Církevní památky. Palkovic a Myslíku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Církevní památky. Palkovic a Myslíku"

Transkript

1 Církevní památky Palkovic a Myslíku

2

3 Úvod Drobné sakrální památky, tj. boží muka, kříže a kapličky, jsou často označovány za neodmyslitelný prvek naší krajiny. Mají dlouhou tradici, která byla zásadně přetržena érou komunismu. V této době některé stavby zmizely, jiné zchátraly a s nimi se většinou ztratil i význam těchto objektů, jejich funkce a také vztah lidí k nim, což bylo patrné z jejich špatného stavu. Péče o drobné památky sakrálního charakteru přestává být negativně vnímána až po roce Avšak tradice udržování staveb již byla přervána, jejich poselství pozapomenuto, případně nedoceněno. Chata v osadě Rybí. (2012) A tak nemalou úlohu k záchraně sakrálních památek v Palkovicích a na Myslíku sehráli nejen majitelé pozemků, na nichž se dané památky nacházejí, ale také mnozí bezejmenní občané a někteří zastupitelé Obce Palkovice. Jejich společným dílem a přičiněním se některé kapličky podařilo opět uvést do původního stavu a starost o jejich pravidelnou údržbu. Snahou této publikace je připomenout a ukázat občanům obou obcí historický odkaz našich předků, který zde po dlouhá desetiletí a možná i staletí, přetrvává. Při mapování jednotlivých památek jsme se snažili dát dohromady data vzniku staveb, případně jejich zánik a pátrali jsme po pověstech a příbězích, které se k nim vážou. Přestože jsme vytčené cíle nedokázali splnit, myslíme si, že přehled jednotlivých objektů, které jsou v publikaci zaznamenány, jsou malým poděkováním našim předkům za jejich práci, kdy s láskou tyto sakrální památky vlastníma rukama postavili a zhotovili. Osada Rybí. (2012) 3

4 Historický vývoj drobných sakrálních staveb Předchůdce drobných sakrálních staveb je nutno hledat již v předkřesťanské době, kdy se v krajině nacházelo mnoho objektů označujících významné místo. Nejspíše šlo o kameny, doplněné jedním až čtyřmi dlouhověkými stromy na rozcestích, nebo dřevěné sloupy podél cest. V pozdějších dobách byly některé sloupy doplněny korpusem Krista a do kamenů byl vyryt kříž. Tím nejspíše vznikly první drobné sakrální objekty boží muka, kříže, kapličky, zvoničky, svaté obrázky a sochy svatých. Mezi větší a velké sakrální stavby patří mariánské sloupy, kaple, chrámy a kostely. Z drobné sakrální architektury jsou pravděpodobně nejstarší kříže a objevují se nejspíše okolo 9. století, kdy Karel Veliký vydává nařízení stavět tyto objekty u cest. Na Moravě se zřejmě objevily už v souvislosti s příchodem Konstantina a Metoděje. Původní kříže byly pravděpodobně dřevěné, až okolo 13. století se objevují kamenné objekty v reliéfní podobě nebo se stesanými zakulacenými rameny. Kamenné kříže štíhlejšího a většího charakteru se vyskytují až později. Podobu nejranějších křesťanských znamení si však můžeme jen domýšlet, neboť dřevěná se nemohla zachovat a určení stáří vrypu do kamene je Kříž na myslíkovském hřbitově. problematické. V novověku přicházejí železné kované kříže a od 18. století litinové, na podstavci s korpusem Krista a častým nápisem INRI (latinsky Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský). Litinový kříž většinou vyúsťuje v oválnou či obdélníkovou cedulku s oslavným nápisem. Litinové kříže pak byly vystřídány kamennými a mramorovými. Boží muka se objevují až v 11. století ve Francii jako tzv. svíce mrtvých stavěné u hřbitovů. Až později jsou boží muka vnímána jako ztělesnění sloupu, u kterého dal Pontský Pilát bičovat Krista. První dochovaný objekt božích muk na českém území je datován ze 13. století. Od 14. století se objevují kamenná gotická boží muka. K největšímu rozšíření božích muk dochází v období baroka a I. republiky. Boží muka stojí většinou při poutních cestách a jsou kamenná sloupková nebo zděná pilířová, většinou čtyřboká s omítkou a obílením. V horní části (lucerně neboli kaplici, hlavici) čtyřbokých muk jsou čtyři výklenky (niky) na obrázky Kristova utrpení nebo světců. Pokud se uvnitř výklenku nachází soška, bývá 4

5 většinou novějšího data. V průběhu baroka byly ulomené hlavice nahrazovány jinými sochařskými dílky či kříži s Ježíšem Kristem. Obdélníkový sloupek o délce 1,5 2 metry, na jehož konci se lucerna nachází, se nazývá dřík a může na sobě nést reliéfy různých znaků, nápisy či data. Podložen bývá zpravidla menší patkou, připomínající sokl. Půdorysem je zpravidla čtverec, obdélník, zřídka kruh nebo ovál. Vrchní hrany patky mohou být zkoseny, podzemní část se pozná podle toho, že není opracována. Střecha božích muk je krytá šindelem, taškami nebo cihlami a většinou je zakončena křížkem. Pokud došlo v průběhu let k ulomení kamenného křížku, byl nahrazen kovovým. Vývojově nejmladší sakrální stavbou jsou kapličky a spadají do období protireformace na počátku 18. století. Nejvíce jich však bylo postaveno v 19. století a za přispění agrární strany také za I. republiky. Roli hrál nejen výběr místa, kde kaplička měla stát, ale také tvar kapličky. Kapličky byly obvykle umísťovány na návsích, kde plnily funkci kostelíka pro pobožnosti, nebo na významných místech, kterými byly např. Boží muka v Brušperku v lokalitě Marek. prameny a studánky. Na dominantních kopcích a návrších zase tvoří zakončení křížových cest. Existují dva druhy kapliček: starší výklenkové s dvířky do malého výklenku uvnitř a mladší prostorové, které mají uvnitř větší prostor. V prostorech (resp. výklencích) kapliček bývají umísťovány svaté obrázky nebo sošky. Výklenkové kapličky jsou někdy považovány za pomezí mezi božími mukami a kapličkou, a jsou označovány jako poklony, stavěné na místech, kde poutníci poprvé spatřili cíl své pouti, kde poklekli a políbili zem. Zvláštním typem kapličky jsou zvoničky, které byly především umísťovány v obcích, které neměly kaple ani kostel. Nejstarší zvoničky pocházejí z 16. století. K jejich obecnému rozšíření dochází až v druhé polovině 18. století, kdy Marie Terezie ohňovým patentem ze dne nařizuje ohlašovat požár zvoněním. Kaplička v Chlebovicích. 5

6 Zvon byl původně umísťován do přirozené rozsochy stromu (např. lípy, dubu, švestky aj.). Protože však listí oslabovalo slyšitelnost zvonku, byly tyto umísťovány na rozsochatý kůl (tzv. vidlák, dvoják nebo zouvák) uprostřed obce. Někdy býval tento vidlák zastřešen. Pokud byla jednoduchá zvonička tvořena dvěma kmeny, mezi nimiž byl zvon zavěšen, říkalo se jí šrák. Později se objevují kapličky se zvonem a plní tak roli kapličky i zvoničky. Zvonička v Měrkovicích. (2008) 6

7 Funkce drobných sakrálních staveb Drobná sakrální architektura dříve plnila různé funkce, mající význam jednak pro člověka, ale také pro krajinu. Tyto funkce se historicky proměňovaly, v jednotlivých obdobích některé vystupovaly do popředí, jiné na svém významu naopak ztrácely. Sakrální památky v krajině působí jako hmotné upomínky na příběhy, pověsti a smíření. Jedinec, který prochází domovskou krajinou, si díky těmto stavbám vybavuje vzpomínky, a tím utvrzuje svůj vztah k domovu. Stavby však působí i na ty, kdož jsou v dané krajině jen návštěvníky, neboť je upozorňují, že místo je zajímavé lidskou událostí. Tím krajinu ozvláštňují a polidšťují. Zejména objekty typu kapliček, studánek a líp v polích jsou místa, která objevujeme a jimiž velmi často začíná naše citová vazba ke krajině, která nakonec vyúsťuje ve vyváženější vztah k životnímu prostředí. V této kapitole vymezíme přehled funkcí drobných sakrálních staveb, opírat se budeme o typologii Jindřicha Nuska, který se tématem funkcí posvátných objektů zabývá podrobněji. V základní rovině se rozlišuje funkce primární a sekundární. Primární jsou ty, které se váží na záměr zřizovatele a jsou přímým odrazem důvodu, pro který stavba vznikla. Do této kategorie spadá funkce kultovně náboženská, memoriální, reprezentační, orientační a hraniční. Nezamýšlenými funkcemi jsou sekundární, mezi něž se řadí funkce estetická, informační a environmentální. Funkce kultovně náboženská a memoriální jsou hlavním výrazem pohnutek, na základě kterých stavby vznikaly. Kultovně náboženskou funkci chápeme nejen ve smyslu náboženských praktik a rituálů u stavby vykonávaných, ale pojímáme ji v širším smyslu jako upomínku na podstatu křesťanské víry. V tomto ohledu je kultovně náboženská funkce zcela prvotní a vyplývá z podstaty sakrálních staveb. Na kultovně náboženskou byla navázána funkce orientační. Stavby ve volné krajině již z dálky signalizovaly průběh cesty a hlavně rozcestí, u kterých se nacházely. Memoriální prvek se objevuje až později a pro křesťany se stal samostatným důvodem pro vznik drobného sakrálního objektu, který upomínal na významnou událost, nejčastěji úmrtí. U zrodu jiných staveb stál zbožný slib jako výraz díků a vděčnosti za pomoc Boží. Drobná sakrální architektura se stala nástrojem i v trestním právu jako znamení urovnání sporu v podobě smírčího kříže, ale také v majetkoprávní oblasti, kde označovala hranice pozemku uvedeného do držby. Hraniční funkce byla patrná i u objektů, které upozorňovaly na meze panství. Konečně reprezentační rovina drobné sakrální architektury se objevuje v 19. století, kdy je ke stavbě připojeno jméno donátora (dárce). 7

8 Environmentální funkce vyznívá zejména v kontextu plošného rozorávání polí, typického pro zacházení s krajinou v minulém století. Kapličky, které nebyly zničeny, se tak ocitly uprostřed polí, doprovázené zpravidla jedním nebo více stromy. V rozorané krajině měly stromy funkci větrolamů, ve svých korunách zachycovaly prachové částice a byly úkrytem ptáků a jiné drobné zvěře. Stavby se staly, a pravděpodobně i dnes mohou být, prostředníky vztahu ke krajině. Je však i dnes sakrální funkce základním atributem drobné architektury? Pokud jsou stavby obnovovány či stavěny nepraktikujícími křesťany nebo nás jen oslovují jiným důvodem než sakrálním, nedochází k vyprazdňování podstaty objektu? Nejsou stavby bez svého sakrálního obsahu jen postmoderním doplňkem současné krajiny? Mnozí autoři se shodují, že k proměně, případně až ke ztrátě vztahu k drobným sakrálním stavbám skutečně došlo, a to zejména v druhé polovině 20. století. Do 1. poloviny 20. století pracovala většina venkovského obyvatelstva v zemědělství nebo v lese. Lidé tak byli zejména s tou částí krajiny, kterou obdělávali, v každodenním styku. Krajina představovala vysoce strukturovaný, funkční a nezamyšleně estetický celek. Nemůžeme ale hovořit o láskyplném vztahu sedláků ke krajině, ale spíše o potřebě krajiny. Vztah ke krajině byl zcela jistě žitý. Lidé se v krajině pohybovali, znali každé její zákoutí, pracovali v ní a měli zde svůj domov. Na toto byly navázány i sociální vazby a struktura. Od konce čtyřicátých let 20. stoleté došlo ale k významným změnám, jejichž výsledkem byla závažná proměna krajiny i lidského vztahu k ní. Tyto změny se projevily v různé intenzitě na celém území státu. Klíčovou roli sehrály zejména procesy kolektivizace a znárodňování, které měly nedozírné a často tragické důsledky jak pro krajinu, tak i pro její obyvatele. Scelování pozemků, spojené s rozoráváním remízků a kácením rozptýlené zeleně, šlo ruku v ruce se ztrátou vztahu ke krajině. Vazba k vlastní půdě představovala na venkově základní existenciální rozměr a mnoho sedláků, kteří odmítli vydat dobytek a pozemky, bylo perzekuováno. Majetní a obzvláště vzpurní sedláci byli označeni za kulaky, veškerý majetek jim byl zabaven a byli vystěhováni do nehostinných, málo úrodných oblastí. Z hospodářů se přes noc stali dělníci zemědělského družstva. Vztah ke krajině i k zemědělství se po čase úplně a v podobě před rokem 1948 pravděpodobně nevratně přetrhl. Přesto, že i za komunismu mnoho lidí pracovalo v zemědělství, vytrácel se zodpovědný přístup k vlastní práci a k jejím výsledkům. V krajině společně s remízky zanikla i četná cestní síť, na kterou byla navázána drobná sakrální architektura. Objekty, které v krajině přežily, se často staly malým ostrůvkem, občas doplněným ponechanou zelení. Osamocenou sakrální architekturu nebylo v rozorané krajině těžké z traktoru přehlédnout a mnohé stavby tak byly pravděpodobně nezamyšleně nebo z nedbalosti zničeny zemědělskou technikou. Vedle procesů, které ochromily krajinu, a s tím i drobné sakrální stavby, je nutné připomenout protináboženský duch režimu. Mnohé stavby tak byly cílem i záměrného ničení. Druhou polovinu 20. století mnohá drobná sakrální architektura nepřežila nebo zcela zchátrala. 8

9 Kaplička u Chlebovic. (2013) Počátkem 90. let 20. století objevují v špatném stavu drobnou sakrální architekturu různá občanská sdružení, nadace, památkáři, obce i jednotlivci. Zájem projevují i novináři a knižní vydavatelství. Stavby jsou mapovány a obnovovány, zřídka se staví i zcela nové objekty. Hledá se paměť objektů v podobě příběhů, které se ke stavbám vážou. Vyvstává otázka, proč zájem přichází zrovna v tuto dobu a proč vůbec přichází. Jako první se nabízí vysvětlení související se změnou režimu. Péče o sakrální stavby a projevy křesťanství obecně přestávají být negativně sankcionované. Role staveb v krajině, spojená s úctou k odkazu předků a jejich vliv na utváření pocitu domova, jsou patrné i z dalších vyjádření, kde je drobná sakrální architektura označena za klíč k odkrytí historie domova 9

10 a lokálních osudů, a díky jejich dokumentaci neupadne v zapomnění duchovní dědictví předků. Objevuje se myšlenka pokud něco dobře známe, více si toho vážíme. V uspěchané době však mnozí lidé nejsou schopni vnímat existenci sakrálních památek, krajinou projíždějí, než aby v ní žili. Stavby jsou ale přesto hodné naši pozornosti. Je tomu tak proto, že jsou místem zastavení, modlitby, vzpomínání a odpočinku. Jsou opředena zvláštní atmosférou a poezií místa. Chraňme odkazy minulosti, aby si potomci vážili naší práce a našich výtvorů. V souvislosti s obnovou a výstavbou drobné sakrální architektury je často pokládána otázka, pro koho se mají stavby zachovávat. A odpověď zní: pro národ a jeho identitu, pro předky, resp. úctu k jejich dědictví, pro následující generace, kterým je nutné dědictví předat v odpovídajícím stavu, pro hodnotu objektů jako ztělesnění víry, genia loci (tj. duch vládnoucí na určitém místě), nositele paměti, umístění v krajině nebo pro turisty. Poměrně novou skupinou, pro kterou je stavby také možné obnovovat, jsou turisté. Východiskem takto motivovaných aktivit je přesvědčení, že stavby mohou být pro turisty zajímavé. Proč a čím drobná sakrální architektura turisty oslovuje? Tyto objekty nejspíše začaly být vnímány jako symboly, případně atributy krajiny. Možná proto se zobrazení drobné sakrální architektury objevují v propagačních materiálech obcí, regionů a cestovních kanceláří. Tento trend obdivu krajiny a venkova je patrný i na zájmu o místní tradice a způsob života našich předků. V čem je ale zážitek pro turisty zajímavý? Pečlivě udržovaná boží muka navozují pocit malebnosti a útulnosti, stejně jako oprýskané kapličky. V tomto kontextu se tedy drobné sakrální stavby mohou ocitnout v roli nástroje cestovního ruchu a ekonomickozaměstnanostní politiky obcí a regionů. Na základě uvedeného můžeme identifikovat dosud nezmiňovanou ekonomickou funkci drobné sakrální architektury. I dříve byly drobné sakrální objekty indikátory ekonomické vyspělosti obce, ale nyní mluvíme o roli nástroje zisku financí. Tato role by však měla zůstat pouze doplňkovou. Jinak zákonitě dochází k degradaci. Jednoznačná ekonomická závislost na cestovním ruchu se jeví jako nezdravá, neboť se památka stává závislou na požadavcích a přechodných módních trendech poptávky V souvislosti s otázkou pro koho drobné sakrální objekty opravovat, lze na stavby nahlížet i jako na prvek, který napomáhá utvářet místní identitu. Jde o projev regionalizace. Různé regiony a mikroregiony si začínají uvědomovat svou identitu a hledají své symboly. Mnohé z nich však nemohou sáhnout po větší dominantě a začínají proto objevovat drobné památky. Odpověď na otázku, pro koho se dnes obnovují drobné sakrální objekty, tedy nemusí znít buď jen pro místní, nebo jen pro turisty. Opravené stavby mohou mít význam jak pro obyvatele, tak pro návštěvníky dané oblasti. S rostoucím uvědoměním lokální příslušnosti může vyvstat potřeba vytváření nových pracovních míst v regionu a v této souvislosti se jeví cestovní ruch jako významná příležitost. Úskalím zapojení staveb jako nástroje cestovního ruchu je však možné naprosté převážení ekonomické funkce nad ostatními funkcemi sakrální architektury. 10

11 Sakrální památky v Palkovicích Během 19. století bylo v různých částech obce postaveno několik kapliček a božích muk. Jedná se o lidové památky, které naši předkové stavěli ke cti a chvále Boží. O jejich historii však toho moc nevíme, neboť žádný pramen (např. kroniky, archivní písemnosti nebo ústní vyprávění) nezaznamenal, proč kapličky právě v daných místech vznikaly. A přesto je na nich něco zajímavého a dávají zdejší krajině svéráznou tvář. Kapličky v obci byly postaveny především kolem hlavní silnice, po které naši předci denně jezdívali nebo chodívali za prací do frýdeckomísteckých textilek a hutí, dopravovali povozy různé obchodní zboží, vozili dřevo na pily, dováželi uhlí apod. Tyto kapličky sloužily předkům při jejich cestách k zastavení a načerpání tělesné i duchovní posily. Výjimkou mezi kapličkami se zdá umístění kaple na Staré cestě, jenže i tato památka byla postavena u hlavní silnice Silnice, vedoucí Palkovicemi k Místku, byla založena teprve asi okolo roku 1846 a prý velmi pracně, poněvadž ji bylo třeba mnoho navážet. Nesnáze také působilo, že nová silnice musela být v některých místech vedena po soukromých pozemcích a tehdejší kněz v Palkovicích, P. Kliment Tvrdý, nedovolil, aby se silnice táhla přes arcibiskupské pozemky. Cesta byla dohotovena jen po hranici Místeckou, odkud ji měla dále vybudovat obec Místek. Avšak občané Místku se vzpírali, a proto teprve roku 1872 byla polní cesta do Místku upravena na zemský náklad. Dokončení silnice provedli občané Palkovic za starosty Františka Mičulky (čp. 110) a jeho souseda Františka Menšíka (čp. 111). Původní stará silnice z Místku vedla kolem domků čp. 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, po nynější Staré cestě. Trojúhelník mezi těmito domovními čísly (tzv. na okluku), jdoucí příkře do kopce, byl přeložen až v roce Ve stejné době byla dále od Místeckého lesa posunuta silnice v Rakovci. Ze Staré cesty se silnice stáčela na levé straně, k dnešní čerpací stanici, a dále vedla po nynější trase (např. mezi domy čp. 24 a čp. 25 na pravé straně a čp. 23 a čp. 22 na levé straně), k Lidovému domu až ke kostelu. Most přes řeku Olešnou byl u kostela postaven v roce Dále cesta pokračovala kolem požární zbrojnice, okolo čp. 488 přes bývalé školní hřiště u čp. 50 a dále po pravém břehu Olešné. Poblíž domku čp. 53 byl brod. Od brodu cesta vedla po pravém břehu potoka Pstruží okolo JZD a stále po pravé straně k hospodě na Horním konci. Odtud pokračovala korytem potoka kolem čp. 484, 77, 78 a na suchou zem se dostala u čp. 85. Původní cesta dále vedla jižním směrem po pravém břehu Pstruží okolo čp. 90, 92, pak se opět přejížděl potok brodem a cesta vyústila na nynější silnici u čp Pěší cesta z Místku vedla od Barákovy boudy směrem na Palkovice přes pole, kolem kapličky u Seiberta, pak směrem k Olešné, kolem domu čp. 2 a chodník vyústil na nynější silnici u čp

12 V Palkovicích můžeme u hlavní silnice napočítat několik kapliček na Staré cestě u čp. 650, na Dolním konci u čp. 22, zlikvidována byla kaple sv. Jana Nepomuckého u čp. 134, další kaple jsou u čp. 118 a na Horním konci v zahradě u čp Kromě těchto sakrálních objektů máme v Palkovicích i další v Dolině u čp. 167, na Podhůří u čp. 208, na Hůrkách u ev. č. 09 a ev. č. 044, na III. Hůrkách u ev. č. 019 a v Rozsůškách u čp V 21. století vznikly nově kapličky v Pohorali, patřící čp. 119 a ve středu obce u čp. 49. Mezi další významné sakrální objekty patří litinový kříž u čp. 47, dřevěný kříž u čp. 38, pískovcový kříž u čp. 40, dřevěný misijní kříž u kostela a kamenný kříž uprostřed palkovického hřbitova. V průběhu let zmizely veškeré původní výzdoby jednotlivých kapliček, ať už zničením nebo krádežemi, a tak nové obrázky a sochy jsou již ze současné doby. Ale i tak mají svou hodnotu, protože do kapliček byly dodány s láskou. 12

13 1. Kostel sv. Jana Křtitele v Palkovicích GPS souřadnice: N, E Pohled na kostel z roku cca Přibývajícímu obyvatelstvu Palkovic dřevěný kostelík sv. Mauritia (Mořice) s věží a dvěma zvony již nestačil, a proto byl na parcele č. 56/1 roku 1631 nákladem obce postaven nynější zděný kamenný kostel sv. Jana Křtitele (od kulturní památka č /8691). Byl posunut více do středu obce, kde vznikaly malé obchůdky, mlýn, škola a další instituce. Kolem kostela byl rovněž zřízen malý hřbitov. Patronem kostela se stal sv. Jan Křtitel a každoročně v den slavnosti jeho narození, 24. června, obec slaví pouť. V den posvěcení kostela, na svátek sv. Martina 11. listopadu, se v obci slaví krmáš. Dle prof. Linharta byl postaven v románském slohu, přičemž tomuto názoru nasvědčují kamenné a stavební prvky kostela, zatímco sakristie je postavena ve slohu gotickém. Ale ve většině publikací se u stavby palkovického kostela uvádí, že se jedná o architekturu z období třicetileté války a kostel je postaven v barokním slohu. Kostel byl vybaven čtyřmi malými zvony a nad hlavním vchodem byl vytesán třířádkový nápis o výšce písma asi 3 4 cm: TENTO HRAMGEST ZBVDOWAN KECCZIAKCHWALE PAN BOHV Z NAKLADEM DZEDZINI PALKOWICZ ZAVRZA DVGIRV FOGTA ONDRA WASICE BARTOSAKVLHANA

14 Kostel je postaven z kamene, podepřený 9 silnými pilíři. Klenby jsou pouze v presbytáři, jehož délka je 8,4 m, šířka 7,6 m a výška 7,5 m. Loď kostela má rovný strop. Délka lodě je 10,6 m, šířka 10,2 m a výška 7,5 m. Věž o rozměrech 7 7 m je celkem 38,66 metrů vysoká a na její špici je báň o průměru 0,6 m, kde je ukotven litinový kříž, jehož výška je 2 m. Základy věže jsou široké 2 metry, jejich hloubka není známa. Do výše 17 m jsou zdi věže široké 1,7 m, v úrovni věžních žaluzií 1,3 m. Ve věži jsou čtyři podlaží, která slouží k umístění zařízení věže. První podlaží slouží jako vstupní plošina k nástupu na schodiště, která je ve výšce 8,4 m. Druhé podlaží ve výšce 12,7 m slouží pro věžní hodinový stroj a malé muzeum. Na třetím podlaží ve výšce 16,4 m jsou zavěšeny zvony, tympány pro odbíjení času věžních hodin a vysílačka zabezpečovacího zařízení kostela. Žaluzie věžních okenic se nacházejí ve výšce 17,7 m. Čtvrté podlaží ve výšce 22,2 m zajišťuje rozvod impulsů k jednotlivým ciferníkům věžních hodin a k výstupu na střechu věže. Do nejvyššího podlaží je třeba překonat 93 dřevěných schodů. Ciferník věžních hodin je měděný, má průměr 1,6 m, výška číslic je 20 cm, délka velké ručičky je 60 cm a malé 40 cm. Strop v sakristii je zděný, klenutý, nad presbytářem zděný v gotickém slohu a nad lodí chrámovou rákosový. Hlavní oltář v kostele byl pořízen roku 1632 a vyzdoben obrazem svatého Jana Křtitele od místeckého malíře A. Englera. V roce 1688 došlo k pořízení zvonu z obyčejné zvonoviny o váze 120 kg. Je pravděpodobné, že kostel měl již v té době 2 zvony, které byly přemístěny z kaple sv. Mauritia. Dne 20. října 1777 byly dr. Františkem Michalovičem, knězem z řádu sv. Františka Serafínského, posvěceny obrazy původní křížové cesty a v roce 1799 byly pořízeny dva boční oltáře svatého Kříže a svatého Františka z Assisi. V roce 1819 byly pořízeny nové varhany, neboť původní varhany bez pedálů (tzv. positiv) byly již nedostačující. V roce 1829 byl přelit zvon z roku 1688 na nový zvon o průměru 75 cm a váze 100 kg. Nesl nápis Ke cti sv. Jana Křtitele. Bil celé hodiny a dále vyzváněl při církevních obřadech. V roce 1835 došlo k přelití malého zvonu o průměru 59 cm a váze 50 kg. Jednalo se pravděpodobně o starší zvon, o němž se však bližší historické materiály nedochovaly. Nový zvon měl nápis S. Maria una pro nobis. Bil každou čtvrthodinu a dále při různých církevních obřadech. Kromě toho byl v kostele tzv. sanktusový zvonek z obyčejné zvonoviny a železný umíráček o váze 30 kg, výšce 35 cm a spodního průměru 38 cm. Jejich stáří však nejsou v archivech zaznamenána. První lokalista Jan Albert Kalabis bydlel v soukromém domě čp. 30, a když v roce 1786 se domek od dřevěného komína vzňal a shořel, byla v roce 1786 při kostele postavena farní budova se třemi místnostmi a pokryta šindelem. Přilehlá hospodářská budova byla rovněž provedena z tvrdého materiálu a pokryta šindelem. V roce 1883 byly na faře přistaveny dvě světnice, po obou stranách vystaveny štíty, a zvětšen byl rovněž byt pro kooperátora. Zároveň došlo k opravě střechy farní budovy, kterou provedl stavitelský mistr Habermann. Ve výkazu majetku fary z roku 1883 je uvedeno, že fara má 5 světnic, kuchyň, komoru, 14

15 Jeden z nejstarších záběrů na faru kolem roku Záběr na faru z roku sklepy, 2 záchody, chlév, kůlnu na dříví a vůz se dvěma koníčky. U vchodu do budovy byla veranda se třemi stupni z kamene, dveře hlavního vchodu byly z měkkého dřeva, natírané olejovou barvou a nad dveřmi bylo okénko. Rovněž závora byla z měkkého dřeva. Chodba byla vydlážděná a střecha šindelová. Chlév byl pro 3 krávy a jeho střecha byla pokryta šifrem (tj. břidlicí). Kůlnu na vůz tvořily 4 pilíře a desky, a střecha byla pokryta šindelem. Kurník byl zděný a na dvoře stála železná pumpa. V průběhu jednotlivých let zaznamenala farní budova a s ní související další stavby několik významnějších i drobnějších oprav: 1891 V jednom pokoji fary oprava dřevěné podlahy, proveden nátěr dveří a oken olejovou barvou, vstupní dřevěné dveře byly nahrazeny železnými. Již nevyhovující pumpa byla nahrazena čerpadlem oprava zděného kurníku a střechy farní stodoly 1894 oprava podlahy v dalším farním pokoji, rozšířen byt kooperátora 1895 opraven tyčkový (tzv. štachetový) plot kolem fary a před zahradou 1896 do bytu kooperátora dodána nákladem 5 zl. 92 kr. nová kachlová kamna (kamnař Grossman z Místku) 1897 zhotovení 4 vnitřních a 4 vnějších oken do bytu faráře a farní jídelny, oprava střechy fary, farní budova rozšířena o další dva pokoje 1899 oprava chléva pro dvě prasata 15

16 1900 zakoupena kamna pro byt faráře 1901 výměna kostelního čerpadla, oprava farní střechy taškami 1904 Karel Habrnal z Palkovic zhotovil nová dřevěná vrata na farní dvůr 1905 nová dřevěná podlaha ve světnici faráře 1906 oprava střechy farní stodoly i budovy 1908 zhotovení nových cementových podlah farní budovy 1909 rekonstrukce farních hospodářských budov, na farním dvoře byl zbudován nový záchod pro služebníky a dělníky, dřevěná koryta pro zvířata byla nahrazena cementovými 1914 oprava farní stodoly, u farní budovy bylo 7 cihlových vstupních schodů nahrazeno cementovými, na ochranu cihlových pilířů bylo použito šest cementových desek, pod kamenným křížem u fary byl zřízen nový podstavec 1919 do farního dvora byla pořízena nová vrata v částce 356 K 20 hal na chodbě farní budovy položen nový rákosový strop 1937 ve farní budově zhotoven vodovod a kancelář, znovu vybudována byla hospodářská farní budova 1942 vymalování světnice a kuchyně prováděl malíř Raimund Šebesta z Palkovic 1943 Úprava farní budovy, a to místnosti pomocného kněze, farní kanceláře, schodiště na půdu a do sklepa, zhotovení elektrického vedení a přepážky v chodbě. Na akci se materiálně podíleli klempíř Antonín Skotnica a kovář Cyril Bílek z Palkovic Městským stavebním podnikem ve FrýdkuMístku byla provedena oprava vnitřního zařízení farní budovy. Byla vyměněna okna, dveře, některé podlahy, upravena koupelna, vestavěna koupací vana, opravené vnitřní omítky a veranda u vchodu. Rovněž byl postaven nový plot. Opravu elektrického vedení a zazdění telefonních drátů provedl zdarma Jaroslav Kubala z Palkovic. Všechny opravy byly hrazeny z dobrovolných darů věřících, které se získávaly od září 1967 pravidelnými měsíčními sbírkami. Od farního úřadu byla rovněž poskytnuta smluvní půjčka ve výši , Kčs zavedeno plynové vytápění fary 2004 farní budova byla nákladem , Kč napojena na obecní kanalizaci 2005 Provedena oprava fasády na farní budově a nátěry štítů na faře i správní budově. Byly položeny obrubníky kolem cesty u farní budovy až k hlavní bráně a následně byla celá cesta vyasfaltována Provedena kompletní elektroinstalace v půdním prostoru fary, jelikož stávající již nesplňovala normy. Byla skácena borovice, kterou v roce 1939 zasadil P. František Mastil, na levé straně vstupu do farní budovy. Borovice měla výšku cca 18 metrů Rozsáhlá rekonstrukce farní budovy prováděny dispoziční změny jednotlivých místností, opravy podlah, výměny elektroinstalace a dřevěných oken a dveří za plastové, oklepávání starých omítek a zhotovení nových, výstavba krbu a nové kuchyně, malování farní budovy atd. 16

17 Kostelní věž palkovického kostela měla v dřívějších dobách původně cibulovitý tvar. Svědčí o tom plánek ze dne , který nakreslil Antonín Schönhöffer z Nového Jičína, jenž měl provádět opravu kostelní věže. Věž na nákresu má rozměry 3,58 3,74 m. Za působení faráře Karla Kaštyla byl v letech opraven kostel, oltáře a varhany. Věž kostela byla pokryta novým šindelem v nákladu zlatých. Tento farář chtěl také založit katolický čtenářský spolek, ale protože v obci již existoval čtenářský spolek Lidumil, tak k založení katolického spolku nakonec nedošlo. Farní budova v roce Vpravo kříž z roku V roce 1875 byla tehdejším farářem Ferdinandem Baarem obec Palkovice žádána o postavení nového kostela, neboť do oprav kostela byly dávány nemalé finanční prostředky a v důsledku narůstajícího počtu obyvatel přestával kostel dostačovat duchovním potřebám obyvatel. Z nedostatku finančních prostředků se akce neuskutečnila a kostelní správou bylo za částku zlatých nakonec zakoupeno alespoň 45 měřic pozemků. Plán střechy z roku Detail báně ě z roku

18 V průběhu dalších desetiletí byly prováděny různé rozsáhlejší, i méně rozsáhlé, opravy palkovického kostela, bylo nakupováno nové vybavení. Připomeňme si proto jen ty nejvýznamnější události: 1878 v dubnu posvěcena soška Panny Marie májové pobožnosti, vysoká 90 cm, kterou dodala firma Majerová z Mnichova. V srpnu téhož roku provedeno vysvěcení rozšířeného hřbitova v březnu vysvěcené sochy Mater dolorosa (tj. Matka Bolestná), sv. Marie Magdalény a obraz Panny Marie vždy trvající pomoci. Důstojný pán Hejkal z Prahy daroval palkovickému kostelu obraz Panny Marie dobré rady, jenž byl 50 cm vysoký a 40 cm široký a namalován na plátně. Obraz měl být umístěn pod druhé okno od hlavního oltáře a podkladem mělo být tapetové pozadí občany Palkovic byly darovány obrazy svatého Aloise a svatého Alfonse Ligny, které byly včetně obrazu Panny Marie dobré rady v únoru posvěceny František a Victorina Grossmanovi z Místku darovali kostelu harmonické zvonky, které jsou používané až do dnešního dne pod vedením stavitele Beneše z Místku se začal opravovat a malovat kostel. Nad sakristií byla vybudována oratoř (tj. modlitebna). Chrámové zdi se zvýšily o 65 cm, které byly zakončeny římsou, a na ně se pokládal nový rákosový strop. Nová dřevěná vazba střechy byla zhotovena z původního materiálu. Střecha kostela byla pokryta novými pálenými taškami, sanktusová věž byla pokryta mědí. Kostel měl v té době tři vchody hlavní na straně západní, boční na straně půlnoční a poslední vchod byl ze sakristie provedeno vydláždění podlahy cementovými plotničkami v presbytáři až po první stupeň. Zbývající části kostela pokrývala i nadále pískovcová dlažba, která však byla na mnoha místech vyhlodaná a nerovná nový strop kostela zvýšen o 60 cm, zbudovaná nová vazba a kostel pokryt křidlicí. Byly pořízeny sochy Bolestné Matky Boží, Božského Srdce Páně (výška 140 cm) a Blahoslavené Marie Panny (výška 140 cm), které zhotovila firma Majerová z Mnichova. Částkou zlatých na sochy přispěli palkovičtí občané Josef Žurovec, Šebestián Krč, František a Anna Jiříkovi farář Ferdinand Baar píše na arcibiskupskou konsistoř dopis, v němž popisuje důvody nutné opravy kostela: Střecha na věži při farním chrámu má cibulovitý tvar a byla roku 1868 šindelem pokryta. Šindel jest sešlý, ale vazba uvnitř nahnilá není. Vyloučeno, že by silný vítr střechu nepoškodil. Prostudování věže provedl stavitel Ferdinand Hendrich z Místku a dal i plán nové střechy a náklad zl. 33 kr. Kromě 18

19 nalezené kresby palkovické věže z roku 1866 je tento dopis dalším důkazem, že původní věž kostela měla cibulovitý tvar, stejně jako např. věž kostela v Metylovicích v měsíci srpnu byla provedena rekonstrukce věže kostela. Zdi kostelní věže byly zvýšeny o 60 cm a o stejnou výšku byla snížena věž kostela, takže ke změně celkové výšky stavby nedošlo. V té době také došlo k její dnešní podobě, protože zápis ve farní kronice uvádí, že věž má již jehlancovitý tvar, je pokryta pozinkovaným plechem a má také hromosvod. Veškerý náklad, včetně nových omítek, které byly provedeny až o rok později, nakonec činil zl provedena kolaudace rekonstrukce věže kostela ze znaleckého ústavu v Mnichově byl zakoupen kříž na boční oltář svatého Kříže, následně byl v květnu oltář vysvěcen. Firmou Demelzelová ze Srödena byla dodána socha Máří Magdalény, kterou ze sbírek pořídil P. Jan Kohn. Téhož roku byly kropenky z mramoru (též žehnačky) zasazeny do zdi kostela a křtitelnice z mramoru měla dřevěné víko. Dle zápisu inventáře toho roku byly v kostele zvony o váze 71 kg, 68 kg, 56 kg a 15,12 kg; u oltáře svatého Františka z Assisi a sousoší Bolestné Matky Boží, je uvedeno, že tyto dodala firma Majerová z Mnichova, zatímco obraz Marie Panny matky dobré rady byl malován v Římě byla provedena oprava věžních hodin na kostele, pokrytí střechy kostela za 955 kr. 32 hal. a venkovní malby kostela. Staré věžní hodiny. (2011) Starý strojek věžních hodin. (2011) 19

20 Původní hodinový stroj dle odhadu je datován do poloviny 19. století. Byl třízávažový s ručním natahováním, které se provádělo co druhý den. Ciferníky byly dřevěné o průměru 1,6 m, malá ručička o délce 0,75 m a velká 1,1 m. Číslice o velikosti 20 cm byly natřeny bílou barvou. Hodinový stroj byl nepřesný, regulace zrychlení nebo zpomalení byla obtížná, přesto byl stroj na tehdejší dobu celkem moderní. Hodinový stroj pracoval s jistými přestávkami pro údržbu až do roku Další provoz již nebyl možný, a tak farní úřad přes všechny problémy s kulturním odborem ONV objednal nový stroj u Okresního průmyslového podniku ve Vyškově. Původní stroj včetně rozvodů a ciferníků měl být z rozhodnutí kulturního odboru ONV převezen do muzea ve FrýdkuMístku, ale farní úřad byl proti a umístil ho do muzea ve věži kostela Občanská záložna darovala kostelu obraz Křtu Páně v pozlaceném rámu, který namaloval akademický malíř Šichel z Brna. Cena obrazu činila 440 K. Téhož roku provedeno vymalování kostela kostel dostal od neznámého dobrodince darem sošku Jezulátka o výšce 60 cm, která pochází z umělecké dílny Majerová z Mnichova. Téhož roku byla soška posvěcena po učiteli Adolfu Winklerovi byl ustanoven nový varhaník Mojmír Pavlíček, syn hostinského Jana Pavlíčka. Na varhaníka se učil u majitele hudební školy a hudebního skladatele Františka Kolaříka z FrýdkuMístku, od svého otce, který byl kapelníkem, známým po celém východním kraji, byl vyučen tak, aby ovládal veškeré hudební nástroje. Po Mojmíru Pavlíčkovi byli dalšími varhaníky Volný, Vavřín Lepík a další ulit zvon o váze 250 kg a průměru 92 cm, který byl zasvěcen sv. Františku Serafinskému. Na jedné straně byl jeho reliéf a nápis Sv. Františku, oroduj za nás, na druhé straně byl reliéf Panny Marie Lurdské a nápis Pod ochranou Tvou se utíkáme. Zvon byl dále opatřen nápisem Věnován od bratří a sester III. řádu sv. Františka provedena drenáž kostelních pozemků, odvodňování bylo dokončeno v roce v částce 500 kr. byl nově pořízen pro hlavní oltář obraz sv. Jana Křtitele, který namaloval akademický malíř Šidresa z Brna. Za částku kr. bylo provedeno pozlacení hlavního i dvou bočních oltářů farnost musela odevzdat k válečným účelům své dva zvony. Služné kostelníka toho roku činilo 52 K, měchošlapu 15 K a varhaníka 60 K za částku 559 K byly pořízené varhany s cínovými píšťalami, třemi měchy, 8 rejstříky pro manuál a 3 rejstříky pro pedály. Avšak pro válečné účely byl odebrán principál, tj. hlavní rejstřík. 20

Poslední kříž je postaven ve druhé aleji v borovinách vpravo od silnice do Netína. Je vyroben z hrubého betonu, vysoký 0,8 m bez nápisu a bez

Poslední kříž je postaven ve druhé aleji v borovinách vpravo od silnice do Netína. Je vyroben z hrubého betonu, vysoký 0,8 m bez nápisu a bez Nejstarší kulturní památkou Kochánova je smírčí kámen. Jeho vznik spadá do období Napoleonských válek kolem roku 1810. K tomuto kameni se váže pověst, že v době Napoleonských válek zde byli pochováni dva

Více

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa.

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa. Obec Lipová se poprvé připomíná v r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V zakládací listině vizovického kláštera z r. 1261 je uveden Lipovský potok, patrně zde stála i osada Lipová.

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Podle dostupných pramenů pochází první zmínka o kostele ve Třebovicích z roku 1553. V tomto roce zemřel

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

Raná Titulky vsech obci.indd :26:10

Raná Titulky vsech obci.indd :26:10 Raná KOSTEL SVATÉHO JAKUBA VĚTŠÍHO Obec: Raná Kulturní památka: od 3. 5. 1958, číslo rejstříku: 30504/6-950 Typ objektu: GPS: 49 47 56.30 N, 15 57 51.64 E Nadmořská výška: 500 m n. m. Parcelní číslo: st.

Více

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10

Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 10 Usnesení č. 4/138/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů doporučených k případnému poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Vratimov. Václavovice

Vratimov. Václavovice Vratimov Václavovice Vratimov je spolu s místní části Horní Datyně největším sídlem Regionu Slezská brána s téměř 7 tis. obyvateli. Za město byl prohlášen v r. 960. Zachoval si mnohá příjemná přírodní

Více

Vanovice ve víře, lásce a naději

Vanovice ve víře, lásce a naději Otisky kamenné historie Vyšehrad 8. 10. 2015 Vanovice ve víře, lásce a naději Osnova 1. Úvod 2. Vanovice 3. Evangelický kostel 3.1 rekonstrukce varhan 3.2 rekonstrukce střechy hlavní lodi 3.3 oprava hlavního

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století.

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století. Adršpach - obec horského rázu rozložená podél silnice má dvě části: Horní a Dolní. Od založení byli původními obyvateli vždy Němci. Jméno znamená vesnice kance. Kolem roku 1250 kraj kolem horního toku

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Paměť v krajině Trojzemí

Paměť v krajině Trojzemí Paměť v krajině Trojzemí (100260207) Problematika drobných památek Drobné památky díla, která jsou vytvořena, upravena nebo alespoň umístěna cílenou lidskou činností vytvoření daného díla musí být vždy

Více

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Římskokatolický kostel Louka, CZ stavba nových dvoumanuálových varhan

Římskokatolický kostel Louka, CZ stavba nových dvoumanuálových varhan Římskokatolický kostel Louka, CZ stavba nových dvoumanuálových varhan Kostel Panny Marie Růžencové v Louce u Veselí nad Moravou, s dvoumanuálovými píšťalovými varhanami, je novostavbou dokončenou v roce

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska)

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) SOUČÁSTÍ FARNOSTI DOMASLAVICE -Fara v Domaslavicích jedna z nejstarších na Těšínsku,

Více

Farní kostel sv. Havla

Farní kostel sv. Havla Farní kostel sv. Havla Dominantou obce je kostel sv. Havla. Nejstarší záznamy o chotýšanském kostele jsou datovány již od roku 1350.1) Stavba je jednolodní se západní věží. Obdélná loď přechází na východě

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ

Více

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367.

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Rtyně v Podkrkonoší - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Farní kostel svatého Jana Křtitele na návrší nad náměstím byl původně dřevěný v gotickém

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ ROČNÍK. Bysterská radnice. Petr Tušla

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ ROČNÍK. Bysterská radnice. Petr Tušla ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ 569 92 9. ROČNÍK Bysterská radnice Petr Tušla Školní rok 2011/2012-1- Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval samostatně a všechny použité

Více

Zajímavosti v obci a okolí

Zajímavosti v obci a okolí Zajímavosti v obci a okolí Zámek Kolštejn Zámek se zbytky hradu - více najdete na stránkách www.icbranna.cz v historii obce. Zámek je v rekonstrukci a je možno po dohodě s kastelánem prohlídka hradu. Kastelán:

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14

Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 14 Usnesení č. 10/886/1 - Příloha č. 2 Strana 1 Seznam náhradních projektů schválených k případnému poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu obnovy kulturních památek a památkově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3919-42/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3919-42/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3919-42/2014 O ceně nemovitostí, tj. pozemku p.č.st.156 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 273m2, včetně jeho součástí tj. stavby bydlení čp.142 stojící na pozemku p.č.st.156, a pozemku

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Robert Ponča VARHANY

Robert Ponča VARHANY založení a specializace dílny Varhanářská dílna byla založena varhanářem Robertem a Viktorem Pončou v roce 1999. Sídlo společnosti je na,, varhanářská dílna se nacházejí poblíž centra města. Hlavním oborem

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

Lomnice nad Popelkou 21

Lomnice nad Popelkou 21 Lomnice nad Popelkou 21 Název objektu Šlechtova svobodárna čp. 1032 Adresa Letná čp. 1032 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Architekt Stavitel Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 1251 Čeněk Musil František

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Centrum obce Žehuň. Náves v minulosti nazývaná Kopeček. Pomník padlých v průběhu několika desetiletí

Centrum obce Žehuň. Náves v minulosti nazývaná Kopeček. Pomník padlých v průběhu několika desetiletí Centrum obce Žehuň Za zmínku stojí i vlastní centrum obce, takzvaná náves, v minulosti nazývaná Kopeček, kde stojí pomník padlých z první světové války, který se slavnostně odhaloval 25. září 1921. Pořízen

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie Jindřichův Hradec Sousoší Nanebevzetí Panny Marie sloup Nejsvětější trojice Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3975-98/2014 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.96 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 926m 2 včetně stavby bydlení čp.142, jež je součástí pozemku p.č.st.96, vše v obci a k.ú.choustníkovo

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Až do roku 1911 patřila obec Podivice matričně i duchovně k farnosti Pustiměř. Veškeré obřady jako svatby, křty či pohřby se vykonávaly v Pustiměři,

Až do roku 1911 patřila obec Podivice matričně i duchovně k farnosti Pustiměř. Veškeré obřady jako svatby, křty či pohřby se vykonávaly v Pustiměři, Historie podivické farnosti sv. Cyrila a Metoděje, Apoštolů Slovanů a Spolupatronů Evropy Až do roku 1911 patřila obec Podivice matričně i duchovně k farnosti Pustiměř. Veškeré obřady jako svatby, křty

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Střížov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie

BAROKNÍ KRAJINA. JEDNOTLIVÁ ZASTAVENÍ: klášter Plasy, hospodářský dvůr Sechutice, proboštství Mariánská Týnice s kostelem Zvěstování Panny Marie BAROKNÍ KRAJINA 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plasy, Mariánská Týnice obnova kulturní krajiny po třicetileté válce a její majetkoprávní souvislosti, barokní krajina jako krajina formovaná uměleckým cítěním a zároveň

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Historie Novopackého kláštera Nanebevzetí Panny Marie

Historie Novopackého kláštera Nanebevzetí Panny Marie ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Historie Novopackého kláštera Nanebevzetí Panny Marie Nikola Vagenknechtová Vedoucí ročníkové práce: Mgr. Zdeňka Holá Předmět: Dějepis Školní rok:

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení

9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 9. Obrazová příloha 10. Seznam vyobrazení 1. Antonio Maria Nicolao Beduzzi, Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebové, průčelí. Po 1726. (I. Krsek Zd. Kudělka M. Stehlík J. Válka, Umění baroka

Více

Dějiny kostela Panny Marie Sněžné v Lysůvkách.

Dějiny kostela Panny Marie Sněžné v Lysůvkách. Dějiny kostela Panny Marie Sněžné v Lysůvkách. zpracoval Pavel Ramík Lysůvecký kostel Panny Marie Sněžné je umístěn na širokém, dobře viditelném pravém svahu silnice, která vede směrem na Příbor a Olomouc.

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Složitá historie zhořského hřbitova

Složitá historie zhořského hřbitova Jindřich Coufal, Zhoř Složitá historie zhořského hřbitova Úvod Smrtí člověka se vždy zakončuje pozemský život... Pro pozůstalé zde zůstává mrtvé tělo se kterým se v různých dobách i různě nakládalo. V

Více

Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku

Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Praha 2004 Expedice Tepelsko 2004 Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku Alena Švarcová, Alexandra Brabcová, Jan Dernovšek, Barbora Jindrová, Kateřina

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA ÚVOD KATEDRÁLA středověk je doba stavebního rozvoje staví se klasické hrady, kláštery, mosty a silnice hlavní dominantou stavební činnosti je budování kostelů důvodem je silný

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary Naše Sdružení vzniklo za účelem pomoci s odstraněním havarijního

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Výroční zpráva. Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392

Výroční zpráva. Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2008 Bůh nám neodnímá břímě života, ale dává nám sílu, abychom je unesli. -

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

Znalecký posudek číslo 3188-78/06

Znalecký posudek číslo 3188-78/06 Znalecký posudek číslo 3188-78/06 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 1595 s příslušenstvím Rychvald katastrální území: Rychvald okres: Karviná Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD - Mgr. Pavla

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 1. Základní informace o Nadačním fondu Adopce památek Kontakt: Nadační fond Adopce památek Musílkova 488/12 150 00 Praha 5 IČO: 031 33 231 zapsaná u Městského soudu v Praze, č. N

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Borová Břidličná ŘKF Borová-Malenovice ŘKF Břidličná Obnova varhan v kostele sv. Ignáce na Borové Obnova opěrné zdi u kostela v Břidličné Česká Ves ŘKF Česká Ves Adaptace fary v České Vsi Domaslavice ŘKF

Více

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné?

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ vzduch ODPOVĚDI NA OTÁZKY Břevnov a Hradčany 1. 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? 1b Nakreslete mlýn Na Větrníku nebo vyfotografujte. Vypracujte na samostatném

Více

Stručný popis projektu. obnova vnitřních i venkovních omítek , , , ,00 30,00

Stručný popis projektu. obnova vnitřních i venkovních omítek , , , ,00 30,00 Zkratka žadatel Název projektu poznámka IČO subjektu typ okres Stručný popis projektu Plánované datum ukončení projektu 1 000 000,00 požadavek spoluúčast celk. náklady % spoluúčasti 01/2015 Obec Perštejn

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1800/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 73/1 o výměře 870 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Studánka, č.p. 55, rod.dům, Stavba stojí na pozemku

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3970-93/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3970-93/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3970-93/2014 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemků p.č.st.18/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2126m 2 včetně součásti tohoto pozemku tj. stavby bydlení čp.41 a pozemku p.č.13 zahrada

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ Výroční zpráva 2012

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ Výroční zpráva 2012 Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2012 Jednou se dozvíme ( a jak je krásné zvídat) že nejenom lidé ale i balvany

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

Pasport nemovitosti. Číslo pasportu: 001/2013. Objednatel: dumkv.cz. Adresa nemovitosti: Karlovy Vary. Strana 1 (celkem 11)

Pasport nemovitosti. Číslo pasportu: 001/2013. Objednatel: dumkv.cz. Adresa nemovitosti: Karlovy Vary. Strana 1 (celkem 11) Strana 1 (celkem 11) Pasport nemovitosti. Číslo pasportu: 001/2013 Objednatel: dumkv.cz Adresa nemovitosti: Karlovy Vary Strana 2 (celkem 11) Popis nemovitosti. Hodnocená nemovitost je dvoupatrový podsklepený

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3907-30/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3907-30/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3907-30/2014 O ceně nemovitostí, tj. pozemku p.č.st.1/2 se stavbou zem.used čp.18, p.č.st.1/1 se stavbou bez čp/če zem.stav, p.č.4 a p.č.7/1, vše v obci Hořice, k.ú.chvalina, část obce

Více

Velehradská bazilika od severovýchodu.

Velehradská bazilika od severovýchodu. Velehradská bazilika od severovýchodu. Pohled na areál kláštera Velehrad od východu. Kovové předměty z doby Velkomoravské. Nahoře vlevo: gombík a prsten zdobený granulací, Mikulčice, 9. stol. Nahoře vpravo:

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

na kostele sv. Jakuba Většího

na kostele sv. Jakuba Většího Soubor náhrobních a pamětních kamenných desek na kostele sv. Jakuba Většího v Drahanovicích Na vnější zdi kněžiště farního kostela sv. Jakuba Většího v Drahanovicích se nachází soubor náhrobních a pamětních

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup

Náměstí. Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup Náměstí Katedrála svatého Bartoloměje, radnice, arciděkanství, morový sloup A) Rozhodněte, zda jsou následující výroky pravdivé, nebo ne. Dříve bylo obvyklé stavět kostely na náměstí. Katedrála měla vždy

Více

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 35 název ulice Škroupovo nám. okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 24 kraj Liberecký kraj číslo parcely 83 číslo bloku číslo orientační

Více

Dějiny kostela sv. Jakuba

Dějiny kostela sv. Jakuba Dějiny kostela sv. Jakuba zpracoval Pavel Ramík Kostel sv. Jakuba leží v těsné blízkosti místeckého náměstí. V minulých dobách jistě tvořil dominantu města, ale v současné době je téměř skryt za hradbou

Více

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy)

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy) Dotaz: Žádáme o vyčíslení investic provedených a financovaných Městem Kopřivnice v místních částech Mniší a také Vlčovice (každou zvlášť). Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech

Více