* * Pojistná smlouva číslo:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "* 0018184626240000* Pojistná smlouva číslo: 0018184626"

Transkript

1 * * Pojistná smlouva číslo: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ Zastoupena: Alanem Zahradou, regionálním ředitelem, na základě plné moci a Ing. Pavlínou Richtrovou, vedoucí oddělení korporátní klientely, na základě plné moci IČ: Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú /0800 Tel: , fax: dále jen pojistitel a Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem, PSČ Zastoupena: Ing. Jiřím Havelkou, starostou města IČ : Tel: , fax: Korespondenční adresa: Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem, PSČ dále jen pojistník uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami tvoří nedílný celek. Hlavní pojišťovací zprostředkovatel Název: SATUM CZECH s.r.o. Sjednatelské číslo: Jméno a příjmení jednající osoby: Mgr. Petr Strouhal Registrační číslo ČNB: PM Podřízený pojišťovací zprostředkovatel Vypracoval (pečovatel): Ing. Pavlína Richtrová, pr12932 Správa pojistné smlouvy: RŘ Ostrava oddělení korporátní klientely,

2 1. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Článek I. Úvodní ustanovení 2. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným. 3. Předmět podnikání nebo činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden ve zřizovací listině 4. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP), Doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen DPP), Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) uvedenými v čl. II pojistné smlouvy a dále ujednáními sjednanými v pojistné smlouvě. VPP, DPP a ZPP tvoří přílohu č. 2 pojistné smlouvy. 5. Pokud není v pojistné smlouvě dále uvedeno jinak, pojistná hodnota majetku včetně cizích věcí, které pojištěný oprávněně užívá, se stanovuje v souladu s čl. 3 bodem 2 písm. a) VPPM 1/14 jako nová cena. 6. Oprávněná osoba: pojištěný nebo jiná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění podle příslušných VPP, DPP či ZPP. 7. Místo pojištění: není-li dále v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na následující místa pojištění: a) Celé katastrální území města Lysé nad Labem b) Celé katastrální území města Litol c) Celé katastrální území města Vrutice b) Nespecifikovaná po právu užívaná místa pojištění na území České republiky. Pojištění pro škody vzniklé na těchto místech pojištění se sjednává s ročním limitem plnění uvedeným v článku V. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na místech používaných v rozporu s právními předpisy a platnými normami nebo v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé při přepravě. 8. Pojistné částky a limity plnění byly stanoveny pojistníkem. 9. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým. 1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ Článek II. Pojistná nebezpečí, předměty pojištění, pojistné částky, limity plnění a spoluúčasti Je upraveno: VPP pro pojištění majetku VPPM 1/14 (dále jen VPPM 1/14) DPP pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí DPPŽU MP 1/14 (dále jen DPPŽU MP 1/14) DPP pro pojištění úniku kapaliny z technického zařízení DPPUK MP 1/14 (dále jen DPPUK MP 1/14) Pojištění se sjednává v rozsahu: Flexa (tj. požár, výbuch, úder blesku, pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části) Tíha sněhu a námrazy Aerodynamický třesk Kouř Náraz dopravního prostředku Pád stromů nebo stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou součástí předmětu pojištění Sesuv nebo zřícení sněhových lavin Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin Vichřice, Krupobití Zemětřesení Povodeň a záplava Únik kapaliny z technického zařízení včetně přetlaku a zamrzání vody Nepřímý úder blesku Atmosférické srážky dle doložky D008 Limity pojistného plnění pro jednotlivá živelní pojistná nebezpečí jsou uvedeny v článku V. pojistné smlouvy

3 Pojištění se sjednává se spoluúčastí pro jednotlivá pojistná nebezpečí ve výši: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojistné nebezpečí: Flexa Povodeň a záplava Vichřice, krupobití, zemětřesení Únik kapaliny z technického zařízení Nepřímý úder blesku Atmosférické srážky Ostatní výše uvedená živelní pojistná nebezpečí Spoluúčast: je uvedena níže u jednotlivých předmětů pojištění 10% min ,- Kč 5 000,- Kč 5 000,- Kč 5 000,- Kč 5 000,- Kč 5 000,- Kč 1.1. Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích budov a staveb. Specifikace předmětu pojištění: budovy, stavby, haly, včetně stavebních součástí, příslušenství uvnitř i vně budov, uměleckých děl (která jsou stavebními součástmi budov a staveb), věžních hodin, EZS, kamerových systémů, anténních systémů a zábranných prostředků, garáží, chatek, střelnic, areálů sportovních a rekreačních zařízení, koupaliště vč. protipovodňové hráze, apod. s výjimkou položky uvedené pod bodem 1.2. (Soubor vedlejších staveb vlastních a cizích) ,-Kč 1.2. Sjednává se pojištění souboru vedlejších staveb vlastních a cizích. Specifikace předmětu pojištění: jedná se např. o komunikace, zpevněné plochy, travnaté plochy, dětská hřiště vč. vybavení, sportovní hřiště a sportoviště, parky, chodníky, parkoviště, oplocení, opěrné zdi, tenisové stěny, areál koupaliště vč. šaten a příslušenství, areál letního kina, dopravní značení, informační cedule, úřední desky, reklamní upoutávky, meteorologická stanice, autobusové zastávky, komíny, stožáry, septiky, podzemní jímky, mosty, stavby na vodních tocích, estakády, propustky, lávky, hráze, studny, uliční vpusti, retardéry, pískoviště, semafory, pergoly, altány, venkovní schodiště vč. sloupků, zábradlí, trafostanice, závory, úřední desky, městský mobiliář, sociální zařízení, ČOV, reklamní panely, amfiteátry, kolumbárium, žulové patníky, zabudované stoly na stolní tenis, veřejné osvětlení, nádrže, kanalizační a jiné šachtice, sadové a venkovní úpravy, inženýrské sítě, horkovody, kanalizace, kontejnery (které jsou nemovitými věcmi), nadzemní vedení a rozvody, apod.), vrty podzemní vody, veřejná WC, lavičky pevně připevněné, včetně všech rozestavěných staveb ,-Kč Pro pol a 1.2. se odchylně od čl. 6, písm. d) DPPŽU MP 1/14 ujednává, že se pojištění silnic, mostů, cest, opěrných zdí, veřejného osvětlení, dopravního značení, protipovodňové hráze, komunikací, zpevněných ploch, chodníků, staveb na vodních tocích, lávek a hrází sjednává také pro pojistné nebezpečí povodeň a záplava. Toto pojištění se sjednává s limitem pojištění uvedeným v článku V. této pojistné smlouvy Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích věcí movitých. Specifikace předmětu pojištění: DDHM, DHM, DDNM, DNM, stroje, zařízení, elektronika, výpočetní technika, přístroje, inventář, drobný hmotný investiční majetek vč. předmětů osobní spotřeby, majetek v operativní evidenci, samostatně evidovaný knihovní fond knihy, CD, DVD vedený odděleně od účetní evidence, samostatně evidovaný majetek pojištěných organizací vedený odděleně od účetní evidence běžné učební - 3 -

4 pomůcky, drobný inventář, nosiče dat a záznamy na nich, knihy, mobilní WC, mobilní buňky, stánky, kontejnery (které jsou movitými věcmi), vč. účtu spotřeby materiálu, apod. s výjimkou dopravních prostředků s přidělenou RZ a včetně elektronických zařízení ,-Kč 1.4. Sjednává se pojištění souboru vlastních zásob ,-Kč 1.5. Sjednává se pojištění vlastních a cizích věcí zvláštní hodnoty. Specifikace předmětu pojištění: Soubor vlastních a cizích věcí zvláštní a historické hodnoty, uměleckých děl (včetně obrazů, plastik, sbírek, grafických a sochařských děl, keramiky, porcelánu, soch, kašen, křížů, torz, hrobů, památníků, pamětních desek, pomníků, plastik, kapliček apod.) ,-Kč 1.6. Sjednává se pojištění souboru nehmotného investičního majetku. Specifikace předmětu pojištění: (písemností, plánů, obchodních knih, kartoték, výkresů, magnetických pásků a disků, ostatních nosičů dat a záznamů na nich, kartotéky, software např. kancelářský software, městský informační systém, GIS, Oracle, antivirové programy, operační systémy apod.) ,-Kč 1.7. Sjednává se pojištění vlastních a cizích cenností a cenin. Specifikace předmětu pojištění: platné tuzemské i cizozemské státovky, bankovky a mince, vkladní a šekové knížky, cenné papíry a ceniny, platební karty a jiné obdobné dokumenty ,-Kč 1.8. Sjednává se pojištění souboru věcí zaměstnanců, dětí, žáků, studentů, návštěv, klientů apod

5 Specifikace předmětu pojištění: věci vnesené a odložené. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group ,-Kč 1.9. Sjednává se pojištění souboru investic hmotné, movité, nehmotné apod ,-Kč Sjednává se pojištění nákladů na demolici a odvoz suti po pojistné události dle této pojistné smlouvy na výše uvedených předmětech pojištění. Roční limit plnění: ,-Kč Smluvní ujednání živelní pojištění : Pojistitel akceptuje podpojištění u souborů pojištěných věcí ve výši 15 % (jedná se o minimální hodnotu, v rámci nabídky je možné nabídnout vyšší hodnotu, viz hodnotící kritéria zadávací dokumentace. Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli navýšení pojistných částek pojištěných věcí pouze v případě, dojde-li během pojistného období ke zvýšení jejich hodnoty o více než 15%. Dojde-li během pojistného období ke zvýšení hodnoty pojištěných věcí o více než 15% vlivem inflace, nabídne pojistitel pojištěnému indexaci pojistných částek a do výše 15% nebude namítat podpojištění. Pojištění zahrnuje i pojištění nákladů na demolici, odvoz suti, demontáž a montáž nepoškozených věcí, stavební úpravy v souvislosti s novým pořízením nebo opravou poškozených věcí, náklady na obnovení výrobní a provozní dokumentace, likvidaci zbytků a následků pojistné události, přemístění a ochranu majetku, odstranění škod vzniklých následkem hašení a zásahem hasičského sboru. Limit pojistného plnění Kč na 1. riziko. V případě pojistné události na cizích věcech užívaných pojištěným vyplatí pojistitel pojistné plnění v nové ceně. Při převodu cizích věcí, které pojištěný po právu užívá, do jeho majetku, jsou tyto ihned pojištěny v rozsahu pojistné smlouvy. Investice se pojišťují včetně dodávek, které se již nacházejí na místě pojištění, přestože dosud nebyly dodavatelem fakturovány. Pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci tíhou sněhu se vztahuje i na poškození předmětů, které nemají nosnou konstrukci. Pojištění pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci vichřicí nebo krupobitím se vztahuje i na předměty pojištění, které jsou umístěny na volném prostranství. Pojištění se vztahuje i na škody způsobené na pojištěném majetku, a to vlivem zatečení atmosférických srážek a vlivem tajícího ledu nebo sněhu. Limit pojistného plnění Kč. Pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení předmětů pojištění zpětným vystoupnutím kapaliny z odpadního potrubí, které bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v důsledku atmosférických srážek, povodně nebo záplavy. Limit pojistného plnění Kč

6 Pojištění rizika vodovodní škody se vztahuje i na škody způsobené lomem trubky, přetlakem páry nebo kapalin a zmrznutím vody na vodovodních a kanalizačních potrubích, přípojkách a zařízeních na nich připojených a dále na škody způsobené médiem vytékajícím z klimatizačních zařízení, sprinklerů, samočinných a stabilních hasicích zařízení v důsledku poruchy těchto zařízení včetně škod způsobených v důsledku provádění zkoušek těchto zařízení. K samočinným hasicím zařízením patří i trysky, potrubní vedení vody nebo hasícího media, zásobníky vody nebo hasícího media, ventily, čerpadla, jakož i jiná zařízení. Limit pojistného plnění Kč. Pojištění se sjednává také na škody způsobené vytečením vody (vodné a stočné) při vodovodní škodě. Limit pojistného plnění Kč. Pojištění se vztahuje i na vodovodní škody způsobené vnitřními svody vody. Pojištění se sjednává i pro případ poškození nebo zničení vnějších dešťových svodů, došlo-li k němu tlakem kapaliny anebo zamrznutím vody v nich. Limit pojistného plnění Kč. U pojistného nebezpečí tíha sněhu nebo námrazy jsou předmětem pojištění také škody na stavebních součástech např. poškození žlabů, dešťových svodů vč. jejich upevňovacích konstrukcí nebo střešní krytiny nebo další příslušenství budov (antény, reklamy, apod.), i když současně ze stejné příčiny nedošlo k poškození nosné konstrukce střech budov. Limit pojistné plnění Kč. Pro pojistné nebezpečí tíha sněhu nebo námrazy se ujednává, že právo na pojistné plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc poškozena nebo zničena v příčinné souvislosti s pojistným nebezpečím tíha sněhu nebo námrazy. Pro pojistné nebezpečí náraz vozidla se ujednává, že se pojištění vztahuje i na škody způsobené nárazem vozidla provozovaného pojištěným. U pojištění zachraňovacích nákladů specifikovaných v zákoně č. 89/2012Sb., občanský zákoník, požadujeme sjednat hodnotu těchto nákladů ve výši Kč na 1. riziko. 2. POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ A VANDALISMU Je upraveno: VPP pro pojištění majetku VPPM 1/14 (dále jen VPPM 1/14) DPP pro pojištění odcizení věci DPPOV MP 1/14 (dále jen DPPOV MP 1/14) 2.1. POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ Pojištění se sjednává v rozsahu: Odcizení krádeží vloupáním Odcizení loupežným přepadením Dojde-li k odcizení pojištěných věcí, pojistitel bude plnit z jedné pojistné události do výše limitu, který odpovídá způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době vzniku pojistné události v souladu s článkem 7 DPPOV MP 1/14, není-li dále uvedeno jinak Sjednává se pojištění souboru pojištěných věcí uvedených pod položkami 1.1. až ,-Kč 1 000,-Kč Odlišný způsob zabezpečení: Dojde-li ke krádeži výše uvedených předmětů pojištění, je pojistitel oprávněn snížit své plnění v případě, že v době škodné události nebyly zabezpečeny v souladu s článkem 7 DPPOV MP 1/14, nebo způsobem uvedeným - 6 -

7 ve smluvních ujednáních v bodě Ujednává se, že v případě rozporu jsou smluvní ujednání nadřazena ujednáním v pojistné smlouvě či příslušných pojistných podmínkách Sjednává se pojištění souboru peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou pro případ odcizení věci při přepravě ( tj. krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením (dále jen "posel"). Specifikace pojištěné věci: soubor cenností (platné tuzemské i cizozemské státovky, bankovky a mince, cenné papíry a ceniny, vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty) přepravovaných pověřenou osobou. Pojištění se vztahuje na odcizení peněz a cenin loupežným přepadením při jejich přepravě. Pojištění se vztahuje na případy odcizení nebo ztráty přepravovaných peněz a cenin, kdy byl posel následkem dopravní nebo jiné nehody zbaven možnosti svěřené peníze a ceniny opatrovat. Z pojištění jsou vyloučeny škody, které vzniknou zpronevěrou poslem. Místo pojištění: území České republiky ,-Kč 1 000,-Kč Odlišný způsob zabezpečení: Dojde-li k odcizení výše uvedených předmětů pojištění, je pojistitel oprávněn snížit své plnění v případě, že v době škodné události nebyly zabezpečeny v souladu s článkem 7 DPPOV MP 1/14, nebo způsobem uvedeným ve smluvních ujednáních v bodě Ujednává se, že v případě rozporu jsou smluvní ujednání nadřazena ujednáním v pojistné smlouvě či příslušných pojistných podmínkách Sjednává se pojištění souboru věcí plastových a kovových kontejnerů. V souladu s čl. 5, bodu 1, písm. c) DPPOV MP 1/14 se ujednává, že pojištění se sjednává i pro případ prosté krádeže, tj. krádeže, kdy nebyly překonány překážky zabraňující krádeži, ani nebylo použito násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí. Pro všechny pojistné události je nezbytné šetření Policie ČR ,-Kč Smluvní ujednání pojištění odcizení : Pojištění se vztahuje i na případy: kdy pachatel bezprostředně před nebo po přepravě zásilky peněz a cenin použije proti pojištěnému, jeho pracovníkovi nebo jiné osobě pověřené pojistníkem násilí nebo hrozbu bezprostředního násilí, odcizení nebo ztráty přepravovaných peněz a cenin, kdy byl posel následkem dopravní nebo jiné nehody zbaven možnosti svěřené peníze a ceniny opatrovat. Odchylné ujednáno o zabezpečení : Pro veškeré budovy, haly a stavby, vč. vedlejších staveb je v případě pojistného nebezpečí krádež, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením, postačující případ, kdy se pachatel zmocnil pojištěné věci překonáním jejího konstrukčního upevnění (rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci se stavbou). Pojištění zahrnuje do výše pojistné částky, resp. sjednaného limitu plnění i náklady na odstranění škod na stavebních součástech, které vznikly v důsledku odcizení

8 Za uzavřený prostor z hlediska posouzení zabezpečení se bude posuzovat celá budova nebo konkrétní místnost (např. dílna, kancelář, apod.). Za uzavřený prostor se zároveň považuje i prostor ze sádrokartonových konstrukcí, prosklenými příčkami, sendvičových opláštění, jednoduchých opláštění profilovaným plechem apod. Pro všechny stroje, zařízení a inventář vč. zásob, uměleckých děl apod. se sjednávají následující limity plnění: Pro limit plnění do Kč je dostačující následující způsob zabezpečení: Pojištěné věci jsou v době pojistné události umístěné v uzavřeném prostoru, kde jsou všechny vstupní dveře uzamčeny jedním zámkem. Okno či jiná prosklená část není opatřena okenicí, roletou, mříží nebo bezpečnostním zaklením. Pro limit pojistného plnění do Kč je dostačující následující způsob zabezpečení: Pojištěné věci jsou v době pojistné události umístěné v uzavřeném prostoru, kde jsou všechny vstupní dveře uzamčeny a jsou opatřeny cylindrickou vložkou nebo dozickým zámkem nebo bezpečnostním visacím zámkem. Okno či jiná prosklená část není opatřena okenicí, roletou, mříží nebo bezpečnostním zaklením. Pro limit pojistného plnění do Kč je dostačující následující způsob zabezpečení: Pojištěné věci jsou v době pojistné události umístěné v uzavřeném prostoru, všechny vstupní dveře plné jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, jsou tyto dále opatřeny zabezpečením proti vyháčkování. Okno či jiná prosklená část není opatřena okenicí, roletou, mříží nebo bezpečnostním zasklením. Pro limit pojistného plnění do Kč je dostačující následující způsob zabezpečení: Pojištěné věci jsou v době pojistné události umístěné v uzavřeném prostoru, všechny vstupní dveře plné jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem. Pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, jsou tyto dále opatřeny zabezpečením proti vyháčkování. Místnost je vybavena elektronickou zabezpečovací signalizací, která je v době pojistné události aktivní a funkční a signál je sveden na mobilní telefon správce objektu nebo pult centrální ochrany. Okno či jiná prosklená část je opatřena okenicí, roletou, mříží nebo bezpečnostním zasklením. V případě pojištění cenností je dostačující následující stupně zabezpečení pro jednotlivé limity plnění: Pro limit plnění do Kč je dostačující následující způsob zabezpečení: Cennosti jsou uloženy v pokladnách nebo v plechových skříňkách, které jsou uzavřeny a uzamčeny ve stole nebo ve skříni, které jsou umístěny v uzavřeném prostoru, jehož všechny vstupní dveře jsou uzamčeny. Odchylné způsoby zabezpečení pro přepravu cenností: Pro limit plnění do Kč je dostačující následující způsob zabezpečení: Cennosti jsou přepravovány alespoň jednou osobou, která je vybavena obranným prostředkem (sprejem) a jsou uloženy v pevné, řádně uzavřené kabele nebo kufříku. Za uzamčené dveře nebo vrata se považují také dveře, požární dveře, prosklené dveře, vrata a mříže uzavřené elektromechanickým ovládáním i elektrickým pohonem. Volné prostranství. Pro věci umístěné na volném prostranství se za překonání překážky rozumí také překážka vytvořená vlastnostmi věci velká hmotnost, nadměrné rozměry, nutná demontáž apod. Pro předměty pojištění, které jsou umístěny na neoploceném volném prostranství v rámci území města Lysé nad Labem, se sjednává, že tyto předměty musí být zabezpečeny tak, aby při jejich odcizení musel pachatel prokazatelně použít násilí. Všechny škody, které vzniknout v důsledku tohoto rizika musí být hlášeny Policii ČR. Pro soubor vlastních a cizích strojů, zařízení a inventáře, které pojištěný prokazatelně používá k pracovním účelům v rámci pracovních cest na území České republiky (konference, stáže, semináře, ubytování v hotelu apod.) se sjednává následující způsob zabezpečení: Věci musí být uloženy v řádně uzamčené místnosti a při odcizení musí pachatel prokazatelně použít násilí. Pojištění se vztahuje i na odcizení plastových a kovových kontejnerů krádeží prostou s limitem plnění Kč POJIŠTĚNÍ VANDALISMU Pojištění se sjednává v rozsahu: Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení předmětu pojištění zjištěným pachatelem. Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení předmětu pojištění nezjištěným pachatelem

9 Sjednává se pojištění souboru pojištěných věcí uvedených pod položkami 1.1. až ,-Kč 1 000,-Kč Sjednává se pojištění souboru peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou pro případ úmyslného poškození nebo ničení věci při přepravě. Specifikace pojištěné věci: soubor cenností (platné tuzemské i cizozemské státovky, bankovky a mince, cenné papíry a ceniny, vkladní a šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty) přepravovaných pověřenou osobou. Místo pojištění: území České republiky ,-Kč 1 000,-Kč Sjednává se pojištění souboru všech výše uvedených předmětů pojištění. Pojištění se sjednává pouze pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění z příčiny graffiti ,-Kč 1 000,-Kč Smluvní ujednání pojištění vandalismu: Pojištění se vztahuje na jakékoliv úmyslné poškození, či zničení pojištěné věci zjištěným i nezjištěným pachatelem. Pojištění se vztahuje i na úmyslné poškození pojištěné věci malbami, nástřiky (např. spreji a barvami) nebo polepením. Při poškození pojištěné věci poskytne pojistitel plnění, jehož výše odpovídá přiměřeným a nezbytně vynaložený nákladům na vyčištění, případně i opravu plochy, která byla pojistnou událostí bezprostředně dotčena. Vynaložil-li pojištěný po pojistné události náklady na konzervaci pojištěné věci (např. prevence proti poškození spreji a barvami), budou součástí pojistného plnění i takto vynaložené náklady, max. však ve výši 20 % z částky vynaložené na tuto konzervaci pojištěné věci. Pro tyto škody se sjednává limit plnění Kč. 3. POJIŠTĚNÍ SKEL Je upraveno: VPP pro pojištění majetku VPPM 1/14 (dále jen VPPM 1/14) DPP pro pojištění skel DPPPS MP 1/14 (dále jen DPPPS MP 1/14) 3.1. Pojištění se sjednává pro: - zasazená a osazená skla v minimální tloušťce od 3 mm, - malby a nápisy na skle, jsou-li umístěny na pojištěných sklech, - nalepené snímače zabezpečovacího zařízení a nalepené fólie, jsou-li umístěny na pojištěných sklech, - 9 -

10 - sanitární keramiku, - markýzy vyrobené ze skla, - zrcadla. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group ,-Kč 500,-Kč 4. ALL-RISKOVÉ POJIŠTĚNÍ STROJŮ A ELEKTRONIKY Je upraveno: VPP pro pojištění majetku VPPM 1/14 (dále jen VPPM 1/14) DPP pro pojištění věci proti všem nebezpečím DPPAR MP 1/14 (dále jen DPPAR MP 1/14) Doložkou 001 výluka kybernetických rizik, která tvoří přílohu této pojistné smlouvy. Pojištění se sjednává v rozsahu: Pojištění se sjednává v rozsahu bodu 1 článku 3 DPPAR MP 1/14 (poškození nebo zničení věci ze všech nevyloučených příčin). Pojištění níže specifikovaných strojů a elektroniky se vztahuje na pojistná nebezpečí uvedená v čl. 5 bodě 4 písm. a) až h) DPPAR MP 1/14 dále jen strojní a elektronická pojistná nebezpečí. Pojištění se nevztahuje na pojistné nebezpečí odcizení a vandalismus dle článku 3 bodu 1 a 3 DPPOV MP 1/ Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích stacionárních strojů včetně jejich příslušenství a součástí ( vč. elektronických prvků a součástek) ,-Kč 10% min. však Stroje jsou řádně vedeny v účetní evidenci pojištěného. Stroje jsou v dobrém technickém stavu a provozuschopné Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích mobilních strojů, včetně jejich příslušenství a součástí. Místo pojištění: území České republiky ,-Kč 10% min. však Stroje jsou řádně vedeny v účetní evidenci pojištěného. Stroje jsou v dobrém technickém stavu a provozuschopné. Způsob zabezpečení proti odcizení:

11 Dojde-li ke krádeži mobilního stroje, je pojistitel oprávněn snížit své plnění v případě, že v době škodné události nebyl zabezpečen následujícím způsobem: Stroj musí být řádně zabezpečen funkčním mechanickým popřípadě elektronickým zabezpečením dodaným výrobcem stroje. Mimo pracovní dobu nebo v čase od 22:00 do 6:00 hod. musí být stroj odstaven na oploceném prostranství opatřeném funkčním oplocením s min. výškou 180cm s vraty uzamčenými jedním zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou nebo bezpečnostním doplňkovým zámkem Smluvní ujednání pojištění strojů Pojistitel nebude požadovat při sjednání specifikaci jednotlivých zařízení (název, typ, výrobní číslo, rok výroby) Sjednává se pojištění souboru vlastní a cizí elektroniky, včetně součástí a příslušenství ,-Kč Elektronika je řádně vedena v účetní evidenci pojištěného. Elektronika je v dobrém technickém stavu a provozuschopná Sjednává se pojištění souboru vlastní a cizí mobilní elektroniky výpočetní a komunikační techniky. Místo pojištění: území České republiky ,-Kč Elektronika je řádně vedena v účetní evidenci pojištěného. Elektronika je v dobrém technickém stavu a provozuschopná Smluvní ujednání pojištění elektroniky Pro účely tohoto pojištění se stáří elektroniky v souladu s článkem 5, bodem 2, písm. b) DPPSE MP 1/14 zvyšuje na 6 let. Pojištění se vztahuje také na kamerové systémy, ETZ, klimatizace atd. Pojistitel nebude požadovat při sjednání specifikaci jednotlivých zařízení (název, typ, výrobní číslo, rok výroby). 5. POJIŠTĚNÍ NÁKLADU Je upraveno: VPP pro pojištění majetku VPPM 1/14 (dále jen VPPM 1/14) DPP pro pojištění nákladu DPPPN MP 1/14 (dále jen DPPPN MP 1/14) Pojištění se sjednává v rozsahu: Poškození nebo zničení dopravní nehodou v rozsahu čl. 3 bodu 1 a) DPPPN MP 1/14. Poškození nebo zničením živelním pojistným nebezpečím v rozsahu čl. 3 bodu 1 b) DPPPN MP 1/14. Odcizení v rozsahu čl. 3 bodu 2, písm. a),b),c) DPPPN MP 1/

12 Odchylně od čl. 2 bodu 2 DPPPN MP 1/14 se ujednává, že vozidla, kterými je přeprava prováděna, nemusí být jmenovitě uvedena v pojistné smlouvě. Místo pojištění: území České republiky ,-Kč Bylo-li prokázáno, že v okamžiku zaviněné, resp. částečně zaviněné dopravní nehody pojištěného vozidlo řídila osoba, která nebyla pojistníkem k řízení vozidla a přepravě pověřena, nebo která byla v době pojistné události pod vlivem omamných či jiných návykových látek nebo u které byla zjištěna hodnota alkoholu v krvi, popř. která se odmítla podrobit zkoušce na obsah těchto látek v krvi, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění. Odchylně od čl. 5, bodu 2 DPPPN MP 1/14 se ujednává následující způsob zabezpečení: Dojde-li ke krádeži pojištěných věcí ze zaparkovaného pojištěného vozidla, vznikne pojištěnému právo na pojistné plnění jen tehdy, pokud jsou splněny následující podmínky : v době vzniku pojistné události bylo pojištěné vozidlo řádně zabezpečeno (tzn. uzamčeno a všechna instalovaná zabezpečovací zařízení byla v aktivním stavu); vozidlo, které nemá pevnou střechu se považuje za zabezpečené, pokud je kabina vozidla řádně uzamčena a pojištěné věci jsou uloženy na ložném prostoru vozidla zcela zakrytém plachtou, která je zabezpečena proti vniknutí minimálně ocelovým lankem s uzamčeným visacím zámkem; škoda vznikla v době od 6:00 do 22:00 hodin; obsluha opustila vozidlo pouze na dobu nezbytně nutnou. Časové omezení se však netýká případů, kdy bylo pojištěné vozidlo v době vzniku pojistné události umístěno v garáži nebo na střeženém parkovišti, resp. v jiném oploceném střeženém prostoru, který není volně přístupný. Článek III. Výklad pojmů, výluky z pojištění Vedle pojmů, jejichž výklad je uveden ve VPP, DPP a ZPP se pro účely pojistné smlouvy přijímá tento výklad dalších pojmů dotčených pojištěním podle této pojistné smlouvy: Za motorová vozidla se pro účely tohoto pojištění považují osobní a nákladní motorová vozidla s přidělenou SPZ (RZ), jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou RZ. Nepřímým úderem blesku se rozumí poškození úderem blesku bez viditelných destrukčních účinků na pojištěnou věc, které vzniklo v důsledku zkratu nebo přepětí v elektrorozvodné či komunikační síti. Za stavební součásti budovy nebo stavby se pro účely tohoto pojištění považují věci, které k ní podle povahy patří a nemohou být odděleny bez toho, aby se tím budova nebo stavba znehodnotila. Zpravidla jde o věci, které jsou k budově nebo stavbě pevně připojeny (např. vestavěný nábytek, obklady stěn a stropů, příčky, instalace, malby stěn, tapety). Ročním limitem plnění se rozumí horní hranice pojistného plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku. Škodný průběh je poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) sníženým o uhrazené regresy a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k roku účinnosti příslušné pojistné smlouvy. U víceletých pojistných smluv se vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné započítává postupně do příslušných pojistných let, přičemž hranicí mezi jednotlivými roky je datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. Rozhodující pro přiřazení vyplaceného plnění do jednotlivých pojistných let (upisovacích roků) je datum vzniku pojistné události. U pojistných smluv sjednaných na dobu kratší jednoho roku je vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné vztahováno ke sjednané době pojištění. Za věci movité, není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, se pro účely pojištění majetku nepovažují: o cennosti, ceniny, věci zvláštní hodnoty, o písemnosti, dokumenty, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky, o výbušniny, o motorová a přípojná vozidla s přidělenou RZ, o zásoby. Za zásoby, není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, se pro účely pojištění majetku nepovažují:

13 o cennosti, ceniny, věci zvláštní hodnoty, o písemnosti, dokumenty, nosiče dat, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky, o výbušniny. Pojistným rokem se rozumí období jednoho kalendářního roku, který počíná běžet dnem počátku pojištění. Sublimitem plnění se rozumí horní hranice pojistného plnění pojistitele pro případy specifikované v pojistné smlouvě. Je uplatňován v rámci limitu plnění, ke kterému se vztahuje. Není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, jsou sublimity plnění sjednány jako roční tzn. jako horní hranice plnění pojistitele v jednom pojistném roce. Majetkovou újmou vzniklou na jmění, která vznikla jeho poškozením, zničením nebo pohřešováním se rozumí rovněž újma vzniklá na životním prostředí, pokud tato vznikla nenadálou poruchou ochranného zařízení. Územní platností v pojištění odpovědnosti: o Česká republika se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území České republiky, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před českými soudy a podle platného právního řádu České republiky. o Evropa se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území Evropy, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudy státu, který je součástí Evropy, a podle platného právního řádu státu, který je součástí Evropy. o Svět vyjma USA a Kanady se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území jakéhokoliv státu, vyjma USA a Kanady, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudem země, kde újma vznikla, a podle platného právního řádu této země. o Svět včetně USA a Kanady se rozumí, že pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území jakéhokoliv státu včetně USA a Kanady, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudem jakéhokoliv státu vyjma USA a Kanady a podle platného právního řádu jakéhokoliv státu vyjma USA a Kanady. Článek IV. Hlášení škodných událostí Vznik škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu: SATUM CZECH s.r.o. Porážková 1424/ Ostrava, Moravská Ostrava Tel.: , fax: nebo Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group OLPU MO P.O.BOX Modřice tel.: , Článek V. Plnění pojistitele 1. Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VPP, DPP, ZPP a ujednání uvedených v této pojistné smlouvě. 2. V případě plnění v cizí měně se pro přepočet použije kursu oficiálně vyhlášeného ČNB ke dni vzniku pojistné události. 3. Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH. 4. Ujednávají se následující limity pojistného plnění ze všech druhů pojištění, za všechny škody vzniklé z příčin: Příčina výše limitu plnění druh limitu plnění povodeň a záplava ,- Kč limit plnění Pojištění položek vyjmenovaných v čl. 6, písm. d) DPPŽU MP 1/14 l ( tj. silnic, mostů, cest, opěrných zdí, veřejného osvětlení, dopravního značení, protipovodňové hráze, komunikací, zpevněných ploch, chodníků, staveb na vodních tocích, lávek a hrází ) pro pojistné nebezpečí povodeň a záplava ,- Kč limit plnění vichřice, krupobití, zemětřesení ,- Kč limit plnění

14 únik kapaliny z technických zařízení ,- Kč limit plnění Nepřímý úder blesku ,- Kč limit plnění Atmosférické srážky ,- Kč limit plnění ostatní sjednaná živelní pojistná nebezpečí kromě výše uvedených a flexy škody vzniklé na nespecifikovaných po právu užívaných místech pojištění na území České republiky škody vzniklé na nespecifikovaných po právu užívaných místech pojištění na území České republiky z příčin povodeň a záplava ,- Kč limit plnění ,- Kč limit plnění ,- Kč sublimit plnění (z ročního limitu plnění pro povodeň záplavu) Článek VI. Výše a způsob placení pojistného 1. Pojistné za sjednanou dobu pojištění činí: ,- Kč 1. Živelní pojištění ,- Kč 2. Pojištění odcizení a vandalismu ,- Kč 3. Pojištění skla ,- Kč 4. Pojištění strojů, strojních zařízení a elektroniky ,- Kč 5. Pojištění nákladu ,- Kč Celkové pojistné za sjednanou dobu pojištění činí ,- Kč 2. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojišťovacího makléře, je-li placena prostřednictvím peněžního ústavu. 3. Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojišťovacího makléře č /5500, v.s. (číslo pojistné smlouvy). Pojistné za sjednanou dobu pojištění ve výši ,- Kč je pojistným jednorázovým a je splatné k datu Pojistná doba Pojištění se sjednává na dobu určitou : Pojištění vzniká dne: Pojištění se sjednává do: Článek VII. Závěrečná ustanovení Změnu doby trvání pojistné smlouvy lze po vzájemné dohodě smluvních stran prodloužit jen písemným dodatkem pojistné smlouvy. 2. Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy. 3. Pro všechny výše uvedené druhy pojištění (živelní, odcizení, vandalismu, skel, odpovědnost za újmu atd.) se ujednává následující: V případě pojistné události na více pojištěných souborech z téže příčiny, a to i na více místech pojištění odečte pojistitel spoluúčast tak, aby to bylo výhodné pro pojištěného. Pojistitel odečte pouze jednu spoluúčast a to buď nejvyšší sjednanou, nebo spoluúčasti z jednotlivých předmětů pojištění

15 4. Makléřská doložka Pojistník pověřil pojišťovacího makléře SATUM CZECH s.r.o., IČ: vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto makléře, který je oprávněn přijímat a předávat smluvně závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních stran partnerů. Kopie plné moci nebo smlouvy o spolupráci pojišťovacího makléře je přílohou č. 3 této pojistné smlouvy. 5. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení, pojišťovací makléř obdrží 1 vyhotovení a pojistitel si ponechá 2 vyhotovení. Tato pojistná smlouva obsahuje 15 stran a 6 příloh. 6. Součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě a Přehled poplatků. Aktuální podoba Přehledu poplatků je k dispozici na webových stránkách pojistitele. 7. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. 8. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou. 9. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen to kdykoliv prokázat. 10. Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn. 11. Pojistník souhlasí, aby pojistitel zpracovával a předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (dále jen spřízněné osoby), v souladu s ust. 5, odst. 5 a 9, písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb. 12. Přílohy pojistné smlouvy: 1. Kopie listiny dokládající předmět podnikání nebo činnosti pojištěného 2. VPP, DPP a ZPP dle textu pojistné smlouvy 3. Plná moc makléře 4. Doložka 001 výluka kybernetických rizik 5. Doložka 011 Škody na pohybovém a hnacím ústrojí mobilních strojů 6. Doložka POJIŠTĚNÍ ATMOSFÉRICKÝCH SRÁŽEK V Ostravě dne Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Alan Zahrada Ing. Pavlína Richtrová regionální ředitel vedoucí oddělení V Lysé nad Labem Lysá nad Labem Ing. Jiří Havelka starosta města

16 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU PŘÍLOHA Č. 1 POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU Pojistník, pojištěný: Obec Dobrá Dobrá 230, 739 51 Dobrá IČ: 00 29 65 89 Pojištěnými jsou dále: A. NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 1. Základní škola

Více

N á v r h. Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny

N á v r h. Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny ZM Lysá nad Labem Dne: 27.1.2016 N á v r h Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na výběr pojišťovny Zpráva se předkládá z důvodu: Požadavku KV Zprávu vypracoval: Ing.Polenová Ivana Zprávu předkládá:

Více

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Název veřejné zakázky: Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s. p. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení Zadavatel název: Povodí Moravy,

Více

Poptávaný rozsah pojištění

Poptávaný rozsah pojištění Poptávaný rozsah pojištění Pojistník: Pojištěné subjekty: Město Lovosice Město Lovosice a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Město Lovosice Obsah: 1. Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu...

Více

Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění

Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Společná část - Vymezení pojmů 1.ÚČASTNÍCI SOUKROMÉHO POJIŠTĚNÍ...3 1.1.POJISTNÍK...3 1.2.POJIŠTĚNÝ...3 1.3.POJISTITEL...3 1.4.POJIŠŤOVACÍ

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Specifikace pojištění. Pojištění majetku a odpovědnosti podniku

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Specifikace pojištění. Pojištění majetku a odpovědnosti podniku 1 Informace o pojistníkovi a pojištěném Pojistník Obchodní firma: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Sídlo: Na vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČO: 03630919 Pojištěný Obchodní firma:

Více

VPP ZPP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění živelního přerušení provozu OBSAH. Pojistná nebezpečí, věcná škoda

VPP ZPP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění živelního přerušení provozu OBSAH. Pojistná nebezpečí, věcná škoda ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-172-006-14 ze dne 16.9.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-172-006-14 ze dne 16.9.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-172-006-14 ze dne 16.9.2014 Zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem "Pojištění majetku a odpovědnosti městské

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A NEMOVITOSTÍ DOMEX START MO 1/10 Obsah: Článek 1 Výkladová ustanovení Článek 2 Úvodní

Více

Zvláštní ujednání k pojištění strojů a zařízení (stacionární i mobilní stroje)

Zvláštní ujednání k pojištění strojů a zařízení (stacionární i mobilní stroje) Rámcová pojistná smlouva č. 2738001258 1. Pojištěná pojistná nebezpečí 1.1. Pojištění strojních rizik (MB) Zvláštní ujednání k pojištění strojů a zařízení (stacionární i mobilní stroje) 1.1.1. Pojištění

Více

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními. Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 82773602-14 Stav k datu 26. 2. 2016 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 82773602-14 Husovo Náměstí 23 289 22 LYSÁ NAD LABEM

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ BUDOV A OBECNÍHO MAJETKU VPP-BOM/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Zánik pojištění Článek 4 Změna pojištění

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY KOLEKTIVNÍHO POJIŠTĚNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY KOLEKTIVNÍHO POJIŠTĚNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ POJISTNÉ PODMÍNKY KOLEKTIVNÍHO POJIŠTĚNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ ze dne 1. 11. 2009 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění, které sjednává Komerční pojišťovna, a. s., IČ 63998017, se sídlem

Více

Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení zabezpečení

Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení zabezpečení Speciální pojistné podmínky pro případ odcizení SPZAB-2014 T019/14 Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení 1 Článek 2: Krádež vloupáním z uzamčeného prostoru Oddíl 1. Předepsaný způsob a limity pojistného plnění

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65920 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65920 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65920 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO

Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO (v2) ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637 IČ: 499 73 053 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 611-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 611-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 611-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DPPMDD-02/2016

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DPPMDD-02/2016 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DPPMDD-02/2016 OBSAH Pár slov úvodem 1 Co umíme pojistit 1 Kde se to musí nacházet 1 Před čím pojistíme 1 Jakým způsobem umíme pojistit 2 Komu budeme

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637 IČ: 499 73 053 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Základy vč. zemních prací - Svislé konstrukce - Stropy - Zastřešení mimo krytinu - Krytiny střech - Klempířské konstrukce -

Základy vč. zemních prací - Svislé konstrukce - Stropy - Zastřešení mimo krytinu - Krytiny střech - Klempířské konstrukce - DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 627-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s.

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s. podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Uzavření

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax Pojistná smlouva č. 7720604246 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP Invest a.s. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637, PSČ 760 01 IČ: 607 32 792 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPPSCP 1 / 08

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPPSCP 1 / 08 Článek 1 1. Soukromé sdružené cestovní pojištění, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 37/2004

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 309/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 309/2012-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 309/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2005 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

HP Invest 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010

HP Invest 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010 HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP Invest a.s. se sídlem: Zlín - Prštné, Kútíky

Více

Smlouva o ostraze majetku a poskytování recepčních služeb

Smlouva o ostraze majetku a poskytování recepčních služeb Příloha Výzvy č. 2 Návrh smlouvy Smlouva o ostraze majetku a poskytování recepčních služeb Číslo jednací Dodavatele: Číslo jednací Objednatele: uzavřená podle 1746 odst. (2) a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009 IMEW 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009 ve znění dodatku č. 4 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009 ve znění dodatku č. 4 Smlouvu uzavírají společnosti: INSIA a.s. dále jen pojistník se sídlem:

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Obsah ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Rozsah pojištění,

Více

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem KUMSP008K7ZH Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moravskoslezsko VZ 42/2015 Smluvní strany ÍMOŘAVŠÍČÓIÍLÉŽ^ KKAJ_ - KRAJSKY URAP l > CtŠIoŠMtOUVY (DODATKU)

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65962 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65962 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65962 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací HSUL 2239-05/ÚE-2014 Název zakázky: Oprava místnosti č. 26 na ÚO Ústí n. L. Předmět zakázky: Oprava místnosti č. 26 prostor pro osobní

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Příloha č. 1 Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Místo pojištění: Domov pro seniory Zahradní Město Sněženková 2973/8, Praha 10, 106 00 Soubor budov sloužící jako domov pro seniory se

Více

* * Pojistná smlouva číslo:

* * Pojistná smlouva číslo: * 0013882147240000* Pojistná smlouva číslo: 0013882147 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Zastoupena: Alanem Zahradou, regionálním

Více

SAZEBNÍK. Generali Pojišťovna a.s. Pojištění rekreačních objektů Víkend. Sazebník. Obsah

SAZEBNÍK. Generali Pojišťovna a.s. Pojištění rekreačních objektů Víkend. Sazebník. Obsah Obsah 1. Obecný úvod do produktu 2 1.1 Využití produktu pro koho je pojištění Víkend určeno? 2 1.2 Předmět pojištění 2 1.3 Pojistná nebezpečí 3 1.4 Podmínky pojištění 3 1.5 Minimální pojistné, zaokrouhlování

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

ZÁKON. ze dne. 2008. o vlastnictví bytů a nebytových prostorů (zákon o vlastnictví bytů)

ZÁKON. ze dne. 2008. o vlastnictví bytů a nebytových prostorů (zákon o vlastnictví bytů) N á v r h ZÁKON ze dne. 2008 o vlastnictví bytů a nebytových prostorů (zákon o vlastnictví bytů) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VPP) SERVISNÍ POJIŠŤOVNA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VPP) SERVISNÍ POJIŠŤOVNA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VPP) SERVISNÍ POJIŠŤOVNA Obsah: Článek 1. Úvodní ustanovení... 1 Článek 2. Výklad pojmů... 2 Článek 3. Uzavření a změny pojistné smlouvy... 5 Článek 4. Předmět pojištění...

Více

PŘÍLOHA č. 2 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍLOHA č. 2 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍLOHA č. 2 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ Pojistník, pojištěný: Obec Dobrá Dobrá 230, 739 51 Dobrá IČ: 00296589 Pojištěnými jsou dále: Příspěvkové organizace,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Nákup Vozidla - Hákový nosič kontejnerů Zpracovala: Ing. Roučková Olga Městské technické služby města Bílina Zadávací dokumentace 1) Předmět zakázky a předmět plnění Jedná se o veřejnou

Více

Výrobní areál v průmyslové zóně Kroměříž

Výrobní areál v průmyslové zóně Kroměříž JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Výrobní areál v průmyslové zóně Kroměříž Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: 01/12/2012/O Dražebník vyhlašuje

Více

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Smarty CZ a.s. se sídlem: Praha Nové Město, Politických vězňů 1272/21, okres

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 649/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 649/2015-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 649/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické.

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 363/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 363/2010-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 363/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 29. listopadu 2010, na

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 597-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 597-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 597-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, identifikační

Více

I Pojistná smlouva č. 81433217-16

I Pojistná smlouva č. 81433217-16 I Pojistná smlouva č. 81433217-16 íovna _ STRANA: 1 I Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B,

Více

Bod 1. Označení dražebníka a navrhovatele

Bod 1. Označení dražebníka a navrhovatele DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ OPAKOVANÉ vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů č. N63020 Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Pojištění osobních věcí a karty pro klienty České spořitelny

Pojištění osobních věcí a karty pro klienty České spořitelny Pojištění osobních věcí a karty pro klienty České spořitelny Úvod Pojištění osobních věcí a karty Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ odcizení nebo ztráty osobních věcí, karty a jejího zneužití.

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká republika IČ: 27639215,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1291/2014-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1291/2014-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1291/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH

Pojištění osob VPP PO 01/2014. Všeobecné pojistné podmínky OBSAH VPP PO 01/2014 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66009 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66009 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66009 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F

Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F Obsah: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za

Více

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny O pojištění Proč si sjednat pojištění k americkým hypotékám? Bojíte se, že nebudete mít na splácení americké hypotéky? Jakákoliv ztráta příjmů Vás může

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 603/2013-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 603/2013-N Bod 1. , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 603/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00

Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00 VZOROVÉ PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů (dále jen Zákon ) (dále též jako Prohlášení ) přijaté dnešního dne vlastníkem: Bytového družstva Seidlova,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-9312-14/ČJ-2012-0099EC Počet listů:5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro zakázku malého rozsahu podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Životní pojištění JUNIOR Invest

Životní pojištění JUNIOR Invest Životní pojištění JUNIOR Invest 07/2013 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

Vážený kliente, Přejeme vám mnoho šťastných kilometrů. Volkswagen Financial Services

Vážený kliente, Přejeme vám mnoho šťastných kilometrů. Volkswagen Financial Services GAP 100% POJIŠTĚNÍ Vážený kliente, rádi bychom vám poděkovali za vaše rozhodnutí zvolit pro financování a pojištění vozidla společnost Volkswagen Financial Services. Vedle úvěru, leasingu a komplexního

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti REDMAG, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 1024/1, PSČ 13000, IČ: 284 16 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 3772010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 3772010-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 3772010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 16. listopadu 2010, na

Více

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická

Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za Chlumem, ulice Litoměřická S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 35/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 35/2013 č.j.: 35/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 51 ze dne 30.01.2013 Smlouva o poskytnutí služeb v zařízení sběrného dvora Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Článek 2 Vymezení některých pojmů

Článek 2 Vymezení některých pojmů Okresní stavební bytové družstvo Teplice Střední ulice 1057/11, 415 01 Teplice, Česká republika Zápis v obchodním rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem : Den zápisu : 27. února 1973, Číslo

Více

SMLOUVA č. xxx o poskytování úklidových prací a služeb

SMLOUVA č. xxx o poskytování úklidových prací a služeb Příloha č. 9 NÁVRH SMLOUVA č. xxx o poskytování úklidových prací a služeb uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní

Více

Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména:

Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména: Město Stráž pod Ralskem, starostka Revoluční čp. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Obchodní podmínky Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména:

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 237/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 237/2012-N EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 237/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

Příloha č. 3 a) ZD. Část 1. Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu resp. škodu

Příloha č. 3 a) ZD. Část 1. Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu resp. škodu Příloha č. 3 a) ZD Část 1. Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu resp. škodu 1.ÚČASTNÍCI SOUKROMÉHO POJIŠTĚNÍ...2 1.1.POJISTNÍK...2 1.2.POJIŠTĚNÝ...2 1.3.POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL...2 2.MÍSTO POJIŠTĚNÍ...

Více

Všeobecné smluvní podmínky I. Obecná ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky I. Obecná ustanovení Všeobecné smluvní podmínky I. Obecná ustanovení 1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VPS ) upravují podrobněji právní vztahy a povinnosti vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidla

Více

2.. zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v., oddíl, vložka. se sídlem: jednající:

2.. zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v., oddíl, vložka. se sídlem: jednající: SMLOUVA O DÍLO Zajištění provozu veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení na území města Petřvald, spočívající v jeho správě, údržbě a běžných opravách včetně instalace a demontáže vánoční

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik & Kooperativa poj I S t o V N A A. S. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik Kooperativa, pojištovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSC 11001, Ceská republika lc

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 323/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 323/2009-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 323/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 25. ledna 2010, na adrese

Více

Pojistná smlouva č. 7720796680 Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva č. 7720796680 Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva č. 7720796680 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 659-ODD/14

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 659-ODD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 659-ODD/14 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel I: Navrhovatel II: Dražební společnost

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 379/2011-N,OD

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 379/2011-N,OD , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 379/2011-N,OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné opakované. Den konání

Více

2.3. Ujednává se, že na toto pojištění se vztahují roční limity plnění uvedené v Úvodní části pojistné smlouvy v bodu 2.3.

2.3. Ujednává se, že na toto pojištění se vztahují roční limity plnění uvedené v Úvodní části pojistné smlouvy v bodu 2.3. Pojistná smlouva č.: 50930674-17 Stav k datu 1. 12. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 Pojištění strojů Karel Řezáč Šárecká 1372/91 160 00 PRAHA 6 ČESKÁ REPUBLIKA 1. Smluvní strany Pojišťovna: Česká pojišťovna

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 20xxx2015 o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice B a spoluvlastnického podílu na pozemku (dále jen Smlouva)

KUPNÍ SMLOUVA č. 20xxx2015 o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice B a spoluvlastnického podílu na pozemku (dále jen Smlouva) KUPNÍ SMLOUVA č. 20xxx2015 o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice B a spoluvlastnického podílu na pozemku (dále jen Smlouva) kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 688-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 688-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 688-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Půjčování stavebních strojů a zařízení s obsluhou je klasifikováno podle stavební činnosti prováděné příslušným stavebním strojem nebo zařízením.

Půjčování stavebních strojů a zařízení s obsluhou je klasifikováno podle stavební činnosti prováděné příslušným stavebním strojem nebo zařízením. SEKCE F STAVEBNICTVÍ Tato sekce zahrnuje specializované i nespecializované stavební činnosti. Patří sem práce na novostavbách, opravy, provádění nástaveb a přestaveb budov i inženýrských děl, výstavba

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1086/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1086/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1086/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

1. Majetkové pojištění

1. Majetkové pojištění k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. Příloha č. 2 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti pro Město Železný Brod OBCHODNÍ

Více

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře.

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře. Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720929921 Úk pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 100/2013-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 100/2013-D ., U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 100/2013-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den

Více