CHALLENGES 4 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHALLENGES 4 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-125"

Transkript

1 Sekce Grammar Reference, Workbook strany GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 106 Pítomné asy - Present tenses (Module 1, strana 4-5) Pítomný as prostý - Present simple Pítomný as prostý používáme, když mluvíme o = aktivitách, které dláme pravideln (rutiny, zvyky): - Peter goes to school by bus. (Petr jezdí do školy autobusem.) - She wears jeans all the time. (Poád nosí džíny.) = stavech a stálých situacích, speciáln s nkterými slovesy nap. have, know, believe, like, love, hate: - I have two cats and a dog. (Mám dv koky a psa.) - We like to go out with our friends. (Rádi chodíme ven s páteli.) - They know nothing about the robbery. (O té loupeži nic neví.) Pítomný as prbhový - Present continuous Pítomný as prbhový používáme, když mluvíme o = aktivitách, které se djí te, v dob promluvy: - Why are you looking at me like that? (Pro se na m takhle díváš?) - I have to go - everybody is waiting for me. (Musím jít, všichni na m ekají.) = aktivitách, které probíhají v souasnosti, ale ne nutn v dob promluvy: - I m learning to dance. (this year) (Uím se tancovat.- tento rok) - Scientists are working on a vaccine against cancer. (Vdci pracují na vakcín proti rakovin.) = budoucích událostech, které jsme naplánovali: - I m getting married in June. (Budu se vdávat v ervnu.- pípravy jsou udlány) - We re going to the theatre tonight. (Dnes veer jdeme do divadla.- máme lístky) Nkterá slovesa (nap. like, know, believe) nejsou obvykle použita v ase prbhovém. Pítomný as prostý a prbhový Pítomný as prostý používáme, když mluvíme o aktivitách, které se opakují nebo pokud mluvíme o nem, co je obecn pravda. Pítomný as prbhový používáme, když njaká aktivita probíhá te nebo v prbhu nejbližší doby, pokud je pechodná nebo limitovaná v ase. Porovnejte tyto vty: - I read newspapers. (tu noviny.- opakovaná aktivita) - I m reading the newspaper. (tu noviny.- v dob promluvy, tu te) - I enjoy parties. (Mám rád veírky.- obecn je mám rád) - I m enjoying the party. (Užívám si tento veírek.- te jsem na veírku a líbí se mi) 1

2 Pedpítomný as - Present perfect Pedpítomný as používáme pro minulé dje, které mají trvání nebo njaký dsledek do pítomnosti: - Bill has gone out. (Bill šel ven. - te tu není) - I ve cut my finger. (ízla jsem se do prstu.- te krvácím) Používáme ho též pro minulé události, asto s píslovci asu nap. often, sometimes, usually, never, ever, before, které se staly v minulosti a my nevíme, nebo nás nezajímá, kdy se staly: - We have been to Paris before. (Pedtím už jsme byli v Paíži.) - Have you ever eaten sweet potatoes? (Jedla jsi nkdy sladké brambory?) - I ve travelled by plane a few times. (Nkolikrát jsem letl letadlem.) Používáme ho též pro události, které zaaly v minulosti a pokraují do te, asto s píslovci asu nap. always, all my life, since, for : - I ve always liked hot weather. (Vždy jsem ml rád horké poasí.) - How long have you been a travel writer? (Jak dlouho jsi byl spisovatelem o cestování?) Porovnejte tyto vty: - I ve lived in London for two years. (V Londýn žiji dva roky.- stále tam bydlím) - I lived in London for two years. (V Londýn jsem žil dva roky.- dva roky v minulosti, už tam nebydlím) - I ve lived in London for two years. (zdrazujeme zde trvání asu) - I ve lived in Lindon since (zdrazujeme zde bod v ase, kdy nco zaalo) Vta, která spojuje minulost a pítomnost, je vyjádena asem pedpítomným. Pokud ve vt není vyjádena žádná návaznost na minulost, použijeme as pítomný prostý. Porovnejte: - I ve lived in the mountains all my life. (Žiji v horách celý svj život.- vyjádení minulosti z pohledu pítomnosti) - I live in the mountains. (Žiji v horách.- žádná návaznost na minulost, zamuji se na to, co je te) GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 108 Minulé asy - Past tenses (Module 2, strana 14-15) Minulý as prostý- Past simple Minulý as prostý používáme, když mluvíme o = ukonených, jednorázových událostech v minulosti: - She climbed the stairs and went to her room. (Vyšla po schodech nahoru a šla do svého pokoje.) = situacích a zvycích v minulosti: - My grandmother didn t like cats. (Moje babika nemla ráda koky.) - I went to primary school in England. (Na základní školu jsem chodil v Anglii.) Pedpítomný a minulý prostý as - Present perfect and Past simple Pedpítomný as používáme pro minulé dje, které mají trvání nebo njaký dsledek do pítomnosti. Používáme ho též pro události, které se staly v minulosti a my nevíme, nebo nás nezajímá, kdy se staly. Pokud zmíníme, kdy se daná událost stala, použijeme as minulý prostý. U asu minulého chybí návaznost mezi minulostí a pítomností. - I broke my leg last year. (Minulý rok jsem si zlomil nohu.- žádná vazba mezi minulostí a pítomností) - I ve broken my leg. (Zlomil jsem si nohu.- je stále zlomená, nemohu poádn chodit) 2

3 Pokud mluvíme o konkrétním ase v minulosti, vždy používáme minulý as prostý (ne as pedpítomný): - I was on safari two years ago. (Byl jsem na safari ped dvma lety.- urený as v minulosti) NIKDY!!! I have been on a safari two years ago. Pokud používáme as pedpítomný, nezáleží na tom, kdy se konkrétn nco stalo: - I ve bought a car - it s great! (Koupil jsem si auto- je skvlé.- nezáleží na tom, kdy jsem ho koupil, je dležité to, že ho mám te) - I bought a car in (V roce 2000 jsem si koupil auto.- víme pesn, kdy se to stalo, urení minulosti) Minulý as prbhový Minulý as prbhový používáme, když mluvíme o = aktivitách, které v minulosti probíhaly po delší dobu: - I was reading all afternoon. (Celé odpoledne jsem etla.) - They were arguing for two hours. (Dv hodiny se hádali.) Pokud se ve vt objeví oba asy minulé, as minulý prbhový popisuje události, které probíhaly po delší dobu a tvoí pozadí k vyjádení jiného, kratšího dje v minulosti, který je vyjáden asem minulým prostým: - When we came in, everyone was dancing. (Když jsme vešli dovnit- kratší aktivita, všichni tancovali.- delší aktivita) - It was raining when we arrived in London. (Pršelo- delší aktivita, když jsme pijeli do Londýna.- kratší aktivita.) - Mr Jones was buying a paper when a man stole his wallet. (Pan Jones kupoval noviny- delší aktivita, když mu njaký muž ukradl penženku.- kratší aktivita) Pedminulý as prostý- Past perfect Pedminulý as používáme pro události, které se udály ped jinou událostí v minulosti: - John had heard the joke, so he didn t laugh. (John už ten vtip slyšel, tak se nesmál.- slyšel ho již díve, než byl vyprávn znovu) - She didn t know that he had got married. (Nevdla, že se oženil.- oženil se ped tím, než se to dozvdla) Když se minulý as prostý a pedpítomný as objeví v té samé vt, pedminulý as se používá k vyjádení události, která se stala jako první: - When we arrived at the theatre, the play had already started. (Když jsme dorazili do divadla, hra už zaala.- zaala pedtím, než jsme my pijeli) - He didn t realise that someone had stolen his bike. (Neuvdomil si, že mu nkdo ukradl kolo.- ukradli mu ho pedtím, než si to uvdomil) S after a before asto používáme jen as minulý prostý, protože z urení asu již obsaženého v after a before vyplývá, co se stalo jako první a co jako druhé: - He left after he finished the test. (Odešel po té, co dopsal test.) NEBO He left after he had finished the test. (ob varianty jsou správné) GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 110 Typy tvaru sloves následujících po jiném slovesu - Verb patterns (Module 2, strana 21) Pokud chceme po slovesu použít další sloveso, musíme si uvdomit, v jakém tvaru je. Sloveso + to + infinitiv afford (dovolit si), agree (souhlasit), choose (vybrat), decide (rozhodnout), expect (oekávat), help (pomoci), learn (uit se), manage (zvládat), need (potebovat), offer (nabídnout), plan (plánovat), promise (slíbit), refuse (odmítnout), want (chtít), would like/ love/ prefer - I can t affort to buy any new CDs this month. (Tento msíc si nemohu dovolit koupit žádná nová CD.) - She refused to lend me her bike. (Odmítla mi pjit své kolo.) 3

4 Sloveso + pedmt + to + infinitiv advise (radit), allow (dovolit), beg (prosit), expect (oekávat), help (pomoci), invite (pozvat), need (potebovat), order (pikázat), tell (íct), want (chtít), would like/ love/ prefer - I begged her not to leave. (Prosil jsem ji, aby nechodila.) - We invited him to give a talk on astronomy. (Pozvali jsme ho, aby udlal pednášku o astronomii.) Sloveso + pedmt + infinitiv help, let (nechat), make (nutit) - They let us use their flat during the holidays. (Nechají nás používat svj byt o prázdninách.) - She made me confess that I was in love. (Donutila m, abych se piznala, že jsem zamilovaná.) Sloveso + -ing koncovka adore (zbožovat), avoid (vyhnout se), can t stand (nemoci vystát), consider (považovat), enjoy (užít si), finish (dokonit), hate (nenávidt), like (mít rád), love (milovat), (not) mind (ne-vadit), prefer (upednostovat), risk (riskovat), suggest (navrhnout) - I don t mind staying up late. (Nevadí mi být dlouho vzhru.) - She prefers walking to going by bus. (Upednostuje chzi ped jízdou autobusem.) Slovesa love, like a hate mohou mít za sebou též sloveso s infinitivem s to. GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 111 Pedpítomný as prostý a prbhový - Present perfect simple and continuous (Module 3, strana 24-25) Pedpítomný as prbhový používáme k vyjádení: = opakovaných nebo prbhových aktivit, které zaaly v minulosti a nejsou dokoneny: - I ve been reading since lunchtime. (tu od obda.) - We ve been learning English for two years. (Uíme se anglitinu dva roky.) = dokonené nebo nedokonené minulé aktivity, pokud se zamujeme na aktivitu samotnou, obvykle tím vyjadujeme uritý pítomný efekt: - I ve been reading all night. (etla jsem celou noc.- te jsem unavená) - Have you been running? (Bžel jsi?- jsi udýchaný) - Ugh, you smell! - I ve been cleaning out the stable. (Fuj, ty smrdíš!- Uklízel jsem stáje.) Forma: Pedpítomný as prbhový používáme s pomocným slovesem have / has + been + slovesem s koncovkou ing: - I ve been working all day. (Pracoval jsem celý den.) - He hasn t been doing his homework. (Nedlal své domácí úkoly.) - Have you been playing football? (Hrál jsi fotbal?) Pedpítomný as prostý nebo prbhový?- Present perfect simple or continuous? Pedpítomný as prostý používáme, když se chceme zamit na nco, eho jsme dosáhli. Pedpítomný as prbhový používáme, když se chceme zamit pímo na aktivitu, nezáleží na tom, jestli byla aktivita dokonena nebo ne, speciáln, pokud chceme vysvtlit, jaká aktivita vedla k viditelným následkm. Porovnejte: - I ve read this new book. (Peetl jsem tuto novou knihu.- doetl jsem ji) - I ve been reading this new book. (etl jsem tuto novou knihu.- stále ji tu, nedoetl jsem ji) - I ve prepared for the test. (Pipravil jsem se na test.- jsem pipraven na test, píprava je dokonena) - I ve been preparing for the test. (Pipravoval jsem se na test.- nejsem ješt zcela pipraven ho psát, stále studuji) 4

5 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 112 Trpný rod - The passive (Module 4, strana 34-35) Trpný rod používáme: = v pípad, že nevíme nebo není dležité, kdo uritou vc nebo dj zpsobil: - The walls are painted white. (Stny jsou vymalovány bíle.) - The blackboard has been cleaned. (Tabule byla vyištna.) = když je jasné, kdo dj zpsobil, a není tudíž nutné ho zmiovat: - He was operated on this morning. (Byl ráno operován.- je jasné, že doktoi ho operovali) - The robbers will be found and arrested. (Lupii budou nalezeni a zateni.- je jasné, že policisty) = dj samotný je dležitjší než to, co ho zpsobilo: - My car has been stolen! (Moje auto bylo ukradeno!) - John Lennon was assassinated in (John Lennon byl zavraždn v roce 1980.) = pokud chceme ve vt zdraznit, kdo byl konatelem dje, použijeme v pípad trpného rodu tzv. by- phrase na konci vty, která ekne, kdo byl konatelem dje: - This essay wasn t written by you, it was written by Jane. (Tato práce nebyla napsaná tebou, ale Janou.) By- phrase též používáme na konci vty za trpným rodem, pokud je vta popisující konatele dje píliš dlouhá: - The robbery was reported by a homeless person spending the night at the bus station opposite the bank. (Loupež byla ohlášená bezdomovcem, který trávil noc na autobusové zastávce naproti bance.) V textech asto používáme trpný rod, pokud chceme zaít vtu s tématem, které je již známo a chceme jen pidat novou informaci: - We were staying in a small hotel by the lake. It had been advertised on the Internet. (Bydleli jsme v malém hotelu u jezera. Bylo to inzerováno na internetu.) Forma: Pítomný as prostý The door is always locked at 22:00. Pedpítomný as prostý Many areas have been affected by war. Minulý as prostý All the documents were burnt in the fire. Pedminulý as prostý Our house had been burgled while we were away. be going to The old cinema is going to be demolished. modální slovesa A copy can easily be made- GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 113 leny v zempisných názvech- Articles in geographical names (Module 4, strana 41) V zempisných názvech používáme bu uritý len the nebo žádný len. = Žádný len není použit ped jmény: kontinent - Africa, Europe, Australia zemí - France, Turkey mst - Budapest, New York, Salt Lake City jezer - Lake Victoria, Lake Eire vrcholk hor - Mont Blanc, McKinley jednotlivých ostrov - Majorca, Sicily = Uritý len the je použit ped jmény: ek - the Nile, the Amazon, the Rio Grande moí a oceán - the Baltic, the Atlantic, the Dead Sea pohoí - the Rocky Mountains, the Andes, the Alpes souostroví - the Bahamas, the Shetlands, the Canary Islands stát v množném ísle - the Netherlands, the Philippinnes stát, které obsahují podstatné jméno (nap. republika, stát, království) - the United Stas, the Czech Republic, the United Kingdom 5

6 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 114 Spekulace - Speculating (Module 5, strana 44-45) K vyjádení spekulace pro as pítomný i minulý používáme tato modální slovesa: Modální sloveso Význam must Jsme si jisti, že nco je nebo byla pravda. can t Jsme si jisti, že nco není nebo nebyla pravda. may / might / could Myslíme si, že je možné, že nco je nebo byla pravda. may / might not Myslíme si, že je možné, že nco není nebo nebyla pravda. Podívejte se na tyto píklady: - It must be a good club. There s a long queue outside. (To musí být dobrý klub. Je ped ním dlouhá fronta.) - They can t be rich. They live in a really small flat. (Nemohou být bohatí. Žijí v opravdu malém byt.) - Why don t you open that letter? It could be important. (Pro neoteveš ten dopis? Mže to být dležité.) - Can we go to the new museum? - I don t know. We might not have time. (Mžeme jít do toho nového muzea?- No já nevím. Možná nebudeme mít as.) Pro spekulace v pítomnosti a minulosti používáme s modálními slovesy dva rzné typy infinitiv: = pro spekulaci v pítomnosti ohledn pítomného stavu nebo zvyku, používáme modální sloveso + infinitiv bez to: - She might know your boyfriend. (Možná zná tvého pítele.) - The money may be hidden in the cellar. (Peníze mohou být schovány ve sklep.) = pro spekulaci v minulosti, používáme modální sloveso + have + tetí tvar nepravidelných sloves nebo koncovka ed u sloves pravidelných: - He might have fallen asleep. (Možná usnul.) - They must have forgotten our address. (Museli zapomenout naši adresu.) GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 115 Budoucí as prbhový - Future continuous (Module 6, strana 54-55) Budoucí as prbhový používáme, když: = mluvíme o aktivitách, které budou v prbhu urité doby v budoucnosti: - Tomorrow at two o clock, I ll be lying on the beach. (Zítra ve dv budu ležet na pláži.) - We will be doing the exam all morning. (Zkoušku budeme dlat celé dopoledne.) = mluvíme o plánovaných budoucích aktivitách a událostech: - I will be working on my geography project at the weekend. (Budu pracovat celý víkend na svém projektu ze zempisu.) - We will be selling our car soon. (Brzy budeme prodávat naše auto.) asto používáme budoucí prbhový as ke zdvoilému uvedení nabídky a dotazu: - I ll be going to the shops. Would you like me to get you anything? (Pjdu do obchodu. Chceš, abych ti nco pinesla?) - I ll be driving to town this afternoon. Do you want a lift? (Odpoledne pojedu do msta. Chceš svést?) - Will you be going on the Internet? Can you check what s on at the local cinema? (Chystáš se jít na internet? Mžeš zjistit, co dávají v kin?) - Will you be seeing Paul and Jackie on Saturday? Can I come with you? (Uvidíš v sobotu Paula a Jackie? Mžu jít s tebou?) 6

7 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 116 Modální slovesa odkazující do minulosti - Modals referring to the past (Module 6, strana 61) Tyto modální slovesa používáme, když mluvíme o minulosti: Modální sloveso Píklad Význam had to I had to stay with my grandmother. (Musela jsem zstat s babikou.) She had to write the essay again. (Musela tu práci pepsat.) needn t have done could have done should have done shouldn t have done was able to wasn t able to I needn t have studied so har - the test was easy. (Nemusel jsem se tolik uit - ten test byl jednoduchý.) They needn t have left so early. The train doesn t go until 4:15. (Nemuseli odjet tak brzy. Žádný vlak nejede do 4:15.) We could have eaten something before getting on the train. (Mohli jsme se neho najíst ped tím, než jsme nastoupili do vlaku.) I could have studied medicine. (Mohla jsem studovat medicínu.) I should have studied more. (Ml jsem více studovat.) They should have cancelled the competition. (Mli tu soutž zrušit.) I shouldn t have hit the police officer. (Neml jsem uhodit toho policistu.) We shouldn t have stayed up so late. (Nemli jsme zstat vzhru tak dlouho.) I was able to take part in a TV quiz show. (Byla jsem schopna se zúastnit televizního kvízu.) We were able to watch Barcelona play against Real Madrid. (Byli jsme schopni sledovat hru Barcelony s Realem Madrid.) I wasn t able to swim across the river. (Nebyl jsem schopen tu eku peplavat.) We weren t able to finish our dinner- there was so much food! (Nebyli jsme schopni dokonit naší veei- bylo tam píliš mnoho jídla.) Nco bylo nutné udlat v minulostinemla jsem na výbr. Nco jsem udlal, ale nebylo to nutné. Nco bylo možné udlat v minulosti, ale neudlala jsem to. Nco jsem neudlal, ale byla to chyba. Te toho lituji. Nco jsem udlal, ale byla to chyba. Te toho lituji. Zvládla jsem nco udlat, akoliv to nebylo jednoduché. Nezvládl jsem nco udlat. GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 117 Výrazy would a used to - Would and used to (Module 7, strana 64-65) Would a used to používáme, pokud mluvíme o událostech, které se dly v minulosti pravideln, speciáln, pokud se již nedjí nyní: - We used to go for long walks. (Chodívali jsme na dlouhé procházky.) NEBO We would go for long walks. - They used to paint their nails red. (Lakovali si nehty naerveno.) NEBO They would paint their nails red. Would používáme pouze, pokud hovoíme o aktivitách, used to používáme, pokud hovoíme o aktivitách i stavech: - She used to have a lot of friends. (Mívala hodn pátel.) NE!! She would have - I used to like ice cream when I was a kid. (Mívala jsem ráda zmrzlinu, když jsem byla dít.) NE!! I would like - Before there was television, people would (nebo used to) listen to the radio. (Ped tím, než byla televize, lidé poslouchali rádio.) 7

8 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 118 Nepímá e - Reported statements (Module 8, strana 74-75) Když nkomu sdlujeme, co ekl nkdo jiný, používáme uvozovací slovesa nap. admit (pipustit), agree (souhlasit), announce (prohlásit), believe (vit), claim (prohlásit), explain (vysvtlit), think (myslet), say (íct), tell (íct). Když pevádíme nco, co bylo eeno v minulosti, musíme nkteré vci v pvodní vt zmnit: = mníme zájmena tak, aby nová vta byla srozumitelná stejn jako ta pvodní: - I love you. - He said (that) he loved her. ( Miluji t - On ekl, že ji miluje.) - You told us to come. - He said (that) she had told them to come. ( ekla jsi, abychom pišli. - On ekl, že ona jim ekla, aby pišli.) = mníme asy sloves, pokud je uvozovací sloveso v minulosti: - I m hungry. - He said he was hungry. ( Mám hlad. - ekl, že má hlad.) Pvodní as as použitý v nepímé ei pítomný as prostý I work in a shop. minulý prostý He said he worked in a shop. pítomný prbhový I am working in a shop. minulý prbhový He said he was working in a shop. pedpítomný prostý I have worked in a shop. pedminulý prostý He said he had worked in a shop. pedpítomný prbhový I have been working in a pedminulý prbhový He said he had been shop. working in a shop. minulý prostý I worked in a shop. pedminulý prostý He said he had worked in a shop. minulý prbhový I was working in shop. pedminulý prbhový He said he had been working in a shop. will I will work in a shop. would He said he would work in a shop. be going to I am working in a shop. was / were going to He said he was going to work in a shop. as nemníme, pokud sdlujeme nco, co je v dob promluvy stále aktuální: - Jill and Chris are married. - She said that Jill and Chris are married. = mníme urení asu a místa, pokud se kontext zmnil: - I visited Cairo three years ago. - He said he had visited Cairo three years earlier. pvodní vta now at the moment today this week yesterday last week/ month/ year ago tomorrow next week/ month/ year here nepímá e then/ on that day/ at that time/ immediately atd. at that moment that day that week the day before the week/ month/ year before, the previous week/ month/ year before/ earlier the next day/ the following day the following week/ month/ year, the week/ month/ year after there V nepímé ei asto vynecháváme that ped pevádným sdlením, speciáln pokud jsou uvozovací slovesa say a think: - He said I was his best friend. (ekl, že jsem jeho nejlepší pítel.) - They thought he was going to win. (Mysleli, že vyhraje.) 8

9 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 120 Vyjádení množství - Talking about quantity (Module 8, strana 81) all, some, most All, some a most používáme ped množným íslem podstatných jmen nebo ped podstatnými jmény nepoitatelnými. = All, some a most + podstatné jméno používáme, když chceme poukázat na skupinu nebo kategorii obecn: - All rice is healthy. (Všechna rýže je zdravá.) - Some students are lazy. (Nkteí studenti jsou líní.) = All, some a most+ of the + podstatné jméno používáme, pokud chceme poukázat na specifickou skupinu nebo kategorii: - All of the rice is imported from Asia. (Všechna naše rýže je dovážena z Asie.- nap. rýže v této zemi) - Some of the students don t study at all. (Nkteí z tchto student vbec nestudují.- nap. studenti v této tíd) = All používáme, pokud poukazujeme na každého ve skupin nebo celkovou sumu: - All students have to work hard to get good grades. (Všichni studenti musí piln studovat, aby dosáhli dobrých známek.) - Not all sport is good for you. (Ne každý sport je pro tebe dobrý.) = When používáme, pokud poukazujeme na ást zástupc skupiny nebo na ást njaké kategorie: - Some people like horror films. (Nkteí lidé mají radi horory.) - I like some modern music, (Mám rád nkterou moderní hudbu.) = Most používáme, pokud poukazujeme na více než polovinu skupiny nebo kategorie: - Most fruit contains vitamin C. (Vtšina ovoce obsahuje vitamín C.) - Most children like pizza. (Vtšina dtí má ráda pizzu.) = All a all of používáme ped pivlastovacím zájmenem a the: - She ate all (of) her rice. (Sndla všechnu svou rýži.) - All (of) the players are fit. (Všichni hrái jsou fit.) = All of používáme ped zbytkem zájmen: - I ve met all of them. (Potkala jsem je všechny.) - Did you read her letter? - No, not all of it. (etla jsi dopis od ní?- Ne, ne celý.) = Some of a most of používáme ped zájmeny a the: - For some of them, the announcement came as a shock. (Pro nkteré z nich bylo to prohlášení šok.) - Some of the players wear hats. (Nkteí z hrá nosí epice.) - Most of my friends want to be successful. (Vtšina mých kamarád chce být úspšná.) - We play tennis most of the time. (Vtšinu asu hrajeme tenis.) None of None of používáme ped zájmeny v množném ísle, the + podstatné jméno v množném ísle (znamenající not any of). Sloveso mže být v jednotném i množném ísle: - None of them treated us seriously. (Nikdo nás nebral vážn.) - None of the people was / were aware of the danger. (Nikdo z lidí si neuvdomoval nebezpeí.) None nepoužíváme se slovesem v záporu. Both, neither Both (of) a neither of používáme, když mluvíme o dvou lidech nebo vcech. Both je vždy množné: - Both students come from large families. (Oba studenti pochází z velkých rodin.) = Both používáme ped pivlastovacími zájmeny a the + množné íslo podstatných jmen: - Both (of) my parents are mathematicians. (Oba moji rodie jsou matematici.) - Both (of) the twins have colds. (Ob dvojata mají nachlazení.) = Both of používáme ped ostatními zájmeny: - Both of us used to play basketball. (Oba jsme hrávali basketbal.) 9

10 = Neither of používáme ped množným íslem zájmen a the + množné íslo podstatných jmen: - Neither of them could win the competition. (Žádný z nich nemohl tu soutž vyhrát.) - Neither of the players has / have made any mistakes. (Žádný z hrá neudlal žádné chyby.) Neither je záporné slovo. Nepoužíváme ho tím pádem se slovesem v záporu. GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 122 Nepímá e - otázky - Reported questions (Module 9, strana 84-85) Když pevádíme otázku z pímé ei do nepímé, používáme následující uvozovací sloveso: ask /want to / know + tázací zájmeno, které bylo použito v pvodní vt (nap. when, where, how). Slovosled je jako v oznamovací vt: - Where do you live? - She asked me where I lived. (Kde bydlíte?- Zeptala se m, kde bydlím.) - How old are you? - He wanted to know how old I was. (Kolik ti je?- Chtl vdt, kolik mi je.) Pokud v otázce není použito tázací zájmeno, používáme if nebo whether: - Are you Hungarian? - She asked me if I was Hungarian. (Jste Maar?- Zeptala se m, jestli jsem Maar.) NEBO She asked me whether I was Hungarian. Pokud je uvádjící slovo v minulosti, pevádíme asy stejným zpsobem jako pevádíme oznamovací vty: - Have you been to Venice? - They asked if/ whether I had been to Venice. (Byl jsi nkdy v Benátkách?- Zeptali se, jestli jsem byl nkdy v Benátkách.) GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 123 Podmínkové vty - Conditionals (Module 10, strana 94-95) Nulová podmiovací vta - Zero conditional Nultá podmínka popisuje pravidla a situace, které jsou vždy pravda, kde jedna událost následuje druhou. V tomto typu podmínky je if=when: - If you put milk in the fridge, it lasts longer. (Když dáváš mléko do lednice, déle vydrží.) - When / If the temperature is above 0 C, snow melts quickly. (Když je teplota nad nulou, sníh rychle taje.) Vzorec je: If / When + pítomný as prostý pítomný as prostý Budoucí podmínkové vty- Future conditional Budoucí podmínkové vty používáme, když mluvíme o možné události v budoucnosti, která závisí na jiné události v budoucnosti: - I ll get in touch with you if I hear from Mike. (Spojím se s tebou, jestli uslyším o Mikovi.) Vzorec je: If + pítomný as prostý will / won t + infinitiv bez to Další možné vzorce: If + pítomný as prostý can / may + infinitiv bez to - If you go to study in France, you can improve your French. (Jestli pojedeš studovat do Francie, mžeš i zlepšit francouzštinu.) If + pítomný as prostý rozkaz - If you travel by plane, drink a lot of water. (Když cestuješ letadlem, hodn pij.) 10

11 Neuskutenitelné podmínkové vty - Unreal conditionals Neuskutenitelné podmínkové vty používáme: = k vyjádení nemožných nebo stží uskutenitelných událostí v budoucnosti: - If I found a good holiday job, I could earn some money. (Kdybych našel dobe placenou brigádu, mohl bych si vydlat njaké peníze.) - If I won the lottery, I d go to London. (Kdybych vyhrál v loterii, jel bych do Londýna.) = k vyjádení pítomných situací, které jsou neuskutenitelné nebo nereálné: - I d be very unhappy if I lived in another city. (Byl bych velmi neš astný, kdybych žil v jiném mst.) - If I was twenty-five years old, I d have a job. (Kdyby mi bylo 25, mla bych práci.) Vzorec je: If + minulý as prostý would / could / might + infinitiv bez to Podmínkové vty v minulosti - Past conditional Podmínkové vty v minulosti používáme, pokud hovoíme o nereálné situaci v minulosti - pedstavujeme si vci, které se nestaly: - If we hadn t found the dog, he could have died of cold. (Kdybychom bývali nenašli toho psa, tak býval mohl umít chladem.) - If I had missed the train, I would have taken a bus. (Kdyby mi býval ten vlak ujel, jela bych bývala autobusem.) Vzorec je: If + pedminulý as would / could + minulý infinitiv Pání - Wish (Module 10, strana 101) GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 125 Wish + minulý as používáme k vyjádení nespokojenosti se souasnou situací: - I wish I was fitter. (Kéž bych byla víc fit.) - I wish my parents had more money. (Kéž by moji rodie mli víc penz.) Wish + pedminulý as používáme k vyjádení nespokojenosti nad ním, co se stalo v minulosti: - I wish I had been there. (Kéž bych tam bývala byla.) - I wish I had learned English at primary school. (Kéž bych se bývala uila anglitinu na základní škole.) Vt s wish mžeme rozumt následujícím zpsobem: - I wish I spoke Spanish. (Kéž bych mluvila španlsky.) mže znamenat: Lítost, že španlsky nemluvím. Touhu po tom, abych španlsky mluvila. Smlu, že španlsky nemluvím. Mrzí m, že španlsky nemluvím. 11

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Předminulý čas se vztahuje k ději v minulosti, který se stal (a je ukončen)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Předminulý čas prostý úvod

Předminulý čas prostý úvod Anglická gramatika Předminulý čas prostý úvod PAST PERFECT I Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: Anglický jazyk, 9.třída 2014 ZDROJE: Help for English: http://www.helpforenglish.cz/gramatika BETÁKOVÁ

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz Conditionals grammar book tea-learning.cz Všechna práva vyhrazena (c) tea-learning.cz 2014 Šíření pro potřeby vzdělávání dovoleno. Zero conditional Pokud mluvíme o věcech, které mají obecnou platnost:

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 9. ročník Nemocní

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

Angličtina - předpřítomný čas prostý a průběhový

Angličtina - předpřítomný čas prostý a průběhový Angličtina - gramatika na http://www.e-gramatica.com/ Testy a pravidla, anglické časy a slovesné formy, větná stavba, plný přístup zdarma Předpřítomný čas prostý A) Forma Angličtina - předpřítomný čas

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také:

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také: Tázací dovětky část druhá V tomto příspěvku se dále podíváme na tázací dovětky v angličtině. Zaměříme se především na obtížnější a méně časté aspekty tohoto gramatického jevu. Vysvětlíme si, jak se používají

Více

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý Past Simple and Present Perfect Simple International Express Pre-Intermediate, U 7 UJAZ FEKT VUT v Brně Tvoření minulého času prostého Pravidelná slovesa sloveso

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce.

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce. VY_22_INOVACE_AJM46464JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb proběhneme se. 2013 Vyjadřování budoucnosti Pomocí slovesa will se nevyjadřuje pouze jednoduchá budoucnost, ale lze také vyjádřit budoucnost s průběhovým i perfektním zabarvením. Mluvíme po tom o

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý 1/6 3.2.10.12 Podmět + have/has + příčestí minulé I have heard it. Slyšel jsem to. She has said it. Řekla to. They have understood. Rozuměli. Paddy and Linda have decided to drive to Swansea in a car that

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 109 (Modul Back to school, strany 3-4) Sloveso have got / has got (mít) když mluvíme o

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Přehled mluvnice. Introduction. Oxford University Press 2012. 0.3 Present simple questions. 0.1 Present simple affirmative

Přehled mluvnice. Introduction. Oxford University Press 2012. 0.3 Present simple questions. 0.1 Present simple affirmative Přehled mluvnice ntroduction 0.1 Present simple affirmative Ty S t vis viss Germany every year. a Přítomný čas prostý vyjadřuje děje, které se pravidelně opakují. leave school at four o clock every day.

Více

1/ Srovnávání a používání přítomných časů

1/ Srovnávání a používání přítomných časů Úroveň jazyka Pre Intermediate 1/ Srovnávání a používání přítomných časů Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 A/ Přítomný čas prostý (present simple tense) užíváme: pokud hovoříme o situacích

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 5. G. GREGOVSKA umí se vhodným způsobem představit, uvést do kolektivu je schopen vyžádat si základní informace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány s pečlivou výslovností rozumí jednoduchému

Více

Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov

Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Číslo projektu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Předmět Anglický jazyk Tematický okruh Gramatické jevy Téma Present continuous Ročník 1.A Autor Mgr.

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

SUCCESS Elementary eský peklad gramatiky z pracovního sešitu (WB)

SUCCESS Elementary eský peklad gramatiky z pracovního sešitu (WB) eský peklad gramatiky z pracovního sešitu (WB) WB strana 6 to be affirmative and negative (Sloveso být - oznamovací zpsob a zápor) I am ( m) on holiday. am not ( m not) at home. We/ You/ They are ( re)

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_305 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více