PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13"

Transkript

1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov Organizační řád školy Část č plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok Čj.: 4/ Vypracoval: Schválil: Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Dne: Pedagogická rada projednala dne Platnost ode dne: Účinnost ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI A. Kontrolní činnost ředitele školy 1. Vedení rozborové hospitační činnosti. (Hospitace zapisovat na předepsaném tiskopise, frekvence hospitací: a v průměru 2 hod. měsíčně, každou hospitaci řádně s vyučujícím rozebrat a zhodnotit, zpracování hospitace zakládat u.) 2. Kontrola pracovní doby zaměstnanců. 3. Kontrola nástupů vyučujících do hodin. 4. Kontrola dozorové činnosti. 5. Kontrola plnění úkolů z plánu práce. 6. Sledování výsledků výchovně vzdělávací práce učitelů. 7. Sledování práce třídních učitelů (znalost žáků, rodinného prostředí, třídnická půlhodina, portfolia žáka, postižení, poruchy, nemoci apod.). 8. Kontrola dodržování školního řádu, ŠVP Škola v pohybu, taktéž provozního, požárního a bezpečnostního řádu a plánu práce. 9. Kontrola používání ochranných osobních prostředků školníka a vedoucí ŠJ. 10. Kontrola činnosti školníka (plnění prac. náplně). 11. Kontrola činnosti ekonomky (kontrola poklady, atp. průběžně, plnění prac. náplně). 12. Kontrola činnosti vedoucí ŠJ (jídelníček-spotřební koš, HACAP, nakládání se zbytky, plnění prac. náplně). 13. Kontrola práce (dle pracovní náplně). 14. Kontrola činnosti speciálních pedagogů (plnění pracovní náplně). 15. Kontrola činnosti vedoucích metodických sdružení a výchovných poradců (plnění prac. náplně). 16. Kontrola činnosti správce školní sítě (plnění prac. náplně). 17. Kontrola práce hospodářky školy (plnění prac. náplně). 18. Kontrola činnosti autoevaluačního týmu školy. B. Kontrolní činnost zástupce ředitele školy 1. Vedení rozborové hospitační činnosti. (Hospitace zapisovat na předepsaném tiskopise, frekvence hospitací: a v průměru 2 hod. měsíčně, každou hospitaci řádně s vyučujícím rozebrat a zhodnotit, zpracování hospitace zakládat u.) 2. Kontrola pracovní doby zaměstnanců. 3. Kontrola nástupů vyučujících do hodin, dozorové činnosti. 4. Sledování výsledků výchovně vzdělávací práce učitelů. 5. Sledování práce třídních učitelů (znalost žáků, rod. prostředí, třídnická půlhodina, portfolia žáka, postižení, poruchy, nemoci apod.). 6. Kontrola dodržování školního řádu, ŠVP Škola v pohybu, taktéž provozního, požárního a bezpečnostního řádu a plánu práce. Organizační řád školy plány součást 42 plán kontrolní a hospitační činnosti strana 1 z počtu 4

2 7. Kontrola dokumentace: třídní výkazy, vysvědčení, tematických plánů, ŽK, portfolií žáků, sešitů žáků, zápisů atp. 8. Kontrola činnosti předmětových komisí. 9. Kontrola školní matriky. C. Kontrolní činnost učitelů 1. Kontrola žákovských knížek. 2. Kontrola třídních knih. 3. Kontrola absence žáků (včetně pravidelného hlášení vysoké absence ve vyučovacích hodinách předmětů). 4. Kontrola vzhledu tříd (mj. nastavení výškově stavitelného školního nábytku). 5. Kontrola plánů IVP. 6. Kontrola třídních výkazů, evidence žáků v programu Bakaláři. 7. Kontrola poučení žáků (BOZP). 8. Pravidelná a prokazatelná kontrola žákovských sešitů, písemných prací a domácí přípravy žáků. D. Kontrolní činnost vedoucího ŠPP - školního poradenského pracoviště 1. Kontrola třídnické práce učitelů. 2. Kontrola práce učitelů se žáky s SPUaCH. 3. Kontrola činnosti preventisty, výchovných poradců I. a II. st. 4. Kontrola zápisů z třídnických hodin. 5. Kontrola zápisů třídnických půlhodin. E. Kontrolní činnost vedoucích metodického sdružení 1. Výběr učebnic a pracovních sešitů (MS I. stupeň) a vhodných pomůcek. 2. Hospitační činnost, metodická pomoc. 3. Podílí se na kontrole tematických plánů. 4. Podílí se na kontrole sešitů a žákovských knížek. F. Kontrolní činnost vedoucí vychovatelky a vychovatelek ve ŠD a ve ŠK 1. Sledování docházky dětí. 2. Kontrola plnění ŠVP ŠD a ŠK, respektování zájmů a potřeb dětí, sledování výchovného působení na žáky. 3. Kontrola organizace výletů, kroužků a dalších činností. 4. Hospitační činnost vychovatelek, zakládání hospitačních záznamů. G. Kontrolní činnost školníka 1. Kontrola úseků uklízeček (příp. pomocné pracovní síly), pracovní doba a její využití. 2. Kontrola používání ochranných osobních prostředků. 3. Kontrola práce domovníka (příp. správce) vedení evidence hodin. 4. Kontrola dodržování hygieny a BOZP. 5. Kontrola stavu budovy, zařízení, učeben, interiérů a aktivně odstraňovat zjištěné závady. 6. Odečty spotřeby energií. 7. Pravidelná kontrola sešitu závad (zápisy ped. pracovníků). 8. Kontrola okolí budovy školy. H. Kontrolní činnost vedoucí školní jídelny 1. Kontrola maximální čistoty na pracovišti a důsledného dodržování hygienických předpisů. 2. Kontrola používání ochranných osobních prostředků podřízených zaměstnanců. 3. Sledování pestrosti stravy, v souladu se zásadami zdravé výživy (spotřební koš). 4. Kontrola tzv. kritických bodů HACCAP. 5. Kontrola častého zařazování ovoce a zeleniny do jídelníčku. Organizační řád školy plány součást 42 plán kontrolní a hospitační činnosti strana 2 z počtu 4

3 6. Kontrola likvidace zbytků jídla. I. Koordinátor zájmové činnosti 1. Hospitační činnost kroužků zájmové činnosti (minimálně 1 x ve školním roce hospitace na každém kroužku, záznam o hospitaci provést do TK kroužku). 2. Kontrola třídních knih kroužků a příprava pro zpracování mezd. J. Kontrolní činnost správce sítě školy (dle náplně práce) 1. Kontrola databáze Bakalář. 2. Kontrola veškeré techniky ve škole a zasíťování školy. 3. Kontrola zálohování na server školy. 4. Kontrola funkčnosti webu školy. 5. Kontrola plnění plánu ICT. K. Kontrolní činnost hospodářky školy (dle náplně práce) 1. Kontrola studijních smluv. 2. Kontrola všech školních lékárniček. 3. Kontrola stavu učebnic, vedení skladu učebnic. 4. Kontrola knihy úrazů, odesílání úrazů na ČŠI. 5. Kontrola stavu a funkčnosti kopírky, stavu kopií. 6. Kontrola místních seznamů a převodu majetku školy. L. Kontrolní činnost ekonomky školy (dle náplně práce) 1. Kontrola stavu hotovosti v pokladně. M. Kontrolní činnost dalších pověřených pracovníků 1. Koordinátor environmentálkní výchovy kontrola plnění plánu. 2. Metodik prevence kontrola plnění plánu preventivní činnosti. Projednáno na poradě dne V Litvínově Mgr. Pavel Škramlík, ředitel školy Organizační řád školy plány součást 42 plán kontrolní a hospitační činnosti strana 3 z počtu 4

4 PLÁN hospitační a kontrolní činnosti Pozn.: Naplánované kontroly se mohou dle potřeby opakovat v průběhu celého školního roku. Měsíc Termínovaná kontrolní činnost Zodpovídá Pozn. (splnění) 9. Kontrola archivu uložení ped. dokumentace Kontrola studijních smluv a dotatků ke smlouvám Kontrola třídních výkazů v programu Bakaláři Kontrola plánů osobního rozvoje ped.pracovníků Adaptace 1. ročníku na prostředí Kontrola učeben a prostředí školy Poplach opuštění budovy Kontrola databáze programu Bakaláři matrika Kontrola lékáren školy Kontrola IVP plánů Kontrola funkčnosti webu školy Kontrola činnosti vedoucí ŠJ Kontrola práce školníka-průchod školou Kontrola činnosti asistentky, studijního centra 10. Kontrola tematických plánů Činnost výchovných poradců Dozory v ŠJ a v šatnách Vedení knihy úrazů Vstupní testy Kontrola žákovských sešitů Kontrola činnosti Sp.P Kontrola pokladny školy Kontrola zápisů v třídních knihách (soulad s tematickými plány) Kontrola přípravy žáků na olympiády (vytipovaní žáci) Kontrola sociometrií tříd 11. Kontrola žákovských knížek Zápisy ze třídních schůzek Efektivita a činnost zájmových útvarů Kontrola sešitů třídnických hodin Činnost výchovného poradce II.st. (informace o přechodu na SŠ) Kontrola webu školy (stránek tříd) Kontrola diferenciace ve výuce 12. Dodržování školního řádu Činnost preventisty školy Činnost koordinátorky EV Hospitace zaměřené na suplované hodiny a půlené vyučování Kontrola zápisů třídnických půlhodin., ŘS, Preventista BOZP školy (fa FALÁŘ). Správce ICT - P. Šiktanc, ved. MS Vedoucí ŠPP K. Králíčková Koordinátor zájmové činnosti Vedoucí ŠPP,,, Organizační řád školy plány součást 42 plán kontrolní a hospitační činnosti strana 4 z počtu 4

5 1. Kontrola textů výstupního hodnocení Bakaláři (katalogové listy) Kontrola textů slovního (kriteriálního) hodnocení Činnost výchovného poradce II.st. (přijímací řízení) Kontrola zápisů MS I. a II. Kontrola vysvědčení ZŘS 2. Žákovské knížky Protidrogová prevence Kontrola portfolií a 6.-8, ročník Kontrola zařazování průřezových témat do výuky Kontrola plnění plánu EV Kontrola majetku inventarizace Kontrola činnosti asistentky, studijního centra Zápisy z třídnických půlhodin 3. Kontrola učeben a výzdoby školy Kontrola výsledků testů Kalibro Efektivita a činnost zájmových útvarů Kontrola pokladny školy ZŘS, Vedoucí ŠPP K. Králíčková, ved. MS Hospodářka, ekonomka Vedoucí ŠPP-K. Králíčková, ZŘS Koordinátor zájmové činnosti 4. Zápisy ze třídních schůzek Kontrola lékáren Kontrola databáze - matrika 5. Kontrola žákovských knížek Kontrola knih úrazů Kontrola testů v 5., 9. Ročnících-zpráva Pí. Rybková 6. Databáze Bakaláři Třídní výkazy Kontrola IVP plánů Kontrola vysvědčení Kontrola skladu učebnic, správce sítě Vedoucí ŠPP K. Králíčková, hospodářka Průběžné kontroly: Třídní knihy 1x za 14 dnů Kontrola webu školy (stránek tříd) Hospitační činnost - průběžně (v rámci hospitací metody a formy práce, úroveň sešitů, frekvence D.Ú. apod.) Průchod budovou školy (p. školník, ) Na RVŠ (1x měsíčně se odevzdává): spotřebního koš, stavy kopírování, odesílání úrazů na ČŠI, kontrola stavů energií Organizační řád školy plány součást 42 plán kontrolní a hospitační činnosti strana 5 z počtu 4

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Září. Plán práce školy

Září. Plán práce školy Září Plán práce školy Vyvěšení rozvrhů tříd, dozorů, rozvrhu v tělocvičně. Poučení žáků o bezpečnosti ve škole podle dané osnovy. Zápis proškolení do TK a žákovské dokumentace. Zápis do požární knihy.

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

Popis pracovních míst ve

Popis pracovních míst ve Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, 594 01, tel.,fax. 566523132, e-mail: velmez@vuvm.cz Popis pracovních míst ve VÚ, ZŠ a SŠ, Velké

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1.1. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Žáci mají právo

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, SEKANINOVA 1 614 00 Brno tel.: 545 21 23 34, fax: 545 21 19 23 mail: zvs.sekaninova@bm.orgman.cz Školní řád je soubor pravidel, která nám sdělují jak se máme chovat ve škole i mimo

Více

Organizační řád. Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy

Organizační řád. Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy Organizační řád Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy Organizační řád je vypracován na základě Školského zákona č. 561/2004 Sb. a Vyhlášky č.43 ze dne 9.2.2006, kterou se mění Vyhláška č.14/2005

Více

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o.

Školní řád. Základní škola Spektrum, s.r.o. Školní řád Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích,

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku.

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku. Základní škola Kravaře, Komenského 14 ŠKOLA V PŘÍRODĚ Vypracoval: Mgr. Tomáš Dorazil Účinnost ode dne: 22.5. 2003 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více