

Přehled výše základního pojistného u turistických cest za jeden den

Přehled výše základního pojistného u turistických cest za jeden den Přehled výše základního pojistného u turistických cest za jeden den Příloha č. 1 děti do 18 let 19-69 let 70 let a více 1,5 mil. Kč 16 Kč 20 Kč 44 Kč Evropa Pojištění 3 mil. Kč 20,80 Kč 26 Kč 57,20 Kč

Více

Dodatek č. 1 ke. Raiffeisenbank a.s.

Dodatek č. 1 ke. Raiffeisenbank a.s. Dodatek č. 1 ke Skupinové pojistné smlouvě č. 1809000001 o pojištění finanční ztráty vzniklé ze zneužití karty v důsledku jejího odcizení nebo její ztráty Generali Pojišťovna a. s. se sídlem Bělehradská

Více

SMLOUVA O DÍLO. M ěsto Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. Ing. Zdeněk Berka starosta m ěsta Zmocn ěnci pro jednání dtto

SMLOUVA O DÍLO. M ěsto Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. Ing. Zdeněk Berka starosta m ěsta Zmocn ěnci pro jednání dtto SMLOUVA O DÍLO uzav řená podle, 2586 a násl. ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném zn ění: Objednatel Smlouva číslo 061/2014-0251 Zhotovitel Název Sídlo M ěsto Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou

Více

PŘÍLOHA KE SMLOUVĚ O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

PŘÍLOHA KE SMLOUVĚ O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ PŘÍLOHA KE SMLOUVĚ O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Příloha č. 1 PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ pro účastníky zájezdů (typ 721 a 722) I. ÚVOD Cestovní pojištění pro účastníky

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-023-010-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-023-010-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-023-010-15 ze dne 8.6.2015 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720859451 mezi městskou částí Praha 12 a Kooperativou pojišťovnou, a.s. Vienna Insurance

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 1 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. URAZ 1/2008 Smlouvu uzavírají společnosti: CETELEM ČR, a. s. dále jen pojistník se sídlem: Karla Engliše 5/3208, Praha 5, 150 00 IČ: 25085689 DIČ: CZ25085689 zapsán

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Č.j.: HL.22342/2014/FIN Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1 V/5 Vyřizuje: Ing. Ingrid Pecháčková Tel.: 469 315 320 E mail: pechackova@hlinsko.cz Počet listů/příloh: 7/1 V Hlinsku dne: 19.11.2014 Město Poděbradovo

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2008 - předepsané pojistné Řádek Ukazatel 1-3/2007 1-12/2007 1-3/2008 Inde 1. Q. 2008/ 1. Q. 2007 Podíl v % 1. Q. 2008 k 1-12/2007 1 Předepsané pojistné celkem 33 391

Více

Telefonický kontakt: +420 810 888 000, +420 227 111 000 Email: info@metlife.cz. Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Telefonický kontakt: +420 810 888 000, +420 227 111 000 Email: info@metlife.cz. Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 INFORMACE K POJIŠTĚNÍ Poskytované pojistníkovi před uzavřením pojistné smlouvy na základě utanovení 21a z.č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelí Věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím,

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace o pojistiteli 1. Obchodní firma a právní forma pojistitele, sídlo a místo registrace pojistitele Union poisťovňa, a. s.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o. Sídlo: 4. května 288, Vsetín, PSČ 755 01 Identifikační číslo: 43964095 DIČ: CZ43964095 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2011

Příloha k účetní závěrce za rok 2011 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

Více

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Pojištění domácnosti Seminární práce k předmětu Pojišťovnictví Vypracoval: Studijní obor: Emailová adresa: Datum vypracování: Bc. Roman Fiedler

Více

Článek 1. Základní ustanovení

Článek 1. Základní ustanovení KUPNÍ SMLOUVA k nákupu stravovacích poukázek pro rok 2015 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a

Více

MĚSTO ŠUMPERK NÁM. MÍRU 1, ŠUMPERK IČ 00 30 34 61

MĚSTO ŠUMPERK NÁM. MÍRU 1, ŠUMPERK IČ 00 30 34 61 MĚSTO ŠUMPERK NÁM. MÍRU 1, ŠUMPERK IČ 00 30 34 61 PODKLADY K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ NA POJISTITELE MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI, VOZIDEL, MĚSTSKÝCH LESŮ, ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SKEL Zpracoval 30.10.2015 Jaroslav

Více

INFORMACE O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ PRO DRŽITELE PLATEBNÍ KARTY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY a.s.

INFORMACE O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ PRO DRŽITELE PLATEBNÍ KARTY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY a.s. INFORMACE O CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍ PRO DRŽITELE PLATEBNÍ KARTY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY a.s. vystavené na základě Pojistné smlouvy o pojištění držitelů platebních karet č. 71167 (dále také jen pojistná

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 kapitola 00 OBSAH 01 Poslání a profil společnosti... 03 02 Vedení společnosti... 05 03 Hlavní události roku 2014... 07 04 Rozsah nabídky

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

Oddíl I Předmět a účel smlouvy

Oddíl I Předmět a účel smlouvy POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100683/2006 na skupinové pojištění dlužníků ze smlouvy o úvěru sjednané se společností Home Credit a.s. ve znění účinném od 21. 9. 2012 Smluvní strany: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

Více

SMLOUVA O ZÁJEZDU uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O ZÁJEZDU uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O ZÁJEZDU uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Smluvní strany: Dodavatel: CK Barbora Dokoupilová, Nový Poddvorov 105, Hodonín-Nový Poddvorov 696 16 IČ: 757 47 472, DIČ: CZ8154204421 Jednající:

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Kooperativa V ie n n a I n s u r a n c e G ro u p Pojistná smlouva č. 7720640590 Obnova PS č. 7720356360 sjednané mezi sm luvním i stranami: Úsek hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna

Více

Exekutorský ú řad Karviná Mgr. Simona Kiselová, soudní exekutorka sídlem Karola Sliwky 125/20, 733 01 Karviná - Fryštát

Exekutorský ú řad Karviná Mgr. Simona Kiselová, soudní exekutorka sídlem Karola Sliwky 125/20, 733 01 Karviná - Fryštát ďĺ 2 Exekutorský ú řad Karviná Mgr. Simona Kiselová, soudní exekutorka sídlem Karola Sliwky 125/20, 733 01 Karviná - Fryštát tel. 596 312 846, mob. 601 380 304, IC 66244773, zapsán u EK CR pod ev. č. 171,

Více

Obchodní jméno: Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov IČ : 00259 586 Ing. Zdeňkem Berkou, starosta Bankovní spojení:

Obchodní jméno: Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov IČ : 00259 586 Ing. Zdeňkem Berkou, starosta Bankovní spojení: Níže uvedeného dne, měsíce a roku se ve shodě s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění a občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění Obchodní jméno: Město Sokolov

Více

* 0018184626240000* Pojistná smlouva číslo: 0018184626

* 0018184626240000* Pojistná smlouva číslo: 0018184626 * 0018184626240000* Pojistná smlouva číslo: 0018184626 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Zastoupena: Alanem Zahradou, regionálním

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - předepsané smluvní pojistné

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., která provádí některá ustanovení

Více

I ů 52' Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba. č.j. 197 EX 1662/13-65 zn. opr. 9100537971

I ů 52' Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba. č.j. 197 EX 1662/13-65 zn. opr. 9100537971 7 I ů 52'. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor Otakara B řeziny 229/5,79001 Jeseník; tel: 584 411 112, 581 112 200; fax: 584 450 309; IC: 03372537 DIC: CZ66081 11400; e-mail: infojexekutor-jesenik.cz,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

FINANCÍ. Příloha 3_4 - Odpovědi komerčních pojišťoven. Stránka 1 z 17. PČ Pojišťovna - otázka č. 1.1 Počet žádostí 2009 Počet žádostí 1.

FINANCÍ. Příloha 3_4 - Odpovědi komerčních pojišťoven. Stránka 1 z 17. PČ Pojišťovna - otázka č. 1.1 Počet žádostí 2009 Počet žádostí 1. Pojišťovna - otázka č. 1.1 Počet žádostí Počet žádostí 1 ACE European Ltd, organizační složka 0 0 2 AEGON Pojišťovna, a.s. 480 120 3 Allianz pojišťovna, a.s. 396 111 4 Amcico pojišťovna a.s. neevidováno

Více

POJISTĚTE SI SVŮJ KLID!

POJISTĚTE SI SVŮJ KLID! POJISTĚTE SI SVŮJ KLID! Uzavřením POJIŠTĚNÍ VÝDAJŮ získáte jistotu, že budete mít na rodinné výdaje i v případě: pracovní neschopnosti ztráty zaměstnání PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění A (pro

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 21. 12. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné

Více

Finan č ní ú řad pro Zlínský kraj t řída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Finan č ní ú řad pro Zlínský kraj t řída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Finan č ní ú řad pro Zlínský kraj t řída Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín Územní pracovišt ě v Uherském Hradišti Otakarova 1073, 686 01 Uherské Hradišt ě Elektronicky podepsáno 14. 10. 2014 Ing. Záme č ník

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31.12.2012

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31.12.2012 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31.12.2012 HVP, a. s. 15.5.2013 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31.12. 2012 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

St ředo český kraj 4 ODBOR KONTROLY

St ředo český kraj 4 ODBOR KONTROLY St ředo český kraj 4 ODBOR KONTROLY SpZn: SZ_082240/20 1 4/KUSK Stejnopis Č. Čj.: 0018641201 5/KUSK Zpráva o výsledku p řezkoumání hospoda ření obce POHOŘÍ ič : 00241555 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2015

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2015 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka služeb internetové inzerce volných pracovních míst pro SÚKL Zadavatel : Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv organizační

Více

BFAH-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005

BFAH-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 BFAH-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFAH-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344,

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC. zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí odboru veřejných zakázek policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC. zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí odboru veřejných zakázek policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 Souhrnné údaje Smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Seznam zkratek Ukazatel 1-3/2011

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře :

Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : Číslo smlouvy u mandanta:. Číslo smlouvy u mandatáře : M AN D Á T N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY* A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD* č...

SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY* A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD* č... SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY* A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD* č... uzavřená v souladu s ustanovením 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

Více

SMĚRNICE. Sazebník pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce

SMĚRNICE. Sazebník pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413 20 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce Vydává: Útvar

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci. Zadávací dokumentace Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Provedení kompletní opravy sociálního zařízení dámských a pánských WC v 1. NP, 2. NP a 5. NP v budově územního pracoviště KHS MSK Nový Jičín, Štefánikova 9,741 01

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. jednající prostřednictvím své organizační složky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady a ING Fondy (dále jen Reklamační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU Zhotovení štítk s árovými kódy a archových etiket pro R- SSZ Zjednodušené podlimitní ízení Obsah: I. ást Informace o zadavateli II. ást Obecná ustanovení o zadávací

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 409 a následujícími paragrafy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM Č. SMLOUVY : 2015/11/GR UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ 2586 a NÁSL.

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720951465 Úsek pojištění hospodářských rizik. "IT:*! P J ' ÍŠťo /y na '- a s - Vi enna Insurance Group MĚSTO OPOČNO

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720951465 Úsek pojištění hospodářských rizik. IT:*! P J ' ÍŠťo /y na '- a s - Vi enna Insurance Group MĚSTO OPOČNO %. Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Smlouva byla schválena Radou rnéaía Opočna Zastupitelstvem métta Opočna dna usn«98fiím č. Pojistná smlouva č. 7720951465 Úsek pojištění hospodářských rizik "IT:*!

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Bourací práce domu Příční, č.p. 9, Kojetín 1. Identifikační

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2008

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2008 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2008 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. výroční zpráva 2008 00. Obsah ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. výroční zpráva 2008

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-111461-19/ČJ-2011-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-2123-15/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH VÝDAJŮ A POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ TELEFONU KLIENTŮ TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. č 1080500030 (dále jen smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH VÝDAJŮ A POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ TELEFONU KLIENTŮ TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. č 1080500030 (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ PRAVIDELNÝCH VÝDAJŮ A POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ TELEFONU KLIENTŮ TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. č 1080500030 (dále jen smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi společnostmi:

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í I N Z E R T N Í C H S L U Ž E B ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ KAMENÍKY!

SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ KAMENÍKY! Dovolujeme si Vám zaslat tiskovou zprávu Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. Děkujeme za zveřejnění zprávy a jsme připraveni zodpovědět případné dotazy. SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Zajištění softwarových produktů Microsoft prostřednictvím Campus Agreement jedná se o zakázku malého rozsahu,

Více

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění Smluvní podmínky Obecná ustanovení 1. Společnost Pronajmiauto.cz (Blueway s.r.o.), se sídlem na adrese Praha Staré Město, V Kolkovně 920/5, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 014 17 151, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem IČO 25013891, zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945 Doručovací adresa Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

Komerční pojišťovna 1

Komerční pojišťovna 1 Komerční pojišťovna 1 Úkoly komerční pojišťovny technický (náhradový) úkol preventivní (zábranný) úkol investiční úkol 2 Pojišťovací činnost uzavírání pojistných smluv, správa pojištění, poskytování plnění

Více

Voj enske lesy a statky CR, s.p. Pod Juliskou 162 1/5, 160 00 Praha 6. Vojenské lesy a statky Č R, s.p.

Voj enske lesy a statky CR, s.p. Pod Juliskou 162 1/5, 160 00 Praha 6. Vojenské lesy a statky Č R, s.p. A^-= VLS Voj enske lesy a statky CR, s.p. Pod Juliskou 162 1/5, 160 00 Praha 6 ičo: 00000205. DIČ ; CZ00000205. zapsán v obeh. rejstřiku vedeném MS v Praze. spis.zn. ALX 256. Č. účtu: 1985704210300 Vojenské

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s. se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Česká republika, IČO: 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1464, kterou zastupuje

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2014

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2014 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

P A C H T O V N Í S M L O U V A. OBEC VĚŽKY (IČ:00600857 Podíl:1/1) Věžky 75119 Vlkoš u Přerova. jako Propachtovatel na straně jedné

P A C H T O V N Í S M L O U V A. OBEC VĚŽKY (IČ:00600857 Podíl:1/1) Věžky 75119 Vlkoš u Přerova. jako Propachtovatel na straně jedné P A C H T O V N Í S M L O U V A (smlouva o zemědělském pachtu), kterou uzavřely ve smyslu ust. 2332 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v účinném znění), dále uvedeného dne, měsíce a roku,

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních

Více

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2942318698

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2942318698 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2942318698 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČO: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti a Mgr. Hanou

Více

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 0 1 produkt/služba Standard 29. 2 3 produkty/služby Standard 69

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 0 1 produkt/služba Standard 29. 2 3 produkty/služby Standard 69 Sazebník Osobní účet České spořitelny Tip pro Vás: Vybíráte často z bankomatu? Zřiďte si službu Výběry z bankomatu České spořitelny neomezeně a již od 69 Kč za měsíc můžete pomocí debetní karty vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 96-1/2014N dražba nedobrovolná

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 96-1/2014N dražba nedobrovolná Dražebník Navrhovatel Dlužník DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 96-1/2014N dražba nedobrovolná IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Kupní smlouva č., VZ č..

Kupní smlouva č., VZ č.. Kupní smlouva č., VZ č.. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Statutární město Ostrava, městský obvod

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny služby poskytované touto cestovní kanceláří

Více

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU smlouvě, atd.) 1 z 7 ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU smlouvě, uzavření nájmu bytu ke stávajícímu bytu, atd.) číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti BYT: 1. ŽADATEL 2. ŽADATEL

Více

MUDr. Dominik Tomanek, jednatel společnosti

MUDr. Dominik Tomanek, jednatel společnosti Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 5T87G003 ze dne 28. 5. 2015 (dále jen Smlouva ) (poskytovatel v odbornostech 603, 604 gynekologie a porodnictví a dětská gynekologie)

Více