Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020"

Transkript

1 Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika Evropské fondy : Jednoduše pro lidi Ostrava

2 Programy Evropské územní spolupráce Cíl 2: Evropská územní spolupráce v České republice Programy přeshraniční spolupráce 675,4 mil. ČR Polsko 226,2 mil. Rakousko ČR 97,8 mil. Bavorsko ČR 103,4 mil. Sasko ČR 157,9 mil. Slovensko ČR 90,1 mil. Programy nadnárodní spolupráce Central Europe ,6 mil. DANUBE 202,1 mil. Programy meziregionální spolupráce INTERREG Europe 359,3 mil. ESPON mil. INTERACT III 39.4 mil. URBACT III 74,3 mil.

3 Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika Jen pro informaci ke stávajícímu programu: Celková alokace na program Schváleno na projekty 92, 7 mil. EUR 92, 7 mil. EUR Proplaceno 67, 0 mil. EUR (72,3 %) Certifikováno 51, 6 mil. EUR (55,6 %) Počet podaných projektů 744 Počet schválených projektů 315 Finančně ukončené projekty 157 (49,4 mil. EUR 53,3 %) PO 1 Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje příhraničního regionu a spolupráce PO 2 Rozvoj dostupnosti příhraničního území a životního prostředí PO 3 Technická pomoc Data ke 3. Q Poslední výzva na 1, 9 mil. EUR dne s termínem do na PO rozvoj dopravní infrastruktury a PO zachování ŽP a rozvoj krajiny

4 Společná příprava programu SR ČR TASK FORCE: MPRV SR, MMR, ÚV SR CKO, MF SR, samosprávné kraje SR, kraje ČR, RBK, RB, zpracovatel Consulting Associates, s.r.o, ( zpracovatel EX-ante hodnocení- VVMZ s.r.o.), SMO SR, (zástupce EK ne vždy), (BSK, NSK jako pozorovatelé)) 1.Zlín Žilina Žilina Bratislava Ostrava Ostrava Trnava Bratislava leden Brno Brno Trenčín Trnava Zlín Zlín

5 PPS SR-ČR : obsah a rozdělení společných financí EFRR: (Nařízení EK 1303/2013 o spol.ustanoveních o EFRR : aktivitami: viz další z 11. t.c. vybrány 4 t.c. s investičními prioritami, které jsou naplněny projektovými Prioritní osa Alokace EFRR (EUR) 1 - Využívání inovačního potenciálu (TC 10 a 1) 2 - Kvalitní životní prostředí ( TC 6) 3 - Rozvoj místních iniciativ (TC 11) , , , Technická pomoc ,00 Celkem ,00

6 Prioritní osa Využívání inovačního potenciálu: TC 10:Vzdělávání, školení, odborná příprava,zručnost, celoživotní v. TC 1/1b : Posilnění výzkumu, technolog.rozvoje a inovací Kvalitní životní prostředí TC6/6c : Zachování,ochrana, podpora a rozvoj kult. a přír. bohatství TC 6/6d: Ochrana a podpora biodiverzity, půdy, ekoslužeb včetně sítě NATURA Rozvoj místních iniciativ TC 11: Posilnění institucionálních kapacit, VS, spolupráce institucí a občanů Program přeshraniční spolupráce Slovensko Česká republika EUR / % aktivity % % % % % Technická pomoc 6% - tvorba a zavádění nových vzděláv. programů na ZŠ, SŠ, VŠ - Inovativní přístupy k zlepšení přechodu absolventů škol na trh práce - spolupráce, výměna zkušeností a poznatků vzdělávacích institucí - spolupráce vzděláv. institucí se zaměstnavateli a úřady práce - spolupráce při obnově zaniklých uč. oborů a tvorba nových - Investice do zkvalitnění vzděl. infrastruktury-doplňkové aktivity atd. - zvyšování atraktivnosti celoživotního vzdělávání - zlepšení stavu přírodních a kulturních památek (CR) - zvýšení dostupnosti a zlepšení přístupu těchto památek zlepšením kvality silnic II. a III. třídy (doprava) - příprava a budování cyklostezek k propojení těchto památek - realizace projektů péče o významná přírodní území - budování ekostabilizačních prvků v území - společné výzkumné činnosti ke zlepšení péče a ochrany přírody - odstraňování důsledků eroze půdy, kultivace půdy atd. - společné plánování, strategie a studie v příhraničním regionu - rozvoj spolupráce institucí veřejné správy - vytváření partnerství a sítí přeshraničních struktur - řízení implementace programu, kontrola, audit, činnost MV a STS - zpracování studií a expert. posudků, činnost monitoringu atd.

7 Typy příjemců I PO1 investování do vzdělávání PO1 - Posilnění výzkumu, technolog.rozvoje a inovací 1.Školy, vzdělávací instituce 1. výzkumné instituce 2.Komory a zájmová sdružení právnických osob 2. VŠ s výzkumnými pracovišti 3.NNO 3. podnikatelské subjekty (MSP) 4.Stát a jeho organizační složky 4. Komory a zájmová sdružení právnických osob 5.Územní samospráva 5. NNO 6.Organizace zřízené státem, krajem obcí, městem.. 6. Stát a jeho organizační složky 7.ESÚS 7. Územní samospráva a jeho organizační složky 8.Podnikatelské subjekty (zaměstnavatelé) 8. Organizace zřízené státem, krajem obcí, městem, sdružením obcí 9. ESÚS

8 Typy příjemců II PO2 - Kvalitní životní prostředí - Zachování,ochrana, podpora a rozvoj kult. a přír. bohatství 1. Stát a jeho organizační složky 2. Územní samospráva a jeho organizační složky 3. Organizace zřízené státem, krajem, obcí městem, sdružením obcí 4. NNO 5. Zájmová sdružení právnických osob 6. Okresní a krajské organizace cestovního ruchu 7. ESÚS PO2 - Ochrana a podpora biodiverzity, půdy, ekoslužeb včetně sítě N. 1. Stát a jeho organizační složky 2. Územní samospráva a jeho organizační složky 3. Organizace zřízené státem, krajem, obcí městem, sdružením obcí 4. NNO 5. Zájmová sdružení právnických osob 6. ESÚS

9 Typy příjemců III PO3 Rozvoj místních iniciativ - Posilnění instit. kapacit,vs, spolupráce institucí a občanů 1.Stát a jeho organizační složky 2.Územní samospráva a její organizační složky 3.Organizace zřízené státem, krajem, obcí, městem, sdružením obcí... 4.NNO 5.ESÚS 6.Školy, vzdělávací instituce 7.Komory a zájmová sdružení právnických osob Parametry programu 1.princip vedoucího partnera 2.splnění min. 3 kritérií spolupráce ze čtyř: společné - příprava, realizace, personál, financování

10 Definované území Program přeshraniční spolupráce Slovensko Česká republika ŽSK, Tren.s.K, Trn.sK, kraje MSK, ZL, Jhm (NSK a BSK účast v rámci 20% využití finančních prostředků z alokace mimo oprávněné území např. prostřednictvím trilaterálních projektů,dle čl, 20 nařízení EK 1299/2013 o ERDF)) Implementační struktura Řídící orgán (MPRV SR) celková zodpovědnost za realizaci programu, kontaktní subjekt pro EK, národní spolufinancování pro slovenské LP a PP Společný technický sekretariát (Infobod) Národní orgán (MMR) spolupráce s ŘO při nastavování metodických postupů při realizaci programu, podpora ŘO při koordinaci jeho aktivit na českém území programu, národní spolufinancování pro české LP a PP CO (MF SR) předkládá žádosti o platby na EK, převod financí LP z ERDF, certifikace výkazů výdajů na EK OA (MF SR) výkon auditu systému řízení a kontrola OP Kontrola I. stupně MPRV SR, CRR Rámcová administrace programu PŽ předkládá projektovou žádost (STS, Infobod) na základě výzvy Hodnocení formálních náležitostí Hodnocení oprávněnosti, odborné posouzení projektu: kontrola disponibility prostředků, kontrola způsobilosti výdajů, kontrola relevance veřejné podpory Hodnocení míry přeshraniční spolupráce a přeshraničního dopadu Schválení projektu na MV a příprava smlouvy o přidělení nenávratné dotace na projekt z EFRR

11 Definované území programu:

12 Fond mikroprojektů u PPS SR ČR Celková alokace ERDF na program: FMP.10% 90,14 mil. EUR 9,01 mil. EUR Správce FMP: LP - RBK, PP ŽSK Střešní projekt bude předložen v rámci TC11 (PO 3 rozvoj místních iniciativ)) Mikroprojekty budou realizovány v rámci PO 3, rozvoj místních iniciativ(60%) a PO 2,6c- kult. a přírodní dědictví (40%), stejně budou vykazovány i administrativní náklady na projekty. Maximální podíl nákladů na administraci u projektů činí 16%.

13 Harmonogram přípravy Informace o aktuálním stavu programu do vlády ČR: Konec procesu posuzování SEA. začátek září 2014 Současně zapracování výstupu z EX- ANTE hodnocení a připomínek Vláda ČR vzala program na vědomí: Podpis Pre-agreementu v ČR Vláda SR schválila program Podpis Pre-agreementu v SR : předložení EK: k dalšímu formálnímu vyjednávání (I. kolo připomínek) Následují další jednání Task-Force k doprovodným realizačním programovým dokumentům: PPŽ/P, PPH, OM, projektová žádost vyjednávání s EK: předpoklad cca 6 měsíců vyhlášení programů: předpoklad 2. čtvrtletí 2015 Složení MV (podobné jako , bude však zastoupena i akademická obec)

14 Doprovodná realizační dokumentace 1. Programový manuál 2. Formulář žádosti o nenávratný finanční příspěvek Oprávněnost žadatele a partnera Oprávněnost aktivit Oprávněnost výdajů Oprávněnost místa realizace projektu Oprávněnost cílové skupiny Podmínky k poskytnutí příspěvku 3. Příručka pro žadatele 4. Kriteria pro výběr projektů a příručka pro hodnotitele 5. Příručka pro příjemce 6. Smlouva mezi ŘO a projektovým žadatelem 7. Další dokumentace

15 Děkuji za pozornost! Ing. Vladimír Šourek OEÚS

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Zahajovací konference. Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Bad Elster, 18. června 2015. www.sn-cz2020.

Zahajovací konference. Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Bad Elster, 18. června 2015. www.sn-cz2020. Zahajovací konference Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020 Bad Elster, 18. června 2015 www.sn-cz2020.eu www.sn-cz2020.eu Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 25.11.2014 Svitavy SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR dne 15. července 2014 oficiálně

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program 18. 6. 2015 Liberec Ing. Michaela Brožová EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY 2014 2020 Evropský fond pro regionální rozvoj Zjednodušení architektury programů

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Slovo ministra. Vážené dámy, vážení pánové,

Slovo ministra. Vážené dámy, vážení pánové, Slovo ministra Vážené dámy, vážení pánové, program předchozího programovacího období INTERREG IIIA si kladl za cíl posílit a zkvalitnit obchodní, hospodářské, turistické a kulturní vztahy mezi sousedícími

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 PROSINEC

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Dotační programy pro venkov 2014-2020

Dotační programy pro venkov 2014-2020 Dotační programy pro venkov 2014-2020 Prezentace VP SCLLD MAS HK, Velký Týnec, 25. 6. 2014 Příprava strategií MAS v ČR - SCLLD Aktuální mapa MAS 180 MAS ČR Aktivity přípravy SCLLD (ISRÚ) Kde jsme? 2014

Více

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním 3 Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo shrnutí integrovaných přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů podle čl. 15 (2,A) obecného nařízení Základním východiskem

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj únor 2010 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1. Úvodní

Více

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Ministerstvo financí ČR červenec 2014 Obsah Obsah... 1 1. Finanční prostředky na programové období

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH III. PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Ministerstvo financí ČR duben 2014 Obsah 1. Finanční prostředky na období 2014-2020... 2 2.

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více