CHALLENGES 4 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHALLENGES 4 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-125"

Transkript

1 Sekce Grammar Reference, Workbook strany GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 106 Pítomné asy - Present tenses (Module 1, strana 4-5) Pítomný as prostý - Present simple Pítomný as prostý používáme, když mluvíme o = aktivitách, které dláme pravideln (rutiny, zvyky): - Peter goes to school by bus. (Petr jezdí do školy autobusem.) - She wears jeans all the time. (Poád nosí džíny.) = stavech a stálých situacích, speciáln s nkterými slovesy nap. have, know, believe, like, love, hate: - I have two cats and a dog. (Mám dv koky a psa.) - We like to go out with our friends. (Rádi chodíme ven s páteli.) - They know nothing about the robbery. (O té loupeži nic neví.) Pítomný as prbhový - Present continuous Pítomný as prbhový používáme, když mluvíme o = aktivitách, které se djí te, v dob promluvy: - Why are you looking at me like that? (Pro se na m takhle díváš?) - I have to go - everybody is waiting for me. (Musím jít, všichni na m ekají.) = aktivitách, které probíhají v souasnosti, ale ne nutn v dob promluvy: - I m learning to dance. (this year) (Uím se tancovat.- tento rok) - Scientists are working on a vaccine against cancer. (Vdci pracují na vakcín proti rakovin.) = budoucích událostech, které jsme naplánovali: - I m getting married in June. (Budu se vdávat v ervnu.- pípravy jsou udlány) - We re going to the theatre tonight. (Dnes veer jdeme do divadla.- máme lístky) Nkterá slovesa (nap. like, know, believe) nejsou obvykle použita v ase prbhovém. Pítomný as prostý a prbhový Pítomný as prostý používáme, když mluvíme o aktivitách, které se opakují nebo pokud mluvíme o nem, co je obecn pravda. Pítomný as prbhový používáme, když njaká aktivita probíhá te nebo v prbhu nejbližší doby, pokud je pechodná nebo limitovaná v ase. Porovnejte tyto vty: - I read newspapers. (tu noviny.- opakovaná aktivita) - I m reading the newspaper. (tu noviny.- v dob promluvy, tu te) - I enjoy parties. (Mám rád veírky.- obecn je mám rád) - I m enjoying the party. (Užívám si tento veírek.- te jsem na veírku a líbí se mi) 1

2 Pedpítomný as - Present perfect Pedpítomný as používáme pro minulé dje, které mají trvání nebo njaký dsledek do pítomnosti: - Bill has gone out. (Bill šel ven. - te tu není) - I ve cut my finger. (ízla jsem se do prstu.- te krvácím) Používáme ho též pro minulé události, asto s píslovci asu nap. often, sometimes, usually, never, ever, before, které se staly v minulosti a my nevíme, nebo nás nezajímá, kdy se staly: - We have been to Paris before. (Pedtím už jsme byli v Paíži.) - Have you ever eaten sweet potatoes? (Jedla jsi nkdy sladké brambory?) - I ve travelled by plane a few times. (Nkolikrát jsem letl letadlem.) Používáme ho též pro události, které zaaly v minulosti a pokraují do te, asto s píslovci asu nap. always, all my life, since, for : - I ve always liked hot weather. (Vždy jsem ml rád horké poasí.) - How long have you been a travel writer? (Jak dlouho jsi byl spisovatelem o cestování?) Porovnejte tyto vty: - I ve lived in London for two years. (V Londýn žiji dva roky.- stále tam bydlím) - I lived in London for two years. (V Londýn jsem žil dva roky.- dva roky v minulosti, už tam nebydlím) - I ve lived in London for two years. (zdrazujeme zde trvání asu) - I ve lived in Lindon since (zdrazujeme zde bod v ase, kdy nco zaalo) Vta, která spojuje minulost a pítomnost, je vyjádena asem pedpítomným. Pokud ve vt není vyjádena žádná návaznost na minulost, použijeme as pítomný prostý. Porovnejte: - I ve lived in the mountains all my life. (Žiji v horách celý svj život.- vyjádení minulosti z pohledu pítomnosti) - I live in the mountains. (Žiji v horách.- žádná návaznost na minulost, zamuji se na to, co je te) GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 108 Minulé asy - Past tenses (Module 2, strana 14-15) Minulý as prostý- Past simple Minulý as prostý používáme, když mluvíme o = ukonených, jednorázových událostech v minulosti: - She climbed the stairs and went to her room. (Vyšla po schodech nahoru a šla do svého pokoje.) = situacích a zvycích v minulosti: - My grandmother didn t like cats. (Moje babika nemla ráda koky.) - I went to primary school in England. (Na základní školu jsem chodil v Anglii.) Pedpítomný a minulý prostý as - Present perfect and Past simple Pedpítomný as používáme pro minulé dje, které mají trvání nebo njaký dsledek do pítomnosti. Používáme ho též pro události, které se staly v minulosti a my nevíme, nebo nás nezajímá, kdy se staly. Pokud zmíníme, kdy se daná událost stala, použijeme as minulý prostý. U asu minulého chybí návaznost mezi minulostí a pítomností. - I broke my leg last year. (Minulý rok jsem si zlomil nohu.- žádná vazba mezi minulostí a pítomností) - I ve broken my leg. (Zlomil jsem si nohu.- je stále zlomená, nemohu poádn chodit) 2

3 Pokud mluvíme o konkrétním ase v minulosti, vždy používáme minulý as prostý (ne as pedpítomný): - I was on safari two years ago. (Byl jsem na safari ped dvma lety.- urený as v minulosti) NIKDY!!! I have been on a safari two years ago. Pokud používáme as pedpítomný, nezáleží na tom, kdy se konkrétn nco stalo: - I ve bought a car - it s great! (Koupil jsem si auto- je skvlé.- nezáleží na tom, kdy jsem ho koupil, je dležité to, že ho mám te) - I bought a car in (V roce 2000 jsem si koupil auto.- víme pesn, kdy se to stalo, urení minulosti) Minulý as prbhový Minulý as prbhový používáme, když mluvíme o = aktivitách, které v minulosti probíhaly po delší dobu: - I was reading all afternoon. (Celé odpoledne jsem etla.) - They were arguing for two hours. (Dv hodiny se hádali.) Pokud se ve vt objeví oba asy minulé, as minulý prbhový popisuje události, které probíhaly po delší dobu a tvoí pozadí k vyjádení jiného, kratšího dje v minulosti, který je vyjáden asem minulým prostým: - When we came in, everyone was dancing. (Když jsme vešli dovnit- kratší aktivita, všichni tancovali.- delší aktivita) - It was raining when we arrived in London. (Pršelo- delší aktivita, když jsme pijeli do Londýna.- kratší aktivita.) - Mr Jones was buying a paper when a man stole his wallet. (Pan Jones kupoval noviny- delší aktivita, když mu njaký muž ukradl penženku.- kratší aktivita) Pedminulý as prostý- Past perfect Pedminulý as používáme pro události, které se udály ped jinou událostí v minulosti: - John had heard the joke, so he didn t laugh. (John už ten vtip slyšel, tak se nesmál.- slyšel ho již díve, než byl vyprávn znovu) - She didn t know that he had got married. (Nevdla, že se oženil.- oženil se ped tím, než se to dozvdla) Když se minulý as prostý a pedpítomný as objeví v té samé vt, pedminulý as se používá k vyjádení události, která se stala jako první: - When we arrived at the theatre, the play had already started. (Když jsme dorazili do divadla, hra už zaala.- zaala pedtím, než jsme my pijeli) - He didn t realise that someone had stolen his bike. (Neuvdomil si, že mu nkdo ukradl kolo.- ukradli mu ho pedtím, než si to uvdomil) S after a before asto používáme jen as minulý prostý, protože z urení asu již obsaženého v after a before vyplývá, co se stalo jako první a co jako druhé: - He left after he finished the test. (Odešel po té, co dopsal test.) NEBO He left after he had finished the test. (ob varianty jsou správné) GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 110 Typy tvaru sloves následujících po jiném slovesu - Verb patterns (Module 2, strana 21) Pokud chceme po slovesu použít další sloveso, musíme si uvdomit, v jakém tvaru je. Sloveso + to + infinitiv afford (dovolit si), agree (souhlasit), choose (vybrat), decide (rozhodnout), expect (oekávat), help (pomoci), learn (uit se), manage (zvládat), need (potebovat), offer (nabídnout), plan (plánovat), promise (slíbit), refuse (odmítnout), want (chtít), would like/ love/ prefer - I can t affort to buy any new CDs this month. (Tento msíc si nemohu dovolit koupit žádná nová CD.) - She refused to lend me her bike. (Odmítla mi pjit své kolo.) 3

4 Sloveso + pedmt + to + infinitiv advise (radit), allow (dovolit), beg (prosit), expect (oekávat), help (pomoci), invite (pozvat), need (potebovat), order (pikázat), tell (íct), want (chtít), would like/ love/ prefer - I begged her not to leave. (Prosil jsem ji, aby nechodila.) - We invited him to give a talk on astronomy. (Pozvali jsme ho, aby udlal pednášku o astronomii.) Sloveso + pedmt + infinitiv help, let (nechat), make (nutit) - They let us use their flat during the holidays. (Nechají nás používat svj byt o prázdninách.) - She made me confess that I was in love. (Donutila m, abych se piznala, že jsem zamilovaná.) Sloveso + -ing koncovka adore (zbožovat), avoid (vyhnout se), can t stand (nemoci vystát), consider (považovat), enjoy (užít si), finish (dokonit), hate (nenávidt), like (mít rád), love (milovat), (not) mind (ne-vadit), prefer (upednostovat), risk (riskovat), suggest (navrhnout) - I don t mind staying up late. (Nevadí mi být dlouho vzhru.) - She prefers walking to going by bus. (Upednostuje chzi ped jízdou autobusem.) Slovesa love, like a hate mohou mít za sebou též sloveso s infinitivem s to. GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 111 Pedpítomný as prostý a prbhový - Present perfect simple and continuous (Module 3, strana 24-25) Pedpítomný as prbhový používáme k vyjádení: = opakovaných nebo prbhových aktivit, které zaaly v minulosti a nejsou dokoneny: - I ve been reading since lunchtime. (tu od obda.) - We ve been learning English for two years. (Uíme se anglitinu dva roky.) = dokonené nebo nedokonené minulé aktivity, pokud se zamujeme na aktivitu samotnou, obvykle tím vyjadujeme uritý pítomný efekt: - I ve been reading all night. (etla jsem celou noc.- te jsem unavená) - Have you been running? (Bžel jsi?- jsi udýchaný) - Ugh, you smell! - I ve been cleaning out the stable. (Fuj, ty smrdíš!- Uklízel jsem stáje.) Forma: Pedpítomný as prbhový používáme s pomocným slovesem have / has + been + slovesem s koncovkou ing: - I ve been working all day. (Pracoval jsem celý den.) - He hasn t been doing his homework. (Nedlal své domácí úkoly.) - Have you been playing football? (Hrál jsi fotbal?) Pedpítomný as prostý nebo prbhový?- Present perfect simple or continuous? Pedpítomný as prostý používáme, když se chceme zamit na nco, eho jsme dosáhli. Pedpítomný as prbhový používáme, když se chceme zamit pímo na aktivitu, nezáleží na tom, jestli byla aktivita dokonena nebo ne, speciáln, pokud chceme vysvtlit, jaká aktivita vedla k viditelným následkm. Porovnejte: - I ve read this new book. (Peetl jsem tuto novou knihu.- doetl jsem ji) - I ve been reading this new book. (etl jsem tuto novou knihu.- stále ji tu, nedoetl jsem ji) - I ve prepared for the test. (Pipravil jsem se na test.- jsem pipraven na test, píprava je dokonena) - I ve been preparing for the test. (Pipravoval jsem se na test.- nejsem ješt zcela pipraven ho psát, stále studuji) 4

5 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 112 Trpný rod - The passive (Module 4, strana 34-35) Trpný rod používáme: = v pípad, že nevíme nebo není dležité, kdo uritou vc nebo dj zpsobil: - The walls are painted white. (Stny jsou vymalovány bíle.) - The blackboard has been cleaned. (Tabule byla vyištna.) = když je jasné, kdo dj zpsobil, a není tudíž nutné ho zmiovat: - He was operated on this morning. (Byl ráno operován.- je jasné, že doktoi ho operovali) - The robbers will be found and arrested. (Lupii budou nalezeni a zateni.- je jasné, že policisty) = dj samotný je dležitjší než to, co ho zpsobilo: - My car has been stolen! (Moje auto bylo ukradeno!) - John Lennon was assassinated in (John Lennon byl zavraždn v roce 1980.) = pokud chceme ve vt zdraznit, kdo byl konatelem dje, použijeme v pípad trpného rodu tzv. by- phrase na konci vty, která ekne, kdo byl konatelem dje: - This essay wasn t written by you, it was written by Jane. (Tato práce nebyla napsaná tebou, ale Janou.) By- phrase též používáme na konci vty za trpným rodem, pokud je vta popisující konatele dje píliš dlouhá: - The robbery was reported by a homeless person spending the night at the bus station opposite the bank. (Loupež byla ohlášená bezdomovcem, který trávil noc na autobusové zastávce naproti bance.) V textech asto používáme trpný rod, pokud chceme zaít vtu s tématem, které je již známo a chceme jen pidat novou informaci: - We were staying in a small hotel by the lake. It had been advertised on the Internet. (Bydleli jsme v malém hotelu u jezera. Bylo to inzerováno na internetu.) Forma: Pítomný as prostý The door is always locked at 22:00. Pedpítomný as prostý Many areas have been affected by war. Minulý as prostý All the documents were burnt in the fire. Pedminulý as prostý Our house had been burgled while we were away. be going to The old cinema is going to be demolished. modální slovesa A copy can easily be made- GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 113 leny v zempisných názvech- Articles in geographical names (Module 4, strana 41) V zempisných názvech používáme bu uritý len the nebo žádný len. = Žádný len není použit ped jmény: kontinent - Africa, Europe, Australia zemí - France, Turkey mst - Budapest, New York, Salt Lake City jezer - Lake Victoria, Lake Eire vrcholk hor - Mont Blanc, McKinley jednotlivých ostrov - Majorca, Sicily = Uritý len the je použit ped jmény: ek - the Nile, the Amazon, the Rio Grande moí a oceán - the Baltic, the Atlantic, the Dead Sea pohoí - the Rocky Mountains, the Andes, the Alpes souostroví - the Bahamas, the Shetlands, the Canary Islands stát v množném ísle - the Netherlands, the Philippinnes stát, které obsahují podstatné jméno (nap. republika, stát, království) - the United Stas, the Czech Republic, the United Kingdom 5

6 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 114 Spekulace - Speculating (Module 5, strana 44-45) K vyjádení spekulace pro as pítomný i minulý používáme tato modální slovesa: Modální sloveso Význam must Jsme si jisti, že nco je nebo byla pravda. can t Jsme si jisti, že nco není nebo nebyla pravda. may / might / could Myslíme si, že je možné, že nco je nebo byla pravda. may / might not Myslíme si, že je možné, že nco není nebo nebyla pravda. Podívejte se na tyto píklady: - It must be a good club. There s a long queue outside. (To musí být dobrý klub. Je ped ním dlouhá fronta.) - They can t be rich. They live in a really small flat. (Nemohou být bohatí. Žijí v opravdu malém byt.) - Why don t you open that letter? It could be important. (Pro neoteveš ten dopis? Mže to být dležité.) - Can we go to the new museum? - I don t know. We might not have time. (Mžeme jít do toho nového muzea?- No já nevím. Možná nebudeme mít as.) Pro spekulace v pítomnosti a minulosti používáme s modálními slovesy dva rzné typy infinitiv: = pro spekulaci v pítomnosti ohledn pítomného stavu nebo zvyku, používáme modální sloveso + infinitiv bez to: - She might know your boyfriend. (Možná zná tvého pítele.) - The money may be hidden in the cellar. (Peníze mohou být schovány ve sklep.) = pro spekulaci v minulosti, používáme modální sloveso + have + tetí tvar nepravidelných sloves nebo koncovka ed u sloves pravidelných: - He might have fallen asleep. (Možná usnul.) - They must have forgotten our address. (Museli zapomenout naši adresu.) GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 115 Budoucí as prbhový - Future continuous (Module 6, strana 54-55) Budoucí as prbhový používáme, když: = mluvíme o aktivitách, které budou v prbhu urité doby v budoucnosti: - Tomorrow at two o clock, I ll be lying on the beach. (Zítra ve dv budu ležet na pláži.) - We will be doing the exam all morning. (Zkoušku budeme dlat celé dopoledne.) = mluvíme o plánovaných budoucích aktivitách a událostech: - I will be working on my geography project at the weekend. (Budu pracovat celý víkend na svém projektu ze zempisu.) - We will be selling our car soon. (Brzy budeme prodávat naše auto.) asto používáme budoucí prbhový as ke zdvoilému uvedení nabídky a dotazu: - I ll be going to the shops. Would you like me to get you anything? (Pjdu do obchodu. Chceš, abych ti nco pinesla?) - I ll be driving to town this afternoon. Do you want a lift? (Odpoledne pojedu do msta. Chceš svést?) - Will you be going on the Internet? Can you check what s on at the local cinema? (Chystáš se jít na internet? Mžeš zjistit, co dávají v kin?) - Will you be seeing Paul and Jackie on Saturday? Can I come with you? (Uvidíš v sobotu Paula a Jackie? Mžu jít s tebou?) 6

7 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 116 Modální slovesa odkazující do minulosti - Modals referring to the past (Module 6, strana 61) Tyto modální slovesa používáme, když mluvíme o minulosti: Modální sloveso Píklad Význam had to I had to stay with my grandmother. (Musela jsem zstat s babikou.) She had to write the essay again. (Musela tu práci pepsat.) needn t have done could have done should have done shouldn t have done was able to wasn t able to I needn t have studied so har - the test was easy. (Nemusel jsem se tolik uit - ten test byl jednoduchý.) They needn t have left so early. The train doesn t go until 4:15. (Nemuseli odjet tak brzy. Žádný vlak nejede do 4:15.) We could have eaten something before getting on the train. (Mohli jsme se neho najíst ped tím, než jsme nastoupili do vlaku.) I could have studied medicine. (Mohla jsem studovat medicínu.) I should have studied more. (Ml jsem více studovat.) They should have cancelled the competition. (Mli tu soutž zrušit.) I shouldn t have hit the police officer. (Neml jsem uhodit toho policistu.) We shouldn t have stayed up so late. (Nemli jsme zstat vzhru tak dlouho.) I was able to take part in a TV quiz show. (Byla jsem schopna se zúastnit televizního kvízu.) We were able to watch Barcelona play against Real Madrid. (Byli jsme schopni sledovat hru Barcelony s Realem Madrid.) I wasn t able to swim across the river. (Nebyl jsem schopen tu eku peplavat.) We weren t able to finish our dinner- there was so much food! (Nebyli jsme schopni dokonit naší veei- bylo tam píliš mnoho jídla.) Nco bylo nutné udlat v minulostinemla jsem na výbr. Nco jsem udlal, ale nebylo to nutné. Nco bylo možné udlat v minulosti, ale neudlala jsem to. Nco jsem neudlal, ale byla to chyba. Te toho lituji. Nco jsem udlal, ale byla to chyba. Te toho lituji. Zvládla jsem nco udlat, akoliv to nebylo jednoduché. Nezvládl jsem nco udlat. GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 117 Výrazy would a used to - Would and used to (Module 7, strana 64-65) Would a used to používáme, pokud mluvíme o událostech, které se dly v minulosti pravideln, speciáln, pokud se již nedjí nyní: - We used to go for long walks. (Chodívali jsme na dlouhé procházky.) NEBO We would go for long walks. - They used to paint their nails red. (Lakovali si nehty naerveno.) NEBO They would paint their nails red. Would používáme pouze, pokud hovoíme o aktivitách, used to používáme, pokud hovoíme o aktivitách i stavech: - She used to have a lot of friends. (Mívala hodn pátel.) NE!! She would have - I used to like ice cream when I was a kid. (Mívala jsem ráda zmrzlinu, když jsem byla dít.) NE!! I would like - Before there was television, people would (nebo used to) listen to the radio. (Ped tím, než byla televize, lidé poslouchali rádio.) 7

8 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 118 Nepímá e - Reported statements (Module 8, strana 74-75) Když nkomu sdlujeme, co ekl nkdo jiný, používáme uvozovací slovesa nap. admit (pipustit), agree (souhlasit), announce (prohlásit), believe (vit), claim (prohlásit), explain (vysvtlit), think (myslet), say (íct), tell (íct). Když pevádíme nco, co bylo eeno v minulosti, musíme nkteré vci v pvodní vt zmnit: = mníme zájmena tak, aby nová vta byla srozumitelná stejn jako ta pvodní: - I love you. - He said (that) he loved her. ( Miluji t - On ekl, že ji miluje.) - You told us to come. - He said (that) she had told them to come. ( ekla jsi, abychom pišli. - On ekl, že ona jim ekla, aby pišli.) = mníme asy sloves, pokud je uvozovací sloveso v minulosti: - I m hungry. - He said he was hungry. ( Mám hlad. - ekl, že má hlad.) Pvodní as as použitý v nepímé ei pítomný as prostý I work in a shop. minulý prostý He said he worked in a shop. pítomný prbhový I am working in a shop. minulý prbhový He said he was working in a shop. pedpítomný prostý I have worked in a shop. pedminulý prostý He said he had worked in a shop. pedpítomný prbhový I have been working in a pedminulý prbhový He said he had been shop. working in a shop. minulý prostý I worked in a shop. pedminulý prostý He said he had worked in a shop. minulý prbhový I was working in shop. pedminulý prbhový He said he had been working in a shop. will I will work in a shop. would He said he would work in a shop. be going to I am working in a shop. was / were going to He said he was going to work in a shop. as nemníme, pokud sdlujeme nco, co je v dob promluvy stále aktuální: - Jill and Chris are married. - She said that Jill and Chris are married. = mníme urení asu a místa, pokud se kontext zmnil: - I visited Cairo three years ago. - He said he had visited Cairo three years earlier. pvodní vta now at the moment today this week yesterday last week/ month/ year ago tomorrow next week/ month/ year here nepímá e then/ on that day/ at that time/ immediately atd. at that moment that day that week the day before the week/ month/ year before, the previous week/ month/ year before/ earlier the next day/ the following day the following week/ month/ year, the week/ month/ year after there V nepímé ei asto vynecháváme that ped pevádným sdlením, speciáln pokud jsou uvozovací slovesa say a think: - He said I was his best friend. (ekl, že jsem jeho nejlepší pítel.) - They thought he was going to win. (Mysleli, že vyhraje.) 8

9 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 120 Vyjádení množství - Talking about quantity (Module 8, strana 81) all, some, most All, some a most používáme ped množným íslem podstatných jmen nebo ped podstatnými jmény nepoitatelnými. = All, some a most + podstatné jméno používáme, když chceme poukázat na skupinu nebo kategorii obecn: - All rice is healthy. (Všechna rýže je zdravá.) - Some students are lazy. (Nkteí studenti jsou líní.) = All, some a most+ of the + podstatné jméno používáme, pokud chceme poukázat na specifickou skupinu nebo kategorii: - All of the rice is imported from Asia. (Všechna naše rýže je dovážena z Asie.- nap. rýže v této zemi) - Some of the students don t study at all. (Nkteí z tchto student vbec nestudují.- nap. studenti v této tíd) = All používáme, pokud poukazujeme na každého ve skupin nebo celkovou sumu: - All students have to work hard to get good grades. (Všichni studenti musí piln studovat, aby dosáhli dobrých známek.) - Not all sport is good for you. (Ne každý sport je pro tebe dobrý.) = When používáme, pokud poukazujeme na ást zástupc skupiny nebo na ást njaké kategorie: - Some people like horror films. (Nkteí lidé mají radi horory.) - I like some modern music, (Mám rád nkterou moderní hudbu.) = Most používáme, pokud poukazujeme na více než polovinu skupiny nebo kategorie: - Most fruit contains vitamin C. (Vtšina ovoce obsahuje vitamín C.) - Most children like pizza. (Vtšina dtí má ráda pizzu.) = All a all of používáme ped pivlastovacím zájmenem a the: - She ate all (of) her rice. (Sndla všechnu svou rýži.) - All (of) the players are fit. (Všichni hrái jsou fit.) = All of používáme ped zbytkem zájmen: - I ve met all of them. (Potkala jsem je všechny.) - Did you read her letter? - No, not all of it. (etla jsi dopis od ní?- Ne, ne celý.) = Some of a most of používáme ped zájmeny a the: - For some of them, the announcement came as a shock. (Pro nkteré z nich bylo to prohlášení šok.) - Some of the players wear hats. (Nkteí z hrá nosí epice.) - Most of my friends want to be successful. (Vtšina mých kamarád chce být úspšná.) - We play tennis most of the time. (Vtšinu asu hrajeme tenis.) None of None of používáme ped zájmeny v množném ísle, the + podstatné jméno v množném ísle (znamenající not any of). Sloveso mže být v jednotném i množném ísle: - None of them treated us seriously. (Nikdo nás nebral vážn.) - None of the people was / were aware of the danger. (Nikdo z lidí si neuvdomoval nebezpeí.) None nepoužíváme se slovesem v záporu. Both, neither Both (of) a neither of používáme, když mluvíme o dvou lidech nebo vcech. Both je vždy množné: - Both students come from large families. (Oba studenti pochází z velkých rodin.) = Both používáme ped pivlastovacími zájmeny a the + množné íslo podstatných jmen: - Both (of) my parents are mathematicians. (Oba moji rodie jsou matematici.) - Both (of) the twins have colds. (Ob dvojata mají nachlazení.) = Both of používáme ped ostatními zájmeny: - Both of us used to play basketball. (Oba jsme hrávali basketbal.) 9

10 = Neither of používáme ped množným íslem zájmen a the + množné íslo podstatných jmen: - Neither of them could win the competition. (Žádný z nich nemohl tu soutž vyhrát.) - Neither of the players has / have made any mistakes. (Žádný z hrá neudlal žádné chyby.) Neither je záporné slovo. Nepoužíváme ho tím pádem se slovesem v záporu. GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 122 Nepímá e - otázky - Reported questions (Module 9, strana 84-85) Když pevádíme otázku z pímé ei do nepímé, používáme následující uvozovací sloveso: ask /want to / know + tázací zájmeno, které bylo použito v pvodní vt (nap. when, where, how). Slovosled je jako v oznamovací vt: - Where do you live? - She asked me where I lived. (Kde bydlíte?- Zeptala se m, kde bydlím.) - How old are you? - He wanted to know how old I was. (Kolik ti je?- Chtl vdt, kolik mi je.) Pokud v otázce není použito tázací zájmeno, používáme if nebo whether: - Are you Hungarian? - She asked me if I was Hungarian. (Jste Maar?- Zeptala se m, jestli jsem Maar.) NEBO She asked me whether I was Hungarian. Pokud je uvádjící slovo v minulosti, pevádíme asy stejným zpsobem jako pevádíme oznamovací vty: - Have you been to Venice? - They asked if/ whether I had been to Venice. (Byl jsi nkdy v Benátkách?- Zeptali se, jestli jsem byl nkdy v Benátkách.) GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 123 Podmínkové vty - Conditionals (Module 10, strana 94-95) Nulová podmiovací vta - Zero conditional Nultá podmínka popisuje pravidla a situace, které jsou vždy pravda, kde jedna událost následuje druhou. V tomto typu podmínky je if=when: - If you put milk in the fridge, it lasts longer. (Když dáváš mléko do lednice, déle vydrží.) - When / If the temperature is above 0 C, snow melts quickly. (Když je teplota nad nulou, sníh rychle taje.) Vzorec je: If / When + pítomný as prostý pítomný as prostý Budoucí podmínkové vty- Future conditional Budoucí podmínkové vty používáme, když mluvíme o možné události v budoucnosti, která závisí na jiné události v budoucnosti: - I ll get in touch with you if I hear from Mike. (Spojím se s tebou, jestli uslyším o Mikovi.) Vzorec je: If + pítomný as prostý will / won t + infinitiv bez to Další možné vzorce: If + pítomný as prostý can / may + infinitiv bez to - If you go to study in France, you can improve your French. (Jestli pojedeš studovat do Francie, mžeš i zlepšit francouzštinu.) If + pítomný as prostý rozkaz - If you travel by plane, drink a lot of water. (Když cestuješ letadlem, hodn pij.) 10

11 Neuskutenitelné podmínkové vty - Unreal conditionals Neuskutenitelné podmínkové vty používáme: = k vyjádení nemožných nebo stží uskutenitelných událostí v budoucnosti: - If I found a good holiday job, I could earn some money. (Kdybych našel dobe placenou brigádu, mohl bych si vydlat njaké peníze.) - If I won the lottery, I d go to London. (Kdybych vyhrál v loterii, jel bych do Londýna.) = k vyjádení pítomných situací, které jsou neuskutenitelné nebo nereálné: - I d be very unhappy if I lived in another city. (Byl bych velmi neš astný, kdybych žil v jiném mst.) - If I was twenty-five years old, I d have a job. (Kdyby mi bylo 25, mla bych práci.) Vzorec je: If + minulý as prostý would / could / might + infinitiv bez to Podmínkové vty v minulosti - Past conditional Podmínkové vty v minulosti používáme, pokud hovoíme o nereálné situaci v minulosti - pedstavujeme si vci, které se nestaly: - If we hadn t found the dog, he could have died of cold. (Kdybychom bývali nenašli toho psa, tak býval mohl umít chladem.) - If I had missed the train, I would have taken a bus. (Kdyby mi býval ten vlak ujel, jela bych bývala autobusem.) Vzorec je: If + pedminulý as would / could + minulý infinitiv Pání - Wish (Module 10, strana 101) GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 125 Wish + minulý as používáme k vyjádení nespokojenosti se souasnou situací: - I wish I was fitter. (Kéž bych byla víc fit.) - I wish my parents had more money. (Kéž by moji rodie mli víc penz.) Wish + pedminulý as používáme k vyjádení nespokojenosti nad ním, co se stalo v minulosti: - I wish I had been there. (Kéž bych tam bývala byla.) - I wish I had learned English at primary school. (Kéž bych se bývala uila anglitinu na základní škole.) Vt s wish mžeme rozumt následujícím zpsobem: - I wish I spoke Spanish. (Kéž bych mluvila španlsky.) mže znamenat: Lítost, že španlsky nemluvím. Touhu po tom, abych španlsky mluvila. Smlu, že španlsky nemluvím. Mrzí m, že španlsky nemluvím. 11

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128

CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 CHALLENGES 2 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 109-128 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 109 (Modul Back to school, strany 3-4) Sloveso have got / has got (mít) když mluvíme o

Více

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY

VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY VYBRANÉ JEVY ANGLICKÉ GRAMATIKY Obsah Pítomný as prostý: sloveso to be... 2 Minulý as prostý: sloveso to be... 2 Existencionální vazba there is/there are... 3 Pítomný as prostý: plnovýznamová slovesa...

Více

CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-111

CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-111 CHALLENGES 1 Pehled gramatiky v eštin Sekce Grammar Reference, Workbook strany 106-111 GRAMMAR REFERENCE WB STRANA 106 Sloveso být - to be (lekce Get ready A, strana 3) Podívejte se na píklady slovesa

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE

face2face Studijní příručka Pre-intermediate Studijní příručka Pre-intermediate by J.Čadová -Cambridge University Press 2009 PHOTOCOPIABLE face2face Studijní příručka Pre-intermediate Pro české vydání zpracováno podle anglického originálu face2face Pre-intermediate a s laskavým svolením nakladatelství Cambridge University Press doplněno.

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY

STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY STRUČNÝ SOUHRN ANGLICKÉ GRAMATIKY Slovosled v anglické větě: oznam.věta: 1.podmět, 2.přísudek, 3.předmět, 4.příslovečná určení místa, času, způsobu např.: I did the homework easily at home yesterday. otázka:

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS

ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS ANGLICKÁ GRAMATIKA PRO STUDENTY OBORU Ruština se zaměřením na hospodářskoprávní a turistickou oblast OLOMOUC 2013 UNIT 3 ZÁJMENA PRONOUNS OSOBNÍ PERSONAL U osobních zájmen se ve 3. osobě sg. projevuje

Více

Vyjadřování budoucnosti

Vyjadřování budoucnosti 5. Vyjadřování budoucnosti Vyjadřování budoucnosti Úroveň A (Cvičení 1 40) going to pro plánované nebo jisté události v budoucnosti a pro rozhodnutí Úroveň B (Cvičení 41 125) budoucí čas (will) (nabídky,

Více

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách:

30.8.2010. 2. Minulý čas pravidelných sloves tvoříme přidáním koncovky ed k významovému slovesu. Minulý čas prostý má stejný tvar ve všech osobách: 1 MINULÝ ČAS PROSTÝ PAST SIMPLE 1. Minulý čas slovesa to be se tvoří nepravidelně. 1. I was I was in Prague last month. Minulý měsíc jsem byl v Praze. 2. you were You were late. Opozdil jsi se. 3. he,

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý Past Simple and Present Perfect Simple International Express Pre-Intermediate, U 7 UJAZ FEKT VUT v Brně Tvoření minulého času prostého Pravidelná slovesa sloveso

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 2. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?)

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?) English 2 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE...

English 2+ Unit 1 PEOPLE: APPEARANCE. WELL BUILT... QUITE TALL... BROAD SHOULDERS... STRONG ARMS... CLEAN SHAVEN... to APPRECIATE... English 2+ Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas,

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

michael's story / 1 / meeting lisa

michael's story / 1 / meeting lisa michael's story / 1 / meeting lisa hello. my name is michael and I would like to tell you about a girl I know. she lives in california now but we used to spend a lot of time together when she was a teacher

Více