Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení Univerzity Palackého v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení Univerzity Palackého v Olomouci"

Transkript

1 B3-11/14-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/14-SR Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vypracoval: Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen UP ) provozuje vlastní počítačovou síť, umožňující přenos digitálních dat pro zabezpečení vlastních elektronických komunikačních služeb a dále pro účely organizace a řízení UP a přístupu k interním i externím digitalizovaným zdrojům a službám typu internet. Tato směrnice stanovuje: provozní pravidla počítačové sítě pro zajištění jejího efektivního využívání, způsob ochrany a zabezpečení zpracovávaných dat, práva a povinnosti uživatelů a správců sítě. CVT UP Platnost: 19. prosince 2011 Účinnost: 21. prosince 2011 Rozdělovník: rektor, prorektorky a prorektoři, kvestor, kancléř, děkanky a děkani fakult, tajemnice a tajemníci fakult, ředitelka SKM UP, vedoucí zaměstnanci CVT UP, KUP, VUP, PS UP, VTP UP, ASC UP, vedoucí zaměstnanci EO RUP, PMO RUP, ORV UP, PTO UP, OVZ UP, OPDV UP, Archivu UP, OPOP, OK Právní oddělení UP, Oddělení interního auditu a kontroly UP, Útvar organizace a řízení UP.

2 2 Směrnice rektora UP B3-11/14 Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení Univerzity Palackého v Olomouci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen UP ) provozuje vlastní počítačovou síť, umožňující přenos digitálních dat pro zabezpečení vlastních elektronických komunikačních služeb a dále pro účely organizace a řízení UP a přístupu k interním i externím digitalizovaným zdrojům a službám typu internet. Tato směrnice stanovuje: provozní pravidla počítačové sítě pro zajištění jejího efektivního využívání, způsob ochrany a zabezpečení zpracovávaných dat, práva a povinnosti uživatelů a správců sítě. 2. Technické specifikace pro elektronickou poštu, bezdrátová připojení a upřesnění práv a povinností správců metropolitní sítě, lokální sítě a serverů je rozvedeno v Pokynech pro správce sítě UP, které jsou přílohou č. 1 této směrnice. Technické specifikace pro uživatele, doplňující pravidla a doporučení pro elektronickou poštu včetně hromadné pošty upravují Pokyny pro uživatele Univerzitního informačního systému UP, které jsou přílohou č. 2 této směrnice (univerzitní informační systém dále jen UIS ). Tyto dokumenty spolu s dalšími technickými pokyny a návody jsou umístěny na www stránce: 3. Počítačová síť UP je ve vlastnictví UP a je provozována pro podporu vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti, dále pro zajištění provozu a správy UP, to vše v souladu s činností UP danou zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a vnitřními předpisy a normami UP. Účelem počítačové sítě UP je datové propojení areálů a budov UP a zajištění připojení koncových uživatelů za účelem přístupu k elektronickým komunikačním službám a digitálním datovým zdrojům. 4. Počítačová síť UP je připojena k akademické síti České republiky, provozované společností CES- NET z.s.p.o., a prostřednictvím této sítě k celosvětové síti Internet. Akademická síť České republiky je budována s institucionální podporou výzkumného záměru MŠMT ČR a je propojena mezinárodní akademickou sítí k obdobným sítím celého světa. Z tohoto důvodu musí být provozovatelem a uživateli připojených sítí dodržovány Zásady pro přístup do sítě národního výzkumu a vzdělávání nové generace (Access Policy), které jsou trvale vystavené na stránkách CESNETu z.s.p.o. Článek 2 Základní pojmy 1. Pod pojmem počítačová síť UP se rozumí veškeré technické a programové prostředky tvořící jeden celek, které umožňují zpracování a přenos digitalizovaných elektronických dat. Součástí počítačové sítě UP jsou i všechna technická zařízení umožňující zpracování digitálních dat, která jsou k tomuto celku připojena buďto přímo s využitím pevných přípojek, nebo nepřímo prostřednictvím spojové organizace (veřejného telekomunikačního operátora) či jiných prostředků (dále jen koncová zařízení ). 2. Struktura počítačové sítě UP a připojení koncových zařízení: páteř počítačové sítě je tvořena pevnými nebo bezdrátovými spoji (spoj propojuje dva pevné body) propojujícími areály a budovy UP (páteř metropolitní sítě) a páteřní sítí budov, která propojuje lokální sítě a napojuje je na metropolitní síť. Páteř počítačové sítě tvoří i technická zařízení zabezpečující elektronickou komunikaci na spojích (aktivní prvky), lokální síť (LAN) je tvořena vnitřní datovou kabeláží v budovách a je vybavena aktivními prvky pro řízení LAN. LAN je ukončena datovými přípojkami v prostorách budov, přímým připojením k síti se rozumí připojení koncového zařízení (počítače, tiskárny, bezdrátového přístupového bodu apod.) prostřednictvím odpovídajícího kabelu k datové přípojce sítě LAN, bezdrátovým přístupovým bodem se rozumí radiokomunikační anténa s koncentrátorem s pevným připojením k síti, umožňující připojení koncových zařízení bezdrátovými pojítky (dále jen Wi-Fi), nepřímým připojením se rozumí připojení prostřednictvím bezdrátového přístupového bodu nebo externí spojové organizace,

3 3 Směrnice rektora UP B3-11/14 připojením k síti, pro účely této směrnice, se rozumí přímé i nepřímé připojení zařízení, každému připojenému zařízení bude přidělena jedinečná síťová adresa (dále jen IP adresa ), a to i z neveřejného rozsahu. 3. Serverem počítačové sítě se rozumí počítač nebo zařízení připojené k počítačové síti, jehož služeb využívá více uživatelů. Servery mohou obsahovat adresářové, souborové služby nebo síťové aplikace. Serverem se rozumí také každý osobní počítač, z něhož uživatel tyto služby umožní. 4. Správcem počítačové sítě je osoba odpovědná za provoz počítačové sítě nebo její části, včetně koncových zařízení nebo serveru, dle svého pracovního zařazení (dále jen správce ). 5. Uživatelem počítačové sítě UP je každý, kdo užívá počítače nebo jiná koncová zařízení přímo nebo nepřímo připojené k počítačové síti UP (dále jen uživatel ). Článek 3 Organizační struktura správy počítačové sítě UP, práva a povinnosti správce 1. Počítačová síť UP má hierarchickou strukturu. Její struktura je tvořena: metropolitní páteřní sítí (MAN), páteřními sítěmi budov, lokálními sítěmi pro připojení koncových zařízení (LAN). 2. K počítačové síti jsou připojeny řídící počítače servery a prostřednictvím LAN koncové pracovní zařízení (většinou personální počítače). 3. Správu a rozvoj služeb páteřní sítě zajišťuje Centrum výpočetní techniky UP (dále jen CVT ). 4. Správu LAN a správu serverů určených pro řízení síťových aplikací a služeb zajišťují správci LAN, kteří jsou, pokud není stanoveno jinak, organizačně zařazeni v CVT. Každá fakulta a Rektorát UP disponuje jedním správcem LAN, který je metodicky řízen vedoucím zaměstnancem CVT. 5. Součásti UP si zajišťují vlastní správce podle svých potřeb zejména na správu serverů určených pro vlastní aplikace podporující hlavní a doplňkovou činnost, které nejsou zařazeny ve struktuře UIS, obdobně Správa kolejí a menz (dále jen SKM) si zajišťuje další správce pro řízení a správu LAN sítí na kolejích. Tito správci koordinují svou činnost se správcem LAN nebo přímo s CVT. 6. Technické specifikace povinností správců počítačové sítě, její části nebo aplikace jsou blíže určeny v příloze č V případě poruchy na síti má správce právo odpojit segment sítě, který způsobuje problémy, na nezbytně nutnou dobu, aby byla zachována funkčnost zbylé části sítě. Článek 4 Programové vybavení 1. Základní operační systémy a uživatelské rozšíření programového vybavení, zakoupené formou multilicencí, eviduje a spravuje CVT. Seznam a podmínky licenčních ujednání multilicenčního programového vybavení je vystaven na www stránkách CVT v části Provozní služby 2. Programové vybavení zakoupené nebo jiným legálním způsobem pořízené součástmi UP si spravují a evidují příslušné součásti UP. 3. Uživatel má právo používat pouze legálně nabyté programové vybavení či programové vybavení uživatelem vytvořené. Kopírovat programy lze pouze při dodržení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorský zákon ), a licenčních podmínek. Při používání vlastních programů uživatel sám odpovídá za případné škody, které těmito programy způsobí. 4. Za instalaci operačního systému, základního síťového programového vybavení a dalšího programového vybavení pořízeného formou multilicencí na počítači v majetku UP připojeného k počítačové síti odpovídá správce nebo správcem pověřený uživatel. 5. Uživatel není oprávněn instalovat programové vybavení na zařízení v majetku UP bez souhlasu správce. Za instalaci a bezproblémovou činnost rozšiřujícího programového vybavení, jejichž instalace proběhla bez účasti správce, odpovídá uživatel. 6. Uživatel nesmí provést změnu konfigurace počítače, která by vedla k nežádoucímu chování zařízení. V případě nedodržení tohoto pravidla má správce právo odpojit nežádoucí počítač či část sítě. Za zvláště hrubé porušení pravidel se považuje takový vědomý zásah do libovolného operačního systému či počítače, který vede k jeho zhroucení, poruše či nežádoucímu chování. Článek 5 Práva a povinnosti uživatelů a jejich identita 1. Každý uživatel počítačové sítě UP je povinen seznámit se s pravidly obsaženými v této směrnici, popř. zásadami uvedenými v dalších příslušných normách UP nebo smluvně stanovenými v rámci licenčních smluv vztahujících se k dílčím modulům UIS a dodržovat je. Licenční smlouvy programových modulů UIS spravuje CVT.

4 4 Směrnice rektora UP B3-11/14 2. Zaměstnanci a studenti UP mají oprávnění stát se uživatelem počítačové sítě UP. Využívání počítačové sítě UP osobami jiných organizací je možné pouze na základě písemného svolení vydaného rektorem. 3. Pokud je pro přístup k počítačové síti vyžadována identita uživatele, je uživatel povinen používat jméno přidělené správcem. Uživatel je povinen používat pro ověření identity netriviální heslo a udržovat je v tajnosti tak, aby bylo zabráněno jeho zneužití. Zásady pro hesla určuje usnesení Komise pro informační technologie. 4. Přístupová práva uživatele jsou přidělena správcem. Uživatel není oprávněn získávat jakýmikoliv prostředky přístupová práva, která mu nebyla přidělena. Pokud uživatel získá jemu nepříslušející přístupová práva, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit správci a tato práva nesmí použít. 5. Uživatelům počítačové sítě se zakazuje: a) poskytnout své přidělené jméno a heslo jiné osobě, b) zneužít nedbalosti jiného uživatele (např. jeho neodhlášení od koncových zařízení) k činnosti pod cizí identitou, c) provádět jakékoli akce směřující ke zjištění hesla jiného uživatele, d) zneužívat počítačovou síť UP k získávání neautorizovaných přístupových práv k informačním zdrojům, které jsou dostupné prostřednictvím počítačové sítě UP, e) poskytnout ve své působnosti ze zařízení (jím vlastněných, najatých, vypůjčených či provozovaných) konektivitu a zneužití informačních zdrojů sítě třetí osobě, f) zasahovat do programového a technického vybavení počítačové sítě bez souhlasu správce. Explicitně nesmí provést takové neautorizované změny konfigurace počítačů či jiných koncových zařízení, které by mohly mít vliv na provoz počítačové sítě. g) využívat počítačovou síť pro komerční šíření programového vybavení nebo dat, h) vědomě i nevědomě narušovat práci ostatních uživatelů, provoz a výkonnost sítě, i) používat služby či programové prostředky, které ohrožují činnost sítě nebo nadměrně zatěžují síť, j) vydávat se za jiného či anonymního uživatele (vyjma služeb, které anonymitu připouštějí - např. Web a ftp) nebo libovolným způsobem falšovat vlastní identitu, k) vytvářet nedovolené kopie cizích dat a provádět odposlech provozu na počítačové síti za účelem získání cizích dat. 6. Uživatelé jsou povinni bez prodlení uposlechnout dalších pokynů správce či zaměstnance CVT a respektovat administrativní opatření regulující přístup k užívaným prostředkům. 7. Uživatel je povinen sledovat a bezpodmínečně dodržovat veškeré provozní pokyny CVT sdělované jak písemně, tak elektronicky nebo na stránkách CVT je oprávněno dodatečně reagovat na aktuální situaci provozními pokyny, které nejsou v rozporu s těmito pravidly. 8. Uživatel je povinen se průběžně seznamovat s pravidly práce v síti a na všech koncových zařízeních, které používá, a tato pravidla dodržovat. 9. Uživatel je dále povinen v rámci svých uživatelských práv maximálně zabezpečit svoje data proti zneužití třetími osobami. 10. UP neodpovídá za ztrátu uživatelských dat (uložených mimo disková úložiště UIS či diskových úložištích spravovaných CVT) vzniklou jakýmkoliv způsobem. Za pořizování záložních kopií vlastních uživatelských dat a programů si odpovídají uživatelé sami. 11. Uživatel nese odpovědnost za obsah vlastních veřejně dostupných WWW stránek a jiných soukromých informačních zdrojů, zejména pak za porušení autorského zákona či dalších obecně závazných právních předpisů při využívání materiálů jiných právnických nebo fyzických osob. 12. Uživatelé mají právo na ochranu soukromí, a to i v případě, kdy svá soukromá data nechrání. Uživatel nesmí zneužívat cizích dat v uživatelských adresářích a systémových schránkách elektronické pošty. Článek 6 Připojení zařízení k počítačové síti 1. Připojování nových zařízení provádí správce. Uživatel je povinen vyžádat si souhlas správce před trvalým připojením/odpojením zařízení nebo změnou konfigurace zařízení již připojených na počítačovou síť (jím vlastněných, najatých, vypůjčených či provozovaných). Správce je povinen registrovat povolené připojené zařízení. Na kolejích probíhá registrace automaticky přes stránky KolejNETu 2. Každému zařízení je přidělena IP adresa (automaticky nebo staticky). Síťová adresa nesmí být uživatelem měněna bez předchozího souhlasu správce. 3. Uživatelé ubytovaní na kolejích UP mohou využívat na kolejích nejvýše dvě IP adresy z adresního prostoru UP. 4. Při rekonstrukci nebo stavbě nových objektů musí být přítomen správce nebo zástupce CVT u jednání o změnách tras, přidávání tras a plánování strukturované kabeláže.

5 5 Směrnice rektora UP B3-11/14 Článek 7 Připojení zařízení prostřednictvím bezdrátové sítě, pevných přípojek na veřejných místech a připojení soukromými prostředky 1. Pro přidělení IP adresy je uživatel povinen používat nastavení automatického přiřazení (prostřednictvím DHCP protokolu). Nastavení statické IP adresy bez konzultace se správcem se považuje za porušení této směrnice. 2. Oprávnění a identita uživatele pro přístup do dalších částí počítačové sítě UP mohou být v některých případech povoleny pouze prostřednictvím virtuálních privátních sítí (dále jen VPN ). 3. Koncové zařízení připojované do sítě UP musí být odpovídajícím způsobem zabezpečeno vhodnou konfigurací systému, aplikací bezpečnostních záplat atd. V případě nedostatečně zabezpečeného nebo zavirovaného koncového zařízení může správce dočasně odejmout právo přístupu do počítačové sítě UP. 4. Ve Wi-Fi síti UP je zakázáno provozovat serverové aplikace. 5. Veškeré bezdrátové přístupové body, pokud umožňují přístup do Internetu, musí mít zabezpečeno připojování uživatelů pomocí identity uživatele, za což odpovídá příslušný správce. Jiná poskytovaná připojení jsou v rozporu s touto směrnicí. 6. Přístupové body musí být instalovány tak, aby pokrývaly pouze vnitřní část objektů UP. 7. Tato směrnice se nevztahuje na provoz přístupových bodů, které nejsou začleněny do Wi-Fi sítě UP, resp. neumožňují připojení k Internetu. Tyto přístupové body mohou být provozovány s odlišnými technickými parametry a je na ně pohlíženo jako na běžnou součást počítačové sítě UP. 8. Pevné veřejné přípojky musí být zabezpečeny pro připojení pomocí identity uživatele, za jejich neblokované vystavení odpovídá příslušný správce. 9. Soukromé přípojky a přípojky z nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví UP, musí splňovat podmínky určené správcem metropolitní počítačové sítě a o jejich připojení musí být vyhotovena písemná smlouva mezi připojovatelem a CVT. Každá jednotlivá přípojka má nárok pouze na jednu IP adresu z adresního prostoru UP. 10. Další podrobnosti Wi-Fi služby jsou rozvedeny v příloze č. 1 této směrnice. Článek 8 Elektronická pošta 1. Elektronická pošta slouží pro výměnu krátkých sdělení a dokumentů formou elektronických dopisů. 2. Pro používání elektronické pošty a konferencí platí stejná pravidla jako pro používání běžné pošty, přičemž poštovní zpráva má charakter otevřené listovní zásilky. 3. Velikost přenášených dopisů elektronické pošty a konferencí může být omezena. Konkrétní limit je dán technickými možnostmi a stanovuje jej správce ové služby na doporučení usnesení Komise pro informační technologie. Při překročení uživatelského limitu využívaného diskového prostoru může dojít k automatickému zablokování dalšího příjmu pošty pro daného uživatele. 4. Uživatel je povinen dbát na to, aby jeho zprávy byly přesně adresované a nedocházelo k nežádoucímu obtěžování ostatních uživatelů rozesíláním zbytečných hromadných zpráv nebo zpráv, které jsou posílány na seznamy adres shromážděných bez souhlasu adresáta. 5. Elektronická pošta patří mezi služby, které vyžadují identitu uživatele dle čl. 5. odst. 3. této směrnice. Uživatel je povinen při odesílání používat přidělenou adresu elektronické pošty. Za přidělování jmen a přístupu ke službě odpovídá příslušný správce. Je zakázáno odesílání dopisů s falešnou identitou a anonymní přístup k elektronické poště. 6. Uživatel je povinen vyzvedávat si doručenou poštu z přidělené adresy elektronické pošty. 7. Transport (tj. přenos) elektronické pošty zajišťují pouze oficiální poštovní servery počítačové sítě UP. Přenos prostřednictvím jiných než oficiálních serverů a příjem elektronické pošty z adres, které porušují ustanovení čl. 8. odst. 4., 5. a 6. může být blokován. 8. Za provozování elektronické pošty jednotlivých součástí UP odpovídá určený správce ové služby dané jednotky. Další podrobnosti včetně seznamu oficiálních serverů a požadavků na programové vybavení, pomocí kterého je služba elektronické pošty zajišťována, jsou blíže určeny v příloze č. 1 této směrnice. 9. Technické specifikace pro uživatele, doplňující pravidla a doporučení pro elektronickou poštu včetně hromadné pošty upravuje příloha č. 2 této směrnice. Článek 9 Sankce za nedodržení pravidel užívání počítačové sítě a provozování programového vybavení 1. Poruší-li uživatel pravidla počítačové sítě způsobem, který brání bezproblémovému provozu sítě nebo využívání síťových služeb ostatním uživatelům, ztrácí dnem zjištění porušení pravidel oprávnění užívat služeb počítačové sítě a to do dne, než prokazatelně zajistí nápravu a získá souhlas správce k opětovnému připojení. 2. Porušení pravidel provozu počítačové sítě studentem se považuje za disciplinární přestupek ve smyslu příslušných ustanovení zákona

6 6 Směrnice rektora UP B3-11/14 č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů ( 64 67). 3. Poruší-li student pravidla provozu počítačové sítě jiným způsobem, než je uvedeno v odstavci 1., informuje zaměstnanec CVT nebo správce o nastalé situaci bez zbytečného odkladu děkana příslušné fakulty. Děkan příslušné fakulty rozhodne o sankci na základě návrhu disciplinární komise. 4. Porušení pravidel užívání počítačové sítě zaměstnancem se považuje za porušení pracovních povinností ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Každý, kdo zjistí porušení této směrnice, informuje svého příslušného správce. Zaměstnanec CVT nebo správce informuje elektronickou poštou nebo osobně o nastalé situaci bez zbytečného odkladu vedoucího zaměstnance uživatele sítě (porušitele povinnosti). Vedoucí zaměstnanec následně postupuje v souladu se zákoníkem práce. Článek 10 Závěrečná ustanovení 1. Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podpisu rektorem UP a účinnosti dnem jejího zveřejnění na oficiálních internetových stránkách UP, tj. druhým dnem od nabytí platnosti. 2. Touto směrnicí se ruší směrnice rektora UP č. B3-07/7-SR Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení Univerzity Palackého v Olomouci. V Olomouci dne 19. prosince 2011 prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. rektor UP

7 7 Směrnice rektora UP B3-11/14 Pokyny pro správce sítě UP Příloha č. 1 Článek 1 Organizační struktura správy počítačové sítě UP, práva a povinnosti správců 1.1. Činnosti správce lokální počítačové sítě (dále jen LAN): a) zajišťuje provoz LAN od přípojného místa fakultní páteřní sítě ke koncovým zařízením, b) zajišťuje správnou funkci serverů sítě LAN (pokud není jmenován jiný správce příslušného serveru), c) vytváří a spravuje uživatelské účty podle zásad platných pro provoz LAN a přiděluje uživatelům přístupová práva ve spolupráci se správcem páteřní sítě, d) udržuje aktuální seznam MAC a IP adres všech přípojných zařízení. Pro sítě, které nepoužívají vlastní DHCP server, vykonává tuto činnost správce páteřní sítě. e) řeší stížnosti týkající se porušení této směrnice, příp. zákonů ČR, EU a mezinárodních smluv, f) navrhuje podle požadavků uživatelů LAN změny topologie a rozvoj fyzické vrstvy LAN a jejích řídicích prvků. Při rekonstrukci, nebo stavbě nových objektů musí být přítomen u jednání o změnách tras, přidávání tras a plánování strukturované kabeláže. Spolupracuje se stavebním dozorem. g) informuje uživatele o pravidlech práce v počítačové síti, a to při předání informací o autentizaci a autorizaci v rámci UIS, pokud uživatel nebyl již informován při předání identifikační karty, h) odpovídá za instalaci a provoz základního operačního systému koncových zařízení a síťových služeb, včetně nastavení automatických aktualizací systému, i) odpovídá za instalaci a provoz antivirové ochrany koncových zařízení, j) odpovídá za instalaci a údržbu základního programového vybavení koncových zařízení dle licenční politiky UP, k) neodpovídá za instalace a změny provedené uživatelem, l) organizuje zavádění nových síťových služeb a provádí zaškolení koncových uživatelů, m) monitoruje provoz sítě, bezpečnostní incidenty a zatížení výkonu sítě, při zjištění závad a ataků v síti okamžitě informuje správce páteřní sítě. S výjimkou rozsahů je tato činnost všeobecně vykonávaná správcem páteřní sítě a správce LAN reaguje zejména na tyto události: n) hlásí správci páteřní sítě: - IP a MAC adresy druhotných DHCP serverů v případě zjištění jejich výskytu na své LAN, - snížení výkonu sítě své LAN, - duplicitní přidělení IP adres, - duplicitní ové adresy, o) provádí drobnou technickou údržbu periferních zařízení PC. Uživatel musí konzultovat se správcem nákup nových zařízení, náhradních dílů a náplní. Správce neodpovídá za škodu způsobenou nedoporučeným náhradním dílem či náplní. p) organizuje technický servis koncových zařízení ve spolupráci s CVT nebo v součinnosti s CVT přímo s výrobcem či dodavatelem, q) organizuje a zprostředkovává nastavení tiskových výstupů aplikačního programového vybavení studijních a ekonomických agend ve spolupráci s CVT Činnost správce počítačových místností či učeben: a) provádí registraci uživatelů počítačových místností či učeben sítě, stanovuje uživatelská práva a provádí jejich údržbu, b) konzultuje s uživateli otázky provozu počítačových učeben či místností, a to pouze v rozsahu, který není omezen předcházejícími ustanoveními, c) má právo omezit práva uživatelů v důsledku přetěžování koncových zařízení, a to v tomto rozsahu: - omezení doby použití aplikace, - omezení a redukce počtu koncových zařízení vymezených pro práci s neautorizovanými poštovními servery či portály, - omezení přístupu uživatelů ke koncovým zařízením, - zamezit použití libovolné aplikace, která omezuje použití koncových zařízení ostatním uživatelům, d) je povinen monitorovat použití počítačových učeben a místností za účelem zabezpečení optimální funkčnosti, spolehlivého provozu a ochrany před neoprávněným použitím Činnosti správce serveru/aplikace: a) zajišťuje provoz serveru/aplikace (instalace, upgrade, konfigurace, zálohování dat atd.), b) vytváří uživatelské účty podle zásad platných pro konkrétní aplikaci a přiděluje uživatelům přístupová práva, c) odpovídá za bezpečné uložení záložních dat,

8 8 Směrnice rektora UP B3-11/14 d) metodicky spolupracuje se správcem LAN nebo přímo s CVT Činnosti správce páteřní sítě (oddělení počítačových sítí CVT): a) přiděluje a spravuje adresy elektronické pošty, b) zajišťuje provoz metropolitní páteřní sítě, c) zajišťuje pro UP konektivitu navazujících počítačových sítí, d) provádí pravidelné monitorování páteřní sítě, e) zajišťuje provoz centrálních serverů, f) metodicky řídí a zajišťuje zavádění nových síťových služeb. Článek 2 Zvláštní ustanovení pro ovou službu 2.1. Transport elektronické pošty - Pro transport elektronické pošty se používá výhradně protokol SMTP Formát adresy elektronické pošty a) UP používá pro elektronickou poštu Internetovou doménu 2. úrovně upol.cz a má přidělen adresový prostor až (adresa třídy B). Jednotlivé součásti UP (fakulty, pracoviště, účelová zařízení atd.) mají v rámci sítě UP přiděleny domény 3. úrovně ve tvaru xxx.upol.cz. b) Nové domény 2. a 3. úrovně mohou být zřízeny jen z objektivních důvodů. Zřízení zajišťuje CVT. c) Každému uživateli sítě UP je přidělena adresa pro elektronickou poštu. Použití jiné adresy jako adresy odesílatele dopisu je v rozporu s touto směrnicí a takový dopis nemusí být doručen. Za přidělení adres zodpovídá příslušný správce ové služby Formát dopisu a) Elektronická pošta musí být schopna transportovat česky a anglicky psané dopisy a souborové přílohy omezené délky mezi odesílatelem a příjemcem v rámci sítě UP. b) Použitá znaková sada dopisu musí odpovídat zavedeným standardům ISO (ISO pro západoevropské jazyky, ISO pro středoevropské apod.). c) Při komunikaci vně UP je třeba respektovat možná omezení druhé strany (mezní velikost zprávy, jazyková omezení atd.). d) Krátká sdělení je doporučeno zasílat ve formátu prostého textu bez příloh. e) Přílohy dopisu by měly být kódovány ve formátu dle doporučení MIME (viz RFC2045). Zasílání příloh v jiném kódování (např. UUENCODE) se nedoporučuje. Jména přiložených souborů by měla být volena tak, aby obsahovala pouze alfanumerické znaky anglické abecedy (a..z, 0..9), znak podtržení (_), tečku (.) nebo mínus ( ). f) Maximální velikost dopisu včetně zakódovaných příloh, jehož transport musí být zaručen po celou cestu dopisu v rámci UP, je 50 MB. Příjem dopisů do poštovních seznamů a konferencí může být stanoven správcem poštovních serverů menší, ale minimálně 64 KB. Pro přenos větších souborů je vhodné použít jiné služby (Web, FTP apod.). g) Maximální velikost dopisu odesílaného nebo přijímaného na studentské adresy může být stanovena správcem poštovních serverů menší, ale minimálně 2 MB. h) Maximální velikost jedné složky poštovního účtu je stanovena na 2 GB. Uživatel je o blížícím se přeplnění informován automaticky generovaným em Přístup k elektronické poště a) Pro přístup k elektronické poště na oficiálních serverech UP jsou preferovány protokoly IMAP a Web/https. Aktuální webové rozhraní pro elektronickou poštu je na adrese b) Příslušný správce nastavuje způsob přístupu k elektronické poště (IMAP, Web, terminálový přístup aj.) a informuje o nich uživatele. c) Pro povolení příjmu a transportu pošty z adres mimo síť UP je nutno používat ověření identity odesílatele nebo VPN Správa serverů elektronické pošty a) Oficiální poštovní servery UP musí splňovat tyto podmínky: musí mít zajištěnu ochranu proti transportu pošty pro třetí stranu, musí mít možnost blokovat příjem a transport pošty pro vyjmenované adresy (domény), musí uchovávat záznam o přijatých a transportovaných dopisech po dobu 6 měsíců, musí mít čas synchronizovaný s časem sítě UP, pokud jsou na stejném serveru uloženy také poštovní schránky uživatelů, musí mít zajištěno pravidelné zálohování uživatelských dat. b) Kromě běžných důvodů, jakým je např. neexistence adresy příjemce, může poštovní server odmítnout přijmout poštu, pokud: obsahuje viry nebo podobná data, jejichž přenos odporuje bezpečnostní politice UP, obsahuje adresu ze seznamu blokovaných adres z důvodů šíření nevyžádaných obtěžujících dopisů (spam), přichází z počítače, který není řádně registrován v DNS, přesahuje dohodnutou velikost,

9 9 Směrnice rektora UP B3-11/14 příjemce vyčerpal nastavený limit pro svou poštovní schránku. c) Záznam o přijatých, doručených nebo transportovaných dopisech musí obsahovat minimálně tyto údaje: datum a čas, adresu počítače, ze kterého/na který byla pošta odeslána, adresu odesílatele a příjemce dopisu, v identifikaci dopisu (message ID), úspěšnost transakce Seznam oficiálních serverů elektronické pošty v UP: optics.upol.cz jointlab.upol.cz mail.inf.upol.cz mail.orgchem.upol.cz smtp.upol.cz smtps.upol.cz 2.7. Uživatelské informace o univerzitním mailu jsou vystaveny na portálu UP (http://portal. upol.cz/), a to v sekci Informace a návody Univerzitní . Článek 3 Zvláštní ustanoveni o přípojkách Wi-Fi, veřejných pevných přípojkách a připojeních soukromými prostředky 3.1. Správce Wi-Fi sítí: a) správcem SSID EDUROAM*, UPOL* je správce páteřní sítě UP, b) u ostatních SSID (pokud správce není určen) přecházejí tyto povinnosti na toho, kdo příslušné přístupové body instaloval Práva a povinnosti správců Wi-Fi sítě: a) spolupracuje se správci páteřní sítě fakulty nebo správci lokálních sítí při zavádění a změnách konfigurace Wi-Fi sítě, b) instaluje, konfiguruje a spravuje přístupové body Wi-Fi sítě, c) udržuje seznam přístupových bodů a jejich konfiguračních parametrů, d) informuje uživatele o přístupových bodech a parametrech Wi-Fi sítě, e) zajišťuje technickou podporu uživatelů Wi- Fi sítě související s provozem Wi-Fi sítě Přístupové body Wi-Fi sítě: a) veškeré přístupové body, pokud umožňují přístup do Internetu, musí mít zabezpečeno připojování uživatelů pomocí protokolu 802.1X, s radius serverem a šifrováním WPA2-AES nebo lepším (vždy po dohodě se správcem Wi-Fi), b) adresy pro správu přístupových bodů jsou přidělovány pokud možno z privátního adresového prostoru, c) pevné veřejné přípojky musí být zabezpečeny pro připojení pomocí protokolu 802.1X s radius serverem a šifrováním PEAP nebo lepším, d) soukromé přípojky a přípojky z těch nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví UP, mají přístup do sítě UP a internetu pouze prostřednictvím VPN spoje. V případě radiového přístupu je třeba zabezpečit šifrování o síle WPA2-AES nebo lepší (vždy po dohodě se správcem Wi-Fi) Uživatelské informace o připojení jsou vystaveny na portálu UP (http://portal.upol.cz/), a to v části Informace a návody Počítačová síť UP.

10 10 Směrnice rektora UP B3-11/14 Pokyny pro uživatele Univerzitního informačního systému UP Příloha č. 2 Článek 1 Uživatelské jména a hesla 1.1. PortalID přidělené uživatelské jméno pro přihlášení do portálu UP (http://portal.upol. cz). PortalID je uveden ve Smlouvě o výpůjčce identifikační karty UP. Studenti mají možnost si PortalID vyhledat na portálu UP v části Kontakty. Zaměstnanci své přihlašovací jméno zjistí i od svého správce počítačové sítě. Přednastavené heslo (rodné číslo bez lomítka) je po prvním přihlášení nutno změnit. Heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků, z toho minimálně jeden znak abecedy a minimálně jeden znak neabecední (buď číslice, nebo některý ze znaků:!._ %()?[]`~). Heslo je možno změnit po přihlášení na portálu UP v části Upravit můj profil. V případě zapomenutí hesla je na portálu UP možnost v záložce Zapomenuté heslo odeslat na přidělenou elektronickou adresu dopis s validačním údajem pro změnu hesla a následně je možnost nastavit si nové heslo pro PortalID Elektronická pošta UP uživatelské jméno pro univerzitní poštu je totožné s PortalID, pokud není vytvořen výjimečně jiný účet. Heslo do pošty (přednastavené na rodné číslo bez lomítka) je možno změnit po přihlášení na portálu UP v části Upravit můj profil. Tvar ové adresy je uveden na identifikační kartě, na portálu UP v kontaktech anebo na úvodní stránce po přihlášení do portálu UP VPN, EduID, Novell, Wi-Fi uživatelské jméno je totožné s PortalID. Samostatné heslo je možno nastavit po přihlášení na portálu UP v části Upravit můj profil. Heslo do EduID je totožné s heslem pro PortalID Studijní agenda UP (STAG) Uživatelské jméno do klienta STAGu (nejedná se o portálové řešení) je tzv. Stag login. Stag login studentů lze vyhledat v části Kontakty na portálu UP. Zaměstnanci zjistí Stag login od svého správce počítačové sítě (většinou PortalID). Přednastavené heslo (písmeno x + rodné číslo bez lomítka) je možno změnit po přihlášení na portálu UP v části Upravit můj profil anebo v části Studium a výuka v odkazu Změna hesla. Studentům již není doporučováno používat klienta STAGu, jelikož všechny potřebné činnosti jsou na portálu UP Uživatelské jméno pro systém SAP je stanoveno individuálně. Heslo si uživatel zvolí při prvním přihlášení sám, následně si jej kdykoliv může změnit přímo v SAPu Časový harmonogram zavedení nového uživatele: 1. den je zavedení zaměstnance do SAPu. Studenty zavede studijní oddělení, většinou se jedná o den zápisu do ročníku, pokud není v den zápisu určeno jinak. 2. den je vygenerován PortalID. 3. den je vygenerován poštovní účet a Stag login pro vyučující. 4. den jsou doplněny údaje v kontaktech na portálu UP. Do týdne jsou vygenerovány účty pro připojení do Novellu, Wi-Fi a VPN Technická podpora počítačové sítě včetně seznamu příslušných správců počítačové sítě je vystavena na portálu UP (http://portal.upol. cz/), a to v části Informace a návody Počítačová síť UP Pro nové studenty je každoročně připravována publikace KudyKam průvodce prváka po UP s nejdůležitějšími informacemi a radami. K dispozici je na www stránkách UP v části Studentům studentum/ Pro zaměstnance jsou k dispozici praktické rady na www stránkách UP v části Zaměstnancům Článek 2 Ustanovení pro ovou službu pro uživatele 1.1. Uživatel musí dodržovat technické specifikace uvedené v článku 2. přílohy č. 1 této směrnice, zejména: 2.3. Formát dopisu: e) Přílohy dopisu doporučujeme v kódování ve formátu dle doporučení MIME (viz RFC2045). Zasílání příloh v jiném kódování (např. UUENCODE) se nedoporučuje. Jména přiložených souborů by měla být volena tak, aby obsahovala pouze alfanumerické znaky anglické abecedy (a...z, 0 9), znak podtržení (_), tečku (.) nebo mínus ( ).

11 11 Směrnice rektora UP B3-11/14 f) Maximální velikost dopisu včetně zakódovaných příloh, jehož transport musí být zaručen po celou cestu dopisu v rámci UP, je 50 MB. Příjem dopisů do poštovních seznamů a konferencí může správce poštovního serveru stanovit menší, ale minimálně 64 KB. Pro přenos větších souborů je vhodné použít jiné služby (Web, FTP apod.). g) Maximální velikost dopisu odesílaného nebo přijímaného na studentské adresy může být stanovena menší, ale minimálně 2 MB. h) Maximální velikost jedné složky poštovního účtu je stanovena na 2 GB. Uživatel je o blížícím se přeplnění informován automaticky generovaným em Technické specifikace pro nastavení lokálních poštovních programů a) Nezabezpečená pošta: Jméno příchozího serveru IMAP: raptor. upol.cz Jméno odchozího serveru SMTP: smtp. upol.cz Jméno uživatele: přidělené uživatelské jméno do elektronické pošty b) Zabezpečená pošta: Jméno příchozího serveru IMAP: imaps. upol.cz Port příchozího serveru IMAP: 993 Jméno uživatele: přidělené uživatelské jméno do elektronické pošty Autentifikační metoda: normální heslo (míněno nekryptované) Zabezpečení spojení: SSL/TLS Jméno odchozího serveru smtp: smtps. upol.cz; smtps.upol.cz Port odchozího serveru smtp: 25 Jméno uživatele: přidělené uživatelské jméno do elektronické pošty Autentifikační metoda: normální heslo (míněno nekryptované) Zabezpečení spojení: STARTTLS 1.3. Hromadná pošta a) O právech rozesílat hromadnou poštu přes speciální poštovní servery na danou součást UP rozhoduje rektor, děkan nebo tajemník dané součásti nebo příslušný vedoucí pracoviště. b) Jakákoliv pošta odesílaná více než 50 adresátům může mít maximální velikost 200 KB a může být rozesílána pouze mimo obvyklou pracovní dobu (tj. do 7:30 a od 16 hodin v pracovní dny) Přeposílání pošty a automatická odpověď se nastavují prostřednictvím webového rozhraní https://w3mail.upol.cz/. Nastavení lze provést přes nabídku Možnosti Automatická odpověď/přeposílání ů. Změna nastavení se projeví ihned Uživatelské informace o elektronické poště jsou vystaveny na portálu UP (http://portal.upol. cz/), a to v části Informace a návody Univerzitní . Článek 3 Technické parametry dalších služeb 3.1. Nastavení Wi-Fi síť Eduroam Název sítě: eduroam Typ zabezpečení: WPA2 Typ šifrování: AES (V budově Pedagogické fakulty je Typ zabezpečení: 802.1X a Typ šifrování: WEP) Je nutno zrušit volby: Ověřit certifikát serveru Automaticky použít přihlašovací jméno, heslo a případně doménu systému Windows. Přihlašovací jméno je složené z přihlašovacího jména do portálu a určení Heslo je nutno nastavit nejdříve na portálu UP v části Upravit můj profil Nastavení VPN Název hostitele: vpn.upol.cz (alias pro ) Nevytáčené počáteční připojení. Vlastnosti zabezpečení: Vyžadované šifrování Povolené protokoly: Protokol MS-CHAP, Protokol MS-CHAP v2 Vlastnosti nastavení TCP/IP IP adresa z DHCP serveru Upřednostňovaný server DNS: Uživatelské jméno je PortalID. Heslo je nutno nastavit nejdříve na portálu UP v části Upravit můj profil Uživatelské informace o připojení jsou vystaveny na portálu UP (http://portal.upol.cz/), a to v části Informace a návody Počítačová síť UP.

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS)

Více

PRAVIDLA PROVOZU ELEKTRONICKÉ POŠTY V BIOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU ELEKTRONICKÉ POŠTY V BIOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU ELEKTRONICKÉ POŠTY V BIOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Obecná ustanovení 1. Elektronická pošta slouží pro výměnu krátkých sdělení a dokumentů formou elektronických dopisů. 2. Přístup

Více

Směrnice k používání ICT na VŠPJ. Obsah. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Č.j.: KR/08/00063-01060. Obsah...1. Zkratky a výklad pojmů...

Směrnice k používání ICT na VŠPJ. Obsah. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Č.j.: KR/08/00063-01060. Obsah...1. Zkratky a výklad pojmů... Č.j.: KR/08/00063-01060 Obsah Obsah...1 Čl. I. Zkratky a výklad pojmů...2 Čl. II. Uživatelské účty...3 Čl. III. Hardware...4 Čl. IV. Software...5 Čl. V. Nakládání s daty a jejich zabezpečení...8 Čl. VI.

Více

Provozní řád výpočetní techniky Fakulty. informatiky. managementu Univerzity Hradec Králové

Provozní řád výpočetní techniky Fakulty. informatiky. managementu Univerzity Hradec Králové Provozní řád výpočetní techniky Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Září 2010 Obsah: 1. Účel 2. Definice základních pojmů 3. Všeobecné informace 4. Organizační struktura 5. Přidělování

Více

Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu s účinností od 1. února 2010. Obsah: Č.j.: 511635/2008-SPDU-PD-F

Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu s účinností od 1. února 2010. Obsah: Č.j.: 511635/2008-SPDU-PD-F Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu s účinností od 1. února 2010. Č.j.: 511635/2008-SPDU-PD-F Obsah: Výklad použitých pojmů...2 Článek 1 Charakteristika Služeb,

Více

Obsah: Č.j.: 641360/2007-SPDU-PD-F

Obsah: Č.j.: 641360/2007-SPDU-PD-F Provozní podmínky pro poskytování Veřejně dostupné služby připojení k Internetu ve znění dodatku č. 1, č.j.:619466/2005, s účinností od 1.11.2005, č. 2, č.j.: 791661/2005-SMU-PSD, s účinností od 19.12.2005,

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem. Všeobecné smluvní podmínky Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem. 2. Provozovatelem internetových

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích

Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jan Rýznar vztahující se k Poskytování služeb v elektronických komunikacích 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Účastníkovi veřejně

Více

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP )

Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Všeobecné obchodní podmínky METRONET (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo VOP ) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky stanovují a blíže rozvádějí podmínky, za nichž poskytuje Poskytovatel

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ NETBOX

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ NETBOX VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ NETBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost SMART Comp. a.s., se sídlem Brno, Kubíčkova 1115/8, IČ: 25517767, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu

Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu Č.j.: 322211/2009 SPDU-PD Účinnost od: 15.10.2009 Obsah: Článek 1 Úvodní ustanovení...2 Článek 2 Výklad

Více

PODA 31. 8. 2012 SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ

PODA 31. 8. 2012 SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností PODA a.s. pro podnikatele a jiné osoby, které nejsou spotřebiteli vydané dne 31. 8. 2012 1. SMLOUVA,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost SMART Comp. a.s., se sídlem Brno, Kubíčkova 1115/8, IČ: 25517767, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností CS21 Nextnet, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností CS21 Nextnet, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností CS21 Nextnet, s.r.o. Číslo 2014-01 účinné od 1. 5. 2014 (dále jen Všeobecné obchodní podmínky ) CS21

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby,

Více

Smlouva o poskytování služeb v oblasti přenosu dat číslo VZOR verze 30.5.2014

Smlouva o poskytování služeb v oblasti přenosu dat číslo VZOR verze 30.5.2014 1. Smluvní strany 1.1. poskytovatel COMA s.r.o., Masarykova 8, 57201 Polička, IČ:47471557, DIČ: CZ47471557, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové v oddíle C, vložka 3024, jejímž jednatelem

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami (kmenový list smlouvy) evidenční číslo smlouvy: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami SM//XXXXX kde XXXXX je č. smlouvy BruntálNet o.s., se sídlem U Rybníka

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY PRAHA 2008 2 OBSAH Poslání a činnost knihovny 3 Část I 1 Základní ustanovení 3 2 Uživatelé STK 5 3 Výpůjční řád 7 Část II Práva a povinnosti uživatelů 1 Obecná

Více

Obchodní podmínky společnosti OVANET a.s.

Obchodní podmínky společnosti OVANET a.s. Obchodní podmínky společnosti OVANET a.s. 1. Úvodní ustanovení. 1.1 Obchodní podmínky společnosti OVANET a.s. (dále jen Obchodní podmínky) vymezují základní obchodní podmínky, za kterých společnost OVANET

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP

Více

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ

1. SMLOUVA, JEJÍ ZMĚNY A TRVÁNÍ 2. DEFINICE POJMŮ Obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací a dalších souvisejících služeb společností Fibernet a.s. pro spotřebitele platné od 1. 9. 2015 Tyto obchodní podmínky upravují provozní a

Více

VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet

VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet VŠ EOBECNE OBCHODNÍ PODMÍ NKY pro televizní a hlasové služby, poskytování služeb elektronických komunikací pod značkou Tlapnet Čl. I Úvodní ustanovení 1. Společnost Tlapnet s.r.o., se Praha 9 - Hrdlořezy,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností PilsFree servis, s.r.o. (dále jen nebo VOP )

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností PilsFree servis, s.r.o. (dále jen nebo VOP ) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností PilsFree servis, s.r.o. (dále jen nebo VOP ) čl. 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto VOP stanovují podmínky, za nichž

Více

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení Tyto Provozní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Provozní

Více