Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku"

Transkript

1 English for Life Pre-intermediate Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku Tom Hutchinson 2

2 Grammar reference Lekce 4 to be Oznamovací věta Kladná I m He She It We You They s (is) re (are) married. Záporná I He She It We You They m not isn t (is not) aren t (are not) Italian. Otázky V otázkách s to be předchází sloveso podmětu Zjišťovací otázky (yes / no) a krátké odpovědi Oznamovací věta: He is from Korea. Otázka: Is he from Korea? Yes, he is. No, he isn t. Oznamovací věta: They are married. Otázka: Are they married? Yes, they are. No, they aren t. 2 Otázky s výrazy na wh- Where are you from? When is your birthday? Otázky V otázkách s have got stojí have / has před podmětem. Zjišťovací otázky (yes / no) a krátké odpovědi. Oznamovací He has got a brother. věta: Otázka: Has he got a brother? Yes, he has. No, he hasn t. Oznamovací You have got my address. věta: Otázka: Have you got my address? Yes, I have. No, I haven t 2 Otázky s výrazy na wh- How many children have you got? What kind of car has she got? Lekce 5 8 Přítomný čas prostý Přítomný čas prostý používáme pro: trvalé stavy I like chocolate. They live in Hong Kong. 2 pravidelné činnosti a děje We get up at six o clock. She plays tennis on Saturdays. have / has got have / has got užíváme, pokud hovoříme o: vlastnictví I ve got a car. rodině Have you got any brothers and sisters? vzhledu He s got short hair. Kladná oznamovací věta a zápor I You We They He She It ve (have) haven t (have not) s (has) hasn t (has not) got a mobile phone. two brothers. dark hair. Kladná oznamovací věta I You We They He She It Pravopis live work lives works U sloves zakončených na -ss, -sh, -ch nebo -o se přidává -es. Je-li sloveso zakončeno na -y, mění se -y na -ies. in France. miss finish watch go study misses finishes watches goes studies 2 English for Life Pre-intermediate Czech Companion

3 Zápor I You We They He She It don t (do not) doesn t (does not) Zjišťovací otázky (yes / no) Do Does I you we they he she it live work live work here. in India? VŠIMNĚTE SI: V záporu a v otázce používáme po pomocném slovesu tvar infinitivu. She doesn t live here. NIKOLI She doesn t lives here. Does he play rugby? NIKOLI Does he plays rugby? Krátké odpovědi Kladné Yes, I you we they he she it do. does. Záporné No, Otázky s výrazy na wh- Where do you live? When does he go to work? I you we they he she it don t. (do not) doesn t. (does not) Frekvenční příslovce Frekvenční příslovce vyjadřují, jak často se daný děj odehrává. 0% 00% never rarely sometimes often usually always normally 2 Frekvenční příslovce stojí: za slovesem to be She s always here at před plnovýznamovým We often eat at this café. slovesem mezi pomocným a They don t usually work plnovýznamovým on Sundays. slovesem Předložky s časovým významem Předložku in používáme ve spojení s: letopočty in 2003 měsíci in September ročními obdobímí in winter denními dobami in the afternoon ALE at night 2 Předložku on používáme ve spojení s: dny on Tuesday daty on 9 August částmi konkrétních dnů on Monday morning 3 Předložku at užíváme se spojení s: časovými údaji at seven o clock s výrazem víkend at the weekend Lekce 9 2 Minulý čas prostý: kladné oznamovací věty a zápor Minulý čas prostý používáme, hovoříme-li o ukončených dějích v minulosti. to be I He She It We You They was wasn t (was not) were weren t (were not) at work on holiday away last week. yesterday. English for Life Pre-intermediate Czech Companion 3

4 Pravidelná slovesa VŠIMNĚTE SI: Tvar minulého času prostého je ve všech osobách stejný. U většiny sloves se přidává koncovka -ed. Je-li sloveso zakončeno na -e, přidává se -d. Je-li sloveso zakončeno na krátkou samohlásku a souhlásku, souhláska se zdvojuje a přidává se -ed. Je-li sloveso zakončeno na -y, mění se toto -y na -ied. play watch close like drop grab played watched closed liked dropped grabbed hurry hurried VŠIMNĚTE SI: Je-li sloveso v základu zakončeno na -t nebo -d, vyslovujeme poslední slabiku /I2d/: wanted /wqnti2d/ needed /ni;di2d/ Nepravidelná slovesa Řada běžně užívaných sloves má nepravidelné tvary minulého času go They went skiing last month. see I saw that film yesterday. Viz seznam nepravidelných sloves na straně 34. Zápor I He She It We You They didn t (did not) cook the meal. go shopping. have lunch. VŠIMNĚTE SI: Po didn t používáme tvar infinitivu. We didn t like the play. NIKOLI We didn t liked the play. He didn t go to work. NIKOLI He didn t went to work. because a so because používáme pro vyjádření příčiny. I didn t go to work, because I was ill. 2 so užíváme pro vyjádření důsledku. I was ill, so I didn t go to work. Lekce 3 6 Letopočty Letopočet obvykle udáváme takto: 853 eighteen fifty-three 2042 twenty forty-two 902 nineteen oh two VŠIMNĚTE SI: léta 2000 až 2009 čteme two thousand (and) two thousand and four Minulý čas prostý: otázky a krátké odpovědi Sloveso to be V otázkách se slovesem to be předchází sloveso podmětu. Zjišťovací otázky (yes / no) a krátké odpovědi Oznamovací She was on holiday. věta: Otázka: Oznamovací věta: Otázka: Was she on holiday? Yes, she was. No, she wasn t. They were at home. Were they at home? Yes, they were. No, they weren t. 2 Otázky s tázacími výrazy na wh- Where were you last week? When was the party? Pravidelná a nepravidelná slovesa Zjišťovací otázky (yes / no) Did I he she it we you they Krátké odpovědi Kladné Yes, I he she it we you they like the film? go skiing? pay the bill? did. Záporné No, I he she it we you they didn t. 4 English for Life Pre-intermediate Czech Companion

5 3 Otázky s tázacími výrazy na wh- What did you do? When did they leave? VŠIMNĚTE SI: V otázkách používáme infinitivní tvar plnovýznamového slovesa. Did you stay in a hotel? NIKOLI Did you stayed in a hotel? What did you buy? NIKOLI What did you bought? účelový infinitiv Pomocí infinitivu můžeme také vyjádřit příčinu děje. We went to the shops. Why did you go? We went to the shops to buy a new computer. Lekce 7 20 Přítomný čas průběhový Přítomný čas průběhový užíváme pro děje, které se odehrávají v okamžiku promluvy. They re playing football at the moment. I m wearing jeans today. 2 Přítomný čas průběhový tvoříme pomocí slovesa to be a slovesného tvaru na -ing (příčestí přítomného). Oznamovací věta Kladná I He She It We You They m (am) s (is) re (are) swimming. eating. Záporná I He She It We You They m not (am) not isn t (is not) aren t (are not) Pravopis U sloves zakončených na -e se toto -e před koncovkou -ing odsouvá. write writing use using jogging. listening. 2 U sloves zakončených na samohlásku a souhlásku se koncová souhláska před koncovkou -ing zdvojuje. run running stop stopping Otázky V otázkách se slovesem to be předchází to be podmětu. Zjišťovací otázky (yes/no) a krátké odpovědi Oznamovací He is waiting for the bus. věta: Otázka: Is he waiting for the bus? Yes, he is. No, he isn t. Oznamovací They are having a break. věta: Otázka: 2 Otázky s výrazy na wh- Where are you going? What is she wearing? Are they having a break? Yes, they are. No, they aren t. Přítomný čas prostý a průběhový Přítomný čas prostý používáme pro pravidelné činnosti a děje. They play tennis on Saturdays. Ve spojení s přítomným časem prostým často používáme tyto časové výrazy: often, always, every day, usually, on Tuesdays 2 Přítomný čas prostý používáme pro děje, které se odehrávají v okamžiku promluvy. They aren t playing tennis today, because it s raining. They re watching TV at the moment. Ve spojení s přítomným časem průběhovým často užíváme tyto časové výrazy: now, at the moment, today, this morning Stavová slovesa Stavová slovesa zpravidla neužíváme ve tvarech přítomného času průběhového, i když se vztahují k ději, který se odehrává v okamžiku promluvy. like, love, prefer, hate, want, need I want to listen to the radio. NIKOLI I m wanting to listen to the radio. English for Life Pre-intermediate Czech Companion 5

6 Lekce 2 24 Minulý čas průběhový Minulý čas průběhový používáme pro děje, které v minulosti po určitou dobu probíhaly. I was waiting for the bus. The men were having a break. 2 Minulý čas průběhový tvoříme pomocí slovesa to be a tvarem na -ing (příčestí přítomné). Oznamovací věta a zápor I He She It We You They was wasn t (was not) were weren t (were not) going to the bank. having a shower. wearing jeans. Otázky V otázce stojí was a were před podmětem. Zjišťovací otázky (yes / no) a krátké odpovědi Oznamovací He was wearing a jacket. věta: Otázka: Was he wearing a jacket? Yes, he was. No, he wasn t. Oznamovací You were having dinner. věta: Otázka: 2 Otázky s výrazy na wh- Where were they standing? What was she doing? Were you having dinner? Yes, we were. No, we weren t. Minulý čas prostý a průběhový Minulý čas průběhový popisuje děj, který v minulosti probíhal po určitou dobu. I was having a bath. 2 Minulý čas prostý označuje dokončený minulý děj. The doorbell rang. 3 Oba tyto minulé časy se často užívají zároveň. Minulý čas průběhový označuje dějový rámec pro děj, který vyjadřuje minulý čas prostý. Věty s těmito časy pak spojujeme pomocí while, as nebo when. While I was having a bath, the doorbell rang. I was having a bath. The doorbell rang. 4 Minulý čas prostý používáme pro vyjádření dějů, které následovaly bezprostředně po sobě. When the doorbell rang, I got out of the bath. The doorbell rang. Lekce Užívání členů u zeměpisných názvů the řeky moře oceány pouště pohoří souostroví některé země Bez the hory jezera kontinenty země ostrovy going to I got out of the bath. The Amazon The Black Sea The Atlantic (Ocean) The Kalahari (Desert) The Alps The Bahamas The USA, The UK, The Czech Republic Mount Fuji Lake Balaton Africa Morocco Sicily Vazbu going to užíváme pro vyjádření: záměrů a rozhodnutí We re going to have a party. 2 budoucích dějů, které považujeme za jisté Look at those clouds. It s going to rain. 6 English for Life Pre-intermediate Czech Companion

7 Oznamovací věta a zápor I He She It We You They m (am) m not (am not) s (is) isn t (is not) re (are) aren t (are not) going to have a sandwich. go windsurfing. watch a DVD. play the piano. Otázky V otázkách s going to předchází slovesa am, is nebo are podmětu. Zjišťovací otázky (yes / no) a krátké odpovědi Oznamovací She is going to buy a car. věta: Otázka: Is she going to buy a car? Yes, she is. No, she isn t. Oznamovací You are going to leave. věta: Otázka: Are you going to leave? Yes, I am. No, I m not 2 Otázky s tázacími výrazy na wh- How are you going to travel? What are you going to do? Číslovky vysokých hodnot Číslovky vysoké číselné hodnoty oddělujeme uvnitř čárkou. 25,000 twenty-five thousand 6,000,000 six million 2 Říkáme: twenty-five thousand kilometres NIKOLI twenty-five thousands kilometres six million people NIKOLI six millions of people Lekce Přídavná jména a příslovce Přídavné jméno rozvíjí příslovce. He s a slow driver. This is an easy exercise. 2 Příslovce rozvíjí sloveso. He drives slowly. You can do this exercise easily. + ly - y + ily - le + ly Irregular like + -ing Přídavné jméno slow bad careful easy busy terrible horrible good fast Příslovce slowly badly carefully easily busily terribly horribly well fast Po slovesech vyjadřujících preference a citové vztahy zpravidla užíváme tvar na -ing. Do you like meeting new people? We hate jogging. I prefer skating to skiing. Pravopisné podoby tvarů na -ing viz výše lekce one / ones Výrazy one a ones lze užít také v platnosti zájmena, a to ve spojení s přídavným jménem. Do you like this coat? I prefer the black one. (tj. ten černý kabát) Can I have a look at those bags, please? The big ones or the small ones? (tj. ty velké tašky nebo ty malé tašky?) English for Life Pre-intermediate Czech Companion 7

8 Lekce Předpřítomný čas Předpřítomný čas používáme, hovoříme-li o tom, co jsme během života až dosud zažili. I ve ridden a camel. Have you ever done yoga? Ve spojení s předpřítomným časem často užíváme ever a never. Have you ever been to Brazil? I ve never flown in a helicopter. Kladné oznamovací věty a zápor I You We They He She It ve (have) haven t (have not) s (has) hasn t (has not) seen the Pyramids. slept in a tent. worked abroad. been to Russia. 2 Předpřítomný čas se tvoří pomocí slovesa have / has a minulého příčestí plnovýznamového slovesa. Pravidelné tvary příčestí se tvoří přidáním koncovky -ed k základnímu tvaru slovesa. play played live lived Totéž platí i pro pravidelné tvary pro vyjádření minulosti (pravopisná pravidla viz výše lekce 9 2). 3 Slovesa s nepravidelnými tvary minulého času mají zároveň nepravidelné tvary příčestí. Infinitiv Minulý čas Příčestí minulé do see take did saw took done seen taken Viz přehled nepravidelných sloves na str. 34 Otázky V otázkách s předpřítomným časem stojí have / has před podmětem. Zjišťovací otázky (yes / no) a krátké odpovědi Oznamovací He has worked abroad. věta: Otázka: Has he worked abroad? Yes, he has. No, he hasn t. Oznamovací You have eaten sushi. věta: Otázka: Have you eaten sushi? Yes, I have. No, I haven t. 2 Otázky s tázacími výrazy na wh- How many times have you been to Australia? What sports have you played? been a gone Hovoříme-li o zážitcích, používáme v předpřítomném čase been namísto gone. Have you ever been to Indonesia? Yes, I have. I ve never been hang-gliding. 2 Been znamená byl jsem tam, ale už jsem se vrátil. I ve been to Berlin. I m not in Berlin now. He s gone to Berlin. He s in Berlin now. Předpřítomný čas a důsledky pro přítomnost Předpřítomný čas užíváme pro minulé děje, které mají nějaké důsledky pro přítomnost. Nevíme, kdy přesně se děj odehrál, a není to ani důležité. They ve gone to China. They re in China now. A storm has destroyed You can t use the bridge the bridge. She s lost her keys. now. She can t find her keys now. 8 English for Life Pre-intermediate Czech Companion

9 Lekce Přivlastňovací zájmena Přivlastňovací zájmena užíváme, hovoříme-li o částech těla. Her leg s swollen. I ve hurt my hand. You ve got a bruise on your leg. Předpřítomný čas a minulý čas prostý Předpřítomný čas uvádí do spojitosti minulost a přítomnost. Now Užíváme ho pro: minulé děje, které mají důsledky pro přítomnost She s gone out. She isn t at home now. We ve had lunch. We aren t hungry now. dosud získané zkušenosti a zážitky I ve been to New York three times. (up to now) He s never broken his arm. (up to now) 2 Minulý čas prostý označuje dokončený děj v minulosti. Now Minulý čas prostý používáme v případech, kdy: se soustředíme na samotný děj, ne na jeho výsledek. I ve hurt my leg. I fell off a ladder. chceme vyjádřit, kdy přesně se děj odehrál. I saw John yesterday. VŠIMNĚTE SI: Jestliže je ve větě užito příslovce vyjadřující čas (yesterday, last year, in November), musíme užít minulý čas prostý. I saw John yesterday. NIKOLI I ve seen John yesterday. Lekce 4 44 Vyjadřování množství Některá podstatná jména jsou počitatelná. Mají tvary jednotného i množného čísla. You need an apple. You need some apples. 2 Některá jména jsou nepočitatelná, mají jen tvary jednotného čísla. You need some fruit. 3 Tyto skutečnosti jsou zpravidla nepočitatelné: Nápoje coffee, tea, wine, water, beer, milk Potraviny, které spotřebováváme postupně, po částech bread, cheese, fish meat Věci, které spotřebováváme postupně toothpaste, shampoo, soap Materiály paper, wood, plastic Některá obecná podstatná jména music, money, information 4 Ve spojení s počítatelnými a nepočítatelnými podstatnými jmény užíváme členy a množstevní výrazy. Počitatelná podstatná jména Jednotné číslo Množné číslo a / an some / any How many not many a few You need a knife. He s got an apple. Nepočitatelná podstatná jména Jeden tvar some / any How much not much a little You need some strawberries. We haven t got any strawberries. Have you got any apples? How many apples do you need? We don t need many apples. We need a few blackcurrants. You need some bread. We haven t got any milk. Have you got any fruit? How much bread do you need? We don t need much bread. We need a little milk. 5 Pro vyjádření množství u nepočitatelných podstatných jmen užíváme množstevní výrazy, např. a bottle of a kilo of a slice of a box of a piece of We ve got a bottle of water. You need three bottles of water. Can I have a slice of bread? Here are two slices of bread. English for Life Pre-intermediate Czech Companion 9

10 but / however but a however používáme pro vyjádření dvou rozporných skutečností. Všimněte si interpunkce. I don t eat a lot. I still put on weight. I don t eat a lot, but I still put on weight. I don t eat a lot. However, I still put on weight. Lekce Druhý a třetí stupeň přídavných jmen Tvary druhého stupně užíváme pro srovnání dvou osob, věcí nebo míst. Karen is older than Mark. Po tvaru druhého stupně zpravidla užíváme than. 2 Tvar třetího stupně umožňuje srovnat i více než dvě osoby, místa nebo věci. Salim is the oldest person in our class. Tvar třetího stupně se vždy užívá se členem the. This is the smallest restaurant. NIKOLI This is smallest restaurant. Po tvaru třetího stupně se zpravidla používá in. This is the busiest street in our town. NIKOLI This is the busiest street of our town. Pravopis Tvar druhého stupně se tvoří příponou -er, tvar třetího stupně příponou -est. young younger the youngest long longer the longest 2 U přídavných jmen zakončených na -e se přidává -r nebo -st. large larger the largest nice nicer the nicest 3 U přídavných jmen zakončených na samohlásku a souhlásku se koncová souhláska zdvojuje a přidává se -er nebo -est. hot hotter the hottest big bigger the biggest 4 U přídavných jmen zakončených na -y se -y odsouvá a přidává se -ier nebo -iest. busy busier the busiest easy easier the easiest 5 Má-li přídavné jméno dvě a více slabik (přičemž druhá slabika není -y), stupňujeme pomocí výrazů more a most stojících před přídavným jménem. popular more popular the most popular interesting more interesting the most interesting 6 Některá přídavná jména se stupňují nepravidelně. good better the best bad worse the worst far further the furthest (not) as as Srovnávat osoby, věci a místa lze také pomocí (not) as... as. This café isn t as busy as that one. Our new neighbours aren t as friendly as our old neighbours. too / enough Výrazy too a enough se používají k vyjádření nedostatečné míry vlastnosti. These shoes are too small. They aren t big enough. NIKOLI They aren t enough big. This shirt is too short. It isn t long enough. Lekce Vyjadřování budoucnosti: will Pomocí will vyjadřujeme jednak budoucnost obecně, jednak svůj odhad průběhu budoucích dějů. In the future people will live on the Moon. We ll be late for the meeting. Oznamovací věta a zápor I He She It We You They ll (will) won t (will not) be late. work from home. pay the bill. 0 English for Life Pre-intermediate Czech Companion

11 2 V otázkách s will předchází will podmětu. Zjišťovací otázky (yes / no) a krátké odpovědi. Oznamovací věta: We will use cash. Otázka: Will we use cash? Yes, we will. No, we won t. 3 Otázky s tázacími výrazy na wh- How will people pay for things? Where will we live? Lekce Tvary na -ing (gerundium) Různé aktivity a činnosti zpravidla vyjadřujeme pomocí tvarů na -ing (gerundium) We love skiing. NIKOLI We love ski. I ve never tried scuba-diving. NIKOLI I ve never tried scuba-dive. 2 U gerundia se obvykle neužívá člen. Horse riding is great. NIKOLI The horse riding is great. My favourite activity is reading. NIKOLI My favourite activity is the reading. První podmínkové souvětí První podmínkové souvětí používáme, hovoříme-li o skutečných nebo pravděpodobných důsledcích nějakého děje. If you get up late, you ll miss your bus. 2 Ve větě s if používáme přítomný čas prostý a v hlavní větě budoucí čas s will. if clause main clause If it rains, we won t go to the beach. NIKOLI If it will rain, we won t go to the beach. 3 Vedlejší věta s if může hlavní větě předcházet. Jestliže je věta s if na prvním místě, oddělujeme ji čárkou. If it rains, we won t go to the beach. We won t go to the beach if it rains. 4 if / when If vyjadřuje možnou, pravděpodobnou podmínku. When vyjadřuje reálnou podmínku. I ll phone you if the train is late. I ll phone you when I arrive. Časové věty V prvním podmínkovém souvětí se kromě vět s if užívají také časové věty. Časové věty jsou uvozeny výrazy jako např.: before, after, when, while We ll go swimming before we have lunch. NIKOLI We ll go swimming before we will have lunch. I ll phone him after the meeting finishes. When the phone rings, I ll answer it. They ll look after the bags while we have a meal. Lekce Nutnost Nutnost vyjadřujeme pomocí have to / has to a must. We have to wait for the visitors. Jim has to work on Sundays. I must go to the bank. 2 Must a have to mají základní význam stejný. Must užíváme, jestliže nutnost pociťuje sám mluvčí. I m hungry. I must have a sandwich. Have to se užívá v případě, že jde o povinnost uloženou někým jiným. I have to photocopy these things for the boss. 3 Je-li podmětem I, you, we a they, užíváme have to. Je-li podmětem he, she a it, užíváme has to. I have to go to the meeting. She has to go to the meeting, too. must má stejné tvary pro všechny osoby. I must leave. He must leave, too. 4 must a have to mají v záporu rozdílné významy. don t / doesn t have to vyjadřují, že něco není nutné nebo povinné. You don t have to go to work tomorrow. It s Saturday. mustn t vyjadřuje, že něco není dovoleno. You mustn t park there. It s private property. English for Life Pre-intermediate Czech Companion

12 Lekce 6 64 Otázky na podmět a předmět V otázkách s výrazy what a who mohou tyto tázací výrazy mít funkci podmětu i předmětu. 2 Jestliže jsou tázací výrazy předmětem, užíváme běžnou strukturu otázky. What do you do in the house? Who does she meet at lunchtime? 3 Jsou-li tázací výrazy podmětem, má otázka strukturu oznamovací věty. What wakes you up in the morning? Who cleans the windows? should / shouldn t should / shouldn t užíváme pro udílení rad. You should stay in bed if you re ill. You shouldn t go to work. 2 should / shouldn t je modální sloveso. Má stejné tvary pro všechny osoby. She should use a stepladder. You shouldn t stand there. 3 Po should(n t) následuje infinitiv bez to. We should eat more fruit. NIKOLI We should to eat more fruit. Lekce Trpný rod Tyto dvě věty mají stejný význam: Činný rod: People take things to the recycling centre. Trpný rod: Things are taken to the recycling centre. People je podmětem ve větě s činným rodem. Things je podmětem větě s trpným rodem. 2 Trpný rod používáme v případě, že samotný děj je pro sdělení důležitější, než kdo byl jeho původcem. Things are taken to the recycling centre. Nevíme (nebo nepotřebujeme vědět), kdo je odváží. 3 Trpný rod tvoříme pomocí slovesa to be a příčestí. Je-li podmět v jednotném čísle, užíváme is. Je-li předmět v množném čísle, užíváme are. The model is painted. The materials are recycled. 4 Trpný rod lze užít v jakémkoli čase. Tvary různých časů se vyjadřují tvary slovesa to be. Minulý čas prostý: The model was painted last week. The materials were recycled. Lekce Vztažné věty Vztažné věty dále rozvíjejí podstatné jméno v předchozí větě. I saw the woman. I saw the woman who works in the Finance Department. 2 Vztažné věty začínají vztažným zájmenem. Zájmena užíváme takto: who pro osoby which pro věci a zvířata that pro osoby, věci a zvířata There s the man who lives at number 22. NEBO There s the man that lives at number 22. Is this the computer which isn t working? NEBO Is this the computer that isn t working? 3 Vztažné zájmeno může mít ve vztažné větě funkci podmětu nebo předmětu. Is this the program? The program isn t working properly. Is this the program which isn t working properly? Quit the program. You re using the program. Quit the program which you re using. Vztažná zájmena mají stejné tvary, ať už jsou ve větě podmětem, nebo předmětem. Lekce Frázová slovesa Některá slovesa se skládají ze dvou výrazů. Nazýváme je frázová slovesa. Význam některých frázových sloves lze odvodit z významu jeho dílčích částí. stand up sit down 2 English for Life Pre-intermediate Czech Companion

13 2 U některých frázových sloves celkový význam z jednotlivých složek odvodit nelze. look after break down Předpřítomný čas: for / since Předpřítomný čas používáme pro děje, které začaly v minulosti a pokračují až do přítomnosti. I ve worked here for ten years. (A ještě stále zde pracuji.) 2 Jestliže děj skončil v minulosti, užíváme minulý čas prostý. I ve worked here for ten years. (Ještě zde pracuji.) Before that I worked in a factory for two years. (Ale už tam nepracuji.) 3 V těchto kontextech často užíváme časové výrazy for a since. for a since for používáme pro časová období. since se používá pro časové body. for six months for nine hours for a long time since 982 since February since 0 o clock VŠIMNĚTE SI: since nemůžeme použít u minulého času prostého, protože má význam od minulého okamžiku dosud I ve been here since NIKOLI I was here since Lekce Přídavná jména zakončená na -ed nebo -ing. Přídavná jména zakončená na -ed popisují, jak se kdo cítí. I m excited. We re going on holiday tomorrow. We were frightened. We watched a horror film. 2 Přídavná jména zakončená na -ing užíváme při popisu osoby, místa nebo věci. The holiday was exciting. It was a frightening film. would; druhé podmínkové souvětí Tvar podmiňovacího způsobu používáme pro nepravděpodobné nebo hypotetické situace a děje. On a perfect day I would see all my family. If he had a year off, he would write a book. Oznamovací věta a zápor I He She It We You They d (would) wouldn t (would not) retire. go to work. live in the USA. Otázky V otázkách s would stojí would vždy před podmětem. Zjišťovací otázky (yes / no) a krátké odpovědi. Oznamovací věta: You would retire. Otázka: 2 Otázky s tázacími výrazy na wh- What would you do? Where would she live? Druhé podmínkové souvětí Would you retire? Yes, I would. No, I wouldn t. Ve druhém podmínkovém souvětí užíváme would. Druhé podmínkové souvětí vyjadřuje nereálné, nepravděpodobné nebo imaginární situace. If I had more time, I would travel round the world. 2 Ve větě s if používáme minulý čas prostý a v hlavní větě užíváme would. if clause main clause If I saw a fire, I would phone the fire brigade. NIKOLI If I would see a fire, I would phone the fire brigade. 3 Věta s if může stát po hlavní větě nebo jí může předcházet. Předchází-li věta s if hlavní větě, oddělujeme ji čárkou. If we won the lottery, we d buy a boat. We d buy a boat if we won the lottery. English for Life Pre-intermediate Czech Companion 3

14 Grammar exercises Lekce 4 Doplňte do rozhovorů správné tvary slovesa be. A Hi! What s your name? B I Angel. I from Venezuela. 2 A That Angel. He from Venezuela. B he married? A I don t know! 3 A Hi! you from England? B No, I from England. I from Canada. 4 A When our next lesson? it at 9.30? B No, it at It at A we late? B No, we late. We early! 2 Tvořte věty se správnými tvary slovesa have got podle vzoru. You/not/a computer. You haven t got a computer. 2 Fernando/a new car. 3 Their children/blond hair. 4 His brother/a big house in town. 5 Our flat/three bedrooms. 6 Monica and Fred/four children. 7 The hotel/not/swimming pool. 8 Simone/a lot of money. 3 Tvořte otázky. Uveďte výrazy ve správném pořadí. a sister Miki got has? Has Miki got a sister? 2 many CDs got you how have? 3 dog got they kind what of have? 4 TV a got big have they? 5 son has your hair got dark? 6 Paulo how dictionaries got many has? 7 has Fernando kind what car of got? Lekce 5 8 Doplňte do vět tvary přítomného času prostého od sloves v závorce. I wear a uniform at work. (wear) 2 My brother outdoors. (work) 3 Ella Spanish. (study) 4 Jacko and Pearl near Paris. (live) 5 Our daughter to college by bus. (go) 6 We English at school. (learn) 7 School at (finish) 8 Philippe televisions at the weekends. (repair) 2 Převeďte věty ze cvičení do záporu. I don t wear a uniform to work. 3 Tvořte otázky podle vzoru. You/live/in Spain? Do you live in Spain? 2 How many/language/your sister/speak? 3 What time/he/arrive/at work? 4 Who/your daughter/walk to school with? 5 They/like/watch football? 6 Where/Bernice/play volleyball? 7 The students/study/on Saturdays? 8 Olga/go shopping/at the weekend? 4 Vyznačte správné věty, chybné věty opravte. We usually don t have dinner at We don t usually have dinner at Rarely they come to work by car. 3 She always is late for work. 4 I eat fish never. 5 We always go to Scotland on holiday. 6 Stefan meets sometimes his friends after college. 7 Do you have sandwiches normally for lunch? 8 I don t often do my homework in the evening. Lekce 9 2 Utvořte tvary minulého času prostého. walk walked 2 carry 3 hate 4 live 5 marry 6 finish 7 drop 8 open 2 Doplňte do vět tvary minulého času prostého od sloves v závorce. I went out with my wife on Friday. (go out) 2 The children early this morning. (get dressed) 3 Ellen a rest after work. (have) 4 The students late for the test. (be) 5 Carlos his tennis match last week. (win) 6 The meeting at.30 this morning. (be) 7 It a good day yesterday. (be) 8 My son home very late last night. (get) 4 English for Life Pre-intermediate Czech Companion

15 3 Převeďte věty ve cvičení 2 do záporu. I didn t go out with my wife on Saturday. 4 Doplňte do vět so nebo because. I hurried because I wanted to post a letter. 2 I went shopping we needed some bread. 3 I didn t like the food I didn t eat it. 4 I was tired I went to bed early. 5 I went out with some friends I was bored. 6 I worked very hard I passed the tests. 7 I didn t have breakfast I wasn t hungry. 8 I missed the bus I was late for work. Lekce 3 6 Doplňte do rozhovorů správné tvary minulého času prostého podle vzoru. A You/go out/last night? B Yes/I. A Where/you/go? B We/go/to the cinema. A Did you go out last night? B Yes I did. A Where did you go? B We went to the cinema. 2 A Mehmet and Abdull/play/in the match/ yesterday? B Yes/they. A They/win? B No/they. 3 A Maria/cook dinner/last night? B Yes/she. A What/she cook? B She/cook/pizza. 4 A The teacher/give you/a test this morning? B Yes/he. A It/be/difficult? B No/it/be/easy. 5 A You/watch/the film/last night? B Yes/we. A It/be/good? B No/it/be/boring. 2 Napište odpovědi podle vzoru. Why did you stay at home last night? (watch a DVD) I stayed at home to watch a DVD. 2 Why did you go to the bank? (get some money) 3 Why did you phone Peter? (ask a question) 4 Why did you go shopping? (buy some new boots) 5 Why did you Mrs. Hunter? (make an appointment) 6 Why did you speak to Tara? (invite her to the party) Lekce 7 20 Doplňte do vět tvary přítomného času průběhového od sloves v závorce. Paola is running in the competition. (run) 2 Marco out with Yumiko now. (not go) 3 My parents house today. (move) 4 I much money at the moment. (not earn) 5 Hurry up! We wet. (get) 6 Mehmet Pierre a lift to the party. (give) 7 I my homework now. (do) 8 Mrs Gray us today. (not teach). 2 Tvořte otázky v přítomném průběhovém čase podle vzoru. You/wait/for me? Are you waiting for me? 2 Why/you/laugh? 3 Where/Kira/go? 4 They/take/an English exam/at the moment? 5 Who/Noriaki/talk to? 6 Where/they/play/football match? 7 It/rain/at the moment? 8 Pablo/work/in the office/today? 3 Vyberte správný výraz. Fred is living / lives very near the office. 2 My sister is owning / owns a house in the country. 3 Sayeed is in the kitchen. He is making / makes a cup of tea. 4 My daughter is usually going / usually goes out with her friends on Mondays. 5 We are often going / often go to bed early. 6 Are you wanting / Do you want to use the computer? 7 They re visiting / visit their parents today. 8 I m writing / write to Beatriz at the moment. Lekce 2 24 Doplňte do vět tvary minulého času průběhového od uvedených sloves. walk sunbathe travel do listen have deliver work We were travelling on the train. 2 Ailsa to a new CD. 3 The boys on the computer. 4 You on the beach. 5 The man letters. 6 I a shower. 7 Natasha and Pavel across the park. 8 Jan and I a crossword. English for Life Pre-intermediate Czech Companion 5

16 2 Převeďte věty ze cvičení do záporu. We weren t travelling on the train. 3 Vyberte správný výraz. I was eating / ate dinner when I was dropping / dropped the cup. 2 I was cleaning / cleaned my room when I was finding / found some money. 3 I was losing / lost my bag while I was shopping / shopped in town. 4 I was sunbathing / sunbathed when it was starting / started to rain. 5 As I was driving / drove to work I saw / was seeing an accident. 6 I was falling / fell while I was running / ran in the park. 7 He was phoning / phoned when I watched / was watching television. 8 I was walking / walked to college when I met / was meeting Sonya. Lekce Vyznačte správné věty, chybné věty opravte. Peter climbed the Mount Everest last year. Peter climbed Mount Everest last year. 2 We went to the Rockies when we were in the USA. 3 It s very hot in the Sahara desert. 4 France is in the Europe. 5 We studied in the UK last summer. 6 Sofia went down the Amazon river in They had a great holiday in the Sicily. 8 They lived in the Ireland for two years. 2 Převeďte věty do záporu. It s going to be foggy. It isn t going to be foggy. 2 She s going to work in Italy. 3 I m going to buy a new laptop. 4 They re going to be late. 5 You re going to miss the bus. 6 He s going to invite Sofian to the party. 7 There s going to be a test tomorrow. 8 Jon is going to cycle to work next week. 3 Doplňte do vět tvary vazby going to podle vzoru. A What/you/do/tonight? B I/go/to the cinema. What are you going to do tonight? I am going to go to the cinema. 2 A What/Julien/study/at university? B He/study/law. 3 A When/Takashi/have/his birthday party? B He/have it/on Friday. 4 A They/visit/their English friends/in the summer? B No/they/visit them/next year. 5 A When/you/have a break? B I/have a break/at A Who/Sam/take to the concert? B He/take/Jenna. Lekce Doplňte do vět náležité tvary příslovcí. He cooks very badly. (bad) 2 They sing. (excellent) 3 Vanessa plays the piano. (beautiful) 4 I always do my homework. (careful) 5 The football team didn t play very. (good) 6 Sara speaks English. (perfect) 7 He drives quite. (dangerous) 8 Henri answered the questions. (easy) 2 Vyznačte správné věty, chybné věty opravte. The film sounds interestingly. The film sounds interesting. 2 He s a carefully worker. 3 Mario is a driver fast. 4 Jenny dances beautifully. 5 The children are playing happily. 6 Roberto writes terribly French. 7 The exam was difficultly. 8 This food tastes delicious. 3 Doplňte do vět správné tvary uvedených sloves. dig take dance write jog win learn play Do you like dancing at parties? 2 I prefer letters to s. 3 I don t like on roads. 4 Do you like English? 5 I hate tests. 6 My brother likes games on his computer. 7 The dog loves in the garden. 8 Everyone loves competitions. 4 Vyberte správný výraz. I don t like the black shoes. I prefer the brown one / ones. 2 I don t want a big coffee. Can I have a small one / ones please? 3 This computer is old. There s a new one / ones in the office. 4 These are my brothers. The tall one / ones is Simon. 5 Would you like a sandwich? These one / ones are cheese. 6 I love Fiona s cakes. Those one / ones with fruit in are fantastic! 6 English for Life Pre-intermediate Czech Companion

17 Lekce Doplňte do vět správné tvary předpřítomného času od sloves v závorce. Jane has worked in Italy. (work) 2 I in another country. (not live) 3 We the train and we ve got to wait. (miss) 4 I Tanya today. Is she ill? (not see) 5 The boss Sven more money! He can buy the car now. (give) 6 It s amazing! You the school record. (break) 7 I three books by that writer. They re all good. (read) 8 Sylvia and Marco their homework and the teacher s very angry. (lose) 2 Tvořte otázky podle vzoru. You/finish/the report? Have you finished the report? 2 They/read/an English book? 3 Carole/arrive? 4 You/be/in a game show? 5 They/ride/a horse? 6 Anton/organize/the meeting? 7 Khalid/see/snow? 8 You/eat/Chinese food? 3 Tvořte věty a otázky. Uveďte výrazy ve správném pořadí. never I prize a won have I have never won a prize. 2 made you cake ever have a? 3 has food Japanese Katy eaten never 4 Tomas meeting an never important has missed 5 they ever have played golf? 6 we never book English read an have 7 ever Greta report a written has? 4 Vyberte správný výraz. Birgit s not here. I think she s been / gone shopping. 2 Have you been / gone to the bank today? 3 Jack hasn t been / gone to school yet. He s eating breakfast. 4 I ve never been / gone skiing. 5 Jan has been / gone to London many times. 6 Where have the children been / gone? It s dinner time. 7 Where has the dog been / gone? He s very dirty! Lekce Vyberte správný výraz. I sprained / have sprained my ankle last Tuesday. 2 I finished / have finished my work and now I m very tired! 3 They missed / have missed the plane this morning. 4 We stayed / have stayed in a lovely hotel in Rome on our holiday. 5 My son burnt / has burnt his hand. Can you help him? 6 My family moved / has moved to Switzerland three years ago. 7 I never went / have never been to the Alps. 8 Did you do / Have you done the report yet? 2 Doplňte do vět správné tvary sloves v závorce. When did you break your leg? (you break) 2 We a new computer. It s fantastic! (got) 3 Veronique to Barcelona last week. (go) 4 We the living room. Do you like it? (paint) 5 I a horror film. (never see) 6 Where in London? (you stay) 7 Carl and Hans aren t here. They home. (go) 8 Norrie to England three months ago. (come) Lekce 4 44 Vyberte správný výraz. We ordered a / an bottle of wine. 2 There weren t some / any chips on the menu. 3 Have you got some / any glasses? 4 How much / many potatoes do you want? 5 I ate a few / any strawberries. 6 There weren t much / many people in the restaurant. 7 The waiter put some / any knives on the table. 2 Doplňte výrazy do vět. some any little much any much I d like a little cream please. 2 Have you got toothpaste? 3 They didn t give us information about the trains. 4 How water do you need? 5 I haven t got fruit. Only one apple. 6 Barbara had milk in her coffee. English for Life Pre-intermediate Czech Companion 7

18 3 Spojte věty pomocí výrazů v závorkách. I was tired. I played golf. (but) I was tired but I played golf. 2 She was ill. She went to work. (but) 3 The test was difficult. He did it well. (however) 4 The meal was terrible. We ate it. (but) 5 It was raining. We went for a walk. (however) 6 My grandmother is 85. She walks two kilometres every day. (but) 7 The hotel was expensive. We booked a room. (however) 8 The restaurant was nearly full. We got a table. (but) Lekce Doplňte do vět tvary druhého a třetího stupně přídavných jmen v závorkách. Eva is the friendliest person I know. (friendly) 2 Today is the day of the year. (cold) 3 Your handwriting is than mine. (bad) 4 A supermarket is than a small shop. (convenient) 5 She bought the coat in the shop. (expensive) 6 Russian is a language than English. (difficult) 7 Brad is the actor in the class. (good) 8 Is your computer than Mark s? (large) 2 Vyznačte správné věty, chybné věty opravte. Ronnie is the baddest player in the team Ronnie is the worst player in the team. 2 Who is smallest student in the class? 3 London is the most expensive city in Europe. 4 That exercise is more difficult that this one. 5 Adele is the more popular singer in the show. 6 Miguel is a better worker than Fred. 7 Who is more old you or Dick? 8 We live farer from the school than you do. 3 Uveďte věty ve správném pořadí. sunbathe too today hot to it s It s too hot to sunbathe today. 2 coffee enough isn t hot this 3 isn t that one as as exciting this film 4 the new CD as as isn t good the last one 5 big the enough plate is? 6 delicious as these cakes as aren t those ones 7 dress me too the small is for 8 blonde isn t as Katja him as Lekce Tvořte věty s will a slovesy v závorkách. I ll live in a big house in the future. (live) 2 In this job you a high salary next year. (earn) 3 We houses in Sydney and New York. (have) 4 She a famous football player. (marry) 5 A bigger car more expensive. (be) 6 My husband work at the age of 45. (stop) 7 Helena a medal at the next Olympics. (win) 8 We practise every day and soon we English perfectly! (speak) 2 Převeďte věty do záporu. He ll buy a new house. He won t buy a new house. 2 They ll move to Italy. 3 She ll find a different job. 4 He ll learn another language. 5 We ll go to London next year. 6 Kasuo will win the match. 7 I ll see you after work. 8 Sue and Pete will get married. 3 Tvořte otázky podle vzoru. What/you/cook? What will you cook? 2 Where/they/live? 3 When/we/arrive? 4 Who/she/go out with? 5 Which job/he/choose? 6 How many/children/you have? 7 How much/money/they/earn? 8 Which restaurant/you/go to? Lekce Vyznačte správné věty, chybné věty opravte. Have you ever tried ski? Have you ever tried skiing? 2 I don t like walking home late at night. 3 Davina likes cooking Chinese food. 4 The speaking English is very difficult. 5 Marie-Jose loves eat chocolate. 6 Flying is so exciting! 7 I don t enjoy the watching sad films. 8 English for Life Pre-intermediate Czech Companion

19 2 Doplňte do vět správné tvary sloves v závorkách. If you go (go) for walk, you will get (get) wet. 2 If he (pass) the exams, he (start) college in October. 3 We (eat) at a restaurant if they (arrive) soon. 4 If it (not rain) later, he (meet) us on the beach. 5 If I (come) home late, Angela (take) the bus. 6 They (receive) a medal if they (win) the race. 7 If you (go scuba diving) in Egypt, you (see) some beautiful fish. 8 The boss (be) angry if I (not finish) this work. 3 Tvořte věty podle vzoru. We/leave/when/they/arrive. We ll leave when they arrive. 2 I/tidy/the living room/before/sara/come/ home. 3 We/wash up/after/we/have dinner. 4 You/see/a lot of/yellow taxis/while/you/be/in/ New York. 5 I/check/my bank account/before/i/buy/the television. 6 Serena/ /you/the report/when/she/ finish/it. 7 I/ask/him/to the party/while/he/be/here. 8 We/not start/the meeting/before/the secretary/arrive. Lekce Vyznačte správné věty, chybné věty opravte. I must to go to work at I must go to work at Monika have to save some money for her holiday. 3 Paulo musts have a break soon. 4 I have to wear a suit to work every day. 5 You don t must eat all the biscuits. 6 We mustn t park in this road. 7 They don t have to finishing the work today. 8 We have to work hard to pass the exams. 2 Vyberte správný výraz. You mustn t/don t have to play games on the office computers. 2 You mustn t/don t have to wear dirty clothes to work. 3 You mustn t/don t have to bring sandwiches. There s a cafeteria. 4 You mustn t/don t have to be late in the mornings. 5 You mustn t/don t have to pay for parking. It s free. 6 You mustn t/don t have to drink coffee while you re at the computer. 7 You mustn t/don t have to stay in the office at lunchtime. Lekce 6 64 Vyznačte správné věty, chybné věty opravte. Who does make the breakfast in your house? Who makes the breakfast in your house? 2 What do you do at work? 3 Who does Maria live with? 4 When you do the ironing? 5 What Brian is buying? 6 Who does the shopping? 7 Does take out he the rubbish? 8 What does taste better white or brown bread? 2 Vytvořte různé rady podle vzoru. I ve got a headache. (not work on the computer for a long time) You shouldn t work on the computer for a long time. 2 My English isn t very good. (practise) 3 Their computer is slow. (buy a new one) 4 I m bored. (come out with us) 5 I can t sleep. (not drink coffee at night) 6 It s hot in here. (switch on the fan) 7 Ben is an hour late. (phone him) 8 Marco s on a diet. (not eat that cake) Lekce Tvořte věty s trpným rodem v přítomném čase. The rubbish/always/take out/on Sundays. The rubbish is always taken out on Sundays. 2 New buildings/design/by an architect. 3 The beds/make/every morning. 4 Our homework/always/check/by the teacher. 5 New trees/plant/every year. 6 More money/need/to help poor people. 7 The meals /cook/in the college kitchens. 8 Computers/use/in every classroom. English for Life Pre-intermediate Czech Companion 9

20 2 Doplňte do vět správné tvary trpného rodu v minulém čase od sloves v závorce. The houses were built near the river. (build) 2 An important story in the newspaper yesterday. (report) 3 The rubbish yesterday. (collect) 4 These books 00 years ago. (write) 5 The bottles in England. (produce) 6 His last film by millions of people in America. (see) 7 This project by my boss. (plan) 8 The letter by the secretary. (open) 3 Tvořte věty. Uveďte výrazy ve správném pořadí. coat France in made this was This coat was made in France. 2 was phone Bell the invented by 3 sold these Germany are shoes in 4 bag of this made is leather 5 recycled this paper is 6 bottles factory this in produced these are 7 built the was hotel 988 in 8 were yesterday sent s the Lekce Doplňte do vět who nebo which. That s the assistant who I spoke to. 2 The book you gave me is very good. 3 There s the man repaired our car. 4 We booked a hotel is in the town centre. 5 That s the girl won the marathon last month. 6 Meals have a lot of salt aren t good for you. 7 I bought the computer you suggested. 8 Students learn quickly can study another language. 2 Spojte věty pomocí who nebo which. We went to the restaurant. It opened last week. We went to the restaurant which opened last week. 2 I deleted the files. I didn t want them. 3 Fawsia spoke to the man. He contacted us yesterday. 4 He sent us an . It had a lot of spelling mistakes. 5 Are those the people? We met them on holiday. 6 Where is the letter? He sent it to us. 7 I looked at a website. It s very interesting. 8 He drives a Mercedes. He bought it last year. Lekce Doplňte uvedené výrazy do vět. down off on back away up after off Can you switch off the computer before you go to bed? 2 You should always try clothes before you buy them. 3 What time do you think Manuel will come? 4 Turn the TV please. I can t hear it. 5 Do you often look your sister s baby? 6 We throw lots of things these days. 7 Our car broke on the motorway last week. 8 Take your coat and sit down. 2 Doplňte do vět since nebo for. My brother has been a businessman for ten years. 2 I ve had this bike We ve studied in this class six months. 4 He s been in his office They ve played the guitar they were six. 6 You ve worked here three years. 7 Greta has been at university October. 8 Alex has wanted a car a long time. 20 English for Life Pre-intermediate Czech Companion

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 9. ročník Nemocní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Anglické časy. 1. Přítomné časy

Anglické časy. 1. Přítomné časy Anglické časy 1. Přítomné časy PRESENT SIMPLE (přítomný prostý čas) Používá se pro vyjádření obecné pravdy (I like ice-cream) nebo pravidelně se opakujícího děje za užití časových výrazů jako jsou "every

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy

Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb probˇ ehneme se. Luk aˇs R uˇ ziˇ cka 2013 Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pr ubˇ ehov e budouc ı ˇ casy aneb proběhneme se. 2013 Vyjadřování budoucnosti Pomocí slovesa will se nevyjadřuje pouze jednoduchá budoucnost, ale lze také vyjádřit budoucnost s průběhovým i perfektním zabarvením. Mluvíme po tom o

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN MEXICO CITY IS BIGGER THAN LONDON. FOOTBALL IS MORE POPULAR THAN TENNIS. YESTERDAY WAS THE HOTTEST DAY OF THE YEAR. THEY BOUGHT THE MOST

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Refreshment / Občerstvení

Refreshment / Občerstvení unit 9 Refreshment / Občerstvení V této lekci budeme hovořit o návrzích a nápadech a jedním z nich bude jít do restaurace. Umíte seřadit následující chody tak, jak jdou za sebou? Dessert, starter, main

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

A JOB APPLICATION- 1D

A JOB APPLICATION- 1D A JOB APPLICATION- 1D VY_22_INOVACE_12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. A JOB APPLICATION- 1D 1/ Read the letter 49 Ruskin Road BG6 4HR 18 September

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce.

Cestování, komunikace a svět kolem nás. časů v anglickém jazyce. Studenti si procvičí použití časů v anglickém jazyce. VY_22_INOVACE_AJM46464JEŘ Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také:

tázací dovětek část druhá Tázací dovětky se objevují i v rozkazovacích větách. V češtině v tomto případě nebývají tak běžné, ale používáme je také: Tázací dovětky část druhá V tomto příspěvku se dále podíváme na tázací dovětky v angličtině. Zaměříme se především na obtížnější a méně časté aspekty tohoto gramatického jevu. Vysvětlíme si, jak se používají

Více

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz

Conditionals. grammar book. tea-learning.cz Conditionals grammar book tea-learning.cz Všechna práva vyhrazena (c) tea-learning.cz 2014 Šíření pro potřeby vzdělávání dovoleno. Zero conditional Pokud mluvíme o věcech, které mají obecnou platnost:

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Přehled mluvnice. Introduction. Oxford University Press 2012. 0.3 Present simple questions. 0.1 Present simple affirmative

Přehled mluvnice. Introduction. Oxford University Press 2012. 0.3 Present simple questions. 0.1 Present simple affirmative Přehled mluvnice ntroduction 0.1 Present simple affirmative Ty S t vis viss Germany every year. a Přítomný čas prostý vyjadřuje děje, které se pravidelně opakují. leave school at four o clock every day.

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Angličtina - předpřítomný čas prostý a průběhový

Angličtina - předpřítomný čas prostý a průběhový Angličtina - gramatika na http://www.e-gramatica.com/ Testy a pravidla, anglické časy a slovesné formy, větná stavba, plný přístup zdarma Předpřítomný čas prostý A) Forma Angličtina - předpřítomný čas

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Kontakt na redakci: pokud máte pocit, že byste nám chtěli sdělit něco ohledně této knihy, napište, prosím, na adresu: brenkova@grada.cz.

Kontakt na redakci: pokud máte pocit, že byste nám chtěli sdělit něco ohledně této knihy, napište, prosím, na adresu: brenkova@grada.cz. Michaela Opršalová Angličtina gramatická cvičení pro začátečníky a mírně pokročilé Vydala Grada Publishing, a. s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

1/ Srovnávání a používání přítomných časů

1/ Srovnávání a používání přítomných časů Úroveň jazyka Pre Intermediate 1/ Srovnávání a používání přítomných časů Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 A/ Přítomný čas prostý (present simple tense) užíváme: pokud hovoříme o situacích

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA VY_32_INOVACE_AH_2_04 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

ANGLIČTINA. Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz. Pavel Rakyta

ANGLIČTINA. Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz. Pavel Rakyta ANGLIČTINA Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz Pavel Rakyta Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Obsah Předmluva... 3

Více

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27

2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 2AA TIME TO TALK (začátek od Unit 4) prof. Volfová Po 17:30 uč. 27 - osobní a přivlastňovací zájmena - časování sloves BE a HAVE GOT - určitý a neurčitý člen - množné číslo podst. jmen - přivlastňovací

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu

Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu Minulý čas průběhový (past continuous) v oznamovací větě, v otázce a v záporu MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Více

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ

ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ ZÁKLADY ANGLICKÉ GRAMATIKY PRO SOU MGR. DITA HEJLOVÁ STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN VY_32_INOVACE_AH_2_06 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to George?

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Caledonia Backpackers

Caledonia Backpackers P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Kateřina Čechová aj9-kat-cec-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Přečtěte si informace o hostelu v Edinburghu. aledonia ackpackers aledonia

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE

Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY. PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Shrnutí slovesných časů v angličtině THE PAST TENSES = MINULÉ ČASY PŘEDMINULÝ - pluperfect = pre-preterite = THE PAST PERFECT TENSE Předminulý čas se vztahuje k ději v minulosti, který se stal (a je ukončen)

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Anglický jazyk Příprava na maturitní zkoušku

Více

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý

1/6 3.2.10.12. Předpřítomný čas prostý 1/6 3.2.10.12 Podmět + have/has + příčestí minulé I have heard it. Slyšel jsem to. She has said it. Řekla to. They have understood. Rozuměli. Paddy and Linda have decided to drive to Swansea in a car that

Více