Kvalifikační dokumentace Přílohy SEZNAM PŘÍLOH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalifikační dokumentace Přílohy SEZNAM PŘÍLOH"

Transkript

1 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1: Vzor Žádosti o účast úvodní list... 2 Příloha 2: Vzor Žádosti o účast text Žádosti o účast... 3 Příloha 3: Vzor Žádosti o účast Krycí list... 4 Příloha 4: Formuláře k prokázání kvalifikačních předpokladů... 6 Příloha 4.1: Formulář Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů... 7 Příloha 4.2: Formulář - Čestné prohlášení o výši obratu... 8 Příloha 4.3: Formulář Významné služby poskytnuté v oblasti provozování vodovodů a kanalizací - celkem... 9 Příloha 4.4: Formulář - Životopis o vzdělání a odborné kvalifikaci Příloha 4.5: Formulář - Čestné prohlášení dodavatele o pravdivosti údajů uvedených v životopisech Příloha 5: Formulář Seznam subdodavatelů Příloha 6: Formulář - Žádosti o dodatečné informace /16

2 Příloha 1: Vzor Žádosti o účast úvodní list Vodohospodářské sdružení Turnov [ORIGINÁL / KOPIE č. ] Antonína Dvořáka Turnov Provozování vodohospodářského majetku pro Vodohospodářské sdružení Turnov Žádost o účast v koncesním řízení a prokázání splnění kvalifikačních kritérií (dále jen Žádost o účast ) [Datum podání Žádosti o účast] [Jméno dodavatele podávajícího Žádost o účast] [popřípadě firemní logo/loga] 1 1 Titulní strana může obsahovat i grafické prvky dle volby dodavatele. 2/16

3 Příloha 2: Vzor Žádosti o účast text Žádosti o účast Žádost o účast v koncesním řízení Provozování vodohospodářského majetku pro Vodohospodářské sdružení Turnov Dodavatel: Sídlo / Místo podnikání IČ: DIČ: údaje o zápisu do obchodního rejstříku či jiné evidence: (dále jen Dodavatel ) tímto žádá o účast v Koncesním řízení Provozování vodohospodářského majetku pro Vodohospodářské sdružení Turnov realizovaném formou Koncesního řízení podle zákona 139/2006 Sb., koncesní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen KZ ). O tomto Koncesním řízení byl Dodavatel informován na základě oznámení Koncesního řízení uveřejněného v informačním systému pod evidenčním číslem. Dodavatel prohlašuje, že v souladu s kapitolou 7.2a) KD jsou všechny výtisky označené jako Kopie věrnou kopií výtisku Originálu. Dodavatel prohlašuje, že veškeré dále uvedené informace, údaje a podklady, které uvádí k prokázání kvalifikačních předpokladů, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Na důkaz výše uvedeného připojuje Dodavatel svůj podpis. V dne Podpis: Jméno a funkce: 3/16

4 Příloha 3: Vzor Žádosti o účast Krycí list Krycí list Žádosti o účast Údaje o dodavateli Dodavatel: Právní forma: Sídlo / Místo podnikání: IČ: DIČ: Statutární orgán: Pověřený zástupce osoba oprávněná jednat za dodavatele: Kontaktní osoba na území ČR (jméno a příjmení): Telefon: Fax: Úplná adresa pro poštovní styk na území České republiky: 4/16

5 Osoba oprávněná jednat za dodavatele: Jméno a příjmení: Telefon: Fax: Úplná adresa pro poštovní styk: Kontaktní osoba pověřená věcným jednáním za dodavatele: Kontaktní osoba na území ČR: Jméno a příjmení: Telefon: Fax: Úplná adresa pro poštovní styk na území České republiky: 5/16

6 Příloha 4: Formuláře k prokázání kvalifikačních předpokladů Příloha 4.1: Formulář Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů... 7 Příloha 4.2: Formulář - Čestné prohlášení o výši obratu... 8 Příloha 4.3: Formulář Významné služby poskytnuté v oblasti provozování vodovodů a kanalizací - celkem... 9 Příloha 4.4: Formulář - Životopis o vzdělání a odborné kvalifikaci Příloha 4.5: Formulář - Čestné prohlášení dodavatele o pravdivosti údajů uvedených v životopisech /16

7 ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 4.1: Formulář Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů Dodavatel: Sídlo / Místo podnikání IČ: DIČ: údaje o zápisu do obchodního rejstříku či jiné evidence: (dále jen Dodavatel ) prohlašuje, že dle 53 zák. č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ): a) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 49 obchodního zákoníku ( 53 odst. 1 písm. c) ZVZ a kapitola 6.2c) Kvalifikační dokumentace (dále jen KD ); b) vůči jeho majetku v souladu s 53 odst. 1 písm. d) ZVZ neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů ( 53 odst. 1 písm. d) ZVZ a kapitola 6.2d) KD); c) není v likvidaci ( 53 odst. 1 písm. e) ZVZ a kapitola 6.2e) KD); d) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště Dodavatele ( 53 odst. 1 písm. f) ZVZ a kapitola 6.2f) KD); e) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště Dodavatele ( 53 odst. 1 písm. g) ZVZ a kapitola 6.2g) KD). Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Na důkaz výše uvedeného připojuje Dodavatel svůj podpis. V dne Podpis: Jméno a funkce: 7/16

8 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 4.2: Formulář - Čestné prohlášení o výši obratu Dodavatel: Sídlo / Místo podnikání IČ: DIČ: údaje o zápisu do obchodního rejstříku či jiné evidence: (dále jen Dodavatel ) prohlašuje, že v souladu s kapitolou 6.4a) KD dosáhl za poslední tři účetní období následujícího relevantního obratu: poslední období - 2 poslední období - 1 poslední období Relevantní obrat (v Kč 2 ) Výše uvedené údaje jsou doloženy doklady v příloze k tomuto prohlášení v souladu s kapitolou 6.4a) KD. Na důkaz výše uvedeného připojuje Dodavatel svůj podpis. V dne Podpis: Jméno a funkce: 2 V případě cizí měny provede dodavate přepočet v souladu s kapitolou 6.1g) KD. 8/16

9 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 4.3: Formulář Významné služby poskytnuté v oblasti provozování vodovodů a kanalizací - celkem Podle 56 odst. 2 ZVZ Zadavatel požaduje, aby dodavatel v souladu s kapitolou 6.5a) KD předložil následující seznam významných služeb poskytnutých v oblasti provozování vodovodů a kanalizací (viz Vzor 4.3A) a příslušná osvědčení (viz Vzor 4.3B). Pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně, je možné osvědčení nahradit čestným prohlášením (viz Vzor 4.3C). Dodavatel: Sídlo / Místo podnikání IČ: DIČ: údaje o zápisu do obchodního rejstříku či jiné evidence: (dále jen Dodavatel ) prohlašuje, že údaje uvedené v níže uvedeném seznamu významných služeb jsou pravdivé a úplné. Vzor 4.3A: Významné služby poskytnuté v oblasti provozování vodovodů a kanalizací - celkem Součet zásobovaných obyvatel napojených na vodovody Název projektu Místo poskytování služeb Součet obyvatel Trvání smlouvy (oddo) Objednatel (název, sídlo / místo podnikání, IČ, DIČ) Součet zásobovaných obyvatel napojených na kanalizace Název projektu Místo poskytování služeb Součet obyvatel Trvání smlouvy (oddo) Objednatel (název, sídlo / místo podnikání, IČ, DIČ) Počet obyvatel ve městě provozování vodovodů a kanalizací ve městě Název projektu Místo poskytování služeb Počet obyvatel ve městě Trvání smlouvy (oddo) Objednatel (název, sídlo / místo podnikání, IČ, DIČ) 9/16

10 Čistírna odpadních vod počet ekvivalentních obyvatel (EO) Název projektu Místo poskytování služeb Kapacita čistírny odpadních vod v EO Trvání smlouvy (oddo) Objednatel (název, sídlo / místo podnikání, IČ, DIČ) Úpravna vod kapacita Název projektu Místo poskytování služeb Kapacita úpravny vod v l/s Trvání smlouvy (oddo) Objednatel (název, sídlo / místo podnikání, IČ, DIČ) Na důkaz výše uvedeného připojuje Dodavatel svůj podpis. V dne Podpis: Jméno a funkce: 10/16

11 Vzor 4.3B: Osvědčení o poskytnutí služeb v oblasti provozování vodovodů a kanalizací Objednatel: (název, sídlo / místo podnikání, IČ, DIČ) Poskytovatel: (název, sídlo / místo podnikání, IČ, DIČ) Název projektu: Stručná charakteristika předmětu plnění: Doba plnění: Kontaktní osoba objednatele k příp. potvrzení reference: (jméno, funkce, telefon, e- mail) [stručná charakteristika bude zahrnovat údaje uvedené ve Vzoru 4.3A] Tímto potvrzujeme, že výše uvedený projekt poskytnutí služeb v oblasti provozování vodovodů a kanalizací byl proveden řádně a odborně. Na důkaz výše uvedeného připojuje objednatel svůj podpis. V dne Podpis: (podepisuje osoba oprávněná jedna za objednatele poskytnuté služby v oblasti provozování vodovoů a kanalizací) Jméno a funkce: 11/16

12 Vzor 4.3C: Čestné prohlášení o poskytnutí služeb v oblasti provozování vodovodů a kanalizací Objednatel: (název, sídlo / místo podnikání, IČ, DIČ) Poskytovatel: (název, sídlo / místo podnikání, IČ, DIČ) Název projektu: Stručná charakteristika předmětu plnění: Doba plnění: Kontaktní osoba objednatele k příp. potvrzení reference: (jméno, funkce, telefon, e- mail) [stručná charakteristika bude zahrnovat údaje uvedené ve Vzoru 4.3A] Tímto prohlašujeme, že výše uvedené služby byly poskytnuty řádně a odborně a že všechny výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. Zároveň prohlašujeme, že nebylo možné získat osvědčení o poskytnutí služeb v oblasti provozování vodovodů a kanalizací od objednatele z důvodů spočívajících na jeho straně [dodavatel zde může uvést důvody, pro které nemohl osvědčení od objednatele získat]. Souhlasíme s ověřením příslušných referencí ze strany Zadavatele a potvrzujeme, že objednatel je oprávněn uvedené informace Zadavateli poskytnout. Na důkaz výše uvedeného připojuje dodavatel svůj podpis. V dne Podpis: (podepisuje dodavatel) Jméno a funkce: 12/16

13 Příloha 4.4: Formulář - Životopis o vzdělání a odborné kvalifikaci Dodavatel vyplní tento dotazník. Maximální rozsah pro jeden životopis jsou 4 stránky. Název pozice podle tabulky v kapitole 6.5 Kvalifikační dokumentace Osobní a kontaktní údaje Příjmení: Jméno: Telefon: Fax: Vzdělání Instituce: Doba: od do (v letech): Stupeň titul: Jazykové schopnosti Jazyk Pasivně Slovem Písmem Odborná praxe Celkový počet let odborné praxe: Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok): Místo (stát, město): Společnost/organizace (název právnické osoby): Pozice: Realizované projekty: 13/16

14 Příloha 4.5: Formulář - Čestné prohlášení dodavatele o pravdivosti údajů uvedených v životopisech Dodavatel: Sídlo / Místo podnikání IČ: DIČ: údaje o zápisu do obchodního rejstříku či jiné evidence: (dále jen Dodavatel ) prohlašuje, že údaje uvedené v životopisech podle Přílohy 4.4 jsou pravdivé a úplné. Na důkaz výše uvedeného připojuje Dodavatel svůj podpis. V dne Podpis: (podepisuje Dodavatel) Jméno a funkce: 14/16

15 Příloha 5: Formulář Seznam subdodavatelů Jako oddělená(é) příloha(y) bude(ou) za tento formulář přiložena(y) dodavatelem příslušná(é) subdodavatelská(é) smlouva(y) s náležitostmi dle čl. 6.1a) a 7.3g) KD a výpis(y) z obchodního rejstříku či jiné evidence subdodavatele(ů). Subjekt (název, IČ a sídlo) Část plnění koncesní smlouvy Uvedení bodu Kvalifikační dokumentace Prokazovaná kvalifikace Název dokumentu k prokázání kvalifikace včetně čísla listu 3 Označení/název smlouvy mezi dodavatelem a subdodavatelem 3 Dodavatel uvede číslo listu Žádosti o účast, kde se dokument nachází/začíná. 15/16

16 Příloha 6: Formulář - Žádosti o dodatečné informace Žádost o dodatečné informace bude dodavatel Zadavateli zasílat za podmínek stanovených v kapitole 10 KD. Poř.č. dotazu Vztah k bodu KD Znění dotazu 16/16

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Tolštejn (MIS) Zakázka: Druh zakázky

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9

VÝZVA. název zakázky Dodávka měniče FE Sport Hotel ORT ART. str.1 ze 9 VÝZVA k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro zakázku, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 1 000 000 Kč (bez DPH) v případě zakázky na dodávky nebo zakázky na služby nebo částku menší

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Úmyslovice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Kateřinice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Brusné (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Dle rozdělovníku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Veřejná zakázka: Přechody pro chodce v obci Ženklava II. zadávaná v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více