Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení Univerzity Palackého v Olomouci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení Univerzity Palackého v Olomouci"

Transkript

1 B3-11/14-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/14-SR Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vypracoval: Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen UP ) provozuje vlastní počítačovou síť, umožňující přenos digitálních dat pro zabezpečení vlastních elektronických komunikačních služeb a dále pro účely organizace a řízení UP a přístupu k interním i externím digitalizovaným zdrojům a službám typu internet. Tato směrnice stanovuje: provozní pravidla počítačové sítě pro zajištění jejího efektivního využívání, způsob ochrany a zabezpečení zpracovávaných dat, práva a povinnosti uživatelů a správců sítě. CVT UP Platnost: 19. prosince 2011 Účinnost: 21. prosince 2011 Rozdělovník: rektor, prorektorky a prorektoři, kvestor, kancléř, děkanky a děkani fakult, tajemnice a tajemníci fakult, ředitelka SKM UP, vedoucí zaměstnanci CVT UP, KUP, VUP, PS UP, VTP UP, ASC UP, vedoucí zaměstnanci EO RUP, PMO RUP, ORV UP, PTO UP, OVZ UP, OPDV UP, Archivu UP, OPOP, OK Právní oddělení UP, Oddělení interního auditu a kontroly UP, Útvar organizace a řízení UP.

2 2 Směrnice rektora UP B3-11/14 Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení Univerzity Palackého v Olomouci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen UP ) provozuje vlastní počítačovou síť, umožňující přenos digitálních dat pro zabezpečení vlastních elektronických komunikačních služeb a dále pro účely organizace a řízení UP a přístupu k interním i externím digitalizovaným zdrojům a službám typu internet. Tato směrnice stanovuje: provozní pravidla počítačové sítě pro zajištění jejího efektivního využívání, způsob ochrany a zabezpečení zpracovávaných dat, práva a povinnosti uživatelů a správců sítě. 2. Technické specifikace pro elektronickou poštu, bezdrátová připojení a upřesnění práv a povinností správců metropolitní sítě, lokální sítě a serverů je rozvedeno v Pokynech pro správce sítě UP, které jsou přílohou č. 1 této směrnice. Technické specifikace pro uživatele, doplňující pravidla a doporučení pro elektronickou poštu včetně hromadné pošty upravují Pokyny pro uživatele Univerzitního informačního systému UP, které jsou přílohou č. 2 této směrnice (univerzitní informační systém dále jen UIS ). Tyto dokumenty spolu s dalšími technickými pokyny a návody jsou umístěny na www stránce: 3. Počítačová síť UP je ve vlastnictví UP a je provozována pro podporu vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti, dále pro zajištění provozu a správy UP, to vše v souladu s činností UP danou zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a vnitřními předpisy a normami UP. Účelem počítačové sítě UP je datové propojení areálů a budov UP a zajištění připojení koncových uživatelů za účelem přístupu k elektronickým komunikačním službám a digitálním datovým zdrojům. 4. Počítačová síť UP je připojena k akademické síti České republiky, provozované společností CES- NET z.s.p.o., a prostřednictvím této sítě k celosvětové síti Internet. Akademická síť České republiky je budována s institucionální podporou výzkumného záměru MŠMT ČR a je propojena mezinárodní akademickou sítí k obdobným sítím celého světa. Z tohoto důvodu musí být provozovatelem a uživateli připojených sítí dodržovány Zásady pro přístup do sítě národního výzkumu a vzdělávání nové generace (Access Policy), které jsou trvale vystavené na stránkách CESNETu z.s.p.o. Článek 2 Základní pojmy 1. Pod pojmem počítačová síť UP se rozumí veškeré technické a programové prostředky tvořící jeden celek, které umožňují zpracování a přenos digitalizovaných elektronických dat. Součástí počítačové sítě UP jsou i všechna technická zařízení umožňující zpracování digitálních dat, která jsou k tomuto celku připojena buďto přímo s využitím pevných přípojek, nebo nepřímo prostřednictvím spojové organizace (veřejného telekomunikačního operátora) či jiných prostředků (dále jen koncová zařízení ). 2. Struktura počítačové sítě UP a připojení koncových zařízení: páteř počítačové sítě je tvořena pevnými nebo bezdrátovými spoji (spoj propojuje dva pevné body) propojujícími areály a budovy UP (páteř metropolitní sítě) a páteřní sítí budov, která propojuje lokální sítě a napojuje je na metropolitní síť. Páteř počítačové sítě tvoří i technická zařízení zabezpečující elektronickou komunikaci na spojích (aktivní prvky), lokální síť (LAN) je tvořena vnitřní datovou kabeláží v budovách a je vybavena aktivními prvky pro řízení LAN. LAN je ukončena datovými přípojkami v prostorách budov, přímým připojením k síti se rozumí připojení koncového zařízení (počítače, tiskárny, bezdrátového přístupového bodu apod.) prostřednictvím odpovídajícího kabelu k datové přípojce sítě LAN, bezdrátovým přístupovým bodem se rozumí radiokomunikační anténa s koncentrátorem s pevným připojením k síti, umožňující připojení koncových zařízení bezdrátovými pojítky (dále jen Wi-Fi), nepřímým připojením se rozumí připojení prostřednictvím bezdrátového přístupového bodu nebo externí spojové organizace,

3 3 Směrnice rektora UP B3-11/14 připojením k síti, pro účely této směrnice, se rozumí přímé i nepřímé připojení zařízení, každému připojenému zařízení bude přidělena jedinečná síťová adresa (dále jen IP adresa ), a to i z neveřejného rozsahu. 3. Serverem počítačové sítě se rozumí počítač nebo zařízení připojené k počítačové síti, jehož služeb využívá více uživatelů. Servery mohou obsahovat adresářové, souborové služby nebo síťové aplikace. Serverem se rozumí také každý osobní počítač, z něhož uživatel tyto služby umožní. 4. Správcem počítačové sítě je osoba odpovědná za provoz počítačové sítě nebo její části, včetně koncových zařízení nebo serveru, dle svého pracovního zařazení (dále jen správce ). 5. Uživatelem počítačové sítě UP je každý, kdo užívá počítače nebo jiná koncová zařízení přímo nebo nepřímo připojené k počítačové síti UP (dále jen uživatel ). Článek 3 Organizační struktura správy počítačové sítě UP, práva a povinnosti správce 1. Počítačová síť UP má hierarchickou strukturu. Její struktura je tvořena: metropolitní páteřní sítí (MAN), páteřními sítěmi budov, lokálními sítěmi pro připojení koncových zařízení (LAN). 2. K počítačové síti jsou připojeny řídící počítače servery a prostřednictvím LAN koncové pracovní zařízení (většinou personální počítače). 3. Správu a rozvoj služeb páteřní sítě zajišťuje Centrum výpočetní techniky UP (dále jen CVT ). 4. Správu LAN a správu serverů určených pro řízení síťových aplikací a služeb zajišťují správci LAN, kteří jsou, pokud není stanoveno jinak, organizačně zařazeni v CVT. Každá fakulta a Rektorát UP disponuje jedním správcem LAN, který je metodicky řízen vedoucím zaměstnancem CVT. 5. Součásti UP si zajišťují vlastní správce podle svých potřeb zejména na správu serverů určených pro vlastní aplikace podporující hlavní a doplňkovou činnost, které nejsou zařazeny ve struktuře UIS, obdobně Správa kolejí a menz (dále jen SKM) si zajišťuje další správce pro řízení a správu LAN sítí na kolejích. Tito správci koordinují svou činnost se správcem LAN nebo přímo s CVT. 6. Technické specifikace povinností správců počítačové sítě, její části nebo aplikace jsou blíže určeny v příloze č V případě poruchy na síti má správce právo odpojit segment sítě, který způsobuje problémy, na nezbytně nutnou dobu, aby byla zachována funkčnost zbylé části sítě. Článek 4 Programové vybavení 1. Základní operační systémy a uživatelské rozšíření programového vybavení, zakoupené formou multilicencí, eviduje a spravuje CVT. Seznam a podmínky licenčních ujednání multilicenčního programového vybavení je vystaven na www stránkách CVT v části Provozní služby 2. Programové vybavení zakoupené nebo jiným legálním způsobem pořízené součástmi UP si spravují a evidují příslušné součásti UP. 3. Uživatel má právo používat pouze legálně nabyté programové vybavení či programové vybavení uživatelem vytvořené. Kopírovat programy lze pouze při dodržení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorský zákon ), a licenčních podmínek. Při používání vlastních programů uživatel sám odpovídá za případné škody, které těmito programy způsobí. 4. Za instalaci operačního systému, základního síťového programového vybavení a dalšího programového vybavení pořízeného formou multilicencí na počítači v majetku UP připojeného k počítačové síti odpovídá správce nebo správcem pověřený uživatel. 5. Uživatel není oprávněn instalovat programové vybavení na zařízení v majetku UP bez souhlasu správce. Za instalaci a bezproblémovou činnost rozšiřujícího programového vybavení, jejichž instalace proběhla bez účasti správce, odpovídá uživatel. 6. Uživatel nesmí provést změnu konfigurace počítače, která by vedla k nežádoucímu chování zařízení. V případě nedodržení tohoto pravidla má správce právo odpojit nežádoucí počítač či část sítě. Za zvláště hrubé porušení pravidel se považuje takový vědomý zásah do libovolného operačního systému či počítače, který vede k jeho zhroucení, poruše či nežádoucímu chování. Článek 5 Práva a povinnosti uživatelů a jejich identita 1. Každý uživatel počítačové sítě UP je povinen seznámit se s pravidly obsaženými v této směrnici, popř. zásadami uvedenými v dalších příslušných normách UP nebo smluvně stanovenými v rámci licenčních smluv vztahujících se k dílčím modulům UIS a dodržovat je. Licenční smlouvy programových modulů UIS spravuje CVT.

4 4 Směrnice rektora UP B3-11/14 2. Zaměstnanci a studenti UP mají oprávnění stát se uživatelem počítačové sítě UP. Využívání počítačové sítě UP osobami jiných organizací je možné pouze na základě písemného svolení vydaného rektorem. 3. Pokud je pro přístup k počítačové síti vyžadována identita uživatele, je uživatel povinen používat jméno přidělené správcem. Uživatel je povinen používat pro ověření identity netriviální heslo a udržovat je v tajnosti tak, aby bylo zabráněno jeho zneužití. Zásady pro hesla určuje usnesení Komise pro informační technologie. 4. Přístupová práva uživatele jsou přidělena správcem. Uživatel není oprávněn získávat jakýmikoliv prostředky přístupová práva, která mu nebyla přidělena. Pokud uživatel získá jemu nepříslušející přístupová práva, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit správci a tato práva nesmí použít. 5. Uživatelům počítačové sítě se zakazuje: a) poskytnout své přidělené jméno a heslo jiné osobě, b) zneužít nedbalosti jiného uživatele (např. jeho neodhlášení od koncových zařízení) k činnosti pod cizí identitou, c) provádět jakékoli akce směřující ke zjištění hesla jiného uživatele, d) zneužívat počítačovou síť UP k získávání neautorizovaných přístupových práv k informačním zdrojům, které jsou dostupné prostřednictvím počítačové sítě UP, e) poskytnout ve své působnosti ze zařízení (jím vlastněných, najatých, vypůjčených či provozovaných) konektivitu a zneužití informačních zdrojů sítě třetí osobě, f) zasahovat do programového a technického vybavení počítačové sítě bez souhlasu správce. Explicitně nesmí provést takové neautorizované změny konfigurace počítačů či jiných koncových zařízení, které by mohly mít vliv na provoz počítačové sítě. g) využívat počítačovou síť pro komerční šíření programového vybavení nebo dat, h) vědomě i nevědomě narušovat práci ostatních uživatelů, provoz a výkonnost sítě, i) používat služby či programové prostředky, které ohrožují činnost sítě nebo nadměrně zatěžují síť, j) vydávat se za jiného či anonymního uživatele (vyjma služeb, které anonymitu připouštějí - např. Web a ftp) nebo libovolným způsobem falšovat vlastní identitu, k) vytvářet nedovolené kopie cizích dat a provádět odposlech provozu na počítačové síti za účelem získání cizích dat. 6. Uživatelé jsou povinni bez prodlení uposlechnout dalších pokynů správce či zaměstnance CVT a respektovat administrativní opatření regulující přístup k užívaným prostředkům. 7. Uživatel je povinen sledovat a bezpodmínečně dodržovat veškeré provozní pokyny CVT sdělované jak písemně, tak elektronicky nebo na stránkách CVT je oprávněno dodatečně reagovat na aktuální situaci provozními pokyny, které nejsou v rozporu s těmito pravidly. 8. Uživatel je povinen se průběžně seznamovat s pravidly práce v síti a na všech koncových zařízeních, které používá, a tato pravidla dodržovat. 9. Uživatel je dále povinen v rámci svých uživatelských práv maximálně zabezpečit svoje data proti zneužití třetími osobami. 10. UP neodpovídá za ztrátu uživatelských dat (uložených mimo disková úložiště UIS či diskových úložištích spravovaných CVT) vzniklou jakýmkoliv způsobem. Za pořizování záložních kopií vlastních uživatelských dat a programů si odpovídají uživatelé sami. 11. Uživatel nese odpovědnost za obsah vlastních veřejně dostupných WWW stránek a jiných soukromých informačních zdrojů, zejména pak za porušení autorského zákona či dalších obecně závazných právních předpisů při využívání materiálů jiných právnických nebo fyzických osob. 12. Uživatelé mají právo na ochranu soukromí, a to i v případě, kdy svá soukromá data nechrání. Uživatel nesmí zneužívat cizích dat v uživatelských adresářích a systémových schránkách elektronické pošty. Článek 6 Připojení zařízení k počítačové síti 1. Připojování nových zařízení provádí správce. Uživatel je povinen vyžádat si souhlas správce před trvalým připojením/odpojením zařízení nebo změnou konfigurace zařízení již připojených na počítačovou síť (jím vlastněných, najatých, vypůjčených či provozovaných). Správce je povinen registrovat povolené připojené zařízení. Na kolejích probíhá registrace automaticky přes stránky KolejNETu 2. Každému zařízení je přidělena IP adresa (automaticky nebo staticky). Síťová adresa nesmí být uživatelem měněna bez předchozího souhlasu správce. 3. Uživatelé ubytovaní na kolejích UP mohou využívat na kolejích nejvýše dvě IP adresy z adresního prostoru UP. 4. Při rekonstrukci nebo stavbě nových objektů musí být přítomen správce nebo zástupce CVT u jednání o změnách tras, přidávání tras a plánování strukturované kabeláže.

5 5 Směrnice rektora UP B3-11/14 Článek 7 Připojení zařízení prostřednictvím bezdrátové sítě, pevných přípojek na veřejných místech a připojení soukromými prostředky 1. Pro přidělení IP adresy je uživatel povinen používat nastavení automatického přiřazení (prostřednictvím DHCP protokolu). Nastavení statické IP adresy bez konzultace se správcem se považuje za porušení této směrnice. 2. Oprávnění a identita uživatele pro přístup do dalších částí počítačové sítě UP mohou být v některých případech povoleny pouze prostřednictvím virtuálních privátních sítí (dále jen VPN ). 3. Koncové zařízení připojované do sítě UP musí být odpovídajícím způsobem zabezpečeno vhodnou konfigurací systému, aplikací bezpečnostních záplat atd. V případě nedostatečně zabezpečeného nebo zavirovaného koncového zařízení může správce dočasně odejmout právo přístupu do počítačové sítě UP. 4. Ve Wi-Fi síti UP je zakázáno provozovat serverové aplikace. 5. Veškeré bezdrátové přístupové body, pokud umožňují přístup do Internetu, musí mít zabezpečeno připojování uživatelů pomocí identity uživatele, za což odpovídá příslušný správce. Jiná poskytovaná připojení jsou v rozporu s touto směrnicí. 6. Přístupové body musí být instalovány tak, aby pokrývaly pouze vnitřní část objektů UP. 7. Tato směrnice se nevztahuje na provoz přístupových bodů, které nejsou začleněny do Wi-Fi sítě UP, resp. neumožňují připojení k Internetu. Tyto přístupové body mohou být provozovány s odlišnými technickými parametry a je na ně pohlíženo jako na běžnou součást počítačové sítě UP. 8. Pevné veřejné přípojky musí být zabezpečeny pro připojení pomocí identity uživatele, za jejich neblokované vystavení odpovídá příslušný správce. 9. Soukromé přípojky a přípojky z nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví UP, musí splňovat podmínky určené správcem metropolitní počítačové sítě a o jejich připojení musí být vyhotovena písemná smlouva mezi připojovatelem a CVT. Každá jednotlivá přípojka má nárok pouze na jednu IP adresu z adresního prostoru UP. 10. Další podrobnosti Wi-Fi služby jsou rozvedeny v příloze č. 1 této směrnice. Článek 8 Elektronická pošta 1. Elektronická pošta slouží pro výměnu krátkých sdělení a dokumentů formou elektronických dopisů. 2. Pro používání elektronické pošty a konferencí platí stejná pravidla jako pro používání běžné pošty, přičemž poštovní zpráva má charakter otevřené listovní zásilky. 3. Velikost přenášených dopisů elektronické pošty a konferencí může být omezena. Konkrétní limit je dán technickými možnostmi a stanovuje jej správce ové služby na doporučení usnesení Komise pro informační technologie. Při překročení uživatelského limitu využívaného diskového prostoru může dojít k automatickému zablokování dalšího příjmu pošty pro daného uživatele. 4. Uživatel je povinen dbát na to, aby jeho zprávy byly přesně adresované a nedocházelo k nežádoucímu obtěžování ostatních uživatelů rozesíláním zbytečných hromadných zpráv nebo zpráv, které jsou posílány na seznamy adres shromážděných bez souhlasu adresáta. 5. Elektronická pošta patří mezi služby, které vyžadují identitu uživatele dle čl. 5. odst. 3. této směrnice. Uživatel je povinen při odesílání používat přidělenou adresu elektronické pošty. Za přidělování jmen a přístupu ke službě odpovídá příslušný správce. Je zakázáno odesílání dopisů s falešnou identitou a anonymní přístup k elektronické poště. 6. Uživatel je povinen vyzvedávat si doručenou poštu z přidělené adresy elektronické pošty. 7. Transport (tj. přenos) elektronické pošty zajišťují pouze oficiální poštovní servery počítačové sítě UP. Přenos prostřednictvím jiných než oficiálních serverů a příjem elektronické pošty z adres, které porušují ustanovení čl. 8. odst. 4., 5. a 6. může být blokován. 8. Za provozování elektronické pošty jednotlivých součástí UP odpovídá určený správce ové služby dané jednotky. Další podrobnosti včetně seznamu oficiálních serverů a požadavků na programové vybavení, pomocí kterého je služba elektronické pošty zajišťována, jsou blíže určeny v příloze č. 1 této směrnice. 9. Technické specifikace pro uživatele, doplňující pravidla a doporučení pro elektronickou poštu včetně hromadné pošty upravuje příloha č. 2 této směrnice. Článek 9 Sankce za nedodržení pravidel užívání počítačové sítě a provozování programového vybavení 1. Poruší-li uživatel pravidla počítačové sítě způsobem, který brání bezproblémovému provozu sítě nebo využívání síťových služeb ostatním uživatelům, ztrácí dnem zjištění porušení pravidel oprávnění užívat služeb počítačové sítě a to do dne, než prokazatelně zajistí nápravu a získá souhlas správce k opětovnému připojení. 2. Porušení pravidel provozu počítačové sítě studentem se považuje za disciplinární přestupek ve smyslu příslušných ustanovení zákona

6 6 Směrnice rektora UP B3-11/14 č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů ( 64 67). 3. Poruší-li student pravidla provozu počítačové sítě jiným způsobem, než je uvedeno v odstavci 1., informuje zaměstnanec CVT nebo správce o nastalé situaci bez zbytečného odkladu děkana příslušné fakulty. Děkan příslušné fakulty rozhodne o sankci na základě návrhu disciplinární komise. 4. Porušení pravidel užívání počítačové sítě zaměstnancem se považuje za porušení pracovních povinností ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Každý, kdo zjistí porušení této směrnice, informuje svého příslušného správce. Zaměstnanec CVT nebo správce informuje elektronickou poštou nebo osobně o nastalé situaci bez zbytečného odkladu vedoucího zaměstnance uživatele sítě (porušitele povinnosti). Vedoucí zaměstnanec následně postupuje v souladu se zákoníkem práce. Článek 10 Závěrečná ustanovení 1. Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podpisu rektorem UP a účinnosti dnem jejího zveřejnění na oficiálních internetových stránkách UP, tj. druhým dnem od nabytí platnosti. 2. Touto směrnicí se ruší směrnice rektora UP č. B3-07/7-SR Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení Univerzity Palackého v Olomouci. V Olomouci dne 19. prosince 2011 prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. rektor UP

7 7 Směrnice rektora UP B3-11/14 Pokyny pro správce sítě UP Příloha č. 1 Článek 1 Organizační struktura správy počítačové sítě UP, práva a povinnosti správců 1.1. Činnosti správce lokální počítačové sítě (dále jen LAN): a) zajišťuje provoz LAN od přípojného místa fakultní páteřní sítě ke koncovým zařízením, b) zajišťuje správnou funkci serverů sítě LAN (pokud není jmenován jiný správce příslušného serveru), c) vytváří a spravuje uživatelské účty podle zásad platných pro provoz LAN a přiděluje uživatelům přístupová práva ve spolupráci se správcem páteřní sítě, d) udržuje aktuální seznam MAC a IP adres všech přípojných zařízení. Pro sítě, které nepoužívají vlastní DHCP server, vykonává tuto činnost správce páteřní sítě. e) řeší stížnosti týkající se porušení této směrnice, příp. zákonů ČR, EU a mezinárodních smluv, f) navrhuje podle požadavků uživatelů LAN změny topologie a rozvoj fyzické vrstvy LAN a jejích řídicích prvků. Při rekonstrukci, nebo stavbě nových objektů musí být přítomen u jednání o změnách tras, přidávání tras a plánování strukturované kabeláže. Spolupracuje se stavebním dozorem. g) informuje uživatele o pravidlech práce v počítačové síti, a to při předání informací o autentizaci a autorizaci v rámci UIS, pokud uživatel nebyl již informován při předání identifikační karty, h) odpovídá za instalaci a provoz základního operačního systému koncových zařízení a síťových služeb, včetně nastavení automatických aktualizací systému, i) odpovídá za instalaci a provoz antivirové ochrany koncových zařízení, j) odpovídá za instalaci a údržbu základního programového vybavení koncových zařízení dle licenční politiky UP, k) neodpovídá za instalace a změny provedené uživatelem, l) organizuje zavádění nových síťových služeb a provádí zaškolení koncových uživatelů, m) monitoruje provoz sítě, bezpečnostní incidenty a zatížení výkonu sítě, při zjištění závad a ataků v síti okamžitě informuje správce páteřní sítě. S výjimkou rozsahů je tato činnost všeobecně vykonávaná správcem páteřní sítě a správce LAN reaguje zejména na tyto události: n) hlásí správci páteřní sítě: - IP a MAC adresy druhotných DHCP serverů v případě zjištění jejich výskytu na své LAN, - snížení výkonu sítě své LAN, - duplicitní přidělení IP adres, - duplicitní ové adresy, o) provádí drobnou technickou údržbu periferních zařízení PC. Uživatel musí konzultovat se správcem nákup nových zařízení, náhradních dílů a náplní. Správce neodpovídá za škodu způsobenou nedoporučeným náhradním dílem či náplní. p) organizuje technický servis koncových zařízení ve spolupráci s CVT nebo v součinnosti s CVT přímo s výrobcem či dodavatelem, q) organizuje a zprostředkovává nastavení tiskových výstupů aplikačního programového vybavení studijních a ekonomických agend ve spolupráci s CVT Činnost správce počítačových místností či učeben: a) provádí registraci uživatelů počítačových místností či učeben sítě, stanovuje uživatelská práva a provádí jejich údržbu, b) konzultuje s uživateli otázky provozu počítačových učeben či místností, a to pouze v rozsahu, který není omezen předcházejícími ustanoveními, c) má právo omezit práva uživatelů v důsledku přetěžování koncových zařízení, a to v tomto rozsahu: - omezení doby použití aplikace, - omezení a redukce počtu koncových zařízení vymezených pro práci s neautorizovanými poštovními servery či portály, - omezení přístupu uživatelů ke koncovým zařízením, - zamezit použití libovolné aplikace, která omezuje použití koncových zařízení ostatním uživatelům, d) je povinen monitorovat použití počítačových učeben a místností za účelem zabezpečení optimální funkčnosti, spolehlivého provozu a ochrany před neoprávněným použitím Činnosti správce serveru/aplikace: a) zajišťuje provoz serveru/aplikace (instalace, upgrade, konfigurace, zálohování dat atd.), b) vytváří uživatelské účty podle zásad platných pro konkrétní aplikaci a přiděluje uživatelům přístupová práva, c) odpovídá za bezpečné uložení záložních dat,

8 8 Směrnice rektora UP B3-11/14 d) metodicky spolupracuje se správcem LAN nebo přímo s CVT Činnosti správce páteřní sítě (oddělení počítačových sítí CVT): a) přiděluje a spravuje adresy elektronické pošty, b) zajišťuje provoz metropolitní páteřní sítě, c) zajišťuje pro UP konektivitu navazujících počítačových sítí, d) provádí pravidelné monitorování páteřní sítě, e) zajišťuje provoz centrálních serverů, f) metodicky řídí a zajišťuje zavádění nových síťových služeb. Článek 2 Zvláštní ustanovení pro ovou službu 2.1. Transport elektronické pošty - Pro transport elektronické pošty se používá výhradně protokol SMTP Formát adresy elektronické pošty a) UP používá pro elektronickou poštu Internetovou doménu 2. úrovně upol.cz a má přidělen adresový prostor až (adresa třídy B). Jednotlivé součásti UP (fakulty, pracoviště, účelová zařízení atd.) mají v rámci sítě UP přiděleny domény 3. úrovně ve tvaru xxx.upol.cz. b) Nové domény 2. a 3. úrovně mohou být zřízeny jen z objektivních důvodů. Zřízení zajišťuje CVT. c) Každému uživateli sítě UP je přidělena adresa pro elektronickou poštu. Použití jiné adresy jako adresy odesílatele dopisu je v rozporu s touto směrnicí a takový dopis nemusí být doručen. Za přidělení adres zodpovídá příslušný správce ové služby Formát dopisu a) Elektronická pošta musí být schopna transportovat česky a anglicky psané dopisy a souborové přílohy omezené délky mezi odesílatelem a příjemcem v rámci sítě UP. b) Použitá znaková sada dopisu musí odpovídat zavedeným standardům ISO (ISO pro západoevropské jazyky, ISO pro středoevropské apod.). c) Při komunikaci vně UP je třeba respektovat možná omezení druhé strany (mezní velikost zprávy, jazyková omezení atd.). d) Krátká sdělení je doporučeno zasílat ve formátu prostého textu bez příloh. e) Přílohy dopisu by měly být kódovány ve formátu dle doporučení MIME (viz RFC2045). Zasílání příloh v jiném kódování (např. UUENCODE) se nedoporučuje. Jména přiložených souborů by měla být volena tak, aby obsahovala pouze alfanumerické znaky anglické abecedy (a..z, 0..9), znak podtržení (_), tečku (.) nebo mínus ( ). f) Maximální velikost dopisu včetně zakódovaných příloh, jehož transport musí být zaručen po celou cestu dopisu v rámci UP, je 50 MB. Příjem dopisů do poštovních seznamů a konferencí může být stanoven správcem poštovních serverů menší, ale minimálně 64 KB. Pro přenos větších souborů je vhodné použít jiné služby (Web, FTP apod.). g) Maximální velikost dopisu odesílaného nebo přijímaného na studentské adresy může být stanovena správcem poštovních serverů menší, ale minimálně 2 MB. h) Maximální velikost jedné složky poštovního účtu je stanovena na 2 GB. Uživatel je o blížícím se přeplnění informován automaticky generovaným em Přístup k elektronické poště a) Pro přístup k elektronické poště na oficiálních serverech UP jsou preferovány protokoly IMAP a Web/https. Aktuální webové rozhraní pro elektronickou poštu je na adrese b) Příslušný správce nastavuje způsob přístupu k elektronické poště (IMAP, Web, terminálový přístup aj.) a informuje o nich uživatele. c) Pro povolení příjmu a transportu pošty z adres mimo síť UP je nutno používat ověření identity odesílatele nebo VPN Správa serverů elektronické pošty a) Oficiální poštovní servery UP musí splňovat tyto podmínky: musí mít zajištěnu ochranu proti transportu pošty pro třetí stranu, musí mít možnost blokovat příjem a transport pošty pro vyjmenované adresy (domény), musí uchovávat záznam o přijatých a transportovaných dopisech po dobu 6 měsíců, musí mít čas synchronizovaný s časem sítě UP, pokud jsou na stejném serveru uloženy také poštovní schránky uživatelů, musí mít zajištěno pravidelné zálohování uživatelských dat. b) Kromě běžných důvodů, jakým je např. neexistence adresy příjemce, může poštovní server odmítnout přijmout poštu, pokud: obsahuje viry nebo podobná data, jejichž přenos odporuje bezpečnostní politice UP, obsahuje adresu ze seznamu blokovaných adres z důvodů šíření nevyžádaných obtěžujících dopisů (spam), přichází z počítače, který není řádně registrován v DNS, přesahuje dohodnutou velikost,

9 9 Směrnice rektora UP B3-11/14 příjemce vyčerpal nastavený limit pro svou poštovní schránku. c) Záznam o přijatých, doručených nebo transportovaných dopisech musí obsahovat minimálně tyto údaje: datum a čas, adresu počítače, ze kterého/na který byla pošta odeslána, adresu odesílatele a příjemce dopisu, v identifikaci dopisu (message ID), úspěšnost transakce Seznam oficiálních serverů elektronické pošty v UP: optics.upol.cz jointlab.upol.cz mail.inf.upol.cz mail.orgchem.upol.cz smtp.upol.cz smtps.upol.cz 2.7. Uživatelské informace o univerzitním mailu jsou vystaveny na portálu UP (http://portal. upol.cz/), a to v sekci Informace a návody Univerzitní . Článek 3 Zvláštní ustanoveni o přípojkách Wi-Fi, veřejných pevných přípojkách a připojeních soukromými prostředky 3.1. Správce Wi-Fi sítí: a) správcem SSID EDUROAM*, UPOL* je správce páteřní sítě UP, b) u ostatních SSID (pokud správce není určen) přecházejí tyto povinnosti na toho, kdo příslušné přístupové body instaloval Práva a povinnosti správců Wi-Fi sítě: a) spolupracuje se správci páteřní sítě fakulty nebo správci lokálních sítí při zavádění a změnách konfigurace Wi-Fi sítě, b) instaluje, konfiguruje a spravuje přístupové body Wi-Fi sítě, c) udržuje seznam přístupových bodů a jejich konfiguračních parametrů, d) informuje uživatele o přístupových bodech a parametrech Wi-Fi sítě, e) zajišťuje technickou podporu uživatelů Wi- Fi sítě související s provozem Wi-Fi sítě Přístupové body Wi-Fi sítě: a) veškeré přístupové body, pokud umožňují přístup do Internetu, musí mít zabezpečeno připojování uživatelů pomocí protokolu 802.1X, s radius serverem a šifrováním WPA2-AES nebo lepším (vždy po dohodě se správcem Wi-Fi), b) adresy pro správu přístupových bodů jsou přidělovány pokud možno z privátního adresového prostoru, c) pevné veřejné přípojky musí být zabezpečeny pro připojení pomocí protokolu 802.1X s radius serverem a šifrováním PEAP nebo lepším, d) soukromé přípojky a přípojky z těch nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví UP, mají přístup do sítě UP a internetu pouze prostřednictvím VPN spoje. V případě radiového přístupu je třeba zabezpečit šifrování o síle WPA2-AES nebo lepší (vždy po dohodě se správcem Wi-Fi) Uživatelské informace o připojení jsou vystaveny na portálu UP (http://portal.upol.cz/), a to v části Informace a návody Počítačová síť UP.

10 10 Směrnice rektora UP B3-11/14 Pokyny pro uživatele Univerzitního informačního systému UP Příloha č. 2 Článek 1 Uživatelské jména a hesla 1.1. PortalID přidělené uživatelské jméno pro přihlášení do portálu UP (http://portal.upol. cz). PortalID je uveden ve Smlouvě o výpůjčce identifikační karty UP. Studenti mají možnost si PortalID vyhledat na portálu UP v části Kontakty. Zaměstnanci své přihlašovací jméno zjistí i od svého správce počítačové sítě. Přednastavené heslo (rodné číslo bez lomítka) je po prvním přihlášení nutno změnit. Heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků, z toho minimálně jeden znak abecedy a minimálně jeden znak neabecední (buď číslice, nebo některý ze znaků:!._ %()?[]`~). Heslo je možno změnit po přihlášení na portálu UP v části Upravit můj profil. V případě zapomenutí hesla je na portálu UP možnost v záložce Zapomenuté heslo odeslat na přidělenou elektronickou adresu dopis s validačním údajem pro změnu hesla a následně je možnost nastavit si nové heslo pro PortalID Elektronická pošta UP uživatelské jméno pro univerzitní poštu je totožné s PortalID, pokud není vytvořen výjimečně jiný účet. Heslo do pošty (přednastavené na rodné číslo bez lomítka) je možno změnit po přihlášení na portálu UP v části Upravit můj profil. Tvar ové adresy je uveden na identifikační kartě, na portálu UP v kontaktech anebo na úvodní stránce po přihlášení do portálu UP VPN, EduID, Novell, Wi-Fi uživatelské jméno je totožné s PortalID. Samostatné heslo je možno nastavit po přihlášení na portálu UP v části Upravit můj profil. Heslo do EduID je totožné s heslem pro PortalID Studijní agenda UP (STAG) Uživatelské jméno do klienta STAGu (nejedná se o portálové řešení) je tzv. Stag login. Stag login studentů lze vyhledat v části Kontakty na portálu UP. Zaměstnanci zjistí Stag login od svého správce počítačové sítě (většinou PortalID). Přednastavené heslo (písmeno x + rodné číslo bez lomítka) je možno změnit po přihlášení na portálu UP v části Upravit můj profil anebo v části Studium a výuka v odkazu Změna hesla. Studentům již není doporučováno používat klienta STAGu, jelikož všechny potřebné činnosti jsou na portálu UP Uživatelské jméno pro systém SAP je stanoveno individuálně. Heslo si uživatel zvolí při prvním přihlášení sám, následně si jej kdykoliv může změnit přímo v SAPu Časový harmonogram zavedení nového uživatele: 1. den je zavedení zaměstnance do SAPu. Studenty zavede studijní oddělení, většinou se jedná o den zápisu do ročníku, pokud není v den zápisu určeno jinak. 2. den je vygenerován PortalID. 3. den je vygenerován poštovní účet a Stag login pro vyučující. 4. den jsou doplněny údaje v kontaktech na portálu UP. Do týdne jsou vygenerovány účty pro připojení do Novellu, Wi-Fi a VPN Technická podpora počítačové sítě včetně seznamu příslušných správců počítačové sítě je vystavena na portálu UP (http://portal.upol. cz/), a to v části Informace a návody Počítačová síť UP Pro nové studenty je každoročně připravována publikace KudyKam průvodce prváka po UP s nejdůležitějšími informacemi a radami. K dispozici je na www stránkách UP v části Studentům studentum/ Pro zaměstnance jsou k dispozici praktické rady na www stránkách UP v části Zaměstnancům Článek 2 Ustanovení pro ovou službu pro uživatele 1.1. Uživatel musí dodržovat technické specifikace uvedené v článku 2. přílohy č. 1 této směrnice, zejména: 2.3. Formát dopisu: e) Přílohy dopisu doporučujeme v kódování ve formátu dle doporučení MIME (viz RFC2045). Zasílání příloh v jiném kódování (např. UUENCODE) se nedoporučuje. Jména přiložených souborů by měla být volena tak, aby obsahovala pouze alfanumerické znaky anglické abecedy (a...z, 0 9), znak podtržení (_), tečku (.) nebo mínus ( ).

11 11 Směrnice rektora UP B3-11/14 f) Maximální velikost dopisu včetně zakódovaných příloh, jehož transport musí být zaručen po celou cestu dopisu v rámci UP, je 50 MB. Příjem dopisů do poštovních seznamů a konferencí může správce poštovního serveru stanovit menší, ale minimálně 64 KB. Pro přenos větších souborů je vhodné použít jiné služby (Web, FTP apod.). g) Maximální velikost dopisu odesílaného nebo přijímaného na studentské adresy může být stanovena menší, ale minimálně 2 MB. h) Maximální velikost jedné složky poštovního účtu je stanovena na 2 GB. Uživatel je o blížícím se přeplnění informován automaticky generovaným em Technické specifikace pro nastavení lokálních poštovních programů a) Nezabezpečená pošta: Jméno příchozího serveru IMAP: raptor. upol.cz Jméno odchozího serveru SMTP: smtp. upol.cz Jméno uživatele: přidělené uživatelské jméno do elektronické pošty b) Zabezpečená pošta: Jméno příchozího serveru IMAP: imaps. upol.cz Port příchozího serveru IMAP: 993 Jméno uživatele: přidělené uživatelské jméno do elektronické pošty Autentifikační metoda: normální heslo (míněno nekryptované) Zabezpečení spojení: SSL/TLS Jméno odchozího serveru smtp: smtps. upol.cz; smtps.upol.cz Port odchozího serveru smtp: 25 Jméno uživatele: přidělené uživatelské jméno do elektronické pošty Autentifikační metoda: normální heslo (míněno nekryptované) Zabezpečení spojení: STARTTLS 1.3. Hromadná pošta a) O právech rozesílat hromadnou poštu přes speciální poštovní servery na danou součást UP rozhoduje rektor, děkan nebo tajemník dané součásti nebo příslušný vedoucí pracoviště. b) Jakákoliv pošta odesílaná více než 50 adresátům může mít maximální velikost 200 KB a může být rozesílána pouze mimo obvyklou pracovní dobu (tj. do 7:30 a od 16 hodin v pracovní dny) Přeposílání pošty a automatická odpověď se nastavují prostřednictvím webového rozhraní https://w3mail.upol.cz/. Nastavení lze provést přes nabídku Možnosti Automatická odpověď/přeposílání ů. Změna nastavení se projeví ihned Uživatelské informace o elektronické poště jsou vystaveny na portálu UP (http://portal.upol. cz/), a to v části Informace a návody Univerzitní . Článek 3 Technické parametry dalších služeb 3.1. Nastavení Wi-Fi síť Eduroam Název sítě: eduroam Typ zabezpečení: WPA2 Typ šifrování: AES (V budově Pedagogické fakulty je Typ zabezpečení: 802.1X a Typ šifrování: WEP) Je nutno zrušit volby: Ověřit certifikát serveru Automaticky použít přihlašovací jméno, heslo a případně doménu systému Windows. Přihlašovací jméno je složené z přihlašovacího jména do portálu a určení Heslo je nutno nastavit nejdříve na portálu UP v části Upravit můj profil Nastavení VPN Název hostitele: vpn.upol.cz (alias pro ) Nevytáčené počáteční připojení. Vlastnosti zabezpečení: Vyžadované šifrování Povolené protokoly: Protokol MS-CHAP, Protokol MS-CHAP v2 Vlastnosti nastavení TCP/IP IP adresa z DHCP serveru Upřednostňovaný server DNS: Uživatelské jméno je PortalID. Heslo je nutno nastavit nejdříve na portálu UP v části Upravit můj profil Uživatelské informace o připojení jsou vystaveny na portálu UP (http://portal.upol.cz/), a to v části Informace a návody Počítačová síť UP.

Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení Univerzity Palackého v Olomouci

Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení Univerzity Palackého v Olomouci B3-07/7-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-07/7-SR Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato

Více

PRAVIDLA PROVOZU ELEKTRONICKÉ POŠTY V BIOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU ELEKTRONICKÉ POŠTY V BIOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU ELEKTRONICKÉ POŠTY V BIOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Obecná ustanovení 1. Elektronická pošta slouží pro výměnu krátkých sdělení a dokumentů formou elektronických dopisů. 2. Přístup

Více

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS)

Více

PRAVIDLA SPRÁVY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA SPRÁVY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA SPRÁVY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS).

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. B3-12/5-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-12/5-SR Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Obsah: Zpracoval: Tato směrnice rektora

Více

Organizační řád Centra výpočetní techniky

Organizační řád Centra výpočetní techniky B1-09/2-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-09/2-HN Organizační řád Centra výpočetní techniky Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád CVT UP popisuje členění

Více

Rámcová smlouva na dodávky kancelářského papíru a obálek

Rámcová smlouva na dodávky kancelářského papíru a obálek B3-13/5-MPR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN REKTORA UP (MPR) B3-13/5-MPR Rámcová smlouva na dodávky kancelářského papíru a obálek Obsah: Zpracoval: Tímto metodickým pokynem rektora UP je

Více

Rámcová smlouva na dodávky kancelářského papíru a obálek

Rámcová smlouva na dodávky kancelářského papíru a obálek B3-15/2-MPR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN REKTORA UP (MPR) B3-15/2-MPR Rámcová smlouva na dodávky kancelářského papíru a obálek Obsah: Zpracoval: Tímto metodickým pokynem rektora UP je

Více

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015 B3-14/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-14/1-PR Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Více

Evidence a distribuce razítek na Univerzitě Palackého v Olomouci

Evidence a distribuce razítek na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-08/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-08/1-PR Evidence a distribuce razítek na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: V souladu s čl. V odst. 1 směrnice rektora UP č. B3-07/4

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 13/2006. Zásady provozování a využívání datové sítě a výpočetní techniky na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 13/2006. Zásady provozování a využívání datové sítě a výpočetní techniky na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2006 Věc: Působnost pro: Účinnost od: Vypracoval: Předkládá: Schválil: Zásady provozování a využívání datové sítě a výpočetní techniky na Univerzitě Pardubice všechny

Více

Federační politika eduid.cz

Federační politika eduid.cz Obsah Federační politika eduid.cz Verze 1.1 1. Úvod...1 2. Definice...1 3. Obecná ustanovení...3 4. Vymezení rolí a povinností subjektů zapojených do federace...3 4.1. Operátor federace...3 4.2. Poskytovatelé

Více

Pravidla správy pocítacové síte Fakulty chemické VUT v Brne

Pravidla správy pocítacové síte Fakulty chemické VUT v Brne Pravidla správy pocítacové síte Fakulty chemické VUT v Brne Clánek 1 Základní ustanovení 1. Termínem pocítacová sít FCH VUT se rozumí všechny technické a programové prostredky, které slouží jak k propojení

Více

Provozní řád počítačových učeben

Provozní řád počítačových učeben Účinnost dokumentu od: 18. 4. 2011 Provozní řád počítačových učeben Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6 Provozní řád počítačových učeben

Více

Uchazeči a studenti se specifickými potřebami

Uchazeči a studenti se specifickými potřebami B3-11/11-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/11-SR Uchazeči a studenti se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice upravuje

Více

PRO ROZVOJ A INFORMATIZACI

PRO ROZVOJ A INFORMATIZACI SMĚRNICE PROREKTORA PRO ROZVOJ A INFORMATIZACI Č. 1/2012 PROVOZNÍ ŘÁD INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ N. L. doc. ak. mal. Vladimír Švec S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná

Více

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j.

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/92231/13-R Občanské sdružení CHROPNET PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH DOKUMENTU ČL. 1. ÚVOD...

Více

Harmonogram akademického roku 2015/2016 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2015/2016

Harmonogram akademického roku 2015/2016 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2015/2016 B3-15/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-15/1-PR Harmonogram a harmonogram zápisu předmětů Informačního systému STAG Obsah: Tímto příkazem rektora UP je ple ustanovení čl. 8

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/4-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/4-SR Stanovení jednotného postupu při podávání žádostí o akreditaci studijního programu, při vedení registru docentů a profesorů

Více

Základy programování Úvodní informace. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého)

Základy programování Úvodní informace. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Základy programování Úvodní informace doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Kontakt doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. Kancelář: A1025 Telefon:

Více

Návod pro připojení do sítě (LAN) pomocí kabelu pro MS Windows VISTA

Návod pro připojení do sítě (LAN) pomocí kabelu pro MS Windows VISTA Návod pro připojení do sítě (LAN) pomocí kabelu pro MS Windows VISTA 1. Úvod Nezbytné kroky než se připojíte 2. Jak si vytvořit heslo 3. Nastavení připojení k LAN pro Windows VISTA 4. Kontakt v případě

Více

Provozní řád počítačové sítě ERnet

Provozní řád počítačové sítě ERnet Provozní řád počítačové sítě ERnet občanského sdružení "ERnetFree " se sídlem v: Přerov nad Labem 289 16, čp. 249 ("Sdružení") platný k 1.9.2005 1 1. Úvod Občanské sdružení ErnetFree, se sídlem v: Přerov

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) DODATEK č. 3

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) DODATEK č. 3 B3-13/4-SR SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-13/4-SR DODATEK č. 3 ke směrnici rektora UP č. B3-11/3 Vydávání dokladů o absolvování studia, programu celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na Univerzitě

Více

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu

Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu B3-08/3-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-08/3-MPK Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu Univerzity Palackého

Více

Přístup a pravidla používání počítačové sítě VFU Brno. VFU Brno, CIT

Přístup a pravidla používání počítačové sítě VFU Brno. VFU Brno, CIT Přístup a pravidla používání počítačové sítě VFU Brno Obsah Síť CESNET2 Pravidla používání poč. sítě VFU Brno Ověřování identity uživatele Elektronická pošta Další služby sítě VFU Brno Studijní agenda,

Více

Provozní řád datové sítě MiloviceFree

Provozní řád datové sítě MiloviceFree Provozní řád datové sítě MiloviceFree Občanského sdružení "MiloviceFree" se sídlem: Mírová 473, Milovice, 289 23 1. ÚVOD 1.1. Občanské sdružení MiloviceFree, se sídlem: Mírová 473, Milovice, 289 23, IČO:

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

Vydávání dokladů o absolvování studia, programu celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci

Vydávání dokladů o absolvování studia, programu celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-11/3-SR SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/3-SR Vydávání dokladů o absolvování studia, programu celoživotního vzdělávání a rigorózního řízení na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice

Více

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová ICT plán školy 2014-2015 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT standardy organizací zřizovaných krajským úřadem, a

Více

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX ()

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () I. Smluvní strany Poskytovatel: COOLHOUSING s.r.o. sídlo: Na Okraji 6, Praha 6, 162 00 bankovní spojení: zastoupená: Komerční Banka, č.ú. 51-1028170217/0100

Více

Návod pro připojení do sítě (LAN) pomocí kabelu pro MS Windows XP

Návod pro připojení do sítě (LAN) pomocí kabelu pro MS Windows XP Návod pro připojení do sítě (LAN) pomocí kabelu pro MS Windows XP 1. Úvod Nezbytné kroky než se připojíte 2. Jak si vytvořit heslo 3. Nastavení připojení k LAN pro Windows XP 4. Kontakt v případě potíží

Více

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Zpracovali: Mgr. M. Kuča

Více

Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci informačního systému SAP Varias Education na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-12/2 -MPK

Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci informačního systému SAP Varias Education na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-12/2 -MPK B3-12/2-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-12/2-MPK Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci informačního systému SAP Varias Education na Univerzitě Palackého v Olomouci

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 8

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 8 Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 8 1. Úvod nezbytné kroky než se připojíte 2. Jak si vytvořit heslo 3. Nastavení WiFi připojení pro Windows 8 1. Úvod: Připojení počítače do

Více

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Služba VPN umožňuje vstoupit do počítačové sítě UP téměř z každého místa na světě stejně plnohodnotně, jako by se uživatel nacházel v prostorách UP. Je tím umožněn

Více

Zajištění aktualizace datové základny v oblasti správy majetku UP

Zajištění aktualizace datové základny v oblasti správy majetku UP B3-11/13-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/13-SR Zajištění aktualizace datové základny v oblasti správy majetku UP Obsah: Budovy Univerzity Palackého v Olomouci jsou spravovány

Více

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 7

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 7 Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky než se připojíte 2. Jak si vytvořit heslo 3. Nastavení WiFi připojení pro Windows 7 1. Úvod: Připojení počítače do

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows XP

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows XP Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows XP 1. Úvod Nezbytné kroky než se připojíte 2. Jak si vytvořit heslo 3. Nastavení Wifi připojení pro Windows XP 4. Rozdíly v nastavení připojení

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka Malostranské náměstí 12 118 00 Praha 1 V Praze dne 21.11.2003 Sekr.12394 /2003 Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 o vnitřním kontrolním systému S platností

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

NÁVOD K NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ FNUSA-GUEST PRO HOSPITALIZOVANÉ PACIENTY

NÁVOD K NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ FNUSA-GUEST PRO HOSPITALIZOVANÉ PACIENTY NÁVOD K NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ FNUSA-GUEST PRO HOSPITALIZOVANÉ PACIENTY OBSAH: ÚVODEM... 1 NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ PRO WINDOWS XP... 3 NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ PRO WINDOWS 7... 7 NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉ

Více

Počítačová síť Katedry informatiky UP v Olomouci

Počítačová síť Katedry informatiky UP v Olomouci Počítačová síť Katedry informatiky UP v Olomouci LUKÁŠ BERAN 22. září 2015 Správce sítě (správce IT katedry) Ing. Lukáš Beran lukas.beran@upol.cz 585 634 724 Kancelář 5.071 http://www.inf.upol.cz/lide/lukas-beran

Více

Počítačová síť Katedry informatiky UP v Olomouci

Počítačová síť Katedry informatiky UP v Olomouci Počítačová síť Katedry informatiky UP v Olomouci LUKÁŠ BERAN 2. října 2015 Správce sítě (správce IT katedry) Ing. Lukáš Beran lukas.beran@upol.cz 585 634 724 Kancelář 5.071 http://www.inf.upol.cz/lide/lukas-beran

Více

Typy a užívání razítek na Univerzitě Palackého v Olomouci

Typy a užívání razítek na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-07/4-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-07/4-SR Typy a užívání razítek na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice rektora Univerzity Palackého v Olomouci

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 DEFINICE: Aktivace Služby: Aktivace Služby se provádí po potvrzení platby Zákazníka a vyznačuje se

Více

Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci

Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci B3-09/2-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-09/2-MPK Služby Autoprovozu Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tento metodický pokyn upravuje provozní,

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Open Sourceřešení správy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná aneb cesta, jak efektivně administrovat síť a její uživatele přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

INFORMACE PRO STUDENTY PRVNÍCH ROČNÍKŮ

INFORMACE PRO STUDENTY PRVNÍCH ROČNÍKŮ INFORMACE PRO STUDENTY PRVNÍCH ROČNÍKŮ Září 2014 Obsah CIV ZČU JIS Orion HelpDesk Civenka e-mail eduroam Portál ZČU IS/STAG Pravidla Dotazy Užitečné weby ZČU Celkem cca 15000 studentů a 2305 zaměstnanců

Více

PoskytovanéslužbyvsítiTUO-Net. PetrOlivka

PoskytovanéslužbyvsítiTUO-Net. PetrOlivka PoskytovanéslužbyvsítiTUO-Net PetrOlivka katedra informatiky, CIT email: petr.olivka@vsb.cz kancelář: A1035 Informace pro uživatele a o uživatelích: http://uzivatel.vsb.cz Na těchto stránkách lze nalézt:

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

B1-15/3-HN. Statut Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci

B1-15/3-HN. Statut Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-15/3-HN Statut Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizace a řízení, náplň činnosti, financování a hospodaření Správy kolejí a menz Univerzity

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy, technické pojmy a zkratky

Předmět směrnice. Čl. 2 Základní pojmy, technické pojmy a zkratky SMĚRNICE Č. 5/2013 PRÁCE UŽIVATELŮ V POČÍTAČOVÉ SÍTI MĚÚ MILOVICE Předmět směrnice (1) Touto směrnicí jsou stanoveny vnitřní pravidla pro a) užívání výpočetní techniky (hardware) a programového vybavení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÝCH UČEBEN KI

PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÝCH UČEBEN KI UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÝCH UČEBEN KI 2014 PROVOZNÍ ŘÁD POČÍTAČOVÝCH UČEBEN Katedry informatiky PřF UJEP Čl.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více

Martin Hnízdo, Administrativní bezpečnost Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor

Martin Hnízdo, Administrativní bezpečnost Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 2/2013 Věc Používání úředních razítek a pečetí na Univerzitě Pardubice Působnost pro všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnost 20. června 2013 Číslo jednací RPO/0015/13

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2014 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodického pokynu MŠMT stanovující Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows XP

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows XP Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows XP 1. Úvod nezbytné kroky než se připojíte 2. Jak si vytvořit heslo 3. Nastavení WiFi připojení pro Windows XP 1. Úvod: Připojení počítače

Více

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows XP

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows XP Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows XP 1. Pro připojení k síti budete potřebovat heslo. Toto heslo si musíte nejprve sami vytvořit na www stránkách http://portal.upol.cz. Přihlašovací

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-09/1-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-09/1-SR Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice stanovuje jednotný

Více

Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE

Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE Datum převzetí: Příloha ke smlouvě č.: Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE SPECIFIKACE SLUŽBY: Služba IP VPN Forte umožňuje připojení centrály nebo poboček zákazníka k privátní

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra pro teoretická studia Čl. 1 Základní ustanovení 1. Centrum pro teoretická studia (dále jen CTS ) je podle Čl.2 odst. 1 přílohy č. 2 Statutu Univerzity

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Obchodní Podmínky pro službu @FAKTURA.24 České spořitelny, a.s.

Obchodní Podmínky pro službu @FAKTURA.24 České spořitelny, a.s. Obchodní Podmínky pro službu @FAKTURA.24 České spořitelny, a.s. 1. Vymezení působnosti I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky pro službu @FAKTURA.24 České spořitelny, a.s. (dále jen Podmínky ) upravují

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2N StarGate - nové CPU 2013

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2N StarGate - nové CPU 2013 Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2NStarGate - nové CPU 2013 V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N StarGate. V první části tohoto

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2NVoiceBlue Next V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N VoiceBlue Next. V první části tohoto

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

TECHNICKÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Preambule. Základní pojmy a zkratky

TECHNICKÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Preambule. Základní pojmy a zkratky Preambule ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento dokument závazně upravuje podmínky provozu některých služeb poskytovaných IT8 Informační technologie s.r.o. jejím Zákazníkům podle Všeobecných obchodník podmínek

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Bezpečnostní tým na VŠB-TUO

Bezpečnostní tým na VŠB-TUO Bezpečnostní tým na VŠB-TUO Ing. Radomír Orkáč VŠB-TUO, CIT 9872 14.4.2011, Ostrava radomir.orkac@vsb.cz O nás Bezpečnostní tým Martin Pustka, Jiří Grygárek, Pavel Jeníček, Radomír Orkáč. Síť VŠB-TUO má

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.11.2006 2.1 12 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 22. 6. 2005 Daniel Smrtka správce sítě Datum:

Více

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Provozní podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto (dále jen Provozní podmínky ) popisují podmínky zřizování, provádění změn, provozu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Smlouva o realizaci programu celoživotního vzdělávání v jednotlivých předmětech akreditovaných studijních programů.

Smlouva o realizaci programu celoživotního vzdělávání v jednotlivých předmětech akreditovaných studijních programů. Smlouva o realizaci programu celoživotního vzdělávání v jednotlivých předmětech akreditovaných studijních programů. Článek 1 Účastníci smlouvy Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Joštova 10,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2009 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodických pokynů MŠMT ČR č.j.: 25 609/2003-56, č.j.: 27 670/2004-551, č.j.: 27 419/2004-55

Více

Mobilita a roaming Možnosti připojení

Mobilita a roaming Možnosti připojení Projekt Eduroam Projekt Eduroam je určený pro bezdrátové a pevné připojení mobilních uživatelů do počítačové sítě WEBnet. Mohou jej využívat studenti, zaměstnanci a spřátelené organizace. V rámci tohoto

Více

Správa a užívání počítačové sítě Masarykovy univerzity

Správa a užívání počítačové sítě Masarykovy univerzity Směrnice MU č. 6/2011 Správa a užívání počítačové sítě Masarykovy univerzity (ve znění účinném od 24. 5. 2010) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Podmínky čerpání dovolené zaměstnanců Univerzity Palackého v Olomouci

Podmínky čerpání dovolené zaměstnanců Univerzity Palackého v Olomouci B3-09/8-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORKY UP (MPK) B3-09/8-MPK Podmínky čerpání dovolené zaměstnanců Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: I. Úvodní ustanovení II.

Více